7101 sayılı Kanun Kapsamında İcra İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler (7155 Sayılı Kanun Kapsamındaki Değişikliklerle)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
ISBN: 978-605-05-0392-0
Stok Durumu: Stokta var
86,70 TL 102,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Serhat SARISÖZEN
Baskı Tarihi 2019/01
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İİ280
7101 sayılı Kanun Kapsamında İcra İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler
Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN
2019/01 3.Baskı, 442 Sayfa
ISBN 978-605-05-0392-0

''İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler'' isimli bu çalışmamın, ikinci baskıdan sonra 7155 Sayılı Kanun'la

yapılan değişiklikler sebebiyle üçüncü baskıyı hazırladım.


Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Konkordato Hükümleri Dışında İcra ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler
  • Konkordato ile İlgili Yapılan Değişiklikler
  • Diğer Kanunlarda Yapılan ve Konkordato Hükümleri Dışındaki Değişiklikler

İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ7

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ9

ÖNSÖZ11

İÇİNDEKİLER13

KISALTMALAR21

KAYNAKÇA23

GİRİŞ39

BİRİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO HÜKÜMLERİ DIŞINDA
İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

§ 1-7101 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER45

A)BÜTÜNLÜK ARZ EDEN MALLARIN BİRLİKTE SATIŞI45

B)İFLAS İDARESİNCE DERHAL SATIŞ VE
TEMİNAT TEDBİRLERİ51

C)AYNINDAN KAYNAKLANAN VERGİ ALACAĞININ
SIRASI
53

D)ALACAKLILAR SIRA CETVELİNİN MÜDDET VE
ŞEKLİ
54

E)TASFİYENİN ŞEKLİNE KARAR VERİLMESİNE
İLİŞKİN SÜRE
55

F)İFLAS İDARESİNİN VAZİFE VE MES’ULİYETİ55

§ 2-7155 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER56

A)ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN
PARA ALACAKLARININ TAKİBİ56

a)GENEL OLARAK56

b)TAKİBİN BAŞLAMASI VE TAKİP TALEBİ58

c)ÖDEME EMRİ61

d)ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ VE BORCUN ÖDENMESİ64

e)ÖDEME EMRİNE İTİRAZ65

f)İTİRAZIN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ67

g)HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE
ORTAK HÜKÜMLER68

B)UYAP ÜSTÜNDEN MALVARLIĞI SORGUSU69

C)UYAP ÜSTÜNDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ
MAL VE HAKLARIN HACZİ
72

İKİNCİ BÖLÜM
KONKORDATO İLE İLGİLİ YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER

§ 3-İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI75

§ 4-KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO
TALEBİNE EKLENECEK BELGELER85

A)GENEL OLARAK85

B)KONKORDATO TALEBİ91

C)KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER103

a)GENEL OLARAK103

b)KONKORDATO ÖN PROJESİ104

c)BORÇLUNUN MALVARLIĞININ DURUMUNU GÖSTERİR BELGELER106

d)ALACAKLILARI, ALACAK MİKTARINI VE ALACAKLILARIN İMTİYAZ DURUMUNU
GÖSTEREN LİSTE109

e)ÖN PROJEDEKİ TEKLİFİ VE İFLAS HALİNDE ALACAKLILARIN ELİNE GEÇEBİLECEK
MUHTEMEL MİKTARI KARŞILAŞTIRMALI
OLARAK GÖSTEREN TABLO109

f)GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU
(FİNANSAL ANALİZ RAPORUNDAN
GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORUNA GEÇİŞ)110

aa)GENEL OLARAK110
bb)7155 SAYILI KANUN’DAN ÖNCE YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN “FİNANSAL ANALİZ RAPORU” 111
cc)7155 SAYILI KANUN’DAN SONRA YAPILAN MÜRACAATLAR İÇİN “GÜVENCE VEREN DENETİM RAPORU” 114

g)MAHKEMENİN VE KOMİSERİN GEREKLİ
GÖRDÜĞÜ DİĞER BELGELER119

§ 5-GEÇİCİ MÜHLET119

§ 6-KESİN MÜHLET136

A)GENEL OLARAK KESİN MÜHLET, KONKORDATO KOMİSERİ VE ALACAKLILAR KURULU136

a)GENEL OLARAK KESİN MÜHLET136

b)KONKORDATO KOMİSERİ143

aa)Tanımı143
bb)Hukuki Niteliği143
cc)Görevleri144
dd)Hakları147
ee)Niteliği, Atanması ve Sorumluluğu148
ff)Yükümlülükleri151
gg)Sicili153

c)ALACAKLILAR KURULU154

aa)Genel Olarak154
bb)Hukuki Niteliği155
cc)Alacaklılar Kurulunun Oluşumu156
dd)Alacaklılar Kurulunun Görevleri158
ee)Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usulü159

B)KESİN MÜHLETİN BORÇLUNUN MALİ DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI160

C)KESİN MÜHLET İÇİNDE KONKORDATO
TALEBİNİN REDDİ VE İFLASIN AÇILMASI161

D)KESİN MÜHLET KARARINA KARŞI KANUN
YOLLARI164

E)KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI166

a)KESİN MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN
SONUÇLARI166

aa)Takip Yasağı166
bb)Faizlerin Durması173
cc)Takasın Mümkün Olması ve Takas Yasakları174
dd)Mevcut Hacizlerin Durumu176
ee)Müstakbel Alacağın Devri Sözleşmesi177
ff)Konusu Para Olmayan Alacağın Para Alacağına Dönüşmesi178

b)KESİN MÜHLETİN REHİNLİ ALACAKLILAR
BAKIMINDAN SONUÇLARI180

c)KESİN MÜHLETİN SÖZLEŞMELER
BAKIMINDAN SONUÇLARI181

d)KESİN MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN
SONUÇLARI185

§ 7-DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN
KIYMET TAKDİRİ190

§ 8-KONKORDATODA DAVET193

A)ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE
DAVET193

B)ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN
BEYANA DAVETİ196

C)ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET198

§ 9-ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN
KABULÜ İÇİN GEREKLİ ÇOĞUNLUK198

§ 10-BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA
İLİŞKİN HAKLAR208

§ 11-KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ VE TASDİKİ211

A)KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ211

B)KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI216

C)KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI,
KAPSAMI VE İLANI225

D)KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI227

E)KANUN YOLLARI230

§ 12-REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN
İADESİNİN ERTELENMESİ231

§ 13 - ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA234

§ 14 - KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ237

§ 15-KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER VE KONKORDATONUN FESHİ245

A)KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER245

B)KONKORDATONUN KISMEN FESHİ247

C)KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ253

§ 16-KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE
TEŞVİK BELGELERİ256

§ 17-REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE
BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI259

§ 18-İFLASTAN SONRA (İFLAS İÇİ) KONKORDATOYA
İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER266

§ 19-MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER271

A)GENEL OLARAK271

B)TÜRLERİ275

C)MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATONUN ADİ KONKORDATO VE
İFLAS İLE KARŞILAŞTIRILMASI279

a)ADİ KONKORDATO İLE KARŞILAŞTIRMA279

b)İFLAS İLE KARŞILAŞTIRMA280

D)İÇERİĞİ282

a)ZORUNLU İÇERİĞİ282

aa)Genel Olarak282
bb)Alacaklıların Malların Tasfiyesi Ya Da
Üçüncü Kişiye Devri Suretiyle Karşılanmayan Alacaklarından Feragat Edip Etmediklerini
Belirtmeleri283
cc)Konkordato Tasfiye Memurları ile
Alacaklılar Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve
Yetkilerinin Saptanması284
dd)Tasfiyenin Usulü ve Teminatlandırmanın
Gösterilmesi285
ee)İlan286
ff)Konkordato Dışında Kalan Malların Belirtilmesi286

b)İHTİYARİ İÇERİĞİ287

E)USULÜ287

 

F)ZORUNLU ORGANLAR288

a)TASFİYE MEMURLARI288

b)ALACAKLILAR KURULU293

G)TASDİKİN SONUÇLARI295

H)PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ)298

I)PARAYA ÇEVİRME299

J)REHİNLİ MALVARLIĞI300

a)GENEL OLARAK300

b)TAŞINMAZ REHİNLERİ301

c)TAŞINIR REHİNLERİ301

d)REHİN AÇIĞI303

K)TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN
ALACAKLILARA DEVRİ304

L)HUKUKİ İŞLEMLERİN İPTALİ305

M)PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI306

N)BANKAYA TEVDİ307

O)FAALİYET RAPORU VE TASFİYENİN SONA ERMESİ308

P)UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER310

§ 20-HÜKÜMLERİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI311

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER KANUNLARDA YAPILAN VE
KONKORDATO HÜKÜMLERİ DIŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

§ 21-7101 SAYILI KANUN’LA DİĞER KANUNLARDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER315

A)BASİT YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN OLARAK
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER315

B)TAHKİM YARGILAMASINA İLİŞKİN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER316

a)HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU AÇISINDAN316

b)MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU
BAKIMINDAN321

 

C)TEBLİGAT KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER323

a)ELEKTRONİK TEBLİGATIN KAPSAMI323

b)ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN
OLUŞTURULMASI324

c)ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESLERİNİN
VERİLMESİ325

D)POSTA HİZMETLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER326

§ 22-7155 SAYILI KANUN’LA DİĞER KANUNLARDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER329

A)TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUĞA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER329

a)TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER329

b)HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER331

B)BİLİRKİŞİLİK KANUNU’NA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER335

SONUÇ337

EKLER349

EK 1:7101 Sayılı Kanun ve Gerekçesi351

EK 2:Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve
Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına
Dair Yönetmelik413

EK 3:Konkordato Gider Avansı Tarifesi419

EK 4:7155 Sayılı Kanun ve Gerekçesi421

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

“İcra-İflas ve Konkordato Hukukundaki Yenilikler” isimli bu çalışmamın, ikinci baskısından sonra 7155 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler sebebiyle üçüncü baskıyı hazırladım.

Bu çalışmada da tıpkı ikinci baskıda olduğu gibi, tıpkıbasım yapılmamış; çalışma gözden geçirilerek genişletilmiştir. İlk baskıda 7101 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikler, okuyucuya daha hızlı bir biçime aktarılmaya ve bu yeni sistemle ilgili olarak gerek teorisyenlerin gerekse uygulamacıların ana hatlarıyla bilgi sahibi olması hedeflenmiş idi. İkinci baskıdaki hedef ise artık daha ayrıntılı olan kısımlara girilmesi, uygulamada doğabilecek olan sorunların tartışılması ve olası sorunlara çözüm arayışlarına yer verilmesi idi. Birinci baskı ve ikinci baskı arasında geçen sürede “Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik” ve “Konkordato Gider Avansı Tarifesi” yayınlanmış, ikinci baskı, bu yeni düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştı.

Üçüncü baskıda ise 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun kapsamında, başta konkordato hukuku olmak üzere yapılan yeni değişiklikler ilgili kısımlara işlenmiştir. 

Üçüncü baskının hazırlanışı ve basılışı itibariyle, konkordatonun belli bir aşamada ilerlemesi gerektiğinden henüz Yargıtay kararları da halen şekillenmemiş olduğundan sonraki baskılarda yeni değişikliklere ilişkin güncel Yargıtay kararlarını da değerlendirmesi planlanmaktadır.

Kitabın üçüncü baskısını hazırlamada desteklerini gördüğüm Murat      Zilif’e ve bana kitaba ilişkin görüşlerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Ertan         Yardım’a teşekkür ederim. Ayrıca tıpkı birinci ve ikinci baskılarda olduğu gibi titiz bir çalışma sergileyen Yetkin Yayınevi çalışanlarına ve Sn. Yusuf Ziya Gülkök ve Sn. Muharrem Başer’e içtenlikle teşekkür ederim.

 

Doç. Dr. M. Serhat Sarısözen

Şişli / 21.12.2018

KAYNAKÇA(*)

AKINCI Ziya                   :  Milletlerarası Tahkim, Ankara 2003.

AKİL Cenk                      :  Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, Ankara 2013 (Akil, Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczi).

AKİL Cenk                      :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Konkordato Tasfiye Memuru, AÜHFD, Y.61, S.3, 2012, s. 819-858 (Akil, Tasfiye Memuru).

ALANGOYA Yavuz        :  Medeni Usul Hukukumuzda Tahkimin Niteliği ve Denetlenmesi, İstanbul 1973.

ALANGOYA Yavuz/

YILDIRIM Kamil/

DEREN YILDIRIM Nevhis

                                          :  Medeni Usul Hukuku Esasları, B.8, İstanbul 2011

ALBAYRAK Hakan        :  Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

ALTAY Sümer/

ESKİOCAK Ali               :  7101 Sayılı Kanun’la Yapılan Düzenlemelerin Işığında Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, B.4, İstanbul 2018.

ARAT Ayşe/

ERCAN ÖZLER Meltem :  Konkordato – İbra İlişkisi Çerçevesinde Konkordatonun Bir Tür İbra Olup Olmadığı Sorunu, Terazi Hukuk Dergisi, S.145, Eylül 2018.

ARSLAN Ramazan          :  İflasın Ertelenmesi Uygulamaları, Bankacılar Dergisi, S.67, Y.2008.

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder/

TAŞPINAR AYVAZ Sema/

HANAĞASI Emel            :  İcra ve İflas Hukuku, B.4, Ankara 2018.

ARZOVA Sabri Burak/

YAVAŞ Murat/

KÜÇÜK Barış                  :  Hukuki ve Mali Yönden İflasın Ertelenmesi ve Borca Batıklık Bilançosu, B.3, Ankara 2016.

ASLANOĞLU Suphi/      

ÖZALP Ayşe Duygu/

ÖZALP Ali Rıza              :  Bir Yeniden Yapılandırma Kurumu Olarak Konkordato Başvurusu, Geçici Mühlet ve Gerekçeleri, Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, C.3, S.2.

ATALAY Oğuz                :  Anonim Şirketlerin İflası, İzmir 1996 (Atalay, Anonim Şirketler).

ATALAY Oğuz                :  Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, B.2, İzmir, 2007 (Atalay, Borca Batıklık).

ATALAY Oğuz                :  İflasın Ertelenmesi, Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004. (Atalay,  İflasın Ertelenmesi)

ATALAY Oğuz                :  İİK’da İflas Hukukuna İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı, Ankara 30 Eylül –            1 Ekim 2005 (Atalay, Değerlendirme).

ATALAY Oğuz                :  Konkordato Hukukundaki Değişiklikler, Bankacılar Dergisi, Y.2013, S.47 (Atalay, Değişiklikler).

ATALAY Oğuz                :  Konkordato Talebi Üzerine İcra Takiplerinin İhtiyati Tedbirle Durdurulması, Legal Hukuk Dergisi, Y.2013, S.125 (Atalay, İhtiyati Tedbir).

ATALAY Oğuz                :  Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C.II, B.15, İstanbul 2017 (Atalay, Pekcanıtez Usul).

ATALI Murat                  : Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C.III, B.15, İstanbul 2017.

AZAKLI ARSLAN Betül :  Medeni Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2018.

BALCI Şakir                    :  İflasın Ertelenmesi, B.2, İzmir 2007.

BAŞ Sanlı                         :  İflasın Ertelenmesi ve Adi Konkordatonun Borçlunun Kefillerine Etkisi, İBD, C.82, S.1, Y.2008.

BAŞÖZEN Ahmet/

ÜÇER Mehmet                 :  “Cessio Bonorum” ya da “Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato”, EÜHFD, C.XII, Y.2008, S.3-4, s. 210-266.

BAYGÜL Nurhak            :  İflas İçi Konkordatoda Teminat, İflas İçi Konkordatoda Teminat, Prof.Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009.

BİLGE Mahmut               :  İflas, İflasın Ertelenmesi, Konkordato Yargılama Usulü, Ankara 2012.

BOZKURT Argun           :  İş Yargılaması Usul Hukuku, B.6, Ankara 2018.

BÖRÜ Levent                  :  Adi Konkordatoda Alacaklılar Kurulu, İnÜHFD, C.9, S.2, Y.2018.

BUDAK Ali Cem/

KARAASLAN Varol       :  Medeni Usul Hukuku, Ankara 2017.

BUDAK Ali Cem/

TUNÇ YÜCEL Müjgan   :  İflas, Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato ile İlgili 2013 Tarihli İsviçre İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleri, MİHDER, C.11, S.31, 2015/2 (Budak/Tunç Yücel, MİHDER).

BUDAK Ali Cem/

TUNÇ YÜCEL Müjgan   :  İflas, Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato ile İlgili 2013 Tarihli İsviçre İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleri, MİHBİR 13. Antalya Toplantısı, 9-10 Ekim 2015, Antalya 2017 (Budak/Tunç Yücel, MİHBİR).

ÇETİNKAYA Mehmet    :  Konkordato Mühleti İçinde İhtiyati Haciz İstenebilir mi? İflas Davası Açılabilir mi, TBBD,  Temmuz 1991, S.3.

ÇİÇEK Mustafa               :  İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2018.

ÇİFTÇİ Pınar                  :   İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Ankara 2010.

ÇİL Şahin                         :  İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 Sayılı İMK Uygulaması Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar İş Güvencesi, Ankara 2018.

DELİDUMAN Seyithan   :  İflasın Ertelenmesinin Etkileri, İstanbul 2008 (Deliduman, İflasın Ertelenmesi)

DELİDUMAN Seyithan   :  İflasın Ertelenmesi Davalarında İİK 89. Maddenin Uygulanma Biçimi Üzerine Düşünceler, İBD, C.81, S.6, Y.2007 (Deliduman, İİK 89).

DELİDUMAN Seyithan   :  İflas Tasfiyesinde Alacaklılar Toplanması, Ankara 2002 (Deliduman, Alacaklılar Toplanması).

DELİDUMAN Seyithan   :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, İBD, C.78, S.2004/3, s. 1032-1057 (Deliduman, Malvarlığının Terki).

DEYNEKLİ Adnan          :  Konkordatonun İşçi Alacaklarının Tahsiline Etkisi, Prof.Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009.

DOĞRUSÖZ Hanife/

PÜRSELİM Selim            :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoya İlişkin Prosedürün Cereyanı, İKÜHFD, Aralık 2003, s.99-124.

DURAK Yasemin             :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, İstanbul Barosu Dergisi, Y.2014, S.6, s.337-363.

EKŞİ Nuray                     :  HMK’da Tahkim, İstanbul 2013.

ERCAN İbrahim              :  İcra ve İflas Hukukunda Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Konya 2008 (Ercan, Malvarlığının Terki).

ERCAN İbrahim              :  Konkordatoda Rehinli Taşınır ve Taşınmazların Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi (İİK m.298/a, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ankara 2009 (Ercan, Paraya Çevrilmesinin Ertelenmesi).

ERDEM Murat                :  Mahkeme Dışı Konkordato, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, Y.2005,   s. 225-241.

ERDÖNMEZ Güray        :   İflasta Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri, İstanbul 2005 (Erdönmez, Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri).

ERDÖNMEZ Güray        :   Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Alacaklılar Kurulunun Görev ve Yetkileri, GSÜHFD, S.1, Ocak 2003 (Erdönmez, Alacaklılar Kurulu).

ERMENEK İbrahim        :  İflasın Ertelenmesi, B.2, Ankara 2010.

EROĞLU Ender Canan  :  4949 ve 5092 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar’ın Adi Konkordato ile İlgili Hükümlerde Getirmiş Oldukları Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi, ABD, Y.2005, S.3, s.85-121.

GÖREN Ömer                 :  İflasın Ertelenmesi Kurumunda Kavramların Amaca Uygun Yorumlanmasına Dair Bir Öneri, ABD, 2007/1.

GÜLER Mikdat/

KABAKCI Mahmut         :  Adi Konkordatoda Rehinli Alacaklıların Hukuki Durumu, İBD, C.78, Y.2004, S.1, s.88-104.

GÜLİN GÜRALP Ayşe   :  İflasın Ertelenmesinde Kayyım Atanması, Prof. Dr. İrfan Baştuğ Armağanı, DEÜHFD, Y.2005, C.7.

GÜNAY Cevdet İlhan      :  İş Yargısı ve Arabuluculuk, Ankara 2017.

GÜNEL Mete                   :  İflas Davaları ve İflasın Ertelenmesi, Ankara 2006.

GÜNEYSU GÜNGÖR

Gülin                                 :  Milletlerarası Özel Hukukta İflas İçi Konkordato (Vade ve Tenzilat Konkordatosu İtibariyle), AÜHFD, S.1, Ocak 1995.

HABERTHÜR Boris       :  İcra ve İflas Yollarıyla Takipte ve Konkordatoda Mülkiyeti Muhafaza (Mukavelesi), Çev. Önen Ergun, AÜHFD, S.1, Ocak 1966.

HANAĞASI Emel            :  Davada Menfaat Ankara 2009.

HATİPOĞLU Yüksel      :  Konkordatonun Tasdik Şartları ve Usule İlişkin Hükümleri, Adalet Dergisi, S.7, Y.2001,  s. 171-200.

IŞIKTAÇ Muhip Şeyda   :  Konkordato, İBD, 2018/3, Mayıs 2018.

İYİLİKLİ Ahmet Cahit   :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Lex Commisoria Yasağına Aykırılık Teşkil Edip Etmemesi Üzerine Bir İnceleme, Legal Hukuk Dergisi, Y.2004, S.18.

KALE Serdar                   :  İflas İçi Adi Konkordato Uygulamasında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, MİHBİR 13. Antalya Toplantısı, 9-10 Ekim 2015, Antalya 2017 (Kale, İflas İçi Adi Konkordato).

KALE Serdar                   :  İsviçre İcra ve İflas Kanununun Adi Konkordato Hükümlerine Genel Bir Bakış, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2017, C.4, S.2, s. 153-169 (Kale, İsviçre).

KALE Serdar                   :  Sorularla Konkordato (İflas Dışı ve İflas İçi Adi Konkordato), İstanbul 2017 (Kale, Sorularla Konkordato).

KAR Bektaş                     :  İş Yargılaması Usulü, Ankara 2018.

KARAASLAN Varol       :  Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013.

KARAŞAHİN Yasin Alperen

                                          :  İflasın Açılmasının, İflasın Ertelenmesinin ve Konkordatoda Verilen Mahkeme Kararının Zamanaşımı Yönünden Etkileri, BATİDER, Haziran 2018, C.XXXIV, S.2, s. 217-298.

KARSLI Abdurrahim      :  İflasın Ertelenmesinde Bazı Problemler, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ankara 2009.

KESER Leyla                   :  Genel Olarak Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ve Borçluya Konkordato Mühleti Verilmesi Bakımından Önemi, Prof. Dr. Mahmut Tevik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s. 253-267.

KESER Hakan                 :  4857 Sayılı İK ve 2004 Sayılı İİK Çerçevesinde Haciz, İflas, Konkordato ve İşverenin Aczinin İş Sözleşmesinden Doğan Bazı Temel Haklara Etkileri, Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi, Y.2006, S.12, s. 1181-1220 (Keser H.)

KILIÇOĞLU Evren        :  İflasın Ertelenmesinin Konkordato ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Kurumlarıyla Karşılaştırılması, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

KİRAZ Taylan Özgür     :  İflas Dışı Adi Konkordatoda Kamu Alacaklarının Tabi Olduğu İşlem, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2006 Aralık, s. 46-69 (Kiraz, Kamu Alacakları).

KİRAZ Taylan Özgür     :  Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflas Halleri, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2000, s. 855-874 (Kiraz, Doğrudan İflas).

KUMKALE Rüknettin     : Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik’e Göre Konkordato, B.2, Ankara 2018.

KURT KONCA Nesibe    :  Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2009.

KURU Baki                      :  İcra ve İflas Hukuku, C.IV, İstanbul 1997 (Kuru, İcra ve İflas, C.IV).

KURU Baki                      :  İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2016 (Kuru, İcra ve İflas).

KURU Baki                      :  İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 (Kuru, İcra ve İflas El Kitabı) 

KURU Baki                      :  İflasın Ertelenmesi Kararından Önce İcra Takiplerinin Durdurulması Hakkında İhtiyati Tedbir Kararı Verilebilir mi? Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ankara 2009 (Kuru, İhtiyati Tedbir)

KURU Baki                      :  İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, B.2, Ankara 2018.           (Kuru, İstinaf Sistemine Göre İcra ve İflas).

KURU Baki/

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder                :  İcra ve İflas Hukuku, B.27, Ankara 2013.

KURU Baki/

ARSLAN Ramazan/

YILMAZ Ejder                :  Medeni Usul Hukuku, B.24, Ankara 2013 (Kuru/Arslan/Yılmaz, Usul).

MEIER Isaak                   :  Wege zu einem effizienten Sanierungsvergahren: Bericht zum schweizerischen Recht im Hinblick auf die Revision des Türkischen Rechts (Etkin Bir Yeniden Yapılandırma Usulü: Türk Hukukundaki Değişiklikler Bakımından İsviçre Hukukundaki Gelişmeler), Çev. Tolga Akkaya, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010.

MUŞUL Timuçin,             :  İcra ve İflas Hukuku Esasları, Ankara 2017. (Muşul, İcra ve İflas Hukuku Esasları).

MUŞUL Timuçin              :  İflasın Ertelenmesi, B.2, İstanbul 2010        (Muşul, İflasın Ertelenmesi).

MUŞUL Timuçin              :  İflas ve Konkordato Hukuku, Ankara 2018 (Muşul, İflas ve Konkordato).

MUŞUL Timuçin              :  İhale ve İhalenin Feshi, Ankara 2016 (Muşul, İhale).

ÖKTEM ÇEVİK Seda     :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatonun Şartları, İBD, Y.2008, S.2, s. 697-707.

ÖNEN Ergun                   :  İflastan Sonra Konkordato, BATİDER, 1976/3, s. 88 vd, s. 25 vd.

ÖZBEK Mustafa              :  Yapı Sözleşmesinde Yüklenicinin İflasının Ertelenmesiyle Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, MİHDER, Y.2008/1, S.9.

ÖZEKES Muhammet       :  İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009 (Özekes, İlkeler).

ÖZEKES Muhammet       :  İflasın Ertelenmesi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı, Eskişehir 1-2 Ekim 2004 (Özekes, İflasın Ertelenmesi).

ÖZEKES Muhammet       :  Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes, Hukuki Dinlenilme Hakkı).

ÖZEKES Muhammet       :  Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C.II, B.15, İstanbul 2017 (Özekes, Pekcanıtez Usul).

ÖZMUMCU Seda            :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Alacaklılar Kurulu, Prof.Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul 2009, s. 311-341 (Özmumcu, Alacaklılar Kurulu).

ÖZTEK Selçuk                 :  İflasın Ertelenmesi, İstanbul 2007 (Öztek, İflasın Ertelenmesi)

ÖZTEK Selçuk                 :  İflasın Ertelenmesi, TBB Bankacılar Dergisi, S.59, Y.2006 (Öztek, Dergi).

ÖZTEK Selçuk                 :  İflasın Ertelenmesi Yargılaması Çerçevesinde İleri Sürülen İhtiyati Tedbir Taleplerine İlişkin Bazı Sorun ve Düşünceler, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ankara 2009 (Öztek, İhtiyati Tedbir).

ÖZTEK Selçuk/

BUDAK Ali Cem/

TUNÇ YÜCEL Müjgan/

KALE Serdar/

YEŞİLOVA Bilgehan       :  Yeni Konkordato Hukuku, Ankara 2018. (Öztek Konkordato Şerhi).

PAGENSTECHER Max  :  Alman İflas Hukukunda Konkordato Meselesi, Çev: Orhan Çağıl, İÜHFM, C.10, S.3-4.

PEKCANITEZ Hakan     :   Medeni Usul Hukuku’nda Görev Kurallarının Zaman İtibariyle Uygulanması, Makaleler II, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, Zaman İtibariyle Uygulanması).

PEKCANITEZ Hakan     :  İcra Hukukunda Yabancı Para Alacakları, Makaleler I, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, Yabancı Para-Makale).

PEKCANITEZ Hakan     :  İflasın Ertelenmesi, Makaleler II, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, İflasın Ertelenmesi).

PEKCANITEZ Hakan     :  İflasın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirisel Bir Bakış, Makaleler II, İstanbul 2016 (Pekcanıtez, Eleştirisel Bir Bakış).

PEKCANITEZ Hakan     :  İflasın Ertelenmesinin Değerlendirilmesi ve Eleştirisi, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukçuları Toplantısı- VIII, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010. (Pekcanıtez, Değerlendirme).

PEKCANITEZ Hakan     :  Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku, C.I, B.15, İstanbul 2017  (Pekcanıtez, Pekcanıtez Usul).

PEKCANITEZ Hakan     :  Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, B.3, Ankara, 1996 (Pekcanıtez, Yabancı Para Alacaklarının Tahsili).

PEKCANITEZ Hakan/

ATALAY Oğuz/

SUNGURTEKİN Özkan Meral/

ÖZEKES Muhammet       :  İcra ve İflas Hukuku, B.10, Ankara 2012.

PEKCANITEZ Hakan/

ERDÖNMEZ Güray        :  7101 sayılı Kanunla Yürürlüğe Giren Konkordato Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Bankacılar Dergisi, S.105, Y.2018 (Pekcanıtez/Erdönmez, Makale).

PEKCANITEZ Hakan/

ERDÖNMEZ Güray        :  7101 sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato, İstanbul 2018 (Pekcanıtez/Erdönmez, Konkordato).

PEKCANITEZ Hakan/

ERDÖNMEZ Güray        :   Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, B.15, İstanbul 2017.

PEKCANITEZ Hakan/

SİMİL Cemil                    :  Asıl Borçlu Hakkında Verilen İflasın Ertelenmesi Kararı Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satışına Engel Olur mu?, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, C.II, İKÜHFD, CXV, S.2, Temmuz 2016.

PEKCANITEZ Hakan/

YEŞİLIRMAK Ali           :  Pekcanıtez Medeni Usul Hukuku, B.15, İstanbul 2017.

POSTACIOĞLU İlhan    :  Konkordato, B.2, İstanbul 1965.

POSTACIOĞLU İlhan/

TEKİNALP Ünal             :  Paysahibinin Konkordatosunun Onun Esas Sermayeye Katılma Taahhüdünden Doğan Borcuna ve Iskat Prosedürüne Etkileri, Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu Makaleler ve Karar İncelemeleri, İstanbul 2011.

RÜZGARESEN Cumhur :  Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013.

SALDIRIM Mustafa        :  İflastan Önce Konkordatonun Tasdikinin Hüküm ve Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi, Y.2000, S.4, s. 229-273.

SARISÖZEN M. Serhat   :  İflas Ertelemede Tedbir Kararının Üçüncü Ki­şilere Tesiri, Prof. Dr. Yaşar Gürbüz’e Armağan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XI, S.2, Y.2015 (Sarısözen, İflas Erteleme).

SARISÖZEN M. Serhat   :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Legal Hukuk Dergisi, Y.2006, C.4, S.40          (Sarısözen, Malvarlığının Terki).

SARISÖZEN M. Serhat   :  Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması, İstanbul 2015 (Sarısözen, Hakem Yargılaması).

SAYHAN İsmet                :  Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde Borca Batıklık Sebebiyle İflas ve İflasın Ertelenmesi, Ankara 2016.

SEVEN Vural                   :  İflasın Ertelenmesi Kararının Kambiyo Senedi Hamilinin Müracaat Hakkına Etkisi, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009.

STAEHELIN Daniel        :  Überblick über das neue Sanierungsrecht im schweizerischen Schuldbetreibungs und Konkursrecht (İsviçre İcra İflas Hukukunda Aciz Hukukunda Yapılan Yeniliklere İlişkin Değerlendirmeler) Çev. Kavasoğlu Abdurrahman/ Çon Ömer, SDÜHFD, C.8, S.1.

TANRIVER Süha            :  4949 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Adi Konkordato ile İlgili Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, S.51, Y.2004. (Tanrıver, 4949).

TANRIVER Süha            :  Hukuk Yargısı Bağlamında Etkin Hukuki Ko­runmanın Sağlanması İçin Alınması Gereken Önlemler Üzerine Bazı Düşünceler, Makalelerim III, Ankara 2016 (Tanrıver, Önlemler).

TANRIVER Süha            :  İflas Dışı Adi Konkordatoya İlişkin Temel Problemler ve Çözüm Arayışları, MİHBİR 13. Antalya Toplantısı, Ankara 2017. (Tanrıver, Temel Problemler).

TANRIVER Süha            :  İflas Dışı Konkordato Bakımından Tasdik Şartı Olarak Teminat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.1995, C.44, S.1-4. (Tanrıver, Tasdik Şartı Olarak Teminat).

TANRIVER Süha            :  Konkordato Komiseri, Ankara 1993 (Tanrıver, Konkordato Komiseri).

TANRIVER Süha            :  Konkordato Komiserinin Sır Saklama Yükümlülüğü, Türkiye Noterler Birliği Dergisi, Y.1993, S.77.

TANRIVER Süha            :  Konkordato Mühletinin Kaldırılması, Yargıtay Dergisi, Y.1995, C.21, S.4, s. 491-499 (Tanrıver, Konkordato Mühletinin Kaldırılması).

TANRIVER Süha            :  Konkordato Mühletinin Uzatılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y.1995, S.3 (Tanrıver, Konkordato Mühletinin Uzatılması).

TANRIVER Süha            :  Konkordato Prosedürünün Islahı ile İlgili Bazı Düşünceler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2001, C.50, S.3, s. 1-9 (Tanrıver, Konkordato Prosedürünün Islahı).

TANRIVER Süha            :  Konkordatonun Tasdiki Şartı Olarak Dürüstlük Koşulu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y.1994, C.17, S.4, s. 65-73 (Tanrıver, Dürüstlük Koşulu).

TANRIVER Süha            :  Medeni Usul Hukuku, Cilt I, Ankara 2016 (Tanrıver, Usul 1).

TANRIVER Süha/

DEYNEKLİ Adnan          :  Konkordatonun Tasdiki, Ankara 1996.

TAŞ KORKMAZ Hülya  :  7101 Sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Zaman Bakımından Uygulanması, Bankacılar Dergisi, S.105, Y.2018.

TAŞPINAR AYVAZ Sema:  Adi Konkordato Hakkında İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler, BATİDER, Y.2003, C.22, S.2, s. 49-92 (Taşpınar Ayvaz, Değişiklikler)

TAŞPINAR AYVAZ Sema:  İcra – İflas Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005 (Taşpınar Ayvaz, Yeniden Yapılandırma)

TAŞPINAR AYVAZ Sema:  Türk Hukukunda Yeniden Yapılandırma, MİHBİR 13. Antalya Toplantısı, 9-10 Ekim 2015, Antalya 2017 (Taşpınar Ayvaz, Yeniden Yapılandırma - MİHBİR).

TEVETOĞLU Mete        :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.16, Y.2006,           s. 929-949.

TORAMAN Barış            :  İcra ve İflas Kanununa Göre Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelenmesi Talebi, Ankara 2007.

TUNCAY KAPLAN Emine: Tamamı Ödenmemiş Hisse Senedi Sahibinin Durumu ve Konkordato, BATİDER, C.11, S.4, Y.1982.

TUNCER KAZANCI İdil    : Swissair Olayı: İsviçre Yeniden Yapılandırma Hukukuna Etkileri ve Bu Etkilerin Hukukumuz Bakımından Kısa Bir Değerlendirmesi, MİHDER, Y.2018, C.14, S.39, s.131-160.

TUNÇ YÜCEL Müjgan   :  İflas İçi Konkordato Konusunda Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar, BÜHFD, C.8, S.107-108.

 

TUNÇ YÜCEL Müjgan/

KALE Serdar                   :  Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Prosedür ve Yetkili Organlar, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007.

TÜRK Ahmet                   :  Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflası ve İflasın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler, DEÜHFD, C.6, S.1, Y.2004.

ULUKAPI Ömer              :  Konkordatonun Feshi, Konya 1998 (Ulukapı, Konkordatonun Feshi).

ULUKAPI Ömer              :  Konkordatonun Sonuçları, SÜHFD Milenyum Armağanı, Y.2000, C.8, S.1-2, s. 9-62           (Ulukapı, Konkordatonun Sonuçları).

ULUKAPI Ömer              :  Medeni Usul Hukuku, B.2, Konya 2014 (Ulukapı, Usul).

UYAR Talih                     :  İcra Mahkemelerince Borçlunun Konkordato Talebi Üzerine “Tensip Kararı” ile Duruşma Yapılmadan, Borçlu Hakkında “Takip Yasağı”na İlişkin Bir “İhtiyati Tedbir Kararı” Verilebilir mi?, İBD, Temmuz-Ağustos 2012, C.86, S.2012/4 (Uyar, Takip Yasağı).

UYAR Talih                     :  İflasın Ertelenmesi, İBD, C.83, S.3, Y.2009 (Uyar, İflasın Ertelenmesi).

UYAR Talih                     :  İflastan Sonra Konkordato, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.69-70, Y.2010 (Uyar, İflastan Sonra).

UYAR Talih                     :  Konkordatoda “Ekseriyet” Koşulu, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, S.61-62, Y.2009,          s. 155-207 (Uyar, Ekseriyet).

UYAR Talih                     :  Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları, Terazi Hukuk Dergisi, S.40, Y.2009 (Uyar, Alacaklılar Bakımından).

UYAR Talih                     :  Konkordatonun Hükümleri, Legal Hukuk Dergisi, S.84, Y.2009 (Uyar, Konkordatonun Hükümleri).

UYAR Talih                     :  Konkordatonun Kısmen Feshi, Yargı Dünyası Dergisi, S.166, Y.2009,  s. 21-30 (Uyar, Kısmen Feshi).

UYAR Talih                     :  Konkordatonun Tasdiki, Ali Güneren’e Armağan, İstanbul Barosu Yayınları, Y.2010,          s. 121-131 (Uyar, Konkordatonun Tasdiki).

UYAR Talih                     :  Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri, İBD, Y.2018, C.92, S.4 (Uyar, Yeni Konkordato).

ÜSTÜNDAĞ Saim           İflas Hukuku (İflas, Konkordato, İptal Davaları), B.6, İstanbul 2002, (Üstündağ, İflas).

ÜSTÜNDAĞ Saim           Medeni Yargılama Hukuku, C.I-II, B.7, İstanbul 2000 (Üstündağ, Yargılama).

YARICI Hülya                 :  Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması, İstanbul 2007.

YILDIRIM Kamil            :  4949 sayılı Kanunun Getirdiği Değişikliklerle İcra İflas Kanunu’nda Yer Alan İptal Davalarına ve İflasın Ertelenmesine İlişkin Yeni Hükümler, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2005, C.I, S.2.

YILMAZ Ejder                :  İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Ankara 2016, (Yılmaz, İcra ve İflas Şerhi).

YILMAZ Ejder                :  4949 ve 5092 sayılı Kanunlarla İflas Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler, Makaleler (1973-2013), 2.Cilt, Ankara 2014 (Yılmaz, Değişiklikler).

YILMAZ Ejder                :  İflas ve Konkordato Uygulamasıyla İlgili Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler, Makaleler (1973-2013), 1.Cilt, Ankara 2014 (Yılmaz, İflas ve Konkordato).

YÜREKLİ Sabahattin     :  Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi, B.3, Ankara 2016.

 (*)    Birden fazla eserinden yararlanılan yazarın hangi eserine atıf yapıldığı parantez içerisinde belirtilmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar