Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hasan AYRANCI - Fahrettin ARAL
ISBN: 9786050509328
140,25 TL 165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan AYRANCI, Fahrettin ARAL
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 14
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 526

Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)
Prof. Dr. Fahrettin ARAL - Prof. Dr. Hasan AYRANCI


Kitabın Bölüm Başlıkları

  • Özel Borç İlişkileri ve Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşme Tipleri
  • Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Sözleşmeler (Atipik veya İsimsiz Sözleşmeler)
  • Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler
  • Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler
  • İş Görme Sözleşmeleri
  • Şahsi Teminat Sözleşmeleri


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR37

BİBLİYOGRAFYA39

GİRİŞ47

§ 1.ÖZEL BORÇ İLİŞKİLERİ VE BORÇLAR KANUNUN’DA

 DÜZENLENEN SÖZLEŞME TİPLERİ47

I.Özel borç ilişkileri47

II.Borçlar Kanunu’nda özel hüküm – genel hüküm ilişkisi48

1.Münhasır uygulama49

2.Kuralların birlikte uygulanması50 

3. Kuralların yarışması50

III.Aslî edim yükümünün muhtevasına göre sözleşmelerin tasnifi50

1.Temlik borcu doğuran sözleşmeler51

2.Kullandırma sözleşmeleri51

3. İş görme sözleşmeleri51

4.Saklama sözleşmeleri51

5.Teminat sözleşmesi51

6.Sonuçları az çok talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler51

7.İrat sözleşmeleri52

8.Şirket sözleşmeleri52

§ 2.KANUN TARAFINDAN DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELER

 (ATİPİK VEYA İSİMSİZ SÖZLEŞMELER)53

I.Kavram53

II.Dogmatik temelleri53

III.Çeşitleri56

1.Kendisine özgü yapısı olan (sui generis) sözleşmeler56

2.Karma sözleşmeler57

a)Tanımı57

b)Çeşitleri58

aa)Kombine sözleşmeler58

bb)Çifte tipli sözleşmeler58

cc)Çeşitli tiplere ait unsurların birbirine 

 karıştığı sözleşmeler59

dd)Kendisine yabancı yan edimleri ihtiva eden sözleşmeler59

3.Bileşik sözleşmeler60

IV.Hukuk kurallarının uygulanması61

1.Genel olarak61

2.İsimsiz sözleşmelerin tamamlanması62

a)Karma sözleşmelerin tamamlanması62

aa)Soğurma (imtisas) teorisi62

bb)Kıyas yoluyla uygulama63

cc)Terkip (kombinezon) teorisi63

dd)Yaratma teorisi63

b)Kendisine özgü yapısı olan (sui generis)

 sözleşmelerin tamamlanması64

c)Bileşik sözleşmelerin tamamlanması64


BİRİNCİ KISIM

TEMLİK BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE TAŞINIR SATIŞI

§ 3.GENEL OLARAK SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,

 KURULMASI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU65

I.Tanımı65

II.Türleri66

III.Kurulması67

1.Semenin belirlenebilir olması68

2.Satılanın belirlenebilir olması69

IV.Hukukî niteliği69

1.Satış sözleşmesi borç doğuran bir sözleşmedir69

2.Satış sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir70

3.Satış sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir70

4.Satış sözleşmesi ani edimleri ihtiva eden bir sözleşmedir71

5.Satış sözleşmesi illî (sebebe bağlı) bir sözleşmedir72

V.Konusu72

1.Eşya73

2.Hak ve alacaklar74

3.Ekonomik bir fayda75

4.Gelecekteki eşya ve haklar76

5.Üçüncü şahıslara ait şeyler ve haklar76

§ 4.TAŞINIR SATIŞININ KONUSU VE ŞEKLİ77

I.Konusu77

1.Taşınmaz satışının konusu78

2.TBK m. 209 anlamında taşınır satışının konusu78

II.Şekli81

§ 5.TAŞINIR SATIŞINDA YARAR VE HASARIN GEÇMESİ83

I.Hasarın geçmesi83

1.Hasar ve hasarın geçmesi kavramları83

a)Hasar kavramı83

b)Hasarın geçmesi kavramı84

2.Hasarın geçtiği an85

a)Kural85

b)İstisnalar86

aa)Kanundan doğan istisnalar86

bb)Durumun gereğinden doğan istisnalar86

cc)Sözleşmeden doğan istisnalar……..87

c)Mesafe satışlarında…….87

II.Yararın geçmesi88

§ 6.SATICININ BORÇLARI89

I.Satıcının aslî borçları89

1.Satılanın zilyetliğini geçirme borcu89

a)Zilyetliğin geçirilmesi kavramı89

b)İfa yeri90

c)Devir masrafları90

d)Taşıma masrafları91

2.Satılanın mülkiyetini geçirme borcu92

II.Diğer borçlar93

1.Yan hükümler93

2.Koruma yükümleri94

III.Satıcının borçlarını ifa etmemesi veya kötü ifa etmesi94

1.Genel hükümler94

2.Özel hükümler95

§ 7.SATICININ TEMERRÜDÜ96

I.Satıcının temerrüdünün sonuçları96

1.Kural96

2.İstisna: Zilyetliğin devri için belirli süre öngörülen

 ticari satışlar96

II.Ticarî satışlarda97

1.Ticarî satış kavramı97

2.TBK m. 212/II’de öngörülen karineler98

a)Kesin vadeli sözleşme karinesi98

b)Alıcının olumlu zararının tazminini talep ettiği karinesi99

c)Zilyetliğin devri için belirli vade öngörülen

 ticarî satışlarda farklı düzenlemenin gerekçesi101

III.Satıcının temerrüdünde Zararın hesabı101

a)Genel olarak101

b)İkame alım halinde zararın somut hesaplanması102

c)Zararın soyut olarak hesaplanması 103

IV.Satıcının teslim borcunu ifada kısmî temerrüdü104

1.Bir defada ifa edilmesi gereken teslim borcunun

 kısmen yerine getirilmiş olması104

2.Ard arda teslimli satışda satıcının temerrüdü105

§ 8.SATICININ SATILANIN ZAPTINDAN SORUMLULUĞU107

I.Kavram107

II.Zapttan sorumluluk hükümlerinin uygulama alanı108

1.Alıcının eşya hukukuna ait korumadan yararlanamaması108

a)Alıcının iyiniyetli olması108

b)Alıcının kötü niyetli olması109

2.Eşya hukuku dışında uygulama alanı109

III.Zapttan doğan sorumluluğun şartları109

1.Satılanın alıcıya teslimi109

2.Satış sözleşmesinin kurulduğu anda zaptı sağlayan

 bir hakkın bulunması109

3.Alıcının zapt tehlikesini satış sözleşmesinin kurulduğu anda

bilmemesi110

4.Satılanın zaptı110

5.Zaptın isbat edilmesi111

a)Zaptın bir mahkeme hükmüyle gerçekleşmesi111

b) Mahkeme kararı olmaksızın satılanın üçüncü kişiye verilmesi112

IV.Zaptın hükümleri112

1.Tam zapt halinde112

a)Sözleşmenin kendiliğinden ortadan kalkması112

b)Satış bedelinin iadesi112

c)Alıcının tazminat talepleri113

aa)Kusursuz sorumluluk esasına göre113

aaa)Satılan üzerinde alıcının yaptığı masraflar113

bbb)Mahkeme masrafları113

ccc)Alıcının doğrudan doğruya zararları113

bb)Kusur sorumluluğu114

2.Kısmî zapt halinde114

V.Sorumluluğun kaldırılması veya sınırlandırılması115

§ 9.SATICININ SATILANIN AYIPLI OLMASINDAN DOLAYI

 SORUMLULUĞU116

I.Tanımı116

II.Hukukî niteliği116

1.Çeşit satışında116

2.Parça satışında116

III.Satıcının ayıptan doğan sorumluluğunun şartları117

1.Hasarın geçtiği anda satılan ayıplı olmalıdır117

a)Ayıp kavramı117

aa)Maddî ayıp118

bb)Ekonomik ayıp119

cc)Hukukî ayıp119

b)Bildirilen (vaad edilen) vasıfların bulunmaması119

c)Alıcının dürüstlük kuralı gereğince beklediği 

 bir vasfın bulunmaması122

d)Satılanın hasarın geçtiği anda ayıplı olması123

2.Alıcının ayıbı bilmemesi gerekir123

3.Alıcı ayıbı kabul etmemiş olmalıdır125

4.Ayıptan doğan sorumluluk sözleşmeyle kaldırılmamış olmalıdır126

IV.Ayıba karşı sorumluluktan doğan taleplerin

 ileri sürülmesinin şartları (şeklî şartlar)126

1.Genel olarak126

2.Gözden geçirme (muayene) külfeti128

a)Gözden geçirmenin tarzı ve kapsamı129

b)Gözden geçirme yeri130

c)Gözden geçirmenin yapılacağı zaman130

d)Gözden geçirme masrafları131

3.Bildirme (ihbar) külfeti132

4.Gözden geçirme (muayene) ve bildirimin (ihbarın)

 yapılmamasının sonuçları133

5.Mesafe satışlarında alıcının yükümleri134

a)Şartları134

aa)Bir mesâfe satışı bulunmalıdır134

bb)Satıcının devir yerinde bir temsilcisi bulunmamalıdır135

cc)Alıcı, kendisine devredilen satış konusunu

 ifa olarak kabul etmemelidir135

b)Sonuçları135

aa)Satılanı koruma (muhafaza) yükümü)135

bb)Satılanın durumunu tesbit ettirme136

cc)Satma yetkisi ve yükümü136

V.Ayıba karşı tekeffülden alıcı lehine doğan 

 seçimlik haklar136

1.Seçim hakkının kapsamı136

2.Seçim hakkının hukukî niteliği137

3.Seçim hakkının kullanılması ve tükenmesi139

4.Seçim hakkının sınırlanması140

a)Konu yönünden140

aa)Dönme hakkının sınırlanması 140

bb)Bedelin indirilmesi hakkının sınırlandırılması 143

b)Zaman yönünden143

VI.Dönme (Wandelung)143

1.Kavram143

2.Hukukî sonuçları144

a)Genel olarak144

b)Alıcının borçları144

aa)Satılanın iadesi borcu144

bb)Semerelerin iadesi borcu145

c)Satıcının borçları145

aa)Bedeli iade ve masrafları ödeme borcu145

bb)Tazminat ödeme borcu146

aaa)Genel olarak146

bbb)TBK m. 229/I, b. I ve II’nin sınırları146

ccc)TBK m. 229/I, b. 3 gereğince tazmin edilecek 

doğrudan doğruya zarar147

ddd)BK m. 229/II gereğince tazmin edilecek 

dolaylı (diğer) zararlar148

VII.Bedelin indirilmesi davası149

VIII.Ayıplı eşyanın değiştirilmesini talep hakkı152

1.Alıcının hakkı152

2.Satıcının değiştirme hakkı153

IX.Zamanaşımı154

X.Ücretsiz onarım isteme hakkı158

XI.Ayıptan doğan sorumluluğun sözleşmeyle sınırlandırılması

 veya kaldırılması159

1.Genel olarak159

2.Yorumlanması159

3.Kanunî sınırları160

XII.Ayıptan doğan sorumluluk ile Borçlar Kanunu’nun genel 

 hükümlerindeki diğer hukukî imkânlar arasındaki ilişki161

1.Genel olarak161

2.Ayıptan doğan sorumluluk ile hata sebebiyle 

 iptal arasındaki ilişki161

3.Ayıptan doğan sorumluluk ile hile arasındaki ilişki163

4.Ayıptan doğan sorumluluk ile haksız fiil arasındaki ilişki164

5.Ayıptan doğan sorumluluğun gereği gibi ifa etmeme 

 (kötü ifa) ile ilişkisi165

§ 10.ALICININ BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ167

I.Bedeli ödeme borcu167

1.Genel olarak167

2.Bedelin miktarı168

a)Bedelin tayin edilmemiş olması168

b)Satılanın ağırlığına göre bedelin hesabı 168

3.İfa yeri168

4.İfa zamanı168

5.Bedele faiz ödenmesi169

6.Alıcının bedeli ödemede temerrüdü169

a)Genel olarak169

b)Temerrüdün sonuçları169

aa)Peşin ve ön ödemeli satışlarda170

bb)Veresiye satışlarda170

cc)Ticari İşletmeler arasında mal ve hizmet sağlaması

 amacıyla yapılan sözleşmelerde temerrüt ve

 sonuçları (TTK m. 1530)172

aaa)Temerrüt anı172

bbb)Temerrüt faizi174

dd)Uluslararası Satım Sözleşmelerine ilişkin

 Birleşmiş Milletler Antlaşmasında

 (CISG= Viyana Satış Sözleşmesi) temerrüt177

c)Satıcının zararının hesabı179

aa)Genel olarak179

bb)Zararın somut olarak hesabı179

cc)Zararın soyut olarak hesabı180

II.Satılanı devralma borcu180

1.Kavram ve hukukî niteliği180

2.Şartları182

3.Devralma borcunun yerine getirilmemesi183

III.Alıcının diğer yükümleri183

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ SATIŞI VE SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ

§ 11.TAŞINMAZ SATIŞI185

I.Tanımı ve konusu185

II.Şekli186

1.Şeklin kapsamı187

a)Objektif esaslı noktalar187

b)Sübjektif esaslı noktalar188

2.Şekle uymamanın sonuçları189

III.Ayıptan ve zapttan sorumluluk190

1.Ayıptan doğan sorumluluk190

a)Taşınmazın yüz ölçümü eksiklerine karşı tekeffül borcu190

b)Zamanaşımı süresi191

2.Zapttan doğan sorumluluk192

IV.Yarar ve hasarın geçişi192

§ 12.SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR193

I.Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi193

1.Tanımı ve hukuki niteliği193

2.Şekli195

3.Hüküm ve sonuçları196

4.Tapu kütüğüne şerhi ve sona ermesi197

II.Sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım sözleşmeleri199

1.Genel Olarak Opsiyon Hakkı199

2.Alım (İştira) Sözleşmesi202

3.Sözleşmeden doğan önalım hakkı203

a)Genel olarak203

b)Kanundan doğan önalım hakkı203

c)Sözleşmeden doğan önalım hakkının tanımı ve konusu 204

d)Şekli207

e)Hakkın şerhi207

f)Sözleşmeden doğan önalım hakkının kullanılmasının

 koşulları209

aa)Satış sözleşmesinin ya da satışa eşdeğer bir işlemin

 yapılmış olması209

bb)Satış işleminin ya da ekonomik bakımdan satışa

 eşdeğer işlemin gerçekleştiğinin önalım hakkı

 sahibine bildirilmesi209

cc)Önalım hakkının süresinde kullanılmış olması210

dd)Önalım hakkından feragat edilmemiş olması 211

ee)Önalım hakkının dava yolu ile kullanılması212

g)Önalım hakkının ileri sürülememesi, devri, 

 mirasla intikali ve sona ermesi213

4.Geri alım (vefa) sözleşmesi214

a)Tanım ve konusu214

b)Şerhi 216

c)Geri alım hakkının kullanılmasının sonuçları217

§ 13. SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ218

I.Örnek üzerine satış218

II.Beğenme koşuluyla satış 218

1.Tanımı218

2.Hükümleri218

3.Deneme veya gözden geçirme219

a)Deneme ve gözden geçirmenin satıcı yanında yapılması219

b)Deneme ve gözden geçirmenin alıcı yanında yapılması219

III.Kısmi ödemeli satışlar219

1.Taksitle Satışlar219

a)Tanımı219

b)Taksitle satış sözleşmesinin kurulması (şekli ve içeriği)220

c)Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurması ve

 geri alma açıklaması221

d)Tarafların hak ve borçları221

aa)Peşinatı ödeme borcu ve sözleşmenin süresi221

bb)Alıcının def’ileri221

cc)Satış bedelinin tamamen ödenmesi222

e)Alıcının temerrüdü222

aa)Satıcının seçimlik hakkı222

bb)Sözleşmeden dönme223

cc)Hakimin müdahalesi223

f)Yetkili mahkeme ve tahkim224

g)Taksitle satışa ilişkin hükümlerin uygulama alanı224

2.Ön ödemeli taksitle satışlar224

a)Tanımı, şekli ve içeriği224

b)Tarafların hak ve borçları225

aa)Ön ödemelerin süresi225

bb)Ön ödemelerin teminatı226

cc)Alıcının malın devrini isteme hakkı226

dd)Satış bedelinin ödenmesi226

ee)Satış bedelinin belirlenmesi227

c)Sözleşmenin sona ermesi227

aa)Cayma hakkı227

bb)Sözleşme süresinin dolması227

cc)Alıcının temerrüdü halinde

 satıcının sözleşmeden dönmesi228

IV.Açık arttırma yoluyla Satış228

1.Tanımı ve çeşitleri228

a)Tanım228

b)Çeşitleri228

aa)Cebrî artırma228

bb)İsteğe bağlı artırmalar228

aaa)İsteğe bağlı özel artırma229

bbb)İsteğe bağlı açık artırma229

2.Sözleşmenin kurulması229

3.Hükümleri229

a)Arttırmaya katılanın bağlandığı an229

aa)Genel olarak229

bb)Taşınmazların açık arttırma yoluyla satışında230

b)İhale bedelinin ödenmesi230

c)Mülkiyetin geçişi230

d) Zapttan ve ayıptan sorumluluk230

e)İhalenin iptali231

V.İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri ile mesafeli sözleşmeler231

1.İşyeri dışında kurulan tüketici sözleşmeleri231

2.Mesafeli sözleşmeler233

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

§ 14.BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, NİTELİĞİ,

UNSURLARI VE ŞEKLİ235

I.Tanımı ve niteliği235

II.Unsurları235

1.Bağışlama sözleşmesi236

a)Kurulması236

b)Tarafların ehliyeti236

aa)Bağışlayanın fiil ehliyeti236

bb)Bağışlananın ehliyeti237

2.Sağlararası bir kazandırma238

3.İvazsızlık (karşı edimin bulunmaması)240

III.Şekli240

1.Elden Bağışlama240

2.Bağışlama taahhüdü241

§ 15.BAĞIŞLAMANIN ÇEŞİTLERİ243

I.Koşullu bağışlama243

II.Mükellefiyetli (Yüklemeli) bağışlama243

III.Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama245

IV.Bağışlayana dönme koşullu bağışlama247

§ 16.BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ VE SONA ERMESİ249

I.Bağışlayanın borçları249

1.Teslim ve mülkiyeti geçirme borcu249

2.Kötü ifa halinde sorumluluk249

3.Zapttan ve ayıptan doğan sorumluluk250

II.Bağışlamanın geri alınması250

1.Genel olarak250

2.Yerine getirilmiş bağışlamanın geri alınması250

3.Bağışlama taahhüdünün geri alınması ve ifadan kaçınma251

4.Geri alma hakkının kullanılma süresi ve mirasçılara geçmesi251

5.Bağışlama taahhüdünün kendiliğinden sona ermesi252

İKİNCİ KISIM

KULLANDIRMA AMACI GÜDEN SÖZLEŞMELER

BİRİNCİ BÖLÜM

ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİ

§ 17.TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN

 ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN SİSTEMİ253

§ 18.ÂDİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,

 HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI256

I.Tanımı256

II.Hukuki niteliği256

III.Unsurları257

1.Tarafların anlaşması257

2.Bir şeyin kullanılmasının devri257

a)Kira konusu bir şey257

b)Kiralananın kullanılmasının devri258

3.Kira parası258

§ 19.KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE SÜRESİ261

I.Kira sözleşmesinin tarafları261

1.Kiralayan261

2.Kiracı262

II.Kira sözleşmesinin şekli264

III.Kira sözleşmesinin süresi264

1.Genel hükümlere tâbi kiralarda264

a)Belirli süreli kira sözleşmesi264

b)Belirsiz süreli kira sözleşmesi266

2.Konut ve çatılı işyeri kiralarında266

IV.Konut ve çatılı işyeri kirası kavramı ve

 kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler267

1.Genel olarak267

2.Konut kavramı268

3.Çatılı işyeri kavramı268

4.Kira sözleşmesiyle bağlantılı sözleşmeler268

§ 20.KİRAYA VERENİN BORÇLARI271

I.Kiralananı sözleşmede öngörülen kullanma amacına

 elverişli şekilde teslim ve bu halde bulundurma borcu271

1.Teslim borcu271

2.Kiralananı sözleşme süresince öngörülen kullanma 

 amacına uygun halde bulundurma borcu272

II.Ayıptan doğan sorumluluk272

1.Esasa ilişkin şartlar273

a)Kiralanan ayıplı olmalıdır273

b)Kiracı ayıbı bilmemelidir274

c)Kiraya verenin sorumluluğunu kaldıran veya

 sınırlayan bir sözleşme kaydı bulunmamalıdır275

2.Kiracının ayıptan doğan hakları kullanmasına ilişkin

 (şeklî) şartlar276

3.Kiraya Verenin Ayıptan Doğan Sorumluğunun Hükümleri276

a)Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk277

b)Kiralananın teslimden sonraki ayıplarından sorumluluk279

aa)Ayıbın giderilmesini (tamirini) isteme hakkı279

aaa)Kiracının kiraya veren hesabına

 ayıbı giderme (tamir) hakkı281

bbb)Kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesi282

bb)Fesih hakkı283

cc)Kira bedelinin indirilmesi284

dd)Tazminat talebi285

III.Kiraya verenin üçüncü kişinin ileri sürdüğü haklar

 sebebiyle sorumlu olması285

1.Kiraya verenin zapttan sorumluluğu285

2.Kiralananın kira sözleşmesinin kurulmasından ve

 kiracıya tesliminden sonra temliki286

a)Genel olarak286

b)Kira sözleşmesinin devrinin sonuçları287

aa)Kiracı ile üçüncü kişi/ yeni malik arasındaki ilişki287

bb)Kiracı ile eski malik/ kiraya veren arasındaki ilişki288

c)Kiralananın kamulaştırılması288

3.Üçüncü kişinin sınırlı ayni hak sahibi olması289

4.Tapu siciline şerh289

IV.Vergi ve yan giderlere katılma borcu290

1.Vergileri ödeme borcu290

2.Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu290

§ 21.KİRACININ BORÇLARI291

I.Kiralananın kullanılmasına ilişkin borçları291

1.Kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanma borcu291

2.Komşulara saygı gösterme borcu293

3.Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu 295

4.Kiracının ayıpları kiraya verene bildirme borcu 295

5.Kiracının ayıpların giderilmesine ve

 kiralananın gösterilmesine katlanma borcu295

6.Kiracının konut ve çatılı işyeri kiralarında

 kullanım giderlerini ödeme borcu295

7.Kiracının yukarıda açıklanan borçlarını

 yerine getirmemesinin sonuçları295

II.Kira bedelini ödeme borcu296

1.İfa zamanı ve yeri297

2.Konut veya çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin tesbiti298

a)Kira bedelinin tesbitinde izlenecek esaslar298

b)Tesbit davası açma süresi ve verilecek kararın etkisi300

3.Kira sözleşmesinin uyarlanması300

4.Kiralananın kullanılmaması sebebiyle

 kira bedelinin ödenmesi312

a)Kullanmanın mümkün olmaması halinde

 kira bedelinin ödenmesi312

b)Kiralananın sözleşmenin sona ermesinden

 önce geri verilmesi312

5.Konut veya çatılı işyeri kiralarında kiracının

 güvence vermesi312

6.Takas hakkından önceden feragat yasağı313

7.Kira parasının ödenmemesinin teminatı:

 kiraya verenin hapis hakkı313

a)Hapis hakkının konusu313

b)Hapis hakkının temin ettiği alacaklar314

c)Kullanılması314

8.Kiralananı geri verme borcu 315

a)Genel Olarak315

b)Kiralananın gözden geçirilmesi ve

 kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve

 ayıpları kiracıya bildirme borcu315

III.Alt kira, kullanım hakkının devri ve kira ilişkisinin devri316

1.Alt kira ve kullanım hakkının devri316

2.Kira ilişkisinin devri317

a)Genel olarak317

b)Şartları317

c)Sonuçları318

§ 22.KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ319

I.Borçlar Kanunu’nun kiraya ilişkin genel hükümlerine

 (TBK m. 299- 338) göre sona erme sebepleri319

1.Belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin dolması319

2.Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi

 (TBK m. 328- 330)320

a)Genel olarak320

b)Fesih bildiriminin şartları320

aa)Maddi şartlar320

bb)Fesih dönemlerine ve bildirim sürelerine uyulması321

c)Şekli322

3.Kiraya verenin kiracının kiralananı özenle kullanma

 ve komşulara saygı gösterme borcunun ihlal etmesi

 sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi322

4.Kiracının temerrüdü322

a) Genel olarak323

b) Şartları323

c) Sonuçları324

5.Kira sözleşmesinin önemli sebeplerle feshi324

6.Kiracının iflası326

7.Kiracının ölümü326

II.Konut veya çatılı işyeri kiralarında kira sözleşmesinin

 sona ermesi326

1.Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine göre sona erme326

2.Kira sözleşmesinin fesih bildirim yoluyla sona ermesi327

a)Belirli süreli kira sözleşmelerinde327

b)Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde327

c)Şekli327

d)Aile konutunda327

e)Kiracının ölümünde sözleşmenin devamı328

3.Tahliye davası açma yoluyla328

a)Tahliye davası açma sebeplerinin sınırlılığı328

b)Tahliye davası süresinin uzaması328

c)Yeniden kiralama yasağı328

4.Tahliye sebepleri329

a)Kiraya verenin konut veya işyeri ihtiyacı (gereksinimi)

 sebebiyle tahliye davası açması329

aa)Kiraya verenin kendisinin, eşinin, alt soyunun,

 üst soyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü

 olduğu diğer kişilerin kiralananı konut veya

 işyeri olarak kullanma ihtiyacının olması329

bb)Kiralananın konut veya işyeri olarak

 kullanma ihtiyacının gerçek olması331

cc)Dava açma süresi331

dd)Yeni malikin ihtiyaç sebebiyle dava açması332

b)Kiralananın yeniden inşa ve imar amacıyla tahliyesi332

aa)Kiralananın yıkılıp yeniden inşa edilmesi veya

imar amacıyla esaslı surette onarımı,

 genişletilmesi veya değiştirilmesi332

bb)Yapılacak onarım, genişletme veya

 değişiklik işleri esnasında binanın içinde

 oturmanın veya çalışmanın mümkün olmaması333

cc)İbraz edilen proje ve ruhsatnamenin fennen ve

 imar mevzuatına göre mahalline uygulanmasının

 mümkün olması333

dd)Kira sözleşmesinin bitiminden itibaren

 bir ay içinde tahliye davası açılması333

c)Kiracının yazılı tahliye taahhüdü333

aa)Tahliye taahhüdü yazılı olmalı ve tahliyenin

 hangi tarihte yapılacağını göstermelidir334

bb)Tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesi

 kurulduktan sonra verilmelidir334

cc) Tahliye taahhüdü bizzat kiracı tarafından yapılmalıdır334

dd) Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde

 tahliye talep edilmelidir335

d)İki haklı ihtar sebebiyle tahliye335

aa)Kira bedelini ödememeden dolayı kiracıya haklı ihtar 

yapılmış olması335

bb)İhtarın yazılı olması ve ödenmeyen kira miktarları ile

  bunların ait olduğu vadenin gösterilmesi336

cc)Bir kira yılı içinde iki haklı ihtarın yapılmış olması336

dd)Kira süresinin sona ermesini takip eden

 bir ay içinde tahliye davası açılması336

e)Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde

 oturmaya elverişli bir konutunun bulunması

 (TBK m. 352/ III)336

aa)Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin

 maliki bulunduğu bir konutun bulunması336

bb)Konutun aynı şehir veya belediye sınırları

 içinde olması337

cc)Konutun kiracının kullanmasına

 elverişli olması gerekir338

dd) Kiraya verenin kiracının veya

 birlikte yaşadığı eşinin oturmaya elverişli

 bir konutu bulunduğunu bilmemesi338

ee) Kira süresinin sona ermesini takip eden

 bir ay içinde tahliye davası açılması338

İKİNCİ BÖLÜM

ÖDÜNÇ VERME SÖZLEŞMELERİ

§ 23.KULLANIM ÖDÜNCÜ (ÂRİYET) SÖZLEŞMESİ339

I.Tanımı, hukuki niteliği ve unsurları339

1.Tanımı339

2.Hukukî niteliği339

3.Unsurları339

a)Bir şeyin (veya hakkın) kullanılmasının devri339

b)Kullanmanın devrinin karşılıksız olması340

II.Tarafların Borçları341

1.Ödünç verenin borçları341

a)Kullanım ödüncü konusu şeyi teslim borcu341

b)Kullanım ödüncü alanın yaptığı olağanüstü masrafları

 ödeme borcu341

2.Kullanım ödüncü alanın borçları342

a)Kullanım ödüncü verilen şeyi

 sözleşmeye uygun olarak kullanma borcu342

b)Kullanım ödüncü verilen şeyin

 olağan masraflarına katlanma borcu342

c)Geri verme borcu343

III.Sona ermesi343

1.Sözleşmeyle öngörülen sürenin dolması343

2.Belirsiz süreli sözleşmelerde fesih beyanı344

3.Kullanım ödüncü alanın sözleşmeyi ihlâl etmesi344

4.Kullanım ödüncü verenin âcil veya öngörülmeyen ihtiyacı344

5.Kullanım ödüncü alanın ölümü344

§ 24. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ345

I.Tanımı ve hukukî niteliği345

1.Tanımı345

2.Hukukî niteliği345

II.Unsurları346

1.Ödünç verilebilecek bir miktar para veya bir mislî şey346

2.Ödünç konusunun mülkiyetinin ödünç alana

 geçirilmesi taahhüdü346

3.Ödünç alanın aynı miktar ve nitelikte aynı cinsten şeyleri

 verme taahhüdü346

4.Faiz ödeme borcu347

a)Genel olarak347

b)Faizin miktarı347

aa)Âdi tüketim ödüncünde faiz oranı347

bb)Ticari tüketim ödüncünde faiz oranı347

cc)Finansal Kiralama, Faktoring ve

 Finansman Şirketleri Kanununa tâbi

 tüketim ödüncü sözleşmelerinde 348

c)Faize faiz yürütülmesi (mürekkep faiz)349

III.Tüketim ödüncü sözleşmesinin benzeri işlemlerden ayırdedilmesi349

1.Usulsüz tevdi ve tüketim ödüncü349

2.Banka tasarruf hesabı ve tüketim ödüncü350

3.Kredi açma sözleşmesi ve tüketim ödüncü351

4.Kara katılmalı ödünç ve tüketim ödüncü352

IV.Tüketim ödüncü sözleşmesinde tarafların borçları352

1.Ödünç verenin borçları352

a)Ödünç konusunun mülkiyetini geçirme ve teslim borcu352

aa)Zamanaşımı Süresi353

bb)Ödünç alanın borç ödemekten aczi halinde

 ödünç verenin korunması354

b)Ödünç verenin ayıba ve zapta karşı tekeffül borcu354

c)TKHK m. 4/3’e göre Tüketici Kredileri354

2.Ödünç alanın borçları355

a)Ödünç konusunu şeyi kabul borcu355

b)Ödünç konusunu iade borcu355

c)Faiz ödeme borcu356

V.Tüketim ödüncü sözleşmesinin sona ermesi357

1.Sürenin sona ermesi357

2.Fesih bildirimi357

3.Ödünç alanın vadeden önce ödemede bulunması358

ÜÇÜNCÜ KISIM

İŞ GÖRME SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ESER SÖZLEŞMESİ

§ 25. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ 

VE UNSURLARI359

I.Tanımı359

II.Hukukî niteliği ve özellikleri359

1.Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir359

2.Eser sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir360

3.Eser sözleşmesi sürekli bir borç ilişkisi doğurmaz360

III.Unsurları361

1.Bir eser meydana getirme361

a)Eser kavramı361

b)Meydana getirme kavramı365

aa)Yeni bir eser meydana getirme365

bb)Mevcut bir eser üzerinde gerçekleşen çalışma sonuçları365

cc)İnsan vücudu üzerinde gerçekleştirilen

 çalışma sonuçları366

2.Bedel ödeme borcu366

3.Taraflar arasında anlaşma366

a)Genel olarak366

b)Sözleşmenin şekli367

§ 26. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI369

I.Eser meydana getirme borcu369

1.Genel olarak369

2.Eseri şahsen meydana getirme veya 

 kendi idaresi altında yaptırma borcu369

a)Kural369

b)Yüklenicinin eseri başkasına (alt yükleniciye)

 yaptırma yetkisi371

aa)Yüklenicinin işi başkasına yaptırma yetkisi ve

 alt yüklenici kavramı371

bb)Asıl yüklenici ile alt yüklenici arasındaki ilişki373

cc)Asıl işsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki373

dd)İlk yüklenicinin, alt yüklenicinin davranışlarından 

 dolayı, asıl işsahibine karşı sorumluluğu374

2.Eserin meydana getirilmesi için gerekli araç ve 

 gereçleri sağlama borcu375

3.Malzemelerin sağlanması borcu377

a)Genel olarak377

b)Malzemelerin yüklenici tarafından sağlanması378

c)Malzemelerin işsahibi tarafından sağlanması379

aa)Malzemeleri özenle kullanma, hesap verme ve

 artan kısımları iade borcu380

bb)İhbar yükümü (BK m. 472/III)380

4.Yüklenicinin özen ve sadakat borcu380

a)Genel olarak380

b)Yüklenicinin göstermek zorunda olduğu başlıca

 özen yükümleri382

c)Özen yükümünün ihlalinin sonuçları383

aa)Genel olarak383

bb)TBK m. 473/II’de öngörülen hukukî imkânların

 kullanılması, özellikle işin başkasına yaptırılması384

aaa)Şartları384

bbb)Sonuçları386

5.İşe zamanında başlama ve devam borcu390

a)Dönme hakkının şartları391

aa)İşe zamanında başlamama391

bb)İşin icrasının sözleşmeye aykırı olarak geciktirilmesi391

cc)Gecikmenin eserin kararlaştırılan tarihte 

 tamamlanmasına engel olacak derecede olması391

dd)Yüklenicinin gecikmesini haklı kılan bir sebebin 

 bulunmaması391

b)Dönmenin sonuçları392

II.Eseri teslim borcu393

1.Genel olarak393

2.Teslim borcunun ifa zamanı394

3.Mülkiyetin işsahibine geçirilmesi395

4.Teslim borcunu ifada temerrüt ve bunun sonuçları395

a)Teslim borcunu ifada temerrüdün şartları395

b)Teslim borcunu ifada temerrüdün sonuçları396

aa)Genel olarak396

bb)Aynen ifadan vazgeçip müsbet zararın tazmini396

cc)Sözleşmeden dönme396

c)İfa zamanına uyulmaması halinde cezaî şart 

 ödenmesinin kararlaştırılması398

III.Yüklenicinin ayıba karşı tekeffül borcu400

1.Ayıptan doğan sorumluluğun şartları400

a)Ayıplı bir eser teslim edilmiş olmalıdır400

b)Ayıp işsahibine yüklenmemelidir400

aa)Genel olarak400

bb)Şartları401

aaa)Eserdeki ayıp işsahibinin talimatından veya 

 ona isnadı kabil bir sebepten ileri gelmelidir401

bbb)Yüklenici uyarma ve aydınlatma yükümünü 

 yerine getirmiş olmalıdır402

ccc)Eserdeki ayıp ile işsahibinin talimatı veya 

 ona isnad edilebilen sebep arasında uygun 

 illiyet bağı bulunmalıdır402

c)İş sahibi eseri kabul etmemiş olmalıdır403

d)İş sahibi gözden geçirme ve bildirim külfetlerini

 yerine getirmiş olmalıdır403

aa)Gözden geçirme (muayene) külfeti403

bb)Ayıbı bildirme külfeti404

2.Ayıptan doğan haklar406

a)Genel olarak406

b)Sözleşmeden dönme hakkı406

aa)Özel şartlar406

bb)Dönmenin sonuçları407

c)Bedelin indirilmesi hakkı408

d)Eserin bedelsiz onarılmasını talep hakkı409

e)Tazminat talep etme hakkı411

3.Ayıptan doğan hakların tabi olduğu zamanaşımı412

4.4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’la

 Getirilen Özel Sorumluluk412

§ 27. ESER SÖZLEŞMESİNDE İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI414

I.Genel olarak414

II.Bedel ödeme borcu414

1.Genel olarak414

2.Götürü (sabit) bedel415

a)Kavram415

b)Çeşitleri415

aa)Toptan götürü (Sabit) bedel (Pauschalpreis)415

bb)Sabit birim fiatlarla belirlenen bedel (Einheitspreis)416

c)Götürü (sabit) bedelli sözleşmelerde olağanüstü haller

 dolayısıyla sözleşmenin uyarlanması416

aa)Genel olarak416

bb)Şartları417

aaa)Önceden tahmin edilemeyen veya

 öngörülüp de iki tarafın gerçekleşmeyeceğini

 kabul ettikleri olağanüstü hallerin

 ortaya çıkmış olması417

bbb)Ortaya çıkan olağanüstü hallerin

 eserin tesbit edilen sabit (götürü)

 bedelle tamamlanmasını engellemesi veya

 aşırı derecede güçleştirmesi418

ccc)Olağanüstü hallerin ortaya çıkması

 yükleniciye isnad edilmemelidir418

ddd)Taraflar fesih veya bedelin artırılması

 yoluna başvurulmayacağını kararlaştırmamış

 olmalıdır419

cc)Sonuçları419

3.Değere göre bedel419

4.Bedelin önceden kararlaştırılmamış olması420

5.Bedel borcunun ifa zamanı, temerrüt ve sonuçları422

§ 28. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ423

I.Yaklaşık bedelin (keşif bedeli) aşırı ölçüde aşılması

 sebebiyle sözleşmeden dönme423

1.Genel olarak423

2.Şartları423

a)Yaklaşık bedel tahmini olarak tesbit edilmiş olmalıdır423

b)Yaklaşık bedel aşırı ölçüde aşılmış olmalıdır423

c)Yaklaşık bedelin aşırı ölçüde aşılmasına

 işsahibi sebep olmamalıdır424

3.Sonuçları424

II.Yüklenicinin zararını tamamen tazmin suretiyle fesih424

III.Eserin yok olması imkân427

1.Umulmayan bir olay sebebiyle eserin yok olması427

a)Genel olarak427

b)Şartları427

aa)Eser kısmen veya tamamen yok olmalıdır427

bb)Eser umulmayan bir olay sonunda yok olmalıdır427

cc)Eser teslim edilmemiş olmalıdır427

dd)İş sahibi mütemerrit olmamalıdır428

c)Sonuçları428

2.İş sahibi yüzünden ifanın imkansızlaşması429

a)Şartları430

aa)Eserin tamamlanması imkânsız olmalıdır430

bb)İmkânsızlık işsahibinin şahsında veya tehlike alanında

 gerçekleşen umulmayan bir halden doğmalıdır430

b)Sonuçları431

aa)Sözleşmenin ileriye etkili olarak sona ermesi431

bb)Yüklenicinin ileri sürebileceği talepler431

3.Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi432

a)Genel olarak432

b)Şartları432

aa)Eser sözleşmesi yüklenicinin kişisel özellikleri

 gözönünde tutularak yapılmış olmalıdır432

bb)İşin bitirilmesi yüklenicinin ölümü veya

 kusuru olmaksızın işi yapmaktan aciz kalması

 dolayısıyla mümkün olmamalıdır432

c)Sonuçları433

İKİNCİ BÖLÜM

VEKÂLET SÖZLEŞMESİ

§ 29.VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, KURULMASI VE KAPSAMI434

I.Tanımı ve özellikleri434

1.Tanımı434

2.Özellikleri435

II.Unsurları435

1.Bir işin görülmesi veya işlemin yapılması435

2.İşin başkasının menfaatine yapılması437

3.Vekilin edim sonucundan değil, edim fiilinden sorumlu

 olması ve bağımsız olarak iş görmesi438

4.Ücretsiz olarak veya bir ücret karşılığında iş görme438

III.Vekâlete ilişkin hükümlerin tâli olarak uygulanması439

IV.Vekâlet ve temsil yetkisi441

V.Kurulması441

VI.Vekâletin kapsamı444

1.Vekâletin kapsamının belirlenmesi444

2.Hukukî fiillere ilişkin vekâletin kapsamı ve temsil yetkisi445

3.Özel temsil yetkisini gerektiren haller446

§ 30.VEKİLİN BORÇLARI447

I.Sadakat ve özen borcu447

1.Sadakat borcu447

2.Özen borcu448

II.İşi şahsen ifa borcu450

1.Genel olarak450

2.Vekilin yerine başkasını koymasının çeşitleri451

a)Alt vekâlet451

b)İkame vekâlet (Ersatzauftrag)451

3.İşin görülmesinin başkasına gördürülmesinde

 vekilin sorumluluğu452

III.Vekâlet verenin talimatına uygun olarak hareket yükümü453

1.Vekâlet verenin talimat hakkının niteliği ve kapsamı453

2.Talimata uymamanın sonuçları454

IV.Hesap verme borcu455

V.İade borcu455

1.Genel olarak455

2.Hakların devri456

a)TBK m. 509’un uygulanma şartları456

b)Sonuçları456

§ 31.MÜVEKKİLİN BORÇLARI458

I.Ücret ödeme borcu458

II.Vekil tarafından yapılan masrafları ve verilen avansları

 ödeme borcu458

III.Vekili vekâlet veren hesabına yüklendiği borçtan

 kurtarma yükümü459

IV.Vekilin uğradığı zararı tazmin borcu459

§ 32. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ461

I.Tek taraflı sona erdirme Azil ve istifa461

1.Hukukî niteliği ve kullanılması461

2.TBK m. 512/c. 1 hükmünün emredici nitelikte

 olup olmadığı461

3.Sonuçları462

II.Vekâlet sözleşmesinin taraflardan birinin ölümü,

 ehliyetsizliği veya iflâsı sebebiyle sona ermesi463

DÖRDÜNCÜ KISIM

ŞAHSÎ TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KEFALET SÖZLEŞMESİ

§ 33.KEFALET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, NİTELİĞİ VE

BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI465

I.Tanımı465

II.Hukukî niteliği466

1.Kefilin borcu fer’i (bağımlı) borçtur466

a)Genel olarak466

b)Fer’iliğin sonuçları466

c)İstisnaları468

2.Kefilin borcu tâli (ikinci derecede) borçtur468

3.Kefaletin ivazsızlığı469

III.Benzer sözleşmelerden farkları469

1.Garanti sözleşmesinden farkı469

2.Müteselsil borçluluk ve borca katılmadan farkları471

3.Avalden farkları472

4.Kefalete ilişkin bazı hükümlerin kişisel güvence sağlayan

 diğer işlemlere uygulanması472

§ 34.KEFALETİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI474

I.Geçerli bir asıl borcun bulunması474

1.Genel olarak474

2.İptal edilebilir bir borca kefalet475

3.Bu haklardan önceden feragat476

II.Kefalette şekil477

III.Eşin rızası478

§ 35.KEFALETİN ÇEŞİTLERİ480

I.Âdi kefalet480

1.Genel olarak480

2.Tartışma def’i480

a)Asıl borçlunun iflas etmesi veya

 borçluya konkardato mehli verilmiş olması481

b)Borçlu hakkındaki takibin semeresiz kalması482

c)Asıl borçlu hakkında Türkiye’de takibin

 imkânsız olması veya önemli ölçüde güçleşmesi482

3.Rehnin paraya çevrilmesi def’i482

II.Müteselsil kefalet483

III.Toplu Kefalet (cautionnement plural; pluralite des cautions)485

1.Bağımsız kefalet (Nebenbürgschaft; cautionnement

 indépendant)485

2.Kısmi kefalet (Teilbürgschaf)485

3.Birlikte kefalet (Mitbürgschaft; cautionnement conjoint)485

a)Adi birlikte kefalet486

b)Müteselsil birlikte kefalet487

4.Kefile kefalet488

IV.Rücua ve açığa (zarara) kefalet488

1.Rücua kefalet488

2.Açığa (zarara) kefalet488

§ 36.KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI489

I.Kefilin sorumlu olduğu azami tutar489

II.Kefilin sorumlu olduğu alacaklar489

1.Asıl borç490

2.Asıl borçlunun kusur veya temerrüdünün

 kanuni sonuçları490

3.Dava ve takip masrafları490

4.Akdî faizler491

§ 37.KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ493

I.Kefilin alacaklıya karşı savunma imkânları (def’iler)493

1.Genel olarak493

2.Asıl borç ilişkisine ait savunma imkânları493

a)Asıl borcun doğumuna ilişkin olanlar494

b)Asıl borcun kapsamı ve hükümlerine ilişkin olanlar494

c)Asıl borcun sona ermesine ilişkin olanlar494

3.Kefalet sözleşmesine ait savunma imkânları496

II.Alacaklının yükümleri ve külfetleri496

1.Borçlunun anaparayı veya faizi ödememesi ya da

 iflası halinde masaya başvurma ve kefile ihbar yükümü496

2.Ödemeyi kabul külfeti497

3.Teminatları ve isbat vasıtalarını saklama ve

 kefile nakil ve tevdi yükümü 498

§ 38.KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ499

I.Kefilin ödemeyi ihbar yükümü499

II.Kefilin asıl borçludan teminat verilmesini veya 

 borçtan kurtarılmasını isteme hakkı499

III.Kefilin rücu hakkı500

1.Genel olarak500

2.Şartları501

a)Geçerli bir kefalet sözleşmesi bulunmalıdır501

b)Kefil alacaklıya olan borcunu ifa etmelidir502

c)Asıl borç muaccel olmalıdır502

§ 39.KEFALETİN SONA ERMESİ503

I.Asıl borca bağlı sona erme sebepleri503

1.Genel olarak503

2.Tecdit (borcun yenilenmesi)503

3.Dış borç üstlenme504

II.Kefalet sözleşmesine özgü sona erme sebepleri504

1.Belirli süreli kefaletin sona ermesi504

2.Süresiz kefaletin sona ermesi504

3.Gerçek kişinin verdiği kefaletin on yıl sonra sona ermesi504

4.Kefaletten dönme505

5.Çalışanlara kefalet verilmesi halinde özel sona erme hali505

6.Alacaklının ödemeyi kabulden kaçınması505

7.Kefalete ilişkin hükümlerin uygulama alanı505
Hukuk Bilimi dinamik bir ilişkiler bütününü incelemektedir. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkilerinin 10. baskısının yayınlanmasından sonra hukuk yaşamında önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış, yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Bu süre zarfında çıkarılması öngörülen yönetmelikler uzun sayılmayacak bir gecikmeyle yürürlüğe sokulabilmiştir. Bu yönetmelik hükümleri 11. basıda kitaba işlenmiştir.

Taşınmaz satışı sonucu doğuran sözleşmelerden taşınmaz satış vaadi, opsiyon, alım, geri alım ve önalım sözleşmeleri inceleme konusu yapılmıştır.

Bunun dışında esere mümkün olduğunca Yargıtay içtihatları ilave edilmiştir. Böylece kitabın bütününe hâkim olan soyut ve genel anlatımın bir ölçüde somutlaşması ve hukuk uygulamasının esere yansıması temin edilmiştir.

Kitabın pek çok bölümüne, yeni bilgiler girilmiştir. Bazı düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmıştır.

Bu baskı vesilesiyle Hocam Prof. Dr. Fahrettin Aral’ı artan bir özlemle rahmetle ve hürmetle anıyorum.

Akıntürk, T:Satış Aktinde Hasarın İntikali, Ankara 1966.

Altaş, H.:Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998.

Ansay, T:Türk Borçlar Kanununa göre taksitle satışlar, Ankara 1954.

Aral, F.:Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 1994.

Aral, F:Kötü İfa, Ankara 1985.

Arkan, S.:Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 1997.

Ayrancı, H.:Şekil Şartına Uyulmadan Yapılan Kefalet Sözleşmesinde İfanın Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.53, S.2, Y. 2004, sh. 95 vd. (Ayrancı, Şekil Şartı).

Ayrancı, H.:Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Olması İlkesi ve Cari Hesaba Kefalet, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX. S. 1-2, Y. 2005, sh. 107 vd. (Ayrancı, Cari Hesaba Kefalet).

Ayrancı, H.:Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003 (Ayrancı, Sözleşmenin Devri).

Ayrancı, H.: Enerji Sözleşmeleri, Ankara 2010 (Ayran­cı, Enerji Sözleşmeleri).

Ayrancı, H.:Ön Sözleşme, Ankara 2006 (Ayrancı, Ön Sözleşme).

Baehler, K.:Das Verhälnis von Sachgewährleistungs und allgemeinen Leistungsrecht, Basel 2005.

Baudenbacher/Spiegel:Die Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts zum Verhaeltnis von    Sachmaengelgewaehrleistung und allgemeinen Rechtsbehelfen des Käufers, FS Pedrazzini, Bern 1990, sh. 229 vd.

Beck, E.:Das neue Bürgschaftsrecht, Zürich 1942.

Becker, H.:Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. IV; Obligationenrecht II. Abt., Art. 184-551 OR, Bern 1934.

Bilge, N.:Borçlar Hukuku, Özel Borç Münasebetleri, Ankara 1971.

Bischoff,:Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, Zürich 1983.

Bucher, E.:Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2.Aufl., Zürich 1988.

Bucher, E.:Obligationenrecht, Besonderer Teil,             3. Aufl., Zürich 1988.

Burcuoğlu, H.:Yargıtay Kararları Işığında 6570 Sayılı Yasaya Göre Kiracının Tahliye Edilmesi, İstanbul 1993.

Burcuoğlu, H.:Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, İstanbul 1995.

Buz, V.:Eser sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Tamamlama Borcunun İmkânsızlaşması, İ. Öztrak’a Armağan, Ankara 1994, sh. 23 vd.

Buz, V.:Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Bühler, T.:Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, Obligationenrecht, Der Werkvertrag, Art. 363-379, Zürich 1998.

Cavin, P.:Traité de droit privé suisse, T. VII/I, Vente, échange et donation, Fribourg 1978.

Cerutti, R.:Der Untervertrag, Freiburg 1990.

Chaix, F.:Le contrat de sous-traitânce en droit suisse, Basel/Frankfurt 1995.

Chavanne, S:Le retard dans l’execution des travaux de construction, Basel/Frankfurt 1993.

Corboz, B.:Les défauts de la chose louée, Sem Jud. 1979, sh. 129 vd.

Çenberci, M.: Gayrimenkul Satış Vaadi, Ankara 1996.

Dalamanlı, L.: Gayrimenkul Satış Vaadi, 1986.

Derendinger, P.:Die Nicht-und die nichtrichtige Erfüllüng des Einfachen Auftrags, Freiburg 1990.

Dessemontet, F.:Les contrats de service, ZSR 106/1987 II, sh. 95 vd.

Dohm, J.:Les garanties bancaires dans le commerce international, Bern 1986.

Dürr, C.:Werkvertrag und Auftrag, Vıra 1983.

Engel, P.:Contrats de droit suisse, Bern 2000.

Eren, F.:Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2006.

Eren, F.:İnşaat sözleşmeleri, Ankara 1996, sh. 45 vd.

Erkan, V. U.: Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Önalım Hak­kının Hukuki Niteliği ve Kullanılması, İÜHFD, c. 5, s. 1, 2014 (269-294)

Ertaş, Ş.:Eşya Hukuku, Ankara 2008.

Esener/Güven:Eşya Hukuku, Ankara 2008.

Faust, F.:Zinsen bei Zahlungsverzug, Rabelsz, Bd. 68 (2004), s. 518 vd.

Fellmann, W.:Kommentar zum Schweizerischen Privat recht, Bd. IV, Der einfache Auftrag, Bern 1992.

Fischer,W.:Der Unmittelbare und der mittelbare  Schaden im Kaufrecht, Zürich 1985.

Furrer, R.:Beitrag zur Lehre der Gewaehrleistung im Vertragsrecht, Zürich 1973.

Gauch, P.:Der Werkvertrag, Zürich 1996.

Gauch, P.:Der Rücktritt des Bestellers von  Werkvertrag, Festschrift H. Locher, Düsseldorf 1990, sh. 35 vd.

Gauch/Schluep:Schweizerisches Obligationenrecht Bd. I-II Zürich 2003.

Gautschi, G.:Berner Kommentar, Bd.IV, Das Obligaitionenrecht, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR Bern 1967; Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, Bern 1971.

Giger, H.:Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, Z. Abt., 1. Teibd. Kauf und Tausch-Die Schenkung, 1. Abschnitt, Allgemeine Bestimmungen-Der Fahrniskauf, Art. 184-215 OR, Bern 1979.

Ginter, Petra:Verhaeltnis der sachgewaehrleistung nach Art. 197 ff. OR zu den Rechtsbehelfen in Art. 97 ff. OR, Zurich 2005.

Giovanoli, S.:Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, 2. Abt., Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 7. Teilband, Art. 492-529 OR, Bern 1978.

Grassinger, G.E.:Kefilin Alacaklıya Karşı Sahip Olduğu Savunma İmkânları, İstanbul 1996.

Guggenheim, D.:Les contrats de la pratique bancaire suisse, Genève 2000.

Guhl/Koller/Schnyder/

Druey:Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000.

Hofstetter, J.:Der Auftrag und die Geschaeftsführung ohne Auftrag, SPR VII/2, Basel und Stuttgart 1979.

Honsell, H.:Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 6. Aufl., Bern 2001.

Honsel/Vogt/Wiegand

(Herg):Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, art. 1-529 OR, Basel und Frankfurt, 2. Aufl., 1997 (OR-Yazar adı).

İnceoğlu, M.:Taksitle Satışlarda Tüketicinin Korunması İstanbul 1998.

Jaeger, T.:Die Haftung des Verkäufer für die Mangel, Zürich 1911.

Karahasan, M.R.:İnşaat, İmar, İhale Hukuku C.I-II-III. İstanbul 1997.

Karahasan, M.R.:Türk Borçlar Hukuku, C.1-6, İstanbul 1992

Katz, H.P.:Sachmaengel beim Kauf von Kunstgegenstaenden und Antiquitaeten, Zürich 1973.

Keller/Fischer:Mechanismus der Gefaehrtragung des Käufers, in: Mélanges Paul Piotet, Bern 1990, sh. 137-150.

Keller/Schobi:Das Schweizerische Schuldrecht, Bd. I, Allgemeinen Lehren des Vertragsrechts,3. Aufl., Basel/Frankfurt am Main 1988.

Keller/Siehr:Kaufrecht, 3. Aufl., Zurich 1995.

Klauser, P.:Die Werkvertragliche Maengelhaftung und ihr Verhaeltnis zu den allgemeinen Nichterfüllung, Zürich 1973

Kleiner, B:Bankgrantie, 4. Aufl., Zürich 1990.

Knoepfler/Guinand,:Mandat FJS 1984.

Kocayusufpaşaoğlu, N.:Borçlar Hukuku, 3.Bası, İstanbul (Baskısı devam ediyor).

Kocayusufpaşaoğlu, N.:Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, Doktora Tezi, İstanbul 1959.

Koller, A.:Die Haftung für den Erfüllungsgehilfen, Zürich 1980.

Koller, Jo.:Der Untergang des Werkes nach Art. 376 OR, Winterthur 1983.

Kramer, M.:Berner Kommentar, Bd. VI, Obligationenrecht, Art. 1-18 OR, Bern 1966; Art. 19-20 OR, Bern 1991.

Kuntalp, E.:Ard Arda Teslimli Satış Akdi, Ankara 1968.

Larenz, K.:Lehrbuch des Schuldrechts, Bd.I Allgemeiner Teil, 12. Aufl., München 1979; Bd. II, Besonderer Teil, 11 Aufl., München 1976.

Larenz/Wolf:Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 8.Auflage, München 1997 (Larenz/Wolf (1997): 9. Auflage, Münschen 2004 (Larenz/Wolf (2004).

Lemp, P.:Schadenersatz Wegen Nichterfüllung als Folge des Schuldnerverzuges, Bern 1939.

Lenzingen-Gadient, A.:Mangel und Sicherungsrechte des Bauhern im Werkvertrag, Zürich 1994.

Lerch/Tuason:Die Bürgschaft im Schweizerischen Recht, Zürich 1996.

Leuenberger, C.:Dienstleistungsvertraege, ZSR 1987 II,   sh. 1 vd.

Lüthi, R.:Die Rechtsnatur und Stellung der Sachgewaehrleistungspflicht, Bern 1955.

Meier-Hayaz, A.:Gesetzlich nicht geregelte Vertraege, SJK N. 1134-1135.

Merz, H.:Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, SPR VI/I, Basel 1984.

Merz, H.:Vertrag und Vertragsschluss 2. Aufl., Freiburg 1992.

Münchener Kommentar:Münchener Kommentar zum bürgerlichen
Gesetzbuch, Schuldrecht, Rebmann/ Säcker (Hrsg.), München 1993 ve sonraki yıllar

Neuenschwander, M.:Die Schlechterfullüng, Bern 1971.

Niklaus, J.:Das Recht auf Ersatzvornahme gemaess Art. 366 Abs.ZOR Bern 1999.

Oğuzman/Seliçi/Oktay:Eşya Hukuku, İstanbul 2006.

Oser/Schönenberger:Zürcher Kommentar, Bd. V, Obligationenrecht, Teil 1-3, Zürich 1929, 1936 ve 1946.

Pedrazzini, M.:Le contrat d’entreprise, Fribourg 1985.

Peyer, J.:Der Widerruf im Schweizerishen Auftragsrecht, Zürich 1974.

Reisoğlu, S.:Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992.

Reymond, C.:Le bail à loyer, Fribourg 1978.

Schenker, F.:Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzuges, Freiburg 1988.

Scherrer, E.:Nebenunternehmer beim Bauen, Freiburg 1993.

Schluep, W.:Innominatvertraege, SPR VII/2, Basel/ Stuttgart 1979.

Schmid, E.:Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Art. 253-274 OR, Zürich 1970.

Schönle, H.:Zürcher Kommentar, Bd. V, Obligationenrech, Teilband V/2a, Kauf und Schenkung (Art. 184-191), Zürich 1993.

Schubiger, A.:Verhältnis der Sachgewahrleistung zu den Folgen der Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung, Bern 1957.

Scyboz, G.:Le contrat de garantie et le coutionnement, Fribourg 1979.

Seliçi, Ö.:İnşaat sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978.

Serozan, R.:Sözleşmeden dönme, İstanbul 1975.

Serozan/Arpacı/Hatemi:Borçlar Hukuku, Özel Bölüm, İstanbul 1992.

Soergel, H. T.:Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 12.Aufl., Stuttgart Berlin Köln Mainz 1987 ve sonrası (SOERGEL/..).

Spirig, Eugen:Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, die Abtretung von Forderungen und die
Schuldübernahme, erste Lieferung, Art.164-174 OR, Zürich 1993.

Spiro, K.:Die Begrenzung privater Rechte durch Verjaehrungs und Fatalfristen, Bd.I-II, Bern 1975.

Spiro, K.:Haftung für Erfüllungsgehilfen, Bern 1984.

Stanislas,G.:Le droit de résolution dans le contrat de vente, Genéve 1979.

Stüber, B.:Der Vorvertrag zur Aktiengesellschaft, Zürich 1973.

Tandoğan, H.:Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri C.I/1, 5.bası İstanbul 1985; C.I/2, Ankara 1985; C.II, Ankara 1987.

Tunaboylu, M.:Önalım Davaları, Ankara 2008.

Tercier, P.:La partie spéciale du Code des Obligations, Zürich 1987

Tercier/Favre:Les contrats spécilux, 4. èdition, Zürich 2009.

Tobler, H.:der Schutz des Bürgen gegenüber dem Gläubiger, Bern 1926.

Tunaboylu, M.:Kira Akdinin Feshi ve Tahliye Davaları, Ankara 1995.

Uygur, T.:İnşaat Hukuk, C.I-II, Ankara 1998.

Uygur, T.:Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, c.4, Ankara 2002.

von Tuhr/Peter:Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Bd. I, Zurich 1979.

von Tuhr/Escher:Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Bd II, Zürich 1974.

Weber, R.:Praxis zum Auftragsrecht, Bern 1990.

Weber, R.:Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd. VI, Obligationenrecht, Art. 68-96 OR, Bern 1983.

Werro, F.:Le mandât et ses effets, Fribourg 1993.

Yavuz, C.:Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, İstanbul 1996.

Zevkliler, A.:Borçlar Hukuk, Özel Borç İlişkileri, Ankara 2004.

Zevkliler, A.:Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2004.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar