Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği (2 Cilt)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
Ürün Kodu: İİ182
ISBN: 978-605-05-0315-9
Stok Durumu: Stokta var
100,80 TL 112,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Serdar ÖZBEK
Baskı Tarihi 2018/09
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İİ182
Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği (2 Cilt)
Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK
2018/09 4. Baskı, 1012 Sayfa
ISBN 978-605-05-0315-9

Çalışmada, Avrupa Birliği ve Türk hukukunda ilamlı icraya ilişkin tüm konular ele alınmamış, konunun sınırlanması bakımından, üzerinde en çok tartışma olan, cebri icra sisteminin etkinliğiyle yakından bağlantılı bulunan ve Türk hukukuyla mukayese edilebilecek konular seçilerek, bunlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu konular, borçlunun malvarlığının şeffaflığı, banka mevduat haczi, ilamlı icrada geçici icra edilebilirlik ve geçici koruma tedbirleridir.

Mevcut kaynakların okunmasından sonra, Avrupa Birliği müktesebatındaki belgeler incelenerek, Türk hukukuyla karşılaştırmalı bir araştırma yapmaya ve olması gereken hukuk bakımından, belli bir görüş ortaya koymaya çaba gösterilmiş. Çalışmada ortaya atılan fikirler mutlak hakikati temsil etmemekte olup, incelenen konularda tartışma açılması hedeflenmiş.

(Önsözden)

Konu Başlıkları

Cilt: I
Avrupa Birliğinde Cebri İcra Hukukunun Güncel Sorunları
İlamlı İcrada Etkinlik Sorunu
İlamlı İcrada İcra Organları ve İcra Edilebilir Belgeler
İlamlı İcrada Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığı
Cilt: II
Sınır Aşırı İlamlı İcra
İlamlı İcrada Geçici İcra Edilebilirlik
İlamlı İcrada Koruma Tedbirleri

Cebrî icra hukuku, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren, devlet otoritesi ve saygınlığı, kamu düzeni ve toplum barışıyla yakından bağlantılı olan bir hukuk dalı olup, sosyal hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Cebrî icra hukukunun önemi dikkate alındığında, son yıllarda ceb­rî icra sistemindeki reddedilemez kriz, sistemde köklü bir reform yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve hukukçuların bu alana olan ilgisini artırmıştır. Cebrî icra sistemine ilişkin yakınmalar, cebrî icra sürecinde karşılaşılan adalete erişim sorunları ve sisteme dâhil olan tüm süjelerin memnuniyetsizlikleri, mukayeseli hukukta devletleri, bu konuda alınabilecek tedbirleri araştırmaya sevk etmiştir. Türk hukukunda ilâmlı icra konusunda yapılan akademik çalışmaların ilâmsız icraya nazaran az olması ve ilâmlı icranın, gerek Avrupa Birliği gerek Türk hukukundaki güncel değeri sebebiyle bu çalışmanın konusunu, ilâmlı icranın etkinliğini artırmaya yönelik tedbirlerin mukayeseli incelenmesi oluşturmuştur.

Avrupa Birliği Üyesi Devletlerin ilâmlı icra sistemlerinin irdelenmesi amacıyla kaynak toplama ve akademik araştırma yapma süreci, Türkiye’deki ilgili AB projelerine katılma ve Avrupa Konseyinin yayınlarını edinmeye ilave olarak, yurt dışında kısa süreli olarak yapılan bir dizi araştırma ziyaretiyle de desteklenmiştir. Çalışmanın ilk aşaması, AB Eğitim ve Gençlik Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı LLP/2008-2009 Öğretim Elemanı Değişimi kapsamında, 15 Nisan-1 Mayıs 2009 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi ile Rotterdam INHolland Üniversitesi[1] (Hollanda) arasında gerçekleştirilen değişim programına katılarak, “arabulucu avukatlık hünerleri eğitimi” (mediation advocacy skills training) konusunda ders verdiğim dönemde, Rotterdam’da ve Den Haag (Lahey) şehrindeki Peace Palace kütüphanesinde[2] yaptığım akademik araştırma ve kaynak toplama faaliyetidir. Çalışmanın ikinci aşamasını, 15-30 Haziran 2010 tarihleri arasında Almanya’nın Karlsruhe şehrinde, Baden-Württemberg Eyalet Kütüphanesi[3] (Badische Landesbibliothek), Amtsgericht kütüphanesi ve Federal Mahkeme (BGH) kütüphanesinde yaptığım araştırmalar oluşturmuştur.

Çalışmada, Avrupa Birliği ve Türk hukukunda ilâmlı icraya ilişkin tüm konular ele alınmamış, konunun sınırlanması bakımından, üzerinde en çok tartışma olan, cebrî icra sisteminin etkinliğiyle yakından bağlantılı bulunan ve Türk hukukuyla mukayese edilebilecek konular seçilerek, bunlar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu konular, borçlunun malvarlığının şeffaflığı, banka mevduat haczi, ilâmlı icrada geçici icra edilebilirlik ve geçici koruma tedbirleridir. Mevcut kaynakların okunmasından sonra, Avrupa Birliği müktesebatındaki belgeler incelenerek, Türk hukukuyla karşılaştırmalı bir araştırma yapmaya ve olması gereken hukuk bakımından, belli bir görüş ortaya koymaya çaba gösterilmiştir. Çalışmada ortaya atılan fikirler mutlak hakikati temsil etmemekte olup, incelenen konularda tartışma açılması hedeflenmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun aksayan yönleri dikkate alınarak, dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere ve bu kapsamda günümüz ihtiyaçlarına cevap veren çağdaş bir icra ve iflas sisteminin kurulmasını sağlayacak yeni bir İcra ve İflâs Kanunu Taslağı hazırlanması amacıyla, 09.02.2015 tarihli Bakan “oluru” ile bir bilim komisyonu oluşturulmuştur. 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 34. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı, temel kanunlar üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir. Yeni bir İcra ve İflâs Kanunu Taslağı hazırlamak üzere kurulan bilim komisyonunun 2015-2016 yılları arasında yürüttüğü çalışmalarda, Kitapta ileri sürülen görüşler gerek ilke bazında gerek çeşitli madde formülleriyle savunulmuş ve kitabın ilgili kısımlarında bu tekliflere değinilmiştir.

......[1]      Hogeschool INHolland (http://www.inholland.nl/).

[2]      Bibliotheek van het Vredespaleis (http://www.ppl.nl/). 

[3]      Wissenschaftliche Universalbibliothek Archivbibliothek für Baden-Württemberg (http://www.blb-karlsruhe.de/).  

Avrupa Birliği ile Türk hukukunda ilâmlı icranın mukayeseli (karşılaştırmalı) olarak incelenmesi fikri ilk olarak, 2008-2009 yıllarında katılmış olduğum, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Adalet Bakanlığınca yürütülen “Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesinde” (Project on Support to the Court Management System in Turkey) yapılan çalışmalar sırasında doğmuştur. Amacı, Avrupa Birliğindeki en iyi uygulamaları dikkate alarak yargının iş yükünü ve yargılama sürecindeki bürokratik işlemleri azaltmak, iş yükünün artması ve yargılama süresinin uzamasını ön­lemek, kişilerin adalete yaptıkları başvurulardan daha etkin sonuçlar almalarını sağlayacak bir mahkeme yönetim sistemi ve bu sisteminin işlemesine imkân tanıyacak teknik alt yapıyı kurmak olan Projede, mahkeme ve icra sisteminin etkin ve süratli şekilde faaliyet gösterebilmesi için gerekli donanıma sahip personele kavuşturulması da hedeflenmiştir.

“Türkiye’de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi” kapsamında pilot adliyelere gerçekleştirilen İhtiyaç Tespit Ziyaretleri esnasında, adalet sisteminde etkinlik ve verimliliğin artırılması için alınması gereken tedbirler araştırılmış, mahkeme ve icra teşkilâtında yapılabilecek yapısal değişiklikler tartışılmıştır. Bu değişiklikler kapsamında, mahkeme yönetim sisteminin bir bütün olarak ele alınarak çeşitli reformlar yapılması önerilmiştir. Örneğin uzun vadede, icra dairelerinin taşra şubeleri olan bir ulusal kurum haline ge­tirilerek Milletlerarası İcra Görevlileri Birliği[1] ile işbirliği yapılması tavsiye edilmiştir.

İncelemeler sırasında, hâkim ve savcılar ile icra dairelerine, günlük çalışmalarında destek verilmesi noktasında bir ihtiyacın varlığı gözlenmiştir. Bu konuda yapılabilecek çalışmalarda, hâkimlerle icra memurlarının idarî faaliyetlerine yardım edilmesi yoluyla, doğrudan destek sağlanması seçeneği üzerinde durulmuştur. Nitekim Avrupa Konseyi üyesi birçok ülkenin yargı sisteminde, hâkim ve savcı yardımcılıkları için çeşitli görevlilerden (örneğin hâkim ve savcı adaylarından, adlî hizmet uzmanlarından) istifade edilmektedir. Türk icra sisteminde de adlî hizmet uzmanlarından destek alınması yararlı olacaktır. Örneğin icra müdürlüklerince gerçekleştirilen çocuk teslimi, taşınmazların açık artırma yoluyla satışları gibi birçok adlî işlemler ile malî işlerin takibi ve hatta nöbet gibi bazı idarî işlerin takibinde adlî hizmet uzmanları görevlendirilebilir. İcra dairesi personelinin eğitim ihtiyaçları ile destek ihtiyaçlarının bir arada giderilebileceği bir sistem kurmak, Türk icra sistemi için çok faydalı olacaktır.

Pilot adliyelerde yapılan çalışmalarda hâkimler, icra müdürleri, icra dairesi personeli ve sistemden yararlanan kişilerle (takip alacaklıları, borçlular ve üçüncü kişilerle) yapılan mülâkatlarda, kişilerin adalete erişim imkânı kapsamında icra dairelerine erişimde, özellikle bilgilenme, haklarını öğrenerek etkin kullanma, icra takiplerinde haklarını koruyabilme ve doğru icra takip işlemlerini zamanında yapabilme noktasında ciddî zorluklarla karşılaştıkları, icra dairelerinin yeterince etkin olamadığı, alacaklı ile borçlunun ça­tışan menfaatlerinin dengelenmesi konusunda zaafiyetler olduğu müşahede edilmiştir[2]. Örneğin avukatla temsil edilmeyen kişiler, icra takiplerinde ödeme veya icra emrine ya da üçüncü kişi haciz ihbarnamelerine itiraz etme, dosya borçlarını ve takip işlemlerini izleme ve anlama, talep açarken yapmaları gereken beyanlar ve talep konularını bilme hususlarında bilgisizlikten kaynaklanan güçlükler yaşamakta ve kimi zaman hakları zayi olmaktadır. Bu durum, özellikle avukatla temsil zorunluluğunun olmadığı cebrî icra hukukunda, sırf takibin taraflarının talebine dayalı olan ve icra dairesini pasif kılarak kişiye bilgi vermeyi önleyen bir sistemin sakıncalarını gözler önünde sermektedir. Nitekim doktrinde bu sistem hararetle eleştirilmekte, Anayasanın 40. maddesinden hareketle, icra dairelerinin aydınlatma ve açıklama ödevi kapsamında tarafları bilgilendirmekle, gerektiğinde tarafsızlığını zedelemeden icra takip usûlleriyle ilgili onlara yol göstermekle yükümlü olduğu haklı olarak vurgulanmaktadır[3].

Yapılan mülâkatlardan, cebrî icra sisteminden duyulan memnuniyetsizliğin görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaştığı anlaşılmıştır[4]. İcra teşkilâtının içinde bulunduğu sorunlu atmosfer ve mevcut uygulama, adalete erişim anlayışının yükselen bir değer olduğu 21. yüzyıl hukuk anlayışında ve etkin hukukî himaye talebinin mutlak bir hak olarak görüldüğü hukuk devletinde sineye çekilebilecek bir sorun değildir. Nitekim icra sistemindeki sorunlar ve reform ihtiyacı, Türk medenî usûl hukukçularının bu konuya eğilmesine se­bep olmuş, son yıllarda yapılan usûl hukukçuları toplantılarında, gerek akademisyenler gerek uygulamacılar tarafından sık sık dile getirilmiş ve bu ko­nuda yapılan akademik araştırmalar (monografik eserler, tezler, makaleler, sempozyumlar gibi) ile yayınların sayısında belirgin bir artış olmuştur[5].

Keza proje kapsamında çalışan yabancı uzmanlarla, özellikle Avusturyalı ve Alman hâkimler ve Hollandalı icra müdürleriyle yaptığımız müşterek çalışmalarda, Avrupa Birliğine Üye Devletlerde icra hukukuna büyük önem verildiği, bu ülkelerde Türk hukukundan farklı ve etkin bir icra sistemi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Avrupalı icra müdürlerinin, icra hukukuyla ilgili Avrupa Birliği müktesebatındaki belgelere sık sık gönderme yaptığı dikkat çekmiş, bu sebeple icra hukukumuzda bu tür belgelerin irdelenmesi gerektiği yönünde bir ihtiyaç gözlemlenmiştir. Ülkemizde, gerek Avrupa Birliği Üyesi Devletlerin ilâmlı icra sistemleri gerek cebrî icraya ilişkin müktesebat belgeleri konusunda yapılan mukayeseli çalışmaların ve akademik araştırmaların azlığı da dikkate alındığında, Avrupa Birliği ve Türk hukukunda ilâmlı icrayı inceleyen mukayeseli bir çalışmanın, iyi bir doçentlik tez konusu olacağı düşüncesi hasıl olmuştur. Türk hukukunda, genelde Avrupa Birliği kurumları hukuku incelenmekte, Avrupa Birliği maddî hukuku ile usûl hukuku hak ettiği ilgiliyi görmemektedir. Oysa Avrupalı medenî usûl hukukçuları, 1990 yılından bu yana Avrupa Birliği usûl hukuku ve milletlerarası usûl hukuku üzerinde çok ciddî araştırma ve yayınlar yapmaktadırlar[6]. Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke olan Türkiye’de, başta usûl hukukçuları olmak üzere tüm hukukçuların, bu konuya daha çok ilgi göstermesi, büyük yararlar sağlayacaktır. Bu çalışmanın yapılmasındaki temenni, çalışmada elde edilen bulguların, Türk hukukunda icra teşkilâtı ve icra takip yolları için yapılacak adalet reformu stratejisinin hazırlanmasında değerlendirilmesidir. Çalışmada, mukayeseli hukuk ışığında yapılan öneriler, hiç kuşkusuz mutlak hakikati temsil etmemekte olup, ilgili konularda münakaşa yapılması için ortaya atıl­mıştır.

Kitapta, Avrupa Birliği hukukuyla Türk hukukunda ilâmlı icranın güncel sorunları değerlendirilerek, bu sorunların giderilmesi ve ilâmlı icranın etkinliğinin artırılması için yapılan çalışmalara değinilmiştir. Bu kapsamda önce mukayeseli hukuk sistemleri incelenmiş, bu incelemede sadece Avrupa Birliği Üyesi Devletlerle sınırlı kalınmayarak, konuya daha geniş bir perspektiften bakılabilmesi, diğer hukuk sistemlerindeki anlayışın da görülebilmesi ve daha kapsamlı bir karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla ortak hukuk ülkeleri, bir kısmı hâlen Avrupa Birliğine üye olan eski sosyalist hukuk ülkeleri[7] ve Latin Amerikan (İbero-Amerikan) hukuk ailesi de belirli ölçüde ele alınmıştır. Ayrıca İcra ve İflâs Kanunu’nun mehazını oluşturması bakımından, Avrupa Birliğine üye olmasa da İsviçre hukukundan belli ölçüde yararlanılmıştır.

Kitabın birinci bölümünde, Avrupa Birliğinde cebrî icra hukukunun güncel sorunları kapsamında, medenî usûl ve icra hukukunda yaşanan uyumlaşma süreci ve buna ilişkin sorunlar, Avrupa Birliği medenî usûl hukuku ile icra hukukunun gelişim çizgisi, Avrupa Birliğinin yükselen değeri olan adalete erişim hakkı çerçevesinde ilâmlı icranın etkinliğinin artırılması için yapılan çalışmalar ve bu kapsamda önemli bir rehber olan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ilâmlı icra hakkındaki Rec (2003) 17 sayılı Tavsiye Kararı incelenmiştir. Böylelikle ilâmlı icranın etkinliğine, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesi penceresinden bakılmak suretiyle, konu temel hak ve hürriyetler yönünden değerlendirilmiştir.

İlâmlı icranın sorunları ve etkinliğini artırmaya yönelik tedbirleri doğru değerlendirebilmek için, farklı ülkelerin icra teşkilâtının yapısının bilinmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle, Üye Devletlerin icra teşkilâtı ve ilâmlı icrada önemli bir yer işgal eden icra edilebilir belgeler, ikinci bölümde incelenmiştir.

Kitabın üçüncü bölümünden itibaren ilâmlı icranın sorunlu alanları ile etkinliğini artırmaya yönelik somut tedbirler üzerinde durulmuştur. Ancak ilâmlı icranın etkinliğini artırmak için alınacak tedbirler oldukça kapsamlı olduğundan, konunun sınırlanması ihtiyacı belirmiş ve Avrupa Birliğinde üzerinde en çok tartışılan ve Türk hukuku ile de kesişme noktası olan konular seçilmiştir. Bu çerçevede üçüncü bölümde, Avrupa Birliği ve Türk hukukunun temel sorunlarından biri olan ve icra takibinin başarısı için hayatî önem taşıyan, borçlunun malvarlığının şeffaflığını sağlamaya yönelik tedbirler üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, sınır aşırı ilâmlı icranın en so­runlu alanlarından biri olan üçüncü kişideki alacak haczi ve özellikle banka mevduat haczi ile para alacağına ilişkin ilâmların icrasının gölgesinde ka­larak doktrinde hak ettiği ilgiyi görmeyen, fakat son yıllarda maddî hukuktaki gelişmeler neticesinde öne çıkan, para alacağı dışındaki ilâmların icrası irdelenmiştir. Beşinci ve son bölümde ise, ilâmlı icranın nirengi noktalarından birini oluşturan ve Türk hukukunda derinden tartışılmayı hak eden, ilâmların kesinleşmeden icra edilememesi kuralı ve bunun neticesi olan geçici icra edilebilirlik ele alınmıştır. Aynı bölümde, etkin hukukî himaye için vazgeçilmez bir konu olan ve Avrupa Birliği hukukunda son yıllarda doğurduğu sorunlarla gündeme gelen geçici koruma tedbirleri, Türk hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınarak önerilen çözümler aktarılmıştır.[1]      Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) (http://www.uihj.com/).

[2]      Bu konuda doktrinde uzun zamandır çeşitli eleştiriler yapılmaktadır. Bkz. Yılmaz, Ejder: Cumhuriyetimizin Yetmişbeş Yılında Hukuk Usulü ve Muhakemeleri Kanunu’nda ve İcra ve İflâs Kanunu’nda Ortaya Çıkan Gelişmeler (TBBD 1998/3, s. 871-886), s. 882 vd.

[3]      Özekes, Muhammet: İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009, s. 75, 80, 148, 202, 240.

[4]      Türk icra hukukunun bir açmaz içinde bulunduğu ve yanlış bir sistem benimsemiş olduğu yönündeki tenkitler için bkz. Özekes-Temel Haklar ve İlkeler s. 15-16.

[5]      Bu konuda kapsamlı bir yayın için bkz. Özekes-Temel Haklar ve İlkeler s. 13 vd.

[6]      Örneğin, 2009 yılında Abant’ta gerçekleştirilen sekizinci medenî usûl ve icra-iflâs hukukçuları toplantısında Prof.Dr. Peter Gottwald tarafından, Avrupa Birliği iflâs hukuku konusunda ayrıntılı bir tebliğ sunulmuş ve bu konudaki tartışmaların ne kadar derin olduğu ortaya koyulmuştur. Bkz. Gottwald, Peter: Uluslararası İflas Hukukunun Konumu ve Problemleri (Çev. Nedim Meriç) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 339-372).

[7]      Sovyetler Birliğinin yıkılıp Rusya Federasyonu’nun kurulmasından önce, Sovyetler Birliği’nde kabul edilen ve onu izleyerek çeşitli sosyalist ülkelerde uygulanan sosyalist hukuk sistemi, dünyadaki büyük ve farklı hukuk sistemlerinden birini oluşturduğundan, kitapta ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Sosyalist hukuk sisteminin genel esasları için bkz. Stalev, Zhivko: Sosyalist Avrupa Ülkelerinde Hukuk Yargılaması (Çev. Ejder Yılmaz) (AÜHFD 1976/1-4, s. 151-183), s. 153 vd. 

İÇİNDEKİLER 11

BİBLİYOGRAFYA 29
KISALTMALAR CETVELİ 87
GİRİŞ 97

BİRİNCİ BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİNDE CEBRÎ İCRA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI


§ 1. MEDENÎ USÛL VE İCRA HUKUKUNUN UYUMLAŞMASI 103
A) Avrupa Yargı Bölgesinde Medenî Usûl Hukukunun Bütünleştirici Etkisi ve Uyumlaştırılması 103
B) Avrupa Birliğine Üyelik ve Avrupa Medenî Usûl Hukuku 109
C) Medenî Usûl Hukukunun Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Güçlükler 112
D) Medenî Usûl Hukukunun Uyumlaşma Sürecinin Dayanağı Olarak Adalete Erişim Doktrini 114
E) Avrupa Birliğinde Tampere Zirvesi ve Medenî Usûl Hukukunda Karşılıklı Tanıma İlkesi 119
F) Avrupa Medenî Usûl Hukuku Önerisi 124
I- Avrupa Medenî Usûl Model Kanunu Taslağında İlâmlı İcranın Uyumlaştırılmasına Yönelik Öneriler 124
II- Avrupa Medenî Usûl Hukukunun Oluşturulmasının Önündeki Engeller 128
G) Avrupa Yargı Bölgesinde Yeni Adlî İşbirliği Türleri 133
I- Milletlerarası Evrak Tebliğine İlişkin 2000/1348/EC Sayılı Tüzük 134
II- Delil Toplanmasında Üye Devletler Arasında İşbirliğine İlişkin 1206/2001/EC Sayılı Tüzük 135

§ 2. MEDENÎ USÛL HUKUKUNDAKİ UYUMLAŞMANIN İCRA HUKUKUNA YANSIMASI 138
A) Millî İcra Sistemleri Arasında Teşkilâtlanma Yönünden Farklılıklar 138
B) İcra Takiplerine Yönelik Mukayeseli Araştırmalar 139
C) Cebrî İcra Hukukunda Mülkilik İlkesi 140
D) Avrupa İcra Takip Usûllerinde Uyumlaşma Eğilimleri ………..144

§ 3. CEBRÎ İCRA SİSTEMLERİNDEKİ SORUNLARIN ÖNEMİ 148
A) Millî İcra Sistemlerinin Avrupa Standartlarına Kavuşturulması 148
B) Cebrî İcra İle İlgili Topluluk Faaliyetleri 149
C) Millî Cebrî İcra Sistemlerini Dolaylı OlarakEtkileyen Topluluk Mevzuatı 151

İKİNCİ BÖLÜM
İLÂMLI İCRADA ETKİNLİK SORUNU


§ 4. ADALETE ERİŞİM HAKKI GEREĞİNCEİLÂMLI İCRANIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 153
A) İcra ve İflâs Hukukunun Hukuk Devleti İlkesiyle İlişkisi 153
B) İcra ve İflâs Hukukunun Sosyal Devlet İlkesiyle İlişkisi 163
C) Avrupa Birliği Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 165
D) Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği 169

§ 5. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN İLÂMLI İCRA HAKKINDAKİ REC (2003) 17 SAYILI TAVSİYE KARARI 174
A) Tavsiye Kararının İçeriği 174
I- Tanımlar 175
II- Kapsam 176
III- İcra Takip Usûlleri 176
IV- İcra Daireleri 177
B) Tavsiye Kararının İncelenmesi 178
I- Tavsiye Kararının Geçmişi ve İlâmlı İcranın Etkinliğine
İlişkin İHAM Kararları 178
II- Tavsiye Kararında Yer Alan İlkelerin Değerlendirilmesi 180
1) Tanımların Değerlendirilmesi 180
2) Kapsamın Değerlendirilmesi 181
3) İcra Takip Usûllerinin Değerlendirilmesi 181
4) İcra Organlarının Değerlendirilmesi 187
C) Tavsiye Kararının Uygulanmasına Yönelik İlkeler 189
I- Cebrî İcra Sistemlerinin Erişilebilirliği 191
1) Cebrî İcra Hizmetlerinin Yaygınlaşması 191
2) İcra Giderleri 191
a) İcra Giderlerinin Düzenlenmesi 191
b) İcra Giderlerinin Şeffaflığı 192
c) İcra Harçlarının Şeffaflığı 192
d) İcra Giderlerinin Takip Konusu Alacakla Orantılı Olması 192
e) İcra Giderlerinin Öngörülebilirliği 193
f) Borçlunun Malvarlığı Hakkındaki Bilgilere Erişim 193
g) İcra Giderlerinin Paylaştırılması 193
II- Cebrî İcra Sistemlerinin Etkinliği 193
1) İcra Hizmetlerinin Etkinliği 193
a) Liyakat Gereklilikleri 193
b) Mesleğin Örgütlenmesi 194
c) Kalite Standartları 194
d) İcra Memurlarının Denetimi ve İzlenmesi 195
e) Disiplin Soruşturmaları ve Yaptırımları 195
2) İcra İşlemlerinin Etkinliği 195
a) İcra Takibinin Süresi 195
b) İcra Takiplerinin Süresinin Öngörülebilirliği 196
c) İcra Takiplerindeki Kesin Sürelere Uyma Güvenceleri 197
d) Cebrî İcranın Düzgün ve Hızlı Olması 197
e) Bildirim 197
f) Ceza Uyuşmazlıklarında İcra Oranı 198
g) Hukuk Uyuşmazlıklarında İcra Oranı 198
h) Milletlerarası İcra Takipleri 198
§ 6. ALACAKLI İLE BORÇLU ARASINDAKİ MENFAAT ÇATIŞMASI İKİLEMİNDE İLÂMLI İCRANIN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 199
A) Cebrî İcra Hukukunda Alacaklı ile Borçlu Arasındaki
Menfaat Çatışmaları 199
I- Menfaat Çatışmasında Borçlunun Yeniden
Yapılandırılması, Alacaklının Güveni ve
Kapitalin Korunması 199
II- Menfaat Çatışmasında Borçlunun Hakları:
İnsan Onuru ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması 205
III- Menfaat Çatışmasında Alacaklının Hakkı:
Alacağın Etkin Bir İcra Takibiyle Tahsili 211
B) Cebrî İcra Hukukunda Alacaklı ile Borçlu Arasındaki
Menfaat Çatışmalarının Dengelenmesi 223
I- İnsan Onurunun Korunmasıyla Alacağın Tahsili
Arasındaki Çatışmada İnsan Onuruna Üstünlük
Tanınması 223
II- Özel Hayatın Gizliliği ile Alacağın Tahsili Arasındaki
Çatışmada Alacağın Tahsiline Üstünlük Tanınması 224
III- Menfaat Çatışmalarının Ölçülülük İlkesi Çerçevesinde
Dengelenmesi 229
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLÂMLI İCRADA İCRA ORGANLARI VE
İCRA EDİLEBİLİR BELGELER
§ 7. CEBRÎ İCRA TEŞKİLÂTININ ESÂSLARI 235
A) Medenî Usûl Hukukunda Mukayeseli İncelemeler 235
B) Cebrî İcraya İlişkin Tasnifler 238
I- Cebrî İcradaki Tasnif Kıstasları 238
II- Cebrî İcra Hukukundaki Kanûnî Düzenlemelerin
Genel Özellikleri 241
1) Kanunda Tüm İcra Yolları İçin Geçerli Olan
Genel Hükümlere Yer Verilmesi 242
2) Kanunda Belirli Talepler İçin Özel Kurallara
Yer Verilmesi 243
§ 8. CEBRÎ İCRA ORGANLARI 245
A) İcra Organlarına İlişkin Farklılıklar 245
B) Yargılama Yetkisi ve Cebir 246
C) İcra Sürecinde Mahkemenin Önleyici ve Denetleyici İşlevi 248
D) İcra Organının Cebrî İcra Faaliyetinin Adlî veya İdarî Niteliği 251
I- İcra Memuru Esaslı Sistemler 252
II- Mahkeme Esaslı Sistemler 253
III- Karma Sistemler 253
IV- İdarî Sistemler 257
V- Cebrî İcra Faaliyetine İlişkin Türk Doktrinindeki Görüşler 257
§ 9. İCRA TEŞKİLÂTI VE İCRA MEMURLARININ
NİTELİKLERİ 260
A) Alman Hukukunda İcra Teşkilâtı 260
B) Fransız Hukukunda İcra Teşkilâtı 263
C) İngiliz Hukukunda İcra Teşkilâtı 266
D) İspanyol Hukukunda İcra Teşkilâtı 269
E) İsveç Hukukunda İcra Teşkilâtı 271
F) Türk Hukukunda İcra Teşkilâtı 272
§ 10. İCRA DAİRELERİNİN TEŞKİLÂTLANMA ŞEKİLLERİ 276
A) İcra Dairelerinin Teşkilâtlanma Şeklindeki Farklılıklar 276
B) İcra Dairelerinin Özerkleştirilmesi 278
I- İcra Memurlarının Bağımsız Meslek Mensupları
Şeklinde Örgütlenmesi 278
II- Cebrî İcranın Etkinliğini Sağlamak İçin İcra Memurlarının
Statüsü Hakkında Öneriler 279
§ 11. CEBRÎ İCRAYA İLİŞKİN ANAYASAL
ZORUNLULUKLAR 283
A) Cebrî İcra Hukukunun Anayasa Hukuku ile Olan Bağlantısı 283
B) Cebrî İcra Hakkının Anayasal Korumaya Sahip Kılınması 285
C) Cebrî İcra Üzerindeki Anayasal Sınırlamalar 286
I- Kıta Avrupası Hukukunda Anayasal Sınırlamalar 286
II- Anglo-Amerikan Hukukunda Anayasal Sınırlamalar 291
§ 12. İCRA DAİRESİNİN İCRA TAKİBİ ÜZERİNDEKİ
KONTROL YETKİSİ 295
A) Borçlunun Malvarlığının Belirlenmesi 295
B) Alacaklının İcra Edilebilir Bir Belgeye Sahip
Olduğunun Tespiti 297
C) Malvarlığının Fiilen Haczi 300
D) Taraflar veya Taraflarla Üçüncü Kişiler Arasında
Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözülmesi 301
E) Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi 302
F) Satım Bedelinin Alacaklılara Paylaştırılması 303
§ 13. İLÂMLI İCRADA İCRA EDİLEBİLİR BELGELER 305
A) İcra Edilebilir Belgenin Anlamı ve Kapsamı 305
I- İcra Edilebilir Belgelerin Türleri 305
II- Kıta Avrupası Sisteminde İcra Edilebilir Belgeler 312
III- Ortak Hukuk Sisteminde İcra Edilebilir Belgeler 319
B) İcra Edilebilir Belgelerin İcrası 320
C) İlâmda İcra Edilebilirlik Şerhine Yer Verilmesi 324
D) Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 326
§ 14. İLÂMLI İCRADA ÖN KOŞULLAR 329
A) Cebrî İcranın Başlamasıyla İlgili Meseleler 329
B) Romanist Hukuk Sistemleri 329
C) Orta Avrupa Hukuk Sistemleri 331
D) Ortak Hukuk Sistemleri 333
E) Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi 334
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İLÂMLI İCRADA BORÇLUNUN
MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI
§ 15. BORÇLUNUN MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞINI
SAĞLAMANIN ÖNEMİ 335
A) İcra ve İflâs Hukukunda Malvarlığı 335
I- Malvarlığının Tanımı ve Unsurları 335
II- İcra ve İflâs Hukuku Açısından Malvarlığının Önemi 340
B) Borçtan Sorumluluk ve Borçlunun Malvarlığının
Alacaklılarının Müşterek Rehni Olması 343
C) Alacaklının Elinde İlâm veya İlâmlı İcraya Dayanak
Belge Olmadığında Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığı 350
I- Sicillerden Bilgi Alınması 352
II- Üçüncü Kişilerden Bilgi Alınması 354
III- Nafaka Taleplerinde Bilgi Edinilmesi 356
IV- Milletlerarası Çerçeve 357
D) İlâmlı İcrada Borçlunun Malvarlığının Şeffaflığının
Sağlanması 360
I- Borçlunun Malvarlığı Bilgilerine Erişimin
Kolaylaştırılması 360
II- Borçlu Hakkındaki Bilgilere Erişim Yolları 362
§ 16. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA BORÇLUNUN
MALVARLIĞININ ŞEFFAFLIĞI 365
A) Genel Olarak Borçlunun Malvarlığı Hakkında Bilgi Edinme 365
B) Millî Cebrî İcra Hukuku Sistemleri ve Uygulamalarına
İlişkin Bir Rehber Hazırlanması 366
C) Resmî Sicillerdeki Bilgilerin Artırılması ve
Sicillere Erişimin Kolaylaştırılması 367
I- Ticaret Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 369
II- Nüfus Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 371
III- Sosyal Güvenlik ve Vergi Sicillerinden Bilgi Edinilmesi 372
IV- Diğer Sicillerden Bilgi Edinilmesi 376
V- Sicillere Sınır Aşırı Erişim 378
D) İcra Organları Arasında Bilgi Aktarımının Sağlanması 378
I- İcra Organları Arasında İşbirliği Modelleri 379
1) Adlî Yardımlaşma 380
2) İcra Daireleri Arasında Bilgi Değişimi 381
3) Yetkili Merciler Arasında Bilgi Değişimi 382
II- Üye Devletlerdeki Durum 385
III- Alınabilecek Tedbirler ve Teknolojik Gelişmelerden
Yararlanılması 387
E) Borçlunun Mal Beyanıyla İlgili Tedbiriler Alınması 389
I- Mal Beyanının Tanımı ve İçeriği 389
II- Üye Devletlerde Mal Beyanının Yapılma Şekli 391
III- Mal Beyanının Borçlunun Yemini veya
Yeminle Temin Edilmiş İfâdesiyle Şahsen Yapılması 402
IV- Mal Beyanının Etkinliği Konusunda
Avrupa Birliğinde Alınabilecek Tedbirler 407
V- Mal Beyanının Alacaklı ve Borçlu Arasındaki
Menfaat Dengesi ve Ölçülülük İlkesi Çerçevesinde
Değerlendirilmesi 409
1) Borçlunun Mal Beyanının Kapsamı 409
2) Borçlunun Mal Beyanının İcra Organlarının Erişimine
Açık Bir Sicile Kaydı 411
VI- Avrupa Malvarlığı Deklarasyonu 415
F) Üçüncü Kişilerden Bilgi Alınması 419
I- Banka ve Finans Kurumlarından Bilgi Alınması 419
II- Üçüncü Kişi Bildirimi (Üçüncü Kişideki Alacak Haczi) ile
Bilgi Alınması 422
G) Sınır Aşırı Alacakların Tahsilinde Malvarlığının Şeffaflığı 428
H) Avrupa’da Malvarlığının Şeffaflığına İlişkin Esaslar 432
I- Her Çeşit Bilgi Kaynağına Erişim İmkânı 432
II- İcra Takibinde Kişisel Bilgilerin Korunması 433
III- Avrupa Yargı Bölgesinde Şeffaflık 434
IV- Kamu Alacakları ile Özel Alacakların Tahsilinde
Eşitliğin Sağlanması 435
I) Avrupa Birliğinde İlâmlı İcranın Etkinliğini
Artırma Konusunda Yapılan Öneriler 436
I- Avrupa İcra Hukuku Sistemleri Hakkında Bilgi Veren
Bir Rehber Kitap Hazırlanması 436
II- Resmî Sicillerdeki Bilgilere Erişimin Kolaylaştırılması 437
III- Nüfus Sicillerine Erişimin Kolaylaştırılması 437
IV- Tüketici Sicillerine Erişimin Kolaylaştırılması 438
§ 17. TÜRK HUKUKUNDA BORÇLUNUN MALVARLIĞININ
ŞEFFAFLIĞI 439
A) İcra Takibine Başlanmadan Önce Müstakbel Borçluların
Ödeme Gücü ve Alışkanlığı Hakkında Bilgi Toplanması ve
Paylaşımı 439
I- Borçluların Mâlî Durumu Hakkında İstihbarat Yapılması ve
Risk Santralizasyonu 440
1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun
Mülga 44. Maddesinde Düzenlenen Risk
Santralizasyonu 442
2) Bankacılık Kanununda Düzenlenen Risk Merkezi 444
II- Alacaklılar Arasında Eşitlik Sağlanarak
Risk Merkezi Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 448
III- Borçlular Hakkında İstihbarat Amaçlı Siciller
Oluşturulması 453
B) İcra Takibine Başlandıktan Sonra Borçlunun
Yerleşim Yeri ve Malvarlığı Bilgilerine Erişim 457
I- Elektronik Veri Tabanlarından Yararlanılarak
Borçlunun Yerleşim Yerinin Tespiti 457
II- Borçlunun Malvarlığı Hakkındaki Bilgilere
Erişim Yolları 461
1) İcra Dairelerinin Borçlunun Yerleşim Yeri ve
Malvarlığı Hakkında Bilgi Edinme Yetkisi 461
2) Borçlunun Malvarlığı Hakkında Sicillerden
Elektronik Ortamda Bilgi Alınması 466
C) İhtiyatî Hacizde Borçlunun Malvarlığının
Şeffaflığının Sağlanması 468
D) Borçlunun Mal Beyanının Etkinleştirilmesi ve
İcra Organları Arasında Bilgi Paylaşımı 476
I- İcra ve İflâs Hukukunda Mal Beyanının Önemi ve
Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü 476
1) İcra ve İflâs Kanunudaki Mal Beyanında Bulunma
Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler 476
2) Diğer Kanunlardaki Mal Beyanında Bulunma
Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler 482
II- Mal Beyanının Etkinliğinin Sağlanması için
Alınabilecek Önlemler 488
1) Borçlunun Mal Beyanında Bütün Malvarlığı
Değerlerini Bildirmesi 488
2) Borçlunun Mal Beyanının Merkezî Kayıt Sistemine
Geçirilmesi ve İcra Dairelerinin Erişimine
Açık Olması 493
3) Mal Beyanının, Mahkeme veya İcra Organları
Önünde Yemin Ederek Verilmesi 494
III- Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğünün
İhlâli Hâlinde Yaptırım Olarak Kanunda
Hapis Cezası Öngörülmesinin Anayasaya Uygunluğu 502
1) Mal Beyanında Bulunmayan Borçlu Hakkında
Tazyik Hapsi Uygulanması. 502
2) Mal Beyanında Bulunmayan Borçlu Hakkında
Disiplin Hapsi Uygulanması…. 506
3) Borçlunun Hapis Cezasıyla Mal Beyanında Bulunmaya
Zorlanmasının Anayasaya Aykırı Olduğuna Dair
Görüşler 506
4) Hapis Cezası Yaptırımının Anayasanın
“Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler Nedeniyle
Hapis Yasağı” İlkesine Uygunluğu 509
5) Hapis Cezası Yaptırımının Anayasanın
“Hukuk Devleti” İlkesine Uygunluğu 514
BEŞİNCİ BÖLÜM
SINIR AŞIRI İLÂMLI İCRA
§ 18. İLÂMLI İCRANIN İÇ HUKUKTA DÜZENLENMESİ 525
§ 19. MUKAYESELİ HUKUKTA BORÇLUNUN
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE
ALACAKLARININ HACZİ 529
A) Üçüncü Kişilerdeki Alacak Haczinin Konusu 529
I- Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi 529
II- Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Ücret ve
Diğer Para Alacaklarının Haczi 531
III- Üçüncü Kişilerde Haczedilen Alacakların Niteliği 532
1) Kambiyo Senetlerinin Haczedilme Koşulları 533
2) Üçüncü Kişilerdeki Müstakbel Alacakların Haczi 534
IV- Üçüncü Kişilerdeki Alacak Haczinin Alacaklının
Talebiyle Sınırlanması 535
B) Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Tarafları 536
I- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Borçluyla
Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki 536
II- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde
Üçüncü Kişinin Hukukî Durumu 536
1) Romanist Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin
Hukukî Durumu 537
2) İngiliz Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin
Hukukî Durumu 538
3) Orta Avrupa Hukuk Sisteminde Üçüncü Kişinin
Hukukî Durumu 539
III- Borçlunun Bankada Bulunan Alacağının Haczi 541
IV- Alacaklı ve Üçüncü Kişinin Tespiti 542
V- Üçüncü Kişideki Alacağın Birden Fazla
Alacaklı Tarafından Haczi 543
VI- Üçüncü Kişideki Alacak Haczine İlişkin
Genel Değerlendirme 543
§ 20. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA
BANKA MEVDUAT HACZİ 544
A) Üye Devletlerde Banka Mevduat Haczinin Usûlü 544
I- Üye Devletlerin Cebrî İcra Sistemlerindeki
Benzerlik ve Farklılıklar 546
II- Üye Devletlerde Üçüncü Kişi Haciz Emrinin
Verilme Usûlü 548
1) Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Yapılabilmesi İçin
Bulunması Gereken Ön Koşullar 548
2) Alacaklının Haczedilecek Banka Mevduatını
Belirtmesi 551
3) Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Tamamlanması ve
Ödeme Yasağı 553
4) Borçlu veya Üçüncü Kişinin Üçüncü Kişi
Haciz Emrine İtiraz Etme İmkânı 555
B) Türk Hukukunda Banka Mevduat Haczinin
Üye Devletlerle Mukayesesi 556
C) Banka Mevduat Haczinin Esasları 567
I- Banka Mevduat Haczinin Konusu 567
1) Borçlunun Mevcut ve Müstakbel Banka
Mevduatlarının Haczi 567
2) Borçlunun Doğmuş ve Doğacak Mevduat Bakiyeleri ile
Şarta Bağlı Alacaklarının Haczi 571
3) Birden Fazla Banka Mevduatının Haczi 581
II- Banka Mevduat Haczinde Borçlunun Korunması 581
1) Borçlunun Mahkemenin Müdahalesiyle Korunması 582
2) Banka Mevduat Haczinin Takip Konusu
Miktarla Sınırlanması 585
3) Müşterek Mevduatın Haczinde Borçlunun Korunması 586
III- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde Haczedilen
Alacağın Tahsili 591
1) Haczedilen Mal veya Alacağın İlâm Alacaklısı veya
İcra Dairesi Tarafından Paraya Çevrilmesi veya
Tahsili 591
2) Üçüncü Kişinin Haciz Emrine Yaptığı İtirazın
İncelenmesi 598
3) Mevduat Üzerine Birden Fazla Alacaklının
Haciz Koydurması 598
IV- Üçüncü Kişideki Alacak Haczinin Değerlendirilmesi 603
§ 21. SINIR AŞIRI ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ ALACAK HACZİ 605
A) Sınır Aşırı Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde
Mülkilik İlkesi 605
B) Sınır Aşırı Üçüncü Kişideki Alacak Haczinde
Yetkili İcra Organı 606
I- Borçlunun Yerleşim Yerindeki İcra Organının Yetkisi 606
II- Üçüncü Kişinin Yerleşim Yerindeki
İcra Organının Yetkisi 607
III- Üçüncü Kişinin Teminatının Bulunduğu Yerdeki
İcra Organının Yetkisi 609
IV- Borçluya Karşı Dava Açılan Yer Mahkemesinin Yetkisi 610
V- Üçüncü Kişiye Karşı Dava Açabilecek Yer 615
C) Alacağın Tahsilinde Tekerrür Tehlikesi 616
D) Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emrinin Sınır Aşırı Tebliği 618
E) Yabancı Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emirlerinin Tanınması 626
F) Üçüncü Kişi Alacak Haciz Emrinin Sınır Aşırı Tebliğinin
Değerlendirilmesi 633
§ 22. SINIR AŞIRI BANKA MEVDUAT HACZİNE İLİŞKİN
GELİŞMELER 636
A) Sınır Aşırı Banka Mevduat Haczine İlişkin
Bir Avrupa Sistemi Oluşturulması 636
I- Banka Mevduatlarının Haczine İlişkin
Topluluk Belgesi Oluşturma İhtiyacı 636
II- Hazırlanacak Topluluk Belgesinin İçeriği 640
III- Önerilen Avrupa Belgesinin Uygulamada
Sağlayacağı İyileşmeler 642
B) Oluşturulacak Avrupa Sisteminde Haciz Kararının
Alınma Usûlü 643
I- Alacaklının Haciz Kararı Alabileceği Aşamalar 643
II- Haciz Kararının Verilme Koşulları 643
III- Borçlunun Dinlenmesi 644
IV- Borçluya Ait Banka Mevduat Bilgilerinin Öğrenilmesi 644
C) Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Konular 645
D) Avrupa Sisteminde Haciz Kararının Miktarı ve Sınırları 645
I- Hacizle Teminat Altına Alınacak Miktar 645
II- Bankanın Masraflarının Karşılanması 645
III- Birden Fazla, Müşterek ve Temsilci Sıfatıyla
Açılan Mevduatın Haczi 646
IV- Haczedilemeyecek Miktar 646
E) Mevduat Haczi Kararının Etkileri 647
I- Mevduat Haczinin Uygulanması 647
II- Borçlunun Korunması 647
III- Yarışan Alacaklıların Sırası 648
IV- Haczin İcraî Tedbire Dönüşmesi 648
F) Sınır Aşırı Mevduat Haczine İlişkin Diğer Öneriler 649
I- Avrupa Genelinde Tutulan Banka Mevduatlarının
Sınır Aşırı Haczi 649
II- Avrupa Genelinde Millî İcra Organları Arasında
Doğrudan İşbirliği Yapılması 650
§ 23. PARA ALACAĞI DIŞINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI 600
A) Genel Olarak Para Alacağı Dışındaki İlâmların
İcrası ve Aynen Îfâ Talebi 652
B) Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına
İlişkin İlâmların İcrası 659
I- Bir İşin Yapılmasına İlişkin İlâmlar 660
1) Üçüncü Kişi Tarafından Yapılabilen İşler 660
2) Üçüncü Kişi Tarafından Yapılamayan İşler 663
II- Bir İşin Yapılmamasına İlişkin İlâmlar 665
1) Yapmama (Kaçınma) Borçları 665
2) Katlanma Borçları 666
3) Yapmama ve Katlanma Borçlarının İcrası 666
C) Şahsi Olmayan Borçlara İlişkin İlâmların
İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 669
I- İkame Îfâ 670
II- Tazyik Para Cezası 671
1) Romanist Hukuk Sistemlerinde Para Cezaları 671
2) Sosyalist ve Latin Amerikan Hukuk Sistemlerinde
Para Cezaları 677
3) Türk Hukuk Sisteminde Para Cezaları 679
a) Adlî Para Cezası 679
b) İdarî Para Cezası 679
c) Disiplin Para Cezası 683
d) Tazyik Para Cezası 683
III- İkame Îfâ ve Tazyik Para Cezasına
Alternatif İcra Yöntemleri 691
D) Şahsî Borçlara İlişkin İlâmların İcrasını
Sağlamaya Yönelik Yöntemler 691
I- Tazyik Para Cezası 692
II- Mahkemeye İtaatsizlik 693
1) İngiliz Hukuk Sisteminde Mahkemeye İtaatsizlik 693
2) Amerikan Hukuk Sisteminde Mahkemeye İtaatsizlik 697
III- Malvarlığına El Koyulması 698
IV- Hapis Cezası Verilmesi 699
E) Yapmama ve Katlanma Borçlarına İlişkin
İlâmların İcrasını Sağlamaya Yönelik Yöntemler 700
F) Mukayeseli Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 704
I- Para Alacağı Dışındaki İlâmların İcrasında
Borçlunun Tazyiki 704
II- Cebrî İcranın Yapısında Bulunan Sınırlamalar 709
§ 24. BİR İŞİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMASINA
İLİŞKİN İLÂMLARIN SINIR AŞIRI İCRASI 711

ALTINCI BÖLÜM
İLÂMLI İCRADA GEÇİCİ İCRA EDİLEBİLİRLİK

§ 25. MUKAYESELİ HUKUKTA İLÂMLARIN
GEÇİCİ İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ 715
A) Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasına Etkisi 715
B) Geçici İcra Edilebilirliğe İlişkin Sistematik Düşünceler 716
I- Orta Avrupa Hukuk Sistemleri 719
1) Geçici İcra Edilebilirlikte Genel Kural ve
Kuralın Uygulama Alanı 719
2) Geçici İcra Edilebilirliğe İlişkin Genel Kuralın İstisnası 722
II- Romanist Hukuk Sistemleri 723
1) Fransız Hukuk Sistemi 723
2) Diğer Romanist Hukuk Sistemleri 725
III- İskandinav Hukuk Sistemleri 726
IV- Doğu Avrupa Hukuk Sistemleri 727
V- Anglo-Amerikan Hukuk Sistemleri 727
VI- Doğu Asya Hukuk Sistemleri 729
C) Geçici İcra Edilebilirlik Konusunda Mukayeseli
Hukuk Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi 729
§ 26. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA İLÂMLARIN
GEÇİCİ İCRA EDİLEBİLİRLİĞİ 733
A) Brüksel Tüzüğü Kapsamında Geçici İcra Edilebilirlik 733
B) Brüksel Tüzüğü Kapsamında Sınır Aşırı Geçici
İcra Edilebilirlik 735
I- Brüksel Tüzüğünün Düzenleme Çerçevesi 735
II- Brüksel Tüzüğü m. 47, 1’in Uygulamadaki Etkileri 737
C) Avrupa Birliği Hukukunda Yapılması Önerilen Değişiklikler 740
I- Brüksel Tüzüğü m. 47, 2-3’ün İçeriğine
İlişkin Değişiklikler 740
II- Brüksel Tüzüğü m. 47, 1’de Yapılması
Önerilen Değişiklikler 742
III- Geçici İcra Edilebilirlik ve Avrupa Sınır
Aşırı Alacak Haczi 742
D) Kanun Yolu İncelemesinin Geçici İcra Edilebilirliğe Etkisi 743
I- Geçici İcra Edilebilirliğin Durdurulması 743
II- Hükmün Bozulması Hâlinde Borçlunun Zararının
Tazmini Konusunda Alacaklının Sorumluluğu 745
III- Temyiz İncelemesi Sırasında İcranın Durdurulması 747
§ 27. TÜRK HUKUKUNDA İLÂMLARIN KESİNLEŞMEDEN
İCRA EDİLEBİLMESİ 749
A) Hükme Karşı Kanun Yoluna Başvurunun
Hükmün İcrasını Ertelememesi 749
I- Kanun Yoluna Başvurunun Alacaklı İle
Borçlu Arasındaki Menfaat Dengesi Çerçevesinde
Hükmün İcrasına Etkisi 749
II- Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlar 757
1) Genel Olarak Medenî Yargıda Kesinleşmeden
İcra Edilemeyecek İlâmlar 757
2) İş Yargısında Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek
İlâmlar 782
a) Yorum, Hizmet Tespit ve İşe İade Davaları 782
b) İşe İade Hükmünün Hukukî Niteliği 784
c) İşe İade Hükmünün İcrası 793
3) İdarî Yargıda Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek
İlâmlar 800
a) İdareye Karşı İlâmlı İcra Takibi Yapmadan Önce
Yazılı Olarak Ön Bildirimde Bulunma Zorunluluğu 800
b) Tam Yargı Davası Sonucu Verilen İlâmların
Genel Hükümlere Göre İcra Edilmesi 805
c) Olması Gereken Hukuk Bakımından
Tam Yargı Davası Sonunda Verilen İlâmların
Kesinleşmeden İcra Edilememesi .810
III- Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların
Kesinleşmeden İcraya Konulamaması 811
1) İcrası İçin Kesinleşmesi Zorunlu Olan İlâmlarda İcra Müdürünün Borçluya İcra Emri Tebliğ Etmeden Önce Kesinleşme Şerhinin Varlığını Araştırması 811
2) Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden İcraya Konulması Hâlinde
Süresiz Şikâyete Başvurulabilmesi 813
3) Takibin Dayanağı Olan İlâmın Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlardan Olup Olmadığı ve Böyleyse Kesinleşip Kesinleşmediğinin Şikâyet Yoluyla İcra Mahkemesince Re’sen Nazara Alınabilmesi 814
IV- Temyiz Edilen Hükmün İcraya Konulması Hâlinde
İcranın Geri Bırakılması 816
V- İstinaf Yoluna Başvurunun İlâmlı İcraya Etkisi 820
B) Olması Gereken Hukuk Bakımından Öneri 825
I- Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın
İcrasını Durdurmamasının Yol Açabileceği Sorunlar 825
II- Kanun Yoluna Başvurunun İlâmın İcrasını Durdurması 834
1) İlk Derece Mahkemesi Hükümlerinin Kesinleşmeden
İcra Edilememesi 834
2) Hakem Kararlarının Kesinleşmeden İcra Edilememesi 839
C) Geçici Koruma Tedbirlerinin Esas Hakkındaki
Hükmün Verilmesi Üzerine Kesinleşmesi Beklenmeden
Kalkması 844
I- HUMK Uyarınca Esas Hakkındaki Hükmün Verilmesiyle
İhtiyatî Tedbirin Kendiliğinden Kalkması 844
II- HMK Uyarınca İhtiyatî Tedbirin Hükmün Kesinleşmesine
Kadar Devam Etmesi 846

YEDİNCİ BÖLÜM
İLÂMLI İCRADA KORUMA TEDBİRLERİ

§ 28. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK HUKUKUNDA
GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ 851
A) Genel Olarak Geçici Koruma Tedbirleri 851
I- Milletlerarası Unsurlu Davalarda Geçici Koruma
Tedbirleri 851
II- Avrupa Birliği Hukukunda Geçici Koruma
Tedbirlerinin Tanımı 852
1) Geçici Koruma Tedbirlerine İlişkin Yeknesak
Bir Tanım İhtiyacı 852
2) Geçici Koruma Tedbirlerine İlişkin
ATAD’ın Tanımı ve Van Uden Kararı 855
§ 29. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN GENEL ESÂSLARI 859
A) Geçici Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 859
B) Amaçları Bakımından Geçici Koruma Tedbirleri 863
I- Teminat Amaçlı Tedbirler 864
II- Eda Amaçlı Tedbirler 865
III- Düzenleme Amaçlı Tedbirler 878
C) Avrupa Birliğinde Çoğunlukla Uygulanan
Geçici Koruma Tedbirleri 880
§ 30. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN TÜRLERİ VE
AVRUPA BİRLİĞİNDE UYUMLAŞTIRILMASI 882
A) Ön Hacizler veya Malvarlığının Dondurulması Emirleri 882
I- Genel Olarak Malvarlığının Dondurulması Tedbiri 882
II- Türk Hukukunda Malvarlığının Dondurulması Tedbiri 884
B) Para Alacağı Dışındaki Alacaklar İçin
Geçici Koruma Tedbirleri 887
C) Geçici Ödemeler 888
I- Genel Olarak Geçici Ödemeler 888
II- Türk Hukukunda Geçici Ödemenin Koşulları 889
III- Geçici Ödeme Kararı ve Kararın İcrası 891
IV- Geçici Ödemenin Tazminattan Mahsubu veya İadesi 894
V- Geçici Ödemeye İlişkin Eleştirilerin Değerlendirilmesi 895
VI- Geçici Ödemelerin Sınır Aşırı Uygulanması 897
D) Geçici Bilgi Verilmesi 900
E) Delilin Muhafazası 901
F) Yargılama Giderlerinin Güvence Altına Alınması 902
§ 31. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN VERİLME USÛLÜ 903
A) Geçici Koruma Tedbirlerine Karar Verilebilmesi
İçin Gereken Koşullar 903
I- Talebin Haklılığı İhtimalinin Ortaya Koyulması 903
II- Alacaklının Hakkının İhlâl Edilme Tehlikesinin Varlığı 908
III- Hâkimde Talebin Uygunluğuna Dair Kanaat Uyandırılması 912
B) Geçici Koruma Tedbirlerinin Çekişmeli
Bir Usûlde Verilmesi 912
C) Geçici Koruma Tedbirlerinde Teminat Gösterilmesi 915
§ 32. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI 918
§ 33. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ MALVARLIĞI DEĞERLERİ 923
§ 34. GEÇİCİ TEDBİR YARGILAMASI İLE ESAS HAKKINDAKİ
DAVA ARASINDAKİ İLİŞKİ 927
A) Geçici Koruma Tedbiri Alınmasından Sonra Esas
Hakkındaki Davanın Açılması 927
B) Geçici Tedbir Yargılamasının Esas Hakkındaki
Davayı Etkilememesi 929
§ 35. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNE KARŞI İTİRAZ VE KANUN YOLLARI 931
A) Avrupa Birliğine Üye Devletlerde Geçici Koruma Tedbirlerine Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları 932
B) Türk Hukukunda Geçici Koruma Tedbirlerine Karşı
Başvurula-bilecek Kanun Yolları 932
§ 36. GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNİN
SINIR AŞIRI UYGULANMASI 935
A) Mahkemelerin Yetkisine İlişkin Konular 935
B) Geçici Koruma Tedbirlerinin Tanınması 938
C) Geçici Koruma Tedbirine İlişkin Hukuk Politikası
Konusunda Doktrinde Yapılan Öneriler 940
I- Brüksel Tüzüğünün 31. Maddesine Açıklık
Kazandırılması İhtiyacı 940
II- Sınır Aşırı Alacak Haczi Hakkında
Avrupa Koruma Emri Oluşturulması 942
1) Milletlerarası Yargıda Geçici Koruma Tedbirlerine
İlişkin Helsinki İlkeleri 942
2) Helsinki İlkeleri Çerçevesinde
Geçici Koruma Tedbirlerine İlişkin Esaslar 944
SONUÇ. 949
A) Avrupa Birliğinde İlâmlı İcraya Yönelik Genel Sorunlar 949
B) Millî İcra Kültürlerindeki Farklılığın Uyumlaşmayı
Zorlaştırması 951
I- İç Lobilerin Gücü 952
II- İcra Organlarına Duyulan Güven 952
III- Devletin İcra Organlarına Verdiği Önem 953
IV- İcra Hukukundaki Sorunların Çözülmesindeki Zorluklar 954
C) Avrupa Birliğinde Topluluk Belgesi Oluşturma İhtiyacı 955
D) Avrupa Birliğinde İlâmlı İcranın Etkinliği Konusunda
Öneriler 956
I- Avrupa Malvarlığı Deklarasyonu 957
II- Banka Mevduatlarına Yönelik
Avrupa Üçüncü Kişi Haciz Emri 958
III- Avrupa Üçüncü Kişi Deklarasyonu 960
IV- Sınır Aşırı Üçüncü Kişi Alacak Haczine Yönelik
Avrupa Koruma Emri 960
E) Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği
Konusunda Öneriler 961
KİTABIN TÜRKÇE ÖZETİ 965
ENGLISH SUMMARY OF THE BOOK.. 967

BİBLİYOGRAFYA*

Adalet Bakanlığı              : Yargı Reformu Stratejisi, Ankara 2009.

Akad, Mehmet                 : Mülkiyet Hakkı Üzerine Bir Anayasa Mahkemesi Kararı (MÜHFD 2007/2, s. 11-20).

Akcan, Recep                  : Hacze İştirak, Ankara 2005.

Akıllıoğlu, Tekin              : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 4 Nolu Protokol 1. Maddeye Göre Borç İçin Hapis Yasağı Kuralı (AİHS ve Anayasa m. 38 f.8 Açısın­dan Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar-Panel, An­kara 1 Aralık 2001, s. 3-12) (Akıllıoğlu-Borç İçin Hapis Yasağı).

Akıllıoğlu, Tekin              : İdari Yargı Kararlarının Uygulanması: İç Hukukumuza İlişkin Bazı Gözlemler (MİHDER 2013/2, s. 3-27) (Akıllıoğlu-İdari Yargı Kararlarının Uygulanması).

Akıncı, Ziya                     : Milletlerarası Usûl Hukukunda Yetki Sözleşme­sine Dayanan Yabancı Derdestlik, Ankara 2002.

Akil, Cenk                       : İstinaf Kavramı, Ankara 2010 (Akil-İstinaf).

Akil, Cenk                       : Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi, Ankara 2013(Akil-Mal ve Alacakların Haczi).

Akipek, Jale G./

Akıntürk, Turgut              : Türk Medeni Hukuku, C.1, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, İstanbul 2004.

Akkan, Mine                    : Medenî Usûl Hukukunda Etkin Hukuki Koruma (MİHDER 2007/1, s. 29-68).

Akkaya, Tolga                 : 5236 ve 5311 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Yeni Kanun Yolu Sistemine Göre İlâmlı İcrada İcranın İadesi (MİHDER 2008/3, s. 677-698) (Akkaya-İcranın İadesi).

Akkaya, Tolga                 : Medenî Usûl Hukukunda İstinaf, Ankara 2009 (Akkaya-İstinaf).

Akkaya, Tolga                 : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bu Kanunda 5754 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Cebrî İcra Hukukundaki Gelişmeler (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 15-26) (Akkaya-Gelişmeler).

Aktepe, Sezin                   : İşe İade Davalarının Medenî Usûl Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 63-101).

Akyol-Aslan, Leyla          : İcra ve İflas Kanunu Madde 89 Hükmüne Göre Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz (EÜHFD 2011/1-2, s. 93-119).

Alangoya, Yavuz             : Anayasa’nın Medenî Usul Hukuku’na Etkisi (MHB 1981/2, s. 1-4) (Alangoya-Anayasa).

Alangoya, H. Yavuz        : “Davanın Esasını Çözümleyecek veya Böyle Bir Sonuç Doğuracak Biçimde İhtiyatî Tedbir Karar”ları Hakkında (MÜHFD 2007/2, s. 325-344) (Alangoya-İhtiyati Tedbir).

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis    : Medenî Usul Hukuku Esasları, İstanbul 2009.

Alangoya, Yavuz/Yıldırım, Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis    : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Önerileri, İstanbul 2006 (Alangoya/ Yıldırım/Deren-Yıldırım-Değerlendirme ve Öneriler).

Alasu, Yılmaz                  : Hukukumuzda İcra-İflas Suçları, Ankara 1998.

Albayrak, Hakan              : Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013.

Alexander, Arthur A.       : Foreign Judgments-Enforcements of-under the Comity of Nations (Geo.L.J. 1929, Vol. 17/3,   s. 221-233).

Alp, Mustafa                    : İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası) (DEÜHFD 2003/1, s. 1-40).

Amerikan Hukuk Enstitüsü ve Özel Hukukun Bütünleştirilmesi İçin Milletlerarası Enstitü’nün Uluslarötesi Hukuk Usulü Prensipleri (Çev. Ali Yeşilırmak) (MİHDER s. 391-405).

Andenas, Mads                : National Reports-England and Wales (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 131-153).

Andenas, Mads/

Nazzini, Renato               : Market Integration, the Harmonization Process, and Enforcement Practices in the EU Member States (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 53-101).

Andersson, Torbjörn        : Approximation of Procedural Law in Europe (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 55-65).

Andersson, Torbjörn        : Harmonization and Mutual Recognition: How to Handle Mutual Distrust (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 245-251) (Andersson-Harmonization).

Andersson, Torbjörn/

Fridén, Hugo                    : National Reports-Sweden (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 229-241).

Andrews, Neil                  : National Report for England and Wales: Enforcement of Judgments and Judicial Orders in Civil Proceedings (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 513-553) (Andrews-National Report).

Andrews, Neil                  : Towards a European Protective Order (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 267-304) (Andrews-Protective Order).

Andrews, Neil                  : The Modern Civil Process: Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England, Tübingen 2008 (Andrews-Modern Civil Process).

Andrews, Neil                  : The System of Enforcement of Civil Judgments in England (Comparative Studies of Civil Enforcement and Provisional Measures, Tübingen 2011, s. 13-20) (Andrews-Enforcement of Civil Judgments).

Angelats, Lluis Caballol   : Spain (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 293-302).

Angst, Peter                      : Writs of execution (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 31-35).

Ankara Barosu                 : Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma, Ankara 2004.

Ansay, Sabri Şakir           : Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, Ankara 1960.

Ansay, Sabri Şakir           : Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1960      (Ansay-Usul).

Antalya, O. Gökhan         : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2012.

Apter, Sergio Ariel           : Interim Measures in EC Law: Towards a Complete and Autonomous System of Provisional Judicial Protection before National Courts?  (http://www.ejcl.org/72/art72-1.PDF).

Aral, Fahrettin                  : Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 2010.

Arar, Kemal                     : İcra ve İflâs Hükümleri, C. I İcra, Ankara 1944.

Arat, Tuğrul                     : Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi (AÜHFD 1964/1-4, s. 421-527) (Arat-Tanıma ve Tenfiz).

Arat, Tuğrul                     : Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Hukukî Uyumun Anlamı, Önemi ve Noterlik Hakkında­ki Düzenlemelere Etkisi (Genel Gözlemler) (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları, Ankara 2001, s. 35-48, NOTEV-No­terlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 7) (Arat-Hukukî Uyum).

Arens, Peter                     : Aktuelle Probleme und neueste Entscheidungen aus dem Recht der Zwangsvollstreckung unter Ausschluβ des Konkurses (Effektivität des Rechtsschutzes und verfassungsmäβige Ordnung, Die deutschen Landesberichte zum VII. Internationalen Kongreβ für Prozeβrecht in Würzburg 1983, Köln 1983, s. 287-297).

Arsel, İlhan                      : Anayasa Mahkemesi’nin Bazı Eğilimleri Üzerine Görüşler ve Anayasa Mahkemesi Kararlarından Özetler, Ankara 1970.

Arslan, Ramazan              : Borçlunun Üçüncü Kişilerde Bulunan Mal ve Alacaklarının Haczi (Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974, s. 81-114) (Arslan-Alacakların Haczi).

Arslan, Ramazan              : Medenî Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 1977 (Arslan-Yargılamanın Yenilenmesi).

Arslan, Ramazan              : İcra-İflâs Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, Ankara 1984 (Arslan-İhalenin Feshi).

Arslan, Ramazan              : Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989 (Arslan-Dürüstlük Kuralı).

Arslan, Ramazan              : I. Bildiri (Alacakların Tahsili Hususunda Cebri İcra ve Yargılama Anında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, Abant, 5-7 Temmuz 1991,  s. 7-24) (Arslan-Bildiri).

Arslan, Ramazan              : İcra İflâs Kanunu’nda İhale ve İhalenin Feshi Konusunda Yapılan Değişiklikler (İktisadi Araş­tırmalar Vakfı/Türkiye Bankalar Birliği, İcra İflâs Kanunu’nda Değişiklikler, İstanbul 2004,    s. 57-74) (Arslan-Değişiklikler).

Arslan, Ramazan/

Tanrıver, Süha                 : Yargı Örgütü Hukuku, Ankara 2001.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/

Taşpınar Ayvaz, Sema     : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2016.

Arslaner, Hakan               : 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Haciz Yoluyla Tahsili, Ankara 2010.

Aslan, Kudret                   : Hacizde Tertip (Sıra) (AÜHFD 2005/2, s. 269-318).

Aşık, İbrahim                   : İcra Sözleşmeleri, Ankara 2006 (Aşık-İcra Sözleşmeleri).

Aşık, İbrahim                   : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5358 Sayılı Kanun Işığında İcra ve İflâs Kanunu’nda Yer Alan Cezaî Hükümler (m. 331-354) (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. 2, Ankara 2010,      s. 2513-2551) (Aşık-Cezaî Hükümler).

Aşık, İbrahim                   : 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Devlet Mallarının Haczedilmezliği (MİHDER 2011/18, s. 57-93) (Aşık-Devlet Mallarının Haczedilmezliği).

Atalay, Esra                     : Yargısal Temel Haklar (Prof. Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, İzmir 1997, s. 435-454) (Atalay-Temel Haklar).

Atalay, Oğuz                    : Anonim Şirketlerin İflâsı, İzmir 1996 (Atalay-İflâs).

Atalay, Oğuz                    : Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa’da Takip Hukukundaki Gelişmeler (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 34-51) (Atalay-Gelişmeler).

Atalay, Oğuz                    : İlamsız İcrada Yargısız İnfaz Olur Mu? (HPD 2004/1, s. 67-69) (Atalay-Yargısız İnfaz).

Atalay, Oğuz                    : Taşınırların Üçüncü Kişiler Elinde Haczi ve Muhafaza Altına Alınması (İİK m. 88,II Üzerine Bir Eleştiri) (MİHDER 2005/1, s. 17-27) (Atalay-Taşınırların Haczi).

Atalı, Murat                      : Hukuki ve Ticari Konularda Mahkemelerin Yetkisi ile Mahkeme Kararlarının Tanınma ve Tenfizine İlişkin 44/2001 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün Üçüncü Ülkeler Bakımından Uygulanabilirliği (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 101-115).

Ateş, Mustafa                   : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yargıtay İlke Kararları, C. 1, 2, Ankara 2014.

Avcı, Mustafa                  : Borç için Hapis Yasağı (Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s. 105-145).

Aydemir, Deniz Kırlı       : İngiliz Hukukunda Bir Tedbir Türü: Mareva Tedbiri (MİHDER 2010/3, s. 527-540).

Aydıncık, Şirin                 : Yapma Borçlarının İfa Edilmemesi ve Hukuki Sonuçları, Özellikle TBK m. 113/I Kapsamında Nama İfa, İstanbul 2013.

Ayhan, Rıza/Özdamar, Mehmet/

Çağlar, Hayrettin              : Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2012.

Ayiter, Kudret                  : Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953 (Ayiter-Tasarruf Muameleleri).

Ayiter, Nûşin                   : Mamelek Kavramı Üzerinde İnceleme, Ankara 1968 (Ayiter-Mamelek).

Baamonde, Xulio Ferreiro  : İspanya İcra Sistemi ve Teşkilat Yapısı (Uluslararası İcra ve İflas Hukuku Konferansı ve Çalıştayı, Tebliğler ve Raporlar, Ankara 2014, s. 45-57).

Babuşcu, Şenol                : Risk Santralizasyonu (Ekonomist 2008/Ocak,  s. 82-83).

Baden-Württemberg

Ministry of Justice           : Green Paper on the effective enforcement of judgments in the European Union: the transparency of debtors’ assets, Stuttgart, 22 September 2008, s. 1-13 (http://ec.europa.eu/ justice_home/news/consulting_ public/news_ consulting_public_en.htm).

Bajons, Ena-Marlis           : Austria (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 25-47).

Banerjee, B.N.                 : Law of Execution, Allahabad 1998.

Barbosa Moreira, José C. : Regional Report from South America (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 83-109).

Barsotti, V./Varano, V.    : Italy (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 207-237).

Başalp, Nilgün                 : Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara 2004.

Başoğlu, Başak                : Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, İstanbul 2012.

Başözen, Ahmet               : Medeni Usul Hukukunda İlk Görünüş İspatı, Ankara 2010 (Başözen-İlk Görünüş İspatı).

 

Başözen, Ahmet               : Güncel Yargıtay Kararları Işığında İhtiyati Tedbirlerde “Yaklaşık İspat” ve “İhtimal” Kavramı (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 1, İzmir 2015, s. 653-694) (Başözen-Yaklaşık İspat).

Başpınar, Veysel              : Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler, Ankara 2009.

Bauer, Jobst-Hubertus/

Diller, Martin                   : Wettbewerbsverbote, München 2009.

Baycık, Gaye                   : İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2011.

Bayraktar, Köksal            : Özel Yaşamın Gizliliğine Saygı İlkesi (MÜHFD 2007/1, s. 111-124).

Becker-Eberhard, Ekkehard:   Takibin Konusu Olarak Borçlunun Malvarlığı (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (21. Yüzyıl Usûl Hukuku Sorunları, İstanbul 2003, s. 41-58).

Belgesay, Mustafa Reşit   : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi,    C. 2, İstanbul 1940 (Belgesay-Şerh).

Belgesay, Mustafa Reşit   : İcra ve İflâs Hukuku, C. 1, İstanbul 1945 (Belgesay-İcra).

Belgesay, Mustafa Reşit   : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi İstanbul 1954 (Belgesay-İcra ve İflâs Kanunu Şerhi).

Belgesay, Mustafa Reşit   : Borçlunun Mallarını Beyan Mecburiyeti-Suç Unsuru (İHFM 1957/23, s. 493-497) (Belgesay- Beyan Mecburiyeti).

Berki, Ali Hikmet             : Nihai karar ne demektir? (AD 1945/5, s. 447-452).

Berkin, Necmeddin          : İcra Suçlarına Dair Bazı Düşünceler (İl. H. 1946/10, s. 71-72) (Berkin-İcra Suçları).

Berkin, Necmeddin          : Borçlunun Hapis ile Tazyiki (İl. H. 1946/18,    s. 215-217) (Berkin-Hapis ile Tazyik).

Berkin, Necmeddin M.     : İhtiyati Haciz, İstanbul 1962 (Berkin-İhtiyati Haciz).

Berkin, Necmeddin M.     : İngiltere’de Cebrî İcra ve Hukukî Sorumluluk (MHAD, Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı’ya Armağan, 1974/11, s. 539-561) (Berkin- İngiltere’de Cebrî İcra).

Berkin, Necmeddin M.     : İflas Hukuku, İstanbul 1972.

Berkin, Necmeddin M.     : Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi, İstanbul (Tarihsiz) (Berkin-İcra).

Berkin, Necmeddin M.     : Tatbikatçılara İflâs Hukuku Rehberi, İstanbul (Tarihsiz) (Berkin-İflâs).

Berti, Stephen V.              : Switzerland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996,      s. 325-329).

Berti, Stephen V.              : Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Law, Zürich 1997 (Berti-Bankruptcy Law).

Biavati, Paolo                   : European Union (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2010).

Bilge, Necip                     : Medeni Yargılama Hukukunda Karar Düzeltme, Ankara 1973.

Bilge, Necip/

Önen, Ergun                     : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1978.

Bloch, Maxence               : France (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 85-107).

Blomeyer, Arwed             : Zivilprozeβrecht, Vollstreckungsverfahren, Berlin 1975.

Blomeyer, Arwed             : Types of Relief Available, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 4, Tübingen 1982 (Blomeyer-Relief).

Bocken, Hubert/

Bondt, Walter de              : Introduction to Belgian Law, The Hague 2001.

Bozkurt, Enver/Özcan, Mehmet/

Köktaş, Arif                     : Avrupa Birliği Hukuku, Ankara 2012.

Bradley, Pat                     : Republic of Ireland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 165-172).

Brand, Ronald A.             : Enforcement of Judgments in the United States and Europe (J.L.C. 1994, Vol. 13/2, s. 193-209) (Brand-Enforcement of Judgments).

Brand, Ronald A.             : The European Union’s New Role in International Private Litigation (LUCILR 2004-2005, Vol. 2/2, s. 277-294) (Brand-International Private Litigation).

Brox, Hans/

Walker, Wolf-Dietrich     : Zwangsvollstreckungsrecht, Köln 1999.

Walker, Wolf-Dietrich     : Alman Cebri İcra Hukukundaki Güncel Gelişmeler (Çev. Hülya Taş Korkmaz) (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 2, Ankara 2014, s. 1197-2005) (Walker-Güncel Gelişmeler).

Budak, Ali Cem               : Kara Avrupası ve Anglo-Amerikan Medenî Usul Hukuklarında Kesin Hüküm: Türkiye ve İngiltere Örnekleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1991 (Budak-Kesin Hüküm).

Budak, Ali Cem               : Making Foreign People Pay, Darmouth 1999 (Budak-Making Foreign People).

Budak, Ali Cem               : Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000 (Budak-Üçüncü Kişiler).

Budak, Ali Cem               : İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İstanbul 2008 (Budak-İpotek).

Budak, Ali Cem               : Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara 2013 (Budak-Hukuk Muhakemeleri Kanunu).

Budak, Ali Cem/

Özer, Tülay                      : Açıklayıcı Notlarla Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkındaki İlk 100 Yargıtay Kararı, Ankara 2012.

Bulut, Nihat                     : Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, İstanbul 2009.

Bulut, Uğur                      : İcra Hukukunda Ödeme Yerine Alacakların Devri (İİK m. 120), Ankara 2013 (Bulut-Alacakların Devri).

Buz, Vedat                       : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Caenegem, R.C. Van        : History of European Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 2, Tübingen 1973.

Cansel, Erol                     : Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara 1964.

Cappelletti, Mauro/

Garth, Bryant G.              : Introduction-Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 1, Tübingen 1987.

Cappelletti, Mauro/Merryman, John Henry/

Perillo, Joseph M.            : The Italian Legal System: An Introduction, Stanford 1995.

Carbonnier, Jean              : Droit civil, Tome 4, Droit Les Obligations, Paris 1992.

Centel, Nur/Zafer, Hamide/

Çakmut, Özlem                : Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2008.

Centel, Turgut                  : Anayasa Karşısında Boşta Kalınan Süreye İlişkin Ücreti Sınırlama (SİHD 2009/16, s. 15-19).

Clermont, Kevin M./

Palmer, John R.B.            : Exorbitant Jurisdiction (Maine Law Review 2006, Vol. 58, s. 474-505).

Commission Communication to the Council and the European Parliament Towards Greater Efficiency in Obtaining and Enforcing Judgments in the European Union (98/C 33/03) (OJ C 33, 31.1.1998, s. 3-17).

Commission of the

European Communities    : Commission Communication to the Council and the European Parliament, “Towards greater efficiency in obtaining and enforcing judgments in the European Union”, Proposal for a Council Act establishing the Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters in the Member States of the European Union, COM (97) 609 final, Brussels, 26.11.1997 (Commission of the European Communities- Towards greater efficiency).

Commission of the

European Communities    : Green Paper from the Commission Legal Aid in Civil Matters: The Problems Confronting the Cross - Border Litigant, Com (2000) 51 Final, Brussels, 9.2.2000 (Commission of the European Communities-Legal Aid in Civil Matters).

 

Commission of the

European Communities    : Communication from the Commission to the Council and the European Parliament-Biannual Update of the Scoreboard to Review Progress on the Creation of an Area of “Freedom, Security And Justice” In the European Union (Second Half of 2000), Com (2000) 782 Final, Brussels, 30.11.2000 (Commission of the European Communities-Communication).

Commission of the

European Communities    : Green Paper on improving the efficiency of the enforcement of judgments in the European Union: the attachment of bank accounts, COM (2006) 618 final, Brussels 24.10.2006 (Commission of the European Communities-The attachment of bank accounts).

Commission of the

European Communities    : Green paper, Effective enforcement of judgments in the European Union: the transparency of debtors’ assets, COM (2008) 128 final, Brussels 6.3.2008 (Commission of the European Communities-Effective enforcement of judgments).

Costa, Reis                       : Portugal (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 273-279).

Council of Europe           : The Enforcement of Court Decisions, Recommendation Rec(2003) 17 and explanatory memorandum, Legal Issues, Strasbourg 2004.

Council of Europe           : Proposal for guidelines to improve the implementation of existing recommendations regarding the execution of court decisions in Europe (Enforcement of Court Decisions in Europe, CEPEJ Studies No. 8, Council of Europe 2008, s. 105-113) (Council of Europe-Proposal for guidelines).

Council of Europe           : Synthesis on the execution of court decisions in civil cases (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 149-268) (Council of Europe-Synthesis).

Çağlayan, Ramazan         : İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, Ankara 2004 (Çağlayan-İdari Yargı Kararları).

Çağlayan, Ramazan         : İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006 (Çağlayan-İdari Yaptırımlar).

Çankaya, Osman Güven/Günay, Cevdet İlhan/

Göktaş, Seracettin            : Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara 2006.

Çeker, Mustafa                : Hukuki Yönleriyle Banka Mevduatı, Adana 2004 (Çeker-Mevduat).

Çeker, Mustafa                : Bankalarda Açtırılan Ortak Hesaplara İlişkin Bazı Sorunlar ve Yargıtay Uygulaması (Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu,     8 Haziran 2007, Ankara 2007, s. 209-250) (Çeker-Ortak Hesap).

Çelik, Nuri                       : İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010.

Çenberci, Mustafa            : Hukuk Davalarında Kesin Hüküm (Muhkem Kaziye), Ankara 1965.

Çiftçi, Pınar                      : İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Ankara 2010 (Çiftçi-Menfaat Dengesi).  

Çiftçi, Pınar                      : Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku ile Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması (DEÜHFD, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, 2010/Özel Sayı, İzmir 2012, s. 313-379) (Çiftçi-Karşılaştırma).

Dawson, John P.              : Specific Performance in France and Germany (Mich.L.Rev. 1959, Vol. 57, s. 495-538).

De Leval, Georges           : Subject of the proceedings (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 45-83).

Delcasso, Juan P.C.          : National Reports-Spain (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005,             s. 215-228) (Delcasso-Spain).

Delcasso, Juan P. C.         : Efficiency in the Methods of Enforcement of Judgments: Public vs Private Systems (EBLR 2006/3, Vol. 17, s. 545-548) (Delcasso-Efficiency).

Delgado, Joaquin Bayo    : Persons involved in the execution of court decisions (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 15-22).

Deliduman, Seyithan        : Medenî Usul ve İcra İflâs Hukukunda Noter Senetleri, Ankara 2001.

Demir, Mehmet                : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Borçlar Hukuku Alanında Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler, Ankara 2012.

Denti, Vittorio/

Silvestri, Elisabetta           : Regional Report from Continental Western Europe (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 155-170).

Deren-Yıldırım, Nevhis    : Türk, İsviçre ve Alman Medeni Usul Hukukunda Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996 (Deren-Yıldırım-Kesin Hüküm).

Deren-Yıldırım, Nevhis    : Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nda İhtiyatî Tedbirler, İstanbul 2002 (Deren-Yıldırım-İhtiyatî Tedbirler).

Deren-Yıldırım, Nevhis    : Medeni Usul Hukuku’nun Evrenselleşmesi Yolunda İhtiyati Tedbir Alanında Yabancı Hukukun Etkileri (Çev. Hamide Özden Özkaya) (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 305-317) (Deren-Yıldırım-Yabancı Hukukun Etkileri).

Deren-Yıldırım, Nevhis    : Teksif İlkesi Açısından İstinaf (İstinaf Mahkemeleri, Uluslararası Toplantı, 7-8 Mart 2003, Türkiye Barolar Birliği 2003, s. 267- 284)    (Deren-Yıldırım-İstinaf).

Deren-Yıldırım, Nevhis    : İcra Hukuku’nda Paylaştırmaya İlişkin İlkeler Hakkında Düşünceler (İcra Hukuku Analizleri, İstanbul 2011, s. 1-21) (Deren-Yıldırım-Düşün­celer).

Deren-Yıldırım, Nevhis    : 4949 Sayılı ve 17.7.2003 Tarihli Kanun İle Yapılan Değişiklik Çerçevesinde İhtiyatî Haciz Kararlarının Hukuki Niteliği ve Kontrolü (YÜHFD 2005/2, s. 431-443) (Deren-Yıldırım- İhtiyatî Haciz).

 

Deren-Yıldırım, Nevhis    : Geçici Hukuki Korumalar (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, İstanbul Barosu Yayını, Yayın No: 129, s. 59-66) (Deren-Yıldırım-Geçici Hukuki Koru­malar).

Devlet Plânlama Teşkilatı : Adalet Hizmetlerinde Etkinlik, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000.

Deynekli, Adnan              : Türk Borçlar Kanunu’unda Yer Alan Önemli Usul Hükümleri (İn.ÜHFD 2011/2, s. 45-97).

Deynekli, Adnan/

Saldırım, Mustafa             : Öğretide ve Uygulamada İhtiyati Haciz, Ankara 2011.

Directorate of Human Rights

of the Council of Europe : Yearbook of the European Convention on Human Rights, Vol. 14, 1971.

Doğru, Osman/

Nalbant, Atilla                  : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, Açıklama ve Önemli Kararlar, Council of Europe/T.C. Yargıtay Başkanlığı, Ankara C. 1,  2012, C. 2,  2013 (Doğru/Nalbant 1, 2).

Domaniç, Hayri               : Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve Nisbî Kuvveti, İstanbul 1964.

Dönmezer, Sulhi/

Erman, Sahir                    : Nazarî ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C. II, İstanbul 1994.

Duncan, William              : The Development of New Hague Convention on the International Recovery of Child Support and other Forms of Family Maintenance (Family Law Quarterly 2004/3, Vol. 38, s. 663-687).

Dural, Mustafa                 : Akitten Doğan Yapmama Borçları (MHAD 1970/6, s. 7-22).

Durman, Okay                 : İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, İstanbul 2009.

Durman, Okay                 : İhtiyatî Tedbirde ve İhtiyatî Tedbirden Sonra Açılan Davada Görevli Mahkeme (MİHDER 2010/1, s. 53-86) (Durman-İhtiyatî Tedbir).

Draft programme of measures for implementation of the principle of mutual recognition of decisions in civil and commercial matters (OJ C 12, 15.1.2001, s. 1-9).

Edis, Seyfullah                 : Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1997.

Eissen, Marc-André         : The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights (Human Rights Files No. 16), Council of Europe 1999.

Ekşi, Nuray                      : Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, İstanbul 2000 (Ekşi-Milletlerarası Yetki).

 

Ekşi, Nuray                      : Hukukî ve Ticarî Konularda Delillerin Elde Edilmesinde Üye Devletlerin Mahkemeleri Arasında İşbirliğine İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü (YÜHFD 2004/1, s. 375-415) (Ekşi-Konsey Tüzüğü).

Ekşi, Nuray                      : Yabancı Mahkemenin “Aşırı” Yetkisinin Tenfiz Mahkemesi Tarafından Denetlenmesi (5718 sayılı MÖHUK md. 54/b) (İKÜHFD 2010/2,       s. 25-70) (Ekşi-Aşırı Yetki).

Ekşi, Nuray/

Budak, Ali Cem               : Uluslararası Aciz Usulüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü (DEÜHFD 2003/1, s. 41-76).

Demircioğlu, Yaşar          : Medeni Usul Hukukunda İnsan Hakları ve Adil Yargılanma Güvenceleri, Ankara 2007.

Dönmez, Kâzım Yücel     : İşe İade Davalarında Kararın Kesinleşmesi ve Tebliği (SİHD 2010/18, s. 143-149).

Ekmekçi, Ömer                : 4773 Sayılı İş Güvencesi Yasası Karşısında Yargının Durumu ve Ortaya Çıkabilecek Uygulama Sorunları Üzerine (Mercek 2002/Ekim,    s. 96-111) (Ekmekçi-İş Güvencesi Yasası).

Ekmekçi, Ömer                : Yeni İş Kanunu Karşısında Yargı, Dava Süreci ve Olası Uygulama Sorunları Üzerine (Mercek 2003/Temmuz, s. 132-139) (Ekmekçi-Yeni İş Kanunu).

Elmer, Michael B.            : Brief Considerations on the Harmonisation of Civil Procedure in Europe and Worldwide (ULR 2003, Vol. 8, s. 461-463).

Ercan, Hasan                    : İcra ve İflâs Kanununa Göre Mal Beyanı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2004 (Ercan-Mal Beyanı).

Ercan, İbrahim                 : İcra ve İflâs Suçları Üzerine Bazı Düşünceler (SÜHFD 2005/1, s. 7-32) (Ercan-İcra ve İflâs Suçları).

Ercan, İbrahim                 : İcra ve İflâs Hukukunda Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, Konya 2008 (Ercan- Konkordato).

Erdem, Bahadır B.           : Medenî ve Ticarî Hukuk Davalarında Mahkemelerin Yetkisi ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Avrupa Konseyi Tüzüğü (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 1009-1026).

Erdem, Nuri                     : Vadelerine Göre Mevduat Hesabı Türleri (YÜHFD 2005/2, s. 253-272) (Erdem-Mevduat Hesabı).

Erdoğan, Gülnur              : Medenî Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Ankara 2011.

Eren, Fikret                      : Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011 (Eren-Mülkiyet).

Eren, Fikret                      : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012 (Eren-Borçlar Hukuku).

Erişir, Evrim                     : Para Alacaklarında İhtiyati Tedbirler -11.10.2006 Tarihli Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Borçlar Kanunu Tasarısı Bakımından Düşündürdükleri (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara 2009, s. 241-253) (Erişir-Para Alacaklarında İhtiyati Tedbirler).

Erişir, Evrim                     : Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, Ankara 2013 (Erişir-İhtiyatî Tedbir Türleri).

Erman, Eyüp Sabri           : Hüküm nedir? Nasıl İttihaz ve Tefhim Olunmalıdır? (AD 1974/1, s. 1-7).

Erol, Ahmet                     : Taşınmaz Mal Haczi ve Satışı, Ankara 2010.

Ertan, Emre                      : İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Kaydı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2012.

Ertanhan, Mesut               : Medeni Yargılama Hukukunda Tanık ve Tanıklık, Ankara 2005.

Ertaş, Şeref                      : Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi  (DEÜHFD, Prof. Dr. Kudret Ayiter Armağanı, 1998/1-4, s. 365-438).

Ertaş, Türker                    : Kamu İcra Hukukunda Sosyal Devlet İlkesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 4, İzmir 2015, s. 4737-4783) (Ertaş-Sosyal Devlet İlkesi).

Eruygur, K. Halûk            : Yedieminlik, Ankara 2008 (Eruygur-Yediemin­lik).

Eruygur, K. Halûk            : İngiliz Hukukunda Malların Haczi (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 401-433) (Eruygur-Haciz).

European Committee on Legal 

Co-Operatıon                   : 23rd Conference of European Ministers of Justice, Cost-Effective Measures Taken By States To Increase The Efficiency of Justice, London 2000.

European Communities    : Treaty Establishing a Constitution for Europe, Belgium 2005.

Falkanger, Thor                : Norway (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 259-269).

Federal Almanya

Anayasa Mahkemesi Kararı:   Bir Konutun Cebri İcrada Aranması İçin Hakim Kararı Koşulu (Çev. Ramazan Arslan) (ABD 1980/3, s. 408-414).

Federal Civil Judicial Procedure and Rules, West Group 2001.

Feyzioğlu, Metin              : Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükler Ne­deniyle Hürriyetin Kısıtlanması, Anayasa ve Ceza Hukukları Açısından Bir İnceleme (AİHS ve Anayasa m. 38 f.8 Açısından Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu, Bil­diriler-Tartışmalar-Panel, Ankara 1 Aralık 2001, s. 15-35).

Field, Richard H./Kaplan, Benjamin/

Clermont, Kevin M.         : Material for a Basic Course in Civil Procedure, New York 1997.

Fisher, Howard                : The German Legal System and Legal Language, London 2002.

Fiss, Owen M./

Resnik, Judith                  : Adjudication and Its Alternatives: An Introduction to Procedure, New York 2003.

Gaul, Hans Friedhelm      : Hukukun Esasları ve Hukuk Dogmatiği Bakımından Hakkın İcra Yoluyla Elde Edilmesi (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (İcra Hukuku Analizleri, İstanbul 2011, s. 23-86).

Gehri, Myriam A./

Walther, Fridolin              : Swiss Laws on Civil Procedure, Zürich 2010.

Gençcan, Ömer Uğur       : 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni Hukuk Davaları, Ankara 2013.

Germeç, Mahir Ersin        : Kat Mülkiyeti Hukuku, Ankara 2010.

Gilles, Peter                      : Die Berufung in Zivilsachen und die zivilgerichtliche Instanzenordnung (Humane Justiz, Die deutschen Landesberichte zum ersten internationalen Kongreβ für Zivilprozeβrecht in Gent, Limburg 1977, s. 147-171) (Gilles-Die Berufung).

Gilles, Peter                      : Yargı Faaliyetinde Kişiliğin ve Kişilik Alanının Korunması (Çev. Hakan Pekcanıtez) (İz.B.D. 1996/1, s. 9-28) (Gilles-Kişilik Alanının Korun­ması).

Gilles, Peter                      : 2002 Medeni Usûl Hukuku Reformu Sonrası Hiperaktif Bir Medeni Yargının Problem Sahası Olarak Alman Kanun Yolu Sistemi (Çev. Evrim Erişir) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VI, Medenî Usûl Hukukunda Kanun Yolları ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı, İzmir, 19-20 Ekim 2007, Ankara 2008, s. 19-51) (Gilles-Alman Kanun Yolu Sistemi).

Goldstein, Stephen           : Execution of Judgments and Means of Enforcement Available to Ordinary Courts (Israeli Reports to the XII International Congress of Comparative Law, Jerusalem 1986, s. 150-229).

Goldstein, Stephen           : Israel (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2011) (Goldstein-Israel).

Gottwald, Peter                : Civil Procedure Reform in Germany (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 753-766).

Gottwald, Peter                : Principles and Current Problems of Uniform Procedural Law in Europe under the Brussels Convention (Saint Louis-Warsaw Transatlantic Law Journal 1997, Vol. 1997, s. 139-165) (Gottwald-Uniform Procedural Law).

Gottwald, Peter                : Comparative Civil Procedure (RLR 2005/22,    s. 23-35) (Gottwald-Civil Procedure).

Gottwald, Peter                : Karşılaştırmalı Medeni Usul (Çev. Seda Özmumcu) (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 279-294) (Gottwald-Karşılaş­tırmalı Medeni Usul).

Gottwald, Peter                : Uluslararası İflas Hukukunun Konumu ve Problemleri (Çev. Nedim Meriç) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk, Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanındaki Gelişmeler, Abant 9-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 339-372) (Gottwald-Uluslararası İflas Hukuku).

Gökcan, Hasan Tahsin     : Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku, Ankara 2010 (Gökcan-Tazminat Hukuku).

Gökcan, Hasan Tahsin     : Türk Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Kapsamında Makul Sürede Yargılanma Hakkı (Haşim Kılıç’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 819-865) (Gökcan-Makul Süre).

Göksu, Mustafa               : Civil Litigation and Dispute Resolution in Turkey, Ankara 2016.

Gölcüklü, Feyyaz             : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde “Adil Yargılama” (AÜSBFD 1994/1-2, s. 199-234).

Gören, Zafer                    : Anayasa Hukuku, Ankara 2011.

Gözler, Kemal                  : Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2000 (Gözler-Anayasa Hukuku).

Gözler, Kemal                  : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2008 (Gözler-Anayasa Hukuku Dersleri).

Gözler, Kemal                  : İdare Hukuku, C. I, II, Bursa 2009 (Gözler-İdare Hukuku I, II).

Gözübüyük, A. Şeref/

Tan, Turgut                      : İdare Hukuku, C. I Genel Esaslar, C. II İdari Yargılama Hukuku, Ankara 2014.

Greenfield, Michael M.    : Constitutional Limitation on the Enforcement of Judgments-Due Process and Exemptions (Wash.U.L.Q. 1975, Vol. 1975/4, s. 877-932).

Gregow, Torkel                : Sweden (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 305-322).

Grubbs, Shelby R.            : International Civil Procedure, The Hague 2003.

Gümüş, A. Tarık              : Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, İstanbul 2010.

Günal, A. Nadi                 : Roma Medenî Usûl Hukukunda Yargılama Sü­reci ve İstinaf, Ankara 2007.

Günay, Cevdet İlhan        : İş Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2009 (Günay- İş Kanunu Şerhi).

Günay, Cevdet İlhan        : İş Davaları, Ankara 2012 (Günay-İş Davaları).

Güneysu Güngör, Gülin   : Milletlerarası Özel Hukukta İflâs, Ankara 1997.

Günuğur, Haluk               : Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Ankara 2007.

Güralp, Ayşe Gülin          : Medeni Yargılama Hukukunun Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ndeki Çalışmalar (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 261-307) (Güralp-Yeknesaklaştırma).

Güralp, Ayşe Gülin          : Anglo-Amerikan ve Kıta Avrupası Medenî Yargılama Hukuku Sistemleri’ndeki Reform Çalışmaları, Yeni Gelişmeler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul 2011 (Güralp-Reform Çalışmaları).

Gürdoğan, Burhan           : Medenî Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960 (Gürdoğan-Kesin Hüküm).

Gürdoğan, Burhan           : İcra-İflâs Takiplerinde Borçlunun Tamamen veya Kısmen Aczini Tesbit Eden Vesikalar, Ankara 1963 (Gürdoğan-Vesikalar).

Gürdoğan, Burhan           : İcra Hukuku Dersleri, Ankara 1970 (Gürdoğan-İcra).

Gürten, Kadir/

Küçük, Eşref                    : Roma Hukukunda Actio Kavramı ve Tarihsel Gelişimi (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 465-479).

Halsbury’s Laws of England, Vol. 8, Ed-in Chief: Lord Simonds, London 1954.

Hamamcıoğlu, Gülşah      : Türk Medeni Kanunu’na Göre Yerleşim Yeri, İstanbul 2009.

Hanağası, Emel                : Davada Menfaat, Ankara 2009.

Hanağası, Emel                : “İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Taslağı’nın Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 1417-1463) (Hanağası-Değerlendirme).

Hanağası, Emel                : Fransız Hukuku’nda Hızlı Yargılama Usulleri ve Geçici Önlemler (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 901-940) (Hanağası-Hızlı Yargılama Usulleri).

Hase, Karl Von                : Germany (International Commercial Dispute Resolution, West Sussex 2009, s. 285-341).

Hay, Peter                        : The Case for Federalizing Rules of Civil Jurisdiction in the European Community (Mich. L. Rev. 1984, Vol. 82, s. 1323-1337).

Haydock, Roger/

Sonsteng, John                 : Trial Advocacy Before Judges, Jurors, and Arbitrators, St. Paul 1999.

Hazard, Geoffrey C.        : International Civil Procedure and Transnational Civil Procedure: the Impact of Regional Economics Integration (ULR 2003, Vol. 8, s. 437-441).

Hazard, Geoffrey C./Taruffo, Michele/

Stürner, Rolf/Gidi, Antonio    :           Introduction the the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure (N.Y.U.J.Int.L.Pol. 2001, Vol. 33, s. 769-784).

Hedar, Karin Berglöf       : İsveç İcra Sistemi ve Teşkilat Yapısı (Uluslararası İcra ve İflas Hukuku Konferansı ve Çalıştayı, Tebliğler ve Raporlar, Ankara 2014, s. 31-43).

Heiss, Helmut/

Suproń-Heidel, Anna       : EU Enlargement: Aspects of (International) Procedural Law (EJLR 2002, Vol. 4, s. 147-164).

Herzog, Peter E./

Karlen, Delmar                : Attacks on Judicial Decisions, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 8, Tübingen 1982.

Herzog, Peter E./

Martha, Weser                  : Civil Procedure in France, The Hague 1967.

Hess, Burkhard                : The Integrating Effect of European Civil Procedure Law (EJLR 2002, Vol. 4, s. 3-17) (Hess-European Civil Procedure Law).

Hess, Burkhard                : Study No JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: Transparency of a debtor's assets, attachment of bank accounts, provisional enforcement and protective measures, Heidelberg 2004.

Hess, Burkhard                : Comparative Analysis of the National Reports (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 25-46) (Hess-Comparative Analysis).

Hess, Burkhard                : Minimum Procedural Standards for Enforcement of Provisional and Protective Measures at European Level (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 265-285) (Hess-Minimum Procedural Standards).

Hess, Burkhard                : Different Enforcement Structures (Comparative Studies of Civil Enforcement and Provisional Measures, Tübingen 2011, s. 49-67) (Hess-Enforcement Structures).

Hess, Burkhard/

Mack, Marcus                  : National Reports-Germany (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005,    s. 169-193).

Hess, Burkhard/Pfeiffer, Thomas/

Schlosser, Peter                : Study JLS/C4/2005/03 Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, Munich 2007.

Hesslén, Nicola                : Droit de l’execution: Rapport suédois (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 555-594).

Horn, Norbert/Kötz, Hein/

Leser, Hans G.                 : German Private and Commercial Law: An Introduction (Translated by Tony Weir), Oxford 1982.

Hök, Götz-Sebastian        : Sınıraşırı Alacakların ve Banka Hesabının Haczi (Çev. C. Gökhan Erbaş) (AÜHFD 2008/2,    s. 289-308).

Huber, Ernst Rudolf         : Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet (Çev. Tuğrul Ansay) (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 57-81).

İmre, Zahit                       : Doktrinde ve Türk Hukukunda Kusursuz Mesuliyet Halleri, İstanbul 1949.

İnan, Atilla                       : Sayıştay İlamlarının İnfazı (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, C. 2, Ankara 2014, s. 1087-1128) (İnan-İnfaz).

İnan, Atilla                       : Sayıştay İlamlarının İnfazı, Ankara 2016 (İnan-Sayıştay İlamları).

İstanbul Barosu                : Bireysel Başvuru İçin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtüzüğü, İstanbul 1999.

İyilikli, Ahmet Cahit        : Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89), Ankara 2012 (İyilikli-Haciz İhbarnameleri).

İyilikli, Ahmet Cahit        : Hukuk Yargılamasında Kesin Hüküm, Ankara 2016 (İyilikli-Kesin Hüküm).

Jackson, T. Haller            : Specific Performance of Contracts in Louisiana (Tulane Law Review 1950, Vol. 24, s. 401-418).

Jacob, Jack I. H.              : Access to Justice in England (The Reform of Civil Procedure Law and Other Essays in Civil Procedure, London 1982, s. 125-170) (Jacob- Access to Justice).

Jacob, Jack I. H.              : The Enforcement of Judgment Debts (The Reform of Civil Procedure Law and Other Essays in Civil Procedure, London 1982, s. 281-300) (Jacob-Enforcement).

Jacob, Jack H.                  : The Fabric of English Civil Justice, London 1987 (Jacob-Fabric).

Jacob, Jack                      : General Report including Regional Report from Great Britain (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 3-67) (Jacob-General Report).

Jacob, Justice                   : Towards a European Civil Procedural Code? (The Law Teacher, the Journal of the Association of Law Teachers 1998, s. 125-136) (Jacob-European Civil Procedural Code).

Jacobsson, Ulla                : Regional Report from Scandinavia (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 111-140).

James, Fleming/Hazard,Geoffrey C./

Leubsdorf, John               : Civil Procedure, New York 2001.

Jolowicz, J.A.                  : Recourse against civil judgments in the European Union: a comparative survey (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 1-23) (Jolowicz-Comparative Survey).

Jolowicz, J.A.                  : England and Wales (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 83-98) (Jolowicz-England and Wales).

Jongbloed, Ton                : National Reports-The Netherlands (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005,     s. 195-213).

Juenger, Friedrich            : Judicial Jurisdiction in the United States and in the European Communities: A Comparison (Mich. L. Rev. 1984, Vol. 82, s. 1195-1212) (Juenger-Judicial Jurisdiction).

Juenger, Friedrich K.        : Some Comments on European Procedural Harmonization Symposium: Civil Procedure Reform in Comparative Context (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 931-937) (Juenger-Civil Procedure Reform).

Juenger, Friedrich K.        : The ILA Principles on Provisional and Protective Measures (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45,    s. 941) (Juenger-ILA Principles).

Kaboğlu, İbrahim Ö.        : Türkiye’de Hukuk Devletinin Gelişimi (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 89-116).

Kaçak, Nazif                    : İlâmlı İcra, Ankara 2007.

Kahlke, John                    : Droit de l’exécution: Rapport danois (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 191-227).

Kahn-Freund, O.              : On Uses and Misuses of Comparative Law (MLR 1974, Vol. 37, s. 1-27).

Kalpsüz, Turgut               : Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2010.

Kappl, Thomas W.           : Status and functions of the Registrar of the court/Rechtspfleger in the different legal systems: The German system (The profession of court registrar/Rechtspfleger, Multilateral meeting organised by the Council of Europe in co-operation with The Union européenne des greffiers de justice, Strasbourg, 19-21 March 1997, Council of Europe 1998, s. 17-23).

Karadeniz-Çelebican,Özcan:  Roma Hukuku, Ankara 2012.

Karakoç, Yusuf               : Genel Vergi Hukuku, Ankara 2014.

Karayalçın, Yaşar            : Kredi Düzeninin Korunması (Batider 1972,    C. 6, s. 539-573) (Karayalçın-Kredi Düzeni).

Karayalçın, Yaşar            : Affidavit ve Türk Hukuku (BATİDER 1985/3-4, s. 47-56) (Karayalçın-Affidavit).

Karayalçın, Yaşar            : Hukukun Üstünlüğü (Kavram-Bazı Problemler) (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 117-146) (Karayalçın-Hukukun Üstünlüğü).

Karayalçın, Yaşar            : Devlet Borçları-Devlet Malları Haczedilemez Kuralı (İİK m. 82 ve Anayasa Mahkemesinin 21.X.1992 Tarihli Kararı) (Özel Hukuk ve Ana­yasa Mahkemesi Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 11 Mayıs 2001,         s. 121-141) (Karayalçın-Devlet Borçları).

Karslı, Abdurrahim          : İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi, İstanbul 1995 (Karslı-Temyiz).

Karslı, Abdurrahim          : Medeni Usul Hukukundan Usulî İşlemler, İstanbul 2001 (Karslı-Usulî İşlemler).

Karslı, Abdurrahim          : İcra ve İflâs Kanunu’nun 89. Maddesinde 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler (YÜHFD 2005/2, s. 411-417) (Karslı-Değişiklikler).

Karslı, Abdurrahim          : Alman Hukukundaki Mahnverfahren Usulünün Türk Hukukunda İlâmsız İcra Usulü İle Karşılaştırılması (Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 311-330) (Karslı-Karşılaş­tırma).

Karslı, Abdurrahim          : İcra ve İflâs Kanunu, Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2012 (Karslı-İcra ve İflâs Kanunu).  

Karslı, Abdurrahim          : Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul 2014 (Karslı-Medeni Muhakeme Hukuku).

Karslı, Abdurrahim          : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2014 (Karslı-İcra).

Kawano, Masanori           : Civil Enforcement as a Fundamental of Effective Justice-Introductory Remarks on Comparative Study of Civil Enforcement (Comparative Studies of Civil Enforcement and Provisional Measures, Tübingen 2011, s. 3-12).

Kaye, Peter/Bruce, Morgan :   England and Wales (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 51-72).

Kellermann, Alfred E.      : Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecinin Anayasal Boyutları (Çev. Ömer Faruk Altıntaş/   Celalettin Dönmez) (Avrupa Birliğine Katılımın Yeni Üye Devletlerin ve Aday Devletlerin Ulusal Hukuk Düzenlerine Etkisi Konulu Uluslararası Seminer, 11-12 Aralık 2004, Ankara,   s. 1-56).

Kelly, John M.                 : Audi et Alteram Partem (Natural Law Forum 1964, Vol. 9, s. 103-110).

Kendigelen, Abuzer         : Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul 2011.

Kennett, Wendy               : The Production of Evidence within the European Community (MLR 1993, Vol. 56, s. 342-360) (Kennett-Evidence).

Kennett, Wendy               : Enforcement: General Report (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 81-111) (Kennett-General Report).

Kennett, Wendy               : The Enforcement of Judgments in Europe, Oxford 2005 (Kennett-Enforcement).

Kent, Bülent                     : İdari Yargıda Mahkeme Kararlarının Uygulanmasını Güçlendirici Alternatif Mekanizma Olarak Zorlayıcı Para Cezası (ABD 2011/4, s. 45-66) (Kent-Zorlayıcı Para Cezası).

Kent, Bülent                     : Türk ve Alman İdari Yargılama Hukuklarında Temyiz Yolu (Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011, Yayın No: 316, s. 465-499) (Kent-Temyiz Yolu).

Kerameus,Konstantinos D. :    Enforcement in the International Context (RdC 1997, Vol. 264, s. 179-410) (Kerameus-Enforcement).

Kerameus,Konstantinos D. :    Political Integration and Procedural Convergence in the European Union (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 919-930) (Kerameus-Procedural Convergence).

Kerameus,Konstantinos D. :    Further Requirements to Enforcement Proceedings in a Comparative Perspective (Festschrift Für Reinhold Geimer Zum 65. Geburtstag, München 2002, s. 417-425) (Kerameus-Comparative Perspective).

Kerameus,Konstantinos D. :    Enforcement Proceedings, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XVI, Civil Procedure, Chapter 10, Tübingen 2002 (Kerameus-Enforcement Proceedings).

Kerameus,Konstantinos D.:    Some Reflections on Procedural Harmonisation: Reasons and Scope (ULR 2003, Vol. 8, s. 443-451) (Kerameus-Procedural Harmonisation).

Kerstrat, F. Grivart de      : France (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 113-153).

Kessedjian, Catherine      : Note on Provisional and Protective Measures in Private International Law and Comparative Law, Hague Conference on Private International Law, Enforcement of Judgments, Preliminary Documents No 10, October 1998.

Kılıçoğlu, Ahmet M.        : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012 (Kılıçoğlu-Genel Hükümler).

Kılıçoğlu, Evren               : İcra Sözleşmeleri, İstanbul 2005.

Kocaman, Arif                 : Türk Medeni Kanununa Göre Yerleşim Yeri (İkametgah) (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 567-580).

Koch, Harald                   : Germany (Recourse against judgments in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 2, The Hague 1999, s. 155-173).

Koch, Harald/                   

Diedrich, Frank                : Civil Procedure in Germany, München 1998.

Koch, Harald/                 

Diedrich, Frank                : Germany (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2006) (Koch/Diedrich-Germany).

Kodek, George E.            : The Impact of the European Convention on Human Rights and Fundamental Liberties on Enforcement Practices (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 303-333).

Kohler, Christian              : Practical Experience of the Brussels Jurisdiction and Judgments Convention in the Six Original Contracting States (Int.Comp. L.Q. 1985, Vol. 34, s. 563-583).

Kodilinye, Gilbert/

Kodilinye, Vanessa          : Commonwealth Caribbean Civil Procedure, London 2009.

Konecny, Andreas/Soher, Claudia/

Albrecht, Isabel/Broeckx, Karen/

Kennett, Wendy/Moustaira, Elina/

Wiwinius, Jean-Claude/Schaick, Bert Van/

Capelo, Maria José           : Enforcement of Judgments (ERPL 1997/3, Vol. 5, s. 321-427).

Konuralp, Cengiz Serhat  : İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler, İstanbul 2013 (Konuralp-İhtiyati Tedbirler).

Konuralp, Halûk              : Fransız Hukukunda Kanun Yolları Arasında İs­tinafın Yeri (Hukuk Davaları Açısından) (AÜHFD 2001/1, s. 25-39) (Konuralp-İstinafın Yeri).

Konuralp, Halûk              : Adil Yargılanma Hakkı Açısından Hukuk Usulünde Çözüm Arayışları (HFSA 14, İstanbul 2005, s. 65-79) (Konuralp-Hukuk Usûlünde Çözüm Arayışları).

Konuralp, Halûk              : Bölge Adliye Mahkemelerinde Uygulanacak Usul (Hukuk Davaları Açısından) (İstinaf Mahkemeleri, Uluslararası Toplantı, 7-8 Mart 2003, Türkiye Barolar Birliği 2003, s. 247- 265) (Konuralp-Bölge Adliye Mahkemeleri).

Konuralp, Halûk              : Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Tasarısına Göre İstinaf Derecesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı II-III, İstinaf Derecesi, Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Bilirkişilik, İflâsın Ertelenmesi, Eskişehir, 3-5 Ekim 2003, 1-2 Ekim 2004, Ankara 2007, s. 18-40) (Konuralp-İstinaf Derecesi).

Konuralp, Halûk/

Hanağası, Emel                : Fransız Hukuku’nda İptal Amaçlı İstinaf Yolu (MİHDER 2007/1, s. 13-28).

Koschaker, Paul/

Ayiter, Kudret                  : Modern Özel Hukuka Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, İzmir 1993.

Koulu, Risto                     : Finland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 75-82).

Kramer, Xandra               : Provisional and Protective Measures: Article 24 Brussels Convention (= Article 31 Brussels Regulation), The Application in the Netherlands, Germany and England (Paper presented at conference on the Application of the European Private Law Conventions in a National context at the T.M.C. Asser Institute, The Hague, the Netherlands, May 18-20, 2000, s. 1-15) (Kramer-Provisional and Protective Measures).

Kramer, Xandra               : Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 461-472) (Kramer-Harmonisation).

Kruse, John                      : The Law of Seizure of Goods: Debtors Rights and Remedies, Chichester 2000 (Kruse-The Law of Seizure of Goods).

Kruse, John                      : Bailiffs Powers, A Debtors Guide, Brighton 2006 (Kruse-Bailiffs Powers).

Kulaksız, Cengiz              : İlâmlı İcrada İcranın Geri Bırakılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1997.

Kuntalp, Erden                 : Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk (Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 263-299).

Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/

Nuhoğlu, Ayşe                 : Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2008.

Kuru, Baki                       : Nizasız Kaza, Ankara 1961 (Kuru-Nizasız Kaza).

Kuru, Baki                       : İcra ve İflâs Hukuku, C. 2, İflâs ve Konkordato Hukuku, Ankara 1971 (Kuru-İflâs ve Konkordato).

Kuru, Baki                       : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 1,2,3,4,5,6 İstanbul 200l (Kuru-Usul 1,2,3,4,5,6).

Kuru, Baki                       : İcra ve İflâs Hukuku, İstanbul, C. 1 1988, C. 2 1990, C. 3 1993, C. 4 1997 (Kuru-İcra 1,2,3,4).

Kuru, Baki                       : İcra Tutanakları (Makaleler, İstanbul 2006,       s. 467-478) (Kuru-Tutanaklar).

Kuru, Baki                       : Haczi Caiz Olmayan Şeyler (Makaleler, İstanbul 2006, s. 717-767) (Kuru-Haczi Caiz Olmayan Şeyler).

Kuru, Baki                       : Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 229 (Kuru-Alacakların Haczi).

Kuru, Baki                       : İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde Yapılan Değişiklikler (Bankacılar Dergisi 2003/47, s. 59-82) (Kuru-Değişiklikler).

Kuru, Baki                       : İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde Yapılan Değişiklikler (İktisadi Araştırmalar Vakfı/ Türkiye Bankalar Birliği, İcra İflâs Kanunu’nda Değişiklikler, İstanbul 2004, s. 25-56) (Kuru-89. Madde).

Kuru, Baki                       : İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Ankara 2013 (Kuru-El Kitabı).

Kuru, Baki                       : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2015 (Kuru-Medenî Usul Hukuku).

Kuru, Baki                       : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2016 (Kuru-İcra ve İflâs Hukuku).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder                   : İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder                   : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder                   : En Son Değişikliklere Göre Notlu-Gerekçeli İcra ve İflâs Kanunu ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs Kanunu).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder                   : Notlu-Gerekçeli-Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ankara 2014 (Kuru/Arslan/Yılmaz-Kanun).

Kuru, Baki/

Budak, Ali Cem               : Tespit Davaları, İstanbul 2010.

Lane, Suriyakumari          : Free Movement of Judgments within the EEC (Int.Comp. L.Q. 1986, Vol. 35, s. 629-643).

Larivière, Daniel Soulez   : Overview of the Problems of French Civil Procedure (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 737-746).

Legrand, Pierre                 : Against a European Civil Code (MLR 1997, Vol. 60, s. 44-63).

Lhuillier, Julien/

Lhuillier-Solenik, Daria    : Access to justice in Europe, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Studies No. 9, Council of Europe.

 

Lhuillier, Julien/Lhuillier-Solenik, Daria/

Nucera, Géraldine Carmela/

Passalacqua, Jacqueline   : Enforcement of Court Decisions in Europe, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) Studies No. 8, Council of Europe.

Lith, Hélène van              : International Jurisdiction and Commercial Litigation: Uniform Rules for Contract Disputes, The Hague 2009.

Lord Chancellor’s

Department                      : Civil Procedure Rules, Practice Directions, Pre-Action Protocols and Forms, Vol. 1, 2, London 2000.

Luiso, Francesco P.          : The Law of Execution: Italian National Report (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 407-432).

Macdonald, Roderick A.  : Access to Justice in Canada Today: Scope, Scale and Ambitions (Access to Justice for a New Century: The Way Forward, Toronto 2005,       s. 19-112).

Magliveras, Konstantinos : Greece (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 135-146).

Maher, Gerry/

Rodger, Barry J.               : Provisional and Protective Remedies: The British Experience of the Brussels Convention (ICLQ 1999/48, s. 302-339).

Manav, A. Eda                 : İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, Ankara 2009.

Mann, F.A.                       : Conflict of Laws and Public Law (RdC 1971, Vol. 132, s. 105-196).

Martin, D.F.                     : A Comparative Study of Enforcement in England and France (Civil Justice Quarterly 1982, Vol. 1, s. 219-236).

Martin, Raymond J./

Martin Jacques M.            : France (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 2, Alphen aan den Rijn 2002).

McKinney’s New York Civil Practice Law and Rules, CPLR, West Group 2001.

Mehren, Arthur T. Von    : Recognition and Enforcement of Foreign Judgments: A New Approach for the Hague Conference (Law and Contemporary Problems 1994, Vol. 57, s. 271-287).

Meier, Isaak                     : İsviçre Hukuku Açısından İcra Hukukunun Güncel Sorunları (Çev. Nilüfer Boran Güneysu) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 79-122).

Memiş, Emin                    :  Anayasaya Uygun Yorum, İstanbul 2007.

Mendez, Francisco Ramos :    The Enforcement of Judgments and Other Extra-Judicial Titles under Spanish Law (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 229-260).

Menne, Martin                 : Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Aile Yargısı da Dikkate Alınarak Mahkemelerin Organizasyonu (Türk-Alman Yargıçlar Semineri, 8-12 Ekim 2001, Ankara 2002, s. 49-59).

Miller, Christopher John  : Contempt of Court, Oxford 1989.

Morse, Melisa                  : Enforcement methods available in England and Wales (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 85-95).

Murray, Peter L./

Stürner, Rolf                    : German Civil Justice, Durham 2004.

Muşul, Timuçin                : İcra ve İflâs Hukuku Bilgisi, Ankara 2008 (Muşul-Bilgi). 

Muşul, Timuçin                : Medenî Usul Hukuku, Ankara 2009 (Muşul- Usul).

Muşul, Timuçin                : Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu ve İlgili Mevzuat, Tebligat Kanunu, Ankara 2011 (Muşul-İcra ve İflâs Kanunu).

Muşul, Timuçin                : İcra ve İflâs Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2013 (Muşul-İcra).

Muşul, Timuçin                : İcra ve İflâs Hukukunda; Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Ankara 2014 (Muşul-Menfi Tespit ve İstirdat Davaları).

 

Nagel, Heinrich/

Gottwald, Peter                : Internationales Zivilprozessrecht, Köln 2007.

Namlı, Mert                      : Medeni Usul Hukuku’nun Yasama Üstü Kaynakları Çerçevesinde Fransız ve Türk Hukuku’nda Çelişmeli Yargılama İlkesi, Türk Sanayicileri ve İşadamaları Derneği 2010, Yayın No: 04-499 (Namlı-Çelişmeli Yargılama İlkesi).

Namlı, Mert                      : Türk ve Fransız Medenî Usûl Hukuku’unda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul 2014 (Namlı-Yargılamanın Yenilenmesi).

Narmanlıoğlu, Ünal          : İş Güvencesi Hükümleri Çerçevesinde Süresinde İşverene Başvuruda Bulunup Davet Edildiğinde İşe Başlamayan İşçinin Davranışına Bağlanan Sonuçlar (SİHD 2010/19, s. 12-27).

Nart, Serdar                      : Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat (DEÜHFD 2007/1, s. 207-232). 

Nazaroğlu, Yavuz            : Genel Olarak İdari Para Cezalarının Para Cezaları İçindeki Yeri ve Nitelikleri (Danıştay Dergisi 1974/14-15, s. 96-109).

Neitzel, Walter                 : Specific Performance Injunctions and Damages in the German Law (HLR 1909, Vol. 22, s. 161-178).

Niboyet, Marie-Laure/

Lacassagne, Sabine          : National Reports-France (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 155-167).

Nijhuis, Marion Th.          : Netherlands (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996,      s. 237-246).

Oberhammer, Paul           : National Reports-Austria (Enforcement Agency Practice in Europe, The British Institute of International and Comparative Law 2005, s. 105-129).

Oğlakçıoğlu, Onur            : Medeni Usul Hukuku Yönünden Elektronik Adli İletişim, İzmir 2008.

 

 

Oğurlu, Yücel                  : AİHM Kararları ve Türk İdare Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak “Ölçülülük İlkesi” (Prof. Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 485-521).

Oğuz, Arzu                      : Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003.

Oğuzman, M. Kemal/

Barlas, Nami                    : Medenî Hukuk, İstanbul 2012.

Oğuzman, M. Kemal/

Öz, M.Turgut                   : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2, İstanbul 2012 (Oğuzman/Öz-Boçlar 1, 2).

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/

Oktay-Özdemir, Saibe      : Eşya Hukuku, İstanbul 2012.

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/

Oktay-Özdemir, Saibe      : Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 2012 (Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir-Kişiler Hukuku).

Oktay-Özdemir, Saibe      : Kişilik Hakları ve Bilgi Alma Hakkı Çerçevesinde Tapu Sicilinin Aleniliği İlkesi (Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006, s. 503-528).

Okur, Mustafa                  : Adlî Teminat, Ankara 2011.

Oskay, Mustafa/Koçak, Coşkun/       

Deynekli, Adnan/

Doğan, Ayhan                  : İİK Şerhi, C. 1,2,3,4,5, Ankara 2007.

Ovacık, Mustafa              : İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü, Ankara 2000.

Öden, Merih                     : Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara 2003.

Ökçesiz, Hayrettin           : İnsan ve Hukuk Devleti (Hukuk Devleti, HFSA 4, İstanbul 1998, s. 35-43).

Önen, Ergun                     : Medenî Yargılama Hukuku, Ankara 1979    (Önen-Medenî Yargılama).

Önen, Ergun                     : İnşaî Dâva, Ankara 1981 (Önen-İnşaî Dâva).

Özbek, Mustafa S.           : Sosyal Devletin Gereği: Adalete Erişim (MİHDER 2006/2, s. 907-927) (Özbek-Adalete Erişim).

Özbek, Mustafa S.           : Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD 2006/1, s. 207-292) (Özbek-Tedbirler).

Özbek, Mustafa S.           : İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağıyla Getirilmek İstenen Değişikliklerin Değerlendirilmesi (AÜHFD 2008/3, s. 463-524) (Özbek-Değerlendirme).

Özbek, Mustafa S.           : İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi (ÇT 2012/4, s. 11-39) (Özbek-Tedbiren İşe İade).

Özbek, Mustafa S.           : İcra ve İflâs Kanununda Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğün İhlâli Hâlinde Öngörülen Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsinin Mükerrer Cezalandırma Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2447-2511) (Özbek-Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsi).

Özbek, Mustafa S.           : Takip Talebinden Önce Borçludan Ödeme Ön Talebinde Bulunma Zorunluluğu (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1213-1273) (Özbek-Ödeme Ön Talebi).

Özbek, Mustafa S.           : Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların Kesinleşmeden Önce İcraya Konulması (BÜHFD 2016/1, s. 37-78) (Özbek-Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmlar).

Özbek, Mustafa S.           : Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı, Ankara 2016 (Özbek-Gider Avansı).

Özbek Hadimoğlu, Nimet   :    Brüksel (I) Tüzüğü Işığında AB Hukukunda Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları, Ankara 2009 (Özbek Hadimoğlu-Geçici ve Koruyucu Tedbir Kararları).

Özbek Hadimoğlu, Nimet   :    Milletlerarası Usûl Hukukunda Geçici Hukuıkî Koruma, Ankara 2013 (Özbek Hadimoğlu-Geçici Hukuıkî Koruma).

Özbek Hadimoğlu, Nimet   :    Türk Hukukunda Yabancı Hukukî Koruma Kararlarının Tenfizine İlişkin Bir Öneri (MİHDER 2013/2, s. 157-182) (Özbek Hadimoğlu-Öneri).

Özbudun, Ergun               : Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin Gizliliği (Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı, 1925-1975, C. 1, Ankara 1977, s. 265-295) (Özbudun-Gizlilik).

Özbudun, Ergun               : Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2011.

Özcan, Durmuş                : İşe İade Davalarında İhtiyatî Tedbir Yoluyla veya Duruşma Açılmadan İşe İadeye Karar Verilip Verilemeyeceği Meselesi (SİHD 2013/29, s. 98-107).

Özçelik, Volkan               : İcra Müdürünün Takdir Yetkisi, Ankara 2014.

Özekes, Muhammet         : İcra İflâs Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999 (Özekes-İhtiyatî Haciz).

Özekes, Muhammet         : Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyatî Tedbir (DEÜHFD 2002/2, s. 89-137) (Özekes-Fikir ve Sanat Eserleri).

Özekes, Muhammet         : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara 2003 (Özekes-Hukuki Dinlenilme Hakkı).

Özekes, Muhammet         : İş Kanunu’nun 20. ve 21. Maddelerinin Medeni Yargılama ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi (75. Yaş Günü İçin Prof.Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 479-514) (Özekes-İş Kanunu).

Özekes, Muhammet         : İcra ve İflâs Kanunu’nda İhtiyatî Hacze İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi (YÜHFD 2005/2, 445-457) (Özekes-Değerlendirme).

Özekes, Muhammet         : Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku Yönünden İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları (İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, İstanbul 2005, s. 131-170) (Özekes-Uygulama Sorunları).

Özekes, Muhammet         : İşe İade Davalarında Hüküm Altına Alınan Ala­cakların Takibi ve İcra Tazminatları (SİHD 2006/4, s. 32-38) (Özekes-İşe İade Davaları).

 Özekes, Muhammet        : İhtiyatî Haciz Kararlarının Gerekçeli Olması ve Kanun Yoluna Başvuru-Bir Karar Üzerine Değerlendirme- (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s. 469-484) (Özekes-İhtiyatî Haciz Kararlarının Gerekçeli Olması).

Özekes, Muhammet         : İcra ve İflâs Kanununda Yer Alan Kredi Kurumları ile İlgili İcra Hükümlerinin Eleştirisi (Banka Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 8 Haziran 2007, Ankara 2007, s. 97-122) (Özekes-Eleştiri).

Özekes, Muhammet         : Türk İcra Hukukunun Sorunları ve Temel Haklar Bakımından Genel Değerlendirme (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 265-291) (Özekes-Türk İcra Hukukunun Sorunları).

Özekes, Muhammet         : Sorularla Medeni Usul Hukukunda Yeni Kanun Yolu Sistemi (İstinaf ve Temyiz), Ankara 2011, Türkiye Barolar Birliği, Yayın No: 202 (Özekes-Yeni Kanun Yolu Sistemi).

Özekes, Muhammet         : İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009 (Özekes-Temel Haklar ve İlkeler).

Özekes, Muhammet         : Yeni Bir İcra Sistemi Önerisi (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 921-940) (Özekes-Yeni Bir İcra Sistemi).

Özekes, Muhammet/

Erişir, Evrim                     : Konusu Para Alacağı olan Geçici Hukukî Korumaların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi (MİHDER 2006/3, s. 1235-1274).

Özen, Mustafa                 : Non Bis In Idem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz) İlkesi (GÜHFD 2010/1,       s. 389-417).

Özgenç, İzzet                   : İflâs Suçları (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 333-367).

Özkaya-Ferendeci,Hamide :    Kesin Hükmün Objektif Sınırları, İstanbul 2009.

Özmumcu, Seda               : İcra ve İflâs Müdürlerinin Takdir Hakkı (Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, s. 489-514).

Özmumcu, Seda               : Cebrî İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış, İstanbul 2005 (Özmumcu-Satış).

Özmumcu, Seda               : Avrupa Birliği Külli Takip Hukukunda Temel Menfaatler Merkezi (Centre of Main Interests) ve Forum Shopping, İstanbul 2010 (Özmumcu-Avrupa Birliği Külli Takip Hukuku).

Öztan, Bilge                     : Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2008.

Öztek, Selçuk                   : Roma Medenî Usûl Hukukunun Ana Hatları (İÜHFM 1985/1-4, s. 335-372).

Öztek, Selçuk                   : Avrupa Topluluğu Medeni Usul ve (Tasarı Aşamasındaki) İflâs Hukuku (MÜHF-HAD 1987/3, s. 29-39) (Öztek-Avrupa Topluluğu).

Öztek, Selçuk                   : İcra ve İflâs Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İstanbul 1994 (Öztek-Aciz Vesikası).

Öztek, Selçuk                   : Türk İcra Hukukunun Eleştirisi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 201-209) (Öztek-Eleştiri).

Öztek, Selçuk                   : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Geçici Koruma Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı X, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, İzmir, 1-2 Ekim 2012, Türkiye Adalet Akademisi, Yayın No: 26, s. 428-461) (Öztek-Geçici Koruma Hükümleri).

Pekcanıtez, Hakan           : İcra-İflâs Hukukunda Şikâyet, Ankara 1986 (Pekcanıtez-Şikâyet).

Pekcanıtez, Hakan           : Anonim Ortaklıkların İflâsı, İzmir 1991 (Pekcanıtez-İflâs).

Pekcanıtez, Hakan           : Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler (İz. B.D. 1995/2, s. 103-113) (Pekcanıtez-Yargı Reformu).

Pekcanıtez, Hakan           : Mukayeseli Hukukta Medenî Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikâyeti (Anayasa Yargısı 12, Ankara 1995, s. 257-287) (Pekcanıtez-Anayasa Şikâyeti).

Pekcanıtez, Hakan           : Medeni Yargıda Adil Yargılanma Hakkı (İz.B.D. 1997/2, s. 35-55) (Pekcanıtez-Adil Yargılanma).

Pekcanıtez, Hakan           : Hukukî Dinlenilme Hakkı (Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, İzmir 2000, s. 753-791) (Pekcanıtez-Hukukî Dinlenilme).

Pekcanıtez, Hakan           : Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa Usul Hukukundaki Gelişmeler (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 52-74) (Pekcanıtez-Gelişmeler).

Pekcanıtez, Hakan           : İcra Hukukunda Yapılan Yeni Düzenlemeler (Bankacılar Dergisi 2003/47, s. 83-92) (Pekcanıtez-Yeni Düzenlemeler).

Pekcanıtez, Hakan           : İİK’da İcra Hukukuna İlişkin Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara, 30 Eylül-11 Ekim 2005, Ankara 2006, s. 234-255) (Pekcanıtez-Değer­lendirilme).

Pekcanıtez, Hakan           : Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı’nın Tanıtımı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Değerlendirmesi, Ankara, 8-9 Eylül 2006, Ankara 2007, s. 3-31) (Pekcanıtez-Tasarı).

Pekcanıtez, Hakan           : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Genel Olarak Tanıtımı (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, İstanbul Barosu Yayını, Yayın No: 129, s. 19-36) (Pekcanıtez-Tanıtım).

Pekcanıtez, Hakan           : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri (ICC IX. Milletlerarası Tahkim Semineri, Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası, 19 Nisan 2011 Ankara, s. 21-37) (Pekcanıtez-Tahkim).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet         : Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2013.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/

Sungurtekin Özkan, Meral/

Özekes, Muhammet         : İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2013.

Pekcanıtez, Hakan/

Yeşilova, Bilgehan           : Avrupa Medenî Usul Model Kanunu Tasarısı ve Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s. 335-367).

Perrot, Roger                    : Interests and consequences of the execution of court decisions in civil cases (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 9-13).

Pham, Kim                       : Enforcement of Non-Monetary Foreign Judgments in Australia (Sydney Law Review 2008, Vol. 30/4, s. 663-690).

Picardi, Nicola                 : Italy (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 187-189).

Pontier, Jannetje Adriana/

Burg, Edwige                   : EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters According to the Case Law of the European Court of Justice, The Hague 2004. 

Postacıoğlu, İlhan E.        : Dâva Teorisi Üzerinde Bazı Mülâhazalar (Makaleler ve Karar İncelemeleri, İstanbul 2011,     s. 49-66) (Postacıoğlu-Dâva Teorisi).

Postacıoğlu, İlhan E.        : Medenî Usul Hukuku Dersleri, İstanbul 1975 (Postacıoğlu-Usul).

Postacıoğlu, İlhan E.        : Konkordato, İstanbul 1965 (Postacıoğlu-Konkordato).

Postacıoğlu, İlhan E.        : İflâs Hukuku İlkeleri, İstanbul 1978 (Postacıoğlu-İflâs).

Postacıoğlu, İlhan E.        : İcra Hukuku Esasları, İstanbul 1982 (Postacıoğlu-İcra).

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer                    : İcra Hukuku Esasları, İstanbul 2010 (Postacıoğlu/Altay-İcra).

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer                    : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, İstanbul 2015 (Postacıoğlu/Altay-Usûl).

Puttfarken, Hans-Jürgen   : Execution of Judgments and Means of Enforcement Available to a Court in Civil Procedure-Federal Republic of Germany (West German National Report for the XII International Congress of Comparative Law, Sydney 1986, s. 1-34) (Puttfarken-Execution).

Puttfarken, Hans-Jürgen   : Gegenwartsprobleme des Zwangsvollstreckungsrechts - Die Vollstreckung von Zivilurteilen und die Vollstrekkungsmittel des Gerichts im Recht der Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Länderberichte, Zivilrecht und Zivilprozessrecht, XII. Internationaler Kongreβ für Rechtsvergleichung 1986, Sydney und Melbourne, Australien, Baden-Baden 1987, s. 95-119) (Puttfarken-Gegenwartsprobleme).

Rado, Türkân                   : Roma Hukukunda Cebrî İcra Usullerinin İnkişafı (1) (İÜHFM 1944/1-2, s. 229-240) (Rado-Cebrî İcra).

Rado, Türkân                   : Roma Hukuku Dersleri-Borçlar Hukuku, İstanbul 2006.

Rauh, Theo                      : Germany (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 111-132).

Rechberger, Walter H./

Kodek, Georg E.              : Austria (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 1, Alphen aan den Rijn 2005).

Reçber, Kamuran             : Avrupa Birliği Hukuku ve Temel Metinleri, Bursa 2012.

Reisoğlu, Seza                  : Bankacılık Yönünden Borçlar Hukuku Kuralları, Ankara 1977.

Reisoğlu, Seza                  : Bankacılık Kanunu Şerhi, C. 1, 2, Ankara 2007 (Reisoğlu-Şerh).

Rençber, Altan                 : Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri, İstanbul 2014.

Resnik, Judith                  : Managerial Judges (HLR 1982, Vol. 96, s. 374-448).

Rhee, C.H. van                : Civil Procedure: A European Ius Commune? (ERPL 2000/4, Vol. 8, s. 589-611).

Rhee, C.H. van/

Verkerk, R.                      : Civil Procedure (Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham 2006, s. 120-134).

Riesenfeld, Stefan A.       : Collection of Money Judgments in American Law- A Historical Inventory and a Prospectus (Iowa Law Review 1957, Vol. 42, s. 155-182) (Riesenfeld-Money Judgments).

Riesenfeld, Stefan A.       : Creditor’s Remedies and the Conflict of Laws-Part One: Individual Collection of Claims (CLR 1960, Vol. 60, s. 659-682) (Riesenfeld-Creditor’s Remedies).

Riesenfeld, Stefan A.       : General Report from the U.S.A. (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 69-82) (Riesenfeld-General Report).

Rigabert, F. Castillo          : Spain (International Encyclopedia of Laws Civil Procedure, Vol. 5, Alphen aan den Rijn 2002).

Rosenberg, Leo/Gaul, Hans Friedhelm/

Schilken, Eberhard           : Zwangsvollstreckungsrecht, München 1997.

Rüzgaresen, Cumhur        : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi İlkesi, Ankara 2013.

Saldırım, Mustafa             : İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısındaki İcra Teşkilâtına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi (MİHDER 2009/1, s. 75-92).

Saraç, Coşkun                  : Sigortalı Hizmetlerin Hükmen Tespiti (Osman Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara 2010,      s. 451-488).

Sarı, H. Gürbüz                : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokole Göre Malvarlığı Haklarının Korunması, İstanbul 2010.

Schlosser, Peter                : Jurisdiction and International Judicial and Administrative Co-operation (RdC 2000, Vol. 284, s. 9-430).

Schlosser, Peter                : İcra Hukukunda Öncelik Prensibi ve Anayasadaki Eşitlik İlkesi (Çev. Nevhis Deren-Yıldırım) (MÜHF-HAD 1989/1-3, s. 135-147) (Schlosser-Öncelik Prensibi).

Schoibl, Norbert A.          : Austria (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 3-23).

Seviğ, Vasfı Reşit             : Doktrin ve İçtihatlar Açısından Türk İcra ve İflas Kanunu, Ankara, C. 1 1966, C. 2 1967 (Seviğ-İcra 1, 2).

Siegel, David D.               : New York Practice, St.Paul 1999.

Sigurbjörnsson, Markús   : Iceland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 149-161).

Silvestri, Elisabetta           : Enforcement of Civil Judgments and Orders in Italy: An Overview (Bond Law Review 2000/2, Vol. 12, s. 183-192).

Sime, Stuart                      : A Practical Approach to Civil Procedure, New York 2007.

Soyaslan, Doğan              : Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 1387-1412).

Stalev, Zhivko                  : Regional Report from Continental Eastern Europe (Trends in the Enforcement of Non-money Judgments and Orders, Deventer 1988, s. 171-189).

Stone, Peter                      : The EU Commission Proposal for a Revised Version of the Brussels I Regulation (ALR 2011/2, s. 111-152).

Storskrubb, Eva               : Civil Procedure and EU Law: A Policy Area Uncovered, New York 2008.

Storme, Marcel                 : Rapprochement du Droit Judiciaire de l’Union Européenne-Approximation of Judiciary Law in the European Union, Dordrecht 1994.

Stürner, Rolf                    : Einstweiliger Rechtsschutz: Generalbericht (Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Antwerpen 2003, s. 143-186).

Stürner, Michael               : Geçici Hukuki Himaye Tedbiri Kararlarının Kesin Hüküm Gücü Üzerine (Çev. Derya Belgin Güneş) (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 1, Ankara 2015, s. 349-372) (Stürner-Kesin Hüküm).

Sungurtekin, Meral           : Karar Düzeltmenin Kanun Yolu Niteliği ve Karar Düzeltme Dilekçesinde Sebep Gösterme Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı Meselesi (YD 1990/4, s. 471-489) (Sungurtekin-Karar Düzeltme).

Sungurtekin Özkan, Meral  :    İcra Hukukunda Oranlılık İlkesi (Prof.Dr. Turhan Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001,        s. 177-203) (Sungurtekin Özkan-Oranlılık İlkesi).

Sungurtekin Özkan, Meral  :    İnşai Karar ve Özellikleri (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004,     s. 553-576) (Sungurtekin Özkan-İnşai Karar).

Sungurtekin Özkan, Meral  :    Avrupa Birliği/Avrupa Topluluğu Usul Hukukuna Giriş, Ankara 2009 (Sungurtekin Özkan-Avrupa Birliği Usul Hukuku).

Sungurtekin Özkan, Meral  :    Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti İlkesi ve Medeni Yargılama Hukuku (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 553-574) (Sungurtekin Özkan-Sosyal Hukuk Devleti İlkesi).

Sungurtekin Özkan, Meral  :    Sosyal Devlet Bağlamında Adlî Yardım Kurumu ve Hukuksal Koruma Sigortası (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, C. 3, 10 Ocak-14 Ocak 2012, Ankara Barosu 2012,       s. 172-187) (Sungurtekin Özkan-Adlî Yardım).

Sungurtekin Özkan, Meral: Türk Medeni Yargılama Hukuku, İzmir 2013 (Sungurtekin Özkan-Medeni Yargılama Hukuku).

 Sungurtekin Özkan, Meral/

Türkoğlu Özdemir, Gökçe  :    Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları, Ankara 2008.

Süral, Ceyda                    : Hakem Kararlarının İcrası ve İptal Davası (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 2, İzmir 2015, s. 13777-1411).

Süzek, Sarper                   : İş Hukuku, İstanbul 2012.

Şimşek, Oğuz                   : Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2008.

Şimşek, Suat                    : Mülkiyet Hakkının Kapsamı, Sınırlandırma Ne­denleri ve Şartları Açısından 1982 Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz-I (TBBD 2010/91, s. 181-228) (Şimşek-Mülkiyet Hakkı).

Tan, Turgut                      : Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri, Ankara 2010.

Tandoğan, Halûk             : Müşterek Hesaplar, Ankara 1959 (Tandoğan- Müşterek Hesaplar).

Tandoğan, Halûk             : Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara 2010.

 

Tanör, Bülent/

Yüzbaşıoğlu, Necmi         : 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, İstanbul 2009.

Tanrıver, Süha                 : Konkordato Komiseri, Ankara 1993 (Tanrıver- Konkordato).

Tanrıver, Süha                 : İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996 (Tanrıver-İlâmlı İcra).

Tanrıver, Süha                 : Hukuk Yargısı (Medenî Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı (Makalelerim I, 1985-2005, Ankara 2005, s. 211-236) (Tanrıver-Adil Yargılanma).

Tanrıver, Süha                 : İşlevsel Açıdan Noterlik Kurumuna Yeni Bir Vizyon Kazandırılmasına Yönelik Bazı Düşünceler (Prof.Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 465-489) (Tanrıver-Düşünceler).

Tanrıver, Süha                 : Türk Aile Mahkemeleri, Ankara 2014 (Tanrıver-Aile Mahkemeleri).

Tarzia, Giuseppe              : Distribution of assets (The Execution of Court Decisions in Civil Cases, Council of Europe 1998, s. 97-113).

Taş-Korkmaz, Hülya        : İflâs Masası, Ankara 2010.

Taşpınar, Sema                : Borçlunun Bazı Mallarının Haczedilememesi ve Nedenleri (Haczedilmezlik ve Nedenleri) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1994.

Taşpınar-Ayvaz, Sema     : İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış (75. Yaş Gü­nü İçin Prof.Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 599-670) (Taşpınar-Ayvaz-Değişiklikler).

Taşpınar-Ayvaz, Sema     : İcra İflâs Hukukunda Yeniden Yapılandırma, Ankara 2005.

Taşpınar-Ayvaz, Sema     : Türk Hukukunda Bir İcra Sicili Düzenlemesi Örneği: Aciz Belgesi (Vesikası) Sicili (Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. 2, Ankara 2009, s. 579-621) (Taşpınar-Ayvaz-Aciz Belgesi).

Tekin, Ceren                    : Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Çok Uluslu Şirketlerin İflâsı, İzmir 2007.

Tekinalp, Gülören/

Tekinalp, Ünal                 : Avrupa Birliği Hukuku, İstanbul 2000.

Tercan, Erdal                   : Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söyleme Yü­kümlülüğü (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 181-212) (Tercan-Gerçe­ği Söyleme Yükümlülüğü).

Tercan, Erdal                   : Medenî Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001.

The ILA Committee on

International Civil and

Commercial Litigation      : Provisional Principles and Protective Measures in International Litigation (Am.J.Comp.L. 1997, Vol. 45, s. 942-944).

The Professional

Law School                      : The Law of Equity and Trusts, Griffith College 2007.

Théry, Philippe                : Le droit français de l’exécution (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 261-322).

Thomas, Alun                  : Scotland (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 283-289).

Topuz, Gökçen                : Hisse Haczi ve Satışı, Ankara 2009.

Topuz, Murat                   : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkilerine Dair Yargılamalarda Geçici Ödemeler (TBK md. 76) (MÜHF-HAD, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 2011/Özel Sayı, s. 257-295) (Topuz-Geçici Ödemeler).

Treitel, G.H.                     : Remedies for Breach of Contract: A Comparative Account, Oxford 1988.

Tuncer Kazancı, İdil        : Yargı Kararları ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Sorunlar (MİHDER 2012/3, s. 75-126).

Tunç-Yücel, Müjgan        : Haksız Rekabet Hukukunda Teminat Amaçlı İhtiyatî Tedbirler (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 417-429).

Tutumlu, Mehmet Akif    : Teorik ve Pratik Boşanma Yargılaması Hukuku, C. 1, 2, Ankara 2009 (Tutumlu-Boşanma Yargılaması).

Tutumlu, Mehmet Akif    : Kuram ve Uygulama Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin Yorumu, Ankara 2012 (Tutumlu-Yorum).

Türkiye Adalet Akademisi :    Mahkemelerin Yönetimi ve Adaletin Kalitesi Semineri, Ankara 25-27 Eylül 2005.

Türkiye Adalet Bakanlığı/

Hollanda Yargı Konseyi/İsveç

Ulusal Mahkemeler İdaresi :    Türkiye Cumhuriyetinde İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Projesi: Hukuk Muhakemesinde İstinaf El Kitabı, Ankara 2007.

Türkiye Bankalar Birliği   : AB Banka Denetim Hukuku ve Üye Devletlerde Denetimin Kurumsal Yapısı, 2001.

Türk Hukuk Kurumu       : Türk Hukuk Lûgatı, Ankara 1991.

Uçum, Mehmet                : İşe İade Sonucuna Bağlı Olarak Doğan Haklara İlişkin Bazı Uygulama Sorunları (SİHD 2008/11, s. 43-58).

Ulukapı, Ömer                 : Medenî Usûl Hukuku, Konya 2014.

Umar, Bilge                      : İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir 1973 (Umar-Genel Teori). 

Umar, Bilge                      : İİK m. 120, f.1 Gereğince Yapılan Alacağın Temlikinin Var Olmayan Alacağa Düşmesi-Bunun Sonuçları (İz.B.D. 1985/1-4, s. 21-26). (Umar-Alacağın Temliki).

Umar, Bilge                      : Son (4949 sayılı Yasa ile Getirilen) İİK Değişikliklerinin Sınıfsal İdeolojisi Yönünden Eleştirisi (TBBD 2004/50, s. 85-96) (Umar-Eleştiri).

Umar, Bilge                      : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014 (Umar-Şerh).

Umur, Ziya                      : Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1990.

Uslu, Murat                      : Anayasa Mahkemesinin Süresi İçerisinde Mal Beyanında Bulunmama Suçunu Düzenleyen İİK m. 337/I’e İlişkin İptal Kararı Üzerine Düşünceler (THD 2008/22, s. 33-50).

Uyar, Talih                       : İcra Hukukunda Mal Beyanında Bulunmama Suçu (İİK. Mad. 337) (ABD 1977/4, s. 649-652).

Uyar, Talih                       : İcra ve İflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller (İcra-İflâs Suçları), Manisa 1987 (Uyar-İcra-İflâs Suçları).

Uyar, Talih                       : İcra Hukukunda Haciz, Manisa 1990 (Uyar- Haciz).

Uyar, Talih                       : İcra Hukukunda İlâmlı Takipler, Manisa 1991 (Uyar-İlâmlı Takipler).

Uyar, Talih                       : Gerekçeli-Notlu-İçtihatlı İcra ve İflâs Kanunu, C. 1 Ankara 1996, C. 2 İzmir 1998 (Uyar-Kanun 1, 2).

Uyar, Talih                       : Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında Özellikle İcra Hukuku Açısından Hâkim, Taraf ve Avukatların Rolü (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000,  s. 152-169) (Uyar-Yargılamanın Gecikmesi).

Uyar, Talih                       : İcra ve İflâs Hukukunda Şikayet Sebepleri (I) (II) (III) (TBBD 2004/50, s. 97-120); (TBBD 2004/51, s. 163-194) (TBBD 2004/52, s. 185-230) (Uyar-Şikayet I, II, III).

Uyar, Talih                       : İcra Hukukunda Yürütmenin Durdurulması (Tehiri İcra) (İİK mad. 36) (MÜHFD 2005/1,   s. 277-293) (Uyar-Yürütmenin Durdurulması).

Uyar, Talih                       : Genel Haciz Yolu ve Kambiyo Senetlerine Dayalı Takibe İlişkin Değişiklikler (YÜHFD 2005/2, s. 387-409) (Uyar-Değişiklikler).

Uyar, Talih                       : İhtiyatî Haciz Kararının İcrası (İİK. mad. 261) (Prof.Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ankara 2009, s. 491-499) (Uyar-İhtiyatî Haciz).

Uyar, Talih                       : Taksiratlı (Taksirli) ve Hileli İflâs (DEÜHFD, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009/Özel Sayı, İzmir 2010, s. 941-972) (Uyar-Taksirli ve Hileli İflâs).

Uyar, Talih                       : Tasarrufun İptâli Davasının Tarafları (İİK. mad. 277, 282) (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan,    C. 2, Ankara 2010, s. 2243-2274) (Uyar-Tasar­rufun İptâli Davası).

 

Uyar, Talih/Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt                   : İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C. 1, 2, 3, Ankara 2014.

Uyar, Talih/Uyar, Alper/

Uyar, Cüneyt                   : İcra Hukukunda Haciz, Ankara 2016 (Uyar/Uyar/Uyar-Haciz).

Uzar, Gökçe Nazar          : İcra ve İflâs Kanunu’nun Tarihsel Gelişimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.

Ünal, Mehmet/

Başpınar, Veysel              : Şeklî Eşya Hukuku, Ankara 2012.

Ünal, Şeref                       : Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Ankara 2007.

Üstündağ, Saim                : İcra Dairelerinin Reorganizasyonu ve Uygulamadaki Engellerin Ortadan Kaldırılması (İBD 1993/10-11-12, s. 718-726) (Üstündağ-İcra Daireleri).

Üstündağ, Saim                : İhtiyatî Tedbir Kararının Haksızlığı Halinde Açılabilecek Olan Tazminat Davasının Şartları (Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Ankara 2010, s. 441-445) (Üstündağ-İhtiyatî Tedbir Kararının Haksızlığı).

Üstündağ, Saim                : İcra ve İflâs Kanunu’nun 89. Maddesi Üzerine (Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler, Ankara 2010, s. 283-294) (Üstündağ-89. Madde).

Üstündağ, Saim                : İhtiyatî Tedbirler, Geçici Hukukî Himaye (Koruma) Önlemleri, İstanbul 1981 (Üstündağ-İhtiyatî Tedbirler).

Üstündağ, Saim                : Medenî Yargılama Hukuku, C. 1-2, İstanbul 2000 (Üstündağ-Usul).

Üstündağ, Saim                : İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004 (Üstündağ-İcra).

Üstündağ, Saim                : İflâs Hukuku (İflâs, Konkordato, İptal Davaları), İstanbul 2009 (Üstündağ-İflâs).

Üzeltürk, Sultan               : 1982 Anayasası ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Göre Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, İstanbul 2004.

van Houtte, Hans             : Belgium (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 27-36).

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet:    Türk Medeni Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1951.

Vélyvis, Stasys/

Mikuckiené, Vilija           : Roma Hukukunda İflas Prosedürünün Doğuşu (Çev. Hande Gül Küçükkaya) (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2389-2404).

Verbeke, Alain                 : Execution Officers as a Balance Wheel in Insolvency Cases (Tilburg Foreign Law Review 2001/1, Vol. 9, s. 7-18).

Von Tuhr, Andreas          : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, C. 1, 2 (Çev. Cevat Edege), Ankara 1983.

Vuraloğu, Mehmet Oğuz  : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkim Hakkındaki Hükümleri (YÜHFD, Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan, 2011/2, İstanbul 2012, s. 1055-1068).

Walbom, Allan                 : Denmark (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996, s. 39-48).

Walker, Wolf-Dietrich     : İş Hukukunda Geçici Hukukî Korumalara İlişkin Seçilmiş Problemler (Çev. Muhammet Özekes) (MİHDER 2005/2, s. 379-389) (Walker-Seçilmiş Problemler).

Walker, Wolf-Dietrich     : Alman Hukukunda Cebrî İcrada Temel Hakların İhlâli ve Korunması (Çev. Evrim Erişir) (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı VII, İlâmsız İcra, İzmir 24-25 Ekim 2008, Ankara 2009, s. 156-179) (Walker-Temel Hakların İhlâli).

Walker, Wolf-Dietrich     : Cebri İcrada Borçlunun Korunması (Çev. Hülya Taş Korkmaz) (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C. 2, Ankara 2015, s. 1567-1573) (Walker-Borçlunun Korunması).

Wanger, Markus               : Liechtenstein (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996,      s. 203-213).

Warne, Jonathan/Dane, Tom: England and Wales (International Commercial Dispute Resolution, West Sussex 2009, s. 223-259).

Weiss, Karl                      : Why a registrar of the court? Which registrar? (The profession of court registrar/Rechtspfleger, Multilateral meeting organised by the Council of Europe in cooperation with The Union européenne des greffiers de justice, Strasbourg, 19-21 March 1997, Council of Europe 1998,    s. 7-11).

Wiwinius, Jean-Claude    : Luxembourg (Methods of Execution of Orders and Judgments in Europe, Chichester 1996,      s. 217-225).

Woolf, Harry                   : Access to Justice, Final Report, Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in England and Wales, London 1996.

Woolf, Harry                   : “Adalete Erişim”, Nihaî Rapor (Çev. Mustafa ÖZBEK) (MİHDER 2006/2, s. 989-1002).

Yavaş, Murat                   : Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haciz (İİK m. 89), İstanbul 2005 (Yavaş-Alacak Haczi).

Yavaş, Murat                   : Maaş ve Ücret Haczi (TBBD 2009/84, s. 93-120) (Yavaş-Ücret Haczi).

Yavaş, Murat                   : Senetle İspat ve Senede Karşı Senetle İspat Kuralları İle Bu Kuralların İstisnaları, Ankara 2009 (Yavaş-Senetle İspat).

Yavuz, Nihat                    : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara 2012.

Yazar, Özlem                   : İcra ve İflâs Hukukunda İmzaya İtiraz ve İmzaya İtirazın Sonuçları, Ankara 2011.

Yazıcı Tıktık, Çiğdem      : Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına İlişkin İlâmların İcrası (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2735-2776).

Yessiou-Faltsi, Pelayia/

Pipsou, Lida-Maria           : The Law of Execution Faced with the Social Phenomenon of ‘Overrunning into Debt’: National Report for Greece (Seizure and Overindebtedness in the European Union, Civil Procedure in Europe, Vol. 1, The Hague 1997, s. 323-406). 

Yeşilırmak, Ali                 : Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi için Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul 2011.

Yeşilova, Bilgehan           : Karar İncelemesi - İcra ve İflâs Kanunu’nun 337. Maddesinin [İkinci Fıkrasının (?)] Anayasaya Uygunluğu Sorunu (16. HD., 14.02.2010, 580/1202) (DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, 2014/Özel Sayı, C. 3, İzmir 2015, s. 2777-2810).

Yıldırım, M. Kâmil           : İcra Hukukunun Anayasa ile İlişkisi ve Ölçülülük İlkesi (MÜHF-HAD 1989/1-3, s. 98-115) (Yıldırım-Ölçülülük İlkesi).

Yıldırım, M. Kâmil           : İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995 (Yıldırım-İptal Davaları).

Yıldırım, M. Kâmil           : Hileli İflas Suçları, İstanbul 2000 (Yıldırım-Hileli İflas).

Yıldırım, M. Kâmil           : Hukuk Devletinin Gereği: İstinaf, İstanbul 2000 (Yıldırım-İstinaf).

Yıldırım, M. Kâmil           : İstinaf (Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, C. 3, Ankara 2000, s. 175-191) (Yıldırım-Kurultay).

Yıldırım, M. Kâmil           : Kanun Yolu Olarak İstinaf (İstinaf Mahkemeleri, Uluslararası Toplantı, 7-8 Mart 2003, Türkiye Barolar Birliği 2003, s. 285- 317) (Yıldırım-Kanun Yolu).

Yıldırım, Kamil                : Alman Hukukunda Çekişmesiz Yargı (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Medenî Usûl Hukukunda Çekişmesiz Yargı, İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Ankara, 30 Eylül-11 Ekim 2005, Ankara 2006, s. 18-48 (Yıldırım-Çekiş­mesiz Yargı).

Yıldırım, M. Kâmil           : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’ndaki İlkeler ve Yargılamanın Yapısı Hakkında (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Getir­diği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2008, İstanbul Barosu Yayını, Yayın No: 129, s. 37-57) (Yıldırım-İlkeler).

Yıldırım, Mehmet Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis    : İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2015.

Yılmaz, Ejder                   : Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak) (AÜHFD 1973/1-4, s. 271-316) (Yılmaz-Hacze Takipli Katılma).

Yılmaz, Ejder                   : İflâs İdaresi, Ankara 1976 (Yılmaz-İflâs İdaresi).

Yılmaz, Ejder                   : Medeni Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 1989 (Yılmaz-Yemin). 

Yılmaz, Ejder                   : Medenî Hukuk ve Usul Reformu, Aksak Adaletten İşleyen Adalete (Yeni Türkiye 1996/10, s. 470-493) (Yılmaz-Aksak Adalet).

Yılmaz, Ejder                   : Hukuk Davaları Bakımından Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi İhtiyacı ve Yapılması Gerekenler (SÜHFD, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996/1-2, s. 54-76) (Yılmaz-Adalet Hizmetlerinin İyileştirilmesi).

Yılmaz, Ejder                   : Medenî Yargıda İnsan Hakları (TBBD 1996/2, s. 149-167) (Yılmaz-İnsan Hakları).

Yılmaz, Ejder                   : Cumhuriyetimizin Yetmişbeş Yılında Hukuk Usulü ve Muhakemeleri Kanunu’nda ve İcra ve İflas Kanunu’nda Ortaya Çıkan Gelişmeler (TBBD 1998/3, s. 871-886) (Yılmaz-Gelişme­ler).

Yılmaz, Ejder                   : Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin So­runları (Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Noterliğin Sorunları, Ankara 2001, s. 15-24, NOTEV-Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 7) (Yılmaz-Noterliğin Sorunları).

Yılmaz, Ejder                   : Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, C. 1, 2, Ankara 2001 (Yılmaz-Geçici Hukukî Himaye).

Yılmaz, Ejder                   : “Panel Konuşması” (AİHS ve Anayasa m. 38 f.8 Açısından Ödenmeyen Para Borçlarında Yaptırımlar Sempozyumu, Bildiriler-Tartışma­lar-Panel, Ankara 1 Aralık 2001, s. 71-73) (Yılmaz-Panel Konuşması).

Yılmaz, Ejder                   : Dünden Bugüne İcra ve İflâs Kanunumuz (SÜHFD 2003/3-4, s. 9-45) (Yılmaz-İcra ve İflâs Kanunumuz).  

Yılmaz, Ejder                   : “Borçlunun Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi”ne İlişkin Anayasa Hükmü ve İcra İflâs Suçları (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 493-502) (Yılmaz-İcra İflâs Suçları).

Yılmaz, Ejder                   : İstinaf, Ankara 2005 (Yılmaz-İstinaf).

Yılmaz, Ejder                   : Hakem Kararlarının Temyizi ve İptali (Milletlerarası Tahkim Semineri, Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası, 3 Nisan 2009 Ankara, s. 107-136) (Yılmaz-Hakem Kararları).  

Yılmaz, Ejder                   : Hukuk Sözlüğü, Ankara 2011 (Yılmaz-Sözlük).

Yılmaz, Ejder                   : İşe İade Davalarında Yargılama Usulü ile İlgili Özellikler (SİHD 2006/4, s. 20-31) (Yılmaz-İşe İade Davalarında Yargılama Usulü).

Yılmaz, Ejder                   : İşe İade Başvurusunun Avukat Aracılığıyla Ya­pılabilirliği (SİHD 2009/14, s. 123-133) (Yılmaz-İşe İade Başvurusu).

Yılmaz, Ejder                   : İşe İade Davasında Verilen Hükmün İcra Takibine Konulması (SİHD 2010/17, s. 45-52) (Yılmaz-İcra Takibi).

Yılmaz, Ejder                   : Medenî Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 2013 (Yılmaz-Islah).

Yılmaz, Ejder                   : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2013 (Yılmaz-Şerh).

Yılmaz, Ejder/Çağlar, Tacar:   Tebligat Hukuku, Ankara 2013.

Yumak, Azmi                  : İhtiyaten Haczedilen Emvalin Beyanı (AD 1939/5, s. 784-790).

Youngs, Raymond           : English, French and German Comparative Law, London 2007.

Zabunoğlu, Yahya Kazım  :    İdare Hukuku C. 1, 2, Ankara 2012.

Zevkliler, Aydın               : Mülkiyetin Yapısı ve Mülkiyetten Doğan Ödevler (Prof. Dr. Bülent Nuri Esen’e Armağan, Ankara 1977, s. 563- 605).

Zimmermann, Reinhard   : Roma Hukuku ve Avrupa’da Özel Hukukun Uyumlaştırılması (Çev. Birce Arslandoğan Kurşuncu) (Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. 2, İstanbul 2010, s. 1977-2011).

Zuckerman, Adrian A.S.  : Justice in Crisis: Comparative Dimensions of Civil Procedure (Comparative Perspectives of Civil Procedure, Oxford 1999, s. 3-52).*      Dipnotlardaki atıflar, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla yapılmıştır. Bibliyografyada kısaltılmış şekilleri ayrıca gösterilmeyen eserler, metinde yazarların soyadı ile belirtilmiştir. Aynı yazarın birden fazla eserine yollama yapılmışsa, kullanılan kısaltmalar parantez içinde ayrıca gösterilmiştir. Metinde, ilgili olduğu konu hakkında okuyucuya kaynak göstermek amacıyla atıf yapılan eserler bibliyografyaya alınmamıştır. Yabancı mahkeme kararları külliyatlarına yapılan atıflarda, literatürde alışılmış olması hasebiyle, kısaltmaların karşısında açıklanan Almanca kısaltma usûlü kullanılmıştır. 

KİTABIN TÜRKÇE ÖZETİ

 

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda

İlâmlı İcranın Etkinliği

 

Bir icra takibinin amacı, alacaklıların alacak talebinin etkin bir şekilde yerine getirilmesidir. Günümüzde icra ve iflâs sisteminin etkin işlememesi, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz etkilemekte ve adalet hizmetlerine olan güveni sarsmaktadır. Ekonomik hayatta hukukî güvenliğin sağlanması ve toplum barışının korunması, cebrî icra sisteminin hızlı, etkili ve adil şekilde işlemesine bağlıdır. Nitekim İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, adil yargılanma hakkına ilişkin kararlarında, icra ve iflâs takiplerini “makul süre“ kavramı içerisinde değerlendirmektedir.

Hukuk devleti ilkesi sebebiyle, hem Avrupa hem Türkiye’de ilâmların icrasına özel bir önem verilmelidir. Türk İcra ve İflâs Kanunu’nun 24 vd. maddeleri ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince, mahkeme kararlarının icrası hakkında kabul edilen Rec (2003)17 sayılı Tavsiye Kararında yapılan tanıma göre cebrî icra, “yargı kararlarının ve diğer adlî veya gayriadlî icra edilebilir kararların, borçluyu, hükmedilen şeyi yapmaya, bunu yapmaktan kaçınmaya veya ödemeye zorlayan hukuk kuralına uygun olarak yerine getirilmesi” demektir.

Günümüzde cebrî icra sisteminin etkinliğini engelleyen bâzı temel sorunlar bulunmaktadır. Başlıca sorunlar, iş yükü ve takip sayısındaki sürekli artış ile personelin nitelik ve nicelik yönünden yetersiz olmasıdır. Mevcut sorunların başında, icra takiplerinde borçlunun malvarlığı hakkındaki bilgilere erişimin yetersiz olması gelmektedir. Keza icra daireleri, güç koşullar al­tında çalışmakta (örneğin mekân darlığı) ve icra dairelerinin vatandaşlar ile avukatlar gözünde olumsuz bir imajı bulunmaktadır. İcra dairelerini ülke ça­pında temsil edecek bir meslek örgütünün bulunmadığına da işaret etmek önem taşır. İcra daireleri birbirlerinden ayrı ve bağımsız olmakla birlikte, tüm icra dairesi personeli Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan devlet memurlarıdır. Her gün artan iş yükü karşısında bu sistem, açıkça kapasitesini aşmıştır.

Hukuk devleti, ilâmların etkin icrasını gerektirir ve bu amaca ulaşılabilmesi için borçlunun malvarlığının şeffaflığı büyük önem taşır. Hem ilâmlı hem de ilâmsız icrada, rehinle temin edilen ve edilmeyen para alacaklarının tahsili makul sürede ve giderle olmalıdır. Bununla birlikte etkin bir icra takibinde borçlunun temel hakları kanunla korunmalıdır. Cebrî icra sürecinde alacaklı ile borçlunun hakları arasında bir çatışma bulunur. İyi işleyen bir icra takibi, borçlu ve alacaklının çatışan bu menfaatlerini uzlaştırmalıdır. Do­layısıyla etkin bir icra takibi, bir yandan borçlunun malvarlığının şeffaflığını sağlarken, diğer yandan borçlunun gizlilik hakkına zarar vermeden alacaklının bu malvarlığı hakkında bilgi alma hakkını temin etmelidir.

Bir icra takibinin başlamasından sonra alacaklı, borçlunun yerleşim yerini ve malvarlığına ilişkin bilgileri bulmalıdır. Zîrâ icra hukukunun temel bir kuralı olarak, icra takibinde yetkili icra organı, borçlunun yerleşim yerindeki icra organıdır. Ayrıca borçlunun haczi kabil mallarını bulabilmek ve alacağı tahsil edebilmek için de, malvarlığının şeffaflığı bir ön koşuldur. Bu kapsamda, Anayasa ilkeleri olarak bilgiye erişim ve ölçülülük ilkeleri, icra takiplerinde benimsenmek zorundadır. Hâlihazırdaki cebrî icra sistemimizde alacaklılar, borçlunun malvarlığı veya geliri hakkındaki bilgileri bulmakta çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Malvarlığı bilgilerine erişim farklı yollarla sağlanabilir. Alacaklılar, siciller ve diğer bilgi kaynakları gibi sistemleri araştırarak bilgiye erişebilir veya borçlunun mal beyanını kullanabilir. Örneğin, Türk İcra ve İflâs Kanunu’nun 74 ve 75. maddelerine göre borçlu, yazılı veya sözlü olarak icra dairesine mal beyanında bulunak zorundadır. Mal beyanı, hacizden önce alacaklının talebini karşılamaya yetecek miktarda mal veya gelir içermelidir. Borçlunun mal beyanında her türlü kazanç ve geliri, taşınır ve taşınmaz malları, banka hesapları, menkul kıymetleri belirtilmelidir. Borçlu tüm mallarını veya gelirini beyan etmezse, icra mahkemesi tarafından üç aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir (İİK m. 76). Borçlu gerçeğe aykırı mal beyanında bulunursa, bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir (İİK m. 338). Alacaklı ve borçlunun çatışan menfaatlerini ve ilişkilerini dengelemek maksadıyla, borçlular hakkında bir kamu sicili tutulmalıdır. Bu sicil, borcunu ödememe alışkanlığına sahip ve acze düşmüş borçluları ihtiva etmelidir. Alacaklı, bu sicile erişebilmeli ve cebrî icra amacıyla gereken bilgiyi elde edebilmelidir.

Borçlunun veya mallarının bulunduğu yerin araştırılması, Avrupa Birliğinde sınır aşırı alacak tahsilinin güncel sorunlarındadır. Zîrâ alacaklı ve icra organları borçlunun yerleşim yeri veya malvarlığı hakkında bilgi sahibi olmadıkları takdirde, alacaklılar sınır aşırı alacak tahsiline ilişkin ilâmları icra edememektedirler. Alacak taleplerinin icrasının düzeltilmesi için, icra organları Avrupa Birliği alanında borçlunun yerleşim yeri ve malvarlığı hakkında doğru bilgi bulabilmelidir.

 

 

ENGLISH SUMMARY OF THE BOOK

Efficiency of the Enforcement of Judgments in the European Union and Turkish Law

The main goal of an enforcement proceeding is efficient recovery of the creditors’ monetary claim. Nowadays, ineffective functioning of enforcement and bankruptcy system adversely affects economic life and undermines the confidence in judicial service. Attainment of legal security in economic life and protection of social peace depend on running of enforcement system in a fast, efficient and fair manner. Likewise, the European Court of Human Rights interprets enforcement and bankruptcy proceedings within the concept of “reasonable time limit” in its judgments on the right to a fair trial.

Because of the rule of law principle, a special attention must be brought to enforcement of judgments both in Europe and Turkey. According to the definition of enforcement given by articles 24 et seq. of the Turkish Code of Enforcement and Bankruptcy and Recommendation Rec(2003) 17 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on enforcement of court decisions, enforcement means “the putting into effect of judicial decisions, and also other judicial or non-judicial enforceable titles in compliance with the law which compels the defendant to do, to refrain from doing or to pay what has been adjudged”.

There are several current major obstacles to the efficiency of the enforcement system. Major obstacles are about a constant increase of enforcement proceedings and workload, of a chronic lack of staff and of insufficient qualification. On top of this, access to information about debtor’s assets in enforcement proceedings is not sufficient. Enforcement agents also face difficult working conditions (e.g. lack of space) and a general a poor image from citizens or lawyers. It is also important to point out the lack of representation of the profession at national level. The enforcement agents are autonomous and independent from each other, even if all employees are civil servants of the Ministry of Justice. Obviously, this system, which must face an ever unceasing workload, has met its limits.

Rule of law requires effective enforcement of judgments and thus the transparency of debtors’ assets are very important to reach this aim. Both enforcement of judgment and enforcement without judgment must recover the secured or unsecured money debts within a reasonable time and cost. In an efficient enforcement proceeding, however, debtors’ fundamental rights must be protected by law. There is a clash between the debtor’s and creditor’s rights in enforcement process. A well functioning enforcement proceeding must reconcile the opposing interests of the debtor and creditor. So an efficient enforcement proceeding must provide greater transparency of debtors’ assets on the one hand and promote the rights of creditors to obtain details on them on the other, without damaging the debtors’ rights of privacy.

After starting an enforcement proceeding, a creditor must find debtor’s address and information about his or her assets. Because, as a basic rule of enforcement law, the competent enforcement organ in an enforcement proceeding is the enforcement organ in the place where the debtor is domiciled. Also, in order to be find attachable assets of a debtor and to recover debt, patrimonial transparency is a prerequisite. In this context access to information and the principle of proportionality as constitutional principles have to be provided in the enforcement proceedings. Creditors still face some obstacles in finding information about the debtor’s assets or income in current enforcement systems. Access to patrimonial information can be provided by different ways. Creditors can access to information by searching systems like registers and other sources of information or they can use debtor’s assets declaration. For example, according to articles 74 and 75 of the Turkish Code of Enforcement and Bankruptcy (CEB), the debtor is obliged to disclose his or her assets orally or writtenly before the enforcement organ. It must contain sufficient property or income for the recovery of the creditor’s claim before seizure. All types of winnings and income, movable and immovable property, bank accounts, stock and shares of the debtor must be revealed in the debtor’s declaration. If the debtor does not declare all his property and income, he can be punished by imprisonment of up to three months by the enforcement court (CEB a. 76). If the debtor discloses incorrect information he can be punished by imprisonment of up to one year (CEB a. 338). To balance the relations and the opposite interests of debtors and creditors, there must be a public register on debtors. This register should be relates to unwilling debtors and the insolvent ones. A creditor should able to access to this register and obtain the necessary information for enforcement purposes.

Inquiring the debtor’s whereabouts or his assets is one of the current problems of cross-border debt recovery within the European Union. Because when the creditor and the enforcement organs have no information about the debtor’s location or his assets, the creditors can not enforce judgments on cross-border debt recovery. To improve the enforcement of monetary claims, the enforcement organs must be find accurate information on the debtor’s location and assets in the territory of the European Union. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar