101 Soruda Konkordato Rehberi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdulkadir BOZDOĞAN
ISBN: 9786050511925
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdulkadir BOZDOĞAN
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 204

101 Soruda Konkordato Rehberi

Abdulkadir BOZDOĞAN

Resmî Gazete’de 15.03.2018 tarihinde yayımlanan 7010 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile iflasın ertlenmesi tamamen kaldırılmıştır. Ancak aynı kanun ile mevcut yasada yer alan “konkordato kurumu” yeniden düzenlenerek hayata geçirilmiştir.

Hukuk sistemimizde konkordato, bugünlerde ekonomik ve finansal açıdan zor duruma düşmüş işletmelerin iflasına mâni olacak ve işletmeleri yeniden ekonomiye kazandırarak faaliyetlerine devam ettirecek tek

kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konkordato konusunda son zamanlarda çok sayıda kitabın yazıldığını, birçok konuda içtihatların bulunmaması sebebiyle farklı farklı uygulamaların ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. Bu durum, uygulamada tereddütlere yol açmaktadır. Ayrıca mahkemelerce görevlendirilen komiserlerin ve konkordatonun kabulü hâlinde atanan kayyımların mahkemelere karşı sorumlulukları ve borçlu şirket ile alacaklılara karşı

faaliyetleri hakkında yeterli kaynağın bulunmadığı görülmektedir.

Bu çalışma, konkordatoda yaşanan tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilme düşüncesi ile kaleme alınmıştır. 101 Soruda Konkordato Rehberi, tarafımızca seçilen 101 soruya verdiğimiz cevaplarla konkordato uygulamasında rehber hâline getirilmiştir. Sorular ne kadar özverili seçilmiş olsa da kitapta başka sorulara da yer verilmesi gerektiğini düşünebilirsiniz. Önerilerinize her zaman açık olduğumu

belirtmek isterim. Katkılarınızı bekler şimdiden teşekkür ederim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................7

İÇİNDEKİLER ..................................................................................9

GİRİŞ ................................................................................................19

I. BÖLÜM

GENEL OLARAK KONKORDATO

1. Konkordato Nedir? ............................................................21

2. Konkordato Türleri Nelerdir? Mahkeme İçi

Konkordato Kaça Ayrılır? ................................................22

3. Konkordato Nasıl Talep Edilir? .......................................24

4. Kimler Konkordato Talep Edebilir? Adi Ortaklık Adına

Konkordato Talep Edilebilir mi? Konkordatoda Görevli

ve Yetkili Mahkemeler Hangileridir? ..............................24

5. Borçlu Konkordato Talebi İçin Talebe Hangi Belgeleri

Ekler? ..................................................................................26

6. Geçici Mühlet Nedir? Kesin Mühlet Nedir? ....................28

7. Alacaklılar Kurulu Nasıl Oluşturulur ve Görevleri

Nelerdir? .............................................................................29

8. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları

Nelerdir? .............................................................................30

9. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları

Nelerdir? .............................................................................32

10. Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

Nelerdir? .............................................................................33

11. Konkordatoda Faiz İşlemeye Devam Eder mi? ..............34

İçindekiler

10

12. Alacaklılar Toplantısına Katılım Nasıl Olur? .................35

13. Konkordato Yargılaması Nasıl Yapılır? ..........................35

14. Konkordatonun Tasdik Şartları Nelerdir? .....................36

15. Konkordato Çoğunluk Şartları Nelerdir? .......................37

16. Konkordatonun Bağlayıcılık Hükümleri Nelerdir?

Konkordato Mühleti İçerisinde Alacaklılar Borçluya

Dava açabilirler mi? ..........................................................38

II. BÖLÜM

KONKORDATO KOMİSERİ

17. Konkordato Komiseri Kimdir? Görev ve Yetkileri

Nelerdir? .............................................................................41

18. Geçici Mühlet Sürecinde Konkordato Komiserinin

Görevleri Nelerdir? ............................................................41

19. Kesin Mühlet Sürecinde Konkordato Komiserinin

Görevleri Nelerdir? ............................................................43

20. Konkordato Komiserinin İİK’nin 290’ıncı Maddesinde

Belirtilen Yapısı ve Görevleri Nelerdir? ..........................45

21. Konkordato Projesi Sürecinde Komiserin Görevleri

Nelerdir? .............................................................................47

22. Konkordato Komiserinin Nitelikleri Nelerdir? ...............49

23. Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri ve Yasak

İşleri Var mıdır? ................................................................50

24. Hangi Durumlarda Konkordato Komiserliği Kabul

Edilemez? ............................................................................51

25. Konkordato Komiserinin Uymak Zorunda Olduğu

Yükümlülükler Nelerdir? ..................................................51

101 Soruda Konkordato Rehberi

11

26. Konkordato Komiseri Bilgi ve Belgeleri Nasıl Temin

Eder? ...................................................................................53

27. Konkordato Komiseri Hangi Kuruma Bağlıdır? ............53

III. BÖLÜM

KONKORDATO KOMİSERİNİN FAALİYETLERİ

28. Komiser Görevlendirilmesinde Dikkat Edilecek

Hususlar Nelerdir? .............................................................55

29. Konkordato Komiseri Göreve Nasıl ve Ne Zaman

Başlar? ................................................................................57

30. Konkordato Komiseri Göreve Başladığında Ne Şekilde

Toplantı Tutanağı Düzenler? ............................................60

31. Konkordato Komiseri Göreve Başladıktan Sonra

Bankada Ne Şekilde Hesap Açtırır? .................................65

32. Konkordato Komiserinin Görev Veren Mahkemeye

Karşı Sorumlulukları Nelerdir? .......................................66

33. Konkordato Komiseri Borçlu Şirketteki Faaliyetlerini

Nasıl ve Ne Şekilde Yürütür? ............................................67

34. Konkordato Komiserinin Alacaklılara Karşı Faaliyetleri

Nasıl Düzenlenir? ...............................................................69

35. Konkordato Süresi Ne Kadardır? ....................................70

IV. BÖLÜM

KONKORDATO ALACAKLILAR TOPLANTISI

36. Konkordatoda Alacaklılar Toplantısı Nasıl Yapılır?

Toplantıdan Önce Yapılacak Faaliyetler Nelerdir? .......73

37. Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymet Takdiri

Nasıl Yapılır? ......................................................................77

İçindekiler

12

38. Komiser veya Komiserler Kurulu Borçlunun Mallarının

Kıymet Tespitleri İçin Nasıl Bir Karar Almalıdır? ........79

39. Geçici Mühlet Sonrası Mahkemeye Verilen Envanter

Tespit Raporu Nasıl Düzenlenir? ..................................... 80

40. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması ve Toplantıları Ne

Şekilde Yapılır? ..................................................................80

41. Alacaklıların Alacaklarını Bildirmesi ve Alacak Kaydı

İçin Davet Nasıl Yapılır? Konkordato Komiseri

Kendisine Bildirilen Alacakları Nasıl İnceler? ................82

42. Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti Ne

Şekilde Olur? ......................................................................85

43. Alacak Bildirimine Konkordato Talep Eden Borçlu

İtiraz Edebilir mi? ..............................................................86

44. Alacak Bildirim Daveti ile Borçlunun Beyanı Sonrası

Gelişmeler Nasıl Cereyan Eder? .......................................88

45. Komiser Tarafından Yapılan İlan ve Posta Yolu ile

Yapılan Bilgilendirme Yazısı Sonucu Alacaklarını

Bildirmeyen Alacaklılar “Alacaklılar Toplantısına”

Katılabilir mi? ....................................................................89

46. Komiser Tarafından, Ticaret Sicil Gazetesinde Yapılan

İlan ile Basın İlan Kurumu Resmî Portalında Yapılan

İlanın Farklı Günlerde Yayımlanmış Olması Durumunda

Hangi Süre Dikkate Alınır? ..............................................89

47. Alacağını Süresinde Konkordato Komiserine

Bildirmeyen Alacaklı Hangi Hâllerde Alacaklılar

Toplantısına Katılır? .........................................................90

48. Rehinli ve İmtiyazlı Alacaklıların İlan Tarihinden

İtibaren 15 Günlük Sürede Bildirimde Bulunmaları

Zorunlu mudur? .................................................................90

101 Soruda Konkordato Rehberi

13

49. Konkordato Komiserinin Kendisine Bildirilen Alacakları

Kabul Etme veya Reddetme Hakkı Var mıdır? ..............90

50. Çekişmeli Alacağın Nisaba Katılmasına ve

Katılmamasına veya Ne Oranda Dâhil Edileceğine Kim

Karar Verir? .......................................................................91

51. Çekişmeli Alacak Ne Zaman ve Ne Şekilde Doğar?

Çekişmeli Alacağın Mahkemece İncelenmesi Ne Şekilde

Olur? ...................................................................................91

52. Çekişmeli Alacak Konusunda Mahkemenin Verdiği

Karar Maddi Hukuk Açısından Bağlayıcı mıdır? ..........93

53. Mühlet Kararı ile Birlikte Borçlunun Bazı İşlemleri

Yasaklanmaktadır. Bu Yasaklama Mutlak Bir

Yasaklama mıdır? ..............................................................94

54. Konkordato Müddeti İçerisinde Rehinli Malların Satışı

Mümkün müdür? Mümkün ise Nasıl Bir Yol

İzlenmelidir? .......................................................................94

55. Rehinli Alacaklının Rehni Aşan Alacağının ve Nisaba

Dâhil Edilecek Adi Alacak Miktarının Tespitlerinde, Son

Tarihte Yaptığı Alacak Bildirimi mi Yoksa İİK 299.

Maddede Verilen Sürede Yapılan Alacak Bildirimi mi

Esas Alınır? .........................................................................95

56. Üçüncü Kişi İpoteği ile Teminat Altına Alınan Alacak

Adi Alacak Olarak Konkordato Alacaklılar

Toplantısında Nazara Alınır mı? ......................................96

57. Konkordato Kapsamına Giren Alacaklar Nasıl Tespit

Edilir? Konkordatoda Takas Yapılabilir mi? ...............100

58. Toplantı Yapılacak Yer ve Salon Ne Şekilde

Belirlenir? .........................................................................101

İçindekiler

14

59. Toplantı Yapılması ile İlgili Komiserlik Kararı Ne

Şekilde Olur? ....................................................................102

60. Alacak Toplantısına Davet İlanları ve Alacaklılara

Çağrı/Bildirme Mektupları Ne Zaman ve Nasıl Yapılır? ..103

61. Alacaklılar Toplantısının Yapılacağına İlişkin

Mahkemeye Verilecek Bilgilendirme Yazısı Ne Zaman

ve Ne Şekilde Yapılır? .....................................................105

62. Konkordato Alacaklılar Toplantısı İçin Alınması

Gereken Güvenlik vb. Tedbirler Nelerdir? ...................105

63. Konkordato Alacaklılar Toplantısı Hazirun Cetveli Ne

Şekilde ve Nasıl Hazırlanır? ............................................106

64. Toplantı Sırasında Yapılacak Faaliyetler Nelerdir?

Alacaklılara Sunulacak Faaliyet Raporu Ne Zaman ve

Nasıl Hazırlanır? ..............................................................107

65. Alacaklılar Toplantısı Görüşmeleri Ne Zaman Başlar ve

Nasıl Yapılır? Alacaklılar Toplantısında Projenin

Kabulü veya Reddi İçin Adi Ortaklık Oylamaya

Katılabilir mi? ..................................................................108

66. Alacaklılar Toplantı Tutanakları Nasıl Düzenlenir? ....110

67. Konkordato Alacaklılar Toplantısında Oy Kullanma

Şekli ve Zamanı Nasıldır? Alacaklı, Alacaklılar

Toplantısında Kullanmış Olduğu Oyu

Değiştirebilir mi? .............................................................115

68. Alacaklılar Toplantısı Sonrası Komiser Tarafından

Mahkemeye Sunulacak Rapor Nasıl ve Ne Şekilde

Düzenlenir? .......................................................................122

101 Soruda Konkordato Rehberi

15

V. BÖLÜM

KONKORDATO PROJESİNİN

RET VE TASDİK KARARI

69. Alacaklılar Toplantısı Sonrası Duruşma Nasıl

Yapılır? .............................................................................125

70. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları Nelerdir? ........127

71. Mahkemece Borçlu Tarafından Sunulan Teklifin

Yetersiz Bulunması Hâlinde Hâkim Borçludan

Teklifinde Düzeltme Yapmasını İsteyebilir mi? ............128

72. Konkordatonun Tasdik Talebinin Reddi Hangi

Şartlarda Olur? ................................................................128

73. Konkordatonun Tasdik Kararında Neler Yer Alır? ....129

74. Konkordato Kayyımı Kimdir? Kayyım Nasıl Tayin

Edilir? Görevleri ve Yükümlülükleri Nelerdir? ...........131

75. Konkordatonun Hükümleri Ne Zaman Bağlayıcı Hâle

Gelir ve Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? .............................134

76. Konkordatonun Tasdik Edilmesi Sonrası Alacaklılara

Küçük Alacaklar Defaten Ödenebilir mi? .....................134

77. Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflası

Hâlleri Ne Gibi Sonuçlar Doğurur? ...............................135

78. Konkordato Tasdik Kararına Karşı İtiraz

Edilebilir mi? ....................................................................136

79. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava Nasıl ve Ne

Zaman Açılır? ...................................................................136

80. Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi

Nelerdir? ...........................................................................137

81. Konkordato Haricinde Yapılan Vaatler Geçerli midir? ..138

82. Konkordatonun Kısmen Feshi Mümkün müdür? ........138

İçindekiler

16

83. Konkordato Hangi Şartlarda Tamamen Feshedilir? ...139

84. Konkordatoda Harçtan ve Vergiden İstisnanın Şartları

Nelerdir? ...........................................................................140

85. Hakkında İflas Kararı Verilmiş Gerçek ve Tüzel Kişiler

İflastan Kurtulmak İçin Konkordato Talep Edebilirler

mi? .....................................................................................141

VI. BÖLÜM

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

86. Genel Olarak Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda

Amaç Nedir? Nasıl Cereyan Eder? Malvarlığının Terki

Suretiyle Konkordato Neleri İçerir? ....................................145

87. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Borçlu,

Bazı Mallarını Kapsam Dışı Tutabilir mi? ....................146

88. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Türleri

Nelerdir? ...........................................................................146

89. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Tasdikinin

Sonuçları Nelerdir? ..........................................................147

90. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Tasfiye

Memurlarının Görevleri Nelerdir? ................................148

91. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Paylaşmaya

Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi Nasıl Olur?

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Alacaklılar

Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir? ......................149

92. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Malvarlığı

Nasıl Paraya Çevrilir? .....................................................149

93. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Rehinli

Taşınmaz Malların Satışı Ne Şekilde Olur? ..................150

101 Soruda Konkordato Rehberi

17

94. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Paralar

Nasıl Paylaştırılır? ...........................................................151

95. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Tasfiye

Memurları Kaç Türlü Rapor Düzenler? .......................152

96. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Talebine

Eklenecek Belgeler Nelerdir? ..........................................154

VII. BÖLÜM

KONKORDATO İLE İLGİLİ DİĞER SORULAR

97. İflas Erteleme ile Konkordato Arasındaki Farklar

Nelerdir? ...........................................................................157

98. Konkordato Koşullarına Uymama Suçunun Cezası

Nedir? ................................................................................159

99. Konkordatoda İİK. m. 206/1 Kapsamında Mütalaa

Edilecek İşçilik Alacakları Nasıl Değerlendirilir? ........159

100. Konkordato Başvurusundan Önce Yazılan Çekleri

Konkordato Korur mu? ..................................................160

101. Konkordatonun Tasdik Edilmesi ile Vazgeçilen

Alacakların Vergilenmesinde Borçlu ve Alacaklılar

Nasıl Etkilenecektir? ........................................................160

VIII. BÖLÜM

KONKORDATO İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

8.1. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu .....................................163

8.2. Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair

Yönetmelik ........................................................................192

KAYNAKÇA ..................................................................................201

ABDULKADİR BOZDOGAN ......................................................203

Akif Akarca / Dr. Mehmet Şafak, Konkordatonun Alacaklı ve Borçlu İçin

Vergisel Sonuçları, Dünya Gazetesi, (Erişim Tarihi: 12.11.2018).

• Akyürek A., Akyürek R., Konkordato Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara2019.

• Altay S., Eskiocak A. Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, Cilt:

1, Vedat Kitapçılık, 4. Baskı, İstanbul-2018.

• Bozdogan A. Konkordato ve Konkordato Alacaklılar Toplantısı, 2. Baskı,

Yetkin Yayınları, Ankara-2021.

• Bozdogan A. Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık, Yetkin Yayınları, Ankara-2021.

• Bozdogan A., Konkordato ve Konkordato Kayyımı, Yetkin Yayınları, Ankara-2022.

• Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 13, Milliyet Yayınları.

• Çontu Onur. Av., Lexpera Blok Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi. Konkordato Kapsamında Çekişmeli Alacak Kavramı, 03.06.2020, Erişim Tarihi:

14.08.2020.

• Çoşkun M., Konkordato ve İflas, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara2019.

• Fatih Demirci, Aksan Hukuk Bürosu, (http://www.aksan.av.tr), Erişim tarihi: 11.01.2019.

• Kumkale, R., Konkordato, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, s. 120, Ankara2019.

• Kuru Baki, Hukuk Mahkemeleri Usulü, Cilt IV, İstanbul-2001.

• Levent Börü Dr. Öğr. Üyesi. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD ([email protected]). ORCID: 0000-0003-3043-346, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –

İnÜHFD 10(1): 173-186 (2019).

• Prof. Dr. Süha Tanrıver, Prof. Dr. Adnan Değnekli, “Konkordatonun Tasdiki”, 1996; Prof. Dr. Selçuk Öztek, Prof. Dr. Ali Cem Budak, Doç. Dr.

Müjgan Tunç Yücel, Doç. Dr. Serdar Kale, Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova,

“Yeni Konkordato Hukuku”, 2. Baskı, 2019.

Kaynakça

202

• Sarıözen, M. Serhat, 7101 Sayılı Yasa Kapsamında İcra İflas ve Konkordato Hakkındaki Yenilikler, Yetkin Yayınları, Ankara-2018.

• T.C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/1389 – Karar

No:2021/275

• T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi E. 2020/2053 – K. 2020/6650 T.

15.06.2020

• Y. 11. HD. 17/10/1989, 1988/7444 E. 1989/5429 K.

• Y. 12. HD. 11/04/2016, 2016/4080 E. 2016/10636 K.

• Y. 15. HD. 26/04/1991 T. 1990/4574 E. 2214 K.

• Y. 19 HD. 25/01/2001, 2000/8721 E. 2001/564 K; Y. 11. HD. 21/11/1988,

1988/6527 E. 1988/5367 K.

• Y. 8. HD. 05/05/2016, 2016/303 E. 2016/8747 K.

• Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 26.04.1991 T., 1990/4574:2214 sayılı

ilanı.

• Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 2.3.2000T., 904/1573 sayılı ilanı.

• 6. Hukuk Dairesi 2021/4653 E., 2021/2252 K. - 6. Hukuk Dairesi

2021/5853 E., 2021/2181 K. 6. Hukuk Dairesi 2021/35 E., 2021/715 K.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Konkordato
İlgili Yayınlar