Anonim Şirketler Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mevci ERGÜN
ISBN: 9786050509052
450,50 TL 530,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mevci ERGÜN
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1560

01.01.1957’ de yürürlüğe giren 26.06.1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yarım asrı aşan bir süre uygulanmıştır. Bu Kanun ticaret, endüstrive hizmet sektörünün kendisine özgü hukuki ilişkilerini olabildiğince düzenlemiş olup, ülkemizde ticaret hukukunun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu sebeple, ülkenin kalkınmasında önemli seviyede bir hukuki destek sağlamıştır.

Uzun yıllar hazırlık ve yasama çalışmalarına konu olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Kısaca “TTK”) ise, 13.01.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Bu yeni düzenleme ile TTK altı kitaptan oluşmaktadır. Bunlardan ikincisi “Ticaret Şirketleri” olup, “Anonim Şirketler”li ilgili düzenlemeler bu kitapta yer almaktadır.

TTK ile “Anonim Şirketler Hukuku” alanına getirilen önemli yenilikler ve müesseseler bulunmaktadır. Aradan geçen uzun yıllar içinde çeşitli tarihlerde TTK’da değişiklikler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu çalışmada, TTK çerçevesinde Anonim Şirketler Hukuku güncel düzenlemeler çerçevesinde inceleme konusu yapılmıştır. Bu çalışmadan en iyi şekilde yararlanabilmesi için, hem öğreti hem de uygulama alanlarında bilinçlendirmeyi sağlamak amacı ile bu eseri yayımlamış bulunmaktayız.

Eserde işlenen ana konu başlıkları şöyledir:

- Genel Hükümler, Kuruluş Ve Temel İlkeler

- Yönetim Kurulu

- Denetle

- Genel Kurul

- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

- Pay Ve Sermaye Koyma Borcu

- Menkul Kıymetler

- Kâr, Kazanç Ve Tasfiye Payı

- Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler

- Sona Erme Ve Tasfiye

- Hukuki Sorumluluk

- Cezai Sorumluluk

- Ekler

Eserin yazımı sürecinde uygun ortam ve huzuru sağlayarak, manevi yardımlarını esirgemeyin sevgili eşim Sayın Şeyda ERGÜN’e teşekkür ve şükranlarımı sunmaktayım.

Ayrıca bu eseri basım ve yayım çalışmalarını gerçekleştiren Yetkin Basım ve Dağıtım Anonim Şirketi yönetici ve çalışanları ile sayın Esra İZGİ’yi içtenlikle tebrik eder, şükranlarımızı sunar, katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Tüm okuyucularımıza, esenlik ve mutluluk dileklerimizi iletir, en içten saygılarımızı sunarız.

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER, KURULUŞ VE TEMEL İLKELER

I. GENEL HÜKÜMLER...............................................................................1

I.1. TANIM ................................................................................................1

I.2. ÖZEL KANUNLARA BAĞLI ANONİM ŞİRKETLER....................1

I.3. AMAÇ ve KONU................................................................................2

I.4. TİCARET UNVANI............................................................................2

A. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu.........................2

a) Ticaret unvanı seçme................................................................2

b) Ticaret unvanı kullanma zorunluluğu.......................................4

B. Ticaret Unvanının Şekli.................................................................5

a) Genel Olarak.............................................................................5

b) Ticaret unvanının şekli.............................................................5

c) Ticaret unvanının devamı.........................................................7

ç) Şubeler......................................................................................7

d) Ticaret unvanının devri.............................................................7

C. İltibas ............................................................................................9

D. Diğer hususlar ve İtiraz.......................................................................15

E. Ticaret Siciline Tescil Yükümü...........................................................15

E. Ticaret Unvanının Korunması.............................................................17

a) Korunma.......................................................................................17

b) Bildirim ve ceza...........................................................................17

i. Bildirim....................................................................................17

ii. Cezalandırılan fiiller, şüpheli ve ceza.....................................18

ii.1. Cezalandırılan fiiller............................................................18

ii.2.Şüpheli..................................................................................20

ii.3. Ceza.....................................................................................20

c) Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları...................................20

I.4. ANONİM ŞİRKET SERMAYE SİSTEMİ........................................25

A. Esas Sermaye Sistemi .................................................................26

İçindekiler

viii

B. Kayıtlı Sermaye Sistemi..............................................................26

a) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etme ve

bu sisteme geçme şartları........................................................27

b) Genel müdürlüğe başvuru ve bakanlık izni............................28

c) Bakanlık izninden sonra yapılacak işlemler...........................29

d) Kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve çıkarılma...................30

e) Kayıtlı sermaye sisteminde sermayenin artırılması................31

I.5. DEVLETİN GÖZETİMİ...................................................................32

II. KURULUŞ ..............................................................................................32

II.1. GENEL BİLGİ.................................................................................32

II.2. KURUCU İŞLEM............................................................................33

II.3. KURUCULAR.................................................................................33

A. Tanım ve Kurucu Olabilecekler...................................................33

B. Asgari sayı...................................................................................36

II.3. KURULUŞ BELGELERİ................................................................40

3.1. GENEL BİLGİ..........................................................................40

3.2. KURULUŞ BELGELERİ.........................................................41

A. Esas Sözleşme........................................................................41

a) Esas sözleşme içeriği.......................................................41

b) Sözleşmenin hazırlanması ve müdürlüğe başvuru...........51

c) Belgelerin doğrulanması..................................................51

d) Kurucular beyanı.............................................................52

e) Sözleşmenin imzalanması ...............................................53

f) Düzeltme beyanı...............................................................53

g) Sözleşmenin saklanması ve teslimi.................................53

ğ) Başvuruda bulunma süresi...............................................54

h) İbrazı zorunlu imza beyannamesi....................................54

ı) İmza beyannamesi verilmesine gerek olmayan durumlar.55

B. Değerleme Raporları .......................................................................55

C. Ayın ve İşletme Devralınmasına İlişkin Olanlar da Dâhil Olmak

Üzere, Kurulmakta Olan Şirketle, Kurucular ve Diğer Kişilerle

Yapılan ve Kuruluşla İlgili Olan Sözleşmeler..................................55

II.4. KURULUŞTAN ÖNCE PAY TAAHHÜDÜNÜN DEVRİ..............56

İçindekiler

ix

II.5. FESİH DAVASI...............................................................................56

A. Genel Bilgi...................................................................................56

B. Taraflar ........................................................................................57

C. Unsurları......................................................................................58

a) Maddi unsurlar........................................................................58

b) Şekli unsurlar..........................................................................60

D. Yargılama.....................................................................................60

II.6. ŞİRKETİN TESCİLİ VE İLANI.....................................................61

II.7. TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI.............................................67

II.8. KANUNA KARŞI HİLE.................................................................69

III. TEMEL İLKELER..................................................................................71

III.1. EŞİT İŞLEM İLKESİ.....................................................................71

A. Genel Bilgi...................................................................................71

B. Eşit İşlem İlkesinin Kurumsal Yönetim Yaklaşımına Yansıması .72

C. Eşit İşlem İlkesinin Hukuki Niteliği............................................73

D. Nispi Eşitlik Ve Adillik İlkesi .....................................................74

E. Eşit İşlem İlkesine Aykırı Sayılabilecek Durumlar .....................75

F. Eşit İşlem İlkesine Aykırılığın Sonuçları .....................................75

III.2.PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMA

YASAĞI İLKESİ..............................................................................76

III.3.PAY SAHİPLERİNİN ŞİRKETTEN AYRILMA/ÇIKMA

HAKKI İLKESİ...............................................................................79

A. Genel Bilgi...................................................................................79

B. Ayrılma Hakkı Sağlayan Önemli Kararlar...................................83

a) Genel Olarak...........................................................................83

b) Önemli Karar Türleri..............................................................86

aa) Birleşme.........................................................................86

bb) Bölünme.........................................................................86

cc) Tür Değiştirme...............................................................87

dd) Sona Erme......................................................................87

b) Şirket Malvarlığının Devretme, Üzerinde Ayni

Hak Tesis Etme veya Kiralama............................................88

aa) Malvarlığının Devri........................................................88

bb) Ayni Hak Tesis Etme Veya Kiralama.............................89

dd) İmtiyaz Öngörme veya Mevcut İmtiyazların

Kapsam ve Konusunu Değiştirme........................................90

ee) Borsa Kotundan Çıkma..................................................91

ff) İlişkili Taraflardan Önemli Ölçüde Mal Varlığı

Edinme veya Kiralama.........................................................91

gg) Nakit Sermaye Koyma Borcunun Borçlara

Mahsup Edilmek Suretiyle Yerine Getirilmesi....................92

hh) Bedelli Sermaye Artırımlarında Elde Edilen

Fonun Kullanım Şekli..........................................................92

c) Diğer Önemli Kararlar............................................................92

C.Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller............................................92

D. Ayrılma/Çıkma Hakkının Kullanılması.......................................93

B. Çıkma Hakkı Tanınan Kişiler ve Ayrılma Akçesi........................94

II.4. HAKLI SEBEPLE ORTAKLIKTAN İHRAÇ İLKESİ...................95

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

I. ORGAN KAVRAMI...............................................................................99

A. Fiksiyon Teorisi..................................................................................99

B. Gerçeklik Teorisi.................................................................................99

II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ

İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ..........................................................102

III.YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI....................................................106

IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ........................107

IV.1. KANUN DÜZLEMİNDE YÖNETİM KURULU

ÜYESİ OLABİLMENİN NİTELİKLERİ.............................................107

A. Gerçek Kişiler Bakımından.......................................................108

a) Tam ehliyetli olma................................................................108

b) Pay sahibi olma koşulu.........................................................108

c) Üyeliği sona ardiren sebeplerin olmaması koşulu...............109

i. Üyenin iflasına karar verilmesi.......................................109

İçindekiler

x

ii. Üyenin ehliyetinin kısıtlanması ....................................109

iii. Üyenin üyelik için gerekli kanuni şartları kaybetmesi .111

iv. Esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybetmesi ......111

B. Tüzel Kişiler Bakımından..........................................................113

a) Genel bilgi.............................................................................113

b) Özel hukuk tüzel Kişiler bakımından...................................114

c) Kamu hukuku tüzel kişileri bakımından...............................115

i. Üye olabilecek kişi..........................................................116

ii. Üye olabilecek kişi sayısı..............................................116

IV.2.ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLECEK YÖNETİM

KURULU ÜYESİ OLABİLMENİN NİTELİKLERİ....................117

V. ATAMA VE SEÇİM...............................................................................118

A. Genel Olarak.....................................................................................118

B. Yönetim Kuruluna Atama ve Seçilme...............................................120

a) Gerçek kişinin yönetim kurulu üyeliğine atama ve seçim.........120

b) Tüzel kişisini yönetim kurulu üyeliğine atama ve seçim...........120

aa) Özel hukuk tüzel Kişisini yönetim kurulu üyeliğine

atama ve seçim..........................................................................121

bb) Kamu hukuku tüzel kişisini yönetim kurulu üyeliğine

atama ve seçim..........................................................................121

C. Yönetim Kuruluna Atanan ve Seçilenlerin Tescil ve İlanı................122

D. Belirli Pay Gruplarının Yönetim Kurulunda Temsil Edilmesi..........124

E. Sigorta ............................................................................................126

F. Görev Süresi......................................................................................126

VI. ÜYELİĞİN BOŞALMASI VE GÖREVDEN ALMA........................129

A. Üyeliğin Boşalması ..........................................................................129

B. Görevden Alma.................................................................................131

a) Yönetim kurulu üyesinin görevden alındığını

öğrenmeden önce yaptığı idari işlemler ve temsili muameleler..132

b) Yönetim kurulu üyesinin görevden alındığını üçüncü kişi

tarafından bilinmesi durumunda yapılan işlemler.....................133

c) Yönetim kurulu üyesinin görevden alındığını üçüncü

kişinin bilmemesi......................................................................133

İçindekiler

xi

xii

Kısaltmalar

d) Görevden alınma keyfiyetinin tescil ve ilanından sonra

yapılan işlemler.........................................................................134

VII. YÖNETİM YETKİSİ VE DEVRİ.......................................................134

A. Kavram ............................................................................................134

B. Yönetim Sistemleri............................................................................135

C. Yönetimin Organizasyonu.................................................................137

a) Yönetimi denetleme ve gözetim görevi .....................................138

b) Kaynak sağlama görevi..............................................................138

c) Danışmanlık görevi ...................................................................139

D. Yönetim İş Bölümü...........................................................................139

E. Yönetim Yetkisi.................................................................................140

F. Yönetimin Devri ...............................................................................141

a) Genel olarak...............................................................................141

b) Yönetim devrinin kapsamı.........................................................144

aa) Yönetim devrinin sınırı.......................................................144

bb) Yönetim yetkisinin tamamen veya kısmen devri................146

c) Yönetim iç yönergesinin hazırlanması ve onaylanması.............148

aa) Yönetim İç Yönergesinin hazırlanması...............................148

bb) Yönetim İç Yönergesinin onaylanması...............................150

d) Yönetim İç Yönergesi hakkında yazılı bilgilendirme yapılması.150

e) Yetki devrine ilişkin yönetim kurulu kararı................................151

g) Komiteler ve komisyonlar .........................................................152

aa) Giriş.....................................................................................152

bb) Denetimden sorumlu komite..............................................154

cc) Kurumsal yönetim komitesi................................................157

dd) Aday gösterme komitesi.....................................................158

ee) Riskin erken saptanması komitesi.......................................159

ff) Ücret komitesi......................................................................160

gg) İhale komisyonu.................................................................160

F. Ticari Mümessil, Ticari Vekil Ve Diğer Tacir Yardımcıları...............161

a) Genel Olarak...............................................................................161

b) Bağımlı tacir yardımcıları..........................................................164

aa) Ticari temsilci......................................................................164

İçindekiler xiii

bb) Ticari vekil.......................................................................... 184

cc) Pazarlamacı......................................................................... 198

dd) Diğer tacir yardımcıları...................................................... 216

c) Bağımsız tacir yardımcıları........................................................ 218

aa) Simsar................................................................................. 218

d) Müvekkilin hakları ve borçları................................................... 227

bb) Komisyoncu........................................................................ 229

cc) Acente................................................................................. 256

D. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü ....................................................... 300

a) Özen yükümlülüğü .................................................................... 300

b) Bağlılık yükümlülüğü................................................................ 304

VIII. TEMSİL YETKİSİ VE DEVRİ......................................................... 304

VIII.1. TEMSİL YETKİSİ..................................................................... 304

A. Genel Olarak Temsil.................................................................. 304

B. Doğrudan Temsil-Dolaylı Temsil Kavramları........................... 311

VIII.2. KAPSAM VE SINIRLAR......................................................... 312

A. Genel Olarak............................................................................. 312

B. Şirketin İş ve İşlemlerinde Temsil Yetkisi İle Sınırları.............. 316

a) Şirketin iş ve işlemlerinde temsil yetkisi.............................. 316

aa) Temsile yetkili olanların şirketin amacına ve

konusuna giren iş ve işlemleri........................................... 316

bb) Temsile yetkili olanların üçüncü kişilerle şirketin

amacı ve işletme konusu dışında yaptığı işlemler............. 317

b) Temsile yetkili kişilerce yapılan işlemin esas sözleşme

veya genel kurul kararına aykırılığı.......................................... 321

c) Temsil yetkisinin sınırları..................................................... 321

VIII.3. TESCİL VE İMZA ŞEKLİ........................................................ 322

VIII. 4. YETKİSİZ TEMSİL................................................................. 324

A. KAVRAM.................................................................................. 324

B. Temsilci Bakımından İrade Sakatlıklarının Özellikleri............ 331

a) Temsilcinin irade sakatlığı nedeniyle üçüncü kişiyle

işlem yapması.................................................................... 331

xiv İçindekiler

b) Temsil olunanın irade sakatlığı sebebiyle temsilciyi

yetkilendirmesi................................................................... 332

aa) Temsilci üçüncü kişiyle hukuki işlem

gerçekleştirmeden önceki durum....................................... 332

bb) Temsilci Üçüncü Kişiyle Hukuki İşlem

Gerçekleştirdikten Sonraki Durum.................................... 332

c) Diğer tarafın irade sakatlığı sebebiyle temsilciyle işlem

yapması.............................................................................. 334

aa) Temsilcinin hilesi sebebiyle diğer tarafın işlem

yapması.............................................................................. 334

bb) Temsilcinin ikrahı sebebiyle diğer tarafın işlem

yapması.............................................................................. 335

cc) Diğer tarafın hata sebebiyle temsilciyle işlem

yapması.............................................................................. 336

