Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve Muvazaa Sorunu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İbrahim AYDINLI
ISBN: 9789750266140
Stok Durumu: Stokta var
260,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim AYDINLI
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1104

İS270
Türk İş Hukukunda Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve Muvazaa Sorunu
Doç. Dr. İbrahim AYDINLI

Türk çalışma hayatında özellikle 2000 yılından itibaren günden güne artan alt işveren ilişkileri, Türk yargısını muvazaa uyuşmazlıklarıyla yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam etmektedir. 2006 yılında İş Kanununun 2. maddesine eklenen 8. ve 9. fıkralar ile alt işverenlik ilişkileri bakımından kamu kurum ve kuruluşları ayrıcalıklı bir konuma getirilmiş idi. 2014 yılında 6552 sayılı kanunla İş Kanununun 112. maddesinde yapılan değişiklikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin e bendine eklenen hükümlerle söz konusu eşitliğe aykırı bu durum giderilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan bu düzenlemelerin ardından, 2017 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla il özel idareleri ve belediyelerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri gereğince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4.12.2017 tarihi itibari ile çalıştırılmakta olanlara, Kanunda belirtilen koşullar çerçevesinde anılan kuruluşların kadrolarına geçiş hakkı tanınmıştır.

Bunların yanı sıra, 2019 yılında 7166 sayılı Kanun ile kıdem tazminatı ödeyen kamu idareleri ile ilgili kamu kurumları arasındaki kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin olarak doğan rücu ve tahsil ilişkisinin düzenlendiği İş Kanununun 112. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, kamu kurumlarının alt işveren işçileri için ödemiş olduğu kıdem tazminatı miktarının alt işverene rücu edileceğine dair alt işverenlik sözleşmesinde açık bir hükme yer verilmemişse rücunun mümkün olmadığı düzenlenmesi getirilmiştir. Ne var ki anılan hüküm, Anayasa Mahkemesi'nin 19.9.2019 tarihli, 2019/42 E. ve 2019/73 K. sayılı kararı ile kamu ile özel işverenler arasında eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme getirildiği gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Yukarıda kısaca bahsedilen tüm düzenlemelere göre çalışma hayatında ortaya çıkan değişik hukuki ve sosyal gelişmeler, çalışmamızın ilgili kısımlarında değerlendirilerek işlenmiştir. Kitabın mevzuat kısmında da gerekli değişiklikler yapılmış olup, ayrıca uygulamacıların yararlanması açısından Yargıtay'ın 7. 9. 21. ve 22. Hukuk Dairelerinin alt işverenliğe ilişkin güncel ve önemli kararları eklenmiştir.


Konu Başlıkları
Sözleşme Hukukunda Muvazaa ve Benzer Kurumların Karşılaştırılması
Türk Çalışma Hayatında Alt İşverenliğin İş Kanunlarındaki Gelişimi
3008, 931, 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunları Döneminde Alt İşverenliğe Doktrin ve Yargının Bakışı
Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde (Fransa, İtalya, İsviçre ve Almanya Örneği) Alt İşverenlikte Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
Alt İşverenlik İlişkisinin Hukuki Düzenlemelerden Doğan Sınırları ve Kanuni Muvazaa Kriterleri
Alt İşverenlik İlişkisinin Yargı İçtihatlarında Getirilen Sınırları ve Yargısal Muvazaa Kriterleri
İlgili Mevzuat (Anayasa, İş Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği, Borçlar Kanunu, İhale Mevzuatı ve Alt İşverenliğe Başvurma Yetkisi Veren Önemli Kurum Kanunları)
İlgili Yargıtay Kararları (2005–2020)
Beşinci Baskıya Önsöz  7
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
İkinci Baskıya Önsöz  13
Önsöz  17
Kısaltmalar  31
Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması  35
Birinci Bölüm
MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ,
TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ VE
BENZER KAVRAMLARDAN AYRILMASI SORUNU
I. MUVAZAA KAVRAMININ ETİMOLOJİSİ  39
II. MUVAZAA KURUMUNUN TARİHÇESİ  40
III. MUVAZAA KAVRAMININ TANIMI  42
A. Doktrinde  42
B. Uygulamada  43
IV. MUVAZAANIN UNSURLARI  44
A. Görünürdeki İşlem (Scheingeschäft, Simuliertesgeschäft)  44
B. Muvazaa Anlaşması (Similationsabrede)  46
C. Üçüncü Kişileri Aldatma Kastı (Täuschungsabsicht)  49
D. Gizli İşlem (Verdecktesgeschäft, Dissimuliertesgeschäft)  54
V. MUVAZAANIN TÜRLERİ  56
A. Adi Muvazaa (Reine Simulation)  57
1. Genel Olarak  57
2. Adi Muvazaanın Unsurları  58
B. Nitelikli Muvazaa  58
1. Genel Olarak  58
2. Nitelikli Muvazaanın Unsurları  60
3. Nitelikli Muvazaanın Türleri  60
a. Sözleşmenin Adına Yönelik Nitelikli Muvazaa  61
b. Sözleşmenin Konusunda (veya Şartlarında) Muvazaa  63
c. Sözleşmenin Tarafında Muvazaa (Şahısta Muvazaa)  65
VI. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI  70
A. Görünürdeki Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü  70
1. Muvazaalı İşlemin Hükümsüzlüğünün Nitelendirilmesi ve Sonuçları  70
2. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi ve İspatı  77
a. Muvazaa İddiasının İleri Sürülmesi  77
b. Muvazaa İddiasının İleri Sürülemeyeceği Haller  80
c. Muvazaa İddiasının İspatı  84
aa. Muvazaalı İşlemin Tarafları (ve Külli halefleri–Ardılları) Bakımından  84
bb. Üçüncü Kişiler Bakımından  87
B. Gizli İşlemin Hüküm ve Sonuçları  88
1. Genel Olarak  88
2. Gizli İşlemin Yokluk Nedeniyle Kurulmamış Sayılmaması  89
3. Gizli İşlemin Konusunun Baştan İtibaren İmkânsız Olmaması, İçeriğinin Hukuka, Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmaması  90
4. Gizli İşlemin Şekil Kuralına Uygun Olması  91
5. Gizli İşlemin İptal Nedenleri ile Geçersiz Olmaması  95
VII. MUVAZAANIN ORTAYA ÇIKTIĞI TEK TARAFLI İŞLEMLER VE MUVAZAANIN MÜMKÜN OLMADIĞI HUKUKİ İŞLEMLER  96
A. Tek Taraflı Hukuki İşlemlerde Muvazaa  96
B. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Hukuki İşlemler  98
1. Muvazaanın Mümkün Olmadığı Tek Taraflı Hukuki İşlemler  98
2. Muvazaanın Mümkün Olmadığı İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  99
VIII. MUVAZAANIN BENZER İŞLEMLERDEN FARKI  101
A. İnançlı İşlem ve İnançlı İşlemin Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farklılıkları  101
1. Genel Olarak İnançlı İşlem (das Fiduziarisches Rechtgeschäft–Treuhandgeschäft)  101
2. İnançlı İşlemin Unsurları  103
a. İnanç Anlaşması (Pactum Fiduciae)  103
aa. İnanç Anlaşmasının Tanımı ve İçeriği  103
bb. İnanç Anlaşmasının Şekli  104
cc. İnanç Anlaşmasının Hukuki Niteliği  104
b. Temlik (Devir) İşlemi (Kazandırıcı İşlem)  105
3. İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları  106
4. İnançlı İşlemin Muvazaa ile Benzer Yönleri  107
a. Dış Görünüş Meydana Getirme Bakımından  107
b. Asıl Malik Olarak Risk Taşıması Bakımından  107
c. Dış ve İç İlişkinin Varlığı Bakımından  108
5. İnançlı İşlemle Muvazaalı İşlem Arasındaki Farklar  108
a. İrade ile Beyan Arasındaki Uyum Sorunu Bakımından  108
b. İnanılanın ve Görünen Kişinin Devir Konusu Üzerindeki İktidar Türü Bakımından  110
c. İşlemlerin Bütünlük ve Zıtlık İçermesi Bakımından  111
d. Dava Zamanaşımı Bakımından  111
e. Uygulama Alanı Bakımından  111
B. Namı Müstear (İğreti Ad (isim)) ve Namı Müstearın Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farklılıkları  112
1. Genel Olarak Namı Müstear (Takma Ad– İğreti Ad, Araya Sokulan Kişi–Kukla Adam (per interpositam personam– strohmann) (das angenommener Name–Deckname– Künstlername)  112
2. Namı Müstearın Hüküm ve Sonuçları  114
a. Muvazaa Görüşü  114
b. İnançlı İşlem Görüşü  115
c. Dolaylı Temsil –Vekalet Görüşü  116
3. Namı Müstearın İspatı  117
4. Namı Müstearın Muvazaa ve İnançlı İşlemle Benzerlik ve Farklılıkları  117
a. Muvazaa ile Karşılaştırılması  117
b. İnançlı İşlem ile Karşılaştırılması  119
C. Kanuna Karşı Hile ve Kanuna Karşı Hilenin Muvazaa ile Benzerlikleri ve Farklılıkları  119
1. Genel Olarak Kanuna Karşı Hile Kavramı (“in Fraudem Legis Agere”– Gesetzesumgehung (Kanundan Kaçınmak –Kanunu Bertaraf Etmek)  120
a. Kanuna Karşı Hile ve Hile–i Şeriye  122
b. Kanuna Karşı Hile ve İrade Fesadı Hali Olan Aldatma (Hile)  122
2. Kanuna Karşı Hile Kavramının Tanımı  125
3. Kanuna Karşı Hile Kavramının Unsurları  132
a. Emredici Bir Hukuk Kuralı ile Doğrudan veya Dolaylı Olarak Ekonomik ya da Hukuki Bir Sonucun Yasaklanmış Olması  132
aa. Kanuna Karşı Hilede İhlal Edilen Hukuki Düzenlemenin Niteliği  132
bb. Kendisine Karşı Hile Yapılan Hukuki Düzenlemenin Niteliğine İlişkin Görüşler  137
aaa. Ahlaki Ödev Görüşü  137
bbb. Belirli Bir Amacı Yasaklama Görüşü  138
ccc. Amaçsal Yorum Görüşü  139
ddd. Emredici Hüküm Görüşü  139
eee. Kanunlar İhtilafı Görüşü  140
fff. Amaca Yönelik Yasak Görüşü  140
ggg. Görüşümüz  141
b. Yasaklanan Hukuki ya da Ekonomik Amaca Doğrudan veya Dolaylı Olarak Ulaştırmaya Elverişli Bir Hukuki İşlemin Yapılmış Olması  143
c. Kanuna Karşı Hile Yapan Kişi ya da Tarafların Hile Kasıtlarının Olup Olmaması  146
4. Kanuna Karşı Hilenin Hüküm ve Sonuçları  148
5. Kanuna Karşı Hilenin Muvazaa Kurumu ile Benzerlik ve Farklılıkları  151
a. Benzerlikleri  151
aa. Görünürde İşlem Yaratma Bakımından  151
bb. Genel Anlamda Yaptırım Bakımından  152
b. Farklılıkları  152
aa. Görünürdeki İşlemin Sonuçlarının Doğmasının Ciddi Anlamda İstenip İstenmediği Bakımından  152
bb. Görünürde İşlem Yaratma Metodundaki Farklılık Bakımından  152
cc. Amaç Bakımından  152
dd. Uygulama Alanı Bakımından  153
ee. Aldatma Kastının Olup Olmaması Bakımından  153
ff. İspat Bakımından  153
gg. Özel Durumlarda Yaptırım Bakımından  154
6. Kanuna Karşı Hilenin İnançlı İşlemle Olan Benzerlik ve Farklılıkları  154
a. Görünürdeki İşlemden Menfaat Elde Etme Bakımından Benzerlik  154
b. Görünürdeki İşlemin Geçerli Olup Olmaması ve Uygulama Alanı Bakımından Farklılıklar  154
7. Kanuna Karşı Hilenin Hakkın Kötüye Kullanılması ile Benzerlik ve Farklılıkları  155
a. Genel Olarak Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı  155
b. Hakkın Kötüye Kullanma Yasağının Şartları  159
aa. Hukuk Düzenince Tanınmış Bir Hakkın Varlığı  159
bb. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Kullanılması  159
cc. Hakkın Kullanımından Başkalarının Zarar Görmesi veya Zarar Görme İhtimalinin Olması  160
c. Hakkın Kötüye Kullanım Halleri  160
d. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ile Kanuna Karşı Hile Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar  162
aa. Benzerlikler  162
aaa. Dış Görünüşün Öz İtibariyle Hukuka Uygun Olmaması Bakımından  162
bbb. Hüküm ve Sonuçlarının Ciddi Anlamda İstenildiği İşlem Bakımından  162
ccc. Yapılan Davranışın Altında Yatan Neden Bakımından  163
ddd. İspatın Delil Serbestisine Dayanması  163
eee. Yaptırımların Kanunda Düzenlenip Düzenlenmediği Bakımından  163
bb. Farklılıklar  163
aaa. Sosyal Amacı Dışında Kullanılan Konunun Farklılığı Bakımından  164
bbb. Failin Menfaat Elde Etme Farkı Bakımından  164
ccc. Yüklenilen Fonksiyon Farklılığı Bakımından  164
ddd. İspatlanacak Olgunun Farklılığı Bakımından  166
eee. Yaptırımların Farklılığı Bakımından  166
GENEL DEĞERLENDİRME  167
İkinci Bölüm
TÜRK İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN KURUMUNUN
ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI VE
DOĞURDUĞU SORUMLULUK
I. ALT İŞVEREN KAVRAMININ ETİMOLOJİSİ, KULLANILAN TERİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARİHİ GELİŞİMİ  171
A. Kavramın Etimolojisi ve Kullanılan Terimlerin Değerlendirilmesi  171
B. Tarihi Gelişimi  175
II. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN TANIMI VE UNSURLARI  180
A. Genel Olarak  180
B. Alt İşverenin Tanımı  184
C. Unsurları  187
1. Alt İşveren İlişkisinin Taraflarının İşveren Olması ve İşin Bir Başka İşverenden Alınmış Olması  187
2. Alt İşverenin Aldığı İşin Asıl İşverenin Yürüttüğü Asıl İşin Bir Bölümü veya Yardımcı İşlerine İlişkin Olması  192
a. Alt İşverene Verilen Asıl İşin Bir Bölümünün İşletmenin ve İşin Gereği ile Teknolojik Uzmanlık Gerektiren Bir İş Olma Şartı  195
aa. Ekonomik Görüş  198
bb. Uzmanlık Görüşü  201
cc. Görüşümüz  204
b. İşverenin Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Asıl İşe İlişkin Yardımcı İşler  208
3. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İşi Asıl İşverenin İşyerinde Yapması  215
4. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İşte Sadece Görevlendirdiği İşçileri Çalıştırması  218
III. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN DOĞURDUĞU MÜTESELSİL SORUMLULUK  221
A. Genel Olarak  221
B. Müteselsil Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı  224
1. Niteliği  224
2. Kapsamı  229
a. Ferdi İşçilik Hakları Bakımından Sorumluluğun Kapsamı  229
aa. Genel Olarak  229
bb. 6552 Sayılı Kanunla Ferdi İşçi Haklarında Yapılan Değişik Düzenlemeler  231
aaa. Asıl İşverenlerin Hakedişten Kesme Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Değişiklik  231
bbb. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve Uygulanmasına İlişkin Alt İşveren İşçilerine Getirilen İstisnai Düzenleme  233
ccc. Kamu İşyerlerinde Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesine İlişkin Yeni Düzenleme  234
aaaa. Genel Olarak  234
bbbb. Kamu Kurumlarınca Kıdem Tazminatı Ödenmesi Gereken Alt İşveren İlişkilerinin Kapsamı  236
cccc. Kamu İdarelerinde Farklı Alt İşveren İlişkileri  239
aaaaa. Farklı ya da Aynı Alt İşverenin işçisi olarak Aynı Kamu İdaresinde Sürekli Olarak Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi  239
bbbbb. Aynı Alt İşverenle ve Aynı İş Sözleşmesi ile Farklı Kamu İdarelerinde Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi  240
ccccc. 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan İdarelere Ait İşyerleri Dışında Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi  240
dddd. Kıdem Tazminatını Ödeyen Kamu İdarelerinin Durumu  242
eeee. Kıdem Tazminatı Ödeme Usulü ve Ödemeye Esas Alınacak Olan Belgeler  243
aaaaa. İşçinin ya da Kanuni Mirasçılarının Başvurusu  243
bbbbb. Kıdem Tazminatının Hesaplanması  243
ccccc. Ödeme Usulü  244
ddddd. Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanması  244
ddd. Kamu İdarelerinde Hizmet Satın Alma Süresinin En Az 3 Yıl Olmasına İlişkin Değişiklik  245
b. Toplu İş Hukuku Bakımından Sorumluluğun Kapsamı  246
aa. Sendikal Tazminat Açısından  246
bb. Toplu İş Sözleşmesi Açısından  247
aaa. 6552 Sayılı Kanun Öncesi Durum  247
cc. 6552 Sayılı Kanunla Alt İşveren İşçilerinin Sendikal Örgütlenme ve TİS Yapma Hakkına ilişkin Değişiklik  250
aaa. Genel Sorun  250
bbb. 6552 Sayılı Kanunla Getirilen Çözüm  251
aaaa. Toplu Sözleşme hakkı  251
bbbb. Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve yürütülmesi  254
c. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Sorumluluğun Kapsamı  257
d. İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bakımından Sorumluluğun Kapsamı  262
aa. Çalışanların/İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Bundan Doğan Sorumluluk  263
bb. Çalışanların/İşçilerin Eğitimi ve Bundan Doğan Sorumluluk  264
cc. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma ve Bundan Doğan Sorumluluk  264
dd. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu ve Bundan Doğan Sorumluluk  265
ee. Risk Değerlendirilmesinde Koordinasyonu Sağlama ve Bundan Doğan Sorumluluk  266
ff. İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki Sorumluluğun Hukuki Niteliği  267
C. Müteselsil Sorumluluğun Doğurduğu Rücu İlişkisi  269
1. Genel Olarak  269
2. Rücu Hakkının İki Yönden Değerlendirilmesi  269
a. Hukuka Uygun Alt İşveren İlişkisinde Rücu  270
b. Hukuka Aykırı Alt İşveren İlişkisinde Rücu  270
IV. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU  274
A. Fransız Hukukunda  274
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi  274
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu  275
B. İtalyan Hukukunda  276
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi  276
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu  277
C. İsviçre Hukukunda  277
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi  277
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu  277
D. Alman Hukukunda  278
1. Genel Olarak Alt İşveren İlişkisi  278
2. Asıl İşverenin Sorumluluğu  278
Üçüncü Bölüm
ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI,
DOKTRİN VE UYGULAMADA MUVAZAA ÖLÇÜTLERİ VE
MUVAZAA NİTELEMESİNİN HUKUKİ YERİNDELİĞİ
I. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI  281
A. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması  281
B. Kanunda Getirilen Sınırlandırmalar  283
1. Genel Olarak  283
2. Kanuni Sınırlandırmaların Niteliğine İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Görüşümüz  284
a. Görüşler  284
aa. Nisbi Yasak Görüşü  284
bb. Mutlak Yasak Görüşü  286
b. Görüşlerin Genel Değerlendirilmesi  288
c. Görüşümüz  289
3. Kanuni Sınırlandırmaların Türleri ve Sınırlandırmaların Değerlendirilmesine İlişkin Görüşler  293
a. Asıl İşveren İşçilerinin Alt İşveren Tarafından Çalıştırılmasının Sınırlandırılması  293
aa. Yasağın Genel Anlamda Dar Yorumlanması Görüşü  293
bb. Karşılaştırılan İşçilik Haklarına İlişkin Görüş  297
cc. Ferdi Değerlendirme Görüşü  297
dd. Alt İşveren ile İşyeri Devrine İlişkin Çelişme Görüşü  300
b. Asıl İşverenin Daha Önceki İşçisi ile Alt İşveren İlişkisi Kurmasının Sınırlandırılması  301
aa. Mutlak Yasak Görüşü  302
bb. Nisbi Yasak Görüşü  302
cc. “Çalışan” Kavramına Yönelik Görüşler  304
dd. İş Alınan İşyerinin Niteliğine İlişkin Görüş  305
ee. Sınırlamaların Nisbi Emrediciliği Üzerine Görüşümüz  305
aaa. Genel Olarak  305
bbb. Görüşümüz  306
C. Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Getirilen Sınırlandırmalar  308
1. Genel Olarak  308
2. Yönetmelikle Benimsenen Muvazaa Ölçütleri  309
a. İşe Uygun Personel Bulundurmama  309
b. İşe Uygun Yeterli Ekipman Olmaması  310
3. Alt İşveren Yönetmeliğine İlişkin Genel Değerlendirme  311
II. DOKTRİN VE UYGULAMADA MUVAZAA ÖLÇÜTLERİ  312
A. Doktrinde Kanunda Öngörülmeyen Muvazaa Ölçütleri  312
1. Genel Olarak  312
2. Muvazaa Ölçütleri  313
a. Alt İşverenin Aldığı İşte İşçi Çalıştırmadan İşi Bir Başka İşverene Vermesi  313
b. Asıl İşveren Sıfatının Bulunmaması  314
c. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İşte Sadece Görevlendirdiği İşçilerini Çalıştırmaması  316
d. Asıl İşverenin Alt İşveren İşçileri Üzerinde Yönetim Hakkını Doğrudan Kullanması  316
e. Asıl İşverenin İşçilerinin Sayısını Düşürmek İçin Alt İşverene İş Vermesi  318
f. İşyerinde Çalışan İşçilerin Görünürde Alt İşverenlere Bağlanmış Olması  320
g. Muvazaanın Tespitinde Yardımcı Kriterler  320
B. Yargı İçtihatlarında Kanunda Öngörülmeyen Muvazaa Ölçütleri  321
1. İşin Düzenlenmesine İlişkin Yönetim Hakkının Hangi İşverence Kullanıldığı, Alet ve Malzemelerin Kime Ait Olduğu, Bordro (Paravan) Şirketleri ve İşçi Temini  321
a. 1475 sayılı Kanun Döneminde Yargıtay’ın Önemli Kararları  321
b. 4857 Sayılı Kanun Döneminde Yargıtay’ın Önemli Kararları  325
2. Alt İşverenin Asıl İşverenden Aldığı İş Bakımından Uzmanlık Alanı Ölçütü  331
a. 1475 Sayılı Kanun Döneminde Yargıtay Kararları  331
b. 4857 Sayılı Kanun Döneminde Yargıtay Kararları  332
3. Asıl İş – Yardımcı İş Ayrımı ve Muvazaa Ölçütü  333
4. Asıl İşverenin Kamu Kurumu Olup Olmadığı Ayrımına İlişkin Muvazaa Ölçütü  335
C. Doktrin Görüşleri ve Yargıtay Kararlarına İlişkin Genel Değerlendirme  340
III. HUKUKA AYKIRI ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN YAPTIRIMI  342
A. Genel Olarak  342
B. Kanuni Düzenlemede Kullanılan “Aksi halde ve genel olarak” İfadelerinin Anlamlandırılması  343
C. Yasal Düzenlemenin Sistematiğine İlişkin Değerlendirme  345
D. Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa İddiasının İspatı  346
1. İspat Yükü  346
2. İspat Şekli  348
3. Alt İşveren İlişkisinin Bildirimi ve Muvazaa Sonucunun İlgili Davalara Etkisi  349
a. 15.05.2008 tarihli 5763 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi ve Sonuçları  349
b. 16.9.2014 Tarihli 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi ve Sonuçları  351
E. Muvazaaya Uygulanan Yaptırım–Kesin Hükümsüzlük (Butlan)  355
1. Genel Olarak  355
2. Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinde Kesin Hükümsüzlük (Butlan) Uygulanmasının Kapsamı  355
a. Genel Olarak  355
b. İşçi Sayısı  356
c. Ferdi ve Toplu İşçilik Hakları ile Sosyal Güvenlik ve Vergi Hukukundan Doğan Alacaklar  357
aa. Ferdi ve Toplu İşçi Alacakları  357
bb. Sosyal Güvenlik ve Vergi Hukukundan Doğan Alacaklar  360
d. Usul Hukuku Bakımından Husumet(davaya taraf olma)  360
aa. Genel Olarak  360
bb. İşe İade Davaları ve İlgili İşçilik Haklarına Yönelik Husumet  361
2. Alt İşveren İlişkisinde Geçersizliğin Etkisi  363
a. Genel Olarak  363
b. Geçersizliğin Etkisine İlişkin Görüşler  364
c. Geçersizliğin Etkisine İlişkin Görüşümüz  366
F. Alman İş Hukukunda Hukuka Aykırı Alt İşveren İlişkisinin Yaptırımı  367
IV. ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA KURUMUNUN YERİNDELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI  369
A. Genel Olarak  369
B. Alt İşveren İlişkisinin Geçersizlik Sebebinin Niteliğine İlişkin Görüşler ve Eleştirileri  372
1. Muvazaa Görüşü  372
a. Görüşün Açıklanması  372
b. Görüşün Eleştirisi  374
aa. Alt İşverenin Unsurlarının Ele Alınması Şekline Yönelik Eleştirilerimiz  374
bb. Muvazaa Anlaşmasının Amacı ile İşverenlerin Amacının Çatışmasına Yönelik Eleştirilerimiz  375
cc. Gizli İşlemin Varlığına İlişkin Eleştirilerimiz  376
dd. Yargıtay’ın Hukuk Daireleri Arasında Muvazaa Kurumuna Yaklaşım Farkına İlişkin Eleştirilerimiz  377
2. Kendine Özgü Muvazaa Görüşü  377
a. Görüşün Açıklanması  377
b. Görüşün Eleştirisi  378
aa. Genel Eleştirimiz  378
bb. Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Muvazaaya Yönelik Ayrımcılık Getiren Ek Fıkralar Bakımından Eleştirilerimiz  382
cc. 6552 Sayılı Kanunla Kamu İdarelerinde Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinin Yasaklanmasına İlişkin Hukuki ve Cezai Yaptırımlar  387
3. Kanuna Karşı Hile Görüşü  389
a. Görüşün Açıklanması  389
b. Görüşün Eleştirilmesi  391
4. Dolaylı Temsil Görüşü  391
a. Görüşün Açıklanması  391
b. Görüşün Eleştirilmesi  392
5. Görüşümüz  393
a. Genel Olarak  393
b. Muvazaa Bakımından  394
c. İnançlı İşleme Bakımından  396
d. Namı Müstear Bakımından  396
e. Hakkın Kötüye Kullanılması Bakımından  397
f. Kanuna Karşı Hile Bakımından  400
aa. Genel Olarak  400
bb. Kanuna Karşı Hilenin Tanımı ve Unsurları Bakımından Hukuka Aykırı Alt İşveren İlişkisine Yönelik Görüşümüz  401
cc. Alt İşveren İlişkisi Düzenlemesinin İhlalinin Kanuna Aykırılık Olarak Nitelendirilmesine Yönelik Görüşümüz  406
dd. Kanuna Karşı Hilenin Hüküm ve Sonuçlarının Uygunluğuna İlişkin Görüşümüz  408
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  409
İLGİLİ MEVZUAT KISMI  417
I. 94 NO.LU ILO SÖZLEŞMESİ  417
II. 1982 ANAYASASININ İLGİLİ MADDELERİ  423
III. MÜLGA 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  424
IV. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA İLGİLİ MADDELERİ  425
V. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA İLGİLİ MADDELERİ  425
VI. 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  426
VII. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  432
VIII. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ  443
IX. ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ  449
X. KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  454
XI. PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK  458
XI. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ’NDE İLGİLİ MADDELER  463
XI. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  464
XII. 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ  474
XIII. BAZI KAMU KURUMLARINA DIŞARIDAN HİZMET SATIN ALMA YETKİSİ VEREN İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ  478
A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun İlgili Maddeleri  478
B. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun İlgili Maddeleri  478
D. 5584 Sayılı Posta Kanunu’nun İlgili Maddesi  482
E. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Ana Statüsünün İlgili Maddeleri  482
F. 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun İlgili Maddesi  484
H. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda İlgili Madde  486
İLGİLİ İÇTİHAT KISMI  489
I. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  489
II. YARGITAY KARARLARI  493
A. 2005 ve 2006 Yılı Kararları  493
B. 2007 Yılı Kararları  498
C. 2008 Yılı Kararları  505
D. 2009 Yılı Karaları  518
E. 2010 Yılı Kararları  529
F. 2011 Yılı Kararları  577
G. 2012 Yılı Kararları  609
Ğ. 2013 Yılı Kararları  672
H. 2014 Yılı Kararları  810
I. 2015 Yılı Kararları  960
İ. 2016 Yılı Kararları  981
J. 2017 Yılı Kararları  1008
K. 2018 Yılı Kararları  1026
L. 2019 Yılı Kararları  1053
M. 2020 Yılı Kararları  1068
Kaynakça  1083
Kavramlar Dizini  1101

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar