100 Başlıkta Soruşturma Evresi

Son Değişikliklere Göre Güncellenmiştir
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Cüneyd ALTIPARMAK
ISBN: 9789750268786
88,20 TL 98,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cüneyd ALTIPARMAK
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 13
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 384

Kitap, isminden de anlaşılacağı üzere ceza muhakemesinin ilk evresi olan "soruşturma" kısmını "avukat" odaklı ele alıp, 100 başlıkta toparlamıştır. Ele alınan başlıklar, en önemli ve temel konular olup, son değişiklikler metne işlenmiştir.

Bu çalışma; yazarın, yıllar içerisinde okuduklarının, gördüklerinin, duyduklarının ve kendisine aktarılanların bilgi süzgecinden süzülerek, gerekli görülen yerlerde teorik hususlara da değinilmesinden ibarettir.

Gelişen süreçte, CMK ve bağlı mevzuat sisteminde meydan gelen değişikliklerle, seri muhakeme ve basit yargılama gibi düzenlemeler ve yeni kararlar kitaba eklenerek güncellenmiş, bir hukukçu için gereken tüm kararları ihtiva etmesi sağlanmıştır. Amaç, bir davranış biçiminin kavratılması ve temel bilgilerin pekiştirilmesidir. Kitap, teorik temeli olan, pratik yönü ise ağır basan bir eserdir.

Kitapta yalın ve güncel bir anlatım dili seçilmiştir. Belirli başlıklarda Yargıtay'ın uygulamasına ilişkin kararlara özellikle yer verilmiştir. Kitabın içinde ayrıca anlatımı kolaylaştırmak için bazı tablo ve şemalar da bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Soruşturma Evresine İlişkin Genel Kavramlar
Kolluk
Savcılık, Sulh Ceza Hakimi ve Avukat
Yakalama ve Gözaltı
İfade, Sorgu, Bilgi Alma ve Fezleke
Arama ve Elkoyma
İletişim Tespiti, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme Konuları Hakkında Genel Bilgiler
Tutuklama ve Adli Kontrol Kararları
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi
İddianame, İddianamenin Reddi ve Kavuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik)
Soruşturma Evresi Sözlüğü
İçindekiler
13. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Giriş  17
I. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR
1. Genel Olarak Soruşturma Evresi  21
2. Soruşturma Evresinin Başlaması ve Aşamaları  22
3. Suçun Öğrenilmesi ve Şüphe Türleri  24
4. Suç Duyurusu, İhbar, Şikâyet ve Suçüstü Hali (Pratik Bilgi)  27
5. Kamu Görevlileri Açısından Soruşturma Evresi  30
6. Şüphelinin Yaşlı, Akli Yetersizliğe Sahip Olması ve Tüzel Kişi Olması Durumunda Soruşturma Evresi  38
7. Çocukların Soruşturması (PRATİK BİLGİ)  39
8. Soruşturma Evresinde Hukuka Aykırı Delil Elde Edilmesi ve Sonuçları  43
9. Soruşturma Evresinde Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Tanık Koruma  61
9/a. Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Konumu  61
9/b. Tanık ve Tanığın Korunması  64
10. Soruşturma Evresindeki Evrakların Durumu Üzerine Özet Yargı Kararları (Pratik Bilgi)  73
11. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İhbar Olunan.  76
12. Soruşturma Evresinde Yapılabilecek İtirazlar ve Usulü  85
II. Bölüm
KOLLUK
13. Ülkemizdeki Kolluk Sistemi ve Çeşitleri  91
14. İdari Kolluk Kavramı  93
15. Adli Kolluk Kavramı ve İdari Kolluktan Farklı Yönleri  93
16. Kolluk Birimlerinin Tasnifi  94
17. Kolluk Biriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  102
18. Kolluk Birimlerinin Başlıca Adli İşlemleri ve Belgeleri  107
19. Savcı ile Görüşme Tutanağı  108
20. Yakalama Tutanağı  109
21. Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı, Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  110
22. Sağlık Kontrolü Raporu  111
23. Kollukta Avukatın Evrak İnceleme Yetkisi  114
24. Kolluğun Kabahatler Kanununu Uygulaması  125
III. Bölüm
SAVCILIK, SULH CEZA HAKİMİ VE AVUKAT
25. Savcının Soruşturma Evresindeki Rolü  133
26. Savcının Soruşturma Evrakları için Gizlilik Kararı Alması (Pratik Bilgi)  137
27. Mülki İdari Amir ve Soruşturma Evresi  138
28. Savcılık Aşamasında Uzlaşma  141
29. Savcılık Aşamasında Önödeme  146
30. Savcının Kabahatler Kanununu Uygulaması  148
31. Soruşturma Evresinde Hâkimin Görevleri  151
32. Sulh Ceza Hâkiminin Savcının Görevlerini Yapması  152
33. Avukatın Soruşturma Evresindeki Konumu  152
34. Müdafilik Kurumuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bakışı  154
35. Soruşturma Sırasında Müdafiin İstenmesi ve Sayısı  156
IV. Bölüm
YAKALAMA VE GÖZALTI
36. Yakalama ve Yakalamayı Yapmaya Yetkili Kimseler  163
37. Yakalama Amacının Ortadan Kalkması (PRATİK BİLGİ)  164
38. Yakalanan Kişi Hakkında Gözaltı Kararı  167
39. Toplu Suçlarda Yakalama ve Gözaltı Süresi  167
40. Yakalama ve Gözaltına Alma Kararına Karşı İtiraz  167
41. Yakalamaya İtiraz Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler (Pratik Bilgi)  169
42. Yakalanan veya Gözaltına Alınan Kimsenin Yakınlarına Haber Verilmesi  169
43. Yakalama Tutanağının İçeriği  170
44. Yakalama Emri ve Nedenleri  171
V. Bölüm
İFADE, SORGU, BİLGİ ALMA VE FEZLEKE
45. İfade ve Sorgu Kavramı  175
46. İfade Alma ve Sorguya Çekmede Uyulması Gereken Kurallar  175
47. Hukuka Aykırı İfade ve Sonuçları  176
48. İfade Esnasında Müdafiin Konumu  177
49. Hukuka Aykırı İfade Karşısında Müdafiin Yapması Gerekenler (Pratik Bilgi)  180
50. Bilgi Alma Kavramı (Pratik Bilgi)  181
51. Bilgi Alma ve Tanıklık Arasındaki İlişki ve Sonuçları (Pratik Bilgi)  181
52. Fezleke ve İçeriği  184
VI. Bölüm
ARAMA VE ELKOYMA
53. Aramanın Çeşitleri  189
54. Önleme Araması  190
55. Önleme Aramasının Yapılabileceği Yerler  190
56. Önleme Aramasının Önerilmesi  191
57. Önleme Araması Kararı ve Yerine Getirilmesi  192
58. Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’undan Kaynaklı Özel Durum  192
59. Özel Güvenlik Araması  193
60. Dernek Aramaları  193
61. Spor Müsabakaları ile İlgili Aramalar  193
62. Adli Aramalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pratik Bilgi)  194
63. Gece Yapılacak Aramalar  199
64. Adli Arama Kararı ve İçeriği  199
65. Adli Arama Sonucunda Verilecek Belge ve İçeriği  200
66. Arama Sonunda Elkoyma  200
67. Elkonulan Evrakların İncelenmesi  201
68. Eşya veya Kazancın Muhafaza Altına Alınması ve Bunlara Elkonulması  201
69. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgelerin Mahkemece İncelenmesi  201
70. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  201
71. Postada Elkoyma  204
72. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  205
73. Bilgisayarlarda Arama, Kopyalama ve Elkoyma  207
74. Avukat Bürolarında Yapılacak Arama ve El Koyma  208
75. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler  208
76. Elkonulan Eşyanın İadesi, Muhafazası veya Elden Çıkarılması  209
77. Aramada Tesadüfen Delil Bulunması  209
VII. Bölüm
İLETİŞİMİN TESPİTİ, GİZLİ SORUŞTURMACI,
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KONULARI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
78. İletişimin Denetlenmesi  215
79. İletişimleri Denetlenemeyecek Kimseler  220
80. İletişimin Denetlenmesi Kararında Bulunması Gerekenler  221
81. İletişimin Tespiti Kararının Uygulanması  221
82. İletişimin Denetlenmesi Kararının Kalkması  224
83. Gizli Soruşturmacı  225
84. Teknik Araçlarla İzleme  226
VIII. Bölüm
TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL KARARLARI
85. Tutuklama Kavramı ve Nedeni  229
86. Tutuklama Kararı Verilemeyecek Haller (Pratik Bilgi)  230
87. Tutuklama Kararı ve Yol Tutuklaması (Pratik Bilgi)  233
88. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talebi  238
89. Tutuklama Kararına İtiraz (Pratik Bilgi)  239
90. Adli Kontrol  243
91. Adlî Kontrol Kararı ve Kararın Kaldırılması  244
IX. Bölüm
GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF VE OTOPSİ
92. Gözlem Altına Alınma  249
93. Muayene, Vücuttan Örnek Alınması, Genetik İnceleme ve Fiziki Kimliğinin Tespiti  249
94. Keşif, Yer Gösterme ve Olay Yeri İnceleme  251
95. Adli Muayene, Otopsi ve Adli Tıp İncelemesi  252
X. Bölüm
İDDİANAME, İDDİANAMENİN REDDİ VE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (TAKİPSİZLİK)
96. Kamu Davası Açma Görevi, Takdir Yetkisi ve Açılmasının Ertelenmesi  261
97. Seri Muhakeme Usulü  280
98. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı)  287
99. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair (Takipsizlik) Kararına İtiraz  288
100. İddianamenin İadesi  310
EK BÖLÜM
EK 1. BÖLÜM  317
EK 2. BÖLÜM  324
Avukatın, Hâkim ve Savcılar ile Olan İlişkilerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  324
EK 3. BÖLÜM  328
Soruşturma Evresine İlişkin Genelge Özetleri  328
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Adlî Kolluğun Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Soruşturmanın Gizliliği Hakkında Genelgesi”  328
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Asker Kişiler Hakkındaki Soruşturma Hakkında Genelgesi”  332
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün, “C. savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında Genelgesi”  334
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün, “Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlâllerine Yol Açılmaması Hakkında Genelgesi”  335
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar Hakkında Genelgesi”  342
EK 4. BÖLÜM  344
Dilekçe Örnekleri  344
Yakalama ve Gözaltına Alma İşlemine Karşı İtiraz Dilekçesi  344
Tutuklama Kararına İtiraz  345
Hukuka Aykırı İfadeye İlişkin Başvuru (Bildirim) Dilekçesi  346
Gözlem Altına Alma Kararına İtiraz Dilekçesi  347
Şüphelinin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Kararına İtiraz Dilekçesi  348
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi  349
Soruşturma Evresine İlişkin Belge Örnekleri  350
İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınmasına İlişkin Tutanak  350
Teknik Araçlarla İzleme Sonucu Elde Edilen Konuşmaların Çözümüne İlişkin Tutanak  351
Gizli Soruşturmacı Bilgilendirme Tutanağı  352
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  353
Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı  355
İfade Tutanağı  356
İlgili Adlî Kolluk Birimi Uzlaşma Teklif Formu  357
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Teklif Formu  359
Uzlaştırma Raporu Örneği  361
SORUŞTURMA EVRESİ SÖZLÜĞÜ  363
Kaynakça  375
Kavramlar Dizini  379

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar