6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Düzenlenen

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Gizem DURSUN ÖZDEMİR
ISBN: 9789750273681
142,20 TL 158,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gizem DURSUN ÖZDEMİR
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 328

Sermaye piyasası, fon ihtiyacına karşılık tasarruf fazlası olan ve bunu değerlendirmek isteyen yatırımcıları bir araya getirmek ve bu suretle ekonomideki hareketliliği temin ederek, gelişmesini sağlamaktadır. Sermaye piyasası bu amaca hizmet ederken; piyasada güven ortamının sağlanması, şeffaf bir piyasa ortamı yaratılması oldukça önem arz eder. Bu anlamda, yatırımcıları ilgilendiren önemli hususlarda kamuya açıklığın sağlanması, yatırımcılar arasında eşitliğin korunması ve yapay hareketlilikten kaçınılması gerekmektedir. Zira bu tür eylemlerin piyasada gerçekleştirilmesinin önüne geçilemezse, güven ve istikrar ortamı bozulacak, hareketlilik azalacak ve bu durum geniş anlamda ülke ekonomisi bakımından da olumsuz sonuçlar meydana getirecektir. Bu olumsuz sonuçları ortadan kaldırabilmek amacıyla, sermaye piyasası hukukunda bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir.

Çalışmada SerPK'nın 106. ve 107. maddelerinde düzenlenen bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları konu edilmiş olup; detaylı biçimde yatırımcılar arasında bilgi eşitliğinin bozulması ve sağlıklı işlemeyen bir piyasa ortamının oluşturulması suretiyle failin menfaat temin etmesi şeklinde neticelenen ve sermaye piyasası hukukuna özgü olan bu suç tipleri değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Ekonomik Suçlar ve Sermaye Piyasası Suçlarının Yeri
Sermaye Piyasası Suçlarının Özellikleri
Bilgi Suistimali Suçunun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimleri
Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü
İçeriden Öğrenen Kavramı
Piyasa Dolandırıcılığı Suçunun Unsurları ve Özel Görünüş Biçimleri
Sermaye Piyasası Suçlarının Muhakemesi
Yazılı Başvuru
İçindekiler
Sunuş  7
Sunuş  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  21
GİRİŞ  25
BİRİNCİ BÖLÜM
SERMAYE PİYASASI VE CEZAİ YAKLAŞIM
I. SERMAYE PİYASASI  27
A. Sermaye Piyasası Kavramı  27
B. Sermaye Piyasasının Özellikleri  28
1. Doğrudan Finansman Sağlaması  28
2. Yatırım Araçlarının Çeşitli Olması  29
3. Öz Sermaye ve Borçlanma Yoluyla Finansman Sağlanabilmesi  29
C. Sermaye Piyasasının Kapsamı  29
D. Sermaye Piyasası Türleri  31
1. Birincil Piyasalar  32
2. İkincil Piyasalar  33
3. Organize (Örgütlenmiş) Piyasalar  33
4. Organize Olmayan (Serbest) Piyasalar  33
II. SERMAYE PİYASASI HUKUKU  34
III. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNA CEZAİ YAKLAŞIM  36
A. Ekonomik Suçlar ve Sermaye Piyasası Suçlarının Yeri  36
1. Ekonomi ve Ceza Hukuku Korumasının Gerekliliği  36
2. Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi  43
a. Ekonomik Cezalar  43
b. Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi  45
c. Ekonomik Suçların Sermaye Piyasası Suçları ile İlişkisi  51
3. Ekonomi Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi  52
a. Eski dönemler ve Ortaçağ  52
b. Yeni Zamanlar  55
c. 20. Yüzyıl ve Günümüz  56
4. Ekonomi Ceza Hukukuna Hâkim Olan Kavramlar  60
a. Ekonomik Suçlar  60
aa. Kriminolojik–Sosyolojik Değerlendirme Yapan Yaklaşım  61
ab. Ceza Yargılaması Kurallarını Esas Alan Yaklaşım  62
ac. Suçla Korunan Hukuksal Yararı Esas Alan Yaklaşım  63
ad. Ara Sonuç  64
b. Beyaz Yaka Suçları  66
c. Ticari Suçlar  70
d. Sermaye Piyasası Suçları  71
da. Kavram  71
db. 6362 Sy. SPK’da Düzenlenen Suçlar  73
dc. Sermaye Piyasası Suçlarının Özellikleri  74
dca. Genel Özellikler  74
dcb. Sermaye Piyasası Hukukuna İlişkin Özellikler  75
dcc. Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Özellikler  75
dd. Ceza Hukukunun Genel İlkeleri Kapsamında Sermaye Piyasası Suçlarının Değerlendirilmesi  76
dda. Kanunilik İlkesi  76
ddb. Kusurluluk İlkesi  82
ddc. Şahsilik İlkesi  85
B. Sermaye Piyasası Hukukunda Suçlara Yer Verilmesinin Gerekliliği  89
İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇU
I. BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇUNUN UNSURLARI VE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  91
A. Genel Olarak  91
1. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü ile İlişkisi  96
a. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Türk Hukukundaki Düzenlemeler  96
aa. 6362 sy. Sermaye Piyasası Kanunu  96
ab. Özel Durumlar Tebliği  99
aba. Erteleme  100
abb. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi  102
abc. İdari Sorumluluğu Olan Kişilerin İşlemlerinin Açıklanması  102
abd. Sermaye Yapısındaki ve Yönetimdeki Değişikliklerin Açıklanması  103
abe. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketlerinin Açıklanması  104
abf. Özel Durumlar Rehberi  104
b. Yükümlülük ve Değerlendirme  106
2. Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği  107
3. 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun  111
B. Korunan Hukuksal Değer  113
1. Yatırımcıların Korunması  114
2. Sermaye Piyasasının Güvenilirliği  114
3. Sermaye Piyasasının Etkinliği  115
C. Tipikliğin Maddi Unsurları  115
1. Fail  115
a. Genel Olarak  115
b. İçeriden Öğrenen Kavramı  118
ba. Birincil İçeriden Öğrenenler  121
bb. İkincil İçeriden Öğrenenler  121
c. Bilgi Suistimali Suçu Bakımından Fail  122
ca. İhraççıların ya da Bunların Bağlı veya Hâkim Ortaklıklarının Yöneticileri  122
cb. İhraççıların veya Bunların Bağlı veya Hâkim Ortaklıklarında Pay Sahibi Olmaları Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  127
cc. İş, Meslek ve Görevlerinin İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  128
cca. İş İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  129
ccb. Meslek İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  130
ccc. Görevlerinin İcrası Nedeniyle Bu Bilgilere Sahip Olan Kişiler  132
ccd. İçsel Bilgileri Suç İşlemek Suretiyle Elde Eden Kişiler  133
cce. Sahip Oldukları Bilginin Bu Fıkrada Belirtilen Nitelikte Olduğunu Bilen veya İspat Edilmesi Halinde Bilmesi Gereken Kişiler  134
2. Mağdur  136
3. Suçun Konusu  140
4. Hareket  141
a. Genel Olarak  141
b. İçsel Bilgi  147
ba. Genel Olarak  147
bb. Tanım  148
bc. İçsel Bilginin Özellikleri  150
bca. Sermaye Piyasası Araçları veya İhraççılarla İlgili Olma  150
bcb. Sermaye Piyasası Araçlarının Fiyatlarını, Değerlerini veya Yatırımcıların Kararlarını Etkileyebilecek Nitelikte Olma  156
bcc. Kamuya Açıklanmamış Olma  160
bcd. Kesin Olma  162
c. Bilgi Suistimali Suçu Bakımından Hareket  164
ca. Alım Emri Vermek  164
cb. Satım Emri Vermek  165
cc. Emri Değiştirmek  167
cd. Emri İptal Etmek  168
d. Netice (Menfaat Temin Etmek)  169
D. Tipikliğin Manevi Unsuru  173
E. Hukuka Uygunluk Nedenleri  176
1. 5237 sy. TCK Kapsamında  176
2. 6263 sy. SerPK Kapsamında  177
a. Genel Olarak  177
b. Para Politikası İşlemleri  177
c. Geri Alım Programları  179
d. Fiyat İstikrarı İşlemleri  180
F. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  181
1. Teşebbüs  181
2. İçtima  184
3. İştirak  187
II. YAPTIRIM VE MUHAKEME  189
A. Ceza ve Güvenlik Tedbirleri  189
1. SerPK’da Düzenlenen Cezalar  189
2. Güvenlik Tedbirleri  192
3. Suç Siyaseti Bakımından Değerlendirmesi  197
B. İdari Yaptırım  199
C. Muhakeme  203
1. Muhakeme Şartı Olarak Yazılı Başvuru (Usulü)  203
a. Genel Olarak  203
b. SerPK m. 115 Bakımından  204
2. Görevli Mahkeme  211
3. Yetkili Mahkeme  213
4. İspat Sorunu  214
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU
I. PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇUNUN UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  219
A. Korunan Hukuksal Değer  223
B. Tipikliğin Maddi Unsurları  225
1. Fail  225
2. Mağdur  227
3. Konu  228
4. Hareket  229
a. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Bakımından Hareket  229
aa. Genel Olarak  229
ab. Emir Vermek, Emri İptal Etmek, Emri Değiştirmek  231
ac. Alım veya Satım Yapmak  233
ad. Hesap Hareketleri Gerçekleştirmek  236
ae. Klasik Piyasa Dolandırıcılığı İşlem Kalıpları  237
b. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Bakımından Hareket ve Netice  241
ba. Hareket  241
baa. Bilgi Vermek  244
bab. Söylenti Çıkarmak  245
bac. Haber Vermek  246
bad. Yorum Yapmak  247
bae. Rapor Hazırlamak  250
baf. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Amaçlı Gerçekleştirilen Eylemleri Yaymak  251
bb. Netice: Menfaat Sağlamak  252
C. Manevi Unsur  258
D. Hukuka Uygunluk Nedenleri  265
1. 5237 sy. TCK Kapsamında  265
2. 6263 sy. SerPK Kapsamında  266
a. Genel Olarak  266
b. Para Politikası İşlemleri  267
c. Geri Alım Programları  267
d. Fiyat İstikrarı İşlemleri  268
E. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  269
1. Teşebbüs  269
2. İçtima  272
3. İştirak  277
F. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Bakımından Etkin Pişmanlık  281
II. YAPTIRIM VE MUHAKEME  288
A. Ceza ve Güvenlik Tedbirleri  288
1. SerPK’da Düzenlenen Cezalar  288
2. Güvenlik Tedbirleri  290
3. Suç Siyaseti Bakımından Değerlendirmesi  291
B. İdari Yaptırım  293
C. Muhakeme  295
Sonuç  299
Kaynakça  309
Kavram Dizini  327

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.