Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sırrı DÜĞER
ISBN: 9786050509700
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sırrı DÜĞER
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 204

Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi
Dr. Sırrı DÜĞER

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR................................................................................. VII

GİRİŞ........................................................................................................ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHİ GELİŞİM VE TEŞKİLAT

I. TARİHÎ GELİŞİM .......................................................................... 9

A. Krallık, Parlamentonun Egemenliği İlkesi ve Anayasal 

Belgeler ........................................................................................ 9

1. Yürütme ve İdare Organı.......................................................... 9

2. Parlamentonun Egemenliği..................................................... 10

3. Anayasal Belgeler................................................................... 11

B. İngiltere’de İdare Hukukunun Varlığına Dair............................. 11

C. Hukukun Üstünlüğü.................................................................... 13

II. ADLİ REJİM İLE İDARİ REJİMİN KARŞILAŞTIRILMASI 15

A. Fransız İdari Yargı Sistemi......................................................... 15

B. Alman İdari Yargı Sistemi .......................................................... 17

C. Anglosakson İdari Yargı Sistemi ................................................ 18

1. Genel Olarak........................................................................... 18

2. Common Law’un Tanımı ve Özellikleri ................................. 21

3. Nısfet (Nasafet) Hukuku......................................................... 22

4. Değerlendirme ........................................................................ 23

D. Değerlendirme ............................................................................ 25

III. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE GÖREVLİ 

TEŞKİLAT..................................................................................... 31

A. Tarihî Süreç ................................................................................ 33

B. İdare Mahkemesi......................................................................... 35

C. İdari Kurullar .............................................................................. 36

ii İçindekiler

1. Terminoloji................................................................................37

2. Özellikleri..................................................................................39

3. Hukuki Nitelikleri ve Organ Olarak Yerleri..............................40

4. Yapıları ve Uyguladıkları Usul Kuralları..................................43

5. 2007’de Kurulan İki Dereceli Kurullar Sistemi ........................45

6. Değerlendirme...........................................................................47

D. Türk Hukuku ile Karşılaştırma ......................................................49

E. ABD’de İdarenin Yargısal Denetimi ile Görevli Makamlar .........56

F. Değerlendirme ...............................................................................59

İKİNCİ BÖLÜM

YARGISAL DENETİMİN KONUSU VE USULÜ

I. GENEL OLARAK............................................................................65

II. YARGISAL DENETİMİN KONUSU VE NİTELİĞİ..................68

A. Genel Olarak..................................................................................68

B. Yargısal Denetim ile İdari Denetim Arasındaki Farklar................69

C. Yargısal Denetiminin Amacı ve İşlevi...........................................72

D. Yargısal Denetim ve İdari Usul.....................................................75

1. APA’da Düzenleyici ve Birel İşlem Yapma Usulü...................75

2. APA Öncesi Dönem (APA’yı Doğuran Nedenler) ...................77

3. APA’nın Hazırlanması ve Kabulü.............................................80

4. APA’nın Uygulanması ve Eleştiriler.........................................81

5. İdari Usul İlkeleri ......................................................................82

6. Değerlendirme...........................................................................83

E. Yargısal Denetimin Kapsamı.........................................................85

1. Düzenleyici İşlem- Bireysel İşlem Ayrımı...............................85

2. Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Kamu Hukuku-Özel Hukuk 

Ayrımı ......................................................................................87

İçindekiler iii

3. Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetleri Açısından Yargısal 

Denetim Usulü....................................................................... 90

F. Yargısal Denetiminin Sınırları .................................................... 97

1. Genel Olarak.......................................................................... 97

2. Mahkemenin İdarenin Yerine Geçerek Karar Verememesi ve 

Yerindelik Denetimi Yasağı.................................................. 98

3. Takdir Yetkisinin Denetimi ................................................. 100

4. Kanunla Yargı Denetimi Dışında Bırakılan Alanlar ve 

Kraliyet İmtiyazı ................................................................. 104

5. Hükümet Tasarrufları (Yargı Kısıntısı)............................... 106

G. Değerlendirme .......................................................................... 110

III. YARGISAL DENETİMİN USULÜ ........................................... 112

A. Genel Olarak............................................................................. 112

B. Yargısal Denetimin Son Çare Olması (Alternatif Bir Çözüm 

Yolunun Bulunmaması)............................................................ 112

1. İşlemi Yapan İdareye Yapılan Başvurular........................... 114

2. İdari Kurullara Yapılan Başvurular..................................... 114

3. BİO’lar Tarafından Uyuşmazlıkların Çözümü .................... 115

4. 659 Sayılı Kamu Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre 

İdari Uyuşmazlıkların Çözülmesi........................................ 116

5. İdari Arabuluculuk ve Uzlaştırma ....................................... 117

C. Yargısal Denetim Öncesi İdari Başvuru ................................... 118

D. İzin Aşaması ............................................................................. 121

E. Süre ........................................................................................... 125

F. Dava Ehliyeti (Standing- Locus Standi).................................... 127

G. Davanın Esasına Girilmesi ....................................................... 130

H. İstinaf Başvurusu ...................................................................... 131

iv İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ VE 

YARGISAL DENETİM YOLLARI

I. HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ (YARGISAL DENETİMİN 

DAYANAKLARI) ..........................................................................133

A. Hukuk Kuralının Yanlış Uygulanması ........................................134

1. Hukuka Aykırı Yetki Devri (Unlawful Sub-Delegation)........134

2. Hukuki Hata ............................................................................135

3. Konuyla İlgili Hususları Dikkate Almamak............................137

4. Takdir Yetkisinin Kullanılmaması (Fettering Discretion) ......139

5. İdarenin Yetkisini Aşması (Dar anlamda Ultra Vires)............141

6. Ultra Vires Olması ..................................................................141

7. Haklı Beklentiler.....................................................................144

8. Takdir Yetkisinin Hukuka Aykırı Bir Şekilde Kullanılması...145

B. Makul Olmayan (Mantıksız, İrrasyonel) Karar Alma..................148

1. Tanım ......................................................................................148

2. Wednesbury Davası.................................................................149

3. Ölçülülük.................................................................................149

C. Usule Aykırılık ............................................................................151

1. Mevzuatta Belirtilen Usul Kurallarına Aykırılık.....................152

2. Tarafsızlık ...............................................................................153

3. Dinlenilme ve Katılma Hakkı .................................................154

4. Danışma ve Görüş Alma Yükümlülüğüne Uyulmaması.........158

5. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu ..............................................159

6. Değerlendirme.........................................................................160

II. YARGISAL DENETİM YOLLARI (MAHKEME 

EMİRLERİ)....................................................................................162

A. Genel Olarak................................................................................162

B. Hukuki Çözüme Hükmetmenin Mahkemenin Takdirinde 

Olması .........................................................................................165

İçindekiler v

C. Deklarasyon.................................................................................. 166

D. Yargısal Emir ve Geçici Çözüm .................................................. 169

E. Zorlayıcı Emir .............................................................................. 173

F. İptal Emri...................................................................................... 176

G. Yasaklayıcı Emir.......................................................................... 178

H. Değerlendirme.............................................................................. 179

SONUÇ................................................................................................. 183

KAYNAKÇA ....................................................................................... 189

İnternet Kaynakları........................................................................... 203


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM

TARİHİ GELİŞİM, KARŞILAŞTIMA VE TEŞKİLAT

I.TARİHÎ GELİŞİM11

A.KRALLIK VE PARLAMENTONUN ÜSTÜNLÜĞÜ11

B.İNGİLTERE’DE İDARE HUKUKUNUN

VARLIĞINA DAİR14

C.ABD VE İNGİLTERE’DE YARI-YARGISAL

KURULUŞLARIN ORTAYA ÇIKIŞI17

II.ADLİ REJİM İLE İDARİ REJİMİN KARŞILAŞTIRILMASI20

A.FRANSIZ İDARİ YARGI SİSTEMİ20

B.ALMAN İDARİ YARGI SISTEMİ22

C.ANGLOSAKSON İDARİ YARGI SISTEMİ23

1.Genel Olarak23

2.Common Law’un Tanımı ve Özellikleri24

3.Değerlendirme 25

D.DEĞERLENDİRME31

III.İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE GÖREVLİ

TEŞKİLAT34

A.TARİHÎ SÜREÇ37

B.İDARE MAHKEMESİ40

C.İDARİ KURULLAR41

1.Tanım45

2.Özellikleri46

3.Hukuki Nitelikleri ve Organ Olarak Yerleri48

4.Yapıları ve Uyguladıkları Usul Kuralları50

D.2007’DE KURULAN YENİ SİSTEM53

E.TÜRK HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMA57

F.ABD’DE İDARENİN YARGISAL DENETİMİ İLE

GÖREVLİ MAKAMLAR64

G.DEĞERLENDİRME69

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARGISAL DENETİMİN KONUSU VE USULÜ

I.YARGISAL DENETİMİN KONUSU79

A.GENEL OLARAK79

B.YARGISAL DENETİMİN NİTELİĞİ82

1.Genel Olarak82

2.Yargısal Denetim ile İdari Denetim

Arasındaki Farklar 84

C.YARGISAL DENETİMİNİN AMACI VE İŞLEVİ88

D.YARGISAL DENETİM VE İDARİ USUL90

1.APA Öncesi Dönem (APA’yı Doğuran Nedenler)90

2.APA’nın Hazırlanması ve Kabulü92

3.APA’nın Uygulanması ve Eleştiriler94

4.İdari Usul İlkeleri95

5.Değerlendirme96

E.YARGISAL DENETİMİN KAPSAMI 99

1.Düzenleyici İşlem - Bireysel İşlem Ayrımı100

2.Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Kamu Hukuku -

Özel Hukuk Ayrımı102

3.Özel Hukuk Kişilerinin Faaliyetleri Açısından

Yargısal Denetim Usulü105

F.YARGISAL DENETİMİNİN SINIRLARI111

1.Genel Olarak111

2.Yerindelik Denetimi Yasağı112

3.Kanunla Yargı Denetimi Dışında Bırakılan

Alanlar ve Kraliyet İmtiyazı118

4.Hükümet Tasarrufları (Yargı Kısıntısı) 119

G.DEĞERLENDİRME124

II.YARGISAL DENETİM USULÜ126

A.GENEL OLARAK126

B.YARIGAL DENETİMİN SON ÇARE OLMASI127

C.YARGISAL DENETİM ÖNCESİ İDARİ BAŞVURU129

D.İZİN AŞAMASI132

E.SÜRE136

F.DAVA EHLİYETİ (STANDING - LOCUS STANDI)139

G.DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ 141

H.İSTİNAF BAŞVURUSU 142

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ VE YARGISAL DENETİM YOLLARI

V.HUKUKA AYKIRILIK SEBEPLERİ (YARGISAL

DENETİMİN DAYANAKLARI)143

A.HUKUK KURALININ YANLIŞ UYGULANMASI144

1.Hukuka Aykırı Yetki Devri

(Unlawful Sub-Delegation )144

2.Hukuki Hata 145

3.Konuyla İlgili Hususları Dikkate Almamak149

4.Takdir Yetkisinin Kullanılmaması

(Fettering Discretion) 150

5.Ultra Vires Olması151

6.İdarenin Yetkisini Aşması

(Dar anlamda Ultra Vires) 155

7.Haklı Beklentiler160

B.MAKUL OLMAYAN (MANTIKSIZ, İRRASYONEL)

KARAR ALMA164

C.USULE AYKIRILIK 168

1.Mevzuatta Belirtilen Usul Kurallarına Aykırılık169

2.Tarafsızlık170

3.Dinlenilme Hakkı171

4.Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 177

E.DEĞERLENDİRME178

VI.YARGISAL DENETİM YOLLARI

(MAHKEME EMİRLERİ)180

A.GENEL OLARAK180

B.HUKUKİ ÇÖZÜMLERİN MAHKEMENİN

TAKDİRİNDE OLMASI186

C.DEKLARASYON189

D.YARGISAL EMİR VE GEÇİCİ YARGISAL EMİR193

E.ZORLAYICI EMİR 198

F.İPTAL EMRİ 203

G.YASAKLAYICI EMİR 206

H.DEĞERLENDİRME207

 

SONUÇ209

KAYNAKLAR215

İNTERNET KAYNAKLARI229

ÇDOYURAN, S. Burak, “İngiltere’de İdarenin Yargısal Denetiminde Mahkemelere Tanınan Ayrıcalıklı Emir (Prerogative Remedy)

Verme Yetkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 1999,

1,3: 183-194. 

AKBULUT, Lütfullah Yasin, "1982 Anayasası ve Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesı̇ Işığında Bağımsız ve Tarafsız Mahkemeye Erişim

Hakkı Bağlamında Tahkim", Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, 2020, 2.2: 97-144.

AKILLIOĞLU, Tekin, “Bireyin Yönetsel İşlemler Karşısında Korunması ve Yönetim Hukukumuz”, Amme İdaresi Dergisi, 1981, 14,3:

54, 37-56.

AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk

İdari Yargılama Hukuku, Savaş Yayınevi, Ankara, 2018.

AKYILMAZ, Bahtiyar, "Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi (Takdir Yetkisi)" Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi 1,1 (1998):

23–57.

AKYILMAZ, Bahtiyar, SEZGİNER, Murat, "İngiltere ve ABD’nde

İdari Usule İlişkin Kısa Notlar", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, 9, 42–51.

AKYILMAZ, Bahtiyar; SEZGINER, Murat; KAYA, Cemil, Türk

İdare Hukuku, Savaş Yayınevi, 2020.

ALDER, John/SYRETT, Keith, Constitutional and Adminstraive

Law, Palgrave, London, 2017.

ALDER, John, General Principles of Constitutional and Administrative Law, Palgrave Macmillan, Basingstoke/New York, 2002.

ALDER, John, Constitutional and Administrative Law, Palgrave,

London, 2015.

ALFRED, C.; AMAN, Jr; WILLIAM, T. Mayton, Hornbook on

Administrative Law, 1993.

ANSAY, Tuğrul; WALLACE, Don (ed.), Introduction to Turkish

law, Kluwer law international, 2011.

190 Kaynakça

ANTHONY, Gordon, “Administrative Justice in the United Kingdom”, Italian J. Pub. L., 2015, 7.1: 9-33.

ANTHONY, Gordon, UK Public Law and European Law, Hart

Publishing, 2002.

ASIMOW, Michael, “Five Models of Administrative Adjudication”

The American Journal of Comparative Law, 2015, 63.1: 3-32.

ASLAN Zehreddin (Ed.), Açıklamalı ve İçtihatlı İdari Yargılama

Usulü Kanunu, Seçkin, Ankara, 2019.

ASLAN, Zehreddin, “İngiliz Hukukunda İdarenin Yargısal Denetimi

ve Bu Denetim Sonucunda Verilen Kararlarının Niteliği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1995, 10: 21-23.

AUBY, Jean-Bernard, “Contracting out and ‘Public Values’: A Theoretical and Comparative Approach” içinde ROSE-ACKERMAN, Susan/LINDSETH, Peter L. (ed.), Comparative Administrative Law.

Edward Elgar Publishing, 2010.

AVCI, Adem, “İngiliz Hukukunda Mandamus (Mandatory Order)

İlkesi”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, 4.2: 165-

180.

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi.

Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası.

AYDAR, Hafize Sevinç, İngiliz Hukukunda Yargısal Emir Kavramı

ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir, 2007.

AZRAK, Ali Ülkü, “İdari Yargı Denetiminin Sınırı Olarak İdarenin

Takdir Yetkisi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1985, 6,1-3: 17-28.

AZRAK, Ali Ülkü, “İdari Yargıda Anayasaya Uygunluk Sorunu”,

Anayasa Yargısı Dergisi, 1992, 9: 323-340.

AZRAK, Ali Ülkü, “Yargı ve İdare: İki Fonksiyonun Karşılaştırılması Üzerine Bir Teorik Deneme”, İÜHFM, C, 1968, 34: 1-4.

AZRAK, Ali Ülkü, “Umumî İdarî Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1967, 33.1-2: 66-82.

BALTA, Kısa İdare Hukuku I (Ders Notları), Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara, 1962.

Kaynakça 191

BALTA, Tahsin Bekir, İdare hukuku I Genel konular (Genel Konular), Ankara Üniversitesi Basımevi, 1970.

BARAK, Aharon, "Proportionality (2)" içinde ROSENFELD, Michel; SAJÓ, András (Ed.), The Oxford Handbook of Comparative

Constitutional Law, Oxford University Press, 2012.

BARNETT, Hilaire, Constitutional & Administrative Law, Cavendish, 2002.

BECKER, Florian, “The Development of German Administrative

Law”, George. Mason Law Review, 2016, 24: 453.

BERKARDA, Kemal, “Amerika'da İdare Hukuku Var Mı?”, İdare

Hukuku ve İlimleri Dergisi, 2000, 13,1: 87-107.

BERKARDA, Kemal; GÜLAN, Aydın, “İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişimler” içinde, ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim,

Filiz Kitabevi, 2004, 377-403.

BIGNAMI, Francesca, "Comparative Administrative Law" içinde

BUSSANI Mauro/MATTEI, Ugo (Ed.), The Cambridge Companion to

Comparative Law, Cambridge University Press, 2012, ss. 145-70.

BIGNAMI, Francesca, “Regulation and the Courts: Judicial Review

in Comparative Perspective” içinde BIGNAMI, Francesca/ZARING, David (Ed.), Comparative Law and Regulation: Understanding the Global Regulatory Process, Edward Elgar, 2016

BLOM-COOPER, Louis, “The Scope of Judicial Revize and the Rule of Law: Between Judicial Restraint and Judicial Activism” içinde

SHETREET, Shimon (Ed.), The Culture of Judicial Independence Rule of Law and World Peace, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2014.

BRADLEY, Anthony/EWİNG, Keith, Constitutional And Administrative Law, Harlow, Pearson Education Limited, 2007.

BRADLEY, Anthony/ EWING, Keith/KNIGHT, Christopher, Constitutional And Administrative Law, Pearson Higher Ed, 2015.

BRADLEY, Kieran. “Tribunals and Adjudication” içinde CANE,

Peter, et al. (Ed.), The Oxford Handbook of Comparative Administrative Law, Oxford University Press, 2021.

BROWN, Lionel Neville/ BELL, John/ GALABERT, Jean-Michel,

French Administrative Law, Oxford University Press, 1998.

192 Kaynakça

CAN, Emre, Karşılaştırmalı ve Türk İdare Hukukunda Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yöntemleri, Erzincan Üniversitesi, SBE, Kamu

Hukuku, A. D. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan, 2009.

CANDAN, Turgut, “Britanya İdari Mahkemeleri”, Türkiye Barolar

Birliği Dergisi, 1992.4.

CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Yetkin Yayınları, 2020.

CANE Peter, Administrative Tribunals And Adjudication (Tribunals), Hart Publishing, 2009.

CANE, Peter, “Judicial Review and Merits Review: Comparing

Administrative Adjudication by Courts and Tribunals” içinde ROSEACKERMAN, Susan/LINDSETH, Peter L. (Ed.), Comparative Administrative Law. Edward Elgar Publishing, 2010, ss. 426-448.

CANE, Peter, Administrative law, OUP, Oxford, 2011.

CANE, Peter, Controlling Administrative Power: An Historical

Comparison, Cambridge University Press, 2016.

CARROLL, Alex, Constitutional and Administrative Law, Pearson Education, 2017.

CASSESE, Sabino, et al. (Ed.), The Max Planck Handbooks in

European Public Law: The Administrative State, Oxford University

Press, 2017.

CASSESE, Sabino, New Paths For Administrative Law: A manifesto, International Journal of Constitutional Law, 2012, 10, 3: 603-613;

CHITI, Edoardo; MATTARELLA, Bernardo Giorgio (ed.), Global

Administrative Law and EU Administrative Law: Relationships, Legal Issues and Comparison, Springer Science & Business Media, 2011.

CİDECİGİLLER, Aynur, İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların

Sulh Yolu ile Çözülmesi, Selçuk Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku A.D.,

Doktora Tezi, Konya, 2014.

CORWIN, Edward S., The Doctrine of Judicial Review: Its Legal

and Historical Basis and Other Essays, Routledge, 2014.

CRAIG, Paul, UK, EU and Global Administrative Law: Foundations and Challenges, Cambridge University Press, 2015.

Kaynakça 193

CRAIG, Paul, “Ultra Vires and the Foundations of Judicial Review”,

The Cambridge Law Journal, 1998, 57,1: 63-90.

CRAIG, Paul, “The Panel Report and the Government’s Response”,

U.K. Const. L. Blog (22.03.2021), https://ukconstitutionallaw.org.

CRAIG, Paul, Administrative Law, Sweet & Maxwell, 2008.

CRAIG, Paul P., “English Administrative Law History: Perception

and Reality” (June 14, 2019), S Jhaveri and M Ramsden (Ed.), Judicial

Review in the Common Law World: Origins and Adaptations (Forthcoming), Oxford Legal Studies Research Paper No. 48/2019, SSRN:

https://ssrn.com/abstract=3404029.

CRAIG, Paul. "Public Law and Control over Private Power" içinde

TAGGART, Michael (Ed.), The Province of Administrative Law, London, Hart Publishing, 1997, ss. 196–216.

CREYKE, Robin, Tribunals in the Common Law World, Federation Press, 2008.

CUSTOS, Dominique, “Independent Administrative Authorities in

France: Structural and Procedural Change at the İntersection of Americanization, Europeanization and Gallicization” içinde ROSE-ACKERMAN,

Susan/LINDSETH, Peter L. (ed.), Comparative Administrative Law.

Edward Elgar Publishing, 2010.

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi,

Ankara, 2021.

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdarî Yargılama Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020.

ÇAĞLAYAN Ramazan, “İdari Yargıda Kesin Hüküm”, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999, 3.1: 123-141.

ÇAKMAK Münci, “Global İdare Hukuku Tartışmaları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, 16.3: 121-136.

ÇALIŞ, Hande Sena, İdari Yargının Varlık Sebebi Olarak İptal

Davası, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

DARBYSHIRE, Penny, English Legal System in a Nutshell,

Sweet&Maxwell, 2001.

DAWIS, Frederick, “Anglo-Amerikan İdare Hukuku – Kuvvetler

Ayrılığı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1957, 14.1: 48-

55.

194 Kaynakça

DELLA CANANEA, Giacinto, Due Process of Law Beyond the

State: Requirements of Administrative Procedure, Oxford University

Press, 2016.

DICEY, Albert Venn, Introduction to the Study of the Law of the

Constitution, Ed. ROGER, Michener, Liberty Fund, Indianapolis, 1982,

http://oll.libertyfund.org/titles/1714.

DIPLOCK, Rt. Hon. Çeviren AKGÜNER, Tayfun, “Devlet Yönetiminde Hâkimlerin Rolü”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1.2: 11-20.

DREWRY, Gavin, “The Judicialisation of ‘Administrative’Tribunals

in the UK: From Hewart to Leggatt”, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2009, 5.28: 45-64.

EKİNCİ, Ekrem Buğra, Hukukun Serüveni, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2011.

ELLIOT, Mark, The Constitutional Foundations of Judicial Review, Hart Publishing, Oxford-Portland, 2001.

ELLIOTT, Mark; THOMAS, Robert, “Tribunal justice and proportionate dispute resolution”, The Cambridge Law Journal, 2012, 71,2: 297-

324.

ENDICOTT, Timothy, Administrative Law, Oxford University

Press, 2011. 

ERHÜRMAN, Tufan, “Birleşik Krallık İdare Hukukunda Ultra Vires”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, 61.2: 599-646.

ERKUT Celal, İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Matbaası, Ankara, 1990.

ERKUT, Celal "Fransa'da 1953 Reformu ve Bugünkü İdari Yargının

Genel Görünümü", İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 2011, 5/1–3, 49–62.

ERKUT, Celal, "Fransa'da Conseil d’Etat'nın Sosyolojik ve Tarihsel

Açıdan Gelişimi", İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 2011.4: 43–50.

ERKUT, Celal, Hukuka Uygunluk Bloku (İdare Hukukunda

Hukukun Genel Prensipleri Teorisi), İstanbul, Kavram Yayınları,

1996.

FALCIOĞLU, Egemen, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum İşlemlerinin Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Etkinliği, Yetkin Yayınları,

Ankara, 2019.

Kaynakça 195

FENWICK, Helen; PHILLIPSON, Gavin, Q&A Constitutional &

Administrative Law 2003-2004. Cavendish Publishing Limited, 2003.

FORDHAM, Michael, Judicial Review Handbook, Bloomsbury

Publishing, 2012.

FROMONT, Michel Çeviren ERKUT, Celal, "Avrupa Topluluğu'na

Üye Devletlerde, İdari Kararlar Karşısında Bireylerin Geçici Olarak Korunması Sorunu", İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1986, 7.1-3: 37-71.

FORSYTH, Christopher Çeviren ÖRÜCÜ, Esin, "Haklı Beklentiler’in Doğuşu ve Korunması", İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 2011.7:

121-139.

FORSYTH, Christopher (Ed.), Judicial Review and the Constitution, Hart Publishing, 2000.

FOSTER, Charles, Medical Law: A Very Short Introduction,

Oxford University Press, 2013.

GALABERT, Jean-Michael, “The Influence of The Conseil D’état

Outside France”, International & Comparative Law Quarterly, 2000,

49.3: 700-709.

GARNER, James W., “İdare Hukuku Hakkında Anglo-Amerikan

Görüşü”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1957, 12.01: 92-124.

GEMALMAZ, Mehmet Semih; DOĞRU, Osman, “Federal Almanya

Cumhuriyeti İdari Usul Yasası (1976)”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi,

1988, 9,1-3: 127-146.

GEMALMAZ, Burak, “TFF Tahkim Kurulunun Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Meselesi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ali Rıza ve Diğerleri v. Türkiye Kararı”, https://blog.lexpera.com.tr.

Genel İdarî Usul Kanunu Tasarısı.

GRACE, Jamie, Key Facts Key Cases: Constitutional & Administrative Law, Routledge, 2016.

GÖKKILIÇ, Deniz, “İngiltere'de Hukuk Devleti Anlayışı”, İstanbul

Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1970, 4.6: 59-83.

GÖRÜR, Hamit, İdari Yargı Denetiminin Kapsam ve Sınırları, İzmir, 2010.

GÖZLER, Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin,

Bursa, 2020.

196 Kaynakça

GÖZLER; Kemal, “İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya

Çıktı: Malî Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Yayınları, 2009, C.I, s. 365-374 (www.anayasa.

gen.tr/mali-hukuk.htm, Konuluş Tarihi: 10.12.2009).

GÖZÜBÜYÜK Şeref/ TAN, Turgut, İdare Hukuku Cilt 2 İdari

Yargılama Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2012.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref, Amerika ve Türkiye'de İdarenin Kazaî

Denetlenmesi, Sevinç Matbaası, 1961.

GÜLAN, Aydın, et al. ONAR-SARICA-DURAN HUKUK DEVLETİ GÜNÜ: 5 Mart 2012, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 2012, 15,2:

169–221.

GÜNEŞ, Turan, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının 

Düzenleyici İşlemleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1965.

GÜRAN, Sait, “ABD'nde Ekonomik Hayatin Düzenlenmesi”, İdare

Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1985, 6,1-3: 129-140.

HAGE, Jaap/AKKERMANS, Bram (ed.), Introduction to Law,

Springer, 2014.

HALBERSTAM, Daniel, “The Promise of Comparative Administrative Law: A Constitutional Perspective on İndependent Agencies” içinde

ROSE-ACKERMAN, Susan/LINDSETH, Peter L. (ed.), Comparative

Administrative Law. Edward Elgar Publishing, 2010.

HALLIDAY, Simon, Judicial Review and Compliance with Administrative Law, Hart Publishing, 2004.

HARLOW, Carol/RAWLINGS, Richard, Law and Administration,

Cambridge University Press, 2009.

HASOĞLU Aynur, “İdare Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları”,

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, 65.4: 1981-1996.

HAWKE Neil/PARPWORTH, Neil, Introduction to Administrative Law, Cavendish Publishing Limited, London, 1998.

HENDERSON, Edith G. Foundations of English Administrative

Law: Certiorari and Mandamus in the Seventeenth Century, Harvard

University Press, 1963.

HOGAN, Greer, Constitutional and Administrative Law in a

Nutshell, London, Sweet And Maxwell, 2008.

Kaynakça 197

HUDSON, John, The Formation of The English Common Law:

Law and Society in England from King Alfred to Magna Carta, Routledge, 2017.

İNANÇ, Mehmet, Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlemleri, Ankara

Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku A.D., Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

2016.

JACOBINI, Horace B., An Introduction to Comparative Administrative Law, New York, Oceana Publications Inc.,1991.

JENKS, Edward Çeviren ÖZYÖRÜK, Mukbil,” İngiliz Hukuku

Hakkında Genel Bilgiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,1950, 7.1: 40-79.

JONES, H. Stuart, The French State in Question, Cambridge University Press, 2002.

Judge over Your Shoulder A guide to good decision making.

KAPANİ, Münci, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara,

1993.

KAPLAN, Gürsel, İdarî Yargılama Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa,

2019.

KARABULUT, Mustafa, “İngiltere’de İdarenin Yargısal Denetimi

Üzerine Bir İnceleme”, Danıştay Dergisi, Yıl: 30, Sayı: 102, Ankara,

2000.

KARAHANOĞULLARI, Onur, “İngiliz Hukukunda İkincil Yasama”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, c.50, sy.3-4, Haziran-Aralık

1995, Prof. Dr. Turan Güneş’e Armağan, ss. 211-230.

KARAHANOĞULLARI, Onur, Kamu Hizmeti (Kavram ve Hukuksal Rejim), İnternet Paylaşımı, 2004.

KAYA, Cemil, “Danıştay İçtihatlarında Hükümet Tasarrufu Teorisinden Devletin Hükümranlık/Egemenlik Hakkı Teorisine”, Uyuşmazlık

Mahkemesi Dergisi, 7: 637-663.

KAYA, Cemil, “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. Maddesi

Uyarınca İdareye Yapılan Her Yeni Müracaatın Dava Açma Süresini

Canlandırması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2010,

68.1-2: 61-76.

KING Edward/HAWLEY Joseph, “İngiliz Common Law'un Gelişmesi” Çeviren LÜTEM, İlhan, A.H.F.D., 1959, 17.1-4: 178-233.

198 Kaynakça

KÜNNECKE, Marina, Tradition and Change in Administrative

Law: An Anglo-German Comparison, Springer, Berlin, 2007.

KÜÇÜK, Füsun Ceren, İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi Uyarınca Yapılan Başvurunun Kapsam ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi, SBE, Kamu Hukuku, A. D., Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,

2019.

LEYLAND, Peter/ANTHONY, Gordon, Textbook on Administrative Law, Oxford University Press, 2013.

LONGLEY, Diane/JAMES, Rhoda, Administrative Justice: Central Issues in UK and European Administrative Law. Routledge, 1999.

MARRANI, David; FARAH, Youseph, “ADR in the Administrative

Law: A Perspective from the United Kingdom”, içinde D.C. DRAGOS

and B. NEAMTU (eds.), Alternative Dispute Resolution in European

Administrative Law Springer, Berlin, Heidelberg, 2014, s. 259-278.

MAY, Christopher; WINCHESTER, Adam (ed.), Handbook on the

Rule of Law, Edward Elgar Publishing, 2018.

MCGARRY John, Intention, Supremacy and the Theories of Judicial Review, Routlegde, 2017.

MCHARG, Aileen, “Administrative Discretion, Administrative Rule-Making, and Judicial Review”, Current legal problems, 2017, 70.1:

267-303.

MERRILL, Thomas W., “The Origins of American-Style Judicial

Review” içinde ROSE-ACKERMAN, Susan/LINDSETH, Peter L. (Ed.),

Comparative Administrative Law. Edward Elgar Publishing, 2010.

MESTRE, Achille, “Droit Administratif.”, The Cambridge Law Journal, 1929, 3.3: 355–364.

Ministry of Justice, Administrative Justice and Tribunals: A Strategic Work Programme 2013–16.

MUMCU, Uğur, “İngiliz Hukukunda Ultra Vires Kavramı”, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1970, 27, 1-4: 37.

NASUHİOĞLU, Orhan, “İdari Tasarrufların Kazai Murakabesinde

Fransız ve İngiliz-Amerikan Sistemleri”, İdare Hukuku Bakımından İngiliz Hukuk Sistemi, İdare Hukuku Seminer Çalışmaları: I, İsmail Akgün

Matbaası, İstanbul, 1946.

Kaynakça 199

ODYAKMAZ, Zehra, “Hukukta Zaman ve İdari Yargıda Makul Süre Sorunu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (TAAD), Temmuz 2010,

Yıl:1, Sayı: 2 1-31.

OĞURLU, Yücel, “İngiliz ve Türk İdare Hukuklarında İdari Faaliyetin Denetlenmesinde Ölçülülük İlkesinin Rolü Hakkında Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000, 4:

1-2.

ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları I. Cilt,

İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.

ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları III. Cilt,

İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.

ÖRÜCÜ, Esin, The Enigma of Comparative Law: Variations on

A Theme for The Twenty-First Century, Springer, 2013.

ÖRÜCÜ, Esin, “Avrupa Hukukunda İdare Hukukunun Genel İlkeleri”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1988, 9.1-3: 243-254.

ÖRÜCÜ, Esin, “Kamu Hukuku-Özel Hukuk: Kavram ve Ölçüt

Karmaşası”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1991, 12.1-3: 303-316.

ÖZAY, İl Han, “Komisyonlar Saltanatı" Ülkesinin" İdare Hukuku”,

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1983, 4.1-3: 95-103.

ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul,

2004.

ÖZBUDUN, Ergun, “İngiltere’de Parlamento Egemenliği Teorisi”,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1968, 25.1-2: 59-79.

ÖZBUDUN, Ergun, “İngiliz Hukukunda Hükümet Tasarrufları”,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1961, 18.1: 333-372.

ÖZTÜRK, Kaya Burak, Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015.

PARPWORTH, Neil, Constitutional and Administrative Law.

Oxford University Press, 2012.

PILDES, Richard H,. “Institutional Formalism and Realism in Constitutional and Public Law”, The Supreme Court Review, 2014, 2013.1: 1-

54

Pre-Action Protocol for Judicial Review.

200 Kaynakça

PÜNDER, Hermann, “German Administrative Procedure in a Comparative Perspective: Observations on the Path to a Transnational İus

Commune Proceduralis in Administrative Law”, International Journal of

Constitutional Law, 2013, 11,4: 940-961.

Rationality and Proportionality in Modern Judicial Review (Lord

Carnwath, Justice of The Supreme Court of the UK), UCL-HKU Conference on Judicial Review in a Changing Society, https://www.supreme 

court.uk/docs/speech-140414.pdf.

Recommendation CM/Rec (2007)7 of The Committee of Ministers

to Member States on Good Administration.

Resolution (77)31 On the Protection of the Individual in Relation to

the Acts of Administrative Authorities.

RYAN, Mark/FOSTER, Steve, Unlocking: Constitutional and

Administrative Law, Routledge, 2018.

SAYHAN, Şebnem, "İdari Yargı Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1996.15:

67-74.

SAYGIN, Engin, “Ölçülülük İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare

Hukuku Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, TBB Dergisi

2016 (126), 211-234, s. 230-231.

SCHWARZ, Andreas B., “Roma Hukuku ve İngiliz Hukuku (Roma

Hukuku)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1945, 11.3-

4: 180-202.

SCHWARZ, Andreas B.; VELDET, Hıfzı. İngiliz Hukuku ve Kontinental Hukuk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1937, 3:

215-236.

SEÇKIN, Sinan; ÜSTÜN, Gül, “İdari işlemlerde takdir yetkisi ve

gerekçe ilkesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2015, 21.2 (Mehmet Akif AYDIN’a Armağan): 509- 534.

SEZER, Yasin BİLGİN, Hüseyin, “Danıştay Kararlarında İdari Başvurular”,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008, 4. 57: 337-366.

SEZGİNER, Murat, “Dünden Bugüne Conseil d’Etat ve Danıştay’ın

İnceleme ve Danışma Fonksiyonu”, Danıştay ve İdarî Yargı Günü 149.

Yıl Sempozyumu, Danıştay Yayınları No: 93, 2017.

Kaynakça 201

SHAPIRO, Martin, “A Comparison of US and European İndependent Agencies” içinde ROSE-ACKERMAN, Susan/LINDSETH, Peter L.

(ed.), Comparative Administrative Law. Edward Elgar Publishing,

2010.

SINGH, Mahendra P., German Administrative Law in Common

Law Perspective, Springer Science & Business Media, 2001.

SLAPPER, Gary/KELLY, David, The English Legal System, Routledge, London, 2017.

SLAPPER, Gary; KELLY, David, The English Legal System:

2013-2014, Routledge, 2013.

SOSSIN, Lorne, “The Puzzle of Administrative İndependence and

Parliamentary Democracy in the Common Law World: a Canadian Perspective” içinde ROSE-ACKERMAN, Susan/LINDSETH, Peter L. (ed.),

Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, 2010.

SOYBAY, Selçuk, “Bağımsız İdare Otoriteler Eliyle İdarenin Denetimi”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1995, 13.1: 43-55.

STEBBINGS, Chantal, Legal Foundations of Tribunals in Nineteenth Century England, Cambridge University Press, 2009.

STOTT, David /FELIX, Alexandra, Principles of Administrative

Law, Cavendish, 1997.

