Bona Fides (Dürüstlük Kuralı)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Talya Şans UÇARYILMAZ
Ürün Kodu: ME336
ISBN: 978-605-05-0401-9
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Talya Şans UÇARYILMAZ
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ME336
Bona Fides (Dürüstlük Kuralı)
Dr. Talya Şans UÇARYILMAZ
2019/03 1. Baskı, 440 Sayfa
ISBN 978-605-05-0401-9


İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR7

KISALTMALAR CETVELİ13

GİRİŞ17

BİRİNCİ BÖLÜM:
BONA FIDES KAVRAMI

I.Fides ve Bona Fides Terimleri23

II.Bona Fides’in Hukuk Anlayışı Açısından Değerlendirilmesi28

A. Antik Yunan Felsefesinde Bona Fides28

B. Roma Felsefesinde Bona Fides33

1. Cicero’nun Eserlerinde Bona Fides33

2. Klasik Dönem Hukukçularına Göre Bona Fides38

3. Ortaçağ Ius Commune Hukukçularının Eserlerinde Bona Fides40

C. Doğal Hukuk Anlayışında Bona Fides45

D. Çağdaş Hukuk Anlayışında Bona Fides49

III. Bona Fides’in Diğer Kavramlarla İlişkisi55

A.  Bona Fides ve Aequitas (Hakkaniyet)55

B. Bona Fides ve Iustitia (Adalet)65

IV. Bona Fides’in İçeriği68

A. Kavramın Objektif Açıdan Ele Alınması: Dürüstlük Kuralı70

1.Dürüstlük Kuralı ile Ahlaka Aykırılık Arasındaki İlişki75

2. Dürüstlük Kuralının Emredici Olup Olmadığı Sorunu78

3. Dürüstlük Kuralı ve Vir Bonus İlişkisi81

B. Kavramın Sübjektif Açıdan Ele Alınması: İyiniyet83

C. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyet Arasındaki İlişki90

İKİNCİ BÖLÜM:
SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA
BONA FIDES’İN ORTAYA ÇIKIŞI

I.Roma Hukukunda Bona Fides’in Doğuşu93

A. Formula Usulünün Bona Fides Açısından Önemi94

1. Iudicium Stricti Iuris (Dar Hukuk Davası) ve
Iudicium Bonae Fidei
(İyiniyet Davası) Kavramları101

2.  Negotium Stricti Iuris (Dar Hukuk Sözleşmesi) ve
Negotium Bonae Fidei (İyiniyet Sözleşmesi) Ayrımı114

B.  Ius Gentium ve Ius Naturale’nin Sözleşmelere Etkisi118

II.Exceptio Doli Kavramı127

A. Roma Hukukundaki Önemi127

B. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı142

1. Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılması152

2. Venire Contra Factum Proprium (Çelişkili Davranış Yasağı)155

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
SÖZLEŞMELER HUKUKUNDA
BONA FIDES’İN UYGULANMASI

I.Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Bona Fides163

A.Hukuki İşlemlerde Bona Fides’in Önemi163

1.Hukuki İşlemlerin Geçerlilik Koşulları Bakımından165

a.Reservatio Mentalis ve Iocandi Causa
(Zihni Kayıt ve Şaka Beyanı)166

b. Simulatio (Muvazaa)168

c. Error (Yanılma)172

2.Condicio (Şart) Bakımından178

B. Sözleşme Serbestîsi ve Sözleşmelerin Rızailiği Bakımından
Bona Fides183

1. Roma Hukukunda Sözleşmeler Sistemi187

2. Rızai Sözleşmelerin Bona Fides’in Gelişimine Etkisi190

3. Pactum’lar Açısından Bona Fides’in Önemi194

4. Bona Fides’ten Doğan Sözleşme Yapma Yükümlülüğü199

II. İfa Aşamasında Bona Fides202

A. Bona Fides’e Dayanan Sözleşmelerin İfası202

1. Fiducia (İnançlı İşlem)203

2. Depositum (Saklama Sözleşmesi)208

3. Mandatum (Vekâlet Sözleşmesi)211

4. Societas (Ortaklık Sözleşmesi)214

5. Emptio Venditio (Satım Sözleşmesi)219

a.  Malın Ayıplı Olmasından Doğan Sorumluluk224

b. Malın Zabtı Hâlinde Ortaya Çıkan Sorumluluk233

c. Laesio Enormis237

6. Locatio Conductio (Kira, Eser ve İş Sözleşmeleri)251

a. Locatio Conductio Rei (Kira Sözleşmesi)251

b. Locatio Conductio Operis (Eser Sözleşmesi)254

c. Locatio Conductio Operarum (İş Sözleşmesi)257

7. Stipulatio Bakımından Bona Fides259

B. İfa Aşamasında Bona Fides’in Günümüz Hukuk Düzenlerinde
Genel Bir Yükümlülük Olarak Benimsenmesi Süreci266

III. Sözleşme Sona Erdikten Sonra Bona Fides274

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
ROMA HUKUKUNDAN GÜNÜMÜZ HUKUKUNA
DEK BONA FIDES’İN İŞLEVLERİ

I.Bona Fides’in İşlevleri281

II.Yorumlayıcı İşlevi281

A.Roma Hukukunda Sözleşmelerin Yorumu282

B.Güven İlkesine Göre Sözleşmelerin Yorumu285

III.Tamamlayıcı İşlevi297

A.Roma Hukukunda Sözleşmelerde Boşluk Olması Hâlinde
Bona Fides’in Önemi297

B.Çağdaş Hukukta Sözleşmelerin Tamamlanması ve Güven İlkesi301

IV. Düzeltici İşlevi305

A. Pacta Sunt Servanda307

B. Clausula Rebus Sic Stantibus310

C. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar319

V. Borç Doğurucu İşlevi325

A. Bona Fides’ten Doğan Yan Yükümlülükler325

B. Taraflar Arasında Kurulan Güven İlişkisi328

1. Culpa in Contrahendo335

2. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Teorisi350

BEŞİNCİ BÖLÜM:
HUKUKUN UYUMLAŞTIRILMASI AÇISINDAN
BONA FIDES’İN ÖNEMİ VE BUNA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ

I. Bona Fides’in Yeniden Doğuşu353

A. Doğal Hukukun Gelişimi ve Günümüzdeki Etkisi354

B. Bona Fides’in Hukuk ve Ekonomi Öğretisindeki Yeri355

II. Hukukun Uyumlaştırılması ve Bona Fides356

A. Roma Hukuku ve İngiliz Hukuku Arasındaki İlişkinin Bona Fides Açısından Değerlendirilmesi359

B. Amerikan Hukukunda Bona Fides366

III. Lex Mercatoria Kapsamında Bona Fides370

A. Bona Fides’in  Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş
Milletler Antlaşması (CISG) Açısından Değerlendirilmesi376

B. UNIDROIT İlkeleri’nde Bona Fides384

C. Avrupa Sözleşme Hukuku İlkeleri (PECL)’nde Bona Fides391

SONUÇ395

KAYNAKÇA403

TEŞEKKÜR

Çok sayıda maceraya ev sahipliği yapan doktora sürecimde, pek çok değerli insanın katkısını görmem, bir kez daha ne kadar şanslı bir insan olduğumu farketmemi sağladı. Herşeyden önce, bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki kıymetli hocalarıma, hukuk fakültesine girdiğim günden bu yana, bana ve tüm arkadaşlarıma kattıkları değerler için bir kez daha minnettar olduğumu belirtmek isterim. Tez danışmanlığımı üstlenen İ.D. Bilkent Üniversitesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nın değerli üyesi saygıdeğer hocam Prof. Dr. Cengiz KOÇHİSARLIOĞLU’na, her türlü soru ve sorunuma zaman ayırarak tezime bulunduğu sayısız katkı için; Prof. Dr. A. Nâdi GÜNAL’a, tez yazım sürecimde gösterdiği destek için ve öğrencisi olmaktan onur duyduğum, Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU’na, tüm akademik hayatım boyunca bana harcadığı emek ve sağladığı sonsuz destek için teşekkür ederim. Tez savunma jürisinde yer alan sayın hocalarım Prof. Dr. Özlem SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN, Prof. Dr. Eşref
KÜÇÜK ve Prof. Dr. Kadir GÜRTEN’e de ayrıca en içten teşekkürlerimi sunarım.

İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki tüm çalışma arkadaşlarıma ve özellikle Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nın kıymetli üyesi Dr. Gizem ALPER’e, başa çıkmam gereken her türlü zorlukta yanımda olarak dostluğunu esirgemediği ve tezime bulunduğu değerli katkılar nedeniyle; Dr. Eric DEIBEL’e, tez savunmam öncesinde beni cesaretlendirmesi ve bu süreçten sonsuz keyif almamı sağlaması nedeniyle; ve son olarak, hiçbir anımda koşulsuz sevgilerini eksik etmeyen, içinde bulunduğum her türlü zor aşamayı rahatlıkla ve mutlulukla atlatmamı sağlayan ailemin değerli üyelerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Öncelikle, Gözde DOĞAN’a, çocukluğumuzdan beri bana gösterdiği sabır, sağladığı destek ve sahip olduğu altın değerindeki kalbi için; her sorunumda imdadıma koşan bir süper kahraman olan  Dr. Onur YORULMAZ’a, doktora sürecimin en zorlu dönemlerinde yanımda olduğu, bana gösterdiği eşi bulunmaz kardeşlik ve bana güç veren varlığı için; dayım Mehmet
ÇOBANLI’ya, beni akademik hayata yönlendirdiği ve beni bugünlere getirdiği için; en önemlisi, başarımda en büyük pay sahibi olan, hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim annem, en iyi arkadaşım, Dr. Billur ÇOBANLI’ya, bulunduğu sonsuz fedakarlıklar için çok teşekkür ederim.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.