Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Av. Aliye Gamze CEYLAN
ISBN: 9786050516036
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Av. Aliye Gamze CEYLAN
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 136

Bu çalışmanın ele alınmasında sonsuz emeği olup, yol gösterici olan Sayın hocam Prof. Dr. Selma ÇETİNER’e ayrı bir teşekkürü borç bilirim. Ayrıca değerli görüşlerini sunan Prof. Dr. Ahmet BAŞÖZEN ve Dr. Öğr. Üyesi

Cemile TURGUT’a da şükranlarımı sunarım.

Her emeğin arkasında muhakkak var olan aileme; eşim Doç. Dr. Zafer

CEYLAN’a, bana güç ve mutluluk katan kızım Naz CEYLAN’a, annem

Necla ARICAN, anneannem Sariye ARICAN, ablam Funda AKSOY’a ve

saygı ve rahmetle andığım babam Yaşar AKSOY’a sonsuz minnetlerimi

sunuyorum.

Son olarak, lisansüstü (Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

Özel Hukuk Anabilim Dalı) tez çalışmasından üretilen bu kitabın konusu

itibari ile toplumsal yaygın etkisinin olması ve akademik faaliyetlere destek

vermek amacı ile basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan

Yetkin Basımevi’nin çalışanlarına teşekkür ederim.

Haziran 2023 Av. Aliye Gamze CEYLAN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.................................................................................................5

İÇİNDEKİLER ...................................................................................7

KISALTMALAR ..............................................................................13

1. BOŞANMA DAVALARI VE BOŞANMA SEBEPLERİ.........15

1.1 Boşanma Kavramı ve Boşanma Davasının Konusu....................15

1.2 Boşanma Davasının Hukuki Niteliği ve Davalar Arasındaki

Yeri .............................................................................................17

1.3 Boşanma Sebepleri......................................................................18

1.3.1 Özel boşanma sebepleri..................................................20

1.3.1.1 Zina .....................................................................20

1.3.1.2 Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı

davranış...............................................................23

1.3.1.3 Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz

hayat sürme.........................................................25

1.3.1.4 Terk.....................................................................26

1.3.1.5 Akıl hastalığı.......................................................27

1.3.2 Genel boşanma sebepleri................................................28

1.3.2.1 Evlilik birliğinin temelinden sarsılması..............28

1.3.2.2 Ortak hayatın yeniden kurulamaması ya da

fiili ayrılık ...........................................................29

1.3.2.3 Anlaşmalı boşanma davası..................................30

Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler

8

2. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YARGILAMA

İLKELERİNİN BOŞANMA DAVALARI

YARGILAMA İLKELERİ İLE

KARŞILAŞTIRILMASI............................................................33

2.1 Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki Yargılamaya Hakim

Olan İlkeler .................................................................................33

2.1.1 Boşanma davasında tasarruf ilkesi.................................33

2.1.2 Boşanma davasında vakıaların ve delillerin

taraflarca getirilmesi ilkesi.............................................36

2.1.3 Boşanma davasında taleple bağlılık ilkesi .....................39

2.1.4 Boşanma davasında aleniyet ilkesi.................................40

2.1.5 Hukuki dinlenilme hakkı................................................41

2.1.6 Boşanma davasında hâkimin davayı aydınlatma

ödevi ............................................................................43

2.1.7 Boşanma davasında dürüst davranma ve doğruyu

söyleme yükümlülüğü ....................................................44

2.1.8 Boşanma davasında usul ekonomisi ilkesi.....................45

2.1.9 Boşanma davasında yargılamayı hâkimin sevk ve

idare etmesi ilkesi...........................................................46

2.1.10 Boşanma davasında hukukun uygulanması ilkesi..........47

2.2 Boşanma Davalarına İlişkin Özel Yargılama Kuralları ..............48

2.2.1 Hâkimin vicdanen kanaat getirmiş olması .....................48

2.2.2 Hâkimin boşanma davalarında gerek re’sen gerek

talep üzerine yemin öneremeyecek olması.....................50

2.2.3 Tarafların ikrarının hâkimi bağlamayacağı....................51

2.2.4 Delillerin serbestçe değerlendirilmesi............................53

2.2.5 Boşanmanın fer’i sonuçlarına ilişkin anlaşmaların

ancak hâkimin onaylamasından sonra geçerli

olacağı ............................................................................53

İçindekiler

9

2.2.6 Taraflardan birisinin istemi üzerine boşanma

davasına ilişkin duruşmaların gizli yapılabileceği .........55

2.3 Boşanma Davalarında Aile Arabuluculuğu ................................56

2.3.1 Genel olarak arabuluculuk .............................................56

2.3.2 Aile arabuluculuğu.........................................................58

2.3.3 Boşanma davalarında arabuluculuk ...............................60

3. BOŞANMA DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ...........63

3.1 Boşanma Davasında Yargılama Usulü .......................................63

3.2 Anlaşmalı Boşanma Davasında Yargılama Usulü ......................65

3.3 Boşanma Davasında Görev ve Yetki ..........................................67

3.3.1 Boşanma davasında görevli mahkeme ...........................67

3.3.2 Boşanma davasında yetkili mahkeme ............................69

3.4 Boşanma Davasının Tarafları......................................................71

3.4.1 Boşanma davasında taraf ehliyeti...................................71

3.4.2 Boşanma davasında taraf ehliyetinin sona ermesi

ve mirasçıların davaya devam etmesi.............................74

3.4.3 Boşanma davasında dava ehliyeti ..................................76

3.5 Boşanma Davasında Dava Şartları ve İlk İtirazlar......................79

3.5.1 Boşanma davasında dava şartları ...................................79

3.5.2 Boşanma davasında ilk itirazlar .....................................84

3.6 Boşanma Davasının Açılması .....................................................84

3.6.1 Davanın açılmasının sonuçları .......................................84

3.6.1.1 Boşanma davasının açılmasının maddi hukuk

açısından sonuçları..............................................85

3.6.1.2 Boşanma davasının açılmasının usul hukuku

açısından sonuçları..............................................85

3.7 Boşanma Davasında Davaya Cevap Verilmesinin ve

Cevap Verilmemesinin Sonuçları ...............................................87

Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler

10

3.7.1 Davaya cevap verilmesinin sonuçları.............................87

3.7.2 Davaya cevap verilmemesinin sonuçları........................88

3.8 Boşanma Davasında Karşı Dava.................................................89

3.9 İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi

Yasağı .........................................................................................90

3.10 Islah ........................................................................................91

3.11 Ön İnceleme ................................................................................93

3.12 Boşanma Davasında İspat ve Deliller.........................................95

3.12.1 Boşanma davalarında yasa dışı delillerin

kullanılması....................................................................97

3.13 Boşanma Davasında Hüküm.....................................................100

3.14 Boşanma Davasında Kabul .......................................................102

3.15 Boşanma Davasında Feragat.....................................................102

3.16 Boşanma Davasında Kanun Yolları..........................................104

3.16.1 İstinaf kanun yolu.........................................................104

3.16.2 Temyiz .........................................................................106

4. BOŞANMA DAVALARINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER..........109

4.1 Genel Olarak Geçici Hukuki Koruma Kararları .......................109

4.2 Boşanma Davalarında Geçici Önlemler ve Hukuki Niteliği.....110

4.2.1 Eşler hakkında alınan geçici hukuki koruma

önlemleri ......................................................................112

4.2.1.1 Eşlerin barınmasına ilişkin geçici hukuki

koruma önlemleri..............................................112

4.2.1.2 Eşlerin geçinmesine ilişkin geçici hukuki

koruma önlemleri..............................................113

4.2.1.3 Eşlerin mallarına ilişkin geçici hukuki

koruma önlemleri..............................................115

4.2.2 Çocuklar hakkında alınan geçici hukuki koruma

önlemleri ......................................................................116

İçindekiler

11

4.2.2.1 Çocuğun eşlerden birinin gözetim ve

himayesine bırakılması .....................................116

4.2.2.2 Çocukla geçici kişisel ilişki kurulması .............117

4.2.2.3 Çocuğun geçimine ilişkin geçici önlem

alınması.............................................................118

4.2.2.4 Çocuğun mallarının korunmasına ilişkin

geçici önlem alınması .......................................119

4.2.3 Boşanma davalarında şiddete yönelik olarak 6284

sayılı kanunda yer alan koruma önlemleri ...................120

5. SONUÇ.........................................................................................123

KAYNAKLAR ................................................................................129

Acar Ünal, Ö. (2020). Benimle Boşanır mısın? Boşanmanın Hukuki Sonuçları Bakımından Arabuluculuğun Uygulanabilirliği, Arabuluculuğun

Geleceği Sempozyumu, III. Oturum.

Akıntürk, T. (2002). Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile Hukuku, Cilt II

6. Bası, Beta Yayınları, Ankara.

Akıntürk, T., Ateş, D. (2020). Aile Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul.

Akil, C. (2010). Boşanma Davalarında Vakaların İleri Sürülmesi Zamanı

Meselesinin Yargıtay Kararlarındaki Görünümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1.

Akil, C. (2013). Boşanma Davalarında Yargılama Usulü (TMK m.184),

Prof. Dr.Erdal Onar’a Armağan Cilt II, Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Yayını, Ankara.

Akkaya, T. (2009). Medeni Usul Hukuku’nda İstinaf, Yetkin Yayınları,

Ankara.

Akkaya, T. (2014). Boşanma Davasında Alınabilecek Geçici Hukuki Korumalar veya Hakimin Müdahalesi Yoluyla Çocuğun Korunması Kapsamında Zorunlu Arabuluculuk ve Boşanma Süreci (Aile) Danışmanlığı, Ankara Barosu Dergisi, Ankara.

Akkaya, T. (2017). Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Davası,

Yetkin Yayınları, Ankara.

Aksakal, A. (2021). Boşanma Davalarında Delillerin Toplanması ve İncelenmesi, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Anabilim Dalı Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezi, Mayıs, Ankara.

Akyol Aslan, L. (2019). Medeni Usul Hukuku’nda Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları, Yetkin Yayınları, Ankara.

Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler

130

Alangoya, Y., Yıldırım, K., Yıldırım, D. (2006). Hukuk Muhakemeleri

Kanunu Tasarısı, Değerlendirmeler ve Öneriler, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul.

Aras, B. (2007). İkrarın Boşanma Hükmüne Etkisi, Türk Hukuk Dergisi,

Ocak, Sayı 5.

Aras, B. (2011). Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Aile Mahkemeleri, Adalet Yayınları, Ankara.

Arslan, R., Yılmaz, E., Taşpınar Ayvaz, S. Hanağası, E. (2018). Medeni

Usul Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

Arslandoğan Kurşuncu, B. (2007). Boşanma Davalarında Yargılama Usulü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul.

Arslanpınar, T. (2017). Medeni Yargılama Hukukunda Karşı Dava, Ankara.

Atmaca Ülkü H. (2017). Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanma Protokolü,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Aydın Ünver, T., Dursun Karaahmetoğlu, Ş. (2017). Yargıtay Kararları

Işığında Terk İhtarının Boşanma Sebeplerine ve Manevi Tazminat Talebine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 2.

Baktır, S. (2003). Aile Mahkemeleri, Yetkin Yayınları, Ankara.

Başözen, A. (2007). “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” Taslağı’na Dair Değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 1-2, 2007, s. 235-239.

Başözen, A. (2010). İlk Görünüş İspatı, Birinci Baskı, Adalet Yayınevi,

Ankara.

Budak, A. C., Karaaslan, V. (2018) Medeni Usul Hukuku, Adalet Yayınları, Ankara.

Kaynaklar

131

Ceylan, Z. Ş. (2022). Yargıtay Kararları Işığında Zina Sebebiyle Boşanmada Manevi Tazminat İstemi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C. XVII sayı 1.

Çelik, F. (2018). Boşanma Davalarında İspat ve Deliller, T.C. Erzincan

Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Anabilim Dalı, Erzincan.

Çetiner, S. (2020). “Aile Arabuluculuğunun Felsefesi” İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, sf. 43- 54.

Çiçekli, B. (2005). Yabancı Unsurlu Boşanma Davalarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, TBB Dergisi, Sayı 56.

Çiftçi, P. (2018). Boşanma Davalarında Delillerin Gösterilmesine Ve İbrazına İlişkin Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarının

(Önemli Bir İçtihat Değişikliğinin) Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1.

Dağlıoğlu, D. (2020) Aile Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020/2

Ankara.

Dede, İ. (2017) “Türk Boşanma Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım: Zina ve

Haysiyetsiz Hayat Sürme Arasındaki Keskin Sınır”, MÜHF-HAD,

23/Özel Sayı 647.

Demir, Ş. (2014). Arabuluculuk ile Aile İçi Şiddet ve Uzlaşmaya Tabi Suçların İlişkisi, Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, s. 211-228.

Dural, M. Öğüz, T. ve Gümüş, M. A. (2019). Aile Hukuku, Filiz Kitabevi,

İstanbul.

Dural, M. Öğüz, T.ve Gümüş, M. A. (2014). Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Ercan, İ. (2014). Boşanma Davalarında Geçerli Olan Yargılama İlkeleri,

S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, MİHBİR Özel Sayısı, Cilt 4., sayı 2,

s. 249-269.

Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler

132

Erdoğan, E. Korkmaz, C. (2016). Yargıtayca Verilen Bozma Yahut Bölge

Adliye Mahkemelerince Verilen Gönderme Kararlarından Sonra Islah

Yapılıp Yapılamayacağı Sorunu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk

Dergisi, sayı 2, s. 249-289.

Erişir, E. (2013) Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir

Türleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul.

Erkan, V., Yücer, U. İ. (2011). Ayırt Etme Gücü, AÜHFD, 60(3), s.485-

522.

Erlüle, F. (2010) Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması, MÜHF – HAD, C. 16.

Ermenek, İ. (2009). Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul, Adalet Yayınları, Ankara.

Ersöz, O. (2018). Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma, Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yıl 4 Sayı 2,

111-146.

Gençcan, Ö. U. (2013). Boşanma, Tazminat ve Nafaka Hukuku, Ankara.

Gençcan, Ö. U. (2016). 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Boşanma Usul

Hukuku, Ankara.

Gençcan, Ö. U. (2019). Boşanma Usul Hukuku, Genişletilmiş 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.

Hatemi, H. (2021). Aile Hukuku, On iki Levha Yayıncılık, 9. Baskı, İstanbul.

Helvacı, S., Erlüle, F. (2016) Medeni Hukuk, İstanbul.

Kaplan Güler, B. (2014). Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk,

İstanbul.

Karslı, A. (2020). Medeni Muhakeme Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi.

Kekeç, E. K., (2016). Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel

Aşamalar ve Taktikler, Adalet Yayınları, Ankara.

Kaynaklar

133

Kılıçoğlu. A. M. (2020). Aile Hukuku, Genişletilmiş 5. Bası, Ankara.

Köroğlu, A. (2020). Medeni Usul Hukuku Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davası, On İki Levha Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.

Köroğlu, E.(2016). Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini Sona Erdiren Sebepler ve Bu Mal Rejiminin Sona Erme Anı (TMK m. 225), Erciyes

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(1), s. 229-251.

Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz, E. (2014). Medeni Usul Hukuku, Yetkin

Yayınları, Ankara.

Kuru, B., (2001) Hukuk Muhakemeleri Usulü, Demir Yayıncılık, İstanbul.

Kuru, B., Arslan, R., Yılmaz, E. (2012). Medenî Usûl Hukuku, B. 23, Ankara.

Oğuz, H. (2017). Taleple Bağlılık İlkesi Bakımından Yargıtay’ın Bir Kararının İncelenmesi, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, c. 0, sayı. 8, ss.

301-316, Ocak.

Okan Koç, Y. (2019). Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Sebebi ile Boşanma, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Ökten Songu, S. Şahin Emir, A. (2020). 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Çalışma İlişkilerine Etkisi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cilt 26, Sayı 2, Aralık.

Özbek, M. S. (2005). Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Aile Arabuluculuğu” Konulu Tavsiye Kararı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 2, 2005, s. 71-102.

Özbek, M. S. (2016). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yetkin Yayınları, Ankara.

Özcan Çelik, B. (2015). Genel Boşanma Sebebi Olarak Evlilik Birliğinin

Temelinden Sarsılması, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler

134

Özgül, M. E. (2021) Ortak Hayatın Kurulamaması (Fiili Ayrılık) Sebebiyle

Boşanma Davası, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.

Özmumcu, S. (2014) “Türk Hukukunda Yargıtay Kararları Işığında Re’sen

Araştırma İlkesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi. 4/2 (2014): 145- 171.

Öztan, B. (2015). Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara.

Pekcanıtez, H., Atalay O., Özekes, M. (2019). Medeni Usul Hukuku Ders

Kitabı, On İki Levha Yayınları, İstanbul.

Pekcanıtez, H., Taş Korkmaz, H., Meriç, N. (2014). Hukuk Muhakemeleri

Kanunu, B. 5, Ankara.

Petek, H. (2000). Medeni Usul Hukukunda Hakim Olan İlkeler Işığında

Boşanma Davaları, İzmir Barosu Dergisi.

Postacıoğlu, İ. E. (1975) Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 6. Bası, İstanbul.

Sargın, E. (2020) Türk Hukukunda Anlaşmalı Boşanmanın Şartları Üzerine

Bir İnceleme, Selçuk Üniversite Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 28, S. 1,

s. 349-387.

Seçer, Ö. (2016) Anlaşmalı Boşanmada Eşlerin Yaptıkları Anlaşma, İnönü

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 Sayı:2.

Serdar, İ. (2007). Kişisel İlişki Kurma Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007, s. 739-781.

Serozan, R. (2005). Çocuk Hukuku, 2. Bası, İstanbul.

Şafak, O. (2016). Boşanma Davasında Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri,

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel

Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Eylül, İstanbul.

Tanrıver, S. (2014). Türk Aile Mahkemeleri, Ankara.

Taş Korkmaz H. (2014). Boşanma Davasında Sağ Kalan Eşin Bu Sıfatla

Mirasçılığına Son Vermek Amacıyla Mirasçılar Tarafından Davaya

Kaynaklar

135

Devam Edilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C. 16, Özel Sayı 2 (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’ e

Armağan.

Taşpınar Ayvaz, S. (2013). TMK m. 181, II’nin Anayasa Mahkemesince

İptali Çerçevesinde Boşanma Davalarında Mirasçıların Durumunun

Bazı Usulî Sorunlar Açısından Değerlendirilmesi, İçinde Prof. Dr. Erdal ONAR’ a Armağan, 1099-1136. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara.

Tayfun, R., Erdem Türk, A. (2016) Arabuluculuk Uygulamalarına İlişkin

Bir Alan Araştırması (Ankara Örneği), TBB Dergisi, Ankara.

Tekben, T. (2021) Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebine Dayalı

Boşanma Üzerine Bir İnceleme, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, , C.XVIII, 2021/2, s.1077-1130.

Tekelioğlu, Ş. (2019) Aile Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Geçici

Hukuki Korumalar, T.C KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Tekinay, S. S. (1990). Türk Aile Hukuku, 9. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Topak, S. (2021). Boşanma Davalarında Yargılama Usulü, 1. Baskı, Mayıs,

İstanbul.

Topuz, S. (2012). Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi, Yetkin

Yayınları, Ankara.

Turgut, C. (2017). Türk Medeni Kanunu, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve

AİHM Kararları Işığında Velayet Altındaki Çocuğun Eğitim Hakkı,

Terazi Hukuk Dergisi.

Tutumlu, M.A. (2009). Teorik ve Pratik Boşanma Yargılaması Hukuku, C.I,

2. Baskı, Ankara.

Uyumaz, A., Erdoğan, K. (2015). Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 17,

Sayı: 1, 2015, s. 119-169 (Basım Yılı: Şubat 2016).

Boşanma Davalarında Yargılama ve Geçici Önlemler

136

Üstündağ, S. (2000). Medeni yargıla Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 7. Baskı, İstanbul.

Yıldırım, K. (2016). Medeni Yargılama Hukukunda Hakimin Rolü, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22,

Sayı 23, Aralık.

Yıldırım, M. K. (1990). Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, Kazancı Yayıncılık, İstanbul.

Yıldırım, M. K. (1991). Medeni Usul Hukukunda Dava Konusu Teorileri,

Hukuk Araştırmaları Dergisi. 6/1-3: 23-50.

Yılmaz, E. (2008). Usul Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi.

Yılmaz, E. (2013). Hukukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Yetkin Yayınları,

Ankara.

Yücel, S. (2018). Yargıtay Kararları Işığında Anlaşmalı Boşanma Davası

Sonrasında Nafaka ve Tazminat Talepleri, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4 Sayı 1.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.