Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Alaattin BÜK
ISBN: 9786050508888
93,50 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Alaattin BÜK
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 327
  • Uluslararası Mevzuat
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • İlgili Yönetmelikler
  • Yargıtay Uygulamaları
  • Suçun Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları

Elektronik ortamda saklanan kişisel verilerin ya bizzat bilgi sahibince ya da üçüncü kişilerce yasal olmayan yollarla elde edilerek suç işlenmesi durumunda karşımıza çözülmesi gereken birçok hukuki sorun çıkacaktır. Bu konu henüz yasalar çerçevesinde çözülebilmiş değildir. Kişisel verilerin korunması, kişi güvenliğini ilgilendirdiği kadar kamu düzenini de yakından ilgilendirmektedir. Kişisel bilgilerin elde edilerek işlenen suçların etkisiyle kamu düzeninde meydana gelecek karmaşa, haksızlık, ekonomik zarar, sosyal yapıya vereceği zarar ve bunun gibi birçok olumsuz sonuç bir diğerini tetikleyerek çok daha vahim sonuçları doğurabilecektir. Bu nedenlerle etkin bir ön soruşturma ve kovuşturma ile infaz için bu konudaki hukuki kurumların tamamlanmış, oturmuş ve fakat kendini yenileyebilen bir yapıda olması gerekir. Yasal boşluklar ile uygulamada ki zafiyet, sorunu daha da büyüteceği için önceden bu konu üzerine doktrinin çalışıp temeli oluşturması yasa koyucu ve uygulayıcıya yardımcı olacaktır. Uluslararası alanda yapılan çalışmalar yanında, devletlerin her birinin kendi iç hukukunda uygulayacağı düzenlemeleri yapmış olması karşısında Türk Hukukunun bu konuda henüz yeterli düzenlemeleri yaptığı söylenemez. Türk Ceza Kanununun kişisel verilere karşı işlenen suçları düzenleyen 135. ve 136. maddeleri yazılı ya da elektronik ortamda saklanan kişisel verileri bir ayırıma tabi tutmadan cezalandırmaya yöneliktir. Bu nedenle sadece bu iki maddenin varlığı, bilişim alanın yükselen bir hızla kişisel veri depolanmasında kullanılması karşısında yeterli olmayacaktır. Açıklanan nedenle kişisel verilerin korunması, TCK’nin bilişim alanındaki suçları düzenleyen 243. ve 244. maddeleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Bir bakıma sentez mahiyetinde olan bu konu, yargısal faaliyet açısından da yeni bir alan olduğundan içtihatlar ve bilimsel veriler ile birlikte incelenmelidir.

Elinizdeki çalışmanın birinci bölümünde elektronik ortamda saklanan kişisel verilerin elde edilmesi ve kullanılması yolu ile işlenen suçların ortak özellikleri incelenmiş olup kişisel veri kavramı, bilişim konusunda temel bilgiler, suçun koruduğu hukuki yararlar, ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler, Türk Ceza Kanununda kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar ile bilişim suçları anlatılmıştır. İkinci bölümde suçun unsurları incelenmiştir. Bu bölümde suçun maddi unsurları, hareket, netice, nedensel bağ, hukuka aykırılık unsuru ve hukuka uygunluk nedenleri, suçun manevi unsuru, suçun aktif ve pasif süjesi, suçun özel görünüş şekilleri, teşebbüs, içtima, zamanaşımı konuları yer almıştır.

Sonuç olarak kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş bir ceza ve tazminat hukuku sistemi tam olarak oluşturulmalıdır. Ancak bu aşamada açıklanan eksiklik nedeniyle Türk Ceza Kanunu ve özel yasalardaki ceza düzenlemeleri ile yasal boşluk bulunan konularda içtihatlar da kullanılarak kişisel veriler etkin bir şekilde korunmaya çalışılmalıdır.

ÖNSÖZ..............................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER...................................................................................................ix

GİRİŞ...................................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANAN KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE KULLANILMASI YOLU İLE

İŞLENEN SUÇLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

1.1. KORUNAN HUKUKİ YARAR (HUKUKİ DEĞER)................................9

1.1.1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suçların Hukuki

Konusu Olarak Özel Hayatın Gizliliği............................................11

1.1.2. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Bilgiler......................15

1.1.2.1. Kişisel Veri.........................................................................20

1.1.2.1.1. Hassas Kişisel Veriler..............................................25

1.1.2.1.2. Anonim Kişisel Veriler.............................................27

1.1.2.2. Kişisel Verinin İşlenmesi....................................................29

1.1.2.3. Kişisel Verilerin Korunması...............................................32

1.1.3. Bilişim Suçlarının Konusu Hakkında Genel Bilgiler......................35

1.1.3.1. Bilişim Konusunda Temel Bilgiler.....................................36

1.1.3.1.1. Bilişim......................................................................36

1.1.3.1.2. Bilişim Alanı ...........................................................37

1.1.3.1.4. Bilgisayar.................................................................38

1.1.3.1.5. Bilişim Sistemi ........................................................40

1.1.3.1.6. Veri...........................................................................41

1.1.3.1.7. Elektronik ve Dijital Terimleri.................................42

1.1.3.1.8. “e-” ibaresi ..............................................................42

1.1.3.1.9. Bilgisayar (Bilişim) Ağı ..........................................43

1.1.3.1.10. İnternet...................................................................44

1.1.3.2. Bilişim Suçu Kavramı Hakkında Genel Bilgiler................44

1.1.3.2.1. Siber Cinayet...........................................................46

1.1.3.2.2. Siber Tehdit ve Şantaj .............................................46

1.1.3.2.3. Siber Dolandırıcılık ................................................47

1.1.3.2.4. Siber Hırsızlık .........................................................48

1.1.3.2.5. Siber Terörizm ........................................................48

1.1.3.3. Bilişim Suçları Alanındaki Hukuki Düzenlemeler.............49

1.1.3.4. İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarda Kişilik Haklarının

İhlali ve Korunması.........................................................................51

1.1.4. Sonuç Olarak Korunan Hukuki Yarar..............................................54

1.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ

DÜZENLEMELER...................................................................................58

1.2.1. Uluslararası Düzenlemeler..............................................................60

1.2.2. Ulusal Düzenlemeler.......................................................................69

1.2.2.1. Anayasa..............................................................................70

1.2.2.2. Avrupa Birliği Komisyonu İlerleme Raporları, Katılım

Ortaklığı Belgesi ve Türkiye Ulusal Programında Kişisel

Verilerin Korunması........................................................................72

1.2.2.3. Özel Hukuk.........................................................................75

1.2.2.4. Ceza Hukuku......................................................................78

1.2.2.5. Ceza Muhakemesi Kanunu.................................................83

1.2.2.6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ................................84

1.2.2.7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yer Alan

Cezai Tedbirler................................................................................89

1.2.2.8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim

Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik .........................................91

1.2.2.9. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ...................93

1.2.2.10. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin

Sağlanması Hakkında Yönetmelik:.................................................96

1.3. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA KİŞİSEL VERİLERİN

KORUNMASINA İLİŞKİN SUÇ TİPLERİ.............................................98

1.3.1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (m.135)...............................100

1.3.2. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme

Suçu (m.136) ve Nitelikli Haller (m.137)...............................................102

1.3.3. Verilerin Yok Edilmemesi Suçu (m.138) ......................................102

1.3.4. Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Düzenlemelere İlişkin

Ortak Bir Değerlendirme.........................................................................104

1.3.5. Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Kişisel Veriler Aleyhine

İşlenebilecek Suçlara Örnekler................................................................106

1.4. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİŞİM SUÇLARINA

İLİŞKİN SUÇ TİPLERİ..........................................................................110

İçindekiler

x

1.4.1. Hukuka Aykırı Olarak bilişim Sistemine Girme veya

Sistemde Kalma Suçu (m.243)................................................................111

1.4.2. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması,

Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu (m. 244/1-2-3)...........119

1.4.3. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu

(m. 244/4) 121

1.4.4. TCK’nin 244. Maddesi Koruması Altına Alınan Fiillerin .................. Doğuracağı Sonuçlara Göre İncelenmesi................................................122

1.4.4.1. Verileri Bozma..................................................................122

1.4.4.2. Verileri Yok Etme.............................................................123

1.4.4.3. Verileri Değiştirme...........................................................123

1.4.4.4. Verileri Erişilmez Kılma...................................................123

1.4.4.5. Veri Yerleştirme................................................................123

1.4.4.6. Verileri Başka Bir Yere Gönderme...................................124

1.4.5. Bilişim Alanında Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç Tiplerinin

Diğer Suç Tipleri İle Olan İlişkisinin İncelenmesi..................................125

İ

KİNCİ BÖLÜM

SUÇUN UNSURLARININ İNCELENMESİ

2.1. SUÇUN MADDİ UNSURLARI.............................................................131

2.1.1. Pozitif Unsurlar.............................................................................133

2.1.1.1. Hareket.............................................................................134

2.1.1.2. Netice................................................................................149

2.1.1.3. Nedensellik Bağı..............................................................157

2.1.2. Negatif Unsurlar............................................................................160

2.1.2.1. Hukuka Aykırılık Unsuru.................................................160

2.1.2.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri............................................163

2.1.2.2.1. Hakkın Kullanılması..............................................166

2.1.2.2.2. Meşru Müdafaa......................................................168

2.1.2.2.3. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi...................169

2.1.2.2.4. İlgilinin Rızası.......................................................173

2.2. SUÇUN MANEVİ UNSURU.................................................................177

2.3. SUÇUN SÜJELERİ.................................................................................181

2.3.1. Suçun Süjesi Olarak Tüzel Kişilerin Sorumluluğunun

İncelenmesi....................................................................................181

2.3.1.1. Tüzel Kişi Kavramı..........................................................182

İçindekiler

xi

İçindekiler

xii

2.3.1.2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu...................................182

2.3.2. Suçun Faili.....................................................................................184

2.3.2.1. Veri İşleyenin Sorumluluk ve Yükümlülükleri.................185

2.3.2.2. Bilişim Alanında Saklanan Kişisel Verilere Yönelik

Suçlar Yönünden Fail....................................................................190

2.3.2.3. Fail yönünden eylemin nitelikli hali.................................194

2.3.2.4. Failin İnternet Yönünden İncelenmesi.............................197

2.3.2.5. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi

Hakkında Kanuna (5651 sayılı İnternet Kanunu) göre

İnternet Süjelerinin Sorumluluğu..................................................200

2.3.3. Suçun Mağduru.............................................................................203

2.4. YER BAKIMINDAN YETKİ.................................................................209

2.4.1. Sınır Ötesi Veri Aktarımı ..............................................................218

2.5. SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN SORUNU..............................................219

2.6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ...............................................221

2.6.1. Teşebbüs ......................................................................................222

2.6.2. Suçların İçtimaı.............................................................................229

2.6.2.1. Zincirleme Suç.................................................................230

2.6.2.2. Fikri İçtima.......................................................................233

2.6.3. İştirak ......................................................................................238

2.7. GÖREVLİ MAHKEME VE KOVUŞTURMA.......................................239

2.8. ZAMANAŞIMI ......................................................................................243

2.9. MÜEYYİDE ......................................................................................246

SONUÇ ......................................................................................251

MEVZUAT ......................................................................................255

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU.........................................255

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA

ANONİMHALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK...................278

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK.....................284

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ..................295

Kaynaklar ......................................................................................301

Dizin ......................................................................................325

Akbulut, Berrin Bozdoğan, (1999), Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akbulut, Berrin Bozdoğan, (2000), “Bilişim Suçları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı: 1-2.

Akbulut, Berrin Bozdoğan, (2003), “Bilişim Suçlarının Tanımı, Tasnifi, Avrupa Hukukundaki Yeri”, Bilişim Suçları ile Mücadele Semineri, Ankara: Jandarma Okullar Komutanlığı Yayınları.

Akdağ, Hale, (2010), Türk Ceza Kanunu Kapsamın da Kişisel Verilerin Korunması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akdeniz, Yaman, (2004), “Çağdaş İnternet Yönetimi”, Güncel Hukuk Dergisi, İstanbul, Sayı: Haziran 2004,

Akdeniz, Yaman, (2003), Internet Governance: Towards the Modernization of Policy Making Process in Turkey, İstanbul: TBV Series:1, Papatya Publication Education.

Akipek Öcal, Şebnem, (2011), Medeni Hukuk -I-, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Aksoy, Hüseyin Can, (2010), Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı Yönünden Kişisel Verilerin Korunması, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Aksoy, Eylem, (2002), “Avrupa Konseyi Siber Suçluluk Sözleşmesi”, İstanbul: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1.

Aras, Ümit Yaşar, (2010), İnsan Hakları Temelinde Özel Hayat Hakkının Ulusal ve Uluslararası Alanda Uygulamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arpacı, Abdulkadir, (2000), Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), İstanbul: Beta Yayınları.

Arslan, Çetin ve Azizağaoğlu, Bahattin, (2004), Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Artuk, Mehmet Emin; Gökçen, Ahmet ve Yenidünya, Ahmet Caner, (2002), Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Adalet Yayınevi.

Artuk, Mehmet Emin; Gökçen, Ahmet ve Yenidünya, Ahmet Caner, (2007),

302 Kaynaklar

5237 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara:

Turhan Yayınevi.

Artuk, Mehmet Emin; Gökçen, Ahmet ve Yenidünya, Ahmet Caner, (2009),

Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara: Turhan Kitapevi, Cilt: 5.

Ayan, Mehmet ve Ayan, Nurşen, (2011), Kişiler Hukuku, Konya: Mimoza Yayınevi.

Aydın, Emin, (1992), Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş, Ankara: Doruk Yayınları.

Balık, Hasan Hüseyin (Ed.), (2003), Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı,

Elazığ: Fırat Üniversitesi Basım Evi.

Barut, Muharrem ve Karayol, Muharrem, (2005), Bilişim Suçları, Yayımlanmamış

Proje Ödevi, Ankara: TODAİE.

Başalp, Nilgün, (2004), Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara:

Yetkin Yayınevi.

Başalp, Nilgün, (2004), “Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet”, İnternet ve

Hukuk Dergisi, Derleyen: Yeşim M. Atamer, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yayınları.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü,

(2002), Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara: Doğuş Matbaacılık.

Benneth, J. Colin, (1992), Regulating Privacy: Data Protection and Public Policy

in Europe and United States, London: Cornell University Press.

Boz, Ahmet, (2014), Kişisel Verilerin Korunması; Türkiye, ABD ve AB Örnekleri,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Polis Akademisi, Güvenlik

Bilimleri Enstitüsü,

Bozlak, Ayhan, (2013), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde

Türk Ceza Hukukunda Özel Hayatın Korunması, Yayımlanmamış Doktora

Tezi, Ankara: Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.

Carter, David, L, (1995), “Computer Crime Categories How Techno-criminals

Operate”, FBI Law Enforcement Bulletin, v. 64.

Casey, James E., (2000), Digital Evidence and Computer Crime, London: Academic

Press

Cate, Fred H., Privacy in the Information Age, (1997), Washington, D.C.: Brookings

Institution Press.

Kaynaklar 303

Centel, Nur ve Zafer, Hamide, (2011), Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Bası, İstanbul:

Beta Yayınları.

Centel, Nur; Zafer, Hamide ve Çakmut, Özlem, (2011), Türk Ceza Hukukuna

Giriş, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Cerrah, İbrahim, (2002), “Bilişim Teknolojileri ve Etik: Bilişim Teknolojilerinin

Güvenlik Hizmetlerinde Kullanımının ‘Etik Boyutu’ ve ‘Sosyal’ Sonuçları”,

Polis Bilimleri Dergisi. Ankara, Cilt: 4, Sayı: 1-2.

Çeken, Hüseyin, (2003), Council of Europe’s Convention 2001 on Cybercrimes

and Turkey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi

Avrupa Birliği Enstitüsü.

Cihan, Erol ve Yenisey Feridun, (1997), Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul:

Beta Yayınları.

Civelek, Dilek Yüksel, (2011), Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma

Önerisi, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara: Devlet Planlama

Teşkilatı.

Çölkesen, Rifat ve Ören Bülent, (2003), Bilgisayar Haberleşmesi ve Ağ Teknolojileri,

İstanbul: Papatya Yayınevi.

Danışman, Ahmet, (1991), Ceza Hukuku Açısından Özel Hayatın Korunması, 1.

Baskı, Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları.

Değirmenci, Olgun, (2002), Bilişim Suçları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demir, Vedat, (1994), “Türkiye’de Özel Radyo ve Televizyonların Çıkışı ve Bu

Konuda Devlet Tekelinin Kalkması”, İstanbul: Marmara İletişim Dergisi.

Sayı: 7

Demirbaş, Timur, (2005), Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, İstanbul:

Seçkin Yayınevi.

Dinç, Engin, (2006), Kişisel Verilerin Korunmasında Uluslar Arası Düzenlemeler

ve Türkiye’nin Durumu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır:

Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğan, Koray, (2005), “Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, Hukuk ve

Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl:2 Sayı: 6-7.

Dokurer, Semih, (2003), “Ülkemizde Bilişim Suçları ve Mücadele Yöntemleri”,

Polis Dergisi, Sayı: 37.

Doyle, Charles, (2002), Computer Fraud and Abuse Act, New York: Novinka

Books, ,

Dönmezer, Sulhi, (2004), Kişilere ve Mala Karşı Cürümler,17. Bası, İstanbul:

Beta Yayınları.

Dönmezer, Sulhi ve Erman, Sahir, (1997), Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt:

I ve II, 12. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Dural, Mustafa ve Öğüz, Tufan, (2006), Türk Özel Hukuku, Kişiler Hukuku,

Cilt: 2, 8. Bası, İstanbul: Filiz Kitapevi.

Dülger, Murat Volkan, (2004), Bilişim Suçları, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Dülger, Murat Volkan, (2005), “Bilişim Suçları ve Yeni Türk Ceza Kanunu”,

İstanbul: Kazancı Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri Dergisi. İstanbul,

Sayı:5, Ocak 2005

Dülger, Murat Volkan, (2004), “Bilişim Suçlarına İlişkin Düzenlemelerin Eleştirisi”,

Türk Ceza Kanunu Tasarısı: İstanbul Barosu-Türk Ceza Hukuku

Derneği Toplantısı (10.07.2004): Kurumsal Raporlar-Toplantılara Sunulan

Raporlar-Bilimsel Raporlar, İstanbul: İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi-

Türk Ceza Hukuku Derneği Ortak Yayını.

Dülger, Murat Volkan, Bilişim Suçları İle Mücadele, 2. Polis Bilişim Sempozyumunda

Sunulan Bildiri, (14-15.04.2005) Ankara.

Ekici Şahin, Meral, (2012), Ceza Hukukunda Rıza, İstanbul: Oniki Levha Yayıncılık.

Erem, Faruk; Danışman, Ahmet ve Artuk, Mehmet Emin, (1997), Ceza Hukuku

Genel Hükümleri; 14. bası, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Erdağ, Ali İhsan, (2004), 5237 sayılı TCK Ders Notlan, Bilişim Alanında Suçlar,

Ankara: Hakim-Savcı Eğitim Merkezi.

Erdem, Mustafa Ruhan, “Yeni TCK’da Faillik ve Suç Ortaklığı”, Hukuki Perspektifler

Dergisi, Sayı: 2005/5.

Erdönmez, Erhan, (2002), Investigation Of Computer Crimes, Thesis Prepared

For The Degree Of Master Of Science, University Of North Texas.

Ergül, Ozan, (1998), “Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı ve Korunması”, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü.

304 Kaynaklar

Ergün, İsmail, (2008), Siber Suçların Cezalandırılması ve Türkiye’de Durum,

Ankara: Turhan Kitapevi.

Ergün, İsmail, (2005), “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Suçları”, 2. Polis

Bilişim Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Ankara.

Erkan, Boğaç ve Songür, Murat, (1999), Açıklamalı Bilgisayar ve İnternet Terimleri

Sözlüğü, Ankara: Hacettepe-Taş Yayınları,

Erksen, Roland, (1999), Uluslararası Bilgisayar Ağlarında Yayınlanan Suç İçerikli

Bilgilerden Doğan Cezai Sorumluluk, (çev: Barış, Erman), Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Seminer Ödevi, İstanbul, 1999.

Erman, Barış R., (2001), Alman Hukukunda İnternetten Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu,

İÜHFD, Cilt: 59, Sayı: 1-2.

Ersoy, Uğur, (2009), Bir İnsan Hakları Kavramı Olarak Kişisel Verilerin Korunması,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Etter, Barbara, (2002), Leadership in the Hi-Tech Crime Environment, Australasian

Cemre For Policing Research To 2/2002 Pelp At The Aipm Sydney.

Fındıklı, Remzi ve Bilgiç, Veysel, (2006), İdare Hukuku, Ankara: Anadolu Yayıncılık.

Gürbüz, Meral, (2015), “Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında Kişisel Sağlık Verilerinin

Korunması”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 149

Güney, Niyazi; Özdemir, Kenan ve Balo, Yusuf Solmaz, (2004), Yeni Türk

Ceza Kanunu, Ankara: Adil Yayınevi.

Hafızoğulları, Zeki ve Özmen, Muharrem, (2012), Türk Ceza Hukuku Genel

Hükümler, 5. Bası, Ankara: Us-a Yayıncılık.

Hakeri, Hakan, “İhmali Suçlar”, Ceza Hukuk Dergisi, Yıl:2, 2007/4

Hakeri, Hakan ve Ünver, Yener, (2008), Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara,

Adalet Yayınevi, 2. Baskı.

Harris, David John, (2004), Cases and Materials on International Law, 6th Edition,

London Sweet & Maxwell.

Hatemi, Hüseyin, (1976), Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları,

İstanbul: Sulhi Garan Matbaası.

Helvacı, Serap, (2001), Türk ve İsviçre Hukuklarında Kişilik Hakkını Koruyucu

Davalar, İstanbul: Beta Yayınları.

Kaynaklar 305

Helvacıoğlu, Aslı Deniz, (2004), “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Temel

Hükümlerinin İncelenmesi” İstanbul: İnternet ve Hukuk Dergisi, İstanbul

Bilgi Üniversitesi Yayınları.

İçel, Kayıhan, (1972), Suçların İçtimai, Genel Bilgiler - Fikrî İçtima - Müteselsil

Suçlar - Görünüşte İçtima, İstanbul: Sermet Matbaası.

İçel, Kayıhan, (2001), “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Bağlamında Avrupa

Siber Suç Politikasının Ana İlkeleri”, İÜHFD, Cilt: LIX, Sayı: 1-2.

İçel, Kayıhan ve Donay, Süheyl, (1999), Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza

Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.

İçel, Kayıhan; Sokullu, Akıncı, Füsun; Özgenç, İzzet; Sözüer, Adem; Mahmutoğlu,

Fatih Selami ve Ünver, Yener, (2004), Suç teorisi. Suç Kavramına

İlişkin Genel Bilgiler, Suçun Yapısal Unsurları, Suçun Özel Oluşum

Biçimleri, 2. Kitap, Yeniden Gözden Geçirilmiş 3. Bası, İstanbul: Beta Yayınları.

İçel, Kayıhan ve Ünver, Yener, (2009), Kitle Haberleşme Hukuku: Basın-Radyo-

Televizyon-Sinema-Video-İnternet,9. Bası, İstanbul: Beta Yayınları,

Jascheck, Hans Hainrich, (1989), Almanya Federal Cumhuriyeti Ceza hukukuna

Giriş (Çeviri: Feridun Yenisey; Kayıhan, İçel ve Köksal Bayraktar, Türk

Ceza hukukuna İlişkin Açıklamalar), İstanbul, Beta Yayınları.

Johnson, David R. ve Post, David G. (1997), “And How Shall the Net Be Governed?

A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized, Emergent

Law”, Coordinating the Internet, MIT Press, Massachusetts, USA.

Karagülmez, Ali, (2005), Bilişim Suçları ve Soruşturma Kovuşturma Evreleri, 1.

Baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi.

Karasu, Sinem, (2009), Hekimin Sır Saklama yükümlülüğü, İstanbul, Vedat Kitapçılık

Kataoğlu, Tuğrul, (2008), Ceza Kanunlarının Zaman Yönünden Uygulanması,

1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kataoğlu, Tuğrul, (2003), Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, 1. Baskı, Ankara:

Seçkin Yayınevi.

Kaya, Cemil, (2011). Assessing the Transfer of Personal Data in the European

Union, 1. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.

Kaya, Cemil, (2011), “Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas

(Kişisel) Veriler ve İşlenmesi”, İÜHFD, Cilt: 69, Sayı: 1-2.

306 Kaynaklar

Kaya, Cemil, (2005), İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Keser Berber, Leyla; Ülgü, Mahir M ve Er Cüneyd, (2009), Elektronik Sağlık

Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği, 1. Baskı, İstanbul: Karakter Color AŞ.

Keskin, Serap, (2001),”Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinde Ceza Muhakemesine

İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, İÜHFD, Sayı 1-2,

Ketizmen, Muammer, (2008), Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları, 1. Baskı,

Ankara: Adalet Yayınevi.

Kılıçoğlu, Ahmet; (1993), Şeref ve Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan

Hukuksal Sorumluluk, 2. Baskı, Ankara: Ankara Üniversitesi

Basımevi.

Kızıltan, Mehmet Burak, (2007), 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Bilişim

Sistemine Girme, Sistemi Engelleme ve Bozma Suçları, Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Koca, Mahmut, (2003), “Avrupa Siber Suç Sözleşmesi’nin Maddi Ceza Hukuku

Alanında Öngördüğü Düzenlemeler ve Türk Hukuku”, Bilgi Toplumunda

Hukuk, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, Ankara, Beta Yayınları, Cilt: 3.

Koca, Mahmut, (2009), “Hukukumuzda TCK’nın 244. Maddesi Kapsamında

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Suçu”, Bilişim Hukuku Konferansı, T.C. Yargıtay Başkanlığı, (09-

10.10.2008) Ankara.

Koca, Mahmut ve Üzülmez, İlhan, (2011), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,

5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Krasner, Stephen D. (1996), “Compromising Westphalia”, International Security,

Winter 1995/96. Volume: 20, Number: 3, The MIT Press.

Kunter, Nurullah ve Yenisey, Feridun, (2000), Muhakeme Hukuku Dalı Olarak

Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Bası, İstanbul: Beta Yayınları.

Kurt, Levent, (2005), Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunundaki Uygulaması,

Ankara: Seçkin Yayınları.

Küzeci, Elif, (2010), Kişisel Verilerin Korunması, Ankara: Turhan Kitabevi.

Loren, D. ve Mercer, M.F.S., (2004), “Computer Forensic Characteristics and

Preservation of Digital Evidence”, FBI Law Enforcement Bulletin, Vol.73,

Number 3.

Kaynaklar 307

Malkoç, İsmail, (2007), Açıklamalı-İçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu,

Ankara: Malkoç Kitapevi, Cilt: I.

Memiş, Tekin, (2001), “İki Uluslararası Sempozyum ve Bir Özet”, Erzincan:

Ankara Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: V.

Meran, Necati, (2008), Sahtecilik-Mal Varlığı-Bilişim Suçları ile Ekonomi ve

Ticaret Alanında Suçlar, 2. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınevi.

Millard, Christopher, Hon, W. Kuan, “Defining Personal Data in E-Social

Science”, London, Information, Communication & Society Journal, Volume:

15, Issue: 1, February 2012.

Miller, Atthur B, (1971), The Assault on Privacy: Computers, Data Banks and

Dossiers, The University of Michigan Pres, 2. Edition.

Mungo, Paul ve Clough, Bryan, (1999), Sıfıra Doğru Veri Suçları ve Bilgisayar

Yeraltı Dünyası (Çev: Emel Kurma), İstanbul: İletişim Yayınları.

Nuhoğlu, Ayşe; Yenisey, Feridun ve Nurullah, Kunter, Muhakeme Hukuku

dalı olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 17. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Önder, Ayhan (1992), Ceza Hukuk Genel Hükümleri, Cilt: II-III, İstanbul: Filiz

Kitapevi.

Özbek, Veli Özer, (2005), TCK İzmir Şerhi, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Özbek, Veli Özer; Kanbur, Mehmet Nihat; Doğan, Koray; Bacaksız, Pınar

ve Tepe, İlker, (2010), Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara: Seçkin

Yayınevi.

Özbek, Veli Özer; Kanbur, Mehmet Nihat; Doğan, Koray; Bacaksız, Pınar

ve Tepe, İlker, (2011), Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara: Seçkin

Yayınevi.

Özcan, Mehmet, (2004), “Siber Terörizm ve Ulusal Güvenlik”, İnternet ve Hukuk,

Derleyen: Yeşim M. Atamer, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını.

Özdemir, Hayrunnisa, (2009), Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin

Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Özdemir, Muammer, (2000), “Suç ve Ceza”, PC Magazine Türkiye, Sayı: Mayıs

2000.

Özel, Cevat, (2001), “Bilişim Suçları İle İletişim Faaliyetleri Yönünden Türk

Ceza Kanunu Tasarısı”, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul, Cilt: 75, Sayı:

Eylül 2001

308 Kaynaklar

Özel, Sibel; (2004), Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının

Korunması, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Özgenç, İzzet, (2012), Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, 7. Bası, Ankara:

Seçkin Yayınevi.

Özgenç, İzzet, (2002), Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Ankara: Seçkin

Yayınevi.

Özgenç, İzzet: Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuk, 75. Yılında Cumhuriyet

ve Hukuk Sempozyumu, Diyarbakır, 22-23.10.1998.

Özgenç, İzzet ve Şahin, Cumhur, (2000), Uygulamalı Ceza Hukuku, 3. Bası,

Ankara: Seçkin Yayınevi.

Özkan, Turhan, (1992), Bütün Yönleriyle Bilgisayar ve Basic Programlama Dili

Esasları, İstanbul: Beta Yayım,

Özsunay, Ergün, (1982), Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler (Tüzel Kişilerin

Genel Teorisi- Dernekler-Vakıflar), Gözden Geçirilmiş 5. Bası, İstanbul:

İÜHF Yayınları, Sayı: 549.

Öztan, Bilge; (2000), Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Turhan Kitabevi.

Öztan, Bilge; (2001), Şahsın Hukuku, Hakiki Şahıslar, Ankara: Turhan Kitabevi.

Öztürk, Bahri; Tezcan, Durmuş; Erdem, Mustafa Ruhan; Sırma, Özge; Saygılar,

Yasemin F.; Alan, Esra, (2010), Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi

Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.

Parlar, Ali ve Hatipoğlu, Muzaffer, (2010), Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara:

Seçkin Yayınevi.

Prisella, M Regan, (1995), Legislating Privacy. Technology, Social Values, and

Public Polity, the University Of North Carolina Press.

Riddick, Frank A, (2003), “American Medical Association, Council on Ethical

and Judicial Affairs”. Code of Medical Ethics, Current Opinions with Annotations.”,

The Oschner Journal.

Robinson, Neil; Graux, Hans; Botterman, Maarten ve Valeri, Lorenzo,

(2009), Review of the European Data Protection Directive, United Kingdom:

Published by the Rand Corporation.

Sağlam, Fazıl, Temel Hakların Sınırlandırılması ve Özü, (1982), Ankara: Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.

Kaynaklar 309

Sancar, Türkan Yalçın, (1995), Müteselsil Suç, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Sarıhan, Tan Deniz, (1998), Herkes İçin İnternet, İstanbul: Desnet Yayınları.

Savaş, Abdurrahman, (2005), İnternet Ortamında Yapılan Sözleşmeler, Yayımlanmamış

Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Schjolberg, Stein, Cyber Crime, http://www.mosstingrett.no/info/legal.html,

31.08.2006; Aktaran: Demircan, Tunç, (2007), Bilişim Alanında Suçlar,

Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü.

Sınar, Hasan, (2001), İnternet ve Ceza Hukuku, İstanbul: Beta Yayınları.

Sırabaşı, Volkan; (2003), İnternet ve Radyo-Televizyon Aracılığıyla Kişilik Haklarına

Tecavüz, Ankara: Adalet Yayınevi.

Singleton, Susan, (1998), Data Protection, The New Law, Jordans, Published by

Bristol.

Sokullu Akıncı, Füsun, (2001), “Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nde Yer

Alan Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve İnternette Çocuk Pornografisi”,

İÜHFD, Cilt: LIX Sayı:1-2.

Soyaslan, Doğan, (2005), Ceza Hukuk Özel Hükümler, 3. bası, Ankara: Yetkin

Yayınları.

Soyaslan, Doğan, (2012), Ceza Hukuk Genel Hükümler, 4. bası, Ankara: Yetkin

Yayınları.

Soykan, Cavidan, (2006), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi

Edinme Hakkı: Özel Hayatın Gizliliği & İfade Özgürlüğü, Ankara, Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri.

Soysal, Tamer, (2007), Elektronik Posta Yoluyla Kişilik Haklarına Müdahaleden

Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: Kış 2007, Sayı: 1.

Sözüer, Adem, (1994), Suça Teşebbüs, İstanbul: Kazancı Yayınları,

Spiros, Simitis, Reviewing Privacy In an Information Society, Pennsylvania:

University of Pennsylvania Law Review, 1986 -1987, Vol. 135, No. 3 (March,

1987).

Study on legal and Regulatory Aspects of e-health: Legally e-Health, Deliverable

2, (2006), Processing Medical Data: Data Protection, Confidentiality

and Security,

310 Kaynaklar

Şen, Ersan, (2006), Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara: Vedat Kitapçılık.

Şen, Ersan, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın Anayasa ve Türk

Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu

Dergisi, Cilt: 2009/3, Sayı: Mayıs-Haziran, Cilt:83,

Şen, Bilal, Bilişim Suçları ile Mücadele, (2003), Yayımlanmamış Ödev, Ankara:

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü.

Şimşek, Oğuz, (2008), Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul,

Bata Yayınları.

Tan, Mehmet, Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler, (2011), 1. Baskı, Ankara:

Seçkin Yayınevi.

Tandoğan, Haluk, “Şahsiyetin Akit Dışı İhlallere Karşı Korunmasının İşleyiş

Tarzı ve Basın Yoluyla Olan İhlallere Karşı Özel Hayatın Korunması”, AÜ-

HFD. Yıl. 1963, Cilt: XX, sayı.1-4.

Tanrıkulu, Cengiz, “Bilişim Hukuku ile İlgili Alman Federal Yüksek Mahkemesinden

Örnek Kararlar”, Bilişim Hukuku Konferansı 9-10.10.2008, Yargıtay

Bilişim Sempozyumu, Ankara: Yargıtay Yayınları.

Tanyol, Tuğrul, (2002), “Anarşizm ve İnternet”, Cogito İnternet: Üçüncü Devrim,

Yapı Kredi Yayınları, Sayı: 30, Yıl: Kış 2002.

Taşdemir, Kubilay, (2009) Bilişim-Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması-

Dolandırıcılık Suçları, Ankara: Turhan Kitapevi.

Taşkın, Alim, (1991-1992), “Tüzel Kişilerin Kişilik Haklarının Korunması”, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.42, Sayı: 1991-1992.

Taşkın, Ahmet ve Zengin, İbrahim, (2004), Ceza Hukuku El Kitabı, Ankara:

Savaş Yayınevi.

Taşkın, Şaban Cankat, (2008), Bilişim Suçları, Bursa: Beta Yayınları,

Tavukçuoğlu, Cengiz, (2004), Bilişim Terimleri Sözlüğü, Ankara: Asil Yayın

Dağıtım.

Tezcan, Durmuş, Erdem, M. Ruhan, Sancakdar, Oguz, (2004), Avrupa İnsan

Haklan Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Haklan Sorunu, Ankara:

Seçkin Yayınevi.

Thomas, Douglas and Loader, Brain D., (2000), Introduction – Cyber crime:

Law Enforcement, Security and Surveillance in the Information age. in B.

& B. Loader (Eds.), London: Routledge

Kaynaklar 311

Toroslu, Nevzat, (1970), Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu,

Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını.

Toroslu, Nevzat, (2008), Ceza Hukuku, Genel Kısım, 12. Baskı, Ankara: Savaş

Yayınevi.

Tosun, Öztekin, (1977), “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçları”, Değişen Toplum

ve Ceza Hukuku Karşısında TCK’nın 50. Yılı ve Geleceği Sempozyumu,

İstanbul, 22-26 Mart 1976, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayınları No: 2270.

Tulum, İsmail, (2006), Bilişim Suçları ile Mücadele, Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkiye Bilişim Derneği, Kamu Bilişimi Platformu 2. Çalışma Grubu Nihai

Raporu, (2008), Kişisel Verilerin Korunması, Ankara: TBD/Kamu-BDB/

2008-CG2.

Uygun, Murat, (2010), Avrupa Birliğinin 95/46 Sayılı Veri Koruma Yönergesi

Işığında Kişisel Verilerin Korunması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ünver, Yener, (2001), “Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Kanunu Tasarısının İnternet

Açısından Değerlendirilmesi”, İÜHFD, Cilt: LIX Sayı:1-2.

Ünver, Yener, (2003), Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer,

Ankara: Seçkin Yayınevi.

Üzeltürk, Sultan, (2004), Özel Hayatın Gizliliği Hakkı, İstanbul: Beta Yayınları.

Üzülmez, İlhan, “Yeni Ceza Kanunun Sisteminde Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi”,

EÜHFD, Cilt. II, Sayı: 2007/1-2,

Wacks, Reymond, (1989), Personal Information: Privacy And Law, Oxford:

Clarendon Pres.

Westin, Alan F, (1970), Privacy and Freedom, London, Bodley Head.

Wong, Rebecca, (2007). “Data Protection Online: Alternative Approaches to

Sensitive Data”, Journal of International Commercial Law and Journal of

International Commercial Law and Technology, Vol. 2, Issue 1, Law Department,

University of Sheffield

Yazıcıoğlu, Yılmaz, (2004), Bilgisayar Suçları, Kriminolojik, Sosyolojik ve Hukuki

Boyutları ile, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

312 Kaynaklar

Yazıcıoğlu, Yılmaz, “Hukukumuzda TCK’nın 243. maddesi kapsamında Bilişim

Sistemine Girme Eylemi”, Bilişim Hukuk Konferansı Kitabı, Ankara: Yargıtay

Başkanlığı, (09-10.10.2008)

Yardımcı, Murat, (2009), Türk Hukukunda İletişimin Denetlenmesi, Ankara:

Seçkin Yayınevi.

Yargıtay Başkanlığı, (2008), Bilişim Hukuku Konferansı, Ankara: Yargıtay Basımevi.

Yaşar, Osman; Gökçen, Hasan Tahsin ve Artuç, Mustafa, (2010), Yorumlu-

Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, Ankara: Adalet yayınevi.

Yarsuvat, Duygun, (1999), Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Prof.Dr. Sahir

Erman’a Armağan, İstanbul: Beta Yayınları.

Yaycı, Esra, (2007), Bilişim Suçlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara:

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Yenidünya, Caner ve Olgun Değirmenci, (2003), Mukayeseli Hukukta ve Türk

Hukukunda Bilişim Suçları, İstanbul: Legal Yayıncılık.

Yılmaz, Davut, (2004), Hacking Bilişim Korsanlığı ve Korunma Yöntemleri, İstanbul:

Hayat Yayıncılık,

Yıldırım, Mustafa Fadıl, (2003), “Bilgisayar Programlarında Akdi ve Teknik

Kullanım Sınırlamaları ve Kullanıcının Hukuki Konumu”, EÜHFD, Cilt:

VII, Sayı 1-2.

Yılmaz, Zekeriya, (2004), “Yeni Türk Ceza Kanununda Para Cezası Uygulaması”,

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı:124,

Zevkliler, Aydın; Acabey, M. Beşir ve Gökyayla, Emre, (1999), Medeni Hukuk,

6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynaklar 313

İNTERNET KAYNAKLARI:

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan

Hakları Daire Başkanlığı, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, http://

www.inhak.adalet.gov.tr/temel/aihs.pdf. (E.T: 17.02.2014)

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü, “Tasarı Aşamaları”, http://

www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Tbmmkms/Tbmmkom/kisiselveriler.

pdf, (E.T: 24.05.2015)

Ahi, M. Gökhan, “Doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlar ne demektir?”,

http://www.bilisimhukuk.com/2009/08/“dogal-olmayan-yoldan-yapilan-cinsel-

davranislar”-ne-demektir/2/, (E.T: 16.01.2010)

Akıllıoğlu, Tekin, “İdari Usul ve Kişisel Verilerin Korunması”, http://www.idare.

gen.tr/akillioglu-idariusul.htm. (E.T: 15.4.2021)

Aktif Haber, “ Müzik Videoları Youtube’dan Kaldırılıyor”, http://www.aktifhaber.

com/ muzik-videolari-youtubedan-kaldiriliyor-923286h.htm (ET:

08.05.2014)

Ankara Barosu, “Avrupa İçin Bir Anaysa Oluşturan Antlaşma”, http://www.

ankarabarosu.org.tr/Siteler/1940-2010/Kitaplar/pdf/until2007/ avrupaicin.

pdf, (E.T: 11.02.2014)

Ankara Barosu, “Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Taslağı”, http://

www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1940-2010/Kitaplar/pdf/a/sibersuclar.

pdf. (E.T: 19.02.2021)

Ankara Barosu, “Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”, http://www.ankarabarosu.

org.tr/ Siteler/abihm.org/iheb.htm. (E.T: 17.02.2014)

Aslan, M. Yasin, “Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”, Ankara

Barosu Dergisi, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/ tekmakale/

2010-2/2010-2-aslan.pdf, (E.T: 13.01.2013)

Avrupa Birliği Bakanlığı, “2003 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi”, http://www.

abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_

Belg_2003.pdf. (E.T: 20.05.2011)

Avrupa Birliği Bakanlığı, “2006 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi”, http://www.

abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_

Belg_2006.pdf. (E.T: 20.05.2011)

314 Kaynaklar

Avrupa Birliği Bakanlığı, “2007 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi”, http://www.

abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_

Belg_2007.pdf. (E.T: 20.05.2011)

Avrupa Birliği Bakanlığı, “2014 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi”, http://www.

abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_

Belg_2003.pdf. (E.T: 20.05.2011)

Avrupa Birliği Bakanlığı, “İlerleme Raporları” http://www.ab.gov.tr/index.

php?p= 46224, (E.T: 20.05.2011)

Avrupa Birliği Bakanlığı, “İlerleme Raporları” http://www.abgs.gov.tr/index.

php?p=123&l=1. (E.T: 20.05.2011)

Avrupa Konseyi, “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında

Bireylerin Korunmasına Dair Sözleşme” http://www.avrupakonseyi.org.tr/

antlasma /aas_108.htm, (E.T: 26.01.2013)

Başalp, Nilgün ve Keser Berber, Leyla, “Kişisel Verilerin Korunması Projesi”,

http://www.bilgiedinmehakki.org/tr/index.php?option=comcontent&task=

view&id=83&Itemid=24, (E.T:16.02.2014)

Başbakanlık Avrupa Birliği Genel sekreterliği, “Avrupa Birliği Antlaşması

ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma”, http://www.ab.gov.tr/

files/ pub/antlasmalar.pdf. (E.T: 07.05.2021)

Başpınar, Veysel, (2008) “Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin

Aleniyeti ve Diğer Alanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler”, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 3 (97-132), http://

auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2008-57-03/AUHF-2008-

57-03-baspinar.pdf, (E.T: 09.01.2014),

Benoit, Rohmer Florence ve Klebes, Heinrich, (2006), Avrupa Konseyi Hukuku

Pan-Avrupa Hukuk Alanına Doğru, Ankara: Avrupa Konseyi Yayını,

http://www.dispolitika.org.tr/dosyalar/kitap_akh.pdf, (E.T: 17.06.2015)

Beyli, Ceylin, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine

Eleştiriler, Türkiye Bilişim Şurası Hukuk Çalısma Grubu Kişisel Veriler

Raporuna ait Görüşler”, www.bilisimsurasi.org.tr/hukuk/docs/tbs_kisisel_

veri_ceylin_beyli_ gorus1.pdf-, (E.T: 08.07.2010)

Bozel, Savaş, Bozel, Savaş, “5651 sayılı Kanuna istinaden Bazı İnternet sitelerine

Erişimin Engellenmesi Tedbirine Eleştirel bir yaklaşım”, http://

Kaynaklar 315

www.e-akademi.org/incele.asp?konu=5651SAYILIKANUNAİSTİNAŞNBAZI

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİNENGELLENMESİTED BİRLERİNEELEŞTİREL

BİRYAKLAŞIM&kimlik=-225475448&url=makaleler/

sbozbel-5.htm,(Erişim:22.04.2021)

BSA (The Software Alliance), “Global Cloud Computing Scorecard”, Ülke

Raporu 2013: Türkiye, http://cloudscorecard.bsa.org/2012/assets/PDFs/

country_ reports/Country_Report_Turkey.pdf, (E.T: 17.04.2021)

BThaber.com, “CISPA: İnsan Hakları İhlalinin Yasal Yolu (Mu?)”, http://

www.bthaber.com/cispa-insan-haklari-ihlalinin-yasal-yolu-mu/,(E.T:

23.01.2014)

Bursa Emniyet Müdürlüğü: http://www.bursa.pol.tr/siber-suclarla-mucadele-

sube-mudurlugumuzce-nitelikli-dolandiricilik-santaj-ve-tehdit-

suclari-kapsaminda-yurutulen-sorusturmada-15-sahis-yakalandi,

(E.T:11.04.2021)

Cerf, V.G, “İnternet History”, www.isocilt:org/internet/history/cerf.shtml, (E.T:

31.07.2011)

CNN Türk; “Almanya’da siber saldırıda ilk ölüm” https://www.cnnturk.

com /dunya/son-dakika-almanyada-siber-saldiridan-ilk-olum (Erişim:

11.04.2021)

Çeken, Hüseyin, “ABD’de İnternet Yoluyla İşlenen Suçlardan Doğan Ceza Sorumluluğunun

Hukuki Esası”, http://archiv.jura.uni-saarland.de/turkish/

HCeken1.html (E.T: 25.2.2015)

Değirmenci, Olgun, “Bilişim Suçları Alanında Yapılan Çalışmalar ve Bu Suçların

Mukayeseli Hukukta Düzenlenişi”, https://www.caginpolisi.com.tr/

eski_sitemiz /37/59-60-61-62-63-64.htm, (E.T: 05.05.2021)

Doğan, Mehmet, “Kişisel Verilerin Korunmasında AB Standartları ve Türkiye’nin

Durumu”, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, http://www.egm.gov.tr/

egitim/ dergi/eskisayi/35sayi/yeni/web/makaleler/MehmetDOGAN.htm,

(E.T: 05.10.2009)

Döner, Ayhan, (2006), Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Federal Kanun,

EBYÜHFD, Cilt: X, Sayı: 1-2, https://hukukdergi.ebyu.edu.tr/?p=920.

(E.T: 28.01.2021)

Dülger, Murat Volkan; “ Sağlık Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve

Hasta Mahremiyeti”, Hukuk Günlüğü, http://www.hukukgunlugu.org/sag-

316 Kaynaklar

lik-hukukunda-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-hasta-mahremiyeti/, (E.T:

21.06.2015)

Eralp, Özgür, “Bilişim Suçları”, http://www.ozgureralp.av.tr/makaleler/ bilisimsuçlarisistemi

engelleme 244.html, (E.T: 16. 03. 2012)

Erdağ, Ali İhsan, “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar-Bilişim Alanında

Suçlar”, http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale.htm (E.T: 09.01.2014)

Erdağ, Ali İhsan, Bilişim Alanında Suçlar (Türk ve Alman Ceza Hukukunda),

webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/14_2_10.pdf. (E.T:09.01.2014)

Ersoy, Eren; “ Gizlilik, Bireysel Haklar, Kisisel Verilerin Korunması”, http://

www.ab.org.tr/ab06/bildiri/6.doc, (E.T: 08.05.2015)

Federal Bureau of İnvestigation, “Election Hack, Stealing Votes the Cyber

Way”, https://www.fbi.gov/news/stories/2013/august/election-hack-stealing-

votes-the-cyber-way/election-hack-stealing-votes-the-cyber-way,

(E.T: 15.01.2014)

Forumtr, “GBT nedir”, http://www.frmtr.com/hukuk/359142-gbt-nedir.html,

(E.T:22.04.2014)

Forumtr, syzophren, “sniffing nedir ve korunma yolları”, https://www.frmtr.com/

guvenlik-ve-guvenlik-aciklari/5199069-sniffing-nedir-ve-korunma-yollari.

html, (E.T: 30.04.2021)

Gençay, Meriç, “Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar”, http://www.turkhukuksitesi.

com/makale_1393.htm, (E.T: 29.09.2014)

General Comment 1, U.N. DoCilt: Hrı\Gen\1\Rev.1 At 21 (1994) http://www1.

umnedu/humanrts /gencomm/hrcom16.htm, (E.T: 14.02.2014),

Güngör, Zehra, “Türk Şirketlerin Bilgisayar Güvenlik Planları Yok”, Milliyet,

http://www.milliyet.com.tr/1997/06/16/ekonomi/turkfir.html, (E.T:

08.05.2014)

Güran, Sait; Akün, Teoman; Bayraktar, Köksal; Yurtcan, Erdener; Kendigelen,

Abuzer; Beller, Önder ve Sezer, Bülent, (2000), “İnternet ve Hukuk

Temel

Metni”, http://www.superonline.com/hukuk/hukuk.htm. (E.T: 21.07.2011)

Hafızoğulları, Zeki, “Türk Ceza Hukuk Ders Notları”, http://www.baskent.edu.

tr/-zekih/uygulamaci/cezahukuk.doc” (E.T: 21.08.2013)

Hansen, Brian, “Cyber Crime, Should penalties be tougher?”, Kean University,

http://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresr-

Kaynaklar 317

318

re2002041200&type=query&num=cyber+crime&#.UtlbJ9JRbIU.(E.T:

23.01.2014)

Hürriyet, “687 Bin Öğretmenin Kimlik Numaraları Çalındı” http://www.hurriyet.

com.tr/gundem /10988928.asp, (E.T: 11.02.2014)

Hürriyet, “Ankara’da Vatandaşların Tapu Bilgileri Çalındı”, http://www.hurriyet.

com.tr/gundem/27662013.asp, (E.T: 30.11.2014)

Internet Crime Complaint Center, http://www.ic3.gov, (E.T: 15.01.2021)

İlkiz, Fikret, “Kişisel Veriler ve Gizliliği”, İstanbul, BİA Haber Merkezi, http://

www.bianet.org/bianet/hukuk/154921-kisisel-veriler-ve-gizliligi,(E.T:

23.07.2014)

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu, “Avrupa siber Suç sözleşmesi” www.

imef.org.tr/uluslararasi-ıliskiler/257-avrupa-konseyi-siber-suclar-sozlesmesi.

html. (E.T: 22.08.2011)

Karaarslan, Enis; Koç, Serhat ve Akın Gökhan, “Vatandaşlık Numarası Bazlı

E-devlet Sistemlerinde Kişisel Veri Mahremiyeti Durum Saptaması”,

http://web.itu.edu.tr/akingok/ubhk10/E-devletSistemlerindeVeriGuvenligi.

pdf (E.T: 25.06.2015)

Karakehya, Hakan, “Gözetim ve Suçla Mücadele”, AÜHFD, auhf.ankara.edu.

tr/ dergiler/.../AUHF-2009-58-02-karakehya.pdf, (E.T: 09.01.2014)

Katoğlu, Tuğrul, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, AÜ-

HFD, 61 (2) 2012, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1679/ 17897.

pdf. (E.T: 13.01.2014)

Kesmez, Necdet “Kişisel Verilerin Korunması Üzerine” Bilişim Şurası, http://

bilisimsurasi.org.tr/listeler/tbs-hukuk/Mar/att-0044/01-KISISELVERILER

IN KORUNMASI.doc, (E.T: 14.02.2014)

Kılınç, Doğan, (2012), “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”,

AÜHFD, Cilt: 61, sayı: 3, http:/dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/

38/1690/18020. pdf, (E.T:06.01.2014)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, http://www.kvkk.gov.tr/veri_sorumlulari_sicili_

bilgilendirme.Html, (E.T: 01.02.2018)

Korff, Douwe, (2002), Ec Study on Implementation of Data Protection Directive

(Study Contract ETD/2001/B5-3001/A/49): Comparative Summary

of National, Humen Right Centre, Colchester (UK): University of Essex,

Kaynaklar

http://194.242.234.211/documents/10160/10704/Stato+di+attuazione+della+

Direttiva+95-46-CE, (E.T: 21.06.2015)

Kyung-Shick, Choi, Computer Crime Victimization and Integrated Theory:An

Empirical Assessment, http://www.cybercrimejournal.com/Choiijccjan2008.

htm. (E.T: 23.01.2014)

Lee, A. Bygrave, “Data Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human

Right Treaties”, International Journal of Law and Information Technology,

Vol.6, No.3. http://folk.uio.no/lee/oldpage/articles/Human_rights.pdf.

(E.T: 14.02.2014)

Legally e-Health Putting e Health in its European Legal Context, Legal and Regulatory

Aspects of e-health, Study Report, (March 2008), http://www.

epsos.eu/uploads/tx_epsosfileshare/Legally-eHealth-Report_01.pdf,

(E.T:03.01.2014)

Mahmutoğlu, F. Selami, “Türk Ceza Kanununda Yer Alana Bilişim Alanındaki

Suçlar ve Karşılaşılan Sorunların Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi”,

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/97790, (E.T: 21.4.2021)

Mueller, Robert S., “The Cyber Threat Planning for the Way Ahead”, http://

www.fbi.gov/news/stories/2013/february/the-cyber-threat-planning-forthe-

way-ahead, (E.T: 21.03.2021)

Mynet, “Lisede Şifre Skandalı, 300 Ögrenci Mağdur” http://www.mynet.

com/haber/ guncel/lisede-sifre-skandali-300-ogrenci-magdur-653206-1,

(E.T:25.11.2013)

Nedir.com, “Atm Nedir”, http://atm.nedir.com/#ixzz2zTJKIneY, (E.T:

21.04.2014)

NTVMSNBC, “2000 Hacker’ların Yılı Oldu”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/

51092.asp, (E.T: 08.05.2014)

OECD, “ OECD Guidelines On The Protection Of Privacy And Transborder

Flows of Personal Data”, http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelineson

theprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm,

(E.T: 17.02.2014)

OECD, “Guidelines on The Protection of Privacy and Transborder Flows of

Personal Data”, http://www.oecd.org/document/18/0,2340, en 2649 34255

1815186 111 1,00.html, (E.T: 03.05.2012)

Kaynaklar 319

Önok, Murat, Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi Işığında Siber Suçlarla

Mücadelede Uluslararası İşbirliği, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-

file/814473. (E.T: 31.03.2021),

Özcan Mehmet, “Siber Terörizm ve Ulusal Güvenliğe Tehdit Boyutu”, http://

adlibilirkisi.org/index.php?sayfa=makaleoku&kategori=5&id=18 (E.T:

12.11.2014)

Özdemir, Hayrunnisa, Haberleşmenin Gizliliği ve Kişisel Veriler, Erzincan

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD), Cilt: XIII, Sayı 1-2 http://

www.erzincan.edu.tr/birim/hukukdergi/makale/2009%20XIII_1-11.pdf,

(E.T: 28.01.2014)

Özdilek, Ali Osman, “Bilgisayar Suçları Ne Kadar Ciddi?”, http://www.hukuk

rehberi.net/Details.aspx?id=88, (E.T. 20.02.2014)

Özdilek, Ali Osman, “Port Tarayıcı Kullanımı Hukuka Aykırımıdır?-2”, http://

www.turk-internet.com/portal/yaziyaz.php?yaziid=7068 (E.T:23.03.2014)

Pekel, Ahmet, (2011), “Siber Tehditler ve Bilgi Güvenliği”, www.slideshare.net/

mobile/AhmetPekel/siber-tehditler-ve-bilgi-gvenlii. Ankara: Nisan, (E.T:

12.03.2015)

Pekşirin, Hülya, Bilişim Şurası Gurup Yöneticisi, “Kişisel Verilerin Korunması”,

Bilişim Şurası Hukuk Raporu, http://tr.scribd.com/doc/19952426/1-Bilisim-

Surasi-Hukuk-Raporu, (E.T:02.12.2020).

Privacy And Human Rights 2002; “An International Survey of Privacy Laws

and Developments”, http.privacyinternatonal.org/survey/phr2002/phr2002-

part1. pdf, (E.T: 25.7.2012)

Raman, Jari, Computer Crime, ENLIST, Nov. 7, 2000, http://itlaw.law.strath.

ac.uk/ ENLIST/subjects/is/commentary, (E.T:06.05.2012)

Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100513.htm&-

main, (E.T: 05.05.2011)

Salihpaşaoğlu, Yaşar, “Özel Hayatın Kapsamı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

İçtihatları Kapsamında Bir Değerlendirme”, GÜHFD, Cilt:17/3

(Temmuz 2013), http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/17_3_8.pdf, (E.T:

20.02.2014)

Schjolberg, Stein, “The Legal Framework – Unauthorized Access to Computer

Systems”, Penal Legislation in 44 Countries, www.mossbyrett.of.no/info/

legal.html, (E.T: 15.01.2013)

320 Kaynaklar

Son Dakika, “Siber Suçların Maliyeti 445 Milyar Dolar”, Haberler, http://

www.sondakika.com/haber/haber-siber-suclarin-maliyeti-445-milyar-dolar-

7001053/ (E.T: 07.06.2015)

Sözcü, “İstanbul’da siber dolandiricilik operasyonu” https://www.sozcu.com.

tr/2021/ gundem/istanbulda-siber-dolandiricilik-operasyonu-2-6305505/

Sürmeli, Yaprak, “Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı İncelemesi”

http://startuphukuku.com/veri-sorumlulari-sicili-yonetmelik-taslagi-incelemesi/,

(E.T: 02.02.2018),

Şeker, Güven, “Bilişim Suçlarının Delillendirilmesinde Amerikan Uygulaması

ve Ülkemizdeki Durum”, İnsan Bilimleri, www.insanbilimleri.com/makaleler/

kamuyönetimi/bilişim-suçlarinin.htm, (E.T: 25.06.2010)

Şen, Bilal, “ Elektronik Gözetim”, http://hkmcengiz.tr.gg/ELKTRNK-GZTIM.

htm, (E.T: 10.07.2015)

Tansuğ, Avniye, “AB’nin Yeni Ekonomik Silahı: Veri Saklama Hukuku”, http://

www.acikradyo.com.tr/i/rss/Bilgi_Caginin_Hukuku.xml, (E.T:14.02.2014)

TBMM, “Tasarı ve Teklifler”, http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_ teklif_

gd.sorgu_yonlendirme, (E.T: 27.04.2021).

TBMM, “ Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu

(1/676)”, http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss380.pdf. (E.T:

27.04.2021)

TBMM, “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı”, http://www2.tbmm.gov.

tr/d23/1/1-0576.pdf, (E.T: 18.02.2015)

Tiftikçi, Mehmet, “Özel Hukuk ve İnternet”, http://inet-tr.org/inetconf/ tammetin/

hukuk.html, (E.T: 27.10.2010)

Türk Dil Kurumu, “Politika Nedir” https://sozluk.gov.tr/, (Erişim: 26.04.2021)

Türk Dil Kurumu, “Din Nedir” https://sozluk.gov.tr/, (Erişim: 26.04.2021)

Türk Dil Kurumu, “Felsefe Nedir” https://sozluk.gov.tr/, (Erişim: 26.04.2021)

Türk Dil Kurumu, “Meslek Nedir” https://sozluk.gov.tr/, (Erişim: 26.04.2021)

Türk Dil Kurumu, “Sanat Nedir” https://sozluk.gov.tr/, (Erişim: 26.04.2021)

Türk Dil Kurumu, “Veri ve Bilgi Nedir” https://sozluk.gov.tr/, (Erişim:

26.04.2021)

Türk Dil Kurumu, “Verme”, “Yayma” ve “Ele Geçirme”, https://sozluk.gov.tr/,

(Erişim: 26.04.2021)

Kaynaklar 321

Türk Hukuk Sitesi, “70 Milyon Kişinin Kimlik Bilgileri Çalındı”, http://www.

turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=52705, (E.T: 11.02.2014)

Türkiye Bilişim Derneği, “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim

Suçları hakkında Kanun Tasarısı gerekçesinden alıntı”, http://www.tbd.org.tr/

index.php? dummy=1&sayfa=raporlar&vkid=194&t=1300665963&jfr=true&

keep This=true&TB_iframe=true&height= 500&width=800, (E.T:

12.05.2013)

Uçar, Ozan, “Sniffing ve Korunma Yolları” “http://www.cehturkiye.com/index.

php/2008/06/28/sniffing-ve-korunma-yollari/sniffing-ve-korunma-yollari.

html. (E.T: 30.04.2021)

ÜZEL, ANDAÇ “Çağımızın büyük sorusu: Telefon uygulamaları bizi dinliyor

mu?”, https://www.milliyet.com.tr/ cagimizin-buyuk-sorusu--telefon-uygulamalari-

bizi-dinliyor-mu---molatik-11669/?Sayfa=8, (E.T: 11.04.2021)

Ülkü, Muhammet Murat, “5237 Sayılı TCK. 132-140. Maddelerinde Yer

Alan Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”, Ankara: Adalet

Bakanlığı, s.3. http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/150.pdf, (E.T:

05.10.2009)

Visa Public, Incident Response Procedure For Account Compromise, http://

www.visa-asia.com/secured, (E.T: 02.07.2012)

Wikipedia, “Cyber Intelligence Sharing and Protection Act”, http://tr.wikipedia.

org/wiki/Cyber_Intelligence_Sharing_and_Protection_Act, (E.T:

28.04.2021)

Wikipedia, “Portal”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Portal_(Internet) (E.T:

05.08.2011)

Wikipedia, “End User License Agreement”, http://en.wikipedia.org/wiki/End-user_

license_agreement, (E.T: 16.04.2021)

Wikipedia, “Bilgisayar”, Tr.Wikipedia.Org/Wiki/Bilgisayar, (E.T: 30.03.2021)

Yargıtay CGK, 26.12.2012, E:2012/11-1065, K:2012/1438, http://emsal.yargitay.

gov.tr/ VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanAraServlet. (E.T:

15.06.2014)

Yargıtay 8. HD, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/,

(Erişim: 11.04.2021)

Yazıcıoğlu, Yılmaz, “Türk Mevzuatında Bilişim Suçları”, AB Uyum Komisyonu

322 Kaynaklar

Çalısması, http://www.taa.gov.tr/duyurularana/130606/bilisimsempozyum

/sunum/makale.pdf (E.T: 03.05.2011)

Yıldız, Ali Kemal, (2010), “2007 tarihli Yeni Türk İnternet Kanunu ve İnternet

Süjelerinin Cezalandırılabilirliği”, Alman–Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku,

http://www.jura.uni-wuerzburg.de/fileadmin/02150100/IWAS/ Materialien/

Dtt_Yildiz.pdf. (E.T: 03.08.2011)

Yıldız, Sevil, Suçta Araç Olarak İnternetin Teknik ve Hukuki Yönden İncelenmesi,

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/507/489,

(E.T:03.03.2021)

Yüksel, Gürbüz, “Kişisel sağlık verilerinin hukuki korunması” https://dergipark.

org.tr/tr/download/article-file/675663, (E.T: 02.05.2021)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar