Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Güray ERDÖNMEZ
Ürün Kodu: İİ265
ISBN: 978-605-7622-21-1
Stok Durumu: Stokta var
75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Güray ERDÖNMEZ
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İİ265
Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ
2019/03 2. Baskı, 444 Sayfa
ISBN 978-605-7622-21-1

Alacaklılara zarar verme kastıyla yapılan tasarrufların iptali başlıklı bu çalışma, akademik geleneklere uygun biçimde profesörlük takdim tezi olarak hazırlanmıştır. Alacaklılardan mal kaçırmak için gerçekleştirilen işlemlere karşı etkin bir hukuki koruma sağladığı için, Türk hukuku tatbikatında tasarrufun iptali davasına oldukça sık başvurulmaktadır. O yüzden, bu kitapta doktrindeki görüşler yanında uygulamadaki sorunlar da ele alınmıştır. Türk hukukundaki sorunlara çözüm yolu ararken ise mehaz Kanun, İsviçre hukuku doktrini ve tatbikatı da göz önünde bulundurulmuştur.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   TAKİP HUKUKUNA ve MADDİ HUKUKA İLİŞKİN ŞARTLAR 
   §1. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların Kapsamı
   I. Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların Genel İptal Sebebi Olması 
   II. İİK m.278 ve İİK m.279 Hükümlerinin Kapsamına Giren Tasarruflar 
   III. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılıp Açılamayacağı Meselesi 
   §2. Alacaklının Beş Yıl İçinde İcra veya İflas Takibi Yapması Şartı 
   I. Genel Olarak
   II. İcra veya İflâs Takibi Yapma Şartının Sevk Ediliş Nedeni ve Doğurduğu Sonuçlar
   III. De Lege Ferenda 
   §3. Borç Ödemeden Aciz Vesikası Getirme Şartı 
   I. Aciz Vesikasının Sunulma Nedeni ve Zamanı 
   II. Tasarrufun İptali Davasına Sunulabilecek Aciz Vesikaları
   III. Konkordato Mühleti Verilen Hallerde Aciz Vesikası Sunulması Zorunlu mudur?
   §4. Borçlunun Tasarrufun Yapıldığı Tarihte Borca Batık Olması Şartı
   I. Borca Batıklık Kavramı 
   II. Borca Batıklığın Tespiti
   III. Borca Batıklık Şartının Olması Gereken Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi 
   §5. İptali İstenen Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılması Zorunlu mudur? 
   I. Genel Olarak
   II. İsviçre Hukukundaki Durum
   III. Türk Hukukundaki Durum

    İKİNCİ BÖLÜM 
    OBJEKTİF ve SÜBJEKTİF ŞART 
    §1. Objektif Şart
    I. Alacaklıları Zarara Uğratma Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptale Tabi Olduğu Şüpheli Dönem
    II. Borçlunun Alacaklıları Zarara Uğratan Tasarrufları
    III. Tasarrufun Borçlunun Malvarlığına Olumsuz Etkisi ve Alacaklıların Uğradıkları Zarar
    §2. Sübjektif Şart 
    I. Borçlunun Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Hareket Etmesi 
    II. Borçlunun Alacaklılara Zarar Verme Kastının İspatı
    III. Borçlunun İçinde Bulunduğu Mali Durumun ve Zarar Verme Kastının Üçüncü Kişi Tarafından Bilinmesi 
    IV. Mahkemenin Üçüncü Kişinin Gösterdiği Karşı Delillerle Birlikte Yapacağı Değerlendirme

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
     ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN MUHTELİF TASARRUFLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
     §1. Takas 
     §2. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerle İlgili Tasarruflar
     I. Genel Olarak
     II. Borçlunun Kendi Edimine Eşdeğer Bir Karşı Edim Elde Etmesi
     §3. Ödünç Sözleşmesiyle İlgili Tasarruflar 
     I. Ödünç Sözleşmesinden Doğan Borçlara Karşılık Yapılan Ödemeler
     II. Ödünç Sözleşmesinden Doğan Borçlara Karşılık Teminat Gösterilmesi 
     §4. Mali Durumun İyileştirilmesi Amacıyla Gerçekleştirilen Tasarruflar
     I. Genel Olarak
     II. Mali Durumun İyileştirilmesi İçin Mahkemeye Başvurulmadan Önce Gerçekleştirilen Tasarruflar
     III. Borçlunun Konkordato Talebinde Bulunduktan Sonraki Tasarrufları
     IV. Borçluyla İşlem Yapan Üçüncü Kişiye Konkordato Mühleti Verilmesi
     §5. Mutad İşlemler ile Kanuni Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine Yönelik İşlemler 
     SONUÇ

      BİBLİYOGRAFYA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar