Bilişim Hukukunda Güncel Sorunlar III

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman YILMAZ
ISBN: 9786050511956
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman YILMAZ
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 154

Bilişim Hukukunda Güncel Sorunlar III

Editör: Prof. Dr. Süleyman YILMAZ


İÇİNDEKİLER

ULUSLARARASI UYGULAMALAR VE DÜZENLEMELER

IŞIĞINDA KRİPTO PARALARIN HUKUKİ STATÜSÜ

ÖZET ..................................................................................................1

GİRİŞ ..................................................................................................2

I. KRİPTO PARALARIN TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ VE

ÖZELLİKLERİ ...................................................................................2

A. KRİPTO PARALARIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ.......................2

B. KRİPTO PARALARIN TANIMI ..................................................3

C. KRİPTO PARALARIN ÖZELLİKLERİ.......................................4

II. KRİPTO PARALARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER...........7

A. KRİPTO PARALARIN TÜRK HUKUKUNDA

DÜZENLENLENMESİ.................................................................7

B. KRİPTO PARALARIN ULUSLARARASI HUKUKTA

DÜZENLENLENMESİ...............................................................12

1. Amerika Birleşik Devletleri Hukukundaki Düzenlemeler.....13

2. Avrupa Birliği Hukukundaki Düzenlemeler..........................15

3. El Salvador Hukukundaki Düzenlemeler...............................16

III. TÜRK YARGI MERCİLERİNİN KRİPTO PARALARA İLİŞKİN

KARARLARI VE YAPILAN HUKUKİ NİTELENDİRMELER.....17

IV. YABANCI YARGI MERCİLERİNİN KRİPTO PARALARA İLİŞKİN

KARARLARI VE YAPILAN NİTELENDİRMELER .....................20

1. Alman Yargı Mercilerinin Karaları .............................................20

2. Çin Yargı Mercilerinin Kararları..................................................21

3. İngiltere Yargı Mercilerinin Kararları..........................................22

SONUÇ ................................................................................................22

KAYNAKÇA...........................................................................................24

KRİPTO PARALARIN HACZİ

GİRİŞ ................................................................................................30

I. GENEL OLARAK PARA KAVRAMI.................................................31

viii İçindekiler

A) Özellikleri ....................................................................................32

II. PARA ÇEŞİTLERİ............................................................................34

A) Mal (Emtia) Para..........................................................................34

B) Temsili Para .................................................................................34

C) İtibari Para ...................................................................................34

D) Elektronik Para ............................................................................35

E) Sanal Para ....................................................................................36

F) Kripto Para...................................................................................36

1. Tanımı ve Özellikleri .............................................................37

2. Kripto Para Teknolojisinin İşleyişi ........................................39

III. KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ ..................................40

A) Para Niteliğinde Olup Olmadığı Sorunu......................................41

B) Menkul Kıymet Görüşü ...............................................................44

C) Eşya Görüşü.................................................................................45

IV. TAKİP KONUSU YAPILABİLMESİ...............................................46

1) İlamsız İcra Takipleri Bakımından...............................................46

2) İlamlı İcra Takipleri Bakımından .................................................48

V. HACİZ İŞLEMİNİN YAPILMASI.....................................................49

SONUÇ ................................................................................................52

KAYNAKÇA...........................................................................................54

VERİ SORUMLUSU OLARAK SOSYAL MEDYA

KURULUŞLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU

ÖZET ................................................................................................57

GİRİŞ ................................................................................................58

I. VERİ SORUMLUSU VE SOSYAL MEDYA KURULUŞLARI......61

A. GENEL OLARAK......................................................................61

B. VERİ SORUMLUSU VE SOSYAL MEDYA KURULUŞLARI61

1. Veri Sorumlusu ......................................................................61

a. Genel Olarak ......................................................................61

b. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Veri Sorumlusu ...........62

İçindekiler ix

c. Tüzel kişi ve Gerçek Kişi Olarak Veri Sorumlusu .............65

d. Veri sorumlusu ve Veri İşleyen .........................................66

2. Sosyal Medya Kuruluşları......................................................68

II. SOSYAL MEDYA KURULUŞLARININ HUKUKİ

SORUMLULUĞU ............................................................................71

A. GENEL OLARAK.......................................................................71

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SİLİNMESİ, YOK

EDİLMESİ VEYAANONİM HALE GETİRİLMESİNE

İLİŞKİN HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ......................72

1. Genel Olarak............................................................................72

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şartları .....................................74

a. Genel Olarak ......................................................................74

b. Açık Rıza............................................................................76

aa. Genel Olarak..................................................................76

  ab. Belirli Bir Konuya İlişkin Olması.................................80

ac. Bilgilendirmeye Dayalı Olması ....................................80

ad. Özgür İrade ile Açıklanmış Olması...............................82

c. Açık Rıza Aranmayan Haller .............................................83

aa. Genel Olarak .................................................................83

ab. Kanunlarda Açıkça öngörülmesi ..................................85

ac. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş

Olması ...........................................................................85

ad. Üstün Özel Yarar...........................................................87

ae. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla İlgili İşleme.......87

af. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine

Getirmesinin Kişisel Veri İşlemeyi Zorunlu Kılması .....88

ag. Bir Hakkın Tesisi, Kullanımı veya Korunması İçin

Veri İşlemenin Zorunlu Olması .....................................88

ah. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri

İşlemenin Zorunlu Olması ...........................................89

x İçindekiler

C. SOSYAL MEDYA KURULUŞLARININ HUKUKİ

SORUMLULUĞU.......................................................................89

1. Genel Olarak ..........................................................................89

2. Türk Medeni Kanunu Kapsamında Hukuki Sorumluluk.......92

a. Genel olarak .......................................................................92

b. Önleme Davası...................................................................92

c. Durdurma Davası ...............................................................93

d. Tespit Davası......................................................................96

e. Maddi ve Manevi Tazminat Davası ...................................97

3. Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Hukuki Sorumluluk .......99

a. Ölüm...................................................................................99

b. Bedensel Zarar .................................................................100

c. Manevi Tazminat .............................................................101

d. Kişilik Haklarının Zedelenmesi ......................................102

e. Sorumluluk ......................................................................104

f. Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme ............................105

SONUÇ ..............................................................................................108

KAYNAKÇA.........................................................................................110

ŞİKÂYET SİTELERİNİN HUKUKİ DURUMU

ÖZET ..............................................................................................113

I. GİRİŞ ..............................................................................................114

II. ŞİKÂYET SİTELERİ .......................................................................115

1. Genel Olarak................................................................................115

2. Şikâyet Sitelerinin Çalışma Tarzı ve Fonksiyonu........................116

3. Yasal Düzenlemeler.....................................................................120

A. Türk Hukukunda ...................................................................120

B. ABD Hukukunda...................................................................121

III. ŞİKÂYET SİTELERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ............................122

IV. TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKÂYET SİTELERİ .....127

1. Haksız Ticari Uygulamalar .........................................................127

İçindekiler xi

A. Genel Olarak.........................................................................127

B. Şikâyet Sitelerinin Yükümlülükleri.......................................129

C. Sorumluluğun Şartları ve İspat Yükü....................................133

D. Yaptırımlar ............................................................................134

E. Değerlendirme.......................................................................135

2. Olumsuz Değerlendirme Yasağı İçeren Sözleşmeler...................136

V. HAKSIZ REKABET HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKÂYET

SİTELERİ........................................................................................141

1. Genel Olarak................................................................................141

2. Çalışma Tarzının Haksız Rekabet Yaratıp Yaratmadığı Sorunu ..143

3. İş Şartlarına Uymama Suretiyle Haksız Rekabete Sebep Olması.. 149

VI. MARKA HUKUKU BAKIMINDAN ŞİKÂYET SİTELERİ.........149

SONUÇ ..............................................................................................150

KAYNAKÇA.........................................................................................152

KAYNAKÇA

AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2016.

AYDOĞDU, Murat/KAHVECİ, Nalan, Tüketici Hukuku, Ankara 2021.

BAĞCI, Ömer, Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından ISS Sorumlulukları, Bilişim Hukuku, İstanbul 2006, s. 357-385.

BARNES, Wayne R., The Good, The Bad, And The Ugly Of Online Reviews: The Trouble With Trolls And A Role For Contract Law After The Consumer Review Fairness Act, Georgia Law Review, C. LIII, S. 2, s. 549-612.

BAŞPINAR, Veysel/KOCABEY, Doğan, İnternette Fikri Hakların Korunması, Ankara 2007.

BYCHAWSKA-SİNİARSKA, Dominika: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında İfade Özgürlüğünün Korunması (Çeviren Av. Tuğçe Duygu Köksal), Avrupa Konseyi 2018.

CAN, Mustafa/MEMİŞ, Tekin: Elektronik Ortamda Haksız Rekabet Halleri, Mevzuat Dergisi 2004, Y. 7, S. 81, s. 1-19.

CALVERT, Clay: Gag Clauses and the Right to Gripe: The Consumer Review Fairness Act of 2016 & State Efforts to Protect Online Reviews from Contractual Censorship, 24 Widener Law Review 2018, C. XXIV, S. 2, s. 203-234.

CEYLAN, Ebru: Tüketici Hukukunda Haksız Ticari Uygulamalar ve Uygulama Örnekleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 2020, S. 15, s. 123-147.

DERMAN, Zeynep: Bilişim Hukuku, İstanbul 2006, s. 348-356.

DÖRR, Dieter/JANICH, Steffen: The Criminal Responsibility of Internet

Service Providers in German Law, Misissipi Law Journal 2011, C. VIII, S. 4, s.

1247-1261.

ERCOŞKUN ŞENOL, H. Kübra: Sözleşmenin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü ve Bunun Genel Sınırı: TBK m. 27, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası 2016, C. LXXIV, S. 2, s. 709-737.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara 2018.

GEZDER, Ümit: İçerik Sağlayıcının ve Yer Sağlayıcının Hukuki Sorumluluğu ve Sorumluluk Muafiyeti, İstanbul 2017.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar