Boşanma Usul Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Ürün Kodu: ME276
ISBN: 978-605-05-0259-6
Stok Durumu: Tükendi
209,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2018/01
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

ME276
Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış
Boşanma Usul Hukuku
Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması
Ömer Uğur GENÇCAN
2018/01 Baskı, 1100 Sayfa
ISBN 978-605-05-0259-6

İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇA 75
KISALTMALAR 83

& 1. BOŞANMA DAVASININ AÇILMASI (HMK m. 118-125) 85

I. DAVANIN AÇILMA ZAMANI (HMK m. 118) 85
A- Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır 85
B- Dava Dilekçesine Örnek Eklenir 87

II. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ (HMK m. 119) 87
A- Dava Dilekçesinde Bulunacak Hususlar (HMK m. 119 f. I) 87
1- Mahkemenin Adı (HMK m. 119 f. I/a) 87
2- Davacı ile Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri (HMK m. 119 f. I/b) 87
3- Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (HMK m. 119 f. I/c) 89
4- Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri (HMK m. 119 f. I/ç) 89
5- Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri (HMK m. 119 f. I/d) 89
6- Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri (HMK m. 119 f. I/e) 89
7- İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği (HMK m. 119 f. I/f) 90
8- Dayanılan Hukuki Sebepler (HMK m. 119 f. I/g) 90
9- Açık Bir Şekilde Talep Sonucu (HMK m. 119 f. I/ğ) 90
10- Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası (HMK m. 119 f. I/h) 90

B- Dava Dilekçesindeki Tamamlanması Zorunlu Eksiklikler (HMK m. 119 f. II) 91
1- Davacı İle Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri (HMK m. 119 f. I/b) 91
2- Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (HMK m. 119 f. I/c) 92
3- Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri (HMK m. 119 f. I/ç) 92
4- Açık Bir Şekilde Talep Sonucu (HMK m. 119 f. I/ğ) 93
5- Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası (HMK m. 119 f. I/h) 93
C- Dava Dilekçesindeki Ön İnceleme Bitene Kadar  Tamamlanabilecek Eksiklikler (HMK m. 119 f. II) 93
1- Mahkemenin Adı (HMK m. 119 f. I/a) 93
2- Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri (HMK m. 119 f. I/d) 94
3- Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların  Sıra Numarası Altında Açık Özetleri (HMK m. 119 f. I/e) 94
4- İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat  Edileceği (HMK m. 119 f. I/f) 95
5- Dayanılan Hukuki Sebepler (HMK m. 119 f. I/g) 95

III. DAVA İÇİN HARÇ VE AVANS ÖDENMESİ (HMK m. 120) 95
A- Yargılama Harçları Yatırılır 95
B- Gider Avansı Yatırılır 96
1- Adalet Bakanlığınca Çıkarılacak Gider Avansı Tarifesinde Belirlenir 97
2- Yeterli Olmadığı Anlaşılırsa Süre Verilir 97
3- Gider Avansının Yatırılmış Olması Dava Şartıdır (HMK m. 114 f. 1/g) 99
4- Mahkeme Veznesine Yatırılır 99
C- Gider Avansında Zaman Bakımından Uygulama 100
D- Gider Avansının İadesi 100

IV. DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN BELGELERİN VERİLMESİ (HMK M. 121) 100
A- Davacının Elinde Bulunan Belgeler Verilir 100
1- Asılları Verilir 100
2- Örnekleri Verilir 100
a. Harç ve Vergiye Tabi Değildir 100
b. Sadece Örnekler Verilebilir 101
B- Başka Yerlerden Getirtilecek Belge ve Dosyalar İçin Açıklama Yapılır 101
V. DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ (HMK m. 122) 101
A- Mahkeme Tarafından Tebliğ Edilir 101
B- Davalıya Tebliğ Edilir 102
C- Cevap Süresi Gösterilir 102

VI. DAVANIN GERİ ALINMASI (HMK m. 123) 103
A- Hüküm Kesinleşinceye Kadar Geri Alınabilir 103
B- Davalının Açık Rızası Bulunmalıdır 103
C- Davanın Geri Alınmasının Sonuçları 103

VII. DAVANIN TERDİTLİ AÇILMASI (HMK m. 111) 104

VIII. DAVANIN BİRDEN FAZLA BOŞANMA SEBEBİNE DAYANMASI 105
& 2. BOŞANMA DAVASINDA KARŞI DAVA (HMK M. 132-135) 107
A- Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları (HMK m. 132) 107
1- Asıl Dava Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmalıdır (HMK m. 132 f. I) 107
2- Davalar Arasında Bağlantı Mevcut Olmalıdır (HMK m. 132 f. I) 107
3- Süresi İçinde Açılmış Olmalıdır (HMK m. 133 f. II) 107
B- Karşı Davanın Şartlar Gerçekleşmeden Açılması (HMK m. 132 f. II) 107
1- Asıl Davadan Ayrılmasına Karar Verilir 107
2- Gerekiyorsa Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verilir 108
3- Asıl Dava Konusuz Kalırsa Ayrı Esasa Kaydedilir 109
C- Karşı Davanın Açılması 109
1- Cevap Dilekçesiyle Açılabilir (HMK m. 133 f. I) 109
2- Esasa Cevap Süresi İçinde Ayrı Bir Dilekçe Verilmek Suretiyle Açılabilir (HMK m. 133 f. I) 109
3- Karşı Davaya Karşı Açılamaz (HMK m. 132 f. III) 110
D- Karşı Dava İçin Uygulanacak Hükümler 110
1- Asıl Davanın Sona Ermesi Karşı Davanın Karara  Bağlanmasına Engel Oluşturmaz (HMK m. 134) 110
2- Karşı Dava Hakkında Dava ile İlgili Hükümler Uygulanır (HMK m. 135) 110
a. Bağımsız Dava Gibi Harca Tabidir 111
b. Asıl Davayı Kabul Karşı Dava Sayılamaz 112
c. Karşı Dava Yokken Var Gibi Karar Verilemez 113
d. Süresinde Yenilenmişse İncelenmelidir 113
e. Karşı Dava İçin Karar Verilmelidir 113
f. Sadece Karşı Dava İçin Karar Verilemez 113
g. Davalar Bağımsızlıklarını Korur 114

& 3. BOŞANMA DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME 115
I. GÖREVİN BELİRLENMESİ VE NİTELİĞİ (HMK m. 1) 115
A- Mahkemelerin Görevi Ancak Kanunla Düzenlenir 115
B- Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenindendir 116
C- Yetki İtirazından Önce Görev İncelenir (HMK m. 117 f. II) 116
D- Görevsizlik Kararında Görevli Mahkeme Açıklanmalıdır 116
E- Görev, Talebe Uygun Olarak Belirlenmelidir 117

II. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE AÇILMIŞSA 118
A- Aile Mahkemesi Davadan Sonra Karardan Önce Faaliyete Geçmişse 118
1- Devir Kararı Yerine Görevsizlik Kararı Verilemez 118
2- Devir Kararı Temyiz Edilemez 119
3- Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından Yargılama  Sürdürülür 119
B- Aile Mahkemesi Karardan Sonra Hüküm Kesinleşmeden Önce Faaliyete Geçmişse 119
1- Devir Kararı Verilmelidir 120
2- Devir Kararı Temyiz Edilemez 121
3- Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından İşlemler Sürdürülür 121

III. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA AÇILMIŞSA 122

IV. AİLE MAHKEMESİ KURULMAYAN YERLERDE GÖREVLİ MAHKEME (4787 SAYILI KANUN m. 4/1) 123

V. GÖREVSİZLİK KARARININ SONUÇLARI (HMK m. 20) 124
A- Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme
Talep Edilmelidir (HMK m. 20 f. I) 125
1- Taraflardan Biri Başvurabilir 125
2- Karar Kesinleşmiş Olmalıdır 126
3- İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır 126
a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş İse Kesinleştiği Tarihten Süre Başlar 126
b. Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar 126
4- Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır 127
B- Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına
Karar Verilir (HMK m. 20 f. I) 127
C- Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Kendiliğinden Taraflara Davetiye Gönderilir (HMK m. 20 f. II) 127
D- Verilen Bozma Kararı İle Hüküm Tamamen  Ortadan Kalkmış Sayılır 128
E- Bozmaya Uyulduğunda Boşanma Konusunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır 128
F- Görevsizlik Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 128
G- Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır (HMK m. 21-23) 129
1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler (HMK m. 21) 129
2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22) 129
3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu (HMK m. 23) 129
H- Yargılama Giderlerine Hükmedilir (HMK m. 331 f. II) 129
1- Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri 130
2- Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri 130

& 4. BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME (HMK m. 5, TMK m. 168) 131
I. YETKİ KURALININ NİTELİĞİ 131
A- Diğer Kanunlarda Yer Alan Yetkiye İlişkin Hükümler  Saklı Tutulmuştur (HMK m. 5) 131
B- Kesin Yetki Kuralı Öngörülmemiştir (TMK m. 168) 132
C- Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Verilemez (HMK m. 19 f. II, IV) 132
D- Asıl Davaya Bakan Mahkeme Karşı Davaya Bakmaya  Yetkilidir (HMK m. 13) 133
E- Yetki Hususunda Tercih Hakkı Davacıya Aittir 133
F- Dava Tarihindeki Yerleşim Yeri Mahkemesine Göre Belirlenir 134
G- Davadan Sonra Yerleşim Yerinin Değişmesi Etkili Değildir 134

II. YETKİLİ MAHKEMELER (TMK m. 168) 134
A- Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri 135
1- Kadın Eşin Yerleşim Yeri 135
a. Ayrı Ev Açma Olanağı Olmayan Kadının Yerleşim Yeri 136
aa. Baba Evinin Bulunduğu Yerde Dava Açılabilir 136
bb. Yakınlarının Bulunduğu Yerde Dava Açılamaz 142
b. Ayrı Ev Açma Olanağı Olan Kadının Yerleşim Yeri 144
c. Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir 145
d. Kadın Seçimlik Hakkını Kullanabilir 145
2- Erkek Eşin Yerleşim Yeri 146
a. Kural Olarak 146
b. Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir 147
c. Yurtdışında İşçi Olarak Çalışan Erkek Eş 147
d. Emekli Olan Erkek Eş 148
3- Eşlerden Birinin Yerleşim Yerinin Belirlenmesi 148
a. Muhtarlık Belgesi 149
b. Çalışılan Yer 149
aa. Memuriyet Sebebiyle Çalışılan Yer 150
bb. Serbest Olarak Çalışılan Yer 152
c. Oturulan Yer 153
aa. Kural Olarak 153
bb. Varsayılan Yerleşim Yeri 153
cc. Uzun Süre Yurt Dışında Oturulan Yer 154
dd. Uzun Süre Yurt İçinde Oturulan Yer 154
d. Kurumlarda Bulunulan Yer (TMK. m. 22) 154
aa. Eğitim Kurumunda Bulunma 155
bb. Sağlık Kurumunda Bulunma 155
cc. Bakım Kurumunda Bulunma 156
dd. Ceza Kurumunda Bulunma 157
e. Adres Beyan Formundaki Bildirim 158
f. İkamet Tezkeresi İle Bulunan Yabancılar 160
B- Son Defa Altı Ay Birlikte Oturulan Yer 161
C- Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları (5718 SK m. 41) 163

III. YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ (HMK m. 19, f. II, 117 f. I, 131) 164
A- Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 164
1- Süresi 164
a. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi Gerekir (HMK m. 19 f. II, 117 f. I, 127) 164
b. Cevap Dilekçesinin Verilmişse Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile İleri Sürülemez (HMK m. 131) 166
c. Yetki İtirazı Süresi Hak Düşürücü Süredir 167
2- Şekli: Yetki İtirazında Bulunan Taraf Seçtiği Mahkemeyi Bildirmelidir 167
B- Yetki İtirazının İleri Sürülmemesi (HMK m. 19 f. IV) 169

IV. YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ 169
A- Ön İncelemede Karara Bağlanır (HMK m. 137 f. I) 169
B- Dava Şartlarından Sonra İncelenir (HMK m. 117 f. II) 169
C- Ön Sorunlar Gibi İncelenerek Karara Bağlanır (HMK m. 117 f. III, 131, 137 f I, 138, 140 f. I, 163) 169
1- Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya Tebliğ Eder (HMK m. 164 f. I) 171
2- Yetki Konusunda Deliller Toplanmalıdır 171
3- Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Edip Dinledikten Sonra Kararını Verir (HMK m. 164 f. II) 172
4- Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim veya Tebliğ Edilir (HMK m. 164 f. III) 173
D- Mahkeme Yetkisizlik Kararında Yetkili Mahkemeyi Gösterir (HMK m. 19 f. III) 173
1- Yetkili Mahkeme Açıklanmalıdır (HMK m. 19 f. III) 173
2- İtirazda Gösterilmeyen Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir 174
3- Yabancı Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir 175

V. YETKİSİZLİK KARARININ SONUÇLARI (HMK m. 20) 175
A- Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme Talep Edilmelidir (HMK m. 20 f. I) 175
1- Taraflardan Biri Başvurabilir 175
2- Karar Kesinleşmiş Olmalıdır 176
3- İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır 176
a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş ise Kesinleştiği Tarihten Süre Başlar 176
b. Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar 176
4- Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır 177
B- Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilir (HMK m. 20 f. I) 177
C- Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Kendiliğinden Taraflara Davetiye Gönderilir (HMK m. 20 f. II) 177
D- Yetki İle İlgili Karar Kesinleştikten Sonra Dava Dosyası  Kendisine Gönderilen Mahkeme Yetkisizlik Kararı ile Bağlıdır 178
E- Yargılama Giderlerine Hükmedilir (HMK m. 331 f. II) 178
1- Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri 179
2- Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri 179
F- Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır (HMK m. 21-23) 179
1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler (HMK m. 21) 179
2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22) 180
3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu(HMK m. 23) 180
G- Kanun Yolu 180
1- Bozma Kararının Sonuçları 181
a. Bozma Kararı ile Hüküm Tamamen Ortadan Kalkmış Sayılır 181
b. Bozmaya Uyulduğunda Boşanma Konusunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır 181
2- Yetkisizlik Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 181

& 5. BOŞANMA DAVASINDA TARAF EHLİYETİ (HMK m. 50) 183
I. TARAFLAR 183
A- Davacı Eş 183
1- Dava Açma Hakkı Verilen Eş Açabilir 183
2- Vekaleten Açılabilir 184
3- Üçüncü Kişi Açamaz 185
4- İdari Makam Açamaz 185
5- Eşin Ölümünden Sonra Açamaz 186
B- Davalı Eş 186
II. BOŞANMA DAVASININ MİRASÇILAR TARAFINDAN
SÜRDÜRÜLMESİ (TMK m. 181 f. II) 187
A- Genel Olarak 187
1- 4721 Sayılı Kanun İle Başlayan Dönem 187
2- 22.4.2011-1.10.2011 Arası Dönem 189
3- 1.10.2011 Sonrası Dönem 192
B- Boşanma Davası Sürdürülebilir Nitelikte Olmalıdır 193
1- Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında 194
2- Anlaşmalı Boşanma Davasında 194
3- Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında 197
C- Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır 199
1- Eş Karardan Önce Öldü İse 201
2- Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse 201
a. Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse 201
b. Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse 202
3- Eş Davadan Önce Öldü İse 203
4- Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç Doğurmaz 203
5- Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir 204
a. Davacı Eş Ölmüş Olabilir 204
b. Davalı Eş Ölmüş Olabilir 204
D- Hükmün Boşanma Bölümü Kesinleşmemiş Olmalıdır 205
E- Ölen Eşin Mirasçıları Belirlenmelidir 206
1- Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları 206
2- Ölen Eşin Altsoyu Yoksa 206
3- Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu 207
4- Ölen Eşin Evlatlığı ve Altsoyu 207
5- Atanmış Mirasçılar 207
6- Cenin 208
F- Mirasçılar Davaya Devam Ediyor Olmalıdır 209
1- Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa 210
2- Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa 210
a. Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa 210
b. Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa 213
3- Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse 214
4- Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez 216
5- Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez 216
6- Mirasçılar Davayı Islah Edemez 217
G- Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir 218
1- Mirasçı Küçük İse 218
2- Ergin Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse 219
3- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa 219
4- Mirasçı Gaip İse 219
5- Vasiyet Alacaklısı Varsa 220
6- Mirasçılar Bilinmiyorsa 220
7- Mirası Reddedenler Varsa 220
8- Vesayet Altındaki Kişi Varsa 220
9- Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa 220
10- Mirasçı Mirastan Yoksun İse 220
H- Sağ Eşin Kusuru İspatlanmış Olmalıdır 222
1- Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır 223
a. Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa 223
b. Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa 224
2- Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez 224
3- Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava ile İstenilemez 225
4- Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez 225
I- Hüküm Doğru Kurulmalıdır 225
1- Boşanma Davası Hakkında “Karar Verilmesine
Yer Olmadığına” Karar Verilmelidir 226
2- Boşanma Davası Hakkında Ret Kararı Verilmemelidir 226
3- Boşanma Kararı Verilmemelidir 226
4- Hüküm Kusur Tespitine İlişkin Olmalıdır 227
a. Sağ Eşin Kusurlu Olduğunun Tespitine
Karar Verilebilir 227
b. Sağ Eşin Kusurlu Olmadığının Tespitine
Karar Verilebilir 227
5- Kusurlu Sağ Eşin Yasal Mirasçı Olamayacağının
Tespitine de Karar Verilebilir 227
6- Boşanmanın Fer’î Sonuçlarına İlişkin Hüküm Kurulamaz 228
III. BOŞANMA DAVASININ KONUSUZ KALMASI 229
A- Boşanma Davasının Konusuz Kalma Sebepleri 229
1- Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması (TMK m. 32 f. I, 131) 229
2- Evliliğin İptal Kararıyla Sonlanması (TMK m. 145-160) 229
3- Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması
(TMK m. 161-184) 230
4- Evliliğin Ölümle Sonlanması (TMK m. 28 f. I) 232
5- Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması
(TMK m. 31, 44 f. I) 232
6- Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması 233
7- Evliliğin Tenfiz ya da Tanıma Kararıyla Sonlanması 233
B- Boşanma Davasının Konusuz Kalmasının Sonuçları 233
1- Yargılama Giderlerine ve Vekalet Ücretine Hükmedilir 233
2- Maddi Tazminat Talebinin Karara Bağlanmasına
Engel Değildir 234
3- Manevi Tazminat Talebi İçin Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerekir 234
& 6. BOŞANMA DAVASINDA DAVA EHLİYETİ (HMK m. 51) 236
I. TAM EHLİYETLİLERİN DAVA EHLİYETİ (HMK m. 71) 236
II. SINIRLI EHLİYETLİLERİN DAVA EHLİYETİ 236
III. SINIRLI EHLİYETSİZLERİN DAVA EHLİYETİ 238
A- İlgilinin Milli Hukuku Uygulanır 238
B- Vesayet Kararı Türk mahkemesinden Verilmelidir 238
C- Boşanma Davasını Bizzat Takip Edebilirler 239
IV. TAM EHLİYETSİZLERİN DAVA EHLİYETİ 239
A- Bizzat Dava Açamazlar 239
B- Yasal Temsilcileri Dava Açabilir 241
1- Genel Olarak 241
2- Kısıtlanan Eş Velayet Altına Konulmuşsa
Velayet Hükümleri Uygulanır 242
3- Yasal Temsilci Eş İse Temsil Kayyımı Atanmalıdır 242
4- Vasi Değişmiş İse Yeni Vasi Tarafından Temsil Zorunludur 243
C- Vesayet Makamından İzin Alınmalıdır (HMK m. 54) 243
1- Dava Açma İçin 244
a. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Dava Açma
(HMK m. 54 f. I) 244
b. Diğer Hâllerde Dava Açma (HMK m. 54 f. II) 244
aa. Kesin Süre İçinde Mahkemeye Başvurulması
(HMK m. 54 f. II) 244
bb. Kesin Süre İçinde Mahkemeye Başvurulmaması
(HMK m. 54 f. III) 245
2- Davaya Devam İçin 245
D- Kendisine Karşı Dava Açılabilir 247
E- Davalı İçin İzin Gerekli Değildir 247
F- Yargılamanın Ertelenmesi (HMK m. 56) 248
1- Erteleme Gereği Bulunmalıdır (HMK m. 56 f. I) 248
a. Taraflardan Birinin Vesayet Altına Alınması Gereği Bulunmalıdır 248
aa. Davacının Vesayet Altına Alınması Gereği
Bulunabilir 248
bb. Davalının Vesayet Altına Alınması Gereği
Bulunabilir 249
b. Taraflardan Birine Yasal Danışman Atanması Gereği
Bulunmalıdır 249
2- Ertelemeyi Mahkeme Takdir Eder 249
a. Mahkemece Talep Uygun Bulunur 249
b. Mahkemece Gerekli Görülür 250
3- Vesayet Makamına İhbar Yapılmalıdır 250
4- İhbarın Sonucu Beklenmelidir 250
5- Vesayet kararı Türk mahkemesinden Verilmelidir 251
6- Yargılama Kayyım Atanması İçin Ertelenebilir
(HMK m. 56 f. II) 252
a. Kanun Gereğince Tedavi Altına Alınmış Olmalıdır 252
b. Kanun Gereğince Gözlem Altına Alınmış Olmalıdır 252
c. Kanun Gereğince Koruma Altına Alınmış Olmalıdır 252
d. Kanun Gereğince Başkalarıyla Görüşmekten
Yasaklanmış Olmalıdır 252
& 7. BOŞANMA DAVASINDA VEKÂLET 253
I. VEKİL ARACILIĞIYLA DAVA AÇILMASI 253
A- Dava Tayin Edilen Vekil Aracılığıyla Açılabilir 253
1- Dava Ehliyeti Bulunan Herkes Vekil Atayabilir
(HMK m. 71) 253
2- Birden Fazla Vekil Görevlendirilebilir (HMK m. 75) 253
3- Borçlar Kanununun Temsile İlişkin Hükümleri Uygulanır
(HMK m. 72) 253
4- Vekâletnamenin Aslı veya Örneğinin Dava Dosyasına
İbraz Edilmesi Zorunludur (HMK m. 76 f. I, 77 f. I) 253
a. Noter Tarafından Onaylanan veya Düzenlenen
Vekâletname Bulunmalıdır 255
b. Vekâletname Her Dosya İçin İbraz Edilmelidir 255
c. Aslına Uygun Örneği Avukat Tarafından Onaylanmış Olmalıdır 256
d. Özel Vekâletname İle Boşanma Davası Açılabilir
(HMK m. 74) 256
e. Adli Yardımla Görevlendirilen Vekaletname Vermelidir 257
f. Vekâletnamelere, Vekâlet Verenin Fotoğrafı
Yapıştırılmalıdır 258
g. Vekâletnamelere, Baro Pulu Yapıştırılmalıdır 259
h. Vekâletname Usulüne Uygun Düzenlenmelidir 260
aa. İlgilinin İşitme, Konuşma veya Görme
Özürlü Olması (Noterler Kanunu m. 73) 260
bb. İlgilinin Okur Yazar Olmaması
(Noterler Kanunu m. 87) 261
cc. İlgilinin İmza Bilmemesi (Noterler Kanunu m. 75) 262
dd. Yetki Belgesine Dayanma 263
ı. Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 263
B- Davada Kendisini Vekil Aracılığıyla Temsil Ettirmesi Kararı Verilebilir 264
1- Davasını Bizzat Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması
Sebebiyle (HMK m. 80) 264
a. Uygun Bir Süre Tanınmalıdır 264
b. Karara Uymayan Taraf Hakkında Yokluğu Hâlindeki Hükümlere Göre İşlem Yapılır 264
2- Davasını Kendisi Takip Eden Kimsenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışta Bulunması Sebebiyle
(HMK m. 79 f. II) 264
a. Hâkim Kendisini Uyarmış Olmalıdır 264
b. Uyarıya Uyulmamış Olmalıdır 264
c. Temsile Gerek Görülmelidir 265
aa. Uygun Bir Süre Tanınmalıdır 265
bb. Karara Uymayan Taraf Hakkında Yokluğu
Hâlindeki Hükümlere Göre İşlem Yapılır 265
C- Davayı Tayin Edilen Vekil Takip Edilebilir 265
1- Genel Yetki Kapsamında Kalan Hususlar 265
a. Davanın Takibi İçin Gereken Bütün İşlemleri
Yapma Yetkisi (HMK m. 73 f. I) 265
b. Hükmün Yerine Getirilmesi Yetkisi (HMK m. 73 f. I) 265
c. Yargılama Giderlerinin Tahsili ile Makbuz Verme
Yetkisi (HMK m. 73 f. I) 265
d. Sınırlandırıcı İşlemler Karşı Taraf Yönünden Geçersizdir (HMK m. 73 f. II) 266
2- Özel Yetki Kapsamında Kalan Hususlar (HMK m. 74) 266
a. Sulh Olamaz 266
b. Hâkimi Reddedemez 266
c. Davanın Tamamını Islah Edemez 266
d. Başkasını Tevkil Edemez 266
e. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Başvuramaz 266
f. Davadan Feragat Edemez 266
g. Kanun Yollarından Feragat Edemez 267
h. Yargılamanın İadesi Yoluna Gidemez 267
ı. Hâkimlerin Fiilleri Sebebiyle Devlet Aleyhine
Tazminat Davası Açamaz 267
i. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davaları
Açamaz ve Takip Edemez 267
3- Vekilinin Açıklamalarına İtiraz Etmeyen Hazır Taraf Açıklamalara Rıza Göstermiş Sayılır (HMK m. 78) 267
4- Avukat Sebebiyle Yargılama Başka Bir Güne Bırakılamaz 267
a. Avukat Tutmak İstenmesi Sebep Değildir
(HMK m. 77 f. III) 267
b. Avukatın İstifa Etmesi Sebep Değildir
(HMK m. 77 f. IV) 268
c. Avukatın Azledilmesi Sebep Değildir
(HMK m. 77 f. IV) 268
d. Avukatın Dosyayı İncelememiş Olması Sebep Değildir (HMK m. 77 f. IV) 268
aa. Geçerli Bir Özür Bulunmamalıdır 268
bb. Verilen Süre Sonunda Davaya Devam Olunur 268
II. VEKÂLETNAMESİZ DAVA AÇILMASI VE
İŞLEM YAPILMASI (HMK M. 77) 268
A- Gecikmesinde Zarar Doğabilecek Hâl Bulunmalıdır 268
B- Mahkeme Kesin Süre Vermelidir 268
1- Kesin Süre İçinde Vekâletname Verilmezse 269
a. Dava Açılmamış veya Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılmamış Sayılır 269
b. Vekâletname İbraz Etmeyen Avukat Ödemeye
Mahkûm Edilir 269
aa. Celse Harcı İle Diğer Yargılama Giderleri 269
bb. Karşı Tarafın Uğradığı Zararlar. 269
c. Kötüniyetle Yapan Avukat Yazıyla Bildirilir 269
2- Asıl Taraf Yapılan İşlemleri Kabul Ettiğini Dilekçeyle Mahkemeye Bildirmezse 269
III. VEKİLİN DAVADAN AYRILMASI 270
A- Vekilin Azli (HMK m. 81, 83) 270
B- Vekilin İstifası (HMK m. 82, 83) 270
C- Vekilin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı
(HMK m. 79 f. I) 272
D- Ölüm (TBK m. 43 f. I, 513) 272
1- Vekilin Ölümü 272
2- Müvekkilin Ölümü 272
E- Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetme
(TBK m. 43 f. I, 513) 273
1- Vekilin Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetmesi 273
2- Müvekkilin Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini
Kaybetmesi 273
& 8. BOŞANMA DAVASINDA DAVA ŞARTLARI (HMK m. 114-115) 274
I. DAVA ŞARTLARININ KONUSU (HMK m. 114) 274
A- Genel Olarak 274
B- Dava Şartları 274
1- Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması
(HMK m. 114 f. 1/a) 274
a. Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunması 274
b. Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunması 274
2- Yargı Yolunun Caiz Olması (HMK m. 114 f. 1/b) 275
3- Mahkemenin Görevli Olması (HMK m. 114 f. 1/c) 275
4- Mahkemenin Yetkili Olması (HMK m. 114 f. 1/ç) 275
5- Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları
(HMK m. 114 f. 1/d) 275
a. Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaları 276
b. Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaları 276
aa. Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olması 276
bb. Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olması 278
6- Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması
(HMK m. 114 f. 1/d) 278
7- Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması
(HMK m. 114 f. 1/f) 278
8- Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin
Bulunması (HMK m. 114 f. 1/f) 278
9- Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması (HMK m. 114 f. 1/g) 278
10- Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi (HMK m. 114 f. 1/ğ) 280
11- Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte
(Derdestlik) Olmaması (HMK m. 114 f. 1/ı) 280
a. Davanın Tarafları ve Sıfatları Aynı Olmalıdır 281
b. Davanın Konusu Aynı Olmalıdır 282
c. Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır 283
12- Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması (HMK m. 114 f. 1/i) 284
II. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ (HMK m. 115) 288
A- Dava Şartlarının Varlığını Belirleme 289
1- Mahkeme Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırır (HMK m. 115 f. I) 289
2- Taraflar Her Zaman İleri Sürebilir (HMK m. 115 f. I) 289
B- Dava Şartlarının Noksanlığını Giderme 290
1- Noksanlığının Giderilmesi Mümkün İse
(HMK m. 115 f. II) 290
2- Noksanlık Hüküm Anında Giderilmişse
(HMK m. 115 f. III) 290
& 9. BOŞANMA DAVASINDA KARŞILIKLI DİLEKÇELERİN
VERİLMESİ (HMK m. 126-136) 292
I. BOŞANMA DAVASINDA CEVAP DİLEKÇESİ
(HMK m. 126-131) 292
A- Cevap Dilekçesinin Verilmesi (HMK m. 126) 292
B- Cevap Dilekçesini Verme Süresi (HMK m. 127) 292
1- Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliğinden İtibaren
İki Haftadır 292
2- Bir Ayı Geçmemek Üzere Ek Bir Süre Verilebilir 293
C- Cevap Dilekçesinin İçeriği (HMK m. 129) 294
1- Cevap Dilekçesinde Bulunacak Hususlar
(HMK m. 129 f. I) 294
2- Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Tamamlanması
(HMK m. 130) 294
D- Cevap Dilekçesinde Gösterilen Belgelerin Verilmesi
(HMK m. 129 f. II, 121) 295
1- Davalının Elinde Bulunan Belgeler Verilir 295
a. Asılları Verilir 295
b. Örnekleri Verilir 295
aa. Harç ve Vergiye Tabi Değildir 295
bb. Sadece Örnekler Verilebilir 295
2- Başka Yerlerden Getirtilecek Belge ve Dosyalar İçin
Açıklama Yapılır 295
E- Cevap Dilekçesinin Sonuçları 295
1- Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu (HMK m. 128) 296
2- Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu (HMK m. 131) 297
III. BOŞANMA DAVASINDA TARAFLARIN İKİNCİ
DİLEKÇELERİ (HMK m. 136) 297
A- Cevaba Cevap Dilekçesi (HMK m. 136 f. I) 297
B- İkinci Cevap Dilekçesi (HMK m. 136 f. I) 297
C- Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler (HMK m. 136 f. II) 297
& 10. BOŞANMA DAVASINDA GENİŞLETME VEYA DEĞİŞTİRME
YASAĞI (HMK m. 141) 298
I. BOŞANMA DAVASINDA DAVAYI GENİŞLETME VEYA
DEĞİŞTİRME YASAĞI (HMK m. 141) 298
A- Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı 298
B- Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında
Kalanlar 299
1- Dava Sebebini (Dayanak Vakıaları) Genişletme veya
Değiştirme Yasaktır 299
2- Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 300
a. İsteğe Bağlı Talepler Yasak Kapsamındadır 300
aa. Maddi Tazminat Talebi (TMK m. 174 f. I) Yasak Kapsamındadır 300
bb. Manevi Tazminat Talebi (TMK m. 174 f. II)
Yasak Kapsamındadır 300
cc. Yoksulluk Nafakası Talebi (TMK m. 175)
Yasak Kapsamındadır 301
b. İsteğe Bağlı Olmayan Talepler Yasak Kapsamında
Değildir 302
aa. Tedbir Nafakası Talebi (TMK m. 169)
Yasak Kapsamında Değildir 302
bb. İştirak Nafakası Talebi (TMK m. 182 f. I)
Yasak Kapsamında Değildir 302
cc. Velayet Talebi (TMK m. 182 f. I) Yasak
Kapsamında Değildir 302
dd. Kişisel İlişki Talebi (TMK m. 182 f. II)
Yasak Kapsamında Değildir 302
c. Yasak Kapsamında Kalan İsteğe Bağlı Talepler
Ancak Ayrı Dava Konusu Yapılabilir 303
aa. Boşanma Kesinleşmeden Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir 303
bb. Boşanma Kesinleşmişse Bağımsız Dava Konusu
(TMK m. 178) Yapılabilir 303
C- Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları 304
1- Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar 304
a. Ön İnceleme Aşamasında Davalının Açık Muvafakati
ile Yapılabilir 304
b. Ön İnceleme Duruşmasına Davalı Mazeretsiz Olarak Gelmezse Serbestçe Yapılabilir 304
2- Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar 304
a. Tahkikat Aşamasında Davalının Açık Muvafakati ile Yapılabilir 305
b. Tahkikat Aşamasında Islah ile Yapılabilir 305
II. BOŞANMA DAVASINDA SAVUNMAYI GENİŞLETME
VEYA DEĞİŞTİRME YASAĞI (HMK m. 141) 305
A- Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı 305
B- Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında Kalanlar 306
1- Savunma Sebebini (Dayanak Savunma Vakıalarını)
Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 306
2- Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 306
a. İsteğe Bağlı Talepler Yasak Kapsamındadır 306
aa. Maddi Tazminat Talebi (TMK m. 174 f. I)
Yasak Kapsamındadır 306
bb. Manevi Tazminat Talebi (TMK m. 174 f. II)
Yasak Kapsamındadır 307
cc. Yoksulluk Nafakası Talebi (TMK m. 175)
Yasak Kapsamındadır 307
b. İsteğe Bağlı Olmayan Talepler Yasak Kapsamında
Değildir 307
aa. Tedbir Nafakası Talebi (TMK m. 169)
Yasak Kapsamında Değildir 307
bb. İştirak Nafakası Talebi (TMK m. 182 f. I)
Yasak Kapsamında Değildir 307
cc. Velayet Talebi (TMK m. 182 f. I) Yasak
Kapsamında Değildir 307
dd. Kişisel İlişki Talebi (TMK m. 182 f. II)
Yasak Kapsamında Değildir 308
c. Yasak Kapsamında Kalan İsteğe Bağlı Talepler Ancak
Ayrı Dava Konusu Yapılabilir 308
aa. Boşanma Kesinleşmeden Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir 308
bb. Boşanma Kesinleşmişse Bağımsız Dava Konusu
(TMK m. 178) Yapılabilir 309
C- Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları 309
1- Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar 309
a. Ön İnceleme Aşamasında Davacının Açık Muvafakati ile Yapılabilir 309
b. Ön İnceleme Duruşmasına Davacı Mazeretsiz Olarak Gelmezse Serbestçe Yapılabilir 310
2- Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar 310
a. Tahkikat Aşamasında Davacının Açık Muvafakati ile Yapılabilir 310
b. Tahkikat Aşamasında Islah ile Yapılabilir 310
& 11. BOŞANMA DAVASINDA TEMİNAT (HMK m. 84-89) 311
I. TEMİNAT GÖSTERİLECEK HÂLLER 311
A- Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının
Dava Açması (HMK m. 84) 311
B- Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi (HMK m. 84) 311
C- Davanın Yabancı Gerçek Kişi Tarafından Açılması
(5718 SK m. 48) 312
II. TEMİNAT GEREKTİRMEYEN HÂLLER (HMK m. 85) 312
A- Adli Yardımdan Yararlanma (HMK m. 335 f. I/b) 312
1- Adli Yardım Kararı ile Yararlanma 312
2- Adli Yardım Sözleşmesi ile Yararlanma 312
B- Yurt İçinde İstenen Teminatı Karşılamaya Yeterli Taşınmaz
Malın Bulunması 313
C- Ayni Teminatla Güvence Altına Alınmış Bir Alacağın
Bulunması 313
III. TEMİNAT KARARI (HMK m. 86) 313
IV. TEMİNATIN TUTARI VE ŞEKLİ (HMK m. 87) 313
V. TEMİNAT GÖSTERİLMEMESİNİN SONUÇLARI
(HMK m. 88 f. I) 314
VI. TEMİNATIN İADESİ (HMK m. 89) 314
& 12. BOŞANMA DAVASINDA SÜRELER 315
I. SÜRELERİN BELİRLENMESİ (HMK m. 90) 315
A- Kanunda Belirtilir 315
B- Hâkim Tarafından Tespit Edilir 315
II. SÜRELERİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ (HMK m. 91-92) 315
A- Sürelerin Başlaması (HMK m. 91) 316
B- Sürelerin Bitmesi (HMK m. 92) 316
C- Süreye Resmî Tatil Günleri Dahildir (HMK m. 93) 316
III. SÜRENİN KESİN OLMASI 316
A- Süreyi Kanun Belirlemişse (HMK m. 94 f. I) 316
B- Süreyi Hâkim Belirlemişse (HMK m. 94 f. II) 316
1- Sürenin Kesin Olduğuna Karar Verebilir (HMK m. 93 f. II) 316
2- Sürenin Kesin Olduğuna Karar Verilmemişse
(HMK m. 93 f. II) 316
a. Yeniden Süre İstenebilir 316
b. Verilecek İkinci Süre Kesindir 317
C- Kesin Süre İçinde Yapılmayan İşlemi Yapma Hakkı
Ortadan Kalkar (HMK m. 93 f. II) 317
& 13. BOŞANMA DAVASINDA ESKİ HALE GETİRME
(HMK m. 95-101) 318
I. ESKİ HALE GETİRME KOŞULLARI 318
A- İşlem İçin Kesin Süre Belirlenmiş Olmalıdır 318
1- Kanunların Belirlediği Kesin Süre (HMK m. 94 f. I) 318
2- Hâkim Tarafından Belirlenen Kesin Süre (HMK m. 94 f. II) 318
B- İşlem Elde Olmayan Sebeplerle Yapılamamış Olmalıdır
(HMK m. 95 f. I) 318
1- Haklı Sebep Bulunmalıdır 318
2- Objektif Sebep Bulunmalıdır 319
3- Geçerli Sebep Bulunmalıdır 319
C- İşlem İçin Aynı Sonuca Başka Bir Hukuki Yoldan Ulaşılamıyor Olmalıdır (HMK m. 95 f. II) 320
D- İşlem İçin Eski Hale Getirme Talep Edilmelidir 320
1- Süresinde Talep Edilmelidir (HMK m. 96) 320
2- Dilekçeyle Talep Edilmelidir (HMK m. 97) 321
3- Hangi Mahkemede İnceleme Yapılacak İdiyse
O Mahkemeden Talep Edilir (HMK m. 98 f. I) 321
II. ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN İNCELENMESİ 322
A- Yargılamanın Ertelenmesine Karar Verilebilir (HMK m. 99) 322
B- İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilebilir (HMK m. 99) 322
C- Ön Sorunlar Hakkındaki Usule Göre İncelenir (HMK m. 100 f. I) 322
III. ESKİ HALE GETİRME TALEBİNİN KARARA
BAĞLANMASI 322
A- Talebin Reddine Karar Verilebilir 322
B- Talebin Kabulüne Karar Verilebilir (HMK m. 100 f. II) 322
C- Giderler Hakkında Karar Verilir (HMK m. 101) 323
1- Talepte Bulunan Tarafa Yükletilir 323
2- Karşı Taraf Giderlerin Artmasına Sebep Olmuşsa
Dikkate Alınır 323
& 14. BOŞANMA DAVASINDA ADLİ TATİL (HMK m. 102-104) 324
I. ADLİ TATİL SÜRESİ 324
II. ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVA VE İŞLER 324
A- Her Çeşit Nafaka Davaları Görülür 324
B- Velayete İlişkin Davalar Görülür 325
C- Kişisel İlişki Davaları Görülmez 325
III. ADLİ TATİLİN SÜRELERE ETKİSİ 325
& 15. BOŞANMA DAVASINDA ÖN İNCELEME (HMK m. 137-142) 326
I. ÖN İNCELEME SÜRECİ 327
A- Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Yapılır
(HMK m. 137 f. I) 327
B- Tamamlanmadan ve Gerekli Kararlar Alınmadan Tahkikata Geçilemez (HMK m. 137 f. II) 328
II. ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI (HMK m. 137 f. I) 330
A- Dava Şartları İncelenir 330
B- İlk İtirazlar İncelenir 330
C- Uyuşmazlık Konuları Tam Olarak Belirlenir 331
D- Hazırlık İşlemleri Yapılır 332
E- Tarafların Delillerini Sunmaları İçin Gereken İşlemler Yapılır 332
F- Tarafların Delillerinin Toplanması İçin Gereken İşlemler Yapılır 333
1- Tanık Dinlenemez 333
2- Keşif Yapılamaz 333
3- Bilirkişi İncelemesi Yapılamaz 334
4- Belge İncelemesi Yapılamaz 334
5- Diğer Tahkikat İşlemleri Yapılamaz 334
G- Sulhe Teşvik Edilir 334
H- Tutanağa Geçirme İşlemi Yapılır 334
I- Gerekli Kararlar Alınıp Tamamlanmadan Tahkikat İçin
Duruşma Günü Verilemez 334
III. ÖN İNCELEME KOŞULLARI VARSA DURUŞMASIZ
YAPILABİLİR (HMK m. 138) 335
A- Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Dosya Üzerinden
Karar Verilir 335
B- Gerekirse Tarafları Bu Konuda Ön İnceleme Duruşmasında
Dinleyebilir 336
IV. ÖN İNCELEME KOŞULLARI YOKSA DURUŞMALI YAPILIR 336
A- Ön İnceleme Duruşmasına Davet (HMK m. 139 f. I) 336
1- Duruşma Günü Tespit Edilir 336
2- Çıkarılacak Davetiyede İhtarda Bulunulur 336
a. Taraflara Sulh İçin Gerekli Hazırlığı Yapmaları 336
b. Duruşmaya Sadece Taraflardan Birinin Gelmesi ve Yargılamaya Devam Etmek İstemesinin Sonuçları 336
aa. Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Yapılan İşlemlere
İtiraz Edemeyeceği 336
bb. Diğer Tarafın, Onun Muvafakati Olmadan İddia ve Savunmasını Genişletebileceği Yahut
Değiştirebileceği 337
c. Duruşma Davetiyesine ve Sonuçlarına İlişkin
Diğer Hususlar 337
3- Davetiye Tebliği Usulsüz İse Ön İnceleme
Geçersiz Duruma Gelir 337
B- Ön İnceleme Duruşmasının Yapılışı 337
1- Kural Olarak Tek Duruşmada Tamamlanır
(HMK m. 140 f. IV) 337
2- Zorunlu Olan Hâllerde Bir Defaya Mahsus Yeni Duruşma
Günü Tayin Edilir 338
3- Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Gerekli Görürse
Tarafları Dinler (HMK m. 140 f. I) 338
a. Engel Varsa Ön İnceleme Duruşması Tamamlanır 338
b. Engel Yoksa Ön İnceleme Duruşmasına Devam Edilir 338
4- Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususları
Tespit Eder (HMK m. 140 f. I) 338
5- Tespit Edilen Uyuşmazlık İçin Taraflar Sulhe Teşvik Edilir (HMK m. 140 f. II) 339
6- Sulhe Teşvikten Sonuç Alınacağı Kanaati Varsa Bir Defaya Mahsus Yeni Bir Duruşma Günü Tayin Edilir
(HMK m. 140 f. II) 339
7- Henüz Sunulmayan Belgeler İçin İki Haftalık
Kesin Süre Verilir (HMK m. 140 f. V) 339
a. Belge Dilekçelerinde Gösterilmiş Olmalıdır 340
b. Süre, Belgelerin Mahkemeye Sunulması İçin Verilir 340
c. Süre, Başka Yerden Getirtilecek Belgelerle İlgili
Açıklama Yapılması İçin Verilir 340
8- Kesin Süre İçinde Tam Olarak Yerine Getirilmemesinin Sonucuna Karar Verilir (HMK m. 140 f. V) 340
9- Ön İncelemeye Gelinmez ise 340
a. Taraflardan Birisi Gelmez İse 340
aa. Sadece Davacı Gelmez İse 340
bb. Sadece Davalı Gelmez İse 341
b. Taraflardan İkisi Gelmez İse 341
C- Ön İnceleme Duruşmasının Sonunda Tutanak Düzenlenir
(HMK m. 140 f. III) 341
1- Tutanağa Sulh Faaliyetinin Sonucu Yazılır 341
2- Tutanağa Sulh Faaliyetinin Sonuç Alınamamışsa Anlaşamadıkları Hususlar Yazılır 341
3- Tutanak Hazır Bulunanlar Tarafından İmzalanır 341
4- Tutanağa Göre Tahkikat Yürütülür 341
V. ÖN İNCELEMENİN ETKİSİ 342
A- İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesine
Etkisi (HMK m. 141) 342
1- Ön İnceleme Başladığında Etkisi 342
a. Kural Olarak Karşı Tarafın Açık Muvafakati ile
Mümkündür 342
b. Mazeretsiz Olarak Gelinmezse Gelen Taraf Onun
Muvafakatini Aramaz 342
2- Ön İnceleme Tamamlandığında Etkisi 343
3- Islah ve Karşı Tarafın Açık Muvafakati Hükümleri Saklıdır 343
B- Hak Düşürücü Süreler İle Zamanaşımı Hakkındaki İtiraz ve
Def’iler Hakkındaki Karara Etkisi (HMK m. 142) 343
1- Ön İnceleme Duruşması Tamamlandıktan Sonra
Bu Duruşmada Karara Bağlanabilir 243
2- Tahkikatın İlk Duruşmasından Önce Karara Bağlanabilir 343
& 16. BOŞANMA DAVASINDA TAHKİKATIN BAŞLAMASI VE
YAPILIŞI (HMK m. 143-146) 344
I. TAHKİKATIN BAŞLAMASI 344
A- Ön İnceleme Tamamlanmış Olmalıdır (HMK m. 137 f. II) 344
1- Önce Dava Şartları İncelenmiş Olmalıdır
(HMK m. 114-115, 117 f. II) 345
2- Sonra İlk İtirazlar İncelenmiş Olmalıdır
(HMK m. 116, 117 f. II) 346
3- Ön İnceleme Tutanağı Hazırlanmış Olmalıdır
(HMK m. 140 f. III) 346
B- Tahkikat Yapılmasına Gerek Bulunmalıdır 346
II. TAHKİKATIN YAPILIŞI 347
A- Bütün İddia ve Savunmalar Birlikte İncelenir
(HMK m. 143 f. I) 347
B- İddia veya Savunmalardan İncelenme Önceliğine Karar
Verilebilir (HMK m. 143 f. II) 347
C- Taraflar Davada İleri Sürülen Vakıalar Hakkında Dinlenebilir (HMK m. 144) 347
D- Kanunda Belirtilen Süreden Sonra Delil Gösterilemez
(HMK m. 145, c. 1) 347
E- Koşulları Varsa Sonradan Delil Gösterilebilir
(HMK m. 145, c. 2) 347
F- Dava Yeterli Derecede Aydınlanmışsa Tahkikatın Bitirilebilir
(HMK m. 146) 348
& 17. BOŞANMA DAVASINDA TASARRUF İLKESİ (HMK m. 24) 349
I. TANIMI 349
II. GÖRÜNÜMÜ 349
A- Kendiliğinden Karar Verilemez (HMK m. 24 f. I) 349
B- Dava Açmaya Zorlanamaz (HMK m. 24 f. II) 353
C- Hakkını Talep Etmeye Zorlanamaz (HMK m. 24 f. II) 353
Ç- Dava Açıldıktan Sonra Tasarruf Yetkisi Devam Eder
(HMK m. 24 f. III) 354
III. İSTİSNALARI 354
A- Çocuğun Üstün Yararı Kendiliğinden Gözetilir 354
B- Yargılama Gideri Kendiliğinden Gözetilir 354
C- Sevk ve İdare Kendiliğinden Gözetilir 354
& 18. BOŞANMA DAVASINDA TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ (HMK m. 25) 356
I. DAVA MALZEMESİ KAVRAMI 356
II. DAVA MALZEMESİNİN GETİRİLMESİ 356
A- Taraflarca Getirilir 356
B- Mahkemenin İşi Değildir 357
1- Kendiliğinden Dikkate Alınamaz (HMK m. 25 f. I) 357
2- Kendiliğinden Delil Toplanamaz (HMK m. 25 f. II) 358
3- Hatırlatılamaz (HMK m. 25 f. I) 358
& 19. BOŞANMA DAVASINDA TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ
(HMK m. 26) 359
I. TALEP SONUCUNDAN FAZLASINA KARAR VEREMEZ
(HMK m. 26 f. I) 359
II. TALEP SONUCUNDAN BAŞKA BİR ŞEYE KARAR VEREMEZ
(HMK m. 26 f. I) 359
III. TALEP SONUCUNDAN DAHA AZINA KARAR VEREBİLİR
(HMK m. 26 F. I) 360
IV. TALEPLE BAĞLI OLMADIĞINA İLİŞKİN KANUN
HÜKÜMLERİ SAKLIDIR (HMK m. 26 f. II) 360
& 20. BOŞANMA DAVASINDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI
(HMK m. 27) 362
I. OLAN BİTENİ BİLME HAKKI (HMK m. 27 f. II/A) 362
II. OLAN BİTENİ AÇIKLAMA HAKKI (HMK m. 27 f. II/B) 364
A- Açıklayan Tarafın Göstereceği Davranış 364
1- Adap Dışı Açıklama Yapılamaz 364
2- Konu Dışı Açıklama Yapılamaz 364
B- Hakimin Göstereceği Davranış 365
1- Şefkatle Dinlemelidir 365
2- Sabırla Dinlemelidir 365
3- Anlayışla Dinlemelidir 365
III. OLAN BİTENİ İSPAT HAKKI (HMK m. 27 f. II/B) 365
IV. OLAN BİTENİ DİKKATE ALDIRMA HAKKI
(HMK m. 27 f. II/C) 365
V. OLAN BİTENİ DEĞERLENDİRTME HAKKI
(HMK m. 27 f. II/C) 366
VI. OLAN BİTENİ GEREKÇELENDİRTME HAKKI
(HMK m. 27 f. II/C) 366
A- Gerekçe Dosya Kapsamı İle Bağdaşmalıdır 366
B- Gerekçe Pozitif Hukuk İle Bağdaşmalıdır 366
C- Gerekçe Sebebi Gösterilmedikçe Yerleşik İçtihatlar ile Bağdaşmalıdır 367
& 21. BOŞANMA DAVASINDA ALENİYET İLKESİ (HMK m. 28) 368
I. DURUŞMALARIN ALENİYETİ 368
A- Duruşmalar Herkese Açıktır (TCA m. 141 f. I, HMK m. 28 f. I) 368
1- Duruşmalar İlgili Olanlara Açıktır 368
2- Duruşmalar İlgili Olmayanlara Açıktır 368
B- Koşulları Varsa Gizli Olarak Yapılabilir
(TCA m. 141 f. I, HMK m. 28 f. II) 369
1- Gizliliğin Kapsamı 369
a. Duruşmaların Bir Kısmının Gizli Olarak Yapılması 370
b. Duruşmaların Tamamının Gizli Olarak Yapılması 370
2- Gizliliğin Koşulları 370
a. Genel Ahlâkın Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 370
b. Kamu Güvenliğinin Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 370
3- Gizliliğin İstenilmesi 370
a. Taraflardan Birinin Talebi Üzerine (HMK m. 28 f. II) 370
b. Kendiliğinden (HMK m. 28 f. II) 371
4- Gizliliğin Karara Bağlanması 371
a. Ön Sorunlar Hakkındaki Hükümler Uygulanır 371
b. Gerekçe, Esas Hakkındaki Kararı ile Birlikte Açıklanır 371
5- Gizliliğin Sonuçları 372
a. İlgililer Dışındakiler Salondan Çıkartılır 372
b. Hazır Bulunanlar Uyarılır (HMK m. 28 f. IV) 372
c. Hazır Bulunanlara Ceza İhtarı Yapılır (HMK m. 28 f. IV) 372
d. Ceza İhtarı Tutanağa Geçirilir (HMK m. 28 f. IV) 372
e. Yalnız Başına Kanun Yoluna Başvurulamaz. 373
f. Kararın Gizli Verilmesini Gerektirmez 373
II. KARARLARIN BİLDİRİLMESİNİN ALENİYETİ
(HMK m. 28 f. I) 373
III. İŞLEMLERİN ALENİYETİ 373
A- Dosyanın İncelenmesi (HMK m. 161) 373
B- Tutanak Örneği Verilmesi (HMK m. 158) 373
& 22. BOŞANMA DAVASINDA YÜKÜMLÜLÜKLER 374
I. DÜRÜST DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (HMK m. 29 f. I) 374
II. DOĞRUYU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (HMK m. 29 f. II) 376
A- Yükümlülüğün Tarafları 376
1- Davanın Tarafları 376
2- Taraf Vekilleri 376
3- Tarafların Kanuni Temsilcileri 376
B- Yükümlülüğün Konusu 377
C- Yükümlülüğün Kapsamı 377
1- Beyanlar 377
2- Açıklamalar 377
D- Yükümlülüğün Sınırı 377
1- Vakıa Uydurmama 377
2- Vakıaya Karşı Çıkmama 377
E- Yükümlülüğün İstisnaları 378
1- Soruşturma veya Kovuşturma ile Karşılaşılacak Olmak 378
2- Namus ve Onuru Etkilenecek Olmak 378
& 23. BOŞANMA DAVASINDA USUL EKONOMİSİ İLKESİ
(HMK m. 30) 379
I. UNSURLARI 379
A- Düzenli Biçimde Yargılama 379
B- Makul Süre İçinde Yargılama 379
C- En Az Giderle Yargılama 379
II. YANSIMASI 380
A- Davaların Birleştirilmesi 380
B- Dava Sonucunun Beklenilmesi 381
C- Ön Sorun İncelemesi 381
D- Usuli Kazanılmış Hak Kuralı 381
& 24. BOŞANMA DAVASINDA HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ (HMK m. 31) 382
I. AYDINLATMA ÖDEVİNİN TÜRÜ 382
A- Maddi Aydınlatma 382
B- Hukuki Aydınlatma 382
II. AYDINLATMA ÖDEVİNİN KONUSU 383
A- Belirsiz Hususlar 383
B- Çelişkili Hususlar 384
III. AYDINLATMA ÖDEVİNİN USULÜ 384
A- Açıklama Yaptırma 384
B- Soru Sorma 385
C- Delil Gösterilmesini İsteme 385
D- Tarafın Kendisini Dinleme 385
IV. AYDINLATMA ÖDEVİNİN SINIRLARI 385
A- Söylenmeyen Şeyleri Kapsamaz 385
B- Söylenmeyen Vakıaları Kapsamaz 386
C- Söylemeyene Yol Göstermeyi Kapsamaz 386
D- Söylemeyene İsticvabı Kapsamaz 386
& 25. BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMANIN SEVK VE İDARESİ (HMK m. 32) 387
I. HÂKİME BIRAKILAN YÜKÜMLÜLÜK (HMK m. 32 f. I) 387
A- Yargılamanın Sevk ve İdaresi 387
1- Şekli Sevk ve İdare 387
2- Maddi Sevk ve İdare 387
B- Yargılama Düzeninin Bozulmaması İçin Tedbir Alma 387
II. DİLEKÇENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ (HMK m. 32 f. II) 388
A- Yeniden Düzenlenmesi Gereken Dilekçeler 388
1- Okunamayan Dilekçe 388
2- Uygunsuz Olan Dilekçe 388
3- İlgisiz Olan Dilekçe 388
B- Yeniden Düzenlenme Usulü 388
1- Uygun Bir Süre Verilir 389
a. Yeni Dilekçe Verilmesinin Sonuçları 389
b. Yeni Dilekçe Verilmemesinin Sonuçları 389
2- İlk Dilekçe Dosyada Kalır 389
& 26. BOŞANMA DAVASINDA HUKUKUN UYGULANMASI
(HMK m. 33) 390
I. TARAFLARCA DAVA MALZEMESİ GETİRİLİR
(HMK m. 25) 390
II. TARAFLARCA HUKUKİ SEBEP GÖSTERİLMESİ ZORUNLU
DEĞİLDİR 390
A- Dava Dilekçesinde Hukuki Sebep Göstermesi Zorunlu Değildir (HMK m. 119 f. I/g) 390
B- Cevap Dilekçesinde Hukuki Sebep Göstermesi Zorunlu Değildir (HMK m. 129 f. I/f) 391
III. TARAFLARCA BİLDİRİLEN HUKUKİ SEBEP
DEĞİŞTİRİLEBİLİR (HMK m. 141) 391
IV. TARAFLARCA BİLDİRİLEN HUKUKİ SEBEP HÂKİMİ
ETKİLEMEZ 391
A- Yanlış Göstereme Hâkimi Etkilemez 391
B- Eksik Göstereme Hâkimi Etkilemez 392
C- Birkaç Sebep Gösterme Hâkimi Etkilemez 392
D- Hiç Göstermeme Hâkimi Etkilemez 392
V. TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARIN HUKUKİ
NİTELENDİRİLMESİNİ HÂKİM YAPAR 392
VI. TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARA UYAN
HUKUK NORMUNU HÂKİM UYGULAR 392
A- Türk Hukukunu Kendiliğinden Uygular 393
B- Yetkili Olan Yabancı Hukuku Kendiliğinden Uygular
(5718 SK m. 2) 393
VII. TARAFLARCA BİRDEN FAZLA BOŞANMA SEBEBİNE
DAYANILABİLİR 394
& 27. BOŞANMA DAVASINDA ADİL YARGILANMA HAKKI
(ANAYASA m. 36) 395
I. GENEL OLARAK 395
II. KAPSAMI 395
A- Adil Silahlarla Yargılanma 395
B- Adil Açıklıkta Yargılanma 396
C- Adil Sürede Yargılanma 396
D- Adil Mahkemede Yargılanma 396
& 28. BOŞANMA DAVASINDA DOĞRUDANLIK İLKESİ 397
I. DELİLLERİN TOPLANMASINDA DOĞRUDANLIK
(HMK m. 197) 397
A- Mahkeme Huzurunda Toplama 397
B- İstinabe Yoluyla Toplama 397
II. KARAR VERİLMESİNDE DOĞRUDANLIK 397
A- Kural: Aynı Hakim İçin Doğrudanlık 398
B- İstisna: Farklı Hakim Karar Verebilir 398
& 29. BOŞANMA DAVASINDA TEKSİF İLKESİ 399
I. KURAL: BELİRLİ AŞAMAYA KADAR DAVA MALZEMESİ
İLERİ SÜRÜLEBİLİR 399
A- Davacı Açısından Teksif (HMK m. 141 f. I) 399
B- Davalı Açısından Teksif (HMK m. 141 f. I) 399
II. TEKSİF İLKESİNİN İSTİSNALARI 399
A- Islah (HMK m. 141 f. II) 400
B- Karşı Tarafın Açık Muvafakati (HMK m. 141 f. II) 400
C- Eski Hâle Getirme (HMK m. 95-101) 400
D- Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımamak (HMK m. 145) 400
E- Süresinde İleri Sürülememesinin İlgili Tarafın Kusurundan Kaynaklanmaması (HMK m. 145) 400
& 30. BOŞANMA DAVASINDA SÖZLÜLÜK İLKESİ 402
I. GENEL OLARAK 402
II. KAPSAMI 402
A- Tahkikat Aşamasında Tarafların Dinlenilmesi
(HMK m. 144 f. I) 402
B- İsticvap Sırasında Gerçeği Söyleme (HMK m. 173 f. II) 402
C- Islahın Sözlü Yapılması (HMK m. 177 f. II) 402
D- Sözlü Yargılamada Son Sözün Söylenmesi (HMK m. 186 f. II) 402
E- Tanıklıktan Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi (HMK m. 252) 403
F- Tanığın Dinlenilmesi (HMK m. 261 f. II) 403
G- Bilirkişi Açıklamaları (HMK m. 279) 403
H- Hükmün Müzakeresi Sırasında Tarafların Sözlü Açıklamaları
(HMK m. 295) 403
I- Tavzih Sırasında Sözlü Açıklama (HMK m. 306 f. II) 403
İ- Feragat ve Kabulün Sözlü Yapılması (HMK m. 309 f. I) 403
& 31. BOŞANMA DAVASINDA YAZILILIK İLKESİ
(HMK m. 133, 177, 246, 263, 279, 342, 364) 404
I. GENEL OLARAK 404
II. KAPSAMI 404
A- Davanın Açılması (HMK m. 118) 404
B- Karşı Davanın Açılması (HMK m. 133) 404
C- Islah (HMK m. 177) 404
D- Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirmesi İçin Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi (HMK m. 246 f. I) 404
E- Tanık, Sağır ve Dilsiz Olup Okuma ve Yazmayı Biliyorsa,
Soruların Yazılı Bildirilmesi (HMK m. 263 f. II) 405
F- Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Yazılı Bildirmesi
(HMK m. 279 f. I) 405
G- Kanun Yollarına Başvurma 405
& 32. BOŞANMA DAVASINDA TÜRKÇE KULLANMA İLKESİ
(HMK m. 263) 406
I. MAHKEMENİN DİLİ (TCA m. 3 f. I) 406
II. TARAFLARIN DİLİ 406
A- Tarafların Konuşma Dili (HMK m. 144) 406
B- Tarafların Yazma Dili 406
III. TANIKLARIN DİLİ (HMK m. 263 f. I) 406
& 33. BOŞANMA DAVASINDA DELİLLERİN SERBESTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ
(HMK m. 198, TMK m. 184 f. III) 407
I. GENEL OLARAK 407
II. KAPSAMI 407
& 34. BOŞANMA DAVASINDA GENEL YARGILAMA USULÜ
(TMK. m. 184) 408
I. GENEL OLARAK 408
II. YARGILAMA USULÜ 408
A- Hâkim Vicdanen Kanaat Getirmelidir 409
B- Hâkim, Olgular Hakkında Taraflara Yemin Öneremez 410
C- Tarafların İkrarı ve Kabulü Hâkimi Bağlamaz 411
1- Tarafların İkrarı Bağlamaz 411
2- Tarafların Kabulü Bağlamaz 413
3- Başka Delil Yoksa Dava Reddedilir 414
D- Hâkim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder
(HMK m. 198, TMK m. 184 f. III) 414
1- Delil Bildirimi Taraflara Değerlendirme Hâkime Aittir 414
2- Delil Değerlendirmesi İsabetli Olmalıdır 415
a. Hukuka Uygun Değerlendirme Olmalıdır 415
b. Vakıalara Uygun Değerlendirme Olmalıdır 416
E- Boşanmanın Fer'î Sonuçlarına İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Gerekir 416
F- Hâkim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir 420
& 35. BOŞANMA DAVASINDA DURUŞMA (HMK m. 147-153) 421
I. DURUŞMA VE BAĞLI KAVRAMLAR 421
A- Duruşma 421
B- Duruşma Salonu 421
C- Duruşma Davetiyesi 421
D- Duruşma Tutanağı 422
E- Duruşma Günü 422
F- Duruşma Disiplini 422
G- Duruşma Düzeni 422
II. DURUŞMANIN ZAMANI (HMK m. 148) 422
A- Kural Olarak 422
1- Resmî Çalışma Gününde Yapılır 422
2- Resmî Çalışma Saatinde Yapılır 423
B- Zorunluluk veya Gecikmesinde Zarar Olan Hâllerde 424
1- Resmî Tatil Günlerinde Yapılabilir 424
2- Resmî Çalışma Saatleri Dışında Yapılabilir 424
C- Taraflar Birlikte İstekte Bulunmuşsa 425
D- Duruşmadan Önce Davadan Feragat Kuralı Değiştirmez 425
III. DURUŞMADA BULUNDURULACAK OLANLAR 426
A- Zabıt Kâtibinin Hazır Bulunması Zorunludur (HMK m. 157 f. I) 426
B- Zorunluluk Halinde Başka Bir Kimse Görevlendirilebilir
(HMK m. 157 f. II) 426
IV. DURUŞMAYA DAVET (HMK m. 147) 426
A- Tarafları Duruşmaya Davet Zorunludur 426
B- Taraflara Duruşma Günü Bildirilmelidir 427
1- Duruşma Günü ve Saati Bildirilmelidir 428
2- Duruşma Gününün Kalemden Öğrenilmesi İstenilemez 428
3- Duruşma Günü Bozma Sonrası Bildirilmelidir 429
C- Taraflara Duruşmaya Gelmek İçin Verilecek Süre Uygun
Olmalıdır (HMK m. 144 f. II) 429
1- Kural Olarak İki Haftadan Az Olamaz 429
2- Farklı Süre Belirlenebilir 430
a. Gerek Bulunmalıdır 430
b. Talep Üzerine Belirlenebilir 431
c. Talep Olmadan Belirlenebilir 431
d. Süre Uzatılabilir 431
e. Süre Kısaltılabilir 431
D- Taraflara Çıkarılan Davetiye Meşruhatlı Olmalıdır
(HMK m. 147 f. II) 431
1- Duruşmaya Yokluklarında Devam Edileceği Uyarısı
Bulunmalıdır 431
2- Yokluklarında Yapılan İşlemlere İtiraz Edemeyecekleri
Uyarısı Bulunmalıdır 432
V. DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ 432
A- Tebliğ İmkansızlığı ve Tebellüğden İmtina (7201 SK m. 21) 432
1- Tebliğ Şartları Oluşmalıdır 432
a. Muhatap Gösterilen Adreste Bulunmamış Olmalıdır 432
b. Muhatap Tebellüğden İmtina Etmiş Olmalıdır 432
2- Tebliğ Memuru Araştırma Yapar 433
a. Araştırma Adreste Bulunmama Sebebini Bilmesi
Muhtemel Kişilerden Yapılır 433
b. Beyanları Tebliğ Mazbatasına Yazılır 433
c. Tebliğ Mazbatası İmzalatılır 434
d. İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Durumu
Yazarak İmzalar 434
3- Tebliğ Memuru Tebliğ Olunacak Evrakı Teslim Eder 434
a. O Yerin Muhtarına Teslim Edilebilir 434
b. O Yerin İhtiyar Heyeti Azasından Birine Teslim Edilebilir 434
c. O Yerin Zabıta Amir ve Memurlarına Teslim Edilebilir 435
4- Tebliğ Memuru İhbarnameyi Binanın Kapısına Yapıştırır 435
5- Tebliğ Memuru Adreste Bulunmama Halinde Bildirim
Yapar 435
a. En Yakın Komşularından Birine Bildirim Yapar 435
b. Varsa Yöneticiye veya Kapıcıya Bildirim Yapar 435
6- Kayıt Sistemindeki Adres Gösterilmişse Tebliğ Bu Adrese Yapılır 435
a. Tebliğ Memuru Muhatap O Adreste Hiç Oturmamış
Olsa Dahi Yapar 436
b. Tebliğ Memuru Muhatap O Adresten Sürekli Olarak Ayrılmış Olsa Dahi Yapar 436
c. Tebliğ Memuru Teslim ve Yapıştırma İşlemini Yapar 436
7- İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ
Tarihi Sayılır 436
B- Adres Değişikliği Bildirilmelidir (7201 SK m. 35) 436
C- Adresi Meçhul Olan Eşe Tebligat İlanen Yapılır
(7201 SK m. 28) 438
1- Adres Etraflıca Araştırılmalıdır 439
2- İlan Şekli (7201 SK m. 29) 441
3- İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar (7201 SK m. 30) 443
4- İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi (7201 SK m. 31) 443
5- Yabancı Ülkedekilere İlanen Tebligat 443
Ç- Tebliğ Bilinen Son Adrese Yapılır (7201 SK m. 10) 444
1- Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olması 444
a. Davalı Türkiye’de Başka Yerde Oturuyorsa 444
b. Davalı Yurtdışında Oturuyorsa (7201 SK m. 25) 445
2- Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olmaması 447
D- Tebliğ İlgisiz Kişiye Yapılmamalıdır 448
1- Yakını Olmayana Tebliğ 449
2- Kapıcıya Tebliğ 450
3- Birlikte Oturmayana Tebliğ 450
4- Aynı Yerde Çalışana Tebliğ 451
5- Celse Esnasında veya Kalemde Tebliğ (7201 SK m. 36) 451
6- Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebliğ (7201 SK m. 37) 452
7- Yaş ve Ehliyet Şartı Olana Tebliğ (7201 SK m. 22) 452
8- Kanuni Mümessile Tebliğ (7201 SK m. 11 f. III) 452
E- Belirli Yerde Bulunan Eşe Tebliğ 452
1- Cezaevinde Bulunan Eşe Tebligat (7201 SK m. 19) 452
2- Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Eden
Eşe Tebligat (7201 SK m. 17) 453
3- Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Bulunan
Eşe Tebligat (7201 SK m. 18) 453
4- Asker Eşe Tebligat (7201 SK m. 14-15) 454
5- Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat
(7201 SK m. 16) 455
F- İmza Edemeyecek Durumda Olan Eşe Tebliğ (7201 SK m. 24) 456
G- Tebliğ Hasıma Yapılmamış Olmalıdır (7201 SK m. 36) 456
Ğ- Mektupla Tebligat Yapılamaz 457
H- Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır
(7201 SK m. 11 f. I-II) 457
I- Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılır
(7201 SK m. 32) 458
İ- Tebliğ Bir Mazbata İle Tevsik Edilmelidir (7201 SK m. 23) 459
1- Tebliği Çıkaran Merciin Adı 459
2- Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi 459
3- Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi 459
4- Tebliğin Mevzuu 459
5- Tebliğin Kime Yapıldığı 459
6- Tebliğ Muhatabından Başkasına Yapılmış İse O Kimsenin
Adı, Soyadı ve Adresi 459
7- Tebellüğe Ehil Olunduğu (7201 SK m. 22) 460
8- Tebliğin Nerede ve Ne Zaman Yapıldığı 460
9- Adreste Bulunmama ve İmtina İçin Gösterilen Sebep
(7201 SK m. 21) 460
10- Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Yapılması Durumunda Buna İlişkin Kayıt 461
11- Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası 461
12- Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı ve İmzası 461
J- Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir
(7201 SK m. 33) 463
VI. DURUŞMANIN İCRASI 463
A- Duruşma Düzeni (HMK m. 151) 464
B- Duruşmada Soru Yöneltme (HMK m. 152) 464
1- Taraf Vekillerinin Soru Yöneltmesi 464
2- Tarafların Soru Yöneltmesi 464
C- Duruşmada Kayıt ve Yayın Yasağı (HMK m. 153) 464
1- Fotoğraf Çekilemez 464
2- Ses ve Görüntü Kaydı Yapılamaz 464
3- Zorunlu Durumda Mahkemece Çekim Yapılabilir ve
Kayıt Alınabilir 465
a. Hiçbir Yerde Yayımlanamaz 465
b. İzin İle Yayınlanabilir 465
c. Dava Dosyasında Saklı Tutulur 465
4- Kişilik Haklarını İlgilendiren Belge ve Tutanak İzin ile Yayınlanabilir 465
5- Yasağa Aykırı Davranan Hakkında İşlem Yapılır 465
a. Duruşma Düzenine Aykırı Davranma İşlemi Yapılır
(HMK m. 151) 465
b. Ceza Hükümleri Uygulanır (TCK m. 286) 466
D- Duruşmanın Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İcrası
(HMK m. 149) 466
1- Tarafların Rızası Olmalıdır 466
a. Rıza Varsa 466
b. Rıza Yoksa 466
2- Belirli İşlemler Yapılabilir 466
a. Taraflara İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. I- II) 466
aa. Bulundukları Yerden Duruşmaya Katılabilir 467
bb. Usul İşlemleri Yapabilir 467
cc. Dinlenilmesi Esnasında Başka Bir Yerde Bulunabilir 467
b. Vekillerine İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. I) 467
c. Tanığa İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. II, 240) 467
d. Bilirkişiye İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. II, 266) 467
e. Uzmana İlişkin İşlemler (HMK m. 149 f. II, 293) 468
3- Masraflar Avanstan Karşılanır 468
E- Duruşmada Mazeret Hakkında İşlem Yapılmalıdır 468
1- Mazeret Hakkında Ara Kararı Verilmelidir 468
2- Mazeret Kabul Edilirse Duruşma Günü Bildirilmelidir 468
& 36. BOŞANMA DAVASINDA TUTANAK (HMK m. 154-158) 469
I. TUTANAĞIN KAPSAMI 469
A- Tutanağa Yazılacak Olanlar 469
1- Genel Olarak Yazılacak Hususlar (HMK m. 154 f. I) 469
a. Tahkikat ve Yargılama İşlemlerinin Tümü 469
b. Sözlü Açıklamalar 469
aa. İki Tarafın Sözlü Açıklamaları 469
bb. İlgililerin Sözlü Açıklamaları 469
2- Mutlak Olarak Yazılacak Hususlar (HMK m. 154 f. III) 470
a. Mahkemenin Adı 470
b. Duruşmanın Açıldığı Yer, Gün ve Saat 470
c. Hâkim, Zabıt Kâtibi, Hazır Bulunan Taraflar 470
d. Varsa Vekiller, Kanuni Temsilciler 470
e. Tercümanın Ad ve Soyadı 470
f. Yargılamanın Aleni Ya Da Gizli Yapıldığı 470
g. Beyanda Bulunana Okunmak ve İmzası Alınmak Kaydıyla Yeminin Edasına İlişkin Beyan 470
h. Beyanda Bulunana Okunmak ve İmzası Alınmak Kaydıyla Davanın Geri Alınmasına Muvafakate İlişkin Beyan 471
ı. Beyanda Bulunana Okunmak ve İmzası Alınmak
Kaydıyla Davadan Feragate İlişkin Beyan 471
i. Sulh Müzakereleri İle Sonucu 471
j. Beyanda Bulunana Okunmak Kaydıyla Tanık,
Bilirkişi veya Uzman Kişi Beyanı 471
k. Duruşma Dışında Yapılan İşlemlerin Özeti 471
l. Tarafların Sundukları Belgelerin Neler Olduğu 471
m. Tarafların Soruşturmaya İlişkin İstekleri 471
n. Diğer Kanunların Tutanağa Yazılmasını Emrettiği
Konular 471
o. Ara Kararları ve Hükmün Sonucu 471
p. Karar veya Hükmün Açıklanma Biçimi 471
3- Yapılan İşlemlerin Teknik Araçlarla Kayda Alınmış Olması (HMK m. 154 f. V) 472
B- Tutanağın Eki Sayılanlar (HMK m. 154 f. IV) 472
II. TUTANAĞIN YAZIMI 472
A- Hâkim Gözetiminde Yazılır 472
B- Zabıt Kâtibi Aracılığıyla Yazılır 472
C- Açıklamalar Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir 472
1- Hâkimin İzni Gerekir 472
2- Taraflar veya Diğer İlgililer Yazdırabilir 472
3- İlgili Konular Yazdırabilir 472
D- Açıklamaların Tamamı Yazılabilir 473
E- Açıklamalar Gerekirse Özet Olarak Yazılabilir 473
F- Okunaklı Yazılır 473
G- Kağıdın Bir Yüzüne Yazılır 474
H- Sayfa Numarası Yazılır 474
I- Celse Numarası Yazılır 474
III. TUTANAĞIN İMZALANMASI 474
A- Derhal İmza Atması Gerekenler (HMK m. 155 f. I) 474
B- İmza Atamayanların Durumu (HMK m. 155 f. II) 474
1- Elinde Parmak Bulunanlar 475
2- Elinde Parmak Bulunmayanlar 475
a. Mühür Kullanabilir 475
b. Özel İşaret Kullanabilir 475
IV. TUTANAĞIN İSPAT GÜCÜ (HMK m. 156) 475
V. TUTANAK ÖRNEĞİ VERİLMESİ (HMK m. 158) 475
& 37. BOŞANMA DAVASINDA DOSYA İLE İLGİLİ İŞLEMLER
(HMK m. 159-162) 476
I. DOSYANIN DÜZENLENMESİ 476
A- Dosyaya Belge Konulması (HMK m. 159 f. I) 476
B- Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi (HMK m. 159 f. II) 476
C- Dosya İçin Dizi Listesinin Düzenlenmesi (HMK m. 160) 476
II. DOSYANIN İNCELENMESİ 477
A- Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması (HMK m.162) 477
B- Dosyanın Taraflarca İncelenmesi (HMK m. 161) 477
C- Dosyanın İlgililerce İncelenmesi (HMK m. 161) 477
III. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (HMK m. 150) 477
A- Taraflar Usulüne Uygun Şekilde Davet Edilmiş Olmalıdır
(HMK m. 150 f. I) 477
B- Dosyanın İşlemden Kaldırılması Koşulları Gerçekleşmelidir 477
1- Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi Göndermemiş Olabilir (HMK m. 150 f. I) 478
2- Taraflar Duruşmaya Gelip Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmiş Olabilir (HMK m. 150 f. I) 478
3- Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi Gönderilmiş Olabilir 479
a. Mazeret Kabul Edilirse Yeni Duruşma Günü Belirlenir 479
b. Mazeret Kabul Edilmezse Dosya İşlemden Kaldırılır 479
4- Taraflardan Biri Duruşmaya Gelmemiş Diğeri Gelmiş
Olabilir 479
a. Gelen Tarafın Talebi Üzerine Dosya İşlemden Kaldırılır (HMK m. 150 f. II) 479
b. Gelen Tarafın Talebi Üzerine Gelmeyenin Yokluğunda Duruşmaya Devam Edilir (HMK m. 150 f. II) 480
5- Duruşma Gününün Belli Edilmesi İçin Başvuru Gereken Hâllerde Gün Tespit Ettirilmemiş Olabilir
(HMK m. 150 f. III) 481
C- Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Duruşmaya Gelmeyen Taraf Yokluğunda Yapılan İşlemlere İtiraz Edemez. (HMK m. 150 f. I) 481
IV. DOSYASI İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ DAVANIN
YENİLENMESİ 481
A- Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde
Yenilenebilir (HMK m. 150 f. IV) 481
1- Dava İşlemden Kaldırıldığı Tarihten Başlayarak
Üç Ay İçinde Yenilenebilir 482
2- Dava Taraflardan Birinin Dilekçe İle Başvurusu Üzerine Yenilenebilir 482
3- Yenileme Dilekçesi Duruşma Gün, Saat ve Yeri ile Birlikte Taraflara Tebliğ Edilir 482
4- Bir Ay Geçtikten Sonra Yenileme Talebinde Yeniden
Harç Alınır 483
a. Harç Yenileyen Tarafça Ödenir 483
b. Harç Karşı Tarafa Yüklenemez 483
c. Harç Verilerek Yenilenen Dava Eski Davanın Devamı
Sayılır 483
5- Sonradan Yenilenmiş Olan Dava İlk Yenilenmeden Sonra
Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamaz
(HMK m. 150 f. VI) 484
B- Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde Yenilenmeyebilir (HMK m. 150 f. V) 484
1- Dava Sürenin Dolduğu Gün İtibarıyla Açılmamış Sayılır 484
2- Mahkemece Kendiliğinden Karar Verilerek Kayıt Kapatılır 484
3- Açılmamış Sayılan Davadaki Talep Dahi Vaki Olmamış
Sayılır (HMK m. 150 f. VII) 485
& 38. BOŞANMA DAVASINDA ÖN SORUN VE BEKLETİCİ SORUN
(HMK m. 163- 165) 486
I. BOŞANMA DAVASINDA ÖN SORUN (HMK m. 163- 164) 486
A- Ön Sorunun İleri Sürülmesi (HMK m. 163) 486
1- İleri Sürebilecek Olan 486
2- İleri Sürme Şekli 486
a. Dilekçe Vermek Suretiyle İleri Sürme 486
b. Duruşma Sırasında Sözlü Olarak İleri Sürme 486
B- Ön Sorunun İncelenmesi (HMK m. 164) 487
1- Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya
Tebliğ Eder (HMK m. 164 f. I) 487
2- Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Edip Dinledikten Sonra Kararını Verir (HMK m. 164 f. II) 487
3- Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim veya
Tebliğ Edilir (HMK m. 164 f. III) 487
II. BOŞANMA DAVASINDA BEKLETİCİ SORUN
(HMK m. 163- 165) 487
A- Hüküm Verilebilmesinde Bekletici Sorun (HMK m. 165 f. I) 488
B- Davanın İncelenmesi ve Sonuçlandırılmasında Bekletici Sorun (HMK m. 165 f. II) 488
& 39. BOŞANMA DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ (HMK m. 166) 490
I. AYNI YARGI ÇEVRESİNDE YER ALAN MAHKEMELERDE
AÇILAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 490
A- Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış
Davalar Bulunmalıdır (HMK m. 166 f. I) 490
1- Bağımsız Dava Olabilir 490
2- Karşı Dava Olabilir 490
3- Ayrılık veya Boşanma Davası Olabilir 491
B- Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır
(HMK m. 166 f. IV) 492
1- Davaların Aynı veya Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması 492
2- Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek
Nitelikte Bulunması 492
C- Talep Üzerine veya Kendiliğinden Birleştirilebilir
(HMK m. 166 f. I) 493
1- Talep Üzerine Birleştirilebilir 493
2- Kendiliğinden Birleştirilebilir 493
D- Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilir (HMK m. 166 f. I) 494
E- Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Verilebilir
(HMK m. 166 f. I) 494
F- Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir 494
G- Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar
(HMK m. 166 f. I) 494
H- Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir
(HMK m. 166 f. III) 494
I- Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir 494
II. AYRI YARGI ÇEVRESİNDE YER ALAN MAHKEMELERDE
AÇILAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEMESİ 496
A- Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış
Davalar Bulunmalıdır (HMK m. 166 f. II) 496
B- Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır
(HMK m. 166 f. IV) 497
1- Davaların Aynı veya Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması 497
2- Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek
Nitelikte Bulunması 497
C- Talep Üzerine Birleştirilebilir (HMK m. 166 f. II) 498
D- Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilir (HMK m. 166 f. II) 498
E- Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Talep Edilebilir
(HMK m. 166 f. I) 499
F- Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir 500
G- Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar
(HMK m. 166 f. II) 500
H- Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir
(HMK m. 166 f. III) 501
I- Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir 502
III. KANUN YOLLARI (HMK m. 166 f. V, 168) 502
& 40. BOŞANMA DAVASINDA İSTİCVAP (HMK m. 169-175) 504
I. SORGULANMA KAVRAMI (HMK m. 169-175) 504
A- Sorgulanma Vakıaya Yönelik Olabilir 504
1- Taraflardan Biri Sorgulanabilir 505
2- Kendi Aleyhine Vakıalar İçin Sorgulanabilir 505
3- Bir veya Birden Çok Vakıa İçin Sorgulanabilir 505
B- Sorgulanma İkrar Elde Etmek İçin Yapılabilir 505
II. DİNLENİLME KAVRAMI 505
A- Açıklama Amaçlı Dinlenilme (HMK m. 31) 505
1- Belirsiz Hususlarda Dinlenilme 505
2- Çelişkili Hususlarda Dinlenilme 506
B- Vakıalar Hakkında Dinlenilme (HMK m. 144 f. I) 506
& 41. BOŞANMA DAVASINDA ISLAH (HMK M. 176-182)
I. ISLAHIN KAPSAMI 507
A- Genel Olarak (HMK m. 176 f. I, 194) 507
1- Vakıalar Değiştirilebilir 507
2- Dava Konusu Değiştirilebilir 507
3- Talep Sonucu Değiştirilebilir 508
B- Islahı Gerektirmeyen Durumlar 508
1- Yasak Kapsamında Kalmayan Durumlarda 508
2- Karşı Tarafın Rıza Gösterdiği Durumlarda 509
3- Belirsiz Alacağın Değerinin Belirlendiği Durumlarda
(HMK m. 107 f. II) 509
4- Daraltma Kapsamında Kalan Durumlarda 509
5- Maddi Hatanın Düzeltildiği Durumlarda (HMK m. 183) 509
C- Islah Yoluna Başvurulamayacak Durumlar 509
1- Taraf Değiştirilemez 509
2- İkinci Tanık Listesi Verilemez (HMK m. 240 f. II) 510
3- Süresi Geçen İlk İtirazlar İleri Sürülemez 510
4- İkinci Dava Açılamaz 510
5- Esasa İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılamaz 510
6- Feragat Geçersiz Kılınamaz 511
7- Kabul Geçersiz Kılınamaz 511
D- Islah Yoluna Başvurulabilecek Durumlar 511
1- Terditli Dava Açılabilir (HMK m. 111) 511
2- Cevap Dilekçesi Verilebilir (HMK m. 128) 511
3- Zamanaşımı Defi İleri Sürülebilir 512
4- Dava Yığılması Yapabilir (HMK m. 110) 512
5- Usule İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılabilir 512
6- Ek Talep Yapılabilir 512
II. ISLAHIN USULÜ 513
A- Islahın Zamanı (HMK m. 177 f. I) 513
1- Kural Olarak 513
2- İstinafta Islah Yapılamaz (HMK m. 357 f. I) 513
B- Islahın Sayısı (HMK m. 176 f. II) 513
C- Islahın Şekli 514
1- Yapılışı Açısından 514
a. Sözlü Olarak (HMK m. 177 f. II) 514
b. Yazılı Olarak (HMK m. 177 f. II) 514
c. Kötüniyetli Olarak (HMK m. 182) 514
2- Kapsamı Açısından 515
a. Davanın Tamamen Islahı (HMK m. 180) 515
b. Kısmen Islah (HMK m. 181) 515
3- Teminat Açısından (HMK m. 178) 515
4- Yetki Açısından (HMK m. 74 f. I) 516
5- Harç Açısından 516
6- İzin Açısından 516
D- Islahın Sonuçları (HMK m. 179) 516
& 42. BOŞANMA DAVASINDA MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ (HMK m. 183) 518
I. MADDİ HATANIN KONUSU 518
A- Hata Dava Dosyasında Bulunan Belgelerde Olmalıdır 518
B- Hata Açık Olmalıdır 518
1- Açık Yazı Hataları Düzeltilebilir 518
2- Açık Hesap Hataları Düzeltilebilir 519
II. MADDİ HATANIN TARAFI 519
A- Tarafların Hatası Olabilir 519
B- Mahkemenin Hatası Olabilir 519
III. MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ 519
A- Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebilir 519
B- Yargılama Giderlerinin Belirlenmesinde Dikkate Alınır 519
& 43. BOŞANMA DAVASINDA TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE
SÖZLÜ YARGILAMA (HMK m. 184, 186) 520
I. BOŞANMA DAVASINDA TAHKİKATIN SONA ERMESİ
(HMK m. 184) 520
A- Tahkikatın Tümü Hakkında Açıklama İçin Söz Verilir 520
B- Tahkikatı Gerektiren Husus Kalmamışsa Tahkikatın Bittiği
Tefhim Edilir 520
II. BOŞANMA DAVASINDA SÖZLÜ YARGILAMA
(HMK m. 186) 521
A- Sözlü Yargılama ve Hüküm İçin Davet Yapılır 521
B- Taraflara Son Sözleri Sorulur 521
C- Hüküm Verilir 521
& 44. BOŞANMA DAVASINDA İSPAT (HMK m. 187-191) 522
I. İSPATIN KONUSU (HMK m. 187) 522
A- Genel Olarak 522
B- Hayat Alanı Kavramı 522
1- Kamuya Açık Hayat 522
2- Özel Hayat 523
3- Gizli Hayat 523
II. İSPAT HAKKI (HMK m. 189) 524
A- Kanunda Belirtilen Süre ve Usule Uygun Olarak Kullanılır
(HMK m. 189 f. I) 524
B- Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmiş Olan Deliller
Dikkate Alınamaz (HMK m. 189 f. II) 525
1- Hukuka Uygun Elde Edilmiş Olan Deliller 525
a. Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam
Alanında Elde Edilen Deliller 525
b. Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam Alanı
Dışında Elde Edilen Deliller 525
c. Araçlarla Uyarı Sonucu Elde Edilen Deliller 526
2- Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller 526
a. Taraflarca Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller 526
b. Üçüncü Kişilerce Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan
Deliller 531
c. Dava Dosyasında Saklanmalıdır 531
C- Belirli Delillerle İspatı Gereken Başka Delillerle İspat Olunamaz (HMK m. 189 f. III) 531
D- Delilin Caiz Olup Olmadığına Mahkemece Karar Verilir
(HMK m. 189 f. III) 531
III. İSPAT YÜKÜ (HMK m. 190) 531
A- İspat Yükü Kural Olarak Kendi Lehine Hak Çıkaran Tarafa Aittir (HMK m. 190 f. I) 531
B- Kanuni Karineye Dayanmada İspat Yükü (HMK m. 190 f. II) 532
1- Sadece Karinenin Temelini Oluşturan Vakıayı İspat Yükü Altındadır 532
2- Karşı Taraf Kanuni Karinenin Aksini İspat Edebilir 532
IV. KARŞI İSPAT (HMK m. 191) 532
V. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ (HMK m. 194 f. I) 533
& 45. BOŞANMA DAVASINDA DELİLLER (HMK m. 192-198) 534
I. DELİL KAVRAMI (HMK m. 192-198) 534
A- Kanunda Düzenlenmemiş Deliller (HMK m. 192) 534
B- Delillerin Gösterilmesi (HMK m. 194 f. II) 534
1- Kendiliğinden Kural Olarak Delil Toplayamaz
(HMK m. 25 f. II) 535
2- Ön İnceleme Duruşmasında Verilen İki Haftalık Kesin Süreden Sonra Kural Olarak Delil İleri Sürülemez
(HMK m. 140 f. V) 535
3- Sonradan Kural Olarak Delil Gösterilemez
(HMK m. 145 c. 1) 535
4- Mahkemece Sonradan Delil Göstermeye İzin Verilebilir
(HMK m. 145 c. 2) 536
a. Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımamalıdır 536
b. Önceden Gösterilmesi Mümkün Olmamalıdır 536
5- Listede Yer Almayan Kimseler Tanık Olarak Dinlenemez
(HMK m. 240 f. II) 536
6- Birden Çok Tanık Listesi Verilemez (HMK m. 240 f. II) 537
C- Delillerin Başka Yerden Getirtilmesi (HMK m. 195) 537
D- Delilden Vazgeçme (HMK m. 196) 538
E- Delillerin İncelenmesi (HMK m. 197 f. I) 538
F- İstinabe (HMK m. 197 f. II-III) 538
G- Delillerin Değerlendirilmesi (HMK m. 198) 539
II. DELİL ÇEŞİTLERİ 539
A- Tanık Anlatımları 539
1- Akraba Olan Tanık Anlatımları 539
2- Çelişkili Tanık Anlatımları 540
3- İnandırıcı Olmayan Tanık Anlatımları 540
4- Görgüye Dayanmayan Tanık Anlatımları 541
a. Taraflardan Aktarılan Anlatımlar 541
b. Üçüncü Kişilerden Aktarılan Anlatımlar 542
5- Yer ve Zaman İçermeyen Tanık Anlatımları 543
B- Zabıta Araştırması 543
C- Dava Dosyaları 543
1- Nafaka Dosyaları 543
2- İcra Dosyaları 544
3- Ceza Dosyaları 545
a. Diğer Deliller Yetersizse Sonucu Beklenmelidir 545
b. Sadece Ceza Dosyasına Dayanılmışsa Sonucu
Beklenmelidir 546
c. Mahkumiyet Kararı Yeterlidir 546
d. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı
Yeterlidir 547
4- Ret Edilen Boşanma Dosyaları 548
5- Hazırlık Evrakı 548
6- Diğer Dava Dosyaları 548
D- Kayıtlar 548
1- Otel Kayıtları 549
2- Pasaport Kayıtları 549
3- Bilgisayar Kayıtları 549
4- Telefon Kayıtları 550
5- Diğer Kayıtlar 552
E- Belgeler 552
1- Yazı 552
a. Günlük 552
b. Mektup 553
c. Diğerleri 555
2- Fotoğraf 555
3- Film 556
4- Faturalar 556
5- Diğer Belgeler 557
F- Raporlar 557
G- Diğer İspat Araçları 557
& 46. BOŞANMA DAVASINDA TANIK (HMK m. 240-265) 558
I. TANIKLARIN GÖSTERİLMESİ 558
A- Taraf Olmayan Kişiler Tanık Gösterilebilir (HMK m. 240 f. I) 558
B- Tanık Listesi Sunulur (HMK m. 240 f. II) 558
1- Tanık Dinletmek İstediği Vakıa Gösterilir 558
2- Tanıkların Adı ve Soyadı Gösterilir 559
3- Tanıkların Tebliğe Elverişli Adresleri Gösterilir 559
C- İkinci Tanık Listesi Verilemez (HMK m. 240 f. II) 560
D- Tanıkların Adresi Gösterilmemiş veya Gösterilen Adreste
Tanık Bulunamamışsa Kesin Süre Verilir (HMK m. 240 f. III) 563
1- Adres Gösterilmezse Bu Tanığın Dinlenilmesinden
Vazgeçilmiş Sayılır 564
2- Gösterilen Yeni Adres Doğru Değilse Bu Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş Sayılır 564
E- Tanık Sayısı Kural Olarak Sınırlandırılamaz 564
F- Tanık Usulüne Uygun Şekilde Gösterilebilir 565
II. TANIKLARIN DAVET EDİLMESİ 566
A- Hazır Bulundurulan Tanık Dinlenir (HMK m. 243 f. I) 566
B- Taraflara Tanıklarını Hazır Bulundurma Zorunluluğu
Yüklenemez 566
C- Hazır Bulundurulmayan Tanık Kural Olarak Davetiye İle
Çağrılır (HMK m. 243 f. I) 567
1- Duruşma Gününden En Az Bir Hafta Önce Tebligat Yapılmalıdır (HMK m. 243 f. II) 567
2- Acele Hâllerde Tanığın Daha Önce Gelmesine Karar
Verilebilir (HMK m. 243 f. II) 568
3- Davetiyeye Gerekli Bilgiler Yazılmalıdır (HMK m. 244) 568
a. Tanığın Kimlik Özellikleri 568
aa. Tanığın Adı ve Soyadı 568
bb. Tanığın Açık Adresi 568
b. Tarafların Ad ve Soyadları 568
aa. Davacının Ad ve Soyadı 568
bb. Davalının Ad ve Soyadı 568
c. Tanıklık Yapacağı Konu 568
d. Hazır Bulunmaya İlişkin Özellikler 569
aa. Hazır Bulunacağı Yer 569
bb. Hazır Bulunacağı Gün 569
cc. Hazır Bulunacağı Saat 569
e. Hukuki ve Cezai Sonuçları 569
aa. Gelmemesinin Sonuçları 569
bb. Gelmesine Rağmen Sonuçları 569
aaa. Tanıklıktan Çekinmesinin Sonuçları 569
bbb. Yemin Etmekten Çekinmesinin Sonuçları 570
f. Tarife Gereğince Ücret Ödeneceği 570
D- Hazır Bulundurulmayan Tanık Gerektiğinde Başka Araçlarla Çağrılabilir (HMK m. 243 f. III) 570
1- Davetiye Dışı Araçlar Kullanılabilir 570
a. Telefon İle Çağrılabilir 570
b. Faks İle Çağrılabilir 570
c. Elektronik Posta İle Çağrılabilir 570
2- Davete Rağmen Gelmemeye Bağlanan Sonuçlar Uygulanmaz 571
E- Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilebilir (HMK m. 246) 571
1- Hâkim Gerekli Görmelidir 571
2- Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirebilir 571
3- Cevap Hükme Yeterli Olmalıdır 571
a. Hâkimin Takdir Etmesine Engel Olamaz 571
b. Yetersiz İse Dinlemek Üzere Davet Edebilir 571
F- Tanık İçin Çağrıya Uyma Zorunludur (HMK m. 245) 571
1- Gelmeyen Tanık Zorla Getirtilir 572
a. Usulüne Uygun Olarak Çağrılmış Olmalıdır 572
b. Mazeret Bildirmemiş Olmalıdır 573
2- Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur 574
3- Disiplin Para Cezasına Hükmolunur 574
4- Kanunda Gösterilen Hükümler Saklıdır 574
III. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ KULLANILMASI 574
A- Kural Olarak (HMK m. 247 f. I) 574
B- Tanıklıktan Çekinme Sebepleri 574
1- Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme
(HMK m. 247 f. II, 248) 575
2- Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme (HMK m. 249) 575
3- Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme
(HMK m. 250) 575
a. Maddi Bir Zarar Verecekse 575
b. Şerefini İhlal Edecek Olacaksa 575
c. İtibarını İhlal Edecek Olacaksa 575
ç. Ceza Soruşturmasına Sebep Olacaksa 576
d. Ceza Kovuşturmasına Sebep Olacaksa 576
e. Mesleğine Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına
Sebebiyet Verecekse 576
f. Sanatına Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına
Sebebiyet Verecekse 576
C- Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları (HMK m. 251) 576
1- Hukuki İşlemin Yapılması Sırasında Tanık Olan
Kimse O İşlem Hakkında 576
2- Aile Bireylerinin Doğumundan Kaynaklanan Olaylar
Hakkında 576
3- Aile Bireylerinin Ölümünden Kaynaklanan Olaylar
Hakkında 577
4- Aile Bireylerinin Evlenmelerinden Kaynaklanan
Olaylar Hakkında 577
5- Aile Bireylerinin Ailevi İlişkilerden Kaynaklı Mali Uyuşmazlıklara İlişkin Vakıalar Hakkında 577
6- Taraflardan Birinin Hukuki Selefi veya Temsilcisi Olarak Kendisinin Yaptığı İşler Hakkında 578
D- Tanıklıktan Çekinmenin Bildirilmesi 578
1- Bildirim Konusu (HMK m. 252 f. I) 578
a. Çekinme Sebebi Bildirilmelidir 578
b. Çekinme Delili Bildirilmelidir 578
2- Bildirim Şekli (HMK m. 252 f. I) 579
a. Yazılı Bildirim 579
b. Sözlü Bildirim 579
3- Bildirimin Sonucu (HMK m. 252 f. II) 579
E- Tanıklıktan Çekinmenin İncelenmesi 579
1- Çekinmenin Haklı Olduğuna Karar Verilebilir
(HMK m. 252 f. III) 579
2- Çekinmenin Haklı Olmadığına Karar Verilebilir 579
a. Yeniden Dinlenilmek Üzere Yargılama Başka
Güne Bırakılır (HMK m. 253 f. I) 580
b. Disiplin Para Cezasına Hükmolunur (HMK m. 253 f. I) 580
c. Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur (HMK m. 253 f. I) 580
d. Direnirse Disiplin Hapsine Mahkûm Edilir
(HMK m. 253 f. II) 580
IV. TANIKLARIN DİNLENİLEMEMESİ 580
A- Tanığın Listede Gösterilmemiş Olması (HMK m. 240 f. II) 580
B- Tanıklığının Doğruluğu Konusunda Kuşkuyu Gerektiren
Sebepler Bulunması (HMK m. 255) 581
1- Asıl Olan Tanıkların Doğruyu Söylemiş Olmalarıdır 581
2- Kuşkuyu Gerektiren Sebepler İddia ve İspat Edilebilir 582
a. Belgeye Aykırı Tanık Anlatımları 582
b. Husumet Bulunan Tanık Anlatımları 583
C- Mahkemenin Yeter Derecede Bilgi Edinmiş Olması
(HMK m. 241) 583
D- Resmî Makamın Yazılı İzninin Bulunmaması (HMK m. 242) 587
E- Tanığın Ölmüş Olması 587
V. TANIĞIN DİNLENEBİLMESİ 587
A- Tanık Kanunda Gösterilen Yerde Dinlenir 587
1- Davaya Bakan Mahkemede Dinlenir (HMK m. 259 f. I) 587
a. Kural Olarak Hepsi Dinlenir 587
b. Karşı Taraf Liste Vermese Bile Dinlenir 589
c. Önce Davacı Tanıklarının Dinlenmesi Önerilir 589
2- Gerekliyse İlgili Yerde Dinlenir (HMK m. 259 f. II) 590
a. Olayın Gerçekleştiği Yerde Dinlenebilir
(HMK m. 259 f. II) 590
b. Şeyin Bulunduğu Yerde Dinlenebilir (HMK m. 259 f. II) 590
c. Bulunduğu Yerde Dinlenebilir (HMK m. 259 f. III) 590
aa. Tanığın Hasta Olması 590
bb. Tanığın Özürlü Olması 590
d. Bulunduğu Yer Mahkemesi Tarafından Dinlenmesine
Karar Verilebilir (HMK m. 259 f. IV) 590
e. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Dinlenebilir
(HMK m. 149 f. II) 591
B- Tanığın Kimliği Tespit Edilir (HMK m. 254) 591
C- Tanığa Görevinin Önemini Anlatılır (HMK m. 256) 592
D- Tanığa Yemin Eda Ettirilir 592
1- Yeminsiz Dinlenecek Tanıklar (HMK m. 257) 592
2- Tanığa Yemin Ettirilmesi 592
a. Dinlenilmesinden Önce Eda Edilir (HMK m. 258 f. I) 592
b. Herkes Ayağa Kalkar (HMK m. 258 f. II) 592
c. Kanunda Öngörülen Şekilde Sorulur (HMK m. 258 f. III) 593
d. Kanunda Öngörülen Şekilde Cevaplanır
(HMK m. 258 f. III) 593
E- Tanık Dinlenmeden Önce Bilgilendirilir. (HMK m. 260) 593
1- Olayla İlgili Olarak Bilgi Verilir 593
2- Bildiklerini Söylemesi İstenir 593
F- Tanık Şekle Uygun Dinlenir 594
1- Ayrı Olarak Dinlenir (HMK m. 261 f. I) 594
2- Gerektiğinde Yüzleştirilir (HMK m. 261 f. I) 594
3- Sözü Kesilmez 594
a. Sözü Hakim Tarafından Kesilmez (HMK m. 261 f. II) 594
b. Sözü Taraflarca Kesilmez (HMK m. 79, 151, 262) 594
c. Sözü Vekil Tarafından Kesilmez (HMK m. 79, 151, 262) 595
4- Bildiğini Sözlü Olarak Açıklar (HMK m. 261 f. II) 595
5- Yazılı Notlar Kural Olarak Kullanamaz (HMK m. 261 f. II) 596
6- Başka Sorular Sorulabilir (HMK m. 261 f. III) 596
7- Sözleri Tutanağa Yazılır (HMK m. 261 f. V) 596
8- Tutanağa Yazılan Sözleri Okunur (HMK m. 261 f. V) 596
9- Tutanağın Altı Kendisine İmza Ettirilir (HMK m. 261 f. V) 597
G- Tanığa Karşı Taraf veya Vekilince Yasak Davranışlar
Sergilenemez 597
1- Tanık Övülemez (HMK m. 262) 597
a. Sözle Övülemez 597
b. Hareketle Övülemez 597
2- Tanık Tahkir Edilemez (HMK m. 262) 597
3- Aykırı Davranana İşlem Yapılır (HMK m. 79, 151, 262) 597
aa. Taraf Hakkında İşlem Yapılır (HMK m. 79, 151, 262) 597
bb. Vekil Hakkında İşlem Yapılır (HMK m. 79, 151, 262) 598
H- Tercüman Kullanılabilir (HMK m. 263 f. I) 598
I- Sağır ve Dilsiz Tanık Özelliğine Göre Dinlenir
(HMK m. 263 f. II) 598
1- Okuma ve Yazmayı Biliyorsa 599
2- Okuma ve Yazmayı Bilmiyorsa 599
VI. TANIKLIĞIN SONUÇLARI 599
A- Kanuna Uygun Olmayan Tanıklığın Sonuçları (HMK m. 264) 599
1- Yalan Yere Tanıklığın Sonuçları 599
2- Menfaat Temin Ederek Tanıklığın Sonuçları 599
C- Kanuna Uygun Tanıklığın Sonuçları 599
1- Çağrılan Tanığa Ücret Verilir (HMK m. 265 f. I) 600
2- Seyahat Eden Tanığın Giderleri Karşılanır
(HMK m. 265 f. I) 600
a. Yol Giderleri 600
b. Konaklama Giderleri 600
c. Beslenme Giderleri 600
& 47. BOŞANMA DAVASINDA UZMAN GÖRÜŞÜ 601
I. GENEL OLARAK 601
A- HMK Hükümlerine Göre Uzman Görüşü (HMK m. 293) 601
B- 4787 sayılı Kanuna Göre Uzman Görüşü 601
II. AİLE MAHKEMELERİNDE BULUNAN UZMANLAR 603
III. UZMANLARIN ATANMASI 605
IV. UZMANLARIN GÖREV ÇERÇEVESİ 605
A- Velâyet Konusunda Görüşleri Alınmalıdır 606
1- Velâyetin Verilmesi Konusunda 606
2- Velâyetin Kaldırılması Konusunda 610
B- Kişisel İlişki Konusunda Görüşleri Alınmalıdır 611
1- Kişisel İlişki Kurulup Kurulmayacağı Konusunda 611
a. Ana İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa 612
b. Baba İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa 613
c. Büyük Ana ve Büyük Baba ile Kişisel İlişkide
Duraksama Varsa 613
2- Kişisel İlişkinin Süresi Konusunda 614
C- Ayrılık Kararı Konusunda Görüşleri Alınmalıdır 615
D- Evlilik Birliğinin Devamında Korunmaya Değer Yarar
Konusunda Görüşleri Alınmalıdır 615
E- Diğer Konularda Görüşleri Alınmalıdır 616
V. UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMASI ZORUNLU DEĞİLDİR 616
VI. UZMANLARIN GÖRÜŞÜ TAKDİRİ DELİLDİR 617
A- Uzman Raporuna Uyulabilir 618
B- Uzman Raporuna Uyulmayabilir 618
VII. UZMAN RAPORUNUN KAPSAMI 619
VIII. UZMANLARIN ÜCRETİ 620
IX. UZMANLARIN ÖZELLİKLERİ 621
A- Psikolog 621
B- Pedagog 622
C- Sosyal Çalışmacı 622
X. UZMANLARIN REDDİ 623
XI. UZMANLARIN SORUNLARI 624
A- Mesai Odası Sorunu 624
B- Görüşme Odası Sorunu 624
C- İletişim Sorunu 625
D- Bilgilendirme Sorunu 625
E- Statü Sorunu 625
F- Malzeme Sorunu 625
G- Harcırah Sorunu 625
H- Araç Sorunu 625
XII. UZMANLAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCEMİZ 626
& 48. BOŞANMA DAVASINDA KARAR VE HÜKÜM
(HMK M. 294-303) 627
I. BOŞANMA DAVASINDA KARAR 627
A- Boşanma Davasında Ara Kararı 627
B- Boşanma Davasında Nihai Karar 627
1- Esasa İlişkin Nihai Karar/Hüküm
(HMK m. 294 f. I , cümle 2) 628
2- Usule İlişkin Nihai Karar 628
II. BOŞANMA DAVASINDA HÜKÜM 628
A- Boşanma Hükmünün Verilmesi ve Tefhimi (HMK m. 294) 628
1- Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Verilir
(HMK m. 294 f. II) 628
2- Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Tefhim
Olunur (HMK m. 294 f. II) 628
a. Hükmün Tefhimini, Duruşmada Bulunanlar Ayakta Dinlemelidir (HMK m. 294 f. V) 628
b. Hükme İlişkin Hususlar, Niteliğine Aykırı Düşmedikçe, Usule İlişkin Nihai Kararlar Hakkında Da Uygulanmalıdır (HMK m. 294 f. VI) 628
3- Hükmün Tefhimi Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Yapılmalıdır
(HMK m. 294 f. III) 629
4- Gerekçeli Kararın Tefhim Tarihinden Başlayarak
Bir Ay İçinde Yazılması Gerekir (HMK m. 294 f. IV) 629
5- Usulüne Uygun Açılmış Tüm Davalar Hakkında Ayrı
Hüküm Kurulması Gerekir 629
B- Boşanma Hükmünün Kapsamı (HMK m. 297) 630
1- Hükmün Hangi Millet Adına Verildiği İbaresi
(HMK m. 297 f. I) 630
2- Hükmü Veren Mahkeme (HMK m. 297 f. I/a) 630
3- Hükmü Veren Hâkim ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları (HMK m. 297 f. I/a) 631
4- Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği (HMK m. 297 f. I/a) 631
5- Tarafların Kimlikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numarası (HMK m. 297 f. I/b) 632
6- Varsa Tarafların Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri (HMK m. 297 f. I/b) 632
7- Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti
(HMK m. 297 f. I/c) 633
8- Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar
(HMK m. 297 f. I/c) 633
9- Tarafların Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri
(HMK m. 297 f. I/c) 634
10- Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi
(HMK m. 297 f. I/c) 634
a. Gerekçenin Yazılmaması 634
b. Gerekçenin Doğru Olmaması 634
c. Gerekçenin Çelişkili Olması 635
aa. Kendi İçinde Çelişkili 635
bb. Hüküm Fıkrası İle Çelişkili 636
11- Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve
Hukuki Sebepleri (HMK m. 297 f. I/c) 636
12- Hüküm sonucu (HMK m. 297 f. I/ç) 637
13- Yargılama Giderleri (HMK m. 297 f. I/ç) 637
14- Taraflardan Alınan Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi
(HMK m. 297 f. I/ç) 637
15- Kanun Yolları ve Süresi (HMK m. 297 f. I/ç) 637
16- Hükmün Verildiği Tarih (HMK m. 297 f. I/d) 637
17- Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzaları (HMK m. 297 f. I/d,
298 f. IV, 299) 637
18- Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih (HMK m. 297 f. I/e) 639
19- Hükmün Sonuç Kısmı (HMK m. 297 f. II) 639
a. Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 639
b. Sıra Numarası Altında; Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılmalıdır 639
aa. Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm 639
bb. Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar 640
C- Boşanma Hükmünün Yazılması (HMK m. 298) 641
1- Hükmü Veren Hâkim Tarafından Yazılmalıdır
(HMK m. 298 f. I) 641
2- Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna
Aykırı Olmamalıdır (HMK m. 298 f. II) 641
3- Kararın Yazılan Gerekçesi Yazılan Hüküm Sonucuna
Aykırı Olmamalıdır 643
D- Boşanma Hükmü Hakkında Yapılacak İşlemler 643
1- Boşanma Hükmünün Aslı Hakkında Yapılacak İşlemler
(HMK m. 300) 644
2- Boşanma Hükmünün Nüshası Hakkında Yapılacak İşlemler 644
a. Nüshalar/İlam Yazı İşleri Müdürü Tarafından Taraflardan Her Birine Makbuz Karşılığında Verilir
(HMK m. 301 f. I) 644
b. Kendisine Nüsha/İlam Verilmeyene Gecikmeksizin
Tebliğ Edilir (HMK m. 301 f. I) 644
c. Hükmün Bir Nüshası Dosyasında Saklanır
(HMK m. 301 f. I) 644
d. Hüküm Nüshalarının Farklı Olması Hâlinde Karar Kartonundaki Esas Alınır (HMK m. 301 f. III) 644
e. Taraflar, Harcının Ödenmiş Olup Olmamasına Bakılmaksızın İlamı Her Zaman Alabilir
(HMK m. 302 f. I) 644
3- Boşanma Hükmüne Kesinleşme Şerhi Verilmesi 645
E- Boşanma Davasında Kesin Hüküm (HMK m. 303) 646
1- Kesin Hüküm Koşulları 646
2- Kesin Hüküm Etkisi 647
F- Boşanma Davasında Kesinleşen Hükmün Sonuçları 648
& 49. BOŞANMA HÜKMÜNÜN TASHİHİ (HMK m. 304) 649
I. GENEL OLARAK 649
II. BOŞANMA HÜKMÜNÜN TASHİHİ 649
A- Tashihin Konusu 649
B- Tashih Usulü 649
1- İstek Bulunmalıdır 649
2- İstek Tebliğ Edilerek Süre Verilir 650
3- İstek Karara Bağlanır 650
4- Tashih İmzalanır ve Mühürlenir 650
& 50. BOŞANMA HÜKMÜNÜN TAVZİHİ (HMK m. 305-306) 651
I. TAVZİHİN KONUSU (HMK m. 305) 651
A- Hükmün Yeterince Açık Olmaması 651
B- Hükmün İcrasında Tereddüt Uyandırması 651
C- Hükmün Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi 651
II. TAVZİHİN ZAMANI (HMK m. 305) 651
III. TAVZİHİN ŞEKLİ (HMK m. 305) 652
A- Hükmün Açıklanması İstenebilir 652
B- Tereddüdün Giderilmesi İstenebilir 652
C- Aykırılığın Giderilmesi İstenebilir 652
IV. TAVZİH İLE YAPILAMAYACAKLAR 652
A- Haklar ve Yüklenen Borçlar Sınırlandırılamaz 652
B- Haklar ve Yüklenen Borçlar Genişletilemez 652
C- Haklar ve Yüklenen Borçlar Değiştirilemez 653
V. TAVZİH USULÜ (HMK m. 306) 653
A- İstek Bulunmalıdır 653
B- İstek Görevli Mahkemeye İletilmelidir 654
C- İstek Tebliğ Edilerek Süre Verilir 656
D- İstek Karara Bağlanır 656
E- Tavzih İmzalanır ve Mühürlenir 656
& 51. BOŞANMA DAVASINDA FERAGAT (HMK m. 307-312) 657
I. FERAGAT KAVRAMI 657
A- Talep Sonucundan Kısmen Vazgeçilebilir
(HMK m. 307, 308 f. III) 657
B- Talep Sonucundan Tamamen Vazgeçilebilir (HMK m. 307) 657
II. FERAGAT EDEBİLECEK KİŞİ 657
A- Davacı 657
B- Vekil 658
C- Vasi 659
D- Davacıya Oy Danışmanı Atanmışsa 659
III. FERAGAT ŞEKLİ 659
A- Feragat Dilekçeyle Yapılabilir (HMK m. 309 f. I) 660
B- Feragat Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabilir
(HMK m. 309 f. I) 661
C- Feragat Muvafakate Bağlı Değildir 661
1- Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir
(HMK m. 309 f. II) 661
2- Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir
(HMK m. 309 f. II) 662
D- Feragat Kayıtsız ve Şartsız Olmalıdır (HMK m. 309 f. IV) 662
E- Feragat Açık Olmalıdır 662
F- Kural Olarak Mahkemeye Ulaştığında Sonuç Doğurur 666
1- Mahkemenin Yetkisi Kesinleşmişse Feragat Karara
Bağlanır 666
2- Feragat Yetki İtirazı Olan Mahkemeye Ulaşmışsa Önce
Yetki İtirazı Karara Bağlanır 667
G- Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat 668
1- Birlikte Başvurmada Feragat 668
2- Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesinde Feragat 671
3- İrade Sakatlanması (HMK m. 311 f. I) 672
4- Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Feragat Sayılamaz 673
III. FERAGATİN ZAMANI (HMK m. 310) 673
A- Karardan Sonra Temyizden Önce Feragat 674
B- Temyizden Sonra Karar Düzeltmeden Önce Feragat 676
C- Yargıtay’da Duruşmada Feragat 677
D- Karar Düzeltme Aşamasında Feragat 677
E- Hüküm Tebliğ Edilmeden Kanun Yollarından Feragat Sonuç Doğurmaz 678
IV. FERAGAT HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ
(HMK m. 312) 679
V. FERAGATİN SONUÇLARI (HMK m. 311) 679
A- Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğurur 679
B- İrade Bozukluğu Hâllerinde Feragatin İptali İstenebilir 679
C- Feragatten Dönülemez 680
D- Kamu Düzenine İlişkindir 680
E- Ret Kararı Verilmelidir 681
F- Mahkeme Feragat Dilekçesi Üzerine Kendi Kararını Kaldıramaz 681
VI. FERAGATİN BENZERİ KAVRAMLARLA
KARŞILAŞTIRILMASI 682
A- Dosyanın İşlemden Kaldırılması (HMK m. 150) Kavramı ile Karşılaştırma 682
B- Davanın Geri Alınması (HMK m. 123) Kavramı ile
Karşılaştırma 682
& 52. BOŞANMA DAVASINDA KABUL (HMK m. 308) 684
I. KABUL KAVRAMI (HMK m. 308 f. I) 684
II. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA KABUL KAVRAMI
(HMK m. 308 f. II) 684
& 53. BOŞANMA DAVASINDA SULH (HMK m. 313-315) 686
I. SULH KAVRAMI (HMK m. 313 f. I) 686
II. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA SULH KAVRAMI
(HMK m. 313 f. II) 686
& 54. BOŞANMA DAVASININ KONUSUZ KALMASI 688
I. DAVANIN KONUSUZ KALMASI SEBEPLERİ 688
A- Temyiz Edilmeyen Diğer Boşanma Kararı Davayı Konusuz
Bırakır (TMK m. 161-184) 688
B- Kesinleşen Boşanma Kararı Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 161-184) 689
C- Kesinleşen Evlenmenin İptali Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 145-160) 690
D- Eşlerden Birinin Ölümü Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 28 f. I) 691
1- Davacının Ölümü 691
a. Davacının Karardan Önce Ölümü 691
b. Davacının Temyiz Aşamasında Ölümü 691
c. Davacının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü 692
d. Davacı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi
(TMK m. 181 f. II) 693
2- Davalının Ölümü 693
a. Davalının Karardan Önce Ölümü 693
b. Davalının Temyiz Aşamasında Ölümü 694
c. Davalının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü 694
d. Davalı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi
(TMK m. 181 f. II) 694
E- Tanıma-Tenfiz Kararı Davayı Konusuz Bırakır 694
1- Boşanma İstemi Konusuz Kalır 695
2- Boşanmanın Eki İstemler İncelenir 695
3- Bekletici Sorun Yapılmalıdır 696
F- Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır
(TMK m. 32 f. I, 131) 696
1- Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir (TMK m. 35) 698
2- Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz 699
3- Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir 699
4- Evliliğin Feshi Kararı Evliliği Ortadan Kaldırır 699
5- Evliliğin Feshi Kararı Alan Eş Yeniden Evlenebilir 700
a. Fesih Kararı Almadan Yeniden Evlenme
(TMK m. 145 b. 1) 700
b. Fesih Kararı Aldıktan Sonra Yeniden Evlenme
(TMK m. 131 f. 1) 700
G- Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır (TMK m. 31, 44 f. I) 701
H- Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır 702
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASINDA UYGULANACAK
USUL HÜKÜMLERİ 702
A- Nüfus Kaydı İncelenmelidir 702
B- Diğer Boşanma Davasının Sonucu Araştırılmalıdır 702
C- Karar Verilmeyerek Dava Konusuz Bırakılmaz 703
D- Yargılama Gideri Aleyhine Karar Verilebilecek Olana Yüklenir (HMK m. 331 f. I) 703
E- Hüküm Verilemez 704
F- Davanın Konusu Kalmadığı Açıklanarak Davaya Son Verilir 704
G- Maddi Hataya Dayalı Temyiz ve Karar Düzeltme Kararı Kaldırılabilir 705
& 55. BOŞANMANIN EKİ DAVALARDA BASİT YARGILAMA USULÜ (HMK M. 316-322) 706
I. BOŞANMA HUKUKUNDA BASİT YARGILAMA USULÜNE
TABİ DAVA VE İŞLER 707
II. BASİT YARGILAMA USULÜNDE DİLEKÇELERİN
VERİLMESİ 707
A- Basit Yargılama Usulünde Dava Açılması 707
B- Basit Yargılama Usulünde Davaya Cevap Verilmesi 708
1- Dilekçe ile Olur 708
2- Cevap Süresi Tebliğinden İtibaren İki Haftadır 708
3- Ek Cevap Süresi Verilebilir 708
C- Taraflar İkinci Dilekçe Veremezler 709
III. BASİT YARGILAMA USULÜNDE DELİLLERİN İKAMESİ 709
A- Deliller Dilekçe ile Bildirilmelidir 709
B- Delillerin Hangi Vakıanın Delili Olduğu Belirtilmelidir 710
C- Ellerinde Bulunan Deliller Dilekçelerine Eklenmelidir 710
D- Başka Yerlerden Getirilecek Belge ve Dosyalar İçin Bilgi Verilmelidir 710
IV. BASİT YARGILAMA USULÜNDE İDDİA VE SAVUNMANIN
GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI 710
A- İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 710
B- Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 711
V. BASİT YARGILAMA USULÜNDE ÖN İNCELEME VE
TAHKİKAT 711
A- Basit Yargılama Usulünde Ön İnceleme 711
1- Mümkün Olan Hâllerde Dosya Üzerinden Karar Verilebilir 711
2- Dosya Üzerinden Karar Verilemeyen Hallerde İlk Duruşma Yapılır 715
a. Dava Şartları ve İlk İtirazlarla, Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Hakkında Taraflar Dinlenir 715
b. Uyuşmazlık Konuları Tespit Edilir 715
c. Tarafları Sulhe veya Arabuluculuğa Teşvik Edilir 716
d. İlk Duruşma Sonuç Tutanağı Düzenlenir 716
e. İlk Duruşma Sonuç Tutanağının Altı İmzalanır 717
f. İlk Duruşmanın Bittiği ve Tahkikata Geçildiği
Karar Altına Alınır 717
g. Tahkikat Tutanak Esas Alınmak Suretiyle Yürütülür 717
B- Basit Yargılama Usulünde Tahkikat 717
1- Tahkikat, İlk Duruşma Hariç İki Duruşmada Tamamlanır 717
2- Duruşmalar Arasındaki Süre Bir Aydan Daha Uzun Olamaz 717
3- Zorunlu Hâllerde İkiden Fazla Duruşma Yapabilir 717
C- İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan
Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa,
Dava Açılmamış Sayılır 717
VI. BASİT YARGILAMA USULÜNDE HÜKÜM 717
A- Tahkikatın Tamamlanmasından Sonra Tarafların Son Beyanları Alınır 718
B- Yargılamanın Sona Erdiği Bildirilerek Karar Tefhim Edilir 718
VII. BASİT YARGILAMA USULÜNDE UYGULANACAK
HÜKÜMLER 719
A- Hüküm Bulunmayan Hâllerde, Yazılı Yargılama Usulüne İlişkin Hükümler Uygulanır 719
B- Paylaştırma ve Ortaklığın Giderilmesi İçin Satış İİK Hükümlerine Göre Yapılır 719
& 56. BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ
(HMK M. 323-333) 720
I. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI 720
A- Harçlar 720
1- Başvurma Harcı (HK m. 27) 720
2- Celse Harcı (HMK m. 323 f. I/a) 720
3- Karar ve İlam Harcı (HMK m. 323 f. I/a) 720
B- Giderler 721
1- Tebliğ ve Posta Giderleri (HMK m. 323 f. I/b) 721
2- Dosya ve Sair Evrak Giderleri (HMK m. 323 f. I/c) 721
3- Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri ve Protesto, İhbar,
İhtarname ve Vekâletname Düzenlenmesine İlişkin
Giderler (HMK m. 323 f. I/ç) 721
4- Keşif Giderleri (HMK m. 323 f. I/d) 721
5- Tanığa Ödenen Ücret ve Giderler (HMK m. 323 f. I/e) 721
6- Bilirkişiye Ödenen Ücret ve Giderler (HMK m. 323 f. I/e) 721
7- Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Harç, Vergi, Ücret ve Sair Giderler (HMK m. 323 f. I/f) 722
8- Vekil ile Takip Edilmeyen Davalarda Tarafların Hazır Bulundukları Günlere Ait Gündelik, Seyahat ve Konaklama Giderleri (HMK m. 323 f. I/g) 722
9- Vekili Bulunduğu Hâlde Mahkemece Çağrılan Taraf İçin Gündelik, Yol ve Konaklama Giderleri (HMK m. 323 f. I/g) 722
10- Yargılama Sırasında Yapılan Diğer Giderler
(HMK m. 323 f. I/h) 722
11- Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler
(HMK m. 325) 722
C- Vekâlet Ücreti (HMK m. 323 f. I/ğ, 330) 722
1- Kararın Niteliği Dikkate Alınmalıdır 724
a. Dava Kabul Edilmişse 724
b. Dava Ret Edilmişse 725
c. Davanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmişse 725
ç. Davadan Feragat Edilmişse (AAÜT m. 6 f. I) 726
aa. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce 726
bb. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonra 726
d. Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine
Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I) 726
aa. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce 726
bb. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonra 726
e. Yetkisizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine
Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I) 726
aa. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce 727
bb. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonra 727
f. Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmişse
(AAÜT m. 7 f. I) 727
aa. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Önce 727
bb. Delillerin Toplanmasına İlişkin Ara Kararı
Gereğinin Yerine Getirilmesinden Sonra 727
g. Gönderme Kararı Varsa (AAÜT m. 7 f. III) 728
ğ. Karşı Dava Varsa (AAÜT m. 8) 728
h. Davanın Birleştirilmesi Kararı Varsa (AAÜT m. 8) 728
ı. Davanın Ayrılması Kararı Varsa (AAÜT m. 8) 728
i. Nafaka davalarında (AAÜT m. 9) 729
j. Manevi tazminat davalarında (AAÜT m. 10) 729
k. Davayı Mirasçılar Sürdürmüşse 730
l. Dava Birden Çok İse 730
m. Maktu Ücretin Altında Kalmama (AAÜT m. 13) 732
2- Vekâlet Ücreti İstenilmediği Açıklanmışsa 732
3- Katma Değer Vergisine Hükmedilemez 733
4- Anlaşmazlığın Giderilme Anı Dikkate Alınmalıdır 733
5- Kesinleşen Yönler Dikkate Alınmalıdır 734
6- Taraf Lehine Hükmedilir (HMK m. 330) 736
7- İstifa Etme Engel Değildir 736
8- Kusur Dereceleri Vekalet Ücreti Takdirine Esas Alınmaz 736
9- Miktarı Hakim Takdir Eder 737
10- Baro Görevlendirmişse Verilemez 737
11- Boşanmanın Eki İsteklerde Verilemez 737
D- Delil İkamesi İçin Avans (Delil Avansı) 737
1- Verilen Kesin Süre Usulüne Uygun Olmalıdır 737
2- Verilen Kesin Süre İçinde Delil Avansı Yatırılmalıdır
(HMK m. 324 f. I) 738
a. Yatırılmazsa Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılır
(HMK m. 324 f. II) 738
b. Diğer Taraf Bu Avansı Yatırabilir (HMK m. 324 f. II) 740
3- Aynı Delilin İkamesinde Yarı Yarıya Avans Olarak Ödenir (HMK m. 324 f. I) 740
4- Avansın İadesi (HMK m. 333) 740
II. YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ 740
A- Mahkemece Resen Hükmedilir (HMK m. 332 f. I) 740
B- Hüküm Altında Gösterilir (HMK m. 332 f. II) 741
1- Tutarı 742
2- Hangi Tarafa Yükletildiği 742
3- Hangi Oranda Yükletildiği 742
4- Dökümü 742
5- Hükümden Sonraki Yargılama Giderlerinin Ödenme Şekli 742
C- Esastan Sonuçlanmayan Davada Hükmedilmesi (HMK m. 331) 742
1- Davanın Konusuz Kalması (HMK m. 331 f. I) 743
2- Görevsizlik, Yetkisizlik veya Gönderme Kararı Verilmesi
(HMK m. 331 f. II) 743
a. Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse 743
b. Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse 743
3- Davanın Açılmamış Sayılması (HMK m. 331 f. III) 743
III. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 744
A- Aleyhine Hüküm Verilen Taraftan Alınmasına Karar Verilir
(HMK m. 326) 744
B- Dürüstlük Kuralına Aykırılık Varsa (HMK m. 327) 745
C- Kusur Oranı Belirleyici Değildir 745
D- İstemediğini Açıklayanın Gideri Üzerinde Bırakılır 746
& 57. BOŞANMA DAVASINDA ADLİ YARDIM (HMK m. 334-340) 747
I. ADLİ YARDIM KOŞULLARI 747
A- Geçimde Önemli Ölçüde Zor Duruma Düşecek Olmak
(HMK m. 334 f. I) 748
B- Haklı Olduğu Yolunda Kanaat Uyandırmak (HMK m. 334 f. I) 748
C- Yabancıların İçin Karşılıklılık Şartı Bulunmak
(HMK m. 334 f. II) 748
D- Adli Yardım Talebinde Bulunmak 748
1- Talepte Bulunabilecekler 749
2- Görevli ve Yetkili Mahkeme (HMK m. 336 f. I) 749
3- Eklenecek Belgeler (HMK m. 336 f. II) 749
a. İddiasının Özeti 750
b. İddiasını Dayandıracağı Deliller 750
c. Mali Durum Belgeleri 750
4- Süresi (HMK m. 336 f. III) 750
5- Her Türlü Harç ve Vergiden Muafiyet (HMK m. 336 f. IV) 750
II. ADLİ YARDIMIN KAPSAMI 751
A- Sağladığı Hususlar (HMK m. 335 f. I) 751
B- Bölümsel Yararlanma Kararı Verilebilir (HMK m. 335 f. II) 751
C- Hükmün Kesinleşmesine Kadar Devam Eder
(HMK m. 335 f. III) 751
D- Önce Yapılan Yargılama Giderlerini Kapsamaz
(HMK m. 337 f. III) 751
III. ADLİ YARDIM TALEBİNİN İNCELENMESİ 752
A- Duruşma Yapmaksızın Karar Verilebilir (HMK m. 337 f. I) 752
B- Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurulamaz (HMK m. 337 f. II) 752
C- Ret Halinde Tekrar Talepte Bulunulabilir (HMK m. 337 f. II) 752
IV. ADLİ YARDIM KARARININ SONUÇLARI 752
A- Adli Yardım Kararının Kaldırılması (HMK m. 338) 752
1- Kasten veya Ağır Kusuru Sonucu Yanlış Bilgi Verdiği
Ortaya Çıkarsa 752
2- Mali Durumunun Yeteri Derecede İyileştiği Anlaşılırsa 752
B- Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili
(HMK m. 339) 753
& 58. BOŞANMA DAVASINDA TEMYİZ
(HMK GEÇİCİ MADDE 3, HUMK m. 427-454) 754
I. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR (HUMK m. 427 f. I) 754
A- Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir (HUMK m. 427 f. I) 754
B- Hukuki Yararı Olan Temyiz Edebilir (HUMK m. 427 f. I) 755
1- Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez 755
2- Yasal Danışman Temyiz Edemez 755
3- Tam Ehliyetsiz Eş Temyiz Edemez 755
4- Aile Kütüklerinde Değişiklik Olacaksa Nüfus İdaresi
Temyiz Edebilir 756
C- Kanun Yararına Temyiz Yapılabilir (HUMK m. 427 f. VI-VIII) 757
1- Davanın Tarafları İsteyemez 757
2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İsteyebilir 757
3- Koşulları Oluşmalıdır 757
II. TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 758
A- Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar Temyiz Edilemez 758
B- Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı Temyiz Edilemez 758
C- Devir Kararları Temyiz Edilemez 759
D- Tedbir Kararları Temyiz Edilemez 759
E- Delil Tespiti Kararı Temyiz Edilemez 760
F- Kesinlik Sınırını Geçmeyen Kararlar Temyiz Edilemez 761
G- Diğer Kararlar Temyiz Edilemez 762
H- Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 762
III. TEMYİZ SÜRESİ 763
A- Süresinde Temyiz Edilmelidir (HUMK m. 432 f. I) 763
1- Tebliğ Usule Uygun Değilse Süre Başlamaz
(HUMK m. 432 f. I) 764
2- Tebliğ Adli Tatil İçinde Yapıldı İse 765
a. Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 765
b. Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 765
3- Tebliğ Adli Tatil Dışında Yapıldı İse 767
a. Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 767
b. Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 768
B- Süresinde Temyiz Edildi İse 769
C- Süresinde Temyiz Edilmedi İse (HUMK m. 432 f. IV) 769
1- Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir (HUMK m. 432 f. IV) 769
2- Yargıtay’a Gelmişse Yargıtay Reddine Karar Verir 770
3- Ret Kararı Temyiz Edilebilir (HUMK m. 432 f. V) 771
a. Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilir (HUMK m. 432 f. V) 771
b. Süresinde Temyiz Yoksa İstem Reddedilir
(HUMK m. 432 f. V) 771
IV. TEMYİZ ŞEKLİ 772
A- Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 772
1- Temyiz Defterine Kaydedilir (HUMK m. 432 f. II) 772
a. Kararı Veren Mahkemeye Verilmişse
(HUMK m. 432 f. II, 434 f. I) 772
b. Başka Mahkemeye Verilmişse (HUMK m. 432 f. II) 773
2- Temyiz İsteği Deftere Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılır 775
3- Temyiz Dilekçesinde İmza Noksanı Bulunmamalıdır 775
4- Vekilin Temyiz Yetkisi Bulunmalıdır 776
5- Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 777
6- Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmelidir
(HUMK m. 433 f. I) 777
B- Temyiz Harcı Yatırılmalıdır 778
1- Harç ve Gider Eksik Ödenmemelidir 779
a. Temyiz Peşin Harcı Alınmalıdır (HUMK m. 434 f. II) 779
b. Temyiz Başvuru Harcı Alınmalıdır (HUMK m. 434 f. II) 780
2- Harç ve Gider Eksik Ödenmiş İse 781
a. Eksik Ödeyene Bildirim Yapılır (HUMK m. 434 f. III) 782
aa. Bildirim Temyiz Sürecini Başlatırken Yapılır 782
bb. Bildirim Usule Uygun Süreç Başlamışsa Yapılamaz 783
cc. Bildirim Hakim Tarafından Yapılabilir 784
b. Yedi Gün Kesin Süre Verilir (HUMK m. 434 f. III) 784
c. İhtar Yapılır (HUMK m. 434 f. III) 784
d. Harç ve Gider Tamamlanırsa (HUMK m. 434 f. III) 786
aa. Süresi İçinde Harç ve Gider Tamamlanırsa 786
bb. Süresi Dışında Harç ve Gider Tamamlanırsa 786
e. Harç ve Gider Tamamlanmazsa (HUMK m. 434 f. III) 787
f. Giderlerin Mahkeme Veznesine Yatırıldığı
Tarih Esas Alınır 788
3- Harcı ve Kaydı Olmayan Dilekçe İncelenmez 789
C- Katılma Yoluyla Temyiz Yapılabilir (HUMK m. 433 f. II) 789
1- Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Olunur
(HUMK m. 433 f. I) 789
2- On Gün İçinde Katılma Yoluyla Temyiz Edilebilir
(HUMK m. 433 f. II) 789
3- Katılma Yoluyla Temyiz Ancak Temyize
Cevap Dilekçesiyle Olursa İncelenebilir 791
4- Katılma Yoluyla Temyiz Harcı Yatırılmış Olmalıdır 791
5- Temyiz Defterine Kayıt Yoksa İncelenemez 792
6- Temyiz Etmediği Dava Yönünden Katılma Yoluyla
Temyiz Hakkı Yoktur 792
D- Eski Hale Getirme İstenebilir 793
E- Temyizden Feragat Edilebilir 794
1- Birlikte Yaşamadan Sonra Feragat Edilemez 795
2- Yetkisi Bulunmayan Vekil Tarafından Feragat Edilemez 795
3- Karar Tebliğ Edilmeden Feragat Edilemez 795
F- Bölümsel Temyiz Yapılabilir 795
1- Temyiz Edilen Bölüm Açıkça Gösterilmelidir 795
2- Temyiz Edilmeyen Bölümler Kesinleşir 796
3- Boşanma Bölümü Kesinleşirse Kesinleşme Şerhi Verilebilir 796
4- Yargıtay Tarafından Temyiz İncelemesi Dışı
Bırakılan Yerler 796
5- Yargıtay İşin Esasını İncelemeden Kararı Bozmuş İse 797
6- Anlaşmalı Boşanma Davasının Özelliği 798
7- Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Kararın Bir Bölümünün Temyizi Hükmün Tamamının Temyiz Edilmiş Sayılmasını Gerektirir 798
G- Kusur Belirlemesi Temyiz Edilebilir 798
H- Temyiz Eden Davacının Ölmesi 806
I- Dosya Dizi Pusulasına Bağlanarak Gönderilmelidir 806
İ- Delil Dosyaları Gönderilmelidir 808
V. TEMYİZİN İNCELENMESİ ŞEKLİ 809
A- İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 809
B- İncelemenin Duruşmalı Yapılması 809
1- İstek Üzerine Yapılabilir 810
2- Kendiliğinden Yapılabilir 812
3- Tebligat Gideri Verilir 813
4- Yargıtay’ca Taraflara Usulen Tebligat Yapılır 814
5- Duruşma Bildirilen Günde Yapılır 814
6- Duruşmadan Vazgeçilebilir 814
C- Duruşmanın İcrası 815
1- Vekiller Varken Asıllara Söz Hakkı Verilmemektedir 815
2- Birden Çok Vekil İş Bölümü Yapmalıdır 815
3- Her Türlü Belge Dilekçe Ekinde Sunulmalıdır 815
4- Yetki Belgesi Sunulabilir 816
5- Tebligat Yapılamamışsa Tercih Hakkı Sorulur 816
6- Eksik Harç, Baro Pulu Tamamlanabilir 816
7- Uygun Kıyafetle Duruşmaya Gelinebilir 816
8- Davadan ya da Temyizden Feragat Edilebilir 816
9- Saati Geçmişse Duruşma Yapılmamaktadır 816
10- Zamanın Sınırlı Olduğu Unutulmamalıdır 817
VI. TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCU KARAR ŞEKLİ 817
A- Boşanma Kabul Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 817
1- Düz Onama Kararı Verilebilir 817
2- Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 817
a. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 817
b. Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 818
c. Gerekçe Doğru Bulunmazsa 818
aa. Eşit Kusur Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 818
aaa. Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 818
bbb. Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 820
ccc. Davalının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 820
bb. Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi
Doğru Bulunmazsa 820
cc. Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 820
dd. Davalının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 822
B- Boşanma Kabul Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 823
1- Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 823
2- Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 823
C- Boşanma Ret Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 823
1- Düz Onama Kararı Verilebilir 824
2- Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 824
a. Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 824
b. Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 824
c. Gerekçe Doğru Bulunmazsa 824
D- Boşanma Ret Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 825
1- Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 825
2- Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 825
E- Yasaya Açık Aykırılık Hali Kendiliğinden İncelenir 825
VII. BOZMA İLAMINA GÖRE YAPILACAK İŞLEMLER 826
A- Bozma İlamına Uyulabilir 826
1- Uyulmuşsa Gereği Yerine Getirilmelidir 826
2- Kazanılan Haklar Kaldırılamaz 827
3- Kesinleşen Yönler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulamaz 827
B- Bozma İlamına Direnilebilir 828
& 59. BOŞANMA DAVASINDA KARAR DÜZELTME 830
I. GENEL OLARAK 830
II. KARAR DÜZELTME 830
A- Süresi 830
B- Sebepleri 832
C- İncelenmesi 832
1- Karar Düzeltme Yolu Açık Olmalıdır 832
2- Birden Çok Karar Düzeltme İstenemez 833
3- Duruşmalı İnceleme İstenemez 833
4- İstemin Kabul Ya da Reddine Karar Verilebilir 833
5- Hukuki Yararı Bulunmayan İsteyemez 834
6- İnceleme Görevi Münhasıran Yargıtay'a Aittir 834
D- Feragat Edilmesi 835
E- Sonucu 836
& 60. BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMANIN İADESİ
(HMK m. 374-381) 837
I. GENEL OLARAK 837
II. YARGILAMANIN İADESİ 838
A- Yargılamanın İadesi Sebepleri (HMK m. 375) 838
1- Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması 838
2- Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 838
3- Vekil veya Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması 838
4- Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması 839
a. Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır 839
b. Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş
Olmalıdır 839
c. Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır 839
d. Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır 839
5- Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması 839
6- Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması 839
7- Bilirkişi veya Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 840
8- Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin
Sabit Olması 840
9- Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle
Ortadan Kalkmış Olması 841
10- Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta
Bulunmuş Olması 841
11- İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün
Kesinleşmiş Olması 841
12- Kararın Aykırılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararıyla Tespit Edilmiş Olması 842
B- Yargılamanın İadesi Usulü 842
1- İnceleyecek Mahkeme 843
a. Bir Dava Olarak Açılır 843
b. Yeni Esas Numarası Verilir 844
c. Kararı Veren Mahkemece İncelenir 844
d. Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır 845
e. Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir 846
f. İlk Davanın Devamı Sayılır 847
2- Teminat 847
3- Taraflar 847
4- Süre 848
5- Talebin Ön İncelemesi 849
6- Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 849
7- İcranın Durdurulması 850
& 61. BOŞANMA DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR (HMK m. 389-399) 851
I. İHTİYATİ TEDBİR ŞARTLARI (HMK m. 389) 851
A- Hakkın Elde Edilmesinin Önemli Ölçüde Zorlaşacak Olması 851
B- Hakkın Elde Edilmesinin İmkânsız Hâle Gelecek Olması 851
C- Gecikme Sebebiyle Bir Sakıncanın Doğacak Olması 851
D- Gecikme Sebebiyle Ciddi Bir Zararın Doğacak Olması 851
II. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ (HMK m. 390) 851
A- İlgili Mahkemeden Talep Edilir (HMK m. 390 f. I) 851
1- Dava Açılmadan Önce 852
2- Dava Açıldıktan Sonra 852
B- Karşı Taraf Dinlenmeden Tedbire Karar Verilebilir
(HMK m. 390 f. II) 852
C- İhtiyati Tedbir Sebebi ve Türü Açıklanmalıdır
(HMK m. 390 f. III) 853
D- Haklılık Yaklaşık Olarak İspat Edilmiş Olmalıdır
(HMK m. 390 f. III) 853
III. İHTİYATİ TEDBİR KARARI (HMK m. 391) 853
A- İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi 853
1- Her Türlü Tedbire Karar Verilebilir (HMK m. 391 f. I) 853
2- Reddi Hâlinde Kanun Yoluna Başvurulabilir
(HMK m. 391 f. III) 853
3- Kapsamı Kanuna Uygun Olmalıdır (HMK m. 391 f. II) 854
B- İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi (HMK m. 392) 854
C- İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması (HMK m. 393) 855
D- İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz (HMK m. 394) 855
1- İtiraz Edebilecekler 855
2- İtiraz Süresi 855
3- İtiraz Şekli 856
4- İtirazın İncelenmesi 856
5- İtiraz Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yolu Açıktır 856
E- İhtiyati Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması 857
1- Teminat Karşılığı Olarak (HMK m. 395) 857
2- Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle (HMK m. 396) 857
F- İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler (HMK m. 397) 857
G- İhtiyati Tedbire Muhalefetin Cezası (HMK m. 398) 858
H- İhtiyati Tedbirin Haksızlığından Kaynaklanan Tazminat
(HMK m. 399) 858
& 62. BOŞANMA DAVASINDA DELİL TESPİTİ (HMK M. 400-405) 859
I. DELİL TESPİTİ İSTENEBİLECEK HÂLLER 859
A- Görülmekte Olan Bir Davada İstenebilir (HMK m. 400 f. I) 859
B- İleride Açılacak Dava İçin İstenebilir (HMK m. 400 f. I) 859
II. DELİL TESPİTİ TALEBİNİN GERÇEKLEŞMESİ 859
A- Hukuki Yararın Varlığı Gerekir (HMK m. 400 f. II) 859
B- Delil Tespiti Talebi Dilekçeyle Yapılır (HMK m. 402 f. I) 859
C- Tespit Giderleri Avans Olarak Ödenir (HMK m. 402 f. II) 860
III. DELİL TESPİTİ TALEBİNİN İNCELENMESİ 860
A- Görev ve Yetki Koşulu Gerçekleşmelidir (HMK m. 401) 860
B- Talep Haklı Bulunursa Karar Dilekçeyle Birlikte Karşı
Tarafa Tebliğ Edilir (HMK m. 402 f. III) 861
C- Acele Hâllerde Tebligat Yapılmaksızın Tespit Yapılabilir
(HMK m. 403) 862
D- Kararın Yerine Getirilmesinde O Delilin Toplanmasına İlişkin Hükümler Uygulanır (HMK m. 404) 862
E- Delil Tespiti Dosyası Asıl Dava Dosyasının Eki Sayılır
(HMK m. 405) 862
& 63. YABANCI BOŞANMA KARARLARININ
TENFİZİ VE TANINMASI 863
I. GÖREVLİ MAHKEME 863
A- Tanıma Davasında 863
B- Tenfiz Davasında 864
II. YETKİLİ MAHKEME 865
III. TENFİZ İSTEMİ 866
A- Eşlerin İstemi 866
B- Mirasçıların İstemi 867
C- Yabancı Uyrukluların İstemi 880
IV. DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER 881
A- Yabancı Mahkeme İlâmının Aslı veya Örneği 881
1- Aslı veya Örneği Yeterlidir 882
2- Fotokopi İle Karar Verilemez 882
3- Tam Metin Sunulmalıdır 883
4- İptal Davası Sonucu Beklenmelidir 884
B- Yabancı Mahkeme İlâmının Onanmış Tercümesi 884
C- İlâmın Kesinleştiğini Gösteren Onanmış Yazı veya Belge 885
D- Kesinleşmeyi Gösteren Onanmış Yazı veya Belgenin Tercümesi 886
V. TENFİZ ŞARTLARI 886
A- Yabancı Mahkeme Kararı Bulunmalıdır 886
B- Kesinleşmiş Olmalıdır 887
C- Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır 889
1- Genel Olarak 889
2- Kamu Düzenine Aykırı Sayılmama Halleri 890
a. Kararın Gerekçesiz Olması 891
b. Türk Hukukunun Uygulanmaması 892
aa. 2675 Sayılı Kanuna Göre 892
bb. 5718 Sayılı Kanuna Göre 894
c. Gerekçede Aykırılık Bulunması 896
d. Velayetin Düzenlenmemiş Olması 897
e. Kişisel İlişkinin Düzenlenmemiş Olması 899
f. Türk Hukukunun Yanlış Uygulanması 899
D- Karşılıklılık Bulunmalıdır 901
1- Karşılıklılık Esasına Dayanan Bir Anlaşma Bulunabilir 901
2- Tenfizi Mümkün Kılan Bir Kanun Hükmü Bulunabilir 901
3- Tenfizi Mümkün Kılan Fiilî Uygulama Bulunabilir 902
E- İtiraz Edilmemiş Olmalıdır 903
1- Yabancı Mahkemeye Usulüne Uygun Şekilde Çağrılmış Olmalıdır 903
2- Yabancı Mahkemede Temsil Edilmiş Olmalıdır 906
3- Kanunlara Aykırı Şekilde Gıyabında veya Yokluğunda
Hüküm Verilmemiş Olmalıdır 906
F- Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranılmamalıdır 907
VI. TEBLİĞ VE İTİRAZ 907
VII. KARAR 909
VIII. YERİNE GETİRME VE TEMYİZ YOLU 911
IX. TANIMA 912
X. KESİN HÜKÜM VE KESİN DELİL ETKİSİ 922
XI. USUL HÜKÜMLERİ 922
A- Basit Yargılama Usulüne Göre İncelenir 922
B- Zamanaşımı Söz Konusu Değildir 923
C- Tenfiz ve Tanımaya Karar Verilmekle Yetinilir 923
D- Boşanma Davası İle Birlikte Görülemez 923
E- Boşanma Davasında Tenfiz Davası Sonucu Beklenmelidir 924
F- Yargıtay'da Mürafaa İstenemez 924
EKLER
KAVRAM DİZİNİ 925
ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI” 993

KAVRAM DİZİNİ

A

Acele Hâllerde Tanığın Daha Önce Gelmesine Karar Verilebilir 568

Acele Hâllerde Tebligat Yapılmaksızın Tespit Yapılabilir 862

Açık Bir Şekilde Talep Sonucu 90

Açık Bir Şekilde Talep Sonucu 93

Açık Hesap Hataları Düzeltilebilir 519

Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 818

Açık İfade Yanlışlıkları Varsa 824

Açık Yazı Hataları Düzeltilebilir 518

Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılmalıdır 639

Açıklama Amaçlı Dinlenilme 505

Açıklama Yaptırma 384

Açıklamalar Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir 472

Açıklamalar Gerekirse Özet Olarak Yazılabilir 473

Açıklamalar 377

Açıklamaların Tamamı Yazılabilir 473

Açıklayan Tarafın Göstereceği Davranış 364

Açılmamış Sayılan Davadaki Talep Dahi Vaki Olmamış Sayılır.. 485

Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır 492

Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır 497

Adalet Bakanlığınca Çıkarılacak Gider Avansı Tarifesinde Belirlenir 97

Adap Dışı Açıklama Yapılamaz 364

Adil Açıklıkta Yargılanma 396

Adil Mahkemede Yargılanma 396

Adil Silahlarla Yargılanma 395

Adil Sürede Yargılanma 396

Adil Yargılanma Hakkı 395

Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı 395

Adli Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir 463

Adli Tatil Süresi 324

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler 324

Adli Tatilde Her Çeşit Nafaka Davaları Görülür 324

Adli Tatilde Kişisel İlişki Davaları Görülmez 325

Adli Tatilde Velayete İlişkin Davalar Görülür 325

Adli Tatilin Sürelere Etkisi 325

Adli Yardım Her Türlü Harç ve Vergiden Muafiyet 750

Adli Yardım Hükmün Kesinleşmesine Kadar Devam Eder 751

Adli Yardım Kapsamı 751

Adli Yardım Kararı İle Yararlanma 312

Adli Yardım Kararının Kaldırılması 752

Adli Yardım Kararının Sonuçları 752

Adli Yardım Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Başvurulamaz 752

Adli Yardım Koşulları 747

Adli Yardım Önce Yapılan Yargılama Giderlerini Kapsamaz 751

Adli Yardım Sözleşmesi İle Yararlanma 312

Adli Yardım Süresi 750

Adli Yardım Talebinde Bulunmak 748

Adli Yardım Talebinin İncelenmesi 752

Adli Yardımda Bölümsel Yararlanma Kararı Verilebilir 751

Adli Yardımda Duruşma Yapmaksızın Karar Verilebilir 752

Adli Yardımda Eklenecek Belgeler 749

Adli Yardımda Görevli Ve Yetkili Mahkeme 749

Adli Yardımda İddiasını Dayandıracağı Deliller 750

Adli Yardımda İddiasının Özeti 750

Adli Yardımda Mali Durum Belgeleri 750

Adli Yardımda Ret Halinde Tekrar Talepte Bulunulabilir 752

Adli Yardımda Talepte Bulunabilecekler 749

Adli Yardımdan Yararlanma 312

Adli Yardımın Sağladığı Hususlar 751

Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili 753

Adli Yardımla Görevlendirilen Vekaletname Vermelidir 257

Adres Beyan Formundaki Bildirim 158

Adres Değişikliği Bildirilmelidir 436

Adres Etraflıca Araştırılmalıdır 439

Adres Gösterilmezse Bu Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş Sayılır 564

Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Tebligatın Yapılması 461

Adresi Meçhul Olan Eşe Tebligat İlanen Yapılır 438

Adreste Bulunmama Halinde Tebliğ Memuru Bildirim Yapar ...............................435

Adreste Bulunmama İçin Gösterilen Sebep 460

Adreste Tanık Bulunamamışsa Kesin Süre Verilir 563

Aile Bireylerinin Ailevi İlişkilerden Kaynaklı Mali Uyuşmazlıklar 577

Aile Bireylerinin Doğumundan Kaynaklanan Olaylar Hakkında 576

Aile Bireylerinin Evlenmelerinden Kaynaklanan Olaylar Hakkında 577

Aile Bireylerinin Ölümünden Kaynaklanan Olaylar Hakkında 577

Aile Kütüklerinde Değişiklik Olacaksa Nüfus İdaresi Temyiz Edebilir 756

Aile Mahkemelerinde Bulunan Uzmanlar 603

Aile Mahkemesi Davadan Sonra Karardan Önce Faaliyete Geçmişse 118

Aile Mahkemesi Karardan Sonra Faaliyete Geçmişse 119

Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Görevli Mahkeme 123

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında Sürdürme 194

Akraba Olan Tanık Anlatımları 539

Aleniyet İlkesi 368

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Başvuramaz 266

Ana İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa 612

Anlaşmalı Boşanma Davasında Sürdürme 194

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat 668

Anlaşmalı Boşanma Davasının Özelliği 798

Anlaşmazlığın Giderilme Anı Dikkate Alınmalıdır 733

Ara Kararları................. 471

Araç Sorunu..... 625

Araçlarla Uyarı Sonucu Elde Edilen Deliller 526

Araştırma Adreste Bulunmama Sebebini Bilmesi Muhtemel Kişilerden Yapılır 433

Asıl Dava Konusuz Kalırsa Karşı Dava Ayrı Esasa Kaydedilir 109

Asıl Davanın Sona Ermesinin Karşı Davaya Etkisi 110

Asıl Davayı Kabul Karşı Dava Sayılamaz 112

Asıl Olan Tanıkların Doğruyu Söylemiş Olmalarıdır 581

Asıl Taraf Yapılan İşlemleri Kabul Ettiğini Dilekçeyle Mahkemeye Bildirmezse 269

Asker Eşe Tebligat.. 454

Aslına Uygun Örneği Avukat Tarafından Onaylanmış Olmalıdır 256

Atanmış Mirasçılar 207

Avans Ödenmesi 95

Avukat Katiplerine Tebliğ 452

Avukat Sebebiyle Yargılama Başka Bir Güne Bırakılamaz 267

Avukat Stajyerlerine Tebliğ 452

Avukat Tutmak İstenmesi Sebep Değildir 267

Avukatın Azledilmesi Sebep Değildir 268

Avukatın Dosyayı İncelememiş Olması Sebep Değildir 268

Avukatın İstifa Etmesi Sebep Değildir 268

Aydınlatma Ödevi 382

Aydınlatma Ödevinin Konusu 383

Aydınlatma Ödevinin Sınırları 385

Aydınlatma Ödevinin Türü 382

Aydınlatma Ödevinin Usulü 384

Aykırı Davranana İşlem Yapılır 597

Aykırılığın Giderilmesi İstenebilir 652

Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmaması 280

Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 284

Aynı Delilin İkamesinde Yarı Yarıya Avans Olarak Ödenir 740

Aynı Düzey Ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Davalar 490

Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Davalar 496

Aynı Hakim İçin Doğrudanlık 398

Aynı Konutta Oturan Kişilere Tebligat 455

Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Davaların Birleştirilmesi 490

Aynı Yerde Çalışana Tebliğ 451

Ayni Teminatla Güvence Altına Alınmış Bir Alacağın Bulunması 313

Ayrı Bir Dilekçe Verilmek Suretiyle Karşı Dava Açılabilir 109

Ayrı Ev Açma Olanağı Olan Kadının Yerleşim Yeri 144

Ayrı Ev Açma Olanağı Olmayan Kadının Yerleşim Yeri 136 

Ayrı Yargı Çevresinde Yer Alan Mahkemelerde Açılan Davaların Birleştirilmesi 496

Ayrılık Davası Olabilir 491

Ayrılık Davasında Kabul Kavramı 684

Ayrılık Kararı Konusunda Görüşleri Alınmalıdır 615

B

Baba Evinin Bulunduğu Yerde Dava Açılabilir 136

Baba İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa 613

Bağımsız Dava Olabilir 490

Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması 838

Bakım Kurumunda Bulunma 156

Baro Görevlendirmişse Verilemez 737

Baro Pulu Tamamlanabilir 816

Baro Pulu Yapıştırılmalıdır 259

Basit Yargılama Usulünde Dava Açılması 707

Basit Yargılama Usulünde Davaya Cevap Verilmesi 708

Basit Yargılama Usulünde Deliller Dilekçe İle Bildirilmelidir 709

Basit Yargılama Usulünde Delillerin Hangi Vakıanın Delili Olduğu 710

Basit Yargılama Usulünde Delillerin İkamesi 709

Basit Yargılama Usulünde Dilekçelerin Verilmesi 707

Basit Yargılama Usulünde Ellerinde Bulunan Deliller 710

Basit Yargılama Usulünde Hüküm 717

Basit Yargılama Usulünde İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 710

Basit Yargılama Usulünde Ön İnceleme 711

Basit Yargılama Usulünde Tahkikat 717

Basit Yargılama Usulünde Uygulanacak Hükümler 719

Basit Yargılamada Başka Yerlerden Getirilecek Belge Ve Dosyalar 710

Basit Yargılamada Dava Şartları 715

Basit Yargılamada Dosya Üzerinden Karar Verilemeyen Haller 715

Basit Yargılamada Duruşmalar Arasındaki Süre 717

Basit Yargılamada Hak Düşürücü Süre 715

Basit Yargılamada Hüküm Bulunmayan Hâller 719

Basit Yargılamada İlk Duruşma Sonuç Tutanağı Düzenlenir 716

Basit Yargılamada İlk Duruşma Sonuç Tutanağının Altı İmzalanır 717

Basit Yargılamada İlk İtirazlar 715

Basit Yargılamada İlk Tahkikata Geçildiği Karar Altına Alınır 717

Basit Yargılamada Mümkün Olan Hâllerde Dosya Üzerinden Karar Verilebilir 711

Basit Yargılamada Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı.........710

Basit Yargılamada Tahkikat Tutanak Esas Alınmak Suretiyle Yürütülür 717

Basit Yargılamada Tahkikat, İlk Duruşma Hariç İki Duruşmada Tamamlanır 717

Basit Yargılamada Tarafların Son Beyanları Alınır 718

Basit Yargılamada Zamanaşımı Hakkında Taraflar Dinlenir 715

Basit Yargılamada Zorunlu Hâllerde İkiden Fazla Duruşma Yapabilir 717

Başka Delil Yoksa Dava Reddedilir 414

Başka Mahkemeye Verilmişse 773

Başka Yerlerden Getirtilecek Belge İçin Açıklama Yapılır 101

Başka Yerlerden Getirtilecek Belge ve Dosyalar İçin Açıklama Yapılır 295

Başka Yerlerden Getirtilecek Dosyalar İçin Açıklama Yapılır 101

Başkasını Tevkil Edemez 266

Başvurma Harcı 720

Başvuru İçin Karar Kesinleşmiş Olmalıdır 126

Bekletici Sorun Yapılmalıdır 696

Belge Dilekçelerinde Gösterilmiş Olmalıdır 340

Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır 839

Belge İçin Açıklama Yapılır 101

Belge İncelemesi Ön İncelemede Yapılamaz 334

Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş Olmalıdır 839

Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır 839

Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır 839

Belgeler.......................... 552

Belgelerin Asılları Verilir 100

Belgelerin Asılları Verilir 295

Belgelerin Örnekleri Verilir 100

Belgelerin Örnekleri Verilir 295

Belgelerin Verilmesi 100

Belgeye Aykırı Tanık Anlatımları 582

Belirli Aşamaya Kadar  Dava Malzemesi İleri Sürülebilir 399

Belirli Delillerle İspatı Gereken Başka Delillerle İspat Olunamaz 531

Belirli Yerde Bulunan Eşe Tebliğ 452

Belirsiz Alacağın Değerinin Belirlendiği Durumlarda Islah 509

Belirsiz Hususlar 383

Belirsiz Hususlarda Dinlenilme 505

Belli Bir Yerde Meslek ve Sanat İcra Eden Eşe Tebligat 453

Beyanlar Tebliğ Mazbatasına Yazılır 433

Beyanlar.377

Bildirim Hakim Tarafından Yapılabilir 784

Bildirim Konusu........... 578

Bildirim Temyiz Sürecini Başlatırken Yapılır 782

Bildirim Usule Uygun Süreç Başlamışsa Yapılamaz 783

Bilgilendirme Sorunu 625

Bilgisayar Kayıtları 549

Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olmaması 447

Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olması 444

Bilinen Son Adrese Tebliğ Yapılır 444

Bilirkişi Açıklamaları 403

Bilirkişi Beyanı............ 471

Bilirkişi İncelemesi Ön İncelemede Yapılamaz 334

Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 840

Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Yazılı Bildirmesi 405

Bilirkişiye İlişkin İşlemler 467

Bilirkişiye Ödenen Ücret ve Giderler 721

Binanın Kapısına İhbarnameyi Tebliğ Memuru Yapıştırır 435

Bir Ay Geçtikten Sonra Yenileme Talebinde Yeniden Harç Alınır 483

Bir Ayı Geçmemek Üzere Ek Bir Süre Verilebilir 293

Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesinde Feragat 671

Bir veya Birden Çok Vakıa İçin Sorgulanabilir 505

Birden Çok Karar Düzeltme İstenemez 833

Birden Çok Tanık Listesi Verilemez 537

Birden Çok Vekil İş Bölümü Yapmalıdır 815

Birden Fazla Boşanma Sebebine Dayanma 105

Birden Fazla Vekil Görevlendirilebilir 253

Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması 492

Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması 497

Birkaç Sebep Gösterme Hâkimi Etkilemez 392

Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir 494

Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir 502

Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Talep Edilebilir 499

Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Verilebilir 494

Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir 494

Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir 501

Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece ........................................498

Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilir.. 494

Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar.. 494

Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar.. 500

Birlikte Başvurmada Feragat 668

Birlikte Oturmayana Tebliğ 450

Birlikte Yaşamadan Sonra Feragat Edilemez 795

Bizzat Takip Edebilecek Ehliyette Olmama............................................................264

Borçlar Kanununun Temsile İlişkin Hükümleri Uygulanır 253

Boşanma Bölümü Kesinleşirse Kesinleşme Şerhi Verilebilir 796

Boşanma Davalarının Birleştirilmesi 490

Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse 214

Boşanma Davası Eşin Ölümünden Sonra Açılamaz 186

Boşanma Davası Hakkında Ret Kararı Verilmemelidir 226

Boşanma Davası Olabilir 491

Boşanma Davası Özel Vekâletname İle  Açılabilir 256

Boşanma Davası Sürdürülebilir Nitelikte Olmalıdır 193

Boşanma Davası Vekaleten Açılabilir 184

Boşanma Davasında  Görevin Belirlenmesi 115

Boşanma Davasında  Görevin Niteliği 115

Boşanma Davasında  Görevli Mahkeme 115 

Boşanma Davasında “Karar Verilmesine Yer Olmadığına” Karar Verilmelidir 226

Boşanma Davasında Adil Yargılanma Hakkı 395

Boşanma Davasında Adli Tatil 324

Boşanma Davasında Adli Yardım 747

Boşanma Davasında Aleniyet İlkesi 368

Boşanma Davasında Ara Kararı 627

Boşanma Davasında Bekletici Sorun 486

Boşanma Davasında Cevap Dilekçesi 292

Boşanma Davasında Dava Ehliyeti 236

Boşanma Davasında Dava Şartları 274

Boşanma Davasında Davacı Eş 183

Boşanma Davasında Davalı Eş 186

Boşanma Davasında Delil Tespiti 859

Boşanma Davasında Deliller 534

Boşanma Davasında Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 407

Boşanma Davasında Doğrudanlık İlkesi 397

Boşanma Davasında Dosya İle İlgili İşlemler 476

Boşanma Davasında Duruşma 421

Boşanma Davasında Eski Hale Getirme 318

Boşanma Davasında Feragat 657

Boşanma Davasında Genel Yargılama Usulü 408

Boşanma Davasında Genişletme veya Değiştirme Yasağı 298

Boşanma Davasında Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 382

Boşanma Davasında Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 382

Boşanma Davasında Hukuki Dinlenilme Hakkı 362

Boşanma Davasında Hukukun Uygulanması 390

Boşanma Davasında Hüküm 628 

Boşanma Davasında Islah Yoluna Başvurulabilecek Durumlar 511

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir 851

Boşanma Davasında İspat 522

Boşanma Davasında İsticvap 504

Boşanma Davasında Kabul Kavramı 684

Boşanma Davasında Kabul 684

Boşanma Davasında Karar Düzeltme 830

Boşanma Davasında Karar 627

Boşanma Davasında Karşı Dava 107

Boşanma Davasında Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi 292

Boşanma Davasında Kesin Hüküm 646

Boşanma Davasında Kesinleşen Hükmün Sonuçları 648

Boşanma Davasında Maddi Hataların Düzeltilmesi 518

Boşanma Davasında Nihai Karar 627

Boşanma Davasında Ön İnceleme 326

Boşanma Davasında Ön Sorun 486

Boşanma Davasında Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı 305

Boşanma Davasında Sözlü Yargılama 521

Boşanma Davasında Sözlülük İlkesi 402

Boşanma Davasında Sulh 686

Boşanma Davasında Süreler 315

Boşanma Davasında Tahkikatın Sona Ermesi 520

Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi 359

Boşanma Davasında Tanık 558

Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti 183

Boşanma Davasında Taraflar 183

Boşanma Davasında Taraflarca Getirilme İlkesi 356

Boşanma Davasında Tarafların İkinci Dilekçeleri 297

Boşanma Davasında Tasarruf İlkesi 349

Boşanma Davasında Teksif İlkesi 399

Boşanma Davasında Teminat 311

Boşanma Davasında Temyiz 754

Boşanma Davasında Tenfiz Davası Sonucu Beklenmelidir 924

Boşanma Davasında Tutanak 469

Boşanma Davasında Türkçe Kullanma İlkesi 406

Boşanma Davasında Usul Ekonomisi İlkesi 379

Boşanma Davasında Uzman Görüşü 601

Boşanma Davasında Vekâlet 253

Boşanma Davasında Yargılama Giderleri 720

Boşanma Davasında Yargılamanın İadesi 837

Boşanma Davasında Yargılamanın Sevk ve İdaresi 387

Boşanma Davasında Yazılılık İlkesi 404

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme 131

Boşanma Davasında Yükümlülükler 374

Boşanma Davasını Bizzat Takip Edebilirler 239

Boşanma Davasını Dava Açma Hakkı Verilen Eş Açabilir 183

Boşanma Davasını İdari Makam Açamaz 185

Boşanma Davasını Üçüncü Kişi Açamaz 185

Boşanma Davasının Açılması 85

Boşanma Davasının Konusuz Kalma Sebepleri 229

Boşanma Davasının Konusuz Kalması 229

Boşanma Davasının Konusuz Kalması 688

Boşanma Davasının Konusuz Kalmasının Sonuçları 233

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi 187

Boşanma Hukukunda Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler 707

Boşanma Hükmü Hakkında Yapılacak İşlemler 643

Boşanma Hükmüne Kesinleşme Şerhi Verilmesi 645

Boşanma Hükmünün Aslı Hakkında Yapılacak İşlemler 644

Boşanma Hükmünün Kapsamı 630

Boşanma Hükmünün Nüshası Hakkında Yapılacak İşlemler 644

Boşanma Hükmünün Tashihi 649

Boşanma Hükmünün Tashihi 649

Boşanma Hükmünün Tavzihi 651

Boşanma Hükmünün Verilmesi ve Tefhimi 628

Boşanma Hükmünün Yazılması 641

Boşanma İstemi Konusuz Kalır 695

Boşanma Kabul Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 823

Boşanma Kabul Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 817

Boşanma Kararı Verilmemelidir 226

Boşanma Kararıyla Evliliğin Sonlanması 230

Boşanma Kesinleşmeden Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir 303

Boşanma Kesinleşmeden Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir 308

Boşanma Kesinleşmişse Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir 303

Boşanma Kesinleşmişse Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir 309

Boşanma Ret Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir 825

Boşanma Ret Hükmünde Onama Kararı Verilebilir 823

Boşanma ve Ayrılık Davasında Sulh Kavramı 686

Boşanmanın Eki Davalarda Basit Yargılama Usulü 706

Boşanmanın Eki İsteklerde Vekâlet Ücreti Verilemez 737

Boşanmanın Eki İstemler İncelenir 695

Boşanmanın Fer’î Sonuçlarına İlişkin Hüküm Kurulamaz 228

Boşanmanın Fer'î  Sonuçlarına İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Gerekir 416

Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır 223

Bozma İlamına Direnilebilir 828

Bozma İlamına Göre Yapılacak İşlemler 826

Bozma İlamına Uyulmuşsa Gereği Yerine Getirilmelidir 826

Bozma Kararı İle Hüküm Tamamen Ortadan Kalkmış Sayılır 181

Bozma Kararının Sonuçları 181

Bozma Sonrası Duruşma Günü Bildirilmelidir 429

Bozmaya Uyulduğunda Boşanma Konusunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır 128

Bozmaya Uyulduğunda Boşanma Konusunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır 181

Bölümsel Temyiz Yapılabilir 795

Bulunduğu Yer Mahkemesi Tarafından Dinlenmesine Karar Verilebilir 590

Bulunduğu Yerde Tanık Dinlenebilir 590

Bütün İddia ve Savunmalar Birlikte İncelenir 347

Büyük Ana ve Büyük Baba İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa 613

C

Celse Esnasında Tebliğ 451

Celse Harcı 269

Celse Harcı........ 720

Celse Numarası Yazılır 474

Cenin   208

Cevaba Cevap Dilekçesi 297

Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya Tebliğ Eder 171

Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya Tebliğ Eder 487

Cevap Dilekçesi Islahla Verilebilir 511

Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu 296

Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu 297

Cevap Dilekçesinde Bulunacak Hususlar 294

Cevap Dilekçesinde Gösterilen Belgelerin Verilmesi 295

Cevap Dilekçesinde Hukuki Sebep Göstermesi Zorunlu Değildir 391

Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi Gerekir 164

Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Tamamlanması 294

Cevap Dilekçesini Verme Süresi 292

Cevap Dilekçesinin İçeriği 294

Cevap Dilekçesinin Sonuçları 295

Cevap Dilekçesinin Verilmesi 292

Cevap Dilekçesiyle Karşı Dava Açılabilir 109

Cevap Hükme Yeterli Olmalıdır 571

Cevap Süresi Dava Dilekçesinde Gösterilir 102

Cevap Süresi Tebliğinden İtibaren İki Haftadır 708

Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirebilir 571

Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirmesi İçin Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi 404

Ceza Dosyaları 545

Ceza Hükümleri Uygulanır 466

Ceza Kovuşturmasına Sebep Olacaksa 576

Ceza Kurumunda Bulunma 157

Ceza Soruşturmasına Sebep Olacaksa 576

Cezaevinde Bulunan Eşe Tebligat 452

Cinsiyet Değiştirmeyle Evliliğin Sonlanması 233

Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır 702

Ç

Çağrılan Tanığa Ücret Verilir 600

Çalışılan Yer 149

Çekim Dava Dosyasında Saklı Tutulur 465

Çekim Hiçbir Yerde Yayımlanamaz 465

Çekim İzin İle Yayınlanabilir 465

Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri 634

Çelişkili Hususlar 384

Çelişkili Hususlarda Dinlenilme 506

Çelişkili Tanık Anlatımları 540

Çocuğun Üstün Yararı Kendiliğinden Gözetilir 354

D

Daraltma Kapsamında Kalan Durumlarda Islah 509

Dava Açıldıktan Sonra İhtiyati Tedbir 852

Dava Açıldıktan Sonra Tasarruf Yetkisi Devam Eder 354

Dava Açılmadan Önce İhtiyati Tedbir 852

Dava Açılmamış Sayılması 269

Dava Açma Hakkı Verilen Eş Boşanma Davasını Açabilir 183

Dava Açma İçin İzin 244

Dava Açmaya Zorlanamaz 353

Dava Aile Mahkemesi Faaliyete Geçmeden Önce Açılmışsa 118 

Dava Aile Mahkemesi Faaliyete Geçtikten Sonra Açılmışsa 122 

Dava Birden Çok İse Vekâlet Ücreti 730

Dava Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilir 102

Dava Dilekçesi Mahkeme Tarafından Tebliğ Edilir 101

Dava Dilekçesinde Bulunacak Hususlar 87

Dava Dilekçesinde Cevap Süresi Gösterilir 102

Dava Dilekçesinde Gösterilen Belgelerin Verilmesi 100

Dava Dilekçesinde Hukuki Sebep Göstermesi Zorunlu Değildir 390

Dava Dilekçesindeki Tamamlanabilecek Eksiklikler 93

Dava Dilekçesindeki Tamamlanması Zorunlu Eksiklikler 91

Dava Dilekçesine Örnek Eklenir 87

Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliğinden İtibaren İki Haftadır 292

Dava Dilekçesinin İçeriği 87

Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi 101

Dava Dosyaları 543

Dava Dosyasında Saklanmalıdır 531

Dava Ehliyeti Bulunan Herkes Vekil Atayabilir 253

Dava İçin Avans Ödenmesi 95

Dava İçin Harç Ödenmesi 95

Dava İşlemden Kaldırıldığı Tarihten Başlayarak Üç Ay İçinde Yenilenebilir 482

Dava Kabul Edilmişse Vekâlet Ücreti 724

Dava Malzemesi Belirli Aşamaya Kadar  İleri Sürülebilir 399

Dava Malzemesi Hatırlatılamaz 358

Dava Malzemesi Kavramı 356

Dava Malzemesi Kendiliğinden Delil Toplanamaz 358

Dava Malzemesi Kendiliğinden Dikkate Alınamaz 357

Dava Malzemesi Taraflarca Getirilir 356

Dava Malzemesinin Getirilmesi Mahkemenin İşi Değildir 357

Dava Malzemesinin Getirilmesi 356

Dava Ret Edilmişse Vekâlet Ücreti 725

Dava Sebebini Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 299

Dava Sonucunun Beklenilmesi 381

Dava Sürenin Dolduğu Gün İtibarıyla Açılmamış Sayılır 484

Dava Şartları Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir 335

Dava Şartları Hakkında Gerekli Görürse Hakim Tarafları Dinler 338

Dava Şartları 274

Dava Şartlarından Sonra Yetki İtirazı İncelenir 169

Dava Şartlarının İncelenmesi 288

Dava Şartlarının Konusu 274

Dava Şartlarının Noksanlığını Giderme 290

Dava Şartlarının Varlığını Belirleme 289

Dava Taraflardan Birinin Dilekçe İle Başvurusu Üzerine Yenilenebilir 482

Dava Tarihindeki Yerleşim Yeri Mahkemesine Göre Belirlenir 134

Dava Tayin Edilen Vekil Aracılığıyla Açılabilir 253

Dava Yeterli Derecede Aydınlanmışsa Tahkikatın Bitirilebilir 348

Dava Yığılması Islahla Yapabilir 512

Dava, Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır 85

Dava, Hüküm Kesinleşinceye Kadar Geri Alınabilir 103

Davacı Açısından Teksif 399

Davacı Eş Ölmüş Olabilir 204

Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa 210

Davacı İle Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri 91

Davacı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi 693

Davacı Tanıklarının Önce Dinlenmesi Önerilir 589

Davacı Vekilinin Adı, Soyadı. 89

Davacı Vekilinin Adı, Soyadı. 89

Davacının Ad ve Soyadı 568

Davacının Adı, Soyadı 87

Davacının Adresi 87

Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 818

Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi  Doğru Bulunmazsa 820

Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olması 276

Davacının Elinde Bulunan Belgeler Verilir 100

Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıalar ..............................................89

Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıalar 94

Davacının İmzası 90

Davacının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü 692

Davacının Karardan Önce Ölümü 691

Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi 311

Davacının Ölümü 691

Davacının Temyiz Aşamasında Ölümü 691

Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 89

Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 92

Davacının Vesayet Altına Alınması Gereği Bulunabilir 248

Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 278

Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası 93

Davacıya Oy Danışmanı Atanmışsa 659

Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır 283

Davada Kendisini Vekil Aracılığıyla Temsil Ettirmesi Kararı Verilebilir 264

Davadan Feragat Edemez 266

Davadan Feragat Edilebilir 816

Davadan Feragat Edilmişse Vekâlet Ücreti 726

Davadan Feragate İlişkin Beyan 471

Davadan Sonra Yerleşim Yerinin Değişmesi Etkili Değildir 134

Davadan Vekilin Ayrılması 270

Davalar Bağımsızlıklarını Korur 114

Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulması Gerekir 629

Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir 494

Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir 500

Davalar Kendiliğinden Birleştirilebilir 493

Davalar Talep Üzerine Birleştirilebilir 493

Davalar Talep Üzerine Veya Kendiliğinden Birleştirilebilir 493

Davaların Aynı Sebeplerden Doğması 492

Davaların Aynı veya Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması 497

Davaların Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması 492

Davaların Birleştirilmesi 380

Davalı Açısından Teksif 399

Davalı Eş Ölmüş Olabilir 204

Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa 213

Davalı İçin İzin Gerekli Değildir 247

Davalı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi 694

Davalı Türkiye’de Başka Yerde Oturuyorsa 444

Davalı Yurtdışında Oturuyorsa 445

Davalının Ad ve Soyadı 568

Davalının Adı, Soyadı 87

Davalının Adresi 87

Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 820

Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 820

Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olması 278

Davalının Davanın Geri Alınmasında Açık Rızası Bulunmalıdır 103

Davalının Elinde Bulunan Belgeler Verilir 295

Davalının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü 694

Davalının Karardan Önce Ölümü 693

Davalının Ölümü 693

Davalının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa 820

Davalının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 822

Davalının Temyiz Aşamasında Ölümü 694

Davalının Vesayet Altına Alınması Gereği Bulunabilir 249

Davalıya Dava Dilekçesi Tebliğ Edilir 102

Davanın Açılma Zamanı 85

Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmişse Vekâlet Ücreti 727

Davanın Açılmamış Sayılmasında Yargılama Giderleri 743

Davanın Açılması 404

Davanın Ayrılması Kararı Varsa Vekâlet Ücreti 728

Davanın Birden Fazla Boşanma Sebebine Dayanması 105

Davanın Birleştirilmesi Kararı Varsa Vekâlet Ücreti 728

Davanın Geri Alınması Kavramı İle Karşılaştırma 682

Davanın Geri Alınması 103

Davanın Geri Alınmasına Muvafakate İlişkin Beyan 471

Davanın Geri Alınmasında Davalının Açık Rızası Bulunmalıdır 103

Davanın Geri Alınmasının Sonuçları 103

Davanın İncelenmesi ve Sonuçlandırılmasında Bekletici Sorun.... 488

Davanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmişse 725

Davanın Konusu ........................................................................................................89

Davanın Konusu Aynı Olmalıdır 282

Davanın Konusu Kalmadığı Açıklanarak Davaya Son Verilir................. 704

Davanın Konusuz Kalması Sebepleri 688

Davanın Konusuz Kalmasında Uygulanacak Usul Hükümleri 702

Davanın Konusuz Kalmasında Yargılama Giderleri 743

Davanın Takibi İçin Gereken Bütün İşlemleri Yapma Yetkisi 265

Davanın Tamamen Islahı 515

Davanın Tamamını Islah Edemez 266

Davanın Tarafları ve Sıfatları Aynı Olmalıdır 281

Davanın Tarafları 376

Davanın Terditli Açılması 104

Davanın Vekil Aracılığıyla Açılması 253

Davanın Yabancı Gerçek Kişi Tarafından Açılması 312

Davasını Bizzat Takip Edebilecek Ehliyette Olmama.............................................264

Davaya Bakan Mahkemede Tanık Dinlenir 587

Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse Yargılama Giderleri 743

Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse Yargılama Giderleri 743

Davaya Devam İçin İzin 245

Davaya Mirasçı Olmayan Devam Edemez 216

Davaya Mirasçılar Fer’i Hükümlerden Devam Edemez 216

Davayı Aydınlatma Ödevi 382

Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında Kalanlar 299

Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı 298

Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları 304

Davayı Mirasçılar Islah Edemez 217

Davayı Mirasçılar Sürdürmüşse Vekâlet Ücreti 730

Davayı Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Sürdürebilir 218

Davayı Tayin Edilen Vekil Takip Edilebilir 265

Davete Rağmen Gelmemeye Bağlanan Sonuçlar Uygulanmaz 571

Davetiye Tebliği Usulsüz İse Ön İnceleme Geçersiz Duruma Gelir 337

Davetiyeye Gerekli Bilgiler Yazılmalıdır 568

Dayanak Savunma Vakıalarını Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 306

Dayanak Vakıaları Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 299

Dayanılan Hukuki Sebepler 90

Dayanılan Hukuki Sebepler 95

De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır 702

De Facto Evliliğin Sonlanması 233

Delil Avansı............ 737

Delil Avansında Verilen Kesin Süre Usulüne Uygun Olmalıdır 737

Delil Avansının İadesi 740

Delil Bildirimi Taraflara Aittir 414

Delil Çeşitleri 539

Delil Değerlendirmesi İsabetli Olmalıdır 415

Delil Dosyaları Gönderilmelidir 808

Delil Gösterilmesini İsteme 385

Delil İkamesi İçin Avans 737

Delil Kavramı 534

Delil Tespit Giderleri Avans Olarak Ödenir 860

Delil Tespiti Dosyası Asıl Dava Dosyasının Eki Sayılır 862

Delil Tespiti Görülmekte Olan Bir Davada İstenebilir 859

Delil Tespiti İleride Açılacak Dava İçin İstenebilir 859

Delil Tespiti İstenebilecek Hâller 859

Delil Tespiti Kararı Temyiz Edilemez 760

Delil Tespiti Talebi Dilekçeyle Yapılır 859

Delil Tespiti Talebinin Gerçekleşmesi 859

Delil Tespiti Talebinin İncelenmesi 860

Delilden Vazgeçme 538

Delilin Caiz Olup Olmadığına Mahkemece Karar Verilir 531

Deliller Serbestçe Takdir Edilir 414

Deliller Yetki Konusunda Toplanmalıdır 171

Delilleri Değerlendirme Hâkime Aittir 414

Delilleri İstinabe Yoluyla Toplama 397

Delilleri Mahkeme Huzurunda Toplama 397

Delillerin Başka Yerden Getirtilmesi 537

Delillerin Değerlendirilmesi 539

Delillerin Gösterilmesi 534

Delillerin İncelenmesi 538

Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 407

Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi 634

Delillerin Toplanmasında Doğrudanlık 397

Derhal İmza Atması Gerekenler 474

Devir Kararı Temyiz Edilemez 119

Devir Kararı Temyiz Edilemez 121

Devir Kararı Verilmesi 120

Devir Kararı Yerine Görevsizlik Kararı Verilemez 118

Devir Kararları Temyiz Edilemez 759

Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından İşlemler Sürdürülür 121

Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından Yargılama Sürdürülür 119

Diğer Belgeler......... 557

Diğer Boşanma Davasının Sonucu Araştırılmalıdır 702

Diğer Dava Dosyaları 548

Diğer Deliller Yetersizse Sonucu Beklenmelidir 545

Diğer Hâllerde Dava Açma 244

Diğer İlgililer Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir 472

Diğer İspat Araçları 557

Diğer Kanunlarda Yer Alan Yetkiye İlişkin Hükümler Saklı Tutulmuştur 131

Diğer Kanunların Tutanağa Yazılmasını Emrettiği Konular 471

Diğer Kararlar Temyiz Edilemez 762

Diğer Kayıtlar 552

Diğer Konularda Görüşleri Alınmalıdır 616

Diğer Tahkikat İşlemleri Ön İncelemede Yapılamaz 334

Diğer Taraf Delil Avansını Yatırabilir 740

Diğer Tarafın Muvafakati Olmadan İddia ve Savunmasını Genişletebileceği 337

Diğer Tarafın, Muvafakati Olmadan İddia ve Savunmasını Değiştirebileceği 337

Diğer Yargılama Giderleri 269

Diğerleri........................ 555

Dilekçe İle Olur 708

Dilekçe Vermek Suretiyle Ön Sorunu İleri Sürme 486

Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Ön İnceleme Yapılır 327

Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Dava Açılmış Sayılır 85

Dilekçenin Yeniden Düzenlenmesi 388

Dinlenilme Kavramı 505

Dinlenilmesi Esnasında Başka Bir Yerde Bulunabilir 467

Direnirse Disiplin Hapsine Mahkûm Edilir 580

Disiplin Para Cezasına Hükmolunur 580

Disiplin Para Cezasına Hükmolunur 574

Doğrudan Tutanağa İlgili Konular Yazdırabilir 472

Doğrudan Tutanağa Yazım İçin Hâkimin İzni Gerekir 472

Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 376

Dosya Dizi Pusulasına Bağlanarak Gönderilmelidir 806

Dosya İçin Dizi Listesinin Düzenlenmesi 476

Dosya İle İlgili İşlemler 476

Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Taraflara Davetiye Gönderilir 127

Dosya ve Sair Evrak Giderleri 721

Dosyalar İçin Açıklama Yapılır 101

Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi 476

Dosyanın Düzenlenmesi 476

Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması 477

Dosyanın İlgililerce İncelenmesi 477

Dosyanın İncelenmesi 373

Dosyanın İncelenmesi 477

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kavramı İle Karşılaştırma 682

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Koşulları Gerçekleşmelidir 477

Dosyanın İşlemden Kaldırılması 477

Dosyanın Taraflarca İncelenmesi 477

Dosyası İşlemden Kaldırılmış Davanın Yenilenmesi 481

Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde Yenilenebilir 481

Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde Yenilenmeyebilir 484

Dosyaya Belge Konulması 476

Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle 857

Duruşma Bildirilen Günde Yapılır 814

Duruşma Davetiyesi 421

Duruşma Dışında Yapılan İşlemlerin Özeti 471

Duruşma Disiplini 422

Duruşma Düzeni 422

Duruşma Düzeni 464

Duruşma Düzenine Aykırı Davranma İşlemi Yapılır 465

Duruşma Günü Bozma Sonrası Bildirilmelidir 429

Duruşma Günü Taraflara Bildirilmelidir 427

Duruşma Günü Tebliği 432

Duruşma Günü ve Saati Bildirilmelidir 428

Duruşma Günü. 422

Duruşma Gününden En Az Bir Hafta Önce Tebligat Yapılmalıdır 567

Duruşma Gününün Belli Edilmesi İçin Başvuru Gereken Hâller 481

Duruşma Gününün Kalemden Öğrenilmesi İstenilemez 428

Duruşma Resmî Çalışma Gününde Yapılır 422

Duruşma Resmî Çalışma Saatinde Yapılır 423

Duruşma Salonu 421

Duruşma Sırasında Ön Sorunu Sözlü Olarak İleri Sürme 486

Duruşma Tutanağı 422

Duruşma................. 421

Duruşmada Bulundurulacak Olanlar 426

Duruşmada Kayıt Yasağı 464

Duruşmada Mazeret Hakkında İşlem Yapılmalıdır 468

Duruşmada Soru Yöneltme 464

Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışta Bulunma 264

Duruşmada Yayın Yasağı 464

Duruşmadan Önce Davadan Feragat Kuralı Değiştirmez 425

Duruşmadan Vazgeçilebilir 814

Duruşmalar Herkese Açıktır 368

Duruşmalar İlgili Olanlara Açıktır 368

Duruşmalar İlgili Olmayanlara Açıktır 368

Duruşmaların Aleniyeti 368

Duruşmaların Bir Kısmının Gizli Olarak Yapılması 370

Duruşmaların Tamamının Gizli Olarak Yapılması 370

Duruşmalı İçin Tebligat Gideri Verilir 813

Duruşmalı Uyulabilir 826

Duruşmanın Açıldığı Gün 470

Duruşmanın Açıldığı Saat 470

Duruşmanın Açıldığı Yer 470

Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir 420

Duruşmanın İcrası 463

Duruşmanın İcrası 815

Duruşmanın Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İcrası 466

Duruşmanın Zamanı 422

Duruşmaya Bağlı Kavramlar 421

Duruşmaya Davet 426

Duruşmaya Gelmek İçin Verilecek Süre Uygun Olmalıdır 429

Duruşmaya Taraflar Bulundukları Yerden Katılabilir 467

Duruşmaya Tarafları Davet Zorunludur 426

Duruşmaya Yokluklarında Devam Edileceği Uyarısı Bulunmalıdır 431

Dürüst Davranma Yükümlülüğü 374

Dürüstlük Kuralına Aykırılık Varsa Yargılama Giderleri 745

Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranılmamalıdır 907

Düz Onama Kararı Verilebilir 817

Düz Onama Kararı Verilebilir 824

Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 817

Düzelterek Onama Kararı Verilebilir 824

Düzenli Biçimde Yargılama 379

E

Eğitim Kurumunda Bulunma 155

Ehliyet Şartı Olana Tebliğ 452

Ek Cevap Süresi Verilebilir 708

Ek Talep Islahla Yapılabilir 512

Eksik Göstereme Hâkimi Etkilemez 392

Eksik Harç Tamamlanabilir 816

Eksik Ödeyene Bildirim Yapılır 782

Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması 839

Elektronik Posta İle Tanık Çağrılabilir 570

Elinde Bulunan Belgeler Verilir 100

Elinde Bulunan Belgelerin Asılları Verilir 100

Elinde Bulunan Belgelerin Örnekleri Verilir 100

Elinde Parmak Bulunanlar 475

Elinde Parmak Bulunmayanlar 475

Emekli Olan Erkek Eş 148

En Az Giderle Yargılama 379

En Yakın Komşularından Birine Bildirim Yapar 435

Engel Varsa Ön İnceleme Duruşması Tamamlanır 338

Engel Yoksa Ön İnceleme Duruşmasına Devam Edilir 338

Ergin  Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse 219

Erkek Eşin Yerleşim Yeri 146

Erteleme Gereği Bulunmalıdır 248

Ertelemeyi Mahkeme Takdir Eder 249

Esasa Cevap Süresi İçinde Karşı Dava Açılabilir 109

Esasa İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Islah Yapılamaz 510

Esasa İlişkin Nihai Karar 628

Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Giderleri 742

Eski Hale Getirme Dilekçeyle Talep Edilmelidir 321

Eski Hale Getirme İstenebilir 793

Eski Hale Getirme Koşulları 318

Eski Hale Getirme Ön Sorunlar Hakkındaki Usule Göre İncelenir 322

Eski Hale Getirme Süresinde Talep Edilmelidir 320

Eski Hale Getirme Talebinin İncelenmesi 322

Eski Hale Getirme Talebinin Kabulüne Karar Verilebilir 322

Eski Hale Getirme Talebinin Karara Bağlanması 322

Eski Hale Getirme Talebinin Reddine Karar Verilebilir 322

Eski Hâle Getirme 400

Eski Hale Getirmede Geçerli Sebep Bulunmalıdır 319

Eski Hale Getirmede Giderler Hakkında Karar Verilir 323

Eski Hale Getirmede Giderler Talepte Bulunan Tarafa Yükletilir 323

Eski Hale Getirmede Haklı Sebep Bulunmalıdır 318

Eski Hale Getirmede İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilebilir 322

Eski Hale Getirmede Objektif Sebep Bulunmalıdır 319

Eski Hale Getirmede Yargılamanın Ertelenmesine Karar Verilebilir 322

Eş Davadan Önce Öldü İse 203

Eş Karardan Önce Öldü İse 201

Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse 201

Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse 202

Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse 201

Eşin Ölümünden Sonra Boşanma Davası Açılamaz 186

Eşit Kusur Gerekçesi Doğru Bulunmazsa 818

Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır 199

Eşlerden Birinin Ölümü Davayı Konusuz Bırakır 691

Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri 135

Eşlerden Birinin Yerleşim Yerinin  Belirlenmesi 148

Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir 204

Eşlerin Tenfiz İstemi 866

Evde Meslek ve Sanat İcra Eden Eşe Tebligat 453

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması 230

Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır 702

Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması 233

Evliliğin Feshi Kararı Alan Eş Yeniden Evlenebilir 700

Evliliğin Feshi Kararı Evliliği Ortadan Kaldırır 699

Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır. 696

Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması 229

Evliliğin İptal Kararıyla Sonlanması 229

Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır ........................701

Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması 232

Evliliğin Ölümle Sonlanması 232

Evliliğin Tanıma Kararıyla Sonlanması 233

Evliliğin Tenfiz Kararıyla Sonlanması 233

Evlilik Birliğinin Devamında Korunmaya Değer Yarar Konusunda Görüşler 615

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında Sürdürme 197

F

Fabrikada Bulunan Eşe Tebligat 453

Faks İle Tanık Çağrılabilir 570

Farklı Hakim Karar Verebilir 398

Farklı Süre Belirlenebilir 430

Farklı Süre İçin Gerek Bulunmalıdır 430

Farklı Süre Talep Olmadan Belirlenebilir 431

Farklı Süre Talep Üzerine Belirlenebilir 431

Faturalar.................. 556

Feragat Açık Olmalıdır 662

Feragat Dilekçeyle Yapılabilir 660

Feragat Edebilecek Davacı 657

Feragat Edebilecek Kişi 657

Feragat Edebilecek Vasi 659

Feragat Edebilecek Vekil 658

Feragat Halinde Ret Kararı Verilmelidir 681

Feragat Hâlinde Yargılama Giderleri 679

Feragat Islah İle Geçersiz Kılınamaz 511

Feragat Kamu Düzenine İlişkindir 680

Feragat Kavramı 657

Feragat Kayıtsız ve Şartsız Olmalıdır 662

Feragat Muvafakate Bağlı Değildir 661

Feragat Şekli 659

Feragat Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabilir 661

Feragat Yetki İtirazı Olan Mahkemeye Ulaşmışsa 667

Feragatin Benzeri Kavramlarla Karşılaştırılması 682

Feragatin Sonuçları 679

Feragatin Sözlü Yapılması 403

Feragatin Zamanı 673

Feragatten Dönülemez 680

Fer'î  Sonuçlara İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Gerekir 416

Fesih Kararı Aldıktan Sonra Yeniden Evlenme 700

Fesih Kararı Almadan Yeniden Evlenme 700

Fesih Kararıyla Evliliğin Sonlanması 229

Film......................... 556

Fotoğraf Çekilemez 464

Fotoğraf.................. 555

G

Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir 699

Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz 699

Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir 698

Gecikme Sebebiyle Bir Sakıncanın Doğacak Olması 851

Gecikme Sebebiyle Ciddi Bir Zararın Doğacak Olması 851

Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Dava Açma 244

Gecikmesinde Zarar Doğabilecek Hâl Bulunmalıdır 268

Gecikmesinde Zarar Olan Hâllerde Duruşma 424

Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Duruşmaya Gelmeyen Taraf . 481

Geçerli Bir Özür Bulunmamalıdır 268

Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 721

Geçimde Önemli Ölçüde Zor Duruma Düşecek Olmak 748

Gelen Tarafın Talebi Üzerine Dosya İşlemden Kaldırılır 479

Gelen Tarafın Talebiyle Gelmeyenin Yokluğunda Duruşmaya Devam Etme 480

Gelmeyen Tanık Zorla Getirtilir 572

Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Yapılan İşlemlere İtiraz Edemeyeceği 336

Genel Ahlâkın Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 370

Genel Olarak Tutanağa Yazılacak Hususlar 469

Genel Yargılama Usulü 408

Genel Yetki Kapsamında Kalan Hususlar 265

Gerçeği İsticvap Sırasında Söyleme 402

Gerçekleştirilen İşlemlerin Yapılmamış Sayılması 269

Gerekçe Doğru Bulunmazsa 818

Gerekçe Doğru Bulunmazsa 824

Gerekçe Dosya Kapsamı İle Bağdaşmalıdır 366

Gerekçe Pozitif Hukuk İle Bağdaşmalıdır 366

Gerekçe Sebebi Gösterilmedikçe Yerleşik İçtihatlar İle Bağdaşmalıdır 367

Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır 641

Gerekçeli Kararın Bir Ay İçinde Yazılması Gerekir 629

Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihi 639

Gerekçenin Çelişkili Olması 635

Gerekçenin Doğru Olmaması 634

Gerekçenin Yazılmaması 634

Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir 639

Gerekirse Taraflar Ön İnceleme Duruşmasında Dinlenebilir 336

Gerekiyorsa Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verilir 108

Gerekli Kararlar Alınmadan Tahkikat İçin Duruşma Günü Verilemez 334

Gerekli Kararlar Alınmadan Tahkikata Geçilemez 328

Gerekliyse Tanık İlgili Yerde Dinlenir 590

Gerektiğinde Başka Araçlarla Hazır Bulundurulmayan Tanık  Çağrılabilir 570

Gider Avansı Mahkeme Veznesine Yatırılır 99

Gider Avansı Tarifesinde Belirlenir 97

Gider Avansı Yatırılır 96

Gider Avansı Yeterli Olmadığı Anlaşılırsa Süre Verilir 97

Gider Avansında Zaman Bakımından Uygulama 100

Gider Avansının İadesi 100

Gider Avansının Yatırılmış Olması  Dava Şartıdır 99

Giderler............ 721

Giderlerin Mahkeme Veznesine Yatırıldığı

Tarih Esas Alınır 788

Gizli Duruşma Yapılmasına Karar Verilebilir 420

Gizli Hayat.............. 523

Gizliliğin İstenilmesi 370

Gizliliğin Kapsamı 369

Gizliliğin Karara Bağlanması 371

Gizliliğin Koşulları 370

Gizliliğin Sonuçları 372

Gizlilik Kararın Gizli Verilmesini Gerektirmez 373

Gizlilikte Ceza İhtarı Tutanağa Geçirilir 372

Gizlilikte Gerekçe, Esas Hakkındaki Kararı İle Birlikte Açıklanır 371

Gizlilikte Hazır Bulunanlar Uyarılır 372

Gizlilikte Hazır Bulunanlara Ceza İhtarı Yapılır 372

Gizlilikte İlgililer Dışındakiler Salondan Çıkartılır 372

Gizlilikte Ön Sorunlar Hakkındaki Hükümler Uygulanır 371

Gizlilikte Yalnız Başına Kanun Yoluna Başvurulamaz. 373

Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri 130

Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri 179

Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilir 127

Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri 130

Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri 179

Gönderme Kararı Varsa Vekâlet Ücreti 728

Gönderme Kararı Verilmesinde Yargılama Giderleri 743

Görev ve Yetki Koşulu Gerçekleşmelidir 860

Görev, Talebe Uygun Olarak Belirlenmelidir 117

Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenindendir 116

Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Kararı 798

Görevsizlik Kararı Verilmesinde Yargılama Giderleri 743

Görevsizlik Kararı Verilmişse İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır 126

Görevsizlik Kararı Verilmişse Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır 127

Görevsizlik Kararı Verilmişse Taraflardan Biri Başvurabilir 125

Görevsizlik Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 128

Görevsizlik Kararında Görevli Mahkeme Açıklanmalıdır 116

Görevsizlik Kararının Sonuçları 124 

Görevsizlik Nedeniyle Karar Verilmişse Vekâlet Ücreti 726

Görgüye Dayanmayan Tanık Anlatımları 541

Görüntü Kaydı Yapılamaz 464

Görüşme Odası Sorunu 624

Gösterilen Adreste Tanık Bulunamamışsa Kesin Süre Verilir 563

Gösterilen Yeni Adres Doğru Değilse 564

Günlük.......................... 552

H

Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam Alanı Dışında Elde Edilen Delil 525

Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam Alanında Elde Edilen Delil 525

Hak Düşürücü Süreler 343

Hakim Anlayışla Dinlemelidir 365

Hâkim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir 420

Hâkim Gerekli Görmelidir 571

Hâkim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder 414

Hâkim Kendisini Uyarmış Olmalıdır 264

Hakim Sabırla Dinlemelidir 365

Hakim Şefkatle Dinlemelidir 365

Hâkim Tarafından Belirlenen Kesin Süre 318

Hâkim Vicdanen Kanaat Getirmelidir 409

Hâkim, Olgular Hakkında Taraflara Yemin Öneremez 410 

Hâkim................................ 470

Hâkime Bırakılan Yükümlülük 387

Hâkimi Reddedemez 266

Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 382

Hakimin Göstereceği Davranış 365

Hâkimin İmzası 637

Hâkimin Takdir Etmesine Engel Olamaz 571

Hâkimlerin Fiilleri Sebebiyle Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açamaz 267

Hakkın Elde Edilmesinin İmkânsız Hâle Gelecek Olması 851

Hakkın Elde Edilmesinin Önemli Ölçüde Zorlaşacak Olması 851

Hakkını Talep Etmeye Zorlanamaz 353

Haklar ve Yüklenen Borçlar Değiştirilemez 653

Haklar ve Yüklenen Borçlar Genişletilemez 652

Haklar ve Yüklenen Borçlar Sınırlandırılamaz 652

Haklı Olduğu Yolunda Kanaat Uyandırmak 748

Haklılık Yaklaşık Olarak İspat Edilmiş Olmalıdır 853

Hangi Mahkemede İnceleme Yapılacak İdiyse O Mahkemeden Talep Edilir 321

Harcı ve Kaydı Olmayan Dilekçe İncelenmez 789

Harcırah Sorunu 625

Harç Açısından Islah 516

Harç Ödenmesi 95

Harç ve Gider Eksik Ödenmemelidir 779

Harç ve Gider Eksik Ödenmiş İse 781

Harç ve Gider Tamamlanırsa 786

Harç ve Gider Tamamlanmazsa 787

Harç ve Vergiye Tabi Değildir 295

Harç Verilerek Yenilenen Dava Eski Davanın Devamı Sayılır.. 483

Harçlar.................... 720

Hastanede Bulunan Eşe Tebligat 453

Hata Açık Olmalıdır 518

Hata Dava Dosyasında Bulunan Belgelerde Olmalıdır 518

Hayat Alanı Kavramı 522

Hazır Bulunan Taraflar... 470

Hazır Bulundurulan Tanık Dinlenir 566

Hazır Bulundurulmayan Tanık  Gerektiğinde Başka Araçlarla Çağrılabilir 570

Hazır Bulundurulmayan Tanık Kural Olarak Davetiye İle Çağrılır 567

Hazır Bulunmaya İlişkin Özellikler 569

Hazırlık Evrakı 548

Henüz Sunulmayan Belgeler İçin  İki Haftalık Kesin Süre Verilir 339

Her Çeşit Nafaka Davaları Adli Tatilde Görülür 324

Her Türlü Belge Dilekçe Ekinde Sunulmalıdır 815

Her Türlü Tedbire Karar Verilebilir 853

Hiç Göstermeme Hâkimi Etkilemez 392

Hizmetçiye Tebligat 455

HMK Hükümlerine Göre  Uzman Görüşü 601

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller 526

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmiş Olan Deliller Dikkate Alınamaz 525

Hukuka Uygun  Değerlendirme Olmalıdır 415

Hukuka Uygun Elde Edilmiş Olan Deliller 525

Hukuki Aydınlatma 382

Hukuki Dinlenilme Hakkı 362

Hukuki İşlemin Yapılması Sırasında Tanık Olan Kimse O İşlem Hakkında 576

Hukuki ve Cezai Sonuçları 569

Hukuki Yararı Olan Temyiz Edebilir 755

Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez 755

Hukuki Yararın Varlığı Gerekir 859

Husumet Bulunan Tanık Anlatımları 583

Hükme İlişkin Hususlar 628

Hükmü Veren Hâkim Tarafından Yazılmalıdır 641

Hükmü Veren Hâkimin Ad ve Soyadları İle Sicil Numaraları 631

Hükmü Veren Mahkeme 630

Hükmü Veren Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları İle Sicil Numaraları 631

Hükmün  Açıklanması İstenebilir 652

Hükmün  Yeterince Açık Olmaması 651

Hükmün Açıklanma Biçimi 471

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı Yeterlidir 547

Hükmün Bir Nüshası Dosyasında Saklanır 644

Hükmün Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi 651

Hükmün Boşanma Bölümü Kesinleşmemiş Olmalıdır 205

Hükmün Hangi Millet Adına Verildiği İbaresi 630

Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği 631

Hükmün İcrasında Tereddüt Uyandırması 651

Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı Temyiz Edilemez 758

Hükmün Müzakeresi Sırasında Tarafların Sözlü Açıklamaları 403

Hükmün Sonucu........... 471

Hükmün Sonuç Kısmı 639

Hükmün Tefhimini, Duruşmada Bulunanlar Ayakta Dinlemelidir 628

Hükmün Verildiği Tarih 637

Hükmün Yerine Getirilmesi Yetkisi 265

Hüküm Doğru Kurulmalıdır 225

Hüküm Fıkrası İle Çelişkili 636

Hüküm İçin Davet Yapılır 521

Hüküm Kesinleşinceye Kadar Dava Geri Alınabilir 103

Hüküm Kusur Tespitine İlişkin Olmalıdır 227

Hüküm Nüshalarının Farklı Olması Hâlinde Karar Kartonundaki Esas Alınır 644

Hüküm Sonucu 637

Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması 629

Hüküm Tebliğ Edilmeden Kanun Yollarından Feragat Sonuç Doğurmaz 678

Hüküm Verilebilmesinde Bekletici Sorun 488

Hüküm Verilemez 704

Hüküm Verilir.. 521

Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Tefhim Olunur ..............................628

Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Verilir 628

Hüküm........ 628

Hükümden Sonraki Yargılama Giderlerinin Ödenme Şekli 742

I

Islah Hükümleri Saklıdır 343

Islah İle Esasa İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılamaz 510

Islah İle Feragat Geçersiz Kılınamaz 511

Islah İle İkinci Dava Açılamaz 510

Islah İle İkinci Tanık Listesi Verilemez 510

Islah İle Kabul Geçersiz Kılınamaz 511

Islah İle Süresi Geçen İlk İtirazlar İleri Sürülemez 510

Islah İle Taraf Değiştirilemez 509

Islah İstinafta Yapılamaz 513

Islah Usule İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılabilir 512

Islah Yoluna Başvurulamayacak Durumlar 509

Islah................................ 400

Islahı Gerektirmeyen Durumlar 508

Islahın Kapsamı Boşanma Davasında Islah 507

Islahın Kapsamında Dava Konusu Değiştirilebilir 507

Islahın Kapsamında Talep Sonucu Değiştirilebilir 508

Islahın Kapsamında Vakıalar Değiştirilebilir 507

Islahın Sayısı.... 513

Islahın Sonuçları 516

Islahın Sözlü Yapılması 402

Islahın Şekli..... 514

Islahın Usulü 513

Islahın Zamanı. 513

Islahla Cevap Dilekçesi Verilebilir 511

Islahla Dava Yığılması Yapabilir 512

Islahla Ek Talep Yapılabilir 512

Islahla Terditli Dava Açılabilir 511

Islahla Zamanaşımı Defi İleri Sürülebilir 512

İ

İcra Dosyaları 544

İdari Makam Boşanma Davasını Açamaz 185

İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 90

İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 95

İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesine Etkisi 342

İhbara İlişkin Giderler 721

İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılır 436

İhbarnameyi Tebliğ Memuru Binanın Kapısına Yapıştırır 435

İhtar Yapılır 784

İhtarnameye  İlişkin Giderler 721

İhtiyar Heyeti Azasından Birine Tebliğ Olunacak Evrak Teslim Edilebilir 434

İhtiyati Tedbir İlgili Mahkemeden Talep Edilir 851

İhtiyati Tedbir Kararı 853

İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi 853

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz 855

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Edebilecekler 855

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Süresi 855

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Şekli 856

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 855

İhtiyati Tedbir Sebebi Ve Türü Açıklanmalıdır 853

İhtiyati Tedbir Şartları 851

İhtiyati Tedbir Talebi 851

İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi 854

İhtiyati Tedbire Muhalefetin Cezası 858

İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler 857

İhtiyati Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması 857

İhtiyati Tedbirin Haksızlığından Kaynaklanan Tazminat 858

İkamet Tezkeresi İle Bulunan Yabancılar 160

İki Tarafın Sözlü Açıklamaları 469

İkinci Cevap Dilekçesi 297

İkinci Dava Islah İle Açılamaz 510

İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması 841

İkinci Tanık Listesi Islah İle Verilemez 510

İkinci Tanık Listesi Verilemez 560

İkrar Bağlamaz 411

İlam Yazı İşleri Müdürü Tarafından Verilir 644

İlâmın Kesinleştiğini Gösteren Onanmış Yazı veya Belge 885

İlan Şekli ..................................................................................................................441

İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi 443

İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar 443

İletişim Sorunu. 625

İlgililer Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir 472

İlgililerce Dosyanın İncelenmesi 477

İlgililerin Sözlü Açıklamaları 469

İlgilinin Görme Özürlü Olması 260

İlgilinin İmza Bilmemesi 262

İlgilinin İşitme Özürlü Olması 260

İlgilinin Konuşma Özürlü Olması 260

İlgilinin Milli Hukuku Uygulanır 238

İlgilinin Okur Yazar Olmaması 261

İlgisiz Kişiye Tebliğ Yapılmamalıdır 448

İlgisiz Olan Dilekçe 388

İlk Dilekçe Dosyada Kalır 389

İlk İtirazlar Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir 335

İlk İtirazlar Hakkında Gerekli Görürse Hakim Tarafları Dinler 338

İmtina İçin Gösterilen Sebep 460

İmza Atamayanların Durumu 474

İmza Edemeyecek Durumda Olan Eşe Tebliğ 456

İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Durumu Yazarak İmzalar 434

İnandırıcı Olmayan Tanık Anlatımları 540

İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması 809

İncelemenin Duruşmalı Yapılması 809

İptal Kararıyla Evliliğin Sonlanması 229

İrade Bozukluğu Hâllerinde Feragatin İptali İstenebilir 679

İrade Sakatlanması...................................................................................................672

İspat Hakkı 524

İspat Yükü Kural Olarak Kendi Lehine Hak Çıkaran Tarafa Aittir 531

İspat Yükü ...............................................................................................................531

İspatın Konusu 522

İsteğe Bağlı Olmayan Talepler Yasak Kapsamında Değildir 302

İsteğe Bağlı Olmayan Talepler Yasak Kapsamında Değildir 307

İsteğe Bağlı Talepler Yasak Kapsamındadır 300

İsteğe Bağlı Talepler Yasak Kapsamındadır 306

İstek Üzerine Duruşmalı Yapılabilir 810

İstemediğini Açıklayanın Gideri Üzerinde Bırakılır 746

İstemin Kabul ya da Reddine Karar Verilebilir 833

İsticvap Sırasında Gerçeği Söyleme 402

İstifa Etme Engel Değildir 736

İstinabe Yoluyla Delilleri Toplama 397

İstinabe .....................................................................................................................538

İstinafta Islah Yapılamaz 513

İşlem Elde Olmayan Sebeplerle Yapılamamış Olmalıdır 318

İşlem İçin Aynı Sonuca Başka Bir Hukuki Yoldan Ulaşılamıyor Olmalıdır 320

İşlem İçin Eski Hale Getirme Talep Edilmelidir 320

İşlem İçin Kesin Süre Belirlenmiş Olmalıdır 318

İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya 717

İşlemlerin Aleniyeti 373

İşlemlerin Teknik Araçlarla Kayda Alınmış Olması 472

İştirak Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir 302

İştirak Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir 307

İtibarını İhlal Edecek Olacaksa 575

İtiraz Edilmemiş Olmalıdır 903

İtiraz Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yolu Açıktır 856

İtirazda Gösterilmeyen Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir 174

İtirazın İncelenmesi 856

İzin Açısından Islah 516

K

Kabul Bağlamaz 413

Kabul Islah İle Geçersiz Kılınamaz 511

Kabul Kavramı 684

Kabulün Sözlü Yapılması 403

Kadın Eşin Yerleşim Yeri 135

Kadın Seçimlik Hakkını Kullanabilir 145

Kağıdın Bir Yüzüne Yazılır 474

Kalemde Tebliğ............ 451

Kalemden Duruşma Gününün Öğrenilmesi İstenilemez 428

Kamu Düzenine Aykırı Sayılmama Halleri 890

Kamu Güvenliğinin Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller 370

Kamuya Açık Hayat 522

Kanıtlar Serbestçe Takdir Edilir 414

Kanun Gereğince Başkalarıyla Görüşmekten Yasaklanmış Olmalıdır 252

Kanun Gereğince Gözlem Altına Alınmış Olmalıdır 252

Kanun Gereğince Koruma Altına Alınmış Olmalıdır 252

Kanun Gereğince Tedavi Altına Alınmış Olmalıdır 252

Kanun Yararına Temyiz Koşulları Oluşmalıdır 757

Kanun Yararına Temyiz Yapılabilir 757

Kanun Yararına Temyizi Davanın Tarafları İsteyemez 757

Kanun Yolları 502

Kanun Yolları 637

Kanun Yollarına Başvurmada Yazılılık 405

Kanun Yollarından Feragat Edemez 267

Kanun Yollarının Süresi 637

Kanun Yolu 180

Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Başvuru Süresi 126

Kanuna Uygun Olmayan Tanıklığın Sonuçları 599

Kanuna Uygun Tanıklığın Sonuçları 599

Kanunda Belirtilen Süre ve Usule Uygun Olarak Kullanılır 524

Kanunda Belirtilen Süreden Sonra Delil Gösterilemez 347

Kanunda Düzenlenmemiş Deliller 534

Kanunda Gösterilen Hükümler Saklıdır 574

Kanunda Gösterilen Yerde Tanık Dinlenir 587

Kanunda Öngörülen Şekilde Cevaplanır 593

Kanunda Öngörülen Şekilde Sorulur 593

Kanuni Karineye Dayanmada İspat Yükü 532

Kanuni Mümessile  Tebliğ 452

Kanuni Temsilciler....... 470

Kanuni Temsilcinin İmzası 90

Kanunlara Aykırı Şekilde Gıyabında Hüküm Verilmemiş Olmalıdır 906

Kanunlara Aykırı Şekilde Yokluğunda Hüküm Verilmemiş Olmalıdır 906

Kanunların Belirlediği Kesin Süre 318

Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 817

Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse 824

Kapıcıya Bildirim 435

Kapıcıya Tebliğ...................... 450

Kapsamı Açısından Islah 515

Kapsamı Kanuna Uygun Olmalıdır 854

Karar Düzeltme Aşamasında Feragat 677

Karar Düzeltme Duruşmalı İnceleme İstenemez 833

Karar Düzeltme Sebepleri 832

Karar Düzeltme Sonucu 836

Karar Düzeltme Süresi 830

Karar Düzeltme Usulü 842

Karar Düzeltme Yolu Açık Olmalıdır 832

Karar Düzeltme Yolu Görevsizlik Kararına Karşı Kapalıdır 128

Karar Düzeltme Yolu Yetkisizlik Kararına Karşı Kapalıdır 181

Karar Düzeltme 830

Karar Düzeltmeden Feragat Edilmesi 835

Karar Düzeltmenin İncelenmesi 832

Karar Düzeltmeyi Hukuki Yararı Bulunmayan İsteyemez 834

Karar Düzeltmeyi İnceleme Görevi Münhasıran Yargıtay'a Aittir 834

Karar Düzeltmeyi İnceleyecek Mahkeme 843

Karar Tebliğ Edilmeden Feragat Edilemez 795

Karar ve İlam Harcı 720

Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebilir 519

Karar Verilmesinde Doğrudanlık 397

Karar Verilmeyerek Dava Konusuz Bırakılmaz 703 

Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması 839

Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Hükümle Ortadan Kalkmış Olması 841

Karara Uymayan Taraf Hakkında Yapılacak İşlem 264

Karara Uymayan Taraf Hakkında Yapılacak İşlem 265

Karardan Sonra Temyizden Önce Feragat 674

Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme Talep Edilmelidir 125

Kararı Veren Mahkemeye Verilmişse 772

Kararın Açıklanma Biçimi 471

Kararın Aykırılığının Tespit Edilmiş Olması 842

Kararın Yazılan Gerekçesi Yazılan Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır 643

Kararın Yerine Getirilmesinde Delilin Toplanmasına İlişkin Hükümler 862

Kararların Bildirilmesinin Aleniyeti 373

Karşı Dava 107

Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları 107

Karşı Dava Ayrı Bir Dilekçe Verilmek Suretiyle Açılabilir 109

Karşı Dava Bağımsız Dava Gibi Harca Tabidir 111

Karşı Dava Cevap Dilekçesiyle Açılabilir 109

Karşı Dava Esasa Cevap Süresi İçinde Açılabilir 109

Karşı Dava Hakkında Dava İle İlgili Hükümler Uygulanır 110

Karşı Dava İçin Asıl Dava Açılmış Olmalıdır 107

Karşı Dava İçin Asıl Dava Görülmekte Olmalıdır 107

Karşı Dava İçin Davalar Arasında Bağlantı Mevcut Olmalıdır 107

Karşı Dava İçin Karar Verilmelidir 113

Karşı Dava İçin Uygulanacak Hükümler 110

Karşı Dava Olabilir 490

Karşı Dava Süresi İçinde Açılmış Olmalıdır 107

Karşı Dava Varsa Vekâlet Ücreti 728

Karşı Dava Yokken Var Gibi Karar Verilemez 113

Karşı Davanın Açılması 109

Karşı Davanın Açılması 404

Karşı Davanın Asıl Davadan Ayrılmasına Karar Verilmesi 107

Karşı Davanın Şartlar Gerçekleşmeden Açılması 107

Karşı Davaya Karşı Açılamaz 110

Karşı İspat ...............................................................................................................532

Karşı Taraf Dinlenmeden Tedbire Karar Verilebilir 852

Karşı Taraf Giderlerin Artmasına Sebep Olmuşsa Dikkate Alınır 323

Karşı Taraf Kanuni Karinenin Aksini İspat Edebilir 532

Karşı Taraf Liste Vermese Bile Dinlenir 589

Karşı Tarafa Yenileme Talebinde Harç Yüklenemez 483

Karşı Tarafın Açık Muvafakati Hükümleri Saklıdır 343

Karşı Tarafın Açık Muvafakati 400

Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir 661

Karşı Tarafın Rıza Gösterdiği Durumlarda Islah 509

Karşı Tarafın Uğradığı Zararlar. 269

Karşılıklılık Bulunmalıdır 901

Karşılıklılık Esasına Dayanan Bir Anlaşma Bulunabilir 901

Kasten Veya Ağır Kusuru Sonucu Yanlış Bilgi Verdiği Ortaya Çıkarsa 752

Katılma Yoluyla Temyiz  Ancak Temyize

Cevap Dilekçesiyle Olursa İncelenebilir 791

Katılma Yoluyla Temyiz  Harcı Yatırılmış Olmalıdır 791

Katılma Yoluyla Temyiz Yapılabilir 789

Katma Değer Vergisine Hükmedilemez 733

Kayıt Dava Dosyasında Saklı Tutulur 465

Kayıt Hiçbir Yerde Yayımlanamaz 465

Kayıt İzin İle Yayınlanabilir 465

Kayıt Sistemindeki Adres Gösterilmişse Tebliğ Bu Adrese Yapılır 435

Kayıt Yasağı 464

Kayıtlar................ 548

Kazanılan Haklar Kaldırılamaz 827

Kendi Aleyhine Vakıalar İçin Sorgulanabilir 505

Kendi İçinde Çelişkili 635

Kendiliğinden Duruşmalı Yapılabilir 812

Kendiliğinden Gizlilik 371

Kendiliğinden Karar Verilemez 349

Kendiliğinden Kural Olarak Delil Toplayamaz 535

Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Verilemez 132

Kendisine Gönderilen Mahkeme Yetkisizlik Kararı İle Bağlıdır 178

Kendisine İlam Verilmeyene Gecikmeksizin Tebliğ Edilir 644

Kendisine Karşı Dava Açılabilir 247

Kendisine Nüsha Verilmeyene Gecikmeksizin Tebliğ Edilir 644

Kesin Hüküm Etkisi 647

Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğurur 679

Kesin Hüküm Koşulları 646

Kesin Süre İçinde Mahkemeye Başvurulmaması 245

Kesin Süre İçinde Mahkemeye Başvurulması 244

Kesin Süre İçinde Tam Olarak Yerine Getirilmemesinin Sonucuna Karar Verilir 340

Kesin Süre İçinde Vekâletname Verilmezse 269

Kesin Süre İçinde Yapılmayan İşlemi Yapma Hakkı Ortadan Kalkar 317

Kesin Yetki Kuralı Öngörülmemiştir 132

Kesinleşen Boşanma Kararı Davayı Konusuz Bırakır 689

Kesinleşen Evlenmenin İptali Davayı Konusuz Bırakır 690

Kesinleşen Yönler Dikkate Alınmalıdır 734

Kesinleşen Yönler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulamaz 827

Kesinleşmeyi Gösteren Onanmış Yazı veya Belgenin Tercümesi 886

Kesinlik Sınırını Geçmeyen Kararlar Temyiz Edilemez 761

Keşif Giderleri........ 721

Keşif Ön İncelemede Yapılamaz 333

Kısıtlanan Eş Velayet Altına Konulmuşsa Velayet Hükümleri Uygulanır 242

Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 823

Kısmen Bozma Kararı Verilebilir 825

Kısmen Islah.... 515

Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler 297

Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunması 274

Kişilik Haklarını İlgilendiren Belge ve Tutanak İzin ile Yayınlanabilir 465

Kişisel İlişki Davaları Adli Tatilde Görülmez 325

Kişisel İlişki Konusunda Görüşleri Alınmalıdır 611

Kişisel İlişki Kurulup Kurulmayacağı Konusunda 611

Kişisel İlişki Talebi Yasak Kapsamında Değildir 302

Kişisel İlişki Talebi Yasak Kapsamında Değildir 308

Kişisel İlişkinin Süresi Konusunda 614

Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme 575

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davaları Açamaz 267

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davaları Takip Edemez 267

Konu Dışı Açıklama Yapılamaz 364

Konusuz kalmada Vekalet Ücretine Hükmedilir 233

Konusuz kalmada Yargılama Giderlerine Hükmedilir 233

Koşulları Varsa Gizli Olarak Yapılabilir 369

Koşulları Varsa Sonradan Delil Gösterilebilir 347

Kötüniyetle Yapan Avukat Yazıyla Bildirilir 269

Kötüniyetli Olarak Islah 514

Kural Olarak Feragat Mahkemeye Ulaştığında Sonuç Doğurur 666

Kural Olarak Hepsi Dinlenir 587

Kural Olarak İki Haftadan Az Olamaz 429

Kural Olarak Karşı Tarafın Açık Muvafakati İle Mümkündür 342

Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir 846

Kurumlarda Bulunulan Yer 154

Kusur Belirlemesi Temyiz Edilebilir 798

Kusur Dereceleri Vekalet Ücreti Takdirine Esas Alınmaz 736

Kusurlu Sağ Eşin Yasal Mirasçı Olamayacağının Tespitine Karar Verilebilir 227

Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez 225

Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez 225

Kuşkuyu Gerektiren Sebepler İddia ve İspat Edilebilir 582

L

Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması 841

Listede Tanığın Gösterilmemiş Olması 580

Listede Yer Almayan Kimseler Tanık Olarak Dinlenemez 536

M

Maddi Aydınlatma 382

Maddi Bir Zarar Verecekse 575

Maddi Hataların Düzeltilmesi 518

Maddi Hatanın Düzeltildiği Durumlarda Islah 509

Maddi Hatanın Düzeltilmesi 519

Maddi Hatanın Konusu 518

Maddi Hatanın Tarafı 519

Maddi Hataya Dayalı Karar Düzeltme Kararı Kaldırılabilir 705

Maddi Hataya Dayalı Temyiz Kararı Kaldırılabilir 705

Maddi Sevk ve İdare 387

Maddi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır 300

Maddi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır 306

Maddi Tazminat Talebinin Karara Bağlanmasına Engel Değildir 234

Mahkeme Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırır 289

Mahkeme Feragat Dilekçesi Üzerine Kendi Kararını Kaldıramaz 681

Mahkeme Huzurunda Delilleri Toplama 397

Mahkeme Kesin Süre Vermelidir 268

Mahkeme Tarafından Dava Dilekçesi Tebliğ Edilir 101

Mahkeme Yetkisizlik Kararında Yetkili Mahkemeyi Gösterir 173

Mahkemece Kendiliğinden Karar Verilerek Kayıt Kapatılır 484

Mahkemece Sonradan Delil Göstermeye İzin Verilebilir 536

Mahkemece Vesayet Altına Alınma Gerekli Görülür 250

Mahkemece Vesayet Altına Alınması Talebi Uygun Bulunur 249

Mahkemece Zorunlu Durumda Çekim Yapılabilir 465

Mahkemece Zorunlu Durumda Kayıt Alınabilir 465

Mahkemelerin Görevi Ancak Kanunla Düzenlenir 115

Mahkemenin Adı 87

Mahkemenin Adı 93

Mahkemenin Adı................ 470

Mahkemenin Dili 406

Mahkemenin Görevli Olması 275

Mahkemenin Hatası Olabilir 519

Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir 662

Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması 838

Mahkemenin Yeter Derecede Bilgi Edinmiş Olması 583

Mahkemenin Yetkili Olması 275

Mahkemenin Yetkisi Kesinleşmişse Feragat Karara Bağlanır 666

Mahkumiyet Kararı Yeterlidir 546

Makbuz Verme Yetkisi 265

Maktu Ücretin Altında Kalmama 732

Makul Süre İçinde Yargılama 379

Mali Durumunun Yeteri Derecede İyileştiği Anlaşılırsa 752

Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri ...........................94

Malzeme Sorunu 625

Manevi Tazminat Davalarında Vekâlet Ücreti 729

Manevi Tazminat Talebi İçin Görevsizlik Kararı Verilmesi 234

Manevi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır 300

Manevi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır 307

Masraflar Avanstan Karşılanır 468

Mazbata İle Tebliğ Tevsik Edilmelidir 459

Mazeret Hakkında Ara Kararı Verilmelidir 468

Mazeret Hakkında Duruşmada İşlem Yapılmalıdır 468

Mazeret Kabul Edilirse Duruşma Günü Bildirilmelidir 468

Mazeret Kabul Edilirse Yeni Duruşma Günü Belirlenir 479

Mazeret Kabul Edilmezse Dosya İşlemden Kaldırılır 479

Mazeretsiz Olarak Gelinmezse Gelen Taraf Onun Muvafakatini Aramaz 342

Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetme 273

Mektep Gibi Yerlerde  Bulunan Eşe Tebligat 453

Mektup......................... 553

Mektupla Tebligat Yapılamaz 457

Memuriyet Sebebiyle Çalışılan Yer 150

Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 575

Menfaat Temin Ederek Tanıklığın Sonuçları 599

Mesai Odası Sorunu 624

Mesleğine Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Verecekse 576

Mirasçı Gaip İse............................... 219

Mirasçı Küçük İse....... 218

Mirasçı Mirastan Yoksun İse 220

Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez 216

Mirasçılar Bilinmiyorsa 220

Mirasçılar Davaya Devam Ediyor Olmalıdır 209

Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa 210

Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa 210

Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez 216

Mirasçılar Davayı Islah Edemez 217

Mirasçılar Tarafından Boşanma Davasının Sürdürülmesi 187

Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez 224

Mirasçıların Tenfiz İstemi 867

Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa 220

Mirası Reddedenler Varsa 220

Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılır 458

Muhatabından Başkasına Tebliğ Yapılmış İse 459

Muhatap Gösterilen Adreste Bulunmamış Olmalıdır 432

Muhatap Tebellüğden İmtina Etmiş Olmalıdır 432

Muhtarına Tebliğ Olunacak Evrak  Teslim Edilebilir 434

Muhtarlık Belgesi 149

Mutlak Olarak Yazılacak Hususlar 470

Muttali Olmuş İse Tebligat Muteber Sayılır 458

Mühür Kullanabilir 475

Müvekkilin Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetmesi 273

Müvekkilin Ölümü 272

N

Nafaka Davaları Adli Tatilde Görülür.....................................................................324

Nafaka Davalarında Vekâlet Ücreti 729

Nafaka Dosyaları 543

Namus ve Onuru Etkilenecek Olmak 378

Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir 754

Noksanlığının Giderilmesi Mümkün İse 290

Noksanlık Hüküm Anında Giderilmişse 290

Noter Tarafından Onaylanan veya Düzenlenen Vekâletname Bulunmalıdır 255

Nüfus Kaydı İncelenmelidir 702

Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir 145

Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir 147

Nüshalar.... 644

O

O Yerin İhtiyar Heyeti Azasından Birine Teslim Edilebilir 434

O Yerin Muhtarına Teslim Edilebilir 434

O Yerin Zabıta Amir Ve Memurlarına Teslim Edilebilir 435

Okunaklı Yazılır 473

Okunamayan Dilekçe 388

Olan Biteni Açıklama Hakkı 364

Olan Biteni Bilme Hakkı 362

Olan Biteni Değerlendirtme Hakkı 366

Olan Biteni Dikkate Aldırma Hakkı 365

Olan Biteni Gerekçelendirtme Hakkı 366

Olan Biteni İspat Hakkı 365

Olayın Gerçekleştiği Yerde Tanık Dinlenebilir 590

Olayla İlgili Olarak Tanığa Bilgi Verilir 593

Olgular Hakkında Taraflara Yemin Öneremez 410 

On Gün İçinde Katılma Yoluyla Temyiz Edilebilir 789

Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Feragat Sayılamaz 673

Otel Kayıtları 549

Otelde Bulunan Eşe Tebligat 453

Oturulan Yer 153

Ö

Ölen Eşin Altsoyu Yoksa 206

Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları 206

Ölen Eşin Evlatlığı Ve Altsoyu 207

Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu 207

Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir 218

Ölen Eşin Mirasçıları Belirlenmelidir 206

Ölüm Karinesiyle Evliliğin Sonlanması 232

Ölüm Karinesiyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır ........................701

Ölüm....................................... 272

Ölümle Evliliğin Sonlanması 232

Ön İnceleme Aşamasında Davacının Açık Muvafakati İle Yapılabilir 309

Ön İnceleme Aşamasında Davalının Açık Muvafakati İle Yapılabilir 304

Ön İnceleme Başladığında Etkisi 342

Ön İnceleme Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Yapılır 327

Ön İnceleme Duruşma Davetiyesi 337

Ön İnceleme Duruşması Tamamlandıktan Sonra Karara Bağlanabilir 243

Ön İnceleme Duruşmasına Davacı Mazeretsiz Olarak Gelmezse 310

Ön İnceleme Duruşmasına Davalı Mazeretsiz Olarak Gelmezse 304

Ön İnceleme Duruşmasına Davet 336

Ön İnceleme Duruşmasında Gerekirse Taraflar Dinlenebilir 336

Ön İnceleme Duruşmasında Verilen İki Haftalık Kesin Süre 535

Ön İnceleme Duruşmasının Sonunda Tutanak Düzenlenir 341

Ön İnceleme Duruşmasının Yapılışı 337

Ön İnceleme İçin Çıkarılacak Davetiyede İhtarda Bulunulur 336

Ön İnceleme İçin Duruşmaya Sadece Taraflardan Birinin Gelmesi 336

Ön İnceleme Koşulları Varsa Duruşmasız Yapılabilir 335

Ön İnceleme Koşulları Yoksa Duruşmalı Yapılır 336

Ön İnceleme Kural Olarak Tek Duruşmada Tamamlanır 337

Ön İnceleme Sonuçlarına İlişkin Diğer Hususlar 337

Ön İnceleme Süreci 327 

Ön İnceleme Tamamlandığında Etkisi 343

Ön İnceleme Tamamlanmadan Tahkikata Geçilemez 328

Ön İnceleme Tamamlanmış Olmalıdır 344

Ön İnceleme Tutanağı Hazırlanmış Olmalıdır 346

Ön İnceleme Tutanağına Göre Tahkikat Yürütülür 341

Ön İnceleme, Davetiye Tebliği Usulsüz İse Geçersiz Duruma Gelir 337

Ön İncelemede Belge İncelemesi Yapılamaz 334

Ön İncelemede Bilirkişi İncelemesi Yapılamaz 334

Ön İncelemede Dava Şartları Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir 335

Ön İncelemede Dava Şartları İncelenir 330

Ön İncelemede Diğer Tahkikat İşlemleri Yapılamaz 334

Ön İncelemede Duruşma Günü Tespit Edilir 336

Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar 304

Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar 309

Ön İncelemede Hazırlık İşlemleri Yapılır 332

Ön İncelemede İlk İtirazlar Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir 335

Ön İncelemede İlk İtirazlar İncelenir 330

Ön İncelemede Keşif Yapılamaz 333

Ön İncelemede Sulhe Teşvik Edilir 334

Ön İncelemede Tanık Dinlenemez 333

Ön İncelemede Tarafların Anlaşamadıkları Hususlar Tespit Edilir 338

Ön İncelemede Tarafların Anlaştıkları Hususlar Tespit Edilir 338

Ön İncelemede Tarafların Delillerini Sunmaları İçin Gereken İşlemler Yapılır 332

Ön İncelemede Tarafların Delillerinin Toplanması İçin Gereken İşlemler Yapılır 333

Ön İncelemede Tespit Edilen Uyuşmazlık İçin Taraflar Sulhe Teşvik Edilir 339

Ön İncelemede Tutanağa Geçirme İşlemi Yapılır 334

Ön İncelemede Tutanağa Sulh Faaliyetinin Sonucu Yazılır 341

Ön İncelemede Tutanağa Sulh Faaliyetinin Sonuç Alınamamışsa 341

Ön İncelemede Tutanak Hazır Bulunanlar Tarafından İmzalanır 341

Ön İncelemede Uyuşmazlık Konuları Tam Olarak Belirlenir 331

Ön İncelemede Yetki İtirazı Karara Bağlanır 169

Ön İncelemede Zorunlu Olan Hâllerde Yeni Duruşma Günü Tayin Edilir 338

Ön İncelemenin Etkisi 342

Ön İncelemenin Kapsamı 330

Ön İncelemeye Gelinmez İse 340

Ön İncelemeye Sadece Davacı Gelmez İse 340

Ön İncelemeye Sadece Davalı Gelmez İse 341

Ön İncelemeye Taraflardan Birisi Gelmez İse 340

Ön İncelemeye Taraflardan İkisi Gelmez İse 341

Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim Veya Tebliğ Edilir 173

Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim veya Tebliğ Edilir 487

Ön Sorun İncelemesi 381

Ön Sorunlar Gibi İncelenerek Karara Yetki İtirazı Bağlanır 169

Ön Sorunu Dilekçe Vermek Suretiyle İleri Sürme 486

Ön Sorunu Duruşma Sırasında Sözlü Olarak İleri Sürme 486

Ön Sorunu İleri Sürebilecek Olan 486

Ön Sorunu İleri Sürme Şekli 486

Ön Sorunun İleri Sürülmesi 486

Ön Sorunun İncelenmesi 487

Önce Dava Şartları İncelenmiş Olmalıdır 345

Önce Davacı Tanıklarının Dinlenmesi Önerilir 589

Önceden Gösterilmesi Mümkün Olmamalıdır 536

Örnekler Harç ve Vergiye Tabi Değildir 100

Özel Hayat.............. 523

Özel İşaret Kullanabilir 475

Özel Vekâletname İle  Boşanma Davası Açılabilir 256

Özel Yetki Kapsamında Kalan Hususlar 266

P, R

Pasaport Kayıtları 549

Pedagog................................................... 622

Protestoya İlişkin Giderler 721

Psikolog ...................................................................................................................621

Raporlar........... 557

Reddi Hâlinde Kanun Yoluna Başvurulabilir 853

Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler 722

Resmî Çalışma Saatleri Dışında Duruşma Yapılabilir 424

Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Harç 722

Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Ücret 722

Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Vergi 722

Resmî Makamın Yazılı İzninin Bulunmaması 587

Resmî Tatil Günlerinde Duruşma Yapılabilir 424

Resmi Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir 463

Ret Edilen Boşanma Dosyaları 548

Ret Kararı Temyiz Edilebilir 771

S, Ş

Saati Geçmişse Duruşma Yapılmamaktadır 816

Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri 636

Sadece Ceza Dosyasına Dayanılmışsa Sonucu Beklenmelidir 546

Sadece Karinenin Temelini Oluşturan Vakıayı İspat Yükü Altındadır 532

Sadece Karşı Dava İçin Karar Verilemez 113

Sadece Örnekler Verilebilir 101

Sadece Örnekler Verilebilir 295

Sağ Eşin Kusurlu Olduğunun Tespitine Karar Verilebilir 227

Sağ Eşin Kusurlu Olmadığının Tespitine Karar Verilebilir 227

Sağ Eşin Kusuru  İspatlanmış Olmalıdır 222

Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç Doğurmaz 203

Sağır Ve Dilsiz Tanık Okuma ve Yazmayı Biliyorsa 599

Sağır ve Dilsiz Tanık Okuma ve Yazmayı Bilmiyorsa 599

Sağır ve Dilsiz Tanık Özelliğine Göre Dinlenir 598

Sağlık Kurumunda Bulunma 155

Sanatına Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Verecekse 576

Savunma Sebebini Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 306

Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında Kalanlar 306

Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı 305

Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları 309

Sayfa Numarası Yazılır 474

Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur 580

Serbest Olarak Çalışılan Yer 152

Ses Kaydı Yapılamaz 464

Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Dinlenebilir 591

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Belirli İşlemler Yapılabilir 466

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Rıza Varsa 466

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Rıza Yoksa 466

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Tarafların Rızası Olmalıdır 466

Sevk ve İdare Kendiliğinden Gözetilir 354

Seyahat Eden Tanığın Giderleri Karşılanır 600

Sınırlandırıcı İşlemler Karşı Taraf Yönünden Geçersizdir 266

Sınırlı Ehliyetlilerin Dava Ehliyeti 236 

Sınırlı Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti 238

Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme 575

Somutlaştırma Yükü 533

Son Defa Altı Ay Birlikte Oturulan Yer 161

Son Sözleri Sorulur 521

Son Sözün Söylenmesi 402

Son Sözün Sözlü Yargılamada Söylenmesi 402

Sonra İlk İtirazlar İncelenmiş Olmalıdır 346

Sonradan Kural Olarak Delil Gösterilemez 535

Sonradan Yenilenmiş Olan Dava Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamaz 484

Sorgulanma İkrar Elde Etmek İçin Yapılabilir 505

Sorgulanma Kavramı 504

Sorgulanma Vakıaya Yönelik Olabilir 504

Soru Sorma 385

Soru Yöneltme 464

Soruşturma veya Kovuşturma İle Karşılaşılacak Olmak 378 

Sosyal Çalışmacı 622

Söylemeyene İsticvabı Kapsamaz 386

Söylemeyene Yol Göstermeyi Kapsamaz 386

Söylenmeyen Şeyleri  Kapsamaz 385

Söylenmeyen Vakıaları Kapsamaz 386

Sözlü Açıklamalar 469

Sözlü Islahın Yapılması 402

Sözlü Olarak Islah 514

Sözlü Yargılama İçin Davet Yapılır 521

Sözlü Yargılamada Son Sözün Söylenmesi 402

Sözlülük İlkesi 402

Statü Sorunu..... 625

Sulh Kavramı 686

Sulh Müzakereleri İle Sonucu 471

Sulh Olamaz 266

Sulhe Teşvik Ön İncelemede Yapılır 334

Sulhe Teşvikten Sonuç Alınacağı Kanaati Varsa 339

Süre Kısaltılabilir......... 431

Süre Uzatılabilir........... 431

Süre, Başka Yerden Getirtilecek Belgelerle İlgili Açıklama İçin Verilir 340

Süre, Belgelerin Mahkemeye Sunulması İçin Verilir 340

Süreler Hâkim Tarafından Tespit Edilir 315

Süreler Kanunda Belirtilir 315

Sürelere Adli Tatilin Etkisi 325

Sürelerin Başlaması 316

Sürelerin Belirlenmesi 315

Sürelerin Bitmesi 316

Sürenin Kesin Olduğuna Karar Verebilir 316

Sürenin Kesin Olduğuna Karar Verilmemişse 316

Sürenin Kesin Olması 316

Süresi Dışında Harç ve Gider Tamamlanırsa 786

Süresi Geçen İlk İtirazlar Islah İle İleri Sürülemez 510

Süresi İçinde Harç ve Gider Tamamlanırsa 786

Süresinde İleri Sürülememesinin İlgili Tarafın Kusurundan Kaynaklanmaması 400

Süresinde Temyiz Edildi İse 769

Süresinde Temyiz Edilmedi İse 769

Süresinde Temyiz Edilmelidir 763

Süresinde Temyiz Yoksa İstem Reddedilir 771

Süresinde Yenilenmişse Karşı Dava İncelenmelidir 113

Süreye Resmî Tatil Günleri Dahildir 316

Süreyi Hâkim Belirlemişse 316

Süreyi Kanun Belirlemişse 316

Şekli Sevk ve İdare 387

Şerefini İhlal Edecek Olacaksa 575

Şeyin Bulunduğu Yerde Tanık Dinlenebilir 590

T

Tahkikat Aşamasında Davacının Açık Muvafakati İle Yapılabilir 310

Tahkikat Aşamasında Davalının Açık Muvafakati İle Yapılabilir 305

Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar 304

Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar 310

Tahkikat Aşamasında Islah İle Yapılabilir 305

Tahkikat Aşamasında Islah İle Yapılabilir 310

Tahkikat Aşamasında Tarafların Dinlenilmesi 402

Tahkikat İşlemlerinin Tümü 469

Tahkikat Yapılmasına Gerek Bulunmalıdır 346

Tahkikatı Gerektiren Husus Kalmamışsa Tahkikatın Bittiği  Tefhim Edilir 520

Tahkikatın Başlaması 344

Tahkikatın Bittiği  Tefhim Edilir 520

Tahkikatın İlk Duruşmasından Önce Karara Bağlanabilir 343

Tahkikatın Tümü Hakkında Açıklama İçin Söz Verilir 520

Tahkikatın Yapılışı 347

Talep Haklı Bulunursa Karar Dilekçeyle Birlikte Karşı Tarafa Tebliğ Edilir 861

Talep Sonucundan Başka Bir Şeye Karar Veremez 359

Talep Sonucundan Daha Azına Karar Verebilir 360

Talep Sonucundan Fazlasına Karar Veremez 359

Talep Sonucundan Kısmen Vazgeçilebilir 657

Talep Sonucundan Tamamen Vazgeçilebilir 657

Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 300

Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır 306

Talep Üzerine Birleştirilebilir 498

Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır 845

Taleple Bağlı Olmadığına İlişkin Kanun Hükümleri Saklıdır 360

Taleple Bağlılık İlkesi 359

Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm 639

Tam Ehliyetlilerin Dava Ehliyeti 236

Tam Ehliyetsiz Eş Temyiz Edemez 755

Tam Ehliyetsizler Bizzat Dava Açamazlar 239

Tam Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti 239

Tam Metin Sunulmalıdır 883

Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 823

Tamamen Bozma Kararı Verilebilir 825

Tanığa Görevinin Önemini Anlatılır 592

Tanığa İlişkin İşlemler.. 467

Tanığa Karşı Taraf veya Vekilince Yasak Davranışlar Sergilenemez 597

Tanığa Ödenen Ücret ve Giderler 721

Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilebilir 571

Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi 404

Tanığa Yemin Eda Ettirilir 592

Tanığa Yemin Ettirilmesi 592

Tanığın Açık Adresi 568

Tanığın Adı ve Soyadı 568

Tanığın Dinlenebilmesi 587

Tanığın Dinlenilmesi 403

Tanığın Eslenme Giderleri 600

Tanığın Gelmemesinin Sonuçları 569

Tanığın Gelmesine Rağmen Sonuçları 569

Tanığın Hasta Olması 590

Tanığın Hazır Bulunacağı Gün 569

Tanığın Hazır Bulunacağı Saat 569

Tanığın Hazır Bulunacağı Yer 569

Tanığın Kimliği Tespit Edilir 591

Tanığın Kimlik Özellikleri 568

Tanığın Konaklama Giderleri 600

Tanığın Listede Gösterilmemiş Olması 580

Tanığın Ölmüş Olması 587

Tanığın Özürlü Olması 590

Tanığın Yol Giderleri 600

Tanık Anlatımları 539

Tanık Beyanı................ 471

Tanık Bulunduğu Yerde Dinlenebilir 590

Tanık Davetiye Dışı Araçlar Kullanılabilir 570

Tanık Dinlenmeden Önce Bilgilendirilir. 593

Tanık Dinletmek İstediği Vakıa Gösterilir 558

Tanık Elektronik Posta İle Çağrılabilir 570

Tanık Faks İle Çağrılabilir 570

Tanık Gerekliyse İlgili Yerde Dinlenir 590

Tanık Hareketle Övülemez 597

Tanık İçin Çağrıya Uyma Zorunludur 571

Tanık Kanunda Gösterilen Yerde Dinlenir 587

Tanık Listesi Sunulur 558

Tanık Mazeret Bildirmemiş Olmalıdır 573

Tanık Olarak Listede Yer Almayan Kimseler Dinlenemez 536

Tanık Olayın Gerçekleştiği Yerde Dinlenebilir 590

Tanık Ön İncelemede Dinlenemez 333

Tanık Övülemez 597

Tanık Sayısı Kural Olarak Sınırlandırılamaz 564

Tanık Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur 574

Tanık Sözle Övülemez 597

Tanık Şekle Uygun Dinlenir 594

Tanık Şeyin Bulunduğu Yerde Dinlenebilir 590

Tanık Tahkir Edilemez 597

Tanık Telefon İle Çağrılabilir 570

Tanık Usulüne Uygun Olarak Çağrılmış Olmalıdır 572

Tanık Usulüne Uygun Şekilde Gösterilebilir 565

Tanık, Sağır ve Dilsiz Olup Okuma ve Yazmayı Biliyorsa 405

Tanık............ 558

Tanıklar Ayrı Olarak Dinlenir 594

Tanıklar Başka Sorular Sorulabilir 596

Tanıklar Bildiğini Sözlü Olarak Açıklar 595

Tanıklar Gerektiğinde Yüzleştirilir 594

Tanıklar Sözleri Tutanağa Yazılır 596

Tanıklar Sözü Hakim Tarafından Kesilmez 594

Tanıklar Sözü Taraflarca Kesilmez 594

Tanıklar Sözü Vekil Tarafından Kesilmez 595

Tanıklar Yazılı Notlar Kural Olarak Kullanamaz 596

Tanıkların Adı Ve Soyadı Gösterilir 559

Tanıkların Adresi Gösterilmemişse Kesin Süre Verilir 563

Tanıkların Davet Edilmesi 566

Tanıkların Dili 406

Tanıkların Dinlenilememesi 580 

Tanıkların Doğruyu Söylemiş Olmaları Asıl Olandır 581

Tanıkların Gösterilmesi 558

Tanıkların Sözü Kesilmez 594

Tanıkların Tebliğe Elverişli Adresleri Gösterilir 559

Tanıkların Tutanağa Yazılan Sözleri Okunur 596

Tanıklığın Sonuçları 599

Tanıklığının Doğruluğu Konusunda Kuşkuyu Gerektiren Sebepler Bulunması 581

Tanıklık Yapacağı Konu 568

Tanıklıktan Çekilmede Bildirim Şekli............... 579

Tanıklıktan Çekilmede Bildirimin Sonucu........ 579

Tanıklıktan Çekilmede Sözlü Bildirim.............. 579

Tanıklıktan Çekilmede Yazılı Bildirim.............. 579

Tanıklıktan Çekinme  Hakkının Kullanılması 574

Tanıklıktan Çekinme Delili Bildirilmelidir 578

Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları 576

Tanıklıktan Çekinme Sebebi Bildirilmelidir 578

Tanıklıktan Çekinme Sebepleri 574

Tanıklıktan Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi 403

Tanıklıktan Çekinmenin Bildirilmesi 578

Tanıklıktan Çekinmenin Haklı Olduğuna Karar Verilebilir 579

Tanıklıktan Çekinmenin Haklı Olmadığına Karar Verilebilir 579

Tanıklıktan Çekinmenin İncelenmesi 579

Tanıklıktan Çekinmesinin Sonuçları 569

Tanıktan Bildiklerini Söylemesi İstenir 593

Tanıma Davasında Görevli Mahkeme 863

Tanıma Davasında Yetkili Mahkeme 865

Tanıma Kararı Davayı Konusuz Bırakır 694

Tanıma Kararıyla Evliliğin Sonlanması 233

Tanıma ve Tenfizde Aslı veya Örneği Yeterlidir 882

Tanıma ve Tenfizde Dilekçeye Eklenecek Belgeler 881

Tanıma ve Tenfizde Fotokopi İle Karar Verilemez 882

Tanıma .....................................................................................................................912

Tanıma, Boşanma Davası İle Birlikte Görülemez 923

Tanımada  Usul Hükümleri 922

Tanımada Basit Yargılama Usulüne Göre İncelenir 922

Tanımada İptal Davası Sonucu Beklenmelidir 884

Tanımada Karar 909

Tanımada Kesin Hüküm ve Kesin Delil Etkisi 922

Tanımada Tebliğ ve İtiraz 907

Tanımada Yargıtay'da Mürafaa İstenemez 924

Tanımada Yerine Getirme ve Temyiz Yolu 911

Tanımada Zamanaşımı Söz Konusu Değildir 923

Tanımaya Karar Verilmekle Yetinilir 923

Taraf Hakkında İşlem Yapılır 597

Taraf Islah İle Değiştirilemez 509

Taraf Olmayan Kişiler Tanık Gösterilebilir 558

Taraf Vekilleri 376

Taraf Vekillerinin Soru Yöneltmesi 464

Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin Sabit Olması 840

Tarafın Kendisini Dinleme 385

Taraflar Birlikte İstekte Bulunmuşsa Duruşma 425

Taraflar Bulundukları Yerden Duruşmaya Katılabilir 467

Taraflar Davada İleri Sürülen Vakıalar Hakkında Dinlenebilir 347

Taraflar Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir 472

Taraflar Duruşmaya Gelip Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmiş Olabilir 478

Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi Gönderilmiş Olabilir 479

Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi Göndermemiş Olabilir 478

Taraflar Her Zaman İleri Sürebilir 289

Taraflar İkinci Dilekçe Veremezler 709

Taraflar Ön İnceleme Duruşmasında Dinlenebilir 336

Taraflar Usulüne Uygun Şekilde Davet Edilmiş Olmalıdır 477

Taraflar, İlamı Her Zaman Alabilir ..........................................................................644

Taraflara Çıkarılan Davetiye Meşruhatlı Olmalıdır 431

Taraflara Duruşma Günü Bildirilmelidir 427

Taraflara Duruşmaya Gelmek İçin Verilecek Süre Uygun Olmalıdır 429

Taraflara İlişkin İşlemler 466

Taraflara Son Sözleri Sorulur 521

Taraflara Sulh İçin Gerekli Hazırlığı Yapmaları 336

Taraflara Tanıklarını Hazır Bulundurma Zorunluluğu Yüklenemez 566

Taraflara Yemin Öneremez 410 

Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar 640

Taraflarca Bildirilen Hukuki Sebep Değiştirilebilir 391

Taraflarca Bildirilen Hukuki Sebep Hâkimi Etkilemez 391

Taraflarca Birden Fazla Boşanma Sebebine Dayanılabilir 394

Taraflarca Dava Malzemesi Getirilir 390

Taraflarca Dosyanın İncelenmesi 477

Taraflarca Getirilen Vakıalara Uyan Hukuk Normunu Hâkim Uygular 392

Taraflarca Getirilen Vakıaların Hukuki Nitelendirilmesini Hâkim Yapar 392

Taraflarca Getirilme İlkesi 356

Taraflarca Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller 526

Taraflarca Hukuki Sebep Gösterilmesi Zorunlu Değildir 390

Taraflardan Aktarılan Anlatımlar 541

Taraflardan Alınan Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi ..................................637

Taraflardan Biri Duruşmaya Gelmemiş Diğeri Gelmiş Olabilir 479

Taraflardan Biri Sorgulanabilir 505

Taraflardan Birine Yasal Danışman Atanması Gereği Bulunmalıdır 249

Taraflardan Birinin Hukuki Selefi Olarak Kendisinin Yaptığı İş 578

Taraflardan Birinin Talebi Üzerine  Gizlilik 370

Taraflardan Birinin Temsilcisi Olarak Kendisinin Yaptığı İş 578

Taraflardan Birinin Vesayet Altına Alınması Gereği Bulunmalıdır 248

Taraflardan Birinin Yargılamaya Devam Etmek İstemesinin Sonuçları 336

Tarafları Arabuluculuğa Teşvik Edilir 716

Tarafları Duruşmaya Davet Zorunludur 426

Tarafları Sulhe Teşvik Edilir 716

Tarafların Ad ve Soyadları 568

Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar 633

Tarafların Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri 634

Tarafların Dili 406

Tarafların Hatası Olabilir 519

Tarafların Hazır Bulundukları Günlere Ait Giderler 722

Tarafların Hükmün Müzakeresi Sırasında Sözlü Açıklamaları 403

Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti 633

Tarafların İkrarı Bağlamaz 411

Tarafların Kabulü Bağlamaz 413

Tarafların Kanuni Temsilcileri 376

Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Ad ve Soyadları İle Adresleri 632

Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Adı, Soyadı ....................................89

Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Adresleri .............................................................89

Tarafların Kimlikleri 632

Tarafların Konuşma Dili 406

Tarafların Soru Yöneltmesi 464

Tarafların Soruşturmaya İlişkin İstekleri 471

Tarafların Sundukları Belgelerin Neler Olduğu 471

Tarafların Tahkikat Aşamasında Dinlenilmesi 402

Tarafların Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adresleri 632

Tarafların Yazma Dili 406

Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaları 276 

Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaları 276  

Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları 275

Tarife Gereğince Ücret Ödeneceği 570

Tasarruf İlkesi Görünümü 349

Tasarruf İlkesi İstisnaları 354

Tasarruf İlkesi Tanımı 349

Tashih İçin İstek Bulunmalıdır 649

Tashih İçin İstek Karara Bağlanır 650

Tashih İçin İstek Tebliğ Edilerek Süre Verilir 650

Tashih İmzalanır Ve Mühürlenir 650

Tashih Usulü 649

Tashihin Konusu 649

Tavzih İçin İstek Bulunmalıdır 653

Tavzih İle Yapılamayacaklar 652

Tavzih İmzalanır ve Mühürlenir 656

Tavzih İstek Görevli Mahkemeye İletilmelidir 654

Tavzih İstek Karara Bağlanır 656

Tavzih İstek Tebliğ Edilerek Süre Verilir 656

Tavzih Sırasında Sözlü Açıklama 403

Tavzih Usulü 653

Tavzihin Konusu 651

Tavzihin Şekli 652

Tavzihin Zamanı 651

Tebellüğden İmtina 432

Tebellüğe Ehil Olunduğu 460

Tebligat Adli Tatil Günlerinde Yapılabilir 463

Tebligat Adresi Meçhul Olan Eşe İlanen Yapılır 438

Tebligat Mektupla Yapılamaz 457

Tebligat Resmi Tatil Günlerinde Yapılabilir 463

Tebligat Vekile Yapılır 457

Tebligat Yapılamamışsa Tercih Hakkı Sorulur 816

Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Yapılması 461

Tebligatın İlanen Yapılması 438

Tebliğ Adli Tatil Dışında Yapıldı İse 767

Tebliğ Adli Tatil İçinde Yapıldı İse 765

Tebliğ Bilinen Son Adrese Yapılır 444

Tebliğ Bir Mazbata İle Tevsik Edilmelidir 459

Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası 461

Tebliğ Hasıma Yapılmamış Olmalıdır 456

Tebliğ İlgisiz Kişiye Yapılmamalıdır 448

Tebliğ İmkansızlığı 432

Tebliğ Mazbatası İmzalatılır 434

Tebliğ Mazbatasına Beyanlar Yazılır 433

Tebliğ Memuru Adreste Bulunmama Halinde Bildirim Yapar ...............................435

Tebliğ Memuru Araştırma Yapar 433

Tebliğ Memuru İhbarnameyi Binanın Kapısına Yapıştırır 435

Tebliğ Memuru Muhatap O Adreste Hiç Oturmamış Olsa Dahi Yapar 436

Tebliğ Memuru Muhatap O Adresten Sürekli Olarak Ayrılmış Olsa Dahi Yapar 436

Tebliğ Memuru Tebliğ Olunacak Evrakı Teslim Eder 434

Tebliğ Memuru Teslim ve Yapıştırma İşlemini Yapar 436

Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı ve İmzası 461

Tebliğ Muhatabından Başkasına Yapılmış İse 459

Tebliğ Olunacak Evrakı Tebliğ Memuru Teslim Eder 434

Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi 459

Tebliğ Şartları Oluşmalıdır 432

Tebliğ Usule Uygun Değilse Süre Başlamaz 764

Tebliğ ve Posta Giderleri 721

Tebliğe Muhatabı Muttali Olmuş İse Muteber Sayılır 458

Tebliği Çıkaran Merciin Adı 459

Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi 459

Tebliğin Kime Yapıldığı 459

Tebliğin Mevzuu..... 459

Tebliğin Ne Zaman Yapıldığı 460

Tebliğin Nerede Yapıldığı 460

Tedbir Kararları Temyiz Edilemez 759

Tedbir Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir 302

Tedbir Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir 307

Teknik Araçlarla Yapılan İşlemlerin Kayda Alınmış Olması 472

Teksif İlkesi 399

Teksif İlkesinin İstisnaları 399

Telefon İle Tanık Çağrılabilir 570

Telefon Kayıtları 550

Teminat Açısından Islah 515

Teminat Gerektirmeyen Hâller 312

Teminat Gösterilecek Hâller 311

Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları 314

Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 280

Teminat Kararı 313

Teminat Karşılığı Olarak 857

Teminatın İadesi 314

Teminatın Şekli 313 

Teminatın Tutarı 313

Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması 838

Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 278

Temsile Gerek Görülmelidir 265

Temyiz Başvuru Harcı Alınmalıdır 780

Temyiz Defterine Kaydedilir 772

Temyiz Defterine Kayıt Yoksa İncelenemez 792

Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmelidir 777

Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Olunur 789

Temyiz Dilekçesinde İmza Noksanı Bulunmamalıdır 775

Temyiz Dilekçesinin Verilmesi 772

Temyiz Eden Davacının Ölmesi 806

Temyiz Edilebilen Kararlar 754

Temyiz Edilemeyen Kararlar 758

Temyiz Edilen Bölüm Açıkça Gösterilmelidir 795

Temyiz Edilmeyen Bölümler Kesinleşir 796

Temyiz Edilmeyen Diğer Boşanma Kararı Davayı Konusuz Bırakır.. 688

Temyiz Etmediği Dava Yönünden Katılma Yoluyla Temyiz Hakkı Yoktur 792

Temyiz Harcı Yatırılmalıdır 778

Temyiz İncelemesi Sonucu Karar Şekli 817

Temyiz İsteği Deftere Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılır 775

Temyiz Peşin Harcı Alınmalıdır 779

Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 765

Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa 768

Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 765

Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa 767

Temyiz Süresi 763

Temyiz Şekli 772

Temyizden Feragat Edilebilir 794

Temyizden Feragat Edilebilir 816

Temyizden Sonra Karar Düzeltmeden Önce Feragat 676

Temyizin İncelenmesi Şekli 809

Tenfiz Boşanma Davası İle Birlikte Görülemez 923

Tenfiz Davasında Görevli Mahkeme 864

Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme.................................................... ...................865

Tenfiz İstemi 866

Tenfiz Kararı Davayı Konusuz Bırakır 694

Tenfiz Kararıyla Evliliğin Sonlanması 233

Tenfiz Şartları 886

Tenfizde Basit Yargılama Usulüne Göre İncelenir 922

Tenfizde İptal Davası Sonucu Beklenmelidir 884

Tenfizde Karar 909

Tenfizde Kesin Hüküm ve Kesin Delil Etkisi 922

Tenfizde Tebliğ ve İtiraz 907

Tenfizde Usul Hükümleri 922

Tenfizde Yargıtay'da Mürafaa İstenemez 924

Tenfizde Yerine Getirme ve Temyiz Yolu 911

Tenfizde Zamanaşımı Söz Konusu Değildir 923

Tenfize Karar Verilmekle Yetinilir 923

Tenfizi Mümkün Kılan Bir Kanun Hükmü Bulunabilir 901

Tenfizi Mümkün Kılan Fiilî Uygulama Bulunabilir 902

Tercüman Kullanılabilir 598

Tercümanın Ad ve Soyadı 470

Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması 840

Terditli Dava Açılması 104

Terditli Dava Islahla Açılabilir 511

Tereddüdün Giderilmesi İstenebilir 652

Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar Temyiz Edilemez 758

Tutanağa Diğer İlgililer Doğrudan Yazdırabilir 472

Tutanağa İlgililer Doğrudan Yazdırabilir 472

Tutanağa Taraflar Doğrudan Yazdırabilir 472

Tutanağa Yazılacak Olanlar 469

Tutanağın Altı Tanığa İmza Ettirilir 597

Tutanağın Eki Sayılanlar 472

Tutanağın İmzalanması 474

Tutanağın İspat Gücü 475

Tutanağın Kapsamı 469

Tutanağın Yazımı 472

Tutanak Hâkim Gözetiminde Yazılır 472

Tutanak Örneği Verilmesi 373

Tutanak Örneği Verilmesi 475

Tutanak Zabıt Kâtibi Aracılığıyla Yazılır 472

Türk Hukukunu Hâkim Kendiliğinden Uygular 393

Türk Hukukunun Uygulanmaması 892

Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 274

Türk Mahkemesinden Vesayet Kararı Verilmelidir 251

Türkçe Kullanma İlkesi 406

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 632

Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının Dava Açması 311

U, Ü

Usul Ekonomisi İlkesi Yansıması 380

Usul Ekonomisi İlkesinin Unsurları 379

Usul İşlemleri Yapabilir 467

Usule İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Islah Yapılabilir 512

Usule İlişkin Nihai Karar 628

Usuli Kazanılmış Hak Kuralı 381

Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması 278

Uyarıya Uyulmamış Olmalıdır 264

Uygun Bir Süre Tanınmalıdır 264

Uygun Bir Süre Tanınmalıdır 265

Uygun Bir Süre Verilir 389

Uygun Kıyafetle Duruşmaya Gelinebilir 816

Uygunsuz Olan Dilekçe 388

Uyuşmazlık Konuları Tespit Edilir 715

Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Eder 487

Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Edip Dinler 172

Uzman Görüşü Alınması Zorunlu Değildir 616

Uzman Görüşü 601

Uzman Kişi Beyanı...... 471

Uzman Raporuna Uyulabilir 618

Uzman Raporuna Uyulmayabilir 618

Uzman Raporunun Kapsamı 619

Uzmana İlişkin İşlemler 468

Uzmanlar Hakkındaki Düşüncemiz 626

Uzmanların Atanması 605

Uzmanların Görev Çerçevesi 605

Uzmanların Görüşü Takdiri Delildir 617

Uzmanların Özellikleri 621

Uzmanların Reddi 623

Uzmanların Sorunları 624

Uzmanların Ücreti 620

Uzun Süre Yurt Dışında Oturulan Yer 154

Uzun Süre Yurt İçinde Oturulan Yer 154

Üçüncü Kişi Boşanma Davasını Açamaz 185

Üçüncü Kişilerce Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller 531

Üçüncü Kişilerden Aktarılan Anlatımlar 542

V

Vakıa Uydurmama 377

Vakıalar Hakkında Dinlenilme 506

Vakıalara Uygun Değerlendirme Olmalıdır 416

Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri ........................................................89

Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri 94

Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 95

Vakıaya Karşı Çıkmama 377

Varsa Yöneticiye Veya Kapıcıya Bildirim Yapar 435

Varsayılan Yerleşim Yeri 153

Vasi Değişmiş İse Yeni Vasi Tarafından Temsil Zorunludur 243

Vasiyet Alacaklısı Varsa 220

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa 219

Vekâlet Ücreti İstenilmediği Açıklanmışsa 732

Vekâlet Ücreti Miktarını Hakim Takdir Eder 737

Vekâlet Ücreti Taraf Lehine Hükmedilir 736

Vekâlet Ücreti......... 722

Vekâlet Ücretinde Kararın Niteliği Dikkate Alınmalıdır 724

Vekalet Ücretine Konusuz kalmada Hükmedilir 233

Vekâlet Verenin Fotoğrafı Yapıştırılmalıdır 258

Vekaleten Boşanma Davası Açılabilir 184

Vekâletname Düzenlenmesine İlişkin Giderler 721

Vekâletname Her Dosya İçin İbraz Edilmelidir 255

Vekâletname İbraz Etmeyen Avukat Ödemeye Mahkûm Edilir 269

Vekâletname Usulüne Uygun Düzenlenmelidir 260

Vekâletnamelere, Baro Pulu Yapıştırılmalıdır 259

Vekâletnamelere, Vekâlet Verenin Fotoğrafı Yapıştırılmalıdır 258

Vekâletnamenin Aslı veya Örneğinin İbraz Edilmesi Zorunludur 253

Vekâletnamesiz Dava Açılması 268

Vekâletnamesiz İşlem Yapılması 268

Vekil Aracılığıyla Dava Açılması 253

Vekil Aracılığıyla Temsil Ettirmesi Kararı Verilebilir 264

Vekil Hakkında İşlem Yapılır 598

Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 263

Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır 777

Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır 457

Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır 457

Vekili Bulunduğu Hâlde Mahkemece Çağrılan Taraf 722

Vekilin Azli 270

Vekilin Davadan Ayrılması 270

Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması 278

Vekilin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı 272

Vekilin İmzası 90

Vekilin İstifası 270

Vekilin Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetmesi 273

Vekilin Ölümü.. 272

Vekilin Temyiz Yetkisi Bulunmalıdır 776

Vekilinin Açıklamalarına İtiraz Etmeyen Hazır Taraf 267

Vekille Davanın Görülüp Karara Bağlanması 838

Vekiller Varken Asıllara Söz Hakkı Verilmemektedir 815

Vekiller......................... 470

Vekillerine İlişkin İşlemler 467

Velâyet Konusunda Görüşleri Alınmalıdır 606

Velayet Talebi Yasak Kapsamında Değildir 302

Velayet Talebi Yasak Kapsamında Değildir 307

Velayete İlişkin Davalar Adli Tatilde Görülür 325

Velâyetin Kaldırılması Konusunda 610

Velâyetin Verilmesi Konusunda 606

Verilecek İkinci Süre Kesindir 317

Verilen Bozma Kararı İle Hüküm Tamamen Ortadan Kalkmış Sayılır 128

Verilen Kesin Süre İçinde Delil Avansı Yatırılmalıdır 738

Verilen Süre Sonunda Davaya Devam Olunur 268

Vesayet Altındaki Kişi Varsa 220

Vesayet Kararı Türk Mahkemesinden Verilmelidir 238

Vesayet Kararı Türk Mahkemesinden Verilmelidir 251

Vesayet Makamına İhbar Yapılmalıdır 250

Vesayet Makamına İhbarın Sonucu Beklenmelidir 250

Vesayet Makamından İzin Alınmalıdır 243

Vicdanen Kanaat Getirilmelidir 409

Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması 863

Yabancı Boşanma Kararlarının Tenfizi 863

Yabancı Mahkeme İlâmının Aslı 881

Yabancı Mahkeme İlâmının Onanmış Tercümesi 884

Yabancı Mahkeme İlâmının Örneği 881

Yabancı Mahkeme Kararı Bulunmalıdır 886

Yabancı Mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır 889

Yabancı Mahkeme Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır 887

Yabancı Mahkeme Kararında Gerekçede Aykırılık Bulunması 896

Yabancı Mahkeme Kararında Kişisel İlişkinin Düzenlenmemiş Olması 899

Yabancı Mahkeme Kararında Türk Hukukunun Yanlış Uygulanması 899

Yabancı Mahkeme Kararında Velayetin Düzenlenmemiş Olması 897

Yabancı Mahkeme Kararının Gerekçesiz Olması 891

Yabancı Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir 175

Yabancı Mahkemede Temsil Edilmiş Olmalıdır 906

Yabancı Mahkemeye Usulüne Uygun Şekilde Çağrılmış Olmalıdır 903

Yabancı Uyrukluların Tenfiz İstemi 880

Yabancı Ülkedekilere İlanen Tebligat 443

Yabancıların İçin Karşılıklılık Şartı Bulunmak 748

Yakını Olmayana Tebliğ 449

Yakınlarının Bulunduğu Yerde Dava Açılamaz 142

Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması 839

Yalan Yere Tanıklığın Sonuçları 599

Yanlış Göstereme Hâkimi Etkilemez 391

Yapılan İşlemlerin Teknik Araçlarla Kayda Alınmış Olması 472

Yapılışı Açısından Islahın Şekli 514

Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır 129

Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır 179

Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 179

Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler 129

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü 129

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü 180

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri 180

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri 129

Yargı Yeri Belirlenmesinin İnceleme Sonucu 180

Yargı Yeri Belirlenmesinin Sonucu 129

Yargı Yolunun Caiz Olması 275

Yargılama Avukat Sebebiyle Başka Bir Güne Bırakılamaz 267

Yargılama Düzeninin Bozulmaması İçin Tedbir Alma 387

Yargılama Gideri Aleyhine Karar Verilebilecek Olana Yüklenir 703

Yargılama Gideri Kendiliğinden Gözetilir 354

Yargılama Giderleri Aleyhine Hüküm Verilenden Alınmasına Karar Verilir 744

Yargılama Giderleri Dökümü 742

Yargılama Giderleri Hüküm Altında Gösterilir 741

Yargılama Giderleri Tutarı 742

Yargılama Giderleri 637

Yargılama Giderlerinde Kusur Oranı Belirleyici Değildir 745

Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 744

Yargılama Giderlerine Hükmedilir 178

Yargılama Giderlerine Hükmedilir 129

Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi 740

Yargılama Giderlerine Konusuz kalmada Hükmedilir 233

Yargılama Giderlerine Mahkemece Resen Hükmedilir 740

Yargılama Giderlerinin Belirlenmesinde Dikkate Alınır 519

Yargılama Giderlerinin Hangi Oranda Yükletildiği 742

Yargılama Giderlerinin Hangi Tarafa Yükletildiği 742

Yargılama Giderlerinin Kapsamı 720

Yargılama Giderlerinin Tahsili Yetkisi 265

Yargılama Harçları Yatırılır 95

Yargılama İşlemlerinin Tümü 469

Yargılama Kayyım Atanması İçin Ertelenebilir 252

Yargılama Sırasında Yapılan Diğer Giderler 722

Yargılamanın Aleni Yapıldığı 470

Yargılamanın Ertelenmesi 248

Yargılamanın Gizli Yapıldığı 470

Yargılamanın İadesi Bir Dava Olarak Açılır 843

Yargılamanın İadesi İlk Davanın Devamı Sayılır 847

Yargılamanın İadesi Kararı Veren Mahkemece İncelenir 844

Yargılamanın İadesi Sebepleri 838

Yargılamanın İadesi Yoluna Gidemez 267

Yargılamanın İadesi 838

Yargılamanın İadesinde İcranın Durdurulması 850

Yargılamanın İadesinde Süre 848

Yargılamanın İadesinde Talebin Ön İncelemesi 849

Yargılamanın İadesinde Taraflar 847

Yargılamanın İadesinde Teminat 847

Yargılamanın İadesinde Yeni Esas Numarası Verilir 844

Yargılamanın Sevk ve İdaresi 387

Yargılamanın Sona Erdiği Bildirilerek Karar Tefhim Edilir 718

Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımamak 400

Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımamalıdır 536

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İsteyebilir 757

Yargıtay İşin Esasını İncelemeden Kararı Bozmuş İse 797

Yargıtay Tarafından Temyiz İncelemesi Dışı Bırakılan Yerler 796

Yargıtay’a Gelmişse Yargıtay Reddine Karar Verir 770

Yargıtay’ca Taraflara Usulen Tebligat Yapılır 814

Yargıtay’da Duruşmada Feragat 677

Yasağa Aykırı Davranan Hakkında İşlem Yapılır 465

Yasak Kapsamında Kalan İsteğe Bağlı Talepler Ayrı Dava Konusu Yapılabilir 303

Yasak Kapsamında Kalan İsteğe Bağlı Talepler Ayrı Dava Konusu Yapılabilir 308

Yasak Kapsamında Kalmayan Durumlarda Islah 508

Yasal Danışman Temyiz Edemez 755

Yasal Temsilci Eş İse Temsil Kayyımı Atanmalıdır 242

Yasal Temsilcilerin Dava Açabilmesi 241

Yasaya Açık Aykırılık Hali Kendiliğinden İncelenir 825

Yaş Şartı Olana Tebliğ 452

Yatırılmazsa Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılır 738

Yayın Yasağı 464

Yazı ..........................................................................................................................552

Yazılı Olarak Islah 514

Yazılılık İlkesi 404

Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilir 771

Yedi Gün Kesin Süre Verilir 784

Yemin Dinlenilmesinden Önce Eda Edilir 592

Yemin Etmekten Çekinmesinin Sonuçları 570

Yemin Öneremez 410 

Yeminde Herkes Ayağa Kalkar 592

Yeminin Edasına İlişkin Beyan 470

Yeminsiz Dinlenecek Tanıklar 592

Yeni Dilekçe Verilmemesinin Sonuçları 389

Yeni Dilekçe Verilmesinin Sonuçları 389

Yeniden Dinlenilmek Üzere Yargılama Başka Güne Bırakılır 580

Yeniden Düzenlenme Usulü 388

Yeniden Düzenlenmesi Gereken Dilekçeler 388

Yeniden Süre İstenebilir 316

Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali 849

Yenileme Dilekçesi Taraflara Tebliğ Edilir 482

Yenileme Talebinde Bir Ay Geçtikten Sonra Yeniden Harç Alınır 483

Yenileme Talebinde Harç Karşı Tarafa Yüklenemez 483

Yenileme Talebinde Harç Yenileyen Tarafça Ödenir 483

Yenileyen Tarafça Yenileme Talebinde Harç Ödenir 483

Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunması 274

Yer İçermeyen Tanık Anlatımları 543

Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 762

Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir 769

Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa 224

Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa 223

Yetersiz İse Dinlemek Üzere Davet Edebilir 571

Yetki Açısından Islah 516

Yetki Belgesi Sunulabilir 816

Yetki Belgesine Dayanma 263

Yetki Hususunda Tercih Hakkı Davacıya  Aittir 133

Yetki İtirazı Dava Şartlarından Sonra İncelenir 169

Yetki İtirazı Ön İncelemede Karara Bağlanır 169

Yetki İtirazı Ön Sorunlar Gibi İncelenerek Karara Bağlanır 169

Yetki İtirazı Süresi Hak Düşürücü Süredir 167

Yetki İtirazında Bulunan Taraf Seçtiği Mahkemeyi Bildirmelidir 167

Yetki İtirazından Önce Görev İncelenir 116

Yetki İtirazının Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi Gerekir 164

Yetki İtirazının İleri Sürülmemesi 169

Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 164

Yetki İtirazının İncelenmesi 169

Yetki İtirazının Süresi 164

Yetki İtirazının Şekli 167

Yetki Konusunda Deliller Toplanmalıdır 171

Yetki Kuralının Niteliği 131

Yetkili Mahkeme  Açıklanmalıdır 173

Yetkili Mahkemeler 134

Yetkili Mahkemeyi Mahkeme Yetkisizlik Kararında Gösterir 173

Yetkili Olan Yabancı Hukuku Hâkim Kendiliğinden Uygular 393

Yetkisi Bulunmayan Vekil Tarafından Feragat Edilemez 795

Yetkisizlik Kararı İle Kendisine Gönderilen Mahkeme Bağlıdır 178

Yetkisizlik Kararı Kendiliğinden Verilemez 132

Yetkisizlik Kararı Verilmesinde Yargılama Giderleri 743

Yetkisizlik Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır 181

Yetkisizlik Kararında Mahkeme Yetkili Mahkemeyi Gösterir 173

Yetkisizlik Kararının Sonuçları 175 

Yetkisizlik Nedeniyle Karar Verilmişse Vekâlet Ücreti 726

Yetkisizlikte Başvuru İçin Karar Kesinleşmiş Olmalıdır 176

Yetkisizlikte Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Davetiye Gönderilir 177

Yetkisizlikte Gönderme Başvurusu Yoksa 177

Yetkisizlikte İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır 176

Yetkisizlikte Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş İse Süre 176

Yetkisizlikte Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Süre 176

Yetkisizlikte Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır 175

Yetkisizlikte Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır 177

Yetkisizlikte Taraflardan Biri Başvurabilir 175

Yokluklarında Yapılan İşlemlere İtiraz Edemeyecekleri Uyarısı Bulunmalıdır 432

Yoksulluk Nafakası Talebi  Yasak Kapsamındadır 301

Yoksulluk Nafakası Talebi Yasak Kapsamındadır 307

Yöneticiye Bildirim 435

Yurt Dışında Uzun Süre Oturulan Yer 154

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları 163

Yurt İçinde İstenen Teminatı Karşılamaya Yeterli Taşınmaz  Malın Bulunması 313

Yurt İçinde Uzun Süre Oturulan Yer 154

Yurtdışında İşçi Olarak Çalışan Erkek Eş 147

Yükümlülüğün  Sınırı 377

Yükümlülüğün İstisnaları 378

Yükümlülüğün Kapsamı 377

Yükümlülüğün Konusu 377

Yükümlülüğün Tarafları 376

Z

Zabıt Kâtibi Aracılığıyla Tutanak Yazılır 472

Zabıt Kâtibi.................... 470

Zabıt Kâtibinin Hazır Bulunması Zorunludur 426

Zabıt Kâtibinin İmzası 637

Zabıta Amir ve Memurlarına Tebliğ Olunacak Evrak Teslim Edilebilir 435

Zabıta Araştırması 543

Zaman İçermeyen Tanık Anlatımları 543

Zamanaşımı Defi İleri Islahla Sürülebilir 512

Zamanaşımı Hakkındaki İtiraz ve Def’iler 343

Zamanın Sınırlı Olduğu Unutulmamalıdır 817

Zorunluluk Halinde Başka Bir Kimse Görevlendirilebilir 426

Zorunluluk Hâllerinde Duruşma 424

KAVRAM DİZİNİ

A

Acele Hâllerde Tanığın Daha Önce Gelmesine Karar Verilebilir............................... 568

Acele Hâllerde Tebligat Yapılmaksızın Tespit Yapılabilir......................................... 862

Açık Bir Şekilde Talep Sonucu........................................................................................... 90

Açık Bir Şekilde Talep Sonucu........................................................................................... 93

Açık Hesap Hataları Düzeltilebilir.................................................................................. 519

Açık İfade Yanlışlıkları Varsa......................................................................................... 818

Açık İfade Yanlışlıkları Varsa......................................................................................... 824

Açık Yazı Hataları Düzeltilebilir..................................................................................... 518

Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılmalıdır........................... 639

Açıklama Amaçlı Dinlenilme........................................................................................... 505

Açıklama Yaptırma........................................................................................................... 384

Açıklamalar Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir............................................................. 472

Açıklamalar Gerekirse Özet Olarak Yazılabilir............................................................. 473

Açıklamalar......................................................................................................................... 377

Açıklamaların Tamamı Yazılabilir................................................................................ 473

Açıklayan Tarafın Göstereceği Davranış...................................................................... 364

Açılmamış Sayılan Davadaki Talep Dahi Vaki Olmamış Sayılır............................ 485

Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır...................................................... 492

Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır...................................................... 497

Adalet Bakanlığınca Çıkarılacak Gider Avansı Tarifesinde Belirlenir...................... 97

Adap Dışı Açıklama Yapılamaz..................................................................................... 364

Adil Açıklıkta Yargılanma............................................................................................... 396

Adil Mahkemede Yargılanma......................................................................................... 396

Adil Silahlarla Yargılanma............................................................................................... 395

Adil Sürede Yargılanma.................................................................................................... 396

Adil Yargılanma Hakkı..................................................................................................... 395

Adil Yargılanma Hakkının Kapsamı............................................................................. 395

Adli Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir...................................................................... 463

Adli Tatil Süresi................................................................................................................... 324

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler.............................................................................. 324

Adli Tatilde Her Çeşit Nafaka Davaları Görülür.......................................................... 324

Adli Tatilde Kişisel İlişki Davaları Görülmez................................................................. 325

Adli Tatilde Velayete İlişkin Davalar Görülür............................................................... 325

Adli Tatilin Sürelere Etkisi................................................................................................. 325

Adli Yardım Her Türlü Harç ve Vergiden Muafiyet.................................................... 750

Adli Yardım Hükmün Kesinleşmesine Kadar Devam Eder....................................... 751

Adli Yardım Kapsamı....................................................................................................... 751

Adli Yardım Kararı İle Yararlanma................................................................................ 312

Adli Yardım Kararının Kaldırılması............................................................................... 752

Adli Yardım Kararının Sonuçları.................................................................................... 752

Adli Yardım Kararlarına Karşı Kanun Yoluna Başvurulamaz................................. 752

Adli Yardım Koşulları........................................................................................................ 747

Adli Yardım Önce Yapılan Yargılama Giderlerini Kapsamaz................................... 751

Adli Yardım Sözleşmesi İle Yararlanma........................................................................ 312

Adli Yardım Süresi............................................................................................................. 750

Adli Yardım Talebinde Bulunmak.................................................................................. 748

Adli Yardım Talebinin İncelenmesi................................................................................ 752

Adli Yardımda Bölümsel Yararlanma Kararı Verilebilir............................................. 751

Adli Yardımda Duruşma Yapmaksızın Karar Verilebilir............................................ 752

Adli Yardımda Eklenecek Belgeler................................................................................. 749

Adli Yardımda Görevli Ve Yetkili Mahkeme................................................................ 749

Adli Yardımda İddiasını Dayandıracağı Deliller......................................................... 750

Adli Yardımda İddiasının Özeti...................................................................................... 750

Adli Yardımda Mali Durum Belgeleri............................................................................. 750

Adli Yardımda Ret Halinde Tekrar Talepte Bulunulabilir.......................................... 752

Adli Yardımda Talepte Bulunabilecekler...................................................................... 749

Adli Yardımdan Yararlanma........................................................................................... 312

Adli Yardımın Sağladığı Hususlar.................................................................................. 751

Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili............................................. 753

Adli Yardımla Görevlendirilen Vekaletname Vermelidir............................................ 257

Adres Beyan Formundaki Bildirim................................................................................. 158

Adres Değişikliği Bildirilmelidir......................................................................................... 436

Adres Etraflıca Araştırılmalıdır....................................................................................... 439

Adres Gösterilmezse Bu Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş Sayılır.................. 564

Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Tebligatın Yapılması............................................. 461

Adresi Meçhul Olan Eşe Tebligat İlanen Yapılır.......................................................... 438

Adreste Bulunmama Halinde Tebliğ Memuru Bildirim Yapar... ...............................435

Adreste Bulunmama İçin Gösterilen Sebep................................................................... 460

Adreste Tanık Bulunamamışsa Kesin Süre Verilir....................................................... 563

Aile Bireylerinin Ailevi İlişkilerden Kaynaklı Mali Uyuşmazlıklar............................ 577

Aile Bireylerinin Doğumundan Kaynaklanan Olaylar Hakkında............................. 576

Aile Bireylerinin Evlenmelerinden Kaynaklanan Olaylar Hakkında....................... 577

Aile Bireylerinin Ölümünden Kaynaklanan Olaylar Hakkında................................ 577

Aile Kütüklerinde Değişiklik Olacaksa Nüfus İdaresi Temyiz Edebilir..................... 756

Aile Mahkemelerinde Bulunan Uzmanlar..................................................................... 603

Aile Mahkemesi Davadan Sonra Karardan Önce Faaliyete Geçmişse.................... 118

Aile Mahkemesi Karardan Sonra Faaliyete Geçmişse................................................ 119

Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Görevli Mahkeme ....................................... 123

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında Sürdürme......................................... 194

Akraba Olan Tanık Anlatımları...................................................................................... 539

Aleniyet İlkesi...................................................................................................................... 368

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Başvuramaz.............................................. 266

Ana İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa...................................................................... 612

Anlaşmalı Boşanma Davasında Sürdürme.................................................................. 194

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat.................................................................... 668

Anlaşmalı Boşanma Davasının Özelliği........................................................................ 798

Anlaşmazlığın Giderilme Anı Dikkate Alınmalıdır...................................................... 733

Ara Kararları....................................................................................................................... 471

Araç Sorunu......................................................................................................................... 625

Araçlarla Uyarı Sonucu Elde Edilen Deliller.................................................................. 526

Araştırma Adreste Bulunmama Sebebini Bilmesi Muhtemel Kişilerden Yapılır.... 433

Asıl Dava Konusuz Kalırsa Karşı Dava Ayrı Esasa Kaydedilir................................ 109

Asıl Davanın Sona Ermesinin Karşı Davaya Etkisi..................................................... 110

Asıl Davayı Kabul Karşı Dava Sayılamaz................................................................... 112

Asıl Olan Tanıkların Doğruyu Söylemiş Olmalarıdır.................................................. 581

Asıl Taraf Yapılan İşlemleri Kabul Ettiğini Dilekçeyle Mahkemeye Bildirmezse.. 269

Asker Eşe Tebligat.............................................................................................................. 454

Aslına Uygun Örneği Avukat Tarafından Onaylanmış Olmalıdır............................ 256

Atanmış Mirasçılar............................................................................................................ 207

Avans Ödenmesi................................................................................................................... 95

Avukat Katiplerine Tebliğ................................................................................................. 452

Avukat Sebebiyle Yargılama Başka Bir Güne Bırakılamaz..................................... 267

Avukat Stajyerlerine Tebliğ.............................................................................................. 452

Avukat Tutmak İstenmesi Sebep Değildir..................................................................... 267

Avukatın Azledilmesi Sebep Değildir.............................................................................. 268

Avukatın Dosyayı İncelememiş Olması Sebep Değildir............................................. 268

Avukatın İstifa Etmesi Sebep Değildir........................................................................... 268

Aydınlatma Ödevi.............................................................................................................. 382

Aydınlatma Ödevinin Konusu......................................................................................... 383

Aydınlatma Ödevinin Sınırları........................................................................................ 385

Aydınlatma Ödevinin Türü.............................................................................................. 382

Aydınlatma Ödevinin Usulü............................................................................................. 384

Aykırı Davranana İşlem Yapılır..................................................................................... 597

Aykırılığın Giderilmesi İstenebilir.................................................................................... 652

Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmaması.............. 280

Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması...................... 284

Aynı Delilin İkamesinde Yarı Yarıya Avans Olarak Ödenir...................................... 740

Aynı Düzey Ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Davalar ...................... 490

Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Davalar....................... 496

Aynı Hakim İçin Doğrudanlık......................................................................................... 398

Aynı Konutta Oturan Kişilere Tebligat .......................................................................... 455

Aynı Yargı Çevresinde Yer Alan Davaların Birleştirilmesi......................................... 490

Aynı Yerde Çalışana Tebliğ............................................................................................. 451

Ayni Teminatla Güvence Altına Alınmış Bir Alacağın Bulunması.......................... 313

Ayrı Bir Dilekçe Verilmek Suretiyle Karşı Dava Açılabilir.......................................... 109

Ayrı Ev Açma Olanağı Olan Kadının Yerleşim Yeri................................................... 144

Ayrı Ev Açma Olanağı Olmayan Kadının Yerleşim Yeri........................................... 136

Ayrı Yargı Çevresinde Yer Alan Mahkemelerde Açılan Davaların Birleştirilmesi. 496

Ayrılık Davası Olabilir....................................................................................................... 491

Ayrılık Davasında Kabul Kavramı................................................................................ 684

Ayrılık Kararı Konusunda Görüşleri Alınmalıdır......................................................... 615

B

Baba Evinin Bulunduğu Yerde Dava Açılabilir............................................................ 136

Baba İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa................................................................... 613

Bağımsız Dava Olabilir..................................................................................................... 490

Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması............. 838

Bakım Kurumunda Bulunma.......................................................................................... 156

Baro Görevlendirmişse Verilemez................................................................................... 737

Baro Pulu Tamamlanabilir............................................................................................... 816

Baro Pulu Yapıştırılmalıdır.............................................................................................. 259

Basit Yargılama Usulünde Dava Açılması................................................................... 707

Basit Yargılama Usulünde Davaya Cevap Verilmesi................................................. 708

Basit Yargılama Usulünde Deliller Dilekçe İle Bildirilmelidir..................................... 709

Basit Yargılama Usulünde Delillerin Hangi Vakıanın Delili Olduğu......................... 710

Basit Yargılama Usulünde Delillerin İkamesi............................................................... 709

Basit Yargılama Usulünde Dilekçelerin Verilmesi........................................................ 707

Basit Yargılama Usulünde Ellerinde Bulunan Deliller................................................. 710

Basit Yargılama Usulünde Hüküm................................................................................. 717

Basit Yargılama Usulünde İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı..... 710

Basit Yargılama Usulünde Ön İnceleme........................................................................ 711

Basit Yargılama Usulünde Tahkikat.............................................................................. 717

Basit Yargılama Usulünde Uygulanacak Hükümler................................................... 719

Basit Yargılamada Başka Yerlerden Getirilecek Belge Ve Dosyalar ....................... 710

Basit Yargılamada Dava Şartları ................................................................................... 715

Basit Yargılamada Dosya Üzerinden Karar Verilemeyen Haller.............................. 715

Basit Yargılamada Duruşmalar Arasındaki Süre......................................................... 717

Basit Yargılamada Hak Düşürücü Süre......................................................................... 715

Basit Yargılamada Hüküm Bulunmayan Hâller......................................................... 719

Basit Yargılamada İlk Duruşma Sonuç Tutanağı Düzenlenir................................... 716

Basit Yargılamada İlk Duruşma Sonuç Tutanağının Altı İmzalanır....................... 717

Basit Yargılamada İlk İtirazlar........................................................................................ 715

Basit Yargılamada İlk Tahkikata Geçildiği Karar Altına Alınır................................ 717

Basit Yargılamada Mümkün Olan Hâllerde Dosya Üzerinden Karar Verilebilir.... 711

Basit Yargılamada Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı.........710

Basit Yargılamada Tahkikat Tutanak Esas Alınmak Suretiyle Yürütülür............. 717

Basit Yargılamada Tahkikat, İlk Duruşma Hariç İki Duruşmada Tamamlanır... 717

Basit Yargılamada Tarafların Son Beyanları Alınır................................................... 718

Basit Yargılamada Zamanaşımı Hakkında Taraflar Dinlenir.................................. 715

Basit Yargılamada Zorunlu Hâllerde İkiden Fazla Duruşma Yapabilir.................. 717

Başka Delil Yoksa Dava Reddedilir................................................................................ 414

Başka Mahkemeye Verilmişse ....................................................................................... 773

Başka Yerlerden Getirtilecek Belge İçin Açıklama Yapılır........................................ 101

Başka Yerlerden Getirtilecek Belge ve Dosyalar İçin Açıklama Yapılır.................. 295

Başka Yerlerden Getirtilecek Dosyalar İçin Açıklama Yapılır.................................. 101

Başkasını Tevkil Edemez................................................................................................. 266

Başvurma Harcı................................................................................................................. 720

Başvuru İçin Karar Kesinleşmiş Olmalıdır.................................................................... 126

Bekletici Sorun Yapılmalıdır............................................................................................ 696

Belge Dilekçelerinde Gösterilmiş Olmalıdır.................................................................... 340

Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır............................................. 839

Belge İçin Açıklama Yapılır............................................................................................. 101

Belge İncelemesi Ön İncelemede Yapılamaz............................................................... 334

Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş Olmalıdır......................................... 839

Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır.............................................................. 839

Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır................................................................ 839

Belgeler................................................................................................................................. 552

Belgelerin Asılları Verilir.................................................................................................... 100

Belgelerin Asılları Verilir.................................................................................................... 295

Belgelerin Örnekleri Verilir................................................................................................. 100

Belgelerin Örnekleri Verilir................................................................................................. 295

Belgelerin Verilmesi............................................................................................................ 100

Belgeye Aykırı Tanık Anlatımları.................................................................................. 582

Belirli Aşamaya Kadar  Dava Malzemesi İleri Sürülebilir.......................................... 399

Belirli Delillerle İspatı Gereken Başka Delillerle İspat Olunamaz.............................. 531

Belirli Yerde Bulunan Eşe Tebliğ..................................................................................... 452

Belirsiz Alacağın Değerinin Belirlendiği Durumlarda Islah......................................... 509

Belirsiz Hususlar................................................................................................................. 383

Belirsiz Hususlarda Dinlenilme........................................................................................ 505

Belli Bir Yerde Meslek ve Sanat İcra Eden Eşe Tebligat............................................. 453

Beyanlar Tebliğ Mazbatasına Yazılır............................................................................ 433

Beyanlar...................................................................................................................377

Bildirim Hakim Tarafından Yapılabilir......................................................................... 784

Bildirim Konusu.................................................................................................................. 578

Bildirim Temyiz Sürecini Başlatırken Yapılır............................................................... 782

Bildirim Usule Uygun Süreç Başlamışsa Yapılamaz................................................... 783

Bilgilendirme Sorunu.......................................................................................................... 625

Bilgisayar Kayıtları............................................................................................................ 549

Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olmaması.................................................... 447

Bilinen Son Adrese Tebligatın Mümkün Olması.......................................................... 444

Bilinen Son Adrese Tebliğ Yapılır.................................................................................... 444

Bilirkişi Açıklamaları......................................................................................................... 403

Bilirkişi Beyanı.................................................................................................................... 471

Bilirkişi İncelemesi Ön İncelemede Yapılamaz............................................................ 334

Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması.......................... 840

Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Yazılı Bildirmesi .............................................................. 405

Bilirkişiye İlişkin İşlemler.................................................................................................. 467

Bilirkişiye Ödenen Ücret ve Giderler................................................................................ 721

Binanın Kapısına İhbarnameyi Tebliğ Memuru Yapıştırır....................................... 435

Bir Ay Geçtikten Sonra Yenileme Talebinde Yeniden Harç Alınır........................... 483

Bir Ayı Geçmemek Üzere Ek Bir Süre Verilebilir.......................................................... 293

Bir Eşin Diğerinin Davasını Kabul Etmesinde Feragat................................................ 671

Bir veya Birden Çok Vakıa İçin Sorgulanabilir............................................................ 505

Birden Çok Karar Düzeltme İstenemez......................................................................... 833

Birden Çok Tanık Listesi Verilemez............................................................................... 537

Birden Çok Vekil İş Bölümü Yapmalıdır...................................................................... 815

Birden Fazla Boşanma Sebebine Dayanma................................................................. 105

Birden Fazla Vekil Görevlendirilebilir............................................................................. 253

Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması......... 492

Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması......... 497

Birkaç Sebep Gösterme Hâkimi Etkilemez................................................................... 392

Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir.................................... 494

Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir.................................... 502

Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Talep Edilebilir................................... 499

Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Verilebilir............................................. 494

Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir..................................................... 494

Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir..................................................... 501

Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece ........................................498

Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilir................................ 494

Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar..................................... 494

Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar..................................... 500

Birlikte Başvurmada Feragat........................................................................................... 668

Birlikte Oturmayana Tebliğ.............................................................................................. 450

Birlikte Yaşamadan Sonra Feragat Edilemez............................................................... 795

Bizzat Takip Edebilecek Ehliyette Olmama............................................................264

Borçlar Kanununun Temsile İlişkin Hükümleri Uygulanır......................................... 253

Boşanma Bölümü Kesinleşirse Kesinleşme Şerhi Verilebilir....................................... 796

Boşanma Davalarının Birleştirilmesi.............................................................................. 490

Boşanma Davası Daha Önce Usulsüz Açılmış İse...................................................... 214

Boşanma Davası Eşin Ölümünden Sonra Açılamaz.................................................. 186

Boşanma Davası Hakkında Ret Kararı Verilmemelidir............................................. 226

Boşanma Davası Olabilir.................................................................................................. 491

Boşanma Davası Özel Vekâletname İle  Açılabilir..................................................... 256

Boşanma Davası Sürdürülebilir Nitelikte Olmalıdır.................................................... 193

Boşanma Davası Vekaleten Açılabilir........................................................................... 184

Boşanma Davasında  Görevin Belirlenmesi................................................................. 115

Boşanma Davasında  Görevin Niteliği .......................................................................... 115

Boşanma Davasında  Görevli Mahkeme...................................................................... 115

Boşanma Davasında “Karar Verilmesine Yer Olmadığına” Karar Verilmelidir.... 226

Boşanma Davasında Adil Yargılanma Hakkı............................................................. 395

Boşanma Davasında Adli Tatil....................................................................................... 324

Boşanma Davasında Adli Yardım................................................................................. 747

Boşanma Davasında Aleniyet İlkesi.............................................................................. 368

Boşanma Davasında Ara Kararı.................................................................................... 627

Boşanma Davasında Bekletici Sorun............................................................................ 486

Boşanma Davasında Cevap Dilekçesi........................................................................... 292

Boşanma Davasında Dava Ehliyeti............................................................................... 236

Boşanma Davasında Dava Şartları............................................................................... 274

Boşanma Davasında Davacı Eş..................................................................................... 183

Boşanma Davasında Davalı Eş...................................................................................... 186

Boşanma Davasında Delil Tespiti................................................................................... 859

Boşanma Davasında Deliller........................................................................................... 534

Boşanma Davasında Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi............................ 407

Boşanma Davasında Doğrudanlık İlkesi ..................................................................... 397

Boşanma Davasında Dosya İle İlgili İşlemler.............................................................. 476

Boşanma Davasında Duruşma....................................................................................... 421

Boşanma Davasında Eski Hale Getirme....................................................................... 318

Boşanma Davasında Feragat ......................................................................................... 657

Boşanma Davasında Genel Yargılama Usulü.............................................................. 408

Boşanma Davasında Genişletme veya Değiştirme Yasağı ....................................... 298

Boşanma Davasında Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi...................................... 382

Boşanma Davasında Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi...................................... 382

Boşanma Davasında Hukuki Dinlenilme Hakkı......................................................... 362

Boşanma Davasında Hukukun Uygulanması............................................................. 390

Boşanma Davasında Hüküm.......................................................................................... 628

Boşanma Davasında Islah Yoluna Başvurulabilecek Durumlar.............................. 511

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir ............................................................................. 851

Boşanma Davasında İspat.............................................................................................. 522

Boşanma Davasında İsticvap......................................................................................... 504

Boşanma Davasında Kabul Kavramı........................................................................... 684

Boşanma Davasında Kabul............................................................................................. 684

Boşanma Davasında Karar Düzeltme .......................................................................... 830

Boşanma Davasında Karar............................................................................................. 627

Boşanma Davasında Karşı Dava .................................................................................. 107

Boşanma Davasında Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi .............................................. 292

Boşanma Davasında Kesin Hüküm .............................................................................. 646

Boşanma Davasında Kesinleşen Hükmün Sonuçları................................................. 648

Boşanma Davasında Maddi Hataların Düzeltilmesi.................................................. 518

Boşanma Davasında Nihai Karar................................................................................... 627

Boşanma Davasında Ön İnceleme................................................................................. 326

Boşanma Davasında Ön Sorun....................................................................................... 486

Boşanma Davasında Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı ................. 305

Boşanma Davasında Sözlü Yargılama......................................................................... 521

Boşanma Davasında Sözlülük İlkesi............................................................................. 402

Boşanma Davasında Sulh................................................................................................ 686

Boşanma Davasında Süreler........................................................................................... 315

Boşanma Davasında Tahkikatın Sona Ermesi............................................................ 520

Boşanma Davasında Taleple Bağlılık İlkesi................................................................ 359

Boşanma Davasında Tanık............................................................................................. 558

Boşanma Davasında Taraf Ehliyeti .............................................................................. 183

Boşanma Davasında Taraflar......................................................................................... 183

Boşanma Davasında Taraflarca Getirilme İlkesi........................................................ 356

Boşanma Davasında Tarafların İkinci Dilekçeleri ..................................................... 297

Boşanma Davasında Tasarruf İlkesi............................................................................. 349

Boşanma Davasında Teksif İlkesi.................................................................................. 399

Boşanma Davasında Teminat........................................................................................ 311

Boşanma Davasında Temyiz.......................................................................................... 754

Boşanma Davasında Tenfiz Davası Sonucu Beklenmelidir..................................... 924

Boşanma Davasında Tutanak........................................................................................ 469

Boşanma Davasında Türkçe Kullanma İlkesi............................................................. 406

Boşanma Davasında Usul Ekonomisi İlkesi................................................................. 379

Boşanma Davasında Uzman Görüşü............................................................................ 601

Boşanma Davasında Vekâlet.......................................................................................... 253

Boşanma Davasında Yargılama Giderleri.................................................................... 720

Boşanma Davasında Yargılamanın İadesi.................................................................. 837

Boşanma Davasında Yargılamanın Sevk ve İdaresi.................................................. 387

Boşanma Davasında Yazılılık İlkesi............................................................................. 404

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme ....................................................................... 131

Boşanma Davasında Yükümlülükler............................................................................. 374

Boşanma Davasını Bizzat Takip Edebilirler................................................................. 239

Boşanma Davasını Dava Açma Hakkı Verilen Eş Açabilir...................................... 183

Boşanma Davasını İdari Makam Açamaz.................................................................. 185

Boşanma Davasını Üçüncü Kişi Açamaz..................................................................... 185

Boşanma Davasının Açılması........................................................................................... 85

Boşanma Davasının Konusuz Kalma Sebepleri.......................................................... 229

Boşanma Davasının Konusuz Kalması........................................................................ 229

Boşanma Davasının Konusuz Kalması........................................................................ 688

Boşanma Davasının Konusuz Kalmasının Sonuçları................................................ 233

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi ....................................... 187

Boşanma Hukukunda Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler...................... 707

Boşanma Hükmü Hakkında Yapılacak İşlemler........................................................ 643

Boşanma Hükmüne Kesinleşme Şerhi Verilmesi......................................................... 645

Boşanma Hükmünün Aslı Hakkında Yapılacak İşlemler......................................... 644

Boşanma Hükmünün Kapsamı...................................................................................... 630

Boşanma Hükmünün Nüshası Hakkında Yapılacak İşlemler................................. 644

Boşanma Hükmünün Tashihi......................................................................................... 649

Boşanma Hükmünün Tashihi......................................................................................... 649

Boşanma Hükmünün Tavzihi......................................................................................... 651

Boşanma Hükmünün Verilmesi ve Tefhimi................................................................. 628

Boşanma Hükmünün Yazılması ................................................................................... 641

Boşanma İstemi Konusuz Kalır...................................................................................... 695

Boşanma Kabul Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir............................................... 823

Boşanma Kabul Hükmünde Onama Kararı Verilebilir............................................... 817

Boşanma Kararı Verilmemelidir...................................................................................... 226

Boşanma Kararıyla Evliliğin Sonlanması..................................................................... 230

Boşanma Kesinleşmeden Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir................................. 303

Boşanma Kesinleşmeden Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir................................. 308

Boşanma Kesinleşmişse Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir.................................... 303

Boşanma Kesinleşmişse Bağımsız Dava Konusu Yapılabilir.................................... 309

Boşanma Ret Hükmünde Bozma Kararı Verilebilir.................................................... 825

Boşanma Ret Hükmünde Onama Kararı Verilebilir................................................... 823

Boşanma ve Ayrılık Davasında Sulh Kavramı........................................................... 686

Boşanmanın Eki Davalarda Basit Yargılama Usulü.................................................. 706

Boşanmanın Eki İsteklerde Vekâlet Ücreti Verilemez................................................ 737

Boşanmanın Eki İstemler İncelenir................................................................................ 695

Boşanmanın Fer’î Sonuçlarına İlişkin Hüküm Kurulamaz....................................... 228

Boşanmanın Fer'î  Sonuçlarına İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Gerekir.......... 416

Boşanmaya Sebebiyet Verecek Kusur Kanıtlanmalıdır............................................. 223

Bozma İlamına Direnilebilir............................................................................................. 828

Bozma İlamına Göre Yapılacak İşlemler..................................................................... 826

Bozma İlamına Uyulmuşsa Gereği Yerine Getirilmelidir............................................ 826

Bozma Kararı İle Hüküm Tamamen Ortadan Kalkmış Sayılır............................... 181

Bozma Kararının Sonuçları............................................................................................. 181

Bozma Sonrası Duruşma Günü Bildirilmelidir.............................................................. 429

Bozmaya Uyulduğunda Boşanma Konusunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır.... 128

Bozmaya Uyulduğunda Boşanma Konusunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır.... 181

Bölümsel Temyiz Yapılabilir............................................................................................ 795

Bulunduğu Yer Mahkemesi Tarafından Dinlenmesine Karar Verilebilir................. 590

Bulunduğu Yerde Tanık Dinlenebilir.............................................................................. 590

Bütün İddia ve Savunmalar Birlikte İncelenir.............................................................. 347

Büyük Ana ve Büyük Baba İle Kişisel İlişkide Duraksama Varsa........................... 613

C

Celse Esnasında Tebliğ...................................................................................................... 451

Celse Harcı.......................................................................................................................... 269

Celse Harcı........ ................................................................................................................. 720

Celse Numarası Yazılır..................................................................................................... 474

Cenin............. .....................................................................................................................   208

Cevaba Cevap Dilekçesi................................................................................................... 297

Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya Tebliğ Eder ............................. 171

Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya Tebliğ Eder.............................. 487

Cevap Dilekçesi Islahla Verilebilir................................................................................... 511

Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu ...................................................................... 296

Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu............................................................................ 297

Cevap Dilekçesinde Bulunacak Hususlar...................................................................... 294

Cevap Dilekçesinde Gösterilen Belgelerin Verilmesi.................................................... 295

Cevap Dilekçesinde Hukuki Sebep Göstermesi Zorunlu Değildir.............................. 391

Cevap Dilekçesinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi Gerekir...................................... 164

Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Tamamlanması........................................................ 294

Cevap Dilekçesini Verme Süresi...................................................................................... 292

Cevap Dilekçesinin İçeriği................................................................................................. 294

Cevap Dilekçesinin Sonuçları.......................................................................................... 295

Cevap Dilekçesinin Verilmesi........................................................................................... 292

Cevap Dilekçesiyle Karşı Dava Açılabilir...................................................................... 109

Cevap Hükme Yeterli Olmalıdır...................................................................................... 571

Cevap Süresi Dava Dilekçesinde Gösterilir.................................................................... 102

Cevap Süresi Tebliğinden İtibaren İki Haftadır........................................................... 708

Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirebilir ............................................................................ 571

Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirmesi İçin Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi........ 404

Ceza Dosyaları................................................................................................................... 545

Ceza Hükümleri Uygulanır............................................................................................... 466

Ceza Kovuşturmasına Sebep Olacaksa......................................................................... 576

Ceza Kurumunda Bulunma............................................................................................. 157

Ceza Soruşturmasına Sebep Olacaksa.......................................................................... 576

Cezaevinde Bulunan Eşe Tebligat.................................................................................. 452

Cinsiyet Değiştirmeyle Evliliğin Sonlanması................................................................. 233

Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır................................... 702

Ç

Çağrılan Tanığa Ücret Verilir........................................................................................... 600

Çalışılan Yer........................................................................................................................ 149

Çekim Dava Dosyasında Saklı Tutulur......................................................................... 465

Çekim Hiçbir Yerde Yayımlanamaz.............................................................................. 465

Çekim İzin İle Yayınlanabilir........................................................................................... 465

Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri........................................................ 634

Çelişkili Hususlar................................................................................................................ 384

Çelişkili Hususlarda Dinlenilme....................................................................................... 506

Çelişkili Tanık Anlatımları............................................................................................... 540

Çocuğun Üstün Yararı Kendiliğinden Gözetilir............................................................. 354

D

Daraltma Kapsamında Kalan Durumlarda Islah........................................................ 509

Dava Açıldıktan Sonra İhtiyati Tedbir.......................................................................... 852

Dava Açıldıktan Sonra Tasarruf Yetkisi Devam Eder................................................ 354

Dava Açılmadan Önce İhtiyati Tedbir........................................................................... 852

Dava Açılmamış Sayılması............................................................................................. 269

Dava Açma Hakkı Verilen Eş Boşanma Davasını Açabilir...................................... 183

Dava Açma İçin İzin......................................................................................................... 244

Dava Açmaya Zorlanamaz............................................................................................. 353

Dava Aile Mahkemesi Faaliyete Geçmeden Önce Açılmışsa.................................... 118

Dava Aile Mahkemesi Faaliyete Geçtikten Sonra Açılmışsa.................................... 122

Dava Birden Çok İse Vekâlet Ücreti............................................................................... 730

Dava Dilekçesi Davalıya Tebliğ Edilir............................................................................ 102

Dava Dilekçesi Mahkeme Tarafından Tebliğ Edilir.................................................... 101

Dava Dilekçesinde Bulunacak Hususlar.......................................................................... 87

Dava Dilekçesinde Cevap Süresi Gösterilir.................................................................... 102

Dava Dilekçesinde Gösterilen Belgelerin Verilmesi...................................................... 100

Dava Dilekçesinde Hukuki Sebep Göstermesi Zorunlu Değildir................................ 390

Dava Dilekçesindeki Tamamlanabilecek Eksiklikler..................................................... 93

Dava Dilekçesindeki Tamamlanması Zorunlu Eksiklikler........................................... 91

Dava Dilekçesine Örnek Eklenir......................................................................................... 87

Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliğinden İtibaren İki Haftadır................................ 292

Dava Dilekçesinin İçeriği..................................................................................................... 87

Dava Dilekçesinin Tebliğ Edilmesi.................................................................................. 101

Dava Dosyaları .................................................................................................................. 543

Dava Dosyasında Saklanmalıdır.................................................................................... 531

Dava Ehliyeti Bulunan Herkes Vekil Atayabilir........................................................... 253

Dava İçin Avans Ödenmesi................................................................................................ 95

Dava İçin Harç Ödenmesi................................................................................................... 95

Dava İşlemden Kaldırıldığı Tarihten Başlayarak Üç Ay İçinde Yenilenebilir ....... 482

Dava Kabul Edilmişse Vekâlet Ücreti............................................................................. 724

Dava Malzemesi Belirli Aşamaya Kadar  İleri Sürülebilir.......................................... 399

Dava Malzemesi Hatırlatılamaz..................................................................................... 358

Dava Malzemesi Kavramı............................................................................................... 356

Dava Malzemesi Kendiliğinden Delil Toplanamaz...................................................... 358

Dava Malzemesi Kendiliğinden Dikkate Alınamaz..................................................... 357

Dava Malzemesi Taraflarca Getirilir.............................................................................. 356

Dava Malzemesinin Getirilmesi Mahkemenin İşi Değildir.......................................... 357

Dava Malzemesinin Getirilmesi....................................................................................... 356

Dava Ret Edilmişse Vekâlet Ücreti................................................................................. 725

Dava Sebebini Genişletme veya Değiştirme Yasaktır................................................. 299

Dava Sonucunun Beklenilmesi........................................................................................ 381

Dava Sürenin Dolduğu Gün İtibarıyla Açılmamış Sayılır.......................................... 484

Dava Şartları Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir............................................ 335

Dava Şartları Hakkında Gerekli Görürse Hakim Tarafları Dinler............................ 338

Dava Şartları....................................................................................................................... 274

Dava Şartlarından Sonra Yetki İtirazı İncelenir .......................................................... 169

Dava Şartlarının İncelenmesi.......................................................................................... 288

Dava Şartlarının Konusu.................................................................................................. 274

Dava Şartlarının Noksanlığını Giderme........................................................................ 290

Dava Şartlarının Varlığını Belirleme.............................................................................. 289

Dava Taraflardan Birinin Dilekçe İle Başvurusu Üzerine Yenilenebilir................... 482

Dava Tarihindeki Yerleşim Yeri Mahkemesine Göre Belirlenir................................. 134

Dava Tayin Edilen Vekil Aracılığıyla Açılabilir........................................................... 253

Dava Yeterli Derecede Aydınlanmışsa Tahkikatın Bitirilebilir.................................. 348

Dava Yığılması Islahla Yapabilir.................................................................................... 512

Dava, Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır................................................. 85

Dava, Hüküm Kesinleşinceye Kadar Geri Alınabilir.................................................... 103

Davacı Açısından Teksif.................................................................................................. 399

Davacı Eş Ölmüş Olabilir.................................................................................................. 204

Davacı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa................................................. 210

Davacı İle Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri............................................................... 91

Davacı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi............................................................ 693

Davacı Tanıklarının Önce Dinlenmesi Önerilir............................................................. 589

Davacı Vekilinin Adı, Soyadı....................................................................................89

Davacı Vekilinin Adı, Soyadı....................................................................................89

Davacının Ad ve Soyadı.................................................................................................. 568

Davacının Adı, Soyadı........................................................................................................ 87

Davacının Adresi.................................................................................................................. 87

Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa.................................................................. 818

Davacının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi  Doğru Bulunmazsa............................... 820

Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olması..................................................................... 276

Davacının Elinde Bulunan Belgeler Verilir.................................................................... 100

Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıalar ..............................................89

Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıalar................................................. 94

Davacının İmzası................................................................................................................. 90

Davacının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü......................................................... 692

Davacının Karardan Önce Ölümü.................................................................................. 691

Davacının Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunduğunun Belgelenmesi ............................ 311

Davacının Ölümü............................................................................................................... 691

Davacının Temyiz Aşamasında Ölümü........................................................................ 691

Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası........................................................ 89

Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası........................................................ 92

Davacının Vesayet Altına Alınması Gereği Bulunabilir............................................. 248

Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması......................... 278

Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası.................................. 93

Davacıya Oy Danışmanı Atanmışsa............................................................................. 659

Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır.................................................................. 283

Davada Kendisini Vekil Aracılığıyla Temsil Ettirmesi Kararı Verilebilir.................. 264

Davadan Feragat Edemez................................................................................................ 266

Davadan Feragat Edilebilir............................................................................................... 816

Davadan Feragat Edilmişse Vekâlet Ücreti................................................................... 726

Davadan Feragate İlişkin Beyan..................................................................................... 471

Davadan Sonra Yerleşim Yerinin Değişmesi Etkili Değildir........................................ 134

Davadan Vekilin Ayrılması.............................................................................................. 270

Davalar Bağımsızlıklarını Korur..................................................................................... 114

Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulması Gerekir................................................... 629

Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir......................................... 494

Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir......................................... 500

Davalar Kendiliğinden Birleştirilebilir.............................................................................. 493

Davalar Talep Üzerine Birleştirilebilir............................................................................. 493

Davalar Talep Üzerine Veya Kendiliğinden Birleştirilebilir......................................... 493

Davaların Aynı Sebeplerden Doğması........................................................................... 492

Davaların Aynı veya Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması................................... 497

Davaların Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması....................................................... 492

Davaların Birleştirilmesi.................................................................................................... 380

Davalı Açısından Teksif................................................................................................... 399

Davalı Eş Ölmüş Olabilir................................................................................................... 204

Davalı Eşin Mirasçıları Davaya Devam Ediyorlarsa.................................................. 213

Davalı İçin İzin Gerekli Değildir....................................................................................... 247

Davalı Mirasçılarının Davaya Devam Etmesi............................................................. 694

Davalı Türkiye’de Başka Yerde Oturuyorsa................................................................. 444

Davalı Yurtdışında Oturuyorsa....................................................................................... 445

Davalının Ad ve Soyadı................................................................................................... 568

Davalının Adı, Soyadı......................................................................................................... 87

Davalının Adresi................................................................................................................... 87

Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa................................................................... 820

Davalının Ağır Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa................................. 820

Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olması...................................................................... 278

Davalının Davanın Geri Alınmasında Açık Rızası Bulunmalıdır........................... 103

Davalının Elinde Bulunan Belgeler Verilir..................................................................... 295

Davalının Karar Düzeltme Aşamasında Ölümü.......................................................... 694

Davalının Karardan Önce Ölümü................................................................................... 693

Davalının Ölümü................................................................................................................ 693

Davalının Tam Kusurlu Olduğu Anlaşılırsa.................................................................. 820

Davalının Tam Kusurlu Olduğu Gerekçesi Doğru Bulunmazsa................................ 822

Davalının Temyiz Aşamasında Ölümü......................................................................... 694

Davalının Vesayet Altına Alınması Gereği Bulunabilir.............................................. 249

Davalıya Dava Dilekçesi Tebliğ Edilir............................................................................ 102

Davanın Açılma Zamanı.................................................................................................... 85

Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmişse Vekâlet Ücreti......................... 727

Davanın Açılmamış Sayılmasında Yargılama Giderleri............................................ 743

Davanın Açılması ............................................................................................................. 404

Davanın Ayrılması Kararı Varsa Vekâlet Ücreti......................................................... 728

Davanın Birden Fazla Boşanma Sebebine Dayanması............................................. 105

Davanın Birleştirilmesi Kararı Varsa Vekâlet Ücreti................................................... 728

Davanın Geri Alınması Kavramı İle Karşılaştırma..................................................... 682

Davanın Geri Alınması..................................................................................................... 103

Davanın Geri Alınmasına Muvafakate İlişkin Beyan................................................ 471

Davanın Geri Alınmasında Davalının Açık Rızası Bulunmalıdır........................... 103

Davanın Geri Alınmasının Sonuçları............................................................................. 103

Davanın İncelenmesi ve Sonuçlandırılmasında Bekletici Sorun.... ......................... 488

Davanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmişse................................................... 725

Davanın Konusu ........................................................................................................89

Davanın Konusu Aynı Olmalıdır.................................................................................... 282

Davanın Konusu Kalmadığı Açıklanarak Davaya Son Verilir................................. 704

Davanın Konusuz Kalması Sebepleri............................................................................. 688

Davanın Konusuz Kalmasında Uygulanacak Usul Hükümleri................................ 702

Davanın Konusuz Kalmasında Yargılama Giderleri................................................... 743

Davanın Takibi İçin Gereken Bütün İşlemleri Yapma Yetkisi.................................. 265

Davanın Tamamen Islahı................................................................................................ 515

Davanın Tamamını Islah Edemez................................................................................. 266

Davanın Tarafları ve Sıfatları Aynı Olmalıdır............................................................ 281

Davanın Tarafları.............................................................................................................. 376

Davanın Terditli Açılması................................................................................................ 104

Davanın Vekil Aracılığıyla Açılması............................................................................. 253

Davanın Yabancı Gerçek Kişi Tarafından Açılması ................................................. 312

Davasını Bizzat Takip Edebilecek Ehliyette Olmama.............................................264

Davaya Bakan Mahkemede Tanık Dinlenir................................................................ 587

Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse Yargılama Giderleri........... 743

Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse Yargılama Giderleri................. 743

Davaya Devam İçin İzin.................................................................................................. 245

Davaya Mirasçı Olmayan Devam Edemez.................................................................. 216

Davaya Mirasçılar Fer’i Hükümlerden Devam Edemez............................................ 216

Davayı Aydınlatma Ödevi............................................................................................... 382

Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında Kalanlar........................ 299

Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı....................................... 298

Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları........................................ 304

Davayı Mirasçılar Islah Edemez..................................................................................... 217

Davayı Mirasçılar Sürdürmüşse Vekâlet Ücreti........................................................... 730

Davayı Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Sürdürebilir................................................ 218

Davayı Tayin Edilen Vekil Takip Edilebilir................................................................... 265

Davete Rağmen Gelmemeye Bağlanan Sonuçlar Uygulanmaz............................... 571

Davetiye Tebliği Usulsüz İse Ön İnceleme Geçersiz Duruma Gelir........................... 337

Davetiyeye Gerekli Bilgiler Yazılmalıdır........................................................................ 568

Dayanak Savunma Vakıalarını Genişletme veya Değiştirme Yasaktır.................. 306

Dayanak Vakıaları Genişletme veya Değiştirme Yasaktır........................................ 299

Dayanılan Hukuki Sebepler............................................................................................... 90

Dayanılan Hukuki Sebepler............................................................................................... 95

De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır.................. 702

De Facto Evliliğin Sonlanması......................................................................................... 233

Delil Avansı......................................................................................................................... 737

Delil Avansında Verilen Kesin Süre Usulüne Uygun Olmalıdır.................................. 737

Delil Avansının İadesi....................................................................................................... 740

Delil Bildirimi Taraflara Aittir........................................................................................... 414

Delil Çeşitleri........................................................................................................................ 539

Delil Değerlendirmesi İsabetli Olmalıdır......................................................................... 415

Delil Dosyaları Gönderilmelidir........................................................................................ 808

Delil Gösterilmesini İsteme................................................................................................ 385

Delil İkamesi İçin Avans .................................................................................................. 737

Delil Kavramı...................................................................................................................... 534

Delil Tespit Giderleri Avans Olarak Ödenir ................................................................... 860

Delil Tespiti Dosyası Asıl Dava Dosyasının Eki Sayılır.............................................. 862

Delil Tespiti Görülmekte Olan Bir Davada İstenebilir.................................................. 859

Delil Tespiti İleride Açılacak Dava İçin İstenebilir....................................................... 859

Delil Tespiti İstenebilecek Hâller...................................................................................... 859

Delil Tespiti Kararı Temyiz Edilemez............................................................................. 760

Delil Tespiti Talebi Dilekçeyle Yapılır............................................................................. 859

Delil Tespiti Talebinin Gerçekleşmesi.............................................................................. 859

Delil Tespiti Talebinin İncelenmesi.................................................................................. 860

Delilden Vazgeçme............................................................................................................. 538

Delilin Caiz Olup Olmadığına Mahkemece Karar Verilir............................................ 531

Deliller Serbestçe Takdir Edilir.......................................................................................... 414

Deliller Yetki Konusunda Toplanmalıdır....................................................................... 171

Delilleri Değerlendirme Hâkime Aittir............................................................................. 414

Delilleri İstinabe Yoluyla Toplama................................................................................. 397

Delilleri Mahkeme Huzurunda Toplama....................................................................... 397

Delillerin Başka Yerden Getirtilmesi................................................................................ 537

Delillerin Değerlendirilmesi................................................................................................ 539

Delillerin Gösterilmesi......................................................................................................... 534

Delillerin İncelenmesi......................................................................................................... 538

Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi................................................................... 407

Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi.................................................................... 634

Delillerin Toplanmasında Doğrudanlık ......................................................................... 397

Derhal İmza Atması Gerekenler...................................................................................... 474

Devir Kararı Temyiz Edilemez......................................................................................... 119

Devir Kararı Temyiz Edilemez......................................................................................... 121

Devir Kararı Verilmesi....................................................................................................... 120

Devir Kararı Yerine Görevsizlik Kararı Verilemez........................................................ 118

Devir Kararları Temyiz Edilemez.................................................................................... 759

Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından İşlemler Sürdürülür.................................... 121

Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından Yargılama Sürdürülür............................... 119

Diğer Belgeler....................................................................................................................... 557

Diğer Boşanma Davasının Sonucu Araştırılmalıdır.................................................... 702

Diğer Dava Dosyaları........................................................................................................ 548

Diğer Deliller Yetersizse Sonucu Beklenmelidir............................................................. 545

Diğer Hâllerde Dava Açma............................................................................................... 244

Diğer İlgililer Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir............................................................. 472

Diğer İspat Araçları............................................................................................................ 557

Diğer Kanunlarda Yer Alan Yetkiye İlişkin Hükümler Saklı Tutulmuştur.............. 131

Diğer Kanunların Tutanağa Yazılmasını Emrettiği Konular..................................... 471

Diğer Kararlar Temyiz Edilemez...................................................................................... 762

Diğer Kayıtlar...................................................................................................................... 552

Diğer Konularda Görüşleri Alınmalıdır........................................................................... 616

Diğer Tahkikat İşlemleri Ön İncelemede Yapılamaz.................................................. 334

Diğer Taraf Delil Avansını Yatırabilir............................................................................. 740

Diğer Tarafın Muvafakati Olmadan İddia ve Savunmasını Genişletebileceği...... 337

Diğer Tarafın, Muvafakati Olmadan İddia ve Savunmasını Değiştirebileceği...... 337

Diğer Yargılama Giderleri.................................................................................................. 269

Diğerleri................................................................................................................................. 555

Dilekçe İle Olur.................................................................................................................... 708

Dilekçe Vermek Suretiyle Ön Sorunu İleri Sürme......................................................... 486

Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Ön İnceleme Yapılır............................. 327

Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Dava Açılmış Sayılır.................................................. 85

Dilekçenin Yeniden Düzenlenmesi.................................................................................. 388

Dinlenilme Kavramı .......................................................................................................... 505

Dinlenilmesi Esnasında Başka Bir Yerde Bulunabilir.................................................. 467

Direnirse Disiplin Hapsine Mahkûm Edilir..................................................................... 580

Disiplin Para Cezasına Hükmolunur ............................................................................. 580

Disiplin Para Cezasına Hükmolunur.............................................................................. 574

Doğrudan Tutanağa İlgili Konular Yazdırabilir............................................................ 472

Doğrudan Tutanağa Yazım İçin Hâkimin İzni Gerekir.............................................. 472

Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü..................................................................................... 376

Dosya Dizi Pusulasına Bağlanarak Gönderilmelidir.................................................... 806

Dosya İçin Dizi Listesinin Düzenlenmesi....................................................................... 476

Dosya İle İlgili İşlemler...................................................................................................... 476

Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Taraflara Davetiye Gönderilir.............. 127

Dosya ve Sair Evrak Giderleri.......................................................................................... 721

Dosyalar İçin Açıklama Yapılır...................................................................................... 101

Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi............................................................................... 476

Dosyanın Düzenlenmesi................................................................................................... 476

Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması..................................................... 477

Dosyanın İlgililerce İncelenmesi...................................................................................... 477

Dosyanın İncelenmesi....................................................................................................... 373

Dosyanın İncelenmesi....................................................................................................... 477

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Kavramı İle Karşılaştırma.................................... 682

Dosyanın İşlemden Kaldırılması Koşulları Gerçekleşmelidir.................................... 477

Dosyanın İşlemden Kaldırılması.................................................................................... 477

Dosyanın Taraflarca İncelenmesi................................................................................... 477

Dosyası İşlemden Kaldırılmış Davanın Yenilenmesi.................................................. 481

Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde Yenilenebilir..................... 481

Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde Yenilenmeyebilir............. 484

Dosyaya Belge Konulması............................................................................................... 476

Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle.................................................................... 857

Duruşma Bildirilen Günde Yapılır................................................................................... 814

Duruşma Davetiyesi........................................................................................................... 421

Duruşma Dışında Yapılan İşlemlerin Özeti................................................................... 471

Duruşma Disiplini............................................................................................................... 422

Duruşma Düzeni................................................................................................................. 422

Duruşma Düzeni................................................................................................................. 464

Duruşma Düzenine Aykırı Davranma İşlemi Yapılır.................................................. 465

Duruşma Günü Bozma Sonrası Bildirilmelidir.............................................................. 429

Duruşma Günü Taraflara Bildirilmelidir........................................................................ 427

Duruşma Günü Tebliği....................................................................................................... 432

Duruşma Günü ve Saati Bildirilmelidir........................................................................... 428

Duruşma Günü.................................................................................................................... 422

Duruşma Gününden En Az Bir Hafta Önce Tebligat Yapılmalıdır.......................... 567

Duruşma Gününün Belli Edilmesi İçin Başvuru Gereken Hâller .............................. 481

Duruşma Gününün Kalemden Öğrenilmesi İstenilemez............................................. 428

Duruşma Resmî Çalışma Gününde Yapılır.................................................................. 422

Duruşma Resmî Çalışma Saatinde Yapılır................................................................... 423

Duruşma Salonu................................................................................................................. 421

Duruşma Sırasında Ön Sorunu Sözlü Olarak İleri Sürme........................................... 486

Duruşma Tutanağı............................................................................................................. 422

Duruşma............................................................................................................................... 421

Duruşmada Bulundurulacak Olanlar............................................................................. 426

Duruşmada Kayıt Yasağı................................................................................................. 464

Duruşmada Mazeret Hakkında İşlem Yapılmalıdır................................................... 468

Duruşmada Soru Yöneltme.............................................................................................. 464

Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışta Bulunma................................. 264

Duruşmada Yayın Yasağı................................................................................................ 464

Duruşmadan Önce Davadan Feragat Kuralı Değiştirmez.......................................... 425

Duruşmadan Vazgeçilebilir............................................................................................... 814

Duruşmalar Herkese Açıktır............................................................................................. 368

Duruşmalar İlgili Olanlara Açıktır................................................................................... 368

Duruşmalar İlgili Olmayanlara Açıktır........................................................................... 368

Duruşmaların Aleniyeti..................................................................................................... 368

Duruşmaların Bir Kısmının Gizli Olarak Yapılması.................................................... 370

Duruşmaların Tamamının Gizli Olarak Yapılması..................................................... 370

Duruşmalı İçin Tebligat Gideri Verilir............................................................................. 813

Duruşmalı Uyulabilir.......................................................................................................... 826

Duruşmanın Açıldığı Gün................................................................................................. 470

Duruşmanın Açıldığı Saat................................................................................................ 470

Duruşmanın Açıldığı Yer.................................................................................................. 470

Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir............................................................ 420

Duruşmanın İcrası............................................................................................................. 463

Duruşmanın İcrası............................................................................................................. 815

Duruşmanın Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla İcrası......................................... 466

Duruşmanın Zamanı......................................................................................................... 422

Duruşmaya Bağlı Kavramlar........................................................................................... 421

Duruşmaya Davet.............................................................................................................. 426

Duruşmaya Gelmek İçin Verilecek Süre Uygun Olmalıdır......................................... 429

Duruşmaya Taraflar Bulundukları Yerden Katılabilir................................................ 467

Duruşmaya Tarafları Davet Zorunludur....................................................................... 426

Duruşmaya Yokluklarında Devam Edileceği Uyarısı Bulunmalıdır........................ 431

Dürüst Davranma Yükümlülüğü..................................................................................... 374

Dürüstlük Kuralına Aykırılık Varsa Yargılama Giderleri .......................................... 745

Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranılmamalıdır....................................................... 907

Düz Onama Kararı Verilebilir........................................................................................... 817

Düz Onama Kararı Verilebilir........................................................................................... 824

Düzelterek Onama Kararı Verilebilir............................................................................... 817

Düzelterek Onama Kararı Verilebilir............................................................................... 824

Düzenli Biçimde Yargılama............................................................................................. 379

E

Eğitim Kurumunda Bulunma........................................................................................... 155

Ehliyet Şartı Olana Tebliğ................................................................................................. 452

Ek Cevap Süresi Verilebilir................................................................................................ 708

Ek Talep Islahla Yapılabilir.............................................................................................. 512

Eksik Göstereme Hâkimi Etkilemez............................................................................... 392

Eksik Harç Tamamlanabilir............................................................................................. 816

Eksik Ödeyene Bildirim Yapılır....................................................................................... 782

Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması......................................................... 839

Elektronik Posta İle Tanık Çağrılabilir........................................................................... 570

Elinde Bulunan Belgeler Verilir........................................................................................ 100

Elinde Bulunan Belgelerin Asılları Verilir....................................................................... 100

Elinde Bulunan Belgelerin Örnekleri Verilir.................................................................... 100

Elinde Parmak Bulunanlar............................................................................................... 475

Elinde Parmak Bulunmayanlar....................................................................................... 475

Emekli Olan Erkek Eş........................................................................................................ 148

En Az Giderle Yargılama.................................................................................................. 379

En Yakın Komşularından Birine Bildirim Yapar......................................................... 435

Engel Varsa Ön İnceleme Duruşması Tamamlanır..................................................... 338

Engel Yoksa Ön İnceleme Duruşmasına Devam Edilir............................................... 338

Ergin  Kişi Temsilci Atayabilecek Durumda Değilse.................................................... 219

Erkek Eşin Yerleşim Yeri................................................................................................... 146

Erteleme Gereği Bulunmalıdır.......................................................................................... 248

Ertelemeyi Mahkeme Takdir Eder.................................................................................. 249

Esasa Cevap Süresi İçinde Karşı Dava Açılabilir......................................................... 109

Esasa İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Islah Yapılamaz....................... 510

Esasa İlişkin Nihai Karar................................................................................................... 628

Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Giderleri.............................................. 742

Eski Hale Getirme Dilekçeyle Talep Edilmelidir........................................................... 321

Eski Hale Getirme İstenebilir............................................................................................ 793

Eski Hale Getirme Koşulları............................................................................................. 318

Eski Hale Getirme Ön Sorunlar Hakkındaki Usule Göre İncelenir............................ 322

Eski Hale Getirme Süresinde Talep Edilmelidir............................................................. 320

Eski Hale Getirme Talebinin İncelenmesi...................................................................... 322

Eski Hale Getirme Talebinin Kabulüne Karar Verilebilir............................................. 322

Eski Hale Getirme Talebinin Karara Bağlanması........................................................ 322

Eski Hale Getirme Talebinin Reddine Karar Verilebilir............................................... 322

Eski Hâle Getirme............................................................................................................... 400

Eski Hale Getirmede Geçerli Sebep Bulunmalıdır........................................................ 319

Eski Hale Getirmede Giderler Hakkında Karar Verilir................................................. 323

Eski Hale Getirmede Giderler Talepte Bulunan Tarafa Yükletilir............................. 323

Eski Hale Getirmede Haklı Sebep Bulunmalıdır.......................................................... 318

Eski Hale Getirmede İcranın Geri Bırakılmasına Karar Verilebilir........................... 322

Eski Hale Getirmede Objektif Sebep Bulunmalıdır..................................................... 319

Eski Hale Getirmede Yargılamanın Ertelenmesine Karar Verilebilir ....................... 322

Eş Davadan Önce Öldü İse............................................................................................... 203

Eş Karardan Önce Öldü İse ............................................................................................. 201

Eş Karardan Sonra Kesinleşmeden Önce Öldü İse....................................................... 201

Eşin Ölümü Karar Düzeltme Aşamasında Belirlenmişse............................................ 202

Eşin Ölümü Temyiz Aşamasında Belirlenmişse........................................................... 201

Eşin Ölümünden Sonra Boşanma Davası Açılamaz.................................................. 186

Eşit Kusur Gerekçesi Doğru Bulunmazsa....................................................................... 818

Eşlerden Biri Ölmüş Olmalıdır ......................................................................................... 199

Eşlerden Birinin Ölümü Davayı Konusuz Bırakır........................................................ 691

Eşlerden Birinin Yerleşim Yeri.......................................................................................... 135

Eşlerden Birinin Yerleşim Yerinin  Belirlenmesi............................................................ 148

Eşlerden Herhangi Biri Ölmüş Olabilir............................................................................ 204

Eşlerin Tenfiz İstemi.......................................................................................................... 866

Evde Meslek ve Sanat İcra Eden Eşe Tebligat............................................................. 453

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması..................................................................... 230

Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır.. 702

Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması................................................ 233

Evliliğin Feshi Kararı Alan Eş Yeniden Evlenebilir....................................................... 700

Evliliğin Feshi Kararı Evliliği Ortadan Kaldırır.............................................................. 699

Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır................................ 696

Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması.............................................................................. 229

Evliliğin İptal Kararıyla Sonlanması ............................................................................. 229

Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır..... ........................701

Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması.......................................................................... 232

Evliliğin Ölümle Sonlanması............................................................................................ 232

Evliliğin Tanıma Kararıyla Sonlanması........................................................................ 233

Evliliğin Tenfiz Kararıyla Sonlanması........................................................................... 233

Evlilik Birliğinin Devamında Korunmaya Değer Yarar Konusunda Görüşler......... 615

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davasında Sürdürme....................................... 197

Fabrikada Bulunan Eşe Tebligat..................................................................................... 453

Faks İle Tanık Çağrılabilir................................................................................................ 570

Farklı Hakim Karar Verebilir............................................................................................ 398

Farklı Süre Belirlenebilir.................................................................................................... 430

Farklı Süre İçin Gerek Bulunmalıdır............................................................................... 430

Farklı Süre Talep Olmadan Belirlenebilir....................................................................... 431

Farklı Süre Talep Üzerine Belirlenebilir.......................................................................... 431

Faturalar............................................................................................................................... 556

Feragat Açık Olmalıdır...................................................................................................... 662

Feragat Dilekçeyle Yapılabilir.......................................................................................... 660

Feragat Edebilecek Davacı............................................................................................... 657

Feragat Edebilecek Kişi..................................................................................................... 657

Feragat Edebilecek Vasi.................................................................................................... 659

Feragat Edebilecek Vekil................................................................................................... 658

Feragat Halinde Ret Kararı Verilmelidir......................................................................... 681

Feragat Hâlinde Yargılama Giderleri.............................................................................. 679

Feragat Islah İle Geçersiz Kılınamaz.............................................................................. 511

Feragat Kamu Düzenine İlişkindir................................................................................... 680

Feragat Kavramı................................................................................................................ 657

Feragat Kayıtsız ve Şartsız Olmalıdır............................................................................ 662

Feragat Muvafakate Bağlı Değildir ............................................................................... 661

Feragat Şekli........................................................................................................................ 659

Feragat Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabilir............................................... 661

Feragat Yetki İtirazı Olan Mahkemeye Ulaşmışsa...................................................... 667

Feragatin Benzeri Kavramlarla Karşılaştırılması......................................................... 682

Feragatin Sonuçları ........................................................................................................... 679

Feragatin Sözlü Yapılması............................................................................................... 403

Feragatin Zamanı............................................................................................................... 673

Feragatten Dönülemez...................................................................................................... 680

Fer'î  Sonuçlara İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Gerekir...................................... 416

Fesih Kararı Aldıktan Sonra Yeniden Evlenme............................................................ 700

Fesih Kararı Almadan Yeniden Evlenme...................................................................... 700

Fesih Kararıyla Evliliğin Sonlanması.............................................................................. 229

Film....................................................................................................................................... 556

Fotoğraf Çekilemez............................................................................................................ 464

Fotoğraf................................................................................................................................ 555

G

Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir............................................................... 699

Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz.................................................................... 699

Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir............................................................... 698

Gecikme Sebebiyle Bir Sakıncanın Doğacak Olması................................................. 851

Gecikme Sebebiyle Ciddi Bir Zararın Doğacak Olması.............................................. 851

Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hâllerde Dava Açma.............................................. 244

Gecikmesinde Zarar Doğabilecek Hâl Bulunmalıdır................................................... 268

Gecikmesinde Zarar Olan Hâllerde Duruşma............................................................... 424

Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Duruşmaya Gelmeyen Taraf . ..................................... 481

Geçerli Bir Özür Bulunmamalıdır.................................................................................... 268

Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri ................................................................................... 721

Geçimde Önemli Ölçüde Zor Duruma Düşecek Olmak............................................... 748

Gelen Tarafın Talebi Üzerine Dosya İşlemden Kaldırılır........................................... 479

Gelen Tarafın Talebiyle Gelmeyenin Yokluğunda Duruşmaya Devam Etme....... 480

Gelmeyen Tanık Zorla Getirtilir....................................................................................... 572

Gelmeyen Tarafın Yokluğunda Yapılan İşlemlere İtiraz Edemeyeceği ................. 336

Genel Ahlâkın Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller...................................................... 370

Genel Olarak Tutanağa Yazılacak Hususlar................................................................ 469

Genel Yargılama Usulü..................................................................................................... 408

Genel Yetki Kapsamında Kalan Hususlar..................................................................... 265

Gerçeği İsticvap Sırasında Söyleme............................................................................... 402

Gerçekleştirilen İşlemlerin Yapılmamış Sayılması...................................................... 269

Gerekçe Doğru Bulunmazsa............................................................................................. 818

Gerekçe Doğru Bulunmazsa............................................................................................. 824

Gerekçe Dosya Kapsamı İle Bağdaşmalıdır................................................................. 366

Gerekçe Pozitif Hukuk İle Bağdaşmalıdır..................................................................... 366

Gerekçe Sebebi Gösterilmedikçe Yerleşik İçtihatlar İle Bağdaşmalıdır................... 367

Gerekçeli Karar Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır ................ 641

Gerekçeli Kararın Bir Ay İçinde Yazılması Gerekir..................................................... 629

Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarihi.................................................................................. 639

Gerekçenin Çelişkili Olması.............................................................................................. 635

Gerekçenin Doğru Olmaması........................................................................................... 634

Gerekçenin Yazılmaması................................................................................................. 634

Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir............................................... 639

Gerekirse Taraflar Ön İnceleme Duruşmasında Dinlenebilir...................................... 336

Gerekiyorsa Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesine Karar Verilir............. 108

Gerekli Kararlar Alınmadan Tahkikat İçin Duruşma Günü Verilemez.................... 334

Gerekli Kararlar Alınmadan Tahkikata Geçilemez..................................................... 328

Gerekliyse Tanık İlgili Yerde Dinlenir............................................................................. 590

Gerektiğinde Başka Araçlarla Hazır Bulundurulmayan Tanık  Çağrılabilir........... 570

Gider Avansı Mahkeme Veznesine Yatırılır.................................................................... 99

Gider Avansı Tarifesinde Belirlenir.................................................................................... 97

Gider Avansı Yatırılır........................................................................................................... 96

Gider Avansı Yeterli Olmadığı Anlaşılırsa Süre Verilir.................................................. 97

Gider Avansında Zaman Bakımından Uygulama...................................................... 100

Gider Avansının İadesi...................................................................................................... 100

Gider Avansının Yatırılmış Olması  Dava Şartıdır........................................................ 99

Giderler................................................................................................................................. 721

Giderlerin Mahkeme Veznesine Yatırıldığı
Tarih Esas Alınır......................................................................................................... 788

Gizli Duruşma Yapılmasına Karar Verilebilir................................................................ 420

Gizli Hayat........................................................................................................................... 523

Gizliliğin İstenilmesi............................................................................................................ 370

Gizliliğin Kapsamı.............................................................................................................. 369

Gizliliğin Karara Bağlanması........................................................................................... 371

Gizliliğin Koşulları............................................................................................................... 370

Gizliliğin Sonuçları.............................................................................................................. 372

Gizlilik Kararın Gizli Verilmesini Gerektirmez............................................................... 373

Gizlilikte Ceza İhtarı Tutanağa Geçirilir......................................................................... 372

Gizlilikte Gerekçe, Esas Hakkındaki Kararı İle Birlikte Açıklanır............................ 371

Gizlilikte Hazır Bulunanlar Uyarılır................................................................................ 372

Gizlilikte Hazır Bulunanlara Ceza İhtarı Yapılır......................................................... 372

Gizlilikte İlgililer Dışındakiler Salondan Çıkartılır........................................................ 372

Gizlilikte Ön Sorunlar Hakkındaki Hükümler Uygulanır............................................ 371

Gizlilikte Yalnız Başına Kanun Yoluna Başvurulamaz............................................. 373

Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri........................................................ 130

Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri........................................................ 179

Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilir...... 127

Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri....................................................... 130

Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri....................................................... 179

Gönderme Kararı Varsa Vekâlet Ücreti......................................................................... 728

Gönderme Kararı Verilmesinde Yargılama Giderleri................................................... 743

Görev ve Yetki Koşulu Gerçekleşmelidir........................................................................ 860

Görev, Talebe Uygun Olarak Belirlenmelidir................................................................. 117

Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenindendir............................................................... 116

Görevli Olmayan Mahkemece Verilen Kararı.............................................................. 798

Görevsizlik Kararı Verilmesinde Yargılama Giderleri.................................................. 743

Görevsizlik Kararı Verilmişse İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır.............................. 126

Görevsizlik Kararı Verilmişse Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır............ 127

Görevsizlik Kararı Verilmişse Taraflardan Biri Başvurabilir...................................... 125

Görevsizlik Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır...................................... 128

Görevsizlik Kararında Görevli Mahkeme Açıklanmalıdır......................................... 116

Görevsizlik Kararının Sonuçları...................................................................................... 124

Görevsizlik Nedeniyle Karar Verilmişse Vekâlet Ücreti............................................... 726

Görgüye Dayanmayan Tanık Anlatımları.................................................................... 541

Görüntü Kaydı Yapılamaz............................................................................................... 464

Görüşme Odası Sorunu..................................................................................................... 624

Gösterilen Adreste Tanık Bulunamamışsa Kesin Süre Verilir.................................... 563

Gösterilen Yeni Adres Doğru Değilse .............................................................................. 564

Günlük.................................................................................................................................. 552

H

Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam Alanı Dışında Elde Edilen Delil.... 525

Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam Alanında Elde Edilen Delil............ 525

Hak Düşürücü Süreler........................................................................................................ 343

Hakim Anlayışla Dinlemelidir.......................................................................................... 365

Hâkim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir.............................................. 420

Hâkim Gerekli Görmelidir................................................................................................. 571

Hâkim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder......................................................................... 414

Hâkim Kendisini Uyarmış Olmalıdır.............................................................................. 264

Hakim Sabırla Dinlemelidir.............................................................................................. 365

Hakim Şefkatle Dinlemelidir............................................................................................ 365

Hâkim Tarafından Belirlenen Kesin Süre ..................................................................... 318

Hâkim Vicdanen Kanaat Getirmelidir............................................................................ 409

Hâkim, Olgular Hakkında Taraflara Yemin Öneremez............................................. 410

Hâkim................................................................................................................................... 470

Hâkime Bırakılan Yükümlülük....................................................................................... 387

Hâkimi Reddedemez......................................................................................................... 266

Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi.............................................................................. 382

Hakimin Göstereceği Davranış........................................................................................ 365

Hâkimin İmzası.................................................................................................................. 637

Hâkimin Takdir Etmesine Engel Olamaz...................................................................... 571

Hâkimlerin Fiilleri Sebebiyle Devlet Aleyhine Tazminat Davası Açamaz.............. 267

Hakkın Elde Edilmesinin İmkânsız Hâle Gelecek Olması......................................... 851

Hakkın Elde Edilmesinin Önemli Ölçüde Zorlaşacak Olması................................... 851

Hakkını Talep Etmeye Zorlanamaz.............................................................................. 353

Haklar ve Yüklenen Borçlar Değiştirilemez................................................................... 653

Haklar ve Yüklenen Borçlar Genişletilemez.................................................................. 652

Haklar ve Yüklenen Borçlar Sınırlandırılamaz............................................................ 652

Haklı Olduğu Yolunda Kanaat Uyandırmak .............................................................. 748

Haklılık Yaklaşık Olarak İspat Edilmiş Olmalıdır....................................................... 853

Hangi Mahkemede İnceleme Yapılacak İdiyse O Mahkemeden Talep Edilir....... 321

Harcı ve Kaydı Olmayan Dilekçe İncelenmez............................................................. 789

Harcırah Sorunu................................................................................................................. 625

Harç Açısından Islah......................................................................................................... 516

Harç Ödenmesi...................................................................................................................... 95

Harç ve Gider Eksik Ödenmemelidir .............................................................................. 779

Harç ve Gider Eksik Ödenmiş İse.................................................................................... 781

Harç ve Gider Tamamlanırsa.......................................................................................... 786

Harç ve Gider Tamamlanmazsa..................................................................................... 787

Harç ve Vergiye Tabi Değildir.......................................................................................... 295

Harç Verilerek Yenilenen Dava Eski Davanın Devamı Sayılır................................. 483

Harçlar.................................................................................................................................. 720

Hastanede Bulunan Eşe Tebligat.................................................................................... 453

Hata Açık Olmalıdır.......................................................................................................... 518

Hata Dava Dosyasında Bulunan Belgelerde Olmalıdır.............................................. 518

Hayat Alanı Kavramı....................................................................................................... 522

Hazır Bulunan Taraflar.................................................................................................... 470

Hazır Bulundurulan Tanık Dinlenir................................................................................ 566

Hazır Bulundurulmayan Tanık  Gerektiğinde Başka Araçlarla Çağrılabilir........... 570

Hazır Bulundurulmayan Tanık Kural Olarak Davetiye İle Çağrılır......................... 567

Hazır Bulunmaya İlişkin Özellikler................................................................................. 569

Hazırlık Evrakı................................................................................................................... 548

Henüz Sunulmayan Belgeler İçin  İki Haftalık Kesin Süre Verilir............................ 339

Her Çeşit Nafaka Davaları Adli Tatilde Görülür.......................................................... 324

Her Türlü Belge Dilekçe Ekinde Sunulmalıdır.............................................................. 815

Her Türlü Tedbire Karar Verilebilir.................................................................................. 853

Hiç Göstermeme Hâkimi Etkilemez............................................................................... 392

Hizmetçiye Tebligat .......................................................................................................... 455

HMK Hükümlerine Göre  Uzman Görüşü..................................................................... 601

Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller..................................................................... 526

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmiş Olan Deliller Dikkate Alınamaz...................... 525

Hukuka Uygun  Değerlendirme Olmalıdır..................................................................... 415

Hukuka Uygun Elde Edilmiş Olan Deliller..................................................................... 525

Hukuki Aydınlatma........................................................................................................... 382

Hukuki Dinlenilme Hakkı................................................................................................. 362

Hukuki İşlemin Yapılması Sırasında Tanık Olan Kimse O İşlem Hakkında........ 576

Hukuki ve Cezai Sonuçları .............................................................................................. 569

Hukuki Yararı Olan Temyiz Edebilir.............................................................................. 755

Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez..................................................................... 755

Hukuki Yararın Varlığı Gerekir ...................................................................................... 859

Husumet Bulunan Tanık Anlatımları............................................................................ 583

Hükme İlişkin Hususlar..................................................................................................... 628

Hükmü Veren Hâkim Tarafından Yazılmalıdır ......................................................... 641

Hükmü Veren Hâkimin Ad ve Soyadları İle Sicil Numaraları.................................. 631

Hükmü Veren Mahkeme.................................................................................................. 630

Hükmü Veren Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları İle Sicil Numaraları....................... 631

Hükmün  Açıklanması İstenebilir................................................................................... 652

Hükmün  Yeterince Açık Olmaması.............................................................................. 651

Hükmün Açıklanma Biçimi............................................................................................. 471

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı Yeterlidir............................... 547

Hükmün Bir Nüshası Dosyasında Saklanır.................................................................. 644

Hükmün Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi.................................................................. 651

Hükmün Boşanma Bölümü Kesinleşmemiş Olmalıdır............................................... 205

Hükmün Hangi Millet Adına Verildiği İbaresi.............................................................. 630

Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği...................................................................................... 631

Hükmün İcrasında Tereddüt Uyandırması.................................................................. 651

Hükmün Kesinleştirilmesi Kararı Temyiz Edilemez.................................................... 758

Hükmün Müzakeresi Sırasında Tarafların Sözlü Açıklamaları............................... 403

Hükmün Sonucu................................................................................................................ 471

Hükmün Sonuç Kısmı ...................................................................................................... 639

Hükmün Tefhimini, Duruşmada Bulunanlar Ayakta Dinlemelidir.......................... 628

Hükmün Verildiği Tarih..................................................................................................... 637

Hükmün Yerine Getirilmesi Yetkisi................................................................................. 265

Hüküm Doğru Kurulmalıdır............................................................................................. 225

Hüküm Fıkrası İle Çelişkili............................................................................................... 636

Hüküm İçin Davet Yapılır................................................................................................ 521

Hüküm Kesinleşinceye Kadar Dava Geri Alınabilir..................................................... 103

Hüküm Kusur Tespitine İlişkin Olmalıdır...................................................................... 227

Hüküm Nüshalarının Farklı Olması Hâlinde Karar Kartonundaki Esas Alınır .... 644

Hüküm Sonucu................................................................................................................... 637

Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması............................ 629

Hüküm Tebliğ Edilmeden Kanun Yollarından Feragat Sonuç Doğurmaz.............. 678

Hüküm Verilebilmesinde Bekletici Sorun...................................................................... 488

Hüküm Verilemez.............................................................................................................. 704

Hüküm Verilir...................................................................................................................... 521

Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Tefhim Olunur. ..............................628

Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Verilir............................................... 628

Hüküm................................................................................................................................. 628

Hükümden Sonraki Yargılama Giderlerinin Ödenme Şekli........................................ 742

I

Islah Hükümleri Saklıdır................................................................................................... 343

Islah İle Esasa İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılamaz.................. 510

Islah İle Feragat Geçersiz Kılınamaz.............................................................................. 511

Islah İle İkinci Dava Açılamaz........................................................................................ 510

Islah İle İkinci Tanık Listesi Verilemez.......................................................................... 510

Islah İle Kabul Geçersiz Kılınamaz................................................................................ 511

Islah İle Süresi Geçen İlk İtirazlar İleri Sürülemez....................................................... 510

Islah İle Taraf Değiştirilemez........................................................................................... 509

Islah İstinafta Yapılamaz................................................................................................ 513

Islah Usule İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılabilir......................... 512

Islah Yoluna Başvurulamayacak Durumlar................................................................. 509

Islah...................................................................................................................................... 400

Islahı Gerektirmeyen Durumlar....................................................................................... 508

Islahın Kapsamı Boşanma Davasında Islah............................................................... 507

Islahın Kapsamında Dava Konusu Değiştirilebilir....................................................... 507

Islahın Kapsamında Talep Sonucu Değiştirilebilir....................................................... 508

Islahın Kapsamında Vakıalar Değiştirilebilir................................................................ 507

Islahın Sayısı...................................................................................................................... 513

Islahın Sonuçları................................................................................................................ 516

Islahın Sözlü Yapılması.................................................................................................... 402

Islahın Şekli......................................................................................................................... 514

Islahın Usulü....................................................................................................................... 513

Islahın Zamanı................................................................................................................... 513

Islahla Cevap Dilekçesi Verilebilir................................................................................... 511

Islahla Dava Yığılması Yapabilir.................................................................................... 512

Islahla Ek Talep Yapılabilir.............................................................................................. 512

Islahla Terditli Dava Açılabilir......................................................................................... 511

Islahla Zamanaşımı Defi İleri Sürülebilir....................................................................... 512

İ

İcra Dosyaları..................................................................................................................... 544

İdari Makam Boşanma Davasını Açamaz.................................................................. 185

İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği.................................... 90

İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği.................................... 95

İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesine Etkisi............................ 342

İhbara İlişkin Giderler ....................................................................................................... 721

İhbarnamenin Kapıya Yapıştırıldığı Tarih Tebliğ Tarihi Sayılır.............................. 436

İhbarnameyi Tebliğ Memuru Binanın Kapısına Yapıştırır....................................... 435

İhtar Yapılır ........................................................................................................................ 784

İhtarnameye  İlişkin Giderler ........................................................................................... 721

İhtiyar Heyeti Azasından Birine Tebliğ Olunacak Evrak Teslim Edilebilir............. 434

İhtiyati Tedbir İlgili Mahkemeden Talep Edilir ............................................................ 851

İhtiyati Tedbir Kararı ........................................................................................................ 853

İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi....................................................................................... 853

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz ........................................................................................ 855

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Edebilecekler................................................................ 855

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Süresi.............................................................................. 855

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Şekli................................................................................ 856

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması......................................................................... 855

İhtiyati Tedbir Sebebi Ve Türü Açıklanmalıdır............................................................ 853

İhtiyati Tedbir Şartları....................................................................................................... 851

İhtiyati Tedbir Talebi ........................................................................................................ 851

İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi.......................................................................... 854

İhtiyati Tedbire Muhalefetin Cezası............................................................................... 858

İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler........................................................................... 857

İhtiyati Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması....................................................... 857

İhtiyati Tedbirin Haksızlığından Kaynaklanan Tazminat........................................ 858

İkamet Tezkeresi İle Bulunan Yabancılar.................................................................... 160

İki Tarafın Sözlü Açıklamaları....................................................................................... 469

İkinci Cevap Dilekçesi....................................................................................................... 297

İkinci Dava Islah İle Açılamaz........................................................................................ 510

İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması................... 841

İkinci Tanık Listesi Islah İle Verilemez.......................................................................... 510

İkinci Tanık Listesi Verilemez.......................................................................................... 560

İkrar Bağlamaz................................................................................................................... 411

İlam Yazı İşleri Müdürü Tarafından Verilir ................................................................. 644

İlâmın Kesinleştiğini Gösteren Onanmış Yazı veya Belge......................................... 885

İlan Şekli............ ..................................................................................................................441

İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi......................................................................................... 443

İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar......................................................................................... 443

İletişim Sorunu.................................................................................................................... 625

İlgililer Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir....................................................................... 472

İlgililerce Dosyanın İncelenmesi...................................................................................... 477

İlgililerin Sözlü Açıklamaları............................................................................................ 469

İlgilinin Görme Özürlü Olması ......................................................................................... 260

İlgilinin İmza Bilmemesi................................................................................................... 262

İlgilinin İşitme Özürlü Olması .......................................................................................... 260

İlgilinin Konuşma Özürlü Olması ................................................................................... 260

İlgilinin Milli Hukuku Uygulanır...................................................................................... 238

İlgilinin Okur Yazar Olmaması........................................................................................ 261

İlgisiz Kişiye Tebliğ Yapılmamalıdır .............................................................................. 448

İlgisiz Olan Dilekçe............................................................................................................. 388

İlk Dilekçe Dosyada Kalır................................................................................................. 389

İlk İtirazlar Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir................................................ 335

İlk İtirazlar Hakkında Gerekli Görürse Hakim Tarafları Dinler................................ 338

İmtina İçin Gösterilen Sebep............................................................................................ 460

İmza Atamayanların Durumu......................................................................................... 474

İmza Edemeyecek Durumda Olan Eşe Tebliğ.............................................................. 456

İmzadan Çekinmeleri Halinde Bu Durumu Yazarak İmzalar.................................. 434

İnandırıcı Olmayan Tanık Anlatımları......................................................................... 540

İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması....................................................................... 809

İncelemenin Duruşmalı Yapılması................................................................................. 809

İptal Kararıyla Evliliğin Sonlanması ............................................................................. 229

İrade Bozukluğu Hâllerinde Feragatin İptali İstenebilir.............................................. 679

İrade Sakatlanması...................................................................................................672

İspat Hakkı......................................................................................................................... 524

İspat Yükü Kural Olarak Kendi Lehine Hak Çıkaran Tarafa Aittir......................... 531

İspat Yükü............ ...............................................................................................................531

İspatın Konusu .................................................................................................................. 522

İsteğe Bağlı Olmayan Talepler Yasak Kapsamında Değildir.................................... 302

İsteğe Bağlı Olmayan Talepler Yasak Kapsamında Değildir.................................... 307

İsteğe Bağlı Talepler Yasak Kapsamındadır................................................................ 300

İsteğe Bağlı Talepler Yasak Kapsamındadır................................................................ 306

İstek Üzerine Duruşmalı Yapılabilir................................................................................ 810

İstemediğini Açıklayanın Gideri Üzerinde Bırakılır..................................................... 746

İstemin Kabul ya da Reddine Karar Verilebilir............................................................. 833

İsticvap Sırasında Gerçeği Söyleme............................................................................... 402

İstifa Etme Engel Değildir................................................................................................. 736

İstinabe Yoluyla Delilleri Toplama................................................................................. 397

İstinabe............ .....................................................................................................................538

İstinafta Islah Yapılamaz................................................................................................ 513

İşlem Elde Olmayan Sebeplerle Yapılamamış Olmalıdır........................................... 318

İşlem İçin Aynı Sonuca Başka Bir Hukuki Yoldan Ulaşılamıyor Olmalıdır.......... 320

İşlem İçin Eski Hale Getirme Talep Edilmelidir............................................................ 320

İşlem İçin Kesin Süre Belirlenmiş Olmalıdır.................................................................. 318

İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya................................................. 717

İşlemlerin Aleniyeti............................................................................................................. 373

İşlemlerin Teknik Araçlarla Kayda Alınmış Olması.................................................... 472

İştirak Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir................................................. 302

İştirak Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir................................