Belediyelerde Kamu Zararına Konu Önemli Mali Hususlar ve Sorumluları

Sayıştay İlamları Eşliğinde
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet AKSOY
ISBN: 9786050509236
153,00 TL 180,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet AKSOY
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 457

Kamu mali yönetim sistemi kapsamında bulunan kamu kurumları mali mevzuat ve diğer kanunların mali hükümleri çerçevesinde mali işlem ve eylemlerini gerçekleştirmek ve mali kararlar almak suretiyle görev ve yetkileri bağlamında kamu hizmetlerini ifa ederler. Kamusal ihtiyaçların karşılanmasında hukuka ve anılan yasalara aykırılık kamu görevlilerinin idari, cezai ve mali sorumluluklarını beraberinde getirir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda hükme bağlanan kamu zararını tazmin yükümlülüğü bu sorumluluklardan mali sorumluluk kapsamına girmektedir.

Kamu zararı, kamu mali yönetimi siteminin en önemli kurumlarından olup mali yönü nedeniyle kamu görevlilerini yakından ilgilendirmektedir. Genel yönetim kapsamında yer alan belediyeler ve bu belediyelerin personeli açısından da bu kavram çok önemlidir. Çünkü mali mevzuata aykırı olan veya kamu zararına neden olan mali işlemler belediyelerde daha fazla görülmekte ve Sayıştay denetimleri ile tespit edilmektedir.

Sayıştay mali denetimleri ile tespit edilen mali mevzuata aykırı hususlar mali denetim raporlarına konu edilerek ilgili belediye meclislerine gönderilir ve kamuoyu ile paylaşılır. Hukuka ve mevzuata uygun olmayan işlemlerden dolayı meydana gelen kamu zararı konuları ise Sayıştay uygunluk denetimleri ile tespit edilerek yargılamaya esas raporlar kanalı ile Sayıştay hesap yargısında hükme bağlanır ve kamu zararına hükmedilen tutarların sorumlularından tahsili istenir. Böylece belediyelerin mali işlemlerinde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yerleşmesine ve mali sistemin disiplinli çalışmasına katkıda bulunulur.

Bu çalışmanın temel amacı; belediyelerde mali işlem sürecinde, özellikle de harcama ve gelir yönetimi sürecinde görev alan personelin ve yöneticilerin hukuka ve mali mevzuata aykırı hareket etmeleri durumunda kendilerini bekleyen mali tazmin sorumluluğunun ağır yüküne vurgu yapmak, belediyelerde kamu zararını meydana getiren

mali işlemlerin genellikle hangi alanlarda yapıldığını örnek Sayıştay ilamları ile ilgililerin dikkatine sunmak ve tekrar edilmelerinin önlenmesine katkı sunmaktır.

Titiz ve yoğun emek verilerek yapılan bu çalışmanın belediyelerde kamu zararını doğuran mali işlemlerin azaltılmasında ve bu bağlamda ihale ve sözleşme sürecinde, harcama sürecinde, belediye giderlerini ödeme sürecinde, belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil sürecinde görevli ve yetkili personelin mali tazmin yükümlülüğü ile karşılaşmamalarında önemli katkı sunacağına inancım tamdır.

Çalışmanın ilgililere faydalı olacağını ümit ederim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .......................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................. 7

KISALTMALAR ........................................................................................ 23

GİRİŞ ........................................................................................................... 25

BİRİNCİ BÖLÜM KAMU MALİ YÖNETİMİNDE BELEDİYELER KAMU ZARARI VE SORUMLULARI

1. Kamu Mali Yönetimi Sisteminde Belediyeler .................................. 29

1.1. Belediye Meclisi ....................................................................... 31

1.2. Belediye Encümeni ................................................................... 33

1.3. Belediye Başkanı ...................................................................... 34

2. Kamu Mali Yönetimi Sisteminde Büyükşehir Belediyeleri ............. 35

3. Belediyelerde Üst Yönetici ............................................................... 37

4. Belediyelerde Üst Yönetici Olan Belediye Başkanının Sorumluluğu ..................................................................................... 38

5. Üst Yönetici Olarak Belediye Başkanının Kamu Zararı Karşısında Mali Sorumluluğu ........................................................... 39

6. Belediyelerde Kamu Zararı ve Sorumluları ...................................... 39

6.1. Kamu Zararı ............................................................................. 39

6.1.1. Kamu Zararının Unsurları ........................................... 40

6.2. Belediyelerde Kamu Zararının Sorumluları ............................. 42

6.2.1. Belediye Harcamalarında Mali Sorumluluk ................ 45

6.2.1.1. Belediyelerde Harcama Yetkilisi ve Sorumluluğu ................................................ 46

6.2.1.2. Belediyelerde Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu ................................................ 48

6.2.1.3. Belediyelerde Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu ................................................ 49

6.2.2. Belediye Gelir İşlemlerinde Sorumluluk .................... 50

8

6.2.2.1. Belediyelerin Gelir İşlemlerinde Belediye Başkanlarının Sorumluluğu ......................... 50

6.2.2.2. Belediye Gelir İşlemlerinde Mali Hizmetler Biriminin Sorumluluğu ................................ 51

6.2.2.3. Belediye Gelir İşlemlerinde Muhasebe Yetkilisinin Gelirleri Tahsil Sorumluluğu ... 52

6.2.3. Belediyelerin Mal İşlemlerinde Sorumluluk ............... 52

6.2.4. Belediye İhalelerinden Doğan Kamu Zararında Sorumluluk ve Sorumlular .......................................... 53

6.2.4.1. İhale Sürecinde Görevli Personelin Mali Sorumluluğu ................................................ 53

6.2.4.2. Sözleşme Uygulama Sürecinde Görevli Personelin Mali Sorumluluğu ...................... 56

6.2.4.3. Sözleşme Bedelini Ödeme Sürecinde Görevli Personelin Mali Sorumluluğu ......... 56

7. Belediye Taşınmazlarının Dernek ve Vakıflara Tahsis Edilmesi ..... 57

7.1. Belediye Taşınmazlarının Tahsis Edilmesi .............................. 58

7.2. Ortak Hizmet Projesi Çerçevesinde Belediye Taşınmazlarının Tahsisi............................................................ 62

8. Belediyelerin Hizmet Alımlarında Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelerin Üst Sınırı .................................................................. 63

8.1. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Belediyeler................................................................................ 64

8.2. Belediye Bütçesi ve Uygulanması ............................................ 64

8.3. Belediye Hizmet Alımlarında Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler ve Üst Sınır ......................................................... 65

9. Temlik Edilen Alacakların Belediye Tarafından Ödenmesinde Noter Onayı ...................................................................................... 68

9.1. Alacağın Temliki ve Noter Onayı ............................................ 68

9.2. Temlik Edilen Alacağın Belediye Tarafından Ödenmesinde Noter Onayı Gerekliliği ............................................................ 71

İKİNCİ BÖLÜM SAYIŞTAY MALİ DENETİMLERİNDE BELEDİYELERDE TESPİT EDİLEN ÖNEMLİ BULGULAR 1. Gelir Kalemlerinin Tahakkuk Tahsilat Oranlarının Düşük Kalması ............................................................................................. 75

9

2. Faaliyet Alacakları Hesabında Tahakkuku Olan Alacakların Tahsilatının Düşük Olması ............................................................... 76

3. Bazı Belediyelerde İlan ve Reklam Vergisinin Tahakkuk/ Tahsilinin Yapılmaması veya Hatalı Yapılması ............................... 77 4. Bazı Belediyelerde Eğlence Vergisinin Tahakkuk/ Tahsilinin Yapılmaması veya Hatalı Yapılması ................................................ 78

5. Toplu Taşıma Hizmetinin İhalesiz Gerçekleştirilmesi ..................... 78

6. Faaliyet Konusu Olmayan Giderlere İlişkin Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Yapılması .............................................. 79

7. Taşınmaz Cins Tashihlerinin Yapılmaması ...................................... 80

8. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarının Süresinde İlgili Kuruma Gönderilmemesi ........................................ 80

9. Tahsise Konu Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması ....................................................................................... 81

10. Kurum Taşınmazlarının Süresiz Olarak Tahsis Edilmesi ................. 82

11. Yevmiye Numara Uygulamasının Mevzuata Uygun Yapılmaması ..................................................................................... 83

12. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Mevcut Durumu Yansıtmaması ................................................................................... 84

13. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Kullanılmaması ............ 85

14. Kesinleşen Sayıştay İlamlarının Yerine Getirilmemesi .................... 85

15. Kiraya Verilen Taşınmazların Nazım Hesaplarda Takip Edilmemesi ....................................................................................... 86

16. Belediye Taşınmazların Değer Tespitinin Yapılmaması .................. 87

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BELEDİYELERDE SAYIŞTAY HESAP YARGISINA KONU ÖNEMLİ MALİ HUSUSLAR

1. Belediye İhalelerine İlişkin Sayıştay İlamlarında Kamu Zararına Hükmedilen Önemli Bazı Konular ................................................... 90

1.1. Yapım İşi Geçici Kabul Tutanaklarında Belirlenen Eksik İşlerin Süresinde Yapılıp Yapılmadığının Takip Sorumluluğu 91

1.1.1. İhale Konusu İşin Süresinde Tamamlanamaması ....... 91

1.1.2. Yüklenicinin İşi Tamamlaması ve Geçici Kabule Hazır Hale Getirmesi .................................................. 93

1.1.3. İşin Geçici Kabulünün Yapılması ............................... 95

1.1.4. İşin Geçici Kabulünün Yapılmaması .......................... 97

10

1.1.5. Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu ........................................ 97

1.2. Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Etkin Kaynak Kullanımına Etkisi .................................................................... 98

1.2.1. Yaklaşık Maliyetin Tanımı ve İdare Tarafından Belirlenmesi ................................................................ 98

1.2.2. Yaklaşık Maliyet Tespit Yöntemleri ........................... 99

1.2.3. Yaklaşık Maliyetin Etkin Kaynak Kullanımına Etkisi ......................................................................... 101

1.3. İhalede Geçerli Olmayan Geçici Teminat Mektubu Alınması ................................................................................. 103

1.4. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle Kesin Teminatın İrat Kaydı ve Kamu Zararı ........................................................................... 107

1.4.1. Geçici ve Kesin Teminat ........................................... 107

1.4.2. Kesin Teminatın İadesi ve Gelir Kaydı ..................... 108

1.4.2.1. Normal Şartlarda Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi .......... 108

1.4.2.2. Sözleşmenin Feshi ve Kesin Teminatın İadesi .......................................................... 109

1.4.2.3. Sözleşmenin Feshi ve Kesin Teminatın Gelir Kaydı ................................................ 110

1.4.3. Sözleşmenin Feshi ve Kamu Zararı .......................... 112

1.5. Sözleşmeye Davet Süresi İçinde Teklif Geçerlilik Süresinin Sona Ermesi ve Kamu Zararı ................................................. 113

1.5.1. Teklif Geçerlilik Süresi ............................................. 113

1.5.2. Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılmasında Azami Süre ........................................................................... 114

1.5.3. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması .................................................. 114

1.5.4. Teklif Geçerlik Süresi Sonrasında Sözleşme İmzalanmasından Feragat Edilmesi .......................... 115

1.5.5. İş Ortaklığında Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılması ................................................................. 116

1.5.6. Geçici Teminat Mektuplarının Süresini Uzatma ....... 117

1.5.7. Sözleşmeye Davet Yazısının İstekliye Gönderilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması .................................... 119

1.5.8. Usulüne Uygun Sözleşme Yapmayanların Sorumluluğu .............................................................. 120

1.5.9. Sözleşmeye Davet Süresi İçinde Teklif Geçerlilik Süresinin Sona Ermesi .............................................. 120

11

1.6. Bir İhalede İstekli Tarafından Birden Fazla Teklif Mektubu Sunulması ve Kamu Zararı ..................................................... 121

1.6.1. İhaleye Sunulan Teklif Mektubunda Şekil Unsuru ... 121

1.6.2. Bir İhalede İstekli Tarafından Birden Fazla Teklif Mektubu Verilmesi ......................................... 124

1.7. Üzerine İhale Bırakılmaması Gereken İsteklilerle Sözleşmesi İmzalanmasında İdarenin Sorumluluğu .................................. 126

1.7.1. İhale Tarihinde Vergi veya Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olan İstekliler İle Sözleşme İmzalanması ...... 127

1.7.2. İhaleye Katılamayacak Olan İstekli İle Sözleşme İmzalanması .............................................................. 128

1.7.3. İş Deneyim Belgesi Mevzuata Uygun Olmayan İstekli İle Sözleşme İmzalanması .............................. 129

1.7.4. İhale Sürecinde Yer Alan ve Kendisi İle Sözleşme İmzalanmaması Gereken Bir İstekli İle Sözleşme İmzalayan İdarenin Sorumluluğu .............................. 130

1.8. İşin Süresinde Bitmemesi Halinde Gecikme Cezası Uygulaması ve Sözleşmenin Feshi ......................................... 134

1.8.1. İşin Süresinde Bitmemesi Halinde Gecikme Cezası Uygulaması ve Sözleşmenin Feshi............................ 134

1.8.2. Borçlar Hukukunda Borçlunun Temerrüde Düşmesi ve Borcun İfasının İstenmesi ...................... 136

1.8.3. Örnek Olay Üzerinden Borcun İfa Edilmemesinin Yükleniciye Yaptırımı ............................................... 137

1.9. Sözleşme ve İhale Dokümanına Aykırı Davranışlar Nedeniyle Kesilmesi Gereken Cezalar ve Katma Değer Vergisi ......................................................................... 139

1.9.1. Katma Değer Vergisi ve Konusu .............................. 140

1.9.2. İhale Sözleşmesine Aykırı işlemden Doğan Gecikme Cezalarında KDV ...................................... 141

1.9.2.1. İhale Konusu İşin Süresinde Tamamlanamaması .................................... 141

1.9.2.2. Yüklenicinin İşi Tamamlaması, Ancak Geçici Kabule Hazır Hale Getirmemesi Halinde Ceza Uygulaması ......................... 143

1.9.2.3. Geçici Kabulden Sonra Gecikme Cezası ... 144

1.9.2.4. İşin Süresinde Bitmemesi Üzerine İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi ve Gecikme Cezası......................................................... 145

12

1.9.3. İhale Sözleşmesine Aykırı Hallerde Yükleniciden Kesilmesi Gereken Cezalarda Katma Değer Vergisi Uygulaması................................................... 145

1.10. İhale Sürecinde Yasak Fiil ve Davranışlara Karşı Mali Yaptırımın Önemi ................................................................... 146

1.10.1. Kamu İhalelerinde Yasak Fiil ve Davranışlara Karşı Yaptırımlar ...................................................... 146

1.10.1.1. İdari Yaptırım ............................................ 147

1.10.1.2. Cezai Yaptırım ve Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama ............................. 150

1.10.1.3. Mali Yaptırım ............................................ 151

1.10.2. İhale Düzeninin Sağlanmasında Mali Yaptırımın Önemi ..................................................... 152

1.11. Belediye Alımlarında İş Artışı, Fiyat Farkı Ödenmesi ve Kamu Zararı ........................................................................... 153

1.11.1. Süresi Bitmiş Sözleşme Kapsamında İş Artışı Suretiyle Mal Alımı Yapılması ................................. 153

1.11.1.1. Sözleşme ve Sözleşmede Değişiklik Yapılması ................................................... 154

1.11.1.2. Süresi Bitmiş Sözleşme Kapsamında İş Artışı Suretiyle Mal Alımı Yapılması ........ 155

1.11.2. Sözleşmesinde Fiyat Farkı Hükmü Bulunmayan İhalenin İdari Şartnamesindeki Hükme Göre Fiyat Farkı Ödenmesi ......................................................... 156

1.12. İptal Edilen Bir İhalenin Daha Yüksek Bir Bedelle Tekrar İhale Edilmesi Halinde Kamu Zararı ...................................... 159

1.12.1. İhale Yoluyla İdarenin İhtiyacının Karşılanması ...... 160

1.12.2. İhalenin İptal Edilmesi .............................................. 162

1.12.2.1. İhale Öncesi İptal ....................................... 162

1.12.2.2. Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İ halenin İptali .............................................. 162

1.12.2.3. İsteklilerin Yasaklılığı Nedeniyle İhalenin İptali ........................................................... 163

1.12.2.4. İhale Komisyonu Kararı Üzerine İhale Yetkilisinin İhaleyi İptal Etmesi ................ 163

1.12.2.5. İhalenin Denetim Sonucunda İptal Edilmesi ..................................................... 163

1.12.3. Yeniden İhaleye Çıkılması ve Yüksek Bedelle Sözleşme İmzalanması .............................................. 165

1.12.4. İptal Edilen İhale Bedeli İle Yeni İhale Bedeli Arasındaki Fark ve Kamu Zararı .............................. 166

13

2. Belediye Gelirleri, Vergi, Resim, Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Sayıştay İlamlarında Kamu Zararına Hükmedilen Önemli Bazı Konular ........................................................................................... 167

2.1. Sayıştay İlamlarında Damga Vergisi Kaynaklı Kamu Zararına Hükmedilen Konular ................................................ 167

2.1.1. Kamu Alımlarında Damga Vergisi ve Yükü ............. 167

2.1.1.1. Damga Vergisinin Mükellefi, Konusu ve Sorumlusu ............................................. 168

2.1.1.2. Damga Vergisinin Kapsamı ....................... 170

2.1.1.3. Damga Vergisinde Kâğıtların Mahiyetinin Tayini .................................... 171

2.1.1.4. Damga Vergisinin Matrahı ve Vergide Oran ........................................................... 171

2.1.1.5. Damga Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar . 172

2.1.1.6. Damga Vergisinde Üst Sınır ve Kağıt Nüshalarının Birden Fazla Olması ............. 173

2.1.1.7. Kamu İhalelerinde Damga Vergisi Yükü .. 176

2.1.1.8. Damga Vergisi Kanunu’nda 6728 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Eklemeler ................................................... 177

2.1.2. İhale Kararlarında Damga Vergisinin Doğduğu Zaman ....................................................................... 182

2.1.3. İhale Kararına İlişkin Damga Vergisi Yatırılmamış Sözleşmenin Geçerliliği ............................................ 183

2.1.4. İptal Edilen İhalede Damga Vergisinin İade Edilmesi .................................................................... 184

2.1.5. Sözleşmeye Davet Edildiği Halde Gelmeyen İsteklinin İhale Kararı Damga Vergisi Yükümlülüğü ............................................................ 185

2.1.6. İhale Kararı Damga Vergisinde İdarenin Vergi Sorumlusu Sıfatıyla Yükümlülüğü ............................ 187

2.1.7. Kamu İhale Sözleşme Bedelini Aşan Ödemelerde Damga Vergisi .......................................................... 189

2.1.7.1. Kamu İhale Sözleşme Bedelini Aşan Ödemeler ................................................... 189

2.1.7.2. Kamu İhale Sözleşme Bedelini Aşan Ödemelerde Damga Vergisi ...................... 191

2.1.8. İhale Konusu İşin Süresinde Bitirilememesinden Dolayı İlave Süre Verilmesi Halinde Damga Vergisi Uygulaması................................................... 194

2.1.8.1. İhale Süresinin Uzatılması ......................... 194

14

2.1.8.2. İhale Süresinin Uzatılması Durumunda Damga Vergisi ........................................... 195

2.1.9. Sözleşmeye Davet Edilmemesi Halinde İhaleyi Kazanan İsteklinin İhale Kararı Damga Vergisi Yükümlülüğü ............................................................ 196

2.1.10. Yüklenici İle Alt Yüklenici Arasında İmzalanan Sözleşmenin Damga Vergisi ..................................... 200

2.1.10.1. Sözleşmeye Konu İhalede Alt Yüklenici Çalıştırılması .............................................. 200

2.1.10.2. Kamu İhalelerinde İmzalanan Sözleşmenin Damga Vergisi ........................................... 202

2.1.10.3. Yüklenici İle Alt Yüklenici Arasında İmzalanan Sözleşmenin Damga Vergisi .... 203

2.1.11. Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelerde İhale Kararı Damga Vergisinin İadesi....................... 204

2.1.11.1. Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelerde Damga Vergisinin İade Edilmesi ..................................................... 204

2.1.11.2. Sözleşmesi İmzalanmamış İhalede İhale Kararına İlişkin Damga Vergisi Yükümlülüğü ............................................. 205

2.1.12. Kamulaştırmalarda Damga Vergisi ........................... 207

2.1.13. Kamulaştırmasız El Koymalarda Damga Vergisi ..... 209

2.1.13.1. Kamulaştırmasız El Koymanın Tanımı ..... 210

2.1.13.2. Kamulaştırmasız El Koymanın Yasal Dayanağı .................................................... 210

2.1.13.3. Kamulaştırmasız El Koymalarda Damga Vergisi ....................................................... 222

2.1.13.4. Kamulaştırmasız El Koymada Damga Vergisi Üzerine Bir Öneri .......................... 225

2.1.14. İş Avansı Ödemelerinde Damga Vergisinin Kesilme Zamanı ........................................................ 227

2.1.15. Devlet Memurlarına Yapılan Yiyecek Yardımının İ hale Yoluyla Karşılanmasında Yaşanılan Sorunlar ve Kamu Zararı ......................................................... 228

2.1.15.1. Yiyecek Yardımının Yasal Dayanağı ........ 228

2.1.15.2. Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine Göre Yemek İhtiyacının Karşılanması ............... 229

2.1.15.3. Memurların Yemek İhtiyacının İhale Yoluyla Karşılanması ................................ 231

15

2.1.15.4. Hizmet Alımı İhalesi İle Yemek İhtiyacının Karşılanmasında Yaşanılan Sorunlar ......... 233

2.1.15.5. Yiyecek Yardımında Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Bir Öneri .................................................... 235

3. Belediyelerde Personel ve Diğer Ödemeler İle İlgili Sayıştay İlamlarında Kamu Zararına Hükmedilen Önemli Bazı Konular..... 236

3.1. Görevden Uzaklaştırılan ve Yargılanmasına Tutuksuz Devam Edilen Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Halinde Kesilen Aylığının İadesinde Kamu Zararı ................ 237

3.1.1. Görevden Uzaklaştırma ve Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Olanlar ................................ 237

3.1.2. Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu ........... 239

3.1.3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülüğü ............................................................ 240

3.1.4. Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller ................................................................ 241

3.1.5. Görevden Uzaklaştırma İşlemine İtiraz .................... 242

3.1.6. Salıverilen Tutuklu Memurun Göreve Başlatılması ve Kesilmiş Aylığının İadesi ..................................... 244

3.1.7. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Halinde Kesilen Aylığının İadesi ve Kamu Zararı ............................................... 245

3.2. Sosyal Denge Tazminatı Ödemelerinde Kamu Zararı ve Sorumluları ............................................................................. 246

3.2.1. Belediye Çalışanlarına Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi .................................................................. 246

3.2.2. Sosyal Denge Tazminatında Tavan Tutar ................. 249

3.2.3. Sosyal Denge Tazminatında Süre Sınırı ................... 250

3.2.4. Sosyal Denge Tazminatında Bütçe Sınırı ................. 250

4. Belediyelerde Harcırah Ödemeleri İle İlgili Sayıştay İlamlarında Kamu Zararına Hükmedilen Önemli Bazı Konular ........................ 251

4.1. Mesleki Bilgilerini Artırmak Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenlerden Konaklama ve İaşe Masrafları Karşılanan Memur ve Hizmetlilerin Gündelikleri ve Kamu Zararı ........................... 251

4.1.1. Harcırahın Tanımı ve Unsurları ................................ 251

4.1.2. Geçici Görev Harcırahı ve Verildiği Haller İle Kişiler ........................................................................ 252

4.1.3. Yurt Dışında Verilecek Geçici Görev Harcırahı ....... 253

16

4.1.4. Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenlerden Konaklama ve İaşe Bedeli Karşılananların Gündelik Miktarı ............................. 254

4.1.4.1. Yurt Dışında Konaklama ve İaşe Masrafları Karşılananların Yurt Dışı Gündelikleri ............................................... 254

4.1.4.2. Mesleki Bilgilerini Artırmak Amacıyla Memuriyet Mahalli Dışında Açılan Kurs veya Okullara Gönderilenlerin Gündelikleri ............................................... 258

4.1.5. Geçici Görevle Memuriyet Mahalli Dışına Gönderilen Memur ve Hizmetlilerden Konaklama ve İaşe Bedelleri Karşılananların Gündelik Miktarı ve Kamu Zararı ......................................................... 260

4.2. Mesleki Eğitim Seminerine Katılan Belediye ve İl Özel İdaresi Personeline Konaklama, İaşe Bedeli Ödemesi ve Kamu Zararı ........................................................................... 261

4.2.1. İdarelerin Eğitim İhtiyacının Karşılanması ............... 261

4.2.1.1. Hizmet Alımı İhalesi İle Eğitim İhtiyacının Karşılanması ............................ 262

4.2.1.2. İdarenin Eğitim İhtiyacının İhale Dışında Karşılanması ................................. 263

4.2.2. İdarenin Eğitim İhtiyacını Karşılamasında Seçenek Tercihi ve Kamu Zararı............................... 263

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BELEDİYELERDE SAYIŞTAY İLAMLARIYLA KAMU ZARARINA HÜKMEDİLEN MALİ KONULAR

1. Belediye İhalelerinde Kamu Zararı Hükmedilen Hususlar ............. 265

1.1. Belediye İhalelerinde Ceza Uygulaması ................................ 265

1.1.1. Süre Uzatımında Gecikme Cezası Kesilmemesi veya Eksik Hesaplanması .......................................... 266

1.1.2. Sözleşmede Öngörülen Cezai Şartın Uygulanmaması ........................................................ 267

1.1.3. Geçici Kabul Tutanağında Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmemesi Nedeniyle Gecikme Cezasının Kesilmemesi .............................................................. 269

17

1.1.4. Yersiz Olarak Süre Uzatımı Verilerek Gecikme Cezası Uygulanmaması ............................................. 270

1.1.5. Cezalı Çalışılan Günlerde Şartname ve Sözleşme Ceza Oranı Çelişkisi.................................................. 272

1.2. Belediye İhalelerinde Yersiz ve Fazla Ödeme Yapılması ...... 274

1.2.1. Ekskavatör İçin 25 Saat Fazla Ödeme Yapılması ..... 274

1.2.2. İş Eksilişi Kapsamında Yükleniciye Yersiz Ödemede Bulunulması .............................................. 275

1.2.3. Yersiz Yol ve Yemek Bedeli Ödenmesi ................... 277

1.2.4. Çay Ocağının Elektrik ve Su Tüketim Giderlerinin Belediye Tarafından Ödenmesi ................................. 280

1.2.5. Hakedişte Fazla Gün Üzerinden Ücret Ödenmesi..... 281

1.3. Teminatın Gelir Kaydedilmemesi .......................................... 282

1.3.1. Kesin Teminatın Güncellenmeden Gelir Kaydedilmesi ............................................................ 282

1.3.2. Kira Sözleşmesi Kesin Teminatının Gelir Kaydedilmemesi........................................................ 284

1.4. Zemin İyileştirmesi İçin İlave Bedel Ödenmesi ..................... 285

1.5. İhale Mevzuatına Aykırı Fiyat Farkı Ödemesi ....................... 288

1.5.1. Fiyat Farkı Hesabındaki Sabit Katsayıların Hatalı Belirlenmesi .............................................................. 288

1.5.2. İdari Şartname Ve Sözleşmesinde Yer Almadığı Halde Fiyat Farkı Ödenmesi ..................................... 290

1.5.3. Fiyat Farkının Yanlış Hesaplanması Nedeniyle Fazla Ödeme Yapılması ............................................ 292

1.5.4. Özel Tüketim Vergisinden (ÖTV) Kaynaklı Fiyat Farkının Yanlış Hesaplanması .................................. 295

1.6. Rayiç Bedel Üzerinde Fiyatlarla Alım Yapılması .................. 297

1.7. Yapılmayan İş İçin Ödeme Yapılması ................................... 298

1.7.1. İhale Konusu Malların Tam Teslim Alınmış Gibi Ödeme Yapılması ...................................................... 298

1.7.2. Hizmet Yapılmış Gibi Yükleniciye Bedel Ödenmesi .................................................................. 300

1.8. Sözleşmeden Doğan Alacakların Takip ve Tahsil Edilmemesi ............................................................................. 301

1.9. Bedelsiz İmalat Yapılması Nedeniyle Ödeme ........................ 303

1.10. Sözleşmenin Fesih Edilerek Yükleniciye Tazminat Ödenmesi ................................................................................ 306

1.11. Hakediş Ödemelerinden Geçici Kabul Noksanlıkları Kesintisinin Yapılmaması ...................................................... 310

1.12. Revize Birim Fiyatın Uygulanmaması ................................... 314

18

1.13. Yeni Birim Fiyat Tespiti Yapılmaksızın Ödemede Bulunulması............................................................................ 315

1.13.1. Yeni Birim Fiyatın Hatalı Belirlenmesi .................... 317

1.14. Yüksek Bedelle Taşıt Kiralanması Sonucunda Kamu Zararı Oluşması ...................................................................... 319

1.15. Eksik İmalat Yapılması .......................................................... 320

1.16. İhalenin Daha Uygun Teklif Veren Firmaya Verilmemesi .... 321

1.17. Yüklenicinin Temini Gereken Malzemenin İdare Tarafından Temin Edilmesi .................................................... 323

1.18. Makine Teçhizat Alımında Belediye Bütçesinden Yersiz KDV Ödenmesi ...................................................................... 324

2. Belediye Gelirlerinde Kamu Zararı Hükmedilen Önemli Bazı Hususlar .......................................................................................... 325

2.1. Belediye Gelirleri ................................................................... 326

2.1.1. Vergi Gecikme Zamlarının Tahsil Edilmemesi ........ 329

2.1.2. Vadesi Geçmiş Borçları Bulunan Hak Sahiplerine Amme Alacakları Tahsil Edilmeden İstihkak Ödemelerinin Yapılması ........................................... 331

2.1.3. Vadesinde Ödenmeyen Kira Bedellerine Gecikme Zammının Uygulanmaması ....................................... 333

2.1.4. Vadesinde Ödenmeyen Taksitlere Gecikme Zammının Uygulanmaması ....................................... 334

2.1.5. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma Kapsamında Terkin Edilmesi ..................... 336

2.1.6. Geçiş Hakkı Ücretinin Takip ve Tahsil Edilmemesi ............................................................... 339

2.1.7. Belediye Personeline Su Ücreti Tarifesinde İndirim Yapılması ..................................................... 340

2.1.8. Ecrimisil Bedelinin Alınmaması ............................... 341

2.1.9. Ruhsatsız Faaliyette Bulunan İşyerlerine İdari Para Cezası Uygulanmaması ............................................. 344

2.1.10. İşgal Harcı Bedeli Alınmaması ................................. 346

2.1.11. Belediye Gelirlerinin Zamanaşımına Uğratılması .... 347

2.1.11.1. İlan Reklam Vergisi, Yol Harcamalarına Katılma Payı ve Kira Gelirlerinin Tahsil Edilmeyerek Zamanaşımına Uğratılması ................................................ 347

2.1.11.2. Çevre Temizlik Vergisinin Zamanaşımına Uğratılması ........................ 349

2.1.11.3. Eğlence Vergisi Mükellefi Yerlerden Eğlence Vergisi Tahsilatı Yapılmaması .... 350

19

2.1.11.4. Emlak Vergisinin Zamanaşımına Uğratılması ................................................ 351

2.1.11.5. Tahakkuk Etmiş Kira Alacaklarının Zamanaşımına Uğratılması ........................ 355

2.1.11.6. Su Parası Alacaklarının Tahsil Edilmeyerek Zamanaşımına Uğratılması ................................................ 356

2.1.12. Dernek ve Vakıflardan Kira Ücreti Alınmaması ...... 358

2.2. Belediyelerin Genel Bütçe Gelirleri Tahsilinde Vergi Sorumlusu Olarak Sorumluluğu ............................................. 360

2.2.1. Belediyelerde Vergi Sorumlusu ve Vergi Kesenlerin Sorumluluğu ........................................... 361

2.2.2. Gelir Vergisi Kesintisinde Belediyelerin Sorumluluğu ve Kamu Zararı ................................... 362

2.2.2.1. Ödenen Huzur Hakkının Gelir Vergisi Matrahına Dâhil Edilmemesi ..................... 363

2.2.2.2. Avukatlık Vekâlet Ücreti Ödemelerinden Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmaması ........ 364

2.2.2.3. Harcama Pusulalarından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması ............................... 365

2.2.2.4. Gayrimenkul Sermaye İradına Ait Gelir Vergisi Tevkifatının Belediye Tarafından Karşılanması .............................................. 365

2.2.2.5. Ayni Gıda Yardımlarından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması ............................... 367

2.2.2.6. Emekli Olan İşçilere Yıllık İzin Ücreti Ödemesinden Eksik Gelir Vergisi Kesilmesi ................................................... 368

2.2.2.7. Sosyal Denge Tazminatı Ödemelerinden Gelir Vergisi Tevkifatının Yapılmaması ... 369

2.2.2.8. İşçilere Ödenen Yemek Paralarından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması ......... 371

2.2.2.9. İkramiye Ödemelerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması ............................... 372

2.2.2.10. Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması .............................................. 373

2.2.3. Damga Vergisi Kesintisinde Belediyelerin Sorumluluğu ve Kamu Zararı ................................... 374

2.2.3.1. İş Artışı Bedeli Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması .................. 375

20

2.2.3.2. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesilmemesi .............................................. 376

2.2.3.3. İhale Sözleşme Bedeli Üzerinden Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması .................. 377

2.2.3.4. Yüklenici İle Alt Yüklenici Arasında Yapılan Sözleşmeden Damga Vergisi Alınmaması ................................................ 378

2.2.3.5. İhale Konusu İşin Süresinin Uzatılmasında Damga Vergisi ................... 379

2.2.3.6. Damga Vergisinin Eksik Kesilmesi veya Hiç Kesilmemesi ........................................ 380

2.2.3.7. İhale Sözleşmesinin Devrinde Damga Vergisinin Kesilmemesi ............................ 382

2.2.3.8. Doğalgaz Abonelik Bağlantı Bedeli ve Doğalgaz Alım Bedeli Ödemelerinden Damga Vergisi Kesintisinin Yapılmaması 383

2.2.3.9. İlan Verilmesi İçin Yapılan Ödemelerden Damga Vergisi Kesintisinin Yapılmaması .............................................. 384

2.2.3.10. Ödeme Emirleri Üzerinden Damga Vergisinin Kesilmemesi ............................ 385

2.2.3.11. Kamulaştırmasız El Koymalarda Damga Vergisi ....................................................... 386

2.2.4. Katma Değer Vergisi Kesintisinde Belediyelerin Sorumluluğu ve Kamu Zararı ................................... 391

2.2.4.1. KDV İstisnası Bulunduğu Halde KDV Ödenmesi ve Kamu Zararı ......................... 393

2.2.4.2. İşletme Hakkının Devri Şeklinde Kiraya Verilen Gayrimenkullerden Katma Değer Vergisinin Alınmaması ....... 394

2.2.4.3. Katma Değer Vergisinin Fazla Ödenmesi ................................................... 395

2.2.4.4. Belediyelerin Ticari Nitelikteki İşlemleri Üzerinden KDV Alınmaması .................... 396

2.2.4.5. Belediyeye Otel İşletme Hakkının Kiraya Verilmesinde KDV Tahsil Edilmemesi ................................................ 398

2.2.4.6. Sermaye Artırımından Katma Değer Vergisi Hesaplanmaması ........................... 400

21

2.2.5. Kurumlar Vergisi Kesintisinde Belediyelerin Sorumluluğu ve Kamu Zararı ................................... 403

2.2.5.1. Yıllara Sâri İnşaat ve Onarma İşlerinde Kurumlar Vergisi Tevkifatı Yapılmaması .............................................. 403

3. Belediyelerin Personel ve Diğer Ödemelerinde Kamu Zararı Hükmedilen Önemli Bazı Mali Hususlar ....................................... 404

3.1. Sosyal Denge Tazminatında Kamu Zararı Doğuran Ödemeler ................................................................................ 405

3.1.1. İlgili Mevzuatın Öngördüğünden Daha Fazla Tutarda Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi ........... 405

3.2. Belediye Personelinden Yiyecek Yardımı Payının Alınmaması veya Eksik Alınması .......................................... 407

3.3. Mahkeme Harcının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Gecikme Zammı Ödenmesi .................................................... 410

3.4. Elektrik Faturalarının Zamanında Ödenmemesinden Dolayı Faiz Ödenmesi ............................................................ 410

4. Belediyelerin Harcırah Ödemelerinde Kamu Zararı Hükmedilen Önemli Mali Hususlar ................................................ 411

4.1. Yurt İçinde Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Bedelinin Fazla Ödenmesi ...................................................... 412

4.2. Mevzuatta Öngörülmeyen Yol Gideri Ödenmesi ................... 414

4.3. Yurt İçi Geçici Görevlendirmede Yemek Bedelinin B elediye Bütçesinden Karşılanması .......................................... 417

4.4. Belediye Başkanına Konaklama Bedelinin Fazla Ödenmesi ................................................................................ 419

4.5. Yurt Dışı İnceleme Gezisi İçin Derneğe Katılım Ücreti İle Katılan Personele Harcırah Ödenmesi .............................. 420

4.6. Yurt Dışı Organizasyona Katılımda Mevzuata Aykırı Harcırah Ödenmesi ................................................................. 423

4.7. Personelin Ailelerine İlişkin Konaklama Giderinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi ............................................ 426

4.8. Geçici Görevde Şehir İçi Ulaşımında Taksi Ücreti Ödenmesi ................................................................................ 427

4.9. Business Sınıf Uçak Bileti Ödenmesi ..................................... 428

4.10. Görev Onayı Dışında Harcırah Ödemesi yapılması ............... 430

4.11. Konaklama ve Yemek İhtiyaçları, Organizasyon Kapsamında Karşılananlara Gündelik Ödenmesi ................... 432

4.12. Yurt Dışı Konaklama Bedelinin Fazla Ödenmesi .................. 434

4.13. Seyahate İlişkin Uçak Biletinin Ödeme Belgesine Eklenmemesi .......................................................................... 436

22

4.14. Yurt Dışı Gündeliği Ödenmesi ............................................... 437

4.15. Kanunla Belirlenen Tutar Üzerinde Konaklama Gideri Ödenmesi ................................................................................ 440

4.16. Yurt Dışı Geçici Görevlendirmelerde İlk 10 Günü Aşan Günler İçin Yevmiyenin %50 Artırımlı Hesaplanması .......... 441

4.17. Geçici Görevde Görev Mahalli İle İkametgâh Arasındaki Taksi Ücreti Ödenmesi ........................................................... 442

4.18. Eğitime Katılanlara Otelde Geçirilen Günlerde Gündelik Verilmesi ................................................................................ 443

4.19. Geçici Görev Yolluk Bildirimlerinde Belge Eksikliği ........... 445

4.20. Aynı Günlerde Hem Yur tiçi Hem de Yurt Dışı Yevmiyesi Ödenmesi ................................................................................ 446

SONUÇ ...................................................................................................... 447

KAYNAKÇA ............................................................................................. 451

Kitaplar

Akgündüz, A. (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Ankara: Sayıştay Yayınları

Aksoy, M. ve Kızılkaya, E. (2017). Kamu Zararı ve Sorumluluk. Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği Yayını.

Aksoy, M, Geçgel, B. ve Öz, Y. (2018) Sayıştay Hesap Yargısı, Ankara: Sayıştay Yayınları.

Akyılmaz, B. (2015), Kamu Zararının Genel Esasları, Kamu Zararında Rücu ve Rücu Sorumluluğu, TC Sayıştay Başkanlığı Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı. Ankara: Sayıştay Yayınları

Arcagök, M.S., Kerimoğlu, B., Hastürk, M., Gülşen, H. ve Koçdemir, M. (2015), Açıklamalı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını

Arslan, Ç. (2010), İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. 2. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi

Bilir, H. (2004). İhale Piyasalarında Rekabet Politikaları, Rekabetin Sağlanması ve Korunması. Ankara: Rekabet Kurumu Yayını No:142

Bülbül, D, Akpınar, Y ve Bekâr, İ.H. (2015), Kamu Zararı (Yargı Kararları Işığında) Ankara: Vizyon Yayıncılık

Çolak, H. B., (2008), Son Değişiklikleriyle Birlikte Konu Anlatımlı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, Ankara:Ümit Ofset

Ekici, B. (2019), Karşılaştırmalı Büyükşehir Yönetimi, İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği Yayını

452

Emek, U. (2002), Kamu İhalelerinde Rekabetin Sağlanması ve Korunması. Ankara: DPT Yayın No:2657. (http//ekutup.dpt. gov.tr).

Geçgel, B. (2020), Kamusal Denetim Hukukunda Kamu Zararı ve Sayıştay’da Hak Arama Yolları. İstanbul: Oniki Levha Yayınları

Gök, Y. (2009), Açıklamalı Kamu İhale Kanunu, Ankara, İlksan Matbaası

Güngör, H. (2013) Belediyenin Organları, Meclis, Encümen Başkan, Ankara: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Yayını

Güngör, H. (2014) Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı, Ankara: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Yayını

Mutluer, M. K., Öner, E, ve Çoşkun, A. (2015), Sayıştay Hukuku, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları 537

Pınar, A. (2012). Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası. 9. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi.

Sayın, İ. H. (2000), Kamu Personelinin Mali Sorumluluğu, Ankara: Evin Yayıncılık.

Seyidoğlu, H. (2009), Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama. 17. Baskı. İstanbul: Güzem Can Yayınları.

Şişman, G. (2017), Sayıştay Yargısında Vergi Alacağı Açısından Kamu Zararı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Uz, A. (2005), Kamu İhale Hukuku, Kamu Alımlarının Hukuksal Rejimi, İhale İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (Şikayet-İtirazen Şikayet- yargısal Denetim). Ankara: Turhan Kitabevi.

Üstün, Ş. (2017), Kamu İç Denetim Sözlüğü, Ankara: Korza Yayın

Süreli Yayınlar

Aksoy, M. (2020), Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Sağlanmasında Sayıştay Mali Denetim Raporlarının Rolü ve Önemi: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:29, 3, 75-98.

453

Aksoy, M. (2020), Kamu Alımlarında Teminatlar, İrat Kaydı, Güncelleme Sorunu ve Çözüm Önerileri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, 2, 393-421.

Bağlı, M.S. ( 2010), TBMM’nin Bütçe Sonuçlarını Denetleme Süreci, Yasama Dergisi, 103 – 143

Bayar, D. (2005), Sayıştayın Anatomisi, Maliye Dergisi, Ocak- Nisan, 148, 63-81.

Bayar, D. (2008) Mali Sorumluluk Nedir?, Maliye Dergisi, 15, 412-28

Bayar, D. (2008) Mali Denetim Nedir?, Maliye Dergisi, 155,1-10

Bayar, D. (2009) Mali Yargı Nedir?, Maliye Dergisi, Temmuz, Ağustos, 157, 33-46

Demokaan, D. (2013), Hesap Verebilirlikte Denetimin Yeni Rolü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:17, 2, 361-378

Ergen, Z. (2016), Kamu Mali Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Muhasebe-i Umumiye Kanunundan 5018 sayılı Kanuna Bütçe ve Harcama Usullerinde Dönüşüm, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 8, 1, 93-115.

Gürocak, S. (2010), 5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Mali Sorumluluk ve Sorumlular, Dış Denetim, Temmuz- Ağustos, 154-167

Hepaksaz, E. ve İpek E. A. Ş. (2018), Kamu Zararının Tespiti ve Tahsili Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C:32 4, 921-940.

Kesik, A. (2005), 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bağlamında ve AB Sürecinde Türk Kamu İç Malî Kontrol Sistemi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 94-114

Kuluçlu, E. (2011), Sayıştayın Denetim, Yargılama Ve Raporlama Görevleri Açısından Kamu Zararı Kavramı, Sayıştay Dergisi, 82, 53-80

Polat, N. (2003), Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetimin Etkinliği, Sayıştay Dergisi, 49, 65-80

454

Zengin, A ve M. İlbars, (2004), Kamu Alımlarında Ayrıcalık Uygulaması, Yaklaşım, 133,47-56

Yülek, M. (2013), Kamu Satın Alırken Kazansın, Zaman Gazetesi, 24.03.2013,8

Tezler

Aksoy, M. (2015), Kamu Finansmanında Yapı Yaklaşık Maliyetlerine İlişkin Birim Fiyatların Rolü ve Önemi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya

Sempozyum ve Konferanslar

Canbolat, F. (2015), Kamu Zararı ve Borçlar Hukuku İlişkisi, Sayıştay Başkanlığı Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı, Ankara

Anayasa ve Kanunlar

1982 Anayasası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

2004 sayılı İcra İflas Kanunu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2872 sayılı Çevre Kanunu

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

455

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

4721 sayılı Medeni Kanun

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

6085 sayılı Sayıştay Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6245 sayılı Harcırah Kanunu

7201 sayılı Tebligat Kanunu

Kanun Hükmünde Kararnameler

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

456

Sözleşmeler

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme

Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme

Yönetmelikler

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliği

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

457

Usul ve Esaslar

İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

Genel Şartnameler

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

Yapım İşleri Genel Şartnamesi

Genel Tebliğler

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (No:35, 43, 44,59)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel tebliğ (No:1 ve 2)

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği

Genelgeler ve Rehberler

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (sayı: 2018/5)

Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi

Sayıştay Düzenlilik Denetim rehberi (2014)

Sayıştay Genel Kurul Kararları

Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (2017/1 ve 5415/1 No lu Karar)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar