Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Koray DİNDAR
ISBN: 9786050511932
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Koray DİNDAR
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 126

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

Koray DİNDAR


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ .......................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

RÜÇHAN HAKKI

1.1. Rüçhan Hakkı Kavramı ......................................................................3

1.1.1. Tanımı........................................................................................3

1.1.2. Ortaya Çıkış Süreci....................................................................6

1.1.3. Hukuki Niteliği........................................................................10

1.1.3.1. Mali ve Yönetsel Hak Özelliği .......................................10

1.1.3.2. Nisbi Hak........................................................................13

1.1.3.3. Müktesep Hak.................................................................14

1.2. Rüçhan Hakkının Kapsamı...............................................................18

1.2.1. Sermaye Artırımı Açısından ....................................................18

1.2.2. Paylar Açısından......................................................................19

1.3. Rüçhan Hakkını Oluşturan Unsurlar ................................................22

1.3.1. Hakkın Öznesi .........................................................................22

1.3.2. Hakkın Konusu........................................................................23

1.3.3. Hakkın Doğumu ......................................................................26

1.3.4. Hakkın Kaynağı.......................................................................27

1.4. Rüçhan Hakkı Türleri .......................................................................29

1.4.1. Sözleşmeden Doğan Rüçhan Hakkı ........................................29

1.4.2. Kanundan Doğan Rüçhan Hakkı.............................................31

1.4.3. Şirket Genel Kurulu Kararı ile Rüçhan Hakkı.........................32

1.4.4. Kullanım Şekline Göre Rüçhan Hakkı....................................34

1.4.4.1. Doğrudan Kullanım ........................................................34

1.4.4.2. Dolaylı Kullanım ............................................................34

1.5. Karşılaştırmalı Hukukta Rüçhan Hakkı............................................35

1.5.1. İngiltere....................................................................................35

1.5.2. Amerika ...................................................................................36

x İçindekiler

1.5.3. İsviçre ......................................................................................38

1.5.4. Almanya...................................................................................39

1.5.5. AB Hukuku..............................................................................43

İKİNCİ BÖLÜM

RÜÇHAN HAKKININ KULLANILMASI VE ŞARTLARI

1.1. Rüçhan Hakkının Hak Sahipleri .......................................................45

1.1.1. Kanunen Yetkilendirilmiş Olanlar...........................................45

1.1.2. Esas Sözleşme ya da Genel Kurul Kararı ile Yetkilendirilme .47

1.1.2.1. İmtiyazlı Pay Sahipleri ...................................................47

1.1.2.2. İntifa Senedi Sahipleri ....................................................48

1.1.2.3. Tahvil Sahipleri...............................................................49

1.1.2.4. Şirket İşçilerinden Yeni Pay Alanlar...............................50

1.2. Rüçhan Hakkının Kullanım Şartları .................................................50

1.2.1. Maddi Şartlar...........................................................................50

1.2.1.1. Dış Kaynaklı Sermaye Artırımı ......................................50

1.2.1.2. Dış Kaynaklı Sermaye Artırımı Özel Düzenleme

Bulunmaması ...................................................................55

1.2.2. Şekli Şartlar .............................................................................55

1.2.2.1. İlan Edilmesi...................................................................55

1.2.2.2. Süre Şartı ........................................................................58

1.2.2.3. Kullanım Şekli................................................................59

1.2.2.3.1 Doğrudan Kullanım ................................................59

1.2.2.3.2 Dolaylı Kullanım ....................................................60

1.3. Rüçhan Haklarının Kullanılmaması .................................................60

1.4. Rüçhan Hakkının Kullanılmaması Sonucu Artan Payların

Akıbeti..............................................................................................61

1.4.1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Rüçhan Hakkının

  Kullanılmaması Sonucu Artan Payların Akıbeti......................61

1.4.2. Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Rüçhan Hakkının

Kullanılmaması Sonucu Artan Payların Akıbeti......................68

İçindekiler xi

1.5. Özel Durumlar ..................................................................................70

1.5.1. Anonim Şirketin Kendi Payları İçin Yaşanan Kullanım Sorunu... 70

1.5.2. Kanun ya da Sözleşme ile Yasaklama Hali..............................71

1.6. Rüçhan Hakkının Devredilmesi........................................................71

1.6.1. Pay Senediyle ..........................................................................72

1.6.2. Pay Senedinden Bağımsız Olarak............................................72

1.6.3. Bağlam Kuralları .....................................................................73

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RÜÇHAN HAKKININ KISITLANMASI VE KORUNMASI

2.1. Rüçhan Hakkının Kısıtlanması.........................................................75

2.1.1. Kısıtlama Türleri......................................................................78

2.1.1.1. Kaldırma .........................................................................78

2.1.1.2. Sınırlandırma ..................................................................78

2.1.1.3. Fiili Kısıtlama .................................................................79

2.1.2. Kısıtlama Şekilleri..................................................................80

2.1.2.1. Kanunla...........................................................................80

2.1.2.2. Esas Sözleşmeyle............................................................81

2.1.2.3. Genel Kurul Kararıyla ....................................................86

2.2. Rüçhan Hakkının Kısıtlanmasında Sermaye Sistemleri Ölçütü .......86

2.2.1. Esas Sermaye Sisteminde Kısıtlama Şartları...........................88

2.2.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Kısıtlama Şartları.......................96

2.3. Rüçhan Hakkının Korunması Yolları..............................................100

2.3.1. Hakkın İhlal Edilmesi Hali....................................................100

2.3.1.1. Doğrudan ......................................................................100

2.3.1.2. Dolaylı ..........................................................................102

2.3.2. Koruma Yolları ......................................................................103

2.3.2.1. Esas Sermaye Sisteminde Koruma ...............................103

2.3.2.2. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Koruma ...........................106

KAYNAKÇA.........................................................................................114


ADAMS, E.W. Jr: “Remedy for Denial of the Stockholder’s Preemptive Right”, 6 Intramural L. Rev. N.Y.U. 126, (1951).

ADAMSON, Frank L. “Corporations: Preemptive Right to Subscribe to

Stock Issues: Necessity of Action by theShareholder”, Michigan Law

Review, Vol. 47, No. 6 (Apr., 1949).

ADIGÜZEL, Burak: “Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Kaldırılması ve

Sınırlandırılması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, C.

18, S. 1. s. 1-48.

ADIGÜZEl, Burak: Sermaye Piyasası Hukuku, 3. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2018. (Sermaye Piyasası Hukuku)

AKDAĞ GÜNEY, Necla: “Anonim Şirketlerde Eşitlik İlkesi” , Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, C. 18, S. 3-4, s. 115-135.

AKIN, İrfan: “Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Artırımında Pay Sahiplerinin Hakları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013, C. 26, S. 106, s.

11-39.

AKIN, Murat Yusuf: Anonim Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler, 1. Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2014.

AKIN, Yusuf Murat: “Kayıtlı Sermayede Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması

veya İlgilinin Bu Hakkı Kullanımdan Yoksun Bırakılmasındaki Kıstaslar” , Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Avrupa

Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 1995.

AKKALE, Ruveyda Gülmisal: “Kayıtlı Sermaye Yapısı Hakkında Genel

Bilgi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Halka Açık Olmayan

Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermayenin Artırım Usulü”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 17, S. 1-2, s. 21-44.

AKÜNAL, Teoman: “Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerinin Yeni Pay Alma

Hakkı”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi,

1969, C. 3, S. 5, s. 257-278. (AKÜNAL, Yeni Pay)

AKYAZAN, Sıtkı: “Anonim Ortaklıklarda Paydaşların Müktesep Hakları”,

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1975, C. 8, S. 2, s. 37-54.

115

ALIŞKAN, Murat: Limited Şirketler, 1. Baskı, İstanbul: Legal Kitabevi,

2013. (Limited Şirketler)

ALIŞKAN, Murat: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Anonim Şirketleri Denetlemesi ve İlgili Fesih Davaları, 1.

Baskı, İstanbul: Legal Kitabevi, 2007. (Fesih Davaları)

ALTAŞ, Soner: “Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler”, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara 2019.

ALTAŞ, Soner: Şirketler Hukukuna İlişkin Yüksek Yargı Kararları, 2. Baskı,

Ankara: Seçkin Hukuk, 2018. (Yüksek Yargı Kararları)

ALTAŞ, Soner: Şirketler Hukukunda Neler Değişti, 7. Baskı, Ankara: Seçkin

Hukuk, 2014. (Şirketler Hukukunda Neler Değişti)

ALTAŞ, Soner: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler, 8. Baskı,

Ankara: Seçkin Hukuk, 2017. (Anonim Şirketler)

ALTAY, Sıtkı Anlam: Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı

Ortak Girişimler (Equity Joint Ventures), 1. Baskı, İstanbul: Vedat

Kitapçılık, 2009.

ANSAY, Tuğrul: “Anonim Şirketler Hukuku” , 6. Baskı, Ankara 1982.

ARSLANLI, Halil: “Anonim Şirketler I, Umumi Hükümler” , 3. Bası,

İstanbul 1960. (ARSLANLI, Umumi Hükümler)

ARSLANLI, Halil: “Anonim Şirketler, C. 1, B. 2, İstanbul 1959.

AYDIN, Değirmencioğlu Nihan, Anonim Şirketlere Rüçhan Hakkı, Kocaeli

Üniversitesi, Sosyalk Bilimler Enstitüsü, 2020, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

AYDIN, Fazıl: En Son Değişiklikler ile Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirketler, 1. Baskı, Ankara: Bilge Yayınevi, 2013.

AYHAN, Rıza / Çağlar, Hayrettin / Özdamar, Mehmet: Şirketler Hukuku

Genel Esaslar, Ankara: Yetkin Yayınları, 2019

AYTAÇ, Zühtü: “Anonim Ortaklıklarda Rüçhan Hakkı”, Ticaret Hukuku ve

Yargıtay Kararları Sempozyumu II, Ankara 1985, s. 297-340.

BAHAR Sayın, Hediye: Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, 1. Baskı, Eskişehir: On İki Levha Yayıncılık, 2015.

116

BAHTİYAR, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra: Yeni TTK’ya Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları, 1. Baskı, İstanbul: Beta, İstanbul, 2014

BAHTİYAR, Mehmet: “Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı, İstanbul, 1996. (BAHTİYAR, Kayıtlı Sermaye)

BAHTİYAR, Mehmet: “Ortaklıklar Hukuku”, 9. Baskı, İstanbul 2015.

(BAHTİYAR, Ortaklıklar)

BALLANTİNE, I: “Pre-emptive Rights in Close Corporations”. The University of Chicago Law Review. Vol.23, No.4, 1956, s.697-698.

BERGER, Don: “Shareholder Rights under the German Stock Corporation

Law of 1965”. Fordham Law Review. Vol.38, No.4, 1970, s.721-722.

BERNDT, Markus: “Global Differences in Corporate Governance Systems:

Theory and Implications for Reforms”, Harvard Law School John M.

Olin Center for Law, Economics and Business Discussion Paper Series:

Paper 303, (2000), s.30-31.

BESEN, Murat: Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar, İstanbul: On İki

Levha Yayıncılık, 2018.

BİÇER, Levent: “Anonim Şirketlerde Şartlı Sermaye” , İstanbul 2010.

BİLGEÇ, Hakan: Anonim Şirketlerde Oyda İmtiyaz, Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.

BİLGİLİ, Fatih/Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa: Dora

Kitabevi, 2013. (Şirketler Hukuku)

BİLGİLİ, Fatih/Demirkapı, Ertan: Ticaret Hukuku Dersleri, 2. Baskı: Dora,

Bursa, 2012. (Ticaret Hukuku Dersleri)

BİRSEL, Mahmut: “Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları”, İmran Öktem’e

Armağan, Ankara 1970.

BOZGEYİK, Hayri: “Pay Sahibinin Hakları, Borç ve Yükümlülükleri”, Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Konya 2013.

BOZKURT, Tamer: Ticaret Hukuku, 2. Baskı, Ankara: İkinci Sayfa, 2009.

BRENDA, Hannigan, Company Law, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2012.

117

CAN, Mustafa Erdem: Şirketler Hukuku Dersleri, Ankara: Ankara Basım

Ofset Matbaacılık, 2017.

CANÖZÜ, Salih: Anonim Şirketlerde Kar Payının Tespiti ve Dağıtılması, 1.

Baskı, Ankara: Seçkin Hukuk, 2015.

CANPOLAT, Selin Sert: “Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının İncelenmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2008, S. 74, s. 158-190.

CENKCİ, Esra: “Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yeni Pay Alma Hakkının Sınırlandırılması Bağlamında Genel Kurulun Yetkileri Alman ve İsviçre

Hukuku ile Karşılaştırılmalı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016, S.

122, s. 315-336.

CENKCİ, Esra: Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi, 1. Baskı,

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2015. (Kayıtlı Sermaye Sistemi)

ÇAĞLAR, Hayrettin: Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010.

ÇAMOĞLU, Ersin: (Ünal Tekinalp/Reha Poroy), Ortaklıklar Hukuku I (Ortaklıklar I), 13. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2014.

ÇEKER, Mustafa: “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret

Hukuku” , 8. Baskı, Adana 2014.

ÇEKER, Mustafa: Ticaret Hukuku Genel Esaslar, 3. Baskı, Adana: Karahan

Kitabevi, 2016. (Genel Esaslar)

ÇELİK, Aytekin: Ticaret Hukuku, 8. Baskı, Ankara: Seçkin Hukuk, 2018.

ÇELİKYURT, Faruk: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkının Donması, Beta, 2017.

ÇOSTAN, Hülya: “Yönetim Kurulu Karar Alma Usulleri, Oy Hakkı, Yetersayılar ve Toplantı Talep Hakkı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,

2012, C. 28, S. 3, s. 155- 190.

DAWKİNS, Lori A.: “Shareholders’ Preemptive Rights in West Virginia”,

West Virginia Law Review, Vol. 97, Iss. 2 (1995), Art. 8.

DOĞANAY, İsmail: “İzahlı ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ile Tatbikat Kanunu ve Tahkim Müessesesi, Ankara 1964.

DOĞANAY, İsmail: “Türk Ticaret Kanunu Şerhi” , C. 1, B. 2, Ankara 1981.

118

DOĞANAY, İsmail: İzahlı ve İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ile Tatbikat Kanunu ve Tahkim Müessesesi, Ankara 1964.

DOMANİÇ, Hayri: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, TTK Şerhi II,

İstanbul 1988.

DRİNKER, Henry S. “Corporations: Preemptive Right of Shareholders to

Subscribe to New Shares”. Harvard Law Review. 1930.

DURAL, Mustafa; Suat Sarı, Türk Özel Hukuku C. I, Temel Kavramlar ve

Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, 11. Baskı, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2016.

ENRİQUES, Luca / Tröger, Tobias H. (Eds) / Fried, Jesse M.: Powering

Preemptive Rights with Presubscription Disclosure, in The Law and

Finance of Related Party Transactions, European Corporate Governance

Institute: Cambridge University Press, 2019, s.80-104.

EPÇELİ, Sevgi: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Yeni Pay Alma Hakkı

İle İlgili Olarak Getirdiği Düzenleme, Eleştiriler ve Öneriler” , İstanbul

Barosu Dergisi, 2010, C. 84, S. 6, s. 3590-3625.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara: Yetkin

Yayınları, 2013.

ERİŞ, Gönen: “Anonim Şirketler Hukuku” , Ankara 1995.

ERİŞ, Gönen: “Türk Ticaret Kanunu Ticari İşletme ve Şirketler” , C. 2, 4.

Bası, Ankara 2010.

ERİŞ, Nükhet: “Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarının Yatırımcı Davranışları Üzerindeki Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir

Çalışma”Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

ERÜRETEN, Bahir Mazhar: “Açıklamalı, Uygulamalı, İçtihatlı Anonim Şirket ve Davaları, İstanbul 1988.

FORSTMOSER, Peter; Arthur Meier-Hayoz; Peter Nobel, Schweizerisches

Aktienrecht, Bern, Stämpfli Verlag AG, 1996.

FREY, Alexander Hamilton: “Shareholders Pre-emptive Rights”, Yale Law

Journal, Vol.38. No.5, 1929.

119

GÖKSOY, Yaşar Can: “Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Yeni Pay Alma

Hakkının Kaldırılması” , Bilgi Toplumunda Hukuk. Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, C. 1, İstanbul 2003, s. 363-440.

GÖRMEZ, Onur: “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Rüçhan Hakkının Kısıtlanması” , İstanbul 2017.

GÜÇLÜ, Hamide Merve: “Anonim Şirketlerde Şartlı Sermaye Artırımı”,

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim

Dalı, Yükseklisans Tezi, Konya, 2013

HERBERT, Harrer; Olaf Grabowski, “Bezugsrechtsausschluß bei Maßnahmen der Kapitalbeschaffung von Aktiengesellschaften”, Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht, Vol. 5, Issue: 1 (2009), s. 11.

HİLLS, George S. “Preemptive Right of Preferred Stockholders to Subscribe

to New Stock”, 5 New York Law Review, 1927, s. 214-215.

HİRSCH, Ernst: “Ticaret Hukuku Dersleri”. 3. Baskı, İstanbul 1948.

İMREGÜN, Oğuz: “Anonim Ortaklıklar”, 4. Bası, İstanbul 1989. (İMREGÜN, Ortaklıklar 1989)

İMREGÜN, Oğuz: “Anonim Ortaklıklarda Kurucu Senetleri”. Journal of Istanbul University Law Faculty, 2011, 45(1-4), 477-491.

İMREGÜN, Oğuz: “Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat İhlalleri ve Bunları Telif Çareleri” ,

İstanbul 1962. (İMREGÜN, Menfaat İhlalleri)

İMREGÜN, Oğuz: “Ortaklıklar Hukuku” , 3. Baskı, İstanbul 1974.

İPEKÇİ, Nizam: Şirketler Hukuku İlkeleri, Olgaç Yayınevi,1986

İPEKEL KAYALI, Ferna: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Kayıtlı Sermaye Düzenlemesi Ve Bu Düzenlemenin Sermaye Piyasası

Hukuku Işığında Değerlendirilmesi” , 2013, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e

Armağan, C. 2, s. 1413-1456.

KARAHAN, Sami: “Şirketler Hukuku” , 2. Baskı, Konya 2013.

KARASU, Rauf: “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerde emredici hükümler ilkesi”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi, 18(2), 2012, 311-332.

120

KARAYALÇIN, Yaşar: “Özel Hukukta Meseleler ve Görüşler. (II) Hukuki

Mütalâalar” , Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları,

Ankara 1983, No: 147.

KARSLIOĞLU, Hasan: Anonim Şirketlerde Örtülü Kar Dağıtımı, Ankara:

Adalet Yayınevi, 2015.

KATJA, Plückelmann, Gesellschaftsrecht Kommentar, Ed. Armin Schwerdtfeger, 3. Auflage, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2015, AktG § 186, N.

15.

KAYA, İsmail Mustafa: Şartlı Sermaye Artırımı, 1. Baskı, Ankara: Yetkin

Yayınları, 2009.

KAYAR, İsmail: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Hukuku,

4. Baskı, Ankara: Seçkin Hukuk, 2017.

KENDİGELEN, Abuzer: “Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve

İlk Tespitler” , 1. Baskı, İstanbul 2011.

KENDİGELEN, Abuzer: Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, 1.

Baskı, İstanbul: Beta, 1994.

KENDİGELEN, Abuzer: Türk Ticaret Kanunu Tasarısında İntifa Senetleri.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2004.

KEŞLİ, Ahmet: “Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme” , Şirketler Hukuku,

2. Baskı, Konya 2013.

KILIÇOĞLU, Ahmet M: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, 2012.

KIRCA İsmail/ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal/MANAVGAT Çağlar:

“Anonim Şirketler Hukuku” , C. 2/2, Ankara 2016.

KORKUT Ömer: “Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı” , Adana 2012.

KORKUT, Ömer: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği” , İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, 2013, C. 71, S. 2. s. 275-286.

LAPRADE, Frank Martin: “Rights and Obligations of Shareholders: National Regimes and Proposed Instruments at EU Level for Improving

121

Legal Efficiency”, European Parliament Directorate-General For Internal Policies: Policy Department, C: Citizens’ Rights and Constitutional

Affair. 2012.

LUTTER, Marcus:Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, München

1973,§186,s.49-50.

MADS, Andenas; Frank Wooldridge, European Comparative Company Law,

First Published, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

MORAWETZ, Victor: “The Preemptive Rights of Shareholders”, Harvard

Law Review, Vol.42, No.2, 1928.

MOROĞLU, Erdoğan: “Anonim Ortaklıklarda Esas sermaye Artırımı, 2.

Baskı, İstanbul 2003. (MOROĞLU, Esas Sermaye)

MOROĞLU, Erdoğan: “Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının

Hükümsüzlüğü” , güncelleştirilmiş ve genişletilmiş 8. Baskı, İstanbul,

2017. (MOROĞLU, Hükümsüzlük)

MOROĞLU, Erdoğan: “Anonim Ortaklıkta Sermaye Artırımı”, Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3. Baskı, İstanbul 2015. (MOROĞLU, Sermaye Artırımı)

MOROĞLU, Erdoğan: “Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu”

(Sermaye Piyasası), 15. Yıl Sempozyumu, Ankara, Nurol Matbaacılık,

1998.

MOROĞLU, Erdoğan: “Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta

Esas Sermaye Artırımının Hukuki Niteliği”, İÜMHAD,C.6, S.9, 1972,

s. 31-40.

MOROĞLU, Erdoğan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve

Öneriler, 8.Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2016. (Ticaret Kanunu Öneriler)

MOROĞLU, Erdoğan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim

Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü (Hükümsüzlük), 6.

Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2012.

OĞUZMAN, Kemal; Nami Barlas, Medeni Hukuk, 14. Bası, İstanbul, Arıkan, 2007, s. 137.

122

OMAĞ, Merih Kemal: “Anonim Şirketler Hukukunda Eşit İşlem İlkesinin

(Hukuki) Sonuçları” , Hukuk Araştırmaları, C. 1 , S. 1. s. 1-8.

ÖZKORKUT, Korkut: “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Kararlarının

İptali” , Ankara 1996.

ÖZSUNGUR, Fahri: “Rüçhan Hakkının Kullanılmaması ve Sermaye Artırımında Pay Taahhütlerinin Kısmen Yerine Getirilmesi Sorunu” , Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, C. 4, S. 2, s. 145-164.

PİSTOR, Katharina / Keinan, Yoram / Kleinheisterkamp, Jan / West, Mark

D. “The Evolution of Corporate Law: A Cross-Country Comparison”,

Journal of International Economic Law, Vol.23, No.4, (2003), s.824-825.

PULAŞLI, Hasan: “Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve

Müeyyidesi” , Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 17,

S. 1-2, s. 885-889.

PULAŞLI, Hasan: “Şirketler Hukuku Genel Esaslar”, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ankara 2017. (PULAŞLI, Genel Esaslar)

PULAŞLI, Hasan: “Şirketler Hukuku Şerhi Cilt II”, 2. Baskı, Ankara 2015.

(PULAŞLI, Şirketler Hukuku Şerhi)

PULAŞLI, Hasan: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı” (Sermaye), BATİDER, C. 23, S. 4 (2006).

PULAŞLI, Hasan: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2006, C. 23, S.

4, s. 35-90.

REİNHARD, Marsch-Barner, Aktiengesetz, Ed. Tobias Bürgers/Torsten

Körber, 4. Neu bearbeitete Auflage, Heidelberg, C.F. Müller, 2017,

AktG § 186.

SARAÇ, Tahir: “Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı” , Ankara 2009. (SARAÇ, Şarta Bağlı Sermaye Artırımı)

SARAÇ, Tahir: “Esas Sözleşme Değişiklikleri”, Şirketler Hukuku, 2. Baskı,

Konya, 2013. (SARAÇ, Esas Sözleşme)

SCHÜRNBRAND, Jan; Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band

4, §§ 179-277, Ed. Wulf Goette/Mathias Habersack/Susanne Kalss, 4.

123

Auflage, Münich, Verlag C. H. Beck/Verlag Franz Vahlen, 2016, AktG

§ 186, N. 11, 88.

SERT CANPOLAT, Selin: “Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının İncelenmesi” , Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2008, S. 74, s. 158-190.

SEVİ, Ali Murat: “Anonim Ortaklıklarda Sermayenin Oluşturulması ve Pay

Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı”, 1. Baskı, Ankara 2013.

SİRMEN, Lale: “Eşya Hukuku”, 5. Baskı, Ankara 2017.

SUMER, Ayşe: Ticaret Hukuku Ders Kitabı, İstanbul: Beta, 2015.

ŞENER Oruç Hami: “Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı”, 2. Baskı, Ankara

2015.

ŞENER, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı,

3. Baskı, Ankara: Seçkin Hukuk, 2017. (Ortaklıklar Hukuku)

TAŞDELEN, Nihat: “Anonim Ortaklıkta Rüçhan Hakkı”, Dicle Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, S.5. Diyarbakır 1992.

TDK: https://sozluk.gov.tr/ (12.01.2022).

TEKİL, Fahiman: “Şirketler Hukuku” , C. 2 Anonim Şirketler, İstanbul 1976.

TEKİL, Fahiman; Şirketler Hukuku: Anonim Şirketler (Anonim), 2. Baskı,

İstanbul, Otağ Matbaacılık, 1978, s. 451.

TEKİNALP, Ünal/ Poroy, Reha /Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif

Hukuku, 12. Baskı, İstanbul: Vedat Kitapçılık,2010 (Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku).

TEKİNALP, Ünal/POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin: “Ortaklıklar Hukuku

I”, Güncellenmiş, Yeniden Yazılmış 14. Baskı, İstanbul 2019. (TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), Ortaklıklar I)

TEKİNALP, Ünal/POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin: “Ortaklıklar Hukuku

II”, Yeniden Yazılmış 13. Baskı, İstanbul 2017. (TEKİNALP (POROY/

ÇAMOĞLU), Ortaklıklar II)

TEKİNALP, Ünal/POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin: “Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku ”, 11. Baskı, İstanbul 2009. (TEKİNALP (POROY/

ÇAMOĞLU), Ortaklıklar ve Kooperatif)

124

TEKİNALP, Ünal: “70 Sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Ticaret Kanunu” , Bankalar ve 70 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sempozyumu, Ankara 1983.

TEKİNALP, Ünal: “Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku” , 3. Bası, İstanbul 2013.

TEKİNALP, Ünal: “Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları” , İstanbul 1982.

TEKİNALP, Ünal: “Sermayeyi Artırmada ‘Çift Usul’ün Geçerliliği ve Gerekliliği Sorunu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1996, C. 18, S. 4,

s. 3-7.

TEKİNALP, Ünal: “Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek

Kişi Ortaklığının Esasları”, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 2012. (TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları)

TEOMAN, Ömer: “Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri” , İstanbul 1978.

(TEOMAN, İntifa Senetleri)

TEOMAN, Ömer: “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı, Pay Sahibinin

Eşitliği İlkesi, Bağlılık Yükümü ve Kazanç Paylarına İlişkin Bir İsviçre

Federal Mahkemesi Kararı (BGE 91 II 298)” İktisat ve Maliye Dergisi,

1978, C. 19, s. 261-269.

TEOMAN, Ömer: “İsviçre Federal Mahkemesinin Anonim Ortaklıklara İlişkin 22 Eylül 1976 Tarihli Kararı (BGE 102 II 265) Sermaye Artırımı ve

Pay Sahiplerinin Eşitliği İlkesi, Genel Kurul Kararlarının İptali” İktisat

ve Maliye Dergisi, 1978, C. 24, S. 4.

TEOMAN, Ömer: Yaşayan Ticaret Hukuku (Hukuki Mütalaalar), Kitap 14:

2010- 2011, 1. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2012.

TURANLI, Hüsnü: “Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü”, Gazi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, 2013, C. 17, S. 1 – 2, s. 939-960.

TÜRK, Hikmet Sami: “Yargıtay Kararları” , Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1967/1968, C. 4, S. 2, s.687-757.

TÜRKMEN, Emre: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yeni Pay

Alma Hakkına Genel Bir Bakış”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C.19, İzmir,

2017.

125

TÜRKOĞLU, Utku, Ferah: Türk Anonim Şirketler Hukukunda Kayıtlı Sermaye Sistemi, Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

UDO, Terstege, Bezugsrechte bei Kapitalerhöhungen: eine ökonomische

Analyse aus Aktionärssicht, 1. Auflage, Wiesbaden, Deutscher Universitäts-Verlag GmbH, 2001.

UYSAL, Esra: Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar, 2. Baskı,İstanbul: On

İki Levha Yayıncılık, 2018.

ÜÇIŞIK, Güzin/Çelik, Aydın: Anonim Ortaklıklar Hukuku, I. Cilt, 1. Baskı,

Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.

ÜNAL, Tekinalp (Reha Poroy/Ersin Çamoğlu), Ortaklıklar ve Kooperatif

Hukuku (Ortaklıklar ve Kooperatif), 10. Basım, İstanbul, Arıkan, 2005.

WALL, Peter: “Corporation Law: Exceptions to Stockholder’s Preemptive

Right”. University of Colorado Law Review. Vol.35, No.4, 1963.

YASAMAN, Hamdi: Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku İle İlgili Makaleler, Mütalaalar, Bilirkişi Raporları, C.2. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2013.

YILDIZ Şükrü: “Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem

İlkesi” , Ankara 2004. (YILDIZ, Eşit İşlem)

YILDIZ, Şükrü: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Rüçhan Hakkı Konusunda Getirilen Değişiklikler”, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu

Beklerken Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, C. 18, S. 2, İstanbul 2012, s. 809-

817. (YILDIZ, Değişiklikler)

YILDIZ, Şükrü: “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”, 1. Baskı, İstanbul 1996. (YILDIZ, Yeni Pay Alma Hakkı)

YILDIZ, Şükrü: “Anonim Ortaklıkta Yeni Pay Alma Hakkı”. Doktora Tezi.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

YILDIZ, Şükrü: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim ve Limited

Şirketlere İlişkin Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi” , Türk Ticaret

Kanunu Tasarısı Konferans Bildiriler Tartışmalar, 13-14 Mayıs 2005,

(YILDIZ, TTK Değerlendirmesi)

126

YILDIZ, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi (Eşit İşlem), 1. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004.

YİĞİT, İlhan: Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan

Sorunlar, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2005.

YÜCE, Aydın Alber: “İsviçre Anonim Şirketler Hukuku Revizyon Tasarısının Şirket Sermayesi ve Paylar Bakımından Getirdiği Bazı Yenilikler”,

2017, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 2, s. 55-

79

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar