Anonim Şirkete Sermaye Koyma Borcu ve Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: A. Ece KAYA
ISBN: 9786050508529
Stok Durumu: Stokta var
68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar A. Ece KAYA
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 250

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ xv

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

I. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE VE SERMAYE KOYMA BORCU 5

A. Sermaye Kavramı 5

1. Genel Olarak 5

2. Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramının Önemi 6

3. Anonim Şirketin Sermayesi ile Malvarlığı Kavramları Arasındaki İlişki 8

4. Anonim Şirketlerde Sermaye Sistemleri 9

a. Esas Sermaye 9

aa. Başlangıçta Belirlenmiş ve Esas Sözleşmede Nakit Olarak Gösterilmiş Sabit Bir Tutar Olması 10

bb. İtibari Değerli Paylara Bölünmüş Olması 11

cc. Tamamının Taahhüt Edilmesi 12

b. Kayıtlı Sermaye 13

B. Anonim Şirkette Sermayenin Oluşturulması 14

1. Pay Sahibinin Sermaye Koyma Borcu ve Tek Borç İlkesi 14

2. Tek Borç İlkesinin İstisnası: İkincil Yükümlülükler 16

C. Anonim Şirkete Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler 20

1. Nakdi Sermaye 21

2. Ayni Sermaye 22

a. Genel Olarak 22

b. Aynî Sermaye Unsurlarında Bulunması Gereken Özellikler 23

aa. Maddî Edim Niteliğinde (Malvarlığı Değeri) 

Olma 24

bb. Devredilebilir Nitelikte Olma 24

cc. Nakden Değerlendirilebilir Nitelikte Olma 26

dd. Üzerinde Sınırlı Aynî Hak, Haciz veya Tedbir Bulunmama 27

c. Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler 31

aa. Taşınır Mallar 32

bb. Taşınmaz Mallar 33

cc. Haklar 34

dd. Alacak 37

ee. Kıymetli Evrak 43

aaa. Alacak Senetleri 44

bbb. Emtia Senetleri 46

ccc. Ortaklığa Katılma Hakkı Veren Senetler 48

ff. Sermaye Şirketlerine Ait Paylar 49

gg. Ticari İşletme 51

hh. Fikri Mülkiyet Hakları 54

aaa. Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar 56

bbb. Sınai Mülkiyet Hakları 58

ii. Elektronik Ortamlar, Alanlar, Adlar 62

jj. Maden Ruhsatları 63

D. Örtülü Aynî Sermaye 64

E. Anonim Şirkete Sermaye Olarak Konulamayacak Değerler 69

1. Hizmet Edimleri, Kişisel Emek ve Ticari İtibar 73

2. Vadesi Gelmemiş Alacaklar 74

F. TTK’da Yer Verilmeyen Bazı Unsurların Sermaye Olarak Getirilmeye Elverişliliğinin Tartışılması 74

1. Know-How 75

2. Good-will 77

3. Müşteri Çevresi 78

4. Ticaret Unvanı 80

5. Kripto Para (Bitcoin) 81

İKİNCİ BÖLÜM

II. SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERİNE GETİRİLMESİ 85

A. Sermaye Taahhüdü Kavramı 85

1. Genel Olarak 85

2. Sermaye Taahhüdünün Hukukî Niteliği 85

3. Sermaye Taahhüdünün Özellikleri 87

a. Çok Taraflı, İltihakî ve Şekle Bağlı Sözleşmeden Kaynaklanması 87

b. Şirket Tüzel Kişiliğine Karşı Yüklenilmiş Olması 88

c. Hukuki Şarta Bağlı Olması 89

4. Pay Sahiplerinin Sermaye Taahhüdünde Bulunması 90

a. Kuruluşta Nakdi Sermaye Taahhüdü 90

b. Kuruluşta Ayni Sermaye Taahhüdü 91

aa. Esas Sözleşmeye Yazılması Gereken Unsurlar 93

bb. Bazı Aynî Sermaye Unsurlarına İlişkin 

Taahhütlerin Kabul Edilme Koşulları 95

aaa. Taşınmazlar Bakımından Şerh Zorunluluğu 97

bbb. Taşınırlar Bakımından Tevdi Zorunluluğu 99

ccc. Özel Sicili Bulunan Eşyalar ve Haklar Bakımından Kayıt Zorunluluğu 101

cc. Aynî Sermaye Unsurlarına Değer Biçilmesi 103

dd. Değerleme Raporuna İtiraz 107

ee. Değerlemeden Doğan Sorumluluk 110

c. Sermaye Artırımında Sermaye Taahhüdü 112

5. Sermaye Taahhüdünün Devri 113

6. Sermaye Taahhütlerinin Tescilden Önce Kontrolü 115

B. Nakdi Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 116

1. Nakdi Sermaye Koyma Borcunun Muaccel Olması 119

2. Ödemeye Çağrı Yetkisi ve Çağrının Şekli 123

3. Nakdi Sermaye Borcunun Ödeme Yeri 126

4. Nakdi Sermaye Borcunun İfa Ediliş Biçimi 128

a. Takas ile İfa 129

b. Kambiyo Senedi ile İfa 131

c. Yabancı Para ile İfa 132

d. Serbest Yedek Akçeler veya Kâr ile İfa 133

C. Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 133

1. Ayni Sermaye Koyma Borcunun İfa Zamanı 134

2. Ayni Sermaye Değerlerinin Mülkiyetinin Şirketçe Kazanılması 136

a. Taşınmaz Malların Mülkiyetinin Kazanılması 136

b. Taşınır Malların Mülkiyetinin Kazanılması 141

c. Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması 144

d. Özel Sicilleri Bulunan Diğer Aynî Sermaye 

Unsurlarının Kazanılması 146

e. Alacakların Kazanılması 148

f. Ticari İşletme 155

D. İhtiyati Tedbir 157

E. Sermayenin Gerektiği Gibi Teşkil Etmemesinden Doğan Sorumluluk 159

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

III. SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERİNE 

GETİRİLMEMESİ 161

A. Genel Olarak 161

B. Sermaye Koyma Borcunu İfada Temerrüt 162

1. Genel Olarak Temerrüt Kavramı 162

2. Sermaye Koyma Borcunun İfası Bakımından Temerrüt 165

C. Sermaye Koyma Borcunun İfasında İmkânsızlık 167

1. Genel Olarak İfa İmkânsızlığı 167

2. Aynî Sermaye Borcunun İfa İmkânsızlığı 170

a. Aynî Sermaye Borcunun İfasının Taahhüt 

Edildiğinde İmkânsız Olması 170

b. Taahhüt Konusu Aynî Sermaye Borcunun İfasının Sonradan İmkânsızlaşması 171

c. İfa İmkânsızlığının Borca Etkisi 172

D. Sermaye Koyma Borcunun Kötü İfası 176

1. Ayıba Karşı Tekeffül 179

2. Zapta Karşı Tekeffül 180

E. Sermaye Koyma Borcu Bakımından Zamanaşımı 180

F. Sermaye Koyma Borcundan İbra 183

IV. SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI 184

A. Genel Olarak 184

B. Sermaye Borcunun İfası Davası ve İcra Takibi 187

C. Gecikme (Temerrüt) Faizi 189

D. Sözleşme Cezası (Cezai Şart) 191

1. Genel Olarak 191

2. Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi 

Durumunda Cezai Şart 193

E. Tazminat 196

F. Iskat 197

1. Genel Olarak 197

2. Iskatın Hukuki Niteliği 199

3. Iskatın Koşulları 200

a. Sermaye Koyma Borcunun Zamanında İfa 

Edilmemesi 201

b. Yönetim Kurulunun Ödeme İçin Yeniden Çağrı ve 

İhtarda Bulunması 205

c. Verilen Bir Aylık Süre İçinde Ödeme Yapılmaması 208

d. Yönetim Kurulu Tarafından Iskat Kararı Alınması 209

4. Iskatın Sonuçları 211

a. Iskat Olunan Paylar Yönünden Pay Sahipliği Sıfatının 

ve Haklarının Sona Ermesi 211

b. Pay Bedeline Mahsuben Yapılmış Olan Ödemelerden Doğan Hakların Kaybı 213

c. Iskat Olunan Payların Tasarruf Hakkının Anonim 

Şirkete Geçmesi 213

d. Iskat Olunan Payların Yönetim Kurulu Tarafından Bir Başkasına Satışı 214

e. Pay Sahibinin Yaptığı Kısmi Ödemelerden ve 

Bunlardan Kaynaklanan Haklardan Yoksun 

Bırakılması 215

f. Pay Senetlerinin Şirkete İadesi veya İptali 216

g. Iskat Edilen Pay Sahibinin Sorumluluğunun Devamı 216

h. Iskat Olunan Payın Üçüncü Kişilerce İyiniyetle 

İktisabının Mümkün Olmaması 217

5. Iskatın Hükümsüzlüğü 217

a. Yokluk 218

b. Geçersizlik (Butlan) 219

c. İptal edilebilirlik 220

H. Şirketin Feshi Davası 221

SONUÇ 225

KAYNAKÇA 237


Bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Tezli Yüksek Lisans programı çerçevesinde hazırlanmış, 20.01.2021 tarihinde değerli tez danışmanım Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Dr. Öğretim Üyesi Murat Gürel ve yine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin değerli öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Başak Şit İmamoğlu ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin değerli öğretim üyesi Sayın Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Nimet Yaşar’ın katılımlarıyla oluşan jüri önünde savunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiş olan “Anonim Şirkete Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcun Yerine Getirilmemesinin Hukukî Sonuçları” başlıklı yüksek lisans tezimin küçük eklemeler ve düzeltmeler yapılarak yayımlanmış halidir.

Bu eser birçok kişinin desteği, yardımları ve katkılarıyla meydana gelmiştir. Bu kişilerin başında çalışmamın yönlendirilmesi, düzeltilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında beni her zaman destekleyen tez danışmanım Sayın Dr. Öğretim Üyesi Murat Gürel gelmektedir. Kendilerine bu meşakkatli süreçte her soru ve sorunumda gösterdikleri ilgi ve yaptıkları yardımlar için şükranlarımı sunarım. Tezin konusunun belirlenmesi, sınırlandırılması ve planının oluşturulması sürecinde büyük emeği ve katkısı bulunan Sayın Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik’e de aynı şekilde teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca tez savunması sırasında değerli görüş ve eleştirileriyle katkı sağlayan Hocalarım Sayın Doç. Dr. Başak Şit İmamoğlu ve Sayın Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Nimet Yaşar’a da teşekkür ederim.

Yüksek lisans öğrenimim kapsamında yaptığım araştırma ve çalışmalar 2210-A Lisansüstü Burs Programıyla desteklenmiş olup bu destek için TUBİTAK’a teşekkür ederim.

Avukatlık kariyerim ve yüksek lisans öğrenimim boyunca benden yardım ve desteğini esirgemeyen sayın Av. Sedat Aksakallı’ya da teşekkürlerimi iletmek isterim.

Tez yazım sürecinin önemli bir bölümünü yurtdışında geçirdim. Almanya’da yaptığım çalışmalar esnasında beraber olma fırsatı bulduğum ve beni evimde hissettiren çok değerli insanlara da teşekkür etmek isterim. Öncelikle Almanya’da geçirdiğim süre boyunca her konuda beni destekleyen ve cesaretlendiren, her zaman yanımda olan ve bana her defasında “Berlinde hâkimler var” diye düşündüren Berlin’deki ailem sevgili hâkim Dr. Maria Mammeri-Latzel’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eylül 2018 - Eylül 2019 arasında Erasmus+ programı kapsamında Freie Universität Berlin’de öğrenim gördüğüm sırada değerli tavsiyelerini alma imkânı bulduğum Sayın Dr. Roman Guski, LL.M.’ye teşekkür ederim. Pandemi döneminde bütün kütüphaneler kapalıyken bana Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin (Kammergericht) kütüphanesini açan Mahkeme Başkanı Sayın Dr. Bernd Pickel’e özel teşekkürlerimi takdim ederim.

Bu süreçte şüphesiz en büyük destekçim olan ve hem manevi olarak hem de hukukçu olmaları vesilesiyle akademik olarak yardımlarını esirgemeyen sevgili aileme en büyük teşekkürü borçluyum. Destekleri ve teşvikleriyle beni her zaman bir adım ileri taşıyan bu hayattaki en büyük rol modelim sevgili annem Dr. Mine Kaya’ya, fikirlerine çok değer verdiğim ve beni ayakları üstünde duran güçlü bir kadın yapan büyük dayanağım sevgili babam Ahmet Kaya’ya ve hem öğretmenim hem de öğrencim olan ve hep yanımda duran sevgili kardeşim Ali Burak Kaya’ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak eserin basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevi yöneticilerine ve çalışanlarına, özellikle Muharrem Başer’e teşekkür ederim.


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ xv

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

I.  ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE VE SERMAYE KOYMA BORCU 5

A.  Sermaye Kavramı 5

1.  Genel Olarak 5

2.  Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramının Önemi 6

3.  Anonim Şirketin Sermayesi ile Malvarlığı Kavramları Arasındaki İlişki 8

4.  Anonim Şirketlerde Sermaye Sistemleri 9

a.  Esas Sermaye 9

aa.  Başlangıçta Belirlenmiş ve Esas Sözleşmede Nakit Olarak Gösterilmiş Sabit Bir Tutar Olması 10

bb.  İtibari Değerli Paylara Bölünmüş Olması 11

cc.  Tamamının Taahhüt Edilmesi 12

b.  Kayıtlı Sermaye 13

B.  Anonim Şirkette Sermayenin Oluşturulması 14

1.  Pay Sahibinin Sermaye Koyma Borcu ve Tek Borç İlkesi 14

2.  Tek Borç İlkesinin İstisnası: İkincil Yükümlülükler 16

C.  Anonim Şirkete Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler 20

1.  Nakdi Sermaye 21

2.  Ayni Sermaye 22

a.  Genel Olarak 22

b.  Aynî Sermaye Unsurlarında Bulunması Gereken Özellikler 23

aa.  Maddî Edim Niteliğinde (Malvarlığı Değeri) 

Olma 24

bb.  Devredilebilir Nitelikte Olma 24

cc.  Nakden Değerlendirilebilir Nitelikte Olma 26

dd.  Üzerinde Sınırlı Aynî Hak, Haciz veya Tedbir Bulunmama 27

c.  Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Değerler 31

aa.  Taşınır Mallar 32

bb.  Taşınmaz Mallar 33

cc.  Haklar 34

dd.  Alacak 37

ee.  Kıymetli Evrak 43

aaa.  Alacak Senetleri 44

bbb. Emtia Senetleri 46

ccc.  Ortaklığa Katılma Hakkı Veren Senetler 48

ff. Sermaye Şirketlerine Ait Paylar 49

gg.  Ticari İşletme 51

hh.  Fikri Mülkiyet Hakları 54

aaa.  Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar 56

bbb.  Sınai Mülkiyet Hakları 58

ii.  Elektronik Ortamlar, Alanlar, Adlar 62

jj. Maden Ruhsatları 63

D.  Örtülü Aynî Sermaye 64

E.  Anonim Şirkete Sermaye Olarak Konulamayacak Değerler 69

1. Hizmet Edimleri, Kişisel Emek ve Ticari İtibar 73

2. Vadesi Gelmemiş Alacaklar 74

F. TTK’da Yer Verilmeyen Bazı Unsurların Sermaye Olarak Getirilmeye Elverişliliğinin Tartışılması 74

1.  Know-How 75

2.  Good-will 77

3.  Müşteri Çevresi 78

4.  Ticaret Unvanı 80

5.  Kripto Para (Bitcoin) 81

İKİNCİ BÖLÜM

II.  SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERİNE GETİRİLMESİ 85

A.  Sermaye Taahhüdü Kavramı 85

1.  Genel Olarak 85

2.  Sermaye Taahhüdünün Hukukî Niteliği 85

3.  Sermaye Taahhüdünün Özellikleri 87

a.  Çok Taraflı, İltihakî ve Şekle Bağlı Sözleşmeden Kaynaklanması 87

b.  Şirket Tüzel Kişiliğine Karşı Yüklenilmiş Olması 88

c.  Hukuki Şarta Bağlı Olması 89

4.  Pay Sahiplerinin Sermaye Taahhüdünde Bulunması 90

a.  Kuruluşta Nakdi Sermaye Taahhüdü 90

b.  Kuruluşta Ayni Sermaye Taahhüdü 91

aa.  Esas Sözleşmeye Yazılması Gereken Unsurlar 93

bb.  Bazı Aynî Sermaye Unsurlarına İlişkin 

Taahhütlerin Kabul Edilme Koşulları 95

aaa. Taşınmazlar Bakımından Şerh Zorunluluğu 97

bbb. Taşınırlar Bakımından Tevdi Zorunluluğu 99

ccc. Özel Sicili Bulunan Eşyalar ve Haklar Bakımından Kayıt Zorunluluğu 101

cc.  Aynî Sermaye Unsurlarına Değer Biçilmesi 103

dd.  Değerleme Raporuna İtiraz 107

ee.  Değerlemeden Doğan Sorumluluk 110

c.  Sermaye Artırımında Sermaye Taahhüdü 112

5.  Sermaye Taahhüdünün Devri 113

6.  Sermaye Taahhütlerinin Tescilden Önce Kontrolü 115

B.  Nakdi Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 116

1.  Nakdi Sermaye Koyma Borcunun Muaccel Olması 119

2.  Ödemeye Çağrı Yetkisi ve Çağrının Şekli 123

3.  Nakdi Sermaye Borcunun Ödeme Yeri 126

4.  Nakdi Sermaye Borcunun İfa Ediliş Biçimi 128

a.  Takas ile İfa 129

b.  Kambiyo Senedi ile İfa 131

c.  Yabancı Para ile İfa 132

d.  Serbest Yedek Akçeler veya Kâr ile İfa 133

C.  Ayni Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmesi 133

1.  Ayni Sermaye Koyma Borcunun İfa Zamanı 134

2.  Ayni Sermaye Değerlerinin Mülkiyetinin Şirketçe Kazanılması 136

a.  Taşınmaz Malların Mülkiyetinin Kazanılması 136

b.  Taşınır Malların Mülkiyetinin Kazanılması 141

c.  Fikri Mülkiyet Haklarının Kazanılması 144

d.  Özel Sicilleri Bulunan Diğer Aynî Sermaye 

Unsurlarının Kazanılması 146

e.  Alacakların Kazanılması 148

f.  Ticari İşletme 155

D.  İhtiyati Tedbir 157

E.  Sermayenin Gerektiği Gibi Teşkil Etmemesinden Doğan Sorumluluk 159

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

III.  SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERİNE 

GETİRİLMEMESİ 161

A.  Genel Olarak 161

B.  Sermaye Koyma Borcunu İfada Temerrüt 162

1.  Genel Olarak Temerrüt Kavramı 162

2.  Sermaye Koyma Borcunun İfası Bakımından Temerrüt 165

C.  Sermaye Koyma Borcunun İfasında İmkânsızlık 167

1.  Genel Olarak İfa İmkânsızlığı 167

2.  Aynî Sermaye Borcunun İfa İmkânsızlığı 170

a.  Aynî Sermaye Borcunun İfasının Taahhüt 

Edildiğinde İmkânsız Olması 170

b.  Taahhüt Konusu Aynî Sermaye Borcunun İfasının Sonradan İmkânsızlaşması 171

c.  İfa İmkânsızlığının Borca Etkisi 172

D.  Sermaye Koyma Borcunun Kötü İfası 176

1.  Ayıba Karşı Tekeffül 179

2.  Zapta Karşı Tekeffül 180

E.  Sermaye Koyma Borcu Bakımından Zamanaşımı 180

F.  Sermaye Koyma Borcundan İbra 183

IV. SERMAYE KOYMA BORCUNUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI 184

A.  Genel Olarak 184

B.  Sermaye Borcunun İfası Davası ve İcra Takibi 187

C.  Gecikme (Temerrüt) Faizi 189

D.  Sözleşme Cezası (Cezai Şart) 191

1.  Genel Olarak 191

2.  Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi 

Durumunda Cezai Şart 193

E.  Tazminat 196

F.  Iskat 197

1.  Genel Olarak 197

2.  Iskatın Hukuki Niteliği 199

3.  Iskatın Koşulları 200

a.  Sermaye Koyma Borcunun Zamanında İfa 

Edilmemesi 201

b.  Yönetim Kurulunun Ödeme İçin Yeniden Çağrı ve 

İhtarda Bulunması 205

c.  Verilen Bir Aylık Süre İçinde Ödeme Yapılmaması 208

d.  Yönetim Kurulu Tarafından Iskat Kararı Alınması 209

4.  Iskatın Sonuçları 211

a.  Iskat Olunan Paylar Yönünden Pay Sahipliği Sıfatının 

ve Haklarının Sona Ermesi 211

b.  Pay Bedeline Mahsuben Yapılmış Olan Ödemelerden Doğan Hakların Kaybı 213

c.  Iskat Olunan Payların Tasarruf Hakkının Anonim 

Şirkete Geçmesi 213

d.  Iskat Olunan Payların Yönetim Kurulu Tarafından Bir Başkasına Satışı 214

e.  Pay Sahibinin Yaptığı Kısmi Ödemelerden ve 

Bunlardan Kaynaklanan Haklardan Yoksun 

Bırakılması 215

f.  Pay Senetlerinin Şirkete İadesi veya İptali 216

g.  Iskat Edilen Pay Sahibinin Sorumluluğunun Devamı 216

h.  Iskat Olunan Payın Üçüncü Kişilerce İyiniyetle 

İktisabının Mümkün Olmaması 217

5.  Iskatın Hükümsüzlüğü 217

a.  Yokluk 218

b.  Geçersizlik (Butlan) 219

c.  İptal edilebilirlik 220

H.  Şirketin Feshi Davası 221

SONUÇ 225

KAYNAKÇA 237


AKDAĞ GÜNEY, Necla: Anonim Şirketlerde Kuruluş, Vedat: İstanbul 2014.

AKDAĞ GÜNEY, Necla/GÜMÜŞ, Mustafa Alper: “Taşınırların Anonim Şirkete Esas Sermaye Olarak Getirilmesi”, Regesta, Y. 2013, C. 3, S. 3, s. 3-30. (Taşınırların Sermaye Olarak Getirilmesi)

AKDAĞ GÜNEY, Necla/GÜMÜŞ, Mustafa Alper: “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Taşınmazların Anonim Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi ve Tescilsiz İktisabı”, Regesta, Y. 2013, C. 3, S. 1, s. 33-55. (Taşınmazların Anonim Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi)

AKKALE, Ruveyda Gülmisal: “Kayıtlı Sermaye Yapısı Hakkında Genel Bilgi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermayenin Artırım Usulü”, GÜHFD, Y.2013, C. XVII, S. 1-2, s. 21-44. 

AKKANAT, Halil: Alacaklı Temerrüdü Dışında Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilemediği Başlıca Durumlar ve Sonuçlar, Filiz: İstanbul 1996.

AKKAYAN YILDIRIM, Ayça: “Cezai Şartın İşlevi Türk ve Amerikan Hukukları Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme” İÜHFM, Y. 2003, C. LXI, S. 1-2, s. 357-414.

ANSAY, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku Dersleri, AÜHF: Ankara 1973, 4. Baskı.

ARAL, Fahrettin: Türk Borçlar Hukukunda Takas, Yetkin: Ankara 2010, 2. Baskı.

ARICI, Kadir: “Hizmet Akitlerine Cezai Şart Konulması”, GÜHFD, Y. 1997, C.1, S.1, s. 31-44.

ARICI, Mehmet Fatih: “Anonim Ortaklıkta Nakit Dışı Sermaye Taahhüdünün İmkânsızlığının Hükümleri”, Prof. Dr. Özer Seliçi'ye Armağan (ed. Hüseyin Hatemi), Seçkin: Ankara 2006, s. 103-126. (İmkânsızlığın Hükümleri) 

ARICI, Mehmet Fatih: Alacak Hakkının Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taahhüdü, Beta: İstanbul 2003. (Alacak Hakkı)

ARICI, Mehmet Fatih: “Sermaye Şirketleri Hukukunda Vadeli Alacağın Sermaye Olarak Konulması Yasağı”, İÜHFM, Y. 2015, C. 73, S. 1, s. 319-338. (Vadeli Alacak)

ARICI, Mehmet Fatih: Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, Vedat: İstanbul 2008. (Ticari İşletme)

ARIKAN, Mustafa: “Culpa in Contrahendo Sorumluluğu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2009, C. 17, S. 1, s. 69-89.

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, BTHAE: Ankara 2020, 26. Bası. (Ticari İşletme)

ARKAN, Sabih: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na İlişkin Değerlendirmeler”, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans Bildiriler - Tartışmalar (13-14 Mayıs 2005), BTHAE: Ankara 2005, s. 41-60. (TTK Tasarısı)

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: Medeni Usul Hukuku, Yetkin: Ankara 2019, 5. Baskı.

ARSLANLI, Halil: Anonim Şirketler Umumi Hükümler, C. I, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları: İstanbul 1960, 3. Bası. (Anonim Şirketler)

ARSLANLI, Halil: Kollektif ve Komandit Şirketler, Fakülteler Matbaası: İstanbul 1960, 2. Baskı. (Kollektif ve Komandit)

AYAN, Mehmet: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Seçkin: Ankara 2016, 11. Baskı. (Borçlar Hukuku)

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku II (Mülkiyet), Seçkin: Ankara 2016, 9. Baskı. (Mülkiyet)

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku III (Sınırlı Ayni Haklar), Seçkin: Ankara 2017, 8. Baskı. (Sınırlı Ayni Haklar)

AYDIN, Alihan: Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Arıkan: İstanbul 2008.

AYDINCIK, Şirin: Fikri Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri, Arıkan: İstanbul 2006.

AYHAN, Rıza: “Ticari İş-Ticari İşletme-Tacir-Ticaret Sicili-Ticaret Unvanı-Haksız Rekabet”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2012, C. XVI S. 3-4, s. 31-53.

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR, Mehmet: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Yetkin: Ankara 2019.

AYİTER, Nuşin: Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Sevinç: Ankara 1981, 2. Bası. (Fikir ve Sanat Ürünleri)

AYİTER, Nuşin: İhtira Hukuku, AÜHF: Ankara 1968. (İhtira Hukuku)

AYOĞLU, Tolga: “Sermaye Avansı Kavramı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, On İki Levha: İstanbul 2017, s. 29-59. 

BAHTİYAR, Mehmet: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, Beta: İstanbul 2001. (Anasözleşme)

BAHTİYAR, Mehmet: Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, Beta: İstanbul 1996. (Kayıtlı Sermaye)

BAHTİYAR, Mehmet: Ortaklıklar Hukuku, Beta: İstanbul 2019, 13. Baskı. (Ortaklıklar Hukuku)

BATTAL, Ahmet: “Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Iskat Prosedürü (TK 408) ile İlgili Yargıtay Uygulaması”, Ticaret Hukuku Yargıtay Kararları Sempozyumu, XVII, 9-10 Haziran 2000, Ankara 2000, s. 51-79.

BİLGİLİ, Fatih/CENGİL, M. Fatih: “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2019, C. XXIII, S. 3, s. 3-23. (Sermaye Olarak Getirilmesi)

BİLGİLİ, Fatih/CENGİL, M. Fatih: “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Eşya Niteliği Sorunu <https://www.academia.edu/39994839/ BITCOIN%C3%96ZEL%C4%B0NDEKR%C4%B0PTOPARALARINE%C5%9EYAN%C4%B0TEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_SORUNUTHEQUESTIONOFPROPERTYQUALIFICATIONOFCRYPTOCURRENCIESSPECIFICTOBITCOIN>(Erişim Tarihi: 03.02.2020). (Eşya Niteliği Sorunu)

BİLGİLİ, Fatih/CENGİL, M. Fatih: “İcra ve İflas Hukuku Yönüyle Kripto Paralara İlişkin Bazı Meseleler”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2019, C. 7, S. 1, s. 99-109. (İcra ve İflas)

BİLGİLİ, Fatih/DEMİRKAPI, Ertan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora: Bursa 2019, 13. Baskı. (Borçlar Hukuku)

BİLGİLİ, Fatih/DEMİRKAPI, Ertan: Şirketler Hukuku Dersleri, Dora: Bursa 2018, 6. Baskı. (Şirketler Hukuku Dersleri) 

BİLGİLİ, Fatih/DEMİRKAPI, Ertan: Şirketler Hukuku, Dora: Bursa 2013, 9. Baskı. (Şirketler Hukuku)

BİLGİLİ, Fatih/DEMİRKAPI, Ertan: Ticari İşletme Hukuku, Dora: Bursa 2016, 6. Baskı. (Ticari İşletme Hukuku)

CANSEL, Erol/ÖZEL, Çağlar: “Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Y. 2013, C. 8, Özel Sayı, s. 713-733.

CENKCİ, Esra: Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi, On İki Levha: İstanbul 2015.

KARAMAN COŞGUN, Özlem: “Anonim Şirketlerde Sermaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi”, MÜHAD Özel Sayı, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken, 10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyum, Y. 2012, C. 18, S. 2, s. 333-347.

ÇAĞA, Tahir: “Özel Hüküm Genel Hükmü Daima Bertaraf Eder Mi?”, TBB Dergisi, Y. 1991, S. 3, s. 366-375.

ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR, Mehmet: “Ticaret Unvanının Korunması”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y. 2006, C. 14, S. 2, s. 119-150.

ÇELİK, Aytekin: “Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik İhtiyati Tedbirler”, GÜHFD, Y. 2011, C. XV, S. 3, s. 31-64. (İhtiyati Tedbirler)

ÇELİK, Aytekin: Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma, Güncellenmiş 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2016. (Ortaklıktan Çıkarma) 

ÇETİNYILMAZ, Ecem (ed. Ercüment Erdem): “Aynî Sermaye Olarak Fikrî Mülkiyet Hakları”, Hukuk Postası 2015, On İki Levha: İstanbul 2015, s. 311-315.

ÇEVİK, Orhan Nuri: Anonim Şirketler, Seçkin: Ankara 1988, 3. Baskı. 

ÇEVİK, Orhan/AZIK, Kenan: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, Ankara 1971.

ÇONKAR, M. Halil: Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye, On İki Levha: İstanbul 2016.

DAL, Seniha: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 342’ye Göre Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y. 2012, C. 18, S. 2, s. 371-398.

DEĞİRMENCİ, Cenker: Anonim Ortaklıkta Iskat, Vedat: İstanbul 2006. 

DEMİR, Koray: “Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar”, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Armağan, İÜHFM, Y. 2013, C. LXXI, S. 2, s. 103-120.

DIETSCHI, Niklaus: Beabsichtigte Sachübernahme, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Blatt 311, Dike: Zürich/St.Gallen 2012.

DİNÇ, Habibe: Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulması, Seçkin: Ankara 2016.

DOĞANAY, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Beta: İstanbul 2004, 4. Baskı. 

DOMANİÇ, Hayri: Adi - Kollektif ve Komandit Şirketler, Fakülteler Matbaası: İstanbul 1988, 4. Basım. (Adi - Kollektif ve Komandit)

DOMANİÇ, Hayri: “Anonim Şirket Ortaklarının Sermaye Temerrüdüne Terettüp Eden Müeyyideler”, İstanbul Barosu Dergisi, Y. 1966, C. 40, S. 4/6, s. 121-126. (Müeyyideler)

DOMANİÇ, Hayri: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi II, Temel: İstanbul 1988. (Anonim Şirket)

DURAL, Mustafa: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık (BK 117), İstanbul Üniversitesi Yayınları: İstanbul 1976.

EKİNCİ, Hüseyin: “Anonim Şirketlerde Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesinin Hukuki Sonuçları”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2010.

ERDEM, Ercüment: “Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ticari İşletmenin Devri”, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Y. 2013, C. 8, Özel Sayı, s. 987-1017.

EREL, Şafak N.: Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yetkin: Ankara 2009, 3. Baskı. 

ERİŞ, Gönen: Ticari İşletme ve Şirketler Cilt II, Seçkin: Ankara 2017, 3. Baskı. (Cilt II)

ERİŞ, Gönen: Ticari İşletme ve Şirketler Cilt III, Seçkin: Ankara 2017, 3. Baskı. (Cilt III)

GÖLE, Celâl: Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, BTHAE: Ankara 1976.

GÜNEŞ, İlhami: Uygulamada Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Seçkin: Ankara 2015, 2. Baskı.

GÜRBÜZ USLUEL, Aslı Elif: “Ticari İşletmelerin Devri, Yapısal Değişiklik ve Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Getirilmesi İşlemlerinde, Ticaret Sicili Müdürünün Bildirim Yükümlülüğü ve Hukuki Sonuçları”, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Armağan, İÜHFM, Y. 2013, C. LXXI, S. 2, s. 145-164. 

GÜRZUMAR, Osman Berat: Franchise Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerin Temelini Oluşturan Sistemlerin Hukuken Korunması, Beta: İstanbul 1995.

GÜVEN, Vedat/ŞAHİNÖZ, Erkin: Blokzincir Kripto Paralar Bitcoin: Satoshi Dünyayı Degiştiriyor, Kronik: İstanbul 2018. 

HELVACI, Mehmet: Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı, Beta: İstanbul 2000.

HÜFFER, Uwe/KOCH, Jens: Aktiengesetz (AktG), C.H.Beck: München 2020, 14. Auflage.

İMREGÜN, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, Eskin: İstanbul 1989, 4. Baskı.

KARA KILIÇARSLAN, Seda: “Sübjektif İmkansızlık Kavramı ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Y. 2019, S. 150, s. 306-320. 

KARAEGE, Özge: “Iskat Kararının Hukuka Aykırılığının Yaptırımı”, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Y. 2019, C.21, Özel S., s. 2309-2322.

KARAHAN, Sami: “Ortak Marka”, Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt 1, Vedat: İstanbul 2007, s. 1097-1132. (Ortak Marka)

KARAHAN, Sami: Ticari İşletme Hukuku, Mimoza: Konya 2015, 27. Baskı. (Ticari İşletme)

KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku I. Cilt: (Giriş-Ticari İşletme), Güzel İstanbul Matbaası: Ankara 1968, 3. Baskı. (Ticaret Hukuku I)

KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku II: Şirketler Hukuku, Sevinç: Ankara 1973, 2. Bası. (Ticaret Hukuku II)

KARSLI, Abdürrahim: Medeni Muhakeme Hukuku, Alternatif: İstanbul 2014, 4. Baskı

KAYA, Arslan: ‘551 Sayılı "Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ ile Getirilen Zorunlu Lisans Sistemi”, İÜHFM, Y. 1996, C. 55, S. 1-2, s. 335-368. (551 s. KHK)

KAYA, Arslan: Notlu Türk Ticaret Kanunu, Beta: İstanbul 2017. (Ticaret Kanunu)

KAYIHAN, Şaban: Şirketler Hukuku, Seçkin: Ankara 2019, 3. Baskı.

KENDER, Rayegân/ÇETİNGİL, Ergon/YAZICIOĞLU, Emine: Deniz Ticaret Hukuku, Filiz: İstanbul 2020, 15. Baskı.

KENDİGELEN, Abuzer: Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, Beta: İstanbul 1994. (İntifa Hakkı)

KENDİGELEN, Abuzer: Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, On İki Levha: İstanbul 2011. (Yeni TTK 2011)

KESKİN, Ayşe Dilşad/DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: Medeni Hukuk II (Eşya Hukuku-Miras Hukuku), Seçkin; Ankara 2018. 

KIRCA, Çiğdem: “Know-how Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Ali Bozer'e Armağan, BTHAE: Ankara 1998, s. 243-263.

KIRCA, İsmail/GÜREL, Murat: “Anonim Şirketlerde Nakden Taahhüt Edilen Payların Bakiye Bedellerinin Muacceliyeti ve İhtarsız Temerrüt Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan, On İki Levha: İstanbul 2017, s. 434-446.

KIRCA, İsmail/ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal/MANAVGAT, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Cilt 1, BTHAE: Ankara 2013.

KORKMAZ, Yakup: “İpotekli Taşınmazın Anonim Şirkete Sermaye Olarak Koyulması ve Değerinin Tespiti”, LEGAL Hukuk Dergisi, Y. 2008, S. 61, s. 83-93.

MANAVGAT, Çağlar: “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Sermaye Koyma Borcu”, Ticaret Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış Sempozyumu (15-16 Mayıs 2014) (ed. Hakan Bilgeç), Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Gazimağusa (KKTC) 2015, s. 162-175. 

MOROĞLU, Erdoğan: “Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, Beta: İstanbul 2000, s. 515-529. (Anonim Ortaklık Anasözleşmesi)

MOROĞLU, Erdoğan: “Ticaret Ortaklıklarına Sermaye Olarak Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Aynî Hakkın Konulması Taahhüdü”, Makaleler, On İki Levha: İstanbul 2010, s. 33-47. (Taahhüt)

MOROĞLU, Erdoğan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, On İki Levha: İstanbul 2016, 8. Baskı. (Değerlendirme ve Öneriler)

MOROĞLU, Erdoğan: Anonim Ortaklıklarda Esas Sermaye Artırımı, On İki Levha: İstanbul, 2018, 4. Baskı. (Esas Sermaye Artırımı)

MÜLLER, Lukas/STOLTZ, Thomas/KALLENBACH, Tobias A.: “Liberierung des Aktienkapitals mittels Kryptowährung”, Aktuelle Juristische Praxis 2017, Heft 11, s. 1318-1332.

Münchener Kommentar zum AktG, Band 1 §§ 1–75 (herausgegeben von Wulf Götte, Mathias Habersack, Susanne Kalss), C.H. Beck: München 2019, 5. Auflage.

NEBİL, Füsun Sarp: Bitcoin ve Kripto Paralar, Pusula: İstanbul 2018. 

NOMER, Füsun: “İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve işaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı Cilt I, Beta: İstanbul 2001, s. 395-418.

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar, Vedat: İstanbul 2019, 25. Baskı, s. 138.

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Vedat: İstanbul 2020, 18. Baskı. (Borçlar Hukuku I)

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt II, Vedat: İstanbul 2020, 15. Baskı. (Borçlar Hukuku II)

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku Kısaltılmış Ders Kitabı, Filiz: İstanbul 2019, 2. Bası.  

OKTAY ÖZDEMİR, Saibe: Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması, Beta: İstanbul 2002.

ONGAN, Burak: Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, Seçkin: İstanbul 2007.

ORTAN, Ali Necip: Patent Lisansı Sözleşmesi, Doğan: İstanbul 1979.

ÖÇAL, Akar: “Markaların Anonim Şirketlere Sermaye Olarak Getirilmesi”, İktisat ve Maliye Dergisi, Y. 1970, C. 17, S. 7, s. 307 vd. (Markalar)

ÖÇAL, Akar: “Sermaye Olarak Şahsi Emek”, EİTİAD, Y. 1968, C. IV, S. 1, s. 232-237. (Şahsi Emek)

ÖZ, Turgut: “Ticarî İşletme Malvarlığının Devrine İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesi”, Ersin Çamoğlu’na Armağan, Vedat: İstanbul 2013, s. 95-120.

ÖZDAMAR, Demet: “Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri”, Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE’ye Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları: İzmir 2001, s. 119-148.

ÖZDAMAR, Mehmet: “6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar”, TFM, Y. 2015, S. 1, s. 143-155. 

ÖZSOY, İlker Mete: “Kripto Para Varlıklarının Cebrî İcra Yolu ile Haczi”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018. 

ÖZSOY, Saadet Hande: Türk Hukukunda Patent Lisansı Sözleşmesi, Turhan: Ankara 2011. TOPÇU, Deniz: Patent Lisans Sözleşmeleri, Seçkin: İstanbul 2016.

ÖZSUNAY, Ergun: Ticari İşletmede ‘Kiracılık Hakkı’nın Korunması: TTK m. 11/2 Üzerinde Bir Araştırma, BTHAE: Ankara 1962.

ÖZTAN, Fırat: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan: Ankara 2008. 

PASLI, Ali: “Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirket Sermaye Artırımı”, Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Tebliğler ve Tartışmalar), 20 Ekim 2017, On İki Levha: İstanbul 2018, s. 49-82. (Sermaye Artırımı)

PASLI, Ali: "Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II) YTK Kitap 2-Kısım 4-Bölüm I: Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler ve Kuruluş İşlemleri", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Y. 2012, C. 28, S. 2, s. 141-199. (Kuruluş İşlemleri)

PASLI, Ali: "Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III) YTK Kitap 2-Kısım 4-Bölüm I: Kuruluşun Hükümleri", BATİDER, Y. 2012, C. 28, S. 3, s. 206-207, dpn. 27, s. 193-234. (Kuruluşun Hükümleri)

POLLEY, Notker: Kommentar Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, (herausgegeben von Thomas Heidel) Nomos: Baden 2014, 4. Auflage. 

POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin/TEKİNALP, Ünal: Ortaklıklar Hukuku I, Vedat: İstanbul 2019, 14. Baskı. (Ortaklıklar Hukuku I)

POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin/TEKİNALP, Ünal: Ortaklıklar Hukuku II, Vedat: İstanbul 2019, 14. Baskı, (Ortaklıklar Hukuku II). (Ortaklıklar Hukuku II)

POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin/TEKİNALP, Ünal: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Vedat: İstanbul 2010. (Ortaklıklar ve Kooperatif)

PULAŞLI, Hasan: “Şart Kavramı ve Anonim Şirketler Hukukundaki Şarta Bağlı Haklar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç'e 80. Yaş Günü Armağanı: Cilt I, Beta: İstanbul 2001, s. 493-516. (Şart Kavramı)

PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet: Ankara 2020, 6. Baskı. (Şirketler Hukuku)

PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi Cilt I, Adalet: Ankara 2018, 3. Baskı. (Şirketler Hukuku Şerhi I)

PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi Cilt II, Adalet: Ankara 2018, 3. Baskı. (Şirketler Hukuku Şerhi II)

SARAÇ, Tahir: Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı, Asil: Ankara, 2009.

SARI, Onur: Patent Lisans Sözleşmeleri, Seçkin: Ankara 2019.

SCHADE, Lutz: Handels- und Gesellschaftsrecht, C.F. Müller; Heidelberg 2017, 4. Auflage.

SCHALL, Alexander in Großkommentar AktG (Zweiter Band, Teilband I), De Gruyter: Berlin 2016, 5. Aufgabe.

SEROZAN, Rona/KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/ HATEMİ, Hüseyin/ARPACI, Abdülkadir): Borçlar Hukuku Genel Bölüm III: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Filiz: İstanbul 2016, 7. Baskı. 

SEVİ, Ali Murat: Anonim Ortaklıkta Sermayenin Oluşturulması ve Pay Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı, Seçkin: Ankara 2013.

SİRMEN, Ayşe Lâle: Eşya Hukuku, Yetkin: Ankara 2019, 7. Baskı.

SOYKAN, İsmail Cem: Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı, On İki Levha: İstanbul 2019.  

SÖNMEZ, Yusuf Ziyaeddin: “Anonim Ortaklıklarda Örtülü Ayni Sermaye Konulması Sorunu”, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, On İki Levha: İstanbul 2019, s. 1033-1093.

ŞENER, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin: Ankara 2019, 4. Bası. (Ortaklıklar Hukuku)

ŞENER, Oruç Hami: Yeni TTK Döneminde Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi, Seçkin: Ankara 2019. (Kararların Değerlendirilmesi)

ŞENOCAK, Kemal: “Anonim Ortaklıkta Iskat Kararının Sonuçları”, GÜHFD, Y. 2007, C. XI, S. 1-2, s. 279-296.

TAUFNER, Michael: Die verdeckte Sacheinlage Sachgründung und Umgehungsgeschäfte, Manz: Wien 2010. 

TEKİNALP, Ünal: “Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması İlkesi”, Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, On İki Levha: İstanbul 2010. (Sermayenin Korunması)

TEKİNALP, Ünal: Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, İÜHF: İstanbul 1979. (Anonim Ortaklığın Bilançosu)

TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat: İstanbul 2012, 5. Bası. (Fikri Mülkiyet Hukuku)

TEKİNALP, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat: İstanbul 2015, 4. Baskı. (Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku)

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla: Borçlar Genel Hükümler, Filiz: İstanbul 1993, 7. Baskı.

TEOMAN, Ömer: Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri, İstanbul Üniversite Kitabevi: İstanbul 1978. (İntifa Senetleri)

TEOMAN, Ömer: Yaşayan Ticaret Hukuku, C. I, Hukuki Mütalaalar, Kitap 1: 1989-1991, Kazancı: İstanbul 1992, s. 89-96. (Yaşayan Ticaret Hukuku)

TOKSAL, Baki: Türk Ticaret Kanunu Şerhi C.II, Vize: Ankara 1991.

TURANLI, Hüsnü: "Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü”, GÜHFD, Y.2013, C. XVII, S. 1-2, s. 939-960. 

TÜRK, Ahmet: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Adalet: Ankara 2016.

UÇKAN, Özcan: Türk Hukukunda Madenciliğe İlişkin Haklar ve Bunların Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Getirilmesi, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir 1983. 

ULUSOY, Yılmaz: Mukayeseli Sermaye Şirketleri, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları: Ankara 1974.

ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KAYA, Arslan/ NOMER Ertan, N. Füsun: Kıymetli Evrak Hukuku, Vedat: İstanbul 2019, 12. Baskı. 

ÜSTÜNDAĞ, Saim: İhtiyati Tedbirler [Geçici Hukuki Himaye (Koruma) Önlemleri], Fakülteler Matbaası: İstanbul 1981. 

VERMA, Atul Kumar/GARG, Arpit: “Blockchain: An Analysis on Next-Generation Internet”, International Journal of Advanced Research in Computer Science, September/October 2017, Volume: 8 Issue: 8, s. 429-432. 

WILHELM, Jan: Kapitalgesellschaftsrecht, De Gruyter Recht: Berlin 2009, 3. Auflage. 

WINDBICHLER, Christine: Gesellschaftsrecht, C.H. Beck; München 2017, 24. Auflage.

YASAMAN, Hamdi/YASAMAN KÖKÇÜ, Zeynep: “Markaların Devri”, Ersin Çamoğlu'na Armağan, Vedat: İstanbul 2013, s. 231-246.

YAVUZ, Levent/ALICA, Türkay/MERDİVAN, Fethi: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu Cilt 1: (1-48. Maddeler), Seçkin: Ankara 2014, 2. Baskı. 

YAVUZ, Mustafa: “Anonim ve Limited Şirketlere Ayni ve Nakdi Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı Unsurları”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO, Y. 25, Eylül/Ekim 2015, S. 131, s. 89-97.

YILMAZ, Ejder/ARSLAN, Ramazan/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel: İcra ve İflas Hukuku, Yetkin: Ankara 2019, 5. Baskı.

YILMAZ, Ejder: Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri C. I, Yetkin: Ankara 2001.   

YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Yetkin: Ankara 2011, 10. Baskı.

YUSUFOĞLU, Fülürya: Anonim Şirketlerde Gayri Maddi Hakların Sermaye Olarak Konulması, Vedat: İstanbul 2016. 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.