Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Sinan Sami AKKURT - Kemal ERDOĞAN - Hüseyin TOKAT
Ürün Kodu: DNM81
ISBN: 978-975-02-5598-4
Stok Durumu: Stokta var
59,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sinan Sami AKKURT,Kemal ERDOĞAN,Hüseyin TOKAT
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Borçlar Hukuku Genel Hükümler - Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri)

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sami AKKURT, Arş. Gör. Kemal ERDOĞAN, Arş. Gör. Hüseyin TOKAT

2019/09 2. Baskı, 624 Sayfa

ISBN 978-975-02-5598-4

Bu kitap, büyük kısmı yazarların doktora yeterlilik sınavı ders notları ve hukuk fakültesi ile iktisadî - idarî bilimler fakültelerinde yürüttükleri borçlar hukuku derslerine ilişkin çalışmaları temel alınarak hazırlanmıştır. 

Kitap hazırlanırken, özellikle hukuk eğitimi alan öğrencilerin ve lisans eğitimi sonrası mesleğe giriş sınavlarına hazırlananların ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğundan, konu itibariyle akademik düzeydeki doktrinel tartışmalara mümkün mertebe değinilmemeye gayret edilmiştir. Aynı amaçla, güncel borçlar hukukuna ilişkin müfredat, bu alandaki hukuk eğitimini kolaylaştırmak adına tablolar, karşılaştırma şemaları, kavramlara dair örnek (pratik) olaylar ve özellikle sınavlara hazırlananlar için örnek test sorularıyla desteklenmiştir.

Dolayısıyla bu kitap, iktisadî - idarî bilimler fakülteleri ve adâlet meslek yüksekokullarında okutulmak üzere ders kitabı, hukuk fakültesi öğrencileri için oldukça kapsamlı bir ders notu, Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS.) ve sair kamu kurumlarına giriş sınavlarına hazırlananlar için hazırlık, diğer ilgililer içinse başvuru dokümanı niteliğindedir.

Konu Başlıkları

Genel Hükümler
Özel Hükümler (Özel Borç İlişkileri)

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

İkinci Baskıya Önsöz  5

Birinci Baskıya Önsöz  7

Kısaltmalar  35

BİRİNCİ KISIM

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER VE TEMEL KAVRAMLAR

§ 1. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, KAYNAKLARI, KAPSAMI VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  37

I. BORÇLAR HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU  37

II. BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  39

III. BORÇLAR HUKUKUNUN KAPSAMI  40

IV. BORÇLAR HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  42

A. Medenî Hukuk ile İlişkisi  42

B. Ticaret Hukuku ile İlişkisi  42

C. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  43

§ 2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER  43

I. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ  44

A. İrade Özerkliği Kavramı ve Sözleşme Özgürlüğü  44

B. Sözleşme Özgürlüğünün Görünümleri  45

1. Sözleşme Yapıp Yapmama Özgürlüğü  45

a. Kural  45

b. Sözleşme Yapma Zorunluluğu  45

2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü  48

3. Sözleşmenin Konusunu ve Tipini Seçme Özgürlüğü  48

4. Sözleşmenin Şeklini Seçme Özgürlüğü  49

5. Sözleşmenin Hükümlerinde Değişiklik Yapma Özgürlüğü  49

6. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Özgürlüğü  49

II. NİSBÎLİK İLKESİ  49

III. KUSUR SORUMLULUĞU İLKESİ  50

IV. SÖZLEŞMELERDE İVAZLILIK İLKESİ  51

V. DÜRÜSTLÜK İLKESİ  51

§ 3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMLARI  52

I. KAVRAM  52

II. BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI  54

A. Alacaklı ve Borçlu  54

B. Edim  55

1. Kavram  55

2. Özellikleri  55

3. Çeşitleri  57

a. Yerine Getirilme Biçimi Açısından  57

b. Borçlunun Kişisel Özelliklerinin Önemi Açısından  58

c. Süresi Açısından  60

d. Bölünebilirliği Açısından  61

e. Belirleniş Biçimi Açısından  61

İKİNCİ BÖLÜM

BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI

Birinci Ayırım

HUKUKÎ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELER

§ 4. HUKUKÎ İŞLEMLER  67

I. GENEL AÇIKLAMA  67

II. HUKUKÎ İŞLEM KAVRAMI  72

III. HUKUKÎ İŞLEMİN UNSURLARI  72

A. Hukukî İşlemin Kurucu Unsurları  72

1. İrade Açıklaması  72

2. Hukukî Sonuç  74

3. Diğer Kurucu Unsurlar  75

B. Hukukî İşlemin Geçerlilik Unsurları  75

1. Bütün Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  75

a. Hukukî İşlem Ehliyeti  75

b. Emredici Kurallara Aykırı Olmama  76

c. Muvazaalı Olmama  76

d. İradenin Serbest Olması  76

2. Bazı Hukukî İşlemler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  77

a. Şekil  77

b. Tasarruf Yetkisi  77

C. Hukukî İşlemin Etkinlik Unsurları  77

IV. HUKUKÎ İŞLEMİN ÇEŞİTLERİ  79

A. Gerekli İrade Beyanı Sayısı Açısından  79

B. Hüküm Doğuracakları Zaman Açısından  80

C. Malvarlığına Yaptığı Etki Açısından  81

D. Sebebe Bağlılık Açısından  84

E. Koşula Bağlılık Açısından  87

§ 5. SÖZLEŞMELER  91

I. TANIMI VE ÇEŞİTLERİ  91

A. Tanımı  91

B. Çeşitleri  91

1. Hukuk Alanı Açısından  91

2. Borç Doğurabilme Açısından  91

3. Kurulabilmesi İçin Bir Şey Tesliminin Gerekliliği Açısından  92

4. Şekle Tâbi Olma Açısından  93

5. Borç Altına Giren Taraf Sayısı Açısından  94

6. İvazlı Olma Açısından  96

7. Kanunî Düzenlemeye Konu Olma Açısından  97

II. SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİ BİR ŞEKİLDE KURULABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR  98

A. Kurucu Unsurlar  98

1. İki Tarafın Karşılıklı İrade Açıklamaları  98

a. Öneri  99

b. Kabul  109

2. İrade Beyanlarının Birbirine Uygunluğu  110

3. Sözleşmenin Kurulduğu ve Hükümlerini Meydana Getirdiği An  113

4. Bağlanma Parası (Pey Akçesi)  114

B. Geçerlilik Unsurları  115

1. Bütün Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  115

a. Tarafların Hukukî İşlem Ehliyetine Sahip Olması  115

b. Sözleşmenin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Genel Ahlâka, Kamu Düzenine, Kişilik Haklarına Aykırı ve İmkânsız Olmaması  116

aa. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırı Olmama  116

bb. Ahlâka Aykırı Olmama  117

cc. Kamu Düzenine Aykırı Olmama  117

dd. Kişilik Haklarına Aykırı Olmama  118

ee. Konusu İmkânsız Olmama  118

c. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması  119

aa. İrade ile Beyan Arasındaki Uygunsuzluk Hâlleri  119

aaa. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri  120

bbb. İrade ile Beyan Arasında İstenmeyerek Meydana Gelen Uygunsuzluk Hâlleri (Beyan Hatası)  126

bb. İrade Fesadı Hâlleri  127

aaa. Yanılma (Hata)  127

bbb. Aldatma (Hile)  133

ccc. Korkutma (İkrah)  136

2. Bazı Sözleşmeler İçin Aranan Geçerlilik Unsurları  141

a. Hukuk Düzeni Tarafından Öngörülen Şekle Uyulması  141

aa. Kavram  141

bb. Çeşitleri  141

aaa. Kaynağı Açısından  141

bbb. Amacı Açısından  142

ccc. Yapılış Biçimi Açısından  143

cc. Şekle Aykırılığın Sonuçları  147

dd. Beyaza İmza  148

b. Sözleşmenin Konusunu Belirleme Özgürlüğüne Getirilmiş Sınırlamalara Uyulması  148

aa. Aşırı Yararlanma (Gabin)  149

aaa. Kavram  149

bbb. Şartları  150

ccc. Hükümleri  152

bb. Genel İşlem Koşulları  153

C. Etkinlik Unsurları  155

§ 6. HUKUKÎ İŞLEMİN VE SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  158

I. YOKLUK  158

II. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN)  158

III. İPTÂL EDİLEBİLİRLİK  163

IV. TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK (EKSİKLİK / NOKSANLIK)  164

V. NİSBÎ ETKİSİZLİK  164

§ 7. SÖZLEŞMENİN YENİ ŞARTLARA UYARLANMASI  165

§ 8. SÖZLEŞMENİN TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA YAPILMASI  168

I. KAVRAM  168

II. TEMSİLİN TÜRLERİ  170

A. Kaynakları Açısından  170

1. Kanunî Temsil  170

2. İradî Temsil  170

B. Doğurduğu Sonuçlar Açısından  170

1. Dolaylı Temsil  170

2. Doğrudan Temsil  172

C. Temsilcinin Yetkili Olup Olmaması Açısından  180

1.Yetkili Temsil  180

2. Yetkisiz Temsil  180

İkinci Ayırım

HAKSIZ FİİL

§ 9. GENEL OLARAK  183

§ 10. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ÇEŞİTLERİ  183

I. KUSURLU SORUMLULUK  183

A. Kavram  183

B. Şartları  183

1. Hukuka Aykırı Fiil  184

2. Zarar  190

3. Uygun İlliyet Bağı  191

4. Kusur  195

II. KUSURSUZ SORUMLULUK  199

A. Kavram  199

B. Çeşitleri  200

1. Hakkaniyet Sorumluluğu  200

2. Özen Sorumluluğu  200

a. Kavram  200

b. Çeşitleri  201

aa. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  201

bb. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  202

cc. Yapı Malikinin Sorumluluğu  204

dd. Ev Başkanının Sorumluluğu  205

ee. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  207

3. Tehlike Sorumluluğu  207

§ 11. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI  210

I. GENEL OLARAK  210

II. TAZMİNAT DÂVASI  210

A. Konusu  210

1. Maddî Zarar  210

2. Manevî Zarar  212

B. Tarafları  213

1. Dâvacı  213

2. Dâvalı  213

C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  214

D. İspat  214

E. Zamanaşımı  215

F. Hükmü  216

Üçüncü Ayırım

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

§ 12. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI VE ŞARTLARI  217

I. KAVRAM  217

II. ŞARTLARI  217

III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME SAYILMAYAN HÂLLER  221

§ 13. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN HÜKÜMLERİ  221

I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DÂVASI  221

II. GERİ VERME BORCUNUN KAPSAMI  223

Dördüncü Ayırım

VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME

§ 14. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ  226

I. KAVRAM  226

II. ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ  226

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ

Birinci Ayırım

GENEL BİLGİLER

§ 15. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER  229

I. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR  229

A. Aslî Hak  229

1. Genel Olarak  229

2. Eksik Borç  231

a. Kavram  231

b. Türleri  231

aa. Doğuştan Eksik Borç  232

bb. Geçici Eksik Borç  232

cc. Sonradan Eksikleşen Borç  233

aaa. Kavram  233

bbb. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  233

B. Fer’î Hak  238

C. Talî Hak  239

1. Def’î Hakkı  239

2. Yenilik Doğuran Haklar  240

a. Kavram  240

b. Çeşitleri  240

c. Özellikleri  241

II. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER  242

A. Birincil Yükümlülükler  243

1. Edim Yükümlülükleri  243

a. Aslî Edim Yükümlülükleri  243

b. Yan Edim Yükümlülükleri  243

2. Yan Yükümlülükler  244

a. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  244

b. Koruyucu Yan Yükümlülükler  244

B. İkincil Yükümlülükler  245

§ 16. SORUMLULUK  245

I. KAVRAM  245

II. ÇEŞİTLERİ  246

A. Kaynağına Göre Sorumluluk  246

B. Konusuna Göre Sorumluluk  246

§ 17. BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI  249

I. ALACAKLI  249

A. Tanımı  249

B. Sayısı  249

C. Alacaklı Tarafın Değişmesi  252

1. Alacağın Devri  252

a. Kavram  252

b. Çeşitleri  252

c. Şartları  253

d. Hükümleri  255

2. Alacaklı Tarafın Değiştiği Diğer Hâller  257

II. BORÇLU  259

A. Tanımı  259

B. Sayısı  259

C. Borçlu Tarafın Değişmesi  262

1. Borcun Üstlenilmesi  262

2. Borca Katılma  265

3. Borçlu Tarafın Değiştiği Diğer Hâller  265

§ 18. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLARIN İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ KİŞİLER  266

I. NİSBİLÎK İLKESİ  266

II. ALACAK HAKKININ KUVVETLENDİRİLMESİ  266

A. Şerh Edilmiş Nisbî Haklar  267

B. Eşyaya Bağlı Borç  268

III. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ  269

A. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme  269

B. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme  271

İkinci Ayırım

BORCUN İFA EDİLMESİ

§ 19. İFA KAVRAMI  273

§ 20. İFANIN UNSURLARI  273

I. İFANIN TARAFLARI  273

A. İfa Edecek Kişi  273

B. İfa Edilecek Kişi  274

II. İFANIN KONUSU  275

A. Edime Uygun İfa Prensibi  275

B. İfa İkâmeleri  275

C. Kısmî İfa  277

D. Bölünemeyen Borcun İfası  278

E. Parça ve Çeşit Borcunun İfası  280

F. Seçimlik Borcun İfası  280

G. Para Borcunun İfası  281

III. İFA YERİ  282

IV. İFA ZAMANI  283

V. İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA  285

§ 21. İFANIN İSPAT EDİLMESİ  285

§ 22. ALACAKLI TEMERRÜDÜ  287

Üçüncü Ayırım

BORCUN İFA EDİLMEMESİ

§ 23. GENEL AÇIKLAMA  291

§ 24. BORCUN İFA EDİLMEMESİNİN ÇEŞİTLERİ VE SONUÇLARI  292

I. SONRAKİ KUSURLU İMKÂNSIZLIK, BORCUN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN SORUMLULUĞU  292

A. Sonraki Kusurlu İmkânsızlık  292

B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi  295

C. Borçlunun Sorumluluğu  296

1. Genel Olarak  296

2. Tazminat Dâvasının Şartları  297

a. Mevcut ve İfası Gereken Bir Borç  297

b. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması  297

c. Zarar  298

d. Uygun İlliyet Bağı  301

e. Kusur  301

aa. Genel Kural  301

bb. Kusur Sorumluluğunun Daraltılması  302

aaa. Tarafların Anlaşması (Sorumsuzluk Anlaşması)  302

bbb. Kanun Hükmü  304

cc. Kusursuz Sorumluluk  304

aaa. Tarafların Anlaşması  305

bbb. Kanun Hükmü  305

ccc. Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk  306

3. Hükmü  308

II. İFASI MÜMKÜN OLAN BORCUN HİÇ İFA EDİLMEMESİ VE SONUÇLARI  309

A. İfa Dâvası ve Cebrî İcra  309

B. Borçlunun Temerrüdü  310

1. Kavram  310

2. Şartları  310

a. Borcun İfası Mümkün Olmalı  310

b. Borç Muaccel Olmalı  310

c. Alacaklı İhtarda Bulunmuş Olmalı  311

d. Alacaklı İfayı Kabule Hazır Olmalı  312

3. Sonuçları  312

a. Genel Sonuçlar  313

aa. Gecikme Tazminatı  313

bb. Beklenmedik Hâlden Sorumluluk  313

b. Özel Sonuçlar  314

aa. Para Borcunu Konu Alan Sözleşmelerde  314

aaa. Temerrüt Faizi  314

bbb. Aşkın Zarar  315

bb. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde  316

4. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü  319

III. CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART)  319

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BORÇ İLİŞKİSİNİN VE BORCUN SONA ERMESİ

§ 25. GENEL OLARAK  323

§ 26. BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ  324

I. TARAFLARIN ANLAŞMASI  324

II. TEK TARAFLI İRADE BEYANI  324

A. İptâl  324

B. Dönme  325

C. Fesih  325

III. DİĞER DURUMLAR  326

A. Ölüm veya Gaiplik  326

B. Fiil Ehliyetinin Kaybı  326

C. İflâs  326

D. Sürenin Sona Ermesi  326

E. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi  326

§ 27. BORCUN SONA ERMESİ  326

I. İBRA (BORÇTAN KURTARMA)  327

II. YENİLEME (TECDİT)  329

III. ALACAKLI VE BORÇLU SIFATLARININ BİRLEŞMESİ  330

IV. SONRADAN MEYDANA GELEN KUSURSUZ İFA İMKÂNSIZLIĞI  331

V. TAKAS  334

GENEL HÜKÜMLER TEST SORULARI  337

İKİNCİ KISIM

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

§ 1. GENEL OLARAK  393

§ 2. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ  394

I. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMUŞ OLAN (TİPİK) SÖZLEŞMELER  394

A. Mülkiyeti Devretme Amacına Yönelik Sözleşmeler  394

B. Kullandırma ve Yararlandırma Amacına Yönelik Sözleşmeler  395

C. Saklama Amacına Yönelik Sözleşmeler  396

D. İş Görme Amacına Yönelik Sözleşmeler  396

E. Güvence Sağlama Amacına Yönelik Sözleşmeler  396

F. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Olan Sözleşmeler  397

G. Ortaklık Sözleşmeleri  397

II. KANUNÎ DÜZENLEMEYE KAVUŞMAMIŞ OLAN (ATİPİK) SÖZLEŞMELER  397

A. Kendine Has Yapısı Olan Sözleşmeler  398

B. Karma Sözleşmeler  399

1. Genel Olarak  399

2. Türleri  399

a. Çift Mahiyetli Sözleşmeler  399

b. Kombine Sözleşmeler  399

c. Çeşitli Sözleşme Tiplerine Ait Unsurların Birleştirilmesiyle Oluşan Sözleşmeler  400

d. Asıl Edim Yanında Talî Edim Bulunduran Sözleşmeler  400

3. Uygulanacak Hükümler  400

C. Bileşik Sözleşmeler  401

İKİNCİ BÖLÜM

MÜLKİYETİ DEVRETME AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER

§ 3. SATIŞ SÖZLEŞMESİ  403

I. GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ  403

A. Tanımı  403

B. Hukukî Niteliği  403

C. Unsurları  405

1. Satış Konusu  405

a. Eşya  405

b. Hak ve Alacaklar  406

c. Ekonomik Faydalar  406

d. Beklenen Hak ve Eşyalar  406

e. Başkasına Ait Eşya ve Haklar  406

2. Satış Bedeli  406

3. Anlaşma  407

a. Objektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma  407

b. Sübjektif Esaslı Noktalar Üzerinde Anlaşma  408

D. Türleri  408

1. Konusunu Oluşturan Değer Yönünden  408

2. Edimlerin İfa Sırası Yönünden  409

3. Sözleşmenin Koşulları Yönünden  409

4. Sözleşmenin Tarafları Yönünden  412

a. Adî Satış  412

b. Tüketici Satışı  412

c. Ticarî Satış  412

d. Milletlerarası Satış  412

II. TAŞINIR SATIŞI  413

A. Tanımı  413

B. Unsurları  413

1. Satış Konusu  413

2. Satış Bedeli  413

3. Anlaşma  413

C. Hükümleri  414

1. Satıcının Borçları  414

a. Satılanın Zilyetliğini ve Mülkiyetini Devretme Borcu  414

aa. Genel Olarak  414

bb. Yarar ve Hasarın Geçişi  415

cc. Edimin İfasının Hasar Sebebiyle İmkânsızlaşması Hâlinde Yarar ve Hasar  417

b. Diğer Borçları  418

c. Satıcının Temerrüdü  418

d. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Borcu  419

aa. Kavram  419

bb. Şartları  419

cc. Hükmü  420

dd. Zamanaşımı  422

e. Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  422

aa. Kavram  422

bb. Şartları  424

cc. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Taleplerin Alıcı Tarafından İleri Sürülebilme Şartları  424

aaa. Gözden Geçirme ve Muayene Külfeti  424

bbb. İhbar Külfeti  425

ccc. İhbar Süresi  425

ddd. Muayene ve İhbar Külfetine Uymamanın Sonuçları  426

dd. Ayıba Karşı Tekeffülde Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar  426

aaa. Sözleşmeden Dönme  427

bbb. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme  427

ccc. Ücretsiz Onarım İsteme  428

ddd. Satılanın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme  428

ee. Zamanaşımı  428

ff. Ayıba Karşı Tekeffül ile Borçlar Kanunun Diğer Genel Hükümleri Arasındaki İlişki  429

aaa. Yanılma (Hata) ile İlişkisi  429

bbb. Aldatma (Hile) ile İlişkisi  429

ccc. Kötü İfa ile İlişkisi  430

2. Alıcının Borçları  430

a. Satış Bedelini Ödeme Borcu  430

aa. Genel Olarak  430

bb. Bedel Miktarı  430

cc. İfa Yeri  430

dd. İfa Zamanı  431

b. Satılanı Devralma Borcu  431

c. Alıcının Temerrüdü  432

III. TAŞINMAZ SATIŞI  432

A. Tanımı  432

B. Unsurları  433

1. Satış Konusu  433

2. Satış Bedeli  433

3. Anlaşma  433

a. Genel Olarak  433

b. Şekli  433

aa. Ana Kural  433

bb. İstisnalar  434

cc. Şeklin Kapsamı  434

dd. Şekle Uymamanın Sonuçları  434

C. Ayıp ve Zapttan Sorumluluk  434

1. Genel Olarak  434

2. Zamanaşımı  435

D. Yarar ve Hasarın Geçişi  435

E. İleride Satış İlişkisi Doğuracak Olan Haklar (Sözleşmeler)  435

IV. TÜKETİCİ SATIŞI  435

A. Kavram  435

B. Konusu  436

C. Tarafları  436

1. Satıcı  436

2. Alıcı (Tüketici)  438

C. Özellikleri  439

1. Haksız Şartlar  439

2. Ayıba Karşı Tekeffül ve Kötü İfa  439

V. TİCARÎ SATIŞ  441

A. Kavram  441

B. Özellikleri  442

1. Uygulanacak Kurallar  442

2. Ticarî Satışa İlişkin TTK. Düzenlemeleri  443

a. Kısmî İfa  443

b. Alıcının Temerrüdü  444

c. Ayıplı İfa ve Muayene Yükümlülüğü  444

3. TBK.’ndaki Özel Düzenlemeler  444

a. Satıcının Temerrüdü Hâlinde  445

b. Alacaklının Temerrüdü Halinde Satıcının Tevdi Hakkı  445

§ 4. MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ  445

I. TANIMI  445

II. UNSURLARI  446

A. Bir veya Birden Çok Şeyin Zilyetlik ve Mülkiyetinin Karşılıklı Olarak Değişimi  446

B. Anlaşma  447

III. HÜKÜMLERİ  447

§ 5. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  448

I. TANIMI  448

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  448

III. UNSURLARI  449

A. Bir Şeyin Mülkiyetinin Karşılıksız Olarak Devri  449

B. Anlaşma  450

1. Genel Olarak  450

2. Ehliyet  451

a. Bağışlayanın Ehliyeti  451

b. Bağışlananın Ehliyeti  452

3. Şekil  452

a. Elden Bağışlama  452

b. Bağışlama Taahhüdü  452

4. Şekle Aykırılığın Hükmü  453

IV. HÜKÜMLERİ  453

V. BAĞIŞLAMADAN RÜCU (DÖNME)  454

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KULLANDIRMA VE YARARLANDIRMA

AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER

§ 6. KİRA SÖZLEŞMESİ  457

I. TANIMI  457

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  457

III. UNSURLARI  458

A. Bir Şeyin Kullanılmasının veya Kullanılmayla Birlikte Ondan Yararlanılmasının Kiracıya Bırakılması  458

B. Kira Bedeli  459

C. Anlaşma  461

1. Kira Sözleşmesinin Tarafları  461

a. Kiraya Veren  461

b. Kiracı  461

2. Tarafların Anlaşması  462

3. Şekli  462

IV. ÇEŞİTLERİ  462

A. Kira Konusu Eşyanın Taşınabilirliğine Göre  462

B. Kira Süresine Göre  463

C. Kanunda Yapılan Sistematiğe Göre  463

V. HÜKÜMLERİ  464

A. Kiraya Verenin Borçları  464

1. Zilyetliği Devir Borcu  464

2. Kiralananı Elverişli Hâlde Bulundurma Borcu  465

3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  465

a. Kavram  465

b. Şartları  465

c. Hükmü  466

aa. Teslim Anındaki Ayıplardan Sorumluluk  466

bb. Sonradan Meydana Gelen ve Olağan Kullanıma Bağlı Olmayan Ayıplardan Sorumluluk (Kullanmaya Elverişli Tutmama)  467

4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  467

a. Kavram  467

b. Hükmü  468

c. Kira Konusunun Malik (Kiraya Veren) Tarafından Sonradan Başkasına Temliki  468

5. Vergi ve Olağan Olmayan Yan Giderlere Katlanma Borcu  469

B. Kiracının Borçları  469

1. Kira Konusunun Kullanılmasına İlişkin Borçları  469

a. Kira Konusunu Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  469

b. Temizlik, Olağan Kullanım ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  471

c. Önemli Ayıpları Kiraya Verene Derhâl Bildirme Borcu  471

d. Ayıpların Kiraya Veren Tarafından Giderilmesine ve Kiralananın Üçüncü Kişilere Gösterilmesine Katlanma Borcu  472

2. Kira Bedelini Ödeme Borcu  472

a. Genel Olarak  472

b. Kira Bedelinin Tespiti (Arttırım Dâvası)  473

c. Kira Sözleşmesinin Uyarlanması (Uyarlama Dâvası)  473

d. Kiralananın Kullanılmaması veya Süresinden Önce Geri Verilmesi  474

e. Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Güvence Vermesi  474

3. Kiraya Verenin Hapis Hakkı  474

4. Kira Konusunu Geri Verme Borcu  475

VI. SONA ERMESİ  475

A. Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri  475

1. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Dolması  475

2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi (Olağan Fesih)  476

3. Kiracının Temerrüdü  477

4. Önemli Sebeplerle Fesih (Olağanüstü Fesih)  477

5. Kiracının İflâsı  477

6. Kiracının Ölümü  477

B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarının Sona Ermesi (Özel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri)  478

1. Belirli Süreliyse  478

2. Belirsiz Süreliyse  478

3. Tahliye Dâvası  478

§ 7. KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ  479

I. TANIMI  479

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  480

III. UNSURLARI  480

A. Bir Şeyin Yahut Hakkın Kullanılmasının Karşılıksız Olarak Devri  480

B. Anlaşma  481

IV. HÜKÜMLERİ  482

A. Ödünç Verenin Borçları  482

1. Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu  482

2. Ödünç Alanın Yaptığı Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu  482

B. Ödünç Alanın Borçları  483

1. Özenle Kullanma Borcu  483

2. Olağan Masraflara Katlanma Borcu  483

3. Aynen İade Borcu  484

V. SONA ERMESİ  484

§ 8. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ  486

I. TANIMI  486

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  486

III. UNSURLARI  487

A. Bir Miktar Para veya Mislî Şeyin Mülkiyetinin Devri  487

B. Aynı Miktar ve Nitelikte Şeyin Ödünç Verene Mislen İadesi  487

C. Anlaşma  488

IV. HÜKÜMLERİ  488

A. Ödünç Verenin Borçları  488

1. Zilyetliği Devretme ve Mülkiyeti Geçirme Borcu  488

2. Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Borcu  489

B. Ödünç Alanın Borçları  489

1. Teslim Alma Borcu  489

2. Mislen İade Borcu  489

3. Olağan Masraflara Katlanma Borcu  490

4. Faiz Ödeme Borcu  490

V. SONA ERMESİ  491

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAKLAMA AMACINA YÖNELİK SÖZLEŞMELER

§ 9. SAKLAMA (VEDİA) SÖZLEŞMESİ  493

I. TANIMI  493

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  493

III. UNSURLARI  493

A. Bir Taşınırı Güvenli Bir Yerde Koruma Altına Alma  493

B. Ücret  494

C. Anlaşma  494

IV. HÜKÜMLERİ  494

A. Saklatanın Borçları  494

B. Saklayanın Borçları  494

V. SONA ERMESİ  495

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ GÖRME AMACINA YÖNELİK

SÖZLEŞMELER

§ 10. HİZMET SÖZLEŞMESİ  497

I. TANIMI  497

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  497

III. UNSURLARI  498

A. Bir Hizmetin Görülmesi  498

B. Ücret  498

C. Anlaşma  499

IV. HÜKÜMLERİ  500

A. İşçinin Borçları  500

1. İşi Bizzat Yapma Borcu  500

2. Özen ve Sadakat Borcu  500

3. Teslim ve Hesap Verme Borcu  500

4. Fazla Çalışma Borcu  500

5. Düzenleme ve Talimatlara Uyma Borcu  501

B. İşverenin Borçları  501

1. Ücret Ödeme Borcu  501

2. Araç ve Malzemeleri Sağlama Borcu  501

3. Giderleri Ödeme Borcu  502

4. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu  502

5. İşçinin Tatil ve İzin Hakkına Uyma Borcu  503

6. Hizmet Belgesi Verme Borcu  503

V. SONA ERMESİ  503

§ 11. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ  505

I. TANIMI  505

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ  505

III. UNSURLARI  506

A. Bir Eser Meydana Getirme  506

1. Eser Kavramı  506

2. Meydana Getirme  506

B. Bedel Ödeme  507

C. Anlaşma  507

IV. HÜKÜMLERİ  507

A. Yüklenicinin Borçları  507

1. Eser Meydana Getirme Borcu  507

a. Genel Kural  507

b. Yüklenicinin Eseri Başkasına Yaptırması  507

aa. Genel Olarak  507

bb. Asıl Yüklenici ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki  508

cc. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki  508

dd. Asıl Yüklenicinin Alt Yüklenicinin Fiillerinden İşsahibine Karşı Sorumluluğu  508

2. Eserin Meydana Getirilmesi için Kullanılacak Araç–Gereçleri Bizzat Sağlama ve Masraflara Katlanma Borcu  509

3. Özen ve Sadakat Borcu  509

4. İşe Zamanında Başlama ve Devam Borcu  510

5. Eseri Zamanında Teslim Borcu  511

6. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  512

B. İşsahibinin Borçları  514

1. Bedel Ödeme Borcu  514

2. Diğer Yan Yükümlülükler  514

V. SONA ERMESİ  514

A. Yaklaşık Bedelin İşsahibinin Kusuru Olmaksızın Aşırı Ölçüde Aşılacağının Anlaşılması  514

B. Yüklenicinin Zararını Tamamen Tazmin Suretiyle Fesih  515

C. Eserin Yok Olması  515

D. Yüklenicinin Kişisel Özelliklerinin Önem Arz Ettiği Eser Sözleşmelerinde Onun Ölümü Yahut Kusuru Olmaksızın Eseri Tamamlama Yeteneğini Kaybetmesi  515

§ 12. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  515

I. TANIMI  515

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  516

III. UNSURLARI  518

A. Bir İşin Görülmesi veya İşlemin Yapılması  518

B. Vekâlet Ücreti  520

C. Anlaşma  521

IV. HÜKÜMLERİ  523

A. Vekilin Borçları  523

1. Vekâlet Sözleşmesinin Kapsamı Dâhilinde İş Görme Borcu  523

2. İşi Yaparken Gerekli Özeni Gösterme Borcu  525

3. İşi Vekâlet Verene Sadakatle Yapma Borcu  527

4. Vekâlet Verenin Talimatlarına Uyma Borcu  528

5. İşi Bizzat Yapma Borcu  529

6. Hesap Verme ve İade Borcu  530

7. Vekilin Sorumluluğu  531

B. Vekâlet Verenin Borçları  532

1. Ücret Ödeme Borcu  532

2. Gider ve Avansları Ödeme ve Vekili Üstlendiği Borçtan Kurtarma Borcu  532

3. Vekilin Uğradığı Zararları Giderme Borcu  534

4. Birlikte Vekâlet Verenlerin Vekile Karşı Müteselsil Sorumluluğu  535

V. SONA ERMESİ  535

A. Tek Taraflı İrade Beyanıyla Sona Erme  535

B. Taraflardan Birinin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi veya İflâsı Sebebiyle Sona Erme  536

§ 13. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME  536

I. TANIMI  536

II. UNSURLARI  537

A. Bir İş Görülmesi  537

B. İşin Başkası Hesabına Görülmesi  537

C. İşin, İş Sahibinin O Yönde Verdiği Yetki Olmaksızın Görülmesi  537

III. ÇEŞİTLERİ  537

A. Caiz Olan Vekâletsiz İş Görme  537

B. Caiz Olmayan Vekâletsiz İş Görme  538

IV. HÜKÜMLERİ  538

ALTINCI BÖLÜM

GÜVENCE SAĞLAMA AMACINA YÖNELİK

SÖZLEŞMELER

§ 14. GENEL OLARAK  541

§ 15. KEFALET SÖZLEŞMESİ  541

I. TANIMI  541

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  542

A. Kefilin Borcu Fer’î (Asıl Borca Bağımlı) Bir Borçtur  542

B. Kefilin Borcu, Kural Olarak Tâlî (İkincil) Borçtur  543

1. Tartışma Def’î  543

2. Önce Rehnin Paraya Çevrilmesi Def’î  543

C. Tek Tarafa Borç Yükler  544

D. Kefalet Hükümleri Benzer Sözleşmelere de Uygulanır  544

III. GEÇERLİLİK ŞARTLARI  544

A. Esasa İlişkin Şartlar  544

1. Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması  544

2. Kefilin Ehliyeti  545

3. Eşin Rızası  545

B. Şekle İlişkin Şartlar  546

IV. ÇEŞİTLERİ  547

A. Adî Kefalet  547

B. Müteselsil Kefalet  547

C. Toplu Kefalet  548

D. Kefile Kefalet  549

E. Rücua Kefalet  549

V. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  549

VI. SONA ERMESİ  550

TABLOLAR  571

ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ TEST SORULARI  563

HÂKİM – SAVCI ADAYLIĞI VE KPSS SINAVLARINDA ÖNCEDEN SORULMUŞ OLAN BORÇLAR HUKUKU SORULARINDAN UYARLANMIŞ DENEME SINAVI  601

Kaynaklar  613

Kavram Dizini  617

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: BORÇLAR HUKUKU
İlgili Yayınlar