C. Yetkisiz Temsilin Ortaya Çıkma Şekilleri ........................................ 336

D. Yetkisiz Temsil Sorumluluğunun Şartları......................................... 337

E. Yetkisiz Temsilin Hüküm Ve Sonuçları ............................................ 338

a) Hukuki işlemin askıda kalması.................................................. 338

aa) Onay.................................................................................... 339

bb) Onayın şekli........................................................................ 342

cc) Onayın Hükmü.................................................................... 343

b) Yetkisiz temsil açısından culpa ın contrahendo sorumluluğu.... 345

aa) Genel olarak culpa ın contrahendo..................................... 345

bb)Yetkisiz temsilci bakımından............................................... 347

cc) Temsil olunan bakımından ................................................. 351

cc) Üçüncü kişi bakımından..................................................... 355

c) Tazminat istemi.......................................................................... 357

aa) Temsil olunanın onay vermesi halinde................................ 358

bb) Temsil Olunanın Onay Vermemesi Halinde....................... 358

cc) İspat külfeti......................................................................... 360

dd) Zamanaşımı.............................................................................. 361

XI. GÖREVLER VE YETKİLER.............................................................. 362

XI.1.GENEL OLARAK........................................................................ 362

XI.2.ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN ÜCRETLERİNİN

AÇIKLANMA YÜKÜMÜ............................................................. 365

XI.3.ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN

OLARAK KABUL ETMESİ............................................................. 367

A. Genel Olarak.................................................................................. 367

B. Payları İvazlı İktisap ve Rehin Olarak Kabul Yasağı..................... 368

a) Serbest yüzde için genel kurulun yönetim kurulunu

yetkilendirmesi......................................................................... 369

b) İzin süresi.................................................................................. 369

c) İktisap edilecek payların bedelinin şirketin net aktifinden

ödenmesi................................................................................... 370

C. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı.......................... 371

a) Genel olarak............................................................................... 371

b) Yasağın danışıklı işlemle etkisiz bırakılması............................. 373

D. Şirketin Kendi Paylarını İktisabında Saklı Tutulan Diğer

Kanunlardaki Hükümler................................................................. 374

E. Payları İvazlı İktisap Ve Rehin Olarak Kabul Yasağının İstisnaları.375

a) Payların anonim şirket esas sermayesinin azaltılması

amacı ile iktisap edilmesi............................................................... 376

aa) Payların itibari değerlerinin düşürülmesi............................ 377

bb) Payların sayısının azaltılması............................................. 377

b) Külli halefiyet kuralı gereği payların iktisap edilmesi............... 377

aa) Birleşme.............................................................................. 377

bb) Bölünme............................................................................. 379

cc) Mirasla intikal..................................................................... 381

ee) Cebri icra............................................................................. 381

c) Bir kanuni satın alma yükümünden doğan sebeple

payların iktisap edilmesi........................................................... 382

d) Bedellerinin tümü ödenen ve cebri icradan, şirket alacağının

tahsili amacıyla payların iktisap edilmesi................................. 382

e) Menkul kıymetler anonim şirketince kendi paylarının

iktisap edilmesi......................................................................... 383

xvi İçindekiler

f) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi amacı ile payların

iktisap edilmesi......................................................................... 383

g) Payların İvazsız iktisap edilmesi................................................ 385

F. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak

Kabul Etmesinin Sonuçları............................................................ 385

a) Payları ivazlı iktisap ve rehin olarak kabul yasağı

istisnalarının sonuçları.............................................................. 386

b) Aykırı iktisap veya rehin hâlinin sonuçları............................... 387

aa) Aykırı iktisap veya rehin hâlinde elden çıkarma................. 387

bb) Anonim şirketin kendi paylarını kanuna karşı hileye

yönelik hukukî işlemlerle iktisabı veya rehni........................... 388

cc) Kendi paylarını taahhüt yasağı........................................... 392

dd) Hakların kullanılması ........................................................ 393

ee) Hakim şirketin paylarının bağlı şirket tarafından

taahhüdünün geçersizliği.......................................................... 394

X. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI............................................. 395

A. Toplantı Yeri ve Gündemi ................................................................ 395

B. Toplantıya Çağrı................................................................................ 395

C. Müzakereye Katılma Yasağı............................................................. 399

D. Karar Alınması Usulü....................................................................... 400

a) Toplantı yapılarak karar alınması............................................... 400

b) Toplantı yapılmadan karar alınması .......................................... 401

c) On-Line ortamda toplantı yapılarak karar alınması .................. 402

XI.YÖNETİM KURULU KARARLARININ

HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İPTALİ.......................................................... 405

XI.1. YÖNETİM KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ..... 405

A. Hükümsüzlük Kavramı..................................................................... 405

B. Hükümsüzlük Halleri........................................................................ 405

a) Genel olarak............................................................................... 405

b) Hükümsüzlük halleri................................................................. 406

aa) Eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlar ............................... 406

bb) Anonim şirketin temel yapısına uymayan kararlar............. 407

cc) Sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar......... 407

İçindekiler xvii

dd) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki

haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan

ya da güçleştiren kararlar.......................................................... 409

ee) Diğer batıl kararlar.............................................................. 410

c) Hükümsüzlük hallerinin hukuki sonuçları................................. 411

aa) Yokluk................................................................................. 411

bb) Kesin hükümsüzlük (Mutlak butlan).................................. 414

XI.2. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İPTALİ.......................... 416

A. İptal Edilebilen Yönetim Kurlu Kararları......................................... 416

B. Bir Halde İptal Davası Açabilecekler............................................... 419

XII. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI ........................... 419

A. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı ........................................................ 419

a) Genel olarak bigi alma hakkı.................................................... 419

b) Kavramlar ................................................................................ 421

aa) İşlerin gidişi kavramı ....................................................... 421

bb) Münferit işler kavramı........................................................ 423

c) Kurul üyelerinin toplantıda bilgi alması ve bilgi vermekle

yükümlü olanlar........................................................................ 424

d) Kurul üyelerinin toplantı dışında bilgi alması ve bilgi

vermekle yükümlü olanlar........................................................ 425

aa) Genel olarak....................................................................... 425

bb) Bilgi alma hakkının kapsamı.............................................. 427

cc) Üyenin bilgi talebine başkanın izin vermesi veya reddi .428

e) Başkanın toplantı dışında bilgi alma hakkı............................... 429

B. Mali Haklar ...................................................................................... 430

a) Genel bilgi.................................................................................. 430

b) Mali hakların belirlenmesi......................................................... 430

c) Mali hakların çeşitleri................................................................ 431

aa) Huzur hakkı......................................................................... 431

bb) Ücret................................................................................... 433

cc) İkramiye.............................................................................. 435

dd) Prim.................................................................................... 435

dd) Yıllık kardan pay ............................................................... 436

xviii İçindekiler

ee) Diğer mali haklar................................................................ 437

d) Yönetim kurulu üyelerine ödenen mali hakların kamuya

açıklanması............................................................................... 437

XIII. ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ ................................................. 438

A. Müzakereye Katılma Yasağının İhlali ............................................. 438

B. Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağının İhlali.......... 440

C. Rekabet İhlali.................................................................................... 442

a) Rekabet Yasağının ihlali ............................................................ 442

b) Rekabet hukuku kapsamında rekabet ihlali .............................. 445

aa) Genel bilgi........................................................................... 445

bb) Şirketin rücu hakkı............................................................. 447

cc) Zararın tamamı .................................................................. 448

dd) Zararın hesaplanması.......................................................... 449

VIX. ÜYELERİN SORUMLULUĞU ...................................................... 450

VIX.1. HUKUKİ SORUMLULUK ..................................................... 450

A. Hukuki Sorumluluk Kavramı .......................................................... 450

B. Sorumluluğa Hakim Olan İlkeler ..................................................... 451

a) Kusurlu sorumluluk ilkesi ......................................................... 451

b) Mutlak teselsül ilkesi ................................................................ 453

aa) Müteselsil sorumluluk ........................................................ 453

bb) Farklılaştırılmış teselsül .................................................... 454

c) Tek başına sorumluluk ilkesi ..................................................... 455

d) Yönetim kurulu üye işlemlerinin şirketi bağlaması .................. 455

e) Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile

şirket arasındaki sözleşmenin geçerliği.......................................... 456

C. Genel Sorumluluk Halleri ................................................................ 457

a) Genel olarak .............................................................................. 457

b) TTK'nında belirtilen diğer sorumluluk halleri .......................... 459

aa) Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması .................. 459

bb) Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme

yetersizliğinin bilinmesi..................................................... 460

cc) Değer biçilmesinde yolsuzluk ............................................ 461

dd) Halktan para toplamak ....................................................... 462

İçindekiler xix

ee) Temsile veya yönetime yetkili olanların haksız

fiillerinden doğan sorumluluk ........................................... 462

D. Kamu Tüzel Kişilerinin Gerçek Kişi Temsilcileri Olarak

Doğrudan Yönetim Kuruluna Seçilen Üyelerin Sorumluluğu

İle Bu Kamu Tüzel Kişilerin Üyelik Sıfatı Olmaksızın

Sorumluluğu................................................................................... 467

VIX.2. SORUMLULUK DAVASI............................................................. 467

A. Genel Bilgi ....................................................................................... 467

B. Taraflar ........................................................................................... 470

C. Şirketin Dava Ehliyeti ve Temsili..................................................... 471

a) Şirketin dava ehliyeti................................................................. 471

b) Şirketin davada temsili............................................................... 472

D. Rücu Davası...................................................................................... 474

E. Görevli Mahkeme............................................................................. 474

XV. CEZAİ SORUMLULUK ................................................................... 474

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DENETLEME

1. GENEL OLARAK................................................................................. 477

II. KONU VE KAPSAM ........................................................................... 481

III.DENETÇİ ........................................................................................... 485

III.1. DENETÇİNİN SEÇİMİ, GÖREVDEN ALINMASI VE

SÖZLEŞMESİNİN FESHİ................................................................ 485

A. Denetçinin Seçimi............................................................................. 485

B. Denetçinin Görevden Alınması ........................................................ 487

C. Denetçi Olabilecekler....................................................................... 490

III.2. İBRAZ YÜKÜMÜ VE BİLGİ ALMA HAKKI ............................... 492

III.3. DENETİM RAPORU........................................................................ 493

III.4. GÖRÜŞ YAZILARI ......................................................................... 497

a) Olumlu görüş yazısı................................................................... 498

b) Sınırlandırılmış olumlu görüş yazısı.......................................... 498

c) Olumsuz görüş yazısı................................................................. 499

III.5. BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU ........ 502

xx İçindekiler

A. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu........................... 503

a) Genel olarak.............................................................................. 503

aa) Mesleğin icrası sırasında öğrenilen bilgileri üçüncü

kişilere açıklamamak ve kendisi veya üçüncü kişilerin

çıkarlarına kullanmamak yükümlülüğü.................................... 506

bb) Denetim faaliyeti sırasında öğrenilen denetlemeye

ilişkin iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanma yasağı.... 507

b) Bağımsız denetçinin TTK m.404 hükmünün ihlalinden

doğan hukuki sorumluluğu....................................................... 508

aa) Hukuka aykırılık ................................................................ 508

bb) Kusur.................................................................................. 508

cc) İlliyet bağı .......................................................................... 509

dd) Zarar................................................................................... 509

c) Sır saklama yükümlülüğünün süresi.......................................... 511

B. Denetçinin Denetimi Dürüst ve Tarafsız Yapma Sorumluluğu ........ 511

IV. ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI.... 512

V. TOPLULUK İLİŞKİLERİ İÇİN ÖZEL DENETÇİ DENETİMİ........... 513

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURUL

I. GENEL OLARAK ................................................................................. 515

a) Bakanlık komiserinin bulunması zorunlu anonim şirketler.............. 516

b) Bakanlık komiserinin hangi durumlarda bulunması gerekli

diğer şirketler......................................................................................... 517

II. GÖREV VE YETKİLERİ ..................................................................... 517

III. GENEL KURUL TOPLANTI ÇEŞİTLERİ......................................... 519

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı......................................................... 519

B. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.................................................. 520

IV. TOPLANTI ZAMANI.......................................................................... 520

V. TOPLANTI YERİ.................................................................................. 520

VI. ÇAĞRI ........................................................................................... 521

A. Çağrı Usulü....................................................................................... 521

B. İlanın İçeriği...................................................................................... 522

İçindekiler xxi

VII. ÇAĞRIYA YETKİLİ OLANLAR...................................................... 523

A. Yetkili ve Görevli Organlar .............................................................. 523

B. Azlık ........................................................................................... 524

a) Genel olarak............................................................................... 524

b) Mahkemenin izni....................................................................... 525

VIII. GÜNDEM ........................................................................................ 527

IX. ÇAĞRININ ŞEKLİ ............................................................................. 528

A. Genel Olarak .................................................................................... 528

B. Genel Kurul Toplantısına Katılmaya Zorunlu ve Yükümlü

Olanlar ile Genel kurula Katılmasına İzin Verilenler............................ 529

a) Denetçi....................................................................................... 530

b) Bakanlık Temsilcisi.................................................................... 530

c) Yönetim kurulu üyeleri ve murahhas üyeler.............................. 532

d) Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olan Pay Sahipleri ................ 534

e) Tevdi edilen temsilciler.............................................................. 537

aa) Tevdi edilen kişi veya kuruluşlar ....................................... 537

bb) Tevdi eden temsilciliğine ilişkin yetkilendirme ve

temsil belgesi............................................................................ 537

cc) Talimat istenmesi................................................................ 538

dd) Talimatların iletilmesi......................................................... 538

f) Genel kurula katılmasına izin verilenler..................................... 539

C. Çağrısız Genel Kurul ....................................................................... 540

X. TOPLANTININ YAPILMASI ............................................................. 541

X.1.TOPLANTIDA HAZIR BULUNDURULACAK

BELGELER VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ................................ 541

A. Toplantıda Hazır Bulundurulacak Belgeler...................................... 541

B. Hazır Bulunanlar Listesi................................................................... 541

X.2. GENEL KURULA KATILMADA OY KULLANMA ŞEKİLLERİ.. 544

A. Genel Bilgi........................................................................................ 544

B. Fiziki Katılımlı Oy Kullanma........................................................... 544

C. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma...................................... 545

X.3. TOPLANTI VE KARAR NİSABI .................................................... 546

A. Genel Olarak..................................................................................... 546

xxii İçindekiler

B. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı Ve Karar Nisapları ..... 550

a) Şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği

genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile

alınan kararlar........................................................................... 550

b) Sermayenin tümünü oluşturan paysahiplerinin oybirliğiyle

alınan kararlar........................................................................... 551

aa) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve

ikincil yükümlülük koyan kararlar............................................ 551

bb) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin

kararlar ..................................................................................... 551

c) Sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan

paysahiplerinin olumlu oylarıyla alınan kararlar...................... 551

aa) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.......... 552

bb) İmtiyazlı pay oluşturulması................................................ 552

cc) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması ................ 552

d) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören

şirketlerde önem taşıyan ve ağırlaştırılmış nisaplarla

alınması çok güç olan kararlar ................................................. 553

aa) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının

yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri. ........ 553

bb) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin

kararlar...................................................................................... 553

XI. TOPLANTI BAŞKANLIĞI VE İÇ YÖNERGE ................................. 553

XII. TOPLANTININ AÇILMASI VE YÖNETİMİ .................................. 554

XIII. TOPLANTI GÜNDEMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ............................... 555

XIV. TOPLANTININ YAPILAMAMASI................................................. 557

XIX. TOPLANTININ ERTELENMESİ.................................................... 558

A. Toplantının Ertelenme Zamanı......................................................... 558

B. Azlığın Toplantıyı Erteleme Hakkı .................................................. 558

C. Toplantı Başkanının Toplantıyı Erteleme Yetkisi ve Sebepleri......... 561

XV. TOPLANTI TUTANAĞI ................................................................... 561

XVI. TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER....................... 564

XVII. SAKLAMA MÜDDETİ................................................................... 564

İçindekiler xxiii

XVIII. KARARLARIN ETKİSİ ............................................................... 564

A. Yasanın Buyurucu Kurallarına Aykırı Olmayan Genel Kurul

Kararların Etkisi............................................................................. 565

a) Genel olarak.............................................................................. 565

B. Yasanın Buyurucu Kurallarına Aykırı Olan Genel Kurul

Kararların Etkisi............................................................................. 566

XIX - BİLANÇONUN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR ............ 566

XX. PAY SAHİBİNİN KİŞİSEL HAKLARI............................................. 568

XX.1. GENEL KURULA KATILMA ....................................................... 568

A.1. Genel Olarak.................................................................................. 568

A.2. On – Line Katılım.......................................................................... 573

B. Şirkete Karşı Yetkili Olma ............................................................... 575

a) Pay defterine yazılabilen pay sahiplerinin bunu pay

defteri aracılığı ile ispatı ......................................................... 575

b) Hamiline yazılı hisse senetlerinde zilyetlikle ispatı................... 576

C. Pay Sahibinin Temsili ...................................................................... 576

a) Genel olarak .............................................................................. 576

b) Tevdi eden temsilcisi ................................................................. 577

D. Birden Çok Hak Sahibi .................................................................... 579

XX.2. YETKİSİZ KATILMA .................................................................... 580

A. Genel Bilgi........................................................................................ 580

XX.3. OY HAKKI ..................................................................................... 581

XX.3.1. İLKE 581

B. Oysuz Paysahibi Olmaz ilkesi.......................................................... 583

XX.3.2. OY HAKKININ DOĞUMU ........................................................ 584

XX.3.3. OY HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN .............................