ŞAHİN, Cenk, Amerikan federal idare hukukunda" Regülasyon" (ve Türk idare hukukuna yansımaları), On İki Levha Yayıncılık,

İstanbul, 2010.

ŞEN, Mahmut, “İdarenin Yargısal Denetiminin Sınırlarına İlişkin

Modeller” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, 17,1-2:

1623-1641.

TAN, Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.

TAN, Turgut, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.

Tekin AKILLIOĞLU, Yönetim Önünde Savunma Hakları (Yönetim Önünde), Ankara, 1983.

TETİK, Ahmet Talha, “Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Takdir

Yetkisi ve Yerindelik Denetimi İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, 25, 2: 249-276.

202 Kaynakça

The Administrative Court Judicial Review Guide 2018.

The Independent Review of Administrative Law Report.

THOMAS, Robert, Administrative Justice and Asylum Appeals:

A Study of Tribunal Adjudication, Bloomsbury Publishing, 2011.

TUNCAY, H. Aydın, "Giriş", Yüzyıl Boyunca Danıştay (1868-

1968), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1968.

TURK, Alexander H., Judicial review in EU law, Edward Elgar

Publishing, 2009.

ULER, Yıldırım, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara,

1970.

ULUSOY, Ali D., Yeni Türk İdare Hukuku, Yetkin Yayınları,

Ankara, 2020.

VERSAN, Vakur, “İngiltere’de İdare Hukuku”, İdare Hukuku Bakımından İngiliz Hukuk Sistemi, İdare Hukuku Seminer Çalışmaları: I,

İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1946, s. 18.

VIEL, Marie-Thérèse, İdari Başvuru ve İdari Yargi Birleşimi, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 14, Sayı: 1, 2012, s.67-

78 (Basım Yılı: 2013).

WADE, William/FORSYTH, Christopher, Administrative Law,

Oxford University Press, 2014.

WALUCHOW, Wilfrid J., A Common Law Theory of Judicial

Review, Cambridge University Press, 2007.

WANG, Daniel Wei L. “From Wednesbury Unreasonableness to

Accountabılıty for Reasonableness”, The Cambridge Law Journal, 2017,

76,3: 642-670.

WIENER, Jonathan B./ALEMANNO, Alberto, “Comparing Regulatory Oversight Bodies Across the Atlantic: the Office of İnformation And

Regulatory Affairs in the US and the Impact Assessment Board in the

EU” içinde ROSE-ACKERMAN, Susan/LINDSETH, Peter L. (ed.),

Comparative Administrative Law. Edward Elgar Publishing, 2010.

YAYLA, Yıldızhan “Conseil D'etat (Yapısı, İşlevi ve Yaklaşımı Üstüne)”, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 1980, 1.1: 79–86,

YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, Beta, İstanbul, 2010.

Kaynakça 203

YEŞİLYURT DURAN, Allı, “İptal Davalarında Sulh”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, 11.2: 121-154.

YILDIRIM, Turan/YASİN, Melikşah/KAMAN, Nur/ÖZDEMİR, H.

Eyüp/ÜSTÜN, Gül/OKAY TEKİNSOY, Özge, İdare Hukuku, On İki

Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016.

YILDIRIM, Turan, “Yargı kararlarının Uygulanmaması Sorunu”,

Journal of Human Sciences, 2006, 1.(1), www.j-humansciences.com.

YILDIZ, Hayrettin, “İdare Hukukunun Kısa Tarihçesi”, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXII, S. 4, 197-224,

Ankara, 2019.

ZABUNOĞLU, Yahya Kâzım, “İngiltere'de İdare Hukuku Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1961,18.1: 373-411.

ZIAMOU, Theodora, Public Participation in Administrative Rulemaking: The Legal Tradition and Perspective in the American and European (English, German, Greek) Legal Systems, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2000, 60.1-4: 41.

ZOLLER, Elisabeth, Introduction to Public Law: A Comparative

Study, Leiden, Brill, 2008.

İNTERNET KAYNAKLARI

Çalışmada atıf yapılan internet kaynaklarının adreslerinin tam ve

açık yazılması usulü tercih edilmemiştir. Çünkü uzun ve karmaşık alan

adları belirtilen kaynağa ulaşmayı sağlamaya elverişli değildir. Atıf yapılan kaynağa dipnotta belirtilen ana sayfada bulunan arama motorundan

ulaşılabilir. Kaynağı www.gov.uk/government/publications olan ve

“JRG” olarak kısaltılan "The Administrative Court Judicial Review Guide 2017" İdare Mahkemesinde yargısal denetim usulü ile dava açmak isteyenler için hazırlanmış bir rehberdir. Bu rehberin 2020 yılı versiyonu

“JRG 2020” olarak kısaltılmıştır. Yine aynı kaynakta bulunan ve "JOYS"

olarak kısaltılan "The Judge over Your Shoulder- a guide to good decision making" ise idarelerin hukuka uygun karar almalarını sağlamak için

hazırlanmış bir rehberdir.

www.avrupa.info.tr.

www.bmi.bund.de.

www.coe.int.

www.europarl.europa.eu.

204 Kaynakça

www.gov.uk.

www.hsk.gov.tr.

www.idarehukuku.net.

www.justice.gov.uk.

www.mgm.adalet.gov.tr.

www.kingsleynapley.co.uk.

www.law.cornell.edu.

www.lexpera.com.tr

www.legalbank.net.

www.ombudsman.europa.eu.

www.parliament.uk.

www.supremecourt.uk.

https://ukconstitutionallaw.org.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.