Anayasa Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Zafer GÖREN
Ürün Kodu: AH066
ISBN: 978-605-050-321-0
Stok Durumu: Stokta var
75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zafer GÖREN
Baskı Tarihi 2018/09
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

AH066
Anayasa Hukuku
Prof. Dr. Zafer GÖREN
2018/09 3. Baskı, 690 Sayfa
ISBN 978-605-050-321-0

Konu Başlıkları

  • Anayasa Kavramı ve Anayasanın Fonksiyonu
  • Anayasanın Yorumu
  • Türk Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi
  • 1982 Anayasası ve Türk Anayasal Düzeni
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

ÖNSÖZ

Bu yapıt, yürürlükteki Anayasa Hukukunu, demokratik ve çağdaş bir Anayasa Hukuku anlayışı içinde ve objektif bir bakış açısı altında yansıtmaya çalışan bir ders kitabıdır.

Anayasa Hukukunun uygulamadaki sorunlarının objektif değerlendirmelerle çözümünün kolaylaştırılmasını da amaçlaması açısından hukuk öğretisine olduğu kadar uygulamaya da yönelik olan bu  kitap, birinci baskısı 1997 yılında, ikinci baskısı 1999 yılında yapılmış olan "Anayasa Hukukuna Giriş" adlı kitabın ve 2006, 2011  yıllarında yayınlanan “Anayasa Hukuku” adlı kitapların daha sonra gerçekleşen Anayasa değişiklikleri dikkate alınarak geliştirilmiş şeklidir.

Kitabın birinci bölümü, Anayasa kavramı, Anayasanın fonksiyonu ve yorumu hakkında genel bilgiler içermektedir. İkinci bölümde, Türk Anayasa Hukuku'nun tarihsel gelişimi özetlenerek aktarılmıştır. Üçüncü bölümün konusunu yürürlükteki Anayasa düzeni oluşturmaktadır. Devletin niteliklerine ağırlık verilen bu bölümde, hükümet sistemleri, Devlet teşkilatı, özellikle Anayasa Yargısı, olağanüstü hal ve sıkıyönetim düzeni ve Anayasaların değiştirilmesi konuları incelenmiştir. Kitapta ayrıca hem maddi hem şekli Anayasa Hukukunun konusunu oluşturan “temel hak dogmatiği”ne ilişkin temel bilgiler verilmiş ve bazı önemli temel haklar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Üstün yürürlük gücüne sahip olan Anayasaların, sürekli olacakları düşünülür. Ancak belli toplumsal koşullar altında yaratıldıklarından, zaman içinde bu koşulların değişmesiyle, yeni koşullara uyumlu hale getirilmeleri gerekir.

Yeni toplumsal koşullara ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyum sağlayabilmek hedefi ve daha güvenceli bir özgürlükler sistemi ile demokrasinin daha da güçleneceği düşüncesi, Anayasamızı yeniden gözden geçirme ve gerekli değişiklikleri yapmaya yöneltmiştir. Kitap bu amaçla, özellikle  1987, 1995, 1999, 2001, 2004, 2007 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri ve 2010 Anayasa değişikliği ile Türk Anayasa yargısına dahil edilen bireysel başvuruya ilişkin 6216 sayılı kanun hükümleri dikkate alınarak kaleme alınmıştır. Kitabın “Münferit Temel Haklar” bölümünde “İnternet Özgürlüğü”ne ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

Çalışmalarım sırasında bana destek veren değerli eşim Nihad Gören ve çocuklarım Evren ve Ufuk’a, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yayının özenle gerçekleşmesindeki katkıları için Yetkin A.Ş. sorumluları Sayın Y. Ziya Gülkök’e, Sayın Muharrem Başer’e ve başta kitabın düzenlenmesindeki özverili çalışmaları nedeniyle Nilüfer Aydın Erdoğan olmak üzere Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür ediyorum.

 

İstanbul, Haziran 2015

Prof. Dr. Zafer GÖREN

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
İçindekiler 7
Kısaltmalar 21


BİRİNCİ BÖLÜM
I. ANAYASA KAVRAMI VE ANAYASANIN FONKSİYONU 27
A. Anayasa Kavramı ve Anayasa Öğretisi 27
B. Anayasanın Fonksiyonları ve İçeriği 30
II. ANAYASANIN YORUMU 31
A. Hukuksal Yorum Metotları 31
B. Anayasa Yorumunun Özellikleri 32
LİTERATÜR I 34

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
I. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE ANAYASA HUKUKU 35
A. Sened-i İttifaka Kadar 35
B. Sened-i İttifak 37
C. Tanzimat Hareketleri 39
1. 1839 Gülhane Hattı Hümayun’u 39
2. 1856 Islahat Fermanı 40
3. Anayasa Hukuku Açısından Fermanların Değeri 40
D. Birinci Meşrutiyet ve 1876 Anayasası 41
1. 1876 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler ve Devlet Fonksiyonları 42
2. 1876 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler 43
E. İkinci Meşrutiyet ve 1909 Anayasası 44
1. 1909 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler ve Devlet Fonksiyonları 44
2. 1909 Anayasası’nda Kişi Hak ve Özgürlükleri 46
3. İkinci Meşrutiyet Döneminin Sona Ermesi 47
LİTERATÜR II 48

II. CUMHURİYET DÖNEMİ ANAYASA HUKUKU 50
A. 1921 Anayasası 50
1. Genel Olarak 50
2. 1921 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler ve Devlet Fonksiyonları 50
3. 20 Ocak 1921 Tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun Değiştirilmesi ve Cumhuriyetin İlanı 52
B. 1924 Anayasası 54
1. 1924 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler 54
2. 1924 Anayasası’nda Devlet Fonksiyonları 57
a) Yasama 57
b) Yürütme 58
c) Yargı 59
3. 1924 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler 60
LİTERATÜR III 62
C. 1961 Anayasası 63
1. 1961 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler 63
a) Anayasanın Sert Niteliği 63
b) Anayasanın İçeriği ve Planı 64
c) Başlangıç Kuralları ve Bu kuralların Hukuksal Değeri 64
d) Egemenliğin Ulusa Ait Oluşu 64
e) Anayasanın Üstünlüğü İlkesi 65
f) Çift Meclis Sistemi 66
g) Tek Devlet İlkesi 66
h) Devlet Şeklinin Cumhuriyet Oluşu 66
ı) Cumhuriyetin Nitelikleri 66
i) Parlamenter Hükümet Sistemi 68
j) Yargı Bağımsızlığı 69
2. 1961 Anayasası’nda Devlet Fonksiyonları 69
a) Yasama 69
b) Yürütme 72
c) Yargı 76
3. 1961 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler 77
D. 1971 ve 1973 Tarihli Anayasa Değişiklikleri 78
1. Devlet Fonksiyonlarında Gerçekleştirilen Değişiklikler 79
a) Yasamaya İlişkin Olarak 79
b) Yürütmeye İlişkin Olarak 79
c) Yargıya İlişkin Olarak 79
2. Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Değişiklikler 80
LİTERATÜR IV 81

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1982 ANAYASASI VE TÜRK ANAYASAL DÜZENİ
I. GEÇİŞ DÖNEMİ ANAYASAL DÜZENİ 83
A. Milli Güvenlik Konseyi Rejimi 84
B. Kurucu Meclisin Yapısı ve Görevleri 85
II. ANAYASANIN YAPISI 88
III.DEVLETİN NİTELİKLERİ 90
A. Cumhuriyet İlkesi 90
B. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 92
C. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi 102
D. Başlangıç İlkeleri 106
E. Demokratik Devlet İlkesi 110
1. Genel Olarak Demokrasi 110
2. Anayasamızda Demokratik Devlet İlkesi 114
3. Atatürk ve Çağdaş Özgürlükçü Demokrasi 116
F. Laik Devlet İlkesi 117
LİTERATÜR V 121
G. Sosyal Devlet İlkesi 124
1. Sosyal Devlet İlkesinin Genel Anlamı 124
a) Devletin Sosyal Yükümlülüğü 125
b) Temel Hakların Sosyal Bağlılığı 125
2. Sosyal Devletin Anayasa-Hukuksal Temelleri 126
3. Sosyal Devlet İlkesinin Hukuksal Sonuçları 131
4. Sosyal Devlet ve Hukuk Devletinin Zorunlu İlişkisi 132
a) Sosyal Hukuk Devleti ve Anayasal Devlet 132
b) Sosyal Devletçilik ve Toplum 133
c) Sosyal Devlet ve Sosyal Sorumluluk 135
d) Sosyal Devlet ve Sosyal Hukuk Devletinin Zıtlığı ve
Kaynaştırılması 138
5. Fırsat Eşitliği ve Sosyal Dağıtım 141
6. Sosyal Hakların Sınırı 142
H. Hukuk Devleti İlkesi 146
LİTERATÜR VI 153
IV.ERKLER AYRILIĞI İLKESİ VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ 155
A. Erkler Ayrılığı İlkesinin Niteliği 155
B. Erkler Arasındaki İlişkiler ve Hükümet Sistemleri 157
1. Erkler Birliğini Esas Alan Hükümet Sistemleri 157
2. Erkler Ayrılığının Sert Bir Biçimde Uygulandığı
Hükümet Sistemleri 159
3. Erklerin Dengeli Bir Biçimde Ayrılığını Esas Alan Hükümet Sistemleri (Parlamenter Sistem) 160
a) Sorumsuz Devlet Başkanı 160
b) Siyasal Bakımdan Sorumlu Bakanlar Kurulu 161
c) Yürütmenin Parlamentoyu Feshi 162
4. 1924 ve 1961 Anayasaları’nda Hükümet Sistemleri 163
5. Anayasamızın Benimsediği Hükümet İstemi 164
LİTERATÜR VII 167
V. DEVLET TEŞKİLATI 168
A. Yasama (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 168
1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu 168
2. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri 172
a) Yasa Koymak, Değiştirmek, Kaldırmak 173
aa) Şekli ve Maddi Kanunlar 174
bb) Yasama Yetkisinin Genelliği ve İlkelliği 176
cc) Yasama Yetkisinin Devredilmezliği 177
dd) Parlamento Kararları 179
ee) İçtüzük 182
b) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları Denetlemek 185
aa) Soru 186
bb) Genel Görüşme 188
cc) Meclis Araştırması 189
dd) Meclis Soruşturması 190
ee) Gensoru 192
c) Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname
Çıkarma Yetkisi Vermek 194
d) Mali Yetkiler 202
e) Uluslararası İlişkilerle İlgili İşleri Görmek 205
aa) Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma 205
bb) Savaş İlanına Karar Verme ve Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme 213
aaa) Savaş İlanına Karar Verme 213
bbb) Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına Karar Verme 214
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Konumu 218
a) Ulusun Temsili 218
b) Yasama Bağdaşmazlığı (TBMM Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler) 219
c) Yasama Bağışıklığı 221
aa) Yasama Sorumsuzluğu 221
bb) Yasama Dokunulmazlığı 224
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğinin Düşmesi 227
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Mali Statüsü 228
LİTERATÜR VIII 231
B. Yürütme Cumhurbaşkanı-Bakanlar Kurulu 234
1. Cumhurbaşkanı 234
a) Konumu 234
b) Seçimi, Nitelikleri ve Görev Süresi 235
c) Görev ve Yetkileri 240
d) Siyasal Sorumsuzluğu 248
e) Cezai Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu 249
aa) Görevi Dışında İşlediği Suçlar 250
bb) Göreviyle İlgili Suçlar 251
cc) Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapacağı
İşlerde Sorumluluk 252
dd) Vatana İhanet 253
ee) Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması 255
2. Bakanlar Kurulu 256
a) Bakanlar Kurulunun Kuruluşu ve Oluşumu 256
b) Sorumluluğu 261
c) Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu 263
LİTERATÜR IX 265
C. Anayasa Yargısı 267
1. Anayasa Yargısının Meşruluğu 267
2. Anayasa Yargısının Anlamı ve Fonksiyonu 274
a) Anayasa Yargısının Fonksiyonel ve Mantıksal Sınırları 276
b) Fonksiyonel Sınırların Korunması Yöntemleri 277
c) Anayasa Yargısının Toplumsal Uzlaşmanın Korunması
Fonksiyonu 280
3. Bir Anayasa Organı Olarak Anayasa Mahkemesi 281
4. Anayasa Mahkemesinin Anayasa Hukuksal Statüsü 283
5. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri 284
a) Norm Denetimi 287
aa) Yargılama Türleri 287
aaa) Soyut Norm Denetimi (İptal Davası) 287
bbb) Somut Norm Denetimi (Anayasaya Aykırılığın
Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi) 289
ccc) Bireysel Başvuru 291
(1) Almanya’nın Anayasa Şikayeti Modeli 295
(2) Genel Olarak Bireysel Başvuru 297
(3) Bireysel Başvurunun Amacı ve Niteliği 298
(4) Bireysel Başvurunun Konusu 300
(5) Bireysel Başvurunun Kabul Yöntemi 303
(6) Yetki Dağılımı ve Usul 306
(7) Bireysel Başvurunun Kabule Uygunluğu 307
(7a) Usule Uygun Başvuru 307
(7b) Katılma Ehliyeti 308
(7c) Dava Ehliyeti 310
(7d) Şikayet Yetkisi 311
(7da) Bir Temel Hak Zedelenmesi Olasılığı 311
(7db) Kendi Temel Haklarında Zarar Görmüş Olma 311
(7dc) Şimdi Zarar Görmüş Olma 312
(7dd) Yargı Yolunun Tüketilmiş Olması 313
(7de) Süre 315
(7df) Anayasa Mahkemesi Kararlarına Karşı
Bireysel Başvurunun Kesin Hüküm Nedeniyle Reddi 315
(8) Denetimin spesifik Anayasa Hukuku
Zedelenmesi ile Sınırlı Tutulması 316
(9) Yargılama Sonucunda Verilen Kararların etkisi 317
(10)Avusturya’da Temel Hak Şikayeti 319
(11)İspanya’da Anayasa Şikayeti 322
(12)F. Almanya’da Anayasa Şikayeti 322
(12a)Anayasa Şikayetinin Başvuru Yolları 323
(12b)Anayasa Şikayetinin Kabul edilebilirlik Koşulları 324
(12c) Anayasa Şikayeti Yargılamasında
Geçici Tedbir Kararı 325
(12d) Kararın Anayasa Hukuksal
Denetimin Kapsamı 325
bb) Anayasa-Yargısal Denetimin Konusu, Zamanı ve Ölçütü 326
aaa) Denetimin Konusu 326
bbb) Denetimin Zamanı (Giderici-Önleyici Denetim) 328
ccc) Denetim Ölçütü 331
b) Anayasa Mahkemesinin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ve TBMM Üyeliğinin Düşmesine İlişkin Parlamento Kararlarını Denetimi 333
c) Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatıyla
Yargılama Yapması 334
d) Anayasa Mahkemesinin Siyasi Partilere İlişkin Görevleri 334
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Verirken Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemeyeceği 338
7. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Yürürlüğe
Girişi Tarihini Ayrıca Belirlemesi 340
8. Anayasa Mahkemesinin Yasa Koyucuya Çağrıda Bulunması (Appel- Entscheidungen) 342
9) Anayasa Mahkemesi Kararlarının Hukuksal Sonuçları 345
a) Anayasa -Yargısal Kararlar 345
b) Kararların Bağlayıcılığı ve Kesinliği (Yaptırım Gücü) 347
10. Anayasa Yargılamasında Usul Kuralları 351
11. Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma Kararı 352
a) 21.10.1993 Tarihli Karardan Önce Yürürlüğü Durdurma Kararının Türk Öğreti ve Uygulamasındaki Anlamı 352
aa) Anayasa Hukuku Öğretisi 352
bb) Anayasa Mahkemesinin İçtihadı 353
b) 21.10.1993 Tarihli Karar 356
c) Değerlendirme 356
aa) Yürürlüğü Durdurma Kararı ve Hukuk Devletinde
Etkili Bir Yargı Denetimi 356
bb) Türk Uygulaması İçin Alman Modeli 358
cc) Düzenlemenin Tarihsel Gelişimi 359
dd) Anayasa Mahkemesinin Boşluk Doldurma Yetkisi 360
ee) Yürürlüğü Durdurma Kararı ve Yargı Erki 361
ff) Yürürlüğü Durdurma Kararları ve Anayasa
Mahkemesi Kararlarının Etki Gücü 361
gg) Sonuç 362
12. Anayasa Kurallarının Doğrudan Uygulanması 362
LİTERATÜR X 366
VI.OLAĞANÜSTÜ HAL VE SIKIYÖNETİM DÜZENİ 377
A. Genel Olarak 377
B. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetimin Hukuksal Sonucu 380
C. Olağanüstü Hal Rejimlerinde Yargısal Denetim 382
1. Olağanüstü Hal Rejiminin İlanı İşlemi Üzerindeki
Yargısal Denetim 382
2. Olağanüstü Hal Rejimi İşlemleri Üzerindeki
Yargısal Denetim 384
D. Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetimde Temel Haklar 385
LİTERATÜR XI 387
VII.ANAYASALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ SORUNU 388
A. Özgün Kurucu İktidar-Türev Kurucu İktidar 388
B. Anayasalarımızda Anayasayı Değiştirme Sorunu 390
LİTERATÜR XII 402
VIII.TEMEL HAKLAR 403
A. Genel Olarak Temel Haklar 403
1. İnsan Hakları 403
2. Temel Haklar 404
3. Anayasal Haklar 405
4. Yazısız Temel Haklar 405
5. Demokratik Fonksiyonel Temel Hak Görüşü 407
B. Temel Hak Kavramı ve Temel Hakların Tarihçesi 407
1. Temel Hakların Varlığı ve Anlamı 407
2. Temel Hakların Ortaya Çıkması ve Belirginleşmesi 408
3. Avrupa Temel Haklar Şartı 412
4. Temel Hakların Türkiye’deki Gelişimi 415
5. Temel Hakların Sınırlanması 417
a) Yasa Kaydı 417
aa. Basit Yasa Kaydı 418
bb. Nitelikli Yasa Kaydı 418
b) İçeriksel Sınırlamalar 419
aa) Koruma Alanı Sınırlamaları
(Temel Hak İçeriksel Sınırlamalar) 419
bb) Anayasa İçeriksel Sınırlamalar 420
c) Yasa Kaydından Oranlı Yasa Kaydına 423
6. Sınırlamanın Sınırları 424
a) Yasa Kaydı 424
b) Oranlılık (Ölçülülük) İlkesi 425
aa) Elverişlilik 426
bb) Zorunluluk 426
c) Öz (Çekirdek) Kriteri 427
d) Belirginlik İlkesi 429
e) İnsan Onuru Kriteri 429
f) Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Kriterleri 430
g) Laik Cumhuriyetin Gerekleri Kriteri 431
h) 3.10.2001 Tarihli Anayasa Değişikliğinin
Değerlendirilmesi 432
C. Temel Ödevler 433
D. Temel Hakların Kötüye Kullanılması 434
E. Sert Çekirdekli Temel Haklar 437
LİTERATÜR XIII 439
F. Münferit Temel Haklar 441
1. Negatif Statü Hakları 442
a) Yaşam ve Vücut Bütünlüğü Üzerindeki Hak
(Anayasa md.17 f. I ve II) 442
aa) Genel Olarak 442
bb) Koruma Alanı 442
cc) Müdahaleler 443
aaa) Yaşama Yapılan Müdahaleler 443
bbb) Vücut Bütünlüğüne Müdahaleler 443
dd) Müdahalelerin Anayasa Hukukunca Haklı Çıkarılması 444
aaa) Yaşam Üzerindeki Hakkın Sınırları 444
bbb) Sınırlamanın Sınırı 444
ee) Ölüm Cezası 446
aaa) Genel Olarak 446
bbb) Türkiye’de Ölüm Cezası 450
b) Genel Eşitlik İlkesi 453
aa) Tarihsel Gelişim 453
bb) Koruma Alanı 453
aaa) Kapsamı 453
bbb) İçeriği 454
cc) Norm Programı 454
aaa) Ayırım Kriterleri 454
bbb) Ayırım Amacı 455
ccc) Ayırım Kriterleri İle Ayırım AmacıArasındaki
İlişki 455
dd) Fırsat Eşitliği 458
ee) Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olmaları İlkesi 459
c) İnsan Onurunun Korunması İlkesi 472
aa) Genel Olarak 472
aaa) Sübjektif Bir Kamu Hakkı Olarak İnsan Onuru 475
bbb) Bir Anayasal İlke Olarak İnsan Onuru 476
ccc) Bir Değer Kriteri Olarak İnsan Onuru 476
ddd) İnsanı Toplum Fonksiyonlarının Objesi Olmaktan
Koruyan Bir İlke Olarak İnsan Onuru 477
eee) Sınırlamanın Sınırı Olarak İnsan Onuru 477
fff) Hakkın Özü ve İnsan Onuru 477
ggg) Eşitlik İlkesi ve İnsan Onuru 478
bb) İnsan Onurunun Kişiliğin Serbestçe Geliştirilmesi
Hakkıyla İlişkisi 478
cc) İnsan Onuru Kavramı ve İçeriği 480
dd) Bilgi İşlemin Doğurduğu Problemler 482
ee) Suni Döllenmeye İlişkin Sorunlar 485
d) Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü 486
aa) Genel Olarak 486
bb) Tarihsel Gelişim 488
cc) Koruma Alanı ve Müdahaleler 489
aaa) Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü
(Anayasa md.26 f.I) 489
(1) Koruma Alanı 489
(2) Söz,Yazı ve Resimle Açıklamak ve Yaymak 491
(3) Müdahaleler 492
bbb) Enformasyon Özgürlüğü 492
(1) Koruma Alanı 492
(2) Müdahaleler 494
ccc) Basın Özgürlüğü 495
(1) Koruma Alanı 495
(1a) Basın Kavramı 495
(1b) Güvencenin Kapsamı 495
(1c) Anayasa md.26 f.I’deki Diğer Temel
Haklarla İlişkisi 496
(2) Müdahaleler 497
ddd) Radyo ve Televizyon İle Haber Verme
Özgürlüğü (Anayasa md.26 f.I C.2) 498
(1) Radyo-Televizyon Kavramı 498
(2) Garantinin Kapsamı 498
eee) Film İle Haber Verme Özgürlüğü
(Anayasa md.26 f.I. C.2) 498
(1) Koruma Alanı 498
(2) Müdahaleler 498
dd) Anayasa Hukukunca Müdahalelerin Haklı Çıkarılması 499
aaa) Sınırlama Nedenleri 499
bbb) Sınırlamanın Sınırı Olarak Sansür Yasağı 501
e) İnternet Özgürlüğü 502
aa) Koruma Alanı 502
bb) İnternet Özgürlüğünün Sınırları, Sınırlamanın Sınırları 506
(aaa) İnternet Özgürlüğünün Ulusal ve Uluslararası
Sınırları 506
(bbb)İnternet Sınırlamaları İçin Genel Ölçütler 508
(1) Sınırlamaların Meşruluğu 508
(2) Sınırlamaların Dayandığı İlkeler 508
(3) Uluslararası Saygı Ödevi 510
f) Din ve Vicdan Özgürlüğü 514
aa) Din ve İbadet 514
bb) Din ve Vicdan Özgürlüğü 514
cc) İnanma Özgürlüğü 514
dd) Laik Devlet Düzeni İçinde Din Özgürlüğü Nasıl
Sağlanabilir? 515
ee) Vicdan Özgürlüğü ve Din Özgürlüğü ve
Kanaat Özgürlüğü 515
ff) Özgürlük Taşıyıcısının Aktif ve Pasif Tutumuna Göre
Din ve Vicdan Özgürlüğü 516
gg) Bütün Dinlerin Mensuplarının Yasa Önünde
Eşit Oluşu 516
hh) İbadet Ayin ve Törenler 517
kk) Dinin Kötüye Kullanılması 517
ll) Dinin Kötüye Kullanılmaması İçin Önlemler 518
mm)Zorunlu Din Dersleri-Din ve Vicdan Özgürlüğü 519
nn) Başörtüsü Sorunu-Din ve Vicdan Özgürlüğü 520
oo) Laik Devlet Düzeni=Din Özgürlüğünün Sınırı 522
g) Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 523
aa) Yurt İçinde Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 523
aaa) Temel Hak Taşıyıcısı 523
bbb) Koruma Alanı 523
(1) Yerleşme ve İkamet 523
(2) Yer Değiştirme Amacı İle Hareket 524
(3) Negatif Seyahat Özgürlüğü 525
ccc) Müdahaleler 525
bb) Yurt Dışına Çıkmak ve Yurda Girmek Özgürlüğü 527
h) Sığınma Hakkı 528
k) Bilim ve Sanat Özgürlüğü 530
aa) Sanat Özgürlüğü 530
bb) Bilim Özgürlüğü 532
2. Pozitif Statü Hakları 535
a) Ailenin Korunması 535
aa) Kurumsal Garanti 535
bb) Devletin Görevi 536
cc) Evlilik ve Aile Kavramları 537
dd) Evlilik Birliği ve Aile Kurma Hakkı 537
ee) Eşit Haklara Sahip Olma Hakkıyla İlişkisi 537
ff) Evliliğin Çekirdek Bünyesinin Dokunulmaz Ögeleri 539
3. Aktif Statü Hakları 540
a) Genel Olarak 540
b) Siyasal Hakları ve Ödevler 544
aa) Vatandaşlık Hakkı 544
bb) Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma
Hakları 547
aaa) Koruma Alanı 548
bbb) Müdahaleler 550
cc) Siyasi Parti Özgürlüğü 551
aaa) Koruma Alanı 551
bbb) Sınırlamalar 551
LİTERATÜR XIV 556
KAVRAM DİZİNİ 563
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 577
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ 643

LİTERATÜR I

Böckenförde                           :   Die Methoden der Verfassungsinterpretation,

                                                       NJW 1976, s.2089.

Bryde B.O.                              :   Verfassungsentwicklung, Baden-Baden, 1982.

Esser                                         :   Vorverständnis und Methodenwahl
                                                       der Rechtsfindung Frankfurt am Main, 1978.

Gören Z.                                  :   Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, 2000.

Hesse K.                                   :   Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
                                                       Deutschland, Heidelberg-Karlsruhe, 1977, 17B., 1990.

Larenz K.                                :   Methodenlenre der Rechtswissenschaft, 4B., Berlin-
                                                       Heidelberg-NewYork, 1979.

Meier W.                                  :   Staats- und Verfassungsrecht, Bd.I, 3.B., Achim, 1993.

Stein E.                                     :   Staatsrecht, Tübingen, 1993.

Stern K.                                    :   Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,
                                                       Bd.I, 2.B., München, 1984.

Stern K.,                                   :   Constitutionalism Movements and new Constitutıons,
                                                       Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı, 9-13 Ocak,
                                                       Ankara, 2001, s.1033-1402. 

LİTERATÜR II

                                            

Abadan Y.                                :   Tanzimat Fermanının Tahlili, Tanzimat, İstanbul,
                                                       1940.

Aldıkaçtı O.                             :   Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası,
                                                       İstanbul, 1982.

Arsel İ.                                      :   Birinci ve İkinci Meşrutiyet Devirlerinde Çift Meclis
                                                       Sistemi Tecrübesi, AÜHFD, 1953, S. I-V, s. 194-215.

Arsel İ.,                                     :   Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara 1961.

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
                                                       Ankara, 1965.

Başgil A.F.                               :   Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa Prensipleri,
                                                       İstanbul, 1957.

Danişmend I.H.                      :   31 Mart Vakası, İstanbul, 1961.

Gözübüyük Ş.A.- Kili S.       :   Türk Anayasa Metinleri, 1839-1980,

                                                       Ankara, 1957-1985.

Kapani M.                               :   Kamu Hürriyetleri, Ankara, 1993.

Karal E.Z.                               :   Osmanlı Tarihi, C.V(1947), C.VIII(1962) Ankara.

Kili S.                                        :   1876 Anayasasının Çağdaşlaşma Sorunları
                                                       Açısından Değerlendirilmesi, 1876 Armağanı
                                                       (Kanun-u Esasinin 100.Yılı) Ankara, 1978.

Kubalı H.N.                             :   Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul, 1960.

Mumcu A.,                               :   Divan-ı Hümayun, Ankara, 1976.

Okandan R.G.                         :   Amme Hukukumuzun Ana Hatları, İstanbul, 1957,
                                                       1959, 1971, 1977.

Onar S.S.                                  :   İdare Hukuku, C. I, İstanbul, 1945.

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, 2008.

Özçelik S.                                 :   Sened-i İttifak, İÜHFM, C.XXIV, 1958, No: 4, s.1                                               vd.

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

Server F.                                  :   Anayasalar ve Siyasi Belgeler, İstanbul, 1962.

Tikveş Ö.                                 :   Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, 1982.

Tunaya T.Z.                            :   Türkiyede Siyasi Partiler, İstanbul, 1952.

Uzunçarşılı I.H.                      :   Osmanlı Tarihi C. I, 2.B., Ankara, 1961.

Üçok C.                                     :   1876 Anayasasının Kaynakları, Türk Par­lamentocu-
                                                       luğunun İlk Yüzyılı, 1987-1976, Siyasi İlimler
                                                       Türk Derneği Yayını, Ankara (Tarihsiz) s.1-8. 

LİTERATÜR III

Abadan Y.                                :   Die Türkische Verfassung von 1961, JÖR 13 (1964).
                                                       s.326 vd.

Aldıkaçtı O.                             :   Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961
                                                       Anayasası, İstanbul, 1982.

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
                                                       Ankara, 1965.

Atatürk                                     :   Nutuk, C.I-II-III, Devrim Tarihi Enstitüsü
                                                       Yayını, İstanbul 1967.

Balta T.B.                                :   Rapport du législatif et de l’Executif en Turquie,
                                                       Ankara 1958, s. 3 vd.

Feyzioğlu T.                            :   Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai
                                                       Murakabesi, Ankara 1951.

Gözübüyük A.Ş.-                    :   Türk Anayasa Metinleri, Ankara, 1985.
Sezgin Z.                                     

Gözübüyük A.Ş.-                    :   1924 Anayasası Hakkındaki Meclis
Kili S.                                            Görüşmeleri, Ankara, 1957.

Kubalı H.N.                             :   Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, İstanbul
                                                       1960.

Okandan R.G.                         :   20 Nisan 1340 Anayasamıza Göre Kaza
                                                       Hakkı, İÜHFM, C. XXXII, S. 2-4, s.411 vd.

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995

Server F.                                  :   Anayasalar ve Siyasi Belgeler, İstanbul, 1962.

Tunaya T..Z.                           :   TBM Meclisinin Kuruluş ve Siyasi Karakteri,
                                                       İHFM, C.XXIII 1958, S. 3-4, s.230 vd.

LİTERATÜR IV

 

Abadan Y.                                :   Die Türkische Verfassung von 1961, JöR 13
                                                       (1964), s. 326 vd.

Aldıkaçtı O.                             :   Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961
                                                       Anayasası, İstanbul, 1982.

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
                                                       Ankara, 1965.

Duran L.                                  :   Askeri İdarenin Yargısal Görev ve Yetkisinin
                                                       Sınırları, Onar Armağanı, İstanbul, 1977, s. 193 vd.

Gören Z.                                  :   Temel Hakların Özel Hukuk Düzenine Etkisi,
                                                       Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü,
                                                       Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları
                                                       Sempozyumu I’den Ayrı Bası, 11 Mayıs 2001.   

Gözübüyük A.Ş.                     :   Anayasa Hukuku, 4.B., Ankara, 1993.

Hazır H.                                   :   Türkiye'de ve Yabancı Ülkelerde Olağanüstü Hal
                                                       Rejimle­rinde Kamu Hürriyetlerinin Sınırlanması
                                                      (1961 Anayasa Rejimi), Konya, 1991.

 

Hirsch E.E.                              :   Anayasanın Özel Hukuk Kurallarına Etkileri, Birinci
                                                       Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğ, Türkiye Barolar
                                                       Birliği Yayınları, Ankara, 1971, s. 3 vd.

 

Hirsch E.E.                              :   Die Staatsverfassungen der Welt, Türkei Bd. 7.,
                                                       Frankfurt am Main-Berlin, 1966.

 

Hirsch E.E.                              :   Verfassungsgericht und politische Gewalt in der
                                                       Türkei (Analyse zweier Entscheidungen des
                                                       türkischen Verfassungsgerichts) AöR 100 (1975)
                                                       s. 52 vd.

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

Öztürk K.                                 :   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, C. I., Ankara, 1966.

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

Sağlam F.                                :   Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, 1982.

Soysal M.                                 :   100 Soruda Anayasanın Anlamı, 7. B., İstanbul,
                                                       1987.

Tanör B.                                  :   12 Mart Rejimi Anayasa Değişiklikleri, 1876 Armağanı,
                                                       Kanun-u Esasinin 100. Yılı, Ankara, 1978, s. 419-438.

Tikveş Ö.                                 :   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Şerhi ve Uygulaması,
                                                       İstanbul, 1969.

Yayla Y.                                   :   Anayasa Mahkemesine Göre Cumhuriyetin Özü,
                                                       Prof. Dr. Hıfzı Timur'un Anısına Armağan,
                                                       İstanbul, 1979, s. 973-1040.

LİTERATÜR V

Aliefendioğlu Y.                     :   Anayasal Normlar Hiyerarşisinin Temel Hakları
                                                       Koruma İşlevi, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve
                                                       Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, VIII. Avrupa
                                                       Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara, 7-10
                                                       Mayıs 1990, (Türk Anayasa Mah­ke­mesi Raporu),
                                                       Türk Anayasa Mahke­mesi Yayınları, No. 17, C.II,
                                                       s. 27-36.

 

Arar I.                                      :   Atatürk’ün Halkçılık Programı, İstanbul, 1963.

 

Arndt H.W.- Rudolf W         :   Öffentliches Recht, Vahlens Handbücher der

                                                       Wirtschafts-und Sozialwissenschaften, Verlag

                                                       Vahlen, 4 B., München 1983.

 

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
                                                       Ankara, 1965.

 

 

Cansel E.                                  :   Anayasal Normlar Hiyerarşisi, Anayasal Normlar
                                                       Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi,
                                                       VIII. Avrupa Anayasa Mah­kemeleri Konferansı,
                                                       Ankara, 7-10 Mayıs 1990, (Türk Anayasa Mahkemesi
                                                       Ra­poru), Türk Anayasa Mahkemesi Yayınları,
                                                       No. 17, C. II, s. 15-26.

 

Çağlar B.                                 :   Anayasa Bilimi, İstanbul, 1989,

 

Dal K.                                       :   Türk Esas Teşkilat Hukuku, Ankara, 1986.

 

Daver B.                                   :   İnsan Hakları ve Türkiye, Fadıl H. Sur’un Anısına
                                                       Armağan, AÜSBFY.

 

Duran L.                                  :   Askeri İdarenin Yargısal Görev ve Yetkisinin
                                                       Sınırları, Onar Armağanı, İstanbul, 1977, s. 193 vd.

 

Feyzioğlu T.                            :   Atatürk ve Milliyetçilik, Atatürk Araştırma
                                                       Merkezi Dergisi, C. I, s. 2, Mart 1985, s. 353-411.

 

Gönül M.                                  :   Anayasa Mahkemelerinin İçtihatlarına Göre Temel
                                                       Haklar Kavramı, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve
                                                       Temel Hakların Ko­run­ma­sın­da­ki İşlevi, VIII. Avrupa
                                                       Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara, 7-10 Mayıs
                                                       1990, (Türk Anayasa Mahkemesi Raporu), Türk
                                                       Anayasa Mahkemesi Yayınları, No. 17, C. II, s. 5-26.       

 

Gören Z.                                  :   Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, 2000.

 

Gözübüyük A.Ş.                     :   Anayasa Hukuku, Ankara, 1986, 1992, 1993.

 

Gözübüyük A.Ş.-Sezgin Z.   :   1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Gö­rüş­meleri,              
                                                       Ankara, 1957.

 

Hesse K.                                   :   Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
                                                       Deutschland, 10. B., Heidelberg-Karlsruhe, 1977.

 

Hirsch E.E.,                             :   Die Verfassung der türkischen Republik, JöR
                                                       32 (1983), s. 511-623.

 

 

Hirsch E.E.,                             :   Die einstweilige Ordnung der türkischen Verfassung,
                                                       Orient 22/4 (1981), s.431 vd.

 

İnan A.                                      :   Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El yazıları,
                                                       Türk Ta­rih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969.

 

Kaboğlu İ.Ö.                           :   Kollektif Özgürlükler, Diyarbakır, 1989.

 

Kant I. - Vorländer K.          :   Methaphysik der Sitten, 4.B., Hamburg, 1972.

 

Karpen U.                                :   Human Rights in die Constitutions of the Western
                                                       World: Some Interpretational Trends comparative
                                                       contitutional Law, Mahndra P. Singh, lucknow:
                                                       Eastern Book Co., 1989.

 

Kelsen H.                                 :   General Theory of Law and State, Newyork: Russel
                                                       and Russel 1945.

 

Kriele M.                                 :   Befreiung und politische Aufklärung, Plädoyer für die
                                                       Würde des Menschen, 1980, 2. Bölüm, Prf. 9-11 ve 6.

 

Kriele M.                                 :   Freiheit und Gleichheit, Handbuch des
                                                       Verfassungrechts Berlin-Newyork, 1983.

 

Maihofer W.                           :   Prinzipien freiheitlicher Demokratie, Handbuch
                                                       des Verfassungsrechts, Berlin-Newyork, 1983.

 

Maihofer Freiheis                 :   Politik für Nicht Politiker, Ein ABC zur aktuellen
                                                       Diskussion (edt.) v.H.H., Schulz Bd. I, 1972.         

 

Özbudun E.                             :   Atatürk ve Demokrasi, Atatürk Araştırma Merkezi
                                                       Dergisi, C.V, Mart 1989, S. 14, s. 285-295.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, 2008.

 

Özbudun E.                             :   Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Hukuki
                                                       Niteliği, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. I,
                                                       Mart 1985, s. 498.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Rumpf C                                  :   Verfassungsänderung in der Türkei, Bilkent
                                                       Üniversitesi Venedig Komisyonu Sempozyumu,
                                                       Ankara, 9.11.2001.

 

Soysal M.                                 :   100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, 1987.

 

Tanör B,                                  :   İki Anayasa 1961-1982, İstanbul, 1986.

 

Turhan M.                               :   Anayasamız ve Demokratik Toplum Düzeninin
                                                       Gerekleri, Anayasa Yargısı 8, s. 401-420.

 

Yayla Y.                                   :   Anayasa Mahkemesine Göre Cumhuriyetin Özü,
                                                       Prof. Dr. Hıfzı Timur’un Anısına Ar­ma­ğan, İstanbul,
                                                       1979, s. 973-1040.

 

Yüzbaşıoğlu N.                       :   Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku,
                                                       (Yayımlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul, 1991.
                                                      

 

 

LİTERATÜR VI

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
                                                       Ankara, 1965.

 

Fechner E.                               :   Freiheit und Zwang im sozialen Rechtstaat, Tübingen,
                                                       1953.

 

Forsthof E.                              :   Verfassungsprobleme des Sozialstaats, Münster, 1954.

 

Gören Z.                                  :   Anayasa Yargısı ve Yasama, Anayasa Yargısı 13,
                                                       s. 81-149.

 

Gören Z.                                  :   Anayasa ve Sorumluluk, Ankara, 1995.

 

Gören Z.                                  :   Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, 2000.

 

Herzog R.                                :   Grundgesetz-Kommentar, Maunz Th.-Dürig
                                                       G., Bd. I, Art. 1-12, München, 1990.

 

Hesse K.                                   :   Der Gleichheitsgrundsatz im Staatsrecht, AöR 77,
                                                       1951/52.

 

Hirsch E.E.                              :   Die Staatsverfassungen der Welt, Die Verfassung der
                                                       türkischen Republik, Bd 7, Türkei, Frankfurt am
                                                       Main-Berlin, 1966.

 

Huber E.R.                              :   Rechtsstaat und Sozialstaat in der modernen
                                                       Industriegesellschaft, Rechtsstaatlichkeit und
                                                       sozialstaatlichkeit (edt), Forsthoff E., Darmstadt, 1968.

 

Huber E.R.                              :   Streit um das Wirtschaftsverfassungsrecht,
                                                       DöV 1956, s.97 vd.

 

Huber E.R.                              :   Lorenz v. Stein und die Grundlegung der Idee
                                                       Sozialstaats, Nationalstaat und Verfassunsstaat,
                                                       Stuttgart, 1965.

Kaboğlu İ.                               :   Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası, Halk Neyi
                                                       Oylayacak, Ankara, 2010.

 

Kocahanoğlu O.S.                 :   Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, İstanbul, 1993.

 

Lechner H.                              :   Zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gegen
                                                       Unterlassungen des Gesetzgebers, NJW 1955, s.1817.

Leibholz G.                             :   Die Gleichheit vor dem Gesetz, Berlin, 1925.

 

Meier W.,                                 :   Staats-und Verfassungsrecht, 3 B., Bd. I,
                                                       Achim, 1993.

 

Menger C.F.                            :   Der Begriff des sozialen Rechtsstaats, Bonner
                                                       Grundgesetz, Tübingen, 1953.

 

Maurach R.                             :   Deutsches Strafrecht, 1954.

 

Nipperdey H.K.                      :   Die soziale Markwirtschaft in der Verfassung
                                                       der Bundesrepublik Berlin, 1954.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Pieroth B.- Schlink B.           :   Grundrechte, Staatsrecht II, Heidelberg 1986.

 

Reuss W.-Jantz K.                 :   Sozialstaatsprinzip und soziale Sicherheit,
                                                       Stuttgart, 1960.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Rupp v. Brünneck W.           :   Qualität des Lebens in verfassungsrechtlicher
                                                       Sicht, Verfassung und Verantwortung, Baden-
                                                       Baden, 1983, s. 277-306.

 

Rupp v. Brünneck W.           :   Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebende
                                                       Gewalt, Verfassung und Verantwortung,
                                                       Baden-Baden, 1983, s. 339-365.

 

Schluchter W.                         :   Entscheidung für den sozialen Rechtstaat,
                                                       Herrman Heller und die Staatstheoretische
                                                       Disskussion in der Weimarer Republik, Köln-Berlin,
                                                       1968.

 

Seiwerth J.                               :   Zur Zulaessigkeit der Verfassungsbeschwerde
                                                       gegenüber Grundrechtverletzungen des Gesetzgebers
                                                       durch Unterlassen, Berlin, 1962.

 

Stein E.                                     :   Staatsrecht, 14 B., Tübingen, 1993.

 

Türk H.S.                                 :   Sosyal Piyasa Ekonomisinde Rekabetin Düzenlenmesi,
                                                       Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.XIII, S. 2’den
                                                       ayrı B, s.119 vd.

LİTERATÜR VII

Akbay M.                                 :   Umumi Amme Hukuku Dersleri, Ankara, 1958.

 

Akın İ.F.                                   :   Kamu Hukuku, İstanbul, 1987.

 

Aldıkaçtı O.                             :   Modern Demokrasilerde ve Türkiye'de Devlet
                                                       Başkanlığı, İstanbul, 1960.

 

Arsel İ.                                      :   Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara, 1961.

 

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
                                                       Ankara, 1965.

 

Başgil A.F.                               :   Esas Teşkilat Hukuku, C. I, Türkiye Siyasi Rejimi ve
                                                       Ana­yasa Prensipleri, İstanbul, 1960.

 

Esen B.N.                                 :   Anayasa Hukuku, Genel Esaslar, Ankara, 1970.

 

Feyzioğlu T.                            :   Kuvvetler Ayrılığı Nazariyesi, SBFD, C.II,  s.1-2,
                                                       Ankara, 1947.

 

Göze A.                                     :   Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul, 1983.

 

Gözler K.                                 :   Türk Anayasa Hukuk Dersleri, Bursa 2010.

 

Güneş T.                                   :   Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi,
                                                       İstanbul, 1956.

 

Gürkan Ü.                                :   Montesquieu ve Kanunların Ruhu, AÜHFD,
                                                       C. XL, 1985, S. 1-4, s. 9-31.

 

Hirsch E.E.                              :   Die Verfassung der türkischen Republik, JöR
                                                       32 (1983),  s.513-623.

 

Karamustafaoğlu T.             :   Yasama Meclislerini Fesih Hakkı, Ankara, 1982.

 

Özbudun E.                             :   Parlamenter Rejimde Hükümeti Murakabe Vasıtaları,
                                                       Ankara, 1962.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Server F.                                  :   Anayasalar ve Siyasi Belgeler, İstanbul, 1962.

 

Soysal M.                                 :   100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, 1987.

 

Tanör B.- Yüzbaşıoğlu N.    :   1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku,

                                                       İstanbul, 2001.

 

Teziç E                                     :   Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003.

LİTERATÜR VIII

Akipek İ.                                  :   Devletler Hukuku, I. Kitap, Ankara, 1963.

 

Aksoy                                        :   Anayasayı Çiğneme Suçu Karşısında Mebusların
                                                       Sorumsuzluluğu Prensibi, Cumhuriyet Gazetesi,
                                                       7-11 Temmuz 1961.

 

AliefendioğluY.                      :   Anayasa Yargısı Açısından Olağanüstü Yö­netim
                                                       Usulleri, Anayasa Yargısı 9, s. 411-434.

 

Aliefendioğlu Y.                     :   Anayasal Normlar Hiyerarşisinin Temel Hakları
                                                       Koruma İşlevi, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve
                                                       Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, VIII. Avrupa
                                                       Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara, 7-10
                                                       Mayıs 1990, (Türk Anayasa Mahkemesi Raporu),
                                                       Türk Anayasa Mahkemesi Yayınları, No. 17, C.II, 
                                                       s. 27-41.

 

Arsel İ.                                      :   Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara, 1961.

 

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara,
                                                       1965.

 

Betterman K.A.-                     :   Die Rechte und Freiheiten der europäischer
Neumann F.L-                            Menschenrechtskonvention, Die Grundrechte, 1966.
Nipperdey H.C. (edt)                

 

Bilgen P.                                  :   1961 Anayasasına Göre Sıkıyönetim, İstanbul, 1976.

 

Cansel E.                                  :   Anayasal Normlar Hiyerarşisi, Anayasal Normlar
                                                       Hiyerarşisi ve Temel Hakların Korunmasındaki
                                                       İşlevi, VIII. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konfe-
                                                       ransı, Ankara, 7-10 Mayıs 1990, (Türk Anayasa
                                                       Mahkemesi Raporu), Türk Anayasa Mahkemesi
                                                       Ya­yınları, No. 17, C.II, s.15-26.

 

Cansel E.                                  :   Anayasa Mahkemelerinin İçtihatlarına Göre Temel
                                                       Haklar Kavramı, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve
                                                       Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, VIII. Avrupa
                                                       Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara 7-10
                                                       Mayıs 1990, (Genel Rapor), Türk Anayasa Mahke
                                                       mesi Yayınları, No. 16, C.I,  s.41-80.

 

Çağlar B.                                 :   Anayasa Bilimi, Bir Çalışma Taslağı, İstanbul, 1989.

Çelik E.                                    :   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk
                                                       Hukukunda Yeri ve Uygulaması, İdare Hukuku ve
                                                       İlimleri Dergisi, İstanbul, 1988, C.9, s. 1-3, s. 47-56.

 

Duran L.                                  :   Kanun Hükmünde Kararname, Amme İdaresi
                                                       Dergisi, C.8, S. 2, Haziran 1975, s.3-19.

 

Erem F.                                    :   Türk Ceza Hukuku, C.II, Hususi Hükümler,
                                                       Ankara, 1962.

 

Eroğul C.                                 :   Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Se­na­to­su­nun
                                                       Yeri, Ankara, 1977.

 

Gölcüklü F.                             :   Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların Ko-
                                                       runmasındaki İşlevi VIII Avrupa Anayasa Mahke­me­-
                                                       leri Konferansı, Bildiriler ve Konuşmalar, Türk Ana-
                                                       yasa Mahkemesi Yayınları No:20, C.5, s. 57-60.

 

Gözler K.                                 :   Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, 2010

 

Gözler K.                                 :   Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi,
                                                       Bursa, 2000.

 

Gözübüyük A.Ş.                     :   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel
                                                       Başvuru Hakkı, Ankara, 1987.

 

Gözübüyük A.Ş.- Sezgin Z.  :   1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Gö­rüş­meleri,
                                                       Ankara, 1957.

 

Gözübüyük A.Ş.                     :   Anayasa Hukuku, Ankara, 1993.

 

Güneş T.                                   :   CHP’nin Haksız İktisaplarının İadesi Hak­kın­da, 6195
                                                       Sayılı Kanunu İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı
                                                       Üzerine, AÜSBFD, C. 18, No. 3-4, Eylül-Aralık
                                                       1963,  s. 345-361.

 

Güneş T.                                   :   Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının
                                                       Düzenleyici İşlemleri, Ankara, 1965.

 

Hirsch E.E.                              :   Die Staatsverfassungen der Welt, Die Verfassung
                                                       der türkischen Republik Bd. 7, Türkei, Frankfurt
                                                       am Main- Berlin, 1966.

 

Kelsen H.                                 :   Reine Rechtslehre, Leipzig-Wien, 1934.

 

Kubalı H.N.                             :   Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar ve Siyasi
                                                       Rejimler, İstanbul, 1971.

Maunz Th.-Dürig G.-
Herzog R.                                :  
Grundgesetz-Kommentar, Art 1-12, München, 1990.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Özbudun E.                             :   Anayasal Açıdan Kanun Hükmünde Ka­rar­na­me,
                                                       Anayasa Yargısı, 2, s. 225-238.

 

Pieroth B., Schlink B.           :   Grundrechte Staatsrecht, Schwerpunkte, Bd. II,
                                                       Heidelberg, 1986.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Sağlam F.                                :   Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinin
                                                       Sınırları, Uygulamanın Yay­gın­laş­ma­sın­dan Doğabi-
                                                       lecek Sorunlar, Anayasa Yargısı (1984), s.259-271.

 

Soysal M.                                 :   İnsan Hakları Açısından Temel Hak ve Özgürlük­lerin                       Niteliği, Anayasa Yargısı 3, s. 39-41.

 

Soysal M.                                 :   100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, 1987.               

 

Teziç E.                                    :   Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003.

 

Teziç E.                                    :   Parlamento Kararı ve Kanun, Anayasa Yargısı 5,
                                                       s.121-130.

 

Teziç E.                                    :   Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı,
                                                       İstanbul, 1972.

 

Teziç E.                                    :   Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler,
                                                       Amme İdaresi Dergisi, C.V, s. 1 Mart 1972, s. 3-14.

 

Tunaya T.Z.                            :   Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul, 1975.

 

Tunaya T.Z.                            :   Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul,
                                                       1980,                1982.

 

Yüzbaşıoğlu N.                       :   1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına
                                                       Göre Türkiye’de Kanun Hük­münde Kararnameler
                                                       Rejimi İstanbul, 1996.

 

 

LİTERATÜR IX

Aldıkaçtı O.                             :   Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961
                                                       Anayasası, Ankara, 1982.

 

Aldıkaçtı O.                             :   1961 Anayasasında Devlet Başkanı Ka­rar­namelerinin
                                                       ­ İmzalanması, MHAD, Yıl 1, s. 2, 1968, s.30-46.

 

Armağan S.                             :   1961 Anayasası ve Bakanlar Kurulu, İstanbul, 1978

 

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları,
                                                       Ankara, 1965.

 

Dal K.                                       :   Türk Esas Teşkilat Hukuku, Ankara, 1986.

 

Dönmezer S.-­Erman S.         :   Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım,
                                                       C. I, 10. B., İstanbul, 1987.

 

D Duran L.                              :   III. Cumhuriyetin Yürütmesi: Kuvvetli İcra mı,
                                                       Kişisel İktidar mı, Bahri Savcı'ya Armağan, Ankara,
                                                       1988, s. 232-243.

 

Gören  Z.                                 :   Parlamenter Demokrasi ve Cumhurbaşkanının
                                                       Yetkileri, Cumhuriyet, 30.11.2005.

 

Gözler K.                                 :   Cumhurbaşkanı Hükümet Çatışması, Bursa, 2000.

 

Gözler K.                                 :   Anayasa Değişikliği Gerekli mi? Türkiye Günlüğü,
                                                       s.65, 2001, S.108-123 (www.20.uludag.edu.tr s.6)

 

Gözler K.                                 :   Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, 2010.

 

Gözübüyük A.Ş.                     :   Anayasa Hukuku, Ankara, 1993.

 

Gözübüyük A.Ş.-Sezgin Z.   :   1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Gö­rüş­mele­ri,
                                                       Ankara, 1957.

 

Hirsch E.E.                              :   Die Saaatsverfassungen der Welt, Bd. 7, Türkei,
                                                      
Frankfurt am Main-Berlin, 1966.

 

Karamustafaoğlu T.             :   Yasama Meclislerinin Fesih Hakkı, Ankara, 1982.

 

Kocahanoğlu O.S.                 :   Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa Hukuku, İstanbul
                                                       1993.

Özbudun E.                             :   Parlamenter Rejimde Parlamentonun Hükümeti
                                                       Murakabe Vasıtaları, Ankara, 1962.

 

Özbudun E.                             :   Constitutional Law, Introduction to Turkish Law,
                                                       Ansay T./ -Wallace D Jr., (edt), Deventer-Kluver,
                                                       1987, s.23-60.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, 2008.

 

Özek Ç.                                     :   Anayasayı İhlal Suçunda Hazırlık Hareketleri-
                                                       İcra Hareket­leri, Yargı, Ocak-Nisan 1980,
                                                       C.16, s. 1-2.

 

Polatcan İ.                               :   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul, 1989.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Soysal M.                                 :   100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, 1987.

 

Tanör B.                                  :   İki Anayasa 1961-1982, İstanbul, 1986.

 

Tanör B.-Yüzbaşıoğlu N.     :   1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hu­ku­ku,
                                                      
İstanbul, 2001.

 

Teziç E.                                    :   Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003.

 

Tikveş Ö.                                 :   Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, 1982.

 

LİTERATÜR X      

Adomovich L.K.-Spanner H.: Handbuch des österreichischen Verfassungsrechts,
                                                       5.B, Wien, 1957.

 

Akıllıoğlu T.                           :   İnsan Hakları, Ankara, 1992, 1995.

 

Aliefendioğlu Y                      :   Anayasal Denetimin Kimi Sorunları, Yargıtay
                                                       Dergisi, 1983, Ocak Nisan, S. 1-2, s. 51 vd.

 

Aliefendioğlu Y.                     :   Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Anayasa
                                                       Yargısı, Amme İdaresi Dergisi, Eylül 1992, C. 24,
                                                       S. 3, s. 44 vd.

 

Aliefendioğlu Y.                     :   Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi,
                                                       Ankara, 1996.

 

Armağan S.                             :   Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi,
                                                       İstanbul, 1967.

 

Armağan S.                             :   Federal Almanya’da Anayasa Şikayeti, MHAD,
                                                       C.7, 1971.

 

Armağan S.                             :   Memleketimizde Anayasa, Seçimler ve Anayasa
                                                       Mahkemesi, İstanbul 1975.

 

Ataay A.                                   :   Medeni Hukukun Genel Teorisi, 2.B, İstanbul, 1971.

 

Azrak Ü.                                   :   Anayasa Mahkemesi iptal Kararlarının Geriye
                                                       Yürümezliği, Anayasa Yargısı, (1984), s. 151-168.

 

Azrak Ü.                                   :   Türk Anayasa Mahkemesi, İÜHFM, C.28, 1962,
                                                       s.649-700.

 

Balta T.B.                                :   Türkiye'de Anayasa Yargısı, AÜHFD, s.1-4 (1961)
                                                       C., XVIII, s. 547 vd.

 

Bogs H.                                     :   Die Verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen,
                                                      
unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung
                                                       des Bundesverfassungsgerichts, Stuttgart, 1966.

Cotta S.                                     :   Richter und Politik-Giudicee Politica, Rechtsstaat in
                                                       der Bewährung, Bd. 5., Heidelberg-Karlsruhe, 1978.

Çağa T.                                    :   Yürütmenin Durdurulmasına dair İdare Hukuku
                                                       Alanında Sorumluluk, İstanbul, 1980.

 

Çağlar B.                                 :   Anayasa Yargısında Yorum Problemi, Karşılaştırmalı
                                                       Anal­izin Katkıları, Anayasa Yargısı 2, (1986),
                                                       s. 161-195.

 

Çağlar B.                                 :   Parlamentolar ve Anayasa Mahkemeleri, Teori ve
                                                       Pratikte Anayasa Yargısının Sınırları Problemi,
                                                       Anayasa Yargısı 3, s. 137-187.

 

Dalamanlı L-

Kazancı M.                              :   İlmi Kazai içtihatlarla Açıklamalı Türk Medeni
                                                       Kanunu, Bd.I, İstanbul, 1991.

 

Dohring Karl                          :   Allgemeine Staatslehre, C.F. Müler Juristischer
                                                       Verlag, heidelberg 1991

 

Dolzer R.                                  :   Die Staatstheoretische und Staatsrechtliche Stellung
                                                       des Bundesverfassungsgerichts, Berlin, 1971.

 

Duran L.                                  :   Türkiye'de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu,
                                                       Anayasa Yargısı (1984), Anayasa Mahkemesi
                                                       Yayınları No:4,  s. 57-87.

 

Duran L.                                  :   Belediye Giderlerine Katılma Payı ve On Yıl Süreli
                                                       Anayasaya Uygunluk, Mali Hukuk, Yıl 1990, Kasım
                                                       Aralık, s.30, Ankara.

 

Erem F.                                    :   Ceza Usulü Hukuku, Ankara, 1964.

 

Ermacora F.                           :   Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1970.

 

Faller H.S.                               :   Das spanische Verfassungsgericht, JöR, 291, 1980,
                                                       s.284 vd.

 

Feyzioğlu T.                            :   Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai
                                                       Murakabesi, Ankara, 1951.

 

Forsthoff E.                            :   Die Umbildung des Verfassungsgesetzes,
                                                       Festschrift für Schmitt C., Berlin, 1959.

 

Freiesenhahn E.                     :   Bundesverfassungsgericht, Gesetzgebung und
                                                       politische Führung, Köln, 1980.

Friesenhahn E.                       :   Zur Zustaendigkeitsabgrenzung Zwischen Bundes verfassungsgerichtsbarkeit Und Landesverfassungsgerichtsbarkeit, Festgabe Aus Anlass 25. Jaehrigen Bestehens Des Bundesverfassungsgerichts, Bd. I, Christian &Starck, Tübingen 1976.

 

Freiesenhahn E.                     :   Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart,
                                                       Köln-Berlin, 1962.

Geiger W.                                :   Gesetz über das Verfassungsgericht, Kommentar,
                                                       Berlin, Frankfurt, 1951.

 

Geiger W.                                :   Gegenwärtsprobleme der Verfassungsgerichtsbarkeit
                                                       aus deutscher Sicht, Ludwigsburg,  1979.

 

Germann O.A.                        :   Methodische Grundfragen, Basel 1946.

 

Germann O.A.                        :   Probleme und Methoden der Rechtsfindung,
                                                       Bern, 1965.

 

Giacometti Z.                         :   Freiheitsrechtskataloge als Kodifikation der Freiheit,
                                                       ZSR 1955.

 

Gören Z.                                  :   Türkiye İçin Anayasa Şikayeti Modeli, Anayasa Mahkemesi Yayınları,51, Anayasa Yargısı 21, 2004, s..270-290.

 

Gören Z.                                  :   Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvuru, (Anayasa
                                                       Şikayeti) Anayasa Yargısı 11, Ankara, 1995, s. 97-135.

 

Gören Z.                                  :   Anayasa ve Sorumluluk, Ankara, 1995.

 

Gören Z.                                  :   Anayasa Mahkemesine Kişisel Başvuru, Prof. Dr.
                                                       Şakir Berki’ye Armağan, Konya, 1996, s. 209-340.

 

Gören Z.                                  :   Temel Hak Genel Teorisi, Ankara, 2000.

 

Gören Z. - İzgi Ö.                  :   T.C. Anayasasının Yorumu, Ankara, 2002.

 

Gören Z.                                  :   Anayasa Şikayeti: Külfetsiz, Masrafsız ve Sonuçsuz?,
                                                       Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, C.II, Anayasa
                                                       Hukuku, Ankara, 2008, s. 293-337.

 

Göztepe E.                               :   Anayasa Şikayeti, Ankara, 1998.

 

Grasshof K.                             :   Maunz-Schmidt-Bleibtreu - Klein - Bethge (edt),
                                                       Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar,
                                                       München, 2009.

 

Güran S.                                   :   Anayasa Yargısında Yürütmenin Dur­du­rul­ma­sı,
                                                       Anayasa Yargısı 2, (1986), s. 141-159.

 

Haberle P.                               :   Kommentierte Verfassungsrechtsprechung,
                                                       Königstein, 1979.

 

Haller W.                                 :   Supreme Court und Politik in den USA, Bern, 1972.

 

Haller H.                                  :   Anayasa Şikayeti ve Buna İlişkin Sorunlar,
                                                       (Avusturya’da Temel Hak Şikayeti Hakkında
                                                       Rapor) Anayasa Yargısı 21, s. 179-193.

 

Haverkate G.                          :   Gewissheitsverluste im Juristischen Denken, Berlin,
                                                       1977.

 

Hassemer W.                          :   Anayasa Şikayeti ve Buna İlişkin Sorunlar
                                                       (Almanya’da Temel Hak Şikayeti Hakkında Rapor)
                                                       Anayasa Yargısı 21, s.164-170.

 

Hekimoğlu M.M.                   :   Alman Hukuku Işığında Türk Anayasa Yargısının
                                                       Hukuki Boyutları, Balıkesir, 2003.

 

Herzog R.                                :   Rechtsstaatlichkeit, Herzog R.- Maunz  Th.- Dürig
                                                       G., Grundgesetz Kommentar, München, 1980.

 

Hesse K.                                   :   Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
                                                       Deutschland, 12.B., Heidelberg, 1980.

 

Hirsch E.E.                              :   Verfassungsgericht und politische Gewalt in
                                                       der Türkei, AöR 100 (1975). s. 52-68.

 

Huber H.                                  :   Probleme des ungeschriebenen Verfassungsrecht,
                                                       Rechtsquellen Probleme im schweizerischen Recht,
                                                       Berner Festgabe für den schweizerischen
                                                       juristenverein, 1955.

Huber H.                             :    Die Verfassungsbeschwerde, Vergleichende Und Kritische Betrachtungen, Schriften Der Juristischen Gesellschaft, Karlsruhe 1954.

Jahrreis H.                              :   Verfassungsrechtsprechung und Verfassungsgericht, Recht-Staat-Wirtschaft, Bd. 4, Düsseldorf, 1954.

Kaboğlu İ.Ö.                           : Anayasa Yargısı, Ankara, 1999, 2007.

 

Kaboğlu İ.Ö.                           :   Özgürlükler Hukuku, İstanbul, 1999.

 

Kaboğlu İ.Ö.                           :   Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası, Halk Neyi
                                                       Oylayacak, Ankara 2010.

 

Kägi W.                                    :   Die Verfassung als rechtliche Grundordnung
                                                       des Staates, Zürich 1945-1971.

 

Kıratlı M.                                :   Anayasa Mahkemeleri ve Siyasal Polemikler.
                                                       AÜSBFD, C.XXXVII, No. 3-4, Eylül-Aralık
                                                       1982, s. 125 vd.

 

Kıratlı M.                                :   Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi :
                                                       İtiraz Yolu, Ankara, 1966.

 

Klein E.                                 :  Konzentration Durch Entlastung, NJW 46 jg, Heft

                                                  33,  s. 2075.

 

Klein F.                                    :   Bundesverfassungsgericht und richterliche
                                                       Beurteilung politischer Fragen, Schriften der
                                                       Gesellschaft zur Förderung der Westfälischer
                                                       Wilhelms-Universitat Münster 1966.

 

Klein F.                                    :   Der Status des Bundesverfassungsgerichts
                                                       Das Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, 1963.

 

Klein H.H.                               :   Bundesverfassungsgericht und Staatsraison, Berlin,
                                                       1968.

 

Kocahanoğlu O.S.                 :   Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, İstanbul, 1993.

 

Kohl H.                                     :   Die politischen Reden des Fürsten Bismarck, 1982,
                                                       Bd. II.

 

Kraus F.                                   :   Der Umfang der Prüfung von Zivilurteilen durch die
                                                       Bundesverfassung, Köln, 1987.

 

Krüger H.                                :   Allgemeine StaatsIehre, 2. B., Stuttgart, 1966.

 

Krüger H.                                :   Verfassungsauslegung aus dem Willen des
                                                       Verfassungsgebers, DVBL 1961, s. 685 vd.

 

Krüger H.                                :   Verassungsänderung, Verfassungsauslegung,
                                                       DöV 1961, s. 721 vd.

 

Lamprecht-Malonowski      :   Richter machen Politik, Frankfurt am Main, 1979.

 

Lechner H.                              :   Bundesverfassungsgerichtsgesetz, 3.B., München,
                                                       1973.

 

Leibholz G.                             :   Der Status des Bundesverfassungsgerichts,
                                                       Das Bundesverfassungsgericht, Karlsruhe, 1963.

Leibholz G./

Rupprecht R.                           :   Kommentar Zum Bverfgg, O Schmidt, Köln –Marienburg, 1971, Kn 2 , Kn 2, Prf.93.

 

Leibholz G.                             :   Strukturprobleme der modernen Demokratie,
                                                       3.B., Frankfurt, 1967, 1974.

 

Leibholz G.-Rupprecht R.   :   Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Nachtrag,
                                                       Köln, 1971.

 

Loewenstein K.                       :   Verfassungslehre, 2.B., Tübingen, 1969.

 

Marcic R.                                 :   Verfassung und Verfassungsgericht, Wien, 1963.

 

Maunz Th.                               :   Maunz-Dürig-Herzog-Scholz, Grundgesetz
                                                       Kommentar, München, 1990.

 

Maunz Th.-Schmidt-

Bleibtreu-Klein F.-

Ulsamer G.                              :   Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar,
                                                       München, 1989.

 

Meeus A.-Velu J.                    :   Bestand und Bedeutung der Grundrechte in
                                                       Belgien, EUGRZ 1981.S. 66-71.

 

Meier- Hayoz A.                    :   Berner Kommentar, Einleitung, Bern, 1962.

 

Meyer W., Münch I.v. (edt):    Grundgesetz-Kommentar Bd. III, 2.B., München,
                                                       1983.

 

Mosler H.                                 :   Verfassungsgerichtsbarkeit der Gegenwart, Köln-
                                                       Berlin, 1962.

Ocakçoğlu İ.                           :   Kurallar Zinciri ile İlgili Bazı Sorunlar, Onar
                                                       Armağanı, İstanbul, 1971, s. 507 vd.

 

Özbudun E.                             :   Anayasa Yargısı (1984) (Ergun Özbudun'un Yorumu),
                                                       s. 138-147.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Özbudun E.                          :  Yargı Kararları İçin Bireysel Başvuru Zamanı, Star Gazetesi, Www.Stargazete.Com/Yargi- Kararlari-İcin-Aym-Ye-Bireysel-Basvuru-Zamanihaber-325601.Htm

 

Özbudun E./

Aliefendioğlu Y.                     :   Türkiye Raporu, Anayasa Yargısı, 7. Avrupa Anayasa
                                                       Mahkemeleri Konferansı, Lizbon 21-30 Nisan 1987,
                                                       Anayasa Mahkemesi Yayınları No:12, s.181-206.

 

Özden Y.G                               :   Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle
                                                       Yeni bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm
                                                       Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?, Anayasa
                                                       Yargısı 2, (1986) s. 37-90.

 

Özden Y.G.                              :   Ulusal Egemenlik ve Yargı Yetkisi, Yasa Hukuk
                                                       Dergisi, C.VII, Yıl 1984, S. 1., s. 796 vd.

 

Özdeş E.                                   :   İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve Niteliği,
                                                       İstanbul, 1980.

 

Öztürk K.                                 :   T.C. Anayasası, C. II, Ankara, 1966.

 

Paczolay P.                             :   Anayasa Şikayeti ve Buna İlişkin Sorunlar, Venedig
                                                       Komisyonu Raporu, Anayasa Yargısı 21, s.194-198.

 

Pestalozza C.                          :   Verfassungsprozessrecht, München, 1991.

 

Pieroth B.-Schlink B.            :   Grundrechte, Staatsrecht, Schwerpunkte, Bd.II, 2.B.,
                                                       Heidelberg, 1986.

 

Roellecke G.                            :   Verfassungsgerichtsbarkeit, Gesetzgebung und
                                                       politische Führung, Köln, 1980.

 

Roellecke G.                            :   Politik und Verfassungsgerichtbarkeit, Heidelberg,
                                                       1961.

 

Roemer W.                              :   Das Gesetz Über Das Bundesverfassungsgericht JZ
                                                       1951, s.191-199.

Rosenberg Leo/

Schwab K. H.                          :   Zivilprozessrecht,14.B., Beck München,1986.

 

Rupp V./ Brünneck W.         :   Verfassung und Verantwortung, Nomos Verlagsge

                                                              sellschaft, Baden Baden, 1983.

 

Rupp v., Brünneck W.          :   Darf das Bundesverfassungsgericht an das
                                                       Gesetzgeber appelieren?, Verfassung und
                                                       Verantwortung, Baden-Baden, 1983, s. 221-244.

 

Rupp v., Brünneck W.          :   Verfassungsgerichtsbarkeit und gesetzgebende
                                                       Gewalt, Verfassung und Verantwortung,
                                                       Baden-Baden, 1983, s. 339-365.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Rumpf C.                                 :   Verfassungsaenderung in der Türkei, Bilkent
                                                       Üniversitesi Venedig Komisyonu Sem­poz­yu­mu,
                                                       Ankara, 9.11.2001.

 

Rumpf C.                                 :   The Importance of Legislative History Materials in
                                                       the Interpretation of Status in Turkey, North Carolina
                                                       Journal of International Law& Commercial
                                                       Regulation 19 Winter 1994, No:2, s.268.

 

Sabuncu Y.                              :   Alman Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı,
                                                       Amme İdaresi Dergisi, C.17, s. 2, Haziran 1984,
                                                       s. 76-86.

 

Sabuncu Y.                              :   Federal Almanya’da Anayasa Şikayeti, SBFD, C.37,
                                                       Eylül-Aralık 1983, No:3-4.

 

Sachs M.                                   :   Die Bindung des Bundesverfassungsgerichts an seine
                                                       Entscheidungen, München, 1977.

 

Sarıca R.                                  :   Danıştay Kararları ve Yürütmenin Dur­du­rul­ması,
                                                       Ankara, 1966.

 

Säcker H.                                 :   Die Rechtsmacht des Bundesverfassungsge-
                                                       richts gegenüber dem Gesetzgeber, BayVBL
                                                       1979, s. 193 vd.

 

Schenke W.R.                          :   Der Umfang des Bundesverfassungsgerichtlichen
                                                       Überprüfung, NJW 1979, s. 1321.

 

Schlaich K.                              :   Das Bundesverfassungsgericht, 3 B., München, 1994.

 

Schmitt C.                                :   Der Hüter der Verfassung, 2.B., Tübingen, 1969.

 

Schmitt C.                                :   Verfassungslehre, 4.B., Berlin, 1965.

 

Schmitt C.                                :   Verlassungsrechtiche Aufsätze, Berlin, 1958.

 

Schumann E.                           :   Verfassung Und Menschenrechtsbeshwerde Gegen Richterliche Entscheidungen, Dunkler&Humbolt Verlag, Schriften Zum Öffentlichen Recht, Bd.II, Berlin 1963.

 

Shuler H.A.                              :   Die Verfassungsbeschwerde in der Schweiz der
                                                       Bundesrepublik Deutschland und Österreich,
                                                       Zürich, 1968.

 

Seuffert W.                          :  Die Verfassungsbeschwerde, Das, Bundesverfassungsericht CH Müler, Karlsruhe, 1971.

 

Simon H.                                  :   Verfassungsgerichtsbarkeit, Handbuch des
                                                       Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
                                                       Berlin-Newyork, 1983.

 

Stamm K.                                 :   “Das Bundesverfassungsgericht Und Die Meinungs-
                                                       freiheit”, Aus Politik Und Zeitgeschehen,
                                                       37-38/2001, s.1-17.

 

Stern K.                                    :   Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,
                                                       Bd. II, München 1980, Bd. I, München, 1972.

 

Stern K.                                    :   Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der
                                                       Länder, Hamburg, 1978, s. XVIII.

 

Tanör B.                                  :   İki Anayasa, 1961-1982, İstanbul, 1986.

 

Tanör B.                                  :   Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, 1991.

 

Teziç E.                                    :   Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003.

 

Teziç E.                                    :   Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından
                                                       De­netimi,  Anayasa Yargısı 2, (1986) s. 21-38.
                                                      

Tikveş Ö.                                 :   Anayasa Mahkemesinin Teşkilat ve Fonk­si­yon­ları,
                                                       İHFM, İstanbul, 1967, C. 33, S. 1-2, s. 83 vd.

 

Tikveş Ö.                                 :   Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku, İzmir, 1982.

 

Triepel H.                                :   Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit,
                                                       VVDStRL, Heft 5, Berlin-Leibzig, 1929, s. 8.

 

Wasserman R.                        :   Bewährung des Rechtsstaats (Diskussion), Köln, 1977.

 

Weber A.                                  :   Die spanische Verfassung von 1978, JöR(29) 1980.

 

Wieacker F.                            :   Zur rechtstheoretischen Präzision des § 242,
                                                       Tübingen, BGB 1956.

 

Wintrich J.                              :   Wesen und Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit,
                                                       Festschrift für Nawiasky, München, 1956, s. 191 vd.

 

Yayla Y.                                   :   İktidar ve Yargı veya Anayasa Yargısı, Kamu
                                                       Hukuku Bülteni, Mart 1990, No:3, s. 1-2.   

 

Yıldırım T.                              :   Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağ­la­yı­cı­lı­ğı,
                                                       Argumentum, yıl 3, s. 34, s. 601 vd.

 

Zacher H.                                :   Die Selektion Der Vorprüfung Des Erfordernisses
                                                       Der Rechtswegerschöpfung und Des Kiteriums Der
                                                       Unmittelbaren und Gegenwaertigen Betroffenheit
                                                       Des Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz,
                                                       Festgabe, Zum 25. Jaehriges Bestehen Des BverfG,
                                                       Christian &Starck, 1976.

 

Zeidler W.                               :   Federal Almanya Raporu, Anayasa Yargısı, Anayasa
                                                       Mahkemesi Yayınları, No:12, 7. Avrupa Anayasa
                                                       Mahkemeleri Konferansı, Lizbon, 26-30 Nisan 1987,
                                                       s. 39-68.

 

Zeidler W.                               :   Verfassungsgerichtsbarkeit, Gesetzgebung
                                                       und politische Führung, Köln, 1980.

 

Zinn G.-Stein E.                     :   Verfassung des Landes Hessen, Einführung, Bad
                                                       Homburg, Berlin, Zürich, 1963.

Zuck R.                                     :   Die Entlastung des Bundesverfassungsgerichts,
Zeitschrift für Rechtspolitik 1997/3, s.66.

 

Zuck R.                                     :   Die Verfassungsbeschwerde, Beck, München 1973.

 

Zuck R.                                     :   Der Zugang zum BVerfG, NJW, 46 Jg Heft 41(1993)
s. 2641-2704.

 

LİTERATÜR XI

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara,
                                                       1965.

 

Balta T.B.                                :   İdare Hukukunun Genel Konuları, Ankara, 1970,
                                                       1972.

 

Bilgen P.                                  :   1961 Anayasasına Göre Sıkıyönetim, İstanbul, 1976.

 

Duran L.                                  :   Sıkıyönetim Kararı, Cumhuriyet, 13.7.1970

 

Gören Z.                                  :   Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, 2000.

 

Gözübüyük A.Ş.                     :   Anayasa Hukuku, 4. B, Ankara, 1993.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Rumpf C.                                 :   Der Not-und Ausnahmezustand im türkischen,
                                                       Verfassungsrecht. ZaöRV 48 (1988), s. 683 vd.

 

Teziç E.                                    :   Türkiye'de 1961 Anayasasına Göre Kanun Kavramı,
                                                       İstanbul, 1972.

 

Teziç E.                                    :   Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003.

 

Uygun O.                                  :   1982 Anayasasında Temel Hak ve Öz­gür­lükle­rin
                                                       Genel Rejimi, İstanbul, 1992.

LİTERATÜR XII

Aliefendioğlu Y.                     :   Türk Anayasa Yargısında İptal Davası ve İtiraz Yolu,
                                                       Ana­yasa Yargısı (1984), s.101-137.

 

Aliefendioğlu Y.                     :   Anayasal Normlar Hiyerarşisinin Temel Hakları
                                                       Koruma İşlevi, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve
                                                       Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, VIII Avrupa
                                                       Anayasa Mahkemeleri Konferansı, 7-10 Mayıs 1990,
                                                       Türk Anayasa Mahkemesi Yayınları, No: 17, C.II, s. 27-41.

 

Arsel İ.                                      :   Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, Ankara,
                                                       1965.

 

Arsel İ.                                      :   Anayasa Hukuku, Demokrasi, İstanbul, 1968.

 

Eroğul C.                                 :   Anayasayı Değiştirme Sorunu, Bir Mu­ka­ye­se­li                                     H­ukuk İncelenmesi, Ankara, 1974.

 

Gören Z.                                  :   Anayasanın Korunması, Cumhuriyet, 7 Kasım 2000, s.2.

 

Gören Z.-İzgi Ö.                    :   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu,
                                                       Ankara, 2002, 1., 2. Cilt.

 

Kaboğlu İ.                               :   Anayasa Hukuku Dersleri, İstanbul, 2009.

 

Maunz Th.                               :   Starke und schwache Normen in der Verfassung,
                                                       FS Laforet, 1952.

 

Onar E.                                    :   1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu,
                                                       Ankara, 1993.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2000, 2008.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Stein E.                                     :   Staatsrecht, Tübingen, 1993.

 

Stern K.                                    :   Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,
                                                       Bd. I, 2. B., München 1984, Prf. 5, IV 6.

 

Stern K.                                    :   Constitutionalism Movement and New Constitutions,
                                                       Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı 9-13 Ocak,
                                                       Ankara, 2001.

 

Teziç E.                                    :   Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003.

 

Yeni Bir Anayasa İçin          :   Dokuz Bilim Adamının TÜSİAD için Hazırladığı
                                                       Anayasa Önerisi, İstanbul, 1992.


LİTERATÜR XIII

Aliefendioğlu Y                      :   Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mah­ke­me­si,
                                                       Ankara, 1996.

 

Arndt H.W.-Rudolf W.         :   Öffentliches Recht. Vahlens Handbücher der
                                                       Wirtschafts und Sozialwissenschaften, Verlag
                                                       Vahlen, 4. B., München, 1983.

 

Boeckenförde E.W.               :   Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt, 1976.

 

Cansel E.                                  :   Anayasal Normlar Hiyerarşisi, ve Temel Hakların
                                                       Korun­masındaki İşlevi, VIII. Avrupa Anayasa
                                                       Mah­kemeleri Konferansı, Ankara, 7-10 Mayıs 1990
                                                       (Genel Ra­por), Türk Anayasa Mahkemesi Yayınları,
                                                       No. 16, C. I, s. 37-80.

 

Cansel E                                   :   Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve Temel Hakların
                                                       Korun­masındaki İşlevi, VIII. Avrupa Anayasa
                                                       Mahkemeleri Kon­feransı, Ankara, 7-10 Mayıs 1990,
                                                       (Türk Anayasa Mahkemesi Raporu), Türk Anayasa
                                                       Mahkemesi Yayınları, No. 17, C. II, s.15-26.

 

Creifelds (edt)                         :   Rechtswörterbuch, CH. Beck'sche Verlag,
                                                       München, 1976.

 

Gönül M.                                  :   Anayasa Mahkemelerinin İçtihatlarına Göre Temel
                                                       Haklar Kavramı, Anayasal Normlar Hiyerarşisi ve
                                                       Temel Hakların Korunmasındaki İşlevi, VIII. Avrupa
                                                       Anayasa Mah­ke­mele­ri Konferansı, Ankara, 7-10
                                                       Mayıs 1990, (Türk Anayasa Mahkemesi Raporu)
                                                       Türk Ana­yasa Mahkemesi Yayınları, No. 17, C. II,
                                                       s. 1-26.

 

Gören Z.                                  :   Temel Hak Genel Teorisi, İzmir, 2000.

 

Gören Z.-İzgi Ö.                    :   T.C.Anayasasının Yorumu, Ankara, 2002.

 

Gözübüyük Ş.A.-Kili S.        :   Türk Anayasa Metinleri, 1839-1980, Ankara, 1982.

 

Gözübüyük Ş.A.-Kili S.        :   Türk Anayasa Metinleri "Sened-i İttifak'tan
                                                       Günümüze", Ankara, 1985.

 

Hendrichs-İ.v. Münch           :   Grundgesetz Kommentar, Bd. I. München, 1985.

 

Hesse K.                                   :   Bestand und Bedeutung. Handbuch des
                                                       Verfassungsrechts der Bundesrepublik
                                                       Deutschland, Berlin, - Newyork, 1983.

 

 

Hesse K.                                   :   Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
                                                       Deutschland, C.F.Müller, 10.B., Heidelberg-
                                                       Karlsruhe, 1977.

 

Klein F.                                    :   v. Mangoldt-Klein, Das Bonner Grundgesetz
                                                       (Kommentar) 3 B, München, 1985.

 

v.Mangoldt-Klein-Starck    :   Grundgesetz -Kommentar, Bd. I, München, 1985.              

 

Maunz Th-Dürig G-Herzog R.:   Grundgesetz -Kommentar, Bd. I, Art 1-12, München,
                                                       1985,1990.

 

Maunz Th.                               :   Deutsches Staatsrecht, 16. B, München, 1968.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Pieroth B.                                :   Geschichte der Grundrechte, Jura 1984, s. 568 vd.

 

Pieorth B., Schlink B.           :   Grundrechte, Staatsrecht, Schwerpunkte, Bd. II,
                                                       Heidelberg, 1986.

 

Polatcan İ.                               :   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul 1989.

 

Rumpf C.                                 :   Die Verfassungsänderung in der Türkei, Bilkent
                                                       Üniversitesi Venedig Komisyonu Sempozyumu,
                                                       Ankara, 9.11.2001.

 

Rupp H.H.                                :   Vom Wandel der Grundrechte, AöR, 1976, s. 161.

 

Sağlam F.                                :   Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, 1982.

 

Soysal M.                                 :   100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, 1987.

 

Starck C.                                  :   Die Grundrechte des Grundgesetz, JuS 1981, 237.

 

Stein E.                                     :   Staatsrecht, Tübingen, 1984.

 

Tanör B.                                  :   TCK 142, Maddesi, Düşünce Özgürlüğü ve Uygulama,
                                                       İstanbul, 1979.

 

Teziç E.                                    :   Anayasa Hukuku, İstanbul, 2003.

 

Turhan M.                               :   Anayasamız ve Demokratik Toplum Dü­ze­ni­nin
                                                       Gerekleri, Anayasa Yargısı 8, s. 401-420.

 

 

LİTERATÜR XIV

 

Bailey C.W.-Peterson R.D.  :   Murder a Capital Punishment- A Monthy Time –
                                                       Series Analysis of Execution Policy, American
                                                       Sociological Rev., 1989, 722-743.

 

Balz M.                                     :   Heterologe Künstliche Samenübertragung beim
                                                       Menschen, Tübingen-Mohr, 1980.

 

Beitzke G.                                :   Die Gleichberechtigung von Mann und Frau,
                                                       Tübingen, 1950.

 

Benda E.                                  :   Die Menschenwürde, Handbuch des
                                                       Verfassungsrechts, Berlin-Newyork, 1983.

 

Benda, E.                                 :   Notwendigkeit und Möglichkeit positiver Aktionen
                                                       zugunsten von Frauen im öffentlichen Dients
                                                       Rechtsgutachten, erstattaet im Auftrag der
                                                       Senatskanzlei- Leitstelle Gleichstellung der Frau-
                                                       der Freien und Hansestadt, Hamburg, 1986.         

 

Benda E.                                  :   Privatsphäre und Persönlichkeitsprofil, Festschrift,
                                                       Geiger, Tübingen, 1974.

 

Bosch F.W.                              :   Familienrechtsreform, Siegburg, 1952.

 

Cyberporn B. M. Ryga        :   Contemplating the First Amendment in Cyberspace” 
                                                       (Constitutional Law Journal. 1995, s.6, s. 221- 223)

                                             

Dölle H.                                    :   Familienrecht, Bd. I, Karlsruhe, 1965.

 

Dürig G.                                   :   Die Menschen Auffassung des Grundgesetzes,
                                                       Juristische Rundschau,  1992, s. 259-263.

 

Erichsen H.U.                         :   Die Wahlrechtsgrundsaetze des Grundgesetsez,
                                                       Jura 1983.

 

Fuchsloch C.                           :   Erforderlice Beseitigung des Gleichberechti-
                                                       gungsdefizits oder verfassungswidrige
                                                       Maennerdiskriminerung?, Neue Zeitschrift für
                                                       Verwaltungsrecht; 1991, s. 442-467.

 

Gegi F.                                      :   Wirtschaftsverfassungsrecht, Berlin, 1981.

 

Gernhuber S.                          :   Lehrbuch des Familienrechts, 2.B., München, 1971.

 

Gören Z.                                  :   Anayasa Hukuku Açısından Sığınma Hakkı, Anayasa
                                                       Yargısı 10, s.263-322.

 

Gözler, K.                                :   Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, 2010.

 

Gigon O.                                  :   Nikomatische Ethik, Fünftes Buch, Zürich, 1951.

 

Herzog R.-Maunz Th.-
Dürig G.                                   :  
Grundgesetz-Kommentar, München 1985-1990.

 

Herzog -Schick                       :   Verfassungsrecht, 2.B., München, 1968.

 

Hirsch E.E.                              :   Die Staatsverfassungen der Welt, Die Verfassung
                                                       der türkischen Republik, Bd. 7, Türkei, Frankfurt
                                                       am Main- Berlin, 1966.

 

Hirsch E.E.                              :   Die Verfassung der türkischen Republik, JöR
                                                       32(1983)   s.513-623.

 

Holznagel P. / Schmacher   :  “Freiheit der Internetdienste”, (mind. 2011, S.1 s.14,

                                                   20-21)

 

Hueck G.                                  :  Der Grundsatz der gleichmässigen Behandlung
                                                       im Privatrecht, München- Berlin, 1958.

 

Jellinek G.                               :   System der sübjektiven öffentliche Rechte, Tübingen,
                                                       1905.

 

Kaboğlu İ.Ö.                           :   Özgürlükler Hukuku, İstanbul, 1999.

 

Kaboğlu İ.Ö.                           :   Anayasa Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, İstanbul,
                                                       2009.

 

Kaboğlu İ.Ö.                           :   Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası, Halk Neyi
                                                       Oylayacak,  İstanbul, 2010.

 

Kaufmann, C.                         :   Gleichberechtigung und Sonderrechte für Frauen–(k)
                                                       ein Widerspruch ?, Festschrift für Margrith Bigler
                                                       Eggenberger, Basel und Frankfurt am Main, 1993.

 

Kaufmann, C.                         :   Quoten-beser als Ruf, Das umstrittene Mittel
                                                       zur Verwirklichung von Mann und Frau, Bern 1988.

 

Kocahanoğlu O.S.                 :   Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa, İstanbul, 1993.

 

Kugelmann D.                        :   “Der Schutz privater Individualkommunikation nach

                                                 der EMRK”, (EuGRZ.. 2003, S.16, s. 20- 23).

 

Kübler K.                                 :   Über Wesen und Begriff der Grundrechte, Diss.,
                                                       Tübingen, 1965.

 

Maier W.                                 :   Staats und-Verfassungsrecht 3.B., Bd. I., Achim, 1993.

 

Maihoffer W.                         :   Rechtsstaat und Menschenwürde, Frankfurt am Main,
                                                       1968.

 

Mangoldt H.v.                        :   Grundrechte und Grundfreiheiten des Bonner
                                                       Grundgesetzes, AöR 75 (1949).

 

Mangoldt H.v.-Klein F.        :   Das Bonner Grundgesetz, 3.B., Bd. I, München, 1985.

 

Marcic R.                                 :   Ein neuer Aspekt der Menschenwürde, Festgabe
                                                       für E.v. Hippel zum 70. Geburtstag, Boon, 1965.

 

Marti H.                                   :   Die Wirtschaftsfreiheit der schweizerischen
                                                       Bundesverfassung, Basel-Stuttgart, 1976.

 

Maunz Th. -Dürig G.            :   Grundgesetz- Kommentar, München, 1989.

 

Maunz Th.                               :   Deutsches Staatsrecht, 8.B., München, 1958.

 

Maunz-Dürig-Herzog-
Scholz                                       :  
Grundgesetz- Kommentar München, 1989.

 

Meray S.                                  :   Devletler Hukukuna Giriş, C.I,  Ankara, 1968.

 

Müler J.P.-Müller J.             :   Grundrechte, Besonderer Teil, Bern, 1985.

 

Münch v. I.                              :   Grundgesetz- Kommentar, 3.B., Bd. I, 1985,
                                                       Bd. II, III, München, 1983.

 

Nipperdey H.C.                      :   Die Würde des Menschen, Die Grundrechte Bd. II,
                                                       Berlin, 1954.

Novak M.U.M.                        :   Convenant on civil and political Rights, Kehl, 1993.

 

Öngör S.                                   :   Türkiyede İçgöçler Karşısında Fazla Nüfuslu
                                                       Şehirler, SBFD Mart 1965, C.XX, No:1, s.263.

 

Özal T.                                     :   İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Şehirleşme, Büyük
                                                       Belediyelerde Şehirleşme Sorunları Konferansı,
                                                       Tebliğler, Tartışmalar, Türk Belediyecilik Derneği
                                                       Yayınları, No:19, 25/26, Mart 1968, s.51 vd.

 

Özay I.                                      :   Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma,
                                                       İstanbul, 1986.

 

Özbudun E.                             :   Türk Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Özek Ç.                                     :   Türkiye'de Laiklik, İstanbul, 1962.

 

Paschke M.                              :   Medienrecht, Berlin 2009, N. 283-285, N. 291.

Pausch-Gruber U.                  :   Es Mangelt an Solidarität, Entwicklung und Ziele der
                                                       Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratische Frauen,
                                                       Willy Brand (edt), Frauen Heute Jahrhundertsthema
                                                       Gleichberechtigung, Köln, 1978.

 

Pelzer  M.                                :   Frauenförderung im Aufwind, Grundrechte- Report,
                                                       65-69: http://www.grundrechtereport.de/1998/inhalt/
                                                       details/back/inhalt-1998/article/frauenfoerderung-im-
                                                       aufwind-1/, s.66 (26.12.2009).

 

Peters A.V.                               :   Frauenquoten im Rechtsvergleich, Springer(edt),
                                                       Diskriminierung  Antidiskriminierung, Berlin, 1996,
                                                       s.235-263.

 

Peters A.S.                               :   Die Missbilligund der Todestrafe durch die
                                                       Völkergemeinschaft, EuGRZ 1999, s.26, s.650-660.

 

Pfarr H.                                   :   Quoten und Grundgesetz, Notwendigkeit und
                                                       Verfasungsmaesigkeit von Frauenförderung,
                                                       Baden Baden, 1988.

 

Pflug N.                                    :   Positive Massnahmen im Lichte des
                                                       Geschlechtergleichbehandlungsgrundsatzes, Wien,
                                                       2009, Dissertation.

 

Pieorth B.-Schlink B.            :   Grundrechte, Staatsrecht, Schwerpunkte, 3.B., Bd. II,
                                                       Heidelberg, 1986.

 

Polatcan İ.                               :   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İstanbul, 1989.

 

Randzio- Plath C.                  :   Lässt uns Endlich Mitregieren, Freiburg, 1980.

 

Randzio- Plath C.                  :   Europa –eine Chance für die Frauen, Baden, 1974

 

Riedel E. H.                          :  Meinungsfreiheit als Menschenrecht und ihre Ver

                                                  bürgung durch die Europäische Menschenrechtskon

                                                  vention, Johannes Schwartländer / Eibe Riedel

                                                  (edt.), Neue Medien und Meinungsfreiheit im natio

                                                  nalen und internationalen Kontext, (s.275-291) Kehl  

                                                 1990.

 

Rumpf C.                                 :   Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara, 1995.

 

Rumpf C.                                 :   Die Verfassungsaenderung in der Türkei, Bilkent
                                                       Üniversitesi Venedig Komisyonu Sempozyumu,
                                                       Ankara, 9.11.2001.

 

Rupp v., Brünneck W.          :   Qualitat des Lebens in Verfassungsrechtlichen Sicht,
                                                       Verfassung und Verantwortung, Baden-Baden, 1983,
                                                       s. 277-306.

 

Sachs M.                                   :   Die Quotierung und der Rentenalterbeschluss des
                                                       BVerfGs, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
                                                       1991,  s.437-442.

 

Sacksofsky U.                         :   Das Grundrecht auf Gleichberechtigung-Eine
                                                       rechtsdogmatische Untersuchung zu Artikel 3 Absatz
                                                       2 des Grundgesetzes, Schriften zur Gleichstellung
                                                       der Frau, Bd.I, Baden-Baden, 1991.

 

Schäffer K.                              :   Asylberechtigung, politische Verfolgung nach
                                                       Art. 16 GG, 1980.

 

Scheuner U.                             :   Die Funktion der Grundrechte im Sozialstaat,
                                                       Die Grundrechte als Richtlinie und Rahmen
                                                       der Staatstatigkeit DöV 24, (1971).

 

Schimmel  A.                           :   Dinler Tarihine Giriş, Ankara, 1955.

Schmidt- Bleibtreu
Franz-Klein                            :  
Kommentar zum Grundgesetz, 4.B., Bonn-Neuwied-
                                                       Darmstadt, 1977, 1980.

 

Schnapp F.E.                           :   Münch I. v., (edt), Grundgesetz- Kommentar, 3.B.,
                                                       Bd.I, München, 1985.

 

Schneider A.F.                        :   Presse und Meinungfreiheit nach dem Grundgesetz
                                                       München, 1962.

 

Schwander C. M.                    :   Verfassungsmässigkeit von Frauenquoten,
                                                       Bern, 1995.

 

Seiwerth S.                               :   Zur Zulässigkeit derVerfassungsbeschwerde
                                                       gegenüber Grundrechtsverletzungen des
                                                       Gesetzgebers durch Unterlassen, Berlin, 1962.

 

Sima B.-Verdross A.             :   Universelles Völkerrecht, 3.B., Berlin, 1984.          

 

Singraber M.                          :   Verfassungsrechtlicher Gleicheitssatz und Gleichheit
                                                       der Geschlechter, Lehrveranstaltungen
                                                       Wirtschaftsuniversitaet Wien (LV) 292 “Frau und
                                                       Recht” SS2009, Wirtschaftsuniversitaet Wien:1-9.
                                                       http://www.wu.ac.at/vw4/ar/materialien/eich/lv0292/
                                                       gleich1.pdf , s.7 (25.05.2009).

 

Sırabaşı V.                               :   Kişisel Verilerin (Bilgilerin) Gizliliği ve Korunması,
                                                       http://www.fenafil.com/hukuk/ internet/kisisel_veriler.htm
                                                       (15.11.2010).

 

Slupik, V.                                 :   Die Entscheidung des Grundgesetzes für Parität im
                                                       Geschlechterverhältnis, Zur Bedeutung von Art. 3
                                                       Abs 3 GG in Recht und Wirklichkeit, Berlin, 1988.

 

Smend R.                                  :   Verfassung und Verfassungsrecht, München-Leipzig,
                                                       1928.

 

Smend R.                                  :   Burger und Bourgeoisim deutschen Staatsrechts,
                                                       Berlin, 1933.

 

Soysal M.                                 :   100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul, 1987.

 

Stein E.                                     :   Staatsrecht, Tübingen, 1993.

 

Stern K.                                    :   Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,
                                                       München, Bd. 1, 1984, Bd. II 1980, Bd. III 1989.

 

Tanör B.                                  :   Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, İstanbul, 1994.

 

Teziç E.                                    :   Anayasa Hukuku, İstanbul 2003.

                                                  

Trenkelbach H.,                     :   Internetfreiheit, Dissertation, Mannheim 2005.

Türkiye Bilimler

Akademisi                               :   Düşünce Hürriyeti Hakkında Rapor, İnsan Hakları
                                                       Merkezi Dergisi, Ocak 1995, C. III, S.1, s. 3 vd.

 

Van Dijk P.-van Hoof

G.J.H.                                       :   Theory and Practice of European Convention
                                                       of Human Rights, 3. B., 1998, den Haag, s.678-681.

 

Verdross A.- Sima B.            :   Universelles Völkerrecht, 3.B., Berlin, 1984.      

 

Walter S.                                  :   Politik, Fünftes Buch, München, 1967.

 

Weber R.H.                             :   “Shift of legislative power and multi-stakeholder gö

                                                  vernance” (International Journal of Public Law and 

                                                  Policy. 2011, s.1, s. 4-22)

Weber R.H.                          :  “Politics Through Social Networks and Politics by      

                                                  Government Blocking: Do We Need New Rules?”

                                                       (Journal of International Communication. 2011, s. 5, 
                                                       s.1186-1194)

Weber R.H. /

Sommerhalder M.                 :   Das Recht der personenbezogenen Information,

                                                  Zürich/Basel/Genf 2007.

Wildhaber L./

Breitenmoser  S.                    :   (edt.), Internationaler Kommentar zur Europäischen

                                                  Menschenrechtskonvention, Loseblattsammlung,
                                                       Köln 1992.

 Wintrich J.M.                         :   Zur Problematik der Grundrechte, Köln-Opladen,

                                                       1957.

 Yeni Bir Anayasa İçin          :   Dokuz Bilim Adamının TÜSİAD İçin Hazırladığı

                                                       Anayasa Önerisi, İstanbul, 1992.

 

 

KAVRAM DİZİNİ
(Rakamlar Kenar Numaralarını Göstermektedir)

Dizinde yer alan kavramlar aynı kenar numaralı metin içinde
koyu harflerle belli edilmiştir.

– A –

Abdülhamit II 21-25

Actio Popularis 194

Ahmet Mithat Paşa 21

Aile ve Evlilik Kavramları 308

Ailenin Korunması 306

Aktif Statü 312-313

Aktif Statü Hakları 38-318

Aktif Ötenazi 259

Alemdar Mustafa Paşa 16

Alman İmparatorluğu Devlet Mahkemesi  213

Anayasa (1921) 29

Anayasa (1924) 34

Anayasa (1961) 39

Anayasa Değişikliği 4

Anayasa Değişiklikleri (1971-1973) 59

Anayasa Düzeni Hakkında Kanun 62

Anayasa Hukuku Açısından Fermanların   Değeri 20

Anayasa Hukuku Öğretisi 1-211

Anayasa İçeriksel 246

Anayasa İçeriksel Sınırlama 246

Anayasa İçeriksel Sınırlamalar 246

Anayasa Jürisi 174

Anayasa Kavramı 1

Anayasa Komisyonu 65

Anayasa Konseyi 197

Anayasa Kurallarının Doğrudan Uygulanması 217

Anayasa Kurallarının Tipleştirilmesi 6

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı 208

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Hukuksal Sonuçları 206

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Kesinliği 208

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yaptırım Gücü 208

Anayasa Mahkemesinin Anayasa Hukuksal Statüsü 189

Anayasa Mahkemesinin Boşluk Doldurma Yetkisi 214

Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri 190

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Yürürlüğe Giriş Tarihini Belirlemesi 204

Anayasa Mahkemesinin Siyasi Partilere İlişkin Görevleri 201

Anayasa Mahkemesinin Yasa Koyucu Gibi Hareket Etmesi 203

Anayasa Mahkemesinin Yasa Koyucuya Çağrıda Bulunması 205

Anayasa Mahkemesinin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması ve TBMM Üyeliğinin Düşmesine İlişkin Parlamento Kararlarını Denetimi 199

Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Sıfatıyla Yargılama Yapması 200

Anayasa Organı Olarak Anayasa Mahkemesi 188

Anayasa Şikayeti 192-194-272

AŞ’nin Kabul Edlebilirlik Koşulları 194

AŞ  Konusunda  Türk Anayasa Hukuku Açısından Öneriler 194

Anayasa Şikayetinin Başvuru Yolları 194

Anayasa Şikayeti Yargılamasında Geçici Tedbir Kararı 194

Anayasa Yargılamasında Usul Kuralları 210

Anayasa Yargısal Denetimin Konusu 195

Anayasa Yargısal Denetimin Ölçütü 195-198

Anayasa Yargısal Denetimin Zamanı 195-196

Anayasa Yargısal Karar İçerikleri 206

Anayasa Yargısı 172

Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma Kararı 211

Anayasa Yargısının Anlamı ve Fonksiyonu 182

Anayasa Yargısının Fonksiyonel Sınırların Korunması Yöntemleri 185

Anayasa Yargısının Fonksiyonel ve Mantıksal Sınırları 184

Anayasa Yargısının Meşruluğu 172                           

Anayasa Yargısının Toplumsal Uzlaşmanın Korunması Fonksiyonu 187

Anayasa Yorumunun Özellikleri  9

Anayasal Devlet 1-95

Anayasal Devlet Teorisi 182

Anayasal Devletin Özü 187

Anayasal Haklar  70-234

Anayasal Şikayet 272

Anayasalarımızda

Anayasaların Değiştirilmesi Sorunu 223

Anayasalarımızda Anayasayı Değiştirme Sorunu 224

Anayasalı Devlet 238

Anayasamızda Demokratik Devlet İlkesi 81

Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü 72-172-173-187

Anayasanın Bekçisi 173-183

Anayasamızın Benimsediği Hükümet Sistemi 116

Anayasanın Bir Bütün Olarak Yorumlanması İlkesi  10

Anayasanın Bütünlüğü İlkesi 10

Anayasanın Çekirdek Varlığı 4

Anayasanın Demokratik Meşruluğu 3

Anayasanın Fonksiyonu 1

Anayasanın Fonksiyonları 5

Anayasanın Geliştirilmesi  4-188

Anayasanın İçeriği 5

Anayasanın İçeriği ve Planı (1961) 41

Anayasanın İhlali 4-164

Anayasanın Öngördüğü Temel Felsefe 73-100

Anayasanın Sertliği (1961 ) 40

Anayasanın Üstünlüğü 42-77-172-184-187-240

Anayasanın Üstünlüğü İlkesi (1961 Anayasasında)42

Anayasanın Üstünlüğü İlkesi(1982 Anayasasında) 173

Anayasanın Yapısı  66

Anayasanın Yorumu 8

Anayasanın Yorumu İlkeleri 10

Anayasaya Aykırılığın Diğer Mahkemelerde İleri Sürülmesi 193

Anayasaya Aykırılık Kararları  206

Anayasaya Aykırılık Ön Sorunu 193

Anayasaya Uygun Yorum İlkesi 10-185

Anayasaya Uygunluk Denetiminde Yargılama Türleri 191

Anayasaya Uygunluk Kararları 206

Anayasayı İhlal Eylemi 209

Appel Entscheidungen 205

Ara Rejim Dönemi 59

Aracı Karar 206

Assamblée Fédéral 111

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 60

Atatürk İlke ve İnkılapları 198

Atatürk İnkılap ve İlkelerine Bağlılık 77

Atatürk Medeniyetçiliği 77

Atatürk Milliyetçiliği 77

Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet 76

Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi 75

Atatürk ve Çağdaş Özgürlükçü Demokrasi 82

Avrupa İçin Bir Anayasa Sözleşmesi 240a

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 143-198-233-240a-257

Avrupa Konseyi 68-197

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği 70

Avrupa Temel Haklar Şartı 240a

Avusturya’da Temel Hak Şikayeti 194

Ayan Meclisi 26

Ayırım Amacı 263

Ayırım Kriterleri 263

Ayırım Kriterleri ile Ayırım Amacı Arasındaki İlişki 263

Ayırım Yasağı 263

-B-

Bakanlar 36-54-167

Bakanlar Kurulu  31-52-53--114-156-167

Bakanlar Kuruluna KHK Çıkarma Yetkisi Vermek 133

Bakanlar Kurulunu ve Bakanları Denetlemek 127

Bakanlar Kurulunun Denetimi 127

Bakanlar Kurulunun Kuruluşu 167

Bakanlar Kurulunun Sorumluluğu 171

Bakanlar Kurulunun Oluşumu 167

Bakanların Denetimi 127

Baraj Sayısı 204

Basın Kavramı 279

Basın Özgürlüğü 27-60-279

Basının Gerçeği Araştırma Görevi 281

Basit Yasa Kaydı 38-58-242-243

Baskı Evliliği 310

Başbakan 36-54-114-167

Başkan 112

Başkanlık Hükümet Sistemi  34-49-110-112-116

Başlangıç 41-66-75-78-116

Başlangıç Bölümü 41-66-116

Başlangıç Kısmı 77-78-81

Başlangıç Kuralları ve Bu Kuralların Hukuksal Değeri (1961 Anayasası’nda) 41

Başlangıç İlkeleri 77

Başlangıç Kuralları 41

Başlangıç Kurallarının Hukuksal Değeri 41

Başörtüsü Sorunu –Din ve Vicdan Özgürlüğü 295

Başvekil 33

Batı Uygarlığınca Benimsenen Özgürlükçü Demokrasi 81-254

Belirginlik 252

Belirginlik İlkesi 252

Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler 100

Bilgi Edinme 275

Bilgi İşlemin Doğurduğu Problemler 273

Bilim Özgürlüğü 303-304

Bilim ve Sanat Özürlüğü 309

1776 Virginia İnsan Hakları Bildirisi 239-275

Bill of Rights 151-152-239

1787 Amerika Birleşik Devletleri Anayasası 109

1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi 38-109

1876 Anayasası 21

1876 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler 22

1876 Anayasası’nda Devlet Fonksiyonları 22

1876 Anayasası’nda Temel Hak Ve Özgürlükler 24

1909 Anayasası 25

1909 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler 26

1909 Anayasası’nda Devlet Fonksiyonları 26

1909 Anayasası'nda Kişi Hak ve Özgürlükleri 27

1921 Anayasası 29

1921 Anayasası'na Egemen Olan İlkeler 30

1921 Anayasası'nda Devlet Fonksiyonları 30

1921 Anayasası'nın Değiştirilmesi 33

1921 Tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Değiştirilmesi 33

1924 Anayasası 34

1924 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler 34

1924 Anayasası’nda Devlet Fonksiyonları 37

1924 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler 38

1924 Anayasası’nın Dayandığı Temeller 34

1924 Anayasası’nın Benimsediği Hükümet Sistemi 115a

1924 ve 1961 Anayasaları’nda Hükümet Sistemi 115a

1961 Anayasası 39

1961 Anayasası’nda Devlet Fonksiyonları 51

1961 Anayasası’na Egemen Olan İlkeler 39

1961 Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler 58                   

1961 Anayasası’nın Benimsediği Hükümet Sistemi 116

1971 ve 1973 Tarihli Anayasa Değişiklikleri 59

1980 Askeri Harekatı 61

1982 Anayasası 61

Bireysel Başvuru 194

Bireysel Başvuruda Yargılama Sonucunda Verilen Kararın Etkisi 194

Bireysel Başvurunun Amacı ve Niteliği 194

Bireysel Başvurunun

Konusu 194

Bireysel Başvurunun

Kabul Yöntemi 194

Bireysel Başvurunun

Kabule Uygunluğu 194

Bireysel Başvuru Hakkı 70

Bireysel Evlilik 310

Bireysel Sorumluluk 114

Birinci BMM 29

Birinci BMM.Hükümeti 111

Birinci Meşrutiyet 21

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi 91

Birleşmiş Milletler Örgütü 68

Bismark 174

Burjuva Devrimi 96

Burjuva Toplumu 101

Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü 135

Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması  136

Bütçenin ve Kesin Hesap Kanun Tasa­rılarının Görüşülmesi ve Kabulü 135

-C-

Carl Schmidt 177-187

Carre de Malberg 121

Case-Law 269

Cenevre Sığınmacı Sözleşmesi 304

Ceremony 291

Cinsiyetten Ötürü Ayırım Yasağı 310

Charles de Montesquieu 239

Conseil constitutionel 197

Conseil Fédéral 111-156

Constitution as an Entirety 10

Cooling –off period 132

Cumhurbaşkanı 37-52-53-115a-156-157

Cumhurbaşkanı Hangi İşlemleri Tek Başına Yapmalıdır? 160a

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu ve Sorumsuzluğu 162

Cumhurbaşkanının Görevi Dışında İşlediği Suçlar 163

Cumhurbaşkanın Görev Süresi 158

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 159-162

Cumhurbaşkanının Göreviyle İlgili Suçlar 164

Cumhurbaşkanın Halk Tarafından Seçilmesi Usulü 158

Cumhurbaşkanının Kanunu Geri Gön­dermesi 227

Cumhurbaşkanının Kararnameleri İmzalamak Görevi 160

Cumhurbaşkanının Konumu 157

Cumhurbaşkanının Nitelikleri 158

Cumhurbaşkanının Seçimi 158

Cumhurbaşkanının Siyasal

Sorumsuzluğu 161

Cumhurbaşkanını Tek Başına Yaptığı İşlemler 160a

Cumhurbaşkanının Tek Başına Yapacağı İşlerde Sorumluluk 165

Cumhurbaşkanının Vatana İhanet Kuramı 9

Cumhurbaşkanlığı makamının Boşalması 166a

Cumhuriyet 33-40-45-67-113-229-230

Cumhuriyet Dönemi Anayasa Hukuku 29

Cumhuriyet İlkesi  67

Cumhuriyet Meclisi 51

Cumhuriyet Senatosu 51-127

Cumhuriyetçilik 67

Cumhuriyetin İlanı 33

Cumhuriyetin Nitelikleri (1961 Anayasasında) 46

Cumhuriyetin Nitelikleri (1982 Anayasasında) 72

Cumhuriyetin Temel Organları 70

-Ç-

Çağdaş Demokrasi 82

Çağdaş Medeniyet Düzeyine Ulaşma Azmi 77

Çağdaş Özgürlükçü Demokrasi 81

Çekirdek Anayasa 10-230

Çekirdek Kriteri 251

Çerçeve Anayasa 66

Çift Meclis Sistemi(1961 Anayasasında) 43

-D-

Danışma Meclisi 63-64

Defterdarlık 14

Değer Yargıları 276

Değiştirilemeyecek Kurallar 229

Değiştirilemeyecek Kuralların Hukuk­sal Değeri 230

Demokrasi 76-79

Demokraside Hukuksal Standartlar 80

Demokratik Cumhuriyet 46

Demokratik Devlet 105

Demokratik Devlet İlkesi 79

Demokratik Devlet İlkesi (1982 Anayasasında) 81

Demokratik Fonksiyonel Temel Hak Görüşü 79-236

Demokratik Toplum Düzeni 107

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri   81-107-248

Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Kriteri 254

Denetim Ölçütü 198

Denetimin Spesifik Anayasa Hukuku ile Sınırlı olması 194

Derivativ Haklar 103

Devlet Bakanları 170

Devlet Başkanı 114

Devlet Fonksiyonlarında Gerçekleşrilen Değişiklikler(1971 ve 1973 Tarihinde) 59

Devlet Güvenlik Mahkemeleri 60

Devlet Hukuku 2

Devlet Teşkilatı 117

Devlet Tarafından Keşfedilip, Tanınan İnsan Hakları 20-320

Devlet Tarafından Yaratılan Temel Haklar 314

Devlet Üstü Temel Haklar 20-314

Devlet Yapısına ve Devletin  Amaçlarına İlişkin Kurallar 7

Devletin Ailenin Refahını Sağlama Yükümlülüğü 307

Devletin Evlilik ve Aileyi Koruma Görevi 307

Devletin Nitelikleri 67

Devletin Sosyal Yükümlülüğü 87

Devletin Yaşamı Koruma Görevi 260

Devletler Hukukunun Genel İlkeleri 139

Devletler Meclisi 111

Devletlerle Mütareke Aktetme 147

Devletleştirme 89

D’Hohndt Sistemi 204

Dış Plüralizm 280

Dil yasakları 284

Diktatörlük 79

Din Eğitimi 294

Din Kültürü 294

Din Özgürlüğünün Sınırı 296

Din ve İbadet 286

Din ve Vicdan Özgürlüğü 24-286-287-290

Dinin Kötüye Kullanılması 292

Dinin Kötüye Kullanılmaması İçin Önlemler 293

Dinsel İbadet ve Ayinler 291

Dinsel İnanç 290

Dinsel Kanaat 290

Direnme Hakkı 69-232-235

Divan-ı Ali 34

Divan-ı Hümayun 14

Diyanet İşleri Başkanlığı 85

Doğal Haklar 77

Doğal Hukuk 58-68-235

Doğal Özgürlükler 38

Doğal Üyeler 51

Droits fondamentaux 240

Durumun Gerektirdiği Ölçü 247

Düalist Yürütme  156

Duverger 166

Düşünceleri Serbestçe Açıklamak ve Yaymak Özgürlüğü  275

Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü 275-276

Düzen, Stabilite ve Legitimasyon Fonk­s­iyonu 5

Düzenleme Alanı 245

Düzenleyici Anayasa 66

-E-

Egemenliğin Ulusa Ait Oluşu (1961 Anayasasında) 42

Ekonomik İstikrarın korunmasının gözetilmesi 104

Ekonomik Sosyal ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 68-237

Elverişlilik 249

En Geniş Anlamda Yaşam Güvencesi 87

Endüstri Devrimi 96

Endüstri Toplumu 101

Enformasyon  Özgürlüğü 277- 278

Enumerations Prinzip 190-192

Erga Omnes 209

Erkler Arasındaki İlişkiler ve Hükümet Sistemleri 110

Erkler Ayırımı 107-239

Erkler Ayrılığı 77-188

Erkler Ayrılığı İlkesi ve Hükümet Sistemleri 109

Erkler Ayrılığı İlkesinin Niteliği 109

Erkler Ayrılığı ilkesinin Doğrudan Zedelenmesi 109

Erkler Ayrılığı İlkesinin Dolaylı Zedelenmesi  109

Erkler Ayrılığının Sert Bir Biçimde Uy­­gulandığı Hükümet Sistemleri 112

Erkler Birliği İlkesi 30-32-36

Erkler Birliğini Esas Alan Hükümet Sistemleri 110

Erklerin Dengeli Bir Biçimde Ayrılığını Esas Alan Hükümet Sistemleri 113

Eşit Haklara Sahip Olma İlkesi 310

Eşitlik  67-77

Eşitlik İlkesi 20-66-88-99-107-184-261

Eşitlik İlkesi ve İnsan Onuru 269

Evlilik 308

Evlilik Dışı Yaşam Ortaklıkları 308

Evlilik ve Aile 308

Evlilik Birliği ve Aile Kurma Hakkı 309

Evliliğin Çekirdek Bünyesinin Dokunulmaz Ögeleri 311

Ex nunc 207-212

Ex tunc 212

-F-

Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması İlkesi 266a

Federal Almanya Sosyal Yardım Yasası 272

Federal Almanya’da Anayasa Şikayeti 194

F.Almanya’da AŞ.’de  Kararın Anayasa Hukuksal Denetiminin Kapsamı 194

F.Almanya’da AŞ Yargılamasında Geçici Tedbir Kararı 194

F.Almanya’da AŞ’nine Başvuru Yolları 194

F.Almanya’da AŞ’nin Kabul Edilebilirlik Koşulları 194

F.Almanya’nın Anayasa Şikayeti Modeli 194

Federalizm 118

Felsefi Özgürlük 79

Ferman 18

Fesih 115-116

Fesih Yetkisi (1924 Anayasasında yürütmenin yasamayı fesih yetkisi) 37

Fırsat Eşitliği 102-266

Fırsat Eşitliği ve Sosyal Dağıtım 102

Film Denetleme Kurulu 309

Film Denetleme Üst Kurulu 309

Film İle Haber Verme Özgürlüğü 283

Fonksiyonel Doğruluk İlkesi 10

-G-

Geciktirici Veto 37

Geçici Bakanlar Kurulu 53

Geçici Tedbir Kararı 213

Geçiş Dönemi Anayasal Düzeni 61

Geleneksel Devletçilik 96

Genel Eşitlik İlkesi 94-261-262

Genel Görüşme 51-127-129

Genel Hukuk İlkesi 214-216

Genel Kişilik Hakkı 270

Genel Sınırlamalar 24

Gensoru 37-51-59-114-127-131-171

Gensoru Önergesi  131

Georg Jellinek 58

Gereklilik 222

Geri Vermeme 308

Giderici Denetim 196

Gizli Oy ve Açık Sayım-Döküm Yöntemleri 319

Gramatik Yorum 8

Göreve Başlangıcında Güvenoyu 55

Gülhane Hatt-ı Hümayunu  18-241

Güvenoyu 55-114-127-169

Güvensizlik Oyları 132

-H-

Haberleri Bildirme 276

Haberleşmenin Gizliliği 27

Hakkın Özü 58-60-254 b-269

Hakkın Özü Kriteri 260-268-254b

Hakkın Özü ve İnsan Onuru 269 

Haklı Nedenler 265

Halife 33

Halifelik 32-33

Halk Egemenliği Teorisi 239

Halkçılık İlkesi 83

Halk Oylaması 226

Heller Hermann 86

Herkesin Hakları  312

Heyet-i Ayan 22-23-26-28-224

Heyet-i  Mebusan 23-28-133-224

Hilafet 32

Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmani’nin Türkiye Cumhuriyeti Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun 33

Hilafet Makamı 33

Hizmet Bakanları 170

Hukuk Devleti  48-95-96-101-105-172-188-198

Hukuk Devleti İlkesi  48-95-96-101-105-198

Hukuk Devletinin Varlığı 106

Hukuk Devletinin Varlık Koşulları 107

Hukuksal Yorum Metotları 8

Hukuk-u Amme 34

Hukukun Genel İlkeleri 198

-I-

Islahat Fermanı 19-241

Islahat Hareketleri 15

-İ-

İbadet, Ayin ve Törenler 291

İcra Vekilleri Heyeti 32

İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun 31

İçeriksel Sınırlamalar  245

İçtüzük  125-126

İhtiyari Halk Oylaması 228

İkamet 298

İki Dereceli Seçim 319

İki Meclisli Sistem 131.

İkinci Meşrutiyet 25

İkinci Meşrutiyet Anayasası  25

İkinci Meşrutiyet Döneminin Sona Ermesi 28

İmpeachment 112

İnanma  Özgürlüğü 288

İnformant 280

İnkılap Yasaları 72

İnsan Hakları 70-231-312

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 68

İnsan Hakları Mahkemesi 142

İnsan Haklarına Dayalı Devlet 70-232-241

İnsan Haklarına Saygı 198

İnsan Haklarına Saygı İlkesi 100-298

İnsan Haklarına Saygılı Devlet 100-232-241

İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi 68

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya İlişkin Sözleşme 68-70-233

İnsan Onuru 68-246-251-253-268

İnsan Onuru Kavramı ve İçeriği 271

İnsan Onuru Kriteri 248-253

İnsan Onurunun Korunması 77-259-269

İnsan Onurunun Korunması İlkesi 267

İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi 38-109-240

İnternet Özgürlüğü 285a

İnternet Özgürlüğünün Sınırları, sınırlamanın sınırları 285a

İnternet Özgürlüğünün ulusal ve uluslararası sınırları 285a

İnternet sınırlamaları için genel ölçütler 285a

İntihap Hakkında Tebliğ 29

İptal Davası 192

İslahat Fermanı 19-241

İspanya’da Anayasa Şikayeti 194

İttihat ve Terakki 25

İttihat ve Terakki Fırkası 28

-J-

Jandarma Devlet 103

Jean Bodin 238

Jellinek 38-58-66-67-312

John Locke 239

Judicial Self  Restraint İlkesi  185-204

-K-

Kablolu Radyo ve Televizyon 282

Kamu Yararı 265

Kamulaştırma 89

Kant 67-79-96

Kanun 121-124-125-138

Kanun Hükmünde Kararnameler

(KHK) 59-123-133

Kanunsuz Vergi Olmaz 135

KHK’ların Reddi 133

Kanun Koymak 120

Kanun Koyucu Gibi Hareket Etmek 203

Kanuni Hakim Güvencesi 107

Kanuni Yargı Yolu 60

Kanun-u Esasi 21-25-26-32-68-224-241

Karar 133

Kararların Bağlayıcılığı ve Kesinliği 208

Karma Ekonomi Politikası 92

Karma Ekonomik Sistem 92

Karma Hükümet Sistemi 36

Karşı İmza Kuralı 160-161

Kartelleşme 89

Katı Planlı Ekonomi 92

Katlanılabilirlik 198-250

Kazuistik Anayasa 66

Kaegi 182

Kelsen 140

Kenar Başlıkları (1961 Anayasasında) 41

Kesin Hesap Kanunu Tasarıları 135-136

Keyfilik Yasağı 265

Kişi Güvenliği 60

Kişi Özgürlüğü 27

Kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ilkesi 77

Kişiliğin Serbestçe Geliştirilmesi Hakkı 270

Kişinin Hakları ve Ödevleri 58-68

Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 68-237

Klasik Batı Demokrasisi 79

Konvansiyonel Hükümet Sitemi  110

Koruma Alanı 245-262-276-278-279-259

Koruma Alanı Sınırlamaları (Temel Hak İçeriksel Sınırlar) 245

Kral Yargıç 181

Kreasyon Normları 7

Kullanılan Oyun İçeriği Üzerinde Baskı 320

Kurucu Meclis 63

Kurucu Meclis Hakkında Kanun 63-65

Kurucu Meclisin Görevleri 63-64

Kurucu Meclisin Yapısı 63

Kuruluş ve Faaliyet Özgürlüğü 327

-L-

Laik Devlet Düzeni İçinde Din Özgürlüğü 289

Laik Devlet Düzeni=

Din Özgürlüğünün Sınırı 296

Laik Devlet İlkesi (1961 Anayasası’nda) 46

Laik Cumhuriyetin Gerekleri 107-120-254 a

Laik Devlet İlkesi (1982 Anayasasında) 84

Laiklik 77-84

Laiklik İlkesi  34- 46-77-84

Laiklik ile Din ve Vicdan Özgürlüğü Arasındaki İlişki 85

Laisser Faire Laisser Aller İlkesi 96-100

Law in action 9

Lex Posteror Derogat Prior 141

Liberal Ekonomi Politikası 92

Liberal Hukuk Devleti 86-88

Locke 238

-M-

Maddi Anayasa Hukuku 2

Maddi Kanunlar 121

Magna Charta Libertatum 238

Mahkemelerin Bağımsızlığı 37-57

Mali Özerklik 304

Mali Yetkiler 135

Masumluk Karinesi  146-198

Meclis Araştırma Komisyonu 130

Meclis Araştırması 51-127-130

Meclis Çalışmaları 152

Meclis Dışından Alınan Bakanlar 54

Meclis Diktatoryası 28

Meclis Hükümet Sistemi 31-36-110-111 

Meclis Soruşturması 37-51-127-130-171

Meclis-i Ahkam-ı Adliye 14-18

Meclis-i Ayan 22-23

Meclis-i Mebusan 26

Meclis-i Umumi 22-23-25-26-133

Meclisin Fesih Yetkisi 35

Meclisin Üstünlüğü İlkesi 35

Medeni Nikah 312

Mehakim 22

Metotların Pluralizmi 8

Mihrak(Odak) 201, 322

Millet 76

Millet Egemenliği İlkesi 77

Millet Meclisi 51-127

Milletlerarası Hukukun Meşru Saydığı Haller 147

Milli Birlik Komitesi 39-51

Milli Devlet (1961 Anayasası’nda)46-75

Milli Egemenlik 76-77

Milli Güvenlik Konseyi 62-63

Milli Güvenlik Konseyi Rejimi 62

Milli Güvenlik Kurulu 160

Milliyetçilik 46-75

Modern Anayasal Devlet Teorisi 182

Modern Ekonomik Düzen 92

Monarşi 22-67

Monarşik Devlet 113

Monist Tekçi Görüş 140

Monist Yürütme 156

Montesquieu 109

Mutlak Eşitlik 143-264

Mutlak Öz Teorisi 251

Mülki Sığınma Tanıması 303

Mümkün Olan En Fazla Etki İlkesi 10

Münferit Temel Haklar 258

-N-

Negatif Seyahat Özgürlüğü 299

Negatif Statü Hakları 38-259

Negatif Yasama 183

Nispi Eşitlik 264

Nispî Öz Teorisi 251

Nişancılık 14

Nitelikli Yasa Kaydı 242-244

Nitelikli Yasa Sınırlaması  244-246

Nitelikli Yasa Sınırlaması:Özel Sınırlamalar 246

Norm Denetimi 120-191

-O-

Objektif Teori  8

Objektiflik ve Hoşgörü İlkesi 303

Odak Haline Gelmek 201-322

Olağanüstü Hal 80

Olağanüstü Hal KHK 134

Olağanüstü Hal Kanunu 220

Olağanüstü Hal Rejimlerinde Yargısal Denetim 221

Olağanüstü  Hal Rejimi Türleri 219

Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim Düzeni 218

Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetim İlanı 108

Olağanüstü Hal ve Sıkı Yönetimde Temel Haklar 222

Olağanüstü Hal ve Sıkıyönetimin Hukuksal Sonucu 220

Oranlı Yasa Kaydı 247

Oranlılık 222-247

Oranlılık İlkesi 222-247-249-252-254 b

Orijinal Paydaşlık Hakları 103

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anayasa Hukuku 11

Osmanlı Feodalitesi 12

Oy-söz 152

Oy Kullanıp Kullanmama Konusunda Baskı 320

Oyun Serbestliği320

-Ö-

Ölçü Norm 138-139

Ölçülülük 9-222-248-250

Ölçülülük İlkesi 9-107-120-222-249

Ölüm Cezası 260 a

Ön ve Önleyici Sansür 285

Önleyici Denetim 196

Ötenazi 259

Öz 81

Öz (çekirdek) Kriteri  251

Özel Hayatın Gizliliği 60

Özel Sınırlamalar 246

Özel Nitelikli Sınırlama Nedenleri 246

Özgün Anayasa 4-10-230-303

Özgün Kurucu İktidar 223-229

Özgürlük 38

Özgürlükçü Demokrasi 77-81

Özgürlükçü Siyasal Demokrasi 83

-P-

Pacta Sunta Servanda 140-142

Padişah 13-23-24-26

Paramount Law 240

Parlamenter Hükümet Sistemi 49-110-113

Parlamenter Rejim 26-113

Parlamenter Rejimin Temel Ögeleri 113

Parlamento 51-115-117

Parlamento Kararları 117-124

Parlamento Seçimlerinin Yenilenmesi 116

Parlamentonun Feshi 115

Parti Özgürlüğü 321

Partnerlik Evliliği 310

Pasif Ötenazi 259

Planlama 89

Planlı Ekonomi 92

Polis, Vazife ve Salahiyet Kanunu 309

Political Question-Doktrin 186

Politikanın Hukukileşmesi 176

Potansiyel Haklar 71

Pozitif Statü 103

Pozitif Statü Hakları 38-206

Praeventiv Denetim 197

Preamble-Prèambule-Preambel 78

Pressing social need 285a

Program Hükümler 104

Propaganda  284

-R-

Radyo Televizyon Kavramı 282

Radyo ve Televizyon ile Haber Verme Özgürlüğü 282

Refah Devleti 97

Reisicumhur 33

Reis-ül Küttap 14

Rekabet Ekonomisi 101

Repressive Denetim 197

Resmi Dil 76

Rezidenzpflicht 299

Rolf Hans Weber 285a

Rousseau 67-79

Rumeli Ayan ve Beyleri 16

-S-

Sadakat Borcunun İhlali 166

Sadrazam 13-26

Salt Devlet 238

Salt ve Şartlı Monarşi 79

Salt Serbest Pazar Ekonomisi 92

Saltanat 32

Sanat Özgürlüğü 303

Sansür Yasağı 27-285

Savaş Hali İlanı 147

Savaş Hali İlanı Yetkisinin Kullanılmasında Meşru Müdafaa Hali 147

Savaş İlanına Karar Verme 147

Savigny 179

Savunma Hakları 103

Schumann Formülü 194

Seçilebilme,  ve Aday Olma  Hakkı 323

Seçim Esası 67

Seçimin Genelliği İlkesi 317

Seçim Konusunda Bildiri 29

Seçimin Eşitliği İlkesi 317

Seçimin Serbestliği 320

Seçimin Tek Dereceli ya da Doğrudan Oluşu 319

Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu 171a

Seçimli Monarşi 11

Seçme Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları 316

Seçmen Olabilme Hakkı 323

Seferberlik ve Savaş Hali 219

Self Executing 144-198

Senato 51-118

Sened-i İttifak 16-241

Serbest Pazar Ekonomisi 92

Serinleme Süresi 132-169

Sert Anayasa 35-40-225

Sert Çekirdekli Temel Haklar 70-222-257

Sessiz Anayasa 126

Seyahat ve Yerleşme Özgürlüğü 297

Sıddık Sami Onar 39

Sığınma Hakkı 218-301-308

Sıkıyönetim 59-218-219-220-221-222

Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal KHK 134

Sınırlamanın Sınırları 248

Sınırlamanın Sınırı Olarak İnsan Onuru  269

Sınırlamanın Sınırı Olarak Sansür Yasağı 285

Sınırlamanın Sınırları 248-254b-260

Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına Karar Verme 147

Sieye 174

Sistematik Yorum 8

Siyasal Bakımdan Sorumlu Bakanlar Kurulu 114

Siyasal Haklar ve Ödevler 58-315

Siyasal Yargı 178

Siyasi Parti Özgürlüğü 230-321

Siyasi Partilere Girme Yasağı 322

Siyasi Partilerin Kapatılması Davaları 201

Siyasi Partilerin Mali Denetimi 202

Somut Norm Denetimi 192-193

Somutlaştırma 180-184

Soru 37-51-127-128

Sorumsuz Devlet Başkanı 113

Sosyal 96

Sosyal Adalet 90

Sosyal Adalet ve Eşitlik 77

Sosyal Barış 101

Sosyal Barışın Sağlanması Ödevi 100

Sosyal Dağıtım 102

Sosyal Devlet 101-95

Sosyal Devlet İlkesi 47--86-194

Sosyal Devlet İlkesinin Genel Anlamı 86

Sosyal Devlet İlkesinin Hukuksal Sonuçları 94

Sosyal Devlet Postulası 184

Sosyal Devlet ve Hukuk Devletinin Zorunlu İlişkisi 95

Sosyal Devlet ve Sosyal Hukuk Devletinin Zıtlığı ve Kaynaştırılması 101

Sosyal Devlet ve Hukuk Devletinin Zıtlığı 101

Sosyal Devlet ve Sosyal Sorumluluk 98

Sosyal Devletçilik ve Toplum 96

Sosyal Devletin Anayasa Hukuksal Temelleri 89

Sosyal Eşitlik 102

Sosyal Geçim Devleti 97

Sosyal Güvenlik 91

Sosyal Haklar 58

Sosyal Hakların Sınırı  103

Sosyal Hukuk Devleti 93-95-101-102

Sosyal Hukuk Devleti ve Anayasal Devlet 95

Sosyal Koruma Ödevi 100-101

Sosyal Mühendis 181

Sosyal Piyasa Ekonomisi 93-101

Sosyal Politika Devleti 96

Sosyal Reform 96-97

Sosyal Reform Devleti  96

Sosyal Sorumluluk 98

Sosyal Tahammül Konusunda Hukuksal İlke 98

Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler 68

Sosyal Yardım 96-98-101

Sosyal Yardım Devleti 96

Sosyal Yardım Ödevi 100

Sosyal Yükümlülük 98

Soyut Norm Denetimi 192

Söz 152

Söz,Yazı ve Resimle Açıklamak ve Yaymak 277

Sözleşmeye Sadakat 140

Sözlü Soru 128

Status Aktivus 320

Supreme Court 175

Sübjektif Bir Kamu Hakkı Olarak İnsan Onuru 268

Sübjektif Kamu Hakkı 104-268

Sübjektif Milliyetçilik 76

Sübjektif Teori 8

Suni Döllenmeye İlişkin Sorunlar 274

Status activus 314

-Ş-

Şartlı Monarşi 79

Şekli Anayasa Hukuku 2

Şekli  ve Maddi Kanunlar 121

Şeyh-ül-İslam 14

Şiddet Kullanma Yasağı 147

-T-

Tabii Haklar (1924 Anayasası’nda) 38                 

Tabii Yargı Yolu 60

TBMM   51-117

TBMM Dışından Seçilecek Bakanlar 168

TBMM Üyelerinin Konumu 148

TBMM Üyelerinin Mali Statüsü 155

TBMM Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler 149

TBMM Üyeliğinin Düşmesi 154-189-199

TBMM’nin Kuruluşu 118

TBMM’nin  Mali Yetkileri 134

Tanzimat 17

Tanzimat Fermanı 18

Tanzimat Hareketleri 17

Tarihsel Yorum 8

Tek Devlet İlkesi (1961 Anayasası’n­da) 44

Tek Devlet İlkesi (1982 Anayasası’nda)76

Tek Meclis Sistemi 35-37

Tek Millet 76

Tekelleşme 89

Teleolojik Yorum 8

Temel Hak 233

Temel Hak Garantileyici Fonksiyon 5

Temel Hak İçeriksel Sınırlar 245-246

Temel Hak Kavramı 237

Temel Hak Normları ve Garantiler 7

Temel Hak ve Özgürlükler (1961 Ana­yasası’nda) 58

Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Değişiklikler (1971 ve 1973 Tarihli) 60

Temel Hak ve Özgürlüklerin Kötüye Kullanılması 60

Temel Hakkın Konusu 245

Temel Hakkın Koruma Alanı 245-303

Temel Haklar 1-70-231-233-240

Temel Haklar ve Ödevler (1961 Anayasası’nda) 58

Temel Hakkın Kötüye Kullanılması Yoluyla Düşmesi 256

Temel Hakların Ortaya Çıkması ve Belirginleşmesi 238

Temel Hakların Sınırlanması 242

Temel Hakların Sosyal Bağlılığı 88

Temel Hakların Tarihçesi 237

Temel Hakların Türkiye’deki Gelişimi 241

Temel Hakların Varlığı ve Anlamı 237

Temel Ödevler 255

Temsilciler Meclisi 118

Temsilde Adalet İlkesi 681

Temsilsiz Vergi Olmaz 134

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 30-33

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Değiştirilmesi 33

Thommas Hobbes 238

Toplanma ve Dernek Kurma Özgürlükleri 27

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 169

Toplumsal Sözleşme Teorisi 329

Transnasyonal Denetim 145

TSK’nın Kullanılmasına İzin Verme 147

TSK’nın Yabancı Ülkelere Gönderilmesi 147

Türev Kurucu İktidar 223-230

Türev Temel Haklar 103

Türk Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi 11

Türk Anayasa Düzeni 61

Türk Milliyetçiliği 75

Türk Varlığının Devleti ve Ülkesiyle Bölünmezliği 77

Türk Vatandaşlığı 315

Türkiye Büyük Millet Meclisi 117

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Görev ve Yetkileri 119

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşu 118

Türkiye’de Ölüm Cezası 260a

Türklerin Hukuk-u Ammesi (Türklerin Kamu Hakları)  34-38

Türlü Maddeler 34

-U-

Ulus Egemenliği 32-42

Ulusal Egemenlik İlkesi  30-84

Ulusal Meclis 111

Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma 137

Uluslararası Belgeler 198

Uluslararası İlişkililerle İlgili İşleri Görmek 137

Ulusun Temsili 148

Uygun Bulma Kanunu 138

-Ü-

3.10.2001 tarihli Anayasa Değişikliğinin Değerlendirilmesi 254 b

3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası 284

Üçüncü Meclis 184

Ülkenin ve Milletin Bölünmezliği 76

Üniversite 311

Üyeliğin Düşmesi 189

-V-

Vahdettin 28

Vakıa İddiaları 276

Vatana İhanet (Vatan hainliği) (Vatana hiyanet) 37-53-166

Vatandaş Hakları 312

Vatandaşlık Hakkı 315

Vatandaşın Ceza Kanunları Önünde Eşitliği İlkesi 150

Veraset 67

Vezir 13

Vezir-i Azam 13

Vicdan Özgürlüğü,Din Özgürlüğü ve Kanaat Özgürlüğü 290

Virginia Bill of Rights 239-275

-Y-

Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunmasına İzin Verilmesi 147

Yargı 42-50-57-66-109

Yargı (1924 Anayasası’nda) 37

Yargı(1961 Anayasası’nda) 57

Yargı Bağımsızlığı 50- 70-107

Yargı Erki 34-70-109

Yargı Gücü 50

Yargıcın Kendi Kendini Sınırlaması 185

Yargıç Güvencesi 107         

Yargıç Vetosu 184

Yargıçlar Hükümeti 184

Yargının Politize Olması  176

Yargısal Sansür 184

Yarı Başkanlık Sistemi 116               

Yasa Hüküm ve Gücünde Geçici Kararlar 24

Yasa Kaydı 242-246-248

Yasa Kaydından Oranlı Yasa Kaydına 247

Yasa Koymak Değiştirmek Kaldırmak 120

Yasa Önünde Eşitlik 261    

Yasama 37-42-51-66-109-117

Yasama(1924 Anayasası’nda) 37

Yasama (1961 Anayasası’nda) 42-51

Yasama Bağdaşmazlığı 149             

Yasama Bağışıklığı 150                     

Yasama Dokunulmazlığı 150-153-199

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 189-199

Yasama Görevi 34                               

Yasama Organı 117            

Yasama Sorumsuzluğu  150-151

Yasama Yetkisinin Devredilmezliği 123-124

Yasama Yetkisinin Genelliği 122

Yasama Yetkisinin ilkeliği 122

Yaşam Üzerinde ki Temel Hak 259

Yaşam Üzerindeki Hakkın Sınırları 260

Yaşam ve Vücut Bütünlüğü Üzerindeki Temel Hak 259

Yazılı Soru 128

Yazısız Özgürlükler Hukuku 74

Yazısız Temel Haklar 235

Yedek Yasa Koyucu 184

Yer Değiştirme 298

Yerleşme 298         

Yerleşme ve İkamet 298

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 297

Yetki Normları 7

Yorumlayıcı Kararlar 206

Yöntem Kuralları 7

Yurt Dışına Çıkma 300

Yurt Dışına Çıkma ve Yurda Girme Özgürlüğü 300

Yurt Edinme 298

Yurt İçinde Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 297

Yurda Girme 300

Yüce Divan 34-56-167-171-200

Yüksek Hakimler Kurulu 57-60

Yüksek Öğretim Kurulu 305

Yürürlüğü Durdurma İçin Alman Modeli 213

Yürürlüğü Durdurma Kararları ve Anayasa Mahkemesinin Etki Gücü 216

Yürürlüğü Durdurma Konusunda Ana­yasa Mahkemesinin İçtihadı 212

Yürürlüğü Durdurma Kararı ve Hukuk Devletinde Etkili Bir Yargı Denetimi 212

Yürürlüğü Durdurma Kararı ve Yargı Erki 215

Yürütme 37-52-66-109-156

Yürütme (1924 Anayasası’nda) 37

Yürütme (1961 Anayasası’nda) 42- 52-109

Yürütme Görevi 34

Yürütmenin Parlamentoyu Feshi 115

-Z-

Zincirleme Sorumluluk 114

Zorunlu Din Dersleri-Din, Vicdan Öz­gürlüğü 294

Zorunlu Halk Oylaması 226

Zorunlu Oy 320

Zorunluluk 222-250

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar