Borçlar Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri)
Yazar: Hasan AYRANCI, Fahrettin ARAL
BH056 Borçlar Hukuku (Özel Borç İlişkileri) Prof. Dr. Fahrettin ARAL - Prof. Dr. Hasan AYRANCI 2019/10 12. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-605-05-0476-7 Kitabın Bölüm Başlıkları Özel Borç İlişkileri ve Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşme Tipleri Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Sözleşmeler (Atipik veya İsimsiz Sözleşmeler) Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler İş Görme Sözleşmeleri Şahsi Teminat Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR37 BİBLİYOGRAFYA39 GİRİŞ47 ...
65,00 TL 58,50 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:II Ücretsiz Kargo
Yazar: O. Gökhan ANTALYA
BH259-2 Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:II Prof. Dr. O. Gökhan ANTALYA 2019/10 2. Baskı, 768 Sayfa,  ISBN 978-975-02-5786-5 Bu eserde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Genel Hükümler" başlıklı birinci kısmının "Borç İlişkisinin Kaynakları" başlıklı birinci bölümünün "Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri" başlıklı ikinci ayırımında ve "Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç ilişkileri" başlıklı üçüncü ayırımında yer alan hükümler yorumlanmıştır. Bu bilimsel yorum yapılırken Türk Hukuku...
105,00 TL
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu
Yazar: Halil AKKANT, Bilgehan ÇETİNER, Zekeriye KURŞAT
Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Halil AKKANAT, Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER, Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT 2019/10 3. Baskı, 699 Sayfa ISBN 978-975-368-537-5...
50,00 TL
Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Yazar: Abdülkerim YILDIRIM
BH360 Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM 2019/10 10. Baskı, 387 Sayfa ISBN 978-605-9525-78-7 Elinizdeki bu kitap, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler kısmının kolayca öğrenilmesini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Kitabın sistematiği ağırlıklı olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemesine uygun şekilde hazırlanmıştır. Eserde Borçlar Hukuku sahasına özgü temel kurum ve kavramlar örneklendirilerek ve şemalar oluşturularak anlatılmıştır. Doktriner tartışmalarda...
56,00 TL
Spor Sponsorluğu Sözleşmesi
Yazar: Oktay ÇAKMAK
Spor Sponsorluğu Sözleşmesi Av. Oktay ÇAKMAK 2019/10 1. Baskı, 174 Sayfa ISBN 978-975-2449-16-9 Bu çalışmada sponsorluk kavramından yola çıkılarak sponsorluğun tarihi gelişimi ve sponsorluk türlerine değinilmiş, sponsorluk konusundaki yasal düzenlemeler ve sınırlamalar üzerinde durulmuş, spor sponsorluğu sözleşmesinin hukuki yapısı, benzer sözleşmeler ile farkları ve sona erme sebepleri literatür tarama yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışmayla spor sponsorluğunun yeri ve önemi ile spor sponsorlu...
30,00 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ÜNAL, Fahrettin ARAL, Veysel BAŞPINAR, Hasan Seçkin OZANOĞLU
ME060 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ÜNAL- Prof. Dr. Fahrettin ARAL Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR- Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU, Doç. Dr. İpek Yücer AKTÜRK 2019/10 13. Baskı, 930 Sayfa ISBN 978-605-7867-62-9 Bu baskıda da kitapta önemli değişiklikler yapılmış, bunlar arasında bir önceki baskıdan sonra kanunlarda yer alan değişiklikler işlenmiş, özellikle 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 609...
90,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Yazar: Cevdet YAVUZ, Faruk ACAR, Burak ÖZEN
BH046 Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ - Prof. Dr. Faruk ACAR - Prof. Dr. Burak ÖZEN 2019/10 16. Baskı, LIV+875 Sayfa, ISBN 978-605-242-480-3 Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder. Borçlar Kanunu, borç ilişkilerini düzenleyen kuralların yer aldığı temel kanun niteliğindedir. Borçlar Kanununun birinci kısmı (m. 1–181), borçlar hukukunun “umumî hükümler’ini; ikinci kısmı ise (m. 182–541), “akdin muhtelif nevileri” başlığı altınd...
99,50 TL 89,55 TL
Haksız Fiil Hukuku
Yazar: Başak BAYSAL
Haksız Fiil Hukuku Doç. Dr. Başak BAYSAL 2019/09 1. Baskı, 716 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-22-8 Bilgi çağı ve her geçen gün hızlanan yaşam, olumlu yönlerinin yanında birçok riski de beraberinde getirmiştir. Birey, teknoloji ve hız karşısında büyük bir çaresizlik duygusu ile baş başa kalmış, gerekli hukuki korumalar da genellikle bu hızı yakalayamamış, sonradan imdada yetişmişlerdir. Teknolojik gelişmelerin gerektirdiği koruyucu özel normların henüz hazırlanmadığı dönemde, koruma yolları, çoğ...
100,00 TL
-10%
Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cilt I Ücretsiz Kargo
Yazar: M. Kemal OĞUZMAN, Turgut ÖZ
BH058-1 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cilt I Prof. Dr. M. Kemal OĞUZMAN - Prof. Dr. Turgut ÖZ 2019/09 17. Baskı 692 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-2203-47-7...
120,00 TL 108,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ücretsiz Kargo
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
BH125 Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yeni Borçlar Kanunu'na Göre Genişletilmiş) Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU 2019/09 23. Baskı, LXII+1151 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-6486-09-2 A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. baskı yapan kitap, tüm hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik, Borçlar Hukukunun en son güncellemelerini kapsayarak hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları I - Borçlar Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler Temel Kavramlar Borçlar Hukukunun Konu...
145,00 TL
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli
Yazar: Özkan ÖZYAKIŞIR
Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedeli Dr. Özkan ÖZYAKIŞIR 2019/09 1. Baskı, 347 Sayfa ISBN 978-605-300-814-9 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında doktora tezi olarak kaleme alınan bu çalışma, 28.06.2018 tarihinde, Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN, Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR, Prof. Dr. Cemal OĞUZ, Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR ve Doç. Dr. Süleyman YILMAZ’dan teşekkül eden jüri huzurunda savunulmuş ve oybirliğiyle başarılı bulunmuştur. Çalışma, esas ...
80,00 TL
Yazılmamış Sayılma(BK. m. 21/1, 21/2, 24)
Yazar: Muzaffer ŞEKER
BH400 Yazılmamış Sayılma (BK. m. 21/1, 21/2, 24) Prof. Dr. iur Muzaffer ŞEKER 2019/09 2. Tıpkı Baskı, XXXIV+318 Sayfa, ISBN 978-975-2449-01-5 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile hem yürürlükten kaldırılan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmış hem de 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda yer almayan bazı yeni düzenlemelere yer verilmiştir. 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanunu ile getirilen en önemli düzenlemelerden biri de 19. yüzyıl endüstri devri...
45,00 TL
Tatil Sözleşmeleri
Yazar: Ece BAŞ SÜZEL
Tatil Sözleşmeleri Dr. Öğr. Üyesi Ece BAŞ SÜZEL 2019/09 1. Baskı, 346 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-93-8 İçindekiler Giriş A. Tatil Sözleşmeleri Alanında Özel Düzenleme Yapma Gereği B. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri I. Hukuki Gelişim II. Sözleşmelerin Tanımları ve Uygulama Alanları III. Sözleşmenin Kurulmasından Önceki Aşamada Tüketicinin Korunması IV. Sözleşmenin Kurulması Aşamasında Tüketicinin Korunması V. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerine Özgü Kurallar VI. Devre Tatil ve...
70,00 TL
Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Vadeden Önce İşi Başkasına Yaptırma Hakkı (TBK m. 473 f.2)
Yazar: Fatih GÜNDOĞDU
Eser Sözleşmesinde İş Sahibinin Vadeden Önce İşi Başkasına Yaptırma Hakkı (TBK m. 473 f.2) Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜNDOĞDU 2019/09 1. Baskı, 370 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7820-89-1 Eser sözleşmelerinde yüklenici eseri meydana getirirken özenli davranmak ve tamamladığı eseri vadesinde ayıpsız bir şekilde iş sahibine teslim etmek yükümlülüğü altında olduğundan, yapım aşamasında ortaya çıkan tüm aksaklıkları kendisi gidermek zorunda kalacaktır. İş sahibinin yüklenicinin eseri meydana getirdiği sırada...
65,00 TL
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları
Yazar: Ahmet M. KILIÇOĞLU
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu 2019/9 2. Baskı, 339 Sayfa ISBN 978-605-313-056-7 Kitapta Miras Hukuku ile Borçlar Hukuku derslerine ilişkin olay çözümleri ağırlıklı olarak yer almış. Konu Başlıkları Borçlar Hukuku Genel Hükümleri...
46,00 TL
Gösterilen: 76 ile 90 arası, toplam: 717 (48 Sayfa)