Bedensel Zararlar

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Çelik Ahmet ÇELİK
ISBN: 9789750268564
Stok Durumu: Stokta var
193,50 TL 215,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çelik Ahmet ÇELİK
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 856

Kitabımızda bedensel zarara neden olan tüm olaylar ve dava konuları (21) bölümde ayrıntılı olarak işlenmiş olup, konu başlıkları şöyledir:

* Genel olarak bedensel zararlar türleri, ilgili yasalar
* Beden gücü kayıpları (sürekli kısmi işgöremezlik - sürekli tam işgöremezlik)
* Güç kaybı tazminatı
* Beden gücü kayıp oranlarının saptanması-Sağlık Kurulları raporları
* Yaşam boyu bakım giderleri
* Geçici işgöremezlik zararları ve tedavi giderleri
* Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ve estetik zararlar
* Meslek hastalıkları
* Tıbbi hatadan kaynaklanan bedensel zararlar
* Çevre ve Ürün zararlarından kaynaklanan bedensel zararlar
* Engellilik, engelli hakları ile ilgili davalar
* Bedensel zararlar nedeniyle tazminat davaları
* Tazminattan indirimler ve indirimlerde sıra
* İdari Yargı'da bedensel zararlar nedeniyle tazminat davaları
* Kamu görevlilerinin bedensel zararları ve tazminat hakları
* Bedensel zararlarda manevi tazminat istenmesi
* Bedensel zararlarda zamanaşımı ve zamanaşımının başlangıcı
* Ceza Hukukunda bedensel zararlar
* Bedensel zararlarda sigorta ödemeleri
* Bedensel zararların hesaplanması, hesap unsurları, çeşitli hesap formülleri
* Tazminat hesapları rapor örnekleri, tablolar, arama dizini
* Her bölümde Yargıtay kararlarından örnekler

Konu Başlıkları
Sürekli İşgöremezlik Zararları
Geçici İşgöremezlik Zararları
Tedavi Giderleri
Yaşam Boyu Bakım Giderleri
Ekonomik Geleceğin Sarsılması
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  V
Birinci Baskının Önsözü  VII
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK BEDENSEL ZARARLAR
I– KONUYA GİRİŞ  1
1– Zarar kavramı  1
2– Can zararı–mal zararı ayrımının gerekliliği  2
3– Beden bütünlüğüne verilen zararlar  4
4– Zarar ve sorumluluk  5
II– YASAL DÜZENLEMELER  6
1– Borçlar Yasası  6
2– Sosyal Güvenlik Yasalarında bedensel zararlar  9
3– Ceza Yasasında bedensel zararlar  10
III– BEDENSEL ZARARLAR  11
1– Bedensel zarar tanımı  11
2– Bedensel zarar türleri  12
İkinci Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYBI (SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK)
I– GENEL OLARAK  13
1– Tanım  13
2– Sürekli işgöremezlik durumu  13
II– BEDEN GÜCÜ KAYIPLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER  14
1– Malvarlığı eksilmesi ve kazanç kaybı görüşünün yanlışlığı  14
2– Çalışma gücü kaybı görüşü  15
3– Güç kaybı tazminatının tanımı ve kapsamı  16
III– GÜÇ KAYBI TAZMİNATININ UYGULANMASI  17
1– Çalışanlar yönünden  17
2– Yaşlılar, emekliler, bir işi ve kazancı bulunmayanlar yönünden  20
3– Kendi ev hizmetlerini yapan ev kadınları yönünden  20
4– Ev hizmetlerinin tüm aile bireyleri tarafından yapıldığı ve onların da “güç kaybı tazminatı” isteme hakları bulunduğu kabul edilmelidir  21
5– Küçük yaşta sakat kalan çocuklar için de güç kaybı tazminatı istenebilir  23
6– Ağır engelli kişiler güç kaybı tazminatı isteyebilirler  25
7– Ayırtım gücünden yoksun, akıl hastalığı, akıl zayıflığı olan kişiler için de güç kaybı tazminatı istenebilir  26
8– Estetik zararlar için de “güç kaybı tazminatı” istenebilmelidir  26
IV– GÜÇ KAYBINDA SONRADAN ARTIŞLAR  27
1– Beden gücü kaybında sonradan artışlar yeni bir dava konusudur  27
2– Beden gücü kaybındaki her artış, yeni bir zamanaşımının başlangıcıdır  28
V– SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİKTE DEĞİŞİK DURUMLAR  28
1– Sürekli tam işgöremezlik durumu  28
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar  29
VI– GÜÇ KAYBI TAZMİNATININ HESAPLANMASI  29
1– Zarar süreleri  29
2– Yaşam tabloları  30
3– Güç kaybı tazminatının parasal değerlendirmesi  31
4– Bedensel zararlarda indirimler  32
5– Bedensel zararlarda neler indirilmez  32
GÜÇ KAYBI TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  33
1– Beden gücü eksilen kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile “güç kaybı tazminatı” isteyebileceğine ilişkin kararlar  33
2– İşçinin “pasif dönem” zararının da hesaplanacağına ilişkin kararlar  42
3– Yaşlıların, emeklilerin, bir işi ve kazancı olmayanların “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar  48
4– Ev kadınlarının “güç kaybı tazminatı” isteme haklarına ilişkin kararlar  51
5– Çocukların güç kaybı tazminatının olay tarihinden hesaplanacağına ilişkin yargıtay kararları  53
6– Beden gücü kaybındaki her artışın yeni dava konusu ve yeni bir zamanaşımının başlangıcı olacağına ilişkin kararlar  59
Üçüncü Bölüm
YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ
I– ANLAMI VE İŞLEVİ  71
1– Tanım  71
2– Bakım işini üstlenecek kişiler ve yaşam gerçekleri  71
3– Bakım işi, aile bireyleri için ağır bir külfet oluşturacağından, bakıcı giderlerinin yüzde yüz olarak hesaplanması ve indirim yapılmaması gerektiğine ilişkin Yargıtay kararları  74
4– Bakımın nasıl yapılacağı hakkında görüşler  76
5– Bakım giderleri nasıl hesaplanmalı  77
II– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN İSTENME KOŞULLARI  77
1– Tüzük ve Yönetmeliklerde başkasının bakımına muhtaç olma halleri  77
2– Tıbbi terimlerin açıklanması  79
3– Sağlık Kurulu raporlarında belirtilmesi gereği  79
4– Beden gücü kayıp oranı temel ölçü değildir  80
III– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ  80
1– Yaşam boyu bakım giderleri ile geçici işgöremezlikteki bakıcı masrafları birbiriyle karıştırılmamalıdır  80
2– Yaşam boyu bakım giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artırımlı gelir bağlama hükümleriyle ilişkilendirilmemelidir  81
3– Yaşam boyu bakım giderleri tedavi giderleri kapsamındadır  83
4– Yaşam boyu bakım giderlerinin, tedavi giderleri kapsamında, sigorta şirketleri tarafından ödenmesi gerekmektedir  84
5– Sigorta şirketlerinin, bakım giderlerini, tedavi giderleri teminatından ödemeleri gerektiğine ilişkin Yargıtay kararları  85
IV– YAŞAM BOYU BAKIM GİDERLERİ NASIL HESAPLANMALIDIR  87
1– Hesaplama süresi  87
2– Parasal değerlendirme  88
3– Hesaplama oranları  90
V– YAŞAM BOYU BAKIMDA MANEVİ TAZMİNAT  91
1– Yaşam boyu bakıma muhtaç kişi için manevi tazminat istemi  91
2– Bakım işini üstlenen aile bireyleri için manevi tazminat istemi  92
Dördüncü Bölüm
BEDEN GÜCÜ KAYIPLARININ TESPİTİ
I– GENEL OLARAK  93
1– Geçmişten bugüne uygulamalar  93
2– Beden gücü kayıpları hangi yönetmeliğe göre belirlenmelidir  94
3– Sigorta ödemelerinde engelli raporları hakkında  96
II– TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER  96
1– Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü  96
2– Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği  98
3– Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği  101
4– Engellilik Yönetmelikleri  103
III– YÖNETMELİKLER HAKKINDA UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ  105
1– Yönetmeliklerdeki eksikler ve yetersizlikler  105
2– Beden gücü kayıpları hangi yönetmeliğe göre belirleneceği hakkında  107
3– Raporlar arasındaki farklılıklar nasıl giderilebilir?  107
IV– YETKİLİ SAĞLIK KURULLARI  108
1– Adli Tıp Kurumu  108
2– Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili sağlık kurulları  110
3– SGK. Yönetmeliklerine göre yetkili Sağlık Kurulları  111
4– Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre yetkili sağlık kurulları  112
V– RAPORLARA İTİRAZ YOLLARI  112
1– Genel olarak haksız eylemlerden zarar görenler yönünden  112
2– İş kazası ve meslek hastalıklarında raporlara itiraz yolları  113
3– Engelliler Yönetmeliğine göre raporlara itiraz yolları  116
VI– SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK DERECELERİ  116
1– Yüzde %10’un altındaki beden gücü kayıpları  117
2– Yüzde 10 – 50 arası beden gücü kayıpları  117
4– Yaşam boyu sürekli başka birinin bakımına muhtaç olma durumu  118
YARGITAY KARARLARI  119
1– Beden gücü kayıplarının tespiti  119
2– Raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi  125
3– Tespit davası ile ilgili yargıtay kararları  127
Beşinci Bölüm
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK
I– TANIMLAR VE KAVRAMLAR  131
1– Geçici işgöremezlik  131
2– Geçici tam işgöremezlik zararı  132
4– Geçici işgöremezlik süresi  133
5– Geçici işgöremezlik, geçici güç kaybı olup, tedavi giderleri kapsamında değildir  133
6– Geçici işgöremezlikte zarar ve tazminat türleri  134
7– Geçici işgöremezlikte bakıcı giderleri hangi koşullarda istenebilir  134
8– Geçici işgöremezlik zararı nasıl hesaplanacaktır  135
II– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK SÜRESİNİN BELİRLENMESİ  135
1– Nasıl ve neye göre belirlenmeli  135
2– Geçmişte Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi  136
3– Günümüzde Adli Tıp Kurumu raporlarında süre belirlemesi  138
4– İş kazaları nedeniyle düzenlenen raporlar  139
5– Yargıtay kararlarına göre, geçici işgöremezlik süresinin belirlenmesi  140
III– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARININ HESAPLANMASI  141
1– Geçici işgöremezlik zararı, kişi yüzde yüz (%100) güç kaybına uğramış gibi hesaplanacaktır  141
2– Geçici işgöremezlik, sürekli işgöremezlik gibi değerlendirilecektir  142
3– Kalıcı sakatlık oluşmamışsa  142
4– Yaralanan kişi, tedavi ve iyileşme süresi içinde ölmüşse  143
IV– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK “GEÇİCİ GÜÇ KAYBI” ZARARIDIR  143
1– Geçici işgöremezlik, geçici güç kaybı olup, tedavi giderleri kapsamında değildir  143
2– Geçici işgöremezlik zararını sigorta şirketleri ödemek zorundadır  143
3– Geçici işgöremezlik zararlarından sigorta şirketlerinin sorumlu olacağına ilişkin yargıtay kararları  144
V– GEÇİCİ GÜÇ KAYBI NEDENİYLE TAZMİNAT İSTENMESİ  146
1– Genel olarak  146
2– Çalışanlar yönünden geçici işgöremezlik zararı  147
3– Çalışmayan ve kazanç elde etmeyen kişiler yönünden  147
4– Ev kadınlarının geçici güç kaybı  147
5– Çocukların geçici güç kaybı  148
6– Geçici işgöremezlikte, geçici güç kaybı dışında istenebilecek zarar türleri  152
VI– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE ZARAR TÜRLERİ  153
1– Kazanç kaybı  153
2– İş kaybı  155
3– Yapılacak işin veya ısmarlanan eserin gecikmesinden doğan zararlar  157
4– İyileşmenin gecikmesinin mesleki alanda zarara neden olması  157
5– Mesleğin yitirilmesi veya değiştirilmesi yüzünden uğranılan zararlar  157
6– Öğrencilerin yıl kaybı zararı  158
7– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi  160
8– Ruhsal sarsıntı ve sinir bozukluğu nedeniyle uğranılan zararlar  161
9– Kaza veya etkin eylem dışında bedensel zararlar  163
10– Ölüm öncesi geçici işgöremezlik zararları  164
11– Kaza geçiren kişinin yakınlarının maddi zararları  168
VII– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE BAKICI GİDERLERİ  169
1– Geçici işgöremezlikte “bakıcı giderleri” isteme koşulları  169
2– Bakım işinin davacının eşi ve aileye bireyleri tarafından üstlenilmiş olması “bakıcı gideri” istenmesine engel değildir  170
3– Hem geçici güç kaybı, hem bakıcı gideri istenemez  171
4– Bakıcı giderleri tedavi giderleri kapsamında olup, sigorta şirketlerinden istenebilir  171
VIII– GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİKTE YARDIMCI GİDERLERİ  172
1– Bakıcı ve yardımcı kavramları ve aradaki fark  172
2– Geçici işgöremezlikte “yardımcı kişi” giderleri istenmesi  172
GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ZARARLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  175
Altıncı Bölüm
TEDAVİ VE İYİLEŞME GİDERLERİ
I– TANIM VE KAPSAM  193
1– Tedavi giderleri  193
2– Tedavi giderlerinin kapsamı  193
II– MASRAF TÜRLERİ  196
1– Doğrudan tedavi giderleri  196
2– Tedavi sırasında yapılan zorunlu harcamalar  197
3– Tedavi sonrasında yapılması zorunlu dolaylı harcamalar  197
4– İlerde yapılacak tedavi masrafları  197
III– TEDAVİ GİDERLERİNİ KANITLAMA İLKELERİ  197
1– Tedavi giderlerini kanıtlamada sağlanan kolaylıklar  197
a) Tedavi giderlerinin belgeye bağlanması koşul değildir  199
b) Tedavi giderleri her biçimde kanıtlanabilir  204
c) Tedavi giderleri tarifelerle sınırlı değildir  206
d) Tedavi giderlerinin resmi bir kurum tarafından ödenmiş olması, ek zararın istenmesine engel değildir  208
2– SGK. sağlık kurumları dışında, özel hastanelerde tedavi gören sigortalılar, bazı koşullarda, Kurum’dan tedavi giderlerini isteyebilirler  210
3– Özel hastanelerde tedavi görenlerin hakları  210
4– İlerde yapılması zorunlu tedavi giderleri “gerçekleşmiş zarar” niteliğinde olup, uzman bilirkişiye hesaplatılarak hüküm altına alınmalıdır  213
5– Yaşam boyu kullanılacak ilaç ve tıbbi malzeme giderleri istenebilir  215
6– Geçirilen bir hastalığı tetiklemesi veya bir hastalığı ortaya çıkarması  217
7– Harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebilir  218
8– Tedavinin sürmekte oluşu ve ilerde de süreceğinin anlaşılması durumunda, yapılmış ve yapılacak tüm tedavi harcamaları uzman bilirkişiye hesaplatılıp hüküm altına alınmalıdır  218
9– Yurt dışında yapılan tedavi masrafları istenebilir  219
IV– TEDAVİ GİDERLERİNİ KANITLAMA YÖNTEMLERİ  220
1– Genel olarak  220
2– Hastanelerden istenecek belgeler  220
3– Yapılan masraflar karşılığı alınan belgeler  221
4– Savcılık veya Ceza mahkemesi dosyalarından yararlanılması  222
5– Tutanaklarda adı yazılı kişilerin çağrılıp dinlenmeleri  223
6– Taraf tanıklarının dinlenmeleri  223
7– Gerektiğinde, tedaviyi yapan hekimin görüşü alınmalıdır  224
8– Sağlık Kurullarına veya Adli Tıp Kurumu’na başvurmayı gerektiren durumlar  224
V– YARGICIN ZARARI VE KAPSAMINI ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  225
1– Genel olarak  225
2– Tedavi giderleri yönünden yargıcın zararı ve kapsamını araştırma görevi  226
3– Yargıcın değerlendirmesi ile ilgili Yargıtay kararlarından örnekler  226
VI– BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  230
1– Hesaplamayı kim yapacaktır?  230
2– Bilirkişi incelemesi konusunda Yargıtay’ın son dönem kararları  231
3– Hesaplama nasıl yapılmalı  232
a) Belgeli giderler nasıl değerlendirilmeli  232
b) Belgesiz (olası) harcamalar nasıl değerlendirilmeli  232
VII– TRAFİK KAZALARI VE TEDAVİ GİDERLERİ  234
1– Trafik kazasında tedavi giderlerinden sorumluluk  234
2– Tedavi giderlerine ilişkin yasa değişikliği  234
3– Yasa değişikliğinden sonraki gelişmeler ve Yargıtay kararları  235
4– Sigorta Genel Şartlarında tedavi giderleri  238
5– Sigorta Genel Şartlarında değişiklik yapılmasına karşın Yargıtay kararlarının değişmemiş olması  240
6– Yargıtay’ın son kararlarında yanlış değerlendirmeler  244
7– Belgeli veya belgesiz tedavi giderleri sigorta şirketlerinden nasıl istenebilecek  245
VIII– İŞ KAZALARINDA TEDAVİ GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  248
1– İş kazalarında tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur  248
2– İşverenin sorumluluğu  248
3– Kurumca sağlanacak sağlık hizmetleri ve yardımların türleri  249
4– Tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumlu olacağına ilişkin Yargıtay kararları  250
Yedinci Bölüm
EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR
I– YASA VE KAVRAM  253
1– Yasa hükmü  253
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasının anlamı nedir  253
II– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER  254
III– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARARLAR  256
1– Mesleğini yapamaz hale gelme  256
2– Mesleğini değiştirmek zorunda kalma  258
3– Mesleki alanda ilerleme olanağını yitirme  259
4– Erken emekliye sevkedilme  260
5– Beden gücünde eksilme nedeniyle bazı işleri yapamaz hale gelme  262
6– Tedavi ve iyileşme süresi içinde bazı olanak ve fırsatları kaçırmış olma  262
7– Ruhsal sarsıntıdan kaynaklanan güç kaybı zararı  263
8– Estetik zararların ekonomik geleceğe etkisi  264
IV– EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN ZARAR HESABI  264
1– Görüşler ve uygulama  264
2– Ekonomik geleceğin sarsılmasında yöntem belirleme  265
3– Nasıl hesaplanmalı  266
Sekizinci Bölüm
ESTETİK ZARARLAR
I– ANLAMI VE ÖNEMİ  271
1– Estetik zarar kavramı  271
2– Estetik zararların iş ve çalışma yaşamına etkisi  271
II– YARGIDAKİ UYGULAMALAR VE YARGITAY KARARLARI  272
1– Estetik zararlar için açılan davalarda yargı uygulaması  272
2– Ceza Yasasında estetik zararlara ilişkin hükümler  274
III– ÖĞRETİDEKİ GÖRÜŞLER  274
1– Tıp çevrelerinin görüşleri  274
2– Hukuk çevrelerinin görüşleri  277
3– Değerlendirmeler  278
III– YARGITAY’IN VE YARGININ OLUMLU KARARLARI  279
1– Yargıtay’ın estetik zararlar için, bir oran belirlenmek suretiyle “güç kaybı tazminatı” istenebileceğine ilişkin kararları  279
2– Yargıda olumlu kararlar  282
IV– YAPILMASI GEREKENLER  282
1– Günümüzde iş ve çalışma koşulları  282
2– Kimse ameliyata zorlanmamalı  283
3– Estetik zararlar için güç kaybı oranı belirlemenin gerekliliği  283
4– Yargıda yapılması gerekenler  284
V– ESTETİK ZARARLAR NASIL HESAPLANMALI  284
1– Olay örnekleri  284
2– Bilirkişi incelemesi nasıl yapılmalı veya nasıl yapılabilir  285
Dokuzuncu Bölüm
MESLEK HASTALIKLARI
I– TANIM  287
II– MESLEK HASTALIKLARI  287
1– Meslek hastalığı sayılmanın koşulları  287
2– Sigortalının mesleği  288
3– Meslek hastalığı sayılma  289
4– Meslek hastalığı türleri  289
III– MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ  290
1– Kurum Sağlık Kurulu raporu ile tespit olunması  290
2– Meslek hastalığının tespiti için yapılması gerekenler  291
3– Meslek hastalığının işten ayrıldıktan çok sonra ortaya çıkması  292
4– Değişik işyerlerindeki çalışmalar sonucu oluşan meslek hastalığı için yapılması gerekenler  293
5– Yeraltı maden işçilerinin meslek hastalığında otuziki yıl kuralı  294
6– Meslek hastalığının tespiti davası ve raporlara itiraz yolları  295
Onuncu Bölüm
TIBBİ HATADAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARLAR
I– TIBBİ HATANIN ÖZELLİKLERİ  299
1– Başka sorumluluklardan farkı  299
2– Hekimin yüksek özen gösterme yükümlülüğü  300
3– Hekimin en hafif kusurdan tam sorumlu olması  301
II– TIBBİ HATALAR  302
1– Tıbbi hatalardan kaynaklanan bedensel zarar örnekleri  302
2– Yargıtay kararlarından örnekler  303
3– Mahkeme dosyalarından örnekler  305
III– TIBBİ HATA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI  309
1– Dava türü  309
2– Davalılar  310
3– Devletin özel hastanelerden sorumluluğu; özel hastanelerdeki tıbbi hatalardan dolayı Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açılabilmesi  310
IV– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  311
1– Hekime karşı açılacak davada zamanaşımı  311
2– Özel hastanelere karşı açılacak davalarda zamanaşımı  312
3– Hekime, hastaneye ve sigorta şirketine karşı “ortaklaşa sorumluluk” hükümlerine göre açılacak davalarda zamanaşımı  312
4– Kamu hastanelerine karşı “idari yargıda” açılacak davalarda süre  313
5– Sigortalıların tedavi gördükleri hastanelere karşı açacakları davalarda zamanaşımı süresi  313
Onbirinci Bölüm
ÇEVRE VE ÜRÜN ZARARLARINDAN KAYNAKLANAN
BEDENSEL ZARARLAR
I– ÇEVRE ZARARLARI  315
1– Tanım  315
2– Çevre hakkı  315
3– İnsana verilen zararlar (can zararları)  316
4– Manevi zarar  318
5– Çevre zararlarında kanıt yükü  319
6– Çevreden kaynaklanan sağlık sorunlarını kanıtlama zorlukları  320
7– Çevre kirliliğinden kaynaklanan can zararları nedeniyle tazminat istemleri  321
8– Davacılar (zarar görenler)  322
9– Davalılar (Çevreyi kirletenler ve bozanlar)  322
II– ÜRÜN ZARARLARI  323
1– Kullanma amaçlı ürünlerden kaynaklanan bedensel zararlar  323
2– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar  323
3– Yiyeceklerden kaynaklanan bedensel zararlar nedeniyle açılacak davaların yasal dayanakları neler olmalıdır  326
4– Ürün zararlarından dolayı kimler dava edilebilir  327
Onikinci Bölüm
ENGELLİLİK VE ENGELLİ HAKLARI ENGELLİLERLE İLGİLİ DAVALAR
I– KONUYA GİRİŞ  329
II– ENGELLİ VE ENGELLİLİK  329
1– Engelli tanımı  329
2– Engelliliğin oluş ve ortaya çıkış nedenleri  330
3– Engellilik türleri  331
III– ENGELLİLER HAKKINDA YASAL DÜZENLEMELER  332
1– Engelliler hakkında kanun hükümleri  332
2– Başka yasalarda engellilere sağlanan haklar ve kolaylıklar  334
3– Engelliler için özel yönetmelikler  334
4– Engelliler için ulaşım kolaylıkları konusunda düzenlemeler  335
IV– ENGELLİLİĞİN BELİRLENMESİ VE BELGELENMESİ  335
1– Yönetmelikler  335
2– Yönetmeliklerde amaca aykırı düzenlemeler  336
3– Engelli raporları yargıda geçerli değildir  337
4– Kaza sonucu engelli hale gelenlerin raporları nasıl değerlendirilmeli  338
V– ENGELLİLERLE İLGİLİ DAVALAR  339
1– Genel olarak  339
2– Erken tanı ve koruyucu hizmetlerdeki eksiklik ve hatalar nedeniyle davalar  339
a) Gebeliğin izlenmesi sırasındaki hatalardan kaynaklanan engellilik durumları  339
b) Doğum sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan engellilik durumları  341
c) Doğum sonrası kontrol ve özen eksikliğinden kaynaklanan engellilik  343
d) Tıbbi hatalardan kaynaklanan engellilik durumları  343
3– Trafik kazalarından kaynaklanan engellilik durumları  345
4– İş kazalarından kaynaklanan engellilik durumları  346
5– Çalışan engellilerle ilgili davalar  346
6– Engellilerin eğitim giderleri hakkında  347
7– Engellilere yapılan yardımlar hakkında  347
Onüçüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI
I– DAVA KONULARI  351
1– Sürekli işgöremezlikte tazminat konuları  351
2– Geçici işgöremezlikte tazminat konuları  354
II– TARAFLAR  356
1– Davacılar  356
2– Davalılar  357
III– DAVA AÇILMASI  358
1– Ön hazırlık  358
2– Ne tür dava açılacağı hakkında  360
3– Belirsiz alacak davası  360
IV– BEDENSEL ZARARLARDA KANITLAR  366
1– Genel olarak  366
2– Zararı doğuran olaylara göre ek kanıtlara iki örnek  367
V– GÖREVLİ MAHKEME  368
1– Genel olarak  368
2– Trafik kazalarında görevli mahkeme  370
3– Yolcu taşımada görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir  371
4– İş kazalarında görevli mahkeme  371
5– Devlet ve kamu kurumlarının taşıtlarının karıştığı kazalarda görevli mahkeme  372
6– Karayolları İdaresi’nin sorumluluğunda farklı düzenleme  372
7– Devlet ve kamu kurumlarına karşı açılacak davalarda görevli mahkeme  373
VI– YETKİLİ MAHKEME  374
1– Haksız fiilden doğan davalarda yetkili mahkeme  374
2– Davalının birden fazla olması halinde yetkili mahkeme  374
3– Sözleşmeden doğan davalarda yetkili mahkeme  375
4– Yolcu taşımada yetkili mahkeme  375
5– Trafik kazalarında yetkili mahkeme  376
6– Sigorta sözleşmelerinden doğan davalarda yetkili mahkeme  376
7– Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetkili mahkeme  377
VII– KUSUR VE SORUMLULUK  377
1– Dava şartı olarak kusur ve sorumluluk  377
2– Sorumluluk kavramı  378
3– Sorumluluğun kaynakları  378
4– Kusur  378
5– Kusur ve sorumluluk oranının belirlenmesi  379
6– Hukuk mahkemesinde kusur değerlendirmesi  380
7– Raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerekliliği  381
8– Ceza davasının sonucu beklenmeli midir?  382
VIII– TAZMİNATIN PARASAL ÖLÇÜSÜ  382
1– Genel olarak  382
2– Bedensel zararlarda değer ölçüsü  382
3– Bedensel zararların “parasal” ölçüsü  383
4– Kazanç araştırması ve gerçek kazançların belirlenmesi  385
5– Gerçek kazanç araştırmasının koşulu–mesleğin kanıtlanması  388
6– Devlet memurlarının tazminat hesabına esas kazançları nasıl belirlenmeli  389
7– Pasif dönem zarar hesabının parasal ölçüsü  389
IX– BEDENSEL ZARARLARDA FAİZ  389
1– Haksız fiillerde faiz başlangıcı  389
2– Sigortaların sorumluluğunda faiz başlangıcı  390
3– Maluliyet artışlarında faiz başlangıcı  391
4– Meslek hastalıklarında faiz başlangıcı  392
5– Faiz türleri  392
6– Dava dilekçesinde veya mahkeme kararında unutulan faizin ayrı bir dava ile istenmesi ve koşulları  393
7– Belirsiz alacak davasında, ilk dilekçede faiz istenmişse, artırım dilekçesinde bu isteğin yinelenmesi koşul değildir  394
8– Faiz davalarında zamanaşımı  395
9– Faiz davalarında zamanaşımına ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler  395
X– DAVA AÇILIRKEN TAZMİNATIN GÜVENCEYE ALINMASI  396
1– Bedensel zararlar nedeniyle açılan davalarda “ihtiyati haciz” istenmesi  396
2– Bedensel zarar trafik kazasından kaynaklanmışsa alınacak önlemler  399
Ondördüncü Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA TAZMİNATTAN İNDİRİMLER
(TAZMİNATIN NETLEŞTİRİLMESİ)
I– KAVRAMLAR VE TANIMLAR  401
1– Zarar ve tazminat  401
2– Zarardan ve tazminattan indirimler  402
3– İndirim türleri  402
4– İndirimlerde sıra  403
II– TAZMİNATTAN ZORUNLU İNDİRİMLER  404
1– Kusur indirimi  404
2– Haksız tahrik indirimi  405
3– Sosyal Güvenlik Kurumu gelirlerinin indirimi  406
4– Yetersiz ödemelerin indirimi  407
III– TAZMİNATTAN HAKKANİYET GEREĞİ İNDİRİMLER  409
1– Kavramlar ve yasa hükümleri  409
2– Zarar görenin, zararı doğuran fiile razı olması  411
3– Zarar görenin, zararın doğmasında etkili olması (müterafik kusur)  420
4– Zarar görenin, zararın artmasında etkili olması  426
5– Hafif kusurlu tazminat yükümlüsünün yoksulluğa düşecek olması  426
6– Hatır taşıması indirimi  428
7– Kaçınılmazlık indirimi  437
IV– TAZMİNATTAN NELER İNDİRİLMEZ  442
1– Genel açıklamalar  442
2– Bedensel zararlarda neler indirilmez  445
V– TAZMİNATTAN İNDİRİMLERDE SIRA  445
1– İndirim türleri  445
2– İndirim sıralaması  447
VI– İNDİRİM ORANLARI  448
1– İndirim oranları nasıl ve kimler tarafından belirlenmeli  448
2– Trafik kazalarında kusur oranlarının belirlenmesi  451
3– İş kazaları ve meslek hastalıklarında kusur değerlendirmesi  453
4– Hekim ve hastane sorumluluklarında kusur belirlenmesi  454
5– Hakkaniyet indirimlerinde indirim oranlarının belirlenmesi  454
6– Haksız tahrik indirimlerinin hukuk mahkemesinde uygulanması  460
Onbeşinci Bölüm
İDARİ YARGI’DA BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE
TAZMİNAT DAVALARI
I– KONUYA GİRİŞ  463
1– İdari Yargıda tazminat (tam yargı) davaları  463
2– İdari Yargı’da da uygulanacak özel yasa  464
II– İDARİ YARGIDA BEDENSEL ZARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  465
1– İnsan zararlarına özen gösterilmesi gerekliliği  465
2– Bedensel zararlar konusunda İdari Yargı’nın geçmişteki uygulamaları  465
3– Danıştay’ın son dönemlerde bedensel zararlarda “güç kaybı” kuramını kabul etmiş olması  467
4– Danıştay kararlarında yaşamboyu bakım giderleri  468
5– Danıştay kararlarında tedavi giderleri  469
III– İDARİ YARGIDA DAVA TÜRÜ VE UYGULAMASI  470
1– Belirsiz alacak davası benzeri dava türü  470
2– İlk dilekçedeki miktarlar “kısmi istek” değil, harca esas “simgesel” değerler olarak kabul edilmelidir  471
4– Miktar artırımına “ıslah” denilmesinin yanlışlığı  472
IV– DAVA KOŞULLARI VE SÜRELER  473
1– Önceden idareye başvurma koşulu  473
2– Sürelerin işleyişi  474
3– İdareye başvuru süresinin işlemesi için “öğrenme” olgusunun başlangıcı  475
4– Önceden başvuru koşulunun gereksiz ve yararsızlığına ilişkin görüşler  476
5– İnsan zararlarında başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle, dava açmadan önce idareye başvurunun bir yararı ve anlamı olmamak gerekir  477
6– Görevsiz yargı yerinde açılan davanın, görevsizlik kararı üzerine idari yargıda yeniden dava açılması durumunda “idareye başvuru” koşulu aranmaz  478
V– İDAREYE KARŞI DAVA AÇILMASI  478
1– Dava dilekçelerinin nasıl düzenleneceği  478
2– Dilekçelerin verileceği yerler  480
3– Dilekçeler üzerinde ilk inceleme  481
4– İlk inceleme üzerine verilecek kararlar  481
5– İdari merci tecavüzü hakkında  482
6– Husumet (Davanın hangi idareye karşı açılacağı hakkında)  483
VI– İDARİ YARGI’DA KANITLAR VE KANIT YÜKÜ  486
1– Yasa hükmü  486
2– Delil listeleri  487
VII– İDARİ YARGIDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ  488
1– Yasal düzenlemeler  488
2– İdari yargı’da bilirkişi kurumunun işleyişi  488
3– Bedensel zararlarda bilirkişi incelemesi  488
4– İdari Yargı’da bilirkişi atanma biçimi ve uygulama  490
VIII– İDARİ YARGIDA YARGILAMA AŞAMALARI  491
1– Dilekçeler aşaması  491
2– İlk inceleme aşaması  491
3– Yargılama (tahkikat) aşaması  493
4– Duruşma  494
5– Karar aşaması  496
6– Kararın işleme konulması  496
IX– İDARİ YARGIDA FAİZ BAŞLANGICI  497
1– Faiz başlangıcı konusunda farklı kararlar  497
2– Faizin, artırım dilekçesinin davalı idareye tebliği tarihinden işletileceğine ilişkin “yanlış” kararlar  497
3– Karşıoy yazıları  498
4– Faizin, idareye başvuru tarihinden işletileceğine ilişkin son kararlar  499
5– Sonuç olarak  501
Onaltıncı Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN BEDENSEL ZARARLARI VE
TAZMİNAT HAKLARI
I– TANIMLAR  503
1– Kamu görevlileri  503
2– Kamu hizmetlerine geçici olarak katılanlar  504
II– GÖREVLİLERE BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR  505
1– Geçici ve sürekli işgöremezlik gelirleri  505
3– Vazife malullüğü aylığı  506
4– Harp malûllüğü aylığı  507
5– Nakdi tazminat ödemeleri  509
III– GÖREVLİLERİN TAZMİNAT HAKLARI  513
1– Bedensel zarara uğrayanların gerçek zararlarını isteme hakları  513
2– Kamu yardımları dışında tazminat istemlerinin yasal ve hukuksal dayanakları  513
3– Mesleki risk ilkesi  514
4– Kamu hizmetlerine katılmada idarenin kusursuz sorumluluğu  514
5– Kamu hizmetine geçici olarak katılanların uğradıkları zararlar  515
IV– NASIL DAVA AÇILACAK VE NASIL SONUÇLANACAK  515
1– Önceden idareye başvurma koşulu  515
2– İdari yargıda maddi ve manevi tazminat davası açılması  516
3– Tazminattan indirimler  516
a) Kaza sigortası dalından bağlanan işgöremezlik gelirleri tazminattan indirilir  516
b) Vazife malülü ve harp malülü aylıkları tazminattan indirilir  517
c) Nakdi tazminat ödemeleri tazminattan indirilir  517
4– Tazminattan indirimler nasıl yapılacak  518
5– Sigortalının “malûliyet aylığı” tazminattan indirilmez  518
Onyedinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA MANEVİ TAZMİNAT İSTENMESİ
I– MANEVİ ZARAR  521
1– Tanım ve kavram  521
2– Bedensel zararlarda manevi tazminat isteminin haklı nedenleri  522
3– Manevi zararların “tazminat” olarak değerlendirilmesi  523
II– KİMLER MANEVİ TAZMİNAT İSTEYEBİLİR  524
1– Bedensel zarara uğrayanın manevi tazminat isteği  524
2– Yaşam boyu bakıma muhtaç kişinin manevi zararı  527
3– Ağır bedensel zararlarda “yakınların” manevi tazminat isteyebilmeleri  528
4– Ağır bedensel zararın niteliği ve derecesi  532
5– Yakınların “ruhsal zararlarının” dikkate alınması gereği  534
6– TBK’nın 56/2. maddesindeki “yakınlar” kimler olabilir ya da olmalıdır  537
7– Yargıtay’ın “yakınlar” hakkındaki kararları  539
8– Ağır bedensel zarara uğrayanın “yakınlarının” manevi tazminat istemleri hakkında vardığımız sonuçlar  545
III– MANEVİ TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILMALI  546
1– Manevi tazminat konusunda başlangıçtaki belirsizlik  546
2– Yargıda manevi tazminat uygulaması  546
3– Belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesi  548
4– Bilim çevrelerinin, belirsiz alacak davasında manevi tazminat istenmesine ilişkin görüşleri  549
5– Manevi tazminat miktarı başlangıçta açıklanırsa ölçüsüz bir istek olur  551
6– Manevi tazminat için ayrı bir dava açılması usul ekonomisine aykırı olacaktır  551
IV– MANEVİ TAZMİNATA ÖLÇÜ ARAYIŞI  555
1– Manevi tazminata ortak bir ölçü bulunabilir mi?  555
2– Manevi tazminat, maddi tazminat benzeri bir yöntemle hesaplanabilir mi?  556
3– Manevi tazminat nasıl hesaplanacak, ölçüsü ne olacaktır?  557
4– Manevi tazminata ölçü ararken dikkate alınması gereken hususlar  558
5– Yargıcın gözönünde bulundurması gereken özel durumlar neler olabilir?  558
6– Manevi tazminatın belirlenmesinde gözönünde bulundurulacak hususlar  561
7– Manevi tazminatın, maddi tazminat gibi hesaplanması önerimiz  565
V– HESAPLAMA ÖRNEKLERİ  566
Onsekizinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMI
I– ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  569
1– Genel olarak  569
2– Haksız eylemlerde zamanaşımı süreleri  569
3– Sözleşme ilişkilerinde zamanaşımı süreleri  571
4– Trafik kazalarında zamanaşımı süreleri  571
5– Trafik Sigortasında zamanaşımı süreleri  572
6– Yolcu taşımada zamanaşımı süresi  573
7– Zorunlu Koltuk Sigortasında ve Taşıma Sigortasında zamanaşımı süreleri  573
8– İş kazalarında zamanaşımı süresi  574
9– Hekimin ve hastanelerin sorumluluğunda zamanaşımı süreleri  574
10– Bina ve yapılardan sorumluluklarda zamanaşımı süreleri  577
11– Tehlikeli işletmelerden sorumlulukta zamanaşımı  577
12– Satın alınan veya yükleniciye yaptırılan binaların çökmesi ve yıkılması sonucu ölüm ve bedensel zararlarda zamanaşımı  578
13– Çevre zararlarında zamanaşımı süresi  579
II– BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI  580
1– Genel olarak  580
2– Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcına ilişkin temel ilkeler  581
a) Zarar, kesin raporla öğrenilir  582
b) İyileşme sürecinin ve gelişen durumların tamamlanmasından sonra alınacak kesin raporun “öğrenilmesi” ile zamanaşımı işlemeye başlayacaktır  584
c) Sürekli işgöremezlik oranında her artış ayrı bir olgudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar. Her yeni olgu, yeni bir dava konusudur  586
d) Sonradan ortaya çıkan (beklenmeyen ve önceden kestirilemeyen) durumlar  586
3– Bedensel zararlarda zamanaşımının başlangıcına ilişkin, yerleşik içtihada ve “yaşam gerçeklerine” aykırı kararlar  590
4– Bedensel zararlarda zamanaşımının işlemesine ilişkin koşullar  591
5– İş kazalarında bedensel zararın dava edilebilmesi için koşullar  592
6– Bedensel zararlarda başlangıçtaki belirsizlik nedeniyle açılan “belirsiz alacak davası”nda, dava sonuna kadar zamanaşımı işlemez  593
BEDENSEL ZARARLARDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI  594
1– Zamanaşımının, kesin raporun öğrenildiği tarihten işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar  594
2– Bedensel zararlarda gelişen durumun tamamlanmasından sonra zamanaşımının işlemeye başlayacağına ilişkin kararlar  609
3– Sürekli işgöremezlik oranında her artış yeni bir olgu, yeni bir dava konusudur. Her birinin öğrenme gününden başlayarak yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar  625
Ondokuzuncu Bölüm
CEZA HUKUKUNDA BEDENSEL ZARARLAR
I– GENEL OLARAK  633
1– Beden bütünlüğünün korunması  633
2– Cezada ve hukukta eylemin niteliği  633
3– Beden bütünlüğüne yönelik suçlar (zarar suçları)  634
II– YARALAMA SUÇLARI  635
1– Genel olarak  635
2– Kasıtlı yaralama suçu  637
3– Taksirli yaralama suçu  638
4– Taksirle yaralama suçunun şikâyete bağlı olması  641
5– Sonucu nedeniyle ağırlaşmış suç  642
6– Aile bireylerinin yaralanması halinde ceza verilmemesi  643
III– BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNE YÖNELİK BAŞKA SUÇLAR  643
1– İşkence suçu  643
2– Eziyet suçu  644
3– Başka suçlar  644
IV– YARALAMA SUÇLARINA İLİŞKİN ADLİ TIP RAPORLARI  644
1– C.Savcılığına verilen adli tabip raporları  644
2– Ceza mahkemesine verilen Adli Tıp Kurumu raporları  645
V– CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ  647
1– Kesin hüküm yönünden  647
2– Kesin kanıt olma yönünden  648
3– Zamanaşımı yönünden  649
4– Bekletici sorun yönünden  651
5– Ceza davasında alınan bilirkişi raporu yönünden  653
6– Haksız eylemden doğan tazminat davalarında ceza–hukuk ilişkisi  654
VI– HUKUK HAKİMİNİN CEZA MAHKEMESİ KARARLARI KARŞISINDA DURUMU  655
1– Hukuk Hakimini bağlayan kararlar  656
2– Hukuk Hakimini bağlamayan kararlar  658
3– Hukuk hakiminin eylemin suç niteliğini araştırma yetkisi  663
VII– ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ  664
1– Karakolda veya Savcılıkta şikâyetten vazgeçme, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz  664
2– Ceza mahkemesinde şikâyetten vazgeçmenin tazminat hakkına etkisi  665
3– Yargıtay kararları  666
a) Takibi şikâyete bağlı suçlarda  666
b) Takibi şikâyete bağlı olmayan suçlarda  668
4– Sorumlulardan biri hakkında feragatin diğer sorumlulara etkisi  669
Yirminci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARDA SİGORTA ÖDEMELERİ
I– GENEL OLARAK  671
1– Bedensel zarara uğrayanların yararlanabilecekleri sigorta türleri  671
2– Sigortalardan istenebilecek bedensel zarar türleri  672
II– TRAFİK KAZALARINDA SİGORTA ÖDEMELERİ  672
1– Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS)  672
2– Sürekli işgöremezlikte güç kaybı tazminatı istenmesi  674
3– Yaşam boyu bakım giderlerinden sigorta şirketlerinin sorumluluğu  675
4– Geçici işgöremezlikte güç kaybı tazminatı istenmesi  676
5– Tedavi ve iyileşme süresinde “bakıcı giderleri”  678
6– Sigorta şirketlerinin sorumlu olduğu tedavi giderleri  679
7– Sigortalardan nasıl tazminat istenecek  682
II– YOLCU TAŞIMADA SİGORTALAR  683
1– Koltuk Sigortası Genel Şartları’nda “sakatlık” tazminatı  683
2– Koltuk Sigortası Genel Şartları’nda tedavi giderleri  684
3– Koltuk Sigortasında tedavi giderleri için başvuru süresi ve ödeme koşulları  685
4– Koltuk Sigortasından tazminat başvurularında gerekli belgeler  687
5– Karayolu Taşımacılık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  688
6– Bedensel zarara uğrayan yolcuların Taşıma Sigortası’ndan tazminat istemleri  689
III– TIBBİ KÖTÜ UYGULAMA SİGORTASI  691
1– Hekimin sorumluluğu  691
2– Tıbbi Kötü Uygulama Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  692
3– Tıbbi hatadan zarar görene tazminat ödenmesi  692
4– Zarar gören, sigortacıya hangi belgelerle başvuracaktır?  694
5– Tıbbi Zorunlu Sigortasından ne tür zararlar istenebilir  695
Yirmibirinci Bölüm
BEDENSEL ZARARLARIN HESAPLANMASI
I– GENEL OLARAK  697
1– Bedensel zararların niteliği ve tazminat isteminin nedenleri  697
2– Yasalarda tazminat hesaplarına ilişkin hükümler  697
3– Tazminat hesaplarında temel ölçü ve hesabın alt yapısı  698
4– İnsan zararları farklı bir hesaplamayı gerektirir  699
II– TAZMİNAT HESABININ UNSURLARI  700
1– Olay ve kusur değerlendirmesi  701
2– Zarar sürelerinin belirlenmesi  701
3– Beden gücü kayıplarında zarar süreleri  702
4– Beden gücü kayıplarının belirlenmesi  707
5– Bedensel zararların parasal değerlendirmesi  709
III– TAZMİNAT HESAPLAMA EVRELERİ  715
1– Hesap unsurlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi  715
2– Tazminat hesabına esas kazançların veya parasal değerlerin belirlenmesi  716
3– Tazminatın hesaplanması  717
4– Tazminattan indirimler  717
5– Tazminat tutarlarında indirilmeyecek edinim ve kazanımlar  719
IV– TAZMİNAT HESAPLARINDA MATEMATİKSEL İŞLEMLER  719
1– İşleyecek dönem zarar hesaplarında matematiksel işlemler  719
2– Zarar hesaplarında formüllerin anlamı ve işlevi  720
V– FORMÜLLER  721
1– Genel olarak  721
2– Yargıda geçmişten bugüne tazminat hesaplama formülleri  722
3– Sigortalarca uygulanan “devre başı ödemeli belirli süreli rant” formülü  727
4– Aynı olayın değişik formüllerle hesaplanması  729
5– İnsan zararları için en uygun formül  730
6– Sosyal Güvenlik Kurumu gelir bağlama ve peşin değer hesapları  731
VI– BEDENSEL ZARARLARDA RAPOR BÖLÜMLERİ  733
Birinci bölüm: Tazminat hesabına esas bilgiler (Hesap unsurları)  733
İkinci bölüm: Tazminat hesabına esas kazançların ve parasal değerlerin hesaplanması  733
Üçüncü bölüm: Tazminat hesabı  733
EKLER
BEDENSEL ZARARLAR NEDENİYLE TAZMİNAT RAPOR ÖRNEKLERİ  737
1– Çalışan kişinin güç kaybı tazminatı  739
2– Ev kadınının güç kaybı tazminatı  743
3– Yaşlı kişinin güç kaybı tazminatı  747
4– Küçük yaşta sakat kalan çocuğun güç kaybı tazminatı  751
5– Yaşam boyu bakım tazminatı  755
6– Beden gücü kaybına uğrayan öğrencinin tazminatı  761
7– Beden gücü kaybına uğrayan sporcunun tazminatı  765
8– Beden gücü kaybına uğrayan polisin tazminatı  771
9– Beden gücü kaybına uğrayan avukatın tazminatı  774
ÜÇ AYRI FORMÜLE GÖRE AYNI HESAP UNSURLARININ TAZMİNAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  779
1– Progressif rant formülüne göre tazminat hesabı ve bilirkişi rapor örneği  781
2– Devre sonu ödemeli ortalama kazanç ve sabit rant formülüne göre tazminat hesabı ve bilirkişi rapor örneği  784
3– Devre başı ödemeli belirli süreli rant formülüne ve %1.8 teknik faizli TRH–2010 tablosuna göre tazminat hesabı ve bilirkişi rapor örneği  787
TABLOLAR  791
PMF–1931 Yaşam Tablosu  793
TRH – 2010 Yaşam Tablosu  794
Aktif Yaşam Süreleri  796
Devlet Memurlarının Yaş Hadleri  797
Kn %10 Artırım Katsayıları  798
1/Kn %10 İskonto Katsayıları  799
Kn %5 Artırım Katsayıları  800
1/Kn %5 İskonto Katsayıları  801
%5 Devre Sonu Taksitlerin Ulaşım Değerleri  802
%5 Devre Sonu Taksitlerin Peşin Değerleri  803
TRH–2010 Erkek Komütasyon Tablosu  804
TRH–2010 Kadın Komütasyon Tablosu  806
Asgari Ücretler (İndirimsiz)  808
Asgari Ücretler (Bekârlar)  809
Asgari Ücretler (Evli Çocuksuz)  810
Asgari Ücretler (Evli Bir Çocuklu)  811
Asgari Ücretler (Evli İki Çocuklu)  812
Asgari Ücretler (Evli Üç Çocuklu)  813
Yararlanılan Kitaplar ve Yazılar  815
Kavramlara Göre Arama Dizini  821

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: BEDENSEL ZARARLAR
İlgili Yayınlar