Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Turgut CANDAN
ISBN: 9786050502640
Stok Durumu: Stokta var
158,10 TL 186,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turgut CANDAN
Baskı Tarihi 2018/01
Baskı Sayısı 4
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Güncellenmiş

VH226
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
Turgut CANDAN
2018/01 4. Baskı,734 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0264-0

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 • Genel Esaslar
 • Kanunun Şümulü,Terimler, Vazifeliler Ve Salahiyetliler
 • Amme Alacaklarının Korunması
 • Ödeme
 • Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
 • Alacağın Cebren Tahsili
 • Cebren Tahsil Ve Takip Esasları
 • Menkul Malların Haczi Ve Satışı
 • Gayrimenkul Malların Haczi Ve Satışı
 • İflas Yoluyla Takip Ve Konkordato
 • Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar Ve Cezalar Ve Son Hükümler
 • Zamanaşımı Ve Terkin
 • Yasaklar Ve Cezalar
 • Son Hükümler

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ IX
AÇIKLAMA XI

G İ R İ Ş 1
BİRİNCİ KISIM
GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
KANUNUN ŞÜMULÜ, TERİMLER,
VAZİFELİLER VE SELAHİYETLİLER
KANUNUN ŞÜMULÜ
Madde 1 7
TAHSİLİ, TAHSİLİ EMVAL KANUNUNA ATFEDİLEN ALACAKLAR
Madde 2 7
KANUNUN KAPSAMI
I – BİRİNCİ MADDE KAPSAMINA GİREN KAMU
ALACAKLARI 7
1 – Asli Nitelikteki Kamu Alacakları 9
a - Vergi, Resim ve Harçlar 9
aa- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Kapsamına Giren Vergi, Resim ve Harçlar 10
bb- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Kapsamındaki Vergiler 10
b - Ceza Tahkik Ve Takiplerine Ait Muhakeme Masrafları 11
c - Vergi Cezaları 11
d - Para Cezaları 11
2 – Fer’i Nitelikteki Kamu Alacakları 13
3 – Diğer Kamu Alacakları 13
a- Alacak, Kamu Hizmeti Uygulamasından Doğmuş
Olmalıdır 13
b- Kamu Hizmeti Uygulamasından Kaynaklanan Alacağın, Akitten, Haksız Fiilden ve Haksız İktisaptan Doğmamış olması gereklidir 14
4 – Takip Masrafları 16
II – İKİNCİ MADDE KAPSAMINA GİREN KAMU ALACAKLARI 16
III – KANUNLARINDA 6183 SAYILI KANUNA GÖNDERMEDE
BULUNULAN ALACAKLAR 17
KANUNDAKİ TERİMLER
Madde 3 19
SELAHİYETLİLER VE MESULİYETLERİ
Madde 4 20
TERİMLER
I – AMME (KAMU) ALACAĞI TERİMİ 20
II – AMME (KAMU) BORÇLUSU VEYA BORÇLU TERİMİ 21
A- KAMU ALACAĞINI ÖDEMEK ZORUNDA OLAN
GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER 21
B- KAMU BORÇLUSUNUN KANUNİ TEMSİLCİLERİ 23
1 – Gerçek Kişiler 24
a - Tam Ehliyetliler 25
b - Tam Ehliyetsizler 25
c - Sınırlı Ehliyetsizler 25
d - Sınırlı Ehliyetliler 25
2 – Tüzel Kişiler 26
a - Özel Hukuk Tüzel Kişileri 27
aa - Kar Amacı Gütmeyen Özel Hukuk Tüzel Kişileri 27
i - Dernekler 27
ii - Vakıflar 28
iii - Sendikalar 29
ab - Kar Amacı Güden Özel Hukuk Tüzel Kişileri 29
i - Şahıs Şirketleri 30
- Kollektif Şirketler 30
- Komandit Şirket 32
ii - Sermaye Şirketleri 32
- Anonim Şirket 32
- Limited Şirket 35
- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 36
- Menkul Kıymetler Yatırım Fonları 37
iii - Kooperatif Şirketleri 37
b - Kamu Tüzel Kişileri 38
3 - Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruşlar 39
C - KAMU BORÇLUSUNUN MİRASÇILARI 40
D - VERGİ MÜKELLEFİ VE VERGİ SORUMLUSU 40
E - KAMU BORÇLUSUNUN KEFİLİ 42
F - KAMU BORÇLUSU YABANCILARIN TEMSİLCİLERİ 43
III- ALACAKLI AMME (KAMU) İDARESİ TERİMİ 43
IV - TAHSİL DAİRESİ TERİMİ 44
V - MAL TERİMİ 45
VI - PARA CEZALARI TERİMİ 46
VII - TAHSİL EDİLEMEYEN AMME ALACAĞI TERİMİ 46
VIII - TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞI
TERİMİ 47
IX - TAKİBAT GİDERLERİ TERİMİ 48
TAKİBATA SELAHİYETLİ TAHSİL DAİRESİ
Madde 5 49
YARDIM MECBURİYETİ
Madde 6 49
BORÇLUNUN ÖLÜMÜ
Madde 7 49
I – TAKİBATA SELAHİYETLİ TAHSİL DAİRESİ 49
II – YARDIM MECBURİYETİ 52
III – BORÇLUNUN ÖLÜMÜ 52
TEBLİĞLER VE MÜDDETLERİN HESAPLANMASI
Madde 8 55
AÇIKLAMA
I – MÜDDETLERİN HESAPLANMASI 56
A - HESAPLAMA ESASLARI 56
B - SÜRELERİN MÜCSİR SEBEP DOLAYISIYLA UZAMASI 56
II – TEBLİĞLERİN YAPILMASI 58
A - TAHAKKUK FİŞİNİN TEBLİĞİ 59
B - DİĞER İŞLEMLERİN TEBLİĞİ 59
1 - Posta veya Memur Eliyle Tebliğ 59
2 - Hatalı Tebliğ 65
3 - İlan Yoluyla Tebliğ 68
a - İlan Yoluyla Tebliğin Koşulları 68
b - İlanın Şekli 69
c - İlanın Muhteviyatı ve Sonuçları 69
İKİNCİ BÖLÜM
AMME ALACAKLARININ KORUNMASI
I
TEMİNAT HÜKÜMLERİ
TEMİNAT İSTEME
Madde 9 77
TEMİNAT VE DEĞERLENMESİ
Madde 10 77
ŞAHSİ KEFALET
Madde 11 77
TEMİNAT HÜKMÜNDE OLAN EŞYA
Madde 12 78
I – TEMİNAT 78
A - TEMİNAT İSTENMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR 78
1 - Vergi Usul Kanunun Kapsamındaki Kamu Alacakları ile
İlgili Durumlar 82
2 - Teminat İstenmesini Gerektiren Üçüncü Durum
B - TEMİNATIN İSTENİLME ŞEKLİ 83
C - TEMİNAT VE DEĞERLEMESİ 85
II - ŞAHSİ KEFALET 88
III - TEMİNAT HÜKMÜNDE OLAN EŞYA 89
II
İHTİYATİ HACİZ
İHTİYATİ HACİZ
Madde 13 93
İHTİYATİ HACİZDE BORÇLU TARAFINDAN GÖSTERİLECEK TEMİNAT
Madde 14 93
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ
Madde 15 93
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI
Madde 16 94
I – İHTİYATİ HACİZ 94
A - MAHİYETİ 94
B - İHTİYATİ HACİZ SEBEPLERİ 95
1 - 6183 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesi Gereğince Teminat İstenilmesini Mucip Hallerin Bulunması 95
2 - Borçlunun belli ikametgahının olmaması 97
3 - Borçlu Kaçmışsa veya Kaçması, Mallarını Kaçırması ve
Hileli Yollara Sapması İhtimalinin Bulunması 97
4 - Borçludan Teminat Göstermesi İstenildiği Halde Belli Müddette Teminat veya Kefil Göstermemiş Yahut Şahsi Kefalet Teklifinin veya Gösterdiği Kefilin Kabul Edilmemiş Olması 99
5 - Mal Bildirimine Çağrılan Borçlunun Belli Müddet İçinde
Mal Bildiriminde Bulunmamış veya Noksan Bildirimde
Bulunmuş Olması 99
6 - Hüküm Sadır Olmuş Bulunsun Bulunmasın Para Cezasını Müstelzim Fiil Dolayısıyla Amme (Kamu) Davası Açılmış Olması 100
7 - İhtiyati Haciz Kararı Alınmasını Gerektiren Son Sebep,
İptali İstenen Muamele Ve Tasarrufun Mevzuunu Teşkil
Eden Mallar, Bu Malların Elden Çıkarılması Durumunda, Elden Çıkaranın Diğer Malları Hakkında, 6183 Sayılı Kanunun 27, 29 ve 30’uncu Maddelerinin Uygulanmasını Gerektiren Hallerin Bulunması 102
C – İHTİYATİ HACİZ KARARININ ALINMASI VE UYGULANMASI 103
1 – Yetkili Makam 103
2 – İhtiyati Haciz Kararının Muhatabı 105
3 – İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması 107
II – İHTİYATİ HACZE DAVA 108
III – İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 112

İHTİYATİ TAHAKKUK
Madde 17 117
İHTİYATİ TAHAKKUKUN NETİCELERİ
Madde 18 117
İHTİYATİ TAHAKKUKUN DÜZELTİLMESİ
Madde 19 118
İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ
Madde 20 118
I - İHTİYATİ TAHAKKUK 118
A– İHTİYATİ TAHAKKUK SEBEPLERİ 120
1 – İhtiyati tahakkuk yapılmasına olanak sağlayan ilk durum, Kanunun ihtiyati haczi düzenleyen 13’üncü maddesinin
1, 2, 3, ve 5’inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz
sebeplerinden birinin bulunması 120
2 – İhtiyati tahakkuk yapılmasına olanak sağlayan ikinci durum, mükellef hakkında 6183 sayılı Kanunun 110’uncu maddesi gereğince takibata girişilmiş olunmasıdır 121
3 - Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller elde edilmiş olması hali, ihtiyati tahakkuk işlemi yapılabilmesi için, Kanunda gösterilen, üçüncü nedendir 121
B - İHTİYATİ TAHUKKUKUN YÖNTEMİ VE
UYGULANMASI 122
C - İHTİYATİ TAHAKKUKUN SONUÇLARI 123
II - İHTİYATİ TAHAKKUKA DAVA 126

IV
DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ
AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI
Madde 21 131
AMME ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE OLANLAR
Madde 22 131
AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER İLE İŞLEM YAPANLARIN SORUMLULUKLARI
Madde 22/A 131
TAHSİL EDİLEN AMME ALACAKLARINDAN YAPILACAK REDDİYAT SEBEBİYLE MAHSUPLAR
Madde 23 132
I – AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI 133
A - KAMU ALACAĞININ HACZE İŞTİRAKİ 133
B - REHİNLİ ALACAKLAR KARŞISINDA KAMU
ALACAĞININ DURUMU 135
C - BORÇLUNUN İFLASI, MİRASIN REDDİ VE TEREKENİN RESMİ TASFİYEYE TABİ TUTULMASI HALİNDE, KAMU ALACAKLARININ İMTİYAZLI ALACAK OLARAK, DİĞER İMTİYAZLI ALACAKLAR KARŞISINDAKİ DURUMU 136
II – KAMU ALACAĞINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE
OLANLAR 137
III – AMME ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER
İLE İŞLEM YAPANLARIN SORUMLULUKLARI 139
A. MALİYE BAKANLIĞINA VERİLEN YETKİNİN KAPSAMI 139
B. ZORUNLULUK GETİRİLEBİLECEK İŞLEMLER 140
C. ZORUNLULUĞA UYMAMANIN YAPTIRIMI 141
IV – TAHSİL EDİLEN KAMU ALACAKLARINDAN YAPILACAK
REDDİYAT SEBEBİYLE MAHSUPLAR 141
İPTAL DAVASI AÇILMASI
Madde 24 143
İPTAL TALEBİNDE MUHATAP
Madde 25 143
HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI
Madde 26 143
İVAZSIZ TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
Madde 27 143
BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR
Madde 28 143
HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLAR
Madde 29 143
AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK MAKSADIYLA YAPILAN TASARRUFLAR
Madde 30 144
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ
Madde 31 144
KAMU BORÇLUSUNUN HÜKÜMSÜZ SAYILAN
TASARRUFLARI VE İPTAL DAVASI
I – KAMU BORÇLUSUNUN HÜKÜMSÜZ SAYILAN
TASARRUFLARI 144
A- KAMU BORÇLUSUNUN BAĞIŞLAMALARI VE BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLARI 145
1 – Tasarruflar 145
a – Bağışlama ve İvazsız Tasarruflar 145
b – Bağışlama Sayılan Tasarruflar 145
2 – Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Koşulları 146
a - Ödeme ve Mal Beyanı ile İlgili Koşullar 147
b - Tasarrufun Yapıldığı Zamanla İlgili Koşul 148
B – KAMU BORÇLUSUNUN HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLARI 148
1 – Tasarruflar 148
2 – Tasarrufun Hükümsüz Sayılmasının Koşulları 149
a - Ödeme ve Mal Beyanı ile İlgili Koşullar 149
b - Tasarrufun Yapıldığı Zamanla İlgili Koşul 149
C – KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNİ OLANAKSIZ KILMAK AMACIYLA YAPILAN TASARRUFLAR 150
II - İPTAL DAVASI 152
TASFİYE HALİNDE VAZİFELİLER
Madde 32 155
TASFİYE HALİNDE MESULİYET
Madde 33 155
ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME
Madde 34 155
I - TASFİYE DÖNEMLERİNDE KAMU ALACAKLARININ
KORUNMASI 155
A – TASFİYE HALİNDE GÖREVLİLER 155
B – SORUMLULUK 156
II - ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME 158
LİMİTED ŞİRKETLERİN AMME BORÇLARI
Madde 35 161
KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU
Mükerrer Madde 35 161
BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALLERİ
Madde 36 162
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI İLE
KANUNİ TEMSİLCİLERİN KAMU ALACAĞINDAN SORUMLULUĞU
I - LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU 163
A - LİMİTED ŞİRKET 163
B - KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞUNDAN FARKI 167
C - SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRI 171
D - SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 173
II – KANUNİ TEMSİLCİLERİN KAMU ALACAKLARINDAN
SORUMLULUĞU 174
A - MÜKERRER 35’İNCİ MADDEDE ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUN KAPSAMI 176
1 - İki Düzenleme Arasındaki Fark 177
a - Kapsamları Bakımından Fark 177
b - Dayanakları Bakımından Fark 178
c - Koşulları Bakımından Fark 178
d - Nitelikleri Bakımından Fark 179
e - Sınırları Bakımından Fark 180
2 - İki Kanun Hükmünden Hangisinin Uygulanacağı Sorunu 182
B - SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 191
1 - Kamu Alacağının Asıl Borçlusundan Tahsil Edilememiş Olması 191
2 - Kamu Alacağının Asıl Borçlusundan Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılmış Olması 193
C - MÜKERRER 35’İNCİ MADDENİN YÜRÜRLÜĞÜ 195
D - MÜKERRER 35’İNCİ MADDENİN, YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE DOĞAN KAMU ALACAKLARI DOLAYISIYLA UYGULANABİLİRLİĞİ 196
E - SORUMLU KANUNİ TEMSİLCİNİN BELİRLENMESİ 200
F - GEÇİCİ 1 İNCİ MADDENİN KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN SONUÇLARI 205
G - RÜCU DAVASI 205
III – TÜZEL KİŞİLERİN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN
KAMU ALACAĞINA ETKİSİ 206
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖDEME
ÖDEME ZAMANI VE ÖNCE ÖDEME
Madde 37 209
Madde 38 209
ÖDEME YERİ
Madde 39 209
ÖDEME ŞEKLİ, MAKBUZ
Madde 40 209
HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİ
Madde 41 210
ÇEKLE VEYA MÜNAKALE İLE ÖDEMEYE AİT HUSUSİ HÜKÜMLER
Madde 42 211
ÇEKLERDE TANZİM TARİHİ
Madde 43 212
HUSUSİ ÖDEME ŞEKİLLERİNDE ÖDEME TARİHİ
Madde 44 212
VERGİ CÜZDANLARI
Madde 45 212
ÖDEMENİN İSPATI
Madde 46 213
ÖDEMENİN MAHSUP EDİLECEĞİ ALACAKLAR
Madde 47 213
KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİ
I – ÖDEME ZAMANI 213
II – ÖDEME YERİ 218
III – ÖDEME ŞEKLİ 219
A - MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME 219
B - ÖZEL ÖDEME ŞEKİLLERİ KULLANILARAK YAPILAN ÖDEME 224
1 - Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait
Özel Hükümler 226
2 - Özel Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi 228
3 - Banka ve Postanelere Yapılan Ödemelerin Tahsil Dairesine İntikali ve Sonuçları 230
C - VERGİ CÜZDANLARI 231
D - ÖDEMENİN İSPATI 232
E - ÖDEMENİN MAHSUP EDİLECEĞİ ALACAKLAR 233
1 - Rızaen Yapılan Ödemelerin Mahsubu 233
2 - Cebren Tahsil Edilen Paraların Mahsubu 235
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TECİL, TEHİR, GECİKME ZAMMI
TECİL
Madde 48 239
İCRANIN KAZA MERCİLERİNCE TEHİRİ
Madde 49 240
ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI
Madde 50 241
GECİKME ZAMMI, NİSPET VE HESABI
Madde 51 241
GECİKME ZAMMINDA TATBİK MÜDDETİ VE DİĞER HÜKÜMLER
Madde 52 241
KÖYLERDE GECİKME ZAMMI
Madde 53 241
I - TECİL 242
A - TECİL KOŞULLARI 242
1 - Zor Duruma Düşme Koşulu 242
2 - Yazılı Başvuru Koşulu 244
3 - Teminat Gösterme Koşulu 244
B - TECİL SÜRESİ 246
C - TECİLE YETKİLİ MAKAM 247
D - TECİL İSTEĞİNİN KABULÜ VE SONUÇLARI 248
E - TECİL İSTEĞİNİN REDDİ VE SONUÇLARI 250
F - TECİL KOŞULLARINA UYULMAMASININ SONUÇLARI 252
II - KAMU ALACAĞININ İCRASININ YARGI YERLERİNCE
TEHİRİ 253
III - ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI 257
IV - GECİKME ZAMMI 257
A - NİTELİĞİ 257
B - TATBİKİ, NİSPET VE HESABI 260
C - TATBİK MÜDDETİ VE DİĞER HÜKÜMLER 262
D - KÖYLERDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 263
İKİNCİ KISIM
ALACAĞIN CEBREN TAHSİLİ
BİRİNCİ BÖLÜM
CEBREN TAHSİL VE TAKİP ESASLARI
CEBREN TAHSİL VE ŞEKİLLERİ
Madde 54 267
ÖDEME EMRİ
Madde 55 267
TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP
Madde 56 268
KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLAR MÜMESSİLLERİNİ TAKİP
Madde 57 268
I - CEBREN TAHSİL VE ŞEKİLLERİ 269
II - ÖDEME EMRİ 269
A - ÖDEME EMRİ DÜZENEBİLMESİNİN ÖN KOŞULU 270
B - ÖDEME EMRİNİN ŞEKLİ 271
C - ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ 274
D - BORÇLUYA AİT MALLARI ELİNDE BULUNDURANLARA BİLDİRİ 275
II - TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP 275
III - KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLARIN
MÜMESSİLLERİNİ TAKİP 279
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
Madde 58 281
ÖDEME EMRİNE DAVA
I - ÖDEME EMRİNİN İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ 283
II - ÖDEME EMRİNİN UNSURLARI 284
A - YETKİ UNSURU 284
B - ŞEKİL UNSURU 286
C - SEBEP UNSURU 288
1 - Kamu Alacağının Mevcudiyetine Yönelik Hukuka Aykırılık İddiaları 290
a - Kamu Alacağının Hukuken Doğmamış Olduğu İddiası 290
aa- Borç Doğuran İşlemin Olmadığı İddiası 291
ab- Borç Doğuran İşlemin Tebliğinin Usulüne Aykırı Olduğu İddiası 292
ac- Kamu Alacağının Tahakkukunun Zaman Aşımına Uğradığı İddiası 294
b - Kamu Alacağının Maddi Olarak Mevcut Olmadığı
İddiası 295
ba- Dairesine Göre Kararlar 297
bb- İddianın Türüne Göre Kararlar 305
c - Borcun Kısmen veya Tamamen Ödenmiş Olduğu
İddiası 309
d - Borçlunun Şahsında Hata Yapıldığı İddiası 312
e - Borcun İdarece Terkin Edildiği İddiası 313
2 - Kamu Alacağının Tahsil Edilebilirliğine Yönelik Hukuka Aykırılık İddiaları 314
a - Alacağın Vadesinin Gelmediği İddiası 315
b - Alacağın İhtilaflı Olduğu iddiası 316
ba- Tahsilatın Kendiliğinden Durması 316
bb- Tahsilatın Mahkeme Kararı ile Durması 321
c - Alacağın Tahsiline Başka Hukuki Engel Bulunması 322
ca- Alacağın Tahsil Zaman Aşımına Uğradığı İddiası 322
cb- Alacağın Tecilli Olduğu İddiası 324
cc- Mücbir Sebep İddiası 324
3 - Kanuni Temsilcinin Sorumlu Tutulabilmesi İçin Kanunda Öngörülen Koşullara İlişkin Hukuka Aykırılık İddiaları 324
D - KONU UNSURU 325
E - AMAÇ UNSURU 326
III - İDARİ DAVA 326
A - GÖREVLİ İDARİ YARGI YERİ 327
B - YETKİLİ İDARE/VERGİ MAHKEMESİ 332
C - İDARİ DAVA TÜRÜ 333
D - DAVACI VE DİLEKÇE İLE İLGİLİ USUL KURALLARI 334
1 - Dava Dilekçesinin Şekli 334
a - Dilekçeye Giriş 334
b - Olayın, Davanın Sebeplerinin ve
İddiaların Açıklanması 337
c - Dilekçenin Sonuca Bağlanması 339
d - Dilekçe Sayısı ve Ekleri 339
2 - Birden Fazla Ödeme Emrine Karşı Aynı Dilekçe ile
Dava Açılması 339
3 - Birden fazla Kamu Borçlusun Müşterek Dilekçe ile
Dava Açabilmesi 342
4 - Dava Dilekçesinde Usule Aykırılık Yapılması 345
a - 3’üncü Maddeye Aykırılık 345
aa- Şekle Aykırılık 345
ab- Dava Dilekçesinin Ehliyetsiz Kişi Tarafın¬dan İmzalanması 345
ac- Vekilin Avukat Olmaması 346
ad- Davalı İdarenin Gösterilmemesi veya Davalı Olarak Yanlış İdarenin Gösterilmesi 346
ae- Davaya Konu Edilen İşlemin Kesin ve Yürü¬tülmesi Zorunlu Nitelikte Olmaması 346
b - 5 inci Maddeye Aykırılık 347
E - DAVA DİLEKÇESİNİN VERİLECEĞİ YERLER 348
F - ÖDEME EMRİNE KARŞI İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİ 350
1 - İdari Dava Açma Süresinin Başlangıcı ve Hesabı 350
a - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Tatil Gününe Rastlaması 351
b - İdari Dava Açma Süresinin Son Gününün Çalışmaya
Ara Verme Zamanına Rastlaması 352
2 - Üst Makama Yapılan Başvurunun Dava Açma Sü¬resine
Etkisi 354
3 - Kamu Denetçisine Başvurunun İdari Dava Açma Süresine Etkisi 357
4 - Mücbir Sebebin İdari Dava Açma Süresine Etkisi 358
5 - İdari Dava Açma Süresinin Geçirilmesinin Sonu¬cu 359
G - DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 359
H - DAVA AÇILMAMASININ SONUÇLARI 365
MAL BİLDİRİMİ
Madde 59 367
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR
Madde 60 367
MAL EDİNME VE MAL ARTMALARI
Madde 61 367
MAL BİLDİRİMİ
I - MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU 368
II - BİLDİRİMDE BULUNMA SÜRESİ VE ŞEKLİ 370
III - BİLDİRİMDE BULUNULMAMASININ YAPTIRIMI:
HAPİSLE TAZYİK 372
IV - GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİM 373
V - MAL EDİNME VE MAL ARTMALARI 374
HACİZ
Madde 62 377
DİĞER HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ
Madde 63 377
HACİZ VARAKASI
Madde 64 377
KÖYLERDE HACİZ
Madde 65 378
HACİZ
I - MAHİYETİ 378
II - HACİZ VARAKASI VE İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ 379
III - HACZİN KAPSAMI 387
A - KAMU BORÇLUSUNUN MAL BİLDİRİMİNDE GÖSTERİLEN MALLARININ HACZİ 387
B - ARAŞTIRMAYLA BULUNAN MALLARIN HACZİ 390
C - HACZEDİLEN MALIN BORÇLU YA DA
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE BULUNMASI 395
D - GAYRİMENKULLERİN HACZİNDE ÖZEL DURUM 396
IV - HACİZ MUAMELESİ YAPMA YETKİSİ 396
V - DİĞER HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 398
BORÇLU ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI
Madde 66 401
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZİDELEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI
Madde 67 401
İSTİHKAK İDDİALARI İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER
Madde 68 401
AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
Madde 69 402
İSTİHKAK İDDİA VE DAVALARI
I – MAHİYETİ 402
II – YÖNTEM 404
A - BORÇLU ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI 404
1 - İstihkak İddiasının Borçlu Tarafından İleri Sürülmesi 405
2 - İstihkak İddiasının Üçüncü Kişi Tarafından İleri Sürülmesi 406
B - ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA
KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI 407
C - İSTİHKAK DAVALARI 408
III – KAMU İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK 411
HACZEDİLEMEYECEK MALLAR
Madde 70 413
KISMEN HACZEDİLEBİLEN GELİRLER
Madde 71 414
YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ
Madde 72 414
HACZİ TAMAMEN VEYA
KISMEN OLANAKSIZ MALLAR
I – HACZİ OLANAKSIZ MALLAR 415
A - DEVLET MALLARI 415
1 - Tanımı 415
2 - İstisnaları 418
B - ÖZEL KANUNLARINDA HACZİ YASAKLANAN
MALLAR 420
C - BORÇLUNUN ŞAHSI, AİLESİ VE MESLEĞİ İÇİN
ZARURİ MALLAR 421
1 - Borçlunun Şahsı ve Ailesi İçin Zaruri Mallar 421
a - Borçlunun Şahsı İçin Zaruri Olanlar (Bent:2) 421
b - Borçlu ve Ailesi İçin Zaruri Mallar 422
2 - Borçlunun Mesleği İçin Zaruri Olan Mallar 424
a - Her Türlü Meslek İçin Zaruri Olan Mallar 424
b - Çiftçilikle İştigal Eden Borçlu İçin Zaruri Olan Mallar 425
c - Bağ, Bahçe, Meyve ve Sebze Yetiştiricisi Borçlu İçin Zaruri Olan Mallar (Bent:6/b) 425
d - Hayvan Yetiştiriciliğiyle İştigal Eden Borçlu İçin
Zaruri Olan Mallar (Bent:6/c) 425
e - Sanat ve Diğer Meslek Sahibi Borçlular İçin
Zaruri Mallar (Bent: 4) 425
D – HACZİ OLANAKSIZ DİĞER MALLAR 425
II – KISMEN HACZEDİLEBİLEN GELİRLER 426
A – GELİRLER 426
1 - Aylıklar 426
2 - Ödenekler 427
3 - Her çeşit ücret geliri 427
4 - İntifa Hakkı ve Hasılatı 428
5 - İlama Bağlı Olmayan Nafakalar 429
6 - Emeklilik Aylıkları 429
7 - Sigorta ve Emeklilik Sandıkları Tarafından
Bağlanan Gelirler 430
B - HACİZEDİLEBİLİRLİK ORANI 430
III – YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ 431
HACZİN NETİCELERİ
Madde 73 435
PARAYA ÇEVİRME
Madde 74 435
ACİZ HALİ
Madde 75 435
ACZİN NETİCELERİ
Madde 76 435
HACZİN NETİCELERİ
I – BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASI 436
II – HACZEDİLEN MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 437
III – ACİZ HALİ VE NETİCELERİ 439
IV – HACZİN KALDIRILMASI 441
A - HACİZ İŞLEMİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMASI 441
1 - Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Etkisi 441
2 - İptal Kararlarının Sonuçları 442
B – TAKİBE DEVAM NEDENLERİNİN ORTADAN
KALKMASI 444
1 - Borcun Ödenmesi 444
2 - Borçlunun Ölmesi 444
3 - Kamu Alacağının Af Kanunları Sebebiyle
Ortadan Kalkması 444
C – HACİZ UYGULAMASINDA HUKUKA AYKIRILIK
OLMASI 444
1 – Haciz Konulmasını Gerektirecek Nitelikte Kamu Borcu Bulunmadığı iddiası 445
2 – Üzerine Haciz Konulan Malların Hacizlerinin Olanaklı Bulunmadığı İddiası 445
3 – Üçüncü Şahsın Malına Haciz Konulması 447
İKİNCİ BÖLÜM
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
MENKUL MALLARIN HACZİ
Madde 77 451
HACİZ SIRASINDA BULUNACAKLAR VE HACİZ ZAPTI
Madde 78 451
ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MENKUL MALLARIN, ALACAK VE HAKLARIN HACZİ
Madde 79 452
ZOR KULLANMA
Madde 80 453
MENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
I – ZABIT TANZİMİ SURETİYLE HACİZ 454
A - ZABIT TANZİMİ SURETİYLE HACZİN ZAMANI 455
B - HACİZ SIRASINDA BULUNMASI GEREKENLER 455
C - MENKUL HACZİNİN YÖNTEMİ 456
D - HACİZ SIRASINDA ZOR KULLANMA 456
E - HACİZ ZAPTI 457
II – ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAKİ MALLARIN, ALACAK VE
HAKLARIN HACZİ 458
A - 79’UNCU MADDENİN UYGULANMA KOŞULLARI 459
B - 79’UNCU MADDE HÜKMÜ UYARINCA HACZİ
OLANAKLI MALLAR 460
1 – Üçüncü Kişilerden Olan Alacaklar 460
a – Her Şeyden Önce; Alacak, Hamiline Yazılı Bir Senede Dayanmamalıdır 460
b – İkincisi, Üçüncü Kişiden Olan Alacak, Cirosu Kabil Bir Senede de Dayanmamalıdır 461
c – Üçüncü Kişilerden Olan Alacak, İleride Doğacak Alacak Olmamalıdır 463
2 – Üçüncü Kişilerin Elinde Bulunan Menkul Mallar 464
3 – Kamu Borçlusunun Belli Süre Hizmeti Karşılığı
Hak Kazandığı Maaş ve Ücretler 464
4 – Kamu Borçlusunun Menkul Ve Gayrimenkullerini Üçüncü Kişilerin Kullanımına Vermesi Karşılığında Hak Kazandığı Kiralar 464
5 – Vesaire 464
C – TEBLİĞİN MUHATABI VE ŞEKLİ 465
1 – Tebliğin Muhatabı 465
2 – Tebliğin Şekli ve İçeriği 466
B - HACİZ BİLDİRİMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 467
1 - Üçüncü Kişinin Haciz Bildirimine İtiraz Etmesinin
Sonuçları 467
a - İtirazın Süresi ve Şekli 467
b – İtiraz Nedenleri 468
c – İtirazın Sonucu 469
2 - Haciz Bildirimine İtiraz Edilmemesinin Sonuçları 471
a – Malın, Üçüncü Şahsın Elinde; Borcun da, Zimmetinde Sayılması 471
b – Malın, Üçüncü Kişinin Elinde; Borcun da, Zimmetinde Sayılmasının Sonuçları 471
ba- Üçüncü Kişinin Malı Teslim Etmesi,
Borcu Ödemesi 471
bb- Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması 472
HACİZDE DEĞERLEME
Madde 81 475
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI
Madde 82 475
MENKUL MALLARI KORUYACAK OLANLARIN MECBURİYET VE MESULİYETLERİ
Madde 83 475
HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN
DEĞERLEMESİ VE KORUNMASI
I – HACZOLUNAN MALLARIN DEĞERLEMESİ 475
II – HACZOLUNAN MALLARIN KORUNMASI 477
III – KENDİSİNE MAL BIRAKILANLARIN TAHSİL DAİRESİNE
KARŞI ÖDEV VE SORUMLULUKLARI 478
MENKUL MALLARIN SATIŞI
Madde 84 481
SATIŞ ŞEKLİ, ARTIRMA VE İLAN
Madde 85 481
MÜŞTERİNİN MALI ALMAKTAN VAZGEÇMESİ
Madde 86 481
SATILMIYAN MENKUL MALLAR
Madde 87 482
MENKUL MALLARIN SATIŞI
I – SATIŞA YETKİLİ MERCİ 482
II – HACZOLUNAN MENKUL MALIN SATIŞA ÇIKARILMA
SÜRESİ 483
III – SATIŞ ŞEKLİ, ARTIRMA VE İLAN 484
A - SATIŞIN ŞEKLİ VE YERİ 485
B - İLAN VE YÖNTEMİ 485
C - ARTIRMANIN YÖNTEMİ 487
D - KAMU ALACAĞINI KARŞILAMAYA YETER MİKTARIN SATIŞI KOŞULU 489
E - SATILAN MALIN TESLİMİNDE KOŞUL 489
F - MÜŞTERİNİN MALI ALMAKTAN VAZGEÇMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 489
G - SATILAMAYAN MALIN GERİ VERİLMESİ 490
H - KAMU ALACAĞININ SATIŞTAN ÖNCE ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI 491
IV - SATIŞ İŞLEMİNİN İDARİ DAVAYA KONU EDİLMESİ 491
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI
GAYRİMENKUL MALLARIN, GEMİLERİN HACZİ
Madde 88 495
HACZİN REHİNLİ ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ
Madde 89 495
GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ
I – GAYRİMENKUL MALLAR 495
A – ARAZİ 496
B – TAPU KÜTÜĞÜNDE AYRI SAYFAYA KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR 498
C – KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜNE KAYITLI BAĞIMSIZ BÖLÜMLER 498
D – MADENLER 498
II – GEMİLER 499
III – HACİZ YÖNTEMİ VE HUKUKİ ETKİLERİ 500
SATIŞ VE SATIŞ KOMİYONLARI
Madde 90 503
GAYRİMENKULLERE DEĞER BİÇME
Madde 91 503
GAYRİMENKULLERİN SATIŞ ŞARTNAMESİ
Madde 92 503
GAYRİMENKUL SATIŞINDA İLAN
Madde 93 503
AÇIK ARTIRMA ÖNCESİ İŞLEMLER
I - SATIŞ KOMİSYONLARININ OLUŞUMU 504
II - DEĞER BİÇME 505
III – SATIŞ ŞARTNAMESİ DÜZENLENMESİ 506
IV – SATIŞ İLANI 507
A - İLANDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR 507
B - İLANIN ŞEKLİ 508
GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALE
Madde 94 511
ARTIRMANIN UZATILMASI
Madde 95 511
İHALENİN YAPILAMAMASI
Madde 96 511
GAYRIMENKUL SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ
Madde 97 512
GAYRİMENKULLERİN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ
Madde 98 512
İHALENİN NETİCESİ FESİH VE TESCİL
Madde 99 512
AÇIK ARTIRMA VE İHALE
I - GAYRİMENKUL MALLARI SATIŞA ÇIKARMA SÜRESİ 513
II - ARTIRMAYA KATILMA KOŞULU 513
III - ARTIRMANIN YÖNTEMİ 515
IV - ARTIRMANIN UZATILMASI 516
V - GAYRİMENKULÜN SATILMASI 517
VI - İHALE KARARININ İLGİLİLERE TEBLİĞİ 518
VII - SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ 518
VIII - GAYRİMENKULLERİN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ 520
A - TEFERRUĞ KOŞULLARI 520
B - TEFERRUĞA KARAR VERİLMESİNİN SONUÇLARI 521
IX – İHALENİN SONUÇLARI VE FESHİ 523
A - İHALENİN SONUÇLARI 523
B - İHALENİN FESHİ 524
1 – İhalenin Feshini Gerektiren Nedenler 524
2 – İhalenin Feshini İsteyebilecekler 525
3 – İhalenin Feshinde Görevli ve Yetkili Yargı Yeri 525
4 – Şikayet İçin Süre 526
5 – Yöntem 526
6 – Feshin Sonuçları 527
7 – Gayrimenkulün Tapuya Tescili 527
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İFLAS YOLUYLA TAKİP VE KONKORDATO
İFLAS YOLUYLA TAKİP
Madde 100 531
KAMU BORÇLUSUNUN İFLAS YOLUYLA TAKİBİ
I – KAMU BORÇLUSUNUN İFLASINA KARAR VERİLEBİLMESİ
İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 531
A - KAMU ALACAĞININ TAHSİLİ KABİL OLMASI 532
B - KAMU ALACAĞI ÖDEME EMRİ TEBLİĞİNE KARŞIN
YEDİ GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE ÖDENMEMİŞ OLMALIDIR 534
C - KAMU BORÇLUSU İFLASA TABİ KİŞİLERDEN OLMALIDIR 534
1 - Türk Ticaret Kanununa Göre Tacir Sayılanlar 535
2 - Tacirler Hakkındaki Hükümlere Tabi Olanlar 536
3 - Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanunlarına göre
İflasa Tabi Olanlar 537
a – Şirket Ortakları 537
b – Ticareti Terk Edenler 537
c – Banka Ortakları, Yönetici ve Görevlileri 538
d – Terekenin Miras Yoluyla Takibi 538
D - KAMU BORÇLUSUNUN İFLASI İSTENMİŞ OLMALIDIR 539
1 – Yetkili İcra Dairesi 539
2 – Yetkili Mahkeme 539
3 – İflas Talebinde Bulunma Yetkisi 539
II – İFLAS DAVASI 539
A – İFLAS YOLUYLA ADİ TAKİP 540
1 – Ödeme Emrinin Şekli 540
2 – Ödeme Emrine İtiraz 540
a – Borçlu, Ortada, İflas Yoluyla Takip Edilebilecek
Bir Borcunun Bulunmadığını İleri Sürebilir 540
aa- Kamu Alacağının Olmadığı İddiası 541
ab- Kamu Alacağının Ödendiği İddiası 541
ac- Borcun Zamanaşımına Uğradığı İddiası 541
3 – İflas Davası Açılması 542
a - Dava Açma Süresi 542
b - Ödeme Emrine İtiraz Süresi Geçmiş Olmalıdır 542
c - Yargılama Yöntemi 542
4 - İflas Kararının Sonuçları 543
B – DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS YÖNTEMİ 545
1 – Alacaklının İsteği Üzerine Doğrudan Doğruya İflas 545
2 – Borçlunun Doğrudan Doğruya İflas Talebi 546
3 – Sermaye Şirketleri ile Kooperatif Şirketlerin İflası 547
a – İflasın Şekli 547
b – İflas Kararının Ertelenmesi 547
c – Erteleme Tedbirleri ve Erteleme Kararının Etkileri 549
4 – Reddolunan Mirasların Tasfiyesi 551
III – İFLASIN TASFİYESİ 551
A - BASİT TASFİYE YÖNTEMİ 553
B - ADİ TASFİYE YÖNTEMİ 553
1 - Adi Tasfiyeye Karar Verilmesi ve İlanı 553
2 - İlk Alacaklılar Toplantısı 554
3 - Alacakların Kaydı ve Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 555
4 - Sıra Cetvelinin Şekli ve İlanı 556
a – Rüçhanlı Alacaklar 556
b – Diğer Alacaklar 556
5 – Masanın Tasfiyesi 558
6 – Borç Ödemeden Aciz Vesikası 559
IV - İFLASIN KAPANMASI 560
KONKORDATO
Madde 101 561
KONKORDATO
I – ADİ KONKORDATO 562
A - KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLECEKLER 562
B – KONKORDATO TALEBİNİN ŞEKLİ 563
C – KONKORDATO TALEBİNİN YAPILACAĞI MERCİ 563
D – KONKORDATO TALEBİNİN İŞLEME KONULMASI 564
E – MÜHLET VERİLMESİ 564
F – MÜHLETİN SONUÇLARI 565
1 – Alacaklı Bakımından Sonuçları 565
2 – Borçlu Bakımından Sonuçları 566
G - KONKORDATONUN ALACAKLILARCA KABULÜ 567
H - KONKORDATONUN TASDİKİ VE İLANI 567
İ - KONKORDATONUN SONUÇLARI 568
II – İFLASTAN SONRA KONKORDATO 569
III – MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 570
A – İŞLEYİŞİ 570
B – İÇERİĞİ 570
C - TASDİKİN SONUÇLARI 571
D - PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ VE PARAYA ÇEVİRME 571
E - PAYLAŞTIRMA 572
F - FAALİYET RAPORU 573
ÜÇÜNCÜ KISIM
ZAMANAŞIMI, TERKİN, YASAKLAR VE
CEZALAR VE SON HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
ZAMANAŞIMI VE TERKİN
TAHSİL ZAMANAŞIMI
Madde 102 579
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
Madde 103 579
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ
Madde 104 580
TABİİ AFETLER SEBEBİYLE TERKİN
Madde 105 580
TAHSİL İMKANSIZLIĞI SEBEBİYLE TERKİN
Madde 108 580
ZAMAN AŞIMI VE TERKİN
I – TAHSİL ZAMAN AŞIMI 581
A - MAHİYETİ 581
B - ZAMANAŞIMI SÜRESİ, BAŞLANGICI VE HESABI 582
1 – Zamanaşımı Süresi 582
2 – Başlangıcı 582
3 – Zamanaşımının Kesilmesi 586
a - Zamanaşımını kesen sebepler 587
b - Kesilen Zamanaşımının Yeniden İşlemeye
Başlaması ve Hesabı 592
c - Zaman Aşımı Süresinin Son Günü Olan 31 Aralık Gününün Resmi Tatil Gününe Rastlaması 597
4 – Zamanaşımının Durması (İşlememesi) 598
a - Zamanaşımını Durduran Sebepler 598
b - Duran Zamanaşımının Yeniden İşlemeye Başlaması ve Hesabı 598
c - Mücbir Sebebin Zamanaşımına Etkisi 599
5 – Dolan Zaman Aşımının Yeniden İşlemeye Başlaması
Olanaklı Değildir 599
II KAMU ALACAĞININ TERKİNİ 599
A – TABİİ AFETLER SEBEBİYLE TERKİN 599
B – TERKİN MİKTARI 602
C – TAHSİL İMKANSIZLIĞI SEBEBİYLE TERKİN 602
İKİNCİ BÖLÜM
YASAKLAR VE CEZALAR
YASAKLAR VE CEZALAR
Madde 107 607
ARTIRMALARA KATILAMAYACAK VE ARTIRMALARDAMAL SATIN ALAMAYACAK OLANLAR
Madde 108 608
TAKDİR MUAMELELERİNE VE KARARLARA İŞTİRAK EDEMİYECEK OLANLAR
Madde 109 608
AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE ENGEL OLANLAR
Madde 110 608
GERÇEĞE AYKIRI BİLDİRİMDE BULUNANLAR
Madde 111 608
MAL EDİNME VE ARTMALARI BİLDİRMEYENLER
Madde 112 608
AMME BORÇLUSUNA AİT ELLERİNDE BULUNDURDUKLARI MALLARI BİLDİRMEYENLER
Madde 113 609
İSTENECEK BİLGİLERİ VERMEYENLER
Madde 114 609
SUÇLARIN TAKİBİ
Madde 115 609
YASAKLAR VE CEZALARI
I – YASAKLAR 610
A - 6183 SAYILI KANUNUN UYGUNLAMASI İLE
GÖREVLİ OLANLARA GETİRİLEN YASAKLAR 610
1 – Sırları Açıklama Yasağı ve Cezası 610
2 – Artırmalara Katılma Yasağı ve Cezası 611
3 – Takdir İşlerine Katılma Yasağı ve Cezası 611
B - BORÇLU İÇİN GETİRİLEN YASAKLAR 613
1 – Alacağın Tahsiline Engel Olma Yasağı ve Cezası 613
2 – Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma Yasağı ve Cezası 614
3 – Mal Edinme ve Artmaları Bildirmeme Yasağı ve Cezası 616
4 – İstenilecek Bilgileri Vermeme Yasağı ve Cezası 616
C - ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE GETİRİLEN YASAKLAR VE
CEZASI 617
II – TAKİP YÖNTEMİ 618
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER
Madde 116 623
ERKEN ÖDEMEDE İNDİRİM
Ek Madde 1 624
GEÇİCİ MADDELER
TAHSİLİ EMVAL KANUNUNA GÖRE BAŞLAMIŞ TAKİPLER
Geçici Madde 1 624
BU KANUNUN NEŞRİ TARİHİNDE GECİKME ZAMMINA TABİ OLMIYANAMME ALACAKLARI
Geçici Madde 2 624
BU KANUNA GÖRE TAKİP EDİLECEK VAKIF MUKATAA VE MÜECCELELERİ
Geçici Madde 3 625
Geçici Madde 4 625
Geçici Madde 5 625
Geçici Madde 6 626
Geçici Madde 7 626
Geçici Madde 8 627
Geçici Madde 9 627
YÜRÜRLÜK
Madde 117 628
YÜRÜTMEYE MEMUR OLANLAR
Madde 118 628
16/07/2004 Tarih ve 5228 Sayılı Kanunun Geçici 6’ncı Maddesi
Geçici Madde 6 628
1 SIRA NOLU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ 631

Adından da anlaşılacağı üzere, 6183 sayılı Kanun, alacak tahsiline ilişkin yöntemleri düzenlemektedir.

Özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri, üçüncü kişilerden olan vadesi gelmiş olduğu halde ödenmemiş olan alacaklarını, ki bu alacaklar bir senede bağlanmış ya da bir ilamda hüküm altına alınmış olabilir, “kamu gücü”nün yardımını isteyerek tahsil edebilme olanağına sahiptirler. Bu konuda, kamu gücünün yardımına ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar, bilindiği üzere, İcra ve İflas Kanununda düzenlenmiştir.

Devlet de, Özel Hukuk kişisi olarak davrandığında, bu sıfatla sahibi olduğu alacaklarını anılan Kanun hükümlerinden yararlanarak tahsil eder. Özel Hukuktan kaynaklanan bu alacakları bakımından, Devletle kişiler eşit durumdadırlar. Vadesi gelmiş alacaklarının tahsilinde kişiler hangi haklardan yararlanıyorlarsa, Devlet de aynı haklardan yararlanır; kişiler hangi yöntemleri kullanıyorlarsa, Devlet de aynı yöntemleri kullanır. Ancak; Devletin sahibi olduğu öyle alacaklar vardır ki, bu alacaklar bakımından, Devlet, Özel Hukuk gerçek ve tüzel kişileriyle eşit durumda değildir; onlara nazaran üstün konumdadır.

Devlet, vadesi geldiği halde ödenmeyen bu alacakların tahsili için, Hukuk Sisteminin, Özel Hukuktan doğan alacaklar bakımından yetkili kıldığı mercilere gitmez; kamu gücünün kullanımı konusunda bu mercilerin yardımını istemez. Alacağını tahsil edebilmek için, kamu gücünü, bizzat, kendisi kullanır.

İşte, kamu gücünün kullanılabileceği Devlet alacakları, kullanma yöntemleri, ilgililerin (borçlu ve üçüncü kişilerin) hak ve ödevleri, bir idari usul yasası olan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.
Kanun, üç kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısım, genel esaslara ay-rılmıştır. Bu kısımda, kanunun kapsamı, kullanılan terimlerin anlamları, kamu alacağının korunma yöntemleri, ödeme zamanı, yeri ve şekli, ödemenin tecil ve terkini ve gecikme zammı düzenlenmiştir.
İkinci kısım, kamu alacağının “cebren” tahsil ve takibine ayrılmış-tır. Bu kısımda düzenlenen konular, cebren tahsil yöntemleri, ödeme emri ve ödeme emrine dava, haciz ve satıştır.

Üçüncü kısımda ise, zamanaşımı, terkin, yasaklar, cezalar ve son hükümler düzenlenmiştir.
Kanunda, düzenlenen konularla ilgili olarak, alacaklı kamu idaresi-ne tanınan yetkilerin kullanımı, çoğunlukla, İdari Yargının görev alanı-na giren uyuşmazlıklara neden olabilecek niteliktedir. Alacaklı kamu idaresine tanınan yetkilerin bir kısmı ise, ya idarenin iç işleyişi ile ilgili-dir, ya da adli yargı yerleri önünde kullanılabilecek niteliktedir.

Biz açıklamalarımızda, daha çok, İdari Yargının görev alanına giren uyuşmazlıklara kaynaklık edebilecek yetki kullanımını gerektiren konu-lara ağırlık vermeye çalışacağız. Bunu yaparken de, bu konularda çıka-bilecek uyuşmazlıklar dolayısıyla yargı denetiminin işleyiş biçimine; yetki kullanımıyla tesis edilen idari nitelikteki işlemlere, bu işlemlerde olabilecek hukuka aykırılıklara, Danıştay kararlarından örnekler vere-rek, açıklık getirmeyi deneyeceğiz.
Kuşkusuz, sırası geldikçe, idari yargının görev alanını ilgilendirme-yen konulara da, kısaca, değinmek gerekecektir. Ancak; bu, yalnızca, değinilen konunun tanıtılması ve İdari Yargının görev alanının belir-lenmesi ile sınırlı olacaktır.

6183 sayılı Kanunda, alacaklı kamu idaresinin yetkilerini, borçlula-rın ve üçüncü kişilerin hak ve ödevlerini düzenleyen hükümler dışında, İdari Yargılama Usulünü ilgilendiren özel hükümlere de, sırası geldi-ğinde, konu ile ilgili olarak, yer verilecektir.

Kitabın bu son baskısında, üçüncü baskısının yayımlandığı 2013 yı-lından bu yana olan yasa ve içtihat değişiklikleri göz önünde bulundu-rularak, güncelleme yapılmıştır.

YARARLANILAN KİTAP VE MAKALELER

Adnan DEYNEKLİ/ Sedat KISA, Hacizde ve İflasta SIRA CETVELİ, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1996.

Ali FİDANCI, “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğinden İstifa ve Hukuki Sonuçları”, Yaklaşım, Yıl.2, S,13, Ocak 1994, sh.76.

Baki KURU, İcra ve İflas Hukuku, C.I, İcra Hukuku, Ankara, Kasım 1965.

Burhan GÜRDOĞAN, İflas Hukuku Dersleri, Ankara 1966.

CANDAN/TEKGÜNDÜZ/ÇEVİKBAŞ, Danıştay Kararları, Vergi. Usul Kanunu, Maliye Postası, Ödeme.

CANDAN/TEKGÜNDÜZ/ÇEVİKBAŞ, V.U.K. ile ilgili Danıştay Kararları; Maliye Postası yayını, İkinci Bölüm.

CANDAN/TEKGÜNDÜZ./ÇEVİKBAŞ, Vergi Usul Kanunu ile ilgili Danıştay Kararları, Maliye Postası, Süreler.

Edip ŞİMŞEK, Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanun Şerhi, Uygulama ve İçtihatlar, Eka Yayınları, 1990.

Ejder YILMAZ, İflas İdaresi, Sevinç Matbaası, Ankara 1976.

Eren ÇAŞKURLU, “Kamu Alacaklarının Korunmasında Önemli Bir Yöntem: İptal Davası”, Mali Pusula, Y.2, sayı.13, Şubat 2006, sh.77 vd

F. Hakkı SAYMEN, Türk Medeni Hukuku I Umumi Prensipler, İstanbul 1956.

Fikret EREN, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975.

Hayri DOMANİÇ, Anonim Şirketler Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.II.

Hüseyin ÇEVİKKOL/ Fevzi ÖZGENELLER, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle İlgili Danıştay Kararları,  Aksaray Matbaası 1975, Ankara.

İsmail DOĞANAY, Türk Ticaret.Kanunu Şerhi, C.1., Ankara 1974.

Mehmet AKMANSU, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Şerh ve İzahları, 1954.

M. Cengiz ÜNLÜ, Açıklamalı – İçtihatlı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Seçkin Yayınevi, Şubat 1995.

M.TANCI/V.ARIKAN/P.YALÇINER, İzahatlı ve İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Ankara 1970.

Necati UĞUR, “Kurumlarda Tasfiye Memurlarının Yükümlülük Ve Sorumlulukları”, Maliye ve Sigorta Yorumları, 15 Aralık 1992, S.142.

Nuşin AYİTER, Mamelek Kavramı Üzerine İnceleme, Ankara 1968.

Prof. Dr. Adnan GÜRİZ, Hukuk Başlangıcı, Ankara 1986.

Prof. Dr. Necip BİLGE, Hukuk Başlangıcı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1995.

Recep NARTER "Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Vergisel Sorumluluğu", Yaklaşım, Yıl 2, S.17, sh.80-81.

Reşat NARTER, “Anonim Şirketlerinde Yönetim Kurulunun Vergisel Sorumluluğu”, Yaklaşım, Yıl 2; S.77-78.

Recep NARTER, "3505 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler", Vergi Dünyası, S. 90, Şubat 1989, sh.38.

Sami SELÇUK, 30.5.1995 gün ve E: 1993/1, K: 1995/1, sayılı Yr. İç. Bir. Kurulu kararındaki “karşı oyu” R.G. 22.10.1995-22441.

Tuğrul ANSAY, Anonim Şirketler Hukuku, 2.Bsk., Ankara I968.

Tuğrul ÖZSÜT, “3505 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler”, Vergi Dünyası, S.90, Şubat 1989, sh. 38.

Turgut CANDAN “İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan son değişiklikler -XI” , Maliye Postası, S. 249, sh. 61-64.

Turgut CANDAN, İdari yargılama Usulü Kanununda Yapılan son değişiklikler Çer­çevesinde Yürütmenin Durdurulması Müessesesi-1” Yaklaşım, Yıl 2, S. 22, Ekim 1994, sh. 32-42.

Turgut CANDAN, “Vergi Yargısında süreler” Maliye Postası, S.175‑183.

Turgut CANDAN, “Vergi Usul Kanununun 18 inci Maddesine Göre Süre Hesabı”, Maliye Postası, 1 Ekim 1991, S. 226, sh. 37‑41

Turgut CANDAN, “İdari Yargı Harçları İle İlgili Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, S. 60-61, sh. 3-29.

Turgut CANDAN “Anonim Şirketlerde Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğunun İstifa ve Azille Sona Ermesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 1995, S.77, sh. 96-102.

Turgut CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi Ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 3. bs. Maliye ve Hukuk Yayınları, Şubat 2006.

Turgut CANDAN, Vergilendirme Yöntemleri Ve Uzlaşma, Maliye ve Hukuk Yayınları, Temmuz 2006.

Turgut CANDAN, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, Ekim 2005.

Turgut CANDAN/Hüseyin ÇEVİKBAŞ, Vergi Usul Kanunu ile ilgili Danıştay Kararları, Süryay, Kanuni Temsilcilerin ödevi.

Turgut CANDAN/ Hüseyin ÇEVİKBAŞ, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna İlişkin Danıştay Kararları, Süryay Yayınları, C.6.

Doç. Dr.Şeref ÜNAL, ”Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk İç Hukukuna Etkileri”, Anayasa Yargısı, Ankara 2000, sh .63 - 85.

Yaşar KARAYALÇIN, “Vergi Hukuku Bakımından Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu”, Yaklaşım; Yıl.2, S.115, sh.6.

Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Ankara 1985.

Yılmaz ÖZBALCI ve Arkadaşları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayımcılık, Ağustos 2003.

Danıştay Dergileri

Yargıtay Kararlar Dergileri

Yasa Hukuk  İçtihat ve Mevzuat Dergisi

Özel Arşiv.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar