6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Ab Veri Koruma Hukuku Işığında Değerlendirilmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emine HİZARCİ
ISBN: 9786050505252
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emine HİZARCİ
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Ab Veri Koruma Hukuku Işığında Değerlendirilmesi

Emine Hizarci

2020/01 1. Baskı, 207 Sayfa

ISBN 978-605-05-0525-2


İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ7

KISALTMALAR15

GİRİŞ17

I.BÖLÜM

1.VERİ KORUMA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 19

1.1.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi20

1.2.OECD Rehber İlkeleri20

1.3.108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 22

1.4.BM Düzenlemeleri 23

2.KİŞİSEL VERİ TERMİNOLOJİSİ 24

2.1.Kişi Kavramı 24

2.2.Kişisel Veri Kavramı 25

2.3.Özel Nitelikli Kişisel Veriler 27

2.4.Anonim Veriler 31

2.5.Verilerin İşlenmesi 32

2.5.1.Veri İşleme Faaliyetinin Tarafları 33

2.5.2.Veri Sorumlusu 33

2.5.3.Veri İşleyen 33

2.5.4.Veri Alıcısı 34

3.AÇIK RIZA 34

4.  AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERİ KORUMA HUKUKUNUN GELİŞİMİ 44

4.1. 24 Ekim 1995 Tarih ve 95/46/EC Sayılı Direktif 45

4.2. Direktifin Hazırlanmasını Sağlayan Nedenler46

4.3. Direktifin Amaç ve Kapsamı48

4.4. Direktifin Sağladığı Haklar ve Güvenceler49

4.5.Veri Sorumlularının Veri İşlemedeki Hukuka Uygunluk

Nedenleri51 

4.6. Özel Nitelikli (Hassas) Kişisel Verilerin İşlenmesi 55

5.DİREKTİFİN VERİ SORUMLULARINA İLİŞKİN GETİRDİĞİ BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER57 

5.1. İşleme Sürecinde Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü57

5.2. Bildirim Yükümlülüğü 58

6. DİREKTİFİN İLGİLİ KİŞİLERE SAĞLADIĞI BAZI 

HAKLAR 59

6.1. Veriye Erişim Hakkı59 

6.2. İtiraz Hakkı60 

7. DİREKTİFİN ÜYE DEVLET VE BİRLİK KURUMLARI AÇISINDAN GETİRDİKLERİ 61

7.1. Üye Devletlerin Bağımsız Denetim Makamı Oluşturma Yükümlülüğü61 

8. BİRLİK KURUMLARININ DİREKTİFE GÖRE HAKLARI 63

8.1.Üçüncü Ülkelere Veri Transferine Karar Verme Hakkı 63

8.2.Üye Devletlerin Yaptırım Uygulama Yükümlülüğü 63

Ara Sonuç 64

II. BÖLÜM

1.AB VERİ KORUMA HUKUKUNDA YENİ BİR DÖNEM 67

1.1.Genel Veri Koruma Tüzüğünün Ortaya Çıkışı 67

1.2. Temel Haklar Şartı 67

1.3. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün ( GDPR) Kabulü ve Düzenleme İhtiyacının Ortaya Çıkışı70 

1.4.Veri Koruma Tüzüğünün Hazırlanması ve Kabulü73

1.5.Genel Veri Koruma Tüzüğünün Yapısı ve Getirdiği Yenilikler 75

1.5.1. GDPR’ ın Yapısı ve Direktifle Olan Benzer Özellikleri75

1.5.2. GDPR ve Yeni Düzenlemeleri80 

1.5.2.1.İlgili Kişi Yönüyle Genel Olarak GDPR80 

1.5.2.2.İlgili Kişinin Hakları83 

1.5.2.3.İlgili Kişinin Haklarıyla İlgili Olarak Bilgilendirilme Hakkı83

1.5.2.4. İlgili Kişinin Verilerine Erişim Hakkı84

1.5.2.5.Verilerin Düzeltilmesi ve Silinmesi Hakkı87

1.5.2.6. Verilerin Silinmesi - Unutulma Hakkı87 

1.5.2.6.1.Unutulma Hakkının Çıkış Noktası87 

1.5.2.6.2.Unutulma Hakkına İlişkin Google’ın Faaliyeti92

1.5.2.6.3.Unutulma Hakkının Mutlak Uygulanamazlığı94 

1.5.2.7. İlgili Kişinin İşleme Faaliyetini Kısıtlama ve 

İtiraz Hakkı 98

1.5.2.8. Veri Taşınabilirliği Hakkı98 

1.5.2.9.Kanun Yoluna Başvurma Hakkı 100

1.5.2.9.1. Denetim Makamına Başvuru Hakkı100

1.5.2.9.2. Veri Sorumlusu veya Veri İşleyen Yönelik Yolunun Kullanılması100

1.5.3. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Açısından GDPR 101

1.5.4. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri 103

1.5.4.1.İlgili Kişiyi Bilgilendirme Yükümlülüğü103

1.5.4.2.Veri İşleme Kaydı Tutma Yükümlülüğü106

1.5.4.3.Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve 

Ön İstişare 106

1.5.4.4. İşleme Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 107

1.5.4.5. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere veya 

Uluslararası Kuruluşlara Aktarımı 109

1.5.4.6. Veri Koruma Görevlisi Belirleme 

Yükümlülüğü115

1.6.Veri İşleyenin Yükümlülükleri116  

1.7.Üye Devletler ve Birlik Açısından GDPR117 

1.7.1. Denetim Makamının Görevleri119 

1.8. Avrupa Veri Koruma Kurulu122 

1.8.1. Kurul’un Oluşumu122 

1.8.2. Kurul’un Çalışma Usulü ve Görevleri 122

2.GDPR’ın Veri Koruma Hukukundaki Yenilikleri124 

III. BÖLÜM

1.6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU127 

1.1.Kanun Öncesi Kişisel Veriler ve Türkiye127 

1.2. 6698 Sayılı Kanunun Yasama Sürecine Kısa Bir Bakış130 

1.3.Genel Olarak 6698 Sayılı Kanun133 

1.3.1.Amaç133 

1.3.2.Kapsam133 

1.3.3.KVKK’da Yer Alan Tanımlar134 

1.3.3.1.Açık rıza134 

1.3.3.2.Kişisel veri134 

1.3.3.3.Kişisel verilerin işlenmesi134 

1.3.3.4.Veri sorumlusu135 

1.3.3.5.Veri işleyen135 

1.3.3.6.Veri kayıt sistemi135 

1.3.3.7.İlgili kişi135 

1.3.3.8.Anonim hâle getirme135 

1.4.Kanun Kapsamına Girmeyen Durumlar 135

1.4.1. Tamamen Kanun Kapsamının Dışında Tutulan Haller136

1.4.2. Kısmen Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Haller 137

1.5. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler 138

1.6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 140

1.6.1.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 144

1.6.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve

Anonim Hale Getirilmesi 145

1.7. Kişisel Verilerin Aktarılması 147

1.7.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması 147

1.7.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı148

1.8. Veri Sorumlusu Ve Veri İşleyen Açısından 6698 Sayılı Kanun149

1.8.1. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri150

1.8.1.1.Aydınlatma Yükümlülüğü 150

1.8.1.2.Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 152

1.8.1.3.Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü 156

1.8.1.4.İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü 159

1.8.1.5. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 159

1.9. Veri İşleyenin Yükümlülükleri 159

1.10.İlgili Kişi Açısından 6698 Sayılı Kanun 160

1.10.1. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı 161

1.10.2. Kurula Şikâyet Hakkı 164

1.11.Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Yapısı 166

1.11.1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Yapısı 167

1.11.2. Kurulun Görevleri ve Çalışma Usulü 168

1.12.Kanunun Öngördüğü Yaptırımlar 170

1.13.6698 Sayılı Kanunun Avrupa Veri Koruma Tüzüğünden Farklılıkları 171

1.13.1. Veri işleyen sorumluluğu 171

1.13.2. Unutulma hakkı 172

1.13.3. Veri koruma görevlisi 173

1.13.4. Veri koruma etki değerlendirmesi 174

1.13.5. Para cezası miktarı 174

1.14.Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Özel Düzenleme 

Gerektiren Konular 175

1.14.1. Haberleşme ve İnternet Üzerinden yapılan 

Veri İşlemesi175

1.14.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 177

1.14.3. Güvenli Ülke Olma 177

1.14.4. 6698 Sayılı Kanuna İlişkin Eleştiriler ve Öneriler 179

SONUÇ 185

KAYNAKÇA 187


Günümüzde kişisel verilerin işlenmesinin ve korunmasının artan önemi küresel düzeyde ön plana çıkmaya başlamış ve Avrupa Birliği’nde de Direktif ile başlayan süreç gelişen teknolojik imkânların da etkisi ile yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Dünyada veri işleme faaliyetinin artan etkisi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürütmekte olduğu müzakere süreci de ülkemiz açısından yapılması planlanan düzenlemelerin hız kazanmasını sağlamıştır. Türkiye yaptığı kanuni düzenlemeler ile kişisel verilerin korunması alanında bir disiplin oluşturmayı hedefleyerek süreci yürütmeye başlamıştır. Türkiye açısından henüz yeni bir kavram olan ve ikincil düzenlemeler ile desteklenmesi gereken veri koruma hukukuna yönelik düzenlemelerin bazı eksikleri barındırmakta olduğu gözlemlenmektedir. Gerek yeni bir disiplin olması gerekse düzenlemelerin barındırdığı eksiklikler akademik olarak bu alanın oldukça ilgi görmeye başlamasına sebep olmuştur. Bir tez çalışması olarak hazırlanmış olan bu çalışma konuya ilgisi olan herkese bir fikir vermesi ümidi ile yayınlanmıştır.

Çalışmanın hazırlık aşamasından yayımlanmasına kadar olan süreçte beni sabırla ve büyük bir özveri ile destekleyen kıymetli hocam Dr. Öğretim Üyesi Deniz TEKİN APAYDIN’a içten saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım.

Öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğum değerli hocam Prof. Dr. Mustafa Tayyar KARAYİĞİT’e, bilgisini ve sabrını esirgemeyen sevgili amirim Seçil KOYUNCU’ya, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, Muharrem BAŞER ve Yetkin Yayıncılık çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım.

Kitap, Makale ve Basılı Eserler

“The Economics of Personal Data and the Economics of Privacy” 30 Years after the OECD Privacy Guidelines OECD Conference Centre 1 December 2010.

Akgül, Aydın. Kişisel Verilerin Korunması Açısından İdarenin Hukuki Sorumluluğu Ve Yargısal Denetimi Doktora Tezi Kocaeli, 2013. 

Akgül, Aydın. Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: “Unutulma Hakkı” Ve AB Adalet Divanı’nın “Google Kararı” TBB Dergisi 2016 (116).

Akıntürk, Turgut. Hukuka Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1359 Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 726, 6. Baskı, Eskişehir.

Alsenoy, Brendan Van. Legal Requirements For Privacy Friendly Model Privacy Policies, Agentschap Voor Innovatie Door Wetenschap En Technologie IWT SBO Security And Privacy For Online Social Networks, 2012.

Alsenoy, Brendan Van.  Liability Under EU Data Protection Law From Directive 95/46 To The General Data Protection Regulation 7 (2016) JIPITEC.

Alyanak, Servet. Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı: Saatler İleriye Mi Yoksa Geriye Mi İşliyor?, Ombudsman Akademik / 02.07.2015.

Ansip, Andrus. Agreement On Commission's EU Data Protection Reform Will Boost Digital Single Market Brussels, 15 December 2015.

Araújo, Alexandra Maria Rodrigues. The Right To Data Protection And The Commissions’ Adequacy Decision, UNIO, EU Law Jounal. Vol. 1, No. 1, July 2015, Centre Of Studies İn European Union Law School Of Law, University Of Minho

Arıkan, Mustafa. Due Diligence Kavramı Ve Şirket Birleşme Ve Devralma Sözleşmelerinde Satıcının Sorumluluğu Hakkında Tbk Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirmeler, MÜHF, HAD, C.22, S.1.

Atasoy, Kemal. Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Korunması Ve Veri Sahibinin Rızası, T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Cilt I, Yıl: 2016,Cilt: 22, Sayı: 3. 

Aydın, Sedat Erdem. AİHM İçtihatları Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı İstanbul, 2014. 

Baykal, Sanem, Göçmen, İlke. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan Cilt I, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 391, Ankara, 2013.

Brandeis, Louis D. “What Publicity Can Do,” Harper’s Weekly ,20 Dec 1913.

Cate, Fred H., Staten, Michael E. Protecting Privacy İn The New Millennium: The Fallacy Of "Opt-In".

Cate, Fred H., Staten, Michael E. The Impact Of Opt-In Privacy Rules On Retail Credit Markets: A Case Study Of Mbna, Duke Law Journal, Vol.52, 2003.

Cate, Fred H., Staten, Michael E. Protecting Privacy in the New Millennium: The Fallacy of "Opt-in", National Retail Federation 2000.

Ceran, Ahmet. Türkiye’de Ve AB’de Kişisel Verilerin Korunması, İKV Aralık 2015 İstanbul, Yayın No: 278. 

CERAN, Ahmet. İKV Değerlendirme Notu Kişisel Verilerin Korunması: Avrupa Ve Türkiye İKV Aralık 2014 Sayı 104 s.8.

César, Jasmien. Debussche, Julien. Novel EU Legal Requirements In Big Data Security: Big Data, Big Security Headaches?, 8 (2017) JIPITEC 79 Kısım 2.2.2. Notifications İn Practice. 

Clifford, Damian. EU Data Protection Law And Targeted Advertising: Consent And The Cookie Monster, Tracking The Crumbs Of Online User Behaviour, JIPITEC 5 (3) 2014.

Çavuşoğlu, Naz. “Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi: “Katılım Meselesi”, Anayasa Yargısı, Sayı: 22, 2005.

Çekin, Mesut Serdar. Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu On İki Levha Yayıncılık Ocak 2018 İstanbul.

Değirmenci, Olgun. Ceza Hukukunda Yanılma Kavramı Ve Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma, TBB Dergisi 2014 (110).

Demirboğa, Dursun Ali. Dürüstlük Kuralının İş Etiğine Etkisi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 Etik Özel Sayı, 2018.

Develioğlu, Hüseyin Murat. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hukuku On İki Levha Yayıncılık, 2017 Aralık, 1. Baskı.

Dülger, Murat Volkan. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Hukuk Akademisi, İstanbul 2019. 

Dülger, Murat Volkan. Sağlık Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Ve Hasta Mahremiyeti, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2), 2015.

Elmalıca, Hasan. Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı, Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 65 (4) 2016.

Ercoşkun Şenol, H. Kübra. Türk Borçlar Hukukunda Hilenin Münferit Uygulama Alanları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 2013, Sayı. 4.

Ersoy, Uğur. Bir İnsan Hakları Kavramı Olarak Kişisel Verilerin Korunması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı Ankara, 2009. 

Fleischmann, Amy. Personal Data Security: Divergent Standards İn The European Union And The United States, Fordham International Law Journal, 1995, Volume 19, Issue 1, Article 7.

Galetta, Antonella, De Hert Paul.  A European Perspective On Data Protection And Access Rights.

Graef, Inge, Verschakelen, Jeroen, Valcke, Peggy. Putting the Right to Data Portability into a Competition Law Perspective (2013). Law: The Journal of the Higher School of Economics, Annual Review, 2013.

Gellman, Robert M. Can Privacy Be Regulated Effectively On A National Level - Thoughts On The Possible Need For International Privacy Rules, Villanova Law Review, Volume. 41, Iss. 1 [1996], Article. 2.

Gözler, Kemal. İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, 2017.

Guarda, Paolo. Data Protection, Information Privacy, And Security Measures: An Essay On The European And The Italian Legal Frameworks Versione 1.0 – December 2008.

Gülener, Serdar. Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak “Unutulma Hakkı” TBB Dergisi 2012(102). 

Gür, İkbal. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB İle ABD Arasında Çıkan Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Uluslararası İlişkiler) Anabilim Dalı Ankara, 2009.

Gürpınar, Damla. Kişisel Verilerin Korunamamasından Doğan Hukuki Sorumluluk, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C. 19, Özel Sayı, 2017.

Gürsel, İlke. İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı, Doktora Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Programı, İzmir, 2016.

Handbook On European Data Protection Law 2014 Edition, Publications Office Of The European Union, 2014.

Handbook on European Law Relating to Access to Justice, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2016.

Handbook On European Data Protection Law 2018 Edition, Publications Office Of The European Union, 2018.

Henkoğlu, Türkay. Hassas Bilgi Varlıklarının Ve Kişisel Verilerin Hukuksal Düzenlemeler İle Korunması Ve Bu Kapsamda Üniversiteler İçin Bilgi Güvenliği Politikasının Geliştirilmesi Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi Ankara, 2015. 

Hill, Richard, Hirsch, Laurie, Lake, Peter, Moshiri, Siavash. Guide to Cloud Computing Principles and Practice, London: Springer-Verlag, 2013.

Hoofnagle, Chris Jay, Sloot, Bart van der, Borgesius, Frederik Zuiderveen. The European Union general data protection regulation: what it is and what it means, Information & Communications Technology Law, 28:1, 2019.

Hustinx, Peter. EU Data Protection Law - Current State and Future Perspectives, High Level Conference: "Ethical Dimensions Of Data Protection And Privacy" Centre For Ethics, University Of Tartu / Data Protection Inspectorate Tallinn, Estonia, 9 January 2013.

Janal, Ruth.  Data Portability - A Tale Of Two Concepts  8 (2017) JIPITEC 59.

Janeček, Václav. Ownership of personal data in the Internet of Things, Computer Law & Security Review, 2018.

Jansen, Sue Curry, Martin, Brian. The Streisand Effect and Censorship Backfire, International Journal of Communication 9(2015).

Kaya, Cemil. Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler Ve İşlenmesi, İÜHFM C.LXIX,S.1 – 2, 2011.

Keser Berber, Leyla. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising) Uygulamaları Özelinde Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2014.

Keser, Leyla, Kaya, Mehmet Bedii, Kınıkoğlu, Batu ve Diğerleri. Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Ve Ekonomik Analizi, 21.05.2014 v. 01.

Kılınç, Doğan. Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması, AÜHFD, 61(3), 2012.

Korkmaz, İbrahim. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme TBB Dergisi 2016 (124) S.100.

Kosta, Eleni. Unravelling Consent In European Data Protection Legislation A Prospective Study On Consent In Electronic Communications, Faculty Of Law K.U.Leuven, Doctoral Thesis, 1 June 2011.

Kuner, Christopher. European Data Protection Law - Corporate Compliance and Regulation, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, 2007.

Kuschewsky, Monika. Data Protection & Privacy: Jurisdictional Comparisons, London: The European Lawyer, 2012.

Kutlu, Önder, Kahraman, Selçuk. Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi - Siyaset, Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Ekim 2017, Cilt:5, Sayı:4.

Küzeci, Elif. Kişisel Verilerin Korunması, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Genel Kamu Hukuku) Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara, 2010.

Lundblad, Nicklas, Masiel Betsy. OPT-IN DYSTOPIAS, SCRIPTed, Volume 7, Issue 1, April 2010. 

Macenaite, Milda, Kosta, Eleni. Consent for processing children’s personal data in the EU: following in US footsteps?, Information & Communications Technology Law, , 26:2, 2017.

Murray, Patrick J. The Adequacy Standard Under Directive 95/46/EC: Does U.S. Data Protection Meet This Standard?, Fordham International Law Journal, Volume 21, Issue 3, 1997, Article 10.

Oğuz, Habip. Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması, Bazı Ülke Uygulamaları Ve Ülkemizdeki Durum, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 3, Haziran 2014.

Özcan, Mehmet. Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar Ve Politikalar Seçkin Yayıncılık 2. Baskı Şubat 2014.

Özkan, Abdullah. Küreselleşme Sürecinin Medya ve Kültür Üzerindeki Etkileri, Türkasya Stratejik Araştırma Merkezi, Stratejik Rapor No:15, Mayıs 2006

Özdemir, Hayrunnisa. Haberleşmenin Gizliliği Ve Kişisel Veriler EÜHFD, C. XIII, S. 1–2 2009.

Ploug, Thomas, Holm, Søren. Meta Consent – A Flexible Solution To The Problem Of Secondary Use Of Health Data, Bioethics, Vol. 30, Issue 9, 2016.

Reidenberg, Joel R., The Privacy Obstacle Course: Hurding Barriers To Transnational Financial Services, Fordham Law Review, 1992, Volume 60, Issue 6, Article 9.

Riccardi, J Lee. The German Federal Data Protection Act Of 1977: Protecting The Right To Privacy?, Boston College International And Comparative Law Review, Volume 6, Issue 1, Article 8, 12-1-1983.

Rotenberg, Marc, Jacops David. Updatıng The Law Of Information Privacy: The New Framework Of The European Union, Harvard Journal Of Law & Public Policy, Volume 36, Number 2 – Spring 2013.

Schwartz, Paul M. European Data Protection Law And Restrictions On International Data Flows, Berkeley Law Scholarship Repository Faculty Scholarship, 80 Iowa L. Rev. 471, 1994.

Scott, Sionaidh Douglas. The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon, Human Rights Law Review 11:4,2011.

Selçuk, Engin. Avrupa Birliği Anayasal Düzeninde Temel Hakların Serüveni (I.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:32, Mart 2005.

Sunay, Reyhan. İnsan Haklarının Yatay Etkisi Ve Devletin Sorumluluğu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, Yıl 2015. 

Tekin, Nurullah. Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Türkiye’deki Kanun Tasarısının Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Işığında Değerlendirilmesi,  Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı 4. 2014.

Topal, Emre. Lizbon Anlaşması İle AB’de Yasama Niteliğindeki İşlemler Ve Yasa Yapım Süreçlerine Getirilecek Değişikliklere Genel Bir Bakış, Yasama Dergisi, Sayı: 9, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos, 2008.

Uncular, Selen. İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Mayıs 2012.

Van Casteren, D.C.J. Consent Now And Then, Law And Technology Master Thesis,  Tilburg University, Tilburg, 5 June 2017.

Wang, Min, Jiang, Zuosu. The Defining Approaches And Practical Paradox Of Sensitive Data: An Investigation Of Data Protection Laws İn 92 Countries And Regions And 200 Data Breaches İn The World, International Journal Of Communication 11, 2017.

Weber, Rolf H. On The Search For An Adequate Scope Of The Right To Be Forgotten, 6 (2015) JIPITEC. 

Yazgan, Hatice. European Union’s Human Rights Policy: An Analysis From External Relations Perspective, Adam Akademi, 7/1 2017.

Yüksel Civelek, Dilek. Kişisel Verilerin Korunması Ve Bir Kurumsal Yapılanma Önerisi, Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, 2011.

Antlaşma, Görüş, Rehber Ve Raporlar

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi.

06.10.2018 Tarih Ve 2018/118 Sayılı Kurul Kararı.

100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Rehberi.

181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar Ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol. 

24.01.2019 Tarih Ve 2019/9 Sayılı Kurul Kararı. 

24.01.2019 Tarih Ve 2019/10 Sayılı Kurul Kararı.

28.06.2018 Tarih Ve 2018/69 Sayılı Kurul Kararı.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

A Guide To The Anonymısatıon Of Personal Data 2015.

Additional Protocol To The Convention For The Protection Of İndividuals With Regard To Automatic Processing Of Personal Data, Regarding Supervisory Authorities And Transborder Data Flows.

Anayasa Mahkemesi Başvuru No: 2013/5653 Karar Tarihi: 3.3.2016 R.G. Tarihi: 24.8.2016 R.G. No: 29811.

Article 29 Data Protectıon Working Party Guidelines On The Implementation Of The Court Of Justıce Of The European Union Judgment On “Google Spain And Inc V. Agencia Española De Protección De Datos (Aepd) And Marıo Costeja González” C-131/12 Adopted On 26 November 2014.

Article 29 Working Party Guidelines On Consent Under Regulation 2016/679, 17/EN WP259 Rev.01.

Article 29 Working Party Guidelines On Consent Under Regulation 2016/679, 17/EN WP259 Rev.01.

Avrupa Komisyonu Brüksel, 5 Kasım 2008 SEC (2008) 2699 Türkiye 2008 İlerleme Raporu  (COM(2008) 674).

Avrupa Komisyonu Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 Türkiye 2006 İlerleme Raporu (COM(2006) 649 Nihai).

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 Sayı: 30356.

Banko, Gişe, Masa Gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli Ve 2017/62 Sayılı İlke Kararı.

Better Use Of Data: Balancing Privacy And Public Benefit Background Briefing Paper For Workshop. 

Bygrave, Lee A. Data Protection Reform In Scandinavia, Privacy Law & Policy Reporter, 1998, Volume 5.

CNIL, Shaping Choices İn The Digital World, CNIL Publishes İts 6th Innovation And Foresight Report.

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 Of 12 July 2016 Pursuant To Directive 95/46/EC Of The European Parliament And Of The Council On The Adequacy Of The Protection Provided By The EU-U.S. Privacy Shield - C / 2016/4176.  

Communication From The Commission To The European Parliament And The Council Exchanging And Protecting Personal Data In A Globalised World COM/2017/07. 

Convention For The Protection Of İndividuals With Regard To Automatic Processing Of Personal Data.  

Council Directive 68/360/EEC Of 15 October 1968 On The Abolition Of Restrictions On Movement And Residence Within The Community For Workers Of Member States And Their Families - Official Journal L 257, 19/10/1968 P. 0013 – 0016.

Council Directive 73/148/EEC Of 21 May 1973 On The Abolition Of Restrictions On Movement And Residence Within The Community For Nationals Of Member States With Regard To Establishment And The Provision Of Services Official Journal L 172, 28/06/1973 P. 0014 – 0016. 

Data Protection Directive - Centre For Intellectual Property And Information Law. 

Devlet Denetleme Kurulu, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal Ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi İle Bilgi Güvenliği Ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Çalışmaları Tarihi: 27/11/2013 Sayısı: 2013/3. 

Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi (14 Nisan 2003 Tarihinde AB Konseyi Tarafından Kabul Edilen Nihai Metin) Ankara Nisan.

Directive 2002/58/EC Of The European Parliament And Of The Council Of 12 July 2002 Concerning The Processing Of Personal Data And The Protection Of Privacy İn The Electronic Communications Sector (Directive On Privacy And Electronic Communications).

EDPS - Guidelines On Personal Data Breach Notification For The European Union Institutions And Bodies 21 Kasım 2018. 

European Commission - Press Release Agreement On Commission's EU Data Protection Reform Will Boost Digital Single Market.

European Convention On Human Rights 

Fauvet,  Jacques. 14e Rapport D'activité, Chapitre 7, La Protectıon Des Données Et L'europe, 1993, Commission Nationale De L'informatique Et Des Libertés ( CNIL).

First Council Directive 68/151/EEC Of 9 March 1968 On Co-Ordination Of Safeguards Which, For The Protection Of The İnterests Of Members And Others, Are Required By Member States Of Companies Within The Meaning Of The Second Paragraph Of Article 58 Of The Treaty, With A View To Making Such Safeguards Equivalent Throughout The Community.

Gesetz Über Das Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz) – Gesetzgebung BGBl. I 1994 S. 2265.

Google Şeffaflık Raporu.

IAB İnternet Advertising Revenue Report 2018 Full Year Results Prepared By PwC May 2019. 

ICO, Consultation: GDPR Consent Guidance, March. 

ICO, Data Controllers And Data Processors: What The Difference İs And What The Governance İmplications Are  - Data Controllers And Data Processors 20140506 Version: 1.0.

ICO, Lawful Basis For Processing, Consent, 9 May 2018. 

ICO, The Guide To Data Protection, 11 May 2016 - 2.4.41.

ICO, Privacy And Electronic Communications Regulations, Direct Marketing 03.06.2018 Version: 2.3. 

ILO, Protection Of Workers’ Personal Data, Geneva, 1997.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.

Kanun Taslağına İlişkin Diğer Görüş İçin Ayrıca Bknz: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Hakkında TÜSİAD Görüşü 26  Ocak 2016, Kanunun Anayasa’nın  2., 5., 10., 13., 17., 20., 24., 25., 41., 56. ve 90. Maddelerine Aykırılığı İleri Sürülerek Bazı Maddelerin  İptallerine Ve Yürürlüklerinin Durdurulmasına Karar Verilmesine İlişkin Talebin Anayasa Mahkemesi Tarafından Yapılan Değerlendirmeye İlişkin Metin İçin; AYM Esas Sayısı : 2016/125 Karar Sayısı: 2017/143.

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik Ve İdari Tedbirler). 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği Resmi Gazete, Karar Sayısı: 2018/11296. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) Ve Adalet Komisyonu Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Dönemi 1 Yasama Yılı 26 Sıra Sayısı: 117.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi. 

Komisyon Çalışma Dokümanı 2016 Türkiye Raporu Ekindeki Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekonomik Ve Sosyal Komiteye Ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bildirim AB Genişleme Politikasına İlişkin 2016 Bildirimi {COM(2016) 715 Nihai} Brüksel, 9.11. 2016 SWD(2016) 366 Nihai.

Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekonomik Ve Sosyal Komiteye Ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bildirim Genişleme Stratejisi Ve Başlıca Zorluklar 2014-2015 {Com(2014) 700} Ekindeki Komisyon Çalışma Dokümanı Türkiye 2014 Yılı İlerleme Raporu, Brüksel, 08.10.2014 Swd (2014) 307.

Komisyon Tarafıdan Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekonomik Ve Sosyal Komiteye Ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bilgilendirme AB Genişleme Politikasına İlişkin 2018 Bilgilendirmesi {COM(2018) 450 Nihai} - {SWD(2018) 150 Nihai} - {SWD(2018) 151 Nihai} – {SWD(2018) 152 Nihai} - {SWD(2018) 154 Nihai} - {SWD(2018) 155 Nihai} – {SWD(2018) 156 Nihai } Ekindeki Komisyon Çalışma Dokümanı 2018 Türkiye Raporu Strazburg, 17.4.2018 SWD(2018) 153 Nihai.

Law No. 190/2018 On Measures For The Application Of Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Council Of 27 April 2016 On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data And Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Official Gazette Of Romania No. 651 Dated. 

Norwegian Consumer Council, 250,000 Words Of App Terms And Conditions, Publisert 24. Mai, 2016.

OECD Guidelines On The Protection Of Privacy And Transborder Flows Of Personal Data

Online Privacy Law: The European Union,  June 2012, Updated: May 2014, The Law Library Of Congress.

Opinion 2/94, Opinion of the Court of 28 March 1996.  Accession by the Community to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.  

Opinion Of Advocate General Poıares Maduro Delivered On 3 April 2008 (1) Case C‑524/06 Heinz Huber V Bundesrepublik Deutschland, General Law Enforcement And Statistical Data.

Opinion Of  Advocate General Mazák Delivered On 3 July 2012 (1) Case C‑614/10 European Commission V Republic Of Austria, The Content Of The Phrase ‘With Complete İndependence 22.

Opinion Of Advocate General Jääskınen delivered on 25 June 2013, Case C 131/12 Google Spain SL Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mario Costeja González 

Opinion 05/2014 On Anonymisation Techniques Adopted On 10 April 2014, 0829/14/EN WP216.

Opinion Of Advocate General Szpunar Delivered On 21 March 2019(1) Case C‑673/17 Planet49 GmbH V Bundesverband Der Verbraucherzentralen Und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband E.V.

Privacy International, A Guide For Policy Engagement On Data Protection, The Keys To Data Protection 2018.

Privacy Trust - GDPR Vs Privacy Shield. 

Proposal For A Council Directive Concerning The Protection Of İndividuals İn Relation To The Processing Of Personal Data COM(90) 314 Final — SYN 287 (Submitted By The Commission On 27 July 1990) (90/C 277/03).

Reding, Viviane, “The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe The Standard Setter For Modern Data Protection Rules In The Digital Age”.

Regulation (EC) No 45/2001 Of The European Parliament And Of The Council Of 18 December 2000 On The Protection Of İndividuals With Regard To The Processing Of Personal Data By The Community İnstitutions And Bodies And On The Free Movement Of Such Data. 

Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council Of 27 April 2016 On The Protection Of Natural Persons With Regard To The Processing Of Personal Data And On The Free Movement Of Such Data, And Repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) Official Journal L 119, 4.5.2016. 

Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli Ve 2017/61 Sayılı İlke Kararı

Report From The Commission - First Report On The Implementation Of The Data Protection Directive (95/46/EC) /* COM/2003/0265 Final, High Level Of Protection. 

Report From The Commission - First Report On The Implementation Of The Data Protection Directive (95/46/EC) /* COM/ 2003/ 0265 Final.

Restoring Trust In Transatlantic Data Flows Through Strong Safeguards: European Commission Presents EU-U.S. Privacy Shield. 

Single European Act, Official Journal Of The European Communities 29.06.1987, No L 169/2.  

Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS). 

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2014/4-56 K. 2015/1679 T. 17.6.2015.

Temel Haklar Şartı Madde 8/2 - Charter Of Fundamental Rights Of The European Union, 2012/C 326/.

The Cnil’s Guides, Security Of Personal Data, 2018 Edition.

The Eighth Data Protection Principle And İnternational Data Transfers – ICO 30.06.2017 Version 4.1.

The History Of The General Data Protection Regulation.

The Treaty Of Rome, 25 March 1957. 

Treaty On European Union, 7 February 1992. 

UN General Assembly, Guidelines For The Regulation Of Computerized Personal Data Files, 14 December 1990.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik.

Veri Sorumlusu Nezdindeki Kişisel Verilere Erişim Yetkisi Bulunan Personelin Yetkisi Ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi Hususunun Değerlendirilmesine İlişkin 31/05/2018 Tarih Ve 2018/63 Sayılı İlke Kararı.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete 10 Mart 2018 Resmî Gazete Sayı: 30356 Tebliğ. 

Working Party On The Protection Of Individuals With Regard To The Processing Of Personal Data Recommendation 1/2000 On The Implementation Of Directive 95/46/EC, Adopted On 3rd February 2000, 5139/99/EN/FINAL WP 30.

Working Document On A Common Interpretation Of Article 26(1) Of Directive 95/46/EC Of 24 October 1995, 2093/05/EN WP 114, Adopted On 25 November 2005.

WP29 - Opinion 1/2010 On The Concepts Of "Controller" And "Processor" , Adopted On 16 February 2010, 00264/10/EN WP 169.

WP29 - Opinion 06/2014 On The Notion Of Legitimate Interests Of The Data Controller Under Article 7 Of Directive 95/46/EC, Adopted On 9 April 2014, 844/14/EN WP 217.

WP29 - Guidelines On Data Protection Impact Assessment (DPIA) And Determining Whether Processing Is “Likely To Result In A High Risk” For The Purposes Of Regulation 2016/679 Adopted On 4 April 2017 As Last Revised And Adopted On 4 October 2017 WP 248 Rev.01. 

İlgili Davalar

Judgment In Case C-450/00 Komisyon V. Lüksemburg, 04.10.2001.

Judgment In Case C-101/01 Bodil Lindqvist  - Åklagarkammaren i Jönköping, 06.11.2003.

Judgment In Case C-73/07 Tietosuojavaltuutettu V Satakunnan Markkinapörssi Oy V Satamedia Oy, 16.12.2008. 

Judgment In Case C-524/06 Heinz Huber V Bundesrepublik Deutschland, 16.12.2008.

Judgment In Case C-553/07 College Van Burgemeester En Wethouders Van Rotterdam V. Rıjkeboer, 07.05.2009

Judgment In Case C-518/07 European Commission V Federal Republic Of Germany, 09.03.2010.

Judgment In Case C-28/08 P. European Commission V The Bavarian Lager Co. Ltd., 09.06.2010.

Judgment In Case  C-70/10 Scarlet Extended SA V Société Belge Des Auteurs, Compositeurs Et éditeurs SCRL (SABAM), 24.11.2011.

Judgment In Case C-486/12  X, 12.12.2013.

Judgment In Case C-288/12, Commıssıon V. Hungary, 08.04.2014.

Judgment In Case C-141/12 And C-372/12, Mınıster Voor Immıgratıe V. M, 17.07.2014. 

Judgment In Case C-212/13, Rynes V. Úřad Pro Ochranu Osobnıch Údajů, 11.12.2014. 

Judgment In Case C-398/15 Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Di Lecce V Salvatore Manni, 23.07.2015.

Judgment In Case C-615/13 Client Earth And Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) V European Food Safety Authority, 16.07.2015.

Judgment In Case C-398/15 Camera Di Commercio, Industria, Artigianato E Agricoltura Di Lecce V Salvatore Manni, 23.07.2015.

Judgment In Case  C-201/14 Smaranda Bara And Others V Casa Naţională De Asigurări De Sănătate And Others, 01.10.2015.

Judgment In Case C-230/14 Weltimmo s. r. o. v Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 01.10.2015.

Judgment In Case C-230/14 Weltımmo S.R.O. V. Nemzetı Adatvedelmı Es Informacıoszabadsag Hatosag (Hungarıan Dpa), 01.10.2015. 

Judgment In Case C-434/16 Peter Nowak V Data Protection Commissioner, 20.12.2017. 

Judgment In Case, C-362/14 https://eur Maximillian Schrems V Data Protection Commissioner, 25.07.2014 

İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler

14 Temmuz 1934 2559 Sayılı Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu. 

1 Ocak 1984 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu.

1 Ocak 1961 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu.

5 Mayıs 1972 1512 Sayılı Noterlik Kanunu.

10 Kasım 1984 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun. 

1 Ocak 2002 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

23 Temmuz 2004 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu.

12 Ekim 2004 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu. 

1 Haziran 2005 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.

1 Haziran 2005 5352 Adlî Sicil Kanunu

29 Nisan 2006 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu.

23 Mayıs 2007 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.

10 Kasım 2008 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu. 

1 Ekim 2011 6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu.

24 Ocak 2013 Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik. 

26 Ağustos 2015 Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik.

7 Nisan 2016 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

24 Kasım 2017 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 

28 Nisan 2018 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği. 

Medeni Kanun Birinci Kitap Kişiler Hukuku Birinci Kısım Gerçek Kişiler, İkinci Kısım Tüzel Kişiler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yasama Yılı 1, Yasama Dönemi 26, Sıra Sayısı: 117, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) Ve Adalet Komisyonu Raporu, Madde Gerekçeleri. 

İnternet Siteleri 

Principles Of European Tort Law http://civil.udg.edu/php/biblioteca/items/283/PETL.pdf

Data Protectıon Laws Of The World - https://www.dlapiperdataprotection.com/

Data Protection Authority Belgium, Privacy Topics -Sensitive Data, Protection Of Personal Data In Belgium - https://www.dataprotectionauthority.be/sensitive-data

European Data Protection Board - https://edpb.europa.eu/

European Data Protection Supervisor - https://edps.europa.eu/

Internet Growth Statistics - https://www.internetworldstats.com/ emarketing.htm

Pavel, Valentina, European Commission Urged To Investigate Romanian GDPR Implementation, GDPR Today / No. 3, 25 March 2019 - https://www.gdprtoday.org/european-commission-urged-to-investigate-romanian-gdpr-implementation/

World Population By Year - https://www.worldometers.info/world-population/world-population-by-year/

Aegle In Your Country, How Does Your Country Process Health Data After GDPR? Slovakia, http://www.aegle-uhealth.eu/imagem/Slovakia_Final%20Report.pdf 

19 Ocak 1998 tarihli gazeteye erişmek için: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1998/01/19/pagina 23/33842001/pdf.html


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar