Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Vedat Kitapçılık
Yazar: Melek BİLGİN YÜCE
Ürün Kodu: BH285
ISBN: 978-605-9263-87-0
Stok Durumu: Stokta var
90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Melek BİLGİN YÜCE
Baskı Niteliği Genişletilmiş
Baskı Tarihi 2017/10
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

BH285
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE
2017/10 7. Baskı, XIV+580 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-9263-87-0

Kitabın Konu Başlıkları:

  • Sözleşmenin Kurulması, Sözleşmelerin Geçerliliği
  • Borçların İfası
  • Borcun Alacaklı Yüzünden İfa Edilememesi
  • Borcun Borçlu Yüzünden İfa Edilememesi
  • Borcun Sona Ermesi
  • Özellik Arzeden Borç İlişkileri

İÇİNDEKİLER

 

YEDİNCİ BASIYA ÖNSÖZ................................................................ III

ÜÇÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ.................................................................. V

BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ................................................................ VII

 

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I

PRATİK ÇALIŞMALARI..................................................................... 1

 

PRATİK ÇALIŞMA - 1.......................................................................... 3

No.1 : Sözleşmenin Kurulması, Öneri, Kabûl, Red, Öneriye Davet, Hâzırlar Arası Öneri, Hâzır Olmayanlar Arası Öneri, Önerinin Unsurları, Kabûlün ve Reddin Sonuçları

CEVAPLAR......................................................................................... 5

PRATİK ÇALIŞMA - 2........................................................................ 12

No.2 : Hâzırlar Arası ve Hâzır Olmayanlar Arası Öneriler, Süreli ve Süresiz Öneriler, Önerilerin Bağlayıcılık Süresi, Kabûl ve Sözleşmenin Kurulması

CEVAPLAR....................................................................................... 15

PRATİK ÇALIŞMA - 3........................................................................ 22

No.3 : Geçerlilik Şekli, İspat Şekli, Şeklin Kapsamı, Şekle Tabi Akitte Değişiklik

CEVAPLAR....................................................................................... 24

 

PRATİK ÇALIŞMA - 4........................................................................ 29

No. 4 : Geçerlilik Hâlleri, Yokluk, Kesin Hükümsüzlük, İptal Edilebilirlik, Noksanlık

CEVAPLAR....................................................................................... 31

PRATİK ÇALIŞMA - 5........................................................................ 35

No.5 : İrade Sakatlıkları, Zihni Kayıt, Şaka (Latife) Beyanı, Beyanda Yanılma (Hata), Saikte Yanılma (Hata), İptal Hakkı ve Kullanılması

CEVAPLAR....................................................................................... 38

PRATİK ÇALIŞMA - 6........................................................................ 43

No.6 : İrade Sakatlıkları, Aldatma (Hile), Üçüncü Kişinin Aldatması, Korkutma (İkrah), Üçüncü Kişinin Korkutması, Aşırı Yararlanma (Gabin)

CEVAPLAR....................................................................................... 45

PRATİK ÇALIŞMA - 7........................................................................ 49

No.7 : Muvazaa, İnançlı İşlem, Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa, Muvazaanın Sonuçları, Sebebe Bağlı Borç Tanınması (İkrarı), Soyut Borç Tanınması (İkrarı), Borç Tanınmasında İspat

CEVAPLAR....................................................................................... 51

PRATİK ÇALIŞMA - 8........................................................................ 55

No.8 : İrade Serbestîsi, Hâkimin Sözleşmeye Müdahalesi, Genel İşlem Koşulları, Yürürlük Denetimi, İçerik Denetimi, Yorum Denetimi, Edimi Belirleme Yetkisi

CEVAPLAR....................................................................................... 56

PRATİK ÇALIŞMA - 9........................................................................ 65

No.9 : Temsil Yetkisi, Tek Taraflı Hukukî İşlem Olması, Soyutluğu, Temsil Yetkisinin Verilmesinde Şekil, Genel Temsil Yetkisi, Özel Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Ehliyet Sınıflarıyla İlgisi

CEVAPLAR....................................................................................... 67

PRATİK ÇALIŞMA - 10...................................................................... 73

No.10 : Temsil Yetkisi, Yetkinin Aşılması, Geri Alınması, Sona Ermesi, Yetkisiz Temsil, Temsil Yetkisi Olmamasına Rağmen Kanunun İyiniyete Sonuç Bağladığı Özel Hâller

CEVAPLAR....................................................................................... 75

PRATİK ÇALIŞMA - 11...................................................................... 78

No.11 : Haksız Fiil, Hukuka Aykırılık, Kusur, Birlikte Kusur, Uygun İlliyet Bağı, Birden Fazla Fiilde İlliyet Bağının Durumu, İlliyet Bağının Kesilmesi, Zarar, Maddi Zarar, Manevi Zarar, Fiilî Zarar, Yoksun Kalınan Kâr

CEVAPLAR....................................................................................... 80

PRATİK ÇALIŞMA - 12...................................................................... 83

No.12 : Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu, Çalışanın Kusursuzluğunun Sonuca Etkisi, Birden Fazla Sorumluluğun Varlığı, Yapı Malikinin Kusursuz Sorumluluğu, İrtifak Hakkı Sahiplerinin Kusursuz Sorumluluğu, Rücu İlişkisi

CEVAPLAR....................................................................................... 85

PRATİK ÇALIŞMA - 13...................................................................... 91

No.13 : Araç İşleten, Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Araç İşletenin Kusursuz Sorumluluğu, Umulmayan Hâl, Motorlu Taşıtın Çalınması Hâlinde Sorumluluk, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Zarar Ayrımları

CEVAPLAR....................................................................................... 93

PRATİK ÇALIŞMA - 14.................................................................... 101

No.14 : Sebepsiz Zenginleşme, İfa Dışı Sebepsiz Zenginleşme, İfa Yoluyla Sebepsiz Zenginleşme,  Sebepsiz Zenginleşmede İade, İyiniyetli ve Kötüniyetli Sebepsiz Zenginleşmede İade

CEVAPLAR..................................................................................... 103

 

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I

SINAV SORULARI............................................................................ 111

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II

PRATİK ÇALIŞMALARI................................................................. 281

PRATİK ÇALIŞMA - 1...................................................................... 283

No. 1 : İfanın Unsurları, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü, İfa Yeri, İfa Zamanı, İfanın Konusu, Gereği Gibi İfa Teklifi, Alacaklı Temerrüdü

CEVAPLAR..................................................................................... 285

PRATİK ÇALIŞMA - 2...................................................................... 302

No. 2 : İfa, Gereği Gibi İfa, İfada Ehliyet, Fiilî Sözleşme İlişkisi, Hukukî İşlem Niteliğindeki İfa, Maddi Fiil Niteliğindeki İfa

CEVAPLAR..................................................................................... 304

PRATİK ÇALIŞMA - 3...................................................................... 310

No. 3 : İfa Zamanı, Muacceliyet, Vâdeler, Kesin Vâde, Objektif Kesin Vâde, Belirli Vâde, Belirlenebilir Vâde, Belirsiz Vâde, Muacceliyet Bildirimi, Koşula Bağlı Borçlarda Muacceliyet, Muacceliyet Sonrası Temerrüdün Gerçekleşmesi

CEVAPLAR..................................................................................... 312

PRATİK ÇALIŞMA - 4...................................................................... 324

No. 4 : Borçlu Temerrüdü, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitte Temerrüt, İhtar, Uygun Süre, Temerrüde Dayalı Haklar, Olumlu ve Olumsuz Zarar

CEVAPLAR..................................................................................... 326

PRATİK ÇALIŞMA - 5...................................................................... 339

No. 5 : Karşılıklı Akitte Borçlu Temerrüdü, Yapma Borcunda Temerrüt, Üçüncü Kişinin İfası, İfa Yardımcısı, İfa Yardımcısının Fiillerinden Dolayı Borçlunun Kusursuz Sorumluluğu, Sorumsuzluk Anlaşması, Türk Lirası ve Yabancı Para Borcunun İfasında Temerrüt

CEVAPLAR..................................................................................... 341

PRATİK ÇALIŞMA - 6...................................................................... 350

No. 6 : Borç İlişkisinin Sona Ermesi, Borçların Sona Ermesi, İbra, Geciktici ve Bozucu Koşul, Bozucu Yenilik Doğuran Hakların Kullanılması (Dönme ve Fesih), Taraflardan Birinin Vefatı, Süreye Bağlılık, Zamanaşımı, İkale, Alacaklı Borçlu Sıfatının Birleşmesi

CEVAPLAR..................................................................................... 352

PRATİK ÇALIŞMA - 7...................................................................... 355

No. 7 : Üçüncü Kişi Lehine Akit, Tam Üçüncü Kişi Lehine Akit, Eksik Üçüncü Kişi Lehine Akit, Üçüncü Kişinin Talep Hakkı, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Temerrüde, Ayıba Dayalı Hakların Kullanılmasındaki Özellik, Üçüncü Kişi Lehine Akitte Alacaklının Tasarruf Yetkisi ve Sınırları

CEVAPLAR..................................................................................... 357

PRATİK ÇALIŞMA - 8...................................................................... 361

No. 8 : Koşul, Koşulun Çeşitleri, Geciktirici Koşul, Bozucu Koşul, Hukukî İşlemin Koşula Bağlanması, Borcun Koşula Bağlanması, Koşula Bağlanamayan İşlemler, Geçersiz Koşullar, Koşulun Gerçekleşmesinin Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Engellenmesi

CEVAPLAR..................................................................................... 363

PRATİK ÇALIŞMA - 9...................................................................... 369

No. 9 : Alacağın Devri (Temliki), Alacağın Devrinde Fer’ilerin Geçişi, Alacağın Devrinde Savunmalar, Asıl Alacağa İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine İlişkin Savunmalar, Alacağın Devrine Konu Alacağın Muvazaalı Olması, Alacağın Devrinde Borcun Önceki Alacaklıya İfa Edilmesinin Sonuçları, Alacağın Devrinde Alacaklının Kim Olduğunda Tereddüt Edilmesi, Taşınmaza İlişkin Yapılan Alacağın Devri, İfa Uğruna Devir, İfa Yerine Devir

CEVAPLAR..................................................................................... 371

PRATİK ÇALIŞMA - 10.................................................................... 377

No. 10 : Ceza Koşulu (Cezaî Şart), Türleri, Seçimlik Ceza Koşulu, İfaya Eklenen Ceza Koşulu, Dönme Cezası, Ceza Koşuluna İlişkin Kanundaki Karineler, Ceza Koşulunun Türlerine Bağlı Sonuçlar, Ceza Koşullarının Temerrüdden Doğan Haklarla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Fer’iliği, Ceza Koşulunun Saklı Tutulabildiği Hâller, Ceza Koşulunun Kusurla Bağlantısı, Ceza Koşulunun Zararla Bağlantısı

CEVAPLAR..................................................................................... 380

 

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II

SINAV SORULARI............................................................................ 387

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar