Avukatlık Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Faruk İLGÜN
ISBN: 9786050505337
Stok Durumu: Stokta var
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Faruk İLGÜN
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Avukatlık Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar

Ömer Faruk İLGÜN

2020/02 1. Baskı, 131Sayfa

ISBN 978-605-05-0533-7

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR5

İÇİNDEKİLER7

KISALTMALAR11

GİRİŞ13

I. BÖLÜM

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA
GENEL BİLGİLER

1.Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları

1.1.Tanım

1. 2.Unsurları

1.2.1.Belli Bir Hukuki Yardım

1.2.2.Belli Bir Ücret

1.2.3.Tarafların Anlaşmaları

1.2.4.Baroya Tabi Avukat Olma

2.Avukatlık Sözleşmesinin Kurulması

2.1.Avukatlık Sözleşmesinin Şekli

2.2.Avukatlık Sözleşmesinin İspatı ve Geçersizliği

3.Avukatlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

3.1.İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması

3.2.Kendine Özgü Kuralları Olan (Sui Generis)
Bir Sözleşme Olması

3.3.Rızai Bir Sözleşme Olması

4.Avukatlık Sözleşmesinin TKHK Kapsamında
Değerlendirilmesi

5.Avukatlık Sözleşmesinin Diğer Benzer Sözleşmelerden Farkı

5.1.Avukatlık Sözleşmesi ile Vekalet Sözleşmesinin Karşılaştırılması

5.2.Avukatlık Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinin
Karşılaştırılması

5.3.Avukatlık Sözleşmesi ile Hizmet Sözleşmesi
Karşılaştırılması

6.Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi

6.1.Avukatlık Sözleşmesi ile Yüklenen İşin Görülmüş
Olması veya Sürenin Dolması

6.2.Azil ve İstifa

6.3.Taraflardan Birinin Ölümü

6.4.Taraflardan Birinin Ehliyetini Kaybetmesi

6.5.İş Sahibinin İflası

6.6.Avukatın Şahsından Kaynaklanan Diğer Sebepler

II. BÖLÜM

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE
GENEL İŞLEM KOŞULLARI

1.Genel Olarak

2.Genel İşlem Koşullarının Mevzuatımıza Girmesi

3.Genel İşlem Koşullarının Kapsamı

4.Genel İşlem Koşullarında Değiştirme Yasağı

5.Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması

6.Genel İşlem Koşullarının Yazılmamış Sayılması

7.Genel İşlem Koşullarının Denetimi

7.1.Genel Olarak

7.2.Türk Borçlar Kanunu Yürürlüğünden Önce ve
Yürürlüğe Girdikten Sonra Genel İşlem Koşulları
Denetimi

7.3.Genel İşlem Koşulları Denetiminin
Tüketici Hukukuna Etkileri

7.4.Avukatlık Sözleşmesinde Genel İşlem Koşullarının
Denetimi

7.5.Yargıtay Uygulamalarında Genel İşlem Koşullarının
Denetimi

III. BÖLÜM

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE HAKSIZ ŞARTLAR

1.Genel Olarak

2.Haksız Şart Kavramı

3.Haksız Şartın Unsurları

4.Sözleşmedeki Haksız Şartlar

5.Haksız Şartın Denetimi

5.1.Genel Olarak

5.2.Avukatlık Sözleşmesinde Yer Alan Haksız Şartların
Denetimi

5.3.Yargıtay Uygulamalarında Haksız Şart Denetimi

SONUÇ

KAYNAKÇA


Yaptığım akademik çalışma sürecinde değerli yardım ve katkılarıyla beni bilgilendiren, yönlendiren ve desteğini esirgemeyen tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA’ya, tez konum olan genel işlem koşulları konusunda Türkiye'de ilk doktorası olan kıymetli deneyim ve bilgi birikiminden faydalandığım çok değerli hocam Sayın Prof. Dr. Cemal OĞUZ’a, tez jürisinde yer almayı kabul eden ve nezaketi ile bana cesaret veren hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Yasemin Durak hocama şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca bu çalışmam sırasında bana desteğini esirgemeyen değerli üstadım Sn. Av. Arzuman Azaflı’ya, engin hoşgörüleri ve destekleri için aileme şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak yüksek lisans tezimi Yetkin Yayınları’na dahil eden           Y. Ziya GÜLKÖK ve Muharrem BAŞER’e şükran borçluyum.

 

Av. Ömer Faruk İlgün

Aday, N. (2016), Avukatın Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu,          İstanbul: Vedat Kitapçılık. 

Akçaal, M. (2014), Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. 1, s. 49-69. 

Akipek ÖCAL, Ş. (2016). Avukatlık Sözleşmeleri, 5. Tüketici Hukuku Kongresi - Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015 - 2016. Ankara: Bilge Yayınları, s. 168-189. (Akipek 5. Kongre)

Akipek, Ş. (2015). Hasta ve Hekim Arasında Kurulan Sözleşmeler Bakımından Tüketicinin Korunması, 4. Tüketici Hukuku Kongresi- Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2014- 2015, Ankara: Bilge Yayınevi, s. 728- 743. (Akipek 4. Kongre)

Akipek, Ş. ve Küçükgüngör, E. (2002). Sözleşmeler Rehberi           (2. baskı). Ankara:Yetkin Yayınları. 

Akipek, Ş.(2015). Tüketici Hukuku Sempozyumu. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S.2, s. 201-218 (Akipek Sempozyum) 

Aksu, R. (2016). Av. Sözleşmesinin Unsurları ve Hukuki Niteliği. TAAD, Yıl 7, Sayı: 27, s. 861-890.

Altay, Y. (2014). Tüketicinin Korunması Bakımından Haksız Şartlar, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara. 

Altop, A. (2012). Genel İşlem Koşulları, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu. İnceoğlu M. M. (Ed.), İstanbul: Onikilevha Yayınları,     s. 27-45. (Altop Kitap) 

Altop, A. (Mayıs 2012). Seminer: Borçlar Kanunu’na Getirilen Yenilikler. İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2012. (Altop Seminer) 

Altop, A. (2007). Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Genel İşlem Koşulları Düzenlemesi, Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Reyegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı. İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Yayınları, s. 254-260. (Altop Tasarı). 

Antalya, G.(2013). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Genel Hükümler (1. Cilt, 2. Baskı), İstanbul: Beta Yayınları. (Antalya 2013 Genel) 

Antalya, G.(Kasım 2014). 6098 Sayılı TBK’nın 20-25. Maddede Yer Alan “Genel İşlem Şartları” ile 6502 Sayılı TKHK’nın 5. Maddesinde Yer Alan “Haksız Şartlar”ın Karşılaştırılması. Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı:99, s. 44-46. ( Antalya Karşılaştırma) 

Antalya, O. G. (2009). Yeni Borçlar Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi, Seminer- Açılış- Tebliğ. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.

Aral, F. (2007). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (7. Baskı), Ankara: Yetkin Yayınevi. 

Aral, F. ve Ayrancı, H. (2015). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (11. Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.

Aslan, İ. Y. (2014). Tüketici Hukuku Dersleri. Bursa: Ekin Yayınevi (Aslan Ders)

Aslan, İ. Y. (2016). Bankacılar İçin Tüketici Hukuku, İstanbul: Bankalararası Kart Merkezi (BKM). (Aslan Banka)

Atamer Y. (1999), Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, İstanbul: Beta Yayınları (Atamer GİŞ).

Atamer, Y. (2001). Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. İstanbul: Beta Yayınları.(Atamer Sözleşme) 

Atamer, Y. (2004), Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara: Seçkin Yayıncılık s. 291-331. (Atamer Armağan) 

Atamer, Y. (2012). Yeni Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Uyarınca Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesi, TKHK m.6 ve TTK m.55, f.1 (f) İle Karşılaştırmalı Olarak. Türk Hukukunda Genel İşlem Şartları Sempozyumu, Bildiriler Tartışmalar, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 7-79(Atamer Sempozyum) 

Atamer, Y. M. (24 Ocak 2017). Genel İşlem Koşullarının Denetimi – BK, TK VE TKHK. Erişim Tarihi:22.11.2018, https://www.yargitay.gov.tr/documents/yesimatamersunum0217.pdf.

Aydın, M. (2015). Avukatlık Ücreti (6. baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.(Aydın 6. Baskı) 


Aydın, M.(Haziran 2015). Avukatlık Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkeme. Terazi Hukuk Dergisi, Cilt:10, Sayı: 106, s. 42-54. (Aydın Haziran 2015) .

Aydoğdu, M. (2013). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Kişi Bakımından Uygulama Alanı, Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, , s. 571-620. (Aydoğdu Kişi) 

Aydoğdu, M. (2013). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 15. S. 2. (Aydoğdu Ayıp) 

Aydoğdu, M. (2014). Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.(Aydoğdu Gik ve Haksız Şart Denetimi). 

Aydoğdu, M. ve Kahveci, N. (2011). Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (1. Baskı). İzmir: Galeri Yayıncılık. 

Baş, E. (2013). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve İçerik Denetimi, Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul: Filiz Kitabevi. s. 276-306

Başara, Turan, G. ve Badur, E.(2016). Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Başpınar, V.(2004). Türk Hukukunda Avukatlık Sözleşmesi          (3. Cilt), Ankara Barosu Hukuk Kurultayı. Ankara: Ankara Barosu Yayınları, s.467-480 (Başpınar Kurultay) 

Burcuoğlu, H. (Kasım/Aralık 2003). Avukatlık Sözleşmesi ve Avukatlık Ücreti ile İlgili Bazı Sorunlar. TBB Dergisi, Sayı 49, s. 49-82. (Burcuoğlu 2003). 

Burcuoğlu, H. (2016). 6502 Sayı, Tüketici Hukuku Konferansı,           5-6 Aralık 2015, Makaleler- Tebliğler. Aksoy, H. C. (Ed). Ankara: Yetkin Yayınları, s. 43-51.(Burcuoğlu Konferans)

Camcı, S. (2014). Genel İşlem Koşulları (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi SBE, İstanbul. 

Ceylan, E. (Mart 2015). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Önemli Yenilikler ve Değişiklikler, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 89, Sayı: 2, s. 76-178.

Cimbar, F. (2018). Avukatlık Sözleşmesinde Ücret (Yayınlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi SBE, Ankara. 

Çınar, Ö. (2009). Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar. İstanbul: Onikilevha Yayıncılık. 

Demir, E. E. (2018). Avukatlık Sözleşmesi ile Vekalet Sözleşmesinin Karşılaştırılması. Erişim Tarihi: 07.11.2018, http://demirvedemirhukuk.com/images/yayinlar/k01.pdf

Duman, M.( Mayıs 2011). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Uygulayıcı Gözüyle Vekâlet Sözleşmesi, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu. Ankara: TBB Yayınevi, s. 15-39.

Erdem, M. (2007). Vekaletten Azil ve İstifa, (Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi), Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi. 

Eren F.(2013) Borçlar Hukuku Genel Hükümler (15. Baskı), Ankara: Yetkin Yayınları 

Eren F. (2015). Borçlar Hukuku Genel Hükümler (19. baskı), Ankara: Yetkin Yayınları,

Eren F. (2017). Borçlar Hukuku Genel Hükümler (21. Baskı), Ankara: Yetkin Yayınları. 

Ergül, T. ve Gönendi Yağan, O. (Şubat 2010). Avukatlık Kanunu İlgili Kanun ve Yönetmelikler ile Belgeler (3. Baskı). Ankara: TBB Yayınları. 

Erkan, V. U. (2013). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Vekâlet Sözleşmesinde Vekâlet Verenin Ücret Ödeme Dışındaki Diğer Borçları, AÜHFD 2013, Cilt. 62, S. 2, s. 411-472. 

Erzurumluoğlu, E. ve Badur, E. (2017). Borçlar Kanunundan Türk Borçlar Kanununa, Av. Teoman Ergül’e Armağan, Ankara: TBB Yayınları. Geçirilmiş ve Genişletilmiş Üçüncü Baskı), İstanbul: Filiz Kitabevi.

Gökcan, H. T. (2012). Açıklamalı Avukatlık Yasası (3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Gökyayla, E. (2007). Avukatlık Sözleşmesinin Avukatın Azli veya İstifası nedeniyle Sona Ermesi (1. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Görgeç, B.(2013), Genel İşlem Koşullarının Kişilik Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi, MÜHF-HAD, C.19, S.1, s. 403-440. 

Gülerci, A. F. (2015). Banka Kredilerinde Tüketicilerden Tahsil Edilen Ücret ve Masrafların Tüketici Hukuku ve Sözleşme Özgürlüğü Bakımından Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6., S. 1, s. 87-128. 

Gümüş, M. A. (2010). Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Cilt 2). İstanbul: Vedat Kitapçılık. (Gümüş, C. II). 

Gümüş, M. A. (2013). Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Cilt 1,          3. Bası). İstanbul: Vedat Kitapçılık. (Gümüş, C. I). 

Gümüş, M. A. (2014). Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Cilt 2,            3. Bası). İstanbul: Vedat Kitapçılık. (Gümüş, C. 2). 

Gümüş, M. A. (2015). Türk- İsviçre Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi. İstanbul: Vedat Kitapçılık. (Gümüş İbra)

Güner, S. (2011). Avukatlık Hukuku (Genişletilmiş 5. baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.(Güner 2011) 

Güner, S. (2014). Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti. Ankara: Yetkin Yayınları (Güner 2014)

Günergök, Ö. (2013). Avukatlık Sözleşmesi (3. baskı), Ankara: Yetkin Yayınları. (Günergök 3. Baskı) 

Hakeri, H. (2014). Malpraktis Davalarına Artık Tüketici Mahkemeleri mi Bakacak?. Erişim Tarihi: 22.11.2018, https://www.medimagazin.com.tr/authors/hakan-hakeri/tr-malpraktis-davalarina-artik-tuketici-mahkemeleri-mi-bakacak-72-64-3588.html.(Hakeri İnternet)

Hakeri, H. (2015). Tıp Hukuku (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. (Hakeri Kitap)

Havutçu, A.(2003). Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması. İzmir: Güncel Yayınevi. 

İlalan, F. (1969). Avukatlık Mesleği ve Avukat, ABD, Sayı:3,            s. 477-481 

İnal, H. T. (2014). Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar, Terazi Hukuk Dergisi, , S. 89 (İnal Haksız Şart), s. 33-56. 

İnal, H.T. (2014). Tüketici Hukuku (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. (İnal Tüketici) 

İyimaya, A. (2000). Avukatlık Sözleşmesi, Hukuk Kurultayı 200(4. Cilt), Ankara: Ankara Barosu Yayınları, s. 380-385 (İyimaya 2000)

Karadağ, Ö. (2014). Türk Borçlar Kanununda Genel İşlem Koşulları ve Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar. Ankara: Adalet Yayınevi. 

Karahasan, M. R. (2002). Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (2. cilt), İstanbul: Beta Yayınları. 

Karateke, S. (2004). Avukatlık Sözleşmesinde Ücret (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi SBE, Ankara. (Karateke Tez) 

Karateke, S. (2006). Avukatlık Sözleşmesinde Ücret. Ankara: Turhan Kitabevi. (Karateke Kitap) 

Kayıhan, Ş. ve Ünlütepe, M. (2014). Vekalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Nedenleri, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Dergisi, Sayı:3, s. 171-212. 

Keçecioğlu, B. (2016). Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketici Hukukunun Uygulanması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:22,            Sayı:3, s. 1649-1678.

Kırca, Ç. (2016). Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu, 10-11 Haziran, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Başara, Turan, G. ve Badur, E. (Ed). Ankara:Seçkin Yayınevi, s. 121-133.

Korkusuz, M. R. ve Korkusuz M. H. (2014), Avukatlık Hukukuna Giriş (3. baskı). Bursa:Ekin Yayınevi.

Müderrisoğlu, F. (1974). Avukatlıkta Vekâlet ve Ücret Sözleşmesi ve İçtihatlar. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 

Mülazımoğlu, M.(2014). Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Ve Genel İşlem Koşulları Denetimi (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Isparta

Oğuz, C.(2000). Türk Hukukunda Avukatlık Sözleşmesi (4. Cilt), Ankara Barosu Hukuk Kurultayı. Ankara: Ankara Barosu Yayınları,     s. 509-517.(Oğuz Kurultay)

Oğuz, C. (1993). Genel İşlem Şartları ve İçerik Sınırları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi SBE, Ankara.


Oğuz, C. (2016). Türk Medeni Hukukunda Değişimler Sempozyumu, 10-11 Haziran, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Başara, Turan, G. ve Badur, E. (Ed). Ankara: Seçkin Yayınevi, s. 221-224.(Oğuz Çankaya)

Oğuzman, M. K. ve ÖZ, T. (2011). Borçlar Hukuku Genel Hükümler (1. Cilt) İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Oğuzman, M. K. ve ÖZ, T.(2013). Borçlar Hukuku Genel Hükümler (1. Cilt), 11. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Oktay, S. (1996). İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması, İHFM, C. 55, S. 1-2, s. 263-296. 

Özen, A. (2014). Avukatlık Hukuku, İstanbul: Legal Yayıncılık. 

Özkaya, E. (2013). Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması            (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Papakçı, A. (2016). Vekalet Ücreti. Ankara: Adalet Yayınevi.

Polat, M. (2014). Avukat Sözleşmesinde Ücret ( Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Melikşah Üniversitesi SBE, Kayseri. 

Reisoğlu, S. (2012). Borçlar Hukuku Genel Hükümler (23. baskı). İstanbul: Beta Yayınları. 

Soyer, P. (1987). Genel İş Koşulları. İzmir: Basisen Yayıncılık. 

Sungurtekin Özkan, M. (2013). Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlülükleri (4. Baskı). İzmir: Barış Yayınları. (Sungurtekin, Özkan, M. 4. Baskı) 

Şahin, T., Kizir, M.(Ocak 2014). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Genel Esaslar, Haksız Şartlar ile Ayıplı Mal ve Hizmetler Konusunda Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler. Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı:89, s. 68-78

Şenol, T. (2004). Bağımsız Avukatlık, TBB Dergisi, Sayı: 54,               s. 269-291. 

Tandoğan, H. (1987). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri                 (2. Cilt). İstanbul: Banka ve Ticaret hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını. (Tandoğan 1987) 

Tandoğan, H. (1977). Tüketicileri Korunması ve Sözleşme Özgürlüğünün Bu Açıdan Sınırlanması, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları. (Tandoğan 1977)

Tandoğan, H. (2008). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri             (1. Cilt). İstanbul: Vedat Kitapçılık.(Tandoğan 2008) 

Taşdelen, N.(Temmuz-Ağustos 2017). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a Göre Tüketici Sıfatı. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 16, Sayı:2 - 2, s. 705-719. 

Tekinalp, Ü. (1986). Türk Bankacılık Uygulamasında Genel İşlem Şartları, Prof Dr. Ernst E. Hirsch’in Hatırasına Armağan. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s. 119-160. 

Tiftik, M., Özcan, Z. (Mart 2015). Türk Borçlar Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde İçerik Denetimi. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Cilt: 31, Sayı:1, Mart, s. 23-58. 

Tiryaki, B.(2007). Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk. Ankara: Yetkin Yayınevi,               s. 38 vd.

Topçuoğlu, M. (2015). Genel İşlem Şartları ile Rekabet İhlali ve Sonuçları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIX, Sa. 4,    s. 3-68.

Toprak, S. (2009). Genel İşlem Şartları ve Tüketici Sözleşmelerine Yansıması Olarak Haksız Sözleşme Şartları Üzerine Bir İnceleme, (Uzmanlık Tezi), Ankara.

Ulusan, İ. (2013). Borçlar Kanununda Yer Alan Genel İşlem Şartları ile Tüketicinin Korunması Hukukunda Düzenlenmiş Bulunan Haksız Şartlara İlişkin Bazı Değerlendirmeler ve Özellikle İçerik Denetimi Sorunu, Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu 24-25 Kasım 2011 Metinler Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, s. 139-151.

Uyar, T. (2015). Avukatlık Ücret Sözleşmesinde “Maktu” Vekâlet Ücreti Öngörülen Bir İş İçin Düzenlenmiş Olan Yazılı Avukatlık Ücret Sözleşmesi’nin Geçersizliği TBK’nun 27/1 ve TMK’nun 2. Maddesine Dayanılarak İleri Sürülebilir Mi?, ABD, 2015/3, s. 473-480. 

Yalçınduran, T. (2007). Vekalet Sözleşmesinde Ücret (2. Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları 

Yavuz, C.(2002); Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yenilenmiş 6. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 

Yavuz, C. (2012). Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler (6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenmiş ve Yenilenmiş            11. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Yelmen, A. (2013). Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Şartları (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi SBE, Ankara.

Yeniocak, U. (2013). Borçlar Hukuku Hükümlerine Göre Genel İşlem Koşullarının Yargısal Denetimi, TBB Dergisi, S. 107, 2013 Temmuz-Ağustos, s. 75-97. ( Yeniocak Denetim) 

Yeniocak, U.(Ekim 2015). Ab Adalet Divanı’nın 15.01.2015 Tarihli Kararı Işığında Avukatlık Sözleşmesinin Bir Tüketici İşlemi Olup Olamayacağı Sorunu. Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 10, Sayı:110 , s. 37-45. (Yeniocak AB)

Yeniocak, U. (2013). Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler (2. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.(Yeniocak TBK) 

Zevkliler, A. ve Gökyayla, K. E. (2013). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (12. Baskı). Ankara: Turhan Yayınları. 

Zevkliler, A. ve Gökyayla, K. E. (2014). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (14. Baskı). Ankara: Turhan Yayınları.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.