2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı ve Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fatih ÖZKUL
ISBN: 9786050507300
Stok Durumu: Stokta var
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fatih ÖZKUL
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 240
İÇİNDEKİLER 5
GİRİŞ 9
BİRİNCİ BÖLÜM  
CUMHURBAŞKANI KAVRAMI, TARİHÇESİ VE ÖNCEKİ ANAYASALARIMIZDAKİ DURUM
I.  CUMHURBAŞKANI 13
A. Kavram 13
B. Tarihçe 14
1. Dünya Genelinde 14
2. Ülkemizde, Önceki Anayasalarımızda 15
a) 1876 Anayasasında 15
aa. Anayasanın Niteliği 15
bb. Padişahın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu 16
b) 1921 Anayasasında 17
c) 1924 Anayasasında 20
aa. Anayasanın Niteliği 20
bb. Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumluluğu ve 
Vatana İhanet Suçu 22
cc. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu 23
dd.  Cumhurbaşkanının Hukuki Sorumluluğu 24
d) 1961 Anayasasında 25
aa. Anayasanın Niteliği 25
bb. Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumluluğu 26
cc. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu ve 
Vatana İhanet Suçu 26
dd. Cumhurbaşkanının Hukuki Sorumluluğu 27
II. BÖLÜM 
2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA 1982 ANAYASASINDA CUMHURBAŞKANI VE SORUMLULUĞU
I. CUMHURBAŞKANININ SEÇİMİ 29
A. 2007 Anayasa Değişikliği Öncesinde 29
B. 2007 Anayasa Değişikliği Sonrasında 34
II. ANAYASANIN NİTELİĞİ 35
A. 1982 Anayasasının Benimsediği Hükümet Sistemi 43
1. 2007 Anayasa Değişikliği Öncesinde 43
2.  2007 Anayasa Değişikliği Sonrasında 47
3. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 51
III. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİNDE CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 54
A. Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri 56
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılış 
Konuşmasını Yapmak 57
2. Türkiye Büyük Millet Meclisini Toplantıya Çağırmak 57
3. Kanunları Yayımlamak 58
4. Kanunları Tekrar Görüşülmek Üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine Geri Göndermek 60
5. Anayasa Değişikliğine İlişkin Kanunları Geri 
Göndermek ve Halkoyuna Sunmak 66
6. Anayasa Mahkemesine İptal Davası Açmak 72
7. Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin 
Yenilenmesine Karar Vermek 74
B. Cumhurbaşkanının Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri 76
1. Başbakanı Atamak ve İstifasını Kabul Etmek 76
2. Başbakanın Teklifi Üzerine Bakanları Atamak ve Görevlerine Son Vermek 80
3. Gerekli Gördüğü Hallerde Bakanlar Kuruluna 
Başkanlık Etmek veya Bakanlar Kurulunu Başkanlığı 
Altında Toplantıya Çağırmak 81
4. Yabancı Devletlere Türk Devletinin Temsilcilerini Göndermek, Türkiye Cumhuriyetine Gönderilecek 
Yabancı Devlet Temsilcilerini Kabul Etmek 83
5. Milletlerarası Andlaşmaları Onaylamak ve Yayımlamak 84
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını Temsil Etmek 87
7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kullanılmasına Karar Vermek 89
8. Genelkurmay Başkanını Atamak 89
9. Milli Güvenlik Kurulunu Toplantıya Çağırmak ve Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık Etmek 91
10. Başkanlığında Toplanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim İlan Etmek ve Kanun Hükmünde Kararname Çıkarmak 93
11. Kararnameleri İmzalamak 94
12. Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebi İle Belirli Kişilerin Cezalarını Hafifletmek veya Kaldırmak 100
13. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri İle Başkanını Atamak ve Bu Kurula İnceleme, Araştırma ve Denetleme Yaptırtmak 102
14. Yükseköğretim Kurulu Üyelerini ve Üniversite Rektörlerini Seçmek 106
15. Kararname Çıkartmak 109
C. Cumhurbaşkanının Yargı İle İlgili Görev ve Yetkileri 110
IV. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA CUMHURBAŞKANININ YENİ GÖREV VE 
YETKİLERİ 111
A. Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görev ve Yetkileri 112
1. Erken seçim Kararı Almak 112
2. Kanunları Geri Göndermek 116
3. Bütçe Hakkı ve Teklifi 120
4. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 126
5. Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği Çıkartmak 139
B. Cumhurbaşkanının Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkileri 139
1. Cumhurbaşkanı Yardımcılarını Atama Yetkisi 139
2. Bakanları Atama Yetkisi 143
3. Üst Kademe Kamu Görevlilerini Atama 145
4. Olağanüstü Hal İlan Etme Yetkisi ve Olağanüstü 
Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 147
V. CUMHURBAŞKANININ SORUMSUZLUĞU VE SORUMLULUĞU 153
A. Cumhurbaşkanının Siyasi Sorumsuzluğu 154
1. 1982 Anayasasında 155
a) 2017 Anayasa Değişikliği Öncesinde 155
2. 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 156
B. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu 158
1. 1982 Anayasasında 158
a) 2017 Anayasa Değişikliği Öncesinde 158
aa. Kişisel Suçları İle İlgili Cezai Sorumluluğu 159
bb. Görevi ile İlgili Suçlarda Cezai Sorumluluğu 165
b) 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 169
C. Cumhurbaşkanın Hukuki Sorumsuzluğu ve Sorumluluğu 172
1. 1982 Anayasasında 173
a) 2017 Anayasa Değişikliği Öncesinde 173
aa. Göreviyle İlgili Eylem ve İşlemlerinden 
Doğan Hukuki Sorumsuzluğu 173
bb. Kişisel Eylem ve İşlemlerinden Doğan 
Hukuki Sorumluluğu 174
b) 2017 Anayasa Değişikliği Sonrasında 174
D. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Sorumluluğu 176
III. BÖLÜM 
MECLİS SORUŞTUMASI VE YÜCE DİVAN YARGILAMASI
I. MECLİS SORUŞTURMASI 179
A. Meclis Soruşturması Önergesinin Verilmesi 184
B. Soruşturma Komisyonu Kurulması, Çalışma 
Yöntemi Görev ve Yetkileri 185
C. Genel Kurul Aşaması 190
II. YÜCE DİVAN YARGILAMASI 193
A. Önceki Anayasalarımızda 193
B. 1982 Anayasasında 195
1. Yüce Divanın Oluşumu 195
2. Kişi Yönünden Yargılama Yetkisi 200
3. Suç Yönünden Yargılama Yetkisi 202
4. Soruşturma Aşaması 205
5. Kovuşturma Aşaması 208
6.   Yeniden İnceleme 212
SONUÇ 215
KAYNAKÇA 225

AKAD, Mehmet – DİNÇKOL, Bihterin Vural, Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları: 287.

AKÇALI, Pınar ve diğ., Başkanlık Sistemi ve Türkiye (Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz), Der.: Dr. İhsan Kamalak, Kalkedon Yayınları, İstanbul 2007.

AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 7. Baskı İstanbul 2008.

AKIN, Rıdvan, Gaziden Günümüze Cumhurbaşkanlığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009.

AKYOL, Taha, “Özel Mahkemeler Yetkisizdir”, Hürriyet Gazetesi, 6 Ocak 2011.

ALDABAK, Ersel, “57. Hükümet Dönemindeki Bazı Gelişmeler Işığında 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı”, İÜHFM, C.60, S.1–2, İstanbul 2002.

ALDIKAÇTI, Orhan, Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı, Doçentlik Tezi, İstanbul, 1960.

ALDIKAÇTI, Orhan, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1992.

ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz, “Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yönetim Usulleri”, Amme İdaresi Dergisi, C. 25, S. 2, Ankara 1992.

ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz, Anayasa Yargısı, Yetkin Yayınları, Ankara 1997.

ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz, “Yasaların Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilmesi”, AİD, C.21, S.1, Ankara 1998.

ARAUJO, Victor-SILVA Thiago-VIERA, Marcelo, “Measurung Presidential Dominance over Cabinet in Presidential Systems: Constitutional Design and Power Sharing”, Brezilian Political Scinence Rewiew, C. 10, S. 2, 2016.

ANAYURT, Ömer/ EKİNCİ, Ahmet, “Tek Yapılı Yürütme Esasına Dayalı Hükümet Sistemlerinde Başkan Yardımcılığı Kurumu ve 2017 Anayasa Değişikliği ile Getirilen Sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kurumu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Zafer Gören Armağanı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

ARCAYÜREK, Cüneyt, Çankaya Gelenler Gidenler, Detay Yayıncılık, İstanbul 2007.

ARMAĞAN, Servet, Türk Esas Teşkilat Hukuku, I. Kitap, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1979.

ARSEL, İlhan, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Mars Matbaası, Ankara 1965.

ARSEL İlhan, Anayasa Hukuku (Demokrasi), Sıralar Matbaası, İstanbul 1965.


ARSLAN, Çetin, Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi, Nobel Yayıncılık, Ankara 1999.

ASLAN, Yasin, “Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 82, Ankara 2009.

ATAR, Yavuz, “Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanının Seçimi, Görev Süresi, Yetkileri ve Parlamenter Sistem Doğrultusunda Değişiklik Önerileri”, TBMM Anayasa Hukuku I. Uluslararası Sempozyumu, TBMM Yayınları, Ankara 2003.

ATAR, Yavuz, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza yayınları, Konya 2007.

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, Söylev, C.I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1987.

Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiye’de Devlet Başkanının Veto Yetkisi, Yetkin Yayınları, Ankara 2008.

BAHÇECİ, Barış, Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiye’de Devlet Başkanının Veto Yetkisi, Yetkin Yayınları, Ankara 2008.

BALCI, Serap, “Kronik XI. Cumhurbaşkanının Seçimi”, AÜSBFD, C.62, S. 2, 2007.

BAŞGİL, Ali Fuad, “Yüce Divanda Vazife Meselesine Dair Hukuki Bir Mütalaa”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 14, S. 1-2, İstanbul 1948.

BATUM, Süheyl, “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Yetkileri”, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı, TBB Yayınları, Ankara, 2007.

BİLİR, Faruk, “Başbakanın Hukuki Durumu ve Başbakana Vekâlet”, SÜHFD, C.11, S.1-2, 2003.

CAREY, John, SHUGART, Matthew Soberg, “Calling Out the Tank for Filling Out Forms?”, Executive Decree Authority (Ed. CAREY, John, SHUGART, Matthew Soberg), Cambridge Univercity Press, 1998.

CHEIBUB, Jose Antonio, “Presidentialism, Electoral Identifiability, and Budget Balances in Democratic Systems”, American Political Science Rewiew, C.100, S. 3, 2006.

CHEBIBUB, Antonio, Presidentialism Parlamentarism and Democracy, Cambridge University Press, New York 2007.

CHEIBUB, Jose Antonio – ELKINS, Zachary, Ginsburg, “Latin American Presidentialismin Comperative and Historical Perspective”, Texas Law Review, C.89, 2011.

CİLAVDAROĞL, A. Ahmet – EKİCİ, Birol, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bütçe Hakkını Kullanabilme Kapasitesi”, Amme İdaresi Dergisi, C. 46, S. 3, 2013.

COX, Gary W. – MORGENSTERN, Scott, “Latin America’s Reactive Assemblies and Proactive Presidents” Comperative Politics, C.33, S. 2001.

ÇAĞLAR, Bakır, Anayasa Bilimi, BFS Yayınları, İstanbul, 1989.

ÇELİK, Kemal, “Milli Mücadelede İç İsyanlar, Vatana İhanet Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri”, Ankara Üniversitesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.40, Kasım 2007.

DAVER, Bülent, “Kanunla İlgili Meseleler”, AÜSBFD, C. 16, S. 4, 1961.

DAVER, Bülent, Siyaset Bilimine Giriş, Kalite Matbaası, Ankara 1976. 

DEMİRDÖĞEN, İsmet, “Sezerli 7 Yıl”, Radikal Gazetesi, 28 Nisan 2007.

DEMİR, Fevzi, “Cumhuriyet Dönemi Türk Anayasaları ve Hükümet Sistemleri”, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Yayını, İzmir 2000.

DENİZHAN, Hüseyin, Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Turhan Kitabevi, Ankara 2006.

DEVELİOĞLU, Ferit, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügât, Aydın Kitabevi, Ankara 1984.

DİNÇER, Güven, “Türk Yargı Modeli ve Yeni Bir Model Gereği”, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, III. Kitap Ankara.

DOĞAN, İlyas, Devletler Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2007.

DOĞAN İlyas / ÜNVER, Ed., Serdar Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, Astana Yayıncılık Ankara 2017. 


DOĞAN, İlyas, “Türk Tipi Başkanlık Modeli Bağlamında 2017 Anayasa Değişikliğinin Değerlendirilmesi”, Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, (Ed. DOĞAN, İlyas/ ÜNVER, Serdar), Astana Yayınları, Ankara 2017.

DÖNMEZER, Sulhi -  ERMAN, Sahir, Ceza Hukuku Genel Kısım C.I, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005.

DURAN, Lütfi, “Reisicumhurun Nutku ve İstizah Usulü”, İÜHFM., C. XVI, S. 1-2.

DURAN, Lütfi, “II. Cumhuriyet Yürütmesi: Kişisel İcra mı, Kişisel İktidar m?, Bahri Savcı’ya Armağan, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara 1988.

DURAN, Lütfi, Türkiye Yönetiminde Karmaşa, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1988.

DURGUN, Şenol, Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parlamenter Yapılar ve Parlamenterlerin Temsil Gücü, Nobel Yayın dağıtım, Ankara 1999.

DUVERGER, Maurice, “A New Political System Model: Semi-Presidential Goverment”, Parliamentary Versus Presidential Goverment, (ed. Arend Lijphart), Oxford University Press.

EJDER, Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 1992, s. 173.

ELGIE, Robert, “The Politiccs of Semi-Presidentialism”, Semi-Presidentialism in Europe, ed: Robert Elgie, Oxford University Press, Oxford 1999.

EKİNCİ, Ahmet / YILDIRIM, Nebi Serkan, “Brezilya’nın Başkanlık Sistemi Uygulaması”, Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, Ed., DOĞAN, İlyas/ÜNVER, Serdar, Astana Yayıncılık, Ankara 2017.

ELEKDAĞ, Şükrü, “Bakış”, www.sukruelekdağ.wordpress.com/2003-02/-, Erişim tarihi, 15.04.2010.

EPSTEIN, Leon D., “Parliamentary Government”, International Encyclopedia of the Social Sciences,  (ed. David L. Sills), The Macmillan Company and the Free Press, vol: 11, 1968.

ERDOĞAN Mustafa, Rejim Sorunu, Vadi Yayınları, Ankara 1997.

ERDOĞAN, Mustafa, Anayasa ve Özgürlük, Yetkin Yayınları, Ankara 2002.

EREM, Faruk, Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Olarak İncelenmesi, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1963.

ERGÜL, Ozan, Yeni Kurumsalcı Yaklaşımla Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007.

EROĞLU, Hamza, Umumi Devletler Hukuku (El Kitabı), AİTİA Yayını 30, Cilt 1, Ankara, 1979.

EROĞUL, Cem, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 1999.

EROĞUL, Cem, “Cumhurbaşkanının Denetim İşlevi”, AÜSBFD., C.33, S. 1-2.

EROĞUL,  Cem, Çağdaş Devlet Düzenleri, (İngiltere – Amerika – Fransa – Almanya), Kırlangıç Yayınevi, Ankara 2006.

ERÖZDEN, Ozan, “1982 Sisteminde Cumhurbaşkanını Sorgulama”, İnsan Hakları Yıllığı, C. 13, 1991.

ESEN, Selin, Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiye’de Olağanüstü Hal Rejimi, Adalet Yayınevi, Ankara 2008.

ESEN, Selin, “2016 Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/4.

FAIRLIE, A. John, “The Administrative Powers Of The President”, Michigan Law Rewiew, C.2, S. 3, 1973.

FEREHON, John – PASQUINO, Pasquale, “The Law of the Exception: A Typology of the Emergency Power”, International Journal of Constitutional  Law, 2004.

FEYZİOĞLU, Metin, Meclis Soruşturması, Savaş Yayınevi, Ankara 2006.

GİRİTLİ İsmet- SARMAŞIK, Jale, Anayasa Hukuku Genel Esaslar Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2001.

GÖNENÇ, Levent, “Hükümet Sistemi Tartışmalarında “Başkanlı Parlamenter Sistem”  Seçeneği”,  Güncel Hukuk, S.44, Ankara 2007.

GÖNENÇ, Levent, “Anayasa Değişikliklerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Geri Gönderilmesi ve Halkoyuna Sunulması”, http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr, Erişim tarihi, 08.07.2010.

GÖNENÇ, Levent, “Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmalarına Kısa Bir Bakış ve Mevcut Hükümet sisteminin Niteliği”, http://www.tepav.org.tr, Erişim tarihi, 30.01.2019.

GÖREN, Zafer, Anayasa Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2000.

GÖZLER, Kemal, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2000a

GÖZLER Kemal, “Cumhurbaşkanı Kanun Hükmünde Kararnameleri İmzalamayı Reddedebilir mi? (Realist yorum Teorisi ve Mekanist Anayasa Anlayışı Açısından Bir Yaklaşım)”, Ankara Barosu Dergisi, C.58, S.3, Ankara 2000b.

GÖZLER, Kemal, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2000c.

GÖZLER, Kemal, Devlet Başkanları (Bir karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi), Ekin Yayınevi, Bursa 2001.

GÖZLER, Kemal, “Anayasa Değişikliği Kanunları Üzerinde Cumhurbaşkanının Yetkileri”,  Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 59, S. 4, 2001a.

GÖZLER Kemal, “Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Af Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayını C.18, Ankara 2001b

GÖZLER, Kemal, “Cumhurbaşkanı Yök Çatışması”, Ankara Barosu Dergisi, Y.59, S. 9, 2001c.

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa 2004.

GÖZLER, Kemal, “Halkoylamasıyla Kabul Edilen Anayasa Değişikliği Kanunlarının Resmi Gazete’de Yayımlanması Sorunu”, Yasama Dergisi, S. 7, Ekim-Kasım-Aralık 2007.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa 2008.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2008

GÖZLER, Kemal, İdare Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2008a.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları Teorisi, C.II, Ekin Yayınevi, Bursa 2011.

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukuku Genel Teorisi (Cilt.2), Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2011a. 

GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi (Cilt. 1), Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2011b.

GÖZLER, Kemal, “Fesih” ve “Seçimlerin Yenilenmesi” Farklı Kavramlar Mıdır?” Cumhurbaşkanının Meclisi Fesih Yetkisi Yoktur” İddiası Üzerine Bir İnceleme”, http://www.anayasa.gen.tr/fesih-yenileme.html.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref – TAN, Turgut, İdare Hukuku, Genel Esaslar, C.1, Turhan Kitabevi, Ankara 2001.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.

GÜLENER, Serdar–MİŞ Nebi, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Seta Yayınları, Şubat 2017.

GÜLER, B. Ayman, Türkiye’nin Yönetimi–Yapı-, İmge Kitabevi, Ankara, 2009.

GÜLFİDAN, Serkan, Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010.

GÜNAL, Erdoğan, Türkiye’de Demokrasinin Yüzyıllık Serüveni 1908 - 2008,  Karakutu Yayınları, İstanbul, 2009.

GÜNDAY, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara 2004.

GÜNEŞ, Turan, Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi, İÜ Yayınları, İstanbul 1956.

HAKYEMEZ, Yusuf Şevki, Mutlak Monarşiden Günümüze Egemenlik Kavramı, Seçkin Yayınları, Ankara 2004.

HAMILTON, Alexander- MADISON, James- JAY, John, The Federalist Papers, Oxford World’s Clasics,    New York.

HATTEM, Van Marcel, Pork in Brazil and the Executive Toolbox, Dissertation, Leiden University 2012.

HIRSCH, E. Ernst, “(9 Kasım) 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”, Çev.: Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, MHB, Y.19-20, S. 1-2, İstanbul 2001.

HEKİMOĞLU, Mehmet Merdan, Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı “Demokratik Hükümet Sistemleri” ve Türkiye, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.

İBA, Şeref, “Cumhurbaşkanınca Yayımlanması Kısmen veya Tamamen Uygun Bulunmayan Kanunların Meclise Geri Gönderilmesi”, AÜHFD, 2003, C.52, S. 3.

İBA, Şeref, “Güle Güle Parlamenter Rejim: (Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesi Üzerine)”,  Çelik İş Dergisi, S. 23, Mart 2010.

İREZ, Gamze, 1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanının Seçimi ve Görevleri, Yüksek Lisans Tezi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019.

İZGİ, Ömer – GÖREN, Zafer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, TBMM Basımevi, Ankara 2002.

JAMES, Simon, British Cabinet Government, Routhledge (U.K.), 1991, s.1.


KALAYCIOĞLU, Ersin, “Türk Siyasal Hayatı’ndaki Cumhurbaşkanlığı Kurumu”, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı, TBB Yayınları, Ankara 2007.

KANADOĞLU, O. Korkut, “1982 Anayasasında Cumhurbaşkanı”, Adalet Yüksek Okulu 20. Yıl Armağanı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2001.

KARAMUSTAFAOĞLU, Tunçer, Yasama Meclislerinin Fesih Hakkı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.

KARAN, Yıldırım, İdare Hukuku, C.1, XII Levha Yayınları, İstanbul 2009.

KERSE,  Ahmet, Türkiye’de 1961 Anayasası’na Göre Cumhurbaşkanı, Doktora Tezi, İstanbul 1973.

KESKİNSOY, Ömer, Cumhurbaşkanının Sorumluluğu, Savaş Yayınevi, Ankara 2012.

KILIÇ, Haşim, “Türk Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Öneri”, Anayasa Yargısı.

KOÇAK, Mustafa, Batı’da ve Türkiye’de Egemenlik Anlayaşının Değişimi, Devlet ve Egemenlik (Eski Kavramlar – Yeni Anlamlar), Seçkin Yayınevi, Ankara 2006.

KUZU, Burhan, Türk Anayasa Metinleri ve İlgili Mevzuat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1988.

KUZU, Burhan, 1982 Anayasası’nın Temel Nitelikleri ve Getirdiği Yenilikler, Filiz Kitabevi, İstanbul 1990.

KUZU, Burhan, “Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961 – 1982 Anayasalarında Durum”, İÜHFM, S.1-4, C. LIII, İstanbul 1991.

KUZU, Burhan, “Parlamenter Rejimlerde Devlet Başkanının konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LIII, S.1-4, İstanbul 1991.

KUZU,  Burhan, Olağanüstü Hal Kavramı ve Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Rejimi,  Kazancı Hukuk Yayınları No:128, İstanbul 1993.

LIJPHART, Arend, Çağdaş Demokrasiler (Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri), Çev.: Prof. Dr. Ergun Özbudun - Doç. Dr. Ersin Onulduran, Yetkin Yayınevi, tarihsiz.

LIJPART, Arend, Demokrasi Motifleri Otuzaltı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları, Çev.: Güneş Ayas - Utku Umut Bulsun, Salyangoz Yayınları, İstanbul 2006.

LIPSON, Leslie, Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev.: Tuncer Karamustafaoğlu, AÜHF Yayınları,  Sevinç Matbaası, Ankara 1978.

MAINWARING, Scott – SHUGART, Matthew Soberg, “Presidencialismo y Democracia en America Latina: Revision de los Terminos del Debate”, Presidencialismo y Democracia en America Latina, Paidos, 2002, Buenos Aires y Mexico.

MCNEIL, Dixie Faye Mercer, Presidential Impeachment, Executive Accountability nad the Collective Executive, Diss. Texas University, 1978.

MONTERO, Garcia Mercedes, “Instituciones y Actividad Legislativa En America Latina”, Documentos CIDOB, Serie Amêrica Latina, 23, Barcelona 2008.

MONTESQUIEU, Kanunların Ruhu, (Çev., Berne Günen), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2017.

NEZİROĞLU, İrfan, Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008.

OKANDAN, R. Galip, Umumi Amme Hukuku Dersleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1976.

ONAR, Erdal, “Güncel Demokrasilerde Parlamentonun Rolü: Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneği”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Armağan Seri No: 5, İstanbul, tarihsiz.

ONAR, Erdal, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetim İşlevi”, TBMM ve Milli Egemenlik, 6. Milli Egemenlik Sempozyumu,  Ankara 22 Nisan 1990.

ONAR, Erdal, 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara, 1993.

ONAR, Erdal, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal ve Yargısal Denetimi ve Yargısal  Denetim Alanında Ülkemizdeki Öncüler, AÜHF Yayınları, Ankara 2003.

ONAR, Erdal, “Türkiye’de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemine Geçmesi Düşünülmeli midir?, Başkanlık Sistemi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2005.

ONAR, Erdal, “1982 Anayasasının 2007 yılında 5678 Sayılı Kanunla Değiştirilmesi Süreci Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, C. 2, Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2008.

ÖNDER, Salih, Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanının Rolü, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

OROZCO Henriquez, Jesus – ZOVATTA, Daniel, “AlcanceDe Los Podores Presidenciales En Los Paîses Latinoamericanos”, A. Ellis, J.J Orozco, Henrîquez&D. Zovatta, edits., Cômo hacer que funcione el sistema presidencial, Mêxico: UNAM.

OYTAN, Muammer, “Fransa’da Anayasa Konseyinin Kuruluşu Görevleri ve İşleyişi Konusunda Bir İnceleme”, TODAİE Dergisi, C.13, S.5-3, Eylül 1980.

ÖZBUDUN, Ergun, Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükümeti Murakebe Vasıtaları, AÜHF Yayınları, 1962.

ÖZBUDUN, Ergun, “1961 ve 1982 Anayasalarında Kanun Hükmünde Kararnameler”, Anayasa Yargısı 6,  Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 1984.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 1998.

ÖZBUDUN Ergun, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yürütme Erkinin Konumu ve Denetimi İçin Reform Önerileri”, Türkiye’de Anayasa Reformu – Prensipler ve Sonuçlar, Konrad Adanauer Vakfı, Ankara, Ocak 2001.

ÖZBUDUN,  Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

ÖZBUDUN, Ergun, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve Anayasa”, Zaman Gazetesi, 17 Ocak 2007; “Anayasa Savaşları”, Zaman Gazetesi, 23 Ağustos 2007.

ÖZBUDUN, Ergun, “Cumhurbaşkanının Yetkileri ve Seçilme Yöntemi”, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı, TBB Yayınları, Ankara, 2007

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2017.

ÖZER, Atilla, Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Hükümetin Kuruluş Yöntemleri, AİTİA Yayınları, Yayın No: 143, 1981.

ÖZER, Attila, Başkanlık Hükümeti Sistemi ve Sistemin Türkiye’de Uygulanabilirliği, Şekerbank, Ankara 1998.

ÖZER, Atilla, Türklerde Devlet Anlayışı ve Demokratik Rejim, Lazer Ofset Matbaası Ankara, 2002.

ÖZKUL, Fatih, “Anayasalarımızda Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/3.

ÖZSOY, Şule, 1982 Anayasasının Yapım Süreci, XII Levha Yayınları, İstanbul 2010.

ÖZSOY, Şule, Başkanlı Parlamenter Sistem (Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye Edilebilirliği, XII Levha Yayınları, İstanbul 2009.

ÖZSOY BOYUNSUZ, Şule, “Siyasi Parti Sistemlerine Göre Başkanlık Rejiminin Türleri”, Amme İdaresi Dergisi, C.49, S.3, Eylül 2016.

ÖZTÜRK, N. Kemal, “Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Geleneği ve 1982 Anayasasındaki Düzenlemenin Parlamenter Sistemle Uyumu”, AİD, C.25, S.1, Ankara 1992.

ÖZTÜRK, Namık Kemal, Cumhurbaşkanı ve Parlamenter Sistem, Atilla Yayıncılık, Ankara 1999.

PARLA, Taha, Türkiye’de Anayasalar, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.

PARLA, Taha, Türkiye’nin Siyasal Rejimi (1980-1989), Deniz Yayınları, İstanbul 2005.

PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Turhan Kitabevi, Ankara 2004.

PERREIRA Carlos – MUELLER Bernardo, “The Costing of Governing-Stratagic Behaviour of President and Legislators in Brazil’s Budgetary Process”, Comperative Political Studies, C. 37, S. 7, 2004.

PERREIRA, Carlos – MELO, Marcus, “The Political Economy of Budgeting in Latin America Procedures, Oversight, and Participation”, scioteca.caf.com, 2011.

PURCELL, L. Edward: Vice Presidents- A Biographical Dictionary, Facts On File, Fourth Edition, New York 2010.

ROCHE P. John – LEVY W. Leonard, The Presidency, Documents in American Government, Brace and World Inc, 1964, Houcourt.

SABUNCU, Yavuz, “Kronik (Cumhurbaşkanının Görevi Neydi?)”, AÜSBFD, C.55, S.3, 2000.

SAĞLAM, Fazıl, “Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin Sınırları: Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar”, Anayasa Yargısı 6,  Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara 1984.

SAĞLAM, Fazıl, “Kanun Hükmünde Kararname Sorunu: Cumhurbaşkanını Zorlamak Yanlış”, Milliyet Gazetesi, 19 Ağustos 2000.

SAMUELS, David J., “Progressive Ambition, Federalism and Pork-Barreling in Brazil”, Legislative Politics in Latin America, (Ed., Morgenstern, Scott-Benito, Nacif), Cambridge University Press, New York 2002.

SANTISO, Carlos-BELGRANO, Arturo Garcia, “Legislative Budget Oversight in Presidential Systems: Governence of the Budget in Peru”, XVI Regional Seminar on Fiscal Policy Organised by the Economic Commission on Latin America and the Caribbean (Eclac), Santiago de Chile, 2004, https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/6/13526/CarlosSantiso.pdf, E.T., 21/02/2019.

SARTORI, Giovanni, “Neither Presidentialism Nor Parliamentarism”, The Failure of Presidential Democracy, Comperative Perspective, Vol. 1, Juan J Linz-Arturo Valenzuela edit., The Hopkins University Press, Baltimore and London 1994.

SAVCI, Bahri, 1982’nin Getirdikleri”, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, AÜSBF Yayınları, Yayın No: 522, 1983.

SAVCI Bahri, “Anayasacılığımızın Gelişim Çizgisi Üzerine”, AÜSBD, C. 50, No: 34, Haziran- Aralık 1995.

SEZER, Yusuf, Meclis Soruşturması, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi, Konya 2010. 

SEZGİNER, Murat, İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2000.

SEZGİNER, Murat, Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1092 Anayasası’nda Sorunlar, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010.

SHUGART, Matthew Soberg - CAREY, John M., Presidents and Assemblies (Constitutional Design And Electoral Dynamics), Cambridge University Press, Cambridge 1992.

SOLAK, Mehmet, “Koalisyoncu Başkanlık Sistemi: Brezilya”, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi, TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2015.

SOYSAL, Mümtaz, 100 Soruda Anayasa’nın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1986.

ŞAHİN, Kemal, Yasamanın Yürütme Üzerindeki Kılıcı, Beta Yayınevi, İstanbul 2001.

ŞEN, Ersan- ÖZDEMİR, Bilgehan, “Yüce Divan Yargılaması”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/1.

TAŞDÖĞEN, Salih, “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C. 21, Özel S. 2019.

TEZİÇ Erdoğan, “Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, AYM Yayınları, C.3, 1986

TEZİÇ, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2006.

TÜLEN, Hikmet, Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması, Mimoza Yayınları, Konya 2009.

SHUGART, Matthew, Soberg, Of Presidents and Parliaments, East European Constitutional Rewiew, Vol: 2, No:1, 1993.

TAN, Turgut, “1982 Anayasası Yönünden Yürütme Görevi ve Yetkisinin Niteliği (Güçlü Devlet Ya Da Güçlü Yürütme)”, Anayasa Yargısı, AYM Yayınları, Yayın No:4, Ankara 1984.

TAN, Turgut-GÖZÜBÜYÜK, Şeref, İdare Hukuku Cilt. 1, Turhan Kitabevi, Ankara 2014.

TANÖR, Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri: 1789-1980, Der Yayınları, İstanbul 1985.

TANÖR, Bülent, İki Anayasa, 1961-1982, Beta Yayınları, İstanbul 1991.

TANÖR, Bülent - YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001.

TANÖR, Bülent – YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları İstanbul 2015.

TAŞÇI, Ergun, 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanının Konumu, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005.

TAŞDÖĞEN ,Salih, “Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C. 21, Özel S., 2019.

TEZİÇ, Erdoğan, “Batı Demokrasilerinde “Yürütme’nin Üstünlüğü ve Yeni Kurumlar Dengesi”, İHİD, Y. 1, S. 2, Ağustos 1980.

TEZİÇ, Erdoğan, Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İÜHF Yayınları, İstanbul 1972.

TEZİÇ, Erdoğan, “Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, C.3, Ankara 1986.

TEZİÇ, Edoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2006.

TİKVEŞ, Özkan, Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, Acargil Matbaası, İzmir 1982.

TOROSLU Nevzat, Ceza Hukuku Genel Kısım,  Savaş Yayınevi, Ankara.

TOSUN, Erdoğan Gülgün – TOSUN, Tanju, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri (Türkiye’nin Siyasal İstikrar Arayışı), Alfa Yayınları, İstanbul 1999.

TUNÇ, Hasan, “Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Sistemi ve Yürütme Organı”, İSD, C.II, S. 1, Konya, Ocak 1998.

TUNÇ, Hasan – BİLİR, Faruk – YAVUZ, Bülent, Türk Anayasa Hukuku, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.

TURHAN, Mehmet, Siyaset ve Anayasa, Gündoğan Yayınları, Ankara (tarihsiz).

TURHAN,  Mehmet, Hükümet sistemleri ve 1982 Anayasası, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Diyarbakır 1989.

TURHAN, Mehmet, “Olağanüstü Hallerde Çıkarılabilecek kanun hükmünde Kararnameler”, Amme İdaresi Dergisi, C. 25, S. 3, 1992.

TÜLEN, Hikmet, Türk Anayasa Hukukunda Bakanların Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması,  Mimoza Yayınları, Konya 1999.

UGGLA, Fredrik, “Vice – presidents in Latin America: Between Bridge-building and Betreyal”, https://www.researchgate.net/publication/303857672, (E. T, 11.02.2018).

ULUSOY,  Ali, “Genelkurmay Başkanı Hukuki Açıdan Görevden Alınabilir mi? ”,  http://www.memurlar.net/haber/153117/,  Erişim tarihi, 11.11.2009.

ULUŞAHİN, Nur, Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Yetkin Yayınları, Ankara 1999.

ULUŞAHİN, Nur, “Demokratik Siyasal Rejimlerin Sınıflandırılmasında Farklı Bir Yaklaşım: Yarı Başkanlıktan İki Başlı Yürütme Yapılanmasına”, AÜSBFD, C.52, S.2, 2003.

ULUŞAHİN, Nur, “Cumhurbaşkanı Seçiminin Düşündürdükleri Ya Da Hukukun Siyasallaşması”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 65, S.2, Bahar 2007.

ULUŞAHİN, Nur, Saf Hükümet Sistemleri Karşısında İki Başlı Yürütme Yapılanması,  Yetkin Yayınları, Ankara 2007a.

UZ, Abdullah, Parlamenter Hükümet Sistemlerinde ve Türkiye’de Devlet Başkanının Başbakanı Atama Yetkisi ve Görevi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GÜSBE Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara 1998.

ÜNAL, Hasan, Adli/Yargısal Bir Faaliyet Olarak Meclis Soruşturması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005.

ÜSKÜL, Zafer, Türkiye’nin Anayasa Sorunu, İstanbul, 1991.

YANIK Murat, Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Alfa Yayınları, İstanbul 1997.

YAVUZ, Bülent, Parlamenter Hükümet Sisteminde ve 1982 Anayasası’nda Başbakan, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2008.

YAYLA, Yıldızhan, Anayasa Hukuku Ders Notları, MÜ Yayın No: 426,  Hukuk Fakültesi Yayın No:1, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul 1985.

YAVUZ, Bülent, “Çeşitli Parlamenter Hükümet Sistemi Uygulamalarında ve Türkiye’de Başbakanın Göreve Gelmesi”, GÜHFD, C.XI, S.1-2, Ankara 2007.

YAZICI, Serap, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul 2002.

YEŞİL, Ahmet, “Osmanlı’da Siyasi Temsil ve Alan Meclisi”, Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 2000.

YILDIRIM, Turan, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, Alkım Yayınevi, İstanbul 2007.

YOKUŞ, Sevtap, “1982 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanının Anayasa Değişikliklerine, Yasalara ve Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin Yetkileri”, Bülent Tanör Armağanı, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2004.

YÜCEL, Bülent, Parlamenter Hukuk Sisteminin Rasyonelleştirilmesi ve Türkiye Örneği, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararname Rejimi, Beta Basın Yayım Dağıtım, İstanbul 1996.

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, “Cumhurbaşkanının Nitelikleri ve Yetkileri”, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı, TBB Yayınları, Ankara, 2007.

YÜZBAŞIOĞLU Necmi, “Cumhuriyetin 75 Yılının Devletin Ana Kuruluşu Yönünden Değerlendirilmesi”, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İÜ Yayınları, İstanbul, 1999.

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi-AKARTÜRK, Ali Ekrem, “Türkiye’de Parlamenter Rejim Uygulamaları ve Başkanlık Modeli Üzerine Düşünceler”, MÜHFD, S.2, 2005.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.