Avukatlık Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Semih GÜNER
ISBN: 978-975-464-991-8
Stok Durumu: Stokta var
167,40 TL 186,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Semih GÜNER
Baskı Niteliği Genişletilmiş
Baskı Tarihi 2015/11
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

HY492
Avukatlık Hukuku
Av. Semih GÜNER
2015/11 Genişletilmiş 6. Baskı, 1184 Sayfa
ISBN 978-975-464-991-8

Kitabın Konu Başlıkları:

 1. Savunma hakkı ve avukatlık
 2. Avukatlık mesleğinin tarihçesi
 3. Avukatlığın tanımı ve niteliği
 4. Avukat Olabilme Koşulları
 5. Avukatlık Sözleşmesi 
 6. Avukatın Hakları; 
 7. Avukatın Yükümlülükleri
 8. Avukatlık Ücreti
 9. Meslek Örgütleri
 10. Avukatın Hukuki Sorumluluğu
 11. Avukatın Ceza Sorumluluğu 
 12. Avukatın Disiplin Sorumluluğu 
 13. Avukatlıkta Ortak Çalışma

ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ

Kitabımızın beşinci baskısını yaptığımız 2011 yılından sonra iki temel yasamız, Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi. Çalışmamızı yakından ilgilendiren bu yasalar nedeniyle konuların gözden geçirilmesi ve yeni düzenlemelere uyarlanması gerekiyordu.

Bunun yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda, “tüketici işlemi” konusunda yapılan değişiklik ile Avukatlık Sözleşmesi konusunda 2001 yılında ulaştığımız kazanımların sorgulanır hale gelmesi, avukat ile iş sahibi arasındaki sözleşmesel ilişkinin, 1136 sayılı Kanunun 11. kısmında “Avukatlık Sözleşmesi” başlığı altında yer alan açık kurallara rağmen, tekrar vekalet sözleşmesi olarak kabul edilme yolundaki anlayış ve bunun sonucunda yasalarda yer alan iki farklı sözleşme türünden birini görmezden gelen yargı uygulaması eleştirisel yönüyle ele alınmıştır.

Avukatlık mevzuatının temelini oluşturan Avukatlık Kanununun yeni bir kanun şeklinde yeniden düzenlenmesini amaçlayan çalışmaların yoğunlaşması, klasik avukatlık anlayışımızın güncel baskı ve taleplerle sistem karışıklığı yaratacak boyutta farklı bir modele dönüştürülmek istenmesi dikkate alınarak başka ülkelerdeki uygulamalara daha fazla yer verilmiş, kavramlar karşılaştırmalı şekilde metne eklenmiştir.

Konusunda kaynak olma amacını taşıyan kitabımızın bu özelliği nedeniyle yargı ve TBB Disiplin Kurulu kararlarının son üç yılı taranarak metne dahil edilmiştir.

Kitapta yer alan bazı konulara ve kavramlara derinlik kazandırma amacıyla kişisel görüşlere yer verilmiştir.  Gerek bu konularda ve gerekse en aza indirmeyi dilediğim eksiklikler ve yazım yanlışlıkları nedeniyle hoşgörünüze sığınıyorum. Amacımın, bu tür çalışmalarla mesleğimize ve meslektaşlarıma her aşamada başvuracakları bir kitap yaratma olduğunu yinelemek istiyorum.

İlk beş baskıda unutmadığım katkılarıyla yardımcı olan değerli meslektaşım ve kardeşim Av. Hasan Aydın TANSU, hiç beklenmedik şekilde aramızdan ayrılması ile bu kez beni yalnız bıraktı. Rahmet diliyorum.

Önceki çalışmalarımızda olduğu gibi, bu çalışmamızda da katkılarını esirgemeyen; değerli hocalarıma ve meslektaşlarıma, başta Av. Mustafa KÖROĞLU olmak üzere birlikte çalıştığım büro arkadaşlarıma, kaynak temininde yardımları nedeniyle Haydar SARIGÜL ve Veli KURNAZ’a, kitabın arama dizinlerini yapan Av. Selin GÜNDOĞDU’ya, düzeltmelerini yapan Cevriye BAYIRLI YILMAZ’a, basımını gerçekleştiren Yetkin Yayınevi sahibi değerli dost Muharrem BAŞER ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü borç biliyorum.

Temmuz 2015 - Ankara

Av. Semih GÜNER

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
İçindekiler 15
Kısaltmalar 43

BİRİNCİ BÖLÜM
SAVUNMA HAKKI VE AVUKATLIK
I. GENEL OLARAK 47
1- Hak Olarak 47
2- Hak Arama Özgürlüğü ve Savunma Hakkı 50
3- Nitelikleri 56
3.1- Savunma Hakkı İnsanın Kişiliğine Bağlı, Dokunulmaz, Devredilmez, Vazgeçilmez Nitelikli Bir Temel Haktır 56
3.2- Savunma Hakkı ve Hukuk Devleti 57
II. SAVUNMA HAKKI ve AVUKATLIK 59
1- Savunma Hakkının Kullanımında Neden Avukattan Hukuki Yardım Alınır 59
2- Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Rolü 61
3- Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Yardımı Suçlama İle Birlikte Başlamalıdır 63
4- Savunma Hakkının Kullanımında Avukatın Yardımı Zorunlu mudur? 64
5- Günümüzdeki Avukatlık Anlayışları 67
6- Avukatlık Hizmetlerinin AB Bünyesinde Dolaşımı 70

İKİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ
I. BAŞKA ÜLKELERDE AVUKATLIK 73
1- Eski Önasya’da 73
2- Antik Yunan’da 74
3- Roma’da 75
4- Alman Hukukunda 77
5- İngiliz Hukukunda 79
6- Fransız Hukukunda 81
7- İslam Hukukunda 82
II. ÜLKEMİZDE AVUKATLIK 83
1- Tanzimat Dönemine Kadar 83
2- Tanzimat Döneminde 85
3- Cumhuriyet Döneminde 93
3.1- 460 Sayılı Muhamat Kanunu İle Başlayan Dönem 93
3.2- 3499 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Başlayan Dönem 96
3.3- 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Başlayan Dönem 98
3.4- 4667 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklerle Başlayan Dönem 101

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIĞIN TANIMI ve NİTELİKLERİ
I. AVUKATLIĞIN TANIMI 113
II. NİTELİKLERİ 116
1- Kamu Hizmeti Niteliği 116
1.1- Kamu Hizmeti Tanımı 116
1.2- Avukatlık ve Kamu Hizmeti 119
2- Serbest Meslek Niteliği 125
3- Bağımsızlık Niteliği 127
3.1- Genel Olarak 127
3.2- Avukatın Devlete (Üstün Güce) Karşı Bağımsızlığı 130
3.2.1- Genel Olarak 130
3.2.2- Avukatın Bağımsızlığının Mesleğe Kabul Aşamasında Başlaması 131
3.2.3- Mesleki Faaliyetin Her AşamasındaBağımsızlık 133
3.3- Avukatın Savunma Dokunulmazlığı 138
3.3.1- Genel Olarak 138
3.3.2- Savunma Dokunulmazlığının Niteliği 138
3.3.3- Savunma Dokunulmazlığının Koşulları 139
3.3.3.1- Olumlu Koşullar 143
3.3.3.2- Olumsuz Koşullar 144
3.4- Meslek Kurallarına Göre Bağımsızlık 150
4- Tekelci Niteliği 154
4.1- Genel Olarak 154
4.2- Avukatlık Tekelini Zorunlu Kılan Temel Gerekçeler 156
4.3- Avukatla Temsil Zorunluluğunun Olmaması 157
4.4- Dava Ehliyeti 158
4.4.1- Gerçek Kişilerde Dava Ehliyeti 158
4.4.1.1- Tam Ehliyetliler 158
4.4.1.2- Sınırlı Ehliyetliler 158
4.4.1.3- Sınırlı Ehliyetsizler 159
4.4.1.4- Tam Ehliyetsizler 160
4.4.2- Tüzelkişilerde Dava Ehliyeti 160
4.5- Dava Takip Yetkisi… 160
4.6- Avukatla Temsil Zorunluluğu 161
4.6.1- Hukuk Muhakemeleri Kanununda 161
4.6.2- Ceza Muhakemesi Kanununda 162
4.7- Avukatlık Tekelinin Kapsamı 163
4.7.1- Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu 164
4.7.2- Uzlaşma Sağlama 165
4.8- Avukatlık Tekelinin Ayrık Durumları 170
4.8.1- Baro Levhasına Yazılmaları Zorunlu Olmayan Avukatlar 170
4.8.2- Dava Vekilleri 171
4.8.3- Dava Takipçileri 173
4.8.4- Arabulucular 174
4.8.5- Subaylar 174
4.8.6- Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler 174
4.8.7- Factoring İşlemleri 175
4.8.8- Karı ve Kocanın Kadastro İşlerinde Birbirlerini Vekil Atayabilmesi 176
4.8.9- Eşlerin Dava Takip Yetkisi 176
4.8.10- Tasfiye Memurunun Davayı Takip Yetkisi 176
4.8.11- Acentenin Mahkemede Temsil Yetkisi 176
4.8.12- Sendikanın Üyelerini ve Mirasçılarını Temsilen Dava Açma Yetkisi 178
4.8.13- Marka ve Patent Vekilleri 180
4.8.14- Tüzel Kişiliği Olan Avukatlık Ortaklıklarının Dışındaki Ticari Ortaklıklardan Hukuk Hizmetleri Satınalma 181
4.9- Avukatlık Tekeline Aykırı Davranmanın Yaptırımı 182

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AVUKAT OLABİLME KOŞULLARI
I. OLUMLU KOŞULLAR 185
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak 185
2- Türk Hukuk Fakültelerinin Birinden Mezun Olmak veya
Yabancı Memleket Hukuk Fakültesinden Mezun Olup da
Türkiye Hukuk Fakülteleri Programlarına Göre Noksan
Kalan Derslerden Başarılı Sınav Vermek 189
3- Staj Bitim Belgesi Almış Bulunmak 190
3.1- Başka Ülkelerde Avukatlık Stajı 191
3.1.1- Almanya’da 191
3.1.2- Avusturya’da 191
3.1.3- Fransa’da 192
3.1.4- İtalya’da 193
3.1.5- İngiltere’de 194
3.1.6- Amerika’da 195
3.1.7- Hollanda’da 196
3.1.8- Bulgaristan’da 197
3.1.9- Yunanistan’da 197
3.1.10- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde
3.1.11- Avrupa Barolar Konseyi’nin Staja İlişkin Düzenlemeleri 198
3.1.12- Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkındaki 9 Numaralı Tavsiye Kararı 198
3.1.13- Avrupa Barolar Federasyonu’nun Staja İlişkin Kararları 198
3.2- Ülkemizde Avukatlık Stajı 199
3.2.1- Tarihsel Süreç 199
3.2.2- Stajın Amacı 199
3.2.3- Stajın Yapılışı 201
3.2.4- Staj Süresince Staj Yapılan Avukatın  Yanında Sigortalı Olarak Çalışma ve Stajyer Avukatların Sosyal Güvenliği 206
3.2.5- Stajyerlerin Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü 213
3.2.6- Stajyerlere Kredi Verilmesi 213
3.2.7- Staj Yapmadan Avukat Olabilme 219
3.3- Avukatlık Sınavı 220
4- Levhasına Yazılmak İstenen Baro BölgesindeYerleşim Yeri Bulunmak 225
II. OLUMSUZ KOŞULLAR 225
1- Mutlak Olumsuz Koşullar 226
1.1- Belli Suçlardan Mahkum Olmak 226
1.2- Kesinleşmiş Disiplin Kararı Sonucunda Yargıç, Memur veya Avukat Olma Niteliğini Kaybetmek 233
1.3- Avukatlık Mesleğine Yaraşmayacak Tutum ve Davranışları Çevresince Bilinmiş Olmak 235
1.4- Avukatlık Mesleği İle Birleşmeyen Bir İşle Uğraşmak 235
1.4.1- Avukatlıkla Birleşmeyen İşler 236
1.4.1.1- Aylık, Ücret, Gündelik veya Kesenek Gibi Ödemeler Karşılığında Görülen Hizmet ve Görevler 236
1.4.1.2- Sigorta Prodüktörlüğü, Tacir ve Esnaflık 239
1.4.1.3- Mesleğin Onuru İle Bağdaşması Mümkün Olmayan İşler 239
1.4.2- Avukatlıkla Birleşebilen İşler 241
1.4.2.1- Milletvekilliği, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeliği 241
1.4.2.2- Hukuk Alanında Profesör ve Doçentlik 241
1.4.2.3- Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşavirliği ve Sürekli Avukatlığı İle Avukat Yazıhanesinde Ücret Karşılığı Avukatlık 243
1.4.2.4- Hakemlik, Tasfiye Memurluğu, Yargı Mercilerinin ve Adli Bir Dairenin Verdiği Bir Görev veya Hizmet 245
1.4.2.5- Arabuluculuk 246
1.4.2.6- Yasada Belirtilen Bazı Devlet Kuruluşları İle Anonim, Limited, Kooperatif Şirketler ve İlmi, Hayri, Siyasi Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği, Deneticiliği ve Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketlerde Ortaklık, Komandit Şirketlerde Komanditer Ortaklık 247
1.4.2.7- Gazete ve Dergi Sahipliği veya Bunların Yayın Müdürlüğü 249
1.5- Mahkeme Kararı İle Kısıtlanmış Olmak 249
1.6- İflas Etmiş Olup da İtibarı İade Edilmemiş Bulunmak 250
1.7- Hakkında Aciz Belgesi Verilmiş Olup da Bunu Kaldırmamış Bulunmak 250
1.8- Avukatlığı Sürekli Olarak Gereği Gibi Yapmaya Engel Vücut veya Akılca Malul Olmak 251
1.9- Avukatlık Kanununa Göre Avukatlığa Engel Bir Hali Olmamak 252
2- Nispi Olumsuz Koşullar 252
2.1- Avukatın Hakim veya Savcı İle Hısımlık veya Evlilik Durumu 252
2.2- Bazı Görevden Ayrılanların Avukatlık Edememe  Yasağı 253
3- Baro Levhasına Yazılma Koşulu 257
3.1- Baroya Başvurma ve Eklenecek Belgeler 257
3.2- Baroya Yazılma İsteminin Kabulü ve Kararın Kesinleşmesi 259
3.3- Baroya Yazılma İsteminin Reddi ve Karara İtiraz 259
3.4- İtirazın Sonuçları 260
3.5- Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin 261
3.6- Avukatlık Kimliği 263

BEŞİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 267
II. TEMSİL YETKİSİ 267
1- Temsilin Tanımı 267
2- Temsilin Tarafları ve Türleri 269
3- Temsil Yetkisinin Verilmesi 269
4- Temsil Yetkisinin Sonuç Doğurması 270
5- Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 271
6- Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları 272
7- Yetkisiz Temsil 273
8- İş Sahibi – Avukat İlişkisinde Temsil 273
9- İş Sahibi ile Avukat Arasındaki Sözleşmesel İlişki 275
III. VEKALET SÖZLEŞMESİ 276
1- Tanımı 276
2- Vekalet Sözleşmesinin Ögeleri 277
2.1- Bir İşin Görülmesi veya Bir İşlemin Yapılmasının
Üstlenilmesi 277
2.2- İşin Müvekkilin Çıkarına ve İradesine Uygun
Yapılması 277
2.3- İşin Zaman Kaydına Bağlı Olmaksızın ve
Sonucun Elde Edilmemesi Rizikosu
Taşımaksızın Belli Bir Yönde Yapılması 278
2.4- Başkalarına Ait İşin Görülmesi İçin
Şekle Bağlı Olması Gerekmeyen
Bir Sözleşme İle Borç Altına Girilmesi 279
2.5- Vekalet Sözleşmesine İlişkin Kurallar
Kanunda Açıkça Düzenlenmeyen
Benzer Sözleşmelere de Uygulanır 279
3- Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı 280
4- Vekalet Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 280
4.1- Vekilin Yükümlülükleri 280
4.1.1- İşi Yaparken Özen Gösterme Yükümlülüğü 280
4.1.2- İşi Sadakatle Yapma Yükümlülüğü 282
4.1.3- Vekalet Verenin Talimatlarına Uygun
İş Görme Yükümlülüğü 282
4.1.4- Vekilin İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğü 283
4.1.5- Bilgi ve Hesap Verme Yükümlülüğü 284
4.2- Vekilin Hakları 285
4.2.1- Ücret İsteme Hakkı 285
4.2.2- Gider ve Avans İsteme Hakkı 286
4.2.3- Bilgi ve Belge Verilmesini İsteme Hakkı 286
4.3- Vekil Edenin Yükümlülükleri 286
4.4- Vekil Edenin Hakları 286
5- Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 287
5.1- Tek Taraflı Sona Erdirme 287
5.2- Vekalet Sözleşmesinin Ölüm, Ehliyetsizlik ve
İflas Nedeniyle Sona Ermesi 289
6- Vekalet Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Ayrılması 290
6.1- Vekalet Sözleşmesi İle Hizmet Sözleşmesinin
Karşılaştırılması 290
6.2- Vekalet Sözleşmesi İle Eser Sözleşmesinin
Karşılaştırılması 292
III. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 293
1- Genel Olarak 293
2- Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı 294
3- Avukatlık Sözleşmesinin Nitelikleri 297
3.1- Her İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 297
3.2- Ücret Karşılığı Yapılan İvazlı Sözleşmedir 297
3.3- Belli Bir Hukuki Yardımı veya Bir Hizmetin
Yapılmasını Konu Edinen Sözleşmedir 298
3.4- Kendine Özgü Kuralları Olan –Sui Generis- Türde
Sözleşmedir 299
3.5- Avukatlık Tekeline Sahip Kişilerce Yapılabilecek
Sözleşmedir 299
4- Avukatlık Sözleşmesi İle Vekalet Sözleşmesinin
Karşılaştırılması 300
4.1- Ücret Yönünden Farklılık 300
4.2- Biçimsel Farklılık 301
4.3- Kişi Yönünden Farklılık 303
4.4- Tarafların Yükümlülükleri Bakımından Farklılık 303
4.5- İşi Kabul, İşe Son Verme ve İşten Çekilme
Yönünden Farklılık 305
4.6- Tazminat İsteklerinde Zamanaşımı Süreleri
Yönünden Farklılık 306
4.7- Yorum İlkelerindeki Kurallar Yönünden Farklılık 308
5- Avukatlık Sözleşmesi İle Hizmet Sözleşmesinin
Karşılaştırılması 311
6- Avukatlık Sözleşmesi İle Tüketici Sözleşmesinin
Karşılaştırılması 315
6.1- Genel Olarak 315
6.2- Tüketici Tanımı 316
6.3- Tüketici Sözleşmesinin Kapsamı ve Nitelikleri 317
6.4- Avukatlık Sözleşmesi İle Karşılaştırılması 318
6.4.1- Benzerlikler 318
6.4.2- Farklılıklar 318
7- Avukatlık Sözleşmesinin Kurulması 322
7.1- Genel Olarak 322
7.2- Sözleşmenin Yanları 324
7.2.1- İş Sahibi 324
7.2.1.1- Bizzat 325
7.2.1.2- Özel Yetkili Vekil Eliyle 326
7.2.1.3- Üçüncü Kişi Eliyle 327
7.2.2- Avukat 329
7.2.2.1- Baro Levhasına Kayıtlı Avukat 329
7.2.2.2- İşten Yasaklanmamış Avukat 330
7.3- Sözleşmenin Oluşması 331
7.3.1- Doğrudan 331
7.3.1.1- İcap – Kabul 331
7.3.1.2- Aynı Doğrultudaki İradelerin
Birleşmesi 332
7.3.2- Dolaylı Olarak 332
7.3.3- Temsil Belgesinin Verilmesi 332
7.4- Avukatın Sözleşme Yapma Zorunluluğunun
Olmaması 333
7.5- Avukatın Sözleşme Yapma veya Yapmama
Zorunda Olduğu Durumlar 333
8- Sözleşmenin Sona Ermesi 334
8.1- İşin Görülmesi 335
8.2- Süresiz Sözleşmenin Karşılıklı İrade Beyanı İle
Sona Erdirilmesi 336
8.3- Süreli Sözleşmenin Süresinin Dolmasıyla
Sona Ermesi 337
8.4- Çekilme 337
8.5- Azil 338
8.6- Taraflardan Birinin Ölümü 338
8.6.1- Avukatın Ölümü Halinde 338
8.6.2- İş Sahibinin Ölümü Halinde 341
8.7- Taraflardan Birinin Ehliyetini Yitirmesi 345
8.8- Avukatlık Sıfatının Yitirilmesiyle 347

ALTINCI BÖLÜM
AVUKATIN HAKLARI
I. İŞ EDİNME YÖNÜNDEN 349
1- Avukatlık Tekeli 349
2- İşi Reddetme Hakkı 352
II. MESLEKİ ÇALIŞMASINI YAPMA YÖNÜNDEN 356
1- Dosya İnceleme ve Bilgi Edinme Hakkı 356
2- Dosyadan Örnek Alma Hakkı 364
3- Örnek Çıkarabilme (Kullanabilme) Hakkı 366
4- Tebligat Yapabilme Hakkı 368
5- İşi Stajyerle veya Sekreterle Takip Hakkı 371
6- Tanıklıktan Çekinme Hakkı 371
7- Duruşmayı Terk Hakkı 373
8- Görevi Sırasında veya Görevinden Dolayı
Avukata Karşı Suç İşlenmesi Halinde Bu Suçun
Yargıçlara Karşı İşlenmesine İlişkin Hükümlerden
Yararlanma Hakkı 375
III. MESLEK ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİLERİ YÖNÜNDEN 378
1- Baro Genel Kuruluna Katılma Hakkı 378
2- Baro Organlarına Seçme ve Seçilme Hakkı 378
3- Türkiye Barolar Birliği Organlarına Seçme ve
Seçilme Hakkı 379
4- Hakkındaki Soruşturmalarda Kendisini Savunma Hakkı 379
5- Disiplin Kurulunda Duruşmalı İnceleme Yapılmasını
İsteme Hakkı 380
6- Adli Yardım Görevini Ücret Ödeyerek
Yapmama Hakkı 381
6.1- Genel Olarak Adli Yardım 381
6.2- Adli Yardım Bürosu 382
6.3- Adli Yardımın Yapılışı 382
7- Başka Baroya Nakil Hakkı 385
IV. İŞ SAHİBİ İLE İLİŞKİLERİ YÖNÜNDEN 388
1- Avukatlık Ücreti İsteme Hakkı 388
2- Üzerine Aldığı İşi Bırakma (Çekilme) Hakkı 388
2.1- Üzerine Aldığı İşi Bırakma hakkı İle İlgili Terimler 388
2.2- Avukatın İşi Bırakmasının Sonuç ve Etkileri 389
2.2.1- İç İlişki Yönünden 389
2.2.2- Dış İlişki Yönünden 393
3- İşi Başka Bir Avukatla Birlikte veya Başka Bir Avukata
Vererek Takip Etme Hakkı 396
3.1- Vekalet Sözleşmesine Göre 396
3.2- Avukatlık Sözleşmesine Göre 397
4- İş Sahibinin İlk Avukatın Yanı Sıra Bir Başka Avukatı
Görevlendirmesine Olur Vermeme Hakkı 401
V- SOSYAL GÜVENLİK YÖNÜNDEN 405
1- Genel Olarak 405
2- 5510 sayılı Kanundan Önceki Durum 406
2.1- 460 Sayılı Muhamat Kanunu Dönemi 406
2.2- 3499 Sayılı Kanun Dönemi 406
2.3- 6207 Sayılı Kanun Dönemi 406
2.4- 1136 Sayılı Kanun Dönemi 407
2.5- 4667 Sayılı Kanun Dönemi -Sosyal Yardım ve
Dayanışma Fonu- 408
3- 5510 Sayılı Kanun ile Başlayan Dönem 411

YEDİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. AVUKATIN MESLEKİ FAALİYETLERİ SIRASINDAKİ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 419
1- Özen Yükümlülüğü 419
1.1- Genel Olarak 419
1.2- Vekilin Özen Yükümlülüğü 420
1.2.1- Genel Anlamda 420
1.2.2- Vekilin İşi Sadakatle Yapma Yükümlülüğü 422
1.2.3- Vekil Edenin Talimatlarına Uygun Biçimde
İş Görme Yükümlülüğü 423
1.2.4- Vekilin İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğü 424
1.2.5- Vekilin Bilgi ve Hesap Verme Yükümlülüğü 425
1.3- Avukatın Özen Yükümlülüğü 426
1.3.1- Özen Yükümlülüğü 427
1.3.2- Doğruluk ve Onur İçinde Görev Yapma
Yükümlülüğü 437
1.3.2.1- Temiz ve Açık Hukuki İlişki
Kurma Yükümlülüğü 437
1.3.2.1.1- İşi Alma Aşamasında 437
1.3.2.1.2- İşin Yapılması
Aşamasında 438
1.3.2.2- Amaca En Uygun ve En Güvenli
Yolu Seçme ve Yürütme
Yükümlülüğü 442
1.3.2.3- Aydınlatma Yükümlülüğü 447
1.3.2.4- Onur İçinde Görev Yapma
Yükümlülüğü 448
1.3.2.5- Dürüst Biçimde Görev Yapma
Yükümlülüğü 452
1.3.2.6- Mesleki Çalışmasını Kamunun
İnancını ve Mesleğe Güvenini
Sağlayacak Biçimde ve İşini
Tam Bir Sadakatle Yürütme
Yükümlülüğü 458
1.3.2.7- Meslek İtibarına Uygun Davranma ve
Yaşam Sürme Yükümlülüğü 465
2- Sır Saklama Yükümlülüğü 470
2.1- Genel Olarak Sır Kavramı, Sır Alanı ve Korunması 470
2.2- Avukatlık Sırrı 473
2.3- Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü 477
2.4- Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğünden Kurtulması 481
2.4.1- İş Sahibinin Oluru 481
2.4.2- Haklı Bir Çıkarın Bulunması 482
2.4.3- Yasa ve Meslek Kurallarındaki
Ayrık Durumlar 483
3- İşi Ret Yükümlülüğü 484
3.1- Avukatın Yolsuz ve Haksız Bulduğu İşi
Ret Yükümlülüğü 485
3.2- Zıt Çıkar Nedeniyle Vekalet Alamama Yükümlülüğü 487
3.2.1- Aynı Uyuşmazlıkta Çıkarları Çatışanları
Temsilden Kaçınma Yükümlülüğü 488
3.2.2- Taraf Değiştirmekten Kaçınma Yükümlülüğü 491
3.3- Önceden Yargıç, Savcı, Hakem veya
Memur Olarak El Koyduğu İşi Ret Yükümlülüğü 495
3.4- Hakim veya Savcı İle Hısımlık veya
Evlilik Durumunda İşi Ret Yükümlülüğü 497
3.5- Kendi Düzenlediği Bir Belgenin Geçersizliğini
İleri Sürememe Zorunluluğu 498
4- Teklif Olunan İşi Reddediyorsa Bildirme Yükümlülüğü 498
5- Dosya Tutma ve Saklama Yükümlülüğü 502
5.1- Dosya Tutma Yükümlülüğü 502
5.2- Hazırladığı Yazı ve Taslakları İmzalama
Yükümlülüğü 502
5.3- Belgeleri Dosyalarına Yerleştirme Yükümlülüğü 503
5.4- Saklama Yükümlülüğünün Sona Ermesi 503
6- Büro Edinme Yükümlülüğü 504
7- Çekişmeli Hakları Edinme ve Bunların Edinilmesine
Aracılık Etme Yasağı 509
8- Aracı Kullanmama Yükümlülüğü 511
9- Reklam Yasağı 513
9.1- Reklam 513
9.2- Avukatlıkta Reklam 515
9.3- Konuya İlişkin Metinler 518
9.4- Günümüzde Reklam Yasağına Aykırı Davranışlar 519
9.5- Reklam Yasağı Yönetmeliği 528
9.6- Bazı Yabancı Ülkelerdeki Düzenlemeler 530
9.6.1- İngiltere 530
9.6.2- Almanya 531
9.6.3- Fransa 533
9.6.4- Belçika 534
9.6.5- İsviçre 534
9.6.6- Avusturya 535
9.6.7- İspanya 535
9.6.8- Amerika 536
10- Mesleğe Yaraşır Kılık Kıyafetle Görev Yapma
Yükümlülüğü 537
11- Düşüncelerini Olgun ve Objektif Biçimde Açıklama
Yükümlülüğü 541
II. İŞ SAHİBİNE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 543
1- İşi Sonuna Kadar Takip Yükümlülüğü 543
2- Büro Dışında İş Sahipleri İle Hukuki
Danışma Yapmama, İş Kabul Etmeme Yasağı 548
III. YARGIÇ, SAVCI VE MESLEKTAŞLARINA KARŞI
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 549
1- Yargıç ve Savcılara Adalet Hizmetinin Gerektirdiği
Ölçülere Uygun Davranma Yükümlülüğü 549
2- Mesleki Dayanışma İçinde Bulunma Yükümlülüğü 554
3- Meslektaşına Dilekçe ve Belge Örneğini
Verme Yükümlülüğü 556
4- İlk Avukata Yazıyla Bilgi Verme Yükümlülüğü 557
5- İş Sahibinin Meslektaşlarına Saldırısını
Önleme Yükümlülüğü 563
6- Karşı Tarafın Avukatıyla Görüşme Yükümlülüğü 564
7- Meslektaşları Hakkında Küçük Düşürücü Görüş
Açıklamama Yükümlülüğü 566
IV. BAROYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 569
1- Levhaya Yazılma Yükümlülüğü 569
2- Baroya Karşı Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü 571
3- Baroca Verilecek Görevleri Yapma Yükümlülüğü 580
3.1- İki Avukatın İşi Reddetmesi Halinde
Takip Yükümlülüğü 580
3.2- Geçici Görevlendirilme Halinde Takip Yükümlülüğü 580
3.3- Stajyer Adayı İle İlgili Araştırma Yapma ve
Rapor Düzenleme 583
3.4- Stajyer Kabul Yükümlülüğü 583
3.5- Meslek Kuruluşunca Görevlendirilme 584
4- Yıllık Kesenek Ödeme Yükümlülüğü 586
5- Baro Genel Kurullarına Katılma Yükümlülüğü 589
6- Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler 590
7- CMK’ya Göre Görevlendirilmesi Halinde
Müdafilik Yapma Görevi 590
8- Baro Başkanını Nezaket Ziyareti 593
V. MALİYE’YE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 594
1- Çalışmaya Başladığını ve İşyeri Açtığını Bildirme
Yükümlülüğü 594
2- Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutma Yükümlülüğü 594
3- Serbest Meslek Ücret Makbuzu Kesme Yükümlülüğü 595
4- Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verme ve
Vergisini Yatırma Yükümlülüğü 595
5- Geçici Vergi Verme Yükümlülüğü 596
6- Muhtasar Vergi Beyannamesi Verme ve
Vergisini Yatırma Yükümlülüğü 596
7- Gelir Vergisi Beyannamesi Verme ve
Vergisini Yatırma Yükümlülüğü 597
VI. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA KARŞI
YÜKÜMLÜLÜKLER 598
1- Sigortalı ve Genel Sağlık Sigortalısı Olma ve
Prim Ödeme Yükümlülüğü 598
2- Sigortalı Çalıştırılması Halinde İşyerini ve
İşe Başlayan Kişileri Bildirme Yükümlülüğü 599
3- İşe Eleman Alındığını Bildirme Yükümlülüğü 599
4- Sigortalılığın Sona Ermesi Halinde Bildirim Yükümlülüğü 600
5- Aylık Bildirge Verme ve Prim Yatırma Yükümlülüğü 600
VII- ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA
KARŞI YÜKÜMLÜLÜK 600

SEKİZİNCİ BÖLÜM
AVUKATLIK ÜCRETİ
1- Genel Olarak 603
2- Geniş Anlamda Ücret ve Avukatlık Ücreti 603
2.1- Geniş Anlamda Ücret 603
2.2- Avukatlık Ücreti 604
2.2.1- Avukatlık Ücretinin Belirlenmesinde Sistemler 604
2.2.1.1- Emeği ve Dava Konusunu
Temel Alan Sistemler 604
2.2.1.2- Başarıyı Temel Alan Sistemler 605
2.2.2- Tarihsel Süreç 606
2.2.2.1- Eski Yunan’da 606
2.2.2.2- Fransa’da 606
2.2.2.3- Ülkemizde Cumhuriyete Kadar Olan
Dönemde 606
2.2.2.4- Cumhuriyet Dönemi 460 ve
3499 Sayılı Kanunlarda 607
2.2.2.5- 1136 Sayılı Kanunda 609
3- Avukatlık Kanununa Göre Avukatın Ücret Hakkı 609
3.1- Ücretin Belirlenmesinde Etkili Genel İlkeler 610
3.1.1- Serbesti İlkesi ve Sınırlamaları 610
3.1.1.1- Alt Sınır Kısıtlaması 611
3.1.1.2- Üst Sınır Kısıtlaması 613
3.1.2- Ücretsiz Dava Alma Yasağı ve
Ayrık Durumu 620
3.1.3- Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşle Sınırlanması 622
3.2- Ücret Sözleşmesinin Koşulları 623
3.2.1- Genel Olarak 623
3.2.2- Biçim Koşulu 625
3.2.3- Miktar Koşulu 630
3.2.3.1- Ücret Miktarının Belli Olması
Koşulu 630
3.2.3.2- Ücretin Başarıya Göre Değişkenliği 634
3.2.3.3- Davanın Sonucuna Göre Ücret 640
3.2.3.4- Davanın Sonucuna Katılma
(Hasılı Davaya İştirak) 641
3.2.4- Avukatlık Ücretinde Ceza Koşulu 644
4- Avukatlık Ücretinin Kararlaştırılmamış veya
Belirsiz yahut Geçersiz Olduğu Durumlarda
Avukatlık Ücreti 645
5- Avukatın Üzerine Aldığı İşi Bırakma (Çekilme)
Halinde Ücret 652
6- Azledilen Avukatın Ücret Hakkı 657
6.1- Haklı Azil Durumunda 657
6.1.1- Haklı Azilin Kanıtlanması 657
6.1.2- Azlin Haklı Sayıldığı Durumlar 661
6.1.3- Haklı Azilde Avukatın Ücret Hakkı 665
6.2- Haksız Azil Durumunda 667
6.2.1- Haksız Azil Durumunda Avukatın
Ücret Hakkı 667
6.2.2- Haksız Azilde Avukatın Ücret Hakkının
Kapsamı 670
6.2.3- Haksız Azil Sayılmayan Ancak
Avukatın Göreve Devamının Engellendiği
Durumlarda Avukatlık Ücreti 676
7- Avukatlık Hizmet (Hizmet Hukuk Müşavirliği)
Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Avukatlık Ücreti 677
7.1- Süresiz Avukatlık Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi 678
7.2- Süreli Avukatlık Sözleşmelerinin Sona Erdirilmesi 679
7.3- Yenilenen Süreli Avukatlık Sözleşmelerinin
Sona Erdirilmesi 683
7.4- Zincirleme Şeklinde Tekrarlanan ve
Belirsiz Süreli Hale Gelen Avukatlık Sözleşmelerinin
Sona Erdirilmesi 684
8- Avukatın Peşin Ücretini veya Avans ve Masraf Almadan
İşe Başlamaması 685
8.1- Peşin Ücretin Ödenmesi 686
8.2- Yeteri Kadar Avans Verilmesi 686
8.3- Yolculuk Giderleri ve Bulunduğu Yerden
Ayrılma Tazminatı 686
8.4- Harcamaların Belgelenmesi ve Kanıtlanması 690
9- İşin, İş Sahibinin Belirlediği Başka Bir Avukatla Birlikte
Takibinde Ücret 693
10- İşin, Avukatın Tevkil Yetkisi Kapsamında Belirlediği
Başka Bir Avukatla Birlikte Takibinde Ücret 695
11- Hapis Hakkı 697

11.1- Genel Olarak 697
11.2- Koşulları 698
12- Rüçhan Hakkı 702
13- Mahkemelerce Hükmedilen Avukatlık Ücretinin
Kimin Adına Hükmedileceği ve Kime Ait Olacağı 704
13.1- Mahkemelerce Hükmedilen Ücretin
Yargılama Gideri Olması ve Resen Karar Verilmesi 704
13.2- Ücret Belirlemede Dayanak 710
13.3- Hükmedilecek Ücretin Miktarı 711
13.4- Davanın Tarafı Adına Takdir Olunan Ücretin
Avukata Ait Oluşu 713
13.5- Konunun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Avukatları Yönünden Değerlendirilmesi 720
13.6- Av. K. Madde 164/son Emredici Nitelikte midir? 723
13.7- Taktir Olunan Ücretin Stopaj Yönünden
Değerlendirilmesi 727
13.8- Taktir Olunan Ücretin KDV Yönünden
Değerlendirilmesi 727
14- Sulh Halinde Avukatlık Ücreti 732
14.1- Genel Olarak Sulh 732
14.2- Avukatlık Sözleşmesine Göre Sulh Olma 735
14.2.1- Kanundan Doğan Zincirleme Sorumluluk 735
14.2.2- Dava Sırasında ve Dava Dışı Sulh 736
14.2.3- Sulh Sayılan Durumlar 737
14.3- Sulh Durumunda Avukatlık Ücreti 739
14.3.1- Avukatlık veya Ücret Sözleşmesi
Kurulmuş Olmalıdır 739
14.3.2- Sulh Halinde Zincirleme Olarak
İstenecek Ücretin Kapsamı 741
14.3.3- Sulh Sözleşmesinde Avukatın Onamının
Olması 743
14.3.4- Sözleşmesel Ücretin Hesaplanmasında
Yöntem 745
14.3.4.1- Geçerli ve Bağlayıcı Sözleşme
Varsa 745
14.3.4.2- Sözleşme Yoksa, Geçersizse,
Yok Sayılmışsa 746
14.3.5- Yargısal Ücret Yönünden 749
15- Davadan Feragat ve Davayı Kabul “Veya İcra Takibine
Konu Alacağı Temlik” Durumlarında Avukatlık Ücreti 750
15.1- Davadan Feragat Durumunda 750
15.2- Davanın Kabulü Halinde 753
15.3- Davanın veya İcra Takibine Konu Alacağın
Temliki Halinde 754
16- Bazı Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti 754
16.1- Nafaka Davalarında Ücret 755
16.2- Kira Tespiti Davalarında Ücret 757
16.3- Tahliye Davalarında Ücret 757
16.4- Manevi Tazminat Davalarında Ücret 758
16.5- Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının
Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın
Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış
Sayılmasında ve Gönderme Kararlarında Ücret 759
16.6- Davanın Konusuz Kalması Durumunda Ücret 762
16.7- Zincirleme Sorumlu Olanlar da Dahil Birden
Fazla Davalı Aleyhine Açılan Davalarda Ücret 765
16.8- Ceza Davalarında Ücret 767
16.9- Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Ücret 769
16.10- Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde
ve Ayrılmasında Ücret 773
16.11- Yargılamanın Yenilenmesinde Ücret 775
16.12- İşçi Alacağı Davalarında Ücret 776
16.13- Seri (Toplu) Davalarda Ücret 777
16.14- Arabuluculuk, Uzlaşma ve
Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret 780
16.14.1- Uzlaşma Tutanağının Hazırlanmasında Ücret 780
16.14.2- Arabuluculuk Faaliyeti Nedeniyle Ücret 781
16.14.3- Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret 782
16.15- Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Davasında
Ücret 783
16.16- Tespit Davalarında Ücret 783
16.17- Avukatlık Kanununun 35. Maddesi Gereğince
Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara
Aylık Ödenecek Ücret 784
16.18- Vergi, Resim, Harç ve Benzeri Mali Yükümlülükler ve
Bunların Zam ve Cezaları İle İlgili Tarifelere İlişkin
Davalarda Ücret 785
16.19- Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan
Tazminat Davalarında Ücret 785
16.20- 3402 Sayılı Kadastro Kanununa Göre
Açılan Davalarda Ücret 786
16.21- Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve
Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına
Ödeyecekleri Aylık Ücreti 787
16.22- İcra ve İflas Müdürlükleri İle
İcra Mahkemelerinde Ücret 787
16.23- İcra Müdürlüklerinde Borçlu Vekili Olarak
İş Takibinde Ücret 789
16.24- Tüketici Hakem Heyetleri ve
Tüketici Mahkemelerinde Ücret 789
16.25- Danıştay’da, AYİM’de, Bölge İdare,
İdare ve Vergi Mahkemeleri İle
Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen Dava ve
İşlerde Ücret 791
16.26- Kötüniyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret 793
16.27- Tahkim’de Ücret 795
17- İş Sahiplerinin Birden Fazla Olması Halinde
Zincirleme Sorumluluk 795
18- Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi 797
19- Avukatlık Ücretine Faiz 798
20- Ücret Uyuşmazlıklarında Çözüm Yöntemi 799
21- Ücret Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mercii 803
21.1- Avukatlık Kanunu’nun 95/5 maddesine Göre 803
21.2- Taraflar Arasında Geçerli Tahkim Sözleşmesine Göre 804
21.2.1- HMK Tahkim Kurallarına Göre 804
21.2.2- TBB Tahkim Yönergesine Göre 805
21.3- Taraflar Arasında Geçerli Tahkim Sözleşmesi
Bulunmamasına Göre 808
21.3.1- Adli Yargı Mahkemelerinin Görevli Olması 809
21.3.1.1- İcra Hukuk Mahkemesinin
Görevli Olması 809
21.3.1.2- İş Mahkemesinin Görevli Olması 811
21.3.1.3- Asliye Hukuk –Tüketici Mahkemesinin
Görevli Olması 814
21.3.1.4- Asliye Ticaret Mahkemesinin
Görevli Olması 817
21.3.2- İdari Yargının Görevli Olması 818
22- Ücret Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yetkili Mahkeme 820
23- Ücret Alacaklarında Zamanaşımı 824

DOKUZUNCU BÖLÜM
MESLEK ÖRGÜTLERİ
I. BAROLAR 827
1- Baroların Tarihçesi 828
2- Baroların Konumu 830
2.1- Savunma Hakkı ve Barolar 830
2.2- Hukukun Üstünlüğü ve Barolar 832
2.3- Baroların Bağımsızlığı 834
2.4- Baroların Bağımsızlığının Savunma Hakkına Etkisi 835
3- Baroların Nitelikleri, Görevleri ve Kuruluşu 837
3.1- Baroların Nitelikleri, Görevleri ve Kuruluşu 837
3.2- Baroların Kuruluşu 838
4- Baroların Organları 839
4.1- Baro Genel Kurulu 839
4.2- Baro Yönetim Kurulu 840
4.3- Baro Başkanlığı 842
4.4- Baro Başkanlık Divanı 843
4.5- Baro Disiplin Kurulu 844
4.6- Baro Denetleme Kurulu 845
5- Baronun Denetimi 845
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 846
1- TBB’nin Kuruluşu 846
1.1- TBB Kuruluşunun Tarihçesi 846
1.2- TBB’nin Kuruluş Nedenleri 850
2- TBB’nin Konumu 851
3- TBB’nin Organları 853
3.1- TBB Genel Kurulu 853
3.2- TBB Yönetim Kurulu 855
3.3- TBB Başkanlığı 856
3.4- TBB Başkanlık Divanı 857
3.5- TBB Disiplin Kurulu 857
3.6- TBB Denetleme Kurulu 857
III. ULUSLARARASI MESLEK ÖRGÜTLERİ 858
1- IBA – Uluslararası Barolar Birliği 858
2- BCBA – Karadeniz Barolar Birliği 859
3- UIA – Uluslararası Avukatlar Birliği 861
4- EBF – Avrupa Barolar Federasyonu 864
5- CCBE – Avrupa Birliği Barolar Konseyi 865

ONUNCU BÖLÜM
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 867
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 868
III. AVUKATIN HUKUKSAL SORUMLULUĞUNUN
KOŞULLARI 870
1- Avukatın Sözleşmeye veya Hukuk Kurallarına
Aykırı Davranışı 870
1.1- Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı 870
1.1.1- İşi Özenle Yerine Getirme Borcu 870
1.1.2- İşi Talimatlara Uygun Yerine Getirme Borcu 873
1.2- Avukatın Hukuk Kurallarına Aykırı Davranışı 874
1.2.1- İş Sahibi Yönünden 874
1.2.2- Sözleşme Dışı Kişiler Yönünden 874
2- İş Sahibinin Zarara Uğraması 876
3- Avukatın Kusuru 882
4- Zararla Avukatın Sözleşmeye Aykırı Davranışı
Arasında İlliyet Bağının Olması 886
5- Tazmin Borcunun Hesaplanması 891
6- Ücret Alacağının Tazminat Borcundan İndirilmesi 893
7- Avukatın Sorumluluktan Kurtulması 894
8- Sorumsuzluk Anlaşması 894
9- Zamanaşımı 897
IV. AVUKATIN SÖZLEŞME ÖNCESİ ve İŞİN BİTİMİNDEN
SONRAKİ SORUMLULUĞU 902
V. AVUKATLARIN BİRDEN FAZLA OLMASI
HALİNDE SORUMLULUK 903
1- Birlikte Görev Üstlenilmesinde 903
2- Tüzel Kişiliği Olan Avukatlık Ortaklığında 904
VI. AVUKATLARIN HUKUKİ SORUMLULUKLARININ
SİGORTA YOLUYLA GÜVENCE ALTINA ALINMASI 905

ONBİRİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN CEZA SORUMLULUĞU
I. AVUKATIN SUÇ SAYILAN EYLEMLERİ 909
1- Genel Olarak 909
2- Türk Ceza Kanununda Yer Alan Suç Sayılan Eylemler 911
2.1- Avukatın Kamu Görevlisi Sayılması 911
2.2- Avukatlık Kanununun Göndermesiyle
Görevi Kötüye Kullanma ve İhmal Suçu 916
2.2.1- Görevi Kötüye Kullanma Suçu 916
2.2.2- Görevi İhmal veya Gecikme Gösterme Suçu 924
3- Avukatlık Kanununda Yer Alan Suç Sayılan Eylemler 928
3.1- Avukata Çıkar Karşılığı İş Getirme ve
Aracı Kullanma 928
3.2- Aslı Olmayan Yahut Aslına Aykırı Örneği
Onaylama ve Kullanma 930
3.3- Baro Levhasında Yazılı Olmayan veya
İşten Yasaklanmış Avukatın Avukatlık Yetkilerini
Kullanması 933
II. AVUKAT HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI ve
KOVUŞTURMASI YÖNTEMİ 935
1- Soruşturma Aşaması 935
1.1- Genel Olarak 935
1.2- Soruşturma Öncesi İşlemler – Ön İnceleme Evresi- 936
1.3- Soruşturma İzni Verilmesine/Verilmemesine İtiraz 937
1.3.1- Soruşturma İzni Verilmesi Durumunda 938
1.3.2- Soruşturma İzni Verilmemesi Durumunda 940
2- Yetkili Cumhuriyet Savcısı 941
3- Soruşturmanın Yapılışı 941
3.1- Soruşturmanın Kapsamı 941
3.2- Soruşturmada Zamanaşımının Durması 942
3.3- Avukatın Ev ve Bürosunun İle Üstünün Aranması 943
4- Kovuşturma İzni İle Başlayan Kovuşturma Öncesi Aşama 945
5- Kovuşturma İzni Üzerine Yapılacaklar 946
6- Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hallerinde
Ceza Soruşturması 950
7- Ceza Kovuşturması Aşaması 950

ONİKİNCİ BÖLÜM
AVUKATIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK 953
II. DİSİPLİN YARGILAMASINA KONU EYLEM VE DAVRANIŞLAR 958
1- Avukatlık Onuruna ve Saygınlığına Uymayan Eylem ve
Davranışlar 958
2- Mesleki Düzen ve Geleneklerine Uymayan Eylem ve
Davranışlar 959
3- Mesleki Çalışmada Görevin Yapılması İle İlgili
Sorumluluklar 959
4- Görevin Gerektirdiği Dürüstlüğe Uygun Davranmama 960
III. DİSİPLİN YARGILAMASININ YAPILIŞI 960
1- Yöntemi 960
2- Başlaması 961
2.1- Şikayet veya İhbar Yolu İle 961
2.2- Cumhuriyet Savcısının İstemiyle 963
2.3- Baro Yönetim Kurulunun Kendiliğinden
Vereceği Karar İle 963
3- Ceza Kovuşturmasının Disiplin Soruşturma ve
Kovuşturmasına Etkisi 963
3.1- Ceza Kovuşturmasının Başladığı Anda
Disiplin Soruşturma/Kovuşturması Başlaması 963
3.2- Ceza Mahkemesince Verilen Beraat Kararının
Disiplin Yargılamasına Etkisi 966
3.3- Ceza Yargılamasının Hükümlülükle
Sonuçlanması Durumunda Disiplin Kurulunun da
Ceza Verme Zorunluluğunun Olmaması 968
3.4- Disiplin Yargılaması İçin Eylemin TCK Yönünden
Suç Sayılmasının Gerekmemesi 969
3.5- Ceza Yargılaması Sonunda Hükmün Açıklanmasının
Ertelenmesine Karar Verilmesinin Disiplin
Yargısına Etkisi 970
3.6- Ceza Davasında Şikayetçinin Vazgeçmesi,
Ortadan Kaldırılması Durumunun Disiplin
Yargılamasını Etkilememesi 973
4- Disiplin Soruşturma ve Kovuşturmasında
Yetki ve Görev 974
5- Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasına Tabi Kişiler 974
5.1- Levhaya Yazılı Avukatlar ve Avukatlık Ortaklıkları 974
5.2- Levhaya Yazılma Zorunluluğu Olmayan Avukatlar 975
5.3- Dava Vekilleri 975
5.4- Dava Takipçileri 976
5.5- Stajyer Avukatlar 976
6- Savunma Hakkı 977
IV. DİSİPLİN SORUŞTURMASI 978
1- Disiplin Soruşturmasının Başlaması 978
2- Avukatın Savunmasının Alınması 979
3- Soruşturmacı Üye Atanması ve Soruşturmanın Yapılması 980
4- Soruşturma Sonunda Karar Verilmesi 981
5- Yönetim Kurulunca Verilen Kovuşturma Açılmasına
Yer Olmadığı Kararına İtiraz 982
6- Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme 984
7- Şikayet Avansı Alınması 985
V. DİSİPLİN KOVUŞTURMASI 986
1- Disiplin Kurulu 986
1.1- Kuruluşu 986
1.2- Görevi 987
1.3- Görev Süresi 988
1.4- Toplantı Yöntemi ve Karar Sayısı 988
1.5- Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi – Çekinmeleri 989
2- Disiplin Kovuşturması Yöntemi 991
2.1- Disiplin Kovuşturmasının Açılması 991
2.2- Disiplin Kovuşturmasının Yapılışı 991
2.3- Kanıtların Toplanması ve İncelenmesi 994
2.4- Tanık ve Bilirkişi 996
2.5- İstinabe 997
2.6- Karar Verilmesi 998
VI. DİSİPLİN CEZALARI 999
1- Disiplin Cezalarının Türleri 999
2- Ceza Belirlemede Etkili İlkeler 1000
2.1- Eylem veya İşlemle Adalete Uygun
Denge Kurularak Ceza Verilmesi 1000
2.2- En Az Kınama Cezasının Verilmesi
Gereken Durumlar 1002
2.3- Meslekten Çıkarma Cezasının Verilmesi
Gereken Durumlar 1004
2.4- Tekrar Halinde Bir Öncekinden
Daha Ağır Ceza Verilmesi 1009
2.5- Disiplin Cezasının Ertelenemez Oluşu 1012
3- Tedbir Kararları 1013
3.1- Tedbir Niteliğinde İşten Yasaklama Kararı 1013
3.2- İşten Yasaklamanın Zorunlu Olduğu Haller 1015
3.3- İşten Yasaklamanın Hükümleri 1016
3.4- İşten Yasaklamanın Kaldırılması 1016
4- Ceza Kararlarının Uygulanışı 1017
4.1- Kesinleşme Koşulu 1017
4.2- Silinme 1018
4.3- Para Cezaları 1019
VII. DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ YOLLARI 1019
1- İtiraz Yeri 1019
2- İtiraza Yetkili Olanlar ve İtiraz Süresi 1020
3- İtiraz Üzerine Verilecek Karar 1022
4- Adalet Bakanlığının Onayı 1024
5- Yargı Yolları 1025
VIII. DİSİPLİN KOVUŞTURMASINDA ve CEZASINDA ZAMANAŞIMI 1025
1- Sürelerin Başlangıcı 1025
2- Soruşturmada Zamanaşımı 1026
3- Kovuşturmada Zamanaşımı 1027
4- Cezalandırmada Zamanaşımı 1028
5- Ceza Davasının Zamanaşımına Etkisi 1029

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVUKATLIKTA ORTAK ÇALIŞMA
I. GENEL OLARAK 1033
II. BAŞKA ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR 1036
1- Avukatlık İle İlgili Gelişmeler 1036
2- Almanya 1038
3- Fransa 1040
4- Hollanda 1041
5- İsveç 1041
6- İngiltere 1041
7- Amerika Birleşik Devletleri 1042
III. AVUKATLIK ORTAKLIĞI 1042
1- Avrupa Birliği Ortak Kurallarına Göre 1042
2- Ülkemizde 1043
2.1- Tüzelkişiliği Olmayan Avukatlık Ortaklıkları 1043
2.2- Tüzelkişiliği Olan Avukatlık Ortaklıkları 1044
2.2.1- Ortaklığın Hukuksal Nitelemesi 1044
2.2.2- Avukatlık Ortaklığının Kurulması 1046
2.2.2.1- Ortaklık Sözleşmesi 1046
2.2.2.2- Avukatlık Ortaklığının Tarafları 1047
2.2.2.3- Avukatlık Ortaklığının Konusu 1048
2.2.2.4- Avukatlık Ortaklığının Unvanı 1049
2.2.2.5- Ortaklık Payları 1051
2.2.2.6- Ortaklığın Süresi 1051
2.2.2.7- Ortaklığın Kuruluşu ve
Tüzelkişilik Kazanması 1052
2.2.3- Avukatlık Ortaklığının Yönetimi,
Temsili ve Denetimi 1054
2.2.3.1- Ortaklar Kurulu 1054
2.2.3.1.1- Hukuksal Konumu,
Toplanması ve
Karar Alması 1054
2.2.3.1.2- Görev ve Yetkileri 1055
2.2.3.2- Ortaklığın Yönetimi ve Temsili 1056
2.2.3.3- Yönetici Ortakların Yetkileri 1056
2.2.4- Avukatlık Ortaklığında Gelir ve
Giderin Paylaşımı 1057
2.2.5- Avukatlık Ortaklığında Ortaklar
Arası İlişkiler 1057
2.2.6- Avukatlık Ortaklığında Tutulacak
Defter ve Kayıtlar 1057
2.2.7- Vekaletname ve Yetki Belgesi 1058
2.2.8- Avukatlık Ortaklığında Sorumluluk 1058
2.2.8.1- Cezai Sorumluluk 1058
2.2.8.2- Disiplin Sorumluluğu 1058
2.2.8.3- Hukuksal Sorumluluk 1059
2.2.9- Avukatlık Ortaklığında Payın Devri,
Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılma 1060
2.2.9.1- Ortaklık Payının Devri 1060
2.2.9.2- Ortaklıktan Çıkma 1061
2.2.9.3- Ortaklıktan Çıkarılma 1062
2.2.9.4- Ortağın Ölümü 1063
2.2.10-Avukatlık Ortaklığının Sona Ermesi 1063
2.2.10.1- İradeye Dayalı Nedenlerle
Sona Ermesi 1063
2.2.10.1.1- Fesih 1063
2.2.10.1.2- Birleşme ve Nakil 1064
2.2.10.2-İrade Dışı Nedenlerle Sona Erme 1064
2.2.10.2.1- Ana Sözleşmedeki
Sona Erme Nedeninin
Gerçekleşmesi 1064
2.2.10.2.2- Ana Sözleşmedeki
Sürenin Dolması 1065
2.2.10.2.3- Ortak Sayısının İkinin
Altına Düşmesi 1065
2.2.10.2.4- Ortaklar Kurulunun
Belli Durumlarda
Üç Ay İçinde
Karar Vermemesi 1065
2.2.10.2.5- Disiplin Kurulu Kararıyla
Avukatlık Ortaklığının
Baro Avukatlık Ortaklığı
Sicilinden Kaydının
Silinmesi 1065
2.2.10.2.6- Avukatlık Ortaklığı
Hakkında Aciz Vesikasının
Verilmiş ve Bunun
Kaldırılmamış Olması
İle Baro ve Birlik
Keseneklerinin
Ödenmemiş Olması 1066
2.2.11-Avukatlık Ortaklığının Tasfiyesi 1067
2.2.12-Avukatlık Ortaklığında
Uyuşmazlıkların Çözümü 1068

KAYNAKÇA 1069
ARAMA DİZİNLERİ 1091
I- Kavramlara Göre 1091
II- Yasa Maddelerine Göre 1103
III- Kararlara Göre 1121

KAVRAM DİZİNİ


– A –

Abogado: 70

Aciz belgesi (vesikası): 250

Adi ortaklık: 1043

Adil yargılanma hakkı: 52 

Adli yardım: 381

     -bürosu: 382

  -görevini para ödeyerek yapmama hakkı: 385

     -istemi: 383

     -temsilcisi: 382

     -fonu: 383

     -da ücret: 384

     -ın yapılışı: 382

adliye aleyhine cürümler: 377

Advocaat: 70

Advocati: 81

Advocatus: 70

Advokat: 70

Advogada: 70

Aharını tevkil yetkisi: 397

Aktif savunma hakkı: 48

Aldatıcı reklam: 515

Antik Model: 75

Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi: 51

Anglo Sakson avukatlık anlayışı: 68

Alacağın temlikinde ücret: 750

Alt sınır: 611

Alt vekalet: 398

Alt vekil: 398

Alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR):

Amerikan avukatlık anlayışı: 68

Anglo-Sakson avukatlık anlayışı: 68

Anonim ortaklık: 247

Annual Practicing Certtificate: 194

Arabulucu: 174

Arabuluculuk: 246

Arabuluculukta ücret: 780

Aracı:

     -kullanma: 511

        -suçu: 928

     -kullanmama yükümlülüğü: 512

Arzuhalci: 84

Aslı olmayan yahut aslına aykırı örneği onaylama ve kullanma suçu: 930

Attorney: 80

Avans isteme hakkı: 686

Avrupa Birliği Barolar Konseyi: 865

Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi: 52

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Sözleşmesi: 52

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: 53

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 52

Avukat:

     -bürosunun aranması: 135

     -olabilme koşulları: 187

        -olumlu: 188

        -olumsuz: 225

        -baro levhasına yazılma: 257

     -ın amaca en uygun ve en güvenli yolu seçme ve yürütme yükümlülüğü: 442

     -ın bağımsızlığı: 127

     -ın büro edinme yükümlülüğü: 504

     -ın dosya tutma yükümlülüğü: 502

     -ın hakkındaki soruşturmalarda kendisini savunma hakkı: 379

     ın hesap verme yükümlülüğü: 439

     -ın hukuki sorumluluğu: 867

        -koşulları: 870

        -avukatın kusuru: 882

        -hukuk kurallarına aykırı davranış: 874

           -iş sahibinin zarara uğraması: 876

           -sözleşmeye aykırı davranış: 870

           -talimatlara uygun yerine getirme borcu: 873

           -zamanaşımı: 897

     -ın görevi kötüye kullanması suçu: 923

     -ın iddia dokunulmazlığı: 138

     -işi ret hakkı: 352

     -işin bitiminden sonraki sorumluluğu: 902

     -ın kamu görevlisi sayılması: 910

     -ın kusuru: 882

     -ın özen yükümlülüğü: 426

     -ın saklama yükümlülüğü: 440

     -ın savunma dokunulmazlığı: 138

     -ın sorumluluktan kurtulması: 894

     ın sosyal güvenliği: 405

     ın sözleşme öncesi sorumluluğu: 902

     -ın suç sayılan eylemleri: 909

     -ın tanıklığı: 371

     -ın temiz açık ilişki kurma yükümlülüğü: 437

        -işi alma aşamasında: 437

        -işin yapımı aşamasında: 438

     -ın teslim yükümlülüğü: 439

     -ın yardımlaşma sandığına girme hakkı: 406

     -la takip zorunluluğu: 66

     -la temsil zorunluluğu: 161

     -lar günü: 847

     -ların resmi kılığı: 537

     -ların resmi kılık yönergesi: 537

     -lık tekeli: 106

     -lık andı: 262

     -lık asgari ücret tarifesi: 646

     -lık bürosu: 504

     -lık hizmet sözleşmesi: 677

     -lık sözleşmesinin kurulması: 868

     -lık kimliği: 263

     -lık ortaklığı: 1042

        -ortaklar kurulu: 1054

           -nun görev ve yetkileri: 1055

           -nun hukuksal konumu: 1054

           -nun toplanması, karar alması: 1055
   -payının devri: 1060

        -sicili: 1045, 1052

        -yönetici ortakların yetkileri: 1056

        -n kuruluşu: 1046

        -n sona ermesi: 1063

        -n tasfiyesi: 1067

        -n tüzelkişilik kazanması: 1052

        -nda sorumluluk: 1059

           -cezai: 1059

           -disiplin: 1059

            -hukuksal: 1059

     -nda ortağın ölümü: 1063

     -nda ortaklıktan çıkma: 1061

     -nda ortaklıktan çıkarılma: 1062

     -nda uyuşmazlıkların çözümü: 1068

     -nın adı: 1049

     -nın birleşmesi ve nakli: 1064

     -nın defterleri: 1057

        -tutmak zorunda olduğu defterler: 1057

           -demirbaş defteri: 1057

           -gelir-gider defteri: 1057

           -iş ve dava defteri: 1057

           -pay defteri: 1057

     -nın konusu: 1048

     -nın payları: 1051

     -nın süresi: 1051

     -nın tarafları: 1047

     -nın ünvanı: 1049

     -nın yönetimi ve temsili: 1056

     -lık mesleğine kabul: 258

     -lık kimliği: 263

     -lık ruhsatı (bkz. Ruhsatname)

     -lık sınavı: 220 vd.

     -lık Sınav Yönetmeliği: 221

     -lık sıfatının yitirilmesi: 347

     -lık sırrı: 477

     -lık sözleşmesi: 267, 293

           -işe son verme: 306

           -işi kabul: 305

           -Kurulması: 332

           -nitelikleri: 297

           -sone ermesi: 335

           -tanımı: 296

           -yanları: 324

           -yapma zorunluluğu: 333

     -lık stajı: 190 vd.

     -lık tekeli: 67, 155, 349

           -aykırı davranma yaptırımı: 182

     -lık ücreti: 603

           -isteme hakkı: 388

           -nin belirlenmesinde sistemler: 604

           -nin belirlenmesinde etkili genel ilkeler: 610

           -alt sınır kısıtlaması: 611

           -üst sınır kısıtlaması: 613

           -kamulaştırma davalarında: 616

           -kadastro davalarında: 618

           -belli bir işle sınırlanması: 622

     -lık ücret sözleşmesi: 623

           -koşulları: 623

                -biçim: 625

                -ceza koşulu: 644

                -Faiz: 798

                 -miktar: 630

Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olması halinde ücret: 645

Avukatlık ücretinin muaccel hale gelmesi: 797

     -lık yemini: avukatlık andı

     -lıkla bağdaşmayan işler: 235

     -lıkla birleşebilen işler: 241vd.

     -lıkla birleşmeyen işler: 236

     -lıkta bağımsızlık: 127 vd.

     -lıkta ortak çalışma: 1033

     -lıkta reklam: 513

Avocat : 70

Avvocate. 70

Avvacoti: 188

Ayak kavafı: 85

Aydınlatma yükümlülüğü: 446

Aylık bildirge: 600

Aylık prim yatırma: 600

Azınlık mahkemeleri: 86

Azil: 338

     -haklı azil: 657

     -haksız azil: 667

     -halinde ücret: 657

Avans: 685

– B –

Bağımlı Avukat: 69

Bağımlı baro: 835

Baro: 827

     -bağımsızlığı: 834

     -başkan yardımcısı: 843

     -başkanı: 842

     -başkanını nezaket ziyareti: 593

     -başkanlık divanı: 843

     -denetleme kurulu: 845

     -disiplin kurulu: 844

     -genel kurul: 839

        -olağan toplantı: 839

        -olağanüstü toplantı: 840

     -genel kuruluna katılma: 378

           yükümlülüğü: 589

     -levhasına yazılı olmayanın avukatlık yetkisini kullanması: 933

        -ndan silinme: 569

     -organlarına seçilme hakkı: 379

     -organlarını seçme hakkı: 379

     -yönetim kurulu: 840

     -nun denetimi: 845

     -idari: 846

     -mali: 845

     -nun görevleri: 837

Baroca verilecek görevleri yapma yükümlülüğü: 580

Baroya karşı bilgi ve belge verme yükümlülüğü: 571

     -aleyhine dava açıklamasında: 571

     -bir başka avukat hakkında dava açma halinde: 574

     -duruşmayı terk halinde: 572

     -meslektaşları hakkındaki düşüncelerini sadece baroya bildirme yükümlülüğü: 575

     -uzunca bir süre bürosundan ayrı kalma durumunda: 571

     -ücret davası açmadan önce: 579

     -yargıç ve savcıyı ret halinde: 572

Baroca verilecek görevleri yapma yükümlülüğü: 580

     -iki avukatın işi reddetmesi halinde: 580

     -geçici görevlendirme halinde: 580

     -meslek kuruluşunca görevlendirme halinde: 584

     -stajyer adayı ile ilgili araştırma yapma rapor düzenleme: 583

     -stajyer kabul yükümlülüğü: 583

-    Baroya yazılma istemi: 257

     -nin kabulü: 259

     -nin reddi: 260

Barolar Birliği: 846

     -başkanlığı: 856

     -başkanlık divanı: 857

     -denetleme kurulu: 857

     -Disiplin kurulu: 857

     -genel kurul: 853

     -kuruluşu: 846

     -konumu: 850

     -organları 853

     -yönetim kurulu: 855

Barre: 828

Barreau: 828

Barrister: 70, 80

Baroların bağımsızlığı: 834

Baroların kuruluşu: 838

Baroların nitelikleri: 837

Başarıya göre değişme: 634

Başka baroya nakil hakkı: 385

BCBA: 859

Bill Of Rights: 51

Bildirim yükümlülüğü: 571

Bilgi edinme hakkı: 356

Bilirkişilik: 245

Birden fazla davalı aleyhine açılan davalarda ücret: 765

Birlikte sorumluluk: 903

Borç ödemeden aciz belgesi: 250

Bulunduğu yerden ayrılma tazminatı: 688

Bozucu yenilik doğuran hak: 305

Bükülmez Anayasa: 53

Büro: 504

     -açma zorunluluğu: 504

     -da teklik kuralı: 505

     -yu bildirim yükümlülüğü: 505

Büro dışında iş sahipleri ile hukuki danışma yapmama, iş kabul etmeme yasağı: 548

Büyük Özgürlükler Bildirgesi: 51

– C-Ç –

CAPA: 193

Cermen hukuku: 78

CRFPA: 192

Cemiyeti Daime: 89

Ceza

     -adaleti: 127

     -davalarında ücret: 767

     -kovuşturması: 950

     -soruşturması: 938

Cezalandırma kudreti: 127

Cezalandırmada zamanaşımı: 1028

Cincica Kanunu: 76

Claude dönemi: bkz. Müşavirler,

Claudies: 76

Commonlaw: 79

Conciliarii: 81

Contestation: 49

Cognitor: 76

Cübbe: 537

Çalışmaya başladığını ve işyeri açtığını bildirme yükümlülüğü: 594

Çekilme hakkı: 337, 388

     -dış ilişkili yönünden: 393

     -iç ilişki yönünden: 388

Çekilme halinde ücret: 652

Çekilme iradesi: 305

Çekişmeli hakları edinme yasağı: 509

Çıkar karşılığı iş getirme suçu: 928

Çift taraflı temsil yasağı, 488

– D –

Darülfünunu sultani: 86

Dava vekilliği ruhsatı: 88

Dava:

     -ya vekalet ehliyeti: 160

     -ehliyeti: 157

        -gerçek kişilerde: 158

           -sınırlı ehliyetli: 158

           -sınırlı ehliyetsiz: 159

           -tam ehliyetli: 158

           -tam ehliyetsiz: 160

        -tüzel kişilerde: 160

     -dava takip yetkisi: 160

     -takipçileri: 173

     -tekeli: 155

     -vekili: 83, 171

     -vekilleri derneği: 92

Dava ön şartlarının yokluğu halinde ücret: 759

Davadan feragat halinde ücret: 750

Davanın açılmamış sayılması halinde ücret: 759

Davanın konusuz kalmasında ücret: 762

Davanın nakli halinde ücret: 759

Davanın sonucuna göre ücret: 640

Davanın sonucuna katılma halinde ücret: 641

Davaların ayrılmasında ücret: 773

Davaların birleştirilmesinde ücret: 773

Davayı kabul halinde ücret: 750

Defi: 49

Dikigoros: 70

Dilekçe hakkı: 49

Disiplin cezası: 999

     -yargılaması: 960

        -nın başlaması: 961

        -nın yapılışı: 965

     -kararları: 1017

        -nın uygulanışı: 1017

           -kesinleşme koşulu: 1017

           -para cezaları: 1019

           -silinme: 1018

     -kovuşturması: 896

        -nda yetki ve görev: 897

        -nda zamanaşımı: 1027

        -nın başlaması: 991

        -nın yapılışı: 991

     -kurulu: 986

        -duruşmaları: 992

        görevi: 987

        -görev süresi: 986

        -karar sayısı: 988

     -kararları: 998

     -para cezaları: 999

     -soruşturması: 978

        -nda zamanaşımı: 1027

     -toplantı yöntemi: 988

     -üyelerinin çekinmeleri: 989

     -üyelerinin reddi: 989

     -üyeliği: 988

     -na itiraz: 1019

        -kararı: 998

        -süresi: 1019

        -yeri: 1019

     -nın türleri: 999

        -işten çıkarma, 999

        -kınama: 999

        -meslekten çıkarma: 999

     -para cezası: 999

     -uyarma: 999

     -nda zamanaşımı: 1025

Doğal Yargıç Güvencesi: 58

Doğruluk: 452

     -ilkesi: 452

     -karinesi: 452

Doğruluk ve onur içinde görev yapma yükümlülüğü: 437

Dosya inceleme hakkı: 356

Dosyadan örnek alma hakkı: 364

Dosyadan örnek çıkarabilme (kullanabilme) hakkı: 366

Dosya tutma ve saklama yükümlülüğü: 502

     -belgeleri dosyalarına yerleştirme yükümlülüğü: 503

     -dosya tutma yükümlülüğü: 502

     -hazırladığı yazı ve taslakları imzalama yükümlülüğü: 502

     -saklama yükümlülüğünüm sona ermesi: 503

Duruşmayı terk hakkı: 373

Dürüst biçimde görev yapma: 452

Düşüncelerini olgun ve objektif biçimde açıklama yükümlülüğü: 541

Düzenleyici norm: 724

– E –

EDA: 192

Ehliyet: 158

     -sınırlı: 158

     -tam: 160

Ehliyetsiz: 158

     -sınırlı: 158

     -tam: 158

Eksik hapis hakkı: 697

Eksik iki taraflı sözleşme: 300

Emredici talimat: 422

En az kınama cezası: 1002

Eser  sözleşmesi: 292

Esnaf: 236

Exeption: 49

– F –

Factor: 173

Factoring: 173

Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi: 51

Feregat: 750

Fransız ihtilali: 82

Formulaire rejimi: 81

– G-Ğ –

Gelir Vergisi Beyannamesi: 597

Geçici görevlendirme: 580

     -nedenleri: 580

        -avukatlık yapamaz hale düşme: 581
   -geçici olarak iş yapamaz hale
   düşmesi: 581

        -işten çıkarılma: 581

        -işten yasaklanma: 581

        -meslekten çıkarılma: 581

        -ölümü: 581

Geçici vergi: 596

Genel nitelikli kamu hakları: 56

Genel sağlık sigortası: 598

Geniş anlamda ücret: 603

Giz alanı: 470

Gizli yaşam alanı: 470

Görevi ihmal: 916

Görevi kötüye kullanma suçu: 916

Görevsizlik halinde ücret: 759

Gönderme kararlarında ücret: 759

– H –

Habeas Corpus ACT: 51

Haklı savunma: 48

Haksız dava açmada ücret: 793

Haksız rekabet: 513

Hapis hakkı: 697

Hasılı davaya iştirak: 641

Hatip: bkz. orator

Herkes İçin Hak Arama Özgürlüğüne İlişkin Uluslararası Şart: 54

Hizmet sözleşmesi: 290, 677

     -süreli avukatlık sözleşmesinin sona erdirilmesinde: 679

     -süresiz avukatlık sözleşmelerinin sona erdirilmesinde: 678

     -yenilenen süreli avukatlık sözleşmelerinin sona ermesinde: 683

     -zincirleme şeklinde tekrarlanan ve belirsiz süreli hale gelen avukatlık sözleşmelerinin sona erdirilmesinde ücret: 684

Hukuk bürosu: 543

Hukuk devleti: 53

Hukuk devleti İlkesi: 57

Hukuk teknisyeni: 68

Hukuki sorumluluk sigortası: 905

Hukukun özneleri: 53

Hukukun üstünlüğü ve barolar: 832

Husumete vekalet: (bkz. dava vekili)

– I-İ-J –

IEJ: 192

İcra mahkemelerinde avukatlık ücreti: 787

İcra ve iflas memurluklarında avukatlık ücret: 787

İflas: 250

     -dolanlı: 250

     -hileli: 250

     -taksiratlı: 250

İhmal: 882

     -Ağır: 883

     -Hafif: 883

İhtiyari talimat: 423

İkame:

     -vekil: 396

     -vekalet: 396

İlk avukata yazıyla bilgi verme yükümlülüğü: 667

İlliyet: 886

     -farazi: 886

     -uygun: 886

İngiliz hukuku: 79

Inns of court law school: 80, 194

İnsan hakları:

     -enstitüsü: 51

     -evrensel bildirgesi: 51

İstanbul Barosu Cemiyeti: 829

İş sahibinin meslektaşlarına saldırısını önleme yükümlülüğü: 563

İş sahibinin zarara uğraması: 876

İş sahibinin işi bir başka avukata vermesi: 401

        -ücretin belirlenmesi: 693

     -e eleman aldığını bildirme yükümlülüğü: 600

     -i başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip etme hakkı: 396

        -ücret hakkı: 695

        -avukatlık sözleşmesine göre: 397

        -vekalet sözleşmesine göre: 396

     -i özenle yerine getirme borcu: 426

     -i ret hakkı: 354

     -i ret yükümlülüğü: 484

        -avukatın yolsuz ve haksız bulduğu işi ret yükümlülüğü: 485

        -Hakim veya savcı ile hısımlık veya evlilik durumunda işi ret yükümlülüğü: 497

        -önceden yargıç, savcı, hakem veya memur olarak el koyduğu işi ret yükümlülüğü: 495

        -zıt çıkar nedeniyle vekalet alamama yükümlülüğü: 487

            -aynı uyuşmazlıkta çıkarları çatışanları temsilden kaçınma yükümlülüğü: 488

           -taraf değiştirmekten kaçınma yükümlülüğü: 491

     -i stajyerle veya sekreterle takip hakkı: 371

     -i sonuna kadar takip yükümlülüğü: 543

     -i talimatlara uygun yerine getirme borcu: 431

     -ten yasaklama: 1013

     -kararları: 1013

        -nın hükümleri: 1016

        -nın kaldırılması: 1016

        -nın zorunlu olduğu haller: 1015

İşçi alacağı davalarında ücret: 776

İşçi Avukat: 69

İşkencenin İzlenmesi Komitesi: 43

İşten yasaklanmış avukatın avukatlık yetkilerini kullanması: 933

İtiraz: 49

İvazlı sözleşme: 297

– K –

Kadastro davalarında ücret: 786

Kadı: 82

Kağıt Kavafı: bkz. ayak kavafı: 85

Kamu:

     -görevi: 116

     -görevlisi: 120

     -hakları: 56

     -özel nitelikli: 56

     -genel nitelikli: 56

     -hizmeti: 118

Kamulaştırmalaştırmasız el atma davalarında ücret: 785

Kara Avrupası avukatlık anlayışı: 67

Karadeniz Barolar Birliği: 859

Karşı tarafın avukatıyla görüşme yükümlülüğü: 564

Karşılık dava: 773

     -da ücret: 773

Katma Değer Vergisi: beyannamesi verme ve vergisini yatırma yükümlülüğü: 595

Kendi düzenlediği bir belgenin geçersizliğini ileri sürememe yükümlülüğü: 498

Klasik avukatlık anlaşışı: 67

Kıta Avrupa’sı Avukatlık Anlayışı: 67

Kira tespiti davalarında ücret: 757

Kişi hakları: 55

Kral Philippe VI: 81

Konsolosluk mahkemeleri: 86

Kötüniyetli dava açma: 793

Koruyucu haklar: 56

Kovuşturma: 945

     -izni: 945

     -kararı: 946

– L –

Law Society: 194

Legal Practice Course: 194

Legographes: 74

Levha

     -ya yazılma: 569

Litailer: 73

Lonca anlayışı: 62

– M –

Magna Carta: 51, 79

Mahkemelerce hükmedilecek avukatlık ücreti: 704

     -avukata ait oluşu: 713

     -hükmedilecek ücretin miktarı: 711

     -kamu avukatları yönünden değerlendirilmesi: 720

     -KDV yönünden değerlendirilmesi: 727

     -stopaj yönünden değerlendirilmesi: 727

     -ücret belirlemede dayanak: 710

Mali sorumluluk sigortası: 905

Manevi

     -tazminat davası: 758

     -ücret: 758

Marka vekili: 180

Mavi kart: 187

Mecburi Müdafilik: 66

Mecelle: 85

Mekteb-i

     -Hukuki Sultani: 87

     -Küzat: 86

     -Nüvvap: 86

Merdiven sistemi: 1009

Meslek sırrı: 473

         -nın açıklanması suçu: 911

     -i dayanışma yükümlülüğü: 554

     -i sorumluluk sigortası: 905

     -onuru ile birleşmeyen işler: 239

     -vakarı: 465

Meslek itibarına uygun davranma ve yaşam sürme yükümlülüğü: 465

Mesleğe yakışır kılık kıyafetle görev yapma yükümlülüğü: 537

Mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işini tam bir sadakatle yürütme yükümlülüğü: 458

Meslektaşları hakkında küçük düşürücü görüş açıklamama yükümlülüğü: 566

Meslektaşına dilekçe ve belge örneği verme yükümlülüğü: 556

Meşru müdafaa: bkz. haklı savunma

Milletvekili: 236

Muallimhane-i Nüvvap: 86

Muhamat Yasası: 93

Muhtasar beyanname: 596

Müdafi:

     -nispi zorunlu: 65

     -mutlak zorunlu: 65

     -lik yapma görevi: 590

     -lik ücreti: 591

– N –

Nafaka davalarında ücret: 755

Navi: 81

Nispi olumsuz koşul: 252

Nispi zorunlu müdafilik: 66   

Nizamiye mahkemesi: 86

– O-Ö –

Objection: 49

Onur içinde görev yapma yükümlülüğü: 448

Orator: 76

Ordo: 77

Ortak avukatlık bürosu: 1033

     -çalışma: 1043

     -konusu: 1048

     -lar kurulu: 1056

     -lık payı: 1060

     -lık sözleşmesi: 1046

     -lık süresi: 1051

     -lık ünvanı: 1049

     -lıkta uyuşmazlığın çözümü: 1068

     -lıktan çıkma: 1061

     -lıktan çıkarılma: 1062

     -lığın sona ermesi: 1063

     -lığın tasfiyesi: 1067

Ortaklığın giderilmesi davalarında ücret: 769

Ölüm: 341

     -avukatın: 342

     -iş sahibinin: 341

Önleyici haklar: 56

Önüne geçilen illiyet: (bkz.farazi illiyet)

     -Özen yükümlülüğü: 427

Özen borcu: 419

Özel nitelikli kamu hakları: 56

Özlü konuşma: bkz. Belagat

– P-R –

Patrisien: 76

Peşin ücret: 686

Petition Of Rights: 51

Plebisien: 76

Procuratori: 188

Rechtsanwalt: 70

Rekabet: 513

     -hakkı: 513

     -yasağı: 514

Reklam: 513, 515

     -yasağı: 519

     -yönetmeliği: 528

Ruhsatname: 261

Rüçhan hakkı: 702

– S-Ş –

Sadakat yükümlülüğü: 458

Savunma:

     -dokunulmazlığı: 55, 138 vd.,

     -hakkı: 48, 57, 379

     -dar anlamda: 49

     -geniş anlamda: 48

Sendikanın dava açma yetkisi: 178:

Serbest meslek: 125

     -faaliyeti: 125

     -kazanç defteri: 594

     -ücret makbuzu: 595

Seri davalarda ücret: 777

Serjeant: 80

Serpuş: 94

Sert Anayasa: 53

Sır: 470

Sır saklama yükümlülüğü: 471

Sır saklama yükümlülüğünden kurtulma: 481

     -haklı bir çıkarın bulunması: 482

     -iş sahibinin oluru: 481

     -Yasa ve meslek kurallarındaki ayrık durumlar: 483

Sırrın korunması: 472

Sigortalı çalıştırma halinde bildirim yükümlülüğü: 599

Soliciator: 70

Solon yasası: 76

Sorumsuzluk anlaşması: 894

Sosyal hukuk devleti: 50

Sosyal güvenlik Kurumu: 598

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu: 408

Sosyal ve dayanışma fonu: 197

Sözleşmeye dayalı sorumluluk: 870

Staj: 190 vd.

     -amacı: 199

     -bitim belgesi: 190

     -kredi yönetmeliği: 217 vd.

     -kredisi: 213

     -listesi: 201

     -sınav protokolü: 222

     -sosyal güvenliği: 207

     -yapılışı: 201

     -yönetmeliği: 201

Staj yapmadan avukat olabilme: 219

Stajyer avukat: 201

Stopaj: 597

Sulh halinde ücret: 732

Synagore: 74

Sübjektif haklar: 56

Sübjektif Kamu Hakları: 56

Şeriat: 82

Şer’i mahkeme: 82

Şer’i kural: 82

– T –

Tahkim: 795

     -ücret: 795

Tahliye davalarında ücret: 757

Tam iki taraflı sözleşme: 301

Tanık: 372

     -lık 371

     -lıktan çekinme hakkı: 372

Tazmin borcunun hesaplanması: 891

Tebligat yapabilme hakkı: 368

Tefrik Meclisi: 95

Tek taraflı irade beyanı: 388

Tekel hakkı: Avukatlık Tekeli

Tekelci niteliği: 154

Teklif edilen işi reddediyorsa bildirme yükümlülüğü: 498

Temel hak ve hürriyetler: 55

Temiz ve açık hukuki ilişki kurma yükümlülüğü: 437

Temsil: 267

     -Doğrudan: 273

     -Dolaylı: 269

     -İradi: 270

     -Kanuni: 270

     -Vasıtalı: 268

     -yetkili: 268

     -yetkisiz: 273

Tespit davalarında ücret: 783

Teşhis işlemi : 63

Ticari faaliyet: 126

Ticari iş: 126

Ticari işletme: 126

Toplu avukat mahkemesi: 454

Toplu davalarda ücret: 777

Tüketici: 316

Tüketici Sözleşmesi: 315 vd.

        -Kapsamı: 317

        -nitelikleri: 317

     -tüketici işlemi: 315

Tüketici Mahkemelerinde ücret: 789

Türkiye Avukatlar Birliği: 846

Türkiye Barolar Birliği: 846

     -konumu: 851

     -Başkanı: 856

     -Başkanlık Divanı: 857

     -Denetleme Kurulu: 857

     -Disiplin Kurulu: 857

     -Genel kurulu: 853

     -Görevleri: 854

     -Konumu: 851 

     -Yönetim Kurulu: 855

     -nin bağımsızlığı: 852

Tüzel kişiliği olan avukatlık ortaklığı:

     -hukuki sorumluluk: 904

Tüzel kişiliği olmayan avukatlık ortaklığı: 1043

– U-Ü –

Uluslararası meslek örgütleri: 858

Uluslararası Barolar Birliği: 858

Uluslararası Avukatlar Birliği: 861

     -başkanlık konseyi: 862

     -genel kurulu: 862

     -yürütme kurulu: 863

Uygun illiyet: 886

Uzlaşma: 165

     -tutanağı: 168

     -nın hazırlanmasında ücret: 169

     -görüşmesi: 166

     -önerisi: 167

     -ücreti: 780

     -sağlama: 168

Ücret alacaklarında zamanaşımı: 824

Ücret uyuşmazlıklarında çözüm yöntemi: 799

     -görevli mahkeme: 803

     -yetkili mahkeme: 820

Ücretin başarıya göre değişkenliği: 634

Ücretsiz dava alma yasağı: 620

Üçüncü şahıs:

     -yararına avukatlık sözleşmesi: 327

Üst sınır: 613

– V –

Vekil: 280

     in hakları: 285

     -in yükümlülükleri: 280

     -in özen yükümlülüğü: 280

     -in sadakat yükümlülüğü: 282

Vekili muhassar: 85

Vekalet: 276

     -alt: 396

     -ikame: 397

     -ilişkisi: 276

     -sözleşmesi: 276

        -nin sona ermesi: 287

           -nin ögeleri: 277 vd.

Vekaletname pulu: 214

– Y –

Yabancı avukatlık ortaklığı: 186

Yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde ücret: 783

Yargıç ve savcılarla adalet hizmetinin gerektirdiği ölçülere uygun davranma yükümlülüğü: 549

Yargılamanın yenilenmesinde ücret: 775

Yasaklanmış hak: bkz. memnu hak

Yerleşim yeri: 225

Yemin: 261

Yetki belgesi: 367

Yetkisizlik halinde ücret: 759

Yıllık kesenek ödeme yükümlülüğü: 586

YÖDAK: 197

– Z –

Zamanaşımı:

     -avukatlık sözleşmesinde: 897

     -tazminat isteklerinde: 897

     -ücret alacaklarında: 824

     -vekalet sözleşmesinde: 897

     -nın başlangıcı: 899

Zararın doğum anı: 900

Zararın hesabı: 891

Zincirleme sorumluluk: 795

Zorunlu müdafilik: 66

Zorunluluk hali: 48

YASA MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ

ALMAN AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                151

2/1                             151

2/2                             151, 479

12/a                          262

43/a                          151

43/a-2                       478, 479

43/a-3                       466

43/b                          531, 532

44                              353

45                              500

50                              698

53                              571

55                              583

59                              1049

113                            151

114                            151

ALMAN USUL KANUNU

Madde                      Sayfa

78                              65

1961 ANAYASASI

Madde                      Sayfa

31                              55

122                            99

1982 ANAYASASI

Madde                      Sayfa

2                                223, 235, 405, 649, 714, 786

5                                235, 714

9                                801

10                              256-257

13                              235-256-257, 387

16                              185

20                              465

21                              472

22                              472

35                              786

36                              55-56-61-157-223, 660, 714

38                              399, 982

45                              387

48                              235-256-257, 649

70                              116-123

71                              116

74                              49, 962

108                            836

121/2                        116

125                            938

126/1                        116

126/3                        116

127/4                        116

128                            116

135                            124, 835, 837

135/II                       170

137/1                        116

138                            967

141                            216

146/2                        116

150                            101

152                            49

153                            803

174                            258

6325 SAYILI ARABULUCULUK KANUNU

Madde                      Sayfa

2/1-a                         781

2/b                             174-246

35                              247

353 SAYILI ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞ VE YARGILAMA USULÜ KANUNU

Madde                      Sayfa

85                              174

86                              174

3499 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                115-232

22                              96-115

23                              97-115

27                              1034

32                              1034

128                            608, 610

129                            608

131                            608

132                            608

133                            608

134                            608

135 vd.                     406

Geçici md.3             171

Geçici md. IV          172

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                62-119-125-201-221, 515, 549, 818, 913, 914

2                                104-119-181-251, 356, 361, 459, 610, 913, 919, 926

3                                106-107-185-189-222-225

3/d                             221

3/f                             236-252

4                                185-219-257-258

5                                108-173-225-226-228-237-252, 1005

5/a                             230-231-232-234, 971, 1006, 1007, 1014, 1016, 1018

5/b                             231-232-233

5/c                             235, 971

5/g                             250, 1066

6                                259

7                                259-260

8                                124-259

9                                106-259-261-262-264-265-266

10                              252

11                              106-154-201-210-225-236-240-241-243-245-248-249

12                              111-126-207-208-241-261, 600, 904

12/a                          241

12/b                          241

12/c                           236-243-244, 329, 730

12/d                          246, 782

12/e                           247

12/f                           247

12/g                           247-249

12/son                      171

13                              252-497, 584

14                              108, 225, 252, 253,

                                   254, 255, 256, 496

16                              207

17                              108-200, 583, 587

17/3                          584

19                              200, 583

20                              124

23                              201-203-208-213, 407, 976, 977

27                              106-111-125-217, 408, 417, 845

27/2                          217

27/3                          216

27/A                          106-107-217, 845

28-31                        107-222

29                              587

34                              304, 420, 426, 428, 457, 459, 461, 629, 701, 872, 953, 1022

34-65                        1002, 1008, 1009

35                              65, 106, 108, 155, 316, 164, 165, 167, 174, 181, 182, 243, 298, 299, 566, 782, 784, 914915, 919, 926, 974

35/A                          165-166-169, 780, 914

35/3                          67-157

36                              245, 371, 398, 477, 481, 959

37                              333, 352, 499, 584, 902, 959

37/2                          334, 354

37/son                      580

38                              324, 438, 461, 484, 486, 584, 793, 869, 959

38/A                          485, 486, 487, 794

38/B                          487, 488, 489, 493, 662, 1004

38/C                          495, 496

38/D                          498

38/E                          563

39                              503, 698, 960

40                              307, 897, 898, 900, 901, 993

41                              305, 337, 388, 389, 390, 392, 652

41/1                          902

42                              334, 341, 580, 581, 582, 687, 688, 1067

42/son                      583

43                              111-119-241, 504, 507, 507

43/son                      505, 580

43-45                        960

44                              243, 464, 524, 694, 1034, 1036, 1043, 1045

44/A                          1043

44/B                          1044, 1065

45                              407, 600

46                              356, 364, 371

47                              510, 511

48                              155, 325, 511, 521, 928, 929

49                              174, 537, 539

51                              325, 548

52                              122, 502, 503, 959

53                              431, 434, 960

55                              325, 518, 523, 528, 928, 959

56                              109-216, 366, 398, 930, 932, 933

56/3                          368

56/4                          370

57                              123-174, 375

58                              109-134-136-137-174, 935, 937, 939, 940, 943

58/2                          150

58-60                        950

59                              174, 939, 945

60                              174

61                              109, 137, 174, 950

62                              109, 174, 916, 916, 917, 918, 919, 924

63                              65, 109, 155, 163, 299, 300, 330, 569, 570, 933, 934, 977

63/II                         182

64                              483, 590, 978

65                              107, 110, 174, 378, 586, 587, 588, 986

66                              385, 978

68                              385

69                              852

71                              124, 185, 232, 251, 570, 588, 1066

72                              111, 185, 232, 238, 240, 345, 587, 1007, 1067

72/a                          250, 538, 1066

72/b                          238, 1066

72/c                           570, 1066

72/d                          1066

72/3                          588

73                              111, 587, 588, 627, 628, 845, 1067

74                              124-231-233-234, 1005

75                              571

76                              104, 837, 914

76/son                      842

77                              124-225

78                              987

79                              856

80                              378

81/2                          586

85                              573

86                              589

90                              378

91                              90

95                              570, 579,

95/5                          629, 803

95/21                        842

96                              107

103                            378

106                            989

107                            987

108                            378

109                            851, 852, 914

110/17 avukatlık kanunu yönet  104, 853

114                            379

118                            379

121                            222

129                            379, 630

133                            379

134                            379, 404, 426, 538, 560, 953, 976, 998, 1012, 1022

135                            538, 972, 998, 999, 1012, 1066

135/4                        581

135/5                        581

136                            971, 1003, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012

136/1                        487, 1005, 1008

137                            379, 977, 991, 994

138                            977

139                            981, 990

140                            950, 963, 964, 966, 969, 970, 973, 995, 1012, 1027

140/son                    967, 970

141                            979, 987, 988, 1026, 1027

142                            124

143                            984, 985

144                            380

144/1                        991

144/2                        992

144/3                        998, 1026

147                            996

150                            110, 997

153                            330, 581, 933, 934, 966, 1012, 1014

154                            1015

154/son                    1015

156                            1016

157                            124

158                            968, 970, 973, 1003, 1007

159                            1028, 1029, 1030

160                            1018

161                            986

161/son                    962

163                            293, 294, 295, 302, 308, 544, 545, 609, 610, 611, 627, 636, 895

163/1                        302

164                            107, 298, 300, 301, 303, 309, 461, 510, 604, 605, 609, 610, 613, 621, 627, 634, 636, 645, 656, 648, 650, 651, 652, 672, 679, 713, 746

164/2                        614, 634, 702

164/4                        695, 739, 740, 741, 744, 746, 747, 763, 783

164/Son                   670, 671, 676, 714, 730, 740, 741, 819

165                            718, 734, 735, 736, 738, 739, 743, 744, 746, 782, 796

166                            341, 701

167                            105, 106, 800, 801, 803, 1068

168                            612, 711, 712, 713, 763

168/2                        111, 785

169                            711

171                            284, 294, 298, 335, 345, 393, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 445, 543, 544, 547, 622, 797, 904

171/3                        904

171/son                    696

172                            401, 404, 558, 560, 561, 694

173                            294, 335, 622, 685, 686, 688, 689, 693

173/2                        691, 693

173/son                    691

174                            353, 388, 389, 431, 547, 612, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 680, 685

174/2                        665, 797

174/3                        686

175                            545

176                            381

179                            334

179/3                        354

180                            107, 814

181                            381

182                            111-224

186                            110, 408, 413, 598

187                            110, 413

188                            100-110, 598

191                            110, 413, 598

193                            407

Ek md. 1                  161-170-171, 975, 1002

Ek md.3                   110

Ek md.4                   100-124

Geçici md.8             189

Geçici md.10           849

Geçici md.12           172

Geçici md. 13          172, 975

Geçici md.17           173-222, 976

Geçici md.20           222-243

Geçici md 22           587

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Madde                      Sayfa

6                                52, 993

10                              520

AVUSTURYA USUL KANUNU

Madde                      Sayfa

27                              65

BANKALAR KANUNU

Madde                      Sayfa

3/8                             363

22                              363

BELÇİKA USUL KANUNU

Madde                      Sayfa

437/4                        151

BİLGİ EDİNME KANUNU

Madde                      Sayfa

5                                364

818 SAYILI  BORÇLAR KANUNU

Madde                      Sayfa

19                              610, 624

20                              309, 310, 610

34                              271, 388

60/2                          901

99                              895

159/2                        673

161/son                    777

169                            441

321                            422

325                            682, 777

384                            276

386                            276, 659, 903

387                            903

388/I                         903

389                            276, 432, 903

390                            276, 422, 561, 563, 903

392                            276, 441, 900

395/II                       903

396                            287-288

396/I                         659

397                            341

398                            393

506                            396

508                            304

BULGAR AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

68                              957

70                              957

CEZA MUHAKEMELERİ  USULÜ KANUNU

Madde                      Sayfa

137                            155

406                            768

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Madde                      Sayfa

2                                946

2/e                             945

2/f                             945

15/1-b                       939

22-32                        989

126                            138

130                            135, 943, 944

135                            138

141                            767

147                            63

148                            63

149                            57-63

150                            63, 121, 334, 590, 591, 708

150/1                        162

150/2                        162

150/3                        162

152                            489

153                            63, 359, 365

154                            63

156                            591

161/2                        937

170                            942, 947, 950

171                            949

174                            950

175                            950

188/1                        121

203                            150

204                            150-162

206                            943

218                            943

223                            966

231                            230-231, 971, 1006, 1007

252                            781

253                            162, 351, 331

254                            351, 781

255                            351, 781

260                            948

268                            948

303                            704

309                            942

324                            704

5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNU

Madde                      Sayfa

24                              163, 351

DOĞU RUMELİ VİLAYETİNE AİT AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

16                              1034

İCRA VE İFLAS KANUNU

Madde                      Sayfa

38                              351

59                              704

4857 SAYILI İŞ KANUNU

Madde                      Sayfa

8                                311

11                              684

32                              604

FRANSIZ AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                151

3                                262

23                              956

FRANSIZ İNSAN VE VATANDAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ

Madde                      Sayfa

1                                51

7                                51

8                                52

9                                52

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

Madde                      Sayfa

65/2                          125, 729

85                              597

94/1                          596

94/5                          597

116                            597

120                            596

FEDERAL AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

51                              1039

53                              906

59/a                          1039

59/f                           1056

59/g                           1052

59/h                          1064

59/j                           1059

59/i                            1058

59/k                          1049

FİNLANDİYA AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

Bölüm 5                   151, 480

HARÇLAR KANUNU

Madde                      Sayfa

28                              922

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

Madde                      Sayfa

2                                814

3                                764

6                                821

7                                821

10                              822

17                              823

18                              821

19                              823

36                              572

57                              777, 778

58                              778

61                              155-161

65                              301

66                              301

67                              274, 301

68                              389

73                              545

74                              167-177

76                              270, 333

77                              395

79                              150

79/2                          161-162

80                              161

81                              305, 388, 393, 395

82                              305, 337, 394

106                            783, 891

121                            557

132                            773

137                            166

150                            556, 761

151                            150

166                            773

167                            773

188/3                        169

199                            563

200                            734

245                            245

249                            473, 481

262                            150

266                            246

297                            774, 776

307                            750

308                            753

309                            750

312                            750, 753

313                            167, 732, 736

314                            733

315                            733, 737

316                            444

318                            759, 760

320                            759

323                            704, 730, 776, 795

326                            704

329                            486, 704, 794

330                            704, 706

332                            708

334                            381, 383

340                            383

374                            775

377                            775

380                            775

400                            783

407/444                   805

412                            804

436                            795

527                            801

529                            801

532                            801

533/1                        801

536                            801

İCRA İFLAS KANUNU

Madde                      Sayfa

38                              169

40                              726

143                            250

182                            250

269                            757

272                            757

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

Madde                      Sayfa

20                              363

31/1                          704

38                              773

53                              775

55                              775

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

Madde                      Sayfa

10                              52

11                              52

25/1                          405

İŞ KANUNU

Madde                      Sayfa

8/1                             290

İTALYAN AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

67                              583

KADASTRO KANUNU

Madde                      Sayfa

16                              787

31                              618

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

Madde                      Sayfa

4                                179

19                              179

KAMULAŞTIRMA KANUNU

Madde                      Sayfa

31                              614, 615, 616

31/c                           615

31/e                           616, 617

32                              614, 615, 869

33                              615, 617

34                              618

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Madde                      Sayfa

1/1                             595

8                                595

10                              595

25                              595

41                              595

46                              595

LÜKSEMBURG AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                152

MACAR AVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

3                                152

8                                479

MECELLE

Madde                      Sayfa

1449                         87

1451                         87

1459                         88

1516                         88

1519                         88

1520                         88

460 SAYILI MUHAMAT KANUNU

Madde                      Sayfa

2                                94-199

3                                829

7                                94

10                              607

13                              94, 537

NOTERLİK KANUNU

Madde                      Sayfa

54                              362

55                              362

2559 SAYILIPOLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU

Madde                      Sayfa

EK 6                          63

9/7                             136

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                514

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ  SÖZLEŞMESİ KANUNU

Madde                      Sayfa

26                              178

3568 SAYILI
SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR KANUNU

Madde                      Sayfa

2                                174

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Madde                      Sayfa

35                              269

 

SLOVENYAAVUKATLIK KANUNU

Madde                      Sayfa

3                                152

6                                480

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

Madde                      Sayfa

86                              407, 413

Geçici 20                  407

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Madde                      Sayfa

3                                413

4                                413, 414, 598, 599

8                                415, 599

9                                600

11                              599

15                              415

16                              415

18                              415

30                              416

41                              416

60                              211-212

61                              212

79                              599

80                              415, 599

81                              599

82                              211, 416

86                              600

87                              600

88                              600

106                            413, 598

TEBLİGAT KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                368

7                                368

11                              369, 391

21                              370

35                              456, 979, 1021

36                              369

38                              369

59                              369

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU

Madde                      Sayfa

21                              166

22                              166

23                              166

69                              166

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                315

2                                315

3                                315

13                              320

15                              315

33                              316

16                              514

66                              789, 816

68                              816

70                              789, 790, 816

83                              815

6098 SAYILI  TÜRK BORÇLAR KANUNU

Madde                      Sayfa

1                                322, 499, 868

2                                322, 323, 331

6                                499

26                              323, 616, 623, 625, 724

27                              309, 324, 484, 511, 615, 616, 624, 724

28                              624, 634, 772

30                              624

33                              273

34                              273

36                              273, 624

37                              273, 624

39                              623

40                              267-268

42                              270-272-273

43                              338

44                              273

45                              272

47                              273

48                              268

49                              874

52                              892, 893

58                              55, 473

64/2                          48

72/1                          901

74                              884

89                              822

100                            703

114                            884

115                            895, 896

117                            825

136                            339

147                            306, 824

162                            795

162/2                        735

182                            644

396                            388, 389, 871

400                            422

408                            682

416                            240

430                            685

470                            292

502                            276-278-279-290-300, 306, 796

503                            279, 498, 499

504                            270-280, 303

505                            282-283, 423, 424, 432, 870, 873

506                            428, 427-282, 421, 422, 424, 663, 870

507                            284, 424, 425

508                            284-285, 425, 426, 441

509                            285, 426

511                            660, 795

512                            278-283-287-288, 305, 388, 389, 392, 423, 656, 658

513                            289, 338, 341, 344

514                            289

532                            268

621                            1051

623                            1051

624                            560

625                            560

644                            176-245

765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

Madde                      Sayfa

146-150                   475

198                            472

230                            426, 916

240                            426, 916

266                            376

267                            376

268                            376

269                            376

279                            918

294                            490, 911, 916

294/2                        491

295                            911, 916

486                            139-145-148

488                            477

5237 SAYILI  TÜRK CEZA KANUNU

Madde                      Sayfa

5                                227, 911, 917

6                                131-143, 475, 911, 912

6/c                             120, 319, 911, 914, 915, 918

6/d                             120, 913

25/1                          48

25/2                          48

26/1                          139

31                              1016

33                              1016

40                              1016

51                              1012

53                              108-226-230, 330, 934

53/1-e                       229

53/2                          229

66                              1029, 1030

75                              768

81                              377

86                              377

94                              120, 377, 915

102                            1030

104                            1030

109                            377

121                            228-229

125                            139-143-149, 377, 543

128                            138-139

131                            477

134                            472

137                            472, 915

151                            475

155                            915

158                            915

204                            915, 932

232                            1016

239                            915

257                            122-131, 426, 446, 916, 917, 920, 923, 924, 925, 931

258                            475, 915

265                            377

277                            377

279                            475, 913, 915

281                            149

282                            149

283                            149

284                            149

326                            226

513                            346

TÜRK MEDENİ KANUN

Madde                      Sayfa

2                                287, 611, 625, 744, 869

9                                158, 324

10                              302

15                              324

16                              325

19                              225, 821

24                              473

38                              389, 390

49                              160

102                            176

105                            176

166/son                    486

175                            755

182                            755

193                            176

197                            755

342                            269

364                            755

403                            269

404                            159

405                            159-249

406                            159-249

407                            159-249

408                            159-249

429                            158

593                            176

634                            245

640                            269

650                            492

753                            48

851/2                        699

950                            697

953                            697

950-953                   697

2527 SAYILI TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MESLEK VE SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL KURULUŞ VE İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE İLİŞKİN KANUN

Madde                      Sayfa

3                                186

TÜRK TİCARET KANUNU

Madde                      Sayfa

11                              239

12                              249

12/5                          249

12/9                          239

15                              239

41                              1050

49                              1050

52-55                        1050

55                              514

272                            245

274                            176

275                            176

277                            176

332                            164

536                            176-245

643                            245

1473                         907

1474                         907

4954 SAYILI TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

Madde                      Sayfa

5/1                             206

26                              206

29                              206

30                              206

VERGİ USUL KANUNU

Madde                      Sayfa

5                                363

42                              596

103                            596

153                            594

155/4                        594

156                            594

157                            594

160                            594

161                            594

168                            594

172/5                        594

236                            594

237                            594

403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

Madde                      Sayfa

28                              187

29                              187

4208 SAYILI KANUN

Madde                      Sayfa

5                                483

6                                265

15                              263

ALMAN MESLEK KURALLARI TÜZÜĞÜ

Madde                      Sayfa

2                                478, 483

3                                501

6                                531, 533

PARİS BAROSU İÇ TÜZÜĞÜ

Madde                      Sayfa

1/1                             151

1/3                             151

2/1                             479

2/2                             479

2/3                             479

4                                501

8-4                             566

9/1                             561

34                              557

43                              573

TEBLİGAT TÜZÜĞÜ

Madde                      Sayfa

55                              1021

1876 TARİHLİ NİZAMİYE MAHKEMELERİ DAVA VEKİLLERİ HAKKINDA TÜZÜK

Madde                      Sayfa

30                              829

40                              829

AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELİĞİ

Madde                      Sayfa

6                                1051

10                              1053

12                              1046

12/A                          1047

12/R                          1063

13                              1047, 1050

14                              1051

16                              1060, 1062

18/m                         1065

25                              1060

26                              1062

29                              1067

31                              1057

33                              1057

34                              1057

35                              1057

36                              1057

37                              1057

ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

Madde                      Sayfa

5                                382

6                                382

8                                814

10                              381

12                              381

AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİ

Madde                      Sayfa

1                                200

3                                224

4                                200

4/A                            424

4/g                             251

5                                583

6                                251

13                              208

15                              202

17                              204-205

18                              201-202, 977

18/2                          976

22                              205

25                              976, 977

29                              224

AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Madde                      Sayfa

7                                593

8                                593

9                                593

13                              261

14                              1049

15                              181

18                              366, 368

20                              539, 540

21                              385

29                              838

30                              839

51                              1054

51/d                          992

52-56                        840

61                              857

63                              976

64                              962

65                              962

65/son                      962

67                              980

69                              386, 387

70                              386

71                              1021

72                              981

74                              172

75                              173

REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

Madde                      Sayfa

1                                528

2                                528

4                                505

5                                529

6                                527

8                                528

9                                527

STAJ KREDİ YÖNETMELİĞİ

Madde                      Sayfa

12                              218

16                              219

18                              218

19                              218

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Madde                      Sayfa

104                            166

1874 DAVA VEKİLLERİNİN İMTİHANINA DAİR NİZAMNAME

Madde                      Sayfa

20                              607

MESLEK KURALLARI

Madde                      Sayfa

2                                150

3                                204, 461, 463, 642, 1022

4                                463, 465, 542, 976, 1022

5                                468, 469, 542, 543, 569, 976, 1008, 1009

6                                542, 567, 569, 1008, 1009

7                                518, 523

7/Ç                            1044

8                                518, 523

9                                458

10                              460

13                              571

14                              584

15                              571

17                              553

18                              495

19                              497, 585

20                              538, 539, 993

21                              374, 572

23                              573

23/1                          573

25                              450

26                              574

27                              567, 568, 1009

27/1                          567, 569

27/2                          574, 575, 576, 578, 579, 1008, 1010

28                              593

29                              582

30                              554, 556

30/2                          555, 556

30/3                          556

31                              564, 565

32                              555, 556, 557

33                              204

36                              493

36                              487, 493

37                              373, 478

38                              333, 352, 499, 652, 656, 902

39                              404, 558, 559, 560, 562

41                              439

42                              439, 688, 689, 690

43                              700

45                              431, 700

47                              579

ALMAN MESLEK KURALLARI

Madde                      Sayfa

11                              447

12                              565

15                              462

AVRUPA BİRLİĞİ AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

Madde                      Sayfa

2.3                             480

4.3                             550

4.4                             550

AMERİKA BAROSU MODEL KURALLARI

Madde                      Sayfa

5                                1042

BERN KANTONU AVUKATLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI

Madde                      Sayfa

19                              642

22                              689

BERN KURALLARI

Madde                      Sayfa

11                              550

31                              565

32/2                          557

VOD KANTONU MESLEK KURALLARI

Madde                      Sayfa

8                                550

15                              557

35                              562

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Madde                      Sayfa

1                                611, 754, 783

2                                546, 710, 772, 775, 797

3                                618, 640, 712, 765, 766, 770, 772

4                                712, 779

6                                749, 750, 763, 790

 

 

 

 

 

 

 

MAHKEME

TARİH

ESAS NO

KARAR NO

SAYFA NO

ANAYASA MAHKEMESİ

04/02/1964

1964/161

1964/11

254

ANAYASA MAHKEMESİ

22/12/1964

1963/166

1994/76

58

ANAYASA MAHKEMESİ

21/01/1971

1969/33

1971/7

117, 189

ANAYASA MAHKEMESİ

25/05/1976

1976/1

1976/28

57

ANAYASA MAHKEMESİ

02/06/1977

1997/43

1997/84

563

ANAYASA MAHKEMESİ

01/03/1985

1984/12

1985/6

589

ANAYASA MAHKEMESİ

26/11/1986

1985/8

1986/27

57

ANAYASA MAHKEMESİ

04/06/2003

2002/132

2003/48

123

ANAYASA MAHKEMESİ

03/03/2004

2003/98

2004/31

803

ANAYASA MAHKEMESİ

10/07/2004

2003/98

2004/31

105

ANAYASA MAHKEMESİ

15/02/2006

2002/48

2006/22

217

ANAYASA MAHKEMESİ

07/02/2008

2005/128

2008/54

648

ANAYASA MAHKEMESİ

01/10/2009

2009/67

2009/119

257

ANAYASA MAHKEMESİ

01/10/2009

2008/73

2009/120

387

ANAYASA MAHKEMESİ

15/10/2009

2007/16

2009/147

119, 224

ANAYASA MAHKEMESİ

14/01/2010

2009/27

2010/9

59

ANAYASA MAHKEMESİ

28/12/2013

2012/116

2013/32

235

ANAYASA MAHKEMESİ

13/11/2014

2013/95

2014/76

786

MAHKEME

TARİH

ESAS NO

KARAR NO

SAYFA NO

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU

13/04/1949

1949/1

1949/6

851

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU

14/02/1992

1991/3

1992/2

256

 

 

 

 

 

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

29/12/1926

1926/1

1926/1

770, 772

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

22/02/1941

1938/20

1941/87

343

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

14/04/1954

1953/4

1954/14

765

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

27/06/1956

1956/2

1956/14

765, 766

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

29/05/1957

1957/4

1957/16

708

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

04/02/1959

1959/14

1959/6

301, 332

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

24/04/1967

1967/12

1967/3

762

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

22/01/1973

1972/7

1973/1

769

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

25/04/1975

1975/217

1975/9

759

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KURULU

23/02/1976

1976/7

1976/6

710

 

 

 

 

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

26/06/1963

1963/1-53

1963/60

709

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

22/12/1965

1965/4-468

1965/780

503

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

28/02/1968

1966/3-179

1966/110

641

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

28/02/1968

1966/4-1015

1968/117

666

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

20/04/1968

1967/3-327

1968/271

757

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

11/01/1969

1968/3-720

1969/29

757

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

01/07/1972

1972/4-233

1972/693

433

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

28/10/1972

1972/4-327

1972/884

740

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

09/06/1976

1974/13-787

1976/2187

703

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

22/09/1976

 

1976/2553

290

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

01/10/1976

1976/3-1941

1976/2594

774

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

13/04/1977

1977/9-1635

1977/355

312

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

21/02/1979

1977/3-741

1979/163

711

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

30/01/1981

1981/3-47

1981/39

667

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

10/03/1982

1979/4-1468

1982/259

739

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

10/11/1982

1981/4-68

1981/878

674

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

23/03/1983

1983/4-562

1983/156

545

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

22/06/1983

1980/4-2329

1983/699

742

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

14/02/1986

1984/11-582

1986/135

178

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

04/04/1986

1986/14-172

1986/368

343

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

04/02/1987

1987/13-158

1987/57

439

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

15/04/1987

1987/3-413

1987/325

804

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

23/09/1987

1987/3-186

1987/957

666

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

03/02/1988

1988/14-816

1988/76

343

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

26/09/1990

1990/3-268

1990/430

684

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

22/05/1991

1991/13-183

1991/282

611, 637

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

16/02/1994

1993/13-810

1994/60

740, 741, 749

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

08/06/1994

1994/9-319

1994/386

179

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

13/04/1997

1997/13-3520

1997/89

312

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

21/03/2001

2001/4-258

2001/276

899

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

26/12/2001

2001/4-1096

2001/1188

55

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

11/12/2002

2002/10-1039

2002/1040

711

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

11/12/2002

2002/18-1073

2002/1058

711

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

02/04/2003

2003/19-265

2003/267

214

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

23/06/2003

2003/19-265

2003/267

632

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

02/07/2003

2003/12-442

2003/445

369, 392, 872

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

03/11/2003

2003/13-640

2003/647

822

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

10/03/2004

2004/13-68

2004/139

897

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

24/03/2004

2004/1-158

2004/163

705

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

24/03/2004

2004/3-161

2004/164

869

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

07/04/2004

2004/12-213

2004/215

715, 716

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

28/04/2004

2004/12-232

2004/243

729

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

09/06/2004

2004/12-320

2004/345

810

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

13/10/2004

2004/15-481

2004/525

716

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

30/03/2005

2005/2-174

2005/216

761

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

06/04/2005

2005/3-169

2005/235

705

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

06/04/2005

2005/21-187

2005/242

762

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

26/04/2006

2006/13-245

2006/236

639

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

11/10/2006

2006/13-610

2006/639

664

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

07/11/2006

2006/13-828

2006/818

425

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

14/02/2007

2007/13-43

2007/73

662

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

11/04/2007

2007/13-198

2007/199

872

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

09/05/2007

2007/13-247

2007/262

811

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

30/05/2007

2007/13-405

2007/313

403

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

03/10/2007

2007/13642

2007/704

876

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

24/10/2007

2007/13-751

2007/756

880

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

12/03/2008

2008/12-256

2008/237

623

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

04/02/2009

2009/18-26

2009/51

767

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

27/05/2009

2009/13-163

2009/222

675

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

10/06/2009

2009/1-169

2009/250

764

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

15/07/2009

2009/13-290

2009/350

662

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

14/10/2009

2009/18-364

2009/428

761

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

25/11/2009

2009/4-453

2009/553

834

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

03/11/2010

2010/13-571

2010/550

287, 709

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

03/11/2010

2010/10-550

2010/561

785

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

29/09/2010

2010/14-386

2010/427

879

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

25/05/2011

2011/11-186

2011/352

761

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

03/10/2011

2010/10-550

2011/561

632

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

14/12/2011

2011/11-779

2011/786

345

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

01/02/2012

2012/19-60

2012/45

392

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

15/02/2012

2011/12-694

2012/81

714

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

07/11/2012

2012/13-218

2012/759

736, 745, 749

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

20/02/2013

2012/13-690

2013/260

887

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

17/03/2013

2013/12-1470

2013/563

706

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

10/04/2013

2012/11-1334

2013/466

774

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

17/03/2013

2012/12-1470

2013/563

706

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

29/05/2013

2012/13-1609

2013/786

182

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

03/07/2013

2013/3-12

2013/1012

766

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

18/09/2013

2013/13-74

2013/1367

544, 654

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

06/11/2013

2013/3-56

2013/1525

877

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

26/02/2014

2013/13-218

2014/152

403

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

09/04/2014

2013/9-1039

2014/509

395

 

 

 

 

 

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

18/10/1991

1991/12317

1991/11703

950

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

02/10/1995

1995/11443

1995/12592

282, 423

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

03/04/2002

2002/3555

2002/4204

759

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

05/05/2006

2006/3593

2006/5238

705

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

08/10/2007

2007/7358

2007/9604

170

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

17/04/2013

2012/15731

2013/5820

441

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

10/06/2013

2013/7324

2013/9628

630

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

14/01/2014

2013/16977

2014/216

762

 

 

 

 

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

24/09/1971

1971/5626

1971/5290

392

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

26/04/1993

1993/3446

1993/4232

275

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

22/04/1993

1993/3771

1993/4141

755

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

03/07/1995

1995/8691

1995/7761

488

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

25/09/1997

1997/8170

1997/9552

275

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

10/07/2001

2001/8203

2001/10876

324

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

27/06/2002

2002/7610

2002/8567

214, 324

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

23/03/2009

2009/581

2009/5272

215

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

22/03/2010

2009/3747

2010/5470

214, 756

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

14/03/2013

2012/21314

2013/6993

756

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

16/04/2013

2012/25558

2013/10762

714

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

04/03/2014

2013/14609

2014/4572

496

 

 

 

 

 

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

31/10/1960

1960/6923

1960/5735

796

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

03/11/1964

1963/7547

1964/5694

661

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

27/12/1976

976/6318

976/8684

711

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

01/04/1985

1985/1810

1985/2157

822

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

09/09/1985

1985/2552

1985/5380

669

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

28/02/1986

1985/7687

1986/1497

880

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

17/03/1986

1986/1825

1986/2699

666

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

03/11/1986

1986/8875

1988/10023

253, 584

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

29/12/1997

1997/11339

1997/12497

497, 584, 669

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

15/03/2004

2004/2385

2004/2982

214

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

14/07/2005

2005/7644

2005/7978

214, 725

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

11/06/2009

2009/7997

2009/10103

899

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

27/05/2008

2008/6473

2008/9508

331

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

15/04/2009

2009/4096

2009/6726

737

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

04/10/2010

2010/13226

2010/16679

720

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

21/01/2013

2012/23365

2013/713

757

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

25/02/2013

2013/1320

2013/2925

613

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

16/01/2014

2013/15115

2014/363

723

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

05/02/2014

2013/16583

2014/1632

755

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

12/02/2014

2013/17765

2014/2065

755

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

04/03/2014

2013/19460

2014/3302

705, 722

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

20/11/2014

2014/9812

2014/15423

755

 

 

 

 

 

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

13/09/1958

1958/470

1958/5599

274

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

04/11/1958

1958/1069

1958/7234

487

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

21/11/1962

1962/1299

1962/11763

240

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

08/07/1964

1964/603

1964/6695

430

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

18/01/1965

1964/1513

1965/192

160

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

03/04/1965

1964/4256

1965/1871

346

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

03/03/1967

1967/989

1967/1906

346, 662

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

21/04/1969

1968/8844

1969/3944

510

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

08/07/1969

1969/6034

1969/6695

894

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

15/07/1969

1969/8940

1969/7053

655

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

03/04/1970

1970/4146

1970/3621

588

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

24/04/1970

1970/2024

1970/3489

624

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

01/10/1970

1970/6024

1970/6822

623

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

08/10/1970

1970/6597

1970/7071

668

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

23/11/1970

1970/2497

1970/8629

871

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

15/01/1971

1970/11331

1971/384

154, 824

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

26/02/1971

1970/12275

1971/1776

340

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

30/03/1971

1971/3817

1971/2991

344

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

10/05/1971

1971/2346

1971/4415

657

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

01/06/1971

1971/2458

1971/5407

668

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

26/06/1971

1970/10526

1971/1792

487

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

14/10/1971

1971/6046

1971/8444

691

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

21/12/1971

1971/9679

1971/10771

669

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

11/05/1972

1972/6256

1972/4484

644

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

04/01/1973

1972/4786

1973/61

661

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

08/05/1973

1972/12442

1973/5698

546

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

11/05/1973

1972/16114

1973/5936

709

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

22/05/1973

1972/13267

1973/6471

880, 892

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

09/10/1973

1972/9028

1972/8680

443, 894

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

09/11/1973

1973/10609

1973/9207

443, 662

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

22/02/1974

1973/3098

1974/865

895

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

10/10/1974

1974/11283

1974/14646

840

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

18.03/1975

1975/2551

1975/3454

573

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

15/09/1975

1975/6500

1975/9601

148, 667

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

23/09/1975

1975/6158

1975/10055

735

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

06/01/1976

1975/2076

1976/100

734, 735

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

13/01/1976

1975/2348

1976/332

644

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

08/04/1976

1975/7326

1976/1976

901

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

31/10/1976

1976/386

1976/10443

400, 695

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

25/11/1976

1976/10400

1976/10338

323

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

06/12/1976

1976/1604

1976/10590

613, 633

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

22/12/1976

1976/2850

1976/11209

670

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

24/12/1976

1976/3877

1976/11267

697

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

31/12/1976

1976/3776

1976/11706

636

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

10/04/1978

1997/3517

1978/4786

615

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

20/12/1978

1978/3672

1978/14532

742

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

09/01/1979

1978/2736

1979/68

328

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

22/02/1979

1979/1692

1979/2338

238

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

03/04/1979

1978/3978

1979/4513

641

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

19/11/1979

1979/7081

1979/12713

340, 344, 622

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

29/01/1980

1979/10780

1980/991

340, 344, 804

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

05/02/1980

1979/10104

1980/1334

615, 616

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

07/04/1980

980/194

980/4545

432, 446

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

11/02/1980

1980/19289

1980/1626

432

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

15/05/1980

1980/1600

1980/6365

287, 389, 653

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

05/12/1980

1980/11791

1980/14429

712

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

13/01/1982

1981/13609

1982/34

653

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

20/02/2003

2002/11248

2003/1558

1030

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

22/10/2007

2007/12205

2007/12650

819

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

13/07/2010

2009/12689

2010/8574

265

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

13/03/2013

2013/1216

2013/4565

764

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

27/02/2014

2014/48722

2014/37821

653

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

15/04/2015

2014/8991

2015/4786

901

 

 

 

 

 

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

10/10/2002

2002/12732

2002/14820

715

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

22/12/2014

2014/17429

2014/31147

735

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

31/03/2015

2014/22308

2015/6436

786

 

 

 

 

 

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

24/04/1956

1956/2933

1956/2894

770

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

11/06/1971

1971/2754

1971/2843

772

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

27/11/1986

1986/9447

1986/13591

769

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

16/01/1992

1992/16625

1992/408

770

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

12/07/1995

1995/7014

1995/7276

770

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

30/01/1996

1996/658

1996/833

770

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

30/10/2001

2001/9399

2001/8528

770

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

10/03/2003

2003/1142

2003/1221

770

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

01/03/2004

2004/1154

2004/1275

769

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

10/06/2004

2004/7234

2004/7764

705

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

21/11/2006

2006/8526

2006/11694

757

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

20/01/2014

2013/7156

2014/534

757

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

27/02/2014

2013/20792

2014/5394

786

YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

13/01/2015

2014/4460

2015/111

766

 

 

 

 

 

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

03/07/1970

1970/4305

1970/4183

255

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

26/06/1971

1971/9679

1979/1077

344

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

21/11/1991

1991/2752

9191/15242

585

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

18/03/2008

2007/5143

2008/1129

393

 

 

 

 

 

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

27/04/1982

982/1939

982/4823

488

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

22/06/1993

1993/5890

1993/7649

342

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

08/05/2008

2008/1597

2008/2554

753

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

15/04/2013

2013/1852

2013/5670

703

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

14/01/2013

2012/12827

2013/85

716

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

17/06/2013

2013/4195

2013/9316

719

 

 

 

 

 

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

25/01/1965

1965/281

1965/613

178

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

23/07/1970

1970/7205

1970/7888

342

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

11/11/1986

986/8794

986/10063

442

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

16/09/1997

1997/15015

1997/15492

178

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

11/03/2002

2002/4378

2002/3518

178, 711

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

15/09/2003

2003/15847

2003/14406

313

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

30/06/2005

2005/33336

2005/23372

811

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

23/06/2008

2007/42976

2008/17137

685

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

11/11/2008

2008/6307

2008/31013

179

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

13/07/2009

2008/876

2009/20602

314

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

11/02/2010

2008/17722

2010/3192

314

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

02/06/2011

2009/14325

2011/16460

776

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

13/09/2011

2011/41714

2011/30113

776

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

11/02/2013

2013/1694

2013/5101

774, 777

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

31/03/2014

2013/29996

2014/9598

813

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

14/04/2014

2014/1918

2014/12601

394

 

 

 

 

 

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

02/06/1981

1981/2162

1981/3567

640

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

17/03/2003

2003/165

2003/2024

728

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

 

2012/1795

2012/10684

777

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

10/05/2013

2012/11248

2013/9965

414, 812

 

 

 

 

 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

24/02/1975

1975/4888

1975/1242

342

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

24/02/1984

1984/893

1984/1015

177

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

09/11/1984

1984/5003

1984/5397

389, 653

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

02/07/1986

1986/3832

1986/4126

177

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

31/05/1990

1990/4080

1990/4364

177

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

25/01/1991

1990/8244

1991/219

178

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

15/03/2001

2001/429

2001/2307

880

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

04/10/2004

2004/277

2004/9264

709

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

10/03/2005

2005/8347

2005/9258

709

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

28/02/2013

2013/800

2013/3698

783

 

 

 

 

 

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

11/12/1987

1987/1050

1987/12928

633

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

31/10/1994

1994/13092

1994/13399

341

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

27/01/2003

2002/28777

2003/1195

711

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

29/03/2005

2005/506

2005/1568

391

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

20/03/2006

2006/2699

2006/5688

351

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

11/07/2006

2006/12239

2006/15277

351

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

25/05/2009

2008/18312

2009/22752

341

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

24/11/2011

2011/8341

2011/24346

714

 

 

 

 

 

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/05/1974

1974/1288

1974/1290

812

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/09/1974

1974/2403

1974/2144

657

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/09/1976

1976/8766

1976/7444

737

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

31/03/1977

1997/1216

1997/2764

636

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

07/05/1981

1981/1265

1981/3495

437

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/05/1981

1981/3284

1981/4008

437

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/10/1981

1981/5521

1981/6241

879

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/10/1981

1981/4763

1981/6621

402

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/11/1981

1981/6303

1981/7034

403

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/11/1983

1983/6279

1983/7796

641

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/07/1985

1985/1256

1985/4775

734

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/09/1985

1985/2552

1985/538

432

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/11/1986

1986/8879

1986/10023

497

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/11/1987

1987/4701

1987/5426

742, 747

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/03/1988

1988/637

1988/1801

442

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/07/1988

1998/2305

19988/3746

624

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/10/1988

1988/2395

1988/4071

441

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/03/1989

1988/5293

1989/1388

441

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/03/1989

1988/5926

1989/360

459

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/03/1989

1989/1687

1989/2019

444

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/11/1989

1989/4292

1989/6908

435

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/05/1990

1990/3498

1990/3509

674

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/10/1990

1990/1739

1990/6275

872

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/12/1990

1990/93391

 

441

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/02/1991

1990/7902

1990/1070

335, 427, 884

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/02/1991

1990/7629

1991/2297

343,344

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/03/1991

1990/8301

1991/2325

427, 872, 892

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/03/1991

1990/7510

1991/2429

327

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/03/1991

1991/8889

1991/3654

485, 511

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/04/1991

1991/1561

1991/4387

883

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/04/1991

1990/12818

1991/4545

698

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/03/1992

1992/3948

1992/4826

307,898, 899

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

20/04/1992

1992/3345

1992/4030

307, 656

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/04/1992

1992/3412

1992/3899

428,825

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/04/1992

1992/3147

1992/4041

439

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/05/1992

1992/1226

1992/4564

733

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/06/1992

1992/1902

1992/5282

326,690

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/06/1992

1992/4485

1992/5448

809

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/06/1992

1992/1432

1992/8471

327

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/07/1992

1992/4521

1992/6244

741

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/09/1992

1992/8783

1992/6327

633

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/09/1992

1992/5040

1992/152

403

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/10/1992

1992/6246

1992/7883

671

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/01/1993

1993/297

1993/377

741

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/01/1993

1992/9846

1993/530

678

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/02/1993

1992/9968

1993/955

899

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/03/1993

1993/20121

1993/4188

886, 888

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/04/1993

1993/1285

1993/2785

727

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

20/04/1993

1993/1381

1993/3362

668

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/04/1993

1993/3419

1993/3651

391,653

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/05/1993

1993/2021

1993/4188

391

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/05/1993

1993/3121

1993/4224

327

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/09/1994

1994/6066

1994/7489

631

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/10/1994

1994/6202

1994/8504

883

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/04/1995

1995/3145

1995/3368

692

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/12/1995

1995/10929

1995/11812

428

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/01/1996

1996/10

1996/80

624

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/03/1996

1996/2561

1996/2819

439

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/05/1996

1996/3956

1996/4329

876

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/05/1996

1996/3964

1996/4646

613

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

31/03/1997

1997/1216

1997/2764

633

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/04/1997

1997/2940

1997/3293

692

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/06/1997

1997/4778

1997/4978

675

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

07/07/1993

1997/4615

1997/6170

670

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

07/11/1997

1997/7395

1997/8923

287,670

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/03/1998

1998/2347

1998/2491

662

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/12/1999

1999/8990

1999/9399

668

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/06/2000

2000/5194

2000/5621

824

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/10/2000

2000/6961

2000/7836

488

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/06/2001

2001/4370

2001/5988

800

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/09/2001

2001/77

2001/147

459

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/05/2003

2003/1748

2003/5779

751

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/04/2004

2004/2854

2004/6117

670

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/09/2004

2004/2642

2004/11930

802

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/09/2004

2003/15634

2004/12425

803

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/05/2005

2005/2743

2005/8288

764

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/07/2005

2005/5297

2005/11464

644, 800,

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/07/2005

2005/2956

2005/11493

652, 654

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/07/2005

2005/7347

2005/11957

310

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/07/2005

2005/7644

2005/7978

725

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/10/2005

2005/7970

2005/14434

309

YARGITAY 13. HUKU DAİRESİ

14/10/2005

2005/6451

2005/15193

682

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/10/2005

2005/7771

2005/15757

630

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/10/2005

2005/8780

2005/15980

630

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/11/2005

2005/9611

2005/16246

662

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/11/2005

2005/8111

2005/16772

401, 696

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/11/2005

2005/9860

2005/16861

657

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/11/2005

2005/10723

2005/17349

390,671, 675

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/11/2005

2005/11682

2005/17438

877

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/12/2005

2005/14216

2005/18502

872, 892

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/12/2005

2005/12721

2005/18860

874

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/01/2005

2005/13101

2005/19239

671

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/02/2006

2005/14430

2006/992

823

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/02/2006

2005/15475

2006/1389

824

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/02/2006

2005/15103

2006/1960

820

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/02/2006

2005/15716

2006/1902

810

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/02/2006

2005/14335

2006/2453

810

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/03/2006

2005/15627

2006/2784

810

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/03/2006

2005/10612

2006/3518

680

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/03/2006

2005/17679

2006/3713

671, 679

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/03/2006

2005/17199

2006/4126

822

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/03/2006

2006/187

2006/4352

660

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/03/2006

2005/17645

2006/4582

323

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/04/2006

2006/1435

2006/4986

645, 733

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/04/2006

2006/528

2006/5252

666

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

17/04/2006

2006/695

2006/6043

811, 812

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/04/2006

2006/2854

2006/6117

676, 725

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/04/2006

2005/16998

2006/6398

678

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/05/2006

2006/3632

2006/7512

308,312, 812

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/05/2006

2006/4223

2006/7243

312

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/05/2006

2006/4967

2006/7878

668

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/05/2006

2006/1566

2006/8223

400,695

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/07/2006

2006/5518

2006/11185

281,420

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/10/2006

2006/8758

2006/12823

281

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/10/2006

2006/10068

2006/13288

277

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/11/2006

2006/12701

2006/15675

276

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/05/2007

2007/1515

2007/6666

276, 752

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/05/2007

2007/2106

2007/7296

613,771

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/05/2007

2007/2716

2007/7518

653

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/06/2007

2007/4299

2007/8203

663, 667

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/12/2007

2007/8730

2007/14468

434

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

17/12/2007

2007/9295

2007/15333

695

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/01/2008

2007/8188

2008/253

666, 684

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/02/2008

2007/11708

2008/1869

662

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/03/2008

2007/17282

2008/3165

800

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/03/2008

2007/6881

2008/3167

650

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/03/2008

2006/9528

2008/3188

617

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/03/2008

2006/4461

2008/3352

616

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/03/2008

2007/10861

2008/3594

649

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/04/2008

2008/3367

2008/5412

661

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/05/2008

2007/15878

2008/6319

670

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/06/2008

2007/14251

2008/7977

735

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/06/2008

2008/3406

2008/9587

737

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/06/2008

2008/2355

2008/8036

650

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/06/2008

2008/366

2008/8103

307

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/07/2008

2008/1099

2008/9777

694, 695

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/09/2008

2008/4519

2008/19750

280

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

30/10/2008

2008/4971

2008/12705

420, 672

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/11/2008

2008/6833

2008/13465

675

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/11/2008

2008/5678

2008/14250

737, 750,

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/12/2008

2008/7337

2008/14326

342

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/12/2008

2008/7149

2008/14685

738, 745

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/12/2008

2008/7992

2008/15473

747

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/12/2008

2008/13013

2008/15799

614,650

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

20/01/2009

2008/9059

2009/241

640

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/01/2009

2998/8891

2009/787

661

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/03/2009

2008/1804

2009/3099

625

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/05/2009

2008/1326

2009/5950

625, 700,

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/05/2009

2008/14633

2009/7339

610

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/06/2009

2009/1675

2009/7715

741

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/06/2009

2008/14644

2009/7541

610, 684

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/06/2009

2009/269

2009/8578

752

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/06/2009

2009/3440

2009/8818

641

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/10/2009

2009/4186

2009/10948

739, 741, 742

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/10/2009

2009/4973

2009/12187

752

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/12/2009

2009/4635

2009/15076

700

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/12/2009

2009/5668

2009/15479

663

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/01/2010

2009/6471

2010/422

662

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/02/2010

2009/9738

2010/2209

742

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/03/2010

2009/9785

2010/2745

441,662

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/03/2010

2009/9343

2010/2815

656

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/03/2010

2009/11473

2010/3173

884

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/03/2010

2009/7865

2010/3737

622

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/04/2010

2010/2891

2010/4629

635, 639

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/04/2010

2010/2668

2010/4915

761

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/04/2010

2009/15185

2010/5016

634

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

20/04/2010

2008/15800

2010/5308

672

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/06/2010

2009/15128

2010/7425

682

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/07/2010

2010/6707

2010/9947

626

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/07/2010

2010/8569

2010/12616

755

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/07/2010

2010/2237

2010/10643

30

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/09/2010

2009/14798

2010/11828

340

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/09/2010

2009/16245

2010/11921

664

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/10/2010

2010/2876

2010/12681

691

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/10/2010

2010/13583

 

652

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/10/2010

2010/5956

2010/13831

611,680

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/11/2010

2010/8571

2010/14787

313

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/11/2010

2010/2663

2010/14772

673

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/11/2010

2010/2909

2010/14953

627, 699

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/11/2010

2010/5848

2010/15770

627

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/12/2010

2010/7108

2010/15996

825

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

07/12/2010

2010/3536

2010/16342

753

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/12/2010

2010/9113

2010/16578

823

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/12/2010

2010/7871

2010/16860

672

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

30/03/2011

2011/2960

2011/4853

646

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/05/2011

2011/15322

2011/7013

890

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/05/2011

2010/16313

2011/7640

798

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/05/2011

2010/12917

2012/7892

736, 748

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/05/2011

2011/1065

2911/8096

631, 633

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/06/2011

2011/2782

2011/8858

809

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

07/06/2011

2010/17319

2011/8929

797

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/06/2011

2011/2283

2011/8982

403

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/06/2011

2011/2632

2011/9482

404

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/06/2011

2011/1366

2011/9783

341, 691

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/06/2011

2010/14142

2011/10281

797

YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ

28/06/2011

2010/15034

2011/10280

717

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/07/2011

2011/3767

2011/10946

878

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/07/2011

2011/369

2011/11058

903

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/09/2011

2010/16591

2011/12147

673, 677

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/09/2011

2011/3847

2011/12222

427

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/09/2011

2011/6250

2011/12808

745

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/11/2011

2011/9566

2011/17571

889

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

30/11/2011

2011/6652

2011/17806

885

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/12/2011

2011/2217

2011/18149

885

YARGITAY  13. HUKUK DAİRESİ

22/12/2011

2011/8978

2011/20147

813

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/12/2011

2011/2217

2011/18142

746

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/01/2012

2011/13458

2012/312

679

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

17/01/2012

2011/3749

2012/362

756

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/01/2012

2011/8143

2012/467

799

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

31/01/2012

2011/13581

2012/1618

429, 879

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/02/2012

2011/19552

2012/3657

737

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

07/03/2012

2011/16252

2012/5618

649

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/03/2012

2011/19209

2012/10028

872

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/03/2012

2011/20119

2012/7554

735

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/04/2012

2012/2209

2012/9590

797

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/04/2012

2012/805

2012/10315

742, 743

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/04/2012

2011/12422

2012/14675

798

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/05/2012

2012/6575

2012/12438

659

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/05/2012

2012/5467

2012/12815

652

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/05/2012

2012/7530

2012/12957

681

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/05/2012

2012/6235

2012/13396

441,879, 892

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

30/05/2012

2012/6667

2012/13924

442, 885

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

30/05/2012

2012/7890

2012/13934

822, 823

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/06/2012

2012/9953

2012/14777

442, 656

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/06/2012

2012/10335

2012/14790

677

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/06/2012

2012/5576

2012/15057

422

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/06/2012

2012/535

2012/15262

799

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/06/2012

2011/1859

2012/14768

747

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/06/2012

2010/10818

2012/16461

900

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/06/2012

2011/14007

2012/16661

743

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/07/2012

2012/13532

2012/17089

657

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/07/2012

2011/15606

2012/17172

756

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/09/2012

2012/17874

2012/20121

718

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/10/2012

2012/6617

2012/21766

799

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/10/2012

2012/4944

2012/22837

306

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/12/2012

2012/20238

2012/28932

746

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/01/2013

2012/6887

2013/461

615

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/01/2013

2012/4543

2013/680

636, 638

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/01/2013

2012/22137

2013/1378

809, 810

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/01/2013

2012/25168

2013/1789

440,899

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

30/01/2013

2012/23463

2013/1907

650

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

31/01/2013

2012/22193

2013/2021

616

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/02/2013

2012/5183

2013/2304

747, 748

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/02/2013

2012/5279

2013/2305

718

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/02/2013

2012/8545

2013/3249

683

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/02/2013

2012/15879

2013/3582

638, 639

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/02/2013

2012/13852

2013/3601

638

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/02/2013

2013/4299

2013/3720

734

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/02/2013

2013/4451

2013/4143

738

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/02/2013

2012/19212

2013/2919

879

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/02/2013

2012/22858

2013/4678

683

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/03/2013

2012/23911

2013/6083

660

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/03/2013

2012/11256

2013/6308

665

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/03/2013

2012/21170

2013/7772

680

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/03/2013

2013/48

2013/7856

821

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

01/04/2013

2012/13331

2013/8159

655

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/04/2013

2013/2954

2013/10144

771

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

14/05/2013

2013/11715

2013/12413

671

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/05/2013

2013/7979

2013/12849

891

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

16/05/2013

2013/8249

2013/12850

645

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/06/2013

2013/9977

2013/14748

717

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/06/2013

2013/10509

2013/15307

625

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

07/06/2013

2012/12293

2013/15488

882, 893

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/06/2013

2013/9393

2013/15746

900

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/06/2013

2013/5765

2013/16006

616

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/06/2013

2013/11266

2013/16070

651

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/06/2013

2013/5882

2013/16098

683

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/06/2013

2013/8191

2013/16544

873

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/06/2013

2013/7188

2013/16775

181

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

20/06/2013

2013/8337

2013/16906

661

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/06/2013

2012/26965

2013/17391

181, 698

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/06/2013

2012/21698

2013/17720

694

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/07/2013

2012/23374

2013/19316

298

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/09/2013

2012/25301

2013/21273

818

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/09/2013

2013/16201

2013/21325

645

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/09/2013

2013/16313

2013/21327

887

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/09/2013

2013/17262

2013/22036

822, 823

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/09/2013

2013/8031

2013/22076

680

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/09/2013

2013/9391

2013/22940

901

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/09/2013

2012/27744

2013/22620

643, 900

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/10/2013

2013/29349

2013/25388

681

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

31/10/2013

2013/14663

2013/7339

610

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

06/11/2013

2013/11172

2013/27400

638

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/11/2013

2013/15619

2013/25008

610, 668

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/11/2013

2013/438

2013/27909

617

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/11/2013

2012/25898

2013/28624

642

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/12/2013

2013/14813

2013/32553

739

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/01/2014

2013/25630

2014/253

881

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/01/2014

2013/23910

2014/700

751

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/01/2014

2013/24071

2014/705

651

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

21/01/2014

2013/474

2014/1374

787

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/01/2014

2013/19184

2014/2143

643, 718

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/02/2014

2013/23486

29014/3592

735

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

18/02/2014

2013/28866

2014/4162

738

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/02/2014

2013/26332

2014/5046

884

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/02/2014

2013/8076

2014/5065

744

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/02/2014

2013/25591

2014/5233

881

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/02/2014

2013/666

2014/1392

633

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/03/2014

2013/24237

2014/5807

634

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/03/2014

2013/30545

2014/8067

665

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/04/2014

2014/2128

2014/12985

637, 884

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/03/2014

2013/23262

2014/6968

693

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/03/2014

2014/6738

2014/6675

790

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/03/2014

2013/6345

2014/6830

718

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/03/2014

2013/26241

2014/7226

282

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/03/2014

2013/30545

2014/8667

665

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/03/2014

2013/30834

2014/8963

889

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/03/2014

2013/28778

2014/8981

326

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

31/03/2014

2014/10889

2014/9791

790

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

02/04/2014

2014/2365

2014/9975

637

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

08/04/2014

2013/10794

2014/10736

326, 678

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

09/04/2014

2013/30822

2014/10772

277, 279

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/04/2014

2014/2128

2014/12985

884

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

30/04/2014

2013/23887

2014/14106

667

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/05/2014

2013/32129

2014/14380

771

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/05/2014

2013/15816

2014/16265

421

YARGITAY 13. HUKUK. DAİRESİ

29/05/2014

2014/881

2014/16658

616

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/05/2014

2013/14397

2014/21354

651

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/05/2014

2013/15816

2014/16265

616

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

10/06/2014

2014/3899

 

421

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

12/06/2014

2013/17025

2014/18794

699

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

17/06/2014

2014/9011

 

871, 890

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/06/2014

2014/2060

2014/20996

631

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/06/2014

2013/31953

2014/21354

617

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/06/2014

2014/2625

2014/21474

664

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/07/2014

2014/20771

2014/22666

427

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/07/2014

2013/22039

2014/22716

324

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

15/09/2014

2014/5177

2014/26945

427, 697

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/09/2014

2013/30781

2014/28360

682

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/09/2014

2014/2634

2014/28363

643

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/09/2014

2014/11112

2014/28411

799

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/09/2014

2013/27081

2014/28563

824

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

29/09/2014

2014/8014

2014/29496

888

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/10/2014

2014/11138

2014/33101

632

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

28/10/2014

2013/31257

2014/33064

900

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/11/2014

2014/10726

2014/33950

667

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

04/11/2014

2013/30108

2014/33980

667

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

11/11/2014

2014/13426

2014/35128

671

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

13/11/2014

2014/41075

2014/35775

215

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

20/11/2014

2014/141

2014/36610

632

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

20/11/2014

2014/14005

2014/36643

614

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/11/2014

2014/14560

2014/36982

668

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

27/11/2014

2014/8272

2014/37821

653

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

03/12/2014

2014/8012

2014/38228

686

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

24/12/2014

2014/14175

2014/41408

899

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/12/2014

2013/3920

2014/32760

787

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/01/2015

2014/9163

2015/1004

305

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

22/01/2015

2014/16226

2015/1009

904

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

26/01/2015

2014/19542

2015/1298

718, 754

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

05/02/2015

2014/11049

2015/2645

420

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

19/02/2015

2014/13331

2015/4858

691

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

23/02/2015

2014/7437

2015/5496

739

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/02/2015

2014/14383

2015/5900

740

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

25/02/2015

2014/13305

2015/5897

617

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

13/01/2005

2004/6484

2005/125

774

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

19/02/2007

2006/6179

2007/1006

764

 

 

 

 

 

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ

29/11/1993

1993/6164

1993/12265

342

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ

22/12/2004

2014/21208

2014/15655

768

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ

27/03/2013

2013/2149

2103/2552

705

YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ

25/09/2013

2013/9266

2013/8962

215

 

 

 

 

 

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

18/09/2012

2012/9513

2012/2012

763

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

27/02/2014

2013/3288

2014/2692

767

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

19/01/2015

2014/15691

2015/429

712

 

 

 

 

 

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

19/06/2002

2002/5241

2002/8085

274

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

18/12/2006

2006/8658

2006/10666

506

 

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

07/11/1996

1996/6947

1997/9791

633

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

01/11/2001

2001/4729

2001/6960

703

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

03/07/2003

2003/6173

2003/7359

702

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

18/02/2005

2004/6607

2005/1520

703

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

21/06/2010

2009/12099

2010/7801

709

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

25/03/2013

2013/1399

2013/5047

762

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

20/06/2013

2013/2680

2013/11552

751

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

03/07/2003

2003/6173

2003/7359

702

 

 

 

 

 

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

20/04/1994

1994/3269

1994/4437

392

 

 

 

 

 

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

13/03/2003

2003/728

2003/1973

728

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

25/12/2003

2003/8774

2003/10917

758

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

20/01/2014

2014/607

2014/738

760

 

 

 

 

 

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

21/02/2014

2013/5135

2014/3338

291

 

 

 

 

 

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

02/05/2013

2013/2198

2013/2858

291, 716

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

11/07/2013

2013/3893

2013/4893

702

 

 

 

 

 

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

14/04/1980

1980/9-73

1980/152

759

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

30/03/1987

1987/4-587

1987/160

927

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

12/04/1994

1994/4-14

1994/44

145

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

20/10/1998

1998/225

1998/316

138,146

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

24/09/2002

2002/2-188

2002/317

768

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

07/10/2003

2003/4220

2003/242

925

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

15/10/2005

 

 

725

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

18/10/2005

2005/96

2005/118

922

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

06/03/2007

2007/6-13

2007/54

336, 370,547

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

17/07/2007

2007/4-105

2007/174

139

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

15/04/2008

2008/6-70

2008/84

63

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

20/10/2009

2009/1-85

2009/242

490

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

10/04/2011

2010/9258

2011/46

319

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

12/04/2011

2010/9-258

2011/46

914

 

 

 

 

 

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ

13/11/2006

2006/665

2006/4873

336

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ

24/07/2008

2007/7205

2008/6255

490

 

 

 

 

 

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ

22/10/1986

1986/7446

1986/7363

919, 941

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ

10/02/1993

1992/8165

1993/634

144

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ

03/12/2008

2008/10354

2008/21054

144

 

 

 

 

 

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

21/06/1972

1972/5106

1972/5375

918

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

19/12/1975

1975/6823

1975/6885

376

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

18/12/1991

1991/6911

1991/8074

938

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

03/11/1992

1992/5905

1992/6627

450

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

10/02/1993

1992/8165

1993/634

144

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

28/09/1993

1993/4973

1996/6393

909

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

12/04/1994

1994/571

1994/3006

923

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

19/05/1994

1994/2339

1994/4174

924

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

11/10/1995

1995/5686

1995/6482

925

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

26/10/1995

1995/5679

1995/6894

909

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

25/01/1996

1995/7996

1996/571

924

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

26/03/1996

1996/1627

1996/268

909

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

07/05/1996

1996/2931

1996/4009

919

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

11/03/2002

2002/2012

2002/3425

376

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

21/05/2005

2008/3638

2008/10271

948

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

30/03/2006

2006/38

2008/10

922

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

25/04/2006

2006/15692

2006/9983

445

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

21/06/2006

2006/6685

2006/12885

448

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

26/06/2006

2005/7465

2006/12992

926

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

27/06/2006

2004/15447

2006/13112

448, 920

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

17/07/2006

2006/5179

2006/13861

336, 546

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

01/11/2006

2006/5173

2006/15605

397

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

17/01/2007

2006/6499

2007/311

942

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

06/02/2007

2006/11363

2007/1157

922

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

27/02/2007

2005/12865

2007/1990

927

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

28/03/2007

2006/13463

2007/2821

446

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

30/05/2007

2007/3832

2007/5154

926

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

10/07/2007

2007/2314

2007/6572

495, 926

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

07/11/2007

2007/8456

2007/10000

926

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

11/12/2007

2007/6914

2007/10638

928

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

13/04/2008

2007/4079

2008/6499

146

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

07/07/2008

2008/2254

2008/15675

276

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

14/08/2008

2007/11619

2008/9429

948

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

08/10/2008

2008/6207

2008/18019

922

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

22/12/2008

2008/8143

2008/22543

949

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

28/01/2009

2008/13646

2009/1129

302, 926

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

28/01/2009

2008/17481

2009/1130

942

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

04/02/2009

1997/6846

2009/15011

429

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

02/03/2009

2007/2915

2009/3623

921

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

15/04/2009

2007/9759

2009/7429

390

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

06/10/2009

2008/8209

2009/15566

921

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

23/11/2009

2008/5516

2009/19215

390

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

22/12/2009

2009/24081

2009/21139

931

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

08/03/2010

2008/9168

2010/3500

921

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

24/03/2010

2009/22925

2010/5122

920

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

24/03/2010

2010/4706

2010/5140

436

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

25/05/2010

2008/13173

2010/10233

921

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

22/06/2010

2008/14338

2010/12235

143

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

28/06/2010

2010/12762

2010/12540

377

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

11/10/2010

2010/2079

2010/15057

942

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

18/10/2010

2008/12264

2010/16847

377

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

20/10/2010

2010/1260

2010/17310

139,144

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

27/10/2010

2010/7300

2010/17751

949

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

01/12/2010

2010/19049

2010/19788

949

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

07/12/2010

2010/9552

2010/20261

923

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

29/04/2014

2014/66690

2014/14210

552

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

04/07/2014

2013/31863

2014/11049

709

 

 

 

 

 

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

27/06/1979

1979/1996

1979/1981

758

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

07/07/1994

1994/2062

1994/2359

392

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

08/07/2008

2005/17516

2008/7473

768

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

20/06/2013

2012/11197

2013/6909

319

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ

20/03/2014

2012/16008

2014/3224

914, 917, 925

 

 

 

 

 

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ

18/11/2002

2002/10234

2002/13102

933

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ

04/12/2008

2008/19504

2008/22988

336

 

 

 

 

 

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

13/09/1973

1973/8935

1973/10002

164,352

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

27/05/2003

2002/14018

2003/3480

769

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

04/10/2004

2003/9781

2004/10564

615

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

21/09/2006

2005/16786

2006/15265

933

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

13/05/2008

2008/4562

2008/13354

934

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ

27/01/2010

2007/7905

2010/1140

490

 

 

 

 

 

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ

18/10/2015

2005/2731

2005/9779

336

 

 

 

 

 

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ

14/03/2006

2006/694

2006/1566

336

 

 

 

 

 

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

10/12/2007

2007/1972

2007/9091

570

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

05/02/2010

2009/10620

2010/556

910

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

26/02/2010

2009/13507

2010/1975

935

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

09/04/2010

2009/16752

2010/4320

949

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

23/11/2010

2009/12444

2010/13190

182, 934

 

 

 

 

 

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ

01/12/2003

2002/28922

2003/11966

376

 

 

 

 

 

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ

17/01/2013

2011/17962

2013/567

921

 

 

MAHKEME

TARİH

ESAS NO

KARAR NO

SAYFA NO

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

16/02/2005

2004/3869

2005/554

136

 

 

 

 

 

ANKARA 1. İDARE MAHKEMESİ

17/03/2003

2002/794

2003/312

459, 1002

ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ

09/11/2005

2005/592

2005/1265

575

ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ

09/06/2005

2004/547

2005/541

981

ANKARA 1.İDARE MAHKEMESİ

27/02/2007

2005/1333

2007/487

435

 

 

 

 

 

ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ

20/01/2005

2004/3071

2005/1545

757

ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ

11/03/2008

2006/1507

2008/380

978

 

 

 

 

 

ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİ

18/12/1990

1987/290

1990/2353

228

ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİ

11/06/2004

2003/1192

2004/978

136

ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİ

30/06/2005

2004/3284

2005/1048

757

ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİ

18/11/2014

2014/1616

2014/1653

146

ANKARA 3. İDARE MAHKEMESİ

31/01/2015

2014/1479

 

985

 

 

 

 

 

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

18/09/2002

2000/875

2002/902

234

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

21/01/2003

2002/837

2003/35

362

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

19/01/2007

2006/187

2007/36

1012

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

17/12/2007

2006/1652

2007/1652

208

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

19/02/2008

2007/354

2008/384

208

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

10/02/2010

2009/1934

2010/199

1029

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ

14/10/2000

2010/1362

2010/1692

939

ANKARA 5. İDARE MAHKEMESİ

07/07/2004

2003/1491

2004/1285

757

ANKARA 5. İDARE MAHKEMESİ

27/09/2012

2012/5281

2012/5575

 

 

 

 

 

 

ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ

28/10/2005

2005/547

2005/1518

234

ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ

29/11/2006

2006/586

2006/2139

145

ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ

20/09/2007

2007/1113

2007/1415

203

ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ

28/11/2007

2007/2339

2007/2725

1005

ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ

16/04/2008

2006/540

2008/632

974

ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ

07/11/2008

2006/1528

2008/1542

979

ANKARA 6. İDARE MAHKEMESİ

20/09/2010

2010/250

2010/1170

968

 

 

 

 

 

ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ

09/12/2005

2005/254

2005/1567

202

 

 

 

 

 

ANKARA 8. İDARE MAHKEMESİ

18/11/1996

1995/816

1996/1059

617

ANKARA 8. İDARE MAHKEMESİ

27/06/2000

2000/95

2000/574

211,242

ANKARA 8. İDARE MAHKEMESİ

08/10/2007

2006/1946

2007/2167

1027

 

 

 

 

 

ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ

17/02/2005

2004/724

2005/105

205

ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ

16/06/2006

2005/931

2006/191

758

 

 

 

 

 

ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ

12/09/2005

2004/1775

2005/1264

240

ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ

15/02/2007

2006/1869

2007/224

982

ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ

20/06/2007

2006/2550

2007/1281

1023

 

 

 

 

 

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ

30/05/2007

2006/1496

2007/799

978

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ

11/02/2011

2010/203

2011/204

231

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ

04/03/2013

2011/2535

2013/471

971

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ

17/07/2014

2014/1303

2014/905

238

 

 

 

 

 

ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ

21/09/2007

2007/60

2007/1274

209

ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ

23/01/2008

2007/751

2008/54

232

ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ

05/05/2015

2014/1342

2015/736

593

 

 

 

 

 

ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ

28/12/2007

2007/503

2007/1720

984

ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ

14/03/2008

2007/1310

2008/409

999

ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ

17/03/2010

2010/365

2010/338

238,258

ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ

30/06/2010

2010/850

2010/955

237,258

ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİ

26/12/2013

2013/598

2013/2022

985

 

 

 

 

 

ANKARA 15. İDARE MAHKEMESİ

04/10/2007

2007/1240

2007/1191

1013

ANKARA 15. İDARE MAHKEMESİ

26/11/2009

2009/533

2009/1470

967

 

 

 

 

 

ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ

26/09/2007

2007/63

 

207

ANKARA 16. İDARE MAHKEMESİ

26/03/2008

2006/503

2008/355

1021

 

 

 

 

 

ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ

27/11/2014

2014/441

2014/1228

1023

DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU

03/03/2006

2005/1

2006/1

180

 

 

 

 

 

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

04/05/2001

2001/315

2001/420

833, 853

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

28/12/2006

2003/1012

2006/3332

216

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

15/02/2007

2004/618

2007/86

216

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

30/06/2011

2011/321

 

619

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

11/07/2012

2007/2973

2012/1074

204

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

20/11/2012

2008/2358

2012/2133

358

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

21/12/2012

2012/883

2012/3186

706, 708

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

25/12/2013

2011/2123

2013/4686

833, 834

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

30/01/2014

2010/2022

2014/123

238,258

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

30/01/2014

2010/3468

2014/124

258

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

30/01/2014

2011/771

2014/126

211

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

31/03/2014

2011/76

2014/1397

579

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

13/10/2014

2014/835
(YD)

 

793

 

 

 

 

 

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ KURULU

17/11/1967

1967/67

1967/1082

253

 

 

 

 

 

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

27/01/2006

2005/128

2006/1

508

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU

28/09/2011

2011/376

2011/493

791

 

 

 

 

 

DANIŞTAY 1. DAİRE

 

1987/236

1987/250

119

DANIŞTAY 1. DAİRE

10/04/2002

2002/26

2002/52

362

DANIŞTAY 5. DAİRE

27/09/2012

2012/5281

2012/5575

710

DANIŞTAY 6. DAİRE

02/02/2011

2008/8999

2011/165

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY 8. DAİRE

09/05/1967

1966/3272

1967/1674

233

DANIŞTAY 8. DAİRE

17/05/1971

1971/1436

1971/1315

519

DANIŞTAY 8. DAİRE

08/11/1971

1971/1798

1971/2413

255

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/01/1972

1970/2020

1972/226

173

DANIŞTAY 8. DAİRE

02/04/1973

1972/1135

1973/1429

519

DANIŞTAY 8. DAİRE

07/01/1976

1975/4395

1976/26

521

DANIŞTAY 8. DAİRE

01/02/1977

1977/1668

1977/365

524

DANIŞTAY 8. DAİRE

23/02/1987

1985/774

1987/83

227

DANIŞTAY 8. DAİRE

01/06/1989

1989/409

1989/468

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

19/06/1990

1990/737

1990/757

229

DANIŞTAY 8. DAİRE

29/12/1993

1993/2356

1993/4402

521

DANIŞTAY 8. DAİRE

01/03/1994

1993/655

1994/666

201

DANIŞTAY 8. DAİRE

05/05/1994

1993/1266

1994/1474

592

DANIŞTAY 8. DAİRE

14/12/1995

1994/6244

1995/4396

227

DANIŞTAY 8. DAİRE

28/12/1995

1994/7198

1995/4750

974

DANIŞTAY 8. DAİRE

18/11/1996

1995/816

1996/1059

856

DANIŞTAY 8. DAİRE

10/03/1997

1995/2929

1997/780

360

DANIŞTAY 8. DAİRE

09/06/1997

1995/1996

1997/2011

258

DANIŞTAY 8. DAİRE

04/12/1997

1995/5246

1997/3784

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

09/12/1997

1995/4731

1997/3847

1011

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/01/1998

1996/262

1998/76

919

DANIŞTAY 8. DAİRE

03/04/1998

1996/2022

1998/797

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

26/10/1998

1996/1992

1998/3436

946

DANIŞTAY 8. DAİRE

21/06/1999

1998/441

1999/4092

240

DANIŞTAY 8. DAİRE

03/11/1999

1999/801

1999/5772

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

25/01/2000

1999/1469

2000/500

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

24/02/2000

1997/2927

2000/1800

1025

DANIŞTAY 8. DAİRE

29/03/2000

1998/4686

2000/2344

1022

DANIŞTAY 8. DAİRE

17/04/2000

1997/3654

2000/2843

592

DANIŞTAY 8. DAİRE

24/05/2000

1999/2767

2000/3657

241

DANIŞTAY 8. DAİRE

14/06/2000

1998/1504

2000/4691

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

22/06/2000

1998/6818

2000/4887

229

DANIŞTAY 8. DAİRE

27/06/2000

2000/95

2000/574

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

17/10/2000

1998/5705

2000/6389

521

DANIŞTAY 8. DAİRE

31/10/2000

1998/3079

2000/7041

522

DANIŞTAY 8. DAİRE

05/12/2000

1998/5888

2000/8001

839

DANIŞTAY 8. DAİRE

12/12/2000

1998/6783

2000/8153

938

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/12/2000

2000/3861

2000/8425

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

17/01/2001

1999/4901

2001/99

240

DANIŞTAY 8. DAİRE

29/01/2001

2000/5006

2001/250

505

DANIŞTAY 8. DAİRE

01/02/2001

2000/3538

20001/365

242

DANIŞTAY 8. DAİRE

12/02/2001

1999/3449

2001/456

229

DANIŞTAY 8. DAİRE

18/04/2001

2000/166

2001/1783

190

DANIŞTAY 8. DAİRE

21/05/2001

1999/2872

2001/2408

1003

DANIŞTAY 8. DAİRE

30/05/2001

2000/165

2001/2694

539

DANIŞTAY 8. DAİRE

05/07/2001

2001/1588

2001/3590

233

DANIŞTAY 8. DAİRE

27/09/2001

2001/2750

2001/4016

938

DANIŞTAY 8. DAİRE

11/10/2001

1999/3754

2001/4332

233

DANIŞTAY 8. DAİRE

21/11/2001

1999/3364

2001/5091

940

DANIŞTAY 8. DAİRE

18/02/2002

2000/3207

2002/1139

946

DANIŞTAY 8. DAİRE

13/11/2002

2002/3871

2002/5225

440

DANIŞTAY 8. DAİRE

18/06/2003

2002/1085

2003/2974

216

DANIŞTAY 8. DAİRE

17/09/2003

2002/638

2003/3334

202, 205

DANIŞTAY 8. DAİRE

10/12/2003

2002/2457

2003/5456

216

DANIŞTAY 8. DAİRE

27/04/2004

2003/5582

2004/1968

982

DANIŞTAY 8. DAİRE

23/06/2004

2004/751

 

175

DANIŞTAY 8. DAİRE

21/06/2005

2004/5087

2005/3092

1030

DANIŞTAY 8. DAİRE

25/01/2006

2005/6032

2006/5471

1030

DANIŞTAY 8. DAİRE

08/05/2006

2005/6103

2006/1924

1025

DANIŞTAY 8. DAİRE

16/05/2006

2005/1437

2006/2090

939

DANIŞTAY 8. DAİRE

11/07/2006

2005/2462

2006/2935

1017

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/10/2006

2004/2537

2006/3819

575

DANIŞTAY 8. DAİRE

27/11/2006

2005/3372

2006/4668

964

DANIŞTAY 8. DAİRE

05/02/2007

2005/4940

2007/453

467

DANIŞTAY 8. DAİRE

13/02/2007

2006/5852

2007/712

1027

DANIŞTAY 8. DAİRE

16/02/2007

2006/3166

2007/3679

203

DANIŞTAY 8. DAİRE

16/02/2007

2006/121

2007/791

962

DANIŞTAY 8. DAİRE

23/02/2007

2006/589

2007/1046

1031

DANIŞTAY 8. DAİRE

25/04/2007

2006/1549

2007/2414

965

DANIŞTAY 8. DAİRE

12/06/2007

2006/3576

2007/3676

239

DANIŞTAY 8. DAİRE

04/07/2007

2006/5998

2007/4248

575

DANIŞTAY 8. DAİRE

05/12/2007

2006/5280

2007/6783

1031

DANIŞTAY 8. DAİRE

11/03/2008

2007/9224

2008/1793

522

DANIŞTAY 8. DAİRE

11/03/2008

2007/166

2008/1824

1031

DANIŞTAY 8. DAİRE

11/03/2008

2007/168

2008/1812

1031

DANIŞTAY 8. DAİRE

12/03/2008

2006/5607

2008/1831

258

DANIŞTAY 8. DAİRE

04/04/2008

2007/1723

2008/2485

1027

DANIŞTAY 8. DAİRE

10/05/2008

2007/3812

2008/3623

145

DANIŞTAY 8. DAİRE

16/06/2008

2008/2601

2008/4466

258

DANIŞTAY 8. DAİRE

18/06/2008

2008/588

2008/4573

210

DANIŞTAY 8. DAİRE

09/07/2008

2008/1164

2008/4989

209

DANIŞTAY 8. DAİRE

22/09/2008

2008/1165

2008/5407

237

DANIŞTAY 8. DAİRE

07/10/2008

2007/2566

2008/5567

508

DANIŞTAY 8. DAİRE

16/12/2008

2008/3355

2008/8274

237,258

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/01/2010

2007/8874

2010/156

979

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/01/2010

2007/8496

2010/159

979

DANIŞTAY 8. DAİRE

19/02/2010

2009/647

2010/815

585

DANIŞTAY 8. DAİRE

29/03/2010

2007/9214

2010/1532

963

DANIŞTAY 8. DAİRE

07/05/2010

2009/10443

2010/2327

210

DANIŞTAY 8. DAİRE

01/06/2010

2008/2230

2010/3123

992

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/09/2010

2010/250

2010/1170

968

DANIŞTAY 8. DAİRE

12/11/2010

2010/5626

2010/6024

944

DANIŞTAY 8. DAİRE

06/07/2011

2008/6814

2011/3511

983

DANIŞTAY 8. DAİRE

27/09/2011

2008/6816

2011/4163

983

DANIŞTAY 8. DAİRE

03/10/2012

2009/1345

2012/7054

687, 688

DANIŞTAY 8. DAİRE

05/12/2012

2009/27

2012/10104

400, 904

DANIŞTAY 8. DAİRE

05/12/2012

2009/9537

2012/10162

987

DANIŞTAY 8. DAİRE

18/12/2012

2009/5464

2012/10746

966

DANIŞTAY 8. DAİRE

21/12/2012

2009/1389

2012/11176

687

DANIŞTAY 8. DAİRE

20/12/2012

2009/9155

2012/10999

560

DANIŞTAY 8. DAİRE

25/12/2012

2009/7061

2012/11300

990

DANIŞTAY 8. DAİRE

28/12/2012

2009/2000

2012/11562

984

DANIŞTAY 8. DAİRE

31/12/2012

2009/4978

2012/11624

371

DANIŞTAY 8. DAİRE

31/12/2012

2009/4979

2012/11625

371

DANIŞTAY 8. DAİRE

28/02/2013

2010/9979

2013/1605

399

DANIŞTAY 8. DAİRE

14/02/2013

2010/2802

2013/2016

979

DANIŞTAY 8. DAİRE

02/04/2013

2012/9364

2013/2712

775, 776

DANIŞTAY 8. DAİRE

04/04/2013

2010/8560

2013/2766

529

DANIŞTAY 8. DAİRE

08/05/2013

2012/6690

2013/3715

972

DANIŞTAY 8. DAİRE

17/05/2013

2010/1645

2013/4041

987

DANIŞTAY 8. DAİRE

18/06/2013

2012/8279

2013/5134

397

DANIŞTAY 8. DAİRE

25/06/2013

2012/9928

2013/5453

940

DANIŞTAY 8. DAİRE

19/09/2013

2013/215

 

788

DANIŞTAY 8. DAİRE

10/10/2013

2011/3027

2013/7045

232,234

DANIŞTAY 8. DAİRE

09/07/2014

2013/19851

 

244

DANIŞTAY 8. DAİRE

24/08/2014

2014/815

2014/5679

234

DANIŞTAY 8. DAİRE

23/03/2015

2014/10529

2015/2171

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY 10. DAİRE

26/06/2002

2000/776

2002/2531

136

DANIŞTAY 10. DAİRE

30/12/2011

2008/4992

2011/61

455

 

 

 

 

 

DANIŞTAY 11. DAİRE

17/02/1999

1997/2986

1999/712

595

DANIŞTAY 11. DAİRE

10/11/2003

2003/4665

2003/4924

721

DANIŞTAY 11. DAİRE

05/12/2011

2010/7141

2011/7028

726

DANIŞTAY 11. DAİRE

05/12/2011

2010/7716

2011/7030

722

 

 

 

 

 

DANIŞTAY 13. DAİRE

23/05/2012

2011/3787

2012/1286

751

 

 

 

 

 

DANIŞTAY 14. DAİRE

15/07/2011

2011/13296

2011/450

675

 

 

 

 

 

DANIŞTAY 15. DAİRE

18/12/2012

2012/11026

2012/14379

709

 

 

MAHKEME

TARİH

ESAS NO

KARAR NO

SAYFA NO

TBB DİSİPLİN KURULU

08/12/1973

1973/27

1973/27

522

TBB DİSİPLİN KURULU

08/12/1973

1973/29

1973/24

522

TBB DİSİPLİN KURULU

08/12/1973

1973/25

1973/34

551

TBB DİSİPLİN KURULU

05/02/1975

1975/58

1975/61

521

TBB DİSİPLİN KURULU

27/09/1975

1975/36

1975/22

521

TBB DİSİPLİN KURULU

27/09/1975

1975/32

1975/35

542

TBB DİSİPLİN KURULU

08/12/1975

1975/31

1975/33

552

TBB DİSİPLİN KURULU

30/04/1976

1976/47

1976/33

641

TBB DİSİPLİN KURULU

26/06/1976

1975/256

1976/1

467

TBB DİSİPLİN KURULU

05/03/1977

1976/60

1977/10

620

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1985

1984/83

1985/6

960

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1985

1985/9

1985/9

960

TBB DİSİPLİN KURULU

11/02/1989

1989/15

1989/2

566

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/1989

1988/5293

1989/1388

459

TBB DİSİPLİN KURULU

09/12/1989

1989/77

1989/81

567

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/1990

1990/28

1990/40

699

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/1990

1990/33

1990/47

700

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/1990

1990/29

1990/46

439

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/1990

1990/39

1990/52

464

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/1990

1990/32

1990/49

567

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/1990

1990/35

1990/50

969

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/1990

1990/38

1990/54

1030

TBB DİSİPLİN KURULU

14/07/1990

1990/47

1990/60

467

TBB DİSİPLİN KURULU

14/07/1990

1990/68

1990/40

568

TBB DİSİPLİN KURULU

14/07/1990

1990/51

1990/66

996

TBB DİSİPLİN KURULU

15/09/1990

1990/58

1990/71

700

TBB DİSİPLİN KURULU

15/09/1990

1990/85

1990/74

446

TBB DİSİPLİN KURULU

26/01/1991

1990/86

1991/4

456

TBB DİSİPLİN KURULU

26/01/1991

1990/75

1991/5

469

TBB DİSİPLİN KURULU

26/01/1991

1990/84

1991/3

498

TBB DİSİPLİN KURULU

26/01/1991

1990/87

1991/1

964

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1991

1991/5

1991/7

450

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1991

1991/9

1991/10

440

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1991

1991/6

1991/8

1010

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1991

1991/8

1991/9

456

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1991

1991/4

1991/11

468

TBB DİSİPLİN KURULU

02/03/1991

1991/10

1991/14

995

TBB DİSİPLİN KURULU

05/04/1991

1977/10

10977/12

568

TBB DİSİPLİN KURULU

06/04/1991

1991/11

1991/25

227

TBB DİSİPLİN KURULU

06/04/1991

1991/28

1991/26

567

TBB DİSİPLİN KURULU

06/04/1991

1991/25

1991/34

450

TBB DİSİPLİN KURULU

06/04/1991

1991/29

1991/22

1028

TBB DİSİPLİN KURULU

06/04/1991

1991/17

1991/30

582

TBB DİSİPLİN KURULU

06/04/1991

1991/7

1991/24

977

TBB DİSİPLİN KURULU

06/04/1991

1991/16

1991/31

1015

TBB DİSİPLİN KURULU

18/05/1991

1991/3

1991/38

395

TBB DİSİPLİN KURULU

18/05/1991

1991/36

1991/40

1020

TBB DİSİPLİN KURULU

15/06/1991

1991/45

1991/46

998

TBB DİSİPLİN KURULU

15/06/1991

1991/43

1991/47

469

TBB DİSİPLİN KURULU

15/06/1991

1991/44

1991/48

1028

TBB DİSİPLİN KURULU

15/06/1991

1991/39

1991/45

992

TBB DİSİPLİN KURULU

14/09/1991

1991/63

1991/67

455

TBB DİSİPLİN KURULU

02/11/1991

1991/69

1991/78

1028

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1991

1991/81

1991/89

495

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1991

1991/85

1991/87

505

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1991

1991/82

1991/92

959, 968

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1991

1991/75

1991/85

969

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1991

1991/87

1991/921

969

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/1992

1991/97

1992/9

699

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/1992

1991/96

1992/7

442

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/1992

1991/95

1992/8

519

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/1992

1991/91

1992/17

520

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/1992

1992/5

1992/13

1000

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/1992

1991/90

1992/14

1001

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/1992

1992/4

1992/2

1014

TBB DİSİPLİN KURULU

14/03/1992

1992/10

1992/21

577

TBB DİSİPLİN KURULU

19/09/1992

1992/65

1992/76

621

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/1992

1992/76

1992/92

122

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/1992

1992/66

1992/81

384

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/1992

1992/74

1992/83

568

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/1992

1992/77

1992/84

1000

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/1992

1992/80

1992/89

1020

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/1992

1992/83

1992/94

509

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/1992

1992/88

1992/101

1019

TBB DİSİPLİN KURULU

30/01/1993

1992/100

1993/2

461

TBB DİSİPLİN KURULU

30/01/1993

1993/7

1993/11

494

TBB DİSİPLİN KURULU

30/01/1993

1993/2

1993/5

1021

TBB DİSİPLİN KURULU

17/04/1993

1993/26

1993/28

1005

TBB DİSİPLİN KURULU

11/09/1993

1993/48

1993/54

452

TBB DİSİPLİN KURULU

11/09/1993

1993/53

1993/56

457, 969

TBB DİSİPLİN KURULU

11/09/1993

1993/44

1993/52

460, 492

TBB DİSİPLİN KURULU

11/09/1993

1993/55

1993/58

1025

TBB DİSİPLİN KURULU

11/09/1993

1993/46

1993/47

1030

TBB DİSİPLİN KURULU

30/10/1993

1992/99

1993/3

991

TBB DİSİPLİN KURULU

20/11/1993

1993/68

1993/71

698

TBB DİSİPLİN KURULU

20/11/1993

1993/67

1993/70

923, 930

TBB DİSİPLİN KURULU

25/12/1993

1993/69

1993/72

641

TBB DİSİPLİN KURULU

05/02/1994

994/10

994/13

449

TBB DİSİPLİN KURULU

05/02/1994

994/67

994/94

468

TBB DİSİPLİN KURULU

05/02/1994

1994/13

1994/17

567

TBB DİSİPLİN KURULU

05/02/1994

1994/4

1994/6

567

TBB DİSİPLİN KURULU

05/02/1994

1994/6

1994/7

970

TBB DİSİPLİN KURULU

05/03/1994

1994/21

1994/27

981

TBB DİSİPLİN KURULU

09/04/1994

1994/27

1994/31

454

TBB DİSİPLİN KURULU

01/06/1994

1994/39

1994/40

404, 560

TBB DİSİPLİN KURULU

11/06/1994

1994/37

1994/42

452

TBB DİSİPLİN KURULU

09/07/1994

1994/55

1994/55

469

TBB DİSİPLİN KURULU

15/10/1994

1994/79

1994/85

438

TBB DİSİPLİN KURULU

15/10/1994

1994/80

1994/81

448

TBB DİSİPLİN KURULU

19/11/1994

1994/101

1994/101

464

TBB DİSİPLİN KURULU

19/11/1994

1994/96

1994/98

470

TBB DİSİPLİN KURULU

24/12/1994

1994/107

1994/107

560

TBB DİSİPLİN KURULU

28/01/1995

1995/4

1995/4

147

TBB DİSİPLİN KURULU

28/01/1995

1995/8

1995/10

240, 458

TBB DİSİPLİN KURULU

28/01/1995

1994/98

1995/6

446

TBB DİSİPLİN KURULU

28/01/1995

1995/1

1995/5

453

TBB DİSİPLİN KURULU

08/02/1995

1995/50

1995/54

374

TBB DİSİPLİN KURULU

05/04/1995

1995/24

1995/26

482

TBB DİSİPLİN KURULU

05/04/1995

1995/20

1995/22

524

TBB DİSİPLİN KURULU

29/04/1995

1995/32

1995/34

970

TBB DİSİPLİN KURULU

10/06/1995

1995/37

1995/41

433, 874

TBB DİSİPLİN KURULU

10/06/1995

1995/42

1995/47

543

TBB DİSİPLİN KURULU

10/06/1995

1995/37

1995/41

960

TBB DİSİPLİN KURULU

09/09/1995

1995/71

1995/72

460

TBB DİSİPLİN KURULU

14/09/1996

1996/90

1996/118

983

TBB DİSİPLİN KURULU

12/10/1996

1996/102

1996/180

510

TBB DİSİPLİN KURULU

12/10/1996

1996/111

1996/127

543

TBB DİSİPLİN KURULU

09/11/1996

1996/117

1996/131

240

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1996

1996/135

1996/149

967

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1996

1996/122

1996/148

992

TBB DİSİPLİN KURULU

14/12/1996

1996/132

1996/144

1010

TBB DİSİPLİN KURULU

15/02/1997

1997/35

1997/13

975

TBB DİSİPLİN KURULU

15/03/1997

1997/16

1997/33

492

TBB DİSİPLİN KURULU

15/03/1997

1997/19

1997/34

240

TBB DİSİPLİN KURULU

15/03/1997

1997/24

1997/36

543

TBB DİSİPLİN KURULU

10/05/1997

1997/45

1997/60

970

TBB DİSİPLİN KURULU

05/07/1997

1997/48

1997/67

1044

TBB DİSİPLİN KURULU

05/07/1997

1997/71

1997/77

452

TBB DİSİPLİN KURULU

13/09/1997

1997/62

1997/89

457

TBB DİSİPLİN KURULU

13/09/1997

1997/97

1997/81

524

TBB DİSİPLİN KURULU

11/10/1997

1997/103

1997/109

240

TBB DİSİPLİN KURULU

11/10/1997

1997/75

1997/98

433

TBB DİSİPLİN KURULU

11/10/1997

1997/84

1997/100

456, 960

TBB DİSİPLİN KURULU

11/10/1997

1997/82

1997/104

462

TBB DİSİPLİN KURULU

11/10/1997

1997/44

1997/96

540

TBB DİSİPLİN KURULU

11/10/1997

1997/102

1997/108

1019

TBB DİSİPLİN KURULU

15/11/1997

1997/95

1997/120

576

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/1997

997/119

998/134

454

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/1997

1997/117

1997/133

992

TBB DİSİPLİN KURULU

17/01/1998

1997/114

1998/1

250, 467

TBB DİSİPLİN KURULU

17/01/1998

1997/125

1998/3

429

TBB DİSİPLİN KURULU

17/01/1998

1997/132

1998/9

436

TBB DİSİPLİN KURULU

17/01/1998

1997/138

1998/13

992

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/1998

1998/4

1998/38

552

TBB DİSİPLİN KURULU

24/04/1998

1998/35

1998/59

576

TBB DİSİPLİN KURULU

25/04/1998

1998/15

1998/54

434

TBB DİSİPLİN KURULU

25/04/1998

1998/13

1998/53

436

TBB DİSİPLİN KURULU

25/04/1998

1998/37

1998/61

440

TBB DİSİPLİN KURULU

30/05/1998

1998/53

1998/127

1005

TBB DİSİPLİN KURULU

18/07/1998

1998/60

1998/94

521

TBB DİSİPLİN KURULU

12/09/1998

1998/76

1998/107

246

TBB DİSİPLİN KURULU

12/09/1998

1998/79

1998/110

465, 466

TBB DİSİPLİN KURULU

12/09/1998

1998/77

1998/108

494

TBB DİSİPLİN KURULU

10/10/1998

1998/94

1998/127

439

TBB DİSİPLİN KURULU

10/10/1998

1998/97

1998/129

519

TBB DİSİPLİN KURULU

14/11/1998

1998/122

1998/147

1021

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/1998

1998/133

1998/162

962

TBB DİSİPLİN KURULU

25/01/1999

1998/149

1999/15

419

TBB DİSİPLİN KURULU

25/01/1999

1998/146

1999/12

435

TBB DİSİPLİN KURULU

25/01/1999

1998/135

1999/2

498

TBB DİSİPLİN KURULU

25/01/1999

1999/150

1999/16

977

TBB DİSİPLİN KURULU

20/03/1999

1999/173

1999/42

449

TBB DİSİPLİN KURULU

07/05/1999

1999/26

1999/69

435

TBB DİSİPLİN KURULU

12/06/1999

1999/36

1999/78

448

TBB DİSİPLİN KURULU

03/07/1999

1999/56

1999/94

454

TBB DİSİPLİN KURULU

03/07/1999

1999/69

1999/97

1007

TBB DİSİPLİN KURULU

03/07/1999

1999/51

1999/93

1023

TBB DİSİPLİN KURULU

18/09/1999

1999/55

1999/102

998

TBB DİSİPLİN KURULU

20/11/1999

1999/137

1999/152

130

TBB DİSİPLİN KURULU

20/11/1999

1999/100

1999/145

493

TBB DİSİPLİN KURULU

19/02/2000

2000/4

2000/26

436

TBB DİSİPLİN KURULU

19/02/2000

2000/5

2000/57

992

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2000

1999/160

2000/39

438

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2000

2000/18

2000/45

493

TBB DİSİPLİN KURULU

22/04/2000

2000/27

2000/59

451

TBB DİSİPLİN KURULU

27/05/2000

2000/55

2000/82

1011

TBB DİSİPLİN KURULU

30/06/2000

2000/63

2000/97

991

TBB DİSİPLİN KURULU

20/07/2000

2000/73

2000/106

992

TBB DİSİPLİN KURULU

20/07/2000

2000/75

2000/108

975

TBB DİSİPLİN KURULU

20/07/2000

2000/79

2000/109

996

TBB DİSİPLİN KURULU

23/09/2000

2000/72

2000/128

298, 603

TBB DİSİPLİN KURULU

23/09/2000

2000/151

2000/141

1014

TBB DİSİPLİN KURULU

30/09/2000

2000/207

2000/1285

461

TBB DİSİPLİN KURULU

03/10/2000

2000/6961

2000/7836

459

TBB DİSİPLİN KURULU

21/10/2000

2000/123

2000/155

540

TBB DİSİPLİN KURULU

21/10/2000

2000/175

2000/162

1013

TBB DİSİPLİN KURULU

16/12/2000

2000/200

2000/211

1024

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2001

2001/167

2002/1

444

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2001

2001/169

2002/3

470

TBB DİSİPLİN KURULU

27/01/2001

2000/180

2001/9

485

TBB DİSİPLİN KURULU

24/02/2001

2000/209

2001/33

456

TBB DİSİPLİN KURULU

24/02/2001

2000/202

2001/129

463

TBB DİSİPLİN KURULU

24/02/2001

2000/217

2001/39

503

TBB DİSİPLİN KURULU

31/03/2001

2001/227

2001/51

1024

TBB DİSİPLİN KURULU

20/04/2001

2001/25

2001/76

995

TBB DİSİPLİN KURULU

14/07/2001

2001/51

2001/114

999

TBB DİSİPLİN KURULU

22/09/2001

2001/77

2001/147

459

TBB DİSİPLİN KURULU

21/11/2001

2001/171

2001/242

456

TBB DİSİPLİN KURULU

23/11/2001

2001/251

2001/211

470

TBB DİSİPLİN KURULU

23/11/2001

2001/134

2001/189

971

TBB DİSİPLİN KURULU

21/12/2001

2001/166

2001/241

444

TBB DİSİPLİN KURULU

21/12/2001

2001/163

2001/239

467

TBB DİSİPLİN KURULU

22/12/2001

2001/179

2001/243

456

TBB DİSİPLİN KURULU

12/01/2002

2002/267

2003/8

400, 904

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2002

2001/190

2002/18

236

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2002

2001/192

2002/20

439, 700

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2002

2001/186

2002/14

693

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2002

2001/172

2002/5

454

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2002

2001/170

2002/4

468

TBB DİSİPLİN KURULU

19/01/2002

2001/196

2002/23

973

TBB DİSİPLİN KURULU

28/01/2002

2001/121

2001/232

451

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/225

2002/53

457, 464

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/223

2002/52

469

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/208

2002/39

502

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/200

2002/34

505

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/210

2002/40

519

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/219

2002/48

568

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/215

2002/44

568

TBB DİSİPLİN KURULU

16/02/2002

2001/222

2002/51

844

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/295

2002/108

701

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/23

2002/131

469

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/191

2002/104

489, 493

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/296

2002/109

498

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/294

2002/107

523

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/285

2002/99

576

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/317

2002/123

973

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/324

2002/128

988

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/301

2002/113

1026

TBB DİSİPLİN KURULU

13/04/2002

2001/304

2002/115

492

TBB DİSİPLİN KURULU

18/05/2002

2001/11

2002/146

147

TBB DİSİPLİN KURULU

18/05/2002

2002/8

2002/143

369

TBB DİSİPLİN KURULU

18/05/2002

2001/325

2002/136

456

TBB DİSİPLİN KURULU

18/05/2002

2002/15

2002/150

463

TBB DİSİPLİN KURULU

18/05/2002

2002/66

2002/159

471

TBB DİSİPLİN KURULU

12/07/2002

2002/94

2002/226

445

TBB DİSİPLİN KURULU

20/09/2002

2002/114

2002/253

462

TBB DİSİPLİN KURULU

18/10/2002

2002/143

2002/283

618

TBB DİSİPLİN KURULU

18/10/2002

2002/163

2002/301

567

TBB DİSİPLİN KURULU

18/10/2002

2002/144

2002/284

1002

TBB DİSİPLİN KURULU

15/11/2002

2002/203

2002/337

231, 1004

TBB DİSİPLİN KURULU

15/11/2002

2002/193

2002/329

440

TBB DİSİPLİN KURULU

15/11/2002

2002/201

2002/335

459, 493

TBB DİSİPLİN KURULU

15/11/2002

2002/202

2002/336

463

TBB DİSİPLİN KURULU

15/11/2002

2002/199

2002/334

575

TBB DİSİPLİN KURULU

13/12/2002

2002/216

2002/365

470

TBB DİSİPLİN KURULU

13/12/2002

2002/228

2002/358

521

TBB DİSİPLİN KURULU

13/12/2002

2002/224

2002/356

522

TBB DİSİPLİN KURULU

13/12/2002

2002/244

2002/372

530

TBB DİSİPLİN KURULU

13/12/2002

2002/219

2002/354

968

TBB DİSİPLİN KURULU

26/01/2003

2003/311

2003/428

255

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/323

2003/63

248

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/302

2003/60

439

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2003/79

 

1030

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/321

2003/62

444

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/325

2003/65

467

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/349

2003/88

517

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/34

2003/85

543

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/332

2003/72

965

TBB DİSİPLİN KURULU

21/03/2003

2002/353

2002/91

1003

TBB DİSİPLİN KURULU

19/04/2003

2002/354

2003/98

455

TBB DİSİPLİN KURULU

19/04/2003

2002/303

2003/96

456

TBB DİSİPLİN KURULU

19/04/2003

2002/363

2003/106

466

TBB DİSİPLİN KURULU

19/04/2003

2003/14

2003/119

525, 526

TBB DİSİPLİN KURULU

09/05/2003

2003/51

2003/155

554

TBB DİSİPLİN KURULU

09/05/2003

2003/42

2003/147

993

TBB DİSİPLİN KURULU

09/05/2003

2003/46

2003/150

1011

TBB DİSİPLİN KURULU

09/05/2003

2003/50

2003/154

996

TBB DİSİPLİN KURULU

09/05/2003

2003/30

2003/137

1001

TBB DİSİPLİN KURULU

06/06/2003

2003/63

2003/168

516

TBB DİSİPLİN KURULU

06/06/2003

2003/62

2003/167

517

TBB DİSİPLİN KURULU

06/06/2003

2003/59

2003/164

521

TBB DİSİPLİN KURULU

21/06/2003

2003/89

2003/203

494

TBB DİSİPLİN KURULU

21/06/2003

2003/84

2003/201

1001

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2003

2003/94

2003/207

447

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2003

2003/200

2003/239

1014

TBB DİSİPLİN KURULU

12/07/2003

2003/142

2003/236

1030

TBB DİSİPLİN KURULU

10/04/2004

2004/21

2004/134

1018

TBB DİSİPLİN KURULU

30/04/2004

2004/37

2004/146

576

TBB DİSİPLİN KURULU

07/04/2005

2005/100

2005/148

1013

TBB DİSİPLİN KURULU

13/05/2005

2005/101

2005/187

1024

TBB DİSİPLİN KURULU

14/05/2005

2005/154

2005/196

1016

TBB DİSİPLİN KURULU

25/06/2005

2005/137

2005/214

505

TBB DİSİPLİN KURULU

25/06/2005

2005/136

2005/213

528

TBB DİSİPLİN KURULU

25/06/2005

2005/127

2005/204

540

TBB DİSİPLİN KURULU

25/06/2005

2005/137

2005/214

505

TBB DİSİPLİN KURULU

09/08/2005

2005/225

2005/265

1016

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2005

2005/204

2005/294

464

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2005

2005/182

2005/278

453

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2005

2005/185

2005/280

485

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2005

2005/203

2005/293

504

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2005

2005/197

2005/288

1028

TBB DİSİPLİN KURULU

30/09/2005

2005/230

2005/316

204,213

TBB DİSİPLİN KURULU

30/09/2005

2005/233

2005/319

436

TBB DİSİPLİN KURULU

30/09/2005

2005/223

2005/311

454

TBB DİSİPLİN KURULU

30/09/2005

2005/205

2005/296

521

TBB DİSİPLİN KURULU

30/09/2005

2005/217

2005/306

527

TBB DİSİPLİN KURULU

30/09/2005

2005/219

2005/308

577

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/234

2005/354

440

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/284

2005/373

443

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/262

2005/359

444

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/259

2005/358

445

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/276

2005/368

570

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/239

2005/356

576

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/283

2005/372

1002, 1011

TBB DİSİPLİN KURULU

11/11/2005

2005/269

2005/363

1023

TBB DİSİPLİN KURULU

02/12/2005

2005/318

2005/399

522

TBB DİSİPLİN KURULU

02/12/2005

2005/320

2005/401

523

TBB DİSİPLİN KURULU

24/12/2005

2005/332

2005/428

565

TBB DİSİPLİN KURULU

24/12/2005

2005/297

2005/419

576

TBB DİSİPLİN KURULU

24/12/2005

2005/350

2005/442

1020

TBB DİSİPLİN KURULU

24/12/2005

2005/293

2005/417

1002

TBB DİSİPLİN KURULU

24/12/2005

2005/294

2005/418

542

TBB DİSİPLİN KURULU

25/12/2005

2005/427

2005/454

1014

TBB DİSİPLİN KURULU

21/01/2006

2005/385

2006/17

213, 1001

TBB DİSİPLİN KURULU

21/01/2006

2005/386

2006/18

976

TBB DİSİPLİN KURULU

21/01/2006

2006/7

2006/27

1020

TBB DİSİPLİN KURULU

27/01/2006

2006/71

2006/151

991

TBB DİSİPLİN KURULU

10/02/2006

2005/372

2006/32

248

TBB DİSİPLİN KURULU

10/02/2006

2005/400

2006/41

577

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2006/6

2006/78

491

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2006/8

2006/79

505

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2006/13

2006/81

964

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2005/425

2006/65

1001

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2005/429

2006/68

964

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2005/437

2006/75

1003

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2005/436

2006/74

1004

TBB DİSİPLİN KURULU

03/03/2006

2005/426

2006/66

1010

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/12

2006/94

1030

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/35

2006/113

444

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/34

2006/112

444

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/24

2006/104

469

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/36

2006/114

521

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/26

2006/106

567

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/95

2006/113

967

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/31

2006/109

975

TBB DİSİPLİN KURULU

24/03/2006

2006/3

2006/103

1000

TBB DİSİPLİN KURULU

25/03/2006

2006/25

2006/105

577

TBB DİSİPLİN KURULU

22/04/2006

2006/60

2006/134

958

TBB DİSİPLİN KURULU

05/05/2006

2006/95

2006/169

1009

TBB DİSİPLİN KURULU

13/05/2006

2005/107

2005/193

498

TBB DİSİPLİN KURULU

26/05/2006

2006/69

2006/176

518

TBB DİSİPLİN KURULU

26/05/2006

2006/104

2006/183

439

TBB DİSİPLİN KURULU

26/05/2006

2006/105

2006/184

520

TBB DİSİPLİN KURULU

26/05/2006

2006/113

2006/191

241

TBB DİSİPLİN KURULU

26/05/2006

2006/102

2006/181

495

TBB DİSİPLİN KURULU

26/05/2006

2006/130

2006/202

434

TBB DİSİPLİN KURULU

26/05/2006

2006/103

2006/182

384

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/2006

2006/154

2006/227

435

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/2006

2006/137

2006/213

575

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/2006

2006/148

2006/221

564

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/2006

2006/156

2006/228

527, 1022

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/2006

2006/218

2006/235

1025

TBB DİSİPLİN KURULU

16/06/2006

2006/163

2006/232

591

TBB DİSİPLİN KURULU

17/06/2006

2006/158

2006/230

493

TBB DİSİPLİN KURULU

07/07/2006

2006/129

2006/238

148

TBB DİSİPLİN KURULU

07/07/2006

2006/135

2006/239

622

TBB DİSİPLİN KURULU

28/07/2006

2006/219

 

507

TBB DİSİPLİN KURULU

15/09/2006

2006/256

2006/325

516

TBB DİSİPLİN KURULU

15/09/2006

2006/235

2006//311

1012

TBB DİSİPLİN KURULU

15/09/2006

2006/237

2006/313

517, 992

TBB DİSİPLİN KURULU

04/11/2006

2006/291

2006/369

461

TBB DİSİPLİN KURULU

04/11/2006

2006/292

2006/370

569

TBB DİSİPLİN KURULU

04/11/2006

2006/297

2006/375

990

TBB DİSİPLİN KURULU

04/11/2006

2006/298

2006/376

577

TBB DİSİPLİN KURULU

05/11/2006

2006/294

2006/372

493

TBB DİSİPLİN KURULU

05/11/2006

2006/324

2006/397

641

TBB DİSİPLİN KURULU

17/11/2006

2006/358

2006/423

374

TBB DİSİPLİN KURULU

08/12/2006

2006/369

2006/464

689

TBB DİSİPLİN KURULU

22/12/2006

2006/391

2006/470

1020

TBB DİSİPLİN KURULU

22/12/2006

2006/392

2006/471

553

TBB DİSİPLİN KURULU

22/12/2006

2006/400

2006/478

457

TBB DİSİPLİN KURULU

23/12/2006

2006/394

2006/473

577

TBB DİSİPLİN KURULU

13/01/2007

2006/445

2007/21

964

TBB DİSİPLİN KURULU

02/02/2007

2006/437

2007/32

488

TBB DİSİPLİN KURULU

02/02/2007

2007/443

2007/35

574

TBB DİSİPLİN KURULU

02/02/2007

2006/446

2007/37

147

TBB DİSİPLİN KURULU

02/02/2007

2006/455

2007/45

239

TBB DİSİPLİN KURULU

22/02/2007

2006/438

2007/53

58

TBB DİSİPLİN KURULU

23/02/2007

2006/459

2007/57

564

TBB DİSİPLİN KURULU

31/03/2007

2007/38

2007/99

993

TBB DİSİPLİN KURULU

27/04/2007

2007/135

2007/135

520

TBB DİSİPLİN KURULU

11/05/2007

2007/96

2007/152

523

TBB DİSİPLİN KURULU

01/06/2007

2007//114

2007/176

555

TBB DİSİPLİN KURULU

01/06/2007

2007/115

2007/177

542, 970

TBB DİSİPLİN KURULU

01/06/2007

2007/116

2007/178

517

TBB DİSİPLİN KURULU

22/06/2007

2007/141

2007/201

213, 977

TBB DİSİPLİN KURULU

20/08/2007

2007/521

2007/393

569

TBB DİSİPLİN KURULU

03/11/2007

2007/289

2007/351

993

TBB DİSİPLİN KURULU

03/11/2007

2007/311

2007/358

523

TBB DİSİPLİN KURULU

23/11/2007

2007/315

2007/378

466

TBB DİSİPLİN KURULU

23/11/2007

2007/331

2007/389

700

TBB DİSİPLİN KURULU

23/11/2007

2007/333

2007/391

468

TBB DİSİPLİN KURULU

28/12/2007

2007/410

2007/474

578

TBB DİSİPLİN KURULU

08/02/2008

2007/482

2008/59

461

TBB DİSİPLİN KURULU

08/02/2008

2007/480

2008/57

577

TBB DİSİPLİN KURULU

08/02/2008

2007/471

2008/51

1028

TBB DİSİPLİN KURULU

08/02/2008

2007/475

2008/54

1029

TBB DİSİPLİN KURULU

09/02/2008

2007/481

2008/58

302, 688

TBB DİSİPLİN KURULU

28/03/2008

2007/542

2008/124

146

TBB DİSİPLİN KURULU

28/03/2008

2007/543

2007/125

559

TBB DİSİPLİN KURULU

28/03/2008

2007/544

2008/126

462

TBB DİSİPLİN KURULU

23/05/2008

2008/50

2008/180

995

TBB DİSİPLİN KURULU

23/05/2008

2008/205

2008/209

1008

TBB DİSİPLİN KURULU

24/05/2008

2008/41

2008/174

578

TBB DİSİPLİN KURULU

20/06/2008

2008/86

2008/219

462

TBB DİSİPLİN KURULU

20/06/2008

2008/109

2008/237

527

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2008

2008/129

2008/263

455

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2008

2008/131

2008/265

699

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2008

2008/130

2008/264

428

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2008

2008/159

2008/285

553

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2008

2008/132

2008/266

965

TBB DİSİPLİN KURULU

11/07/2008

2008/157

2008/283

1020

TBB DİSİPLİN KURULU

12/07/2008

2008/158

2008/284

434

TBB DİSİPLİN KURULU

12/07/2008

2008/127

2008/261

575

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2008

2008/141

2008/301

454

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2008

2008/160

2008/302

435

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2008

2008/186

2008/316

540

TBB DİSİPLİN KURULU

05/09/2008

2008/194

2008/323

701

TBB DİSİPLİN KURULU

19/09/2008

2008/224

2008/353

701

TBB DİSİPLİN KURULU

19/09/2008

2008/240

2008/363

248

TBB DİSİPLİN KURULU

20/09/2008

2008/230

2008/357

467

TBB DİSİPLİN KURULU

19/09/2008

2008/240

2008/363

248

TBB DİSİPLİN KURULU

20/09/2008

2008/243

2008/363

553

TBB DİSİPLİN KURULU

17/10/2008

2008/256

2008/382

510

TBB DİSİPLİN KURULU

18/10/2008

2008/262

2008/387

505

TBB DİSİPLİN KURULU

18/10/2008

2008/263

2008/388

965

TBB DİSİPLİN KURULU

18/10/2008

2008/280

2008/396

992

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/2008

2008/264

2008/417

517

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/2008

2008/279

2008/423

448

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/2008

2008/286

2008/424

1028

TBB DİSİPLİN KURULU

07/11/2008

2008/287

2008/425

557

TBB DİSİPLİN KURULU

28/11/2008

2008/461

 

507

TBB DİSİPLİN KURULU

28/11/2008

2008/337

2008/473

964

TBB DİSİPLİN KURULU

08/12/2008

2008/369

2008/444

689

TBB DİSİPLİN KURULU

09/12/2008

2008/386

2008/512

553

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/2008

2008/359

2008/495

274

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/2008

2008/375

2008/504

561

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/2008

2008/381

2008/509

488

TBB DİSİPLİN KURULU

09/01/2009

2008/421

2009/19

996

TBB DİSİPLİN KURULU

07/02/2009

2008/498

2009/88

446

TBB DİSİPLİN KURULU

07/02/2009

2008/508

2009/93

579

TBB DİSİPLİN KURULU

07/02/2009

2008/52

2009/98

524

TBB DİSİPLİN KURULU

20/02/2009

2008/501

2009/111

450

TBB DİSİPLİN KURULU

24/04/2009

2009/108

2009/241

461

TBB DİSİPLİN KURULU

24/04/2009

2009/117

2009/242

576

TBB DİSİPLİN KURULU

19/06/2009

2009/164

2009/301

700

TBB DİSİPLİN KURULU

20/06/2009

2009/360

2009/310

1014

TBB DİSİPLİN KURULU

31/07/2009

2009/213

2009/358

1006

TBB DİSİPLİN KURULU

30/04/2010

2009/703

2010/188

1010

TBB DİSİPLİN KURULU

21/05/2010

2009/224

2010/242

1006

TBB DİSİPLİN KURULU

21/05/2010

2009/729

2010/216

1006

TBB DİSİPLİN KURULU

21/05/2010

2009/731

2010/218

996

TBB DİSİPLİN KURULU

28/05/2010

2010/334

2010/487

982

TBB DİSİPLİN KURULU

11/06/2010

2010/13

2010/250

1009

TBB DİSİPLİN KURULU

11/06/2010

2010/17

2010/252

1029

TBB DİSİPLİN KURULU

11/06/2010

2010/42

2010/272

965

TBB DİSİPLİN KURULU

02/07/2010

2010/72

2010/301

971

TBB DİSİPLİN KURULU

23/07/2010

2010/89

2010/331

445

TBB DİSİPLİN KURULU

23/07/2010

2010/88

2010/330

445

TBB DİSİPLİN KURULU

13/08/2010

2010/142

2010/378

577

TBB DİSİPLİN KURULU

03/09/2010

2010/149

2010/425

560

TBB DİSİPLİN KURULU

03/09/2010

2010/168

2010/440

973

TBB DİSİPLİN KURULU

17/06/2011

2011/81

2011/358

989

TBB DİSİPLİN KURULU

20/01/2012

2011/557

2012/29

988

TBB DİSİPLİN KURULU

09/11/2012

2012/329

2012/581

147

TBB DİSİPLİN KURULU

30/11/2012

2012/380

2012/626

489

TBB DİSİPLİN KURULU

21/12/2012

2012/454

2012/696

121

TBB DİSİPLİN KURULU

22/12/2012

2012/853

2012/733

1029

TBB DİSİPLİN KURULU

12/01/2013

2012/462

2013/18

468

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/2013

2012/506

2013/63

391

TBB DİSİPLİN KURULU

01/02/2013

2012/551

2013/86

492

TBB DİSİPLİN KURULU

21/02/2013

2012/562

2013/117

967

TBB DİSİPLİN KURULU

15/03/2013

2012/193

2013/193

592

TBB DİSİPLİN KURULU

15/03/2013

2012/624

2013/199

970

TBB DİSİPLİN KURULU

15/03/2013

2012/655

2013/210

1007

TBB DİSİPLİN KURULU

23/03/2013

2012/762

2013/149

385

TBB DİSİPLİN KURULU

27/04/2013

2012/743

2013/293

541

TBB DİSİPLİN KURULU

17/05/2013

2012/672

2013/322

994

TBB DİSİPLİN KURULU

17/05/2013

2012/782

2013/333

970

TBB DİSİPLİN KURULU

17/05/2013

2012/807

2013/349

526

TBB DİSİPLİN KURULU

17/05/2013

2012/808

2013/350

453

TBB DİSİPLİN KURULU

17/05/2013

2012/868

2013/356

440

TBB DİSİPLİN KURULU

24/05/2013

2011/227

2013/168

1024

TBB DİSİPLİN KURULU

28/06/2013

2012/830

2013/445

449

TBB DİSİPLİN KURULU

12/07/2013

2013/98

2013/513

490

TBB DİSİPLİN KURULU

13/07/2013

2012/831

2013/474

458

TBB DİSİPLİN KURULU

27/07/2013

2013/83

2013/561

1026

TBB DİSİPLİN KURULU

22/08/2013

2013/204

2013/634

558

TBB DİSİPLİN KURULU

22/08/2013

2013/205

2013/635

526

TBB DİSİPLİN KURULU

22/08/2013

2013/138

2013/602

963

TBB DİSİPLİN KURULU

23/08/2013

2013/472

2013/658

453

TBB DİSİPLİN KURULU

04/10/2013

2013/308

2013/760

465

TBB DİSİPLİN KURULU

04/10/2013

2013/395

2013/773

248

TBB DİSİPLİN KURULU

05/10/2013

2013/428

2013/796

565

TBB DİSİPLİN KURULU

25/10/2013

2013/434

2013/832

451

TBB DİSİPLİN KURULU

08/11/2013

2013/440

2013/870

640

TBB DİSİPLİN KURULU

08/11/2013

2013/372

2013/862

541

TBB DİSİPLİN KURULU

08/11/2013

2013/500

2013/888

580

TBB DİSİPLİN KURULU

22/11/2013

2013/499

2013/929

973

TBB DİSİPLİN KURULU

20/12/2013

2013/576

2013/986

516

TBB DİSİPLİN KURULU

20/12/2013

2013/577

2013/987

568

TBB DİSİPLİN KURULU

20/12/2013

2013/578

2013/988

922

TBB DİSİPLİN KURULU

20/12/2013

2013/579

2013/989

563

TBB DİSİPLİN KURULU

20/12/2013

2013/635

2013/1013

561

TBB DİSİPLİN KURULU

21/12/2013

2013/637

2013/1014

563

TBB DİSİPLİN KURULU

08/02/2014

2013/534

2014/75

401

TBB DİSİPLİN KURULU

19/03/2014

2014/327

2014/577

687

TBB DİSİPLİN KURULU

08/02/2014

2013/534

2014/75

696

TBB DİSİPLİN KURULU

22/11/2014

2014/533

2014/758

701

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/2014

2014/684

2014/852

704

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/2014

2014/755

2014/865

457

TBB DİSİPLİN KURULU

19/12/2014

2014/759

2014/869

451

TBB DİSİPLİN KURULU

04/01/2015

2014/873

2015/33

573

TBB DİSİPLİN KURULU

17/01/2015

2014/593

2015/55

700

TBB DİSİPLİN KURULU

15/02/2015

2015/24

2015/139

1017

TBB DİSİPLİN KURULU

13/03/2015

2014/643

2015/194

511

TBB DİSİPLİN KURULU

13/03/2015

2014/668

2015/195

569

TBB DİSİPLİN KURULU

13/03/2015

2015/128

2015/226

1024

TBB DİSİPLİN KURULU

13/03/2015

2015/197

2015/215

226

TBB DİSİPLİN KURULU

14/03/2015

2014/895

2015/206

1022

TBB DİSİPLİN KURULU

28/03/2015

2015/25

2015/243

434

TBB DİSİPLİN KURULU

13/06/2015

2015/254

2015/476

579

 

 

MAHKEME

TARİH

ESAS NO

KARAR NO

SAYFA NO

TBB YKK

28/06/1997

1997/68

1997/32-14

252

TBB YKK

28/11/1997

1997/137

1997/182-2

261

TBB YKK

30/09/2000

2000/207

2000/1285-22

461

TBB YKK

19/04/2003

 

2003/6909-6

220

TBB YKK

19/04/2003

2003/188

2003/2373-2

468

TBB YKK

07/06/2003

2003/262

2003/2519-36

43

TBB YKK

07/06/2003

2003/253

 

251

TBB YKK

15/11/2003

2003/465

 

229

TBB YKK

16/06/2004

2004/275

2004/3642-3

233

 

 

 

 

 

 

 

K A Y N A K Ç A

Adalı, Ferruh                           :    Avukat ve Ahlak, ABD, Y. 1971, S. 2

Aday, Nejat                             :    Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, İstanbul 1994

Afşaroğlu, Osman                   :    Tebligat Hukuku, Ankara 1990

Ağar, Mehmet-Ağar, Serkan    :    Yargılama Giderlerinden Vekalet Üc­retine KDV Uygulanması Meselesi Üzerine Düşünceler, TBB Dergisi S. 52, Y.2004

Akkan, Mine                           :    Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, Ankara 2010

Akgönenç, Oya                       :    Savunmanın Tarihi Gelişmesi Üzerine Düşünceler, TBBD, Y. 1988, S. 1

Akıllıoğlu, Tekin, Gözübüyük,

A. Şeref                                  :    Yönetim Hukuku, Ankara 1993

Akıncı, Şahin                          :    Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya 2004

Akipek, Jale G. - Akıntürk,

Turgut                                     :    Türk Medeni Hukuku, Şahsın Hukuku, Ankara 1996

Akipek, Şebnem                     :    Alt Vekalet, Ankara 2003

Akipek, Şebnem                     :    İngiltere’de Hukuk Öğretimi, Hukuk Öğretimi Sempozyumu, Ankara 1993

Akman, Sermet                       :    Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul 1976

Akyazan, Sıtkı                        :    Avukat Ücretine Dair İncelemeler, Adalet Dergisi, Y. 1956, S. 11

Alacakaptan, Uğur                  :    Suçun Unsurları, Ankara 1970

Alpman, Adil                          :    Eski Önasya’da “Avukatlık” Müessesesi, X. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1990

Altıparmak, Cüneyd                :    Hukuk, Hukukçu ve Hukuk Öğretimi Üzerine, TBB Faruk Erem Ödülleri, Ankara 2005

Ansay, Tuğrul                         :    Avukatlık Kanunundaki Değişiklikler ve Globalleşme, ABD, Y. 2003, S. 1

Ansay, Tuğrul                         :    Avukatlık Ortaklığı Yeni Bir Ortaklık Türü Mü? Prof. Dr. Turgut Kalpsüz Armağanı, Turhan Kitapevi, Ankara 2003

Aral, Fahrettin                         :    Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara 1997

Arcak, Ali                               :    Kamulaştırma-Devleştirme Kanunları, Ankara 1986

Arıhan, Taylan – Koçak, Aslı      :      Avukatlıkta Ortak Çalışma, (Yayınlanmamış not)

Arık, Kemal Fikret                  :    Avukatın Müvekkiline Karşı Mesuliyeti, Adliye Dergisi

Arıkan, Ayşe Saadet               :    İnsan Hakları Sözleşmelerinin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması, TBB Ulusal Toplantı, Ankara 2005

Arkan, Sabih                           :    Ticari İşletme Hukuku, Ankara 1995

Arslan, İbrahim - Ünal, Mücahit: Avukatlık Ortaklığının Diğer Ortaklık Türleri İle Karşılaştırılması Ve Hukuki Nitelikleri, SÜHF Dergisi C. 16 S. 1      Y. 2008

Aslan, Ali Çetin                      :    Avukatlık Tekeline Genel Bakış, DEÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Cilt 16, Özel Sayı, Y. 2014

Aslan, Mahmut                       :    İş ve Meslek Ahlakı, Ankara 2001

Aslan, Ramazan                      :    Karşı Oy Yazısı Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. XIV, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1997

Atay, E. Ethem                        :    İdare Hukuku, Ankara 2006

Ataay, Aytekin                        :    Medeni Hukukun Genel Teorisi, İstanbul 1980

Atasoy, Hasan-Yazıcı Hilmi    :    Şahıs Aile Miras Hukuku İle İlgili Yargıtay Tatbikatı, Ankara 1970

Aybay, Aydın – Aybay, Rona     :      Hukuka Giriş, İstanbul 2005

Aybay, Rona                           :    Avukatlık Kanunundaki, Disiplin Kovuşturmasının Bir Yıl İçinde Açılması Zorunluluğu (Madde 141/II), MÜHFHAD , Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Özel Sayı, Y. 2013 C.19, S. 2

Aydın, Murat                          :    Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin Eleştirisi, TBB Dergisi, Y.2006, S.63

Aydın, Murat (age. Görev)      :    Avukatlık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Aydın, Murat (age. 1997)        :    Avukatlık Ücreti, Ankara 1997

Aydın, Murat (age. 2007)        :    Avukatlık Ücreti, Ankara 2007

Aydın, Murat (age. 2010)        :    Avukatlık Ücreti, Ankara 2010

Aydın, Murat(age. 2015)         :    Avukatlık Ücreti, Yeniden Yazılmış       6. Baskı, Ankara 2015

Aydın, Sinem                          :    Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Sözleşmesi, ABD, Y. 2002, S. 1

Bagatur, Mehmet Çağrı           :    Avukatlık Mesleğine Kabul, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu Yayını 2000, C. 4

Baktıaya, Selim                       :    Baroda Zorunlu Tahkim, Açık Sayfa,     Y. 2003, S. 43

Baktır, Selma                          :    Türkiye’de Hukuk Eğitimi ve Geleceği, TBB Faruk Erem Ödülleri, Ankara 2005

Başar, Civan                           :    Kamu Görevlilerine, Kurumlarınca Avukat sağlama veya Masraflarını Karşılama Şeklinde yapılacak Hukuki yardıma İlişkin İnceleme, TBB Dergisi, Y. 27,         S. 117, Mart-Nisan 2015

Başöz, Lütfü                           :    Avukatın Bağımsızlığı, Günışığı,            Y. 2003, S. 2

Başpınar, Veysel                     :    Vekilin Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Ankara 2004      

Başterzi, Fatma                       :    Avukatlık Mesleğinde Sosyal Güvenlik, İstanbul 1998

Battal, Şener - Erdem, Nurşen      :      Avukatlık Mesleğinin Türkiye’deki Tarihçesi, ABD, Y. 1985, S. 5-6

BATİDER                               :    Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

Baysal, Belkıs                         :    Avrupa Hukuku Uygulaması Bağlamında Baroların İşlevi, Dosya, Y.2003, S. 1

Berki, Ali Himmet                   :    Açıklamalı Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye, İstanbul 1978

Berksun, Abdullah –

Eşmelioğlu, İbrahim                :    Açıklamalı-Gerekçeli Sendikalar Kanunu

Biyan, Özgür                           :    Avukatların Karşı Taraf Vekalet Ücretinin KDV Karşısındaki Durumu, TBBD., S. 116, Y. Ocak-Şubat 2015

Boralıdağ, Kemal – Sağnak,

Sadi                                         :    Avukatlık ve Baro, Ankara 1939

Bozer, Ali                               :    Sigorta Hukuku – Genel Hükümler, Ankara 1981

Bozkurt, H. Argun                  :    Hukukun Öyküsü, Ankara 2006

Bölükbaşı, Saffet Nezihi         :    Söyleşi, Ankara Barosu Dergisi, Ankara 1982

Bölükbaşı, Saffet Nezihi         :    Ülkemizde Avukatlık ve Savunma, TBB Dergisi, Ankara 1988, S. 1

Budak, Ali Cem                      :    Avukatlık Kanununun 2. maddesine Göre Avukatın Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2004

Burcuoğlu, Haluk (age. Avukat

ve Baro)                                  :    Avukat ve Baro İlişkileri, Günışığı, Y.2003, S. 3

Burcuoğlu, Haluk                    :    Avukatlık Sözleşmesi, Günışığı, Y.2003, S. 4

Burcuoğlu, Haluk                    :    Reklam Yasağı ve Barolar, Günışığı,      Y. Nisan 2003, S. 2

Buz, Vedat                              :    Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005

Can, Halil - Güner, Semih       :    Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2001

Can, Halil – Güner, Semih      :    Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2006

Can, Halil – Güner, Semih      :    Turizm Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2000

Candaş, İlgün                          :    Avukatlık Ücret Sözleşmesi, Ankara 2013

Candaş, İlgün (age. 2. Baskı)  :    Avukatlık Ücret Sözleşmesi, 2. Baskı, Ankara 2015

Centel, Nur Başar                    :    Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi, İstanbul 1984

Centel, Tankut                        :    İş Hukukunda Ücret, İstanbul 1987

Ceylan Güneş, Seldağ             :    Roma Hukukundan Günümüze Avukatlık Mesleği ve Etik Kuralları, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, C.3

Cihan, Erol - Yenisey, Feridun    :      Ceza Muhakemesi Hukuku, Genişletilmiş Güncelleştirilmiş 2. Bası, İstanbul 1997

Çağa, Tahir                             :    Acenteler Aleyhine Müvekkillerine İzafeten Açılan Davalarda Sadır Olan İlamların İcrası, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu C. I, Ankara 1984

Çeçen, Anıl                             :    Savunmanın Çağdaş Anlamı, TBBD,    Y. 1988, S. 1

Çelik, Adil Giray                     :    Savunma Mesleğinde Yemin, ABD,      Y. 2000, S. 4

Çelik, Adil Giray                     :    Tarihte Savunma ve Meslek Kuralları (Savunma)

Çelik, M. Lamih                      :    Avukatlık Meslek Kuralları, Ankara 2008

Çelik, Nuri                              :    İş Hukuku Dersleri, İstanbul 1996

Çelikoğlu, Cengiz Topel          :    Karşı Tarafa Tahmil Olunan Avukatlık Ücretinin Hukuki Niteliği, DEÜHFD., Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan Özel Sayı, C. 16, Y. 2014

Dedeağaç, Ender                     :    Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Yanlış Uygulandığı Konusunda Bir Açıklama, Baro Birlik, S. 13, Ocak 2015

Deliduman, Seyithan               :    Medeni Yargıda Avukatlık, AÜ. Erzincan Fakültesi Dergisi, C. VII, S.1-2

Dereli, Ferruh                          :    Avukat ve Ahlak, ABD, Y. 1971, S. 2

Develi, H. Şinasi                     :    Avukatlık Resmi Kisvesinin (Cübbesinin) Tarihçesi, Mersin Barosu Dergisi,   Y. 2003, S. 8

Devellioğlu, Ferit                    :    Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 2002

Dinçkol, Belkıs                       :    Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza, İstanbul 2003

Doğan, Fatih – ,

Sulhi - Abuzer, Kendigelen     :    Avukatlık Mesleğinin Birlikte İcrası – Avukatlık Limited Şirketi, E. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2003, S.1-2

Doğanay, İsmail                      :    Hakem Mahkemesi Kararlarının Yargıtay Tarafından Bozulması Halinde Hakemler Bu Bozma Kararına Karşı Direnme (Israr) Kararı Verebilirler mi?, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. XIV, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1997

Doğrusöz, A. Bumin               :    Davada Haksız Çıkan Tarafından Sağ­lanan Avukatlık Gelirlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu, Yaklaşım,   Y. 11, S. 126

Donay, Süheyl                        :    Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul 1978

Donay, Süheyl                        :    Vekilin Talimata Uyma ve Dürüstlükle Hareket Etme Borcu, BATİDER, C. V, Y. 1970

Dönmezer, Sulhi                     :    Ceza Hukuku, Özel Kısım, Şahıslara Karşı ve Mal Aleyhine Cürümler, İstanbul 1974

Dönmezer, Sulhi                     :    Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 2003

Duman, İlker Hasan                :    Hukuk Devleti, 2. Baskı, Kartal 2003

Duran, Lütfü                           :    İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul 1982

Durhan, İbrahim                     :    Ülkemizde Avukatlık Kurumunun Tarihsel Gelişimi, AÜHFD, 2004

Eflatun,                                   :    Sokrates’in Savunması, Remzi Kitabevi, İstanbul 1992

Egger, A.                                 :    İsviçre Medeni Kanun Şerhi I. Cilt, Giriş ve Kişinin Hukuku Ankara 1947

Ekkehard Becher-Eberhard     :    Avukatlık Meslek Hukukunun Almanya’daki Değişimi, 21. Yüzyılın Usul Hukuku Sorunları, C. 1, İstanbul 2003

Erdem, Necati                         :    Avukatlar Forumu, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul 2001

Erdoğan, Celal                        :    Ortaklığın Giderilmesi ve Şufa Davaları, Ankara 1985

Erem, Faruk                            :    Avukatlar Hakkında Soruşturma İzni, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1977, S. 2

Erem, Faruk                            :    Avukatın İşi Reddetme Hakkı, ABD,     Y. 1969, S. 4

Erem, Faruk                            :    Avukatlık Sırrı, ABD, Y. 1965, S. 5

Erem, Faruk                            :    Bern Kantonu Avukatlar Birliği Meslek Kuralları, Ankara 1969

Erem, Faruk                            :    Birden Fazla Sanığın Müdafiliği (Birden Fazla), Ankara 1977

Erem, Faruk                            :    Ceza Hukuku Hususi Hükümler, Cilt 1, Ankara 1968

Erem, Faruk                            :    Ceza Hukuku Hususi Hükümler, Cilt 2, Ankara 1968

Erem, Faruk                            :    Ceza Usulü Hukuku, Ankara 1968

Erem, Faruk                            :    “Diyalektik Açıdan Ceza Yargılaması”, Broşür

Erem, Faruk                            :    Eski Yunanda ve Romada Avukatlık (Eski Yunan), ABD, Y. 1976, S. 5

Erem, Faruk                            :    Meslek Kuralları (Şerh 1977), TBB Yayını, Ankara 1977

Erem, Faruk                            :    Meslek Kuralları (Şerh), Ankara Barosu Yayınları 4, Ankara 1995

Erem, Faruk                            :    Meslek Kuralları (Şerh 2002), Avukatlık Mevzuatı, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2002

Erem, Faruk                            :    “Sosyal Ekonomi Açısından Avukatlık Ücreti”, İBD, Y. 1972

Erem, Faruk                            :    Türk Ceza Hukuku, Hususi Hükümler,    C II, Ankara 1952

Erem, Faruk - Sav, Atila          :    Avukatlar Hakkında Özel Soruşturma ve Kovuşturma, Ankara Barosu Dergisi,    Y. 1970, S. 2

Erem, Faruk – Toroslu,

Nevzat                                    :    Türk Ceza Hukuku, Özel Hükümler, Ankara 1975

Erem, Faruk                            :    Birden Fazla Sanığın Müdafiliği (Birden Fazla), Ankara 1977

Erem, Faruk                            :    Ceza Hukuku Hususi Hükümler, Cilt 1, Ankara 1968

Erem, Faruk                            :    Ceza Hukuku Hususi Hükümler, Cilt 2, Ankara 1968

Erem, Faruk                            :    Ceza Usulü Hukuku, Ankara 1968

Erem, Faruk                            :    Ceza Usulü Hukuku Ankara 1973

Eren, Fikret                             :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 1994

Eren, Fikret                             :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II

Eren, Fikret                             :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. III, İstanbul 1994

Ergut, Arda                             :    Hollanda Barolar Birliğinde Yapılan Mesleki Eğitim, Çeviri, ABD, Y. 2002, S. 1

Ergüne, Mehmet Serkan          :    Olumsuz Zarar, İstanbul 2008

Eriş, Gönen                             :    Açıklamalı- İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler, C. 1, Ankara 1992

Eriş, Uğur                                :    Savunma Dokunulmazlığı Zorunluluğu, Hukuksal Niteliği, ABD, Y. 1978, S. 6

Eriş, Uğur                                :    Savunma Dokunulmazlığı, Koşulları - Değerlendirilmesi, ABD, Y. 1984, S. 3

Erman, Sahir                           :    Hakaret ve Sövme Cürümleri, İstanbul 1950

Erol, Haydar                           :    Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara 2005

Ersoy, Yüksel                         :    Avukatlıkta Reklam Yasağı ve Uzmanlık, Demokratikleşme–İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında Avukatlık Mesleği, Sempozyum, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 1996

Erten, Efe                                :    Uluslararası Ceza Mahkemeleri Huzuruna Çıkan Avukatların Mesleki İcraları Hakkında Kanun (Çeviri)

Ertin, Elif – Ertin, Emin          :    Avrupa Birliğinde Avukatlık ve Türkiye, Kocaeli Barosu Dergisi, Y. 2003

Evren, Öcal Kemal                  :    İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması, Ankara 2007

Evren, Teoman                       :    Hak Arama Özgürlüğü ve Savunma, TBBD., Y. 1988, S. 1

Franka, Nisim                         :    Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ankara 1973

Gençcan, Ömer Uğur              :    Türk Medeni Kanunu -Madde 1-184-, Ankara 2007

Giray, Cevat İlhan                   :    Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara

Gökcan, Hasan Tahsin            :    Avukatlık Yasası, Görev Suçları, Kovuşturma ve Hukuki Sorumluluk, Ankara 2001

Gökcan, Hasan Tahsin

(age. 2012)                              :    Avukatlık Yasası, Görev Suçları, Kovuşturma, Hukuki Sorumluluk ve Vekalet Ücreti, 3. Baskı, Ankara 2012

Göksu, Mustafa                      :    Karşılaştırmalı Hukuk İle Türk Hukukundaki Gelişmeler ve Tartışmalar Işığı Altında Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi Hakkında Bir İnceleme, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Cilt 1, Ankara 2014

Gören, Ömer                           :    Avukatlık - Noterlik Hukuku, Ankara 2010

Gözübüyük, Abdullah Pulat    :    Avukatlık Hakkında, Adalet Dergisi,      Y. 1962

Gözübüyük, Abdullah Pulat    :    Türk Ceza Kanunu Şerhi, C. I-IV, İstanbul 1988

Gözübüyük, A. Şeref              :    Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2005

Gözübüyük A. Şeref –

Akıllıoğlu, Tekin                     :    Yönetim Hukuku, Ankara 1993

Günay, Cevat İlhan                 :    Sendikalar Kanunu Şerhi, Ankara 2004

Günay, Erhan                          :    Hakim, Savcı Avukatlar İşledikleri Suçlar ve Soruşturmalar, Ankara 1999

Günay, Erhan                          :    Avukatlar Hakkında Suç ve Disiplin Hukuku (age. Avukatlar hakkında),  Seçkin Yayınevi, Nisan 2015

Günday, Metin                        :    İdare Hukuku, Ankara 1998

Gündüz, Bilal                          :    Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, ABD., Y. 66, S. 1

Güner, Semih                          :    Avukatın Özen Yükümlülüğü, TBBD,   Y. 2000, S. 2

Güner, Semih                          :    Avukatlığın Tanımı, Çanakkale Barosu Dergisi, Y. 4, S. 7-8

Güner, Semih                          :    Avukatlık Meslek Etiği, ABD, Y. 2002, S. 2

Güner, Semih                          :    Avukatlık Meslek Etiği (Özen, Doğruluk ve Onur İçinde Görev Yapma) THK Yetmişbeşinci Kuruluş Yılı Armağanı, Ankara 2005

Güner, Semih                          :    Avukatlık Mevzuatı, Ankara 2002

Güner, Semih                          :    Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti, Ankara 2014

Güner, Semih                          :    Avukatlık Ücreti, ABD, Y. 2001, S. 2

Güner, Semih                          :    Savunma Hakkı ve Baroların Bağımsızlığı, Hukuk Kurultayı 2000, C. 4, Ankara 2000

Güner, Semih                          :    Sır Saklama Yükümlülüğü, ABD.,         Y. 2000, S.3

Güner, Semih                          :    Yayına Hazırlarken, Avukatlık Mevzuatı, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2002

Günergök, Özcan                    :    Avukatlık Sözleşmesi, Ankara 2003

Günergök, Özcan (age. 2009) :    Avukatlık Sözleşmesi, 2. Baskı Ankara 2009

Günergök, Özcan                    :    Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü (Sır), AÜ. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Erzincan 2003, C. VII, S. 1-2

Gürbüz, Ahmet                       :    Hukuk ve Meşruluk, İstanbul 1998

Gürel, Aydın                           :    Meslekte 25 Yıl İzler-İzlenimler, Ankara 1997

Güriz, Adnan                          :    Hukuk Başlangıcı, Ankara 1999

Gürpınar, Damla                     :    Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt ve Bilgi Vermeden Doğan Hukuki Sorumluluk, İzmir 2006

Gürsoy, Kemal Tahir              :    Vekalet Aktinin Ölüm Nedeniyle Sona Ermesi ve Sonuçları, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu, İÜHEMHE Yayını, İstanbul 1977

Güzel, Abdulkadir                  :    Savunma Hakkının Güvencelendiril­mesi, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2004

Hafızoğulları, Zeki                  :    Baro Haber, Ankara Mayıs 2003, S. 2

Hafızoğulları, Zeki                  :    Genel Çizgileriyle Savunma Hakkı (Savunma Hakkı), ABD, Y. 1994

Hafızoğulları, Zeki                  :    Türk Hukuk Düzeninde Hukukun Üs­tünlüğü Prensibi Sorunu, ABD, Y. 2002, S. 1

Hakimoğlu, Kemal                  :    Avukatlıkta Ortak Çalışma ve Uzmanlaşma, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu Yayını, C. 4, Ankara 2000

Hakimoğlu, Merve                  :    Yargı Kararları Işığında Avukatın Vekillikten İstifası ve İstifanın Hukuki Sonuçları, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, C. 9, S.100, Aralık 2014

Hekimoğlu, M. Fahrettin         :    Fransa’da Hukuki Danışmanlık ve Arabuluculuk Uygulaması, ABD, Y.2002,    S. 2

Hennsler, Martin                     :    Avukatlık Ortak Çalışmasında Model Arayışları, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, Ankara 2004

Henssler, Martin                      :    Hukuk Mesleğinde 2001 Yılında Almanya’da Olan Gelişmeler (Yayınlanmamıştır)

Hirşt, Ernest                            :    Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara 1996

Hocayusufpaşaoğlu, Necip     :    Bir Yetki Belgesi İle Kanıtlanan Temsil Yetkisinin Korunması Açısından BK. M. 33/II, 34/III ve 37 Karşısında BK. M. 36/II’nin Uygulama Alanının Belirlenmesi, Prof. Dr. Haluk Tandoğan Hatırasına Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1999

Ildır, Gülgün                           :    Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003

Iordenescu, Cristian –

Tanasescu, Mihail                   :    Romanya’da Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları, ABD, Y. 2002, S. 2

İdikut, Aytekin                        :    Avukatlar Hakkında Uygulanacak Özel Soruşturma ve Kovuşturma Yöntemi, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1986, S. 4

İnalcık, Halil – Seyitdanlıoğlu,

Mehmet                                   :    Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Ankara 2006

İnanıcı, Haluk                         :    Avukatlık Etiği ve Meslek Kuralları, An­kara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, C. 4

İnanıcı, Haluk                         :    Avukatlık Mesleğinde Ahlak, Etik, Meslek Kuralları ve Etik Bir Deneme, Demokratikleşme - İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında Avukatlık Mesleği, Sempozyum, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 1996

İnanıcı, Haluk                         :    Marka ve Patent Vekilliği-Avukatlar Açısından Değerlendirme, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara 2002, C. 1

İnanıcı, Haluk                         :    21. Yüzyılda Avukatlık ve Baro, İstanbul 2008

İnce, Refik                              :    Avukat, İzmir Barosu Dergisi Y. 1935,    S. 2

İyimaya, Ahmet                      :    Ankara Barosunun Kuruluş Tarihi Üzerine Bir Araştırma, ABD, Y. 1993, S. 1

İyimaya, Ahmet                      :    Avukatlık Sözleşmesi, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara 2000

İyimaya, Ahmet                      :    Avukatlıkta Tekel Hakkı, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, C. 3

İyimaya, Ahmet                      :    “Temsil Yoluyla Bağıtlanan Avukatlık Sözleşmesi İçin Özel Yetkinin Varlığı Zorunlu Mudur?”, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorunları (Temsil Yoluyla), Ankara 1995

Kaboğlu, İbrahim Ö.               :    XXI. Yüzyıl Başında İnsan Hakları Haritası, İnsan Hakları ve Güvenlik, TBB Yayını, Ankara 2001

Kaçak, Nazif                           :    Yargı Kararlarıyla Avukatlık Kanunu, Ankara 2001

Kaçak, Nazif (age. 2010)        :    Yargı Kararlarıyla Avukatlık Kanunu, Ankara 2010

Kalabalık, Halil                       :    Temel Hukuk Bilgisi, İstanbul 2003

Kalpsüz, Turgut                      :    Türk Hukukunda Hakem Kararlarının Temyizi Sebepleri, BATİDER, Y.1977

Kara, İlhan                              :    Tüketici Hukuku, Ankara 2012

Kara, Nazım                            :    Avukatın Disiplin Hukuku

Karacabey, M. Haldun            :    Avukatlık Kanununun 56’ncı Maddesi Açısından “Faks” İle Tebliğ, İBD, 1991/1-2-3

Karahan, Sami                        :    Ticari İşletme Hukuku, 6. Baskı, Konya 1997

Karahasan, Mustafa Reşit       :    Tazminat Davaları, İstanbul 1970

Karahasan, Mustafa Reşit       :    Tazminat Hukuku, Tazminat Davaları ve Yargılama Usulü, İstanbul 1996

Karahasan, Mustafa Reşit       :    Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Özel), 6. Cilt, Beta Yayınları, İstanbul 1992

Karateke, Songül                     :    Avukatlık Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2006

Karayalçın, Yaşar                   :    Hakem Mahkemesi Kararları ve Yargıtay Denetimi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XI, Ankara 1994

Karayalçın, Yaşar                   :    Ticaret Hukuku, Giriş - Ticari İşletme, Ankara 1968

Karayalçın, Yaşar                   :    Ticari İşletme, Ankara 1968

Kayhan, Fahrettin                   :    Avukatlık Sanatı, Ankara 1994

 

Kendigelen, Abuzer –

Doğan, Fatih                           :    Avukatlık Mesleğinin Birlikte İcrası-Avukatlık Limited Şirketi- EÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2003, S. 1-2

Kirchheimer, Otto                   :    Funtionen des Staates und der Verfassung, Frankfurt 1972

Kılıçoğlu, Ahmet                     :    Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, Ankara 1993

Kızılot, Şükrü                          :    KDV Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, C. 1, S. 168/4

Kip, Levent                             :    Avukat Cicero, Günışığı, İstanbul Mayıs 2003

Kocaman, Arif                        :    Factoring İşleminin Hukuki Niteliği, Ankara 1992

Kocaoğlu, Serhat Sinan           :    Devlet Sistemlerine Göre Savunma Hakkı ve Müdafi, ABD, Y.2010

Korkmaz, Adem                     :    Asgari Ücret, Ankara 2003

Koruklu, Aziz                         :    Dava Vekilliği Mesleği, Adalet Dergisi, Y. 1945

Kubilay, Huriye                      :    Avukatlık Kanununun Avukatlık Ortaklıklarına İlişkin Hükmünün Eleştirisi, Prof. Dr. İrfan Baştuğ Anısına Armağan, DEÜ Yayını, C. 7 , Özel Sayı 2005

Kuçuradi, İoanna                    :    Etik, Türkiye Felsefe Kulübü Yayınları, Ankara 1999

Kunter, Nurullah                     :    Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 1967

Kunter, Nurullah                     :    Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Yenileştirilmiş ve Geliştirilmiş 8. Bası, İstanbul 1986

Kunter, Nurullah – Yenisey,

Ferudun                                  :    Ceza Muhakemesi Hukuku, Onikinci Bası, İstanbul 2002

Kunter, Nurullah-Yenisey,

Ferudun                                  :    Muhakeme Hukuku dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 1998

Kuntman, Osman                    :    1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 14’üncü Maddesi Hükmüyle İlgili Bir İnceleme, ABD, Ankara 1987, S. 2

Kuntman, Osman                    :    Avukatların Görevleriyle İlgili Olarak İşledikleri Suçlardan Dolayı Yargılanması Yöntemleri, İBD Y.2002, C 76, S. 3

Kuntman, Osman                    :    Avukatlık Ücret Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakem Eliyle Çözümlenebilir mi?, İBD, Y. 1988, S. 7-8-9

Kurdoğlu, Bülent Nuri            :    Karşı Taraf Vekalet Ücreti, Ankara 2013

Kuru, Baki                              :    Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2. Baskı, Ankara 1968

Kuru, Baki                              :    Hukuk Muhakemeleri Usulü 1. Cilt, Beşinci Baskı, İstanbul 1990

Kuru, Baki                              :    Hukuk Muhakemeleri Usulü 1. Cilt, Altıncı Baskı, İstanbul 2001

Kuru, Baki                              :    Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, İstanbul 1995

Kuru, Baki                              :    Hukuk Muhakemeleri Usulü (C.V), İstanbul 2001

Kuru Baki – Aslan Ramazan-

Yılmaz, Ejder                          :    Medeni Usul Hukuku, Ankara 1992

Kübler, Friedrich                     :    Hukuk Devletinde Yasama ve Yargı Organlarında Meslek Etiği, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2000

Küzeci, Deniz –

Kemal, Vuraldoğan                 :    Avukata Ait Olan Vekalet Ücreti Kimin Lehine Hükmedilmelidir, ABD, Y. 2006, S. 1

Lande, Lois                             :    “Avukat”, Samsun Barosu Dergisi, Çev. Fahrettin Kayhan Y. 1999, S. 1

Levent, Recep                         :    Bağımsız Çalışan Avukatların Sosyal Güvenliği, TBB Dergisi, Y. 26, S. 110, Ocak-Şubat 2014

Löker, Erhan                           :    Avukatlık Sanatı, Ankara 1954

Mağat, Rahmi                          :    Avukatlık Kanunu Çalışmaları, ABD,    Y. 1969, S. 2

Mahmutoğulları, Serhal Nur    :    Avukatın Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara 2007

Mermut, Serdar                       :    Uluslararası Ceza Yargılaması Hukukunda Avukatların Serbest Dolaşımı, İBD, Y. 2003, S. 1

Mısır, M. Haşim                      :    Avukatlık Disiplin Hukuku, Ankara 2008

Mısır, M. Haşim                      :    Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararlarının Avukatın Disiplin Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, Antalya Barosu Dergisi, Y. 2014, S. 82, Şubat 2014 (age. makale)

Molierac,                                 :    Initiation au Barneau, Paris 1947, 1136 Sayılı Avukatlık Mevzuatı, Ankara 2002

Mullerat, Roman                     :    İnsan Haklarının Gelişiminde Avukatın Rolü, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2004

Muran, Hakan                         :    Cumhuriyet Avukatlarına Mesleğe Kabul Sınavı, İstanbul Barosu Dergisi, C. 80,   S. 2006/3

Müderrisoğlu, Ferudun            :    Avukatlıkta Vekalet ve Ücret Sözleşmesi, Ankara 1974

Müftüoğlu, Gültekin               :    Ben Bir Ceza Avukatıyım, Ankara 2002

Oğuz, Arzu                             :    Karşılaştırmalı Hukuk, Gazimağusa 2001

Oğuzhan, Teoman                   :    Türk ve Alman Hukukunda Avukatın Hukuki Konumu, İstanbul Barosu Dergisi, Y. 2002, C. 76, S. 2

Oğuzman, M. Kemal - Öz,

M. Turgut -                              :    Borçlar Hukuku, İstanbul 1995

Oğuzman, M. Kemal - Öz,

M. Turgut -                              :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dördüncü baskı, İstanbul 2005

Oğuzman, M. Kemal - Öz,

M. Turgut -                              :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012

Oğuzman, M. Kemal               :    Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1990

Oğuzman, M. Kemal               :    Medeni Hukuk Dersleri, Giriş -Kaynak­lar-Temel Kavramlar, İstanbul 1994

Oğuzman M. Kemal –

Onar, Sıddık Sami                   :    İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul 1966

Ongun, A. Coşkun                  :    Azil ve İstifa Hallerinde Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi, İBD., C.88, S.12,      Y. 2014

Ongun, A. Coşkun                  :    Vekalet Ücretleri ve Avukatın Hapis Hakkına Yargıtay’ın Bakışı, İBD., C.89, S. 2015/3, Mayıs-Haziran 2015

Ozanoğlu, Hasan Seçkin         :    Tüketici Sözleşmeleri Kavramı, AÜHF Dergisi, Y. 2011, C. 50

Ökçesiz, Hayrettin                  :    Hukuk Devleti, İstanbul 1998

Örsten Esirgen, Seda               :    Tanzimattan Cumhuriyete Avukatlık, AÜHFD. 63/4, Y. 2014

Özay, İl Han                           :    Devlet, İdari Rejim ve Yargısal Korunma, İstanbul 1986

Özbek, Mustafa                      :    Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2004

Özbek, Mustafa                      :    Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesine Göre Arabuluculuk, ABD, Y. 2001, S. 3

Özbek, Özer Veli                    :    Yeni Türk Ceza Kanunu Anlamı, Ankara 2006

Özbudun, Ergun                      :    Türk Anayasa Hukuku, 4. Baskı, Ankara 1995

Özden, Yekta Güngör             :    Özgürlük İçin, TBBD, Y. 1988, S. 1

Özden, Yekta Güngör             :    Yeni İnsan Hakları Yeni Hukuk Devleti, ABD, Y. 1993 S. 3

Özen, Muharrem                     :    Savunma Dokunulmazlığı, TBBD.,        Y. 1992, S. 3

Özgenç, İzzet                          :    Türk Ceza Kanunu, Ankara 2004  

Özgenç, İzzet                          :    Türk Ceza Kanunu, Gazi Şerhi, Ankara 2006

Özgenç, İzzet – Şahin Cumhur    :      Türk Ceza Kanunu, Gazi Külliyeti, Ankara 2005

Özkaya, Eraslan (age. 1997)   :    Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara 1997

Özkaya, Eraslan (age. 2005)   :    Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara 2005

Özkent, Ali Haydar                 :    Avukatın Kitabı, İstanbul 1940

Özön, Mustafa Nihat               :    Osmanlıca-Türkçe Sözlük, İstanbul 1969

Özsunay, Ergun                      :    Medeni Hukuka Giriş, İstanbul 1986

Öztürk, Bahri                          :    Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 1995

Payen, Fernand                       :    Baro, Sanat ve Vazife, İstanbul 1935

Pekcanıtez, Hakan

(age. Davanın Sonucuna)        :    Davanın Sonucuna Katılma Yasağı, İstanbul Barosu Dergisi Y. 1989, S. 10

Pekcanıtez, Hakan                  :    Hukuk Kurultayı 2000, Ankara 2000

Pekcanıtez, Hakan

(age. Yabancı)                         :    Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, İzmir 1996

Pekcanıtez, Hakan –Atalay,

Oğuz - Özekes, Muhammet     :    Medeni Usul Hukuku, Ankara 2001

Pfeiffer, Gerd                         :    Der Rechttsonvalt in Unserer Rechtsordnung, BRAK-Mitteilungen 1987

Pohl, Kay Thomas                  :    Avukatların Ekonomik Bağımsızlığı Almanya, ABD, Y. 2002, S. 1

Polat, Muzaffer                       :    Savunma, Savunma Hakkı, Dosya İnceleme Yetkisi, İBD, Y. 1986

Postacıoğlu, İlhan E.               :    Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6. Bası, İstanbul 1975

Reisoğlu, Safa                         :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Onbirinci Baskı, İstanbul 1997

Rousselet, Marcel                    :    Adalet Tarihi, İstanbul 1963 Çev. Adnan Cemgil

Rumpf, Christian                    :    Almanya’da ve Avrupa’da Avukatların Reklam Yapma Hakkı, ABD, Y. 2010,   S. 1

Sağnak, Sadi – Boralıdağ,

Kemal                                     :    Avukatlık ve Baro, Ankara 1939

Sancakdar, Oğuz                     :    İdare Hukuku, 2. baskı, Ankara 2012

Sarı, Suat                                 :    Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi, İstanbul 2004

Sav, Atila                                :    Avukatın İşi Reddetme Hakkı, Hukuk Kurultayı 2000, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2000

Sav, Atila                                :    Savunma Hakkı ve Barolar, ABD,          Y. 1985, S. 1

Sav, Önder                              :    Savunma Hakkı ve Barolar, ABD,          Y. 1993, S. 4

Savaş, Vural –

Mollamahmutoğlu, Sadık        :    Türk Ceza Kanununun Yorumu, C. 2, Ankara 1995

Sayman, Yücel                        :    Avukat, Nereden? Avukat Bağımsız Neden? Günışığı, İstanbul Mart 2003, S. 1

Sayman, Yücel                        :    Hak Arama Özgürlüğü ve Avukatlık Mesleği, Demokratikleşme İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında Avukatlık Mesleği, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 1996

Saymen, Ferit H.- Elbir,

Halid K.                                  :    Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, İstanbul 1966

Seçkin, M. İhsan                     :    Profesyonel Meslek Grubu: Avukatlar ve Profesyonel Meslek Örgütleri: Barolar ve İşlevleri, İBD. C. 87, S. 4, Y. 2013

Selçuk, Sami                           :    Dolandırıcılık, İstanbul 1982

Sunar, Özlem                          :    Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin İnceleme, Manisa Barosu Dergisi, Y. 23, 2004/4, Sayı 91

Serozan, Rona                         :    Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975

Sungurtekin, Meral                  :    Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 1999

Sungurtekin, Meral                  :    Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, İzmir 2013

Sungurtekin Özkan, Meral

(age. Avukatlık Hukuku)        :    Avukatlık Hukuku, İzmir 2006

Sungurtekin Özkan, Meral      :    Meslek Sırrı, Hukuk Kurultayı 2000, Akara Barosu Yayını, Ankara 2000, C. 4

Sungurtekin Özkan, Meral      :    Reklam Yasağı, Demokratikleşme İn­san Hakları ve Hukuk Devleti Sempozyumu, Antalya 1995

Şahin, Oya                              :    Karşı Tarafa Yüklenen Vekalet Ücretinin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu, Dosya, Y. 2003, S. 1

Şanlı, Cemal                            :    Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Beta Yayını, 2. Bası

Şehirali, Feyzan H.                  :    İngiltere’de Avukatlık Mesleği, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1996, S. 3

Şehirali, Feyzan H.                  :    Alman Uzman Avukatlık Yönetmeliği, ABD, Y. 2003, S. 2

Şen, Ersan                               :    Yeni Türk Ceza Yorumu, İstanbul 2006

Şenocak, Kemal                      :    Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara 2000

Şenocak, Zarife                       :    Avukatın Akdi Sorumluluğunun Şartları, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1998, S. 2

Talas, Cahit                             :    Sosyal Ekonomi, Ankara 1976

Tan, Hasan Basri                     :    İstanbul Barosu Mecmuası, Y.1938

Tandoğan, Haluk                    :    Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri,     C. II, İstanbul 1989

Tandoğan, Haluk                    :    Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961

Tanilli, Servet                          :    Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi Üstüne Düşünceler, İzmir Barosu Yayını, İzmir 2002

Tanyer, Turan                         :    Eski İstanbul’da Arzuhalciler, TBBD.    Y. 2004, S. 53

Tarhan, Burcu                         :    Avukatlık Ücretinin Vergilendirilmesine Genel Bir Bakış, İBD, S. 7, Mart 2008,   S. 239

Taş, Ali Galip                          :    Bizim Tarih, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul 1931

Tekinay, Selahattin Sulhi        :    Medeni Hukukun Genel Esasları, İstanbul 1992

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/

Altop                                       :    Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1988

Toroslu, Nevzat                      :    Ceza Hukuku, Özel Kısım, Ankara 2005

Tunaboylu, Müslüm                :    Paylaşma Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Ankara 2009

Tunçomağ, Kenan                   :    Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri,      C. II, İstanbul 1974

Turanboy, Asuman                 :    Avukatlık Ortaklığı, Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2001, C. 50, S. 4

Tutaş, Şeref Kazım                 :    Geçmişe Ait Birkaç Hatıra, Ankara Barosu Dergisi, Y. 1969, S. 2,

Türk Hukuk Lügatı,                :    Başbakanlık Basımevi, 3. Bası, Ankara 1991

Türker, Fuat                            :    Avukatlık Sözleşmesi, Avukatlık Ücreti, Bunlardan Doğan İhtilafları Çözüm Usulü, Eskişehir Barosu Dergisi, Y.2003,     S. 1

Türkmen, Fethi                       :    Alelade Şahıslar, Memurlar, Avukatlar, Hakim ve Savcılar İle Milletvekilleri İçin Ceza Soruşturma Usulü Hakkında İnceleme, Adalet Dergisi, Y. 1985, S.5

Uçar, Salter                             :    Avukatın Hak ve Ödevleri, İstanbul 1998

Uler, Yıldırım                          :    Anayasa Hukukunda ve İdare Hukukunda Kamu Hizmeti”, Anayasa Yargısı, Ankara 1998

Ulusoy, Ali                             :    Fransız ve Avrupa Birliği Kamu Hizmeti Anlayışlarının Türk Hukukuna Etkisi, AÜHFD, Y. 1999, S. 1-4

Ulusoy, Ali                             :    Kamu Hizmeti İncelemeleri, İstanbul 2004

Ünal, Şeref                              :    Adaletin Gereği Olarak Hukuk Devleti, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004

Ünal, Şeref                              :    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, TBMM Yayını, Ankara 2001

Ünan, Saim                             :    İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998

Üstündağ, Saim                       :    Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992

Yalçınduran, Türker                :    Vekalet Sözleşmesinde Ücret, Ankara 2004

Yalçınkaya, Namık Kemal      :    İngiliz Hukuku, Ankara 1981

Yayla, Yıldızhan                     :    İdare Hukuku, İstanbul 1985

Yazıcı, Hilmi - Atasoy,

Yazgı, Halil                             :    Avukatın Vekalet Ücreti İle İlgili Bir Açıklamaya Reddiye, Baro Birlik, S. 15, Mart-Nisan 2015

Hasan                                      :    Şahıs, Aile ve Miras Hukuku İle İlgili Yargıtay Tatbikatı, Ankara 1970,

Yeğengil, Rasih                       :    Tahkim, İstanbul 1974

Yenisey, Ferudun,                   :    Ceza Muhakemesi Hukuku, Onikinci Bası, İstanbul 2002

Yeşil, Fatih Mustafa                :    Uyuşmazlıkların Baro Hakem Kurulu Önünde Çözümlenmesi, Doktora Seminer Çalışması, Ankara 2002

Yılmaz, Ejder                          :    Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, TBB Yayını, Ankara 2004

 

 

Yılmaz, Ejder                          :    Avrupa Birliği İle Bütünleşmede Avukatlık Mesleği, Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Bağlamında Avukatlık Mesleği Sempozyumu, İstanbul 1996

Yılmaz, Ejder                          :    Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık, AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 1995, S. 44

Yılmaz, Ejder                          :    Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınevi, Ankara 1991

Yılmaz, Ejder                          :    Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti, ABD, Y. 1984, S. 2

Yılmaz, Ejder – Çağlar,

Tacar                                       :    Tebligat Hukuku, 2. Cilt, Ankara 1999

Yılmaz, Ertuğrul                      :    Avukatın Hapis Hakkı, Yayınlanmamış Bireysel Çalışma Raporu, Ankara 2000

Yılmaz, Tuncay  -  Yazıcı Şerife-

Paltura, Mirel Amon                :    Yabancı Ülkelerin Avukatlık Kanunları, 2. Kitap, Ankara 2013

Yücel, Çağrı                            :    Avukatın Haklarının Önündeki Engeller, TBB Dergisi, S: 115, Kasım-Aralık 2014

Zafer, Hamide                         :    Faile Yardım Suçu ve Müdafiinin Bu Suçtan Sorumluluğu, İstanbul 2004

Zevkliler, Aydın                      :    Medeni Hukuk, Ankara 1995

Zevkliler, Aydın – Gökyayla,

K. Emre     :           Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 13. Basım, Ankara 20

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar