Birlikte Velayet ve Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Özge BÖLÜKBAŞI
ISBN: 9786050509397
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Özge BÖLÜKBAŞI
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 297

Birlikte Velayet ve Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi


İÇİNDEKİLER 

ÖZET ..........................................................................................................................7

ABSTRACT................................................................................................................9

ÖN SÖZ ....................................................................................................................11

İÇİNDEKİLER .........................................................................................................13

KISALTMALAR......................................................................................................21

GİRİŞ .......................................................................................................................25

I. BİRLİKTE VELAYET KAVRAMI VE BİRLİKTE VELAYETİN

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK VE ULUSLARARASI

METİNLERDEKİ GELİŞİMİ ........................................................................29

A. Birlikte Velayet Kavramı, Birlikte Velayetin Tarihçesi ve Hukuki 

Niteliği.........................................................................................................29

1. Birlikte Velayet Kavramı ve Önemi .....................................................29

a) Birlikte Velayet Kavramı ...............................................................29

(1) Birlikte Velayetin Tanımı........................................................29

(2) Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukukta Velayet ve 

Birlikte Velayetin Terminolojisi .............................................33

b) Birlikte Velayet Lehine ve Aleyhine İleri Sürülen Görüşler..........37

(1) Genel Olarak ...........................................................................37

(2) Birlikte Velayet Lehine İleri Sürülen Görüşler .......................39

(3) Birlikte Velayet Aleyhine İleri Sürülen Görüşler....................41

(4) Görüşümüz ..............................................................................42

2. Birlikte Velayetin Tarihçesi..................................................................44

a) Roma-Cermen Hukuku ..................................................................44

b) Anglo-Amerikan (Ortak) Hukuku..................................................47

c) İslam Hukuku.................................................................................49

d) Türk Hukuku..................................................................................51

3. Birlikte Velayete Hakim Olan İlkeler ...................................................52

a) Çocuğun Üstün Yararının Gözetilmesi İlkesi ................................52

b) Çocuğun Görüşünün Alınması İlkesi .............................................57

14 İçindekiler

c) Çocuğun Güvenliği İlkesi .............................................................. 59

4. Birlikte Velayetin Hukuki Niteliği ....................................................... 61

B. Birlikte Velayetin Karşılaştırmalı Hukuktaki ve Uluslararası 

Metinlerdeki Gelişimi ................................................................................. 64

1. Karşılaştırmalı Hukukta Birlikte Velayet ............................................. 64

a) Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde Birlikte Velayet........................ 64

(1) Alman Hukuk Çevresinde Birlikte Velayet ............................ 64

(a) Alman Hukukuna Göre Birlikte Velayet.......................... 64

(b) Avusturya Hukukuna Göre Birlikte Velayet .................... 68

(c) İsviçre Hukukuna Göre Birlikte Velayet..........................71

(2) Latin Hukuk Çevresinde Birlikte Velayet............................... 79

(a) Fransız Hukukuna Göre Birlikte Velayet......................... 79

(b) Hollanda Hukukuna Göre Birlikte Velayet ...................... 82

(c) İtalyan Hukukuna Göre Birlikte Velayet..........................84

b) Common Law (Ortak Hukuk) Sisteminde Birlikte Velayet...........86

(1) Amerikan Hukukuna Göre Birlikte Velayet............................ 86

(2) İngiliz Hukukuna Göre Birlikte Velayet ..........................89

(3) Avustralya Hukukuna Göre Birlikte Velayet.......................... 92

(4) Kanada Hukukuna Göre Birlikte Velayet ............................... 94

2. Uluslararası Metinlerde Birlikte Velayet.............................................. 97

a) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

Kapsamında Birlikte Velayet......................................................... 97

b) AİHS ve Ek 7 No’lu Protokol Kapsamında Birlikte Velayet ...... 100

c) Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

Kapsamında Birlikte Velayet....................................................... 103

d) Avrupa Konseyi’nin 2079/2015 Sayılı Tavsiye Kararı 

Kapsamında Birlikte Velayet....................................................... 105

e) Velayet (Ebeveyn) Sorumluluğu ve Çocukların Korunması 

Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, 

Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme Kapsamında 

Birlikte Velayet (1996 Tarihli Lahey Sözleşmesi) ...................... 106

C. Değerlendirme........................................................................................... 108

1. Genel Olarak....................................................................................... 108

2. Karşılaştırmalı Hukukta Birlikte Velayetin “Kural ya da İstisna 

Olarak Uygulanması” Bakımından Değerlendirilmesi ...................... 109

3. Karşılaştırmalı Hukukta Birlikte Velayetin “Velayetin Kullanım 

Şekilleri” Bakımından Değerlendirilmesi .......................................... 111

İçindekiler 15 

II. TÜRK HUKUKUNDA VELAYETİN KULLANILMASI VE

BİRLİKTE VELAYETİN UYGULANABİLİRLİĞİ..................................113

A. Türk Medeni Kanunu’na Göre Velayet’in Tarafları ve Kapsamı ..............113

1. Genel Olarak.......................................................................................113

2. Velayetin Tarafları..............................................................................113

a) Velayete Tabi Olan Kişiler...........................................................113

b) Velayete Sahip Olan Kişiler.........................................................114

2. Velayetin Kapsamı..............................................................................115

a) Genel Olarak ................................................................................115

b) Çocuğun Şahısvarlığı Bakımından Velayetin Kapsamı ...............116

(1) Çocuğa Ad Koyma ................................................................117

(2) Çocuğun Yerleşim Yeri..................................................119

(3) Çocuğun Bakımı ve Yetiştirilmesi ........................................121

(4) Çocuğun Eğitimi ...................................................................121

(a) Çocuğun Genel ve Mesleki Eğitimi................................121

(b) Çocuğun Dini Eğitimi.....................................................124

c) Çocuğun Malvarlığı Bakımından Velayetin Kapsamı .................125

(1) Çocuğun Malvarlığının Yönetilmesi .....................................125

(2) Çocuğun Malvarlığının Kullanılması ve Sarfı.......................128

d) Çocuğun Temsili..........................................................................130

B. Türk Medeni Kanunu’na Göre Velayetin Kullanılması.............................132

1. Genel Olarak.......................................................................................132

2. Velayetin Birlikte Kullanılması (Birlikte Velayet) .............................132

a) Evlilik Birliğinin Devamı Süresince Velayetin Kullanılması ......132

b) Ortak Hayata Ara Verme veya Ayrılık Halinde Velayetin 

Kullanılması.................................................................................135

3. Velayetin Ana veya Babadan Biri Tarafından Kullanılması (Tek 

Başına Velayet)...................................................................................137

a) Ortak Hayata Ara Verilmesi veya Eşlerin Ayrılıklarına 

Karar Verilmesi Halinde Velayetin Kullanılması ........................137

b) Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Halinde Velayetin Kullanılması ......138

(1) Eşlerin Boşanmalarına Karar Verilmesi................................138

(2) Evliliğin Butlanına Karar Verilmesi......................................141

(3) Eşlerden Birinin Ölümü ........................................................142

(4) Eşlerden Birinin Gaipliğine Karar Verilmesi ........................143

c) Evlilik Dışı İlişkilerde Velayetin Kullanılması............................143

16 İçindekiler

C. Türk Hukuku’nda Evlilik Birliğinin Sona Erdiği Hallerde ve Evlilik 

Dışı İlişkilerde Birlikte Velayetin Uygulanabilirliği................................. 144

1. Genel Olarak....................................................................................... 144 

2. “Çocuğu Himaye (Muhafaza/Alıkoyma) Hakkı” ve “Velayet” 

Kavramlarının Karşılaştırılması ......................................................... 147

3. Evlilik Birliğinin Sona Erdiği Hallerde ve Evlilik Dışı İlişkilerde 

Birlikte Velayetin Uygulanabilirliği Sorunu ve Sorunun 

Aşılması.............................................................................................. 151 

a) Evlilik Birliğinin Sona Erdiği Hallerde Birlikte Velayetin 

Uygulanabilirliği Sorunu ve Sorunun Aşılması........................... 151 

(1) Genel Olarak......................................................................... 151 

(2) TMK m. 182 ve 336 Hükümlerinin Birlikte Velayete 

İmkan Verip Vermediği Hakkında Değerlendirme............... 153

(a) TMK m.182 Hükmünün Değerlendirilmesi ................... 153 

(b) TMK m. 336 Hükmünün Değerlendirilmesi .................. 156

(c) Görüşümüz ..................................................................... 160

(3) AİHS’ye EK 7 No’lu Protokol’ün 5. Maddesinin Birikte 

Velayet Kararlarına Etkisi..................................................... 164

(a) Protokol’ün 5. Maddesinin TMK’nın Velayete 

İlişkin 336. Maddesine Etkisi Hakkında İleri 

Sürülen Görüşler ............................................................ 164

(b) Görüşümüz ..................................................................... 167

b) Evlilik Dışı İlişkilerde Birlikte Velayetin Uygulanabilirliği 

Sorunu ve Sorunun Aşılması ....................................................... 169

(1) Genel Olarak......................................................................... 169

(2) TMK m. 337 Hükmünün Birlikte Velayete İmkan Verip 

Vermediği Hakkında İleri Sürülen Görüşler ......................... 171

(3) Görüşümüz............................................................................ 172

4. Türk Hukukunda Birlikte Velayetin Kural ya da İstisna Olarak 

Uygulanması....................................................................................... 176

a) Genel Olarak................................................................................ 176

b) Türk Hukukunda Birlikte Velayetin Kural ya da İstisna 

Olarak Uygulanması Hakkında İleri Sürülen Görüşler................ 178

c) Görüşümüz................................................................................... 179

5. Hakimin Birlikte Velayete Karar Verirken Dikkate Alması 

Gereken Hususlar ............................................................................... 180

a) Ana ve Babanın Birlikte Başvurmaları........................................ 180

İçindekiler 17 

b) Ana ve Babanın Çocuğun Bakımı ve Bakım Giderlerine 

Katılma Payı Hakkında Anlaşmaları ve Hakimin Anlaşmayı 

Uygun Bulması ............................................................................182

(1) Ana ve Babanın Çocuğun Bakımı ve Bakım Giderlerine 

Katılma Payı Hakkında Anlaşmaları.....................................182

(2) Anlaşmanın Hukuki Niteliği .................................................187

(3) Hakimin Anlaşmayı Uygun Bulması.....................................190

(4) Anlaşmanın Uygun Bulunmasından Sonra Çıkabilecek 

Uyuşmazlıkların Çözümü......................................................194

c) Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin ve Birlikte Velayete Hakim 

Olan Diğer İlkelerin Gözetilmesi .................................................197

(1) Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin Gözetilmesi........................197

(a) Genel Olarak...................................................................197

(b) Aile Mahkemelerinde Görevli Uzmanlara 

Başvurulması ..................................................................200

(2) Birlikte Velayete Hakim Olan Diğer İlkelerin 

Gözetilmesi ...........................................................................203

d) Mahkeme Kararında Velayetin Kapsamı Hakkında 

Düzenlemelere Yer Verilmesi......................................................205

(1) Çocuğun Kişiliği ve Malvarlığı Üzerindeki Hak ve 

Ödevlerin Düzenlenmesi .......................................................205

(2) Çocuğun Yerleşim Yerinin Düzenlenmesi............................207

D. Değerlendirme ...........................................................................................212

III. YABANCI MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN BİRLİKTE

VELAYET KARARLARININ TENFİZİ.....................................................217

A. MÖHUK Kapsamında Tenfizin Şartları ve Usulü.....................................217

1. Genel Olarak Tenfiz............................................................................217

2. Tenfizin Şartları..................................................................................220

a) Genel Olarak ................................................................................220

b) Tenfizin Ön Şartları .....................................................................220

(1) Kararın İlam Niteliğinde Olması...........................................220

(2) Kararın Bir Hukuk Davasına İlişkin Olması .........................221

(3) Kararın Yabancı Bir Mahkeme Tarafından Verilmesi ..........222

c) Tenfizin Asıl Şartları....................................................................223

(1) Karşılıklılık Olması...............................................................223

(2) Kararın Yetkili Bir Mahkemeden Alınmış Olması................225

18 İçindekiler

(3) Hükmü Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Bulunması.............. 226

(4) Savunma Hakkının İhlal Edilmiş Olması.............................. 227

d) Tenfizin Usulü ............................................................................. 228

B. Türkiye’de Yabancı Mahkemeler Tarafından Verilen Birlikte 

Velayet Kararlarının Tenfizi ..................................................................... 229

1. Genel Olarak....................................................................................... 229

2. Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi 

ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisi Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi Kapsamında Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi.......... 230

a) Genel Olarak................................................................................ 230

b) Sözleşme Kapsamında Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi...... 232

3. MÖHUK Kapsamında Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi............. 235

a) Genel Olarak................................................................................ 235

b) Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizinde Ön Şartların 

Değerlendirilmesi ........................................................................ 235

(1) Genel Olarak......................................................................... 235

(2) Kararı Veren Makam Bakımından Birlikte Velayet 

Kararlarının Tenfizi .............................................................. 235

(3) Kararın Kesinleşmesi Bakımından Birlikte Velayet 

Kararlarının Tenfizi .............................................................. 239

c) Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizinde Asıl Şartların 

Değerlendirilmesi ........................................................................ 244

(1) Genel Olarak......................................................................... 244

(2) Kamu Düzeni Müdahelesi Bakımından Birlikte Velayet 

Kararlarının Tenfizi .............................................................. 244

a) Genel Olarak Kamu Düzeni Kavramı ve Kamu Düzenine 

Açık Aykırılık.............................................................................. 244

b) Boşanma Halinde Verilen Birlikte Velayet Kararlarının 

Tenfizinde Kamu Düzeni Müdahalesi ......................................... 249

c) Evlilik Dışı İlişkilerde Verilen Birlikte Velayet Kararlarının 

Tenfizinde Kamu Düzeni Müdahalesi ......................................... 256

(3) Diğer Şartlar Bakımından Birlikte Velayet Kararlarının 

Tenfizi................................................................................... 258

(a) Genel olarak ................................................................... 258

(b) Birlikte Velayet Kararlarının “Karşılıklılık Şartı” 

Bakımndan Tenfizi......................................................... 258

İçindekiler 19 

(c) Birlikte Velayet Kararlarının “Mahkemenin 

Münhasır Yetkisinde Olmayan Bir Konuda Tenfiz 

Talebinde Bulunulması Şartı” Bakımından Tenfizi........259

(d) Birlikte Velayet Kararlarının “Savunma Haklarının 

İhlal Edilmemiş Olması Şartı” Bakımından Tenfizi.......259

C. Değerlendirme ...........................................................................................260

SONUÇ ..................................................................................................................265

KAYNAKÇA.........................................................................................................275

EKLER ..................................................................................................................293Türk Medeni Kanunu’nda birlikte velayet, evlilik birliğinin devam ettiği 

haller dışında kabul edilmemektedir. Bu nedenle, evlilik birliğinin sona erdiği hallerde ve evlilik dışı ilişkilerde velayetin birlikte kullanılıp kullanılamayacağı ve buna bağlı olarak da yabancı mahkemeler tarafından verilen birlikte velayet kararlarının tenfiz edilip edilemeyeceği sorunu uzun yıllardır gündemdedir. Tartışmaların odak noktasını, TMK’nın velayete ilişkin m. 182, 

336 ve 337. hükümleri kapsamında birlikte velayetin uygulanabilirliği ve 

yabancı mahkemeler tarafından verilen birlikte velayet kararlarının kamu 

düzenine açıkça aykırı olup olmadığı sorunu oluşturmaktadır. 2016 yılında 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 7 No’lu Protokol’ün “eşler arasında 

eşitlik” başlıklı 5. maddesinin yürürlüğe girmesiyle beraber, birlikte velayete 

ilişkin tartışmalar, Protokol hükmünün iç hukuka etkisi bakımından devam 

etmektedir. Çalışmamızda, uluslararası hukuki belgeler, karşılaştırmalı ve iç 

hukuktaki kaynaklar irdelenerek, birlikte velayete ilişkin birçok soruna çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Netice itibariyle, ülkemizde birlikte velayetin uygulanmasına ya da yabancı mahkemeler tarafından verilen birlikte velayet kararlarının tenfizine, 

hukuken herhangi bir engel olmadığı görülmektedir. Çocuğun üstün yararı 

esas alınmak koşuluyla ve somut olayın özelliklerine göre, birlikte velayete 

karar verilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Başta AİHS ve ÇHS olmak 

üzere, birçok uluslararası metin ve Anayasa’nın 20., 41. ve diğer ilgili maddelerinde yer alan “aile hayatına saygı”, “eşitlik”, “ayrımcılık yasağı” ve 

“çocuğun üstün yararı” gibi ilkeler, ülkemizde birlikte velayetin uygulanmasına ve yabancı mahkemeler tarafından verilen birlikte velayet kararlarının 

tenfizine imkan sağlamaktadır

Birlikte Velayet ve Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi konulu doktora tezimi hazırlarken araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve desteğini esirgemeyerek çalışmamı tamamlamama katkıda bulunan danışman hocam sayın Prof. Dr. Cem BAYGIN’a, doktora dersleri esnasındaki yardımlarından dolayı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin çok kıymetli ve saygıdeğer öğretim üyelerine, çalışmalarım süresince fedakarlık gösteren ve beni daima destekleyerek teşvik eden sevgili annem Nurşen Ersöz’e ve eşim Emre Bölükbaşı ile sevgili ailemize teşekkür ederim

İÇİNDEKİLER 

ÖZET ..........................................................................................................................7

ABSTRACT................................................................................................................9

ÖN SÖZ ....................................................................................................................11

İÇİNDEKİLER .........................................................................................................13

KISALTMALAR......................................................................................................21

GİRİŞ .......................................................................................................................25

I. BİRLİKTE VELAYET KAVRAMI VE BİRLİKTE VELAYETİN

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK VE ULUSLARARASI

METİNLERDEKİ GELİŞİMİ ........................................................................29

A. Birlikte Velayet Kavramı, Birlikte Velayetin Tarihçesi ve Hukuki 

Niteliği.........................................................................................................29

1. Birlikte Velayet Kavramı ve Önemi .....................................................29

a) Birlikte Velayet Kavramı ...............................................................29

(1) Birlikte Velayetin Tanımı........................................................29

(2) Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukukta Velayet ve 

Birlikte Velayetin Terminolojisi .............................................33

b) Birlikte Velayet Lehine ve Aleyhine İleri Sürülen Görüşler..........37

(1) Genel Olarak ...........................................................................37

(2) Birlikte Velayet Lehine İleri Sürülen Görüşler .......................39

(3) Birlikte Velayet Aleyhine İleri Sürülen Görüşler....................41

(4) Görüşümüz ..............................................................................42

2. Birlikte Velayetin Tarihçesi..................................................................44

a) Roma-Cermen Hukuku ..................................................................44

b) Anglo-Amerikan (Ortak) Hukuku..................................................47

c) İslam Hukuku.................................................................................49

d) Türk Hukuku..................................................................................51

3. Birlikte Velayete Hakim Olan İlkeler ...................................................52

a) Çocuğun Üstün Yararının Gözetilmesi İlkesi ................................52

b) Çocuğun Görüşünün Alınması İlkesi .............................................57

14 İçindekiler

c) Çocuğun Güvenliği İlkesi .............................................................. 59

4. Birlikte Velayetin Hukuki Niteliği ....................................................... 61

B. Birlikte Velayetin Karşılaştırmalı Hukuktaki ve Uluslararası 

Metinlerdeki Gelişimi ................................................................................. 64

1. Karşılaştırmalı Hukukta Birlikte Velayet ............................................. 64

a) Kıta Avrupası Hukuk Sisteminde Birlikte Velayet........................ 64

(1) Alman Hukuk Çevresinde Birlikte Velayet ............................ 64

(a) Alman Hukukuna Göre Birlikte Velayet.......................... 64

(b) Avusturya Hukukuna Göre Birlikte Velayet .................... 68

(c) İsviçre Hukukuna Göre Birlikte Velayet..........................71

(2) Latin Hukuk Çevresinde Birlikte Velayet............................... 79

(a) Fransız Hukukuna Göre Birlikte Velayet......................... 79

(b) Hollanda Hukukuna Göre Birlikte Velayet ...................... 82

(c) İtalyan Hukukuna Göre Birlikte Velayet..........................84

b) Common Law (Ortak Hukuk) Sisteminde Birlikte Velayet...........86

(1) Amerikan Hukukuna Göre Birlikte Velayet............................ 86

(2) İngiliz Hukukuna Göre Birlikte Velayet ..........................89

(3) Avustralya Hukukuna Göre Birlikte Velayet.......................... 92

(4) Kanada Hukukuna Göre Birlikte Velayet ............................... 94

2. Uluslararası Metinlerde Birlikte Velayet.............................................. 97

a) Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

Kapsamında Birlikte Velayet......................................................... 97

b) AİHS ve Ek 7 No’lu Protokol Kapsamında Birlikte Velayet ...... 100

c) Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

Kapsamında Birlikte Velayet....................................................... 103

d) Avrupa Konseyi’nin 2079/2015 Sayılı Tavsiye Kararı 

Kapsamında Birlikte Velayet....................................................... 105

e) Velayet (Ebeveyn) Sorumluluğu ve Çocukların Korunması 

Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, 

Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme Kapsamında 

Birlikte Velayet (1996 Tarihli Lahey Sözleşmesi) ...................... 106

C. Değerlendirme........................................................................................... 108

1. Genel Olarak....................................................................................... 108

2. Karşılaştırmalı Hukukta Birlikte Velayetin “Kural ya da İstisna 

Olarak Uygulanması” Bakımından Değerlendirilmesi ...................... 109

3. Karşılaştırmalı Hukukta Birlikte Velayetin “Velayetin Kullanım 

Şekilleri” Bakımından Değerlendirilmesi .......................................... 111

İçindekiler 15 

II. TÜRK HUKUKUNDA VELAYETİN KULLANILMASI VE

BİRLİKTE VELAYETİN UYGULANABİLİRLİĞİ..................................113

A. Türk Medeni Kanunu’na Göre Velayet’in Tarafları ve Kapsamı ..............113

1. Genel Olarak.......................................................................................113

2. Velayetin Tarafları..............................................................................113

a) Velayete Tabi Olan Kişiler...........................................................113

b) Velayete Sahip Olan Kişiler.........................................................114

2. Velayetin Kapsamı..............................................................................115

a) Genel Olarak ................................................................................115

b) Çocuğun Şahısvarlığı Bakımından Velayetin Kapsamı ...............116

(1) Çocuğa Ad Koyma ................................................................117

(2) Çocuğun Yerleşim Yeri..................................................119

(3) Çocuğun Bakımı ve Yetiştirilmesi ........................................121

(4) Çocuğun Eğitimi ...................................................................121

(a) Çocuğun Genel ve Mesleki Eğitimi................................121

(b) Çocuğun Dini Eğitimi.....................................................124

c) Çocuğun Malvarlığı Bakımından Velayetin Kapsamı .................125

(1) Çocuğun Malvarlığının Yönetilmesi .....................................125

(2) Çocuğun Malvarlığının Kullanılması ve Sarfı.......................128

d) Çocuğun Temsili..........................................................................130

B. Türk Medeni Kanunu’na Göre Velayetin Kullanılması.............................132

1. Genel Olarak.......................................................................................132

2. Velayetin Birlikte Kullanılması (Birlikte Velayet) .............................132

a) Evlilik Birliğinin Devamı Süresince Velayetin Kullanılması ......132

b) Ortak Hayata Ara Verme veya Ayrılık Halinde Velayetin 

Kullanılması.................................................................................135

3. Velayetin Ana veya Babadan Biri Tarafından Kullanılması (Tek 

Başına Velayet)...................................................................................137

a) Ortak Hayata Ara Verilmesi veya Eşlerin Ayrılıklarına 

Karar Verilmesi Halinde Velayetin Kullanılması ........................137

b) Evlilik Birliğinin Sona Ermesi Halinde Velayetin Kullanılması ......138

(1) Eşlerin Boşanmalarına Karar Verilmesi................................138

(2) Evliliğin Butlanına Karar Verilmesi......................................141

(3) Eşlerden Birinin Ölümü ........................................................142

(4) Eşlerden Birinin Gaipliğine Karar Verilmesi ........................143

c) Evlilik Dışı İlişkilerde Velayetin Kullanılması............................143

16 İçindekiler

C. Türk Hukuku’nda Evlilik Birliğinin Sona Erdiği Hallerde ve Evlilik 

Dışı İlişkilerde Birlikte Velayetin Uygulanabilirliği................................. 144

1. Genel Olarak....................................................................................... 144 

2. “Çocuğu Himaye (Muhafaza/Alıkoyma) Hakkı” ve “Velayet” 

Kavramlarının Karşılaştırılması ......................................................... 147

3. Evlilik Birliğinin Sona Erdiği Hallerde ve Evlilik Dışı İlişkilerde 

Birlikte Velayetin Uygulanabilirliği Sorunu ve Sorunun 

Aşılması.............................................................................................. 151 

a) Evlilik Birliğinin Sona Erdiği Hallerde Birlikte Velayetin 

Uygulanabilirliği Sorunu ve Sorunun Aşılması........................... 151 

(1) Genel Olarak......................................................................... 151 

(2) TMK m. 182 ve 336 Hükümlerinin Birlikte Velayete 

İmkan Verip Vermediği Hakkında Değerlendirme............... 153

(a) TMK m.182 Hükmünün Değerlendirilmesi ................... 153 

(b) TMK m. 336 Hükmünün Değerlendirilmesi .................. 156

(c) Görüşümüz ..................................................................... 160

(3) AİHS’ye EK 7 No’lu Protokol’ün 5. Maddesinin Birikte 

Velayet Kararlarına Etkisi..................................................... 164

(a) Protokol’ün 5. Maddesinin TMK’nın Velayete 

İlişkin 336. Maddesine Etkisi Hakkında İleri 

Sürülen Görüşler ............................................................ 164

(b) Görüşümüz ..................................................................... 167

b) Evlilik Dışı İlişkilerde Birlikte Velayetin Uygulanabilirliği 

Sorunu ve Sorunun Aşılması ....................................................... 169

(1) Genel Olarak......................................................................... 169

(2) TMK m. 337 Hükmünün Birlikte Velayete İmkan Verip 

Vermediği Hakkında İleri Sürülen Görüşler ......................... 171

(3) Görüşümüz............................................................................ 172

4. Türk Hukukunda Birlikte Velayetin Kural ya da İstisna Olarak 

Uygulanması....................................................................................... 176

a) Genel Olarak................................................................................ 176

b) Türk Hukukunda Birlikte Velayetin Kural ya da İstisna 

Olarak Uygulanması Hakkında İleri Sürülen Görüşler................ 178

c) Görüşümüz................................................................................... 179

5. Hakimin Birlikte Velayete Karar Verirken Dikkate Alması 

Gereken Hususlar ............................................................................... 180

a) Ana ve Babanın Birlikte Başvurmaları........................................ 180

İçindekiler 17 

b) Ana ve Babanın Çocuğun Bakımı ve Bakım Giderlerine 

Katılma Payı Hakkında Anlaşmaları ve Hakimin Anlaşmayı 

Uygun Bulması ............................................................................182

(1) Ana ve Babanın Çocuğun Bakımı ve Bakım Giderlerine 

Katılma Payı Hakkında Anlaşmaları.....................................182

(2) Anlaşmanın Hukuki Niteliği .................................................187

(3) Hakimin Anlaşmayı Uygun Bulması.....................................190

(4) Anlaşmanın Uygun Bulunmasından Sonra Çıkabilecek 

Uyuşmazlıkların Çözümü......................................................194

c) Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin ve Birlikte Velayete Hakim 

Olan Diğer İlkelerin Gözetilmesi .................................................197

(1) Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin Gözetilmesi........................197

(a) Genel Olarak...................................................................197

(b) Aile Mahkemelerinde Görevli Uzmanlara 

Başvurulması ..................................................................200

(2) Birlikte Velayete Hakim Olan Diğer İlkelerin 

Gözetilmesi ...........................................................................203

d) Mahkeme Kararında Velayetin Kapsamı Hakkında 

Düzenlemelere Yer Verilmesi......................................................205

(1) Çocuğun Kişiliği ve Malvarlığı Üzerindeki Hak ve 

Ödevlerin Düzenlenmesi .......................................................205

(2) Çocuğun Yerleşim Yerinin Düzenlenmesi............................207

D. Değerlendirme ...........................................................................................212

III. YABANCI MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN BİRLİKTE

VELAYET KARARLARININ TENFİZİ.....................................................217

A. MÖHUK Kapsamında Tenfizin Şartları ve Usulü.....................................217

1. Genel Olarak Tenfiz............................................................................217

2. Tenfizin Şartları..................................................................................220

a) Genel Olarak ................................................................................220

b) Tenfizin Ön Şartları .....................................................................220

(1) Kararın İlam Niteliğinde Olması...........................................220

(2) Kararın Bir Hukuk Davasına İlişkin Olması .........................221

(3) Kararın Yabancı Bir Mahkeme Tarafından Verilmesi ..........222

c) Tenfizin Asıl Şartları....................................................................223

(1) Karşılıklılık Olması...............................................................223

(2) Kararın Yetkili Bir Mahkemeden Alınmış Olması................225

18 İçindekiler

(3) Hükmü Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Bulunması.............. 226

(4) Savunma Hakkının İhlal Edilmiş Olması.............................. 227

d) Tenfizin Usulü ............................................................................. 228

B. Türkiye’de Yabancı Mahkemeler Tarafından Verilen Birlikte 

Velayet Kararlarının Tenfizi ..................................................................... 229

1. Genel Olarak....................................................................................... 229

2. Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi 

ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisi Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi Kapsamında Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi.......... 230

a) Genel Olarak................................................................................ 230

b) Sözleşme Kapsamında Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi...... 232

3. MÖHUK Kapsamında Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizi............. 235

a) Genel Olarak................................................................................ 235

b) Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizinde Ön Şartların 

Değerlendirilmesi ........................................................................ 235

(1) Genel Olarak......................................................................... 235

(2) Kararı Veren Makam Bakımından Birlikte Velayet 

Kararlarının Tenfizi .............................................................. 235

(3) Kararın Kesinleşmesi Bakımından Birlikte Velayet 

Kararlarının Tenfizi .............................................................. 239

c) Birlikte Velayet Kararlarının Tenfizinde Asıl Şartların 

Değerlendirilmesi ........................................................................ 244

(1) Genel Olarak......................................................................... 244

(2) Kamu Düzeni Müdahelesi Bakımından Birlikte Velayet 

Kararlarının Tenfizi .............................................................. 244

a) Genel Olarak Kamu Düzeni Kavramı ve Kamu Düzenine 

Açık Aykırılık.............................................................................. 244

b) Boşanma Halinde Verilen Birlikte Velayet Kararlarının 

Tenfizinde Kamu Düzeni Müdahalesi ......................................... 249

c) Evlilik Dışı İlişkilerde Verilen Birlikte Velayet Kararlarının 

Tenfizinde Kamu Düzeni Müdahalesi ......................................... 256

(3) Diğer Şartlar Bakımından Birlikte Velayet Kararlarının 

Tenfizi................................................................................... 258

(a) Genel olarak ................................................................... 258

(b) Birlikte Velayet Kararlarının “Karşılıklılık Şartı” 

Bakımndan Tenfizi......................................................... 258

İçindekiler 19 

(c) Birlikte Velayet Kararlarının “Mahkemenin 

Münhasır Yetkisinde Olmayan Bir Konuda Tenfiz 

Talebinde Bulunulması Şartı” Bakımından Tenfizi........259

(d) Birlikte Velayet Kararlarının “Savunma Haklarının 

İhlal Edilmemiş Olması Şartı” Bakımından Tenfizi.......259

C. Değerlendirme ...........................................................................................260

SONUÇ ..................................................................................................................265

KAYNAKÇA.........................................................................................................275

EKLER ..................................................................................................................293


ABİK, Yıldız, “Türk Medeni Kanundaki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki 

Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yararı”, Prof. Dr. Şener 

Akyola’a Armağan, İstanbul 2011, s. 1- 75. 

AKINTÜRK, Turgut/Ateş, Derya, Aile Hukuku B. 20, Ankara 2017. 

AKKAYA, Tolga, Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Davası, Ankara 2017. AKKIŞLA, Hasibe Sena, Velayetin Tevdii, Ankara 2017.

AKTAŞ, Sururi, “Hukukta Yorum Çabaları”, EÜHFD, C. XV, S. 3–4, Y. 

2011, s. 1- 33. 

AKYÜZ, Emine, Çocuk Hukuku, B. 3, Ankara 2013. (Kısaltma: Akyüz, 

Çocuk Hukuku) 

AKYÜZ, Emine, “Çocuk Güvenliği İlkesi Işığından Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 

24, S. 2, Y. 1980. (Kısaltma: Akyüz, Çocuk Güvenliği İlkesi). 

ALTUKAYA, Mehmet, “Çocuğun Mallarının Yönetimi ve Kullanma Hakkı”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 111-129. 

APAYDIN, Bahar Öcal, “İsviçre Medeni Kanununun Velayete İlişkin Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve Ortak Velayetin Kural Olarak Benimsenmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 11, 

Y. 2016, s. 145-146. (Kısaltma: B. Apaydın, İsviçre Medeni Kanunu). 

APAYDIN, Eylem, “Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velayet 

Hususunda Yasal Düzenleme Gereği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, Y. 2018, s. 445- 475. (Kısaltma: E. Apaydın, Ortak Velayet). 

ARAT, Tuğrul, “Yabancı İlamların Tanınması ve Tenfizi”, AÜHFD, S. 1-4, 

Ankara 1964, s. 421- 527. 

ARIDEMİR, Arzu Genç, “Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Halinde Çocuğun Hukuki Durumu”, Çocuk Hakları Çalışmaları I (Editörler: Evgen Gülçin Elçin/ Arzu Genç Arıdemir), Mayıs 2017. 

ARKAN, Azra Serim, “Boşanma Halinde Ortak Velayet”, Legal Hukuk

Dergisi, C. 14, S. 167, Y.2016, s. 6075-6088. 

276 Kaynakça

ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder/ AYAZ, Sema Taşpınar, Medeni Usul 

Hukuku, B. 3, Ankara 2017. 

ATASOY, Samed, İslam ve Osmanlı Hukukunda Hidane, Ankara 2019. 

ATİK, Mehmet Fatih, Milletlerarası Özel Hukukta Velâyet, (Danışmanı 

Doç. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara 2011. 

AYANNA, Ariel, “From Children's Interests to Parental Responsibility: 

Degendering Parenthood through Custodial Obligation”, 19 UCLA 

Women's L.J. 1, 60 (2012), s. 1-60. 

AYBAY, Aydın/ AYBAY, Rona, Hukukua Giriş, B. 8, İstanbul 2002. AYDIN, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, B. 15, İstanbul 2017. 

AYİTER, Nuşin, “Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısı ve Gerekçesinin Nesebe 

İlişkin Hükümleri Hakkındaki Görüşler”, AÜHFD S.11-4, s. 145-167. 

BAKTIR, Selma, Aile Mahkemeleri, Ankara 2003. 

BALA, Nicholas, “Bringing Canada's Divorce Act into the New Millennium: 

Enacting a Child-Focused Parenting Law”, 40 Queen's L.J. 425 (2015). 

BAYGIN, Cem, Soybağı Hukuku, İstanbul 2010. 

BEAUMONT, Paul R., “Advantages for States in Becoiıng a Party to the 

Hague Children’s Convention 1996”, MHB, C. 35, S. 2, s. 139-145. 

BERMAN, Arthur M. /KİRSH, David P., “Definitions of Joint Custody”, 5 

Fam. Advoc. 2, 4, Y. 1982. 

BİNGÖL, Ediz, “Boşanmış Çiftlerin Ortak Velayet Hakkının Türk ve İsviçre 

Hukukları Bakımından Karşılaştırılması”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 

88, S. 2, Y. 2014, s. 276- 312. 

BJARNASON, Thoroddur/ Arnarsson, Arsaell M., “Joint Physical Custody 

and Communication with Parents: A Cross-National Study of Children 

in 36 Western Countries”, Journal of Comparative Family Studies, Vol. 

42, No. 6 (2011), s. 871-890. 

BLASİO, Guido de/ Vuri, Daniela, “Joint Custody in the Italian Courts”, 

June 2013. (http://ftp.iza.org/dp7472.pdf, E.T. 18.10.2018). 

BOZİN, Danielle, “Equal Shared Parental Responsibility and Shared Care 

Post-Return to Australia under the Hague Child Abduction 

Convention”, UNSW L.J., Volume 37(2), s. 603-632. 

Kaynakça 277 

BÖLÜKBAŞI, Özge, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kadının ve Aile Bireylerinin Korunması, Ankara 2015. 

BÖLÜKBAŞI, Özge, “Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararların 

Tenfizi: Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”, EÜHFD, C. XV, S. 3–4, Y. 2011, s. 267- 287. 

BRATT, Carolyn S., “Joint Custody”, Kentucky L. J., Vol. 67/ 1978-79, s. 

271-308. 

BRİNİG, Margaret F., “Result Inequality in Family Law”, Akron L. Rev., 

Vol. 49/471, Y. 2016, s. 471-504. 

DE BRUİJN MSC, Simon/ POORTMAN, Anne-Rigt/ VAN DER LİPPE, 

Tanja, “Formerly cohabiting parents and parenting plans: Who makes 

the effort?” Family & Law, June 2016 (http://www.familyandlaw.eu, 

E.T. 03.12.2019). 

BUCHER, Andreas, “Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et 

international / III.-Bibliographie”, Symposium zum Familienrecht, La 

famille dans les relations transfrontalières Actualités en droit suisse et 

dans les rapports internationaux, 7e symposium en droit de la famille, 

2013, s. 30-68. (Kısaltma: Bucher, Autorite Parentale). 

BUCHER, Andreas, “Elterliche Sorge im schweizerischen und internationalen 

Kontext”, Familien in Zeiten grenzüberschreitender Beziehungen 

Familien- und migrationsrechtliche Aspekte 7. Symposium zum 

Familienrecht 2013 Universität Freiburg, Zürich · Basel · Genf 2013, s. 

1- 84. (Kısaltma: Bucher, Elterliche Sorge). 

BUTRUİLLE-CARDEW, Charlotte, “Family Law in France”, CBBC 

Avocats (https://uk. practicallaw.thomsonreuters.com, E.T.10.10.2018); 

BÜCHLER, Andrea/CANTİENİ, Linus/SİMONİ, Heidi, “Die Regelung der 

elterlichen Sorge nach Scheidung de lege ferenda–Ein Vorschlag”, 

FamPra.ch 2/2007 vom 07.05.2007, s. 207-228. 

BÜCHLER, Andrea/ CLAUSEN, Sandro, Die Ehescheidung und die 

Ehetrennung/ Die Scheidungsfolgen/ Art. 298, FamKomm 3. Auflage, 

Y. 2017, s. 403- 444. (Kısaltma: Büchler/Clausen, Art. 298). 

BÜCHLER, Andrea/ CLAUSEN, Sandro, “Die elterliche Sorge – 

Entwicklungen in Lehre und Rechtsprechung”. FamPra, Heft. 1:1-35; 

2018. (Kısaltma: Büchler/Clausen, Die elterliche Sorge). 

278 Kaynakça

BÜCHLER, Andrea/ MARANTA, Luca, “Das neue Recht der elterlichen

Sorge Unter besonderer Berücksichtigung der Aufgaben der Kindesund Erwachsenenschutzbehörden”, in: Jusletter 11 August 2014. 

CANTİENİ, Linus/ YVO Biderbost, Reform der elterlichen Sorge aus Sicht 

der Kindesund Erwachsenenschutzbehörde (KESB) – Erste Erfahrungen 

und Klippen”, FamPra.ch 2015, s. 771-796. 

CİN, Halil/ AKYILMAZ, Gül, Türk Hukuk Tarihi, B. 11, Konya 2019. 

ÇAĞLAR, Şule, Yabancı Mahkeme Tarafından Verilen Velayet Kararlarının 

Tanınması ve Tenfizi, (Danışmanı: Prof. Dr. Vahit Doğan), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, Devletler Özel 

Hukuku Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2018. 

ÇAKIR, Nagehan, Boşanma Sonrası Ortak Velayet, Ankara 2020. 

ÇEKİN, Mesut Serdar, “Uluslararası Normların Özel Hukuka ve Hukuk 

Metodolojisine Etkisi”, İÜHFM, C. LXXIV, S. 2, Y. 2016, s. 645- 674. 

ÇELEBİCAN, Özcan Karadeniz, Roma Hukuku, B. 15, Ankara 2012. 

ÇELİKEL, Aysel/ ERDEM, Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, B. 15. Ankara 2017. 

ÇELİKEL, Aysel, “Yabancı Mahkemeler Tarafından Verilen Velayete İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi”, MHB, Y. 17- 18, 1997-98, s. 

107- 116. (Kısaltma: A. Çelikel, Tenfiz). 

ÇELİKEL, Serdar, Boşanmanın Çocuklara İlişkin Hukuki Sonuçları, Ankara 

2012. (Kısaltma: S. Çelikel, Boşanma). 

ÇETİNER, Selma Baktır, Velayet Hukuku, B. 1, Ankara 2009. (Kısaltma: 

Çetiner, Velayet). 

ÇETİNER, Selma, “Velayet Müessesinin Tarihi Gelişimi ve Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan-1, DEÜHFD, C. 19, Özel Sayı, Y. 

2017, s. 25- 46. (Kısaltma: Çetiner, Velayetin Hukuki Niteliği). 

DAYINLARLI, Kemal, “Milletlerarası Özel Hukukta Kamu Düzeni”, 

(http://www.dayinlarli.gen.tr/wpcontent/uploads/2018/03/yasarkarayalcin.pdf, E.T. 26.02.2019). 

DELABAYS, Jérôme, “Autorité Parentale, Droit de Visite et Procédures, 

Quelques Jurisprudences Récentes”, Symposium zum Familienrecht,

Droit de la famille et nouvelle procédure 6e Symposium en droit de la 

famille, Y. 2012, s. 175-196. 

Kaynakça 279 

DETHLOFF, Nina, “Changing Family Forms: Challenges for German Law”, 

46 Victoria U. Wellington L. Rev., (2015), s.671-682, (Heınonline E.T. 

25.09.2017). 

DOĞAN, İzzet, Milletlerarası Aile Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku, 

Ankara 2010. (Kısaltma: İ. Doğan, Usul Hukuku). 

DOĞAN, Vahit, Milletlerarası Özel Hukuk, B. 4, Ankara 2017. (Kısaltma: 

V. Doğan, Milletlerarası Özel Hukuk). 

DOLUNAY, Ayhan, Türk Hukukunda ve Kıbrıs Türk Hukukunda Yabancı

Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul 2015. 

DÖNMEZ, Ünsal/BARIN, Taylan, “Boşanma Sonucunda Birlikte Velayetin 

Türk Hukukunda Uygulanabilirliği Sorunu”, TAAD, Y. 9, S. 35, Temmuz 2018, s. 175- 210. 

DURAL, Mustafa/ ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku (Cilt III) Aile Hukuku, B. 13, İstanbul 2018. 

DURMAZ, Melik, 1982 Anyasası’nın 90. Madde Çerçevesinde Uluslararası 

sözleşmeler ve İç Hukuka Etkisi, (Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Faruk Bilir), Yüksek Lisans Tezi,, Selçuk Üniversitesi Soasyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD, Konya 2007. 

DWYER, Susan A. “How to Share Parenting: So that "equal access" means 

"the best of both parents"”, American Bar Association, Family 

Advocate, Vol. 33, No. 1 (Summer 2010), s. 4-8. 

EBELS-DUGGAN, Kyla, “Awardİng Custody: Chİldren's Interests And The 

Fathers' Rİghts Movement”, Public Affairs Quarterly, Vol. 24, No. 4 

(October 2010), s. 257-278. 

EKİNCİ, Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul 2008. 

EKŞİ, Nuray, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul 2013. ERDEM, Mehmet, Aile Hukuku, Ankara 2018. 

ERLÜLE, Fulya, İsviçre Medeni Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Işığında 

Boşanmada Birlikte Velayet, Ankara 2019. 

ESCOBEDO, Anna/ FLAQUER, Lluís/ NAVARRO-VARAS, Lara, “The 

Socıal Polıtıcs of Fatherhood ın Spaın and France: A Comparatıve 

Analysıs of Parental Leave and Shared Resıdence”, Presses 

Universitaires de France «Ethnologie française» 2012/1, Vol. 42, s. 

117-126. 

280 Kaynakça

FERRAND, Frédérique, “Parental Responsibilities–France (Natıonal Report: 

France”, s. 1-39, (http://ceflonline.net/wp-content/uploads/FranceParental-Respons ibilities .pdf, E.T. 10.10.2018). 

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmettin, Aile Hukuku, B. 2, İstanbul 1979. 

FUHRMANN, Gerı S. W./ ZIBBELL, Robert A., Evaluatıon For Chİld 

Custody, United States of America 2012. 

FULCHIRON, Hugues, “Custody and Separated Families: The Example of 

French Law”, Family Law Quarterly, Vol. 39, No. 2, Symposium on

Comparative Custody Law (Summer 2005), s. 301-313. 

GASSNER, Sybille/ MAJİD, Nadja, Neuere Rechtsprechung und Literatur 

zum Ehe- und Kindesrecht/ IV. Kindesrecht/ A.-F., Symposium zum

Familienrecht, Familienvermögensrecht: berufliche Vorsorge -

Güterrecht- Unterhalt 8. Symposium zum Familienrecht 2015 

Universität Freiburg, 2016, s. 255-317. 

GELGEL, Günseli Öztekin, “Türk Devletler Özel Hukukunda Velayet ve 

Vesayet Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Bazı Problemler”, 

MHB, Cilt: 35, Sayı: 2, s. 107-138. 

GENÇCAN, Ömer Uğur, Velayet Hukuku, Ankara 2015. 

GÖKÇENAY, Berivan, “Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi Mümkün Mahkeme Kararları”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel 

Hukuk ABD, Hukuk Bilim Dalı Doktora Tezi (Danışmanı: Doç. Dr. Sibel Özel), İstanbul 2009. 

GÖKYAYLA, Cemile Demir, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve 

Tenfizinde Kamu Düzeni, Ankara 2001. 

GÖKYAYLA, Cemile Demir/ AKINCI, Ziya, Milletlerarası Aile Hukuku, 

İstanbul 2010. 

GLOOR, Urs/LUKAS, Barbara Umbricht, “Kindes- und 

Erwachsenenschutzrecht Expertenwissen für die Praxis”, FHB – 

Fachhandbuch, s. 481-510. 

GRASSİNGER, Gülçin Elçin, “Çocuğun Menfaati Gereği Görüşünün Alınması Gereken Durumlar”, Prof.Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 

2010, s. 823- 846. 

GRAYCAR, Reg, “Family Law Reform in Australia, or Frozen Chooks

Revisited Again”, Theoretical Inquiries in Law, Vol. 13:24, 2012, s. 

241- 269. 

Kaynakça 281 

GÜLGÖSTEREN, Zeynep Ayza, “Boşanma Sonucunda Ortak (Birlikte) 

Velayet”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 

Ekim 2017, s.157- 180. 

GÜRİZ, Adnan, Hukuk Başlangıcı, B. 14, Ankara 2012. 

GÜVEN, Aydın, “Türk Hukukunda Ortak (Birlikte) Velayet”, İstanbul Barosu Dergisi, C.91, S. 3, Y. 2017, s. 119-131. (Kısaltma: A. Güven, Ortak 

Velayet) 

GÜVEN, Kudret, “Türk Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi Halinde ve Evlilik 

Dışı ilişkide Velayet Hakkının Geldiği Son Nokta: Ortak Velayet”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1, Ocak 2018, s. 11-64. 

HANKE, Andreas T., “Custody and Visitation Rights in Germany after the 

Decisions of the European Court on Human Rights”, 45 Fam. L.Q. 353 

(2011), s. 353- 360. 

HARRİS, Peter G./ GEORGE, Robert H., “Parental Responsibility and Shared 

Residence Orders: Parliamentary Intentions and Judicial Interpretations”, 

Child and Family Law Quarterly Vol 22, No 2, 2010, s. 151- 171.

HATEMİ, Hüseyin / OĞUZTÜRK, Burcu Kalkan, Aile Hukuku, B. 5, İstanbul 2016. 

HAUSCHİLD, Luise, “Reforming the Law on Parental Responsibility, 2014 

Int'l Surv”. Fam. L. (2014), s. 147-152. 

HAUSHEER, Heınz/ GEISER, Thomas/ AEBI-MÜLLER, Regına E., “Das 

Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches: Eheschliessung, 

Scheidung, allgemeine Wirkungen der Ehe, Güterrecht, Kindesrecht, 

Vormundschaftsrecht”, Erwachsenenschutzrecht, eingetragene 

Partnerschaft, 2010. 

HERRİNG, Jonathan, Family Law, B. 7, Harlow, Unıted Kingdom 2015. 

HOFFMANN, Manfred/ THOMANN, Kathrin, “Belassung der gemeinsamen

elterlichen Sorge nach der Scheidung als Regelfall Zusprechung der 

alleinigen elterlichen Sorge an einen Elternteil als Ausnahme: Eın 

Plädoyer Für Den Grundsatz Der Beıbehaltung Der Gemeın-Samen 

Elterlıchen VerantwortungBeıScheıdung”, (http://thomannlaw.ch/ 

AbschlussarbeitMediatio n.pdf, E.T. 27.12.2017). 

HURST-JACOB, Monika, “Gemeinsame Kinder – gemeinsame Sorge? Das

gemeinsame Sorgerecht nicht miteinander verheirateter Eltern, 

Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen” 

www.elf-koeln.de, E.T. 26.12.2017. 

282 Kaynakça

HURWİTZ, Vanessa A. K., “Bird’s Nest Parenting: Parents’ Perceptions of 

Their Nesting Process”; Graduate School of Psychology Fuller 

Theological Seminary, February 2016, (https://digitalcommons.fuller. 

edu/phd-cilinical-psychology/66/E.T. 26.12.2017) 

HUYSAL, Burak, “Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında Yabancı Boşanma Kararlarının Doğrudan Tescili”, MHB, C.37, S.2, Y. 2017, s. 473–

507. (Kısaltma: Huysal, Boşanma Kararlarının Doğrudan Tescili).

HUYSAL, Burak, Devletler Özel Hukukunda Velayet, İstanbul 2005. (Kısaltma: Huysal, Velayet). 

ISELİ, Louis, “Aus der Rechtsprechung des Kantonsgerichts des Kantons 

Luzern, 3H 14 12, 1B 14 53, 3H 15 45, 1B 15 28”, Zeitschrift des 

bernischen Juristenvereins 152/2016 S. 575, s. 575-590. 

İCAN, Yeşim Öztürkmen, Hakimin Takdir Yetkisinin Velayete İlişkin Yargıtay Karar Örnekleri Üzerinde Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku ABD, Yüksek

Lisans Tezi, (Danışmanı: Prof. Dr. Erkan Perşembe), Samsun 2015. 

İNCE, Nurten, “Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Evlilik Birliğinin Boşanma İle Sona Ermesi Durumunda Birlikte Velayet”, TAAD, Y. 

9, S. 34, Nisan 2018, s. 189- 229. 

JAMESON, Barbara J., “Child Custody and Access: The Views and 

Practices of Psychologists and Lawyers” Supervisor: Dr. Marion F. 

Ehrenberg; University of Victoria 2001. 

JURCZYK, Karin/ WALPER, Sabine, Gemeinsames Sorgerecht Nicht 

Miteinander Verheirateter Eltern, Vorgezogener Endbericht für das 

Projekt, München, 30.11.2010. 

KAHRAMAN, Süheyla, Türk Milletlerarası Aile Hukukunda Ortak Velayet, 

B. 1, İstanbul 2019. 

KAZMACI, Özge Uzun, “Evlilik Dışında Velayetin Birlikte Kullanılması”, 

Prof. Dr. Mustafa Dural Anısına Özel Sayı- III, KHÜHFD, C.6, S. 1 

Haziran 2018, s. 171- 186. 

KARABACAK, Ayşegül, Eşlerin Çocuk Üzerindeki Velayet Hakkı, (Danışmanı: Prof. Dr. O. Gökhan Antalya), Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Hukuk ABD, Özel Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006. 

KARACA, Hilal, Velayetin Kapsamı ve Hükümleri, Ankara 2015. 

Kaynakça 283 

KARAGÜLMEZ, Ali / URAL, Sami Sezai, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, 

Görev ve Yargılama Usulleri, B. 2, Ankara 2003. 

KARAKOÇ, İrem, “Bir İslâm Hukuku Müessesesi Olan Hidâne Hakkının ve 

Osmanlı Aile Hukuku’nda Uygulanışının İzmir Şer’iyye Sicillerinde 

Yer Alan Bir Karar Örneği Üzerinden İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, S. 3, s. 151-206. 

KAYA, Asım, “Amaçsal Yorum”, Ankara Barosu Dergisi, S. 4, Y. 2014, s. 

365-383. KAYAK, Sevgi, “Roma Hukukunda Aile Kurumu”, Hacettepe 

HFD, C. 8, S. 2, s. 249-302. 

KILIÇOĞLU, Ahmet, Aile Hukuku, B.3, Ankara 2017. 

KIRCA, Çiğdem, “Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması 

Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama (Teleologische Reduktion)”, 

AÜHFD, C. 50, S.1, Y.2001, s. 91- 119. 

KİREMİTÇİ, Müge, Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet ve Toplumsal Bakış Açısı, İstanbul 2015. 

KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz, Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın 

Aşılması, Ankara 2004. 

KÖLE, Mehmet, “Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde 

Usul”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, 42 S. 34, 

Y.2016, s. 39- 98. 

KÖSE, Elif Naz, Velayet Hakkına, Birlikte Velayet Kavramına, Velayet 

Davalarında Çocuğun Dinlenilmesine Kısa Bir Bakış, İstanbul Barosu 

Dergisi, C. 91, S. 6, Y. 2017, s. 140-157. 

KÖSEOĞLU, Bilal/ KOCAAĞA, Köksal, Aile Hukuku ve Uygulaması, 

Bursa 2011. 

KRİEGLER, Alfred, Family Law in Austria: Overview, (https://uk.practicallaw. 

thomsonreuters.com/Document, E.T. 07.11.2019). 

KRUK, Edward, “Arguments for an Equal Parental Responsibility 

Presumption in Contested Child Custody”, The American Journal of 

Family Therapy 40:1, s. 33- 55, (https://doi.org/10.1080/01926187. 

2011.575344, E.T. 04.10.2018.(Kısaltma: Kruk, Chıld Custody). 

KRUK, Edward, “Shared Parental Responsibility”, Journal of Divorce & 

Remarriage, Vol. 43:3-4, s. 119-140. (Kısaltma: Kruk, Responsibility). 

KURT, Leyla Müjde, “Boşanma Durumunda Birlikte (Ortak) Velayet”, İnönü Üniversitesi HFD, C. 9, S. 2, Y. 2018, s. 157- 186. 

284 Kaynakça

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/ YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku 

Ders Kitabı, B. 22, Ankara 2011. 

LAVADERA, Anna Lubrano/CARAVELLİ, Liliana/TOGLİATTİ, Marisa 

Malagoli, “Joint Custody and Shared Parenting: Analysis of practices in 

the Civil Court of Rome”, s. 93-110, (http://ijfs.padovauniversitypress. 

it/system/files/papers/16_ 1_06.pdf, E.T. 10.10.2018). 

LOWE, N. V., “The Allocation of Parental Rights and Responsibilities - The 

Position in England and Wales”, Family Law Quarterly, Vol. 39, 

Number 2, Summer 2005, s. 267- 299. 

MALKOÇ, Ebru Şensöz, Aile Hukukuna İlişkin Yabancı Kararların Tanınması, İstanbul 2017. 

MARTİN, Widrig, “Elterliche Sorge- Ein Grundrecht? Das 

Diskriminierungsverbot, der Anspruch auf Achtung des Familienlebens 

und die Revision MLaw”; Erschienen in: Jusletter 23. Juli 2012, s. 1-12. 

MASON, Marry Ann, “Roller Coaster of Child Custody Law”, Journal of the 

American Academy of Matrimonial Lawyers, Vol. 24, 2012, s. 451-466. 

MEİER, Philippe/ HÄBERLİ, Thomas, “Übersicht zur Rechtsprechung im 

Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Juli bis Oktober 2015)”, Zeitschrift 

für Kindes- und Erwachsenenschutz, Konferenz für Kindes- und 

Erwachsenenschutz KOKES, Marco Zingaro, Estelle de Luze, s. 447- 480. 

MEİER, Philippe, “L’autorite parentale conjointe- L’arrêt de la CourEDH 

Zaunegger c. Allemagne- quels effets sur le droit suisse?”, Konferenz 

für Kindes- und Erwachsenenschutz KOKES, Marco Zingaro, Estelle de 

Luze, ISSN. 1664- 2007. 

MİLLER, Davıd J., “Joint Custody”, Family Law Quarterly, Vol. XIII, 

Number 3, Fall 1979. 

MORGENBESSER, Met/ NEHLS, Nadine, Joint Custody, B. 2, United 

States of America, Chicago 1981. 

MURPHREE, S. Elaine, “Divorce: The Joint Custody Alternative”, 

Oklahoma Law Revıew, Vol. 34, s. 119- 127. 

MURRAY, Lawrence O., “Patria Potestas”, The Unıversity Law Review, 

Vol. 3/9, Y.1897, s. 307-312. 

MUTLU, Işılar Umut, Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve 

Tenfizinde Kamu Düzeninin Etkisi, (Danışmanı: Prof. Dr. M. Turgut 

Turhan), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk 

ABD, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2003. 

Kaynakça 285 

MUTTER, Yolanda/ GLOOR, Urs, “Neues Kindesunterhaltsrecht”, Fachtagung 

vom 7./8. September 2016 in Freiburg, Die Praxis im Spannungsfeld 

zwischen Schutz und Selbstbestimmung “https://www.kokes.ch/ 

application/files/1614/7367/8112/WS7.pdf, E.T. 07.09.2018. 

NİKOLİNA, Natalie, Divided Parents, Shared Children, United Kingdom 

2015. (Kısaltma: Nikolina, Shared Children). 

NİKOLİNA, Natalie, “The Influence of Internationel Law on the Issue of CoParenting-Emerging Trends in International and European Instruments”, 

8 Utrecht L. Rev. (2012), s. 122-144, (www.heinonline.org, E.T.

24.12.2017). (Kısaltma: Nikolina, European Instruments). 

OĞUZMAN, Kemal/ SELİÇİ, Özer/ ÖZDEMİR, Saibe Oktay, Kişiler Hukuku, B. 15, İstanbul 2015. 

ÖNAL, Ali, Tanıma ve Tenfiz Kararlarının Hukuki Niteliği, MHB, C. 37, S. 

2, s. 576– 610. 

ÖZDAMAR, Demet, CEDAW Sözleşmesi, Ankara 2009. 

ÖZDEMİR, Hayrunnisa/ RUHİ, Ahmet Cemal, Çocuk Hukuku Ders Kitabı, 

İstanbul 2017. 

ÖZMEN, İsmail, Velayet Hukuku Davaları, Çocuk Hakları, Aile ve Çocuk 

Mahkemeleri, B. 3, Ankara 2013. 

ÖZTAN, Bilge, “Türk Hukukunda Boşanmada Birlikte Velayet Sorunu”, 

Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s. 251- 260. (Kısaltma: Öztan, Birlikte Velayet). 

ÖZTAN, Bilge, Aile Hukuku, B. 6, Ankara 2015. (Kısaltma: Öztan, Aile 

Hukuku). 

PARKİNSON, Patrick/ SMYTH, Bruce, “Satisfaction and Dissatisfaction 

with Father- Child Contact Arrangements in Australia”, Child and 

Family Law Quarterly, Vol 16, No 3, 2004, s. 289-304. 

PARR, Katharina, Das Kindeswohl in 100 Jahren BGB, (Erstgutachter: Frau 

Prof. Dr. Scherer Zweitgutachter: Herr Prof. Dr. Weitzel), Doctor iuris 

der Juristischen Fakultät der Bayerischen Julius – Maximilians – 

Universität Würzburg, 2005. 

PATTİ, Salvatore/ CARLEO, Liliana Rossi/ BELLİSARİO, Elena, “Parental 

Responsibilities – Italy (Natıonal Report: İtaly)”, s. 1-38, 

(http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Italy-ParentalResponsibilities.pdf, E.T. 10.10.2018). 

286 Kaynakça

POLAT, Oğuz/ GÜLDOĞAN, Evin, “Uzman Görüşünün Boşanma Davalarında Velâyetin Saptanmasındaki Önemi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.118, Y. 2015, s.243-254. 

PARTALCI, Rümeysa, Yabancı Devletlerden Alınan Velayet Kararlarının 

Tenfizi”, (Danışmanı: Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul 2014. 

PARKİNSON, Lisa, Aile Arabuluculuğu, 2017, (Sorumlu Editör Av. Arabulucu 

Yonca Fatma Yücel, http://www.adb.adalet.gov.tr/ailearabuluculuk.pdf, 

E.T. 16.01.2020). 

RAHAT, Esra, İslam Hukukunda Annenin Velayeti, (Danışmanı: Mustafa 

Uzunpostalcı), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı Yüksek Lisans 

Tezi,, Konya 2004. 

RECHTSANWÄLTE, Fischer, Aus Dem Themengebiet: Scheidungsrecht 

Merkblatt Einführung Der Gemeinsamen Elter-Lıchen Sorge Als 

Regel-Fall (AB 1. Julı 2014), (www.fischer-rechtsanwaelte.ch, E.T. 

26.12.2017). 

REİSER, Anne, “Autorité parentale, garde, relations personnelles, comment 

obtenir l’exécution des jugements, de lege lata ?/ I.-II.”, Symposium 

zum Familienrecht Droit de la famille et nouvelle procédure 6e,

Symposium en droit de la famille, 2012, s. 197-219. 

ROHDE, Alexandra, The Impact of Joint Child Custody Policies on

Children’s Long- Term Outcomes, (Faculty Thesis Advisors: Professor 

Prakarsh Singh and Professor Caroline Theoharides), Department of 

Economics at Amherst College, April 20, 2016. 

ROTH, Marianne, Natıonal Report: Austria (Parental ResponsibilitiesAustrıa), University of Salzburg, (http://ceflonline.net/wp-content/ 

uploads/Austria- Parental-Responsibilities.pdf, E.T. 07.11.2019). 

RUHİ, Ahmet Cemal / RUHİ, Canan, Velayet Hukuku, Ankara 2017. 

RUHİ, Ahmet Cemal/ KAPLAN, Yavuz, “Yabancı Mahkeme ve Hakem 

Kararlarının Tenfizi Açısından Kamu Düzeni, MHB, Y. 22-2002, s.

643- 663 

RUHİ, Ahmet Cemal, Boşanma ile İlgili Yabancı Mahkeme Kararlarının 

Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2003. (Kısaltma: Ruhi, Tanıma ve Tenfiz). 

Kaynakça 287 

RUHİ, Ahmet Cemal, “Yabancı Ülke Mahkemelerinden Alınan Velayet

Konusundaki İlamların Türkiye’de Tenfizi”, AÜEHFD, C. VII, S. 3-4, 

Aralık 2003. (Kısaltma: Ruhi, Tenfiz). 

RUHİ, Ahmet Cemal, Birlikte Velayet Kurumu ve Birlikte Velayete İlişkin 

Yabancı Mahkeme İlamlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul 2019. 

(Kısaltma: Ruhi, Birlikte Velayet). 

RUSSO, Andrea/ PİROLA, Benedetta Rossi/ Zei, Pennuto, “Family law in Italy” 

(https://content.next.westlaw.com/Document/I3cbe5da7e60511e398db8

b09b4f043e0/View/FullText.html?contextData=(sc.Default)&transition

Type=Default,E.T. 18.10.2018). 

SARI, Suat, “Evlilik Birliğinde Ana ve Babanın Velayeti Birlikte Kullanması, LHD, C.5, S. 49, Y.2007, s. 83-94. 

SAYMAN, Yücel, “Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması Ve 

Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisi Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi Hakkında Rapor”, MHB, Y. 16, S. 1-2, 1996, s. 129- 137. 

SCBWENZER, Ingeborg/ KELLER, Tomie, “New Rules on Parental 

Responsibility in Switzerland (New Rules)”, The International Survey 

of Family Law, Y. 2014, s. 457-470. 

SCHLÄPPİ, Sarah, “Gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall”, 

(https://bracherpartner.ch/fileadmin/user_upload/bracherpartner/ 

publikationen/Gemeinsame_elterliche_Sorge_als_Regelfall.pdf, E.T. 

26.12.2017). 

SCHWENZER, Ingeborg/ KELLER, Tomie, “The Changing Concept of 

'family' and Challenges for Family Law in Switzerland”, European 

Family Law Volume ll The Changing Concept of 'Family' and 

Challenges for Domestic Family Law Editedby Jens M. Scherpe 

University Senior Lecturer, University of Cambridge, and Fellow of 

Gonville and Caius College, Cambridge, UK, s. 309- 333. 

SEÇER, Öz, “Anlaşmalı Boşanmada Eşlerin Yaptıkları Anlaşma”, İnönü 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S. 2, Y. 2016, s. 259-286. 

SENN, Eva, “Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der 

elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts”, FamPra.ch 2017 S. 

971, s. 971-998. 

SERDAR, İlknur, “Birlikte Velayet”, DEÜHFD, C. 10, S. 1, 2008, s. 155-197. 

SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk, B.5, İstanbul 2014. (Kısaltma: Serozan, 

Medeni Hukuk). 

288 Kaynakça

SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, İkinci Basıdan Tıpkı Bası, İstanbul 2017. 

(Kısaltma: Serozan, Çocuk Hukuku). 

SHAMBİCCO, Noam, Die Neuregelung Der Elterlichen Sorge (https:// 

www.studer- law.com/files/studer-law/publikationen/moegazette/dieeuregelung-der- elterlichen-sorge.pdf, E.T. 26.12.2017). 

SOLAK, Özlem Ezgi, Boşanmanın Çocuklar Yönünden Sonuçları, (Danışmanı: Yrd. Doç Dr. Abdulkerim Yıldırım), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2014. 

STAUDİNGERS, J. Von, “Kommentar zum B_rgerlichen Gesetzbuch mit

Einf_hrungsgesetz und Nebengesetzen Eckpfeiler des Zivilrechts” (Dr. 

Reinhard Voppel Rechtsanwalt in Köln), Berlin 2008. 

STEWART, James/ FLOYD, Edward/ DZİOBON, Rebecca, “Penningtons 

Manches LLP”, Family Law in the UK (England and Wales), 

(https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/Document/I6ea765c67bb8

11e498db8b09b4f043e0/View/FullText.html?transitionType=Category

PageItem&contextData=%28sc.Default%29&navId=92E2FF68DA548

FD4B1C55375E44909 F9&comp=pluk, E.T. 25.09.2018). 

SUSSMAN, Diane, The International Comparative Legal Guide to Family 

Law 2019, France 2018, B. 2, (https://iclg.com/practice-areas/familylaws-and- regulations/france#chapter content6). 

SÜZEN, Begüm, “Yabancı Mahkemeler tarafından Verilen Birlikte Velayet 

Kararlarının Tenfizi”, Bahçeşehir Üniversitesi HFD, Y. 2015, C. 10, S. 

133- 134,s. 27- 49. 

ŞAD, Nihad/ Akdağ, Mustafa, “Evde Eğitim”, Milli Eğitim Dergisi, S. 188, 

Güz 2010s. 19-31. 

ŞAFAK, Ali, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, B.4, İstanbul 1992. 

ŞANLI, Cemal, “Türk Hukukunda Çocukların Velayetine ve Korunmasına 

İlişkinYabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi”, MHB, Y. 

16, S. 1-2, 1996, s. 71- 82.ŞENER, Esat, Hukuk Sözlüğü, Ankara 2001. 

ŞENER, Mehmet, “İslam Hukukunda Velayet”, Dokuz Eylül Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 1985. 

ŞİMŞEK, Canan, Türk Hukuku ve Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde 

Boşanmanın Çocuklar Yönünden Hukuki Sonuçları, (Danışmanı: Prof. 

Dr. Demet Özdamar), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, Özel Hukuk Programı,, İzmir 2012. 

Kaynakça 289 

ŞİT, Banu, “Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinde Kesinleşme Şartı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, Y. 

2011, S. 1, s. 61- 74. 

TAHİROĞLU, Bülent/ ERDOĞMUŞ, Belgin, Roma Hukuku Dersleri, B. 6, 

İstanbul 2010. 

TANRIBİLİR, Feriha Bilge, “Velayete İlişkin Kararların Tanınması ve 

Tenfisi ile Velayetin İadesine Dair 20 Mayıs 1980 Tarihli Avrupa Sözleşmesi”, MHB, Y. 16, S. 1-2, 1996, s. 83- 92. 

TARMAN, Zeynep Derya, “Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlara İlışkin Bazı Tespitler”, MHB, 

C. 37, S. 2, s. 798–820. 

TAŞKIN, Özder Özer, Velayette Çocuğun Üstün Yararı, (Danışmanı: Doç. 

Dr. Nuri Erisgin), Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk ABD, Yüksek Lisans Tezi, Agustos 2006. 

TAUSSİG, John G. Jr./ CARPENTER, John T., “Joint Custody”, North 

Dakota L. Rev., Vol. 56, Y. 1980, s. 223- 238. 

TEZGEL, Mehmet, Türk Hukukunda Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2012. 

TİRYAKİOĞLU, Bilgin, Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması ve 

Tenfizi, Ankara 1996. 

TOPAL, Şevket, “Korumaya Muhtaç Çocukların Bakımı ve Gözetimi Açısından İslâm Hukûkunda Velâyet ve Vesâyet Yetkisi”, Dinbilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi, VI (2006), S. 3, s. 249-273. 

TORUN, Fuat, “Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 2011, 3 (3), s. 

466- 482 

TULLİO, Giandomenico De, “What are my parental rights in Italy?”, 

(http://italiansolicitor.co.uk/parental-rights-italy/, E.T. 10.10.2018). 

TÜTÜNCÜBAŞI, Uğur, “Yabancı Kararların Türk Hukukunda Tanınması

Konusunda 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Düzenlenen 

Yenilikler”, DEÜHD, C. 19, S. 2, Y. 017, s. 103-127. 

UÇAR, Ayhan, “4721 Sayılı Kanun ile Evliliğin Genel Hükümleri Alanında 

Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine Düşünceler”, Atatürk Üniversitesi Erzincan HFD, C.VI, S.1-4, 2002. 

290 Kaynakça

ULUOCAK, Nihal, “Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Tedbirleri Hakkında Yetkiye, Uygulanan Kanuna, Tanıma ve Tenfize ve İşbirliğine Dair Sözleşme Tasarısının Değerlendirilmesi”, MHB, Y. 16, S. 

1-2, 1996 (Tasarı), s. 119-127. 

ULUSU KARATAŞ, Ayşe Elif, “Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, 

Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair 1996 Tarihli Lahey Sözleşmesi ve 

Türk Milletlerarası Özel Hukukuna Etkisi”, MHB, C. 37, S. 2, s. 911–

1003. 

USTA, Sevgi, Velayet Hukuku, İstanbul 2016. 

UZUN, Tuba Birinci, “Türk Medenî Kanunu’na Göre Velâyetin Kullanılması ve Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı İlkesi Doğrultusunda Boşanmada 

ve Evlilik Dışı İlişkide Birlikte Velâyet Modeli”, Hacettepe HFD, C. 6, 

S. 1, Y. 2016, 135– 166. 

ÜÇOK, Coşkun/ MUMCU, Ahmet/ BOZKURT, Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, B. 21, Ankara 2019. 

ÜLKÜ, Hande Atmaca, “Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma Protokolü”, 

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 

(Danışmanı: Doç. Dr. Melek Bilgin Yüce), İstanbul 2017. 

VALONGO, Alessia, “Children Born Out of Wedlock: The End of an 

Anachronistic Discrimination”, The Italian Law Journal 2015, s. 83- 

105. 

WARSHAK, Richard A., “Parenting by the Clock: The Best-Interest-of-theChild Standard”, Judicial Discretion, and the American Law Institute's 

Approximation Rule, University of Baltimore Law Review Vol. 41,

Issue 1, Fall 2011, s. 83- 164. 

WEİNER, Merle H., “Thinking outside the Custody Box: Moving beyond 

Custody Law to Achieve Shared Parenting and Shared Custody”, 

Unıversıty Of Illınoıs Law Revıew, Vol. 2016/4, s. 1535- 1580. 

WRİGHT, Danaya C., “The Crisis of Child Custody: A History of the Birth 

of Family Law in England”, Columbia Journal of Gender and Law, Vol. 

11/2, Y. 175(2002), s. 175-184. 

YALIN, Şeyda Şanlı, Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, (Danışmanı: 

Doç. Dr. Ebru Ceylan), İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2017. 

Kaynakça 291 

YAMAN, Ahmet, İslam Aile Hukuku, B. 18, İstanbul 2016. 

YAVUZ, Cevdet/ ERLÜLE, Fulya/ TOPUZ, Murat, “Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku, (İsviçre Örneği)”, İstanbul 2017. 

YILDIRIM, Abdulkerim, Türk Aile Hukuku, Ankara 2014. 

YILDIZ, Serkan, “Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve 

Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisi Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi ve Uygulaması”, Uluslararası Hukuk Bülteni, s. 12-13

(http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/makaleler/sayi7makaleler/h_serkanyil

diz.pdf, E.T. 25.12.2018). 

YILMAZ, Canan, “İsviçre Medeni Kanunu’nda 01.01.2017 Tarihli Revizyonla Aile Hukuku Alanında Gerçekleştirilen Temel Değişiklikler

(Alternatif Himaye)” İzmir Medeni Hukuk Günleri- 2, Aile Hukuk 

Sempozyumu (Yayımlayan: İzmir Barosu), 27-28 Nisan 2018, İzmir,

s. 15-18. 

YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlüğü, B.7, Ankara 2002. 

YILMAZ Bilgin, Esra Pınar, Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, Ocak 

2016. YÜCEL, Yeliz, Türk Medeni Hukukunda Boşanma Halinde Velayet, Çocukla Kişisel İlişki Kurulması ve Çocuğun Soyadı, İstanbul 

2018. 

YÜKSEL, Sera Reyhani, Velayet Hakkı ve Anayasal Sınırları, İstanbul 

2020. 

İNTERNET KAYNAKLARI 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tematik Bilgi Notu – Velayet Hakları, 

(http://www.inhak.adalet.gov.tr/inhak_bilgi_bankasi/tematik_bilginotu/

cocukla r/velayet.pdf). 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi, (http://www.kdkcocuk.gov.tr/ 

anasayfa/contents/files/YasalDuzenlemeler/BM_cocuk_Haklari_ 

Bildirisi.pdf 

Botschaft zu einer Anderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(Elterliche Sorge), (16. November 2011). 

Bundesamt für Justiz BJ Direktionsbereich Privatrecht, Fachbereich 

Zivilrecht und Zivilprozessrecht. 

292 Kaynakça

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz 

BJ Direktionsbereich Privatrecht, Fachbereich Zivilrecht und 

Zivilprozessrecht, 11.070 n ZGB. Elterliche Sorge Die Begriffe 

«Obhut», «Betreuung» und «Aufenthaltsort», gemäss Entwurf des 

Bundesrates vom 16. November 2011, https://www.kokes.ch/ 

application/files/3314/6167/5652/Bericht_BJ_Juni_2012.pdf. 

FF 2011 8025, (https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2011/8025.pdf). 

Milli Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi, 

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Şubat 2010-2629). 

Switzerland’s population 2014, (https://www.bfs.admin.ch/bfs/ 

en/home/search.html#outside%20marriage). 

The New York Times, (http://www.nytimes.com/2012/02/18/us/for-womenunder- 30-most-births-occur-outside-marriage.html). 

http://ec.europa.eu. 

http://www.tdk.gov.tr. 

http://www.e-hukukrehberi.com. 

https://www.corpus.com.tr 

https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=193& t=33653, E.T. 

18.04.2018. 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d21/c073/tbmm21

073011ss 0723. pdf, E.T. 10.05.2018). 

https://www.thespruce.com/types-of-child-custody-and-visitation-2997637, 

E.T. 08.12.2017

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.