SINIRLAMALAR................................................................................. 584

A. Oy Hakkının Kullanılmasında Serbestlik İlkesi............................... 584

B. Oy Hakkının Kullanılması İle İlgili Sınırlamalar............................. 585

a) Oydan Yoksunluk ..................................................................... 585

b) Oy hakkının kullanılmasıyla ilgili geçici sınırlamalar.............. 588

aa) Genel olarak........................................................................ 588

bb) Yasal sınırlamalar............................................................... 588

xxiv İçindekiler

XX.4. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI ........................................ 590

A. Genel Olarak.................................................................................. 590

B. Verilecek Bilginin Özenli, Gerçek ve Hesap Verme İlkelerine

Uygun Olması................................................................................ 592

C. Şirket Sırlarının ve Korunması Gereken Şirket Menfaatlerinin

Bilgi Vermenin Sınırını Oluşturması.............................................. 592

D. Şirketin Ticarî Defterleri Ve Yazışmalarının İncelenmesi

İle Karar veya İzin Organları......................................................... 593

E. Bilgi Alma Ve İnceleme Hakları İle İlgili Paysahibine

Tanınan Dava Hakkı....................................................................... 594

F. Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkının Müktesep ve

Sınırlandırılamaz Hak Niteliği....................................................... 594

XX.5. ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI .............................................. 594

A. Genel Kurulun Kabulü ..................................................................... 594

a) Ön şart........................................................................................ 595

b) Maddi şartlar ............................................................................. 595

B. Genel Kurulun Reddi ....................................................................... 597

C. Atama ........................................................................................... 598

D. Görev ........................................................................................... 598

E. Rapor ........................................................................................... 600

F. İşleme Konulma ve Açıklama ........................................................... 601

G. Giderler ........................................................................................... 601

XXI. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE

İPTALİ ........................................................................................... 601

XXI.1. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ.......... 602

A. Hükümsüzlük Kavramı..................................................................... 602

B. Hükümsüzlük Halleri........................................................................ 602

a) Genel olarak............................................................................... 602

aa) Şekil yönünden bâtıl genel kurul kararları.......................... 606

bb) Konusu itibarıyla bâtıl olan genel kurul kararları............... 607

c) Hükümsüzlük hallerinin hukuki sonuçları................................. 608

aa) Yokluk................................................................................. 608

bb) Kesin hükümsüzlük (Mutlak butlan).................................. 611

İçindekiler xxv

XXI.2. GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ................................ 612

A. İptal Davası Açabilecek Kişiler ve Dava Şartları............................. 612

a) İptal Davası Açabilecek Kişiler.................................................. 612

aa) Pay sahipleri ....................................................................... 614

bb) Yönetim kurulu................................................................... 615

cc) Yönetim kurulu üyeleri....................................................... 615

b) Dava şartları .............................................................................. 616

aa) Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması

(HMK m.114/1.h)..................................................................... 617

bb) Aynı davanın daha önceden açılmış ve halen

görülmekte (derdest) olmaması (HMK m.114/1.ı)................... 621

cc) Kesin hüküm bulunmaması (HMK m.114/1.i) ................. 627

B. İptal Sebepleri .................................................................................. 633

XXII. İLAN, YARGI YOLU, TEMİNAT VE DAVADA ÖZEL .....................

DURUMLAR........................................................................................ 639

A. İlan, Yargı Yolu ve Teminat ............................................................. 639

a) İlan ........................................................................................... 639

c) Teminat....................................................................................... 640

B. Kararın Yürütülmesinin Geri Bırakılması ....................................... 642

C. Kararın Etkisi.................................................................................... 643

D. Kötüniyetle İptal Ve Butlan Davası Açanların Sorumluluğu ........... 644

BEŞİNCİ BÖLÜM

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

I. GENEL OLARAK.................................................................................. 645

A. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İzni ve Genel Kurul Kararı ......... 646

B. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu................................................. 646

a) Genel olarak............................................................................... 646

b) Özel Kurulun organ niteliği....................................................... 650

c) Özel kurulun çokluğu................................................................. 652

ç) Toplantılar.................................................................................. 653

aa) Genel olarak ....................................................................... 653

bb) Çağrı................................................................................... 655

dd) Toplantının yapılması......................................................... 657

d) Özel kurul kararlarının etkisi .................................................... 660

bb) Kararın alınmamış sayılmasının hukuki niteliği................ 663

I.3. TESCİL ........................................................................................... 671

II. ÖZEL DEĞİŞİKLİKLER ..................................................................... 671

II. 1. SERMAYENİN ARTIRILMASI ...................................................... 671

A. Genel Olarak .................................................................................... 671

B. Yönetim Kurulunun Beyanı.............................................................. 672

II.2.1. SERMAYE TAAHHÜDÜ YOLUYLA ARTIRIM.......................... 673

A. Esas Sermaye Sisteminde................................................................. 673

B. Kayıtlı Sermaye Sisteminde.............................................................. 674

C. Rüçhan Hakkı .................................................................................. 676

II.2.2. İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI............................ 677

A. Genel Bilgi........................................................................................ 677

B. İç Kaynaklar, İşlemin Güvenliğini Sağlamaya Yönelik

Kurallar ve Artırım Usulü...................................................................... 677

a) İç kaynaklar.............................................................................. 677

b) İşlemin güvenliğini sağlamaya yönelik kurallar........................ 677

c) Artırım usulü.............................................................................. 679

II.2.3. ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI......................................... 679

A. İlke ........................................................................................... 679

a) Yeni payları edinmek hakkı ve artırımın gerçekleşme zamanı.. 679

b) Pay senedinin bedelinin ne zaman ne şekilde ödeneceği........... 681

B. Sınırlı Artırım ................................................................................... 682

C. Esas Sözleşmedeki Dayanak ............................................................ 683

D. Pay Sahiplerinin Korunması ............................................................ 685

E. Değiştirme veya Alım Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması.686

F. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi............................................ 686

a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü ................................. 687

b) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi ............................ 688

c) Ticaret siciline tescil ................................................................. 689

G. Esas Sözleşmeden Çıkarma.............................................................. 689

II.3. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI............................................. 690

İçindekiler xxvii

A. Genel Kurulun Esas Sermayenin Azaltılması Kararı....................... 690

B. Alacaklılara Çağrı............................................................................. 691

C. Kararların Yerine Getirilmesi ........................................................... 692

ALTINCI BÖLÜM

PAY VE SERMAYE KOYMA BORCU

I. PAY ........................................................................................... 693

A. İtibari Değerin Değişkenliğine Dayalı Paylar.................................. 694

a) Asgari itibari değerli pay............................................................ 694

b) Asgari itibari değerden yoksun pay............................................ 694

B. Çıplak Pay......................................................................................... 695

C. Hak Sahibinin Tespiti Şekline Göre Pay........................................... 695

a) Hamiline yazılı senede bağlı pay .............................................. 695

b) Nama yazılı senede bağlı pay.................................................... 696

D. Borsaya Kote Edilmemiş veya Edilmiş Pay..................................... 696

a) Borsaya Kote Edilmemiş Pay ................................................... 696

b) Borsaya Kote Edilmiş Pay......................................................... 697

E. İmtiyazlı Pay..................................................................................... 697

a) Oyda imtiyazlı pay .................................................................... 697

b) Karda imtiyazlı pay.................................................................... 698

c) Tasfiyede imtiyazlı pay.............................................................. 698

ç) Önalım hakkı tanınan pay.......................................................... 698

d) Geri alım hakkı tanınan pay....................................................... 700

e) Rehin hakkı tanınan pay............................................................. 701

f) İntifa hakkı tanınan pay.............................................................. 701

I.3. PAYA HAKİM OLAN İLKELER........................................................ 702

A. Pay Bölünmezliği İlkesi.................................................................... 702

B. Tek Borç İlkesi.................................................................................. 703

C. Payın Serbestçe Devredilebilirliği İlkesi.......................................... 703

Ç. Pay Sahipliği Haklarının Bütünlüğü İlkesi....................................... 704

D. Hakların Devralana Geçişi İlkesi...................................................... 705

E. Askıda Oy Hakkı İlkesi..................................................................... 706

F. İmtiyazın paya tanınması ilkesi......................................................... 706

xxviii İçindekiler

I.4. İMTİYAZLI PAYLAR......................................................................... 707

A. İmtiyazın Tanımı ve Unsurları.......................................................... 707

B. İmtiyaz Türleri.................................................................................. 710

a) Kâr payı...................................................................................... 710

b) Tasfiye payı................................................................................ 711

ç) Yönetim Kurulunda temsil edilme hakkı .................................. 712

d) Rüçhan hakkı............................................................................. 712

e) Rehin ......................................................................................... 714

aa) Rehin hakkı kavramı........................................................... 714

bb) Pay üzerinde rehin hakkı.................................................... 715

cc) Rehnin Konusu................................................................... 717

dd) Rehin hakkının kurulması.................................................. 717

ee) Art rehin ............................................................................. 726

ff. Rehin hakkının üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi... 727

gg. Derece sistemi..................................................................... 727

f) İntifa Senedi Talep Etme............................................................ 735

g) Diğer imtiyazlar ........................................................................ 735

C. Sınırlı İmtiyaz .................................................................................. 736

D. Diğer Pay Sahiplerinin İmtiyazlı Pay Sahiplerine Karşı Korunması.736

I.5. OY HAKKI KISITLAMALARI......................................................... 738

A. İlke 738

B. Oyda İmtiyaz Tanınması .................................................................. 739

C. Oyda İmtiyaz Tanınması Yönteminin Sınırlandırılması................... 739

a) Birinci kategori sınırlamalar...................................................... 739

b) İkinci kategori sınırlamalar........................................................ 742

D. Birikimli Oy Kullanılması................................................................ 743

a) Oy kullanım yöntemi................................................................. 743

b) Birikimli oyun hesaplanması..................................................... 744

c) Birikimli oyda uygulanacak esaslar........................................... 744

ç) Birikimli oyun kullanılma şekli................................................. 745

d) Birikimli oyun temsilen kullanılması........................................ 745

e) Sorumluluk................................................................................. 746

I.6. RÜÇHAN HAKKI KISITLAMALARI............................................... 746

A. İlkeler ........................................................................................... 746

İçindekiler xxix

a) Esas sözleşme ile sınırlandırılamaz ve kaldırılamaz.................. 746

b) Haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir ve sınırlandırılabilir.. 747

aa) Halka arz............................................................................. 747

bb) Şirketin finansal menfaati................................................... 748

cc) Ödeme dar boğazından kurtulma........................................ 749

çç) Teknoloji alınması............................................................... 750

dd) İşletmelerin, işletme kısımlarının ve iştiraklerin

devralınması.............................................................................. 750

ee) Yapısal değişikliklerle işçilerin şirkete katılmalarının

sağlanması................................................................................. 753

ff) Eşit işlem.............................................................................. 755

gg) Hakların sakınılarak kullanılması ...................................... 759

hh) Diğer Haklı Sebepler ......................................................... 760

c) Çoğunluk gücünün haklılıkla sulandırılmış bulunduğu............. 761

d) Genel kurul kararı ile ağırlaştırılmış nisapla kaldırılabilir ve

sınırlandırılabilir............................................................................. 763

B. Haklı Sebebi Sınırlayan İlkeler......................................................... 765

C. Rüçhan Hakkı Kullanma Esasları Hakkında Karar ......................... 767

D. Rüçhan Hakkını Kullanma Süresi.................................................... 768

E. Rüçhan Hakkının Devri ve Sınırlandırılması.................................... 769

II. PAY BEDELİNİ İFA BORCU VE İFA ETMEMENİN SONUÇLARI .770

A. Tek Borç İlkesi ................................................................................ 770

a) Birinci yüküm............................................................................ 770

b) İkinci yüküm.............................................................................. 771

B. Ödemeye Çağrı................................................................................. 771

C. Temerrüt ve Sonuçları İle İskat Usulü.............................................. 772

a) Temerrüt ve Sonuçları................................................................ 772

b) Iskat usulü.................................................................................. 774

YEDİNCİ BÖLÜM

MENKUL KIYMETLER

I. MENKUL KIYMET TANIMI................................................................ 777

II. KIYMETLİ EVRAK VE MENKUL KIYMET İLİŞKİSİ..................... 777

xxx İçindekiler

III. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME

HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER.......................................... 778

III.1. YETKİLİ ORGAN ........................................................................... 778

A. Genel Kurul Kararıyla ..................................................................... 778

B. Yönetim Kurulu Kararıyla ............................................................... 779

III.2. SINIR ........................................................................................... 779

IV. MENKUL KIYMET ÇEŞİTLERİ........................................................ 780

IV.1. ÖZEL SEKTÖR MENKUL KIYMETLERİ..................................... 780

A. Pay Senetleri..................................................................................... 780

A.1. Türler ........................................................................................... 780

a) Pay senedi ve çıkarılması şartları............................................... 780

b) Payın türü dönüştürme............................................................... 781

A.2. Pay senedi Bastırılması ................................................................. 782

a) Şirketin tescilinden ve sermaye artırımından önce

pay senedi çıkarılması............................................................... 782

b) Şirketin tescilinden ve sermaye artırımından sonra

pay senedi çıkarılması............................................................... 783

aa) Nama yazılı pay senedi çıkarılması............................. 783

bb) Hamiline yazılı pay senedi çıkarılması........................ 783

A.3. Pay Senetlerinin Şekli ................................................................... 784

A.4. Yıpranmış Pay Senetleri ............................................................... 785

A.5. Pay Senetlerinin Devri................................................................... 786

a) Kanuni intikallerde devir............................................................ 789

b) Hukuki işlemle devir ................................................................. 789

A.6. Devrin Sınırlandırılması................................................................ 790

a) Genel bilgi.................................................................................. 790

b) Pay devir hakkının sınırlandırılması.......................................... 791

aa) Kanuni sınırlama................................................................. 791

bb) Esas sözleşmeyle devir sınırlaması ................................... 823

bb.1) Genel ilkeler............................................................. 823

bb.2) Özel ilkeler............................................................... 824

A.7. Pay Defteri .................................................................................... 847

a) Devir İşleminin Pay Defterine Kaydı ....................................... 847

İçindekiler xxxi

b) Kaydın Silinmesi ....................................................................... 849

c) Pay senedinin iptali.................................................................... 849

d) Kaydın etkisi.............................................................................. 850

e) Bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar ................ 850

B. Tahviller ........................................................................................... 851

a) Tanımı......................................................................................... 851

b) Türleri........................................................................................ 851

aa) Devlet tahvilleri.................................................................. 851

bb) Özel sektör tahvilleri.......................................................... 851

cc) Primli tahviller ve başa baş tahviller................................... 851

dd) Hamiline ve nama yazılı tahviller...................................... 852

ee) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller............................. 852

ff) İkramiyeli tahviller .............................................................. 852

gg) Sabit ve değişken faizli tahviller........................................ 852

hh) Garantili ve garantisiz tahviller.......................................... 853

ıı) Endeksli tahviller................................................................. 854

ii) İkramiyeli (Piyangolu) tahviller .......................................... 854

jj) Kar ortaklığı belgesi ve kara katılma hakkı veren tahviller. 854

kk) Kara göre değişir faiz getiren tahviller............................... 855

ll) Pay senedi ile değiştirilebilir tahviller.................................. 855

C. Opsiyon Sözleşmeleri....................................................................... 856

a) Tanımı......................................................................................... 856

b) Opsiyon Türleri.......................................................................... 856

D. Mevduat Sertifikaları........................................................................ 857

a) Genel bilgi.................................................................................. 857

b) Vadeli mevduat türü olarak mevduat sertifikaları...................... 857

c) Mevduat sertifikalarının türleri.................................................. 858

d) Mevduat sertifikaları ve bankalarda “pasif idaresi” .................. 860

e) Türkiyeʼde mevduat sertifikası uygulaması............................... 861

f) Mevduat sertifikaları ve sermaye piyasası.................................. 861

V. TÜRK HUKUKUNDA ÖZEL MENKUL KIYMETLER..................... 862

A. İntifa Hakkı ve Niteliği..................................................................... 862

B. Pay Devrine İlişkin Sınırlamaların İntifa Hakkına Etkisi................. 863

xxxii İçindekiler

C. İntifa Hakkının Kurulması................................................................ 864

a) İntifa hakkının hukuki işlemle kurulması.................................. 864

aa) Senede bağlanmamış paylar üzerinde intifa hakkı

kurulması.................................................................................. 864

bb) Pay üzerinde intifa hakkı kurulması .................................. 865

b) İntifa hakkının kanunen kurulması............................................ 865

c) İntifa hakkının pay defterine kaydı ve iyiniyetin korunması..... 865

D. Çıkarılması ....................................................................................... 866

E. İntifa Hakkı Sahiplerinin Hakları...................................................... 867

V.2. İLMUHABERLER............................................................................. 867

V.3. KUPONLAR....................................................................................... 870

A. Faiz Kuponu..................................................................................... 870

B. Temettü Kuponu................................................................................ 873

V.4. TALONLAR........................................................................................ 873

V.5. KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ.................................. 874

V.6. KATILMA BELGELERİ.................................................................... 875

V.7. BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR......... 875

A. Banka Bonoları ................................................................................ 875

B. Banka Garantili Bonolar .................................................................. 876

V.8. FİNANSMAN BONOLARI............................................................... 876

V.9. İPOTEKLİ BORÇ SENETLERİ VE İRAT SENETLERİ.................. 877

A. Genel Bilgi........................................................................................ 877

B. İpotekli Borç Senetleri...................................................................... 878

a) Tanımı......................................................................................... 878

b) Amaç ve nitelik.......................................................................... 878

c) Değer biçilmesi.......................................................................... 878

d) Kurulması................................................................................... 879

e) Senedin dayanağı borç ile ilişkisi............................................... 880

f) Tescil ve rehin senedi ile bu senedin düzenlenmesi................... 880

g) Rehin senedinin şekli................................................................. 880

h) İpotekli borç senedi üzerinde yapılacak değişiklikler ............... 881

C. İrat Senedi......................................................................................... 881

a) Tanımı......................................................................................... 881

b) Amaç ve nitelik.......................................................................... 881

İçindekiler xxxiii

c) İrat senedi için değer tespiti ile sorumluluğun sınırı.................. 882

c) Kurulması ve borçlunun sorumluluğu........................................ 883

d) Senedin dayanağı borç ile ilişkisi.............................................. 883

e) Tescil ve rehin senedi ile bu senedin düzenlenmesi................... 884

f) Rehin senedinin şekli.................................................................. 884

g) İrat senedi üzerinde yapılacak değişiklikler .............................. 884

h) Yükten kurtarma........................................................................ 885

ı) Yükten kurtarma bedeli............................................................... 885

i) Bölünme...................................................................................... 886

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KÂR, KAZANÇ VE TASFİYE PAYI

I. KÂR VE TASFİYE PAYI HAKKI ......................................................... 887

A. Genel Olarak Kar ve Tasfiye Payı ................................................... 887

B. Hesaplama Biçimi ............................................................................ 887

II. KÂR PAYI, HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ VE KAZANÇ PAYI........... 888

II.1. KÂR PAYI VE KÂR PAYI AVANSI ................................................. 888

B. Kâr Payı Avansı................................................................................. 893

a) Tanım ve kapsam........................................................................ 893

b) Kâr payı avansı dağıtım şartları................................................. 894

c) Şirket genel kurulunca alınacak kararın içeriği.......................... 894

d) Dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ve hesaplanması................... 896

e) Kâr payı avansı ödemeleri.......................................................... 896

f) Kâr payı avansı işlemlerinde yönetim kurulunun görevleri....... 897

II.2. HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ.............................................................. 898

II.3. KAZANÇ PAYLARI.......................................................................... 900

III. GERİ ALMA HAKKI........................................................................... 900

A. Kötüniyet Hâlinde............................................................................. 900

B. Şirketin İflası Hâlinde....................................................................... 900

DOKUZUNCU BÖLÜM

ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI, YEDEK AKÇELER

I. ANONİM ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARI VE

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU .............. 903

xxxiv İçindekiler

A. Hazırlama Yükümü .......................................................................... 903

B. Dürüst Resim İlkesi ......................................................................... 903

C. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu..................................... 904

C.1. Giriş........................................................................................ 904

C.2. Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriği............................... 904

a) Genel bilgi............................................................................ 906

b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere

sağlanan mali haklar................................................................. 906

d) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler.. 907

e) Finansal durum..................................................................... 908

f) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi..................... 909

g) Diğer hususlar....................................................................... 909

C.3. Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu........................................ 909

II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN FİNANSAL TABLOLARI VE

YILLIK FAALİYET RAPORU ........................................................... 910

A. Şirketler Topluluğunun Finansal Tabloları Kavramı........................ 910

B. Uygulanacak Muhasebe Standartları................................................ 910

C. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet ve Ara Dönem Raporları.......... 911

a) Genel bilgi.................................................................................. 911

b) Şirketler topluluğunda ana şirketin faaliyet raporları ............... 912

ç) Finansal raporların ilgililere sunulması ve kamuya

açıklanmasında usul....................................................................... 914

ç.1) Yıllık finansal raporların kamuya açıklanması.................. 915

ç.2) Ara dönem finansal raporların kamuya açıklanması......... 916

ç.3) Finansal raporların ilanı..................................................... 917

ç.4) Yıllık finansal raporların ve ilgili bağımsız denetim

raporunun ortakların incelemesine açık olması........................ 918

ç.5) Finansal raporlardan türetilmiş özet bilgilerin açıklanması.918

ç.6) SPFRT’de uygun olmayan finansal raporların

kamuya açıklanması.................................................................. 918

ç.7) Belgelerin saklanması ve saklama süresi........................... 918

III. YEDEK AKÇELER ............................................................................ 919

III.1. KANUNİ YEDEK AKÇE................................................................. 919

A. Genel Kanuni Yedek Akçe ............................................................... 919

B. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan

Yedek Akçe Ve Yeniden Değerleme Fonları ......................................... 920

III.2. ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYIRDIĞI YEDEK AKÇE ...................... 920

A. Genel Olarak..................................................................................... 920

B. Çalışanlar ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi ..................................... 921

III.3. KÂR PAYI İLE YEDEK AKÇELER ARASINDA İLGİ.................. 921

IV. SIR SAKLAMA YÜKÜMÜ................................................................. 922

V. ÖZEL HÜKÜMLER.............................................................................. 923

ONUNCU BÖLÜM

SONA ERME VE TASFİYE

I. SONA ERME ......................................................................................... 925

I.1. SONA ERME SEBEPLERİ ................................................................ 925

I.1.1. GENEL OLARAK ........................................................................... 925

A. Sürenin Sona Ermesine Rağmen İşlere Fiilen Devam Etmek

Suretiyle Belirsiz Süreli Hâle Gelmemişse, Esas

Sözleşmede Öngörülen Sürenin Sona Ermesiyle........................... 925

B. İşletme Konusunun Gerçekleşmesiyle Veya

Gerçekleşmesinin İmkânsız Hâle Gelmesiyle................................ 926

C. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme

Sebebinin Gerçekleşmesiyle.......................................................... 926

D. TTK’ Nın 421 İnci Maddesinin Üçüncü Ve Dördüncü

Fıkralarına Uygun Olarak Alınan Toplantı Ve Karar

Nisaplarına Uygun Genel Kurul Kararıyla..................................... 927

E. İflasına Karar Verilmesiyle............................................................... 927

a) Sermaye Kaybı.......................................................................... 928

aa) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az

yarısının zararlar sonucu karşılıksız kalması halinde genel

kurulun toplantıya çağrılması, bildirim yükümü ve alınacak

önlemlerin genel kurula sunulması.................................... 928

bb) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte

ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel

xxxvi İçindekiler

kurulun toplantıya çağrılması, bildirim yükümü ve alınacak

önlemlerin genel kurula sunulması.................................... 930

cc) Genel kurulun gerekli tedbirlerden birini almaması........... 932

b) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının tamamının

karşılıksız kalması (Borca batık olma durumu)........................ 932

aa) Genel bilgi.......................................................................... 932

bb) Şirketin borca batıklığını mahkemeye beyanda

bulunabilecek kimseler...................................................... 935

cc) Şirketin borca batıklığını mahkemeye bildirim usulü ...... 937

dd) Görevli ve yetkili mahkeme............................................... 938

ee) Borca batık olma durumunun mahkemece tespiti ............. 939

ff) Mahkemeye başvuru zorunluğunun ortadan

kaldırılabilmesi ................................................................. 942

c) Ortak hükümler.......................................................................... 942

aa) Esas alınacak finansal tablolar........................................... 942

bb) Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında

birleşmeye katılma............................................................. 942

d) Konkordato................................................................................ 943

aa) Tanımı ve çeşitleri............................................................... 943

bb) Konkordato talebi ve süresi................................................ 944

cc) Görevli ve yetkili mahkeme................................................ 947

dd) Konkordatonun mahkemede incelenmesi ve tasdiki.......... 947

e) İflâsın ertelenmesi...................................................................... 948

F. Kanunlarda Öngörülen Diğer Hâllerde Anonim Şirketin Sona

Ermesi ........................................................................................... 948

a) Haklı sebeplerin varlığı............................................................. 950

aa) Haklı sebep kavramı ve özellikleri.................................... 950

bb) Haklı sebebin şirketin feshini gerektirmesi....................... 952

cc) Pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları veya diğer bir

çözümü karara bağlama..................................................... 953

b) Mahkemenin şirketin feshine karar vermesi............................. 954

aa) Maddi hukuk bakımından................................................... 954

bb) Usul hukuku bakımından.................................................... 958

İçindekiler xxxvii

G.2. SONA ERMENİN HÜKÜMLERİ .................................................... 959

G.2. A. Tescil ve ilan............................................................................. 959

G.2. B. Sona Ermenin Sonuçları ......................................................... 960

I.3. İFLAS HÂLİNDE TASFİYE.......................................................... 960

I.4. ŞİRKET ORGANLARININ DURUMU ....................................... 961

II. TASFİYE ........................................................................................... 962

II.1. GENEL OLARAK.............................................................................. 962

II.2. TASFİYE MEMURLARI................................................................... 962

A. Atama 962

B. Görevden Alma................................................................................. 965

C. Aktifleri Satma Yetkisi...................................................................... 966

D. Yetkilerin Sınırlandırılması ve Genişletilmesi ................................. 966

II.3. TASFİYE İŞLERİ............................................................................... 968

A. İlk Envanter ve Bilanço.................................................................... 969

B. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması............................................ 970

C. Diğer Tasfiye İşleri........................................................................... 971

D. Tasfiye Sonucu Dağıtma................................................................... 972

E. Defterlerin Saklanması...................................................................... 973

F. Tasfiyenin Tamamlanmasından Sonra Kayıt Silmede

Ticaret Sicil Müdürlüğüne Verilecek Belgeler ve Tescil

Edilecek Olgular............................................................................. 973

II.4. ŞİRKET UNVANININ SİCİLDEN SİLİNMESİ .............................. 974

II.5. UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER........................................ 976

III. EK TASFİYE........................................................................................ 976

IV. TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ.............................................................. 979

A. Kavram ........................................................................................... 979

B. Tasfiyeden Dönülmesi Sebepleri ve Sonuçları................................. 979

ONBİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKİ SORUMLULUK

I. SORUMLULUK HÂLLERİ.................................................................. 985

A. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması........................... 985

B. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin

Bilinmesi........................................................................................ 986

xxxviii İçindekiler

C. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk....................................................... 987

D. Halktan Para Toplamak.................................................................. 987

E. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve

Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu............................................... 988

a) Genel Bilgi................................................................................. 988

aa) Sorumluluk kavramı ve kusur ilkesi................................... 988

bb) Uygun illiyet bağı............................................................... 989

b) Görevli kişilerin Sorumluluğu................................................... 990

c) Teselsül ve başvuru.................................................................... 993

aa) Teselsül kavramı ve tanım................................................... 993

bb) Farklılaştırılmış teselsül..................................................... 995

cc) Farklılaştırılmış teselsül hesabını yapmak.......................... 998

dd) Rücuun sorumlular arasında belirlenmesi ve davanın

müteselsil sorumlular aleyhine açılabilmesi........................... 1000

F. Perdenin Kaldırılması Talepli Hukuki Sorumluluk...................... 1001

a) Kavram..................................................................................... 1001

b) Tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasında tek veya hakim

ortağa yönelik hukuki sorumluluk davalarının türleri............ 1002

c) Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması talebiyle açılan

hukuki sorumluluk davaları.................................................... 1003

d) Hukuki sorumluluk davalarının tarafları................................. 1003

e) Hukuki sorumluluk davalarında zamanaşımı .......................... 1004

E. Denetçinin Sorumluluğu.............................................................. 1004

II. ŞİRKETİN ZARARI........................................................................... 1004

A. Zarar Kavramı ............................................................................ 1004

B. Şirketin Zararı Kavramı ve Niteliği İle Sorumlulara

Karşı Rücu Davasının Niteliği..................................................... 1005

a) Şirketin Zararı Kavramı ve Niteliği......................................... 1005

b) Sorumlulara karşı rücu davasının niteliği................................ 1010

C. Zararın Tazmini Davasında Taraflar............................................... 1011

a) Genel olarak............................................................................. 1011

b) İflas hâlinde ............................................................................. 1014

D. İbra ......................................................................................... 1014

İçindekiler xxxix

a) İbranın etkisi ........................................................................... 1014

b) Kuruluş ve sermaye artırımında ibra ....................................... 1015

E. Zamanaşımı..................................................................................... 1016

a) Maddi hukuka dayanan savunma vasıtası ............................... 1016

b) Zamanşımının durması............................................................ 1018

c) Zamanşımının kesilmesi.......................................................... 1018

d) Sorumlulara karşı açılacak tazminat davasında zamanaşımı... 1019

F. Yetkili Mahkeme ............................................................................. 1020

ONİKİNCİ BÖLÜM

CEZAİ SORUMLULUK

I. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDAN DOĞAN

CEZAİ SORUMLULUK .................................................................... 1021

A. Cezai Sorumluluk........................................................................... 1021

1. Defter tutulması yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ........ 1021

b) İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesinin defterlerden

izlenebilme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

(TTK m.562/1.a, m.64/1 fıkra 3. cümle) ............................... 1023

c) Belgelerin kopyasının sağlanamaması

(TTK m.562/1.b, m.64/2)....................................................... 1024

d) Ticari defterlerin gerekli onaylarının yaptırılmaması

(TTK m.562/1.c, m.64/3)........................................................ 1024

2. Defter tutulma yükümlülüğünü yasaya uygun olarak yerine

getirilmemesi ............................................................................... 1025

a) Defterlerin Türkçe tutulmaması (TTK m.562/1.d, m.65/1).... 1025

b) Defterlerde, kısaltmaların, harflerin, rakamların ve

sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça

belirtilmemesi (TTK m.65/1, 562/1.d)......................................... 1025

c) Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz

doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması

(TTK m.65/2, 562/1.d)................................................................. 1025

xl İçindekiler

ç) Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği

belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi

(TTK m.65/3, 562/1.d) ................................................................ 1025

d) Defterlerde, kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı

anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması (TTK m.65/3, 562/1.d) .1026

e) Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması

durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının

temin edilmemiş olması (TTK m.65/4, 562/1.d) ......................... 1026

3. Usula aykırı envanter çıkarılması ................................................ 1026

4. Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi ........ 1026

5. Ticari defterler tutulurken ve münferit ve konsolide finansal

tabloları düzenlenirken, Türkiye Muhasebe Standartları

Kurulunca yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına,

kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların

ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uyulmaması ve bunları

uygulamaması.............................................................................. 1027

6. Bağlı şirketin yönetim kurulunun “bağlılık raporu”

hazırlamaması ve bu raporun hesap verme ilkelerine göre

düzenlenmemesi........................................................................... 1028

a) Bağlılık raporu hazırlanmaması.............................................. 1028

b) Bağlılık raporunun hesap verme ilkelerine göre

düzenlenmemesi..................................................................... 1028

7. TTK hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle

yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin

bilgileri, denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen

verilmemesi veya eksik verilmesi ya da bu denetim

elemanlarının görevlerini yapmalarının engellenmesi................. 1028

8. Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağını ihlal etmesi............. 1029

9. Yönetim kurulu üyesi ve kişisel menfaati olan çevresinin

şirkete borçlanma yasağını ihlal etmesi....................................... 1029

a) Şirkete borçlanma yasağının ihlal edilmesi............................ 1029

b) Şirketle işlem yapma yasağının ihlal edilmesi........................ 1029

10. Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt

içermemesi yahut TTK'nına uygun saklanmaması ...................... 1029

İçindekiler xli

11. Sır saklama yükümünün ihlal edilmesi........................................ 1030

12. Belgeleri sahte olarak düzenleyenler............................................ 1030

13. Sermaye tamaıyla taahhhüt olunmamış veya karşılığı

ödenmemişken taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterilmesi

ve sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin

bulunmadığı bilindiği halde buna onay verilmesi........................ 1030

14. Değer biçilmesinde yolsuzluk yapılması...................................... 1030

15. İzinsiz halktan para toplanması ................................................... 1031

16. İnternet sitesi oluşturulmaması ve açılmışsa ilanların

yayımlanmasına özgülenmemesi.................................................. 1031

B. Çeşitlerine Göre Cezalarda Uygulama Usulü.............................. 1032

a) Hapis cezası ........................................................................... 1032

b) Adli para cezası........................................................................ 1034

c) İdari para cezası........................................................................ 1035

II. HUKUKİ SORUMLULUK ................................................................ 1035

III.6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ

USULÜ HAKKINDA KANUN’DAN DOĞAN SORUMLULUK ... 1036

EK 2 . Anonim Şirket Yönetim Kurulunun “Genel Kurul

Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge” nin

Kabulü İle Genel Kurul’un Onayına Sunulması Hakkında Kararı

(AŞGKY EK - 5)...................................................................................... 1100

EK 3. Anonim Şirket Pay Senetlerinin Devrinden Sonra Ticaret

Siciline Verilmesi Gereken Belgeler......................................................... 1134

EK 4 . Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı İçin Bakanlık

Temsilcisi Görevlendirilmesine İlişkin Dilekçe (AŞGKY EK - 1).......... 1137

EK 5. Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı İçin Hazır Bulunanlar

Listesi (AŞGKY Ek - 2) .......................................................................... 1139

EK 6. Vekaletname (AŞGKY EK - 3)..................................................... 1141

EK 7. Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi (AŞGKY EK - 6).. 1142

EK 8. Talimat Bildirim Formu (AŞGKY EK - 7) ................................. 1144

EK 9. Anonim Şirket Çağrılı Genel Kurul Toplantı ve Karar

Nisap Tutanağı.......................................................................................... 1145

xlii İçindekiler

EK 10. Anonim Şirket Çağrısız Genel Kurul Toplantı ve

Karar Nisap Tutanağı................................................................................ 1146

EK 11. Anonim Şirket Çağrılı Olağan Genel Kurul Toplantı

Tutanağı (AŞGKY EK - 4)....................................................................... 1147

EK 12. Anonim Şirket Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı..1152

EK 13. Genel Kurul Toplantı Başkanı’nın Toplantı İle İlgili Belgeleri

Şirket Teslim Tutanağı.............................................................................. 1156

EK 14. Yönetim Kurulunun Yapısı (Görev Dağılımı)............................ 1157

EK 15. Yönetim Kurulu Temsil Yetkisi Kararı....................................... 1158

EK 16. Yönetim Kurulunun Şirket Yönetimi, Temsili Ve Temsil

Yetkisinin Kapsamı İle İlgili Kararı......................................................... 1162

EK 17. Anonim Şirket Yönetim Kurulu’nun Çağrısız Genel Kurul

Toplantı Kararı.......................................................................................... 1168

EK 18. Anonim Şirket Yönetim Kurulu’nun Çağrılı Genel Kurul

Toplantı Kararı.......................................................................................... 1171

EK 19. Yönetim Uygulaması................................................................. 1175

EK 20. Denetim Uygulaması.................................................................. 1432

EK 21. Anonim Şirket Yönetim Kurulu’nun “Tebligat İç

Yönergesi”nin Kabulü Hakkında Kararı.................................................. 1454

EK 22. Anonim Şirket Organlarının Kar Payı Avansı

Dağıtılmasına İlişkin Kararları................................................................. 1460

EK 23. Limited Şirket Türlerinin Anonim Şirket Türüne

Dönüştürülmesi İçin Gerekli Olan İşlemler............................................. 1467

EK 24. Tür Değişikliğinde İşlem Sırası.................................................. 1470

EK 25. Tür Değiştirme İş Ve İşlemleri Hakkında

Müdürler Kurulu Kararı........................................................................... 1471

EK 26. Yeni Tür Anonim Şirket Esas Sözleşmesi.................................... 1473

EK 27. Limited Şirket’e ait “Tür Değiştirme Planı”.............................. 1488

EK 28. Tür Değiştirme Raporu............................................................... 1490

EK 29. Genel Kurul Toplantısı Öncesi Tür Değiştirme Planı, Tür

Değiştirme Hakkında Raporu Ve Son Üç Yılın Finansal Tabloları İle

Birlikte Ara Bilançonun Pay Sahiplerinin İncelenmesine Sunulduğuna

İlişkin Tutanak.......................................................................................... 1493

İçindekiler xliii

EK 30. Tür Değişikliğiyle İlgili Limited Şirket Çağrısız Genel Kurul

Toplantı ve Karar Nisap Tutanağı ......................................................... 1494

Ek 31. Tür Değişikliğiyle İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantı

(Sirküler) Karar Tutanağı......................................................................... 1495

EK 32. Toplantı Başkanı’nın, Tür Değişikliğiyle İlgili Genel Kurul

Toplantı Belgeleri’ni Limited Şirket’e Teslim Tutanağı........................... 1497

EK 33. Müdürler Kurulunun Tür Değişikliği İle İlgili Çağrılı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararı.................................................. 1498

EK 34. Tür Değişikliğiyle İlgili Limited Şirket Genel Kurul Çağrı ilanı..1502

EK 35. Tür Değişikliğiyle İlgili Limited Şirket Ortaklar Olağanüstü

Genel Kurulu’na Çağrı ve Toplantı Gündeminin Bildirimi ..................... 1506

EK 36. Tür Değişikliğiyle İlgili Limited Şirket Olağanüstü

Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi...................................................... 1509

EK 37. Tür Değişikliğiyle İlgili Limited Şirket Çağrılı Olağanüstü

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisap Tutanağı........................................ 1510

EK 38. Tür Değişikliğiyle İlgili Limited Şirket Çağrılı Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağı................................................................. 1511

EK 39. Limited Şirket Genel Kurul Toplantı Sonrası İşlemler.............. 1515

EK 40. Tür Değişikliğiyle İlgili Limited Şirket Müdürler

Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararı (Çağrıya İlişkin

Usule Uyulmaksızın - Tüm Ortakların Katılımı Söz Konusu İse)........... 1516

EK 41. Limited Şirket Tüm Ortakların Katılımı Olan Tür

Değişikliğiyle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.................... 1520

EK 42. Tür Değişikliği Sonucu Şirket Ünvanının Tescili .................... 1524

Ek 44. Hamiline Yazılı Pay Sahiplerinin Şirkete

Bildirim Formu Örneği............................................................................. 1526

Acar, F. : Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 2015

Acar, S. : Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisindeki Sakatlıklar ve Sonuçları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 2, 2006, s.27- 42

Adıgüzel, B. : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ayrılma Hakkı (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, S.2 2014,s.3 vd.

Adıgüzel, B. : Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması ve Kaldırılması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVIII, S.1, 2014

Altaş, S. : Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi, Ankara 2014

Akad, G. : Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu, İstanbul, 20

Akbulak, S./

Akbulak Y. : Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler, İstanbul 2004

Akçaal, M. : İşletmenin Devri, Ankara 2014

Akdağ, G. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul 2016

Akdağ G./Necla : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul 2012

Akdağ, G.N. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul 2012

Akdeniz, U. : Pazarlamacılık Sözleşmesi, GÜHFD, C.XVII, 2013, S.3, s.14

Akın, M. : Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler, İstanbul 2014

Akın, Y.M. : Kayıtlı Sermayede Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya İlgilinin Bu Hakkı Kullanımdan Yoksun Bırakılmasındaki Kıstaslar, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İÜHF İstanbul 1995

Akıncı, Ş. : Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerine Hazırlanmış 5. Baskı, Konya 2011

1528

Akıntürk, T. : Anonim Şirketlerde Sermayenin indirilmesi, BATİDER, Mayıs 1961, C.I, S.2, s.253 vd.

Akıntürk, T. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler-Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2006 (Anılış: Akıntürk Borçlar)

Akıntürk, T. : Medeni Hukuk, B.15, İstanbul 2010 (Anılış: Akıntürk Medeni)

Aksoy, S. : Anonim Şirketlerde Pay ve Payın Devri, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Tez, İstanbul 2018

Alışkan, M. : Türk Ticaret Kanunu›na Göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Anonim Şirketleri Denetlemesi ve İlgili Fesih Davaları, İstanbul 2007

Akyıldız , G.K. : Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Toplantısına Çağrılmaması Ve Alınan Kararlara Etkisi : D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017

Akyol, Ş. : Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul, 2009 (Anılış:Akyol Temsil)

Akyol, Ş. : Temsilci Olmayan Aracının Faaliyeti Vedat Kitapçılık, Temsil Teorisinde Ulak (Nuntius) (Anılış:Akyol Ulak)

Altaş, S. : Yeni Türk Ticaret Kanunua Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları, Mali Çözüm, Kasım - Aralık 2011(www.soneraltas.net)

Altıner, F.Z. : Yetkisiz Temsil, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009

Altay, S.A. : Anonim Ortaklıklar Hukukunda Denetim Komitesinin Hukuki İşlevleri: BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4, s.596 – 597

Ansay, T. : Anonim Şirketler Hukuku, B.6, Ankara 1982

Ansay, T. : Anonim Şirketler ve Tatbikatı, BATİDER, C.4, S:3, Ankara 1968

Ansay, T. : İdare Meclisi Kararlarının İptali Meselesi, Batider, 1964, C. II, S.2, s.371 vd.

1529

Antalya, G. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul, 2012

Antalya, G. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, İstanbul 2012

Ararat, M./

Eroğlu, M. : “Yönetişim (Kurumsal Yönetim) Kalitesi Açısından İcra Ve Kontrol İşlevlerinin Ayrılığı”, KHÜHFD, C. 5, S. 1, 2017, s.110 vd.

Arıcı, M.F. : Ticari İşletmenin Aktif vve Pasifi İle Devri, İstanbul 2008

Arkan, S. : Ticari İşletme Hukuku, B.6, Ankara 2001

Arslan, İ. : Yönetim Kurulu, Şirketler Hukuku, (Editör: Sami Karahan), Mimoza Yayınları, 1.Baskı, Konya, 2012

Arslanlı, H. : Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstanbul 1960, C.II - III, (Anılış:Arslanlı Anonim Şirket)

Arslanlı, H. : Anonim Şirketler C. II, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1960

Arsanlı, H. : Anonim Şirketler, C.I, Umumi Hükümler, B.3, İstanbul 1960 (Anılış: Arslanlı Şirket)

Aslan, İ.Y. –

Ergün, M. : Ticaret Hukuku, Ankara 2005 (Anılış: Aslan Ticaret)

Atasoy, Ö.A./

Ergün, B. : Türk Hukukunda Önanonim Şirket, Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 3 Sayı 2 - Aralık 2017

Atan, T. : Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967

Ayan, M. : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7.Bası, Mimoza Basım, Konya,2012

Aydın, A : Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, İstanbul 2008

Aytaç, Z. : Anonim Ortaklık Denetçilerinin Sır Saklama Yükümlülüğü, BATİDER, Ankara 1979, C.X, S.1

Aytaç, Z. : Kayıtlı Sermayeli Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali Sorunu, Prof. Dr. Ernst Hirsch’in Hatırasına Armagan, Ankara 1986

1530

Aytaç Z. : Anonim Ortaklıklarda Rüçhan Hakkı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu II, Ankara 1985

Aytaç, Z. : Anonim Ortaklıklarda Rüçhan Hakkı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu II, Ankara 1985

Ayan, M. : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7.Bası, Mimoza Basım, Konya, 2012

Baumbach, Adolf/

Hopt, Klaus J. : Handelsgesetzbuch Kommentar mit GmbH & Co. Handelsklauseln, Bank – und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), 37. Aufl., München 2016

Bahtiyar, M. : Ortaklıklar Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2015

Bahtiyar, M. : Ortaklıklar Hukuku, 12. Baskı, İstanbul 2017

Bahtiyar, M. : Anonim Ortaklıkta Payların Üçüncü Kişilere Satılması Durumunda Diğer Ortaklara Önalım Hakkı Tanıyan Anasözleşme Hükümleri ve Etkileri (BATİDER, C.XXI, S.2, 2001)

Bahtiyar, M. : Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, İstanbul 1996

Başpınar, V. : Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Bankanın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara 2004

Baygın, C. : Culpa In Contrahendo Sorumluluğu ve American Hukukundaki Uygulaması, EÜHFD., C. IV., S. 1-2 (http://hukuk.erzincan.edu.tr/dergi/makale/2000)

Becker, H. : Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. VI, Obligationen - recht, I.Abt.2.Aufl. Bern 1934

Bekçi, İ/Karataş,

Ö.N./ Fikret Otlu, F. : TTK’ ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, C.4, S.1, s.283-298

Belgesay, M.R. : Hukuki Muamelelerde Temsil, İstanbul 1941.

Berki, Ş. : Borçlar Hukuku Umumî Hükümler, Üçüncü Tab’ı, Ankara 1962 (Anılış: Berki Borçlar)

1531

Berki, Ş. : Türk Borçlar Kanununda Temsil, BATİDER., C. VIII, S. 1, Y. 1975, s. 15-32 (Kısaltılmışı: Berki Temsil)

Belgesay, M. R. : Hukuki Muamelelerde Temsil, İstanbul, 1941

Berki, Ş. : Türk Borçlar Hukukunda Temsil, BTHAE., C. VIII., S. I, Haziran, 1975, s. 15-32

Biçer, L./

Hamamcıoğlu, E. : Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri Kapsamında Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı ve Uygulama Alanı, KHÜHFD, Sayı 1, Haziran 2013

Bilge, M.E. : Pay Sahiplerinin Anonim Ortaklık Genel Kurullarına İnternet Aracılığıyla Katılımı, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2007

Bilge, M.E. : Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi, EHFD, C.XVI, S.3 - 4, 2012

Bilgen, M. : İflas Davaları, Ankara 2008

Bilgili, F./

Demirkapı, E. : Şirketler Hukuku, Dora Basımevi, 9. Basım, Bursa, 2013

Bozel, S. : “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (6102 sayılı TTK m. 392)”, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, S.1, s.79-90

Bilgili, F./D. : Ertan; Şirketler Hukuku, Bursa 2013

Bozkurt, T. : Ticari İşletme Hukuku, B.3, Ankara 2019

Bozkurt, T. : Şirketler Hukuku, B.10, Ankara 2019

Bozkurt, T. : Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması, B.1, İstanbul 2016, s.65 (Sema, agt., s.108 - 109 Naklen)

Böckli, Peter : Schweizer Aktienrecht (4. Auflage), Zürich 2009

Böckli, P. : Audit Committee, Basel 2005

Brealey, Richard

A./Stewart C. Myres

/Alan J. Marcus : İşletme Finansının Temelleri, (Çev.:Bozkurt, Ü./ Arıkan, T./Doğukanlı, H., İstanbul 1997)

1532

Buchmann, D. : Compliance - Rechtliche Grundlagen und Risiken, ST 2008

Bürgi, F.W. : Kommentar zum Schwizerischen Zivilgezetbuch, Band V, Obligationenrecht, 5 Teil, Die Aktiengesellschaft, b/2, Zürich 1969

Bürgi, F. : Wolfhart, Das Obligationenrecht, 5. Teil, Die Aktiengesselschaft, Zürich 1969

Can, M.Ç. : Pay Sahiplerinin veya Alacaklıların Doğrudan Zararlarının Tazmini Amacıyla İkame Edilen Sorumluluk Davalarında TTK m.1534’ ün Etkisi; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XXI, 2017, S.4

Canözü, S. : Anonim Şirketlerde Kar Payının Tespiti ve Dağıtılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014

Ceylan, A./

Korkmaz, T. : Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi, Bursa 2000

Cihan, A.H. : Temsil Yetkisinin Verilmesi Ve Kapsamının Belirlenmesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011

Cihan A. H. : Temsilci Bakımından İrade Sakatlıklarının Özellikleri; Hacettepe HFD, 6 (2) 2016, s.169 - 180

Çoştan, H. : Yönetim Kurulunun Karar Alma Usulleri, Oy Hakkı, Yetersayılar ve Toplantı Talep Hakkı, BATIDER C.XXVIII SAYI 3, 2012 (Anılış: Coştan Karar Alma Usulleri)

Çoştan, H. : Anonim Ortaklıklarda Bölünme, Ankara 2004

Çağlayan, R. : Hukukumuzda Kamu Tüzel Kişiliği Kavramı ve Kıstasları, https://dergipark.org.tr

Çamoğlu, E. : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu (Kamu Borçlarından Sorumluluk ile), B.2, İstanbul 2007

Çamoğlu, E. : “Anonim Ortaklıkta Tek Kişilik Yönetim Kurulu”, Prof. Dr. Ata Sakmar’a Armağan, İstanbul, 2011, s. 197-212 (Anılış: Çamoğlu Tek Kişilik)

1533

Çamoğlu, E. : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, B.2, İstanbul 2007 (Anılış: Çamoğlu Yönetim)

Çamoğlu, E. : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulugu, 3. Bası, İstanbul 2010

Çamoğlu, E. : Kollektif Ortaklıklarda Haklı Sebep kavramı ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması, İstanbul 1976 (Anılış: Çamoğlu Haklı sebep)

Çamoğlu, E./Poroy,

R./Tekinalp, Ü. : Ortaklıklar Hukuku I, Bası 13, İstanbul 2014 (Anılışı: Ortaklık 1)

Çamoğlu, E./Poroy,

R./Tekinalp, Ü. : Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, B.9, İstanbul 2003 (Ortaklık 2)

Çeker, M. : Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Bankacılık Enstitüsü Yayınla Ankara, 2000

Çeker, M. : 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Ticaret Hukuku, Adana, 2011

Çeker, M. : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkma Hakkı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Münasebetiyle), BATİDER, Haziran 2005, C.XXIII, S.1

Çeker, M. : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku, Adana, 2011

Çelebican, G. : Mevduat Sertifikaları, s.273; https://www.iktisatsozlugu.com)

Çelik, A. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı›na Göre Anonim Şirketlerin Haklı Sebeple feshi, BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4

Çelik, A. : Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, Ankara 2012

Çevik, O.N. : Anonim Şirketler, B.3, Ankara 1988

1534

Çiçek, B. : Türk Borçlar Hukukunda İradi Temsil Yetkisinin Sona Ermesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2010

Demirel, D. : Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Devri; HFD, Ankara 2017, Yıl 7, Sayı 2, s.211 – 250

Demircioğlu, H.R. : Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk(Culpa In Contrahendo Sorumluluğu), Ankara, 2009

Deryal, Y./Genç, C. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2010

Doğan, B.F. : Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul, 2011(Anılış: Doğan Organizasyon)

Doğanay, İ. : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin “Hukuki” Sorumlulukları; Batider, C.XVII, S.3, Ankara 1994

Domaniç, H. : Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi - II, İstanbul 1988 (Anılış: Domaniç Anonim)

Domaniç H. : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.I,İstanbul 1988

Domaniç, H. : Anonim Sirketler, İstanbul 1978

Dreher, M. : Die kartellrechhtliche BuBgeldverantwortlichkeit vonVorstandsmitgliedern, Festschrift für Horst Konzen, Tübingen 2006

Dryander, v. Christof /

Nıggemann Gerold : Aktiengesetz, Herausgegeben von Wolfang Hölters, 1.Aufl age München 2011

Ducrey, P. : Interdependenzen zwischen Aktien - und Kartellrecht, SZW 2004

Egger : İsviçre Medeni Kanunu Şerhi - Kişinin Hukuku - İkinci Kısım - Tüzel Kişiler m. 52-89, Çeviren: Çernis, Volf, Ankara 1948

Ekinci, H. : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu : http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article = 493

1535

Eminoğlu, C. : Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi (27 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen “I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu”na sunulan Tebliğ, TFM 2015/1,dergipark.org.tr,

Ercoşkun Ş.K. : “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantıları”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, İstanbul 2013, s. 1693-1726

Eren, F. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Tıpkı 7. Baskı, İstanbul 2001

Eren, F. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, İstanbul, 2015

Erdem, H.E. : www.erdem - erdem. av tr/yayinlar/hukuk - postası/anonim - şirketlerde - imtiyazlı paylar, Haziran 2009

Erdem,E. : Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (http://www.erdem - erdem.av.tr/yayinlar/hukuk - postasi/)

Erdem, E. : Pay Devri Sınırlamalarında Önemli sebep, Ocak 2016 (www.erdem.erdem.av.tr)

Erdoğan, İ. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006

Eren, F. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14.Baskı, Ankara 2012

Ergün, M. : Ticari İşletme Hukuku, BTSO Yayınları No.01, Bursa 2015 (Anılış: Ergün İşletme)

Ergün, M. : Şirketler Topluluğu, Bursa 2019, B.2 (Anılış: Ergün Topluluk)

Ergün, M. : Anonim Şirkette Müdürlerin Görev Süresi, Ekohaber Gazetesi, 28 Ağustos – 3 Eylül 2012, S.851, s.6 (Anılış: Ergün Müdür)

Ergün, M. : Kar Payı Dağıtılmaması, Ekohaber Gazetesi, 13 - 19 Ocak 2015, S.975, s.14

1536

Ergün, M. : Anonim Şirketlerde Her Pay Sahibi Yasa ve Esas Sözleşme Hükümlerine Göre Safi Kazanca Payı Oranında Katılma Hakkına Hauizdir, Ekohaber Gazetesi, 22 - 28 Kasım 2005, S.499, s.9

Ergüne, M. S. : Culpa In Contrahendo Sorumluluğunda Olumlu Zararın Tazmini, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. I, İstanbul, 2010, s. 909-926

Ergüne, M.S. : Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002

Erimez, R. : Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler, İstanbul1976

Eriş, G. : Anonim Sirketler Hukuku, Temel Esaslar, Ankara 2011

Eriş, G. : Açıklamalı - İçtihatlı Uygulamalı Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1995 (Anılış: Eriş Anonim Şirket)

Eriş, G. : Madde Açıklamalı - En Son İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, C.I, Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri, B.2, Ankara 1992 (Anılış:Eriş İşletme ve Şirket)

Eriş, G. : Ayrıcalıklı Pay Senetleri : Yargıtay Dergisi, C.5, S.4, 1979

Eroğlu, M. : “Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yeni Sistem”, LHD, C. 12, S. 136, 2014

Eryiğit, H. : İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Organ Sıfatı İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2), Güz 2015

Esener, T. : Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımdan Yetkisiz Temsil, Ankara 1963

Esener, T. : Borçlar Hukuku I Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliği, (BK. m. 1-40) Ankara 1969 (Anılış: Esener Borçlar)

Esener, T. : Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Salahiyete Müstenit Temsil, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, 1961

1537

Öztan, F. : Kıymetli Evrak Hukuku, B.2, Ankara 1997

Forstmoser, P. : Die Aktienrecht Verantwortlichkeit, 2.Aufl., Zürich 1987 (Anılış: Forstmoser 3)

Forstmoser, P./

Sprecher, T./

Töndury, G.A. : Persönliche Haftung nach Schweizer Aktienrecht, Zürich 2005 (Anılış: Forstmoser 1)

Fostmoser Peter/

Meıer-Hayoz Arthur/

Nobel Peter : Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996

Forstmoser,

P./Meier - Hayoz,

Forstmoser, Peter/

Meıer-Hayoz, Arthur/

Nobel, Peter : Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996 (Anılış:Forstmoser 2)

Franko, N. : Sermaye Şirketlerinde – Özellikle Anonim Şirketlerde – İflas ve Tehiri, Prof. Dr. Haluk Tandoğn’a Armağan, Ankara 1990

Fronıng Christoph : Sudhoff, Unternehmensnachfolge, 5. Aufl age 2005

Forstmoser, P./

Meıer - Hayoz, A./

Nobel, P. : Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996

Eminoğlu, C. : Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), İstanbul: Oniki Levha, 2014

Esener, T. : Borçlar Hukuku I Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği, Ankara, 1969. (Esener Borçlar Hukuku)

Esener, T. : Türk İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Yetkisiz Temsil, Ankara, 1963 (Esener: Yetkisiz Temsil)

Gauch, Peter/

Schluep,Walter R. : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 7.Auflage, Zürich, 1998, N.1306

1538

Gençcan, Ö.U. : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu - Bilimsel Açıklama İçtihatlar - İlgili Mevzuat, C.I - II , Ankara 2004

G.G.Kaufman : Money the Financial System and the Economy, 2 nd ed, Chicago 1977

Giger Ernst : der Erwerb Eigener Aktien, Bern 1995

Göksoy, C.Y. : Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yeni Pay Alma Hakkının Kaldırılması, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003

Göksoy, Y. C : Anonim Ortaklıkta Payın Rehni, Ankara 2001

Gönensay, A. S. : Borçlar Hukuku 1. Cilt, İstanbul 1948

Grass, A.G. : Business Judgment Schranken der richterlichen Überprüfbarkeit von Management – Entscheidungen in Verantwortlichkeitsprozessen, Zürich 1998

Guhl, T./Koller,

A./Schnyder, A.K.

/Druey, J.N. : Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Auflage, Zürich 2000, & 65

Grundy Tony : Shareholder Value, United Kingdom 2002

Gumbert (von),

Tilman : Rechtsfolgen einer Überschreitung des Unternehmensgegenstandes im Gemeinschaftsprrivatrecht, , Baden – Baden 2002

Gümüş, M.A. : Türk – İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul 2001

Güney, A.N. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu. İstanbul 2012

Hatemi, H./

Gürpınar, B. : “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli ve Elektronik Toplantı Sistemi”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, İstanbul, 2013, s. 1101-1127

Gökyayla, E. : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011

Grechenıg, Kristoffel : Bezugsrechtsausschluss und Ausgabepreis nach Art. 652b OR, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, 2008

1539

Hausheer, H./Aebi

– Müller, R. : Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bern 2005, N.17.101

Hediye, B.S. : Pay Sahibi Haklarının Korunması Bağlamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı. İstanbul: XII Levha

Heinrich Honsell/

Nedim Peter Vogt/

Rolf Watter : Obligatonen Recht II, Bassler Kommentar, Zürich 2008, 3 Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag

Helvacı, M. : Anonim Ortaklıkların Bölünmesi, İstanbul 2004

Helvacı, M. : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2001(Anılış: Helvacı Anonim Ortaklık)

Helvacı, M. : “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarının Yapılması - İlgili Mevzuatla Birlikte -, İstanbul 1997

Helvacı, M. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu (Organı) Konusunda Getirdiği Yenilikler, Avrupa Birliği Perspektifi nden Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Piyasasına Etkileri Uluslararası Konferans, Ankara 2010 (Anılış:Helvacı Yenilikler)

Hirş, E. : Ticaret Hukuku Dersleri, B.3, İstanbul 1948

Honsell, Heinrich/

Vogt, Nedim

Peter/Wıegand,

Wolfgang : BaslerKommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 4. Aufl., Basel, Bern und Zürich 2007

1540

Hueck, A. : Recht der Wertpapierrecht, 10 Aufl., München1986

Hueck, Götz : Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung im Privatrecht S.l, Beck, 1958

Hungerbühler W. : Ivo. Der Verwaltungspräsident, Zürich 2003

Hüffer Uwe : Aktiengesetz, 10.Aufl age, München 2012

İnan, A.N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B.3, Ankara 1984

İnceoğlu, M. : Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İstanbul, 2009

İmregün, O. : Kara Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 2001

İmregün, O. : Kara Ticareti Hukuku Dersleri, İstanbul 1984

İmregün, O. : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları ve Yönetim Kurulu Kararlarına Karsı Basvuru Yolları, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armaganı, C.I, İstanbul 2001(Anılış: İmregün Başvuru)

İmregün, O. : Anonim Ortaklıklar, B.4, İstanbul 1989 (Anılış: İmregün Anonim Ortaklık)

İmregün, O. : Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklığa Karşı Hukuksal Sorumu, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999 (Anılış: İmregün Yönetim Kurulu)

İmregün, O. : Kara Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 1977 (Anılış:Dersler)

İmregün, O. : Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, İstanbul 1989 (Anılış:İmregün İlkeler)

İzmirli, Y. : Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Organ Niteliğini Kaybetmesi ve Hukuki Sonuçları, B.1, Ankara 2001

Jaggi, P. : Die Vertpapiere, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, Obligationenrecht, Teil 7/a, Zürich 1959

Jaggi, Peter : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch,

1541

Band V: Obligationenrecht, Teil 7a: Die Wertpapiere, Art. 965-989 und 1145-1155 Zürich 1959

Johnson E.Roy : Shareholder Value-A Business Experience, Great Britain 2001

Kaneti, S. : İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Kararları (1955 – 1964) Ankara 1968

Kaplan, İ. : Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Ortaklıklarında Perdenin kaldırılması Talepli Hukuki Sorumluluk Davalırı, BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4, s.37 – 46

Karaege, Ö. : Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme Koşulları, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVI, 2012, S.3, s.69 - 70

Karahan, S. : Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, İstanbul 1991

Karahan, S. : Anonim Şirketlerde Tasfiye, Ankara 1998

Karahan, S./Ünal, M. : Şirketler Hukuku, 2. Bası, Konya 2013

Karahan, S. : Anonim Ortaklıklarda İmiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, Ankara 1992

Karahasan, M. R. : Sorumluluk Hukuku Sözleşmeden Doğan Sorumluluk, Genişletilmiş 6. Bası, İstanbul, 2003

Karahasan, M.R. : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Öğreti Yargıtay Kararları İlgili Mevzuat, Ankara 2003

Karaşahin, Y.A. : İflasın Açılmasının, İflasın ertelenmesinin ve Konkordatoda Verilen Mahkeme Kararlarının Zamanaşımı Yönünden Etkileri, BATİDER, Haziran 2018, C.XXXIV, S.2

Karayalçın, Y. : Anonim Şirketlerde Çıplak Pay Haczi Bildirisi, s.5 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü XVI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu 14 Mayıs 1999)

Karayalçın, Y. : Esas Sermaye Artırımında İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Hukuki Durumu, THYKS, X, Ankara, 1993

1542

Karayalçın, Y. : Özel Hukukda meseleler ve Görüşler (IV), Ankara 1992

Karayalçın, Y. : Yönetim Kurulu Kararları Aleyhine Hangi Davalar Açılabilir, Ankara

Karayalçın, Y. : Ticari Senetler, B.4, Ankara 1970

Kaya, A. : Anonim Şirketin Organizasyonu, www.hukuk.istanbul.edu.tr

Kaya, M.İ. : Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının İnternet Aracılığıyla Yapılması, AÜHFD 2003, C.LII, S.4

Kayhan,Ş. : Acentelik Sözleşmesi, B.3, Ankara 2008

Kayıhan, Ş. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2010

Kendigelen, A. : Türk Ticaret Kanunu: Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul 2012

Kendigelen, A. : Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler (İlk Tespitler), İstanbul 2012

Kendigelen, A. : Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 1994 (Anılış, “İntifa Hakkı”).

Kendigelen, A. : “Anonim Ortaklık Payı (Pay Senedi) Üzerinde Hapis Hakkı ve Bu Hakka Konu Oluşturan Paylardan Kaynaklanan Oy Hakkının Kime Ait Olduğu Sorunu”, Makalelerim, Cilt I: 1986-2001, 2. Bası, İstanbul 2006

Kendigelen, A. : Türk Ticaret Kanunu, B.2, İstanbul 2012

Kervankıran, E. : Anonim Şirketlerin Tasfiyesi, İstanbul 2015

Kılıçoğlu, M.A. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeni Borçlar Kanunu’ na Göre Hazırlanmış Genişletilmiş 16. Bası, Ankara, 2012

Kılıçoğlu, A. : Borçlar Hukuku Genel hükümler, Genişletilmiş 16. Bası, Ankara, 2012

1543

Kınacıoğlu, N. : Acente ve Acentelik Sözleşmesi, Ankara 1963

Kırca, İ./Şehirali

Ç./ Ferzan, H./

Manavgat, Ç. : Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Ankara 2013

Kırca, İ. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Temsilci Sıfatıyla Oy Kullanıp Kullanamayacağı Sorunu: BATİDER, C.53, S.1, 2004, s.65 vd.

Kırca, Ç. : Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara, 2004

Kırca, İ. : TTK m.371 f.7 Hakkında Bir İnceleme: AB’ye Üyelik Yolunda Geri Adım, BATİDER, C.XXX,S.3 (Anılış: Kırca İnceleme)

Kırca, İ. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarında Takdir Yetkisi – Özen Borcu, BATİDER, Haziran 2004, C.XXII, S.3 (Anılış: Kırca Takdir)

Kırca, İ. : Ticari Mümessillik, Ankara 1996 (Anılış: Kırca Mümessillik)

Kırca, İ. : Vekâletsiz İş Görmenin Temsil Hukukunda Uygulama Alanı Bulduğu Haller, AÜHFD., 1995, C. 44, S.1-4, s. 443-450

Kırca, İ./Şehirali

Ç./Feyzan H./

Manavgat, Ç. : Anonim Şirketler Hukuku Cilt I (A.Ş. I), Ankara: 2013

Kısa, S.U. : Avrupa Topluluğu Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Rekabet Karşıtı Eylem ve İşlemlerle Kötüye Kullanılması, BATİHAE Yayın No.408, C.VIII, İstanbul 2004, s.24

Kızılok, Ş. : Devlet memuru şirket kurabilir mi?, hürriyet.com.tr

Kobler, G. : Shareholder Voting Over The Internet:A Proposal for Increasing Shareholder Participation in Corporate Governance, http: //www.law.ua.edu/awreview/kobler.html

1544

Kizir, M. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Satış İlişkisi Doğuran Haklar Ve Özellikle Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, 2013 (dergipark.org.tr)

Kocayusufpaşaoğlu, N. : Borçlar Hukuku’na Giriş Hukukî İşlem Sözleşme, 5. Tıpkı Baskı, İstanbul 2010 (Anılış: Kocayusufpaşaoğlu Borçlar )

Kocayusufpaşaoğlu, N. : Bir Yetki Belgesi İle Kanıtlanan Temsil Yetkisinin Geri Alınmasında Üçüncü Kişilerin İyiniyetinin Korunması Açısından BK. m. 33/II, 34/III ve Karşısında BK. m. 36/II’nin Uygulama Alanının Belirlenmesi, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan (1925-1988), Ankara 1990, (Anılış: Kocayusufpaşaoğlu Temsil)

Kocayusufpaşaoğlu,

N./Hatemi,H./ Serozan,

Rona/Arpacı, A. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler I. Cilt, 2010 Tarihli 5. Bası’ dan 6. Tıpkı Baskı, İstanbul, 2014

Koçer, B. : İçsel Bir Yönetişim Mekanizması Olarak Yönetim Kurulu Yapısı ve İşlevleri Üzerine Bir Araştırma; Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Ankara 2006

Koeferli, J.A. : Der Sanierer einer Aktiengesellchaft, Zürich 1994

Korkut, Ö./Yılmaz, M.: İsviçre Federal Mahkemesi’nin Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanına İlişkin Bir Kararının (133 III 77) Değerlendirilmesi, BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4, s.539 – 555

Kortunay A. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı, İstanbul 2015

Kostkiewicsz,

Jolantakren/

Nobel, Peter/

Schwander, Ivo/

Wolf, Stephan : OR SchweizerischesObligationenrecht, 2. Aufl., 2009 OrellFüssliVerlag AG, (OFK-Verfasser, OR 38 N 5)

1545

Köksal, A. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı Açısından ve Karşılaştırmalı Olarak Bağımsız Denetim Sözleşmesi, İstanbul 2009

Köprülü, B./Kaneti, S.: Sınırlı Ayni Haklar, 2. Bası, İstanbul 1982-1983

Kurşat, Z. : Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, Kazancı Yayınları, İstanbul, 2003

Kuru, B. : Pasifi ktifinden Fazla Olan Sermaye Şirketlerinin İflası, Ad, 1970, S.10, s.621 – 634 (Anılış: Kuru Sermaye Şirketleri)

Kuru, B. : İcra ve İflas Hukuku, C.III, Ankara 1993, (Anılış: İcra ve iflas)

Kuru, B. : İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İstanbul 2004 (Anılış: Kuru İcra)

Kuru, B./ Arslan,

R./ Yılmaz, E. : Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 6100 sayılı HMK’na Göre Yeniden Yazılmış 23. Baskı, Ankara 2012 (Anılış: Kuru Usul)

Kuru, B./ Arslan,

R./ Yılmaz, E. : İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, B.26, Ankara 2012 (Anılış: Kuru Ders Kitabı)

Krneta Georg : Praxiskommentar Verwaltungsrat Art 707-726, 754 OR und Spezialgesetze, (2. Auflage). Bern 2005

Langevoort, D.C. : “The Human Nature of Corporate Boards: Law, Norms and the Unintended Consequences of Independence and Accountability”, Georgetown Law and Economics Research Paper No. 241402, September, 2000

Lanz, R. : Kapitalverlust – Überschuldung und Sanierungsvereinbarung, Winterhur 1985

Larenz, K. : Lehrbuch des Schuldrechts, Bd.I, Allgemeiner Teil, 14 A., München 1987

1546

Larenz, Kar/Wolf,

Manfred : Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 8. Auflage, München, 1997

Letsou V. Peter : The Role Of The Appraisal in Coorporate Law, Boston Collage Law Review, Vol:39, 1998

Lösler, T. : Spannungen zwischen der Effizienz der internen Compliance und möglichen Reporting - Pflichten des Compliance Officers, WM 2007

Makaracı B.A. : Taşınır Rehni Sözleşmesi, İstanbul 2014

Manav, S.T. : Temsilci Vasıtasıyla Kambiyo Taahhüdünde Bulunma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2007

Medıcus, Dieter : Allgemeiner Teil des BGB, 1. Auflage , München, 2003

Mercan, R : Yeni Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirket Kuruluş Unsurlarına İlişkin Getirilen Temel Değişiklikler: İstanbul Barosu Dergisi, Kasım - Aralık 2011, C.85, S.2011/6

Mimaroğlu, S.K. : Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967

Moroğlu, E. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Başlangıç, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Son Hükümlere İlişkin Değerlendirme ve Öneriler, 3.Bası, Ankara, 2005. (Anılış:Öneriler)

Moroğlu, E. : Anonim Ortaklıklarda Azınlık Pay Sahiplerinin Korunması ve Haklı Nedenlerle Fesih - Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan-, İstanbul 1978 (Anılış: Moroğlu Armağan)

Moroğlu, E. : Türk Ticaret Kanunuu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, B.6, Ankara 2012 (Anılış: Hükümsüzlük)

Moroğlu, E. : Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarıları Degerlendirme ve Öneriler, İstanbul 2009

1547

Moroğlu, E. : Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 6.Baskı, İstanbul 2012

Moroğlu, E. : Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Paysahiplerinin Azınlık ve İmtiyazlı Paysahiplerine Karşı Korunması : BATİDER, C.XVII,S.3, 1994, s.48 vd.

Moroğlu, E. : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 7.Baskı İstanbul 2012

Morse, G. : Charlesworth’s Company Law, 17th Edition, London 2005

Narbay, Ş. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Senetlerinin Devri, EÜHFD, C.XVI, S.3 - 4, Aralık 2012

Nilsson, G.O. : Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, Mayıs 2004

Nomer, F. : “Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul

Nomer, H.N. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, İstanbul 2012

Nomer, E. F. : 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı, İÜHFM, C. 71, S. 2

Nomer, E. F. : 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı, İÜHFM, C. 71, S. 2

Nomer, E. F. : 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kolektif Yatırım Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı, İÜHFM, C. 71, S. 2

Nomer, H.N./

Ergüne, M.S. : Eşya Hukuku, Zilyetlik-Tapu Sicili-Rehin Hakları, 3. Bası, İstanbul 2016 Oftınger, Karl /Jeanpretre, Raymond / (Çev: Kemal Dayındarlı) : Borçlar Kanununun Genel Kısmına İlişkin Federal Mahkeme İçtihatları, Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı, Ankara 1990

1548

Oftinger, Karl/

Biir, Rolf : Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Sachenrecht, 2. Abteilung: Die beschriinkten dinglichen Rechte, 23. Titel: Das Fahrnispfand, Art. 884-918 ZGB, 3. Auflage, Zürich 1981

Oğuzman, M. K./

Seliçi, Ô./Oktay, Ô.S. : Eşya Hukuku, 17. Bası, İstanbul 2014

Oğuzman, M.K./

Barlas, N. : Medeni Hukuk, Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, İstanbul 2003

Oğuzman, M.K. ve

Özer, S. : Eşya Hukuku, İstanbul 2002

R.H. Marshal -

R.B. Swanson :The Monetary Process, Boston 1974

W. Welflung : Money and Banking, New York 1976, 2 nd. ed

Oftinger, K. : Schweizerisches Haftpflicht, Bd. I, Allg. Teil, 4.A., Zürich 1975; Bd.II/1

Okutan/ Nilsson : Anonim Ortaklıklarda Pay Sahipleri Sözleşmeleri, İstanbul 2003

Oğuzman, M. K./

Öz, M. T. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Gözden Geçirilmiş 12. Bası, İstanbul, 2014.

Oğuztürk, K. B. : Güven Sorumluluğu, İstanbul, 2008

Oğuzman, K.: /Öz, T. : Borçlar Hukuku - Özel Hükümler, C.II, İstanbul 2012

Öğütçü, A.T. ve

Çitoğlu, A. : Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu Maddelerin Açıklanması, İçtihatlar ve İlgili Mevzuat, C.2, Ankara 1977

Öçal, A. : Anonim Şirketlerde mali durumun bozulmasının Ortaya Çıkardığı Bazı Hukuki Sorunlar, ATOD 1975, S.6

Öçal, A. : Anonim Şirketlerle İlgili Federal Mahkeme Karar Özetleri, (1956 -1959), BATİDER, C.7

1549

Önen, T. : Borçlar Hukuku, Ankara 1996

Öncer, Z.A. : İşletmelerin Büyüme Stratejilerini Belirlemede Doğrusal Programlama Yaklaşımı, Marmara Üniversitesi İ.İB.F.D, C.XXXIII,S.2, Yıl 2012

Özen, B. : Kefalet Sözleşmesi, B.3, İstanbul 2014

Özenli, S. : Uygulamada Önalım (Şuf’a) Davaları, B.2, Ankara 1990

Özer, I. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirket Genel Kuruluna Elektronik Ortamda Katılım, BATİDER, Ankara 2009, C.XXV, S.4

Özdamar, M. : Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Ankara 2005

Özdamar, M. : Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi, Ankara 2005

Özdamar, M. : 6552 Sayılı Kanun ile TTK’da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Anonim Şirketin Temsili, GÜHFD, C.XVIII, Y. 2014, S.3 - 4

Özdamar, M. : Anonim Ortaklığın Sahip Olduğu Malvarlığının Yönetim Kurulu Tarafından Topluca Devredilmesi, SÜHFD, c.14, Sayı 2, 2006

Özdemir, Ş.A. : Türk Borçlar Hukukunda Temsil, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009

Özdoğan, A. : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, Sermaye Piyasası Kurulu, Cumhuriyetin 80.Yılına Armağan, Ankara 2004

Özkorkut, K. : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının İptali, Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın no:41, Ankara,1996

Özsunay, E. : Borçlar Hukuku I, 2. Baskı, İstanbul 1983

Öztan, B. : Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970

1550

Öztan, B. : Tüzel Kişiler, B.2, Ankara 1998

Öztan, F. : Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997

Öztürk, B./R.Erdem, M. : Ceza Hukuku, B.4, Ankara 2005

Öztürk, B. : Anonim ve Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler : Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2004, S.192, s.16 vd.

Öztürk, S. : İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu, Ekim 2014 (http://www.erdem - erdem.av.tr)

Peıfer Karl Nikolaus : Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 3.Aufl age, München 2011

Pınar, H. :Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketler Hukuku Açısından Rekabet İhlallerinden Dolayı Hukuki Sorumluluğu, BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4

Plüss, Adrian : Die Rechtstellung des Verwaltungsratsmitgliedes, Zürich 1990

Poroy, R. : Ortaklıklar Hukuku, İstanbul 1975 B.2, C.I

Poroy, R./Tekinalp,

Ü./Çamoğlu, E. : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11.Bası, İstanbul 2009

Poroy, R./Tekinalp, Ü. : Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, B.12, İstanbul 1995

Poroy, R./Tekinalp,

Ü./Çamoğlu, E. : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Vedat Kitapçılık, 12.Baskı, İstanbul, 2010 (Anılış: Çamoğlu/Poroy/Tekinalp)

Pulaşlı, H. : Şirketler Hukuku, C.II, Ankara 2015

Pulaşlı, H : ”Sermayesiz” Sermaye Şirketi İle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar Ve Bunlara Karşı Alınması Gereken Hukuki Önlemler, BATİDER, Haziran 2018, C.XXXIV, S.2 (Anılış: Pulaşlı Önlemler)

Pulaşlı, H. : Corporate Governance, Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara 2003 (Anılış: Pulaşlı CG)

1551

Pulaşlı, H. : Corporate Governance ve Yeni Düzenlemeler Işığında Şirket Yöneticilerinin Ücretlerinin Açıklanma Yükümü, BATİDER, Haziran 2005, C.XXIII, S.1 (Anılış: Pulaşlı Ücretler)

Pulaşlı, H. : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2012, (Anılış: Pulaşlı 6102 Sayılı TTK)

Pulaşlı, H. : Tek ortaklı Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve İsviçre Federal Mahkemesinin Buna İlişkin Üç Kararı, BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4, s.97 – 132 (Anılış: Pulaşlı Kararlar)

Pulaşlı, H. : Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012. (Anılış: Pulaşlı Genel)

Pulaşlı, H. : Şirketler Hukuku, Temel Esaslar, Ankara 2011

Pulaşlı, H. : Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 2. Bası, Ankara 2013

Pulaşlı H. : Şirketler Hukuku Şerhi, C. I (2. Baskı), Ankara 2014

Pulaşlı, H. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, B.1, Ankara 2011

Pulaşlı, H. : Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2016

Reisoğlu, S. : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1.7.2012’ de Yürürlüğe Giren Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hazırlanmış 25. Bası, İstanbul, 2014

Reisoğlu, S. : Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, İstanbul 2012

Sayın, H.B. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantı Dışında Bilgi Alma Hakkının Konusu, TBB Dergisi, 2016 (124)

Sayhan, İ. : Anonim Şirketlerde Aktiflerin Pasifleri Karşılıyamamasının Sonucu Olarak İflas ve İflasın Ertelenmesi, BATİDER, Haziran 2005, C.XXIII, S.1

Sıckınger Mirko/

Kuthe Thorsten : Münchener Anwalt Handbuch, Herausgegaben von Schüppen Matthias/ Schaup Bernhard, 2.Aufl age 2010

1552

Schucany, E. : Kommentar zum schweizerischen Aktienrecht, 2. Aufl., Zürich 1960

Schwintowski, H.P. : Anfordenungen an Vorstandshaftung und Corporate Governance durch das neue System der kartelllrechtlichen Legalausnahme, NZG 2005

Seçer, Ô. : “Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Rehin Tesisi ve Hükümleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl: 2013, Cilt: 9, Sayı: 105-106

Sema A. : Anonim Şirketlerde Pay Ve Payın Devri (İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2018

Serozan R. : Tüzel Kişiler, İstanbul 1994

Sevi, A.M. : Anonim Ortaklığın Kendi Payını Devralması Üzerine Bir İnceleme, BATİDER, C.22, S:1, Ankara 2003

Sevi, M.A. : Anonim Ortaklıkta Payın Devri, 2.Baskı, Ankara 2012

Sıegel Mary : Back to The Future: Appraisal Rights in The Twenty First Century, Harvard Journal on Legislation, Volume 32, 1995

Sirmen, L. : Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992

Sirmen, A. L. : Alacak Rehni, Ankara 1990

Su, C. : Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Kararlarına Karsı Basvuru Yolları, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S.2, İstanbul 2005

Sucu, N. : Anonim Ortaklıklarda Pay Senedinin Sahibine Sağladığı Haklar (Yargıtay Dergisi. C.6, S.3, 1980, s.327)

Sungur, H. : Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. II, İstanbul 1957

Soykan, İ.C. : Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu, 1. Baskı, İstanbul 2012

Sönmez, Z.Y. : Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, İstanbul 2009

1553

Sungurbey, A. K. : Yetkisiz Temsil Özellikle Culpa In Contrahendo ve Olumsuz Zarar, İstanbul, 1988

Süleyman, F.İ. : Mukayeseli Olarak Türk ve Irak Hukukunda Temsil, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2009

Sümer, A. : Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının Korunması ve Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi, İstanbul 1991

Şehirali İ.Çelik/

Hayal,F./ Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku Cilt I (A.Ş. I), Ankara 2013

Şener, O. H. : Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yayınevi, İzmir, 2012

Şener, O.H. : Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, B.3, Ankara 2017

Şenocak, K. : Yargıtay Kararları, BATİDER, Haziran 2005, C.XXIII, S.1, s.213 – 237

Şener, O.H. : Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 2. Bası, Ankara 2015

Tandoğan, H. : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, B.6, C.I/1, İstanbul 1990

Tandoğan, H : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.II, Ankara 1987, B.3

Tekil, F. : Borçlar Hukuku, İstanbul 1980

Tekil, F. : Anonim Sirketler, İstanbul 1998

Tekil, F. : Şirketler Hukuku, B.2, C.II,, Anonim Şirketler, İstanbul 1978

Tekil, M. : Anonim Ortaklık Pay Senetleri, 40.Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997

Tekinalp, Ü./Poroy,

R./Çamoğlu, E. : Ortaklıklan ve Kooperatifler Hukuku, IX, İstanbul 2003

Tekinalp, Ü. : Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, B.II, İstanbul 1979

1554

Tekinalp, Ü. : Anonim Ortaklıklarda Kuruluştan Sonra Devralmanın Uygulanma Şartlarına İlişkin Bazı Problemler, Ankara Barosu Dergisi, 1968, S.1, s.3 (Anılış: Tekinalp Kuruluştan Sonra Devralma)

Tekinalp, Ü. : Genel Kurul Kararlarının Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerin Kabulü İhtiyacı, BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4(Anılış: Tekinalp Genel Kurul)

Tekinalp, Ü. : Fikri Mülkiyet Hukuku, B.3,İstanbul 2004 (Anılış: Tekinalp FMH)

Tekinalp, Ü. : Katılma İntifa Senetleri, BATİDER, 1971/2, (Anılış:Tekinalp Katılma)

Tekinalp, Ü. : Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının ve Yönetim Denetem Felsefelerinin Dinamikleri İle Bunlar Arasındaki İlişki, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003 (Anılış: Tekinalp Yeni Hukuk Politikaları)

Tekinalp, Ü. : Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetime Katılma Sorunları, İstanbul 1979 (Anılış: Tekinalp Yönetime Katılma)

Tekinalp, Ü. : Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklıklar, Tek Kişi Ortaklığı, Ortaklıklar Topluluğu, Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, 4.Bası, İstanbul 2015 (Anılış: Tekinalp Yeni Hukuk)

Tekinalp, Ü. : Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuk İle Tek Kişilik Ortaklığın Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011

Tekinalp, Ü. : Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara 1965 ((Anılış: Tekinalp Temsil/Tüzel kişiler)

Tekinalp Ü. : Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013

Tekinalp, Ü./

Çamoğlu, E./

Poroy, R. : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2010

1555

Tekinay, S. S./

Akman, S./

Burcuoğlu, H./

Altop, A. : Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Altıncı Bası, İstanbul, 1988.

Tekinay, S. S./

Akman, S./

Burcuoğlu, H./

Altop, A. : Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, Yedinci Baskı, İstanbul, 1993 (Anılış:Tekinay Borçlar)

Tekinalp Ü. : Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013

Tekinalp, Ü. : Anonim Ortaklık Payının Alım, Önalım, Geriyealım ve Benzer Haklara Konu Olması Sorunu

Teoman, Ö. : Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına “Dinleyicilerin” Katılması, Otuz Yıl Ticaret Hukuku – Tüm Makalelerim -, C.I,(1971 – 1982), İstanbul 2000 (Anılış: Teoman Dinleyicilerin Katılması)

Teoman, Ö. : Yürürlükteki Hukukumuza ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Katılmak Zorunda Olanlar: BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4 (Anılış: Teoman Genel Kurul)

Teoman, Ö. : Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, İstanbul 1983

Tercıer, P./Pıchonnaz,

P./Develioğlu, H. M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2016.

Tiftik, M./ Şen, E. : Yetkisiz Temsilde Culpa In Contrahendo Sorumluluğu “Culpa İn Contrahendo Liability Of Unauthorized Representation,” Cevdet Yavuz’a Armağan ( dergipark.gov.tr)

Töremiş, H.E. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Nama Yazılı Payların Borsa’da Devri Yeterlik Etüdü, Ankara 2008 (www.spk.gov.tr)

1556

Tunçomağ, K. : Türk Borçlar Hukuku I. Cilt Genel Hükümler, 6. Baskı, İstanbul 1976

Turanlı, H. : Yeni TTK ve Ultra Vires İlkesi, Regesta, C.2, S.3, 2013/3

Turanlı, H. : Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y.2013, Sa. 1-2

Turgut, S. : Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun İşleyişi 244 TAAD, Yıl: 11, Sayı: 39 (Temmuz 2019)

Tüfekçioğlu, N. : Vakıfların Şirketlere Ortaklığı (Vergi Dünyası, Mart 2005, S.283, s.15 vd.)

Türk, H.S. : Ticaret Ortaklıklarının Birleşmesi, BATİHAE Yayın No.185, Ankara 1986,s.11 vd.

Türk, H.S. : Ticaret Ortaklıklarının Nev’i Değiştirmesine İlişkin Yargıtay Kararları, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu II, Ankara 1985

Türk, A. : Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara 1999

Türkan, Y. : Kurumsal yönetim ve işletme içi denetim (http://hdl.handle.net/20.500.12397/11231)

Uçar, S. : Hukukumuzda Yönetim Kurulu ve Denetçiler İle Sorumluluk Halleri, 1994 İstanbul

Uygur, T. : Açıklamalı – İçtihatlı Borçlar Kanunu, C.VI, Ankara 1994 (Anılış: Uygur Borçlar)

Uygur, T. : Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, I. C., Ankara, 2003 (Anılış: Uygur Sorumluluk)

Uygur, T. : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt I Madde 1-236, 2. Baskı, Ankara 2012 (Anılış: Uygur TBK)

1557

Uzel, N. : Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam, İstanbul 2013

Uzunallı, S. : Anonim Şirkette İşletme Konusu, Ankara 2013 BATİDER, Aralık 2009, C.XXV, S.4 (Teoman Anonim Ortaklık)

Üçışık, H.G. : Türk Hukuku’nda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Sakatlığı Konusunda Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (https://deripark.org.tr)

Üçışık, H.G./

Çelik, A. : Anonim Ortaklıklar Hukuku, C. I, Ankara 2013

Ünal, A. C. : Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde CEO’nun Hukuki Konumu, Adalet Yayınevi, Ankara 2014. S.22

ÜNAL, M. : “Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Yönetim Görevlerinin Murahhaslara Bırakılması”, BATİDER, C. XI, S. 3, 1982

Ünal, O.K. : İpotekli Borç Senetleri Ve İrat Senetlerinin Menkul Kıymet Özelliği (webftb.gazi.edu.tr/hukuk/dergi)

Velidedeoğlu, H.V./

Özdemir, R. : Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 1987 Von Tuhr, Andreas (Çev.: Cevat Edege): Borçlar Hukukukun Umumi Kısmı, Cilt 1-2, Ankara 1983

Visceher, M.D./

Borsari, M. : Sorgfalts – und Trupflicht, Verantwortlichkeit eines fiduziarischen Verwaltungs – ratsmitglieds, Schweizerische Zeitschriften für Gesellschafts – und Kapitalmarktrecht sowie Umstruktierungen (GesKR) 4/2008

Von der Crone.

H.C. : Verantwortlichkeit, Anreize nd Reputation in der Corporate Governanace der Publikumsgesellschft, ZSR 2000, BD. 119, II. Halbbd., Heft 2

Von Tuhr, Andreas,

(Çev. Cevat Edege) : Borçlar Hukuku 1-2, Ankara 1983

1558

Von Tuhr, Andreas/

Peter, Hans : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 3. A., Zürich, 1979

Wernli Martin,

Honsell Heinrich,

Vogt Peter, Nedim vd. : Obligationenrecht II Art. 530-1186 OR Basler Kommentar (3. Auflage), Zürich 2008

Wertheımer

M. Bary : The Purpose of The Shareholders’ Appraisal Remedy, Tennessee Law Review,Vol.65, 1997-1998

Vrıes Pieter Paul : Exit Right of Minority Shareholders in a Private Limited Company, Deventer 2010

Yalman, S. : Türk-İsviçre Hukukunda Sözleşme Görüşmelerinden Doğan Sorumluluk, Ankara, 2006.

Yanlı, V. : Anonim Şirketlerde “İşletme Konusu” Bğlamında Kefalet İşlemleri, BATİDER, Aralık 2018, C.XXXIV, S.4

Yanlı, V. : Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Düzenleme, Türk Ticaret Kanunuuna İlişkin İkincil Mevzuatın Değerlendirilmesi Sempozyumu, Ocak 2014

Yasan, M. : Türk Ticaret Kanunu M.353’e Göre Fesih Davasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Açılabilmesinin Ticaret Hukuku Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İÜHMF, 2013, C.LXXI, S.2, s.455 vd.)

Yaşar, S.B. : Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Şirket Adına Sorumluluk Davası Açılmasına Karar Vermeye Yetkili Organ, BATİDER, Mart 2018, C.XXXIV, S.1

Yavuz, C. : Anonim Ortaklıklarda Kuruluştan Sonra Devir Alma, İÜHFM, C. 50, 1984, S.1-4, s. 387 (Anılış: Yavuz Devir)

Yavuz, C. : Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul 1983 (Anılış: Yavuz Temsil)

1559

Yavuz, C. : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.I – II, İstanbul 1989 (Anılış:Yavuz Borçlar)

Yavuz, M. : Yeni TTK’ya Göre Ticaret Unvanının Devri: vergi raporu Makaleler S.177, Haziran 2014, s.6 vd.

Yelmen, A. : Yetkisiz Temsil : İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:1, Yıl 2015 , s.430 vd.

Yıldız, B. : Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukuki Niteliği, BATİDER, C.XXVII, S.3 (Anılış: Yıldız, Ultra Vires)

Yıldız, Ş. : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler, www.dergipark.org.tr (Anılış : Yıldız, Rüçhan)

Yıldız, Ş : Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, İstanbul 1996 (Anılış: Yıldız, Pay Alma)

Yıldız, Ş. : Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara 2004(Anılış : Yıldız, Eşit İşlem)

Yıldız, Ş. : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 548. Maddesine Göre Tasfiyeden Dönme, İstanbul Ticarek Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.15, Güz Sayı.30, 2016/3, s.131 - 148 (Anılış: Yıldız, Tasfiye)

Yılmaz, A. : Anonim Şirketlerde Bağımsız Deneçilerin Türk Ticaret Kanunu Madde 404 Hükmünün İhlalinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu, BATİDER, Eylül 2018, C.XXXIV, S.3

Yılmaz, L. : Anonim Sirketler Kanunu ve _sviçre’deki Düzenlemeler Işıgında Genel Kurul Kararları, İBD, 1996, C.70, S.X, XI, XII,

Zetzsche, D. : Virtual Shareholder Meetings and the European Shareholder Rights Directive – Challenges and Opportunities, http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract-id=996434, s.1 – 75

1560

Zimmermann, M. : Kartellrechtliche BuBgelder gegen Aktiengesellschaft und Vorstand: Rückgriffsmöglicnhkeiten, Schadensumfang und Verjahrung, WM 2008

Zındel G. Gaudenz/

Isler R. Peter : Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4.Aufl age, Basel 2012

Zühtü, A. : Halka Açık Ortaklıklarda Kar Dağıtımı, SPK 15. Yıl Sempozyumu, 1997

Zobl, Dieter : Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band IV: Das Sachenrecht, 2. Abteilung: Die beschriinkten dinglichen Rechte, 5. Teilband: Das Fahrnispfand, 2. Unterteilband: Art. 888-906 ZGB, 2. Auflage, Bern 1996

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.