Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
Kusursuz Sorumluluğa Dayalı Tazminat İstemleri
Yazar: Erhan GÜNAY
Yargıtay, BAM Kararları ve Öğreti Görüşü Işığında Kusursuz Sorumluluğa Dayalı Tazminat İstemleri Av. Erhan GÜNAY 2020/02 1. Baskı, 344 Sayfa ISBN 978-975-02-5971-5 Uygulamada özel hukuka dayalı uyuşmazlıkların çoğunu haksız fiil sorumluluğu oluşturmaktadır. Bu tür sorumluluk için kural olarak failin "kusuru" aranır. "Sorumluluk hukukunda; kusura dayanan sorumluluk için genel bir kural bulunduğu halde, kusura dayanmayan sorumluluk halleri sınırlı bir şekilde düzenlenmiştir. Kusur sorumluluğunda b...
82,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ - Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI 2020/02 14. Baskı, 251 Sayfa ISBN 978-605-247-164-7 Çalışmanın bu basısında önemli bir değişikliğe gidilmemiş, faiz oranları gibi bazı bilgiler güncellenmiş ve kitap sonunda yer alan test sorularının üzerinde değişiklikler yapılmış. (Önsözden) Konu Başlıkları Temel Bilgiler ve Kavramlar Borç İlişkisinin Kaynakları (Borçların Doğumu)Borçların Hüküm ve Sonuçları Borç İlişkilerinde Bazı Özel Durumlar...
23,00 TL
Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi
Yazar: M. Turgut ÖZ
Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi Prof. Dr. M. Turgut ÖZ 2020/02 1. Baskı, 66 Sayfa ISBN 978-605-7615-91-6 Açıklama BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNDE SÖZLEŞMEDEN DÖNMENİN BU SÖZLEŞME GEREĞİNCE KAZANILMIŞ AYNİ HAKLARA ETKİSİ VE KLASİK DÖNME KURAMI İLE YENİ DÖNME KURAMININ KISA BİR KARŞILAŞTIRMALI ELEŞTİRİSİ GİRİŞ   DÖNME ÜZERİNE BAŞLICA İKİ GÖRÜŞ VE BUNLARIN AY...
24,90 TL
-10%
Avukatlık Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar
Yazar: Ömer Faruk İLGÜN
Avukatlık Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartlar Ömer Faruk İLGÜN 2020/02 1. Baskı, 131Sayfa ISBN 978-605-05-0533-7 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR11 GİRİŞ13 I. BÖLÜM AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları 1.1.Tanım 1. 2.Unsurları 1.2.1.Belli Bir Hukuki Yardım 1.2.2.Belli Bir Ücret 1.2.3.Tarafların Anlaşmaları 1.2.4.Baroya Tabi Avukat Olma 2.Avukatlık Sözleşmesinin Kurulması 2.1.Avukatlık Sözleşmesinin Şekli 2.2.Av...
45,00 TL 40,50 TL
Sözleşmenin Kurulması
Yazar: Zeynep Damla TAŞKIN
Sözleşmenin Kurulması Zeynep Damla TAŞKIN 2020/02 1. Baskı, 264 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-26-9 Bir borç kaynağı olan sözleşme, Türk özel hukukunda en çok rastlanan hukuki işlem türüdür. Zira sözleşmeyi her zaman tarafların biraraya gelip müzakereler yürüttüğü ve bu sırada hukukçuların yardımına ihtiyaç duydukları çetrefilli bir hukuki işlem olarak görmemek gerekir. Günlük hayatımızın rutinlerini gerçekleştirirken dahi farkında olmadan taraf olduğumuz sözleşmeleri de düşünecek olduğumuzda h...
70,00 TL
Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Trafik Kazalarında Tazminat Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR  2020/01 3. Baskı, 516 Sayfa ISBN 978-975-02-2694-6 Zaman içerisinde nüfus ve araç sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak trafik kazalarıyla ilgili davalar da artış göstermiştir. Eserde; trafik kazalarında tazminat davaları ile ilgili usul ve yargılamaya esas, genel ve özet bilgilere yer verilmiş, trafik kazaları sonucu açılan tazminat davaları, konularına göre tasnif edilmiş örnek dilekçe ve bilirkişi raporları beraber inc...
115,00 TL
BK MD. 65 Kuralının Sınırlandırılması Sorunu ve BK MD. 20 Kuralı İle İlişkisi Rüşvet – Başlık Parası
Yazar: M. Turgut ÖZ
BK MD. 65 Kuralının Sınırlandırılması Sorunu ve BK MD. 20 Kuralı İle İlişkisi Rüşvet – Başlık Parası Prof. Dr. M. Turgut ÖZ 2020/01 1. Baskı, 48 Sayfa ISBN 978-605-7615-92-3 Bu kitaba konu makale, İstanbul Barosu Dergisi için 1985 yılında, M. Turgut ÖZ hocanın Arş. Gör. unvanı ile yayımladığı eserdir. Konu Başlıkları BK Md. 65 Kuralının Eleştirisi BK Md. 65 Kuralını Sınırlandırmaya Yönelik Çabalar BK Md. 65 Kuralının BK Md. 20 Kuralı İle İlgisi...
19,90 TL
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu
Yazar: Erhan GÜNAY
Kefalet Sözleşmesi ve Kefilin Sorumluluğu Av. Erhan GÜNAY 2020/01 1. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-975-02-5043-9 Türk Borçlar Kanunu'nun 581 ilâ 603.maddelerinde düzenlenen "Kefalet Sözleşmesi" özellikle kefilin sorumluluğu yönüyle uygulamada bireylerin bankalarda kullandıkları; "ticari, bireysel, tüketici vs. kredilerin" geri ödenmemesi durumunda uyuşmazlığa konu olmaktadır. Keza "kira sözleşmelerinde müteselsil kefil" sıfatıyla kefil olunması durumunda kiranın ödenmemesi yönüyle kefil aleyhine icr...
75,00 TL
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi
Yazar: Abdurrahim ALTUN
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi Abdurrahim ALTUN 2020/01 1. Baskı, 191 Sayfa ISBN 978-605-300-906-1 Reklamın yayınlanacağı mecranın belirlenmesi, çoğu zaman üretici ile tüketicinin bir araya getirilmesi hususunda, üreticinin asgarî düzeyde harcama ile azamî verimi alması yönünden ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca, reklam hukukunun genel kaidelerine uygun bir biçimde, mal ve hizmetin satın alınması konusunda hedef kitleyi harekete geçirecek mesajın belirlenmesi, çoğu zaman üreticile...
48,00 TL
Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Cemil TEMEL
GH098 Açıklamalı - İçtihatlı Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Av. Cemil TEMEL 2020/01 2. Baskı, 768 Sayfa ISBN 978-605-168-287-7 4721 sayılı TMK' nun 1007.maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından Devletin kusursuz sorumlu olduğu, ödenen zararların kusurlu olan görevlilere rücu edileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 997.maddesi uyarınca tutulan sicilin yanlış tutulmasından doğan zararlar ile düzgün tutulan kaydın sonradan iptali ile doğan zararların karşılanmasına ilişkin, olan bu...
169,00 TL
-10%
Tehlike Sorumluluğunda Bedensel Zararlar ve Tazminat
Yazar: Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ
Tehlike Sorumluluğunda Bedensel Zararlar ve Tazminat Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ 2020/01 1. Baskı, 258 Sayfa ISBN 978-605-05-0524-5 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR CETVELİ15 GİRİŞ19 BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKE SORUMLULUĞU KAVRAMI VE SORUMLULUĞUN ŞARTLARI §1.TEHLİKE SORUMLULUĞU KAVRAMI23 I.Genel Olarak23 II.Tehlike Sorumluluğunun Önemi26 III.Tehlike Sorumluluğunun Tarihî Gelişimi28 IV.Tehlike Sorumluluğunun Yabancı Hukuk Sistemlerinde Gelişimi31 V.Tehlike Sorumluluğunun Türk Hukukunda Gelişimi38 VI.Tehlike Soru...
60,00 TL 54,00 TL
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat
Yazar: Şafak ARIKAN
Türk Borçlar Kanunu'na Göre Bedensel Zararlarda Manevi Tazminat Şafak ARIKAN 2020/01 1. Baskı, 168 Sayfa ISBN 978-975-02-5850-3 Manevi tazminat davası, kişilerde oluşan manevi zararı, yani maruz kaldıkları kişilik haklarına saldırı akabinde oluşan elem, keder ve üzüntüyü telafi ve bir nebze olsun rahatlama duygusu verilebilmesi amacıyla ileri sürülen dava hakkıdır. Tazminat talebinde kural olarak zarar gören kimse bulunabilir. Ağır bedensel zarar ve ölüm hallerinde yakınların da manevi zarar tal...
52,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri)
Yazar: Turgut AKINTÜRK, Derya ATEŞ
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler - Özel Borç İlişkileri) 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanununa Uyarlanmış Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK - Dr. Öğr. Üyesi Derya 2020/01 29. Baskı, 365 Sayfa ISBN 978-605-242-573-2 Konu Başlıkları - Genel Hükümler - Borç İlişkisinin Kaynakları - Borç İlişkisinin Hükümleri - Borç İlişkilerinde Özel Durumlar - Borcun veya Borç İlişkisinin Sona Ermesi - Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri Alacağın Devri ve Borcun Üstlenilmesi - Özel Borç İlişkileri - Mülkiyetin Devri Amacını...
38,00 TL 34,20 TL
Kira Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk
Yazar: Semih YÜNLÜ
Kira Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk Dr. Semih YÜMLÜ 2020/01 1. Baskı, 240 Sayfa ISBN 978-605-7615-81-7 Bu kitapta, kira sözleşmeleri uygulamasındaki en önemli noktalardan birisi olan ayıp hususu ele alınmıştır. Kitabın asıl gayesi, kiraya verenin ayıp sorumluluğu ve kiracının ayıplar karşısındaki hakları konularını, çok sayıda somut Yargıtay kararı örneği ile ele almak, teorik hususların pratik görünümünü değerlendirmektir. Konular ele alınırken esas ve yoğun olarak, konut ve çatılı işyeri kir...
69,00 TL
Uygulamada Örnek İhbarname ve İhtarnameler
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Uygulamada Örnek İhbarname ve İhtarnameler Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/01 1. Baskı, 214 Sayfa ISBN 978-975-02-5880-0 Çalışmada örnek belgelere yer verilmiştir. Uygulamaya yönelik olarak, tek taraflı veya taraflarca düzenlenmiş olan belgelerden seçilerek hazırlanmıştır. Düzenlenmiş ve imzalanmış her belge, lehe veya aleyhe delil olabilir. Bu nedenle her belge veya sözleşme itina ile hazırlanmalıdır. Hukuken geçerli olan bir belge veya sözleşmenin sonradan iptal edilmesi, yasal şartların oluşm...
58,00 TL
Gösterilen: 31 ile 45 arası, toplam: 717 (48 Sayfa)