Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Rauf KARASU
ISBN: 9789754649406
Stok Durumu: Tükendi
110,50 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rauf KARASU
Baskı Tarihi 2015/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Baskı Niteliği Güncellenmiş

ŞH143
Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi
Yrd. Doç. Dr. Rauf KARASU
2015/03 2. Baskı, 230 Sayfa 
ISBN 978-975-464-940-6

6102 sayılı TTK, birçok alanda olduğu gibi anonim şirketler alanında da çok köklü yenilikler getirmiştir. Getirilen en önemli yeniliklerden birisi de, TTK’nın 340. maddesinde öngörülen “emredici hükümler ilkesi”dir. Söz konusu hükme göre, “Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak, Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların, öngörülmesine izin verdiği tamamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar.”6762 sayılı TTK’ya göre, Kanun’da açıkça yasaklanmayan her konu, kural olarak esas sözleşme ile düzenlenebilirken, 6102 sayılı TTK’nın 340. maddesine göre, esas sözleşme, anonim şirketlere ilişkin hükümlerden ancak Kanun’da açıkça izin verilmesi hâlinde sapabilmektedir. Söz konusu düzenleme ile anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kural olarak emredici olduğu kabul edildiğinden, 6102 sayılı TTK’ya göre, anonim şirketlerde sözleşme özgürlüğü ilkesinin değil, “emredici hükümler ilkesi”nin geçerli olduğu söylenebilir. (Giriş'ten)

KİTABIN ÖNEMLİ KONUBAŞLIKLARI

  • Esas Sözleşme Hazırlama Teknikleri
  • Emredici Hükümler ve Genel Kurul Kararları
  • Emredici Hükümlere Aykırılığın Sonuçları
  • Aile Şirketlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri


GİRİŞ

6102 sayılı TTK, birçok alanda olduğu gibi anonim şirketler alanında da çok köklü yenilikler getirmiştir. Getirilen en önemli yeniliklerden birisi de, TTK’nın 340. maddesinde öngörülen “emredici hükümler ilkesi”dir. Söz konusu hükme göre, “Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak, Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların, öngörülmesine izin verdiği tamamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar.” 6762 sayılı TTK’ya göre, Kanun’da açıkça yasaklanmayan her konu, kural olarak esas sözleşme ile düzenlenebilirken, 6102 sayılı TTK’nın 340. maddesine göre, esas sözleşme, anonim şirketlere ilişkin hükümlerden ancak Kanun’da açıkça izin verilmesi hâlinde sapabilmektedir. Söz konusu düzenleme ile anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kural olarak emredici olduğu kabul edildiğinden, 6102 sayılı TTK’ya göre, anonim şirketlerde sözleşme özgürlüğü ilkesinin değil, “emredici hükümler ilkesi”nin geçerli olduğu söylenebilir.

TTK’nın 340. maddesi, Alm. POK § 23/V’den esinlenerek kaleme alınmıştır[1]. TTK m. 340’ın gerekçesi’nde de açıkça ifade edildiği üzere, Türk Kanun Koyucusu emredici hükümler ilkesini düzenleyen 340. maddeyi, Alman öğretisinde birçok karşıtı olduğunu ve Türkiye’de de hükmün eleştirileceğini hesaba katarak öngörmüştür. Kanun koyucu bu hüküm ile, açıkça geçersiz olan, pay sahipleriyle alacaklıların haklarını zedeleyen veya sınırlayan düzenlemelerin esas sözleşmelere girmesine engel olmayı ve davaların sayısını azaltmayı amaçlamıştır. Ancak TTK’nın 340. maddesi, bir yandan hukukî güvenliği sağlarken, diğer yandan da, bu hükmün yorumlanması açısından uygulamada bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Özellikle Kanunun hangi hükümlerinin emredici olduğunun tespitinde, emredici hükümlerden sapan ve bu hükümleri tamamlayan esas sözleşme hükümlerinin ayırt edilmesinde zorluklar yaşanacaktır.

6102 sayılı TTK, küçük ve orta ölçekli işletmelerin şahıs şirketi veya limited şirket şeklinde, büyük işletmelerin ise anonim şirket şeklinde kurulması ve faaliyet göstermesi gerekliliğinden hareket etmiştir. Kanun bu amaçla, Türk anonim şirketlerinin yapılanmalarını ve çalışma düzenlerini aile şirketi modelinden çıkarmayı ve kurumsallaştırmayı bir hukuk politikası olarak benimseyerek, emredici hükümler ilkesini halka açık anonim şirketler yanında, kapalı tip anonim şirketler açısından da kabul etmiştir. TTK’nın yasalaşmasından sonra kurulacak aile şirketlerinden birçoğu, anonim şirketlerdeki emredici hükümler ilkesine tâbi olmamak için, anonim şirket türü yerine limited şirket türünü seçmeyi tercih edeceklerdir[2]. Ancak 6102 sayılı TTK’nın yürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan anonim şirketler emredici hükümler ilkesine tâbi olmak zorundadır. Zira Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şeklî Hakkında Kanun’nun 23. maddesi, anonim şirketlerin esas sözleşmelerinin tüm maddelerinin TTK’nın kabul edilmesinden itibaren on sekiz ay içinde bu Kanunla uyumlaştırılmasını öngörmektedir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki düzenleme yerine TTK’nın ilgili hükümleri uygulanır. Bu durumda “tek pay sahipli anonim şirket” veya az sayıda pay sahibinden oluşan ve pay senetlerinin çoğunluğu bağlı nama yazılı olan bir şirket ile[3] binlerce pay sahibi olan, hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olan ve borsada işlem gören şirketler kural olarak aynı hükümlere tâbi olacaktır.

Şirket esas sözleşmelerinin en önemli fonksiyonlarından[4] biri de, Kanun’un kabul ettiği ideal şirket tipi ile uygulamada bu tipe uymayan şirketler arasında bir köprü kurmaktır. Ancak emredici hükümler ilkesi bu fonksiyonun gerçekleşmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın en önemli amaçlarından biri, anonim şirketlerle ilgili hükümlerin kural olarak emredici olduğunun kabulüne ilişkin düzenlemenin halka açık ve halka açık olmayan anonim şirketler, özellikle kapalı tip aile şirketleri açısından yerinde bir düzenleme olup olmadığını tespit etmektir. Bu kapsamda TTK’nın kapalı tip anonim şirketler için öngördüğü yedek hükümlerinin tespiti ve bu hükümlerden yararlanma imkânları, bu hükümlerin kapalı tip anonim şirketler için bir çözüm olup olamayacağı hususları incelenecektir. Yapılan bu değerlendirmelerden sonra emredici hükümler ilkesinin Kanun’dan tamamen çıkarılmasının gerekli olup olmadığı veya söz konusu ilke geçerli olacaksa, kapalı tip anonim şirketler için TTK’da yeni bazı yedek hükümlere yer verilmesine ihtiyaç olup olmadığı sorularına cevap aranacaktır.

Çalışmanın birinci bölümünde şirketler hukukunda, özellikle anonim şirketlerde sözleşme özgürlüğü ve sınırları genel olarak açıklanacaktır. İkinci bölümde ise, anonim şirketlerde sözleşme özgürlüğünün emredici hükümler ilkesi ile sınırlandırılması incelenecektir. Bu kapsamda ilkenin amacı, TTK’da düzenleniş şeklî ve ilkeye aykırılığın sonuçları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, emredici hükümler ilkesinin halka açık ve kapalı tip anonim şirketler bakımından yerinde olup olmadığı sorusuna cevap aranacaktır. Son bölümde ise, emredici hükümler ilkesinin kapalı tip anonim şirketler açısından doğurduğu sorunların çözümüne ilişkin önerilere yer verilecektir. Emredici hükümler ilkesi, Alm. POK’nın 23. paragrafının 5. fıkrasından esinlenerek kaleme alındığı için, bu ilkenin Alman hukukunda doğurduğu sorunlara ve bu sorunlar hakkında Alman öğretisi ve yargısının ortaya koyduğu görüşlere de ayrıntılı olarak değinilecektir.

TTK’da öngörülen anonim şirketlerde emredici hükümler ilkesi, ticaret hukukunun çok yeni ve tespit edebildiğimiz kadarıyla henüz yeterince incelenmemiş bir konusudur. Bu nedenle bu çalışmanın bilime katkısının yanı sıra uygulama ve yasa koyucuya yol gösterici olacağı düşünülmektedir.[1]      Tespit ettiğimiz kadarıyla emredici hükümler ilkesini kabul eden bir diğer ülke de Polonya’dır. Bkz. Polonya Ticaret Şirketleri Kanunu, m. 304, f. 3. Hollanda hukukunda da emredici hükümler ilkesi kabul edilmiş olmakla birlikte, bu Ülke düzenlemesinde Alman ve Türk hukukundan farklı olarak “açıkça” ifadesi yer almamaktadır. Bkz. Article 25 Mandatory law.

[2]      Nitekim emredici hükümler ilkesi, Almanya’da diğer ülkelere kıyasla daha az sayıda anonim şirketin kurulmasının en önemli sebeplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bkz. Hommelhof, Peter, Jetz die “Kleine” und dann noch eine “Anleger AG”, ZGR 1994, Sonderheft 12, s. 66.

[3]      6102 sayılı TTK, anonim şirketlerde asgarî beş kurucu pay sahibinin bulunma zorunluluğunu kaldırdığından, tek pay sahipli anonim şirket ve pay sahibi sayısı beşden az olan birçok anonim şirket kurulmuştur.

[4]      Ayrıntılı bilgi için bkz. Bölüm 1, II 1.


SONUÇ

6102 sayılı TTK’nın 340. maddesi, anonim şirketlerde emredici hükümler ilkesini kabul ederek, anonim şirketlerde geçerli olan sözleşme özgürlüğüne önemli bir sınır getirmiştir. Söz konusu hükme göre, esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak, Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir.

TTK’nın 340. maddesinde yer alan “açıkça” ifadesinden, anonim şirketlere ilişkin hükümlerden sapmaya izin verilip verilmediğinin tespitinde, sadece hükmün lâfzının dikkate alınması gerektiği sonucuna varılamaz. Söz konusu iznin hükmün anlam ve amacından da çıkarılması mümkündür. Ancak yapılan yorum sonucunda, sapma izninin hiçbir teredüte yer bırakmayacak kadar açık bir şekilde anlaşılması gerekir. Aksi takdirde sapmaya izin verilmediği kabul edilmelidir. Bir başka ifadeyle TTK m. 340’ın uygulanmasında genel yorum kuralları değil, bu maddedeki “açıkça ifadesine” uygun özel yorum kuralları geçerlidir. Kanatimizce anonim şirketler hukukunda, emredici hükümler ilkesinin kabulünden sonra artık emredici hükümler lehine yorum ilkesinin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani yapılan yorum sonucunda hükmün emredici mi yoksa yedek hüküm mü olduğu konusunda tereddüt oluşması halinde, emredici olduğu sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla TTK m. 340’da yer alan “açıkça” ifadesine rağmen amaçsal yorum da yapılabilecek, ancak yorum yapılırken tereddüt halinde hükmün emredici olduğu kabul edilecektir. Bu nedenle TTK’nın 340. maddesinde yer alan “açıkça” ifadesi, 6762 sayılı TTK döneminde doktrin ve yargı tarafından yapılan genişletici yorumları disiplin altına alacak, özellikle kıyas anlamına gelecek yorumlara engel olacaktır.

Alm. POK’nın aksine, TTK’da anonim şirketlere ilişkin hükümleri tamamlayıcı nitelikteki esas sözleşme hükümlerinin geçerli olup olmadığı açıkça düzenlenmemiştir. Ancak açık bir düzenleme olmasa da, emredici hükümleri tamamlayıcı esas sözleşme hükümlerinin prensip olarak geçerli olması gerekir. Zira TTK’nın 340. maddesi, sadece anonim şirketlere ilişkin TTK hükümlerinden sapmayı yasaklamaktadır. Oysa Kanun hükümlerini tamamlayıcı sözleşme hükümleri, emredici hükümlere dokunmamakta, sadece mevcut hükümleri somutlaştırmakta ya da kanun boşluklarını doldurmaktadır. Bu nedenle anonim şirketlere ilişkin hükümlerden sapma izninin verilmediği sonucuna varılsa bile, söz konusu emredici hüküm, tahdidi hüküm niteliğinde olmadığı sürece, bu hükmü tamamlayıcı esas sözleşme hükümlerinin öngörülmesi mümkündür.

TTK’nın 340. maddesinin 2. cümlesi uyarınca, “Diğer kanunların, öngörülmesine izin verdiği tamamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar.” Söz konusu hüküm gereksiz bir hüküm olup madde metninden çıkarılmalıdır. Zira Türk hukukunda özel kanunun öncelikle uygulanacağı genel kuralı uyarınca, kanun koyucunun özel amaçlarla çıkardığı, somut sorunlara özgün çözüm yolları benimsediği kanunun, uygulamada öncelik taşıması tabiidir. Nitekim TTK’nın 330. maddesinde de, TTK hükümlerinin ancak özel kanunlarda hüküm bulunmayan hâllerde uygulanacağı ifade edilmek suretiyle, bu kanunlarda TTK hükümlerinden farklı hükümlerin geçerli olduğu ve öncelikle uygulanacağı kabul edilmiştir. Ayrıca TTK’nın 330. maddesi ve özel kanunun öncelikle uygulanacağı genel hukuk kuralına rağmen, TTK’nın birçok maddesinde ayrıca özel kanun hükümlerinin saklı tutulmuş olması da yerinde olmamıştır. Zira böyle bir uygulama, özel kanunlara atıfların yapılmadığı maddelerde özel kanunların uygulama alanı bulmayacağı yorumlarının yapılmasına da yol açmaktadır.

Emredici hükümler ilkesini düzenleyen TTK’nın 340. maddesinde, emredici hükümlere aykırı esas sözleşme hükümlerinin nasıl bir sonuç doğuracağı belirtilmemiştir. Bir esas sözleşme hükmü ya da genel kurul kararı, TTK’da yer alan herhangi bir emredici hükmü değil de, bizzat emredici hükümler ilkesini ortadan kaldırmayı amaçlıyorsa, söz konusu bu esas sözleşme hükmü veya genel kurul kararı bâtıl sayılmalıdır. Zira emredici hükümler ilkesi, anonim şirketlere hakim olan temel bir ilke olduğundan, emredici hükümler ilkesinin kaldırılması, anonim şirketin temel yapısı ve niteliği ile bağdaşmaz. Buna karşılık emredici hükümler ilkesini ortadan kaldırmayan, ancak anonim şirketlere ilişkin herhangi bir emredici hükme aykırı olan bir esas sözleşme hükmü veya genel kurul kararı, genel kurul kararlarının hükümsüzlüğüne ilişkin genel hükümlere göre değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu konuda TTK’nın 340. maddesi değil, 445. ve 447. maddeleri esas alınmalıdır. TTK’nın 445 ve 447. maddeleri, TTK’nın 340. maddesine göre özel bir hüküm niteliği taşımaktadır. Bu nedenle bu iki madde arasındaki uyumsuzluk TTK m. 447 lehine çözümlenmelidir Sonuç olarak anonim şirketlere ilişkin her emredici hükme aykırılık butlan sonucunu doğurmaz, ihlâl edilen hükmün niteliğine göre iptaledilebilirlik, butlan veya yokluk söz konusu olabilir.

TTK, küçük ve orta ölçekli işletmelerin şahıs şirketi veya limited şirket şeklinde, büyük işletmelerin ise anonim şirket şeklinde kurulması ve faaliyet göstermesi gerekliliğinden hareket ettiğinden, anonim şirketlerin yapılanmalarını ve çalışma düzenlerini aile şirketi modelinden çıkarmayı ve kurumsallaştırmayı bir hukuk politikası olarak benimsemiştir. Bu amacın gerçekleşmesi için de, emredici hükümler ilkesini halka açık anonim şirketler yanında kapalı tip anonim şirketler açısından da kabul etmiştir. Ancak TTK’nın yasalaşmasından sonra kurulacak aile şirketlerinden birçoğunun, anonim şirketlerdeki emredici hükümler ilkesine tâbi olmamak için, anonim şirket türü yerine limited şirket türünü seçme imkânı bulunsa da, 6102 sayılı TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan küçük ve orta ölçekli anonim şirketler emredici hükümler ilkesine tâbi olmak zorundadır. Kanaatimizce, emredici hükümler ilkesi, halka açık şirketler açısından yerinde olmakla birlikte kapalı tip anonim şirketler, özellikle aile tipi kapalı anonim şirketler açısından yerinde değildir. Bu nedenle ya emredici hükümler ilkesinin kapalı tip anonim şirketler için uygulanmasından vazgeçilmelidir, ya da bu ilke geçerli olacaksa, bu şirketler için TTK’da öngörülen mevcut yedek hükümlere ek bazı yedek hükümler de eklenmelidir.

Kapalı tip anonim şirketler, emredici hükümler ilkesinin olumsuz sonuçlarından daha az etkilenmek istiyorlarsa, TTK’nın çeşitli maddelerinde kapalı tip anonim şirketler için öngörülen yedek hükümleri ve emredici olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, tahdidi nitelik taşımayan önemli bazı hükümleri tespit ederek, bu hükümlerden mümkün olduğunca şirketin kuruluş aşamasında yararlanmak zorundadırlar. Ancak ne yazık ki, uygulamada şirket esas sözleşmeleri şirketin yapısı ve niteliğine uygun olarak hazırlanmamakta, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tip sözleşmeler kullanılmaktadır. Kanaatimizce şirket esas sözleşmelerini hazırlayan kurucuların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tip sözleşmeleri kullanmak yerine, TTK’da emredici hükümlerden sapmaya açıkça izin veren hükümler ile tahdidi nitelikte düzenlenmemiş emredici hükümlerden yararlanmaları gerekir. Bu şekilde esas sözleşmeler bilinçli olarak hazırlanırsa, özellikle kuruluş sözleşmelerinde şirketlerin yapısı ve kurucuların arzusuna uygun ihtiyarî düzenlemelere yeterince yer vermek suretiyle, emredici hükümler ilkesinin aile şirketleri açısından doğurduğu sorunlar tamamen önlenmese de büyük ölçüde azaltılabilir. Örneğin nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamalar ilk esas sözleşmede öngörülmek yerine, sonradan esas sözleşme değişlikliği yapılmak suretiyle kararlaştırılırsa, bunun için sermayenin yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları gerekmektedir. Ayrıca daha önceden serbestçe devredilebilen bir pay için esas sözleşme ile sonradan bağlam öngörülmesi, söz konusu paya sahip olan pay sahibinin haklarını etkileyeceğinden, öngörülen bağlamın eşitlik ve ölçülülük ilkelerine aykırılık gerekçesiyle iptali sağlanabilir.

İ Ç İ N D E K İ L E R

KISALTMALAR

GİRİŞ 21

BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ

I. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ.. 25

A. Şahıs Şirketlerinde. 25

B. Limitet Şirketlerde. 27

II. ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI 29

A. Anonim Şirket Esas Sözleşmesi 29

1. Hukukî Niteliği ve Fonksiyonu. 29

2. İçeriği 31

3. Maddî ve Şeklî Nitelikli Esas Sözleşme Hükümleri Ayrımı 32

4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması 33

5. Emredici Hükümler İlkesinin 6762 Sayılı TTK’ya Göre Hazırlanan Esas Sözleşmelere Etkisi 35

B. Anonim Şirketlerde Sözleşme Özgürlüğünün Emredici Hükümler İlkesi İle Sınırlandırılması 36

C. Sözleşme Özgürlüğünün Genel Sınırları 36

D. Anonim Şirketler Hukukunda Geçerli Olan Temel Hukuk İlkeleri 37

1. Ölçülülük İlkesi 37

2. Eşit İşlem İlkesi 38

3. Sadakat Yükümlülüğü. 40

a) Sadakat Yükümlülüğünün Dayanağı Kapsamı ve Fonksiyonu. 40

b) Sadakat Yükümlülüğünün Dürüstlük İlkesi İle İlişkisi 44

İKİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ İLE SINIRLANDIRILMASI

I. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ KAVRAMI 45

II. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNİN AMAÇLARI 46

A. Anonim Şirket Esas Sözleşmelerine Belli Bir Standart Getirilerek Hukukî Güvenlik ve Öngörülebilirliği Sağlama. 46

B. Pay Sahiplerinin Korunması 46

C. Diğer Menfaat Gruplarının Korunması 47

III. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNİN TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENİŞ ŞEKLİ 48

A. Anonim Şirketlere İlişkin Kanun Hükümlerinden Sapan Sözleşme Hükümleri 48

B. Anonim Şirketlere İlişkin Kanun Hükümlerini Tamamlayıcı Esas Sözleşme Hükümleri 59

1. Kavramlar 60

a) Kanun Hükümlerini Tamamlayıcı Esas Sözleşme Hükümleri Kavramı 60

b) Tahdidi Hüküm Kavramı 60

2. Anonim Şirketlere İlişkin Kanun Hükümlerini Tamamlayıcı Esas Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği 61

C. Diğer Kanunların Öngörülmesine İzin Verdiği Tamamlayıcı Esas Sözleşme Hükümleri 63

IV. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 67

A. Konunun Alman Hukukunda Düzenleniş Şeklî ve Doktrindeki Görüşler 67

B. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Emredici Hükümler İlkesine Aykırılığın Sonuçları 69

1. Genel Olarak. 69

2. Yokluk. 72

3. Butlan. 72

a) Butlan Nedenleri 72

aa) Türk Ticaret Kanunu’nun 447. Maddesinde Sayılan Butlan Nedenleri 73

aaa) Pay Sahibinin Vazgeçilemez Nitelikteki Temel Haklarının Sınırlandırılması veya Ortadan Kaldırılması 73

bbb) Pay Sahibinin Bilgi Alma İnceleme ve Denetleme Haklarının Sınırlandırılması 74

ccc) Anonim Şirketin Temel Yapısını veya Sermayenin Korunmasına İlişkin Emredici Hükümlere Aykırılık. 77

bb) Türk Ticaret Kanunu’nda Açıkça Sayılmayan Butlan Nedenleri 80

aaa) Türk Ticaret Kanunu’nda Açıkça Sayılmayan Butlan Nedenlerinin Tespitinde Butlanın İkincilliği İlkesinin Dikkate Alınması 80

bbb) Konu Açısından Butlan Nedenleri 82

aaaa) Sadece veya Ağırlıklı Olarak Potansiyel Pay Sahiplerini Alacaklıları ve İşçileri Koruyan Hükümlere Aykırılık. 82

bbbb) Diğer Nedenler 83

ccc) Şekil Açısından Butlan Nedenleri 84

b) Butlan Davası 86

c) Butlan Hâllerinin Islahı 88

aa) Kavram.. 88

bb) Alman Hukukuna Göre Butlan Hâllerinin Islahı 88

cc) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Butlan Hâllerinin Islahı 89

4. İptaledilebilirlik. 90

5. Askıda Hükümsüzlük. 95

C. Emredici Hükümlere Aykırı Esas Sözleşme Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarının Ticaret Sicili Müdürü Tarafından Denetimi 96

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNİN YERİNDELİĞİ

I. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNİN
HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLER AÇISINDAN
YERİNDELİĞİ 101

A. Halka Açık Anonim Şirket ve Pay Senetleri
Borsada İşlem Gören Anonim Şirket Kavramları 101

B. Emredici Hükümler İlkesinin Halka Açık
Anonim Şirketlerdeki İşlevi 102

C. Emredici Hükümler İlkesinin Koruduğu Menfaatlerin
Başka Yollarla Korunmasının Mümkün Olup Olmadığı 103

1. Kurumsal Yönetim.. 103

2. Kamuyu Aydınlatma İlkesi 107

a) Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Amacı ve Fonksiyonu. 107

b) Kamuyu Aydınlatma Şekilleri 109

aa) Birinci El Piyasasında Kamuyu Aydınlatma. 109

bb) İkinci El Piyasasında Kamuyu Aydınlatma. 109

aaa) Periyodik Kamuyu Aydınlatma. 109

bbb) Kamunun Aydınlatılmasında Özel Durumlar
(Anında Kamuyu Aydınlatma) 111

3. İnternet Sitesi Aracılığıyla Bilgilendirme. 115

4. Eşit İşlem İlkesi 116

5. Değerlendirme ve Sonuç. 117

II. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNİN KAPALI TİP
ANONİM ŞİRKETLER AÇISINDAN YERİNDELİĞİ 119

A. Kapalı Tip Anonim Şirketlerin Özellikle
Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri 120

B. Bir Sermaye Şirket Modeli Olarak
Anonim Şirketin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
İçin Faydaları 123

1. Aile Pay Sahiplerinin Şirket Üzerindeki Etkisinin
Devamını Sağlama............................................................ 123

2. Organizasyon Yapısı......................................................... 123

3. Hisselerinin Halka Arzedilebilmesi................................... 124

4. Piyasadaki Olumlu İmajı................................................... 125

5. Şirket Paylarının Serbestçe Devredilebilirliği ve
Bu Yolla Sermayenin Uzun Süre Korunabilmesi............... 125

6. Pay Sahiplerinin Sınırlı Sorumlu Oluşu............................. 126

7. Şirket Çalışanlarının Şirkette Pay Sahibi Olma İmkânı...... 126

C. Emredici Hükümler İlkesinin Kapalı Tip
Anonim Şirketler Açısından Doğurduğu Sorunlar................. 126

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNİN
KAPALI TİP ANONİM ŞİRKETLER AÇISINDAN
DOĞURDUĞU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE
İLİŞKİN ÖNERİLER

I. EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİNİN DOĞURDUĞU
SORUNLARIN ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLECEK
İHTİYARÎ DÜZENLEMELER İLE AZALTILMASI.................. 131

A. Genel Olarak......................................................................... 131

B. Pay Devir Kısıtlamalarının Esas Sözleşmeye Konulması....... 132

1. Pay Devir Kısıtlamalarının Amacı..................................... 132

2. Pay Devir Kısıtlamalarına İlişkin
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Değerlendirilmesi...... 134

a) Kanunî Bağlam............................................................. 134

b) Esas Sözleşme İle Öngörülen Bağlam........................... 136

aa) Pay Devri Kısıtlamalarında Geçerli Olan İlke......... 136

bb) Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların
Devrinin Sınırlandırılması....................................... 137

cc) Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların
Devrinin Sınırlandırılması....................................... 143

3. Pay Devir Kısıtlamalarına İlişkin Emredici Hükümlerin
Dolanılması....................................................................... 143

C. Esas Sözleşmede Belirli Gruplara Yönetim Kurulunda
Temsil Edilme Hakkı Tanınması........................................... 144

1. Temsil Edilme Hakkının Türk Ticaret Kanunu’nda
Düzenleniş Şeklî............................................................... 144

2. Temsil Edilme Hakkının Aile Şirketleri Açısından Önemi. 148

D. Esas Sözleşmede Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve
Görevine Son Verilmesine İlişkin Hükümlerin Öngörülmesi. 149

E. Esas Sözleşmede Yönetim Kurulu Yetkilerinin
Devri ve Bölünmesine İlişkin Hükümlerin Öngörülmesi....... 151

F. Esas Sözleşmede Danışma Kurulunun
(Aile Meclisi) Oluşturulmasına ve Yetkilerine İlişkin
Hükümlerin Öngörülmesi...................................................... 156

1. Gerekliliği......................................................................... 156

2. Geçerliliği.......................................................................... 157

G. Esas Sözleşmede Belirli Pay Gruplarına
Oy Hakkında İmtiyaz Tanınmasına İlişkin Hükümlerin
Öngörülmesi......................................................................... 158

1. Hakkın Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenleniş Şeklî 158

2. Hakkın Aile Şirketleri Açısından Önemi 159

H. Esas Sözleşmede Katılma İntifa Senetlerinin Çıkarılmasına
İlişkin Hükümlerin Öngörülmesi........................................... 160

1. Katılma İntifa Senetlerinin Türk Ticaret Kanunu’nda
Düzenleniş Şeklî............................................................... 160

2. Katılma İntifa Senetlerinin Aile Şirketleri
Açısından Önemi.............................................................. 161

J. Esas Sözleşmede Haklı Nedenle Feshe İlişkin
Hükümlerin Öngörülmesi...................................................... 161

K. Esas Sözleşmede Genel Kurulu Toplantıya Davet ve
Genel Kurulun İşleyişi İle İlgili Hükümlerin Öngörülmesi.... 163

1. Toplantıya Davet Etme Yetkisi İle İlgili
Esas Sözleşme Hükümleri................................................. 163

2. Genel Kurulun Toplantı Yerine İlişkin
Esas Sözleşme Hükümleri................................................. 164

3. Genel Kurulun Toplantı ve Karar Yetersayılarına İlişkin
Esas Sözleşme Hükümleri................................................. 165

4. Çağrısız Genel Kurul......................................................... 167

L. Esas Sözleşmede Yönetim Kurulunun Toplantı ve
Kararlarına İlişkin Hükümlerin Öngörülmesi........................ 167

M. Esas Sözleşmede Pay Sahipliği Haklarının
Temsilci Aracılığıyla Kullanılmasına İlişkin Hükümlerin
Öngörülmesi......................................................................... 168

N. Esas Sözleşmede Tahkime İlişkin Hükümlerin Öngörülmesi. 171

1. Tahkime Elverişlilik.......................................................... 171

2. Tahkimin Geçerliliği.......................................................... 172

a) Doktrin ve Yargı Görüşleri............................................ 172

b) Görüşümüz................................................................... 173

3. Tahkimin Aile Şirketleri İçin Önemi.................................. 175

O. Esas Sözleşmede Yeni Payları Öncelikle Alma Hakkına
İlişkin Hükümlerin Öngörülmesi........................................... 176

II. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA EMREDİCİ HÜKÜMLERLE
DÜZENLENMİŞ BAZI KONULARIN TAMAMLAYICI
YEDEK HÜKÜMLERLE DÜZENLENMESİ GEREĞİ.............. 179

A. Pay Senedi Çıkarılmasının İsteğe Bağlı Olması..................... 179

B. Küçük Ölçekli Şirketlerin İnternet Sitesi İle İlgili
Yükümlülüklere Tâbi Tutulmaması....................................... 180

C. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerin Büyük Ölçekli Şirketlerle
Aynı Anda ve Kapsamda Bağımsız Denetim Yükümlülüğüne
Tâbi Tutulmaması................................................................. 181

D. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasının
Ticaret Sicili Gazetesinde İlân Edilme Zorunluluğunun
Kaldırılması.......................................................................... 183

E. Belli Pay Gruplarına Veya Belli Bir Grup Oluşturan
Pay sahiplerine Bazı Genel Kurul Kararlarını
Veto Etme Yetkisinin Tanınması........................................... 184

F. Genel Kurul Kararlarının Noter Onayına Tâbi Tutulmaması. 185

G. Butlan Hâllerinin Islahı......................................................... 186

H. Oydan Yoksun Pay Çıkarma Hakkının Tanınması................ 186

J. Haklı Sebeplerin Varlığı Hâlinde Nitelikli Çoğunluğa
Bireysel Pay Sahiplerini Şirketten Çıkarma Hakkının
Tanınması............................................................................. 188

1. Türk Ticaret Kanunu’nda Çıkarma Hakkının
Tanındığı Hâller................................................................ 188

2. Haklı Sebepler Nedeniyle Şirketten Çıkarma
Hakkının Tanınmasının Gerekliliği.................................... 190

K. Pay Sahiplerine Şirketten Çıkma Hakkının Tanınması.......... 192

1. Türk Ticaret Kanunu’nda Çıkma Hakkının
Tanındığı Hâller................................................................ 192

2. Kapalı Tip Anonim Şirketlerde Haklı Sebeplerle
Çıkma Hakkının Tanınmasının Gerekliliği 194

L. Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alması Gereken
Diğer Tamamlayıcı Yedek Hükümler 195

III. PAY SAHİPLERİ SÖZLEŞMELERİ 196

A. Pay Sahipleri Sözleşmesi Kavramı ve Hukukî Niteliği 196

B. Pay Sahipleri Sözleşmelerinin Aile Şirketleri İçin Önemi 197

C. Pay Sahipleri Sözleşmesinin Emredici Hükümler İlkesi
Açısından Değerlendirilmesi 198

D. Pay Sahipleri Sözleşmelerinin Türleri 200

1. Oy Sözleşmeleri 200

2. Pay Devir Kısıtlamalarına İlişkin Pay Sahipleri Sözleşmesi 202

a) Pay Devir Kısıtlamalarına İlişkin
Pay Sahipleri Sözleşmelerinin Aile Şirketleri
Açısından Önemi 202

b) Önalım Hakkı 203

c) Öncelik Hakkı 204

d) Alım Satım ve Geri Alım Hakları 205

3. Diğer Sözleşmeler 206

IV. İÇ YÖNETMELİKLER (YAN DÜZENLEMELER) 207

A. İç Yönetmeliğin Anlamı ve Geçerliliği 207

B. Fonksiyonu. 208

C. Çeşitleri 209

1. Yönetim Kurulunun Teşkilât Yönetmeliği 209

2. Genel Kurulun İşleyişine İlişkin İç Yönetmelik. 210

3. Denetime İlişkin İç Yönetmelik. 210

4. Kurumsal Yönetime İlişkin İç Yönetmelik. 210

SONUÇ.. 211

KAYNAKÇA.. 215

KAYNAKÇA

Adıgüzel, Burak: Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması veya Kaldırılması, GÜHFD, C. XVIII, Y. 2014, Sa. 1, s. 1 vd.

Aker, Halit: Hakim İşletme İle Bağımlı Şirket Arasındaki Hukukî İlişki ve Hakim İşletmenin Sadakat Borcu, Batider, 2003, C. XXII, Sa. 2,             s. 153 vd.

Akın, Murat Yusuf: Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler, İstanbul 2014.

Akın, Murat Yusuf: Şirketler Hukukunda ve Özellikle Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Sadakat Borcu, İstanbul 2002 (Sadakat Borcu)

Aktaş, M. Murat: Oydan Yoksun Hisse Senetleri, Ankara 2006

Akyol, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 1995.

Alayoğlu, Nihat: Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, İstanbul 2003

Ankara Sanayi Odası: Aile Şirketleri: Değişim ve Süreklilik, Ankara 2005

Ansay, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku, 6. Bası, Ankara 1982 (Anonim Şirketler)

Ansay, Tuğrul: Anonim Ortaklıklar ve Mahkeme Uygulaması, AÜHFD,    Yıl 1970, C . XXVII, Sa. 1-2, s. 118 vd. (AÜHFD, Yıl 1970, Sa. 1-2)

Arkan, Sabih: Halka Açık Anonim Ortaklıkların Özellikleri ve Dış Denetimleri, Ankara 1976

Arkan, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2008

Ayhan, Rıza: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2007

Aytaç, Zühtü: Anonim Ortaklıkta İbra, Ankara 1982

Bahtiyar, Mehmet: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul 2001 (Anonim Ortaklık Anasözleşmesi)

Bahtiyar, Mehmet: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Dili İle Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, Sayı 61, 2005, s. 47 vd. (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı)

Basler Kommentar: Obligationenrecht II, 3. Aufl., Zürich 2008 (Yazar, Basler Komm, madde numarası)

Battal, Ahmet: Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Iskat Prosedürü (TK. 408) ile İlgili Yargıtay Uygulaması, BTHAE XVII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2000

Baumann, Horst/Reiβ, Wilhelm: Satzungsergänzende Vereinbarungen –Nebenverträge im Gesellschaftsrecht, ZGR 1989, s. 157 vd.

Baumbach, Adolf/Duden, Konrad/Hopt, Klaus: Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 30. neubearbeitete und erweiterte Aufl., München 2000

Becker, Michael: Der Ausshluss aus der Aktiengesellschaft, ZGR 1986,          s. 383 vd.

Bea, Franz Xauer//Scheurer, Steffen/Gutwein, Dieter: Institutionalisierung der Kontrolle bei der GmbH durch einen Beirat, DB 1996, s. 1193 vd.

Beer, Max: Der Minderheitenschutz im Aktienrecht, Diss. Bern 1944

Behrends, Okko Hendriks: Einberufung der Hauptversammlung gem.  § 121 IV AktG (mittels eingeschriebenem Brief) trotz abweichender Satzungsbestimmung, NZG 2000, 578 vd.

Bendfeld, Heiner: Die Satzungsstrenge im Aktienrecht und ihre Bedeutung für die Rechtssichereit, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien, 1999

Bertsch, Wilfried: Auflösung der Aktiengesellschaft aus wichtigen Gründen, Zürich 1942

Bezzenberger, Tilman; Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1991

Bezzenberger, Gerold: Zum Bezugrecht stimmrechtsloser Vorzugsaktionäre, Festschrift für Karlheinz Quack, Berlin, New York 1991

Bilge, M. Emin: Ticaret Sicili, İstanbul 1999

Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku, Bursa 2013

Binder, Andreas: Die Verfassung der Aktiengesellschaft, Basel 1988

Botschaft des Bundesrates über die Revision des Aktienrechts (mit Entwurf): 23. Februar 1983 (Botschaft)

Böckli, Peter: Das Aktienstimmrecht und seine Ausübung durch Stellvertreter, Basel 1961 (Aktienstimmrecht)

Böckli, Peter: Aktionärbindungsverträge, Vinkulierung und statutarische Vorkaufsrechte unter neuem Aktienrecht, ZBJV 1993, Jg. 129, s. 491 vd. (Aktionärbindungsverträge)

Böckli, Peter: Schweizer Aktienrecht, 3. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2004 (Böckli, Schweizer Aktienrecht)

Brox, Hans: Allgemeiner Teil des BGB, 28. Aufl., München 2004

Burgard, Ulrich: Die Offenlegung von Beteiligungen bei der Aktiengesellschaft, AG 1992, s. 41 vd.

Von Büren, R.: Erfahrungen schweizerischer Publikumsgesellschaften mit dem neuen Aktienrecht, ZBJV 131 (1995), s. 75 vd. (ZBJV 131 (1995)

Von Büren, R./Baehler, T.: Eingriffe des neuen Börsengesetzes ins Aktienrecht, AJP 1996, s. 391 vd. (AJP 1996)

Bürgi, Wolfhart F.: Kommentar zum Schweizerischen ZGB, V. Band: Obligationenrecht, 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, 10. Lieferung, Zürich 1969 (Yazarın soyadı ve madde numarası)

Casper, Matthias: Die Heilung nichtiger Beschlüsse im Kapitalgesellschaftsrecht, Köln 1998

Çamoğlu, Ersin: Kollektif Şirketin Haklı Sebeple Feshi ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması, İstanbul 2008

Çamoğlu, Ersin: 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulunda Belirli Grupların Temsili, Halil Arslanlı Bilim Arşivi, http://arslanlibilimarsivi.com/, s. 3 (erişim tarihi 09.01.2015).

Çeker, Mustafa: Anonim Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, Ankara 2000 (Oy Hakkı)

Çeker, Mustafa: Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Şirketten Çıkma Hakkı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı Münasebetiyle), Batider, 2005, C . XXIII, Sa. 1, s. 61 vd. (Çıkma Hakkı)

Çevik, Orhan Nuri: Türk Ticaret Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Mevzuat, Ankara 1993

Değirmenci, Cenker: Anonim Şirkette Iskat, İstanbul 2006

Deren-Yıldırım, Nevhis: Tahkim ve Objektif Açıdan Tahkime Elverişlilik, Prof Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 47 vd.

Doğan, Beşir Fatih: 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul, 2012

Doğanay, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 3. Bası, C. I, Ankara 1990

Domaniç, Hayri: Adi-Kollektif ve Komandit Şirketler, Genişletilmiş          4. Bası, İstanbul 1988 (Adi-Kollektif ve Komandit Şirketler)

Domaniç, Hayri: Nominal Değerleri Eşit Anonim Şirket Hisselerinde Rey İmtiyazı, İkt. Mal. Der.

1970, C

. XVII, Sa. 2, s. 69 vd. (Rey İmtiyazı)

Dreher, Mainrad: Treuepflichten zwischen Aktionären und Verhaltenspflicheten bei der Stimmrechtsbündelung, ZHR 157 (1993),   s. 150 vd.

Dural, Mustafa/Sarı, Suat: Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2004

Eminoğlu, Cafer: Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), Ankara 2014

Erdem, E.: Türk ve İsviçre Hukukunda Eşit İşlem İlkesi, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktisabının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukukunun Türk Ticaret Hukukuna Etkileri, İstanbul 2009, s. 393 vd.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, İstanbul 2003

Eriş, Gönen: Açıklamalı-İçtihatlı- Türk Ticaret Kanunu, C. 1, C. 2, Ankara 2004

Forstmoser, Peter: Aktionärsbindungsverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zürich 1988, s. 359 vd. (Aktionärsbindungsverträge)

Forstmoser, Peter: Ungereimheiten und Unklarheiten im neuen Aktienrecht, SZW/92, s. 58 vd. (SZW/92)

Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter: Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996

Forstmoser, Peter: Vinkulierung: ein Mittel zur Sicherung der Unterwerfung unter Aktionaersbindungsverträge? in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilânz -Zum 70. Geburstag von Rolf Bär, 1998,         s. 89 vd. (Vinkulierung).

Frey, Martin: Statutarische Drittrechte im Schweizerischen Aktienrecht, Zürich 1979

Friedewald, Rolf: Die Personalistische Aktiengesellschaft, Bonn 1990

Gerster, Max Walter: Stimmrechtsaktien, Zurich 1997

Gessler, Ernst: Bedeutung und Auslegung des § 23 Abs. 5 AktG, Festschrift für Martin Luther zum 70. Geburtstag, München 1976, s. 69 vd. (Bedeutung un Auslegung)

Gessler, Ernst: Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen und Satzungsbestimmungen, ZGR 1980, s. 427 vd. (Nichtigkeit)

Gessler, Ernst/Hefermehl, Wolfgang/Eckardt, Ulrich/Kropf, Bruno: AktG, Band I, §§ 1-75, München 1984 (Yazar adı, Gessler/Hefermehl, AktG)

Göksoy, Can Yaşar: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yeni Pay Alma Hakkının Kaldırılması, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003

Göle, Celal: Anonim Ortaklıkta Nakdî Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, Ankara 1976

Grosskommentar zum Aktiengesetz: 6. Lieferung, Berlin, New York 1996 (Yazar adı Grosskomm)

Grunewald, Barbara: Die Auslegung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen, ZGR 1995, s. 68 vd. (Auslegung)

Grunewald, Barbara: Das Recht zum Austritt aus der Aktiengesellschft, Festschrif für Carsten Peter Claussen, Köln-Berlin-Bonn-München 1997 (Austrit)

Grunewald, Barbara: Der Ausschluss aus Gesellschaft und Verein, Köln 1987 (Ausschluss)

Üçışık, Güzin/Çelik, Aydın: Anonim Ortaklıklar Hukuku, C. I, Ankara 2013

Habegger, Philipp: Die Auflösung der Aktiengesellschaft aus wichtigen Gründen, Zürich 1996

Hachenburg, Max/Raiser, Thomas: Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkte Haftung, Großkommentar 1. Band (§ 1-34) 8. neubearbeitete Aufl., Berlin, New York 1992

Handschin, Lukas: Auflösung der Aktiengesellschaft aus wichtigem Grund und andere sachgemässe Lösungen, SZW 65 (1993), s. 44 vd.

Happ, W.: Stimmbindungsverträge und Beschlussanfechtung, ZGR 1984,     s. 168 vd.

Hatemi, Hüseyin: Hukuka ve Ahlâka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, Özellikle BK. m. 65 Kuralı, İstanbul 1976

Henze, Hartwig: Die Treuepflicht im Aktienrecht, BB 1996, s. 489 vd.

Herren, K. W.: Statutarische Berechtigungen zum Erwerb von Aktien und GmbH-Anteilen, Bern 1973 (Statutarische Berechtigungen)

Herren, K. W.: Statutarische Berechtigungen zum Erwerb von Aktien als Übertragungsbeschränkungen, SAG 1975, s. 41 vd. (Übertragungsbeschränkungen)

Hirte, Heribert: Die aktienrechtliche Satzungsstrenge, Kapitalmarkt und sonstige Legimation versus Gestaltungsfreiheit, in: Lutter/Wiedemann (Hrsg.) Gestaltungsfreiheit im Gesellschaftsrecht, Deutschland, Europa und USA, ZGR Sonderheft 13, Berlin, New Yorg 1997, s. 61 vd.

Hoffmann-Becking, Michael: Der Einfluss schuldrechtlicher Gesellschaftervereinbarungen auf die Rechtsbeziehungen in der Kapitalgesellschaft, ZGR 1994, s. 442 vd.

Hommelhof, Peter: Jetz die “Kleine” und dann noch eine “Anleger AG”, ZGR 1994, Sonderheft 12, s. 65 vd. (ZGR 1994, Sonderheft 12)

Hommelhoff, Peter: Satzungsmässige Eignungsvoraussetzungen für Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft, BB 1977, s. 322 vd. (BB 1977)

Hommelhoff, Peter: Satzungsstränge und Gestaltungsfreiheit in der Europäschen Aktiengesellschaft, Festschrift für Ulmer, Berlin 2003,          s. 267 vd. (FS für Ulmer)

Hommelhoff, Peter: 100 Bände BGHZ, Aktienrecht, ZHR 151 (1987),             s. 493 vd. (ZHR 1987)

Huber, Ulrich: Entstehungsgeschichte und aktuelle Auslegungsprobleme des § 241 Nr. 3 AktG, Festschrift für Helmut Coing II, München 1982,           s. 167 vd.

Hueck, Alfred: Der Treugedanke im Recht der offenen Handelsgesellschaften, Festschrift für Rudolf Hübner, Jena 1935, s. 72 vd.

Hüffer, Uwe: Aktiengesetz, 7. Aufl., München 2006

Immenga, Ulrich: Bindung von Rechtsmacht durch Treuepflichten, Festschrift 100 Jahre GmbH-Gesetz, Köln 1992, s. 189 vd.

İmregün, Oğuz: Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları, İstanbul, 1972 (Menfaat İhtilafları)

İmregün, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, 4. Bası, İstanbul 1989 (Anonim Ortaklıklar)

İmregün, Oğuz: Anonim Ortaklıklarda Toplantı ve Karar Yetersayılarının Esas Sözleşme İle Düzenlenmesi, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s. 441 vd. (Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I)

İmregün, Oğuz: Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, İstanbul 1989 (Genel İlkeler)

İmregün, Oguz: Kara Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 1987 (Kara Ticaret)

İzmirli, Yadigar: Türk Anonim Şirketler Hukukunda Azlık Hakları ve Azınlığın Korunması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1985

Joussen, Peter: Der Auskunftsanspruch des Aktionärs, AG 2000, s. 241 vd.

Karasioglu, Fehmi: Kamunun Aydınlatılması Açısından Finansal Bilgi Kaynakları Ve Bağımsız Denetim Fonksiyonu (http://www.bilgiyone­timi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=485)

Kara, A. Ferhan: Küçük İşletmelerin Sorunları, Geleceği ve Başarıyı Etkileyen Faktörler, 1989, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Karaburçak, Yüksel: Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim (m. 411-448) Paneli, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2007, s. 79 vd.

Karahan, Sami: Oydan Yoksun İmtiyazlı Paylar, Batider 1996, C . XVIII, Sa. 3, s. 21 vd. (İmtiyazlı Paylar)

Karahan, Sami: Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması, İstanbul 1991 (İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazların Korunması)

Karahan, Sami: Şirketler Hukuku, Konya 2012

Karasu, Rauf: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, 1. Bası, Ankara 2009 (Emredici Hükümler İlkesi)

Karasu, Rauf: Limited Şirketlerde İdare Yetkisi Olmayan Ortakların Şirketle Rekabet Etme Yasağı, Batider 2004, C . XXII, Sa. 3, s. 141 vd. (Rekabet Etme Yasağı).

Karasu, Rauf: Informationsrecht des GmbH-Gesellschafters unter besonderer Berücksichtigung der Lösungsmöglichkeiten zur Unangemessenheit des 51a GmbH, Konstanz 2003 (Informationsrecht)

Karasu, Rauf: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Batider 2005, C . XXIII, Sa. 2, s. 71 vd. (Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı)

Karasu, Rauf: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, MÜHF. Hukuk Araştırmalar Dergisi,       C. 18, S. 2, 2012, s. 317 vd. (Emredici Hükümler)

Karasu, Rauf: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim İle İlgili Getirilen Yenilikler, İÜHF, C. 4, S.2, 2013, s. 33 vd.(Kurumsal Yönetim)

Karasu, Rauf: Yeni Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 1, Mart 2014, s. 79 vd. (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)

Karasu, Rauf, Auskunftserteilung und Auskunftsverweigerungsrechte nach § 131 Aktiengesetz im Spannungsfeld der Insider-Verboten und Ad hoc-Publizität nach deutschem Wertpapierhandelsgesetz unter vergleichende Berücksichtigung des türkischen Rechts, AHFD, 2003, Cilt 52 S. 4,       s. 306 (Auskunftserteilung und Auskunftsverweigerungsrechte)

Karasu, Rauf; Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması, GÜHFD, C. XII, Y. 2008, Sa. 1-2, s. 127 vd. (Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması)

Karasu, Rauf; Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. I, Ankara 2010, s. 1239 vd. (Butlan)

Karayalçın, Yaşar: Muhasebe Hukuku, Ankara 1988 (Muhasebe Hukuku)

Karayalçın, Yaşar: Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler I, II, Ankara 1983 (Meseleler ve Görüşler)

Karayalçın, Yaşar: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 1968 (Ticarî İşletme Hukuku)

Karayalçın, Yaşar: Anonim Şirket Yönetim Kurullarında Başkanın Üstün Oyu, Batider, 1970, C . V, Sa. 3, s. 520 vd. (Başkanın Üstün Oyu)

Karpuzoğlu, Ebru: Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Ankara 2001

Kaya, Arslan: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara 2001

Kaya, Mustafa İsmail: Büyük Pay Sahiplerinin Azınlığı Ortaklıktan Çıkarma Hakkı (Squeeze-Out Right), EÜHFD, C. XI, Sa. 1-2 (2007),          s. 307 vd.

Kayar, İsmail: Hisse Senedi Yatırımcısının Korunması Açısından HAAO’da Kâr Dağıtımı, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’ın Anısına Armağan, C. I, İstanbul 2003, s. 455 vd. (Kâr Dağıtımı)

Kayar, İsmail: AO ve Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayılarına Uyulmamasının Sonuçları ve İptal Kararının Etkileri, EÜHFD, C. III, S. 2, 2008, s. 251 vd. (Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları)

Kayıhan, Şaban: Ticaret Sicili Memurunun Tescil Başvurularını İnceleme Görev ve Yetkisinin Kapsamı, EÜHFD, C. XI, Sa. 3-4 (2007), s. 362.

Kendigelen, Abuzer: Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylara İlişkin Değişiklik Önerileri, Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, 2003, s. 321 vd. (İmtiyazlı Paylara İlişkin Değişiklik Önerileri)

Kendigelen, Abuzer: İsviçre Hukukunda Oy Hakkında İmtiyazlı Paylar (Stimmrechtsaktie), Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 335 vd. (Oy Hakkında İmtiyazlı Paylar)

Kendigelen, Abuzer: İsviçre Hukukunda Farklı Pay Sahibi Kategori veya Gruplarının Şirket Organlarında Temsili (OR Art. 709), Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 339 vd. (Temsil)

Kırca, Çiğdem: Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama, AÜHFD, Yıl  2001, C . 50, Sa. 1,   s. 91 vd.

Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku Cilt I Ankara, 2013.

Kırım, Arman: Aile Şirketlerinin Yönetimi, İstanbul 2005

Kläy, Hanspeter: Die Vinkulierung: Theorie und Praxis im neuem Aktienrecht, Helbig&Lichtenbahn, Basel 1997

Korkut, Ömer: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Adana 2012

Kölner Kommentar zum Aktiengesetz: Band 1 (1988), Band 2 (1985) Band 5 (1985), Köln (Yazar Adı, Kölner Komm)

Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Bası, İstanbul 2001

Küçüksözen, Cemal: Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Türk Sermaye Piyasasının Bu Açıdan Değerlendirilmesi, Ankara 1999

Kühn, Wolfgang: Probleme mit Minderheitsaktionären in der Aktiengesellschaft, BB 1992, s. 291 vd.

Larenz, Karl: Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 13. Aufl., München 1982 (Lehrbuch des Schuldrechts)

Larenz, Karl: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl., Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hon Kong 1991 (Methodenlehre)

Luther, Martin: § 23 Abs. 5 AktG im Spannungsfeld von Gesetz, Satzung und Einzelentscheidungen der Organe der Aktiengesellschaft, in: Freundesgabe für Hans Hengeler, Berlin, Heidelberg, New York, 1972, s. 167 vd.

Lutter, Marcus: Theorie der Mitgliedschaft, AcP 180 (1980), s. 84 vd. (AcP 1980)

Lutter, Marcus: Das neue “Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts”, AG 1994, s. 429 vd. (AG 1994)

Lutter, Marcus: Sonderregeln für die kleine AG, Das Wertpapier 1987,  s. 1016 vd. (Das Wertpapier)

Lutter, Marcus: Die Treuepflicht des Aktionärs, ZHR 153 (1989), s. 446 vd. (ZHR 1989)

Lutter, Marcus/Barbara, Grunewald: Zur Umgehung von Vinkulierungsklauseln in Satzungen von Aktiengesellschaften und Gesellschaften der mbH, AG 1989, s. 109 vd.

Lutz, Peter: Vinkulierte Namenaktien insbesondere ihr Erwerb ohne Rechtsgeschäft, Zürich 1987

Manavgat, Çağlar: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Sermaye Piyasasını Etkileyen Yönleri, Yeditepe Üni. Huk. Fak. Derg., 2005, C . II, Sa. 1,          s. 523 vd.

May, Peter: Die Sicherung des Familieneinflusses auf die Führung der börsengehandelten Aktiengesellschaft, Köln 1991

Meier-Hayoz, Arthur/Forstmoser, Peter: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 8. Aufl., Bern 1998

Meier-Hayoz, A.; Zur Gesetzes- und Vertragsauslegung, SJZ 1956, Jg., 52, s. 173 vd.

Meier-Schatz, C. J.; Statutarische Vorkaufsrechte unter neuem Aktienrecht, SZW 1992, s. 224 vd.

Mertens, Hans-Joachim: Satzungs-und Organisationsautonomie im Aktien- und Konzernrecht, ZGR 1994, s. 438 vd.

Metzner, Richard: Das Verbot der Unverhältnismäßigkeit im Privatrecht, Erlangen-Nürnberg 1970

Moroğlu, Erdoğan: Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul 2004 (Hükümsüzlük)

Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukukî Niteliği, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 515 vd. (Anonim Ortaklık Anasözleşmesi)

Moroğlu, Erdoğan: Anonim Şirkette Azınlık Pay Sahiplerinin Korunması ve Haklı Nedenlerle Fesih, Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s. 467 vd.; (Azınlık Pay Sahiplerinin Korunması)

Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Pay Sahiplerinin Azınlık ve İmtiyazlı Paysahiplerine Karşı Korunması, Batider, Yıl 1994,            C. XVII, Sa. 3, s. 47 vd. (Çoğunluk Pay Sahiplerinin Azınlık ve İmtiyazlı Paysahiplerine Karşı Korunması)

Moroğlu, Erdoğan: Özellikle Anonim ve Limited Ortaklıklarda Oy Sözleşmeleri, Ankara 2002 (Oy Sözleşmeleri)

Moroğlu, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı, Ankara, 1972 (Sermaye Artırımı)

Moroğlu, Erdoğan: Nama Yazılı Paysenetlerinin Devri ve Yargıtay Kararları, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 1996, C . VIII, s. 50 vd. (Nama Yazılı Pay Senetleri)

Moroğlu, Erdoğan: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İle Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı, Değerlendirme ve Öneriler, 4. Bası, Ankara 2006 (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı)

Möhring, Philipp/Schwartz, Gustav/Rowedder, Heinz/Haberlandt, Helmut: Die Aktiengesellschaft und ihre Satzung, 2. Aufl. Berlin, Frankfurt a.M. 1966

Möllers, Thomas: Anlegerschutz durch Aktien- und Kapitalmarktrecht, Harmonisierungsmöglichkeiten nach geltendem und künftigen Recht-, ZGR 1997, s. 334 vd.

Mülbert, Peter O.: Gerichtsstandsklausseln als materielle Satzungsbestandsteile, ZZP 2005, s. 321 vd.

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz: München 2000 (Yazar Adı, MünKomm, AktG)

Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts: Band 4, 2. Aufl., München 1999

Münch, Dieter: Das Recht einer Aktionärsminderheit auf Vertretung im Verwaltungsrecht der Aktiengesellschaft-de lege lata und de lege ferenda, Diss. Zurich 1976

Nilsson, Gül Okutan: Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, İstanbul 2006

Noack, Ulrich: Gesellschaftervereinbarungen bei Kapitalgesellschaften, Tübingen 1994

Nomer, Füsun: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü, İstanbul 1999 (Sadakat Yükümlülüğü)

Nomer, Füsun: Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 469 vd. (Eşit İşlem İlkesi)

Oesch, K.: Verwaltungsrat und Unternehmungskriesen, Bern 1984

Knut, Bleicher/Diethard, Leberl/Herbert, Paul: Unternehmungsverfassung und Spitzenorganisation, Wiesbaden 1989

Oğuzman, Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2000

Oğuzman, Kemal/Barlas, Nami: Medenî Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 15. Bası, İstanbul 2008

Omağ, Merih Kemal: Anonim Şirketler Hukukunda Eşit İşlem İlkesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1986, C . I, Sa. 1, s. 3 vd.

Özkorkut, Korkut; Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Bir Dönem: Bağımsız Denetleme Kuruluşları, Ser­best Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler, Batider, 2005, C . XXIII Sa. 2, s. 31 vd. (Bağımsız Denetleme Kuruluşları)

Özkorkut, Korkut: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Etkileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Aralık 2011 – Cilt:27 – Sayı:4, s. 15 vd. (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)

Özsunay, Ergun: Borçlar Hukuku I, 2. Bası, İstanbul 1983

Özsunay, Ergun: Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim (m 411-448) Paneli, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2007, s. 46 vd.

Öztek, Selçuk: İç Hukukta Tahkim, Avrasya Günleri, Ekonomik ve Finansal İşbirliğinin Geliştirilmesinde Hukukî İhtilafların Çözümlenmesi Sempozyumu, 18-19 Haziran 1998, İstanbul 1999, s. 110 vd.

Paslı, Ali: Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi, İstanbul 2005

Passarge, Malte: Anforderungen an die Satzung einer Rechtsanwalts-AG, NJW 2005, s. 1835 vd

Pentzlin, Kurt: Die Zukunft des Familienunternehmens, erfolgreich von Generation zu Generation, 2. Aufl. Duesseldorf/Wien 1977

Pfitzmann, H. J.: Ausschluss und Austritt aus der personalistischen Kapitalgesellschaft, Bern-Frankfurt am Main 1974

Pleβke, Claudia: Die Satzungsstrenge im Aktienrecht- Mehr Gestaltungsfreiheit für die kapitalmarktferne Aktiengesellschaft-, Frankfurt am Main 2007

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Güncelleştirilmiş 9. Basıdan 10. Tıpkı Basım, İstanbul 2005; 11. Bası, 2010

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden yazılmış 13. Bası, İstanbul 2014

Prister, Hans Joachim: Drittbindung des Stimmrechts und Satzungsautonomie, Festschrift für Werner, Berlin, New York 1984, s. 657 vd.

Pulaşlı, Hasan: Bağlı Nama Yazılı Pay senetleri, Ankara 1992 (Bağlı Nama Yazılı Senet)

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku, 4. Bası, Adana 2007 (Şirketler Hukuku)

Pulaşlı¸ Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, 2. Baskı 2014.

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2013

Pulaşlı, Hasan: Alman Hukukunda Büyük Pay Sahiplerinin Azlığı Şirketten Çıkarma Hakkı, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul 2003, s. 649 vd.

Pulaşlı, Hasan: Corporate Governance (Kurumsal Yönetim İlkeleri): Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara 2003 (Corporate Governance)

Pulaşlı, Hasan: TTK Tasarısına Göre Oy Hakkındaki İmtiyazın Sınırı ve Etkisiz Olduğu Haller, Batider, 2008, C . XXIV, Sa. 3, s. 19 vd.

Pulaşlı, Hasan: Anonim Şirketlerde Yönetimde İmtiyaz ve Buna İlişkin Esas Sözleşme Düzenlemelerinin Anlam ve Etkisi, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 563 vd.

Şener, O. H.: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2012

Raiser, Thomas: Recht des Kapitalgesellschaften, 3. Aufl., München 2001

Reichert, Jochem: Beschlussmängelstreitigkeiten und Schiedsgerichtsbarkeit - Gestaltungs- und Reaktionsmöglichkeiten, Festschrift für Ulmer, 2003,    s. 511 vd.

Reinisch, Arnim: Der Ausschluss des Aktionärs aus der Aktiengesellschaft, Diss. Köln 1992

Jilg, Thomas: Die Treuepflicht des Aktionärs, Frankfurt am Main 1996

Rust, Walter/Ulbert, Udo: Die kleine Aktiengesellschaft, 2. Aufl., Freiburg 1996

Säcker, Franz Jürgen: Zur Beschlussfähigkeit des mitbestimmten Aufsichtsrates, JZ 1980, s. 82 vd

Saka, Zafer: Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul, İstanbul 2004

Schindler, H: Das Austrittsrecht in Kapitalgesellschaften, München 1999

Schmidt, Karsten: Schiedsfähigkeit von GmbH-Beschlüssen, ZGR 1988,           s. 523 vd.

Schucany, E.: Kommentar zum Schweizerischen Aktienrecht, 2. Aufl., Zürich 1960

Schürmann, Walter/Körfgen, Kurt: Familienunternehmen auf dem Weg zur Börse, 2. Aufl. München 1987

Seibert, Ulrich/Köster, Beate-Katrin/Kiem, Roger: Die Kleine AG,          3. Aufl., Köln 1996

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri: Ankara 2005

Serozan, Rona: Medenî Hukuk-Genel Bölüm, İstanbul 2004

Sönmez, Yusuf Ziayaeddin: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, 2007, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

Spindler, Gerald: Deregulierung des Aktienrechts?, AG 1998, s. 53 vd.

Sprockhoff, Tilman: Vorkaufsrechte an Aktien, Frankfurt am Main 2004

Sudhoff, Heinrich: Gesellschaftsvertrag der GmbH, 8. Aufl, München 1992

Sumer, Ayşe: Anonim Şirketlerde Azınlık Haklarının Kullanılması ve Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi, İstanbul 1991

Sümer, Ayşe: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenle Feshi, MÜ İİBF Dergisi, Yıl 2010, C. XXVIII, S. 1, s. 176 vd.

Tekinalp, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2013 (Ortaklıkların Yeni Hukuku)

Tekinalp, Ünal: Tek Kişilik Anonim Ortaklık I, Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık (Tek Ortaklı Şirket)

Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları, İstanbul 2012 (Bağlam)

Tekinalp, Ünal: Erişim Hakkı, Batider,

2006, C

. XXIII, Sa. 4, s. 4 vd. (Erişim Hakkı)

Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklık Payının Alım, Önalım, Geriyealım ve Benzer Haklara Konu Olması Sorunu, Medenî Kanun 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 345 vd. (Ortaklık Payının Haklara Konu Olması)

Tekinalp, Ünal: Halka Açık Anonim Şirketler Genel Kurullarında Oluşan Güç Boşluğu Sorununa İlişkin Çeşitli Çözümler, Öneriler ve Eleştiri, Kubilay’a Armağan, İstanbul 1975, s. 469 vd. (Güç Boşluğu)

Tekinalp, Ünal: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Kurumsal Yönetim Felsefesine Yaklaşımı, Uğur Alacakaptan’a Armağan, C. II, İstanbul 2008,           s. 635 vd. (Kurumsal Yönetim)

Tekinalp, Ünal: Türk Ticaret Kanunundaki Boşluk: Anonim Şirketin Önemli Sebeplerle Feshi, Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasına Karşı Etkili Bir Araç, İkt. Mal. 1974, XXI/8, s. 321 vd. (İkt. Mal. 1974, XXI/8) (Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmas)

Teoman, Ömer: Yaşayan Ticaret Hukuku, İstanbul 2003 (Yaşayan Ticaret Hukuku)

Teoman, Ömer: Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri, İstanbul 1978 (İntifa Senetleri)

Teoman, Ömer: Anonim Ortaklıkta Paysahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, İstanbul 1983 (Oy Hakkında Yoksunluk)

Timm, Wolfram: Beschlussanfechtungsklage und Schiedsfähigkeit im Recht der personalistisch strukturierten Gesellschaften, Festschrift für Hans-Joachim Fleck, ZGR Sonderheft 7, 1998, s. 365 vd. (FS für Fleck)

Timm, Wolfram: Treupflichten im Aktienrecht, WM 1991, s. 481 vd. (WM 1991)

Turanboy, Asuman: Insider Muameleleri, Ankara 1990

Ulaş, Işıl: Uygulamacı Gözüyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Bakış, Batider 2005, C . XXII, Sa. 2, s. 187 vd.

Ulmer, Peter: Begründung von Rechten für Dritte in der Satzung einer GmbH, Festschrift für Winfried Werner, Berlin, New York 1984, s. 912 vd. (Begründung von Rechten)

Ulmer, Peter: Verletzung schuldrechtlicher Nebenabreden als Anfechtungsgrund im GmbH-Recht, NJW 1987, s. 1847 vd. (NJW 1987)

Ulysses von Salis: Die Gestaltung des Stimm- und des Vertretungsrechts im schweizerischen Aktienrecht, Diss. Zürich 1996

Uzel, Necdet: Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam, İstanbul 2013

Üçışık, Güzin: Limited Şirkette Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003 (Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması)

Vogel, Hans-Albrecht: Die Familienkapitalgesellschaften, Zurich 1974

Vischer, Frank: Die Stellung der Verwaltung und die Grenzen der Delegationsmöglichkeit bei der grossen AG, Festgabe Wilhelm Schönenberger, Freiburg i. Ü. 1968, s. 345 vd.

Vollmar, Jürg: Grenzen der Übertragung von gesetzlichen Befugnissen des Verwaltungsrates an Ausschüsse, Delegierte und Direktoren, Diss. Bern 1986

Wahlers, Henning W.: Die Satzung der kleinen Aktiengesellschaft, München 2003

Wassmer, Martin Paul: Die GmbH & Stroh KG als Publizitäts- Vermeidungsmodel, GmbHR 2002, s. 412 vd.

Werner, Winfried: Zur Treuepflicht des Kleinaktionärs, Festschrift für Semler, 1993, s. 419 vd. (FS für Semler)

Werner, Winfried: Zum Erscheinen der 13. Auflage des Kommentars von Baumbach-Hueck zum Aktiengesetz, AG 1968, s. 181 vd. (AG 1968)

Wiedemann, Herbert: Die Übertragung und Vererbung von Mitgliedschaften bei Handelsgesellschaften, München, Berlin 1965

Wiesner, Peter: Zur Deregulierung des Aktienrechts, WM 1988, s. 1841 vd.

Winter, Martin: Mitgliedschaftlische Treubindungen im GmbH-Recht, München 1988

Yanlı, Veliye: Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Pay Sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Kılınması, İstanbul 2000 (Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması)

Yanlı, Veliye: Kamuyu Aydınlatma Açısından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Değerlendirilmesi, Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. II, İstanbul 2007, s. 1581 vd. (Kurumsal Yönetim İlkelerinin Değerlendirilmesi)

Yanlı, Veliye: Sermaye Piyasası Hukuku Çerçevesinde Halka Açık Anonim Şirketler ve Kamunun Aydınlatılması, İstanbul 2005 (Kamunun Aydınlatılması)

Yasaman, Hamdi: Sermaye Piyasası Hukuku’nun Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Üzerindeki Etkileri ve Sermaye Artırımı, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi, 2007, s. 847 vd.

Yıldız, Şükrü: TTK Tasarısına Göre Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi, Makalelerim, Ankara 2008 (Haklı Sebeplerle Fesih)

Yıldız, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara 2004 (Eşit İşlem İlkesi)

Yıldız, Şükrü: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler, MÜHFD, C. 18, S. 2, 2012, s. 809 vd. (Rüçhan Hakkı)

Yıldız, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, İstanbul 1996 (Yeni Pay Alma Hakkı)

Yıldız, Şükrü/Özbay, İbrahim: Bağlı Nama Yazılı Payların TTK               m. 418/f.4’de Yazılı Sebeplerle Kazanılmasında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Pay Sahiplerine Tanınan Gerçek Değerden Satın Alma Hakkı, XXII. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 2007, s. 5 vd.

Zimmermann, H.: Stimmrechtsaktien und ähnliche Rechtsgebilde, Zürich 1951

Zöllner, Wolfgang: Die Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht bei den privatrechtlichen Personenverbänden, München, Berlin 1963

İnternet Kaynakları

http://kap.gov.tr

http://www.kazanci.com.tr

http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi

http://www.mkk.com.tr

http://www.spk.gov.tr

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar