Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mesut Serdar ÇEKİN
Ürün Kodu: DNM282
ISBN: 978-605-152-675-1
Stok Durumu: Tükendi
23,15 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut Serdar ÇEKİN
Baskı Tarihi 2018/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yrd.Doç.Dr.Mesut Serdar ÇEKİN

2018/01 1.Baskı,164 Sayfa

ISBN 978-605-152-675-1

Kişisel verilerin korunması, esas itibariyle ülkemizde uzun bir geçmişe sahiptir. Bu alanda Ülkemiz 1980'li yılların başında uluslararası sözleşmelere taraf olmuş, 1980'ler ve 1990'larda ilk yasama çalışmaları başlatılmış, komisyonlar kurulmuş ve kanun tasarıları hazırlanmıştır. Ancak ilgili tasarılar farklı sebeplerle yasalaşmamış, kişisel verilerin korunmasına dair genel bir düzenleme, ancak 6698 sayılı ve 07.04.2016 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('Kanun') ile Türk hukukuna kazandırılmıştır. Elinizdeki çalışmanın amacı, özellikle AB mevzuatı ve uygulaması dikkate alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ışık tutmaktır.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna Dair Temel Bilgiler 
   §.1. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasal Düzenlemelerin Tarihçesi
   §.2. Kişisel Verilerin Korunması İçin Öngörülen Farklı Yöntem ve Konseptler
   I. Amaca Bağlılık İlkesi
   II. Veri Emniyeti İlkesi
   III. Mahremiyeti Teşvik Eden Teknolojiler (Privacy Enhancing Technologies) 
   IV. Sorumluluk/Hesap Verilebilirlik İlkesi
   §.3. Kişisel Verilerin Korunmasının Temel Hak ve Özgürlükler (Anayasal) Boyutu
   I. Anayasal Menfaatler Dengesi
   II. Dikey ve Yatay İlişki Sorunu

    İKİNCİ BÖLÜM 
    07.04.2016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
    §.4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Koruma Altına Alınan Hukuki Menfaat
    §.5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Kapsamına Dair Değerlendirmeler
    I. Kanun'un Kişi Açısından Uygulama Alanı
    II. Kanun'un Konu Açısından Uygulama Alanı
    III. Kanun'un Yer Açısından Uygulama Alanı
    §.6. Tüzük'ün Uygulama Alanı
    I. Genel Olarak
    II. AB Dışında İkamet Eden ya da Faaliyet Merkezi Bulunan Gerçek ya da Tüzel Kişiler Açısından Uygulama Alanı
    §.7. Kanun'da Kullanılan Bazı Temel Kavramlar
    I. Kişisel Veri 
    II. Kişisel Verilerin İşlenmesi
    III. Veri Sorumlusu
    §.8. Kanun'da Esas Alınan Temel İlkeler
    I. Kişisel Veri İşlenmesinin Kural Olarak Yasak Olması İlkesi
    II. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk
    III. Amaca Bağlılık İlkesi
    IV. Şeffaflık İlkesi 
    V. Doğru ve Güncel Olma
    VI. İşlendikleri Amaçla Sınırlı ve Ölçülü (Asgari Miktarda) Veri İşlenmesi
    §.9. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
    I. Açık Rıza
    II. Kanun'da Öngörülen Hukuka Uygunluk Sebepleri
    §.10. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması
    I. Verilerin Üçüncü Kişiler Tarafından İşlenmesi
    II. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı
    §.11. İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
    I. İlgili Kişinin Hakları
    II. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
    III. Tüzük'e Mahsus Düzenlemeler: Veri Koruma Görevlisi (Data Protection Officer – DPO) ve Veri Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu (Data Protection Impact Assessment)
    §.12. Sicil Başvurusu
    I. Veri Sorumluları Sicilinde Esas Alınan İlkeler
    II. Kurula Sunulması Gereken Bilgiler
    III. Veri Sorumlusu, Temsilcisi ve İrtibat Kişisinin Yükümlülükleri
    IV. Kurulun İstisna Öngörme Yetkisi
    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

     95/46/EC YÖNERGESİ, 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE 2016/679/EU SAYILI GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
     Avrupa Adalet Divanı'nın 95/46/EC No.lu Yönergeye İlişkin Verdiği Emsal Kararlar Listesi
     BİBLİYOGRAFYA
     KAVRAM İNDEKSİ


     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
     İlgili Yayınlar