Aynı Fiilden Bir Kez Yargılanma

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
ISBN: 978-605-05-0662-4
Stok Durumu: Stokta var
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ŞAHBAZ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Aynı Fiilden Bir Kez Yargılanma

Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ

2020/09 1. Baskı, 213 Sayfa

ISBN 978-605-05-0662-4

Ülkemizde Anayasalarda açıkça yer almayan, ancak ceza muhakemesi yasalarında yer alan, zaman içerisinde de tarafı olduğumuz sözleşmelerde değişik biçimlerde düzenlenen, aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama (non bis in idem veya ne bis in idem) ilkesi, tüm yasalar ve içtihatlar bakımından yeniden değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.

Kitapta Anayasa, AİHS ve 7 nolu ek protokol hükümleri ile Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Yargıtay Kararlarına yer verilmekte; ayrıca, 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili özel yasalardaki düzenlemeler üzerinde durulmaktadır.

 

Aynı fiil/aynı suçtan birden fazla yargılanma veya mahkûm olma yasağı bir haktır. Aynı fiille ilgili olarak bir dava açılmışsa, ikincisi açılamayacağı için, kitabın başlığında ayrıca aynı fiilden mahkûm olma kavramına gerek görülmemiştir.

 

Kitabın basımını yapan Yetkin Yayınevi yetkilisi Muharrem Başer ile çalışanlara teşekkür ederim.

Kitabın okuyucuya yararlı olması dileğimle...


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. 5

KISALTMALAR.. 7

GİRİŞ. 13

BİRİNCİ BÖLÜM
KONU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

I- KAVRAM... 15

II- ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERDEKİ DÜZENLEMELER   20

A- Uluslar arası Adalet Divanı Statüsü. 20

B- AİHS’deki Düzenleme. 21

C- Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi (CYMDKAS) 31

D- Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) 38

E- Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi (CKAKAS) 40

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELER

I- KONUNUN 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DÜZENLENİŞİ  45

A- Hüküm.. 45

B- Açılmış Bir Davanın Olması 48

C- Red Kararı Verilmesi 49

II- KONUNUN 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA DÜZENLENİŞİ  50

A-Düzenleme. 50

a- Önceden Verilmiş Hüküm.. 50

aa) Beraat Hükmü (m.223/2) 57

aaa) Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması 57

bbb) Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin Sabit Olması 60

ccc) Yüklenen Suç Açısından Failin Kast veya Taksirinin Bulunmaması 61

ddd) Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen, Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması 62

eee) Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit Olmaması 62

bb) Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi  (m.223/3-4) 63

aaa) Sanığın Kusurunun Bulunmaması
Nedeniyle Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verme (m.223/3) 64

1) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması (m.223/3-a) 64

2)Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali
ya da cebir veya tehdit etkisiyle
işlenmesi (m.223/3-b) 66

3) Meşru savunmada sınırın heyecan,
korku ve telaş nedeniyle aşılması (m.223/3-c) 70

4) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi (m.223/3-d) 71

bbb)İşlenen Fiilin Suç Olma Özelliğini
Devam Ettirmesine Rağmen Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmesi Halleri (m.223/4) 72

aaaa) Etkin pişmanlık (m.223/4-a) 75

bbbb) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı (m.223/4-b) 75

cccc) Karşılıklı hakaret (m.223/4-c) 75

dddd) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin
azlığı (m.223/4-d) 76

cc) Mahkûmiyet Kararı 76

dd) Güvenlik Tedbiri 77

b- Açılmış Dava Bulunması 79

c- Aynı Fiil 91

d- Aynı Sanık. 95

e- Red Kararı Verilmesi 95

B- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi
Halinde Aynı Konuda Yapılacak İşlem.. 97

a- ATAD Kararı 97

b- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar
Verildikten Sonra Non Bis İn İdem İlkesi
Dikkate Alınabilir Mi?. 101

III- KONUYLA İLGİLİ OLARAK ÖZEL YASALARDAKİ DÜZENLEMELER   108

A-Çevre Kanununda. 108

B-Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununda. 111

C-Gümrük Kanununda. 112

D-Kabahatler Kanununda. 112

E- Memurlarla İlgili İzin Sistemi (Durma Kararı Yönünden) 116

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İÇTİHATLAR VE DEĞERLENDİRMELER

I- .. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223 ncü Maddesinin Yedinci Fıkrasındaki Düzenleme.. 129

A- Kesin Hüküm.. 132

B- Davanın Açılması 133

C- Non Bis İn İdem İlkesinin AİHS’de Yer Alması ve AİHM Kararları 134

D- Yargılamanın Yenilenmesi Konusunda Değerlendirmeler 143

E- Anayasa’daki Düzenlemeler ve Non Bis İn İdem İlkesi 145

F- Non Bis İn İdem İlkesi ve Soruşturma. 147

G- Ceza Yasasındaki Düzenlemelerin Non Bis İn İdem İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi 150

H-Non Bis İn İdem Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararları 155

I- Cezadan Mahsup. 174

İ-Fikri İçtima. 175

J- Güvenlik Tedbiri 177

K- Türkiye’de İşlenen Suçlarda. 178

L- Önödeme. 178

M- Hüküm Kavramı ve Hükmün Açıklanmasının
Geri Bırakılması 182

N- Uyuşturucu İhraç Fiili 185

O- Hak Yoksunlukları (TCY, m.17) 188

Ö- İki Kesin Hüküm Verilirse. 189

P- Devletlerarası Yargı 197

R- Savunma Hakkı 198

S- AİHM Karına Göre Önceki Davayla İlgili
Mahkûmiyet Şart Değil 198

Ş-Non Bis İn İdem İlkesi ve Koruma Tedbirleri 199

T- Vergi Hukukuyla İlgili Kararlar 200

U- Bir Fiille Hapsen Tazyik Kararı ve Adli Suç. 201

SONUÇ.. 205

KAYNAKÇA.. 209


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar