Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukuku Kapsamında Yoğunlaşmalarda Tam İşlevsellik

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Önder Suat ULUÇLAR
ISBN: 9786051524962
20,83 TL 23,15 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Önder Suat ULUÇLAR
Baskı Tarihi 2017/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ŞH300
Yoğunlaşmalarda Tam İşlevsellik (Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukuku Kapsamında)
Önder Suat ULUÇLAR
2017/03 Baskı, XVI+176 Sayfa
ISBN 978-605-152-496-2 

Bu çalışmada tam işlevselliğin ne olduğu ve bir ortak girişimin tam işlevsel nitelikte olması için taşıması gereken unsurlar Türk ve AB hukuku mevzuatı, kararları ve öğretisi ışığında incelenmiştir. Bu kapsamda ortak girişimin bağımsızlığı, denetlenmesi, özerk yapıda olması, yeterli kaynaklara sahip olması, ana teşebbüslerinin belirli bir işlevinin ötesine geçmesi, ortak girişimin kalıcı temelde olması unsurları ile ortak girişimin ana teşebbüsleriyle alım satım ilişkisinin hangi şartlar ve düzeyde olması gerektiği, ortak girişimin başlangıç dönemine özgü olarak tabi olacağı yaklaşım, ortak girişimin faaliyet değişikliği ve tam işlevsel yapıya dönüşmesi olguları alt başlıklar ve çeşitli durumlar özelinde analiz edilmiştir. Ayrıca bu bağlamda tam işlevsellik ve ortak kontrol; ortak kontrol ve ana teşebbüslerin sorumluluk esası; ortak girişim ile ana teşebbüsler arasındaki anlaşmanın tam işlevselliğe etkisi, ortak girişimin oluşturulması kavramı ve tam işlevselliğin aranması gereken haller; ortak girişimlerde koordinasyon ve yoğunlaşma denetimlerinin birlikte değerlendirilmesi ve ortak girişimlerin ana teşebbüsleriyle kuracağı alım ve satım ilişkisine dair değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   Birinci Bölüm
   Genel Olarak ORTAK GİRİŞİM
   I. ORTAK GİRİŞİM KAVRAMI
   II. ORTAK GİRİŞİMİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   III. ORTAK GİRİŞİM İLİŞKİSİ
   IV. ORTAK GİRİŞİM OLUŞTURULMASININ İKTİSADİ SEBEPLERİ
   V. ORTAK GİRİŞİM TÜRLERİ


    İkinci Bölüm
    Rekabet Hukuku Kapsamında Ortak Girişim
    I. ORTAK GİRİŞİM KAVRAMI
    II. ORTAK GİRİŞİMLERİN REKABET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
    III. ORTAK GİRİŞİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
    IV. ORTAK GİRİŞİMİN BAĞIMSIZLIĞI
    A. Ortak Kontrol Unsuru
    B. Ekonomik Bütünlük Doktrini
    C. Operasyonel Bağımsızlık
    D. Ara Sonuç
    V. ORTAK GİRİŞİMLERİN DENETLENMESİ
    A. Genel Olarak
    B. Kısmi İşlevsel Ortak Girişimler
    C. Tam İşlevsel Ortak Girişimler
    1. Yoğunlaşma Yönünden
    a. Genel Olarak
    b. Yan Sınırlamalar
    2. Koordinasyon Yönünden
    D. Ara Sonuç


     Üçüncü Bölüm
     Tam İşlevsellik Unsurunun İncelenmesi
     I. GİRİŞ
     II. ORTAK GİRİŞİMİN ÖZERK YAPIDA OLMASI
     A. Yönetimsel Olarak
     B. Davranışsal Olarak
     C. Ara Sonuç
     III. ORTAK GİRİŞİMİN YETERLİ KAYNAKLARA SAHİP OLMASI
     A. Ortak Girişime Yeterli Kaynakların Aktarılması
     1. Maddi Mal Varlığı Değerleri Bakımından
     2. Gayri Maddi Mal Varlığı Değerleri Bakımından Değerlendirme
     3. İş Gücü Kaynağı Bakımından Değerlendirme
     4. Mali Kaynak Bakımından Değerlendirme
     B. Ortak Girişimin Yeterli Kaynağa Sahip Olduğu Varsayılan Haller
     1. Kaynakların Üçüncü Kişilerden Sağlanmasının Sektör Uygulaması Olması
     2. Kaynaklara Gelecekte Sahip Olunmasının Muhtemel Olması
     3. Mevcut Bir Teşebbüsün Ortak Girişime Dönüştürülmesi
     C. Ara Sonuç
     IV. ORTAK GİRİŞİMİN ANA TEŞEBBÜSLERİN BELİRLİ BİR İŞLEVİNİN ÖTESİNE GEÇMESİ
     A. Genel Olarak
     B. Ortak Girişimin Belirli Bir İşlevin Ötesine Geçtiği Varsayılan Haller
     1. Ortak Girişimin Yeni Gelişen Pazarlarda Oluşturulması
     2. Ortak Girişimin Yeni Ürün Üretmesi
     3. Ortak Girişimin Ana Teşebbüslerinin Dağıtım Ağını Kullanması
     4. Ana Teşebbüsün Tekel Olması
     C. Ara Sonuç
     V. ORTAK GİRİŞİMİN ARZ VE TEDARİK YÖNÜNDEN ANA TEŞEBBÜSLERİNE BAĞIMLI OLMAMASI
     A. Arz ve Tedarik İlişkisinin Tespiti
     B. Ortak Girişimin Arz İlişkisinin Değerlendirilmesi
     C. Ortak girişimin tedarik ilişkisinin değerlendirilmesi
     D. Ara Sonuç
     VI. BAŞLANGIÇ DÖNEMİ
     A. Genel Olarak
     B. İlişkinin Mahiyeti
     C. Sürenin Belirlenmesi
     D. Süre Sonrası Döneme İlişkin Değerlendirme
     E. Ara Sonuç
     VII. ORTAK GİRİŞİMİN KALICI TEMELDE OLUŞTURULMASI
     A. Ortak Girişimin Süresiz Kurulması
     B. Ortak Girişimin Süreli Kurulması
     1. Kalıcı Değişiklik İçin Sürenin Yeterli Olması
     2. Kalıcı Değişiklik İçin Sürenin Yetersiz Olması
     C. Ortak Girişim Süresinin Belirli Hallerle Sınırlandırılması
     D. Ortak Girişim Faaliyetinin Belirli Bir Karara Bağlı Olması
     E. Ara Sonuç
     VIII. ORTAK GİRİŞİMİN FAALİYET DEĞİŞİKLİĞİ
     A. Tam İşlevsel Ortak Girişimin Faaliyet Alanının Genişlemesi
     B. Kısmi İşlevsel Ortak Girişimin Tam İşlevsel Olması
     C. Ara Sonuç


      Dördüncü Bölüm
      DEĞERLENDİRME
      I. TAM İŞLEVSELLİK VE ORTAK KONTROL
      II. ORTAK KONTROL VE ANA TEŞEBBÜSLERİN SORUMLULUK ESASI
      III. ORTAK GİRİŞİM VE ANA TEŞEBBÜSLER ARASINDAKİ ANLAŞMANIN TAM İŞLEVSELLİĞE ETKİSİ
      IV. ORTAK GİRİŞİMİN "OLUŞTURULMASI" KAVRAMI VE TAM İŞLEVSELLİĞİN ARANMASI GEREKEN HALLER
      V. ORTAK GİRİŞİMLERDE KOORDİNASYON VE YOĞUNLAŞMA DENETİMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
      VI. ORTAK GİRİŞİMİN ANA TEŞEBBÜSLERİ İLE KURACAĞI ALIM VE SATIM İLİŞKİSİNE DAİR DEĞERLENDİRME
      TÜRK HUKUK MEVZUATI
      AB HUKUKU MEVZUATI
      REKABET KURULU KARARLARI
      AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU KARARLARI
      AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI


       KAYNAKÇA

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
       Etiketler: REKABET