101 Soruda İdari Yargılama Hukuku El Kitabı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yücel OĞURLU - Cüneyd ALTIPARMAK
ISBN: 978-975-02-6150-3
Stok Durumu: Tükendi
45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yücel OĞURLU, Cüneyd ALTIPARMAK
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

101 Soruda İdari Yargılama Hukuku El Kitabı

Prof. Dr. Yücel OĞURLU, Cüneyd ALTIPARMAK

2020/09 1. Baskı, 284 Sayfa

ISBN 978-975-02-6150-3

Bu kitap, idari yargılama usulüne ilişkin en sık karşılaşılan hususları 101 soruda toplamış, uygulamaya dönük, temel bir başvuru kitabıdır. Özellikle mesleğinin ilk yıllarındaki avukat ve stajyerlerin yanı sıra, uygulamayı öğrenmek isteyen hukuk fakültesi öğrencileri için de rehber niteliğindedir.

Kitapta öncelikle temel kavramlara değinilmiş, idare hukukuna ilişkin kavramlara ve yargılama konusundaki temel ilklere yer verilmiştir. Yargılama konusunda ilk derece yargılamasını yani "İdare Mahkemelerini" esas alan kitap, sonrasında kanun yollarına ilişkin uygulamada karşılaşılabilecek durumlara da değinmiş ve ayrıcalıklı hususları ele almıştır.

Özellikle itiraz, istinaf ve temyiz, harç, yürütmenin durdurulması, dilekçe hazırlanışı, dilekçe ret, vekâlet ücreti, kararın uygulanması konuları üzerinde detaylıca durulmuştur. Akademik dil ve tartışmalardan bilinçli olarak kaçınılarak kaleme alınan bu kitap, yalın bir dille yazılmıştır.

Konu Başlıkları
Temel Hususlar
Davaya Hazırlık, Dava Dilekçesi ve İlk İnceleme
Delillerin Toplanması, Dosyanın Tekemmülü ve Karar
Karar Sonrası Süreç
Özellikli Durumlar ve Diğer Hususlar


İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  17

Giriş  19

Birinci Bölüm

TEMEL HUSUSLAR

1. İdare nedir?  25

2. İdare hukukunun temel ilkeleri nelerdir?  26

3. İdare hukukunun en bilinen düzenlemeleri nelerdir?  28

4. İdari işlemin özellikleri nelerdir?  31

5. İdari işlemin unsurları nelerdir?  32

6. İdari işlem türleri hakkında bilgi verir misiniz?  34

7. İdari işlemlerin öğrenilmesi nasıl olur?  35

8. İdari yargı niçin vardır ve ihtisaslaşmıştır?  36

9. İdari yargının yetki sınırları nelerdir?  39

10. İdari yargının özellikleri nelerdir?  40

11. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) idari yargıya etkisi var mıdır?  42

12. Takdir yetkisinin denetimi ve ölçülülük kavramlarını izah eder misiniz?  45

13. İdari yargıda yerindelik denetimi yasağından ne anlamalıyız?  48

14. “Taleple bağlılık” ve “re’sen tetkik” ne demektir, “ispat yükü” kimdedir?  49

15. İdari dava türleri ve konuları nelerdir?  51

16. İdari yargının dışında kalan idari işlemler var mıdır?  53

İkinci Bölüm

DAVAYA HAZIRLIK, DAVA DİLEKÇESİ VE

İLK İNCELEME

17. Uyuşmazlığa ilişkin ilk olarak ne yapmalıyım?  55

18. İdari davadan önce Ombudsman’a (Kamu Denetçiliği Kurumuna) başvurmak mümkün mü?  58

19. Dava açmadan önce işleme itiraz hakkım var mı?  60

20. Talebimizin reddedildiği idari işlemlerde nelere dikkat etmeliyiz?  63

21. İdari yargıda dava açma surelerinin hesabında özellikler var mıdır?  64

22. İptal davası ne demektir?  66

23. Tam yargı davaları nedir?  70

24. İdari işlemlerden kaynaklı tam yargı davalarında neye dikkat etmeliyiz?  73

25. Dava dilekçesi hakkında bilgi verir misiniz?  74

26. Mahkemeler dilekçeler üzerinde ilk inceleme aşamasında hangi hususları inceler?  81

27. Görevli mahkemeden kastınız nedir?  85

28. Yetkili mahkeme nasıl belirlenir?  90

29. Görevsizlik ve yetkisizlik kararından sonra mahkeme ne yapar?  92

30. “Ehliyet” ve “temsil” konularını açıklar mısınız?  94

31. İdari merci tecavüzü nedir?  96

32. İdari yargıda husumet nedir davalıyı yanlış yazarsak ne olur?  98

33. Dilekçe red kararı nedir?  99

34. Yürütmenin durdurulması talebi ve kararı hakkında bilgi verir misiniz ?  101

35. İdarenin cevap süresinin kısaltılmasını isteyebilir miyiz?  107

36. İdari yargıda hızlı ve ivedi yargılama usulü hakkında bilgi verir misiniz?  107

37. Merkezi ve ortak sınavlara dair yargılama usulü nasıldır?  109

Üçüncü Bölüm

DELİLLERİN TOPLANMASI,

DOSYANIN TEKEMMÜLÜ VE KARAR

38. Cevap dilekçesi ve cevap süresinin uzatılması hakkında bilgi verir misiniz?  111

39. Delillerin tespiti ve sunulması hakkında bilgi verir misiniz?  113

40. Hangi dosyalar öncelikli görülür?  115

41. Bilirkişi incelemesi hakkında bilgi verir misiniz?  116

42. Keşif nasıl icra edilecektir?  120

43. Naip hâkimin görevi nedir?  122

44. İdari yargıda davanın ıslahı mümkün müdür?  122

45. Dosyalara “hukuki Mütalaa” (Hukuki görüş) sunulabilir mi?  123

46. Tanık dinlenir mi?  124

47. Duruşma hakkında bilgi verir misiniz?  125

48. “Davaya müdahale” (Katılma) ve davanın “ihbar” edilmesi hakkında bilgi verir misiniz?  128

49. Davadan feragat hakkında bilgi verir misiniz?  131

50. Şarta bağlı feragat halinde, mahkeme yargılamaya devam edebilir mi?  133

51. Davadan vazgeçme mümkün müdür?  134

52. Davanın konusuz kalması ne demektir?  135

53. Karar verilmesine yer olmadığına dair karar nedir?  137

54. İdari yargıda tek hâkimle hangi hallerde karar verilir?  139

55. Heyet nasıl teşekkül eder?  140

56. Hâkimin reddi mümkün müdür?  140

57. Kararın unsurları nelerdir?  144

58. Esasa dair hüküm çeşitleri nelerdir?  146

59. İptal kararının sonuçlarının uygulanması ne anlama gelir?  147

60. Kararın uygulanmasını nasıl bir dilekçe ile talep etmeliyiz?  148

61. Kararı icra etmeden önce ne yapmalıyım?  149

62. Davalıdan vekâlet ücreti ve masraflar nasıl istenir?  149

63. İdari Yargıda Karar verilme süresi var mıdır?  151

64. Kararın kesinleşmesi ne demektir?  152

Dördüncü Bölüm

KARAR SONRASI SÜREÇ

65. Bölge İdare Mahkemesi hakkında bilgi verir misiniz?  155

66. İstinaf nedir ve başvuru nereye yapılır?  160

67. Danıştay hakkında bilgi verir misiniz?  162

68. Temyiz nedir, hangi usullere tabidir?  166

69. İstinaf ve temyiz dilekçelerinde nelere dikkat etmeliyim?  170

70. Danıştay tetkik hâkiminin görevleri nedir?  173

71. Kararın yürütmesinin durdurulması ne demektir?  174

72. Kararın açıklanması nedir?  176

73. Yanlışlıkların düzeltilmesi nedir?  177

74. Kanun yararına temyiz nedir?  178

75. İdari yargıda yargılamanın yenilenmesi hakkında bilgi verir misiniz?  179

Beşinci Bölüm

ÖZELLİKLİ DURUMLAR VE DİĞER HUSUSLAR

76. Danıştay veya BİM’in ilk derece mahkemesi olması mümkün müdür?  183

77. Kararın kaldırılması veya bozulması halinde mahkeme ne yapacaktır?  186

78. Bağlantılı dava hakkında bilgi verir misiniz?  188

79. Dava açma süresini kaçırmanın sonuçları nelerdir?  191

80. İdare Mahkemesi kalemi hakkında bilgi verir misiniz?  192

81. Görüşme ve inceleme tutanağı nedir?  198

82. Dosyanın tevzi edildiği hâkimin konumu nedir?  206

83. Mahkeme kararlarının yerine getirilmemesi halinde önerileriniz nedir?  207

84. Kararın uygulanmaması nedeniyle tam yargı davasında nelere dikkat etmeliyim?  214

85. Karar türlerine göre vekâlet ücreti nasıl olacaktır?  214

86. Özel yetki durumları ve özellikle Ankara İdare Mahkemesi’nin özelliğine değinir misiniz?  218

87. Özel bir temyiz yolu olarak BİM Başkanlar Kurulunun temyize gitmesini açıklar mısınız?  221

88. Danıştay Savcıları hakkında bilgi verir misiniz?  222

89. Danıştay 1’inci Dairesinin özel durumunu izah eder misiniz?  223

90. Kamu zararlarının tahsilinde idari yargının fonksiyonu var mıdır?  224

91. Sayıştay kararının idari yargı için önemi nedir?  225

92. Ceza mahkemesi kararının idari yargıdaki anlamı nedir?  230

93. Hukuk mahkemelerinin tespiti idari yargıda delil olabilir mi?  238

94. Kamulaştırma işlemlerinin hangi yönü idari yargıya tabidir?  238

95. Disiplin işlemi iptallerinde nelere dikkat etmeliyiz?  239

96. İdari konularda tahkim mümkün müdür?  240

97. Adli yargıca verilen görev ret kararı üzerine ne yapmalıyım?  243

98. 4483 sayılı Kanun uyarınca itiraz yolu nedir?  245

99. İdari yargı kararlarına karşı AYM’ye başvuru hakkında bilgi verir misiniz?  248

100. UYAP üzerinden davayı açarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  250

101. Son olarak özellikle dikkat etmemiz gereken neler var?  252

A. İdari yargıda “adli yardım” kurumundan nasıl istifade ederim?  252

B. Baro pulunu veya harçları unutursam ne yapmalıyım?  254

C. Dosyalarla ilgili görüşmeyi kiminle yapmalıyım?  255

D. Dosyada bekletici mesele varsa ne yapmamı önerirsiniz?  255

E. Davacının ölümü halinde ne olacaktır?  255

F. Dava konusu taşınmaz el değiştirirse nasıl bir süreç bizi bekler?  257

G. “Anayasa’ya aykırılık” prosedüründe nelere dikkat etmeliyim?  258

H. İdare mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasındaki ilişki hakkında bilgi verir misiniz?  258

İ. İdare delilleri sunmaz veya belgeleri eksik gönderirse ne yapabilirim?  259

J. Cevap dilekçesine karşı cevap vermek zorunda mıyım?  259

K. Beyan dilekçesi nedir, ne zaman verilir?  259

L. Tam yargı davalarından önce özür durumu raporu almalı mıyım?  260

M. İdari yargıda yetkili mahkeme belirlenebilir mi?  260

N. İptal kararını doğrudan icraya koyabilir miyim?  261

O. Dosyaların mahkemelere tevzi edilmesi hangi kriterlere göre yapılmaktadır?  261

P. Delil niteliğindeki senetler ve kıymetli evrak nasıl saklanır?  262

R. Mahkemeye verdiğim bir belgeyi nasıl geri isteyebilirim?  263

S. Dava kodları ne demektir?  263

T. İdari Para Cezalarına İtiraza ilişkin tavsiyeleriniz nelerdir?  265

U. Doğrudan Danıştay’a açılabilecek davalar nelerdir?  265

EKLER BÖLÜMÜ

1. LİSTELER  267

İptal Davaları Kontrol Listesi  267

Tam Yargı Davaları Kontrol Listesi  268

2. EVRAKLAR  269

İptal Davası Dilekçe Örneği  269

Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği  270

Tekemmül Talebi Örneği  271

Kararın Uygulanması Talep Örneği  271

Cevap Verilmeyeceği Bildirimi Dilekçe Örneği  272

YD Red Kararı İtiraz Etmeme Dilekçe Örneği  272

Müvekkil Bilgilendirme Tutanağı  273

Kaynakça  275

Kavramlar Dizini  277

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.