Arabululuculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim ERMENEK
ISBN: 9786050507379
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ERMENEK
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 290

Ülkemizde medenî usûl hukuku alanında son dönemlerde üzerinde en çok tartışılan konuların başında arabuluculuk gelmektedir. Ancak bu tartışmalar arabuluculuk müessesesinin işlevi ve işleyişinden  ziyade arabulucuya başvuru zorunluluğu ve bunun kapsamı etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda, özellikle arabulucuya başvuru zorunluluğunun kabulü ve bu zorunluluğun kapsamının her geçen gün genişletilmesi, tartışmaların sertliğini daha da arttırmıştır. Bu tartışmalarda özellikle iki nokta ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, iradesi dava açma yönünde tecelli etmiş ve hak temelli bir mücadeleye hazırlanan kişilerin, arabuluculuğun doğasına aykırı olarak, arabulucuya başvuruya zorlanması ve bu zorunluluğun hak arama özgürlüğü karşısındaki durumudur. İkincisi ise uyuşmazlığın taraflarından birisinin zayıf olması hâlinde, arabuluculuk sürecinde ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin yaratabileceği muhtemel sonuç adaletsizliğidir.

Gün geçtikçe ve artan bir hızla genişleyen arabulucuya başvuru zorunluluğunun bugünkü kapsamında, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf durumdaki işçi, kiracı ve tüketici gibi kesimlerin taraf olduğu uyuşmazlıklar önemli bir yer tutmaktadır. Böyle olunca, Anayasasının 2’nci maddesine göre kendisini sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletine, bu alanda da önemli bir sorumluluk düşmektedir. Şöyle ki, sosyal ve ekonomik açıdan daha zayıf durumdaki toplum kesimlerinin, söz konusu yönler itibariyle daha güçlü olanlar karşısında sırf bu konumları sebebiyle haksızlığa uğratılmamaları ödevi arabulucu önündeki hak mücadelesinde de yerine getirilmelidir.

Esasen zayıf tarafın korunması gerekliliğinin arkasında, asgarî düzeyde de olsa herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için kendilerine gerekli hukukîve ekonomik desteğin verilmesi ve böylece insan onurunun korunması düşüncesi yatar. Bu korumanınşeklive içeriği, hakkın elde edilmesi veya korunması için başvurulan merciin statüsüne göre değişir. İdarî mercilere başvurulması hâlinde korumanın kapsam ve şekliile yargısal mercilerce sağlanan korumanın kapsam ve şeklibirbirinden farklıdır. Arabuluculuğa başvurulması hâlinde de korumanın kapsam ve içeriği farklı olacaktır. Bu noktada şu iki hususa özellikle dikkat edilmelidir. Öncelikle uyuşmazlığın taraflarından birisinin zayıf olduğu hâllerde hangi uyuşmazlık çözüm yöntemi tercih edilmiş olursa olsun, taraflar arasındaki güç eşitsizliğini fiilî olarak ortadan kaldırmak ve taraflar arasında mutlak bir eşitlik sağlamak mümkün değildir. İkinci husus ise uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin toplumsal değişim ve dönüşüme kayıtsız kalamayacağıdır. Toplumsal değişim ve dönüşümün hızı karşısında, yargının klasik pozisyonunu koruması ve onu devam ettirmesi mümkün görünmemektedir. Son dönemlerde, neredeyse her yıl yargı reformu adı altında yapılan onlarca değişikliğe rağmen, yargının etkin ve verimli hâle getirilememesi, bilakis sorunların büyüyerek devam etmesi bu çıkarımı desteklemektedir. 

Arabuluculuk, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere, tarafların kendi geleceklerini kendi iradeleriyle tayin ettikleri bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu uyuşmazlık çözüm yönteminde süreç adaletinin sağlanması daha ziyade arabuluculuk faaliyetinin gerçekleştirilme biçimine göre şekillenirken, sonuç adaletinin sağlanması ise tarafların iradelerine göre şekillenmektedir.. Arabuluculuk sürecinden beklenti taraf iradelerinin kendi menfaatleri etrafında şekillenmesidir. Menfaatler etrafında şekillenen taraf iradesinin sonuç adaletinin gerçeklemesine etkisi ise iradenin sağlıklı oluşumuna bağlıdır. Zayıf tarafın iradesinin içsel veya dışsal faktörlerle bozulduğu hâllerde, bunun arabuluculuk sürecinde ne oranda ve ne şekilde giderilebileceği bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır.  


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII

İÇİNDEKİLER XI

KISALTMALAR CETVELİ XVII

GİRİŞ 1


BİRİNCİ BÖLÜM

ARABULUCULUK SÜRECİNDE ZAYIF TARAFIN KORUNMASI GEREKLİLİĞİNİN TEORİK VE PRATİK TEMELLERİ


§ 1. Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Tespiti ve Mağdur Edilme Riski 5

A. Genel Olarak Mağdur Edilme ve Zayıf Taraf Kavramları 5

B. Zayıf Taraf Açısından Mağdur Edilme Riski 8

C. Zayıf Tarafın Mağdur Edilmesine Yol Açan Muhtemel Nedenler 9

§2. Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunmasının Sınırlandırılması Gerekliliği 14

A. Konunun Genel Çerçevesi 14

B. Sınırlandırma Gerekliliği Açısından Değerlendirici Arabuluculuk 15

C. Tasarruf Yetkisi Açısından Sınırlandırılma Gerekliliği 16

§3. Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması Gerekliliğinin Teorik Temelleri 18

A. Genel Olarak 18

B. Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması Açısından Sosyal Devlet İlkesi 20

C. Uluslararası Belgeler Çerçevesinde Zayıf Tarafın Korunması Gerekliliği 25

I. Genel Olarak 25

II. Kadın ve Çocukların Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 26

III. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 28

IV. İşçilik Alacaklarının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler 31

D. Zayıf Tarafın Tespiti Açısından Bağımlılık Koşulu 33

E. Zayıf Tarafın Özel Olarak Korunmasını Gerektiren Bazı Hâller 38

I. İş Uyuşmazlıklarında Zayıf Tarafın Korunması 38

II. Tüketici Uyuşmazlıklarında Zayıf Tarafın Korunması 44

III. Kira Uyuşmazlıklarında Zayıf Tarafın Korunması 54

IV. Diğer Dezavantajlı Gruplar ile Kadın ve Çocukların Korunması 63

§4. Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması Gerekliliğinin PratikTemelleri 68

A. Arabuluculuk Mevzuatı Nedeniyle Zayıf Tarafın Korunması Gerekliliği 68

I. Genel Olarak 68

II. İhtiyarî Arabuluculuk 69

III. Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu 71

IV. Arabulucuya Başvuru Zorunluluğuna İlişkin Eleştiriler 72

B. Arabulucuya Başvuru Zorunluluğuna İlişkin Uygulamadan Kaynaklanan Hukukî Belirsizlik 75


İKİNCİ BÖLÜM

ZAYIF TARAFIN KORUNMASI AÇISINDAN

ARABULUCULUK SÜRECİ


§5. Arabuluculuk Sürecinde İrade Serbestisi ve Arabuluculuğun Bazı Temel İlkeleri ile Zayıf Tarafın Korunması Arasındaki İlişki 81

A. Arabuluculuk Sürecinde İrade Serbestisi ve Sınırlandırılması 81

I. Konunun Genel Çerçevesi 81

II. Arabuluculuğa Elverişlilik 82

III. Arabuluculuk Sürecinde İrade Serbestisi ve  Sınırları 87

IV. Arabuluculuk Sürecinin Gönüllülüğü 93

B. Medenî Yargının Bazı İlkelerinin Arabuluculuk Sürecindeki İz Düşümleri 95

I. Genel Olarak 95

II. Tasarruf İlkesi 96

III. Taraflarca Getirilme İlkesi 99

IV. Taleple Bağlılık İlkesi 101

V. Yeni Uyuşmazlık Konusu ve Talep Eklemenin Sınırlandırılmaması 104

§6. Arabuluculuk Mevzuatı ve Uygulamaları Nedeni ile Zayıf Tarafın Korunması Gerekliliği 106

A. Arabuluculuk Sürecinde Kamu Düzeni 106

I. Arabuluculuk Açısından Kamu Düzeninin Tespiti 106

II. Arabuluculuk Sürecinde Kamu Düzeninin Değerlendirilmesi 111

B. Arabuluculuk Sürecinde Eşitlik İlkesinin Uygulanması 115

C. Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik İlkesi 124

D. Arabulucunun Tarafsızlığı ve Aydınlatma Yükümlülüğü 128

§7. Zayıf Tarafın Korunması Açısından Arabulucunun Yetkisinin Sınırları 131

A. Arabulucuya Başvuru ve Kesin Hukukî Koruma İhtiyacı 131

B. Arabuluculuk Faaliyetinin Niteliği 134

I. Arabuluculuğun Bir Kamu Hizmeti Olması 134

II. Arabuluculuğun Bir Yargısal Faaliyet Olmaması 137

C. Arabulucunun Hukukî Statüsü ve Yetkisinin Sınırları 140

I. Arabulucunun Hukukî Statüsü 140

II. Arabulucunun Yargısal Faaliyette Bulunamaması 141

III. Arabulucunun Yardımcı Kişilere Başvurması 143

§8. Zayıf Tarafın Korunmasında Arabulucunun Rolünün Değerlendirilmesi 145

A. Genel Olarak 145

B. Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunmasına İlişkin Görüşler 146

I. Arabulucunun Sürece Müdahalesine Gerek Olmadığını Savunan Görüş 146

II. Zayıf Tarafın Korunması Gereken Hâllerde Arabuluculuğun Yasaklanmasını Savunan Görüş 149

III. Arabulucunun Sürece Müdahale Edebileceğine İlişkin Görüşler 151

1. Genel Olarak 151

2. Gläßer Yaklaşımı 152

3. Kavramaya Yönelik Tavsiyede Bulunma 153

4. Hukukî Tavsiyelerde Bulunma 154

5. Müdahaleci Yaklaşımlara İlişkin Değerlendirme 156

IV. Arabulucunun Gerektiğinde Süreci Sonlandırabilmesine İlişkin Görüş 162

V. Arabulucunun Zayıf Tarafı Hukukî Danışmana Yönlendirebileceğini Savunan Görüş 164

VI. Zayıf Tarafın Korunması İçin Hukukî Destek (Avukat Desteği) Verilmesi Zorunluluğunu Savunan Görüş 166

VII. Arabuluculuk Sonucunun Kontrol Edilmesi  Gerektiğini Savunan Görüş 168

VIII. Zayıf Tarafın Korunması İçin Aşamalı Model Uygulanması Gerektiğini SavunanGörüş 171

IX. Arabulucu Şikâyet Sistemi 173

X. Arabuluculuk Sürecinde Belirli Şekillere Uyulması Zorunluluğunu Savunan Görüş 174

XI. Soğuma Sürecinin Vazgeçilmezliğini (Cayma Hakkını) Savunan Görüş 176

XII. Görüşlerin Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi 178


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARABULUCULUK SONUÇ ANLAŞMASINDAN SONRA ZAYIF TARAFIN KORUNMASI VE ARABULUCULUĞUN STATÜSÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ


§9. Zayıf Tarafın Korunması Açısından Arabuluculuk Sürecinin Kalitesinin Değerlendirilmesi 185

A. Genel Olarak 185

B. Varsayımsal Bir Yargı Kararı İçeriği ile Mukayese 186

C. Taraf Memnuniyeti 188

D. Arabulucu Vasıtasıyla Kriter Katalogları Oluşturma ve Sonuçları Değerlendirme 190

Stulberg’in ortaya koyduğu kriterlerdeki, karşı tarafın çatışan menfaatine hoşgörü gösterilmesi gibi bazı kriterler açık değildir. Bazıları da sonucun alenileştirilmesi gibi arabuluculuğun temel ilkeleri ile (gizlilik ilkesi ile) uyumlu değildir. Ayrıca burada kullanılan kriterlerin neredeyse tamamı bir değerlendirmeyi gerektirir. Değerlendirme sonucunun ise göreceli olması kaçınılmazdır. 191

E. Arabuluculuk Sürecinde Taraf Özerkliğinin Sağlanması 191

I. Genel Olarak 192

II. Arabuluculuk Etik Kurallarının Uygulanması 192

III. Sözleşme Adaletinin Sağlanması 196

IV. Değerlendirme 202

   F.Zayıf Tarafın Korunması Açısından Arabuluculuk Modelleri 204

                 I. Genel Olarak 204

                 II. Kolaylaştırıcı Arabuluculuk 205

                 III. Değerlendirici Arabuluculuk 207

                 IV. Dönüştürücü Arabuluculuk 209

          V. Değerlendirme                                                                 210

§10. Arabuluculuk Sürecinin Tamamlanmasından Sonra Zayıf Tarafın Korunması 211

A. Yargısal Koruma Yöntemleri 211

I. Sürecin Anlaşma ile Sona Ermesi Hâlinde 211

1. Anlaşma Belgesini Mahkemenin Onayına Sunma 211

2. İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesi Aşamasında Mahkemenin Müdahalesi 213

3. Dava Açma Yasağı 218

II. Sürecin Anlaşmazlıkla Sona Ermesi Hâlinde Koruma 222

B. İcra Hukuku Açısından Zayıf Tarafın Korunması 225

I. İcra Hukukunda Zayıf Tarafın Korunmasının Genel Çerçevesi 225

II. Arabuluculuk Sonuç Anlaşmasının İcrası Aşamasında Zayıf Tarafın Korunması 227

§11. Arabuluculuk Sürecinin Güçlendirilmesi 229

A. Arabuluculuk Müessesesinin Hukukî Zemininin Güçlendirilmesi 229

I. Yasal Dayanaklarının Güçlendirilmesi 229

II. Arabulucunun Hukukî Statüsünün Güçlendirilmesi 232

III. Arabulucunun Sorumluluğu 236

B. Arabuluculuk Sürecinde Avukatın Hukukî Statüsünün Güçlendirilmesi 239

I. Arabuluculuk Sürecinde Avukat Desteğine Duyulan İhtiyaç 239

II. Avukat Desteğinin Usûlü 241

III. Arabuluculuk Sürecinde Avukatın Rolünün Yeniden Tanımlanması 243

IV. Soğuma Sürecinin Etkinliği ve Cayma Hakkı 247

SONUÇ 255

KAYNAKÇA 261

KAVRAM İNDEKSİ 279


Adler, Robert S./ Silverstein, Elliot M.; “When David MeetsGoliath: Dealing with PowerDifferentials in Negotiations”, Harvard Negotiation Law Review 5, 2000, s. 103 vd.

Agusti-Panareda, Jordi; “PowerImbalances in Mediation – Qustioning Some CommonAssumptions”, DisputeResolutionJournal 59, 2004, 29 vd.

Akan, Pınar; Arabuluculuk ve Deniz Hukukundan Doğan İhtilaflara Uygulanması, Ankara 2013.

Akkan, Mine; “Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C. 20, S. 2, s. 1-31, (Akkan –Dava Açma Yasağı).

Akkan, Mine; Pekcanıtez Usul Medenî Usul Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2017, (Akkan –Pekcanıtez Usul).

Akkaya, Tolga; “Boşanma Davasında Alınabilecek Geçici Hukukî Korumalar veya Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Çocuğun Korunması Kapsamında Zorunlu Arabuluculuk ve Boşanma Süreci (Aile) Danışmanlığı”, Ankara Barosu Dergisi, 2014, S. 4, s. 25-61. 

Akyol Aslan, Leyla; “6225 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15’inci Maddesi ile Arabulucunun Çözüm Önerisi Getirebilmesine Olanak Sağlayan Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, 2018, C. 13, S. 145, s. 29-44.

Albayrak, Hakan; “Eşitlik ve Tarafsızlık İlkelerinin Zorunlu Arabuluculuk Bağlamında Yeniden Değerlendirilmesi Zorunluluğu”, Gaziantep University Journal of SocialSciences, 2018, C. 17, Etik Özel Sayı, s. 12-24. 

Algan, Bülent; Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Hakların Korunması, Ankara 2007.

Anayurt, Ömer; Anaysa Hukuku, Ankara 2019.

Antalya, Gökhan; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2019.

Arslan, Ramazan/Tanrıver, Süha; Yargı Örgütü, Ankara 2001.

Atalı, Murat; “6502 sayılı Kanun’un Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. I., Ankara 2014, s. 397-419, (Atalı-Tüketici Sorunları).

Atalı, Murat; “Zorunlu Arabuluculuğun Yargılama Hukuku Bakımından Ortaya Çıkardığı Sorunlar”, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2018, s. 137-154, (Atalı-Zorunlu Arabuluculuk).

Atalı, Murat; Pekcanıtez Usul Medenî Usul Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2017, (Atalı-Pekcanıtez Usul).

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin; Medenî Usul Hukuku, Ankara 2019, (Atalı/Ermenek/Erdoğan-Usul).

Atalı, Murat/ Özekes, Muhammet; “7036 sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Eleştiri, Değerlendirme ve Öneriler (Tebliğ Metni)”, Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul/23 Aralık 2017.

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Ünal Kaya, Hilal; Yargı Örgütü, Ankara 2019.

Atasoy, Ömer Adil/ Bilgin, Olçum Berk; “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Konusunda Açılacak Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması ve Sorumluluk Davasına Etkisi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, S. 2, s. 111-165.

Atay, Ender Ethem; İdare Hukuku, Ankara 2018.

Aydemir, Fatih; Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, İstanbul 2017.

Azaklı Arslan, Betül; “Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetinin Niteliği Bakımından Arabulucunun Hukukî Sorumluluğu”, Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2018, C. 8, S. 1, s. 189-223, (Azaklı Arslan-Sorumluluk).

Azaklı Arslan, Betül; Medenî Usul Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2018, (Azaklı Arslan-Zorunlu Arabuluculuk).

Bahadır, Zeynep; “Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, C. 23, S. 3, s. 129-159. 

Bakırcı, Kadriye; “Alternatif Bir Uyuşmazlık Çözüm Yolu (Arabuluculuk) Aracılığıyla ‘Alternatif’ İş Hukukuna Doğru”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2019, Y. 31, S. 140, s.  355-392.

Balkır, Zehra Gönül; “Küreselleşmenin Ekonomik Özgürlüklere Yansıması, Sosyal Hakların Daraltılması”, Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu-Bildiriler, Ankara 2009, s. 234-243.

Başlar, Kemal; “Anayasa Yargısında Davaya Bakmakta Olan Mahkeme Kavramı”, Anayasa Yargısı İncelemeleri, Ankara 2006, s. 219-257.

Başpınar, Veysel; “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na İlişkin Şeklî Yönden Genel Değerlendirme”, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Ankara 2011, s. 3-14.

Bäuerle, Michael; Vertragsfreiheit und Grundgesetz: Normativität und Faktizität individueller Vertragsfreiheit in verfassungsrechtlicher Perspektive, Baden 2001.

Belling, Detlev W/İnce, Nurten; Türk-Alman Hukukunda Temel Hakların Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, C.12, LHD 2014/137, (s. 2- 58).

Bender, Rolf/Schumacher, Rolf; Erfolgsbarrieren vor Gericht: Eineempirische Untersuchung zur Chancengleichheit im Zivilprozeß, Tübingen 1980.

Bernhardt, Hanspeter/ Winograd, Bianca; “Zur Zusammenarbeit von Rechtsanwalten und Psychologen in der Trennungs- und Scheidungsmediation”, in: Haft/ von: Schlieffen (Hrsg.), HandbuchMediation, 2. Aufl., München 2009. 

Bilge, Turgay; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Açısından Kamu Düzeni Kavramı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu, İstanbul 2014.

Böttger, Andreas/ Hupfeld, Jörg; “Mediatoren im Dienste der Justiz”, ZKM 2004, s. 155 vd. 

Breidenbach, Stephan; Mediation: Struktur, Chancen und Risiken von Vermittlung im Konflikt, Köln 1995.

Brieske, Rembert; Haftungs- undHanorarfragen in der Mediation, in: Henssler/Koch (Hrsg.), Mediation in der Anwaltpraxis, 2. Aufl., Bonn 2004, s. 357 vd.

Brown, Carole J.; “FacillitativeMediation: The Classic Approach Retains Its Appeal”, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 2004, Vol. 4(2), s. 279-295.

Brunsdon-Tully, Matthew; “There is a in ADR but Does Anyone Know What it Means Anymore?”, Civil Justice Quarterly 28, 2009, 218 vd.

Bryan, Penelope E.; “Killing Us Softly: Divorce Mediation and the Politics of Power”, Buffalo Law Review 40, 1992, 441 vd.

Budak, Ali Cem; “Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk”, Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi, İstanbul 2019, C. XLII. S. 1, s. 25-40.

Budak, Ali Cem/ Karaaslan, Varol; Medenî Usul Hukuku, Ankara 2019.

Bulur, Alper; “Alternatif Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi”, Ankara Barosu Dergisi, 2007, S. 4, s. 30-46, (Bulur-Arabuluculuk).

Bulur, Alper; “Arabuluculukta Eşitlik ve Adalet”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017 Nisan, C. 2, S. 1, (Bulur-Eşitlik).

Bush, Robert A. Baruch/ Folger, Joseph P.; The Promise of Mediation: Responding to Conflictthrough Empowerment and Recognition, San Francisco 1994. 

Bush, Robert A. Brauch; “Efficiency and Protection, or Empowerment and Recognition?: The Mediator’s Role and EthicalStandards in Mediation”, Florida Law Review 41, 1989, s. 253 vd. 

Bühring-Uhle, Christian/Eidenmüller, Horst/ Nelle, Andreas; Verhandlungsmanagement, Münih 2009.

Büyükay, Ferhat; Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilirlik Şerhi, Ankara 2018.

Bydlinski, Franz; Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäfts, Wien 1967.

Candoğan, Gökhan; “Teoriden Pratiğe Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Kocaeli 2011, s. 121-138.

Coyle, Michael; “Defending the Weak and Fighting Unfairness: Can Mediators Respond to the Challenge?”, Osgoode Hall Law Journal 36, 1998, 625 vd.

Çağlayan, Ramazan; İdare Hukuku Dersleri, Ankara 2017.

Çelikoğlu, Cengiz Topel; “6325 Sayılı HUAK’a Göre Arabuluculuk Yoluna Başvurulması ve Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Usulleri İle İlişkisi”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan C. 1, s. 669-725.

Çiçek, Mustafa, İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, 2. Baskı, Ankara 2019. 

Çiftçi, Pınar; İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, İzmir 2010.

Çopuroğlu, Çağlar; “İş Hukukunda Arabuluculuk”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017 Nisan, C. 2, S. 1.

Dauner-Lieb, Barbara; Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher, Berlin 1983.

Davis, GailReiner; Mediator’s Manual for N.Y.C. Civil Court, New York City 2003.

Dayınlarlı, Kemal; Milli-Milletlerarası Kamu Düzeni ve Tahkime Etkileri, Ankara 1994.

Decker-Theiß, Tanja; Rechtsprobleme der Trennungs- und Scheidungsmediation, Saarbrücken 2004.

Demir, Şamil; “Arabulucunun Hukukî Sorumluluğu”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu, İstanbul 2014, s. 115-146.

Demircioğlu, H. Reyhan; “Aile Hukuku Uyuşmazlıkları Bakımından 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulanabilirliği”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2015, S. 6, s. 45-84.

Deynekli, Adnan; “İşverenin İflası veya İşverene Yönelik Haciz Halinde İşçinin Ücret Alacağının Önceliği Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005, S. 60, s. 31-43.

Doğan Yenisey, Kübra; “İş Yargısında Zorunlu Arabuluculuk”, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İstanbul 14 Mayıs 2016, Ankara 2016, s. 167-194.

Doğan, Sevil; İş Sözleşmesinde Bağımlılık Unsuru, Ankara 2016.

Duwe, Christian/ Eidenmüller, Horst/ Hacke, Andreas; Mediation in der Wirtschaft, 2. Aufl., Köln 2011.

Dür, Orhan, Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri, 2. Baskı, Ankara 2018.

Edis, Seyfullah; Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1993.

Ehlke, Michael; DasWirkungsprivileg des Vergleichsvertrages, Frankfurt am Main, 1985.

Eidenmüller, Horst; “Die Rechtfertigung von Widerrufsrechten”, AcP 210, 2010, s. 67 vd., (Eidenmüller-AcP 210). 

Eidenmüller, Horst; “Verhandlungsmanagement durch Mediation”, Henssler Koch, Mediation in der Anwaltspraxis, 2. Bası, Bonn 2004, s. 49 vd., (Eidenmüller-Mediation).

Eidenmüller, Horst; Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, Köln 2001, (Eidenmüller-Wirtschaftsmediation).

Ekmekçi, Ömer/ Özekes, Muhammet/ Atalı, Murat/ Seven, Vural; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, İstanbul 20019.

Elster, Jon; Sour Grapes: “Utilitarianism and the Genesis of Wants”, Williams/ Sen (Hrsg.), Utilitarianism and Beyond, New York 1982, s. 129 vd.

Emery, Robert E./ Wyer, Melissa M.; Divorce Mediation, American Pyschologist 42, 1987, 472 vd. 

Eminoğlu, Cafer/Erdoğan, Ersin; Ticari Uyuşmazlıklarda İhtiyari ve Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk, Ankara 2020.

Engram, Pamela/Markowitz, James R.; “Ethical Issues in Mediation: Divorce and Labor Compared”, Mediation Quarterly 8, 1985, s. 19 vd. 

Erdem, Jülide Gül; “Yargı Kararlarında Kanun Önünde Eşitlik İlkesi ve Kadın Erkek Eşitliği”, Akademik Hassasiyetler, 2017, C. 4, S. 8, s. 19-44.

Erdoğan, Ersin/ Erzurumlu, Nurbanu; Hukuk Uyuşmazlıklarında Türkiye’nin Arabuluculuk Tecrübesi ve Zorunlu Arabuluculuk Taslağı, www.setav.org, e.t.: 20/04/2020.

Erdoğan, Ersin/Cömert, Büşra; “Arabuluculuk Sonunda Hazırlanan Anlaşma Belgesinin Hukukî Niteliği ve Anlaşma Belgesine Karşı Başvurulabilecek Hukukî Çareler”, Terazi Hukuk Dergisi, 2018, C. 13, S. 138, s. 27-47.

Erdoğan, Murat; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu, Ankara 2019.

Eren, Fikret; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2012.

Erginer, Umut Ozan; “Arabuluculuk ve Gizlilik İlkesi”, Uluslararası Antalya Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. 5, S. 9, s. 73-98.

Erişir, Evrim/ Tekin, Ceren; “Medenî Hukukta ve Ticaret Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Alternatif Usuller Üzerine Yeşil Kitap”, Medenî Usul ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, 2008/1, S. 9, s. 131-166.

Ermenek, İbrahim; “Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 17, S. 2, s. 563-630, (Ermenek-Tüketici).

Ermenek, İbrahim; Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara 2014, (Ermenek-Davaların Birleştirilmesi).

Ermenek, İbrahim; Medenî Usul Hukukunda Davayı Kabul, Ankara 2009, (Ermenek -Kabul).

Ermenek, İbrahim; “Dava Şartının Arabulucu Tarafından Kendiliğinden Dikkate Alınması Sorunu ve Bu Kapsamda Yapılan Hataların Düzeltilmesi”, YD, C. ILVI, S.4, Ekim 2020, s. 1017-1062, (Ermenek -Dava Şartı).

Ermenek, İbrahim/ Azaklı Arslan, Betül; “İcra ve İflas Hukuku Açısından Ticari Davalarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu (TTK md. 5/A)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2020, S. 148, s. 188-196.

Erol, Abdullah; İş Sözleşmesinin Bağımlılık Unsuru, Ankara 2020.

Filner, Barbara/ Jenkins, Michael; “Perdormance-Based Evaulation of Mediators: The San Diego Mediatiob Center’s Experience”, University of San Francisco Law Review 30, 1996, s. 647 vd.

Fischer, Ulrike; “Mediation im Familienrecht”, Henssler/ Koch (Hrsg.), Mediation in der Anwaltspraxis, 2. Aufl., Bonn 2004, s. 393 vd. 

Fiss, Owen; “Againist Settlement”, Yale Law Journal 93, 1984, s. 1073 vd.

Flume, Werner; “Rechtsgeschäft und Privatautonomie”, von Caemmerer/ Friesenhahn/ Lange (Hrsg.), Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860-1960, Karlsruhe 1960, C. I, s. 135 vd., (Flume-Karlsruhe 1960).

Flume, Werner; Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, C. II, Das Rechtsgeschäft, 2. Aufl., Berlin 1975, (Flume-AllgemeinerTeil).

Ganner, Michael; Vertragsgerechtigkeit durch Mediation, ÖJZ 2003, s. 710 vd.

Geçmez, Polat Taha, Bireysel İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2020.

Geiger, Ingmar; Industrielle Verhandlungen, Empirische Untersuchung von Verhandlungsmacht und -interaktion in Einzeltransaktion und Geschaftsbeziehung, Wiesbaden 2007.

Gessner, Volkmar; RechtundKonflikt, Tübingen 1976.

Gewurz, Ilan D.; “(Re)Designing Mediation to Adress the Nuances of Power Imbalance”, Conflict Resolution Quarterly 19, 2001, s. 135 vd.

 Gibson, Kevin; “Mediator Attitutes Toward Outcomes: A Philosophical View”, Mediation Quarterly 17, 1999, s. 197 vd.

Gläßer, Ulla; Mediation und Beziehungsgewalt- Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen des Einsatzes von Familienmediation bei Gewalt in Paarbeziehungen, Baden 2008.

Göğüsdere, Necdet; “Arabuluculukta Avukatın Rolü”, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu Notları, Ankara 2017.

Göksu, Mustafa, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim, Ankara 2019.

Gören, Zafer; Genel Eşitlik İlkesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırma Dergisi, 2016, C. 22, S. 3 2016, s.3279-3301.

Görkem, Ezgi Zeynep; Arabuluculuk Sürecinde Arabulucunun Hukukî Statüsü- Hakları- Yükümlülükleri, Ankara 2015.

Gözler, Kemal; İdare Hukuku Dersleri, Bursa 2007, (Gözler-İdare Hukuku).

Gözler, Kemal; Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2008, (Gözler-Anayasa).

Gözübüyük, Şeref / Tan, Turgut; İdare Hukuku Genel Esaslar, C. I, Ankara 2001.

Greenstone, James L./ Levition, Sharon C./Fowler, Craig M.; “Mediation Advocacy: A New Concept in the Dispute Mediation Arena”, Mediation Quarterly 11, 1994, s. 293 vd. 

Greger, Reinhard; Abschlussbericht zur Evaluation des Modellversuchs “Güterichter” des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz, Juli, 2007. 

Güllüoğlu Altun, https://www.tihek.gov.tr/dr-yasemin-gulluoglu-altun/, e.t.05/04/2020.

Gündoğan, Yurdagül; “Güç Dengesizliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Karşısında Arabulucunun Tutumu”, Ankara Barosu Dergisi, 2018, S. 4, s. 471-478.

Güngör Güneysu, Gülin; Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması, Ankara 2000.

Gürsu, Menekşe Gamze; İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk. Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

Hafif, Sabri; “Arabuluculukta Avukatın Rolü”, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu Notları, Ankara 2017.

Hager, Günter; Konflikt und Konsens, Tübingen 2001.

Halatçı Ulusoy, Ülkü; “Sosyal Hakların Korunmasında Birleşmiş Milletlerin Rolü”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Kocaeli 2011, s. 245-267.

Hammacher, Peter; “Rechtsanwalte: Widerstand gegen die Mediationabbauen”, Schied VZ 2008, s. 30 vd. 

Hanağası, Emel; Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği İlkesi, Ankara, 2016.

Heinrich, Christian; Formale Freiheit und materiale Gerechtigkeit: die Grundlagen der Vertragsfreiheit und Vertragskontrolle am Beispielausgewählter Probleme des Arbeitsrechts, Tübingen 2000.

Heisterkamp, Brian L.; “Taking the Footing of a Neutral Mediator”, Conflict Resolution Quarterly 23, 2006, s. 301 vd.

Helm, Bob/ Scott, Sharon; “Advocacy in Mediation”, Mediation Quarterly 13, 1986, s. 69 vd. 

Hess, Burkhard; “Die Regierung erschwert die Mediation durch Richter”, FAZ vom 11.5.2011, s. 21 vd., (Hess-Die Regierung).

Hess, Burkhard; “Verbrauchermediation”, ZZP 118, 2005, s. 427 vd., (Hess-Verbrauchermediation).

Hess, Burkhard; Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung – Regelungsbedarf im Verfahrens- und Berufsrecht? Verhandlungendes 67, Deutschen Juristentags Erfurt 2008, Band I: Gutachten/Teil F, München 2008, (Hess-Mediation).

Hess, Burkhard; “Rechtsgrundlagen der Mediation”, in: Haft/von Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, 2. Aufl., München 2009, s. 1053 vd., (Hess-Rechtsgrundlagen).

Hoffmann-Riem, Wolfgang; “Verantwortungsteilung und Zusammenarbeit von Staat und Privaten im Bereich der Justiz”, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseit von Privatisierung und “schlankem” Staat, Baden-Baden 1999. 

Hornung, Ulrike; Rechtliche Rahmenbedingungen für die Tätigkeitfreier Mediatoren, Köln 2006. 

Hönn, Günther; Kompensation gestörter Vertragsparität, München 1982.

Hughes, Scott H.; “Exploring Power Imbalances in Divorce Mediation”, Georgetown Journal of Legal Ethics 8, 1994-1995, s. 553 vd. 

Ildır, Gülgün; Alternatif UyuşmazlıkÇözüm Yolları, Ankara 2003.

İnceoğlu, M. Murat; Kira Hukuku, C. II, İstanbul 2014.

Joyce, Daniel P.; “The Roles of the Intervenor: A Client-Centered Approach”, Mediation Quarterly 12, 1995, s. 301 vd. 

Kalabalık, Halil; İdare Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları, Konya 2014.

Kallipetis, Michel; “Arabuluculukta Avukatın Rolü”, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu Notları, Ankara 2017.

Kaneti, Selim; İsviçre Federal Mahkemesi’nin Borçlar Hukuku Kararları, Ankara 1968.

Karacabey, Kürşat; “Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016, C. 1, s. 457-489.

Kaşak, Erdem Fahri; Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık, İstanbul 2019.

Kaya, Meral; Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme, Ankara 2008.

Kekeç, E. Kısmet; Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Ankara 2016, (Kekeç-Arabuluculuk).

Kekeç, Elif Kısmet; “Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Uygulanan Temel Taktikler”, Haluk Konuralp’in Anasına Armağan, Ankara 2009, s. 519-552, (Kekeç-Temel Taktikler).

Kelly, Joan, B.; “Power Imbalance in Divorce and Interpersonal Mediation: Assessment and Intervention”, Mediation Quarterly 13, 1995, s. 85 vd.

Kılıçoğlu, Ahmet; Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Eleştiriler (Rapor), Ankara 2008.

Kıyak, Emre; “Arabuluculuk Sonunda Ulaşılan Anlaşma Belgesinin Hukukî Niteliği”. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2015, S. 21, s. 523-548.

Klinger, Edgar/ Bierbrauer, Günter; Verfahrensgerechtigkeit -Schlüssel für ein erfolgreiches Konfliktmanagement, Teil 1, ZKM 2006, s. 36 vd.

Knobel, Ulrike; Wandlungen im Verständnis der Vertragsfreiheit, Berlin 2000.

Ko, Haksoo; “On the Role of a Mediator: A Behavioural Law and Economics Perspective”, Asia Pacific Law Review, 2000, Vol.17, s.195-204.

Koçyiğit, İlker/ Bulur, Alper; Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk, Ankara 2019.

Korkusuz, Refik/Korkusuz, Halit; “İş Hukukunun Emredici Hükümlerine Aykırı İfa Edilen Zorunlu Arabulucu Anlaşmalarının Hukuki Durumu”, AD. S.6, 2020/1, s.481-507.

Kovach, Kimberlee K.; The Vanishing Trial: Land Mine On The Mediation Landscape or Opportunity for Evalution: Ruminations on the Future of Mediation Practice, Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2006, Vol.7, s.27- 75.

Köper, Roman; Die Rolle des Rechts im Mediationsverfahren, Berlin 2003.

Kurt Konca, Nesibe; “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk”, Seta Perspektif, Aralık 2018, s. 1-6, www.seta.org, e.t: 02.10.2019, (Kurt Konca-Zorunlu Arabuluculuk).

Kurt Konca, Nesibe; Medenî Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi, Ankara 2008, (Kurt Konca-Aleniyet İlkesi).

Kurt Konca, Nesibe; “Arabuluculuğa Elverişli Alanlar”, ÇÜHFD C.II, 2017/1, (s.234-240), Ankara 2008, (Kurt Konca-Elverişlilik).

Kuru, Baki; Medenî Usul Hukuku El Kitabı Cilt II, Ankara 2020, (Kuru-Usul II).

Kuru, Baki; “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkında Görüş ve Öneriler”, Medenî Usul ve İcra-İflas Hukuku Dergisi, 2010, C. 6, S. 16, s. 237-246, (Kuru-Arabuluculuk Kanunu Tasarısı). 

Lande, John; “How Will Lawyering and Mediation Practices Transform Each Other?”, Florida State University Law Review 24, 1996-1997, s. 839 vd. 

Langenfeld, Gerrit; Vertragsgestaltung: Methode-Verfahren-Vertragstypen, 3. Aufl., München 1987.

Levin, Murray S.; “The Propriety of Evaluative Mediation: Concern about the Nature and Quality of an Evaluative Opinion”, Ohio State Journal of Dispute Resolution, 2001, Vol. 16, s.267-296.

Limbach, Jutta; “Forum: Das Rechtsverständnis in der Vertragslehre”, JuS 1985, s. 10 vd.

Lobel, Ira B.; “What Mediation Can &Cannot Do”, Dispute Resolution Journal, 1998, s. 44 vd. 

Lokmanoğlu, Yunus; “İş Mahkemeleri Kanunu Işığında Arabuluculuk Kavramı”, Türkiye Aadalet Akademisi Dergisi, Y. 9, S. 33, 2018, s. 863-885.

Luban, David; “The Quality of Justice”, Denver University Law Review 66, 1988-1989, s. 381 vd.

Mähler, Gisela/ Mähler, Hans-Georg; “Kriterien für Gerechtigkeit in der Mediation”, Dieter/ Mondata/ Schulze (Hrsg.), Gerechtigkeit im Konfliktmanagement und in der Mediation, Frankfurt 2000, s. 9 vd., (Mähler/Mähler-Gerechtigkeit in der Mediation).

Mähler, Hans-Georg/Mähler, Gisela; “Familienmedition”, in: Haft/ von Schlieffen (Hrsg.), Handbuch Mediation, 2. Aufl., Münschen 2009, s. 457 vd., (Mähler/Mähler- Familienmediation).

Mähler, Hans-Georg/Mähler, Gisela; “Zur Rolle des Rechts und der Rechtsanwälte”, in: Duss-vonWerdt/Mähler/Mähler (Hrsg.), Mediation: Die andere Scheidung, Stuttgart, 1995, s. 53 vd., (Mähler/Mähler-Zur Rolle des Rechts). 

Maute, Judith L.; “Mediator Accountability: Responding to Fairness Concerns”, Journal of Dispute Resolution1990, s. 347 vd., (Maute-Mediator Accountability).

Maute, Judith L.; “Public Values and Private Justice: A Case for Mediator Accountability”, Georgetown Journal Of Legal Ethics 4, 1990-1991, s. 503 vd., (Maute-PublicValues).

Mayer, Bernard; “The Dynamics of Power in Mediation and Negotiation”, Mediation Quarterly 16, 1987, s. 75 vd.

McCormick, Michael A.; “ConfrontingSocialInjustice as a Mediator”, MediationQuarterly 14, 1997, s. 293 vd.

McEwen, Craig/ Rogers, Nancy h.; “Bring the Lawyers into Divorce Mediation”, ABA Dispute Resolution Magazine, 1994, s. 8 vd.

Menzel, Kent E.; “Judging the Fairness of Mediation: A Critical Framework” Mediation Quarterly 9, 1991, s. 3 vd.

Meriç, Nedim; Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi, Ankara 2011.

Mnookin, Robert H./Kornhauser, Lewis; “Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce”, Yale Law Journal 88, 1979, s. 950 vd.

Moore, Christopher W.; Arabuluculuk Süreci, 4. Baskı, Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü, Mustafa Tercan (Çev.), Ankara 2016.

Mugdan, Benno (Hrsg.); Die gesammten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, I. Band: Einführungsgesetz und Allgemeiner Teil, Berlin 1899.

Mütevellioğlu, Nergis; “Sermayenin Küreselleşmesine karşı Küresel Sosyal Haklar”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Kocaeli 2011, s. 101-117.

Nader, Laura; “A Reply to Professor King”, Ohio State Journal on Dispute Resolution 10, 1994-1995, s. 99 vd., (Nader-A Reply to Professor King).

Nader, Laura; “Controlling Processes in the Practice of Law: Hierarchy and Pacification in the Movement to Re-form Dispute Ideology”, Ohio State Journal on DisputeResolution 9 1993, s. 1 vd., (Nader-Controlling Processes).

Namlı, Mert; “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı İle Getirilen Zorunlu Arabuluculuk Kurumunun Medenî Usul Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, K. Doğan Yenisey (Editör), İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 40. Yıl Uluslararası Toplantısı, İstanbul: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara 14 Mayıs 2016, s. 151-167.

Nauss Exon, Susan; “How Can a Mediator Be Both Impartial and Fair?: Why Ethical Standards of Conduct Create Chaos for Mediators”, Journal of Dispute Resolution, 2006, s. 387 vd. 

Neuenhahn, Hans-Uwe, Mediation- ein effizientes Konfliktlösungsinstrument auch in Deutschland, NJW 2004.

Nolan-Haley, Jacqueline; “Informed Consent in Mediation: A Guieded Principle for Truly Educated Decisionmaking”, Notre Dame Law Review 74, 1998-1999, s. 775 vd. 

Nölting, Hubertus, Mediatorenvertrage, Köln 2003.

Odaman, Serkan; “Arabuluculuk Tutanağına İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesine İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, Özel Sayı, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, s. 1753-1766.

Okur, Zeki; Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk, Adana 2019.

Onar, Sıddık Sami; İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. III, İstanbul 1966.

Ökçün, A. Gündüz; Devletler Hususi Hukukunun Kaynakları ve Kamu Düzeni, Ankara 1967.

Özbay, İbrahim; “Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004, S. 3-4, s. 387-418. 

Özbek, M. Serdar; “Arabuluculuk Sonunda Düzenlenen Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik ŞerhiVerilmesinde Görevli Mahkeme”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 2, 2017, s. 69-85, (Özbek-Anlaşma Belgesi).

Özbek, M. Serdar; Alternatif UyuşmazlıkÇözümü, 4. Baskı, Ankara 2016, (Özbek-Uyuşmazlık Çözümü).

Özbek, Mustafa Serdar; “Anayasal Hak ve Hürriyetler ile Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk”, Medenî Usul İcra İflas Hukukçuları Toplantısı IX, Ankara, 2010, s. 107-154, (Özbek-Anayasal Hak).

Özbek, Mustafa; “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ‘Aile Arabuluculuğu’ Konulu Tavsiye Kararı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, C. 7, S. 2, s. 71-102, (Özbek-Aile Arabuluculuğu).

Özbek, Mustafa; “Avrupa’da Arabuluculuğun İlkeleri ve Uygulaması”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, s. 441-502, (Özbek-Arabulucu İlkeleri).

Özbek, Mustafa; “Hukukî ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun Belirli Yönlerine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönerge Teklifi Hakkında Siyasi Anlaşma”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2008, S. 77, s. 384-399, (Özbek-Hukukî ve Ticari Uyuşmazlıklar).

Özbudun, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2014.

Özdemir, Olgu; “Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”, Fevzi Şahlanan’a Armağan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2016, S. 74, s. 601-615.

Özekes, Muhammet, İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara, 2009, (Özekes-Temel Haklar).

Özekes, Muhammet; “7036 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin İşe İade Davasının Niteliği ve İcrasına Etkisi”, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2018/39, s.62-77, (Özekes -İşe İade Davası).

Özekes, Muhammet; “Zorunlu Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğü ve Arabuluculuk İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi”, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2018, s. 111-136, (Özekes-Zorunlu Arabuluculuk).

Özekes, Muhammet; “Zorunlu Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğü ve Arabuluculuk İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi”, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 2018, s. 111-136. 

Özekes, Muhammet; Medenî Usul Hukukunda Hukukî Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003, (Özekes-Hukukî Dinlenilme Hakkı).

Özekes, Muhammet; Pekcanıtez Usul Medenî Usul Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2017, (Özekes-Pekcanıtez Usul).

Özel, Çağlar; “Hukuksal Açıdan Tüketicinin Korunması ve Tüketicinin Korunması Gerekliliğine İlişkin Bir Değerlendirme”, H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008, C. 26, S. 1, s. 287-299, (Özel-Hukuksal Açıdan Tüketici).

Özel, Çağlar; Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2019, (Özel-Tüketici).

Özkanoğlu, Neşe; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Kiraya Veren Tarafından Sona Erdirilmesi, Ankara 2019.

Özmumcu, Seda; “Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2016, C. LXXIV, S. 2, s. 807-842, (Özmumcu-Zorunlu Arabuluculuk).

Özmumcu, Seda; “Arabulucunun Rolü, Kolaylaştırıcı ve Değerlendirici Arabuluculuk”, Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı’ya Armağan, C. II, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2013, C. LXXXI, S. 1, s. 1369-1389, (Özmumcu-Arabulucunun Rolü).

Özmumcu, Seda; “Amerika Birleşik Devletleri’nde Uyuşmazlık Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk Modeli”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIII, S. 2, 2015, s. 325-356, (Özmumcu-Dönüştürücü Arabuluculuk).

Özveri, Murat; “Türk Hukukunda Sosyal Hakların Dava Yolu İle Gerçekleştirilmesi”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Kocaeli 2011, s. 139-158.

Öztatar, Hakan; “Arabuluculukta Güncel Gelişmeler”, ÇÜHFD C.II, S.1, Nisan 2017, s. 221-263.

Özyakışır, Özkan; Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli, Ankara 2019.

Parkinson, Lisa; Aile Arabuluculuğu (Sor. Ed. Yonca Fatma Yücel), T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı, Anakara 2018.

Paslı, Ali; “Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi: Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A Maddesinin Yorumu”, Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, (Editör: Ceyda Süral, Mehmet Ertan Yardım), Ankara 2019.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet; Medenî Usul Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2019.

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Sungurtekin Özkan, Meral/ Özekes, Muhammet; İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

Pekcanıtez, Hakan/ Taş Korkmaz, Hülya; Pekcanıtez Usul Medenî Usul Hukuku, 15. Baskı, 2017.

Pekcanıtez, Hakan/ Yeşilırmak, Ali; Pekcanıtez Usul Medenî Usul Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2017.

Postacıoğlu, İlhan E./ Altay, Sümer; Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 2015.

Prengel, Frauke; Rolle des juristischen Beraters in der Mediation-das Zusammenspiel der charakteristischen Berater- und Mediationsmerkmale, Hamburg 2009.

Primus, Natalie; Ist Neutralität in der Mediation möglich?, ZKM 2009.

Rack, Christine; Latino-Anglo Bargaining: Culture, Structure, and Choice in Court Mediation, New York 2006.

Raiser, Ludwig; “Vertragsfreiheit heute”, JZ 1958, s. 1 vd., (Raiser-JZ 1958). 

Raiser, Ludwig; “Vertragsfunktion und Vertragsfreiheit”, von Caemmerer/ Friesenhahn/ Lange (Hrsg.), Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages 1860-1960, Karlsruhe 1960, C. I, s. 101 vd., (Raiser-Vertragsfunktion). 

Riskin, Leonard L.; “Mediation and Lawyers”, Ohio State Law Journal 43, 1982, s. 29 vd.

Risse, Jörg; “Die Rolle des Rechts in der Wirtschaftsmediation”, BB 1999, s. 3 vd, (Risse-BB 1999).

Risse, Jörg; Wirtschaftsmediation, Münih 2003, (Risse-Wirtschaftsmediation).

Risse, Jörg/ Bach, Ivo; “Wie frei muss Mediation sein? – Von Politik, Ideologie, Gesetzgebern und Gerichten”, SchiedsVZ 2011, s. 14 vd. 

Roth, Marianne; Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları Konferansı, Ankara 2011.

Rutherford, Mark C.; “Lawyers and Divorce Mediation: Designing the Rolle of ‘Outside Counsel”, Mediation Quarterly 12, 1986, s. 17 vd.

Saraç, Şükrü; “İnşaat Sektöründeki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yöntemi ile Çözülmesi”, İnşaat Sanayi Dergisi, Ankara 2019, S. 173, s. 54-66.

Sarısözen, Serhat; “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısının Getirdikleri, İcra Edilebilirlik Belgesi ve Arabuluculuğun Avukatın Tekel Hakkına Aykırılık Oluşturup Oluşturmadığı Sorunu”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011, C. 15, S. 1-2, s. 255-271.

Schmidt-Rimpler, Walter; “Grundfragen einer Erneuerung des Vertragsrechts”, AcP147, 1941, s. 132 vd., (Schmidt-Rimpler-Vertragsrechts).

Schmidt-Rimpler, Walter; “Zum Vertragsproblem”, Baur/ Esser/ Kübler/ Steindorff (Hrsg.), Funktionswandel der Privatrechtsinstitutionen, Festschrift für Ludwig Raiser, Tübingen 1974, s. 3 vd., (Schmidt-Rimpler-Zum Vertragsproblem).

Schnabel, Herbert; Zur Anwendung des 279 ZPO- Grenzen des richterlichen Vergleicchs, in: Gottwald/Hutmacher/Röhl/Strempel (Hrsg.), Der Prozessvergleich, Köln 1983, s. 53 vd.

 Schreiber, Alexander; Obligatorische Beratung und Mediation, Ein Verfahrensmodell für die Aussergerichtliche Streitbeilung im Rahmen des 15a EGZPO, Berlin 2007.

Schwartz, Hansjörg/ Troja, Markus; Lehrmodul 16: Verhandeln, ZKM 2010, s. 186 vd.

Schwarz, B. Andreas; Borçlar Hukuku Dersleri, (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1948.

Siegel, Ruth Chr.; Mediation in Erbstreitigkeiten, Berlin 2009.

Singer, Reinhard; Selbstbestimmung und Verkehrsschutz im Recht der Willenserklärungen, München 1995.

Stark, James F.; “Preliminary Reflections on the establishment of a Mediation Clinic”, Clinical  Law Review 2, 1996, s. 457 vd. 

Stulberg, Joseph B., “Mediation and Justice: What Standards Govern?”, Cardozo Journal of Conflict Resolution 6, 2005, s. 213 vd.

Sungurtekin Özkan, Meral; “Ödeme Güçlüğüne Düşmüş İşveren Karşısında İşçi Hak ve Çıkarlarının Korunması Konusunda Türk Hukukunda Geçerli Olan Sistemin Uluslararası Normlara Uygunluğu Meselesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, C. 10, S. 1, s. 138-168.

Tandoğan, Haluk; Tüketicilerin Korunması ve Sözleşme Özgürlüğünün Bu Açıdan Sınırlandırılması, Ankara 1977.

Tanrıver, Süha, Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk Ankara 2020, (Tanrıver –Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk).

Tanrıver, Süha, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı’nın Getirdikleri ve Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 637-656, (Tanrıver-Arabuluculuk Tasarısı).

Tanrıver, Süha; “Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ankara 2020, S. 147, s. 111-142, (Tanrıver-Dava Şartı Arabuluculuk).

Tanrıver, Süha; “Hukuk UyuşmazlıklarıBağlamında Alternatif UyuşmazlıkÇözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006, S. 64, s. 151-177, (Tanrıver-Arabuluculuk).

Tanrıver, Süha; “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Kamu Düzeninin Rolü”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1988, s. 565-578, (Tanrıver-Kamu Düzeni).

Tanrıver, Süha; İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996, (Tanrıver –İlamlı İcra).

Taşpolat Tuğsavul, Melis; Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2012, (Taşpolat Tuğsavul-Arabuluculuk).

Taşpolat Tuğsavul; Melis “Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Varılan Anlaşmanın Hukukî Niteliği”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, S.1, s. 333-379, (Taşpolat Tuğsavul –Arabuluculuk Faaliyeti).

Tekinay, Selahaddin Sulhi /Akman, Sermet/ Burcuoğlu, Hâluk/ Altop, Atillâ; Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.

Tercier, Pierre/ Pichonnaz, Pascal/ Develioğlu, Murat; Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, İstanbul 2016.

Tochtermann, Peter; Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Mediators, Tübingen 2008.

Tögel, Rainer/ Rohlff, Daniell; Die Umsetzung der EU-mediations-Richtlinie, Erwartungen aus Sicht der Rechtsschutzversicherer, ZRP 2009.

Türe, Gökhan; Türk İş Hukukunda İşverenin İflâsı, Ankara 2017.

Ulukapı, Ömer/ Kıyak, Emre; “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Model Etik ve Uygulama Kuralları Çerçevesinde Arabuluculuk Yöntemi ve Sürecin İşleyişi”, Ramazan Arslan’a Armağan C.2, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

Ulusoy, Ali; “Yeni Anayasal Durumda Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Usûlleri”, İn Ali Ulusoy (Ed.), Hukuk – Ekonomi Perspektifinden Uluslararası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Ankara 2001, s. 1- 22, (Ulusoy-Kamu Hizmeti).

Ulusoy, Ali; Yeni İdare Hukuku, Ankara 2019, (Ulusoy-İdare Hukuku). 

Uygun, Oktay; “Küreselleşme ve Değişen Egemenlik Anlayışının Sosyal Haklara Etkisi”, Anayasa Yargısı, 2003, S. 19/1, s. 11-45.

Uyumaz, Alper; “Tüketici Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012, C. 20, S. 1, s. 103-132.

von Gierken, Otto; “Vortragüber “Die Soziale Aufgabe des Privatrechts”, E. Wolf, Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, Frankfurt am Main 1949, s. 499 vd.

von Hippel, Eike; Der Schutz des Schwacheren, Tübingen 1982.

Wagner, Gerhard; “Der Referentenentwurf eines Mediationsgesetz”, ZKM 2010, s. 172 vd., (Wagner-ZKM 2010).

Wagner, Gerhard; “Heuristiken und Urteilsverzerrungen in Konfliktsituationen”, ZZP 121, 2008, s. 5 vd., (Wagner-ZZP 121).

Welsh, Nancy A.; “The Thinning Vision of Self-Determination in Court-Connected Mediation: The Inevitable Price of Institutionalization?”, Harvard Negotiation Law Review 6, 2001, s. 117 vd.

Wendenburg, Felix; Der Schutz der schwäheren Partei in der Mediation, Tübingen 2013.

Winkler, Klaus; Negotiations with asymmetrical Distribution of Power – Conclusions from Dispute Resolution in Network Industries, Heidelberg 2006.

Wiseman, Vivian/ Poitras, Jean; “Mediation Within a Hierarchical Strukture: How Can It Be Done Succesfully?”, Mediation Quarterly 20, 2002, s. 51 vd.

Wolf, Manfred; Rechtsgeschläftliche Entscheidungsfreiheit und vertraglicher Interessenausgleich, Tübingen 1970.

Yardım, M. Ertan; Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk, (Editör: Ceyda Süral, Mehmet Ertan Yardım), Ankara 2019.

Yazıcı Tıktık, Çiğdem; Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul 2013.

Yeğengil, Rasih; Tahkim, İstanbul 1974.

Yıldırım, Ferhat; Arabuluculuk ve Ombudsmanlık, Ankara 2019. 

Yıldırım, Turan/Yasin, Melikşah/Karan, Nur/Özdemir, H, Eyüp/ Üstün, Gül/Tekinsoy, Okay; İdare Hukuku, İstanbul 2012.

Yılmaz, Ejder; Tahkimde İtirazın İptali Davası ve Tahkime Elverişlilik Kuralı, DEÜHFD, C. 16 (Hakan Pekcanıtez’e Armağan C.1), İzmir 2015, (s. 531-554).

Yılmaz, Ejder; Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Mahkemelerin Geleneksel İşlevini Yitirmesi, İNTES 174/2019, s.48-53, (Yılmaz-Alternatif Uyuşmazlık).

Yolcu, Serkan; Anayasa Yargısında Sosyal Hakların Korunması, Ankara 2018.

Young, Paula M.; “Take It or Leave It. Lump It or Grieve It: Designing Mediator Complaint Systems that Protect Mediators, Unhappy Parties, Attorneys, Courts, the Process, and the Field”, Ohio State Journal on Dispute Resolution 21, 2006, s. 721 vd. 

Yücel, Yeliz; “7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu İle İş Hukukunda Arabulucuya Başvurulmasının Dava Şartı Olarak Düzenlenmesi Üzerine Bir İnceleme”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2018, S. 60, s. 1351-1398, (Yücel-Dava Şartı).

Yücel, Yonca Fatma; “Arabuluculukta Avukatın Rolü”, Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk ve Arabuluculukta Avukatın Rolü Sempozyumu Notları, Ankara 2017, (Yücel-Avukatın Rolü).

Zöllner, Wolfgang; “Regelungsspielräume im Schuldvertragsrecht”, AcP 196, 1996, s. 1 vd.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.