Alacaklının Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Aziz Erman BAYRAM
ISBN: 9786050510805
148,75 TL 175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aziz Erman BAYRAM
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 605

Alacaklının Temerrüdü ve Hukuki Sonuçları

Dr. Aziz Erman BAYRAM


İÇİNDEKİLER

SUNUŞ................................................................................................................ 7

ÖNSÖZ............................................................................................................... 9

İÇİNDEKİLER................................................................................................ 13

KISALTMALAR LİSTESİ............................................................................ 23

GİRİŞ................................................................................................................ 27

BİRİNCİ BÖLÜM 

ALACAKLININ TEMERRÜDÜ KAVRAMI, ALACAKLININ 

TEMERRÜDÜNÜN KANUN’DAKİ DÜZENLENİŞİ, 

İŞLEVİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ, UYGULANMA ALANI, 

BENZER HUKUKÎ KURUMLARDAN 

AYRILMASI VE TARİHÎ GELİŞİMİ

I. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ KAVRAMI, ALACAKLININ 

TEMERRÜDÜNÜN KANUN’DAKİ DÜZENLENİŞİ, İŞLEVİ, 

HUKUKÎ NİTELİĞİ, UYGULANMA ALANI VE BENZER 

HUKUKÎ KURUMLARDAN AYRILMASI....................................33

A. Alacaklının Temerrüdü Kavramı..................................................33

B. Alacaklının Temerrüdünün Kanun’daki Düzenlenişi...................35

C. Alacaklının Temerrüdünün İşlevi.................................................38

D. Alacaklının Temerrüdünün Hukukî Niteliği.................................41

1. Bir Ödevin İhlâli Olarak Alacaklının Temerrüdü....................41

a. Alacaklı Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken 

İş Birliği Eylemleri.............................................................41

b. Alacaklı Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken 

İş Birliği Eylemlerinin Hukukî Niteliği .............................46

c. İş Birliği Eylemlerinde Bulunma Ödevinin İhlâlinin 

Aynı Zamanda Borca Aykırılık Oluşturduğu Hâller..........51

d. Bazı Önemli Sözleşme Tiplerinde Alacaklının Edimi 

Kabul Ödevi .......................................................................54

14

aa. Satış Sözleşmesinde .....................................................54

bb. Kira Sözleşmesinde......................................................60

cc. Eser Sözleşmesinde......................................................62

dd. Hizmet Sözleşmesinde .................................................64

ee. Kefâlet Sözleşmesinde .................................................66

2. Bir İfa Engeli Olarak Alacaklının Temerrüdü.........................69

E. Alacaklının Temerrüdünün Uygulanma Alanı .............................72

F. Alacaklının Temerrüdünün Benzer Hukukî Kurumlardan 

Ayrılması......................................................................................78

1. Alacaklının Temerrüdünün Borçlunun Sorumlu Olmadığı 

Sonraki İfa İmkânsızlığından Ayrılması .................................78

a. Genel Olarak ......................................................................78

b. Alacaklının Temerrüdüyle Borçlunun Sorumlu Olmadığı 

Sonraki İfa İmkânsızlığının Ayrılmasında Kullanılan 

Teoriler...............................................................................80

aa. Alacaklının Temerrüdüyle Sonraki İfa İmkânsızlığının 

Ayrılmasında Kullanılan Teorilerin Geliştirilmesinin 

Altında Yatan Nedenler ...............................................80

bb. Soyutlama Teorisi ........................................................81

cc. Etki Alanı Teorisi.........................................................82

dd. İfa Teorisi.....................................................................85

c. Amaca Ulaşılmasında, Amacın Ortadan Kalkmasında 

ve Mutlak Kesin Vadeli İşlemlerdeki Özel Durumlar........88

d. Türk - İsviçre Borçlar Hukuku Özelinde Alacaklının 

Temerrüdüyle İfa İmkânsızlığının Birbirinden Ayırt 

Edilmesi..............................................................................92

2. Alacaklının Temerrüdünün Borçlunun Temerrüdünden 

Ayrılması.................................................................................98

3. Alacaklının Temerrüdünün Ödemezlik Def’inden 

Ayrılması...............................................................................104

4. Alacaklının Temerrüdünün Sözleşmenin Müspet 

İhlâlinden Ayrılması..............................................................106

II. ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN TARİHÎ GELİŞİMİ ..........108

A. Roma Hukukunda Alacaklının Temerrüdü (Mora Creditoris)...108

1. Roma Hukukundaki Mora Creditoris’e Dair Genel Bilgiler.108

2. Roma Hukukunda Kusurun (Culpa) Mora Creditoris’in 

Bir Koşulu Olup Olmadığı Sorunu........................................119

B. Ortak Hukukta (Ius Commune) Alacaklının Temerrüdü ............123

C. Doğal Hukuk Öğretisinde, Prusya Devletleri Genel Ülke 

Kanunu’nda (1794) ve Avusturya Medeni Kanunu’nda 

(1811) Alacaklının Temerrüdü ...................................................126

15

D. Pandekt Hukuk Biliminde Alacaklının Temerrüdü 

(Culpa Teorisinin Doğuşu ve Eleştirisi).....................................129

1. Genel Olarak..........................................................................129

2. Culpa Teorisi.........................................................................129

3. İrade Teorisi ..........................................................................131

4. Subjektif Unsurun Reddi: KOHLER’e Göre Alacaklının 

Temerrüdü .............................................................................133

5. KOHLER’in Eleştirisi: von SCHEY’e ve WINDSCHEID’a 

Göre Alacaklının Temerrüdü.................................................136

E. Alman Kanun Koyucusunun Alman Medenî Kanunu’ndaki 

Nihaî Kararı................................................................................138

F. Kaynak İsviçre Borçlar Hukukunda Alacaklının 

Temerrüdünün Gelişimi..............................................................139

1. İsviçre Borçlar Hukukunun Roma Hukukuna Uzanan Kökleri 

ve İsviçre Borçlar Kanunu’nun Oluşturulması Süreci...........139

2. İsviçre Borçlar Kanunu’nun (1911) Alacaklının 

Temerrüdüne Dair Düzenlemesi ve Bu Düzenlemenin 

Kaynağı .................................................................................143

G. Alacaklının Temerrüdü Kurumunun Mecelle’deki ve Mülga 

Borçlar Kanunu’muzdaki Durumu .............................................150

1. Mecelle’de Alacaklının Temerrüdü.......................................150

2. Mülga Borçlar Kanunu’nda Alacaklının Temerrüdü.............153

İKİNCİ BÖLÜM 

ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN KOŞULLARI, 

BAŞLAMASI, SONA ERMESİ VE ALACAKLININ 

TEMERRÜDÜNÜN İSPATI MESELESİ

I. ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN KOŞULLARI....................155

A. Borçlu Yönünden........................................................................155

1. İfaya Yetkili Olma.................................................................155

2. İfaya Hazır Olma ...................................................................159

a. İfa Hazır Olmanın Esası ...................................................159

b. İçerik Bakımından............................................................163

c. Kişi Bakımından...............................................................168

d. Yer Bakımından ...............................................................169

e. Zaman Bakımından ..........................................................170

3. İfayı Önerme..........................................................................173

16

a. İfa Önerisinin Esası..........................................................173

b. İfa Önerisinin Hukukî Niteliği .........................................176

c. İfa Önerisinde Bulunabilecek Olan Kişi ..........................181

d. Fiilî İfa Önerisi.................................................................185

aa. Fiilî İfa Önerisinin Esası ............................................185

bb. Fiilen Önerilen İfanın Gereği Gibi Olması 

Zorunluluğu................................................................196

aaa. Genel Olarak......................................................196

bbb. İçerik Bakımından..............................................197

ccc. Kişi Bakımından ................................................212

ddd. Yer Bakımından.................................................217

eee. Zaman Bakımından............................................219

e. Sözlü İfa Önerisi ..............................................................221

aa. Sözlü İfa Önerisinin Esası..........................................221

bb. Uygulanma Alanı .......................................................223

cc. Öngörülen Kabulden Kaçınma Hâlinde Sözlü İfa 

Önerisine Gerek Olup Olmadığı Sorunu....................227

dd. Sözlü İfa Önerisinin Gerçekleştirilmesi.....................233

ee. Sözlü İfa Önerisinin Gereği Gibi Olması 

Zorunluluğu................................................................240

aaa. Genel Olarak......................................................240

bbb. İçerik Bakımından..............................................241

ccc. Kişi Bakımından ................................................243

ddd. Yer Bakımından.................................................244

eee. Zaman Bakımından............................................245

f. İfa Önerisinin Gerekmediği Hâller...................................247

B. Alacaklı Yönünden.....................................................................259

1. Alacaklının Kabulden Kaçınması...........................................259

a. Kabulden Kaçınmanın Esası ............................................259

b. Kabulden Kaçınmanın Gerçekleşmesi .............................262

c. Karşılıklı Borç Yükleyen Borç İlişkilerinde Kabulden 

Kaçınmanın Özel Görünümü ...........................................270

d. Alacaklının Kabulden Kaçınmasına İlişkin Başlıca 

Örnekler............................................................................273

aa İfaya Hazırlık Eylemlerini Yerine Getirmekten 

Kaçınma Kapsamındakiler.........................................273

bb. İfa Sırasındaki İş Birliği Eylemlerini Yerine 

Getirmekten Kaçınma Kapsamındakiler....................278

cc. İfaya Eşlik Eden İş Birliği Eylemlerini Yerine 

Getirmekten Kaçınma Kapsamındakiler....................280

17

2. Kabülden Kaçınmanın Haklı Bir Sebep Olmaksızın 

Gerçekleştirilmesi..................................................................282

a. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kabulden Kaçınma 

Kavramına Genel Bakış ...................................................282

b. “Haklı Bir Sebep Olmaksızın” Kavramının Tarihsel 

Gelişimi ve Kusur Unsuruyla İlişkisi...............................283

c. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kaçınmanın Anlamı ve 

İşlevi.................................................................................291

aa. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kaçınmanın Anlamı .....291

bb. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kaçınmanın İşlevi ........292

d. Alacaklının Kabulden Kaçınmasını Haklı Kılmayan ve 

Haklı Kılan Sebepler........................................................294

aa. Alacaklının Kabulden Kaçınmasını Haklı Kılmayan 

Sebepler......................................................................294

bb. Alacaklının Kabulden Kaçınmasını Haklı Kılan 

Sebepler......................................................................298

aaa. Alacaklının Kabulden Kaçınmasını Haklı 

Kılan Sebeplere Çeşitli Örnekler .......................298

bbb. Epidemi veya Pandemi Koşulları.......................303

ccc. İfa Zamanının Belirli Olmadığı veya Borçlunun 

Erken İfaya Yetkili Olduğu Hâllerde Alacaklının 

Kabulden Haklı Olarak Kaçınması ....................306

e. Kabulden Kaçınmayı Haklı Kılan Sebebin İleri 

Sürülmesi..........................................................................311

3. Kabulden Kaçınmaya Borçlunun Sebep Olmaması ..............312

II. ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN BAŞLAMASI VE SONA 

ERMESİ...........................................................................................315

A. Alacaklının Temerrüdünün Başlaması .......................................315

B. Alacaklının Temerrüdünün Sona Ermesi ...................................316

1. Genel Olarak..........................................................................316

2. Alacaklının Temerrüdünü Sona Erdiren Nedenler................318

a. Alacaklının Temerrüdünün Koşullarından Birinin 

Ortadan Kalkması.............................................................318

aa. Genel Olarak ..............................................................318

bb. Borçlu Yönünden .......................................................318

cc. Alacaklı Yönünden ....................................................319

b. Alacak Hakkının veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi .......323

c. İfanın İmkânsızlaşması.....................................................324

d. Tarafların Anlaşması........................................................325

III. ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN İSPATI........................325

18

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN 

HÜKÜM VE SONUÇLARI

I. ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN KANUN’DA 

DÜZENLENMEYEN SONUÇLARI..............................................329

A. Alacaklının Temerrüdünün Kanun’da Düzenlenmeyen 

Sonuçlarına Genel Bakış ............................................................329

B. Borçlunun Dava Yoluyla Alacaklıyı İş Birliğine veya 

Tazminat Ödemeye Zorlayamaması...........................................332

C. Borçlunun İfa Yükümünün Devam Etmesi ................................335

D. Borçlunun Sorumluluğunun Hafiflemesi....................................340

E. Hasarın Alacaklıya Geçmesi ......................................................348

1. Hasar ve Hasarın Geçişi Kavramları .....................................348

2. Alacaklının Temerrüdünün Hasarın Geçişine Etkisi.............350

a. Alacaklının Temerrüdünün Bir Sonucu Olarak Hasarın 

Alacaklıya Geçip Geçmeyeceği Sorunu...........................350

b. Alacaklının Temerrüdü Hâlinde Parça, Çeşit ve Para 

Borçlarında Hasarın Alacaklıya Geçmesi ........................356

aa. Genel Olarak ..............................................................356

bb. Parça Borçlarında.......................................................357

cc. Çeşit Borçlarında........................................................358

dd. Para Borçlarında.........................................................368

c. Eser Sözleşmesi Özelinde İş Sahibinin Alacaklının 

Temerrüdüne Düşmesi Hâlinde Hasarın Geçişi ...............370

e. Satış Sözleşmesi Özelinde Alıcının Alacaklının 

Temerrüdüne Düşmesi Hâlinde Hasarın Geçişi ...............372

aa. 818 Sayılı Mülga Borçlar Kanunu’nda ve İsviçre 

Borçlar Kanunu’nda Satış Sözleşmesinde Alıcının 

Alacaklının Temerrüdüne Düşmesi Hâlinde 

Hasarın Geçişi............................................................372

bb. Türk Borçlar Kanunu’nda Satış Sözleşmesinde 

Hasarın Geçişine Genel Bakış....................................375

cc. Türk Borçlar Kanunu’nda Satış Sözleşmesinde 

Alıcının Alacaklının Temerrüdüne Düşmesi 

Hâlinde Hasarın Geçişi ..............................................376

F. Alacaklının Karşı Edim Borcu Üzerindeki Sonuçları ................383

1. Alacaklının Karşı Edim Borcunun Devam Etmesi................383

2. Ödemezlik Def’inin Dışlanması............................................384

3. Karşı Edimin Muaccel Hâle Gelmesi....................................388

19

G. Borçlunun Temerrüdünün Dışlanması ve Buna Bağlı 

Sonuçlar......................................................................................391

H. Sözleşme Faizlerinin İşlemesinin Durması ................................396

İ. Borçlunun Ek Masrafların Giderilmesi Talep Hakkı..................401

J. Alacaklının Elde Edilmeyen Yararlar Nedeniyle Tazminat 

Talep Edememesi .......................................................................409

K. Üçüncü Kişi İpoteğinin Varlığını Sürdürmesi............................412

L. Maddî Edimler Yönünden İstisnaî Olarak Borçlunun 

Sözleşmeden Dönme Hakkı........................................................415

M. Seçme Hakkının Borçluya Geçmesi.....................................416

N. Çağrı Üzerine Satışta Alacaklının Temerrüdüne Düşmesinin 

Özellik Arz Eden Hukukî Sonucu ..............................................422

II. ALACAKLININ TEMERRÜDÜNÜN KANUN’DA 

DÜZENLENEN SONUÇLARI.......................................................424

A. Tevdî Hakkı................................................................................424

1. Tevdî Kavramı, Tevdînin Amacı, Hukukî Niteliği, Sebebi 

ve Türleri...............................................................................424

a. Tevdî Kavramı .................................................................424

b. Tevdînin Amacı................................................................426

c. Tevdînin Hukukî Niteliği .................................................426

d. Tevdînin Sebebi ...............................................................428

e. Tevdînin Türleri ...............................................................429

2. Tevdî Hakkının Kulanılmasının Koşulları ............................430

a. Alacaklının Temerrüdünün Gerçekleşmiş Olması ...........430

b. Kişi Yönünden Yetkinin Bulunması ................................434

c. Edim Konusunun Tevdîye Uygun Olması .......................435

aa. Genel Olarak ..............................................................435

bb. Tevdîye Uygun Eşya..................................................436

cc. Tevdîye Uygun Olmayan Eşya ..................................438

d. Tevdî Edilecek Olan Edim Konusunun Gereği Gibi 

Olması ..............................................................................439

3. Tevdînin Gerçekleştirilmesi ..................................................441

a. Genel Olarak ....................................................................441

b. Hâkim Kararıyla Tevdî (Tevdî Mahallî Tayini)...............443

aa. Tevdî Yeri (Mahallî) Kavramı....................................443

bb. Tevdî Yerini Belirleme Konusunda Yetkili Olan 

Hâkim.........................................................................443

cc. Tevdî Yerinin Belirlenmesi........................................446

c. Hâkim Kararı Olmaksızın Tevdî .......................................450

d. Tevdînin Alacaklıya Bildirilmesi.....................................455

e. Tevdî Yeriyle Borçlu Arasındaki Hukukî İlişki...............456

20

f. Koşulların Bulunmamasına Rağmen Borçlunun Edim 

Konusunu Tevdî Etmesi...................................................465

4. Tevdînin Sonuçları ................................................................466

a. Kural: Borçlunun Borcundan Geçici Olarak 

Kurtulması........................................................................466

aa. Borcun Geçici Olarak Sona Ermesi ...........................466

bb. Borcun Geçici Olarak Sona Ermesiyle Bağlantılı 

Olan Diğer Sonuçlar...................................................469

b. İstisna: Borçlunun Borcundan Kalıcı Olarak 

Kurtulması........................................................................474

c. Tevdî Edilenin Mülkiyetinin ve Zilyetliğinin 

Alacaklıya Geçmesi .........................................................478

d. Alacaklının Tevdî Masraflarından Sorumlu Olması ........481

5. Alacaklının Tevdî Edileni Kabul Etmekten Kaçınması ........484

6. Tevdînin Geri Alınması.........................................................486

a. Geri Alma Hakkına Genel Bakış......................................486

b. Geri Alma Hakkının Esası................................................489

c. Geri Alma Hakkını Kullanmaya Yetkili Olan Kişi..........491

d. Geri Alma Hakkının Kullanılması ...................................491

e. Geri Alma Hakkını Ortadan Kaldıran Nedenler...............493

aa. Genel Olarak ..............................................................493

bb. Borçlunun Borç Konusunu Tevdî Etmekle 

Yükümlü Olması........................................................494

cc. Borçlunun Geri Alma Hakkından Vazgeçmesi..........495

dd. Alacaklının Tevdî Edileni Kabul Ettiğini 

Açıklaması .................................................................497

ee. Tevdînin Bir Rehinin Ortadan Kalkması Sonucunu 

Doğurması..................................................................500

f. Geri Alma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları..............501

7. İcra Dairesine Tevdî ..............................................................505

B. Satma Hakkı ...............................................................................507

1. Satma Hakkı Kavramı, Satma Hakkının Kanun’daki 

Düzenlenişi, Hukukî Niteliği, Amacı ve Uygulanma 

Alanı......................................................................................507

a. Satma Hakkı Kavramı......................................................507

b. Satma Hakkının Kanun’daki Düzenlenişi ........................508

c. Satma Hakkının Hukukî Niteliği......................................510

d. Satma Hakkının Amacı ....................................................512

e. Satma Hakkının Uygulanma Alanı ..................................513

2. Satma Hakkının Koşulları .....................................................515

a. Satma Hakkının Kullanılmasının Maddî Koşulları..........515

21

aa. Alacaklının Temerrüde Düşmüş Olması....................515

bb. Satma Hakkını Kullanan Kişinin Yetkili Olması.......515

cc. Eşyanın Tevdîye Uygun Olmaması ...........................516

aaa. Genel Olarak......................................................516

bbb. Eşyanın Niteliği veya İşin Özelliği Gereği 

Tevdînin Gerçekleştirilememesi ........................516

ccc. Bozulabilir Nitelikteki Eşya...............................518

ddd. Bakımı, Korunması veya Tevdî Edilmesi 

Önemli Bir Gideri Gerektiren Eşya ...................519

dd. Satma Hakkına Konu Edilen Eşyanın Borca Uygun 

Olması........................................................................521

ee. Satma Hakkının Maddî Koşulları Bakımından 

Özellik Arz Eden Bazı Durumlar...............................522

b. Satma Hakkının Kullanılmasının Şeklî Koşulları ............524

aa. Satma Hakkının Kullanılmasının Olağan Yolu..........524

aaa. Hâkimin İzninin Alınması..................................524

bbb. Satma Hakkının Kullanılacağının Alacaklıya 

Önceden İhtar Edilmesi .....................................526

ccc. Satışın Açık Artırma Yoluyla 

Gerçekleştirilmesi ..............................................530

bb. Satma Hakkının Kullanılmasının Kolaylaştırılmış 

Yolu............................................................................533

aaa. Genel Olarak......................................................533

bbb. Piyasa Fiyatı Bulunan veya Borsaya Kayıtlı 

Olan Eşya...........................................................535

ccc. Açık Artırma Masraflarına Oranla Değeri Az 

Olan Eşya...........................................................536

3. Satma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları ..........................537

a. Satma Hakkının Hukuka Uygun Olarak Kullanılmasının 

Sonuçları ..........................................................................537

b. Satma Hakkının Hukuka Aykırı Olarak Kullanılmasının 

Sonuçları ..........................................................................540

aa. Satma Hakkının Hukuka Aykırı Olarak 

Kullanılmasının Genel Sonuçları ...............................540

bb. Satma Hakkının Hukuka Aykırı Olarak 

Kullanılmasında Özel Durumlar ................................542

C. Sözleşmeden Dönme Hakkı........................................................545

1. Sözleşmeden Dönme Hakkına İlişkin Genel Bilgiler ve 

Bu Hakkın Kanun’daki Düzenlenişi......................................545

a. Sözleşmeden Dönme Hakkına İlişkin Genel Bilgiler.......545

22

b. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kanun’daki 

Düzenlenişi.......................................................................547

2. Sözleşmeden Dönme Hakkının Uygulanma Alanı................548

a. Genel Olarak ....................................................................548

b. Kişisel Edimlerde .............................................................550

c. Yapmama Edimlerinde.....................................................551

d. Taşınmazlar Yönünden ....................................................553

e. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılmasının 

Sınırları.............................................................................554

3. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılmasının Koşulları, 

Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılması ve Bunun 

Sonuçları................................................................................557

a. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılmasının 

Koşulları...........................................................................557

b. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılması...................558

c. Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılmasının 

Sonuçları ..........................................................................562

SONUÇ ........................................................................................................... 569

KAYNAKÇA ................................................................................................. 585ADAY Nejat (2000), Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve Sonuçları, Beta 

Yayınları, İstanbul.

AEBI Martin/FISCHER Michael (2018), Repetitorium 

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Orell Füssli 

Verlag, Zürich. 

AKGÜNDÜZ Ahmed (2012), İslâm ve Osmanlı Hukûku Külliyatı, Özel 

Hukuk-II, Üçüncü Cild, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, 

İstanbul.

AKINCI Şahin (1999), “Alacaklının Temerrüdü”, SÜHFD, C. 7, S. 1-2, 

ss. 97-113.

AKKANAT Halil (2014), “Alacaklı Temerrüdü ve Diğer Haller”, Prof. 

Dr. İsmet Sungurbey'e Armağan: Borçlar Kanunu Genel 

Hükümler Konferansları, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, ss. 

345-357. 

AKKANAT Halil (1996), Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı 

Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve 

Sonuçları, Filiz Kitabevi, İstanbul.

AKKAYA Tolga (2016), “İpotek Alacaklısının Adresinin Meçhul 

Olması veya Borcu Almaktan ve İpoteği Çözmekten Kaçınması 

Sebebiyle İcra Mahkemesi Kararıyla İpoteğin Terkini”, 

AnaÜHFD, C. 2, S. 3, ss. 305- 326.

AKYOL Şener (2008), Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul. 

AKYOL Şener (2009), Türk Medeni Hukukunda Temsil, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul.

ALDEMİR TOPRAK İpek Betül (2020), “İnşaat Sözleşmelerinde 

Tarafların İş Birliği Eylemleri”, YBHD, Yıl 5, S. 2, ss. 511-558.

ALFF Richard (1976), Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und 

586

des Bundesgerichtshofes Kommentar, 12. Aufl., De Gruyter, 

Berlin/New York.

ALTAY Sabah (2013), “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 

Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) Uyarınca Hasarın Alıcıya 

Geçişi”, GaÜHFD, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş 

Milletler Anlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu 

Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu Özel Sayısı, 

İstanbul, ss. 183-224.

ANTALYA O. Gökhan (2019), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: 

V/1, 3, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

APATHY Peter (1984), “Mora accipiendi und Schadenersatz”, 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: 

Romanistische Abteilung, Vol. 101, Issue 1, ss. 190-205.

ARAL Fahrettin (2011), Türk Borçlar Hukukunda Kötü İfa, Yetkin 

Yayınları, Ankara.

ARAS Aslı (2020), “Seçimlik Borcun İfa ve İcrası”, SÜHFD, C. 28, S. 

3, ss. 1111-1144.

ARPACI Özge (2019), Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Edimin İfasına 

Katılımı, Yetkin Yayınları, Ankara. 

AKALIN Şükrü Halûk (ve başkaları, Haz.) (2011), Türkçe Sözlük, 11. 

Bası, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil 

Kurumu, Ankara. 

AYDOĞDU Murat/KAHVECİ Nalan (2019), Türk Borçlar Hukuku 

Özel Borç İlişkileri, 4. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara.

BACHMANN Fritz (1933), Gefahrübergang bei Gattungsschulden 

insbesondere bei Annahmeverzug, Dissertation, Göttingen.

BARLAS Nami (1992), Para Borçlarının İfasında Borçlunun 

Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel 

Sonuçlar, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul. 

BÄTTIG Hans (2018), Das schweizerische Mietrecht Kommentar, 4. 

Aufl., Schulthess Verlag, Zürich.

587

BAYRAM Aziz Erman (2017), “Kira Sözleşmesinde Kiracının 

Kiralananı Geri Verme Borcu”, GÜHFD, C. 21, S. 4, ss. 131-182. 

BAYRAM Aziz Erman (2020), “Üçüncü Kişi İpoteğinde Taşınmaz 

Malikinin Borcu İfası ve İfanın Hukuki Sonuçları”, ÇÜHFD, Arş. 

Gör. Ceren Damar Şenel Armağanı, C. 5, S. 1, ss. 409-453. 

BAYRAM Aziz Erman (2017), Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım 

Sözleşmesine (CISG) Göre Satış Sözleşmesinde Hasarın Geçişi, 

Yetkin Yayınları, Ankara. 

BECK Emil (1942), Das neue Bürgschaftsrecht Kommentar, Schulthess 

Verlag, Zürich. 

BECKER Ansgar (2004), Die Entwicklung des Kaufmannsbegriffs im 

Sinne eines übergeordneten Abgrenzungskriteriums für den 

persönlichen Anwendungsbereich handelsrechtlicher 

Vorschriften, LIT Verlag, Münster.

BECKER Hermann (1941), Berner Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Band VI, Obligationenrecht, Allgemeine 

Bestimmungen, Art. 1-183, Stämpfli Verlag, Bern.

BENKE József (2014), “De emptore, qui non vult rem tollere: Gedanken 

zu einigen Problemendes Gläubigerverzuges nach Pomp. 

D.19.1.9”, Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 61, ss. 

111-130.

BERGER Adolf (1953), Encyclopedic Dictionary of Roman Law, The 

Lawbook Exchange, Phildelphia.

BERGER Bernhard (2018), Allgemeines Schuldrecht, Schweizerisches 

Obligationenrecht Allgemeiner Teil mit Einbezug des 

Deliktsrechts und Einführung in das Personen- und Sachenrecht, 

3. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern. 

BERGER Christian (2021), Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch: BGB 

Kommentar, STÜRNER Rolf (Hrsg.), 18. Aufl., C.H. Beck, 

München. 

BERNSTEIN Benno (1900), Die mora creditoris nach gemeinem Rechte 

und dem Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche 

Reich, Dissertation, Greifswald.

588

BETSCHON Alfred (1936), Der Annahmeverzug nach dem rev. schw. 

Obligationenrecht, unter Berücksichtigung des deutschen und 

französischen Rechts, Dissertation, Basel.

BEUTHIEN Volker (1969), Zweckerreichung und Zweckstörung im 

Schuldverhältnis, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen.

BIEDERBECK Rolf (1982), Gefahrübergang bei Säumnis des Käufers 

im deutschen und amerikanischen Recht, Dissertation, Marburg.

BIEDERMANN Jakob R. (1944), Die Hinterlegung als 

Erfüllungssurrogat, Dissertation, Zürich. 

BİRİNCİ UZUN Tuba (2016), “Alacaklının Temerrüdü mü Haksız 

Elatma mı? Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 31.3.2015 Tarihli ve 

E. 2015/983 K. 2015/1638 Sayılı Kararının İncelenmesi”, 

İÜHFM, C. 74, S. 2, ss. 611-628.

BLESI Alfred (2020), COVID-19 Ein Panorama der Rechtsfragen zur 

Corona-Krise, HIRSIGER René/PIETRUSZAK Thomas (Hgg.), 

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel. 

BLOCH Konrad (1960), “Verzug des Gläubigers bei Unterlassung von 

Vorbereitungshandlungen, die zur Erfüllung der Verpflichtungen 

des Schuldners vorgesehen und notwendig sind”, SJZ, 56. 

Jahrgang, s. 7-9.

BOVAY Henri (1946), “Temerrüdün Esası”, (Çev. İMRE Zahit), 

İÜHFM, C. 12, S. 2-3, ss. 765-804.

BROX Hans/WALKER Wolf-Dietrich (2011), Allgemeines Schuldrecht, 

35. Aufl., C. H. Beck, München. 

BRÖMMELMEYER Christoph (2014), Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 

C. H. Beck, München. 

BUCHER Eugen (1988), Schweizerisches Obligationenrecht: 

Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Schulthess 

Polygraphischer Verlag, Zürich.

BUZ Vedat (2012), “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Borçların 

İfası Ve İfa Edilmemesine İlişkin Değişikliklerin 

Değerlendirilmesi”, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Sempozyumu, Ankara Barosu Başkanlığı, Ankara, ss. 165-177.

589

BUZ Vedat (2013), “Ödemezlik Def'inin Borçlu Temerrüdüne Etkisi”, 

BATİDER, C. 29, S. 4, ss. 83-111.

BUZ Vedat (1998), Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, 

Yetkin Yayınları, Ankara. 

BUZ Vedat (2005), Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin 

Yayınları, Ankara. 

BÜHLER Theodor (1998), ZK- Zürcher Kommentar, zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V/2d, Obligationenrecht, 

Kommentar zur 1. und 2. Abteilung (Art. 1-529 OR), Der 

Werkvertrag Art. 363-379, SCHÖNENBERGER Wilhelm 

(Hrsg.), 3. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich. 

CANARIS Claus-Wilhelm (2009), “Gläubigerverzug und 

Unmöglichkeit”, Liber amicorum für Prölss, C.H. Beck, 

München, ss. 21-45.

CANBOLAT Ferhat (2012), Sözleşmelerde Amacın Geçekleşmesi, 

Çökmesi ve Boşa Çıkması, Yetkin Yayınları, Ankara.

CUMALIOĞLU Emre (2019), TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta 

Öngörülebilen İhlal, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.

ÇEĞİNDİR Semin (2020), “Amacın İfa Dışı Yoldan Gerçekleşmesi ve 

Amacın Ortadan Kalkması”, TAAD, Yıl 11, S. 44, ss. 185-202.

ÇİLENTİ KONURALP Ayşen (2020), “Türk Hukukunda Üçüncü Kişi 

Yararına Sözleşme ve Hukukî Niteliği Konusunda Bir 

Değerlendirme”, TBBD, C. 32, S. 146, ss. 153-185.

DALCI ÖZDOĞAN Nurcihan (2018), “İfa Engelleri Hukukunda 

Amacın Gerçekleşmesi ve Amacın Ortadan Kalkması”, 

İnÜHFD, C. 9, S. 2, ss. 285-312.

DAYINLARLI Kemal (2003), İstisna Akdinde Müteahhidin ve 

İşsahibinin Temerrüdü, 3. Bası, Dayınlarlı Hukuk Yayınları, 

Ankara.

DEMİRBAŞ Feride (2019), “Alacaklının Temerrüdünün Borçtan Şahsen 

Sorumlu Olmayan İpotekli Taşınmaz Malikinin Sorumluluğuna 

Etkisi Üzerine Düşünceler”, BATİDER, C. 35, S. 4, ss. 91-125.

590

DEVELLİOĞLU Ferit (Haz.) (2006), Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik 

Lûgat, 23. Bası, Aydın Kitabevi, Ankara.

DİRİKKAN Hanife (2002), “Tacirler Arası İhbar ve İhtarlar”, 

DEÜHFD, C. 4, S. 1, ss. 39-75.

DORER Max (1906), Die Elemente des Gläubigerverzugs insbesondere 

das Requisit der Culpa nach schweizerischem Recht, 

Buchdruckerei Guldimann & von Gunten, Grenchen.

DÖTTERL Sebastian (2011), “Die Verantwortlichkeit des Gläubigers”, 

ZGS, ss. 115-221.

DUBISCHAR Ronald (1980), Reihe Alternativkommentare, Kommentar 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch in sechs Bänden, WASSERMAN

Rudolf (Hrsg.), Luchterhand Literaturverlag, Neuwied.

DURAL Mustafa (1970), “Akitten Doğan Yapmama Borçları”,

İÜMHAD, C. 4, S. 6, ss. 7-22.

ECKERT Jörn (2005), Schuldrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Nomos, 

Baden-Baden.

EDİS Seyfullah (1989), Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 

4. Bası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

EHRENSPERGER Thomas (2004), Strukturen und Verletzungen von 

Obliegenheiten im Schweizerischen Privatrecht, Dissertation, 

Zürich. 

EMMEL Frank (2016), CHK- Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, 

Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft, Art. 319-529 OR, 

HUGUENIN Claire (Hrsg.), 3. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich. 

EMMERICH Volker (2005), Das Recht der Leistungsstörungen, 6. 

Aufl., C.H. Beck, München.

ERBAŞ C. Gökhan (2012), “Alman Hukukunda İşveren Açısından 

Alacaklının Temerrüdü”, MÜHFD, C. 11, S. 2, ss. 149-159.

ERBEK ODABAŞI Özge (2020), “Borç İlişkisinden Doğan Yan 

Yükümlerin Edim Yükümleriyle Karşılaştırılması”, İzBD, C. 85, 

S. 3, ss. 61-155.

591

ERDOĞAN İhsan (2019), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, 

Gazi Kitabevi, Ankara.

ERDOĞMUŞ Belgin (2012), Roma Borçlar Hukuku Dersleri, Der 

Yayınları, İstanbul.

EREN Fikret (2020), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Bası, Yetkin 

Yayınları, Ankara.

ERNST Wolfgang (2019), MK- Münchener Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Band 2: Schuldrecht 

Allgemeiner Teil I (§§ 241-310), 8. Aufl., C.H. Beck, München.

ERNST Wolfgang (2019), MK- Münchener Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Band 3: Schuldrecht 

Allgemeiner Teil II (§§ 311-432), 8. Aufl., C.H. Beck, München.

ESSER Josef/SCHMIDT Eike (2000), Schuldrecht Band I Allgemeiner 

Teil, Teilband 2, Durchführungshindernisse und 

Vertragshaftung, Schadensausgleich und Mehrseitigkeit beim 

Schuldverhältnis, 8. Aufl., C.F. Müller, Heidelberg.

FARGNOLI Iole (2010), “Drittleistung und Pflichterfüllung: auch gegen 

den Willen des Schuldners?- oder- Rechtsgeschichte als 

Hilfsmittel der Gesetzesauslegung”, ZBJV, 146, ss. 177-193.

FASEL Urs (2000), Handels- und obligationenrechtliche Materialien, 

Haupt Verlag, Bern.

FELDMANN Cornelia (2019), J. von Staudingers Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 

Nebengesetzen- Buch 2: §§ 255-304: (Leistungsstörungsrecht 1)-

Neubearbeitung 2019, LÖWISCH Manfred (Red.), De Gruyter, 

Berlin.

FETZER Rhona (2019), MK- Münchener Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch: BGB, Band 3: Schuldrecht Allgemeiner Teil II, 8. 

Aufl., C.H. Beck, München.

FEUERBORN Andreas (2003), “Der Verzug des Gläubigers -

Allgemeine Grundzüge und Besonderheiten im 

Arbeitsverhältnis”, JR, Heft 5, ss. 177-182.

592

FEYZİOĞLU Feyzi Necmeddin (1977), Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, Cilt II, 2. Bası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, İstanbul.

FIKENTSCHER Wolfgang/HEINEMANN Andreas (2017),

Schuldrecht Allgemeiner und Besonderer Teil, 11. Aufl., De 

Gruyter, Berlin. 

FINGER Franz-Josef Bernhard (1933), Der Selbsthilfeverkauf des 

Bürgerlichen Gesetzbuches: (§§ 383-386), Dissertation, 

Erlangen.

FURRER Andreas/MÜLLER-CHEN Markus (2018), Obligationenrecht

- Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich.

FURRER Andreas/WEY Rainer (2016), CHK- Handkommentar zum 

Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht- Allgemeine 

Bestimmungen Art. 1-183 OR, 3. Aufl., Schulthess Verlag, 

Zürich.

GAUCH Peter/SCHLUEP Walter R./SCHMID Jörg/EMMENEGGER

Susan (2020), Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner 

Teil, Band II, 9. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich. 

GAUCH Peter (1996), Der Werkvertrag, 4. Aufl., Schulthess Verlag, 

Zürich. 

GAUCH Peter (1968), System der Beendigung von Dauerverträgen, 

Universitätsverlag, Freiburg. 

GEISER Thomas (2020), “Arbeitsrechtliche Regelungen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus”, AJP, 5, N. 5.1, ss. 545-

551.

GEISLER Herbert (2015), PrK- Juris Praxiskommentar BGB, 

HERBERGER Maximilian/MARTINEK Michael/RÜßMANN

Helmut/WETH Stephan (Hgg.), 7. Aufl., Juris, Saarbrücken.

GIOVANOLI Silvio (1978), BK- Berner Kommentar, Band VI/2/7, Das 

Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Die 

Bürgschaft, Spiel und Wette, Art. 492-515 OR, 2. Aufl., Stämpfli 

Verlag, Bern.

593

GRIEBL Günter (1970), Das Problem des Übergangs der 

Leistungsgefahr bei der Gattungsschuld, Dissertation, München.

GROSS Balz (2014), KuKo- Kurzkommentar OR, Art. 1-1186 OR, 

HONSELL Heinrich (Hrsg.), Helbing Lichtenhahn Verlag, 

Basel. 

GRÜNEBERG Christian (2018), Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, 77. 

Aufl., C.H. Beck, München.

GUHL Theo/KOLLER Alfred (2000), Das schweizerische 

Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und 

Wertpapierrechts, 9. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich.

GÜMÜŞ Mustafa Alper (2003), “Kısmi İfa”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in 

Anısına Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Yayınları, İstanbul, ss. 603-631. 

GÜMÜŞ Mustafa Alper (2012), “Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 

(EBK m. 84)’ün Mahsup Kuralına İlişkin Bir İnceleme”, Yaşar 

Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e 

Armağan, C. 8, Özel Sayı, ss. 1253-1292. 

GÜMÜŞ Mustafa Alper (2021), Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri, 

Yetkin Yayınları, Ankara. 

GÜNVER Osman R. (2017), “Çağımızda Hukuksal Açıdan Para 

Kavramı”, BATİDER, C. 33, S. 2, ss. 143-174.

HAGER Johannes (2017), Erman Bürgerliches Gesetzbuch Band I,

WESTERMANN Harm Peter/GRUNEWALD Barbara/MAIERREIMER Georg (Hgg.), 15. Aufl., Verlag Dr. Otto Schmidt, 

Köln.

HÄHNCHEN Susanne (2010), Obliegenheiten und Nebenpflichten, 

Mohr Siebeck, Tübingen.

HARKE Jan Dirk (2005), Mora debitoris und mora creditoris im 

klassischen römischen Recht, Duncker & Humblot, Berlin.

HARTMANN Christian (1997), Die unterlassene Mitwirkung des 

Gläubigers: ein Beitrag zum Recht der Leistungsstörungen, 

Duncker & Humblot, Berlin. 

594

HATEMİ Hüseyin/GÖKYAYLA K. Emre (2012), Borçlar Hukuku 

Genel Bölüm, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul. 

HAVUTÇU Ayşe (2012), “İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan 

Hukuki Sonuçlar”, MÜHAD, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3- 4 Haziran 

2011), Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Legal Yayıncılık, 

İstanbul, ss. 317-337.

HENSSLER Martin (2020), MK- Münchener Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Band 5: SchuldrechtBesonderer Teil II, §§ 535-630h, 8. Aufl., C.H. Beck, München.

HIGI Peter/WILDISEN Christoph (2019), ZK- Zürcher Kommentar, Die 

Miete, Vorbemerkungen zum 8. Titel (Art. 253- 273c OR), Art. 

253- 265 OR, 5. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich.

HIRSCH Christoph (2017), Schuldrecht Allgemeiner Teil, 10. Aufl., 

Nomos, Baden-Baden. 

HOCAEMİNEFENDİZÂDE Ali Haydar Efendi (2006), Dürerü'lHükkâm Şerhu Mecelleti'l-Ahkâm, I. Cilt: Şerhu'l-Kavâidi'lKülliye Kitâbü'l Büyû (Çev. GÜNDOĞDU Raşit/ERDEM

Osman), Osmanlı Yayınevi, İstanbul.

HONSELL Heinrich (2015), Römisches Recht, 8. Aufl., Springer, Berlin.

HONSELL Heinrich (2017), Schweizerisches Obligationenrecht: 

Besonderer Teil, 10. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern. 

HÖNN Günther (1977), “Zur Dogmatik der Risikotragung im 

Gläubigerverzug bei Gattungsschuldens”, Archiv für die 

civilistische Praxis, Band 177, Heft 5, ss. 385-417.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie (2016), CHK- Handkommentar 

zum Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 1: 

Innominatkontrakte, Kauf, Tausch, Schenkung, Miete, Leihe, Art. 

184- 318 OR, MÜLLER-CHEN Markus (Hrsg.), 3. Aufl., 

Schulthess Verlag, Zürich. 

HUBER Ulrich (1999), Leistungsstörungen, Band I, Mohr Siebeck, 

Tübingen.

595

HUGUENIN Claire (2012), Obligationenrecht- Allgemeiner und 

Besonderer Teil, Schulthess Verlag, Zürich. 

HÜFFER Uwe (1976), Leistungsstörungen durch Gläubigerhandeln: 

eine rechtsvergleichende Untersuchung der Mitwirkung des 

Gläubigers bei der Vertragserfüllung unter besonderer 

Berücksichtigung der gegenseitigen Verträge, Mohr Siebeck, 

Berlin. 

IMBODEN Heinrich (1918), Die Hinterlegung als Folge des 

Gläubigerverzuges nach schweizerischem und deutschem Recht, 

Dissertation, Leipzig.

İNAN Ali Naim/YÜCEL Özge (2014), İnan Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 4. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

JÖRS Paul/KUNKEL Wolfgang/WENGER Leopold (1987), Römisches 

Recht, HONSELL Heinrich (Hrsg.), 4. Aufl., Springer, Berlin.

KAISER Gisbert A. (2009), Bürgerliches Recht: Basiswissen und 

Fallschulung für Anfangssemester, 12. Aufl., facultas wuv, Wien.

KANİTİ Salamon (1962), Akdin İfa Edilmediği Def’i, İstanbul 

Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

KARA Etem (2016), “Genel Olarak Türk Hukukunda Hapis Hakkı”, 

HKÜHFD, C. 6, S. 11, ss. 101-120.

KARAKAŞ Fatma Tülay (2013), “Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve 

Varsayımlar”, AÜHFD, C. 62, S. 3, ss. 729-760.

KARAMERCAN Fatih (2018), “Türk Borçlar Hukukunda Takas”, 

İMÜHFD, C. 5, S. 1, ss. 271-296.

KARTAL Dilşah Buşra (2021), Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, On İki 

Levha Yayıncılık, İstanbul.

KASER Max/KNÜTEL Rolf (2005), Römisches Privatrecht, 18. Aufl.,

C.H. Beck, München. 

KAYA KIZILIRMAK Cansu (2019), Kefalet Sözleşmesinin Kendine 

Özgü Sona Erme Halleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul.

596

KELLER Max/SCHÖBI Christian (1988), Das Schweizerische 

Schuldrechts, Allgemeine Lehren des Vertragsrechts Band I, 3. 

Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel. 

KESKİN A. Dilşad (2007), “Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: 

Temerrüt ve İmkânsızlık”, GÜHFD, C. XI, S. 1-2, ss. 209-231.

KILIÇOĞLU YILMAZ Kumru (2016), “Tam Üçüncü Kişi Yararına 

Sözleşme”, MÜHAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C. 22, 

S. 3, ss. 1759-1771.

KILIÇOĞLU Ahmet M. (2020), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. 

Bası, Turhan Kitabevi, Ankara.

KOCAAĞA Köksal (2007), “Borçlanılan Edimin İfası Kuralının Bir 

İstisnası Olarak İfa Amacıyla Edim”, BATİDER, C. 24, S. 1, ss. 

139-159.

KOCABAŞ Gediz (2016), “Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmede 

Yararlananın Edimi Ret Hakkı”, MÜHAD, Prof. Dr. Cevdet 

Yavuz’a Armağan, C. 22, S. 3, ss. 1797-1822.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip (HATEMİ Hüseyin/SEROZAN

Rona/ARPACI Abdülkadir) (2014), Borçlar Hukuku Genel 

Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, 

Sözleşme, 6. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul.

KOÇ Nevzat (1992), İsviçre-Türk Hukukunda Alacaklının Temerrüdü, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

KOHLER Josef (1879), “Annahme und Annahmeverzug”, Jahrbücher 

für die Dogmatik des heutigen römischenund deutschen 

Privatrechts, Band 17, ss. 261-424. 

KOHLER Josef (1897), “Der Gläubigerverzug”, Archiv für bürgerliches 

Recht, Band 13, ss. 149-295. 

KOLLER Alfred (2017), Schweizerisches Obligationenrecht,

Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern. 

KOLLER Alfred (2012), Schweizerisches Obligationenrecht, 

Besonderer Teil, Band I, Stämpfli Verlag, Bern. 

KOLLER Alfred (2015), Schweizerisches Werkvertragsrecht, Dike 

Verlag, Zürich.

597

KONZEN Horst (1996), Lexikon des Rechts: Schuldrecht, Luchterhand 

Literaturverlag, Berlin.

KOSCHAKER Paul/AYİTER Kudret (1971), Modern Hususî Hukuka 

Giriş Olarak Roma Hususî Hukukunun Ana Hatları, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

KÖBLER Gerhard (1995), Schuldrecht: Allgemeiner Teil und 

Besonderer Teil, 2. Aufl., Vahlen Verlag, München.

KRAMER Ernst A./PROBST Thomas (2013), Obligationenrecht: 

Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel.

KREN KOSTKIEWICZ Jolanta (2016), OFK- Orell Füssli Kommentar, 

OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, 3. Aufl.,

Orell Füssli Verlag, Zürich.

KREUZER Karl/STEHLE Hans-Joachim (1984), “Grundprobleme des 

Gläubigerverzugs”, JA, Heft 2, ss. 69-77.

KURT Leyla Müjde (2016), Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki 

İmkânsızlık (TBK m. 136), Yetkin Yayınları, Ankara.

KURT Leyla Müjde (2012), Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda 

Temerrüdü, Yetkin Yayınları, Ankara. 

KÜÇÜK Eşref (2007), “XII. Yüzyıl Rönesansı ve “Yeniden Doğan” 

Roma’yı Günümüze Bağlayan Son Halka: Pandekt Hukuku”, 

AÜHFD, C. 56, S. 4, ss. 111-122.

LAMMICH Klaus (2003), Gläubiger- und Schuldnerverzug 

Systematische Darstellung der Anspruchsgrundlagen, Erich 

Schmidt Verlag, Berlin. 

LEIMGRUBER Stefan (2019), BSK- Basler Kommentar, 

Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, WIDMER LÜCHINGER

Corine/OSER David (Hgg.), 7. Aufl., Helbing Lichtenhahn 

Verlag, Basel.

LEU Urs (2015), BSK- Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-

529 OR, HONSELL Heinrich/VOGT Nedim Peter/WIEGAND

Wolfgang (Hgg.), 6. Aufl., Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel.

LOOSCHELDERS Dirk (2017), Schuldrecht Allgemeiner Teil, 15. 

Aufl., Vahlen Verlag, München. 

598

LORENZ Stephan (2019), Bürgerliches Gesetzbuch: BGB, Kommentar, 

Band 1, §§ 1-480, BAMBERGER Heinz Georg/ROTH 

Herbert/HAU Wolfgang/POSECK Roman (Hgg), 4. Aufl., C.H. 

Beck, München.

MATTER Gotthilf (1887), Der Verzug des Gläubigers (mora accipiendi) 

nach dem Bundesgesetz über das Obligationenrecht: unter 

Berücksichtigung des gemeinen Rechts, Zürcher & Furrer, 

Zürich. 

MAYER-MALY Theo (1999), Römisches Recht, 2. Aufl., Springer, 

Wien-New York.

MEDICUS Dieter/LORENZ Stephan (2008), Schuldrecht I: Allgemeiner 

Teil, 18. Aufl., C.H. Beck, München.

MERCIER Gregor (2016), CHK- Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht, Obligationenrecht Allgemeine Bestimmungen, Art. 

1-183 OR, FURRER Andreas (Hrsg.), 3. Aufl., Schulthess 

Verlag, Zürich.

MEYER Georges (1906), Der Verzug des Gläubigers im 

schweizerischen Obligationenrecht, Buchdruckerei J. Weiss, 

Affoltern am Albis. 

MOMMSEN Friedrich (1855), Beiträge zum Obligationenrecht- 3: Die 

Lehre von der Mora nebst Beiträgen zur Lehre von der Culpa, 

Verlag Schwetschke, Braunschweig.

MUSIELAK Hans-Joachim/HAU Wolfgang (2019), Grundkurs BGB, 

16. Aufl., C.H. Beck, München. 

OĞUZMAN M. Kemal/ÖZ M. Turgut (2021), Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, Cilt I, 19. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul.

OĞUZMAN M. Kemal/SELİÇİ Özer/OKTAY-ÖZDEMİR Saibe

(2017), Eşya Hukuku, 20. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul.

OSER Hugo/SCHÖNENBERGER Wilhelm (1929), ZK - Zürcher 

Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das 

Obligationenrecht, Erster Halbband: Art. 1-183, 2. Aufl., 

Schulthess Verlag, Zürich. 

599

OZANEMRE YAYLA Tolunay (2021), Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ÖZ Turgut M. (1989), İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, 

Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul.

ÖZAY Osman Levent (2021), Eser Sözleşmesinde İşsahibinin Alacaklı 

Sıfatıyla Temerrüdü, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.

ÖZDAMAR Demet/YAĞCIOĞLU Burcu/MERAL Ö. Oğuzhan (2020),

Avrupa Sözleşmeler Hukuku ve Türk Hukuku'nda İfa ve İfa 

Etmeme, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

ÖZLÜK Betül (2018), Ismarlanmamış Edim, Yetkin Yayınları, Ankara. 

ÖZTAN Bilge (2021), Medenî Hukukun Temel Kavramları, 46. Bası, 

Yetkin Yayınları, Ankara.

PEKMEZ Cüneyt (2019), Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi), 

On İki Levha Yayınları, İstanbul. 

PENNITZ Martin (2006), “Zu den Voraussetzungen der mora accipiendi 

im klassischen römischen Recht”, Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, 123, ss. 

152-184. 

PENNITZ Martin (2007), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB: 

Band II: Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 1. Teilband: vor § 241- § 

304, ZIMMERMANN Reinhard (Red.), Mohr Siebeck, 

Tübingen.

PICHONNAZ Pascal (2011), “Die Schweiz und das Römische Recht. 

Ein Bild in groben Zügen”, Das Vermächtnis der Römer: 

Römisches Recht und Europa, FARGNOLI Iole/REBENICH

Stefan (Hrsg.), Haupt Verlag, Bern, ss. 21-46.

REETZ Pia (2015), “Mora creditoris im römischen Recht”, The Legal 

History Review, 83, ss. 392-420.

REHBINDER Manfred/STÖCKLI Jean-Fritz (2014), BK – Berner 

Kommentar, Das Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag, Art. 

331-355 und Art. 361-362 OR, 2. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern.

REİSOĞLU Safa (2013), Türk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 24. 

Bası, Beta Yayınları, İstanbul. 

600

REY Pascal (2019), Mitwirkung und Mitwirkungsversäumnis des 

Bauherrn, Schulthess Verlag, Zürich. 

SCHENKER Ernst (1928), “Erfüllungsbereitschaft und 

Erfüllungsangebot: zur Lehre vom Gläubigerverzug”, Jherings 

Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts, Band 79, 

ss. 141-196.

SCHENKER Franz (1988), Die Voraussetzungen und die Folgen des 

Schuldnerverzugs: im schweizerischen Obligationenrecht: 

Übersicht, Würdigung und Kritik, Universitätsverlag, Freiburg.

SCHLECHTRIEM Peter/SCHMIDT-KESSEL Martin (2005),

Schuldrecht Allgemeiner Teil, 6. Aufl., Mohr Siebeck, Tübingen. 

SCHMIDT Reimer (1953), Die Obliegenheiten: Studien auf dem Gebiet 

des Rechtszwanges im Zivilrecht unter besonderer 

Berücksichtigung des Privatversicherungsrechts, Verlag 

Versicherungswirtschaft, Karlsruhe.

SCHMIDT-KESSEL Martin (2016), NK- Nomos Kommentar BGB 

Schuldrecht, DAUNER-LIEB Barbara/LANGEN Werner 

(Hgg.), 3. Aufl., Nomos, Baden Baden.

SCHÖNE Malve (2005), Leistungs- und Zahlungsverzögerung im 

deutschen und englischen Privatrecht: Ein Rechtsvergleich mit 

Ausblicken auf eine europäische Privatrechtsvereinheitlichung,

Tenea Verlag, Berlin.

SCHÖNLE Herbert (1993), ZK- Zürcher Kommentar, Kommentar zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V/2a/1, Das 

Obligationenrecht, Kauf und Schenkung, Erste Lieferung, Art. 

184-191 OR, 3. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich. 

SCHRANER Marius (2000), ZK- Zürcher Kommentar, zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V/1e, Das 

Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen, Art. 68-96 

OR, GAUCH Peter/SCHMID Jörg (Hrsg.), 3. Aufl., Schulthess 

Verlag, Zürich.

SCHUBEL Christian (2014), Soergel Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen (BGB) Band 3/2: 

601

Schuldrecht 1/2: §§ 243-304, 13. Aufl., Verlag Kohlhammer, 

Stuttgart.

SCHULIN Hermann (2012), “Besteht ein Recht des Schuldners auf 

Erfüllung seiner Verpflichtung? Grenzen des Instituts des 

Gläubigerverzugs”, Liber amicorum Nedim Peter Vogt: 

Privatrecht als kulturelles Erbe, Helbing Lichtenhahn Verlag, 

Basel, ss. 215-232.

SCHULZE Reiner (2017), HK- Bürgerliches Gesetzbuch 

Handkommentar, 9. Aufl., Nomos, Baden-Baden.

SCHÜNEMANN Wolfgang B./SCHACKE Petra (1992), “Der 

Annahmeverzug – Eine Einführung”, JuS-Lernbogen, Heft 1, ss. 

1-4.

SCHWAB Dieter/LÖHNIG Martin (2016), Einführung in das Zivilrecht: 

mit BGB- Allgemeiner Teil, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Kaufund Deliktsrecht, 20. Aufl., C.F. Müller, Heidelberg. 

SCHWARZE Roland (2017), Das Recht der Leistungsstörungen, 2. 

Aufl., De Gruyter, Berlin/Boston.

SCHWENZER Ingeborg/FOUNTOULAKIS Christiana (2020),

Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., 

Stämpfli Verlag, Bern.

SCHWERDTNER Peter (1988), “Rechtsprobleme des Annahme-

(Gläubiger-)verzuges”, Jura, Heft 8, ss. 419-424.

SELİÇİ Özer (1968), “Seçimlik Borçların İfası”, İÜHFM, C. 34, S. 1-4, 

ss. 375-399.

SEROZAN Rona (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip/HATEMİ

Hüseyin/ARPACI Abdülkadir) (2014), Borçlar Hukuku Genel 

Bölüm, Üçüncü Cilt, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 6. 

Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul. 

SEROZAN Rona (1990), “Yürürlükteki İfa Engelleri Haksız Fiiller 

Hukukunun Yetersizlikleri ve Bu Yetersizliklerin Aşılmasında 

Giderek Artan Kavramlar: "Sözleşmenin Müspet İhlali" ve "Cula 

in Contrahendo"”, İÜMHAD, C. 15, S. 18, ss. 27-42.

602

SEROZAN Rona (2007), Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul. 

SERT CANPOLAT Selin (2009), “Borçlar Kanununa Göre Alacaklının 

Temerrüdü”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. I, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, ss. 475-502.

STADLER Astrid (2018), Jauernig Bürgerliches Gesetzbuch 

Kommentar, STÜRNER Rolf (Hrsg.), 17. Aufl., C.H. Beck, 

München. 

STAEHELIN Adrian (2006), ZK- Zürcher Kommentar, zum 

schweizerischen Zivilrecht, Band V/2c, Das Obligationenrecht, 

Der Arbeitsvertrag, Art. 319-330a OR, Obligationenrecht, 

GAUCH Peter (Hrsg.); 4. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich.

STAUBER Demian (2009), Die Rechtsfolgen des Gläubigerverzugs, 

Stämpfli Verlag, Bern. 

STEHLE Bernhard (2016), Präjudizienbuch OR, Die Rechtsprechung 

des Bundesgerichts (1875-2015), GAUCH Peter (Hrsg.), 9. Aufl., 

Schulthess Verlag, Zürich.

STÖCKLI Hubert (2010), “Selbsthilfeverkauf eines Flugzeuges nach 

Abschluss der Wartungsarbeiten - Entscheid des Bundesgerichts 

2. März 2010 (4A_640/2009), auszugsweise publiziert als BGE 

136 III 178, E. 2, 5.1 und 7.1”, BR, ss. 177-178.

ŞAHİNİZ Cevdet Salih (2014), Eser Sözleşmelerinde Yüklenicinin Eksik 

İfa (Eksik İş) ve Ayıplı İfadan Sorumluluğu, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul.

ŞENOCAK Zarife (1989), “Borçlar Kanunu'nun 96 vd. ve 194 vd. 

Maddeleri Açısından Aliud'un (Başka Şeyin) Teslimi”, 

BATİDER, C. 15, S. 1, ss. 113-135.

ŞENOCAK Zarife (1995), Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı 

Sorumluluğu, Dayınlarlı Yayıncılık, Ankara.

ŞENOCAK Zarife (2002), Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini 

İsteme Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara.

TAHİROĞLU Bülent (2014), Roma Borçlar Hukuku, Der Yayınları, 

İstanbul.

603

TAMER Diler (2003), “Mora Creditoris”, Annales de la Faculté de Droit 

d’Istanbul, C. 35, S. 52, ss. 443-453.

TANRIVER Süha (2020), Medenî Usûl Hukuku, Cilt I, Temel Kavramlar 

ve İlk Derece Yargılaması, 3. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara.

TAŞPINAR Sema (1996), “Fiili Karinelerin İspat Yükünün 

Dağılımındaki Rolü”, AÜHFD, C. 45, S. 1, ss. 533-572.

TEKBEN Tuğçe (2016), “Alacaklının Temerrüdünün Hukuki 

Sonuçları”, MÜHAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, C. 22, 

S. 3, ss. 2597-2621.

TEKİNAY Selâhattin Sulhi/AKMAN Sermet/BURCUOĞLU

Halûk/ALTOP Attilâ (1993), Tekinay Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul. 

TERCIER Pierre/PICHONNAZ Pascal/DEVELİOĞLU H. Murat

(2016), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha 

Yayıncılık, İstanbul. 

TUNÇOMAĞ Kenan (1976), Türk Borçlar Hukuku, Cilt I, Genel 

Hükümler, 6. Bası, Sermet Matbaası, İstanbul. 

TURAN Gamze (2008), “İşverenin Alacaklı Sıfatı ile Temerrüdü ve 

Hukuki Sonuçları”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 21, 

S. 5-6, ss. 31-59.

TURANBOY Asuman (2019), “Kripto Paraların Ortaya Çıkmaları ve 

Hukukî Nitelikleri”, BATİDER, C. 35, S. 3, ss. 47-62.

UÇARYILMAZ Talya Şans (2018), “Roma Hukukunda Sözleşmesel 

Bona Fides (Dürüstlük Kuralı) Kavramı ve Çağdaş Hukuka 

Etkisi”, TBBD, C. 30, S. 135, ss. 267-314.

ÜÇER Mehmet (2007), Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta 

Alacaklının Temerrüdü, Turhan Kitabevi, Ankara. 

ÜNAL Akın (2019), “Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin İşbirliği Yapma 

Ödevi”, ERÜHFD, C. 15, S. 2, ss. 441-456.

VISCHER Markus (2016), CHK- Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, 

Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft Art. 319-529 OR, 

HUGUENIN Claire (Hrsg.), 3. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich.

604

von MADAI Carl Otto (1837), Die Lehre von der Mora: dargestellt nach 

den Grundsätzen des Römischen Rechts, Verlag Schwetschke, 

Halle.

von SCHEY Josef (1884), Begriff und Wesen der mora creditoris im 

österreichischen und im gemeinen Rechte: eine civilistische 

Untersuchung, Manz Verlag, Wien.

von TUHR Andreas/ESCHER Arnold (1984), Allgemeiner Teil des 

Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3. Aufl.,

Schulthess Verlag, Zürich.

WEBER Rolf H./EMMENEGGER Susan (2020), BK – Berner 

Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 

Die Folgen der Nichterfüllung, Art. 97-109 OR, 2. Aufl., Stämpfli 

Verlag, Bern.

WEBER Rolf H. (2005), BK- Berner Kommentar, Band VI/1/4, Das 

Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die Erfüllung der 

Obligation, Art. 68-96 OR, 2. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern.

WEILER Frank (2017), Schuldrecht Allgemeiner Teil, 4. Aufl., Nomos, 

Baden-Baden. 

WERTHEIMER Frank (1993), “Der Gläubigerverzug im System der 

Leistungsstörungen”, JuS, 8, ss. 646-651.

WESTERMANN H. Peter (2019), MK- Münchener Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Band 4: Schuldrecht, 

Besonderer Teil I §§ 433-534, Finanzierungsleasing, CISG, 8. 

Aufl., C.H. Beck, München.

WESTERMANN Harm Peter/BYDLINSKI Peter/WEBER Ralph

(2013), BGB - Schuldrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., C.F. 

Müller, Heidelberg. 

WILDHABER Isabelle (2020), “Das Arbeitsrecht in Pandemiezeiten”, 

ZSR, Band 139, ss. 157-179.

WINDSCHEID Bernhard/KIPP Theodor (Bearb.) (1900), Lehrbuch des 

Pandektenrechts, Band 2, 8. Aufl., Neudr. d. Ausg, Frankfurt am 

Main.

605

WOLFF Carl Wilhelm (1841), Zur Lehre von der Mora: ein civilistischer 

Versuch, Verlag Dietrich, Göttingen.

WULLSCHLEGER Paola (2016), CHK- Handkommentar zum 

Schweizer Privatrecht, FURRER Andreas (Hrsg.), 3. Aufl., 

Schulthess Verlag, Zürich. 

YAĞCI Kürşad (2019), “Borcun İfasının, Sözleşmenin Kurulmasından 

Sonraki Bir Olgunun Gerçekleşmesinden İtibaren Belirli Bir 

Sürenin Geçmesiyle Muaccel Olacağının Kararlaştırıldığı 

Hallerde Borçlunun Temerrüde Düşmesi İçin İhtar Şart Mıdır? 

(Vadenin Sonradan Belirli Hale Gelebilirliği Üzerine)”, İstanbul 

Hukuk Mecmuası, 77 (1), ss. 267-313.

YAVUZ Cevdet/ACAR Faruk/ÖZEN Burak (2014), Türk Borçlar 

Hukuku Özel Hükümler, 10. Bası, Beta Yayınları, İstanbul. 

YELBAŞI Cengiz (2014), Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Yazarın Kendi 

Yayını, Ankara.

YILMAZ Canan (2012), “6098 Sayılı TBK Uyarınca Taksitle Satış 

Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi (TBK m. 253-

262)”, MÜHAD, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin 

Değerlendirilmesi Sempozyumu (3- 4 Haziran 2011), Prof. Dr. 

Cevdet Yavuz’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul, ss. 449-

477.

YILMAZ Ejder (2005), Hukuk Sözlüğü, 9. Bası, Yetkin Yayınları, 

Ankara. 

YÜCE Melek Bilgin (2015), Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı, 

Vedat Kitapçılık, İstanbul.

YÜCEL Özge (2020), “COVID-19 Salgınının Borç İlişkilerine Hukuksal 

Etkileri”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 15, S. 166, ss. 1189-1202.

ZENGİN ÖZKÜÇÜKPARLAK Burcu (2021), Alacaklının Temerrüdü 

ve Satım Sözleşmesi Açısından Sonuçları, On İki Levha 

Yayıncılık, İstanbul.

ZÖCHLING-JUD Brigitta (2017), Bürgerliches Gesetzbuch 

Kommentar, PRÜTTING Hanns/WEGEN Gerhard/

WEINREICH Gerd (Hgg), 12. Aufl., Luchterhand Verlag, Köln.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar