Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişim Mevzuatı

(1 Mart 2021 Tarihi İtibariyle Tüm Düzenlemeleri ve Değişiklikleri İçerir)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Murat Volkan DÜLGER
ISBN: 9789750267765
113,40 TL 126,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat Volkan DÜLGER
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 7
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 1136

• Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi ve Sözleşmeyi Açıklayıcı Metin
• Avrupa Suç Sorunları Komitesi (CDPC) Nihai Faaliyet Raporu
• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (1981)
• Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek
Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokol
• Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması
Hakkında Avrupa Konseyi ve AP Direktifi
• TCK(Gerekçeli) – CMK – PVSK - FSEK (İlgili Maddeler)
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Gerekçeli)
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (Gerekçeli)
• Elektronik Haberleşme Kanunu - Basın Kanunu - Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu
• Elektronik İmza Kanunu (Gerekçeli)
• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Gerekçeli)
• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
• Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü
• Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
• Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
• Bilgi Sistemleri Yönetmeliği Tebliği

Ve Bilişim, Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet İletişimi ile ilgili diğer bütün uluslararası düzenleme, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeyi içermektedir.

Konu Başlıkları
Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi
Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)
İnternet Kanunu (5651)
Türk Ceza Kanunu (İlgili Maddeler)
Ceza Muhakemesi Kanunu (İlgili Maddeler)
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi Açıklayıcı Metin
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin YönetmeliklerA
İçindekiler
7. Baskıya Önsöz  5
6. Baskıya Önsöz  9
5. Baskıya Önsöz  13
4. Baskıya Önsöz  15
3. Baskıya Önsöz  19
2. Baskıya Önsöz  23
Önsöz  27
Birinci Bölüm
BİLİŞİM MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  37
AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ  37
AVRUPA SUÇ SORUNLARI KOMİTESİ (CDPC) NİHAİ FAALİYET RAPORU  72
KONVANSİYONUN MADDELERİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER  79
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  177
TÜRK CEZA KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  177
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  223
POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (İLGİLİ MADDE)  235
JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDE)  239
CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  242
ELEKTRONİK İMZA KANUNU  264
ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN  288
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU  323
ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN  381
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (İLGİLİ MADDELER)  388
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  397
ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ  397
CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  422
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  429
SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  449
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  453
ÖDEME HİZMETLERİNDE TR KAREKODUN ÜRETİLMESİ VEKULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  495
İkinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  505
KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ  505
KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOL  518
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE BU TÜR VERİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA DAİR BİREYLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ 95/46/EC SAYI VE 24 EKİM 1995 TARİHLİ AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ VE AVRUPA PARLAMENTOSU DİREKTİFİ  522
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ  557
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  653
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  653
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  703
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ  703
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ  714
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ  728
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  743
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  755
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  763
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  770
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  781
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  793
KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ  807
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ  817
VERİ PAYLAŞIMI KURULU YÖNETMELİĞİ  832
IV. ULUSAL DÜZENLEMELER: TEBLİĞLER  843
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  843
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ  847
BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII–128.9)  851
Üçüncü Bölüm
İNTERNET VE İLETİŞİM MEVZUATI
I. ULUSAL DÜZENLEMELER: KANUNLAR  873
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  873
633 SAYILI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  919
1262 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTEHZARLAR KANUNU (İLGİLİ MADDE)  922
6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU (İLGİLİ MADDE)  923
4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  924
7258 SAYILI FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLEMESİ HAKKINDA KANUN (İLGİLİ MADDE)  932
ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU  934
BASIN KANUNU  996
II. ULUSAL DÜZENLEMELER: TÜZÜKLER  1009
ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ  1009
III. ULUSAL DÜZENLEMELER: YÖNETMELİKLER  1025
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1025
İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİ  1038
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK  1055
TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN ERİŞİM SAĞLAYICILARA VE YER SAĞLAYICILARA FAALİYET BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1063
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İNTERNET GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ  1074
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1082
RADYO, TELEVİZYON VE İSTEĞE BAĞLI YAYINLARIN İNTERNET ORTAMINDAN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK  1098
TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK  1118

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar