Bölünmüş Hükümet Olgusu ve Türkiye Örneği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdulkadir SAKA
ISBN: 9786050507010
Stok Durumu: Stokta var
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdulkadir SAKA
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 308

Özet olarak, siyasal iktidarı kullanacak organların farklı siyasi partiler tarafından temsil edilmesi ya da ilgili organların siyasetin tayin edilmesinde farklı tavırları benimsemesi hâli şeklinde tanımlanan ve çalışmanın temelini oluşturan bölünmüş hükûmet olgusu, genel itibarıyla başkanlık sistemlerini ilgilendiren çalışmalarda ve çoğunlukla da Amerikan siyaset bilimcileri tarafından inceleme konusu yapılmıştır. Başkanlığın ve Kongre’nin aynı parti tarafından kontrol edilmemesi ya da Başkan ve Kongre arasındaki anlaşmazlıklar, Amerikan başkanlık tecrübesinin uzun bir süredir normali olarak kabul edilmektedir. Buna mukabil doksanlı yılların başlangıcından itibaren olgunun diğer hükümet sistemleri açısından da söz konusu olup olmadığı benzer şekilde Amerikan siyaset bilimcileri tarafından dillendirilmiştir. Aslında Amerikan siyaset bilimcileri, yönetim sürecindeki aksamanın sebebi olarak görülen bölünmüşlüğün sadece Amerikan başkanlık uygulamasına has bir durum olmadığını, benzer aksamaların parlamenter sistem ve yarı-başkanlık sistemi açısından da var olduğunu ifade etmeye çalışmışlardır. Çalışmanın temel problemini de bu nokta oluşturmaktadır. Başkanlık sisteminde mevcut olan bir olgunun parlamenter sistem ve yarı-başkanlık sistemi açısından var olup olmadığı bu bağlamda değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.

Çalışma konusunun belirlenmesinde önemli hareket noktalarından birisini, 2014 yılında ilk kez halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanının, devamında başbakan ile yaşadığı gerilimler ve bu gerilimli sürecin yönetimi oluşturmaktadır. Teorik olarak yarı-başkanlık sistemi kabul edilen bu dönemde yaşananlar, yürütme organını oluşturan tarafların aynı siyasi çizgiyi paylaşmalarına rağmen ihtilafa düşebilmesi açısından dikkat çekicidir. Bu bağlamda iki siyasi figürün farklı siyasi çizgide olmamalarına rağmen bir bölünmüş hükümet türü olan kohabitasyonu tecrübe etmeleri, başlangıçta çalışma konusunun yarı-başkanlık sistemi eksenli olmasını gerektirmiş ve çalışma büyük oranda bu yönde ilerlemiştir. 

6771 sayılı kanun neticesindeki kapsamlı anayasa değişiklikleri ile kendine özgü bir başkanlık sisteminin kabul edilmesi, çalışmamız açısından bazı değişikliklerin yapılmasını gerektirmiş ve Türk anayasal düzeni açısından bölünmüş hükûmetin görünümü, yeni anayasal esaslar açısından da inceleme konusu yapılmaya çalışılmıştır. 


ÖNSÖZ V

İÇİNDEKİLER VII

KISALTMALAR XIII

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

HÜKÛMET SİSTEMLERİ TEMELİNDE BÖLÜNMÜŞ  HÜKÛMETİN ANLAMI

I. KAVRAM ve TERMİNOLOJİ 7

A. Genel Olarak 7

B. Bölünmüş Hükûmet Olgusu 14

1. Bölünmüş Hükûmet Olgusunun Aritmetik Boyutu 15

2. Bölünmüş Hükûmet Olgusunun Davranışsal Boyutu 19

II. BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET TAHLİLLERİNİN HÜKÛMET SİSTEMLERİNE GÖRE FARKLILAŞMASI 22

A. Bölünmüş Hükûmetin Hareket Noktası Olarak Başkanlık Sistemleri 22

1. Bölünmüş Hükûmet Olgusunun Başkanlık Sistemi ile 

İç İçe Oluşu 23

2. Bölünmüş Hükûmet Olgusunun Farklı Boyutlarıyla 

Tespit Edilebilmesi 25

a. Aritmetik Boyut Açısından 25

b. Davranışsal Boyut Açısından 27

3. Bölünmüşlüğün Amerikan Başkanlık Tecrübesi 

Dışındaki Görünümü 37

a. Brezilya 38

b. Meksika 41

c. Güney Kore 44

B. Bölünmüş Hükûmet Olgusunun Başkanlık Sistemi 

Haricindeki Hükûmet Sistemlerine Teşmil Edilebilirliği 49

1. Bölünmüşlüğün Parlamenter ve Yarı-Başkanlık 

Sistemleri Açısından Tespitinin Başkanlık Sistemine 

Nazaran Zorluğu 50

2. Bölünmüş Hükûmetin Parlamenter ve Yarı-Başkanlık Sistemlerindeki Varlığının Dayanak Noktaları 52

a. Yasama Organının Yapılanması (Çift Meclis 

Sistemi) Bağlamında Bölünmüş Hükûmet 52

b. Farklı Nitelikteki Hükûmet Biçimlerinin Varlığı 

ve Bölünmüş Hükûmet 61

ba. Koalisyon Hükûmetleri ve Bölünmüş Hükûmet 61

bb. Azınlık Hükûmetleri ve Bölünmüş Hükûmet 65

bc. Kohabitasyon Olgusu ve Bölünmüş Hükûmet 68

III. BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMETİN PARLAMENTER VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERİ 71

İKİNCİ BÖLÜM 

YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ EKSENİNDE  

BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET OLGUSU

I. GENEL HATLARIYLA YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ 77

A. Sistemin Tanımlayıcı Unsurları Üzerindeki Farklı Görüşler 77

B. Tanıma Esas Teşkil Eden Unsurların Netleştirilmesi 83

II. YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİNDE BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET 85

A. Bölünmüşlük Olgusu ve Azınlık Hükûmetleri 85

1. Yasama-Yürütme Pozisyonları ve Azınlık Hükûmetleri 85

a. Azınlık Hükûmetlerinin Varlığında Yönetmenin 

Zorluğu 86

b. Bölünmüşlük Olgusunun Azınlık Hükûmetleri 

Açısından Görünümü 89

ba. Weimar Almanyası 89

baa. Weimar Almanyasında Yasama ve 

Yürütmenin Anayasal Konumu 89

bab. Weimar Döneminin Bölünmüş Hükûmet 

ile İlgisi 92

bb. Weimar Döneminde Bölünmüşlüğün Yönetimi 95

2. Değerlendirme-Weimar Dönemindeki Bölünmüş 

Hükûmetin Neticeleri 98

B. Kohabitasyon ve Bölünmüş Hükûmet 101

1. Anayasal Tercihlerin Kohabitasyon ile İlgisi 103

a. Fransa V. Cumhuriyet Anayasası ve Tarihi 

Arka Planı 104

b. Anayasal Düzenin Temel Dinamikleri 106

ba. V. Cumhuriyet Anayasası’nda Temel Siyasal Figürlerin Yetki Dağılımları 107

baa. Devlet Başkanının Anayasal Yetkileri 107

bab. Başbakan ve Hükûmetin Anayasal Yetkileri 110

bb. Anayasa Değişikliği ve Sistemin Dönüşümü - 

Yarı-Başkanlık Sistemi 113

2. Siyasal Tercihler ile Kohabitasyon İlişkisi 117

3. Kohabitasyonun Varlığında Siyasetin Tayini 121

a. Yasama Faaliyetlerine Etki Edebilmeleri Açısından 

Devlet Başkanı ile Başbakanın Konumu 121

aa. Yasama Gündeminin Belirlenmesinde 122

ab. Yasama Tasarruflarının Yürürlüğe Girmesinde 123

b. Kararnamelerin Durumu 127

c. Yetki Çatışması İhtimalinin Gün Yüzüne Çıkması-Kohabitasyon Dönemleri 131

ca. 1986-1988 Kohabitasyon Dönemi 

(Mitterrand-Chirac) 132

cb. 1993-1995 Kohabitasyon Dönemi 

(Mitterrand-Balladur) 136

cc. 1997-2002 Kohabitasyon Dönemi 

(Chirac-Jospin) 139

d. Kohabitasyon Dönemlerinde Temel Siyasal 

Figürlerin Tavırları 142

e. Kohabitasyon Dönemlerinin Siyasal Etkinlik 

Açısından Değerlendirilmesi 145

ea. Kohabitasyon Dönemlerinde İktidar 

Sarkacının Yönü 146

eb. Kohabitasyonun Yasama Süreci 

Üzerindeki Etkisi 148

f. Kohabitasyon Dönemlerinde Siyasal 

Tıkanıklık İhtimali 152

III. DEVLET BAŞKANINA AİT YETKİLERİN SİSTEM 

veya BÖLÜNMÜŞLÜK AÇISINDAN DEĞERİ 154

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK ANAYASAL  

DÜZENİ VE BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET

I. ANAYASAL İŞLEYİŞ AÇISINDAN BÖLÜNMÜŞ 

HÜKÛMETİN YERİ 159

II. PARLAMENTER SİSTEM TECRÜBESİ ve BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET 160

A. Bölünmüşlüğün Yasama Organı Yapılanması ile İlgisi 160

1. Aritmetik Açıdan Bölünmüş Hükûmet ve 

Cumhuriyet Senatosu’nun Yetkileri 161

2. Seçim Dönemleri ve Bölünmüş Hükûmetin 

Gerçekleştiği Zaman Dilimleri 167

3. Davranışsal Açıdan Bölünmüş Hükûmet ve 

Cumhuriyet Senatosu 174

B. Parlamenter Sistemde Farklı Hükûmet Biçimleri ve 

Bölünmüş Hükûmet 175

1. Azınlık Hükûmetleri ve Bölünmüşlük Olgusu 175

2. Koalisyon Hükûmetleri ve Bölünmüşlük Olgusu 182

III. TÜRKİYE’DE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMİ TECRÜBESİ 

ve BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET OLGUSU 187

A. 2007 Anayasa Değişikliğinin Hükûmet Sistemi 

Üzerindeki Etkisi 187

B. Bölünmüşlük Olgusunun Kısa Süreli Yarı-Başkanlık Tecrübesindeki Yeri 192

1. 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Yarı-Başkanlık 

Sistemine Geçiş 192

2. 62. Hükûmet Döneminde Bölünmüş Hükûmet 

Yansımaları 194

3. 7 Haziran 2015 Seçimlerinin Bölünmüş Hükûmet 

ile İlgisi 197

a. Parlamentonun Aritmetik Görünümü 197

b. 7 Haziran 2015 Seçimlerinin Bölünmüşlükle Neticelenmesi-63. Hükûmet 200

4. Aritmetik Anlamda Bölünmüş Hükûmetin 63. 

Hükûmet Açısından Tahlili 201

5. Davranışsal Açıdan Bölünmüşlüğün Kaynakları 202

a. Yarı-Başkanlık Tecrübesinde Temel Siyasal 

Figürlerin Konumu ve Etkileri 203

b. 64. Hükûmette Davranışsal Açıdan Bölünmüşlük Olgusunun Analizi 205

ba. 64. Hükûmet Dönemindeki Gelişmelerin Bölünmüşlükle İlgisi 205

bb. 64. Hükûmette Davranışsal Açıdan 

Bölünmüşlüğün Sonuçları 207

c. Değerlendirme-Türkiye’de Yarı-Başkanlık Sistemi Kapsamında Kohabitasyonun Varlığı 210

IV. TÜRKİYE’DE 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN 

BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET OLGUSU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 212

A. Anayasa Değişikliğinin Hükûmet Sisteminin Niteliği 

Üzerindeki Etkisi 212

B. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde Bölünmüş Hükûmetin 

Kaynakları 215

1. Aritmetik Anlamda Bölünmüşlük Açısından 215

2. Davranışsal Anlamda Bölünmüşlük Açısından 219

C. Bölünmüş Hükûmetin Muhtemel Senaryoları ve Tıkanıklık İhtimalleri 221

1. Kurumsal Yetkiler Bağlamında Bölünmüşlüğün Somutlaşması 222

a. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Bölünmüşlük 222

b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine İlişkin İlk 

Mahkeme Kararları 234

c. Bütçe Yetkisi ve Bölünmüş Hükûmet İlişkisi 236

2. Siyasi Partilerin Bölünmüşlüğün Yönetimine Etkileri 241

D. Siyasal Tıkanıklık İhtimallerini Azaltmaya Yönelik 

Tedbirler 245

1. Seçim Dönemlerine İlişkin Düzenleme 245

2. Yasama ile Yürütmenin Seçimleri Yenileme Yetkisi 252

E. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde 24 Haziran 2018 Seçimlerine Bölünmüşlük Açısından Bir Bakış 254

V. CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BAĞLAMINDA 

BÖLÜNMÜŞ HÜKÛMET 256

SONUÇ 261

KAYNAKÇA 269


ACKERMAN, Bruce; “The New Separation of Powers”, Harvard Law Review, Vol. 113, No. 3, 2000, (pp. 633-729).

AÇIL, Murat; “2017 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, İstanbul Hukuk Mecmuası, Cilt 76, Sayı 2, 2018, (ss. 725-756).

AÇIL, Murat; Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.

AGAMBEN, Giorgio; State of Exception, İngilizce’ye çeviren: Kevin ATTELL, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2005.

AGUILERA, Gabriel; “Party Discipline, Electoral Competititon, and Banking Reforms in Democratic Mexico”, Comparative Politics, Vol 44, No 4, 2012, (pp. 421-438).

AHMAD, Feroz; Modern Türkiye’nin Oluşumu, Türkçesi: Yavuz Alogan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995.

AHMAD, Feroz-AHMAD, Bedia Turgay; Türkiye’de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945- 1971, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976.

AKARTÜRK, Ekrem Ali; “Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna Başkanlık Edebilir mi?”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2016, (ss. 354-376).

AKARTÜRK, Ekrem Ali; “Türk Anayasal Gelişmelerinde Kopma: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi(!)”, içinde Havva KARAGÖZ (ed)-Atagün Mert KEJANLIOĞLU (ed), Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019, (ss. 3-16).

AKBULUT, Olgun; “Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Üzerine Gözlemler”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2014, (ss. 329-342).

AKYILMAZ, Cemre; “2017 Anayasa Değişikliğine Göre Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XXIII, Sayı 1, 2019, (ss. 191-207).

ALDIKAÇTI, Orhan; Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 4. Bası, İstanbul, 1982.

ALESINA, Alberto-ROSENTHAL, Howard; Partisan Politics, Divided Government, and the Economy, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1995.

ALESKEROV, Fuad-ERSEL, Hasan-SABUNCU, Yavuz; Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma, Efil Yayınevi, İkinci Baskı, Ankara, 2010.

ALGAN, Müberra; “İçtüzük Düzenlemesi Niteliğindeki Parlamento Kararlarının Hukuksal Rejimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 63, Sayı 4, 2014, (ss. 687-735).

ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz; “1982 Anayasasında Cumhurbaşkanının Yürütme İçerisindeki Yeri, Seçimi ve Sorumsuzluğu, Yasama Dokunulmazlığı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 94, 2011, (ss. 329-358).

ALKAN, Haluk; “Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kurumsal Özellikleri ve Demokratikleşme Sürecine Olası Etkileri”, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, Sayı 30, 2018, (ss. 139-153).

ALKAN, Haluk; Kurumsalcı Yaklaşım Işığında Yeni Siyasetin Analizi: Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Liberte Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2018.

ALT, James E.-ROSE, Shanna S.; “Context-Conditional Political Budget Cycles” içinde Carles BOIX (ed)-Susan C. STOKES (ed), The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press, New York, 2007, (pp. 845-867).

AMES, Barry- BAKER, Andy- RENNO, Lucio R.; “Split-Ticket Voting as the Rule: Voters and Permanent Divided Government in Brazil”, Electoral Studies, Vol 28, No 1, 2009, (pp. 8-20).

ANAYURT, Ömer; 1958 Fransız Anayasasında Kanun Anlayışı (Kanunun Genelliğinden “Sınırlı-Tahsisli Kanun”a Geçiş), Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara, 2019.

ANAYURT, Ömer; Anayasa Hukuku (Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku), Seçkin Yayıncılık, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara, 2019.

ARDIÇOĞLU, M. Artuk; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 75, Sayı 2017/3, (ss. 19-51).

ARMAOĞLU, Fahir H.; “Fransada V. Cumhuriyetin İlk Seçimleri ve Sonuçları”, içinde Yeni Fransız Anayasası Üzerine Bir Seminer, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No 108- 90, Ankara, 1960, (ss. 39-52).

ARSLAN, Esat;  Türk Parlamento Tarihi, TBMM XVI. Dönem (1977-1980), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 2012.

ARSLAN, Rıza; Demokratik Yönetim Sistemleri, Dora Basım-Yayın, 1. Baskı, Bursa, 2013.

ASLAN, Gündüz Alp; Türk Anayasa Hukukunda Kanunlaştırma Süreci, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020.

ASLAN, Volkan; Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ve Türkiye’de Devlet Başkanının Kararname Yetkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.

ASLAN, Volkan; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Kanunlara Uygunluğunun Denetimi ve çeşitli Hususların Kararname ile Düzenleneceğinin Kanunlarda Belirtilmesi Üzerine”, Anayasa Yargısı, Cilt 36, Sayı 1, 2019, (ss. 139-161).

ATAR, Yavuz; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi”, Anayasa Yargısı, Cilt 36, Sayı 1, 2019, (ss. 241-260).

ATAR, Yavuz; Türk Anayasa Hukuku, Mimoza Yayınları, Güncellenmiş 3. Baskı, Konya, 2005.

ATAR, Yavuz; Türk Anayasa Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 13. Baskı, Ankara, 2019.

AYDOĞDU, Yasin; “Güney Kore’de Uygulanan Hükümet Sistemi Üzerine İncelemeler”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 8, Sayı 31, 2017, (ss. 691-720).

BADIE, Bertrand (ed)-BERG SCHLOSSER, Dirk (ed)-MORLINO, Leonardo (ed); International Encyclopedia of Political Science, SAGE Publications, California-London, 2011.

BAHÇECİ, Barış; Karşılaştırmalı Hukukta ve Türkiye’de Devlet Başkanının Veto Yetkisi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2008.

BAHRO, Horst- BAYERLEIN, Bernhard H.- VESER, Ernst; “Duverger’s Concept: Semi-Presidential Government Revisited”, European Journal of Political Research, 34, 1998, (pp. 201-224).

BALE, Tim; European Politics (A Comparative Introduction), Palgrave Macmillan, Hampshire-New York, 2005.

BARDAKÇI, Mehmet; “2015 Parliamentary Elections in Turkey: Demise and Revival of AKP’s Single-Party Rule”, Turkish Studies, Cilt 17, Sayı 1, 2016, (ss. 4-18).

BARIN, Taylan; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Temsilde Adalet İlkesi ve “Seçim İttifakı” Düzenlemesinin Değerlendirilmesi”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Sayı 1, 2019, (ss. 1-34).

BARIN, Taylan; Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi”, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.

BARIN, Taylan; “AYM’nin İlk CBK Kararlarının Kısa Tahili”, https://blog.lexpera.com.tr/aymnin-ilk-cbk-kararlarinin-kisa-tahlili/, Erişim Tarihi: 06.07.2020.

BARK, Dong-suh; “The Administrative Process in Korea” içinde Soong Hoom KIL(ed)- Chung-in MOON(ed), Understanding Korean Politics (An Introduction), State University of New York Press, Albany, 2001, (pp. 175-200).

BAUMGARTNER, Frank R.-BROUARD, Sylvain-GROSSMAN, Emiliano-LAZARDEUX, Sebastien-MOODY, Jonathan; “Divided Government, Legislative Productivity, and Policy Change in the USA and France”, Governance, Vol. 27, Issue 3, 2014, (pp. 423-447).

BELL, David S.-GAFFNEY, John; “Introduction: The Presidency in the French Fifth Republic”, içinde David S. BELL (ed)-John GAFFNEY (ed), The Presidents of the French Fifth Republic, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York, 2013, (pp. 1-23).

BENLİOĞLU, Emel Baykal; “Fransız Örneği Işığında Kohabitasyon Dönemleri: Cumhurbaşkanı ile Başbakan Çatışması ve Uyumu”, The Global A Journal of Policy and Strategy, Cilt 1, Sayı 1, 2015, (ss. 69-101).

BERGER, Suzanne; “French Politics at a Turning Point?”, French Politics and Society, No. 15, 1986, (pp. 3-9).

BERGMAN, Torbjörn; “Formation Rules and Minority Governments”, European Journal of Political Research, Vol. 23, Issue 1, 1993, (pp. 55-66).

BIANCO, William T.-CANON, David T.; American Politics Today, W. W. Norton&Company Inc., Beşinci Baskı, New York-London, 2017.

BİLİR, Faruk; “Hükümet Sistemleri Tartışmaları Bağlamında Hükümet Sistemimiz ve Partili Cumhurbaşkanı”, Yeni Türkiye, Başkanlık Sistemi Özel Sayısı 51, 2013, (ss. 303-308).

BİRTEK, Fatih; “Parlamenter Sistemde Devlet Başkanlığı ve Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanı’nın Halk Tarafından Seçilmesi”, içinde Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, (ss. 1701-1729).

BLONDEL, Jean; Political Leadership (Towards a General Analysis), Sage Publications, London-California, 1987.

BOIX, Carles (ed)-STOKES, Susan C. (ed); The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press, New York, 2007.

BOSCH, Jeroen Van; “Political Regime Theory: Identifying and Defining Three Archetypes”, The Copernicus Journal of Political Studies, No. 2(4), 2013, (pp. 78-96).

BOYAR, Oya; “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve “Executive Orders”: Karşılaştırmalı Gözlemler”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019, (ss. 15-28).

BOZTEPE, Mehmet; “2017 Yılı Anayasa Değişikliği Sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2018, (ss. 5-30).

BRASS, Clinton T.; “Shutdown of the Federal Government: Causes, Processes, and Effects”, https://fas.org/sgp/crs/misc/RL34680.pdf, Erişim Tarihi: 23.09.2019.

BUCKMAN, Kirk; “Divided Government and Constitutional Reform in France and Germany”, French Politics, 2, 2004, (pp. 25-60).

CAMERON, Charles M.; “Bargaining and the Presidential Power”, içinde Robert Y. SHAPIRO (ed)-Martha Joynt KUMAR (ed)-Lawrence R. JACOBS (ed), Presidential Power (Forging the Presidency for the Twenty-first Century), Columbia University Press, New York, 2000, (pp. 47-77).

CAMERON, Charles M.; Veto Bargaining (Presidents and the Politics of Negative Power), Cambridge University Press, New York, 2000.

CAREY, John M.; “The Impact of Constitutional Choices on the Performance of Presidential Regimes”, Journal of Social Science and Philosophy, Vol. 11, No. 1, 1998, (pp. 100-105).

CHAISTY, Paul-CHEESEMAN, Nic-POWER, Timothy; “Rethinking the -presidentialism debate-: conceptualizing coalitional politics in cross-regional perspective”, Democratization, Vol. 21, No. 1, 2014, (pp. 72-94). 

CHEIBUB, Jose Antonio; “Presidentialism, Electoral Identifiability, and Budget Balances in Democratic Systems”, American Political Science Review, Vol. 100, No. 3, 2006, (pp. 353-368).

CHEIBUB, Jose Antonio-PRZEWORSKI, Adam-SAIEGH, Sebastian M.; “Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism”, British Journal of Political Science, Vol. 34, No. 4, 2004, (pp. 565-587).

CLIFT, Ben; “Dyarchic Presidentialization in a Presidentialized Polity: The French Fifth Republic”, içinde Thomas POGUNTKE (ed)-Paul WEBB (ed), The Presidentialization of Politics (A Comparative Study of Modern Democracies), Oxford University Press, New York, 2005, (pp. 221-245).

COLE, Alistair; French Politics and Society, Pearson Education, İkinci Baskı, Essex, 2005.

COLOMER, Josep M.-NEGRETTO, Gabriel L.; “Can Presidentialism Work Like Parliamentarism”, Government and Opposition, Vol. 40, Issue 1, 2005, (pp. 60-89).

COLTON, Timothy J.-SKACH, Cindy; “A Fresh Look at Semipresidentialism- The Russian Predicament”, Journal of Democracy, Vol. 16, Issue 3, 2005, (pp. 113-126).

CONLEY, Richard S.; “C’est en Forgeant qu’on Devient Forgeron? Assessing Legislative Productivity in Fifth Republic France”, French Politics, 9, 2011, (pp. 158-181).

CONLEY, Richard S.; “Presidential Republics and Divided Government: Lawmaking and Executive Politics in the United States and France”, Political Science Quarterly, Vol. 122, No. 2, 2007, (pp. 257-285).

CONLEY, Richard S.; The Presidency Congress, and Divided Government- A Postwar Assessment-, Texas A&M University Press, College Station, 2003.

COŞKUN, Vahap; “16 Nisan 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 36, 2017, (ss. 3-30).

COX, Gary W.-KERNELL, Samuel; “Governing a Divided Era” içinde Gary W. COX (ed)-Samuel KERNELL (ed), The Politics of Divided Government, Westview Press, Boulder-Oxford, 1991, (pp. 1-10).

CUTLER, Lloyd; “What is Wrong with Divided Government”, Washington University Law Review, Vol. 68, Issue 3, 1990, (pp. 563-566).

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Güncellenmiş 7. Baskı, Ankara, 2019.

ÇATALOLUK, Cuma; “Batı Toplumlarında Toplumsal Yapı Değişimleri ve Bütçe Hakkının Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2008, (ss. 72-94).

CHOI, Jongwon-CHOI, Taehyon; “Changes in the Political, Social and Economic Environment of Public Policy in Souyh Korea After yhe 1980s”, içinde Jongwon CHOI(ed)-Huck Ju KWON(ed)-Min Gyo KOON(ed), The Korean Government and Public Policies in a Dveleopment Nexus (Sustaining Development and Tackling Policy Changes), Springer, Cham, 2017, (pp. 9-29).

DAL, Kemal; Türk Esas Teşkilat Hukuku, Bilim Yayınları, Ankara, 1986.

DALTON, Russell J.-GRAY, Mark; “Expanding the Electoral Marketplace”, içinde Bruce E. CAIN (ed)-Russell J. DALTON (ed)-Susan E. SCARROW (ed), Democracy Transformed? (Expanding Political Opportunities in Advanced Industrial Democracies), Oxford University Press, New York, 2003, (pp. 23-43).

DÂVER, Bülent; “Fransada V. Cumhuriyet Anayasası”, içinde Yeni Fransız Anayasası Üzerine Bir Seminer, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No 108- 90, Ankara, 1960, (ss. 15-38).

DÂVER, Bülent; Siyaset Bilimine Giriş, Doğan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 1969.

DAVIS, Nicholas T.; “The Role of Indifference in Split-Ticket Voting”, Political Behavior, 37, 2014, (pp. 67-86).

DEMİR, Fevzi; “Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı, 2013, (ss. 831-876).

DERELİ, Esen; Karşılaştırmalı Bir Bakışla ABD ve Fransa Siyasal Sistemleri, Der Yayınları, İstanbul, 2001.

DEWHIRST, Robert E.; Encyclopedia of the United States Congress, Facts on File Inc., New York, 2007.

DICKINSON, Matthew J.; “The President and Congress”, içinde Michael NELSON (ed), The Presidency and the Political System, Sage Publications, 11. Baskı, California-London, 2018, (pp. 419-450).

DOĞAN, İlyas; “Türk Tipi Başkanlık Modeli Bağlamında 2017 Anayasa Değişikliğinin İrdelenmesi” içinde Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi) İlyas DOĞAN (ed)-Serdar ÜNVER (ed), Astana Yayınları, Ankara, 2017, (ss. 16-45).

DURAN, Burhanettin; Türk Parlamento Tarihi, TBMM XIX. Dönem (1991-1995), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, Tarihsiz.

DUVERGER, Maurice; “A New Political System Model: Semi-Presidential Government”, European Journal of Political Research, Vol. 8, Issue 2, 1980, (pp. 165-187).

DUVERGER, Maurice; Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, (Paris: Presses Universitaires de France), 11. Baskı, 1970.

DUVERGER, Maurice; La Monarchie Republicaine, (Paris: Robert Laffont), 1974.

DUVERGER, Maurice; Sosyal Bilimlere Giriş, Türkçesi: Ünsal OSKAY, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1973.

DUYGUN, Ahmet Mert; “Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kararlarına Dair İlk Gözlemler”,  https://anayasagundemi.com/2020/05/18/ forum-dr-ahmet-mert-duygun-anayasa-mahkemesinin-cumhurbaskanligi-kararnamesi-kararlarina-dair-ilk-gozlemler/#_ftn3, Erişim Tarihi: 06.07.2020.

EDMONDS POLI, Emily- SHIRK, David A.; Contemporary Mexican Politics, Rowman&Littlefield Publishers, Maryland, 2009.

EDWARDS III, George C.-BARRETT, Andrew-PEAKE, Jeffrey; “The Legislative Impact of Divided Government”, American Journal of Political Science, Vol. 41, No. 2, 1997, (pp. 545-563).

EDWARDS III, George C.-WATTENBERG, Martin P.-LINEBERRY, Robert L.; Government in America (People, Politics, and Policy), Pearson Education Inc, New York, 2014.

EKİNCİ, Ahmet- YILDIRIM, Serkan Nebi; “Brezilya’nın Başkanlık Sistemi Uygulaması”, içinde Dört Kıtada Başkanlık Sistemi (Ülke Örnekleriyle Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları ve Demokrasi), İlyas DOĞAN(ed)- Serdar ÜNVER(ed), Astana Yayınları, Ankara, 2017, (ss. 130-187).

ELGIE, Robert; “Cohabitation: Divided Government French-Style”, içinde Robert ELGIE (ed), Divided Government in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 2001, (pp.106-126).

ELGIE, Robert; “France” içinde Robert ELGIE (ed), Semi-Presidentialism in Europe, Oxford University Press, New York, 1999, (pp. 67-85). 

ELGIE, Robert; “Government Systems, Party Politics, and Institutional Engineering in the Round”, Insight Turkey, Vol. 18, No. 4, 2016, (pp.79-92).

ELGIE, Robert; “La Cohabitation de Longue Durée: Studying the 1997-2002 Experience”, Modern & Contemporary France, Vol. 10, Issue 3, 2002, (pp. 297-311).

ELGIE, Robert; “Semi-Presidentialism in Western Europe”, içinde Robert ELGIE (ed)- Sophia MOESTRUP (ed)-Yu Shan WU (ed), Semi-Presidentialism and Democracy, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York, 2011, (pp. 81-97).

ELGIE, Robert; “Semi-Presidentialism: An Increasingly Common Constitutional Choice” içinde Robert ELGIE (ed)- Sophia MOESTRUP (ed)- Yu Shan WU (ed), Semi-Presidentialism and Democracy, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York, 2011, (pp. 1-20).

ELGIE, Robert; “Semi-Presidentialism: Concepts, Consequences and Contesting Explanations”, Political Studies Review, Vol. 2, 2004, (pp. 314-330).

ELGIE, Robert; “The Perils of Semi-Presidentialism. Are They Exaggerated?”, Democratization, Vol. 15, Issue 1, 2008, (pp. 49-66).

ELGIE, Robert; “The Politics of Semi-Presidentialism” içinde Robert ELGIE (ed), Semi-Presidentialism in Europe, Oxford University Press, New York, 1999,(pp. 1-21).

ELGIE, Robert; “The Prime Minister’s Office in France : A Changing Role in a Semi-presidential System”, Governance, Vol. 5, Issue 1, 1992, (pp. 104-121).

ELGIE, Robert; “Three Waves of Semi-Presidential Studies”, Democratization, Vol. 23, No. 1, 2016, (pp. 49-70).

ELGIE, Robert; “What is Divided Government?”, içinde Robert ELGIE (ed), Divided Government in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 2001, (pp. 1-20).

ELGIE, Robert; Political Leadership in Liberal Democracies, Macmillan Press Ltd., Hampshire-London, 1995.

ELGIE, Robert; Semi-Presidentialism (Sub-Types and Democratic Performance), Oxford University Press, New York, 2011.

ELGIE, Robert; The Role of Prime Minister in France, 1981-91, St. Martin’s Press, Hampshire-London, 1993.

ELGIE, Robert-MACHIN, Howard; “France : The Limits to Prime-ministerial Government in a Semi-presidential System”, West European Politics, Vol. 14, Issue 2, 1991, (pp. 62-78).

ERAT, Veysel; “Türkiye’de Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Hükümet Sistemi Üzerine Etkileri”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 13, Sayı 25, 2015, (ss. 325-355).

ERDİL, Kürşat-KESKİNSOY, Ömer; “Cumhurbaşkanının Görev Süresi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 68, Sayı 2010/1, (ss. 253-258).

ERDOĞAN, Mustafa; Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Liberte Yayınları, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara, 1999.

EREN, Abdurrahman; “Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde Kararnamelere İlişkin İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, Cilt 36, Sayı 1, 2019, (ss. 1-72).

EREN, Abdurrahman; “Cumhurbaşkanı Bakanlar Kuruluna Başkanlık Edebilir mi?”, http://kanuniesasi.com/index.php/kose-yazilari/17-cumhurbaskani-bakanlar-kuruluna-baskanlik-edebilir-mi, Erişim Tarihi:24.08.2019. 

EREN, Emrah Karaca; “Başkanlık Sisteminin Türk Parti Sistemi Açısından Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, 2002, (ss. 135-162).

ERGÜL, Ozan; Yeni Kurumsalcı Yaklaşımla Türk Anayasa Mahkemesi ve Demokrasi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007.

ERIKSON, Robert S.; “Congressional Elections in Presidential Years: Presidential Coattails and Strategic Voting”, Legislative Studies Quarterly, Vol. 41, Issue 3, 2016, (pp. 1-24).

EROĞLU DURKAL, Müzeyyen-KARAHÖYÜK, Mustafa; “Yarı Başkanlık Sistemi ve Rusya Federasyonu Örneği”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XII, Sayı 1, 2017, (ss. 53-90).

EROĞUL, Cem; Anatüzeye Giriş, İmaj Yayınevi, On üçüncü Bası, Ankara, 2013.

EROĞUL, Cem; Türk Anayasa Düzeninde Cumhuriyet Senatosu’nun Yeri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1977.

EROL, Ömer Faruk; “Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Yargısal Denetimi”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019, (ss. 65-87).

ERTAN, Temuçin Faik; Türk Parlamento Tarihi TBMM XX. Dönem (1995-1999), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, Tarihsiz.

ERTAŞ, Türker; Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara, 2018.

ESEN, Selin; “2016 Anayasa Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 74, Sayı 2016/4, (ss. 45-73).

ETE, Hatem; “24 Haziran Seçimleri: Yeni Sistemin Siyaseti ve Sosyoloji”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Sayı 54, 2018, (ss. 293-321).

EYÜPOĞLU, Ercan; “Fransa: Parlamenter Bir VI. Cumhuriyet’e Doğru”, içinde (Yarı) Başkanlık Sistemi ve Türkiye (Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz), derleyen İhsan KAMALAK, Kalkedon Yayıncılık, İkinci Basım, İstanbul, 2014, (ss. 111-221).

FABBRINI, Sergio; “The Semi-Sovereign American Prince: The Dilemma of an Independent President in a Presidential Government”, içinde Thomas POGUNTKE (ed)- Paul WEBB (ed), The Presidentialization of Politics (A Comparative Study of Modern Democracies), Oxford University Press, New York, 2005, (pp. 313-335).

FEUCHTWANGER, Edgar J.; From Weimar to Hitler (Germany, 1918-1933), Palgrave Macmillan, İkinci Baskı, Hampshire-London, 1995.

FIORINA, Morris P.; “An Era of Divided Government”, Political Science Quarterly, Vol. 107, No. 3, 1992, (pp. 387-410).

FIORINA, Morris P.; “Coalition Governments, Divided Governments, and Electoral Theory”, Governance, Vol. 4, Issue 3, 1991, (pp. 236-249).

FIORINA, Morris P.; Divided Government, Pearson Education, Longman Classics, İkinci Baskı, New York, 2003. 

FRIEDRICH, Carl J.; “The New French Constitution in Political and Historical Perspective”, Harvard Law Review, Vol. 72, No. 5, 1959, (pp. 801-837).

GAFFNEY, John; “Charles de Gaulle: the Real Gaullist Settlement”, içinde David S. BELL (ed)-John GAFFNEY (ed), The Presidents of the French Fifth Republic, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York, 2013, (pp. 79-97).

GAFFNEY, John; “Protocol, Image, and Discourse in Political Leadership Competition: The Case of Prime Minister Lionel Jospin, 1997-2002”, Modern & Contemporary France, Vol. 10, Issue 3, 2002, (pp. 313-323).

GAFFNEY, John; Political Leadership in France (From Charles De Gaulle to Nicolas Sarkozy), Palgrave Macmillan, Hampshire-New York, 2010.

GALDERISI, Peter F.; “Introduction: Divided Government Past and Present”, içinde Peter F. GALDERISI (ed)-Roberta Q. HERZBERG (ed)-Peter McNAMARA (ed), Divided Government (Change, Uncertainty, and the Constitutional Order), Rowman&Littlefield Publishers, Maryland-London, 1996, (pp. 1-7).

GAMBETTİ, Zeynep; “Siyaset Bilimi Siyasi midir?”, içinde Sosyal Bilimler Ne İşe Yarar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2015, (ss. 151-177).

GANGHOF, Steffen; “Bicameralism As a Form of Government (Or: Why Australia and Japan Do Not Have a Parliamentary System”), Parliamentary Affairs, Vol. 67, Issue 3, 2014, (pp. 647-663).

GANGHOF, Steffen-EPPNER, Sebastian-PORSCHKE, Alexander; “Australian Bicameralism as Semi-Parliamentarism: Patterns of Majority in 29 Democracies”, Australian Journal of Political Science, Vol. 53, Issue 2, 2018, (pp. 211-233).

GANGHOF, Steffen-STECKER, Christian; “Investiture Rules in Germany (Stacking the Deck Against Minority Governments), içinde Bjorn Erik RASCH (ed)-Shane MARTIN (ed)-Jose Antonio CHEBIUB (ed), Investiture Rules and Government Formation”, Parliaments & Government Formation (Unpacking Investiture Rules), Oxford University Press, New York, 2015, (pp. 67-85).

GARNER, James Wilford; “Siyasal Bilimin Niteliği ve Alanı”, Çeviren: M. Tuncer KARAMUSTAFAOĞLU, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 1963, (ss. 91-104).

GINSBERG, Benjamin-LOWI, Theodore J.-WEIR, Margaret-SPITZER, Robert J.; We the People (An Introduction to American Politics), W.W. Norton&Company Inc., Sekizinci Baskı, New York, 2011.  

GİRİTLİ, İsmet-SARMAŞIK, Jale; Anayasa Hukuku (Genel Esaslar- Türk Anayasa Hukuku), Beta Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul, 2001.

GOODIN, Robert E. (ed)-KLINGEMANN, Hans-Dieter (ed); A New Handbook of Political Science, Oxford University Press, New York, 1996.

GÖREN, Zafer; Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011.

GÖZLER, Kemal; “Cumhurbaşkanlarının Seçimi: Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi”, http://www.anayasa.gen.tr/cb-secimi.htm, Erişim Tarihi: 08.08.2019. 

GÖZLER, Kemal; “Cumhurbaşkanlığı Sistemi mi, Başkanlık Sistemi mi, Yoksa Neverland Sistemi mi?”, http://www.anayasa.gen.tr/neverland.pdf, Erişim Tarihi: 27.08.2019.

GÖZLER, Kemal; “Fesih ve Seçimlerin Yenilenmesi Farklı Kavramlar mıdır? Cumhurbaşkanının Meclisi Fesih Yetkisi Yoktur İddiası Üzerine Bir İnceleme”, http://www.anayasa.gen.tr/fesih-yenileme.html, Erişim Tarihi: 27.08.2019.

GÖZLER, Kemal; “Hukukun Siyasetle İmtihanı Kim Sınıfta Kaldı? Anayasa mı, Anayasa Hukuku mu, Anayasa Hukukçuları mı? Anayasa Mahkemesi mi?”, http://www.anayasa.gen.tr/kim-sinifta-kaldi.htm, Erişim Tarihi: 08.08.2019. 

GÖZLER, Kemal; “İngiltere’de Parlamento neden ve Nasıl Ortaya Çıktı: Mali Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara, 2009, (ss. 365-374).

GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Cilt 1, Bursa, 2011.

GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Cilt 2, Bursa, 2011.

GÖZLER, Kemal; Devlet Başkanları (Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi), Ekin Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Bursa, 2001.

GÖZLER, Kemal; Elveda Anayasa (16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler), Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017.

GÖZLER, Kemal; Türk Anayasa Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Bursa, 2019.

GÖZTEPE, Ece; “Bir Klasik Eser Olarak Carl Schmitt’in Anayasa Öğretisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXXIII, Sayı 1, 2015, (ss. 129-180).

GÖZÜBÜYÜK, Şeref; Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 19. Bası, Ankara, 2013.

GROFMAN, Bernard-KOETZLE, William-McDONALD, Michael P.-BRUNELL, Thomas L.; “A New Look at Split-Ticket Outcomes for House and President: The Comparative Midpoints Model”, The Journal of Politics, Vol. 62, Issue 1, 2000, (pp. 34-50).

GROSSMAN, Emiliano-SAUGER, Nicolas; “The End of Ambiguity? Presidents versus Parties or the Four Phases of the Fifth Republic”, West European Politics, Vol. 32, Issue 2, 2009, (pp. 423-437).

GÜL, Cengiz; “Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin Seçimleri Yenileme Yetkisine Analitik Bir Yaklaşım”, Journal of Social, Humanities and Adminisitrative Sciences, Cilt 5, Sayı 15, 2019, (ss. 267-274).

GÜL, Cengiz; “Türkiye’de Cumhurbaşkanının Görev Süresine İlişkin Hukuki Bir Değerlendirme”, e-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı 103, 2010.

GÜL, Cengiz; Demokrasi Teorisi Açısından Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Demokratiklik Değeri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.

GÜL, Cengiz; İktidarın Sınırlandırılması ve Hukuk Devleti, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

GÜL, Cengiz; Karşılaştırmalı Hükümet Sistemlerinde Yürütme, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.

GÜL, Hüseyin-KAMALAK, İhsan-SALLAN GÜL, Songül; “Amerikan Başkanlık ve Fransız Yarı-Başkanlık Sistemleri Işığında Türkiye’nin Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi”, Strategic Public Management Journal, Cilt 3, Özel Sayı, 2017, (ss. 101-120).

GÜLENER, Serdar; Başkanlık Sistemlerinde Denge ve Denetleme (ABD, Brezilya, Arjantin, Meksika, Şili, Güney Kore), Seta Yayınları (Rapor), 1. Baskı, İstanbul, 2016.

GÜVEYİ, Ümit; “Bütçe Hakkının Anayasacılık Bakımından Önemi ve Türk Anayasal Düzenindeki Durum”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 14, Sayı 155, 2019, (ss. 136-1370).

HAGUE, Rod-HARROP, Martin; Comparative Government and Politics (An Introduction), Palgrave Macmillan, 6. Baskı, Hampshire-New York, 2004.

HAKYEMEZ, Yusuf Şevki; Hukuk ve Siyaset Ekseninde Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009. 

HAMDEMİR, Berkan-ÇELİK, Adem; “Türkiye’de Parti Sistemleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 67, Sayı 4, 2018, (ss. 697-733).

HAN, Lori Cox; “Introduction: Studying the Presidency”, içinde Lori Cox HAN (ed), New Directions in the American Presidency, Routledge, New York, 2011, (pp. 1-11).

HEKİMOĞLU, Mehmet Merdan; Anayasa Hukukunda Karşılaştırmalı Demokratik Hükümet Sistemleri ve Türkiye, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.

HENIG, Ruth; The Weimar Rebuplic 1919-1933, Routledge, London, 1998.

HEYWOOD, Andrew; Political Theory, Palgrave Macmillan, 3. Baskı, Hampshire, 2004.

HEYWOOD, Andrew; Politics, Palgrave Macmillan, 4. Baskı, Hampshire, 2013.

HOWARTH, David-VAROUXAKIS, Georgios; Contemporary France (An Introduction to French Politics and Society), Routledge, London-New York, 2003.

HOWORTH, Jolyon; “François Mitterrand and the “Domaine Réserve”: From Cohabitation to the Gulf War”, French Politics and Society, Vol. 10, No. 1, 1992, (pp. 43-58).

HUBER, John D.; “Executive Decree Authority in France”, içinde John M. CAREY (ed)-Matthew Soberg SHUGART (ed), Executive Decree Authority, Cambridge University Press, New York, 1998, (pp. 233-253).

HUBER, John D.; Rationalizing Parliament (Legislative Institutions and Party Politics in France), Cambridge University Press, New York, 1996.

HURTADO, Javier; Gobiernos y Democracia, Instituto Electoral, Mexico, 2012.

İBA, Şeref; Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Üçüncü Baskı, Ankara, 2019.

İLTER AKARÇAY, Ebru Rukiye; “Karşılaştırmalı Perspektiften Başkanlık Sistemi Tartışması: Koalisyon İnşası ve Kuvvetler Birliğinden Kaçınmak Mümkün mü?”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2016, (ss. 105-127).

İZCİ, Ferit; “Yeni Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Yürütme Organında Meydana Gelen Değişimler”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Özel Sayı 4, 2017, (ss. 1-16).

JACOBSON, Gary C.; The Electoral Origins of Divided Government (Competition in U.S. House Elections, 1946-1988), Westview Press, Boulder-Oxford, 1990.

KABAN, Harun; “10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Üzerine”, Liberal Düşünce, Yıl 19, Sayı 75, 2014, (ss. 107-113).

KABOĞLU, İbrahim; “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (10 Aralık 2016)”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 74, Sayı 2016/4, (ss. 37-44).

KAHRAMAN, Mehmet; “Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesi ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Sayı 23, 2012, (ss. 263-287).

KAPANİ, Münci; Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 25. Basım, Ankara, 2010.

KARA, Muzaffer Ayhan; Türk Siyasal Yaşamında Koalisyon, BigBang Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara, 2015.

KARATAŞ, Murat; “Türkiye’de Asker-Sivil İlişkileri Bağlamında 12 Mart Muhtırası ve Partiler Üstü Hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme”, Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 2019, (ss. 69-110).

KEELER, John T. S.; “Executive Power and Policy-Making Patterns in France: Gauging the Impact of Fifth Republic Institutions”, West European Politics, Vol. 16, Issue 4, 1993, (pp. 518-544).

KEMAN, Hans-MALLOUK, Malika Ait; “Democratic Institutions, Governance and Political Performance” içinde Hans KEMAN (ed), Comparative Democratic Politics (A Guide to Contemporary Theory and Research), Sage Publications, London-California, 2002, (pp. 257-284).

KERN, Holger Lutz-HAINMUELLER, Jens; “Electoral Balancing, Divided government and -Midterm- Loss in German Elections”, The Journal of Legislative Studies, Vol. 12, Issue 2, 2006, (pp. 127-149).

KESKİNSOY, Ömer-KAYA, Semih Batur; “Türkiye’nin Hükümet Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 137, 2018, (ss. 67-96).

KESSELMAN, Mark (ed)-KRIEGER, Joel (ed)-JOSEPH, William A. (ed); Introduction to Comparative Politics: Political Challenges and Changing Agendas, Wadsworth Cengage Learning, Beşinci Baskı, Boston, 2010.

KILINÇ, Doğan; “Türkiye’de Bitmeyen Tartışma: Hükümet Sistemi Üzerine Değerlendirmeler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XX, Sayı 1, 2016, (ss. 447-510).

KIM, Jun; Divided Government and Legislative Bargaining in Japan and South Korea, Doktora Tezi, Yale University Press, New Haven, 2015.

KIM, Young Hun; “A Troubled Marriage? Divided Minority Government, Cohabitation, Presidential Powers, President-Parliamentarism and Semi-Presidentialism”, Government and Opposition, Vol 50, Issue 4, 2015, (pp. 652-681).

KİRİŞ, Hakan Mehmet; “Parti Sisteminde Kutuplaşma ve Türk Parti Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 44, Sayı 4, 2011, (ss. 33-67).

KLESNER, Joseph L.; “Divided Government in Mexico’s Presidentialist Regime: the 1997-2000 Experience”, içinde Robert ELGIE (ed), Divided Government in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 2001, (pp. 63-85). 

KNAPP, Andrew; Parties and the Party System in France (A Disconnected Democracy?), Palgrave Macmillan, Hampshire- New York, 2004.

KNAPP, Andrew-WRIGHT, Vincent; The Government and Politics of France, Routledge, Dördüncü Baskı, London-New York, 2001.

KOLB, Eberhard; The Weimar Rebuplic, İngilizceye çevirenler: Paul S. FALLA- R. J. PARK, Routledge, İkinci Baskı, London- New York, 2005.

KONTACI, A. Ersoy; “Siyasi İstikrar Temelli Koalisyon Eleştirileri: Anayasa Hukuku Açısından Ampirik Bir Analiz”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 123, 2016, (ss. 33-58).

KORKMAZ, Tuğrul; “Hükümet Sistemleri ve Türkiye Üzerine Bir Analiz”, Akademik Hassasiyetler, Cilt 3, Sayı 6, 2016, (ss. 43-57).

KORKUT, Sevgi; Toprak Reformu ve Türkiye, TBMM Kütüphane – Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1984.

KRAUS, Peter A.; “In Defense of a Multilingual Political Science”, European Political Science, 17, 2018, (pp. 340-348).

KREHBIEL, Keith; “Institutional and Partisan Sources of Gridlock (A Theory of Divided and Unified Government)”, Journal of Theoretical Politics, Vol. 8, Issue 1, 1996, (pp. 7-40).

KURIAN, George Thomas (baş editör) ve diğerleri; The Encyclopedia of Political Science, CQ Press, Washington- D.C., 2011.

KUZU, Burhan; “Türkiye İçin Başkanlık Sistemi -I-“, Liberal Düşünce, Cilt 1, Sayı 2, 1996, (ss. 13-43).

KÜÇÜK, Adnan; ABD ve Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi ve Uygulamaları, Adres Yayınları, Ankara, 2019.

KÜÇÜK, Adnan; “Yeni Anayasa Değişikliği ile Getirilmek İstenen Türkiye’ye Özgü Başkanlık Sistemi: Korkular, Algılar, Beklentiler”, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl 22, Sayı 85, 2017, (ss. 157-190).

KÜÇÜK, Adnan; “Güney Kore’de Kendine Özgü Demokratik Başkanlık Sistemi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2019, (ss.1-40).

KÜÇÜK, Adnan; Türkiye’de Başkanlık Sistemi, Adres Yayınları, Ankara, 2020.

KÜÇÜK, Adnan-DOĞAN, Bayram; “Türkiye’de 2017 Anayasa Değişikliği Kapsamında Yürütmenin Asli Düzenleme Yetkisi ve Mahfuz Düzenleme Alanı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2019, (ss. 1-59).

LANDMAN, Todd (ed)-ROBINSON, Neil (ed); The Sage Handbook of Comparative Politics, Sage Publications, Boston, 2009.

LANDMAN, Todd; Issues and Methods in Comparative Politics (An Introduction), Routledge, London-New York, 2000. 

LAURENT, Annie; “Duverger’s Concept of Semi-Presidentialism in France: Lots of Shadow and Very Little Light”, French Politics, 14, 2016, (pp. 139-152).

LAVER, Michael J. (ed)-BUDGE, Ian (ed); Party Policy and Government Coalitions, The Macmillan Press Ltd., London- New York, 1992.

LAVER, Michael; “Divided Parties, Divided Government”, Legislative Studies Quarterly, Vol. 24, No. 1, 1999, (pp. 5-29).

LAVER, Michael-SHEPSLE, Kenneth A.; “Divided Government: America is not Exceptional”, Governance, Vol. 4, Issue 3, 1991, (pp. 250-269).

LAVER, Michael-SHEPSLE, Kenneth A.; Making and Breaking Governments (Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies), Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1996.

LAWSON, Kay; “Rallying for Power: The RPR Prepares for 1986- and After”, French Politics and Society, No. 11, 1985, (pp. 3-12).

LAZARDEUX, Sebastien G.; Cohabitation and Conflicting Politics in French Policymaking, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York, 2015.

LEE, Stephen J.; The Weimar Republic, Routledge, London-New York, 1998.

LEPSIUS, M. Rainer; “From Fragmented Party Democracy to Government by Emergency Decree and National Socialist Takeover: Germany”, içinde Claus WENDT (ed), Max Weber and Institutional Theory, Springer, Cham, 2017, (pp. 111-151).

LEUCHTENBURG, William E.; The American President (From Teddy Roosevelt to Bill Clinton), Oxford University Press, New York, 2015.  

LIBEY, David Menefee; “Divided Government as Scapegoat”, Political Science and Politics, Vol. 24, No. 4, 1991, (pp. 643-646).

LIJPHART, Arend; “Trichotomy or Dichotomy”, European Journal of Political Research, Vol. 31, Issue 1, 1997, (pp. 125-128).

LIJPHART, Arend; Çağdaş Demokrasiler (Yirmi Bir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri), Çevirenler: Ergun ÖZBUDUN ve Ersin ONULDURAN, Yetkin Yayınları, Ankara, Tarihsiz.

LINZ, J. Juan; “Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?”, içinde Juan J. LINZ (ed)-Arturo VALENZUELA (ed), The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1994, (pp. 3-87).

LUBLIN, David; “The Case for English”, European Political Science, 17, 2018, (pp. 358-365).

MACHIN, Howard; “Changing Patterns of Party Competititon”, içinde Peter A. HALL (ed)-Jack HAYWARD (ed)- Howard MACHIN (ed), Developments in France Politics, Gözden Geçirilmiş Baskı, Palgrave Macmillan, New York, 1994, (pp. 33-54).

MACHIN, Howard; “Political Leadership”, içinde Peter A. HALL (ed)- Jack HAYWARD (ed)- Howard MACHIN (ed), Developments in France Politics, Gözden Geçirilmiş Baskı, Palgrave Macmillan, New York, 1994, (pp. 95-113).

MACLEAN, Mairi; “Introduction: The Mitterrand Era in Perspective”, içinde MACLEAN, Mairi (ed), The Mitterrand Years (Legacy and Evaluation), Macmillan Press Ltd., London-New York, 1998, (pp. 1-19).

MADEJ, Malgorzata; “Cohabitation: The Parliamentary Aspect of the French Semi-Presidential System”, Polish Political Science Yearbook, Vol. 37, 2008, (pp. 184-207).

MAINWARING, Scott; “Presidentialism, Multipartism, and Democracy (The Difficult Combination)”, Comparative Political Studies, Vol. 26, Issue 2, 1993, (pp. 198-228).

MAINWARING, Scott-SHUGART, Matthew Soberg; “Presidentialism and the Party System”, içinde Scott Mainwaring (ed)-Matthew Soberg Shugart (ed), Presidentialism and Democracy in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1997, (pp. 394-439).

MAISEL, L. Sandy; American Political Parties and Elections (A Very Short Introduction), Oxford University Press, New York, 2007.

MARRANI, David; Dynamics in the French Constitution (Decoding French Republican Ideas), Routledge, London-New York, 2013.

MARTIN, Elizabeth A. (ed); A Dictionary of Law, Oxford University Press, Beşinci Baskı, New York, 2003.

MAYHEW, David R.; Divided We Govern (Party Control, Lawmaking, and Investigations, 1946-1990), Yale University Press, New Haven-London, 1991.

MAYHEW, David R.; Parties and Policies: How the American Government Works, Yale University Press, New Haven-London, 2008.

MIZUSHIMA, Leo; “Developments in South Korean Constitutional Law”, içinde Richard ALBERT(ed)- David LANDAU (ed)- Pietro FARAGUNA(ed)- Simon DRUGDA (ed), 2017 Global Review of Constitutional Law, ICONnect, 2018, (pp. 265-269).

MİŞ, Nebi (ed)-DURAN, Burhanettin (ed); Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, SETA Kitapları, 12. Baskı, Ankara, 2017.

MİŞ, Nebi- DURAN, Hazal; Seçim İttifakları, SETA Analiz, Sayı 232, Ankara, 2018.

MİŞ, Nebi; Yeni Siyasal Sistemin İlk Seçimleri ve Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Sayı 54, 2018.

MOESTRUP, Sophia; Semi-Presidentialism in Comparative Perspective: Its Effects on Democratic Survival, Doktora Tezi, George Washington Üniversitesi, Washington, D.C., 2004.

MOMMSEN, Hans; The Rise and Fall of Weimar Democracy, İngilizceye çevirenler: Elborg FORSTER, Larry Eugene JONES, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London, 1996.

MORONE, James A.-KERSH, Rogan; By The People (Debating American Government), Oxford University Press, Kısa Üçüncü Baskı, New York, 2018.

MULLER, Wolfang C.; “Governments and Bureaucracies”, içinde Daniele CARAMANI (ed), Comparative Politics, Oxford University Press, New York, 2008, (pp. 189-216).

NAGEL, Jared C.-MURRAY, Justin; “Past Government Shutdowns: Key Resources”, https://fas.org/sgp/crs/misc/R41759.pdf, Erişim Tarihi: 23.09.2019.

NARTER, Recep-Kaya, Semih Batur; Hukuk İhdası Rejiminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

NELSON, Garrison; “Sideshows and Strategic Separations: The Impact of Presidential Year Politics on Congressional Elections”, içinde Harvey L. SCHANTZ (ed), Politics in an Era of Divided Government (Elections and Governance in the Second Clinton Administration), Routledge, New York, 2001, (pp. 105-127).

NETO, Octavia Amorim- STROM, Kaare; “Breaking the Parliamentary Chain of Delegation: Presidents and Non-Partisan Cabinet Members in European Democracies”, British Journal of Political Science, Vol. 36, Issue 4, 2006, (pp. 619-643).

NEWTON, Kenneth-DETH, Jan W. V.; Foundations of Comparative Politics (Democracies of the Modern World), Cambridge University Press, İkinci Baskı, Cambridge-New York, 2009.

NEZİROĞLU, İrfan-YILMAZ, Tuncer; Hükümetler-Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yayınları, Cilt 3, Ankara, 2013.

NEZİROĞLU, İrfan-YILMAZ, Tuncer; Koalisyon Hükümetleri, Koalisyon Protokolleri, Hükümet Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2015.

NOMER, Mert; ABD Başkanlık Sisteminde Başkanın Yetkileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013.

NORRIS, Pippa; Driving Democracy (Do Power Sharing Institutions Work?), Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2008.

NORRIS, Pippa; Electoral Engineering (Voting Rules and Political Behavior), Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2004.

NUNES, Felipe-THIES, Michael F.; “Inflation or Moderation? Presidential Runoffs, Legislative Party Systems, and Coalitions”, https://pdfs.semanticscholar.org/ffd3/ 7da6cd8324599504ea1739db22a0de87ea35.pdf, Erişim Tarihi: 02.10.2019.

O’NEIL, Patrick H.; Essentials of Comparative Politics, W.W. Norton&Company Inc., New York-London, 2010.

O’NEIL, Patrick H.-FIELDS, Karl-SHARE, Don; Cases in Comparative Politics, W.W. Norton&Company Inc., Üçüncü Baskı, New York-London, 2010.

OKŞAR, Mustafa; 2017 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Yürütme Erkinin Üstünlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.

ÖZBUDUN, Ergun; “Constitutions and Political System” içinde Metin HEPER (ed)- Sabri SAYARI (ed), The Routledge Handbook of Modern Turkey, Routledge, London-New York, 2012, (pp. 194-204).

ÖZBUDUN, Ergun; “Türk Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve Siyasal Elitlerin Tepkisi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 62, Sayı 3, 2007, (ss. 257-268).

ÖZBUDUN, Ergun; The Constitutional System of Turkey, 1876 to the Present, Palgrave Macmillan, New York, 2011.

ÖZBUDUN, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011.

ÖZBUDUN, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 18. Basım, Ankara, 2018.

ÖZBUDUN, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 8. Baskı, Ankara, 2005.

ÖZDEMİR, Halit Eyüp; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Çerçevesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2019, (ss. 265-282).

ÖZGİŞİ, Tunca; Türk Parlamento Tarihinde Cumhuriyet Senatosu, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 2012.

ÖZKAN, Müge; “1982 Anayasası ile Türkiye’de Mevcut Parlamenter Sistem Modeli, Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Mevcut Sisteme Etkileri”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2016, (ss. 229-276).

ÖZMEN, Yaşar Pınar; “Türk Parti Sisteminde Parçalanmışlık ve Seçimsel Dalgalanmalar”, Akademik Hassasiyetler, Cilt 5, Sayı 9, 2018, (ss. 17-35).

ÖZSOY BOYUNSUZ, Şule; “Siyasi Parti Türlerine Göre Başkanlık Rejiminin Türleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 49, Sayı 3, 2016, (ss. 1-40).

ÖZSOY BOYUNSUZ, Şule; “The AKP’s Proposal for a Turkish Type of Presidentialism in Comparative Context”, Turkish Studies, Vol. 17, Issue 1, 2016, (pp. 68-90). 

ÖZSOY BOYUNSUZ, Şule; Başkanlı Parlamenter Sistem (Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye Edilebilirliği), On İki Levha Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2014.

ÖZSOY BOYUNSUZ, Şule; Dünyada Başkanlık Sistemleri (Karşılaştırmalı Bir Analiz), İmge Kitabevi, Ankara, 2017.

ÖZTÜRK, K. Burak; Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

PANTÜL, Mehmet-YALÇIN, Bekir Sıtkı; Türk Parlamento Hukukunda İkinci Meclisler, Cumhuriyet Senatosu Vakfı Yayınları, Ankara, 1982.

PARODI, Jean-Luc; “Proportionnalisation périodique, Cohabitation, atomisation partisane: un triple defi pour le régime semi-présidentiel de la Cinquiéme République”, Revue Française de Science Politique, Vol. 47, No. 3-4, 1997, (pp. 292-312).

PASSARELLI, Gianluca; “The Government in Two Semi-Presidential Systems: France and Portugal in a Comparative Perspective”, French Politics, 8, 2010, (pp. 402-428).

PEREIRA, Carlos-BERTHOLINI, Frederico; “Coalition Management in Multyparty Presidential Regimes”, içinde AMES, Barry (ed), Routledge Handbook of Brazilian Politics, Routledge, New York, 2019, (pp. 313-330).

PEREIRA, Carlos-MELO, Marcus Andre; “The Surprising Success of Multyparty Presidentialism”, Journal of Democracy, Vol. 23, Issue 3, 2012, (pp. 156-170).

PETERS, B. Guy; Comparative Politics-Theory and Methods, Macmillan Press Ltd., Hampshire-London, 1998. 

PETROCIK, John R.-DOHERTY, Joseph; “The Road to Divided Government: Paved without Intention”,  içinde Peter F. GALDERISI (ed)-Roberta Q. HERZBERG (ed)-Peter McNAMARA (ed), Divided Government (Change, Uncertainty, and the Constitutional Order), Rowman&Littlefield Publishers, Maryland-London, 1996, (pp. 85-107).

PFIFFNER, James P.; The Modern Presidency, Wadsworth Cengage Learning, Altıncı Baskı, Boston, 2011.

PICKLES, Dorothy; “The Constitution of the Fifth French Republic”, The Modern Law Review, Vol. 22, Issue 1, 1959, (ss. 1-20).

PIERCE, Roy; “The Executive Divided Against Itself: Cohabitation in France, 1986-1988”, Governance, Vol 4, Issue 3, 1991, (pp. 270-294).

POULARD, Jean V.; “The French Double Executive and the Experience of Cohabitation”, Political Science Quarterly, Vol. 105, No. 2, 1990, (pp. 243-267).

POWELL JR., G. Bingham; “-Divided Government- as a Pattern of Governance”, Governance, Vol. 4, Issue 3, 1991, (pp. 231-235).

QUIGLEY, Harold S.; “Japan’s Constitutions: 1890 and 1947”, The American Political Science Review, Vol. 41, No. 5, 1947, (pp. 865-874).

RASCH, Bjorn Erik-MARTIN, Shane-CHEBIUB, Jose Antonio; “Investiture Rules and Government Formation”, içinde aynı yazarlar (ed), Parliaments & Government Formation (Unpacking Investiture Rules), Oxford University Press, New York, 2015, (pp. 3-26).

REYES, Marisol; “Mexico: Zedillo and Calderon: The Challenge of Governing under Adversity”, içinde Manuel ALCANTARA (ed)- Jean BLONDEL (ed)- Jean-Louis THIEBAULT(ed), Presidents and Democracy in Latin America, Routledge, New York, 2018, (pp. 93-116).

RIGGS, Fred W.; “The Survival of Presidentialism in America: Para-constitutional Practices”, International Political Science Review, Vol. 9, No. 4, 1988, (pp. 247-278).

SAGAR, Darren J. (ed); Political Parties of the World, John Harper Publishing, Yedinci Baskı, London, 2009.

SAĞLAM, Fazıl; Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982.

SAĞLAM, Musa-ŞENGÜL, Ramazan; “Fransa’da Hükümet Orkestrasının Şefi Cumhurbaşkanı mı Başbakan mı?”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı 4, 2001, (ss. 33-47).

SAMUELS, David J.-SHUGART, Matthew S.; Presidents, Parties, and Prime Ministers (How the Separation of Powers Affects Party Organization and Behavior), Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2010.

SARTORI, Giovanni; “Parties and Party Systems (A Framework for Analysis), European Consortium for Political Research Press, Colchester, 2005.

SARTORI, Giovanni; Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği (Yapılar, Özendiriciler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme), Çeviren: Ergun ÖZBUDUN, Yetkin Yayınları, Ankara, 1997.

SATURNO, James V.; “Federal Funding Gaps: A Brief Overview”, https://fas.org/sgp/ crs/misc/RS20348.pdf, Erişim Tarihi: 23.09.2019.

SAVAGE, Sean J.; JFK, LBJ and the Democratic Party, State University of New York Press, New York, 2004.

SAYARI, Sabri; “Political Parties”, içinde Metin HEPER (ed)-Sabri SAYARI (ed), The Routledge Handbook of Modern Turkey, Routledge, London-New York, 2012, (pp. 182-193).

SAYARI, Sabri; “The Changing Party System”, içinde Sabri SAYARI (ed)-Yılmaz ESMER (ed), Politics, Parties & Elections in Turkey, Lynne Rienner Publishers, Boulder-London, 2002, (pp. 9-32).

SAYARI, Sabri; “The Turkish Party System in Transition”, Government and Opposition, Vol. 13, Issue 1, 1978, (pp. 39-57).

SAYARI, Sabri; Parlamenter Demokrasilerde Koalisyon Hükümetleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1980.

SCHARPF, Fritz W.; Games Real Actors Play (Actor-Centered Institutionalism in Policy Research), Westview Press, Boulder-Colo, 1997.

SCHICK, Allen; The Federal Budget (Politics, Policy, Process), Brookings Institution Press, Üçüncü Baskı, Washington, D.C., 2007.

SCHLAGER, Neil (ed)-WEISBLATT, Jayne (ed); World Encyclopedia of Political Systems and Parties, Facts On File Inc, Dördüncü Baskı, New York, 2006.

SCHMIDT, Manfred G.; “Germany: The Grand Coalition State”, içinde Josep M. COLOMER (ed), Comparative European Politics, Routledge, Üçüncü Baskı, London-New York, 2008, (pp. 58-93).

SEONG-HO, Lim; “Neither Gridlock nor Moderation, but Administrative Recharge: The Irony of Divided Government in South Korea”, The Korean Journal of International Relations, Vol 45, No 5, 2005, (pp. 231-257).

SEZER, Abdullah; “12. Cumhurbaşkanı Seçimi Yaklaşırken… Anayasa Mahkemesi’nin K. 2012/96 Kararının Analizi: 7 Yıl Yerine, 12 Yıl (Mı?)”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2014, (ss. 285-328).

SEZER, Abdullah; “Normlar Hiyerarşisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (Çok Boyutlu Normlar Piramidi Yaklaşımı)”, Anayasa Yargısı, Cilt 36, Sayı 1, 2019, (ss. 353-412).

SEZGİNER, Murat; Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası’nda Sorunlar, Seçkin Yayıncılık, İkinci Baskı, Ankara, 2010.

SHAIN, Yossi-LINZ, Juan J.; Between States (Interim Governments and Democratic Transitions), Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1995.

SHEN, Yu-Chung; “The Anomaly of the Weimar Republic’s Semi-Presidential Constitution”, Journal of Politics and Law, Vol. 2, No. 3, 2009, (pp. 35-43).

SHUGART, Matthew Soberg-CAREY, John M.; Presidents and Assemblies (Constitutional Design and Electoral Dynamics), Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1992.

SHUGART, Matthew Soberg-TAAGEPERA, Rein; Votes from Seats (Logical Models of Electoral Systems), Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2017.

SIAROFF, Alan; Comparing Political Regimes (A Thematic Introduction to Comparative Politics), University of Toronto Press, Üçüncü Baskı, Toronto, 2013.

SILBEY, Joel H.; “Divided Government in Historical Perspective, 1789-1996” içinde Peter F. GALDERISI (ed)-Roberta Q. HERZBERG (ed)-Peter McNAMARA (ed), Divided Government (Change, Uncertainty, and the Constitutional Order), Rowman&Littlefield Publishers, Maryland-London, 1996, (pp. 9-34).

SILVIA, Stephen J.; “Reform Gridlock and the Role of the Bundesrat in German Politics”, West European Politics, Vol. 22, Issue 2, 1999, (pp. 167-181).

SKAANING, Svend-Erik; “Political Regimes and Their Changes- A Conceptual Framework”, Center on Democracy, Development, and The Rule of Law Working Papers, No 55, 2006, (pp. 1-28).

SKACH, Cindy; “Constitutional Origins of Dictatorship and Democracy”, Constitutional Political Economy, Vol. 16, No. 4, 2005, (pp. 347-368).

SKACH, Cindy; “The -Newest- Separation of Powers: Semipresidentialism”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 5, No. 1, 2007, (pp. 93-121).

SKACH, Cindy; Borrowing Constitutional Designs (Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic), Princeton University Press, New Jersey, 2005.

SOBACI, Mehmet Zahid; “Türkiye’nin Koalisyon Tecrübesi: Modeller ve Siyasal Gerçeklikler”, SETA Perspektif, Sayı 109, 2015, (ss. 1-8).

SOLAK, Mehmet; “Koalisyoncu Başkanlık Sistemi”, içinde Semra GÖKÇİMEN (ed), Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Başkanlık Sistemi (ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Önekleri), TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara, 2017, (ss. 203-255).

SORENSEN, Ted; Kennedy (The Classic Biography), Harper Perennial, New York-London, 2009.

SOYSAL, Mümtaz; 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, Dördüncü Baskı, İstanbul, 1977.

SOYSAL, Mümtaz; 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, Gözden Geçirilmiş Sekizinci Baskı, İstanbul, 1990.

SOYSAL, Mümtaz; Anayasaya Giriş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1968, s. 193.

SÖYLER, Yasin; Yeni Başkanlık Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018.

SPITZER, Robert J.; The Presidential Veto (Touchstone of the American Presidency), State University of New York Press, New York, 1988.

STEVENS, Anne; The Government and Politics of France, The Macmillan Press Ltd., Hampshire-London, 1992.

STORER, Colin; A Short History of The Weimar Republic, I. B. Tauris, London-New York, 2013.

STROM, Kaare; “Minority Governments in Parliamentary Democracies (The Rationality of Nonwinning Cabinet Solutions)”, Comparative Political Studies, Vol. 17, Issue 2, 1984, (pp. 199-227).

STROM, Kaare; “Party Goals and Government Performance in Parliamentary Democracies”, The American Political Science Review, Vol. 79, No. 3, 1985, (pp. 738-754).

STROM, Kaare-NYBLADE, Benjamin; “Coalition Theory and Government Formation”, içinde Carles BOIX (ed)-Susan C. STOKES (ed), The Oxford Handbook of Comparative Politics, Oxford University Press, New York, 2007, (pp. 782-802).

STURM, Roland; “Divided Government in Germany: The Case of the Bundesrat” içinde Robert ELGIE (ed), Divided Government in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 2001, (pp. 167-181).

SWAAN, Abram; “English in the Social Sciences”, https://www.allea.org/wp-content/ uploads/2016/02/Swaan_English_Social.pdf, Erişim Tarihi: 05.01.2019.

ŞEN, İlker Gökhan; Doğrudan Demokrasi (Kurumlar, Hukuki ve Siyasi Sorunlar), On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

ŞENCAN, Hüdai; “Çatışmacı Parlamentarizmden Melez Bir Çözüme: Fransa’da Yarı-Başkanlık Sistemi”, içinde Havvana Yapıcı KAYA (ed), Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri Yarı Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri), TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2014, (ss. 27-98).

ŞİRİN, Tolga; Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Kanun Kavramı, On İki Levha Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2019

ŞİRİN, Tolga; “İşlemeyen Sistemlerin Fonksiyonel Olmayan Yanıtı: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2018, (ss. 289-356).

TANÖR, Bülent; İki Anayasa 1961-1982, On İki Levha Yayıncılık, Beşinci Baskı, İstanbul, 2013.

TANÖR, Bülent-YÜZBAŞIOĞLU, Necmi; 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, İstanbul, 2014.

TANÖR, Bülent-YÜZBAŞIOĞLU, Necmi; 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, Tıpkı 18. Baskı, İstanbul, 2019.

TAVITS, Margit; Presidents with Prime Ministers (Do Direct Elections Matter?), Oxford University Press, Oxford-New York, 2008.

TAYDAŞ, Zeynep-ÖZDAMAR, Özgür; “A Divided Government, an Ideological Parliament, and Insecure Leader: Turkey’s Indecision about Joining the Iraq War”, Social Science Quarterly, Vol. 94, Issue 1, 2013, (pp. 1-25).

TEZİÇ, Erdoğan; Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beta Yayınları, 11. Bası, İstanbul, 2006.

THIES, Michael F.-YANAI, Yuki; “Bicameralism vs. Parliamentarism: Lessons from Japan’s Twisted Diet”, Japanese Journal of Electoral Studies, Vol. 30, No. 2, 2014, (pp. 60-74).

THURBER, James A.; “An Introduction to Presidential-Congressional Rivalry”, içinde James A. THURBER (ed), Rivals for Powers (Presidential-Congressional Relations), Rowman&Littlefield Publishers, Dördüncü Baskı, Lanham-Boulder, 2009, (pp. 1-36).

TÖGEL, Akif; Başkanlık Sisteminde Parlamentolar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

TSEBELIS, George; “Decision Making in Political Systems: Veto Players in Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multypartyism”, British Journal of Political Science, Vol. 25, No. 3, 1995, (pp. 289-325).

TSEBELIS, George; “Veto Player Theory and Policy Change: An Introduction”, içinde Reform Processes and Policy Change (Veto Players and Decision Making in Modern Democracies), Thomas KONIG (ed)-George TSEBELIS (ed)-Marc DEBUS (ed), Springer, New York-Dordrecht, 2010, (pp. 3-18).

TSEBELIS, George-MONEY, Jeannette; Bicameralism, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1997.

TUNAYA, Tarık Zafer; Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 3. Bası, İstanbul, 1975.

TUNCER, Erol; Osmanlı’dan Günümüze Seçimler (1877-2002), TESAV Yayınları, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara, 2003.

TUNÇ, Hasan; Türk Anayasa Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara, 2018.

TUNÇ, Hasan-BİLİR, Faruk-YAVUZ, Bülent; Türk Anayasa Hukuku, Adalet Yayınevi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 6. Baskı, Ankara, 2015.

TUPPEN, John; Chirac’s France, 1986-88 (Contemporary Issues in French Society), Macmillan Academic and Professional Ltd., Hampshire-London, 1991.

TURAN, Menaf; “Türkiye’nin Yeni Yönetim Düzeni: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Social Sciences Research Journal, Cilt 7, Sayı 3, 2018, (ss. 42-91). 

TURHAN, Mehmet; “Anayasaya Aykırı Anayasa Değişiklikleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1, 1976, (ss. 63-104).

TURHAN, Mehmet; Hükümet Sistemleri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1993.

ULUSOY, Ali; “Aralık 2016 Anayasa Teklifi Neler Getiriyor, Neler Götürüyor”, http://www.anayasa.gen.tr/ulusoy-anayasa-degisikligi.pdf, Erişim Tarihi: 07.09.2019.

ULUŞAHİN, Nur; “Türkiye’de Mevcut Hükümet Sisteminin Niteliği ve Rejimin Başkanlık Sistemine Kaymasının Getireceği Tehdit ve Tehlikeler”, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, No 1, 2011, (ss. 29-38).

ULUŞAHİN, Nur; Anayasal Bir Tercih Olarak Başkanlık Sistemi, Yetkin Yayınları, Ankara, 1999.

ULUŞAHİN, Nur; Saf Hükümet Sistemleri Karşısında İki Başlı Yürütme Yapılanması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.

URAN, Peri; Yasama İşlevinin Yerine Getirilmesinde Çift Meclis Sistemi ve Türk Siyasal Tarihindeki Yeri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2008.

UYGUN, Oktay; Federal Devlet (Temel İlkeleri, Başlıca Kurumları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği), On İki Levha Yayıncılık, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, İstanbul, 2007.

ÜLGEN, Özen; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği ve Türleri”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1, (ss. 3-39).

ÜNAL, Betül Aydoğan; “Türkiye’nin Yeni Sisteminde Seçim Öncesi İttifaklar”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2019, (ss. 321-328).

WARE, Alan; “Divided Government in the United States”, içinde Robert ELGIE (ed), Divided Government in Comparative Perspective, Oxford University Press, New York, 2001, (pp. 21-39).

WARE, Alan; Political Conflict in America, Palgrave Macmillan, New York, 2011.

WARWICK, Paul V.; Government Survival in Parliamentary Democracies”, Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1994.

WILLERTON, John P.-CARRIER, Martin; “Jospin, Political Cohabitation and Left Governance”, French Politics, Culture & Society, Vol. 23, No. 2, 2005, (pp. 43-70).

YALANSIZ, Nedim; Türkiye’de Koalisyon Hükümetleri 1961-2002, Büke Kitapları, 1. Baskı, İstanbul, 2006.

YANCI ÖZALP, Nihan; “2017 Anayasa Değişikliklerinin Yasama Yürütme İlişkilerine ve Yargı Bağımsızlığına Etkileri”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2017, (ss. 117-136).

YASİN, Melikşah; “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilat Hukukuna Etkileri”, Anayasa Yargısı, Cilt 36, Sayı 1, 2019, (ss. 315-333).

YAVUZ, Bülent; “2007 Anayasa Değişikliğinin Doğurduğu Tereddütler ve Çözüm Yolları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cilt XII, Sayı 1-2, 2008, (ss. 1173-1214).

YAVUZ, Bülent; “Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Hükümet Sistemine Etkisi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2008, (ss. 131-163).

YAVUZ, Bülent; Parlamenter Hükümet Sisteminde ve 1982 Anayasası’nda Başbakan, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.

YAVUZ, Bülent-BAYINDIR, M. Savaş; “Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi Tartışmaları ve Sistem Arayışı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XVIII, Sayı 3-4, 2014, (ss. 435-457).

YAYLA, Ahmet; “Cumhurbaşkanlığı Düzenlemelerinin Perde Yasa Kuramı Bakımından Değerlendirilmesi”, Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019, (ss. 56-64).

YAZICI, Serap; Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri (Türkiye İçin Bir Değerlendirme), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Dördüncü Baskı, İstanbul, 2017.

YENİAY, Lokman-YENİAY, Gülden; “Türk Hukukunda Yürütme Organının Düzenleme Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Anayasa Yargısı, Cilt 36, Sayı 1, 2019, (ss. 105-138).

YILDIRIM, Abdulkadir; “The Opposition’s Moment? Turkey’s Elections Produce a Divided Government”, file:///C:/Users/USER/Downloads/The_Oppositions_Moment_ Turkeys_Elections.pdf, Erişim Tarihi: 02.09.2019. 

YILDIRIM, Turan; “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, 2017, (ss. 13-28).

YILDIZ, Ahmet; Türk Parlamento Tarihi, TBMM Kültür ve Sanat Yayın Kurulu Yayınları, No: 152, Birinci Cilt, Ankara, Tarihsiz.

YILMAZ, Battal; The Presidential System in Turkey (Opportunities and Obstacles), Palgrave Macmillan, Hampshire, 2018.

YILMAZ, H. Hakan-BİÇER, Mustafa; “Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, Sayı 158, 2010, (ss. 201-225).

YOUNG LEE, Nae; “Politics of Polarization and Democracy in South Korea”, A Comparative Survey of Democracy, Governance and Development, Working Paper Series, No 103, 2003, (pp. 1-38).

İNTERNET KAYNAKLARI

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2016/02/Swaan_English_Social.pdf, Erişim Tarihi: 05.01.2019.

http://www.semipresidentialism.com/?p=195, Erişim Tarihi: 26.03.2019.

https://history.house.gov/Institution/Election-Statistics/, Erişim Tarihi: 10.06.2019.

https://history.house.gov/Institution/Party-Divisions/Party-Divisions/, Erişim Tarihi: 17.04.2019.

https://www.senate.gov/history/partydiv.htm, Erişim Tarihi: 17.04.2019.

https://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e09_constitution.pdf, Erişim Tarihi: 09.05.2019.

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80207000.pdf, Erişim Tarihi: 12.05.2019.

http://sozluk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 12.07.2019.

http://www.semipresidentialism.com/?cat=42, Erişim Tarihi: 15.07.2019.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constiution_anglais_oct2009.pdf, Erişim Tarihi: 31.10.2019.

http://gazeteler.ankara.edu.tr/dergiler/2399/171662/36885.pdf, Erişim Tarihi: 01.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d01/c036/mm__01036057.pdf, Erişim Tarihi: 01.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/meclis_bulteni.sayfa?psayi=45&psayfa=4, Erişim Tarihi: 02.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d03/c003/mm__03003045.pdf, Erişim Tarihi: 06.08.2019.

http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/jO_x2F_8JqRTwU2VRu8onk5IqQ_x3D __x3D_, Erişim Tarihi: 06.08.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/2007Referandum/Sonuc/sonuc.pdf, Erişim Tarihi: 08.08.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/2014CB/2014CB-Kesin-416_d_Genel.pdf, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22235&P5 =H&page 1=11&page2=11,  Erişim Tarihi: 21.08.2019.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/hukumet-bugun-aciklanacak-27096355, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4 = 22241&P5 =H&page1=3&page2=3, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/tartisilan-oy-27098528, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

https://www.ntv.com.tr/ekonomi/davutoglu-kamuda-seffaflik-paketini-acikladi,CMR8Hp1qy 06sKT Cg3xZuRw, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/01/14/basbakan-davutoglu-konusuyor-canli-1421242134, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/basbakan-davutoglu-kamuda-seffaflik-paketini-acikladi-27966072, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

http://www.milliyet.com.tr/siyaset/erdogan-seffaflik-paketini-elestirdi-2000215, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/dolmabahcede-tarihi-cozum-sureci-aciklamasi-170496.html, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

http://www.milliyet.com.tr/siyaset/dolmabahce-de-tarihi-aciklama-2021055, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/03/150320_erdogan_izleme_heyeti, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

https://www.haberler.com/erdogan-birilerini-tatmin-icin-bu-isler-yapilmaz-7099027-haberi/, Erişim Tarihi: 21.08.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/Milletvekili/7Haziran2015/KesinSecimSonuclari/ResmiGazete/D.pdf, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/Milletvekili/7Haziran2015/KesinSecimSonuclari/ResmiGazete/ E. pdf, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22441&P5=H &page1 =2&page2=2, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bahceliden-geceyarisi-aciklamasi-29225631,  Erişim Tarihi: 22.08.2019.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/secim_2015/ 294061/Bahceli_koalisyona_kapilari_kapatti__erken_secim__dedi.html, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://m.bianet.org/bianet/siyaset/166542-akp-chp-istiksafi-gorusmelerinin-kronolojisi, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://t24. com.tr/haber/davutoglu-ile-kilicdaroglu-koalisyon-icin-son-kez-bir-araya-geliyor, 3 06099, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://www.mynet.com/ak-parti-mhp-koalisyon-gorusmesinde-sonuc-cikmadi-110101973823, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://t24.com.tr/haber/davutoglu-ve-bahceli-koalisyon-gorusmesi-icin-bir-araya-gelecek,306 496, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22445&P5= H&page1 =9&page2=9, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/34170/secimlerin-yenilenmesi-karari-anayasal-bir-mecburiyettir-butun-yollar-denenmistir.html, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22445&P5=H&page1 =9&page2=9, Erişim tarihi: 22.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22445&P5=H&page1 =9&page2=10, Erişim tarihi: 22.08.2019. 

http://www.milliyet.com.tr/secim-kabinesindeki-bakan-dagilimi/siyaset/detay/2107662/default.htm, Erişim Tarihi: 22.08.2019.  

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/gecici-hukumetin-3-aylik-icraati-40017560, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150831-5.pdf, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-tarafsiz-cumhurbaskani-olmayacagim, Erişim Tarihi: 24.08.2019.

https://www.yeniasya.com.tr/politika/erdogan-bakanlar-kurulu-na-baskanlik-edecegim_312225, Erişim Tarihi: 24.08.2019.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdoganin-baskanlik-ettigi-bakanlar-kurulu-sonrasi-arinctan-one mli-aciklamalar-28004310, Erişim Tarihi: 24.08.2019.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ysk-baskani-erken-secim-tarihini-acikladi-1-kasim-2015-299013 87, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/Milletvekili/1Kasim2015/KesinSecimSonuclari/96-D.pdf, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/Milletvekili/1Kasim2015/KesinSecimSonuclari/96-E.pdf, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem26/yil1/ham/b00501h.htm, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22467& P5=H&page1 =34&page2=34, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

https://www.mynet.com/akpde-tayyip-erdogan-ahmet-davutoglu-krizi-neden-basladi-nasil-bu-noktaya-geldi-110102438442, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

https://www.sozcu.com.tr/2016 /gundem/erdogan-davutoglu-krizinin-gecmisi-1216852/, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/ bestepe-ile-kirilma-noktalari, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/34170/secimlerin-yenilenmesi-karari-anayasal-bir-mecburiyettir-butun-yollar-denenmistir.html, Erişim Tarihi: 22.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22445& P5=H&page1 =9&page2=9, Erişim tarihi: 22.08.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=22649&P5=H& page1 =5&page2=5, Erişim Tarihi: 25.08.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/KesinSecimSonuclari/2018MV-96D.pdf, Erişim Tarihi: 02.09.2019.

http://ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/24Haziran2018/KesinSecimSonuclari/2018CB-416D.pdf, Erişim Tarihi: 02.09.2019.

http://www.milliyet.com.tr/siyaset/cumhur-ittifaki-protokolu-nun-tam-metni-2662293, Erişim Tarihi: 04.09.2019.

https://www.cnnturk.com/turkiye/millet-ittifaki-protokolu-yskya-sunuldu, Erişim Tarihi: 04.09.2019.

https://www.cnnturk.com/turkiye/millet-ittifaki-protokolu-yskya-sunuldu, Erişim Tarihi: 04.09.2019.

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss534.pdf,, Erişim Tarihi: 04.09.2019.

https://www.theguardian.com/us-news/2018/dec/19/us-government-shutdown-explainer-what-is-it-will-it-happen-and-whos-to-blame, Erişim Tarihi: 24.09.2019.

http://secim2019.ntv.com.tr/, Erişim Tarihi: 04.10.2019.  

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-mhp-lideri-bahceli-erhan-ustayi-gorevden-aldi-409 97534, Erişim Tarihi: 13.10.2019.

https://www.senate.gov/legislative/vetoes/vetoCounts.htm, Erişim Tarihi: 31.10.2019


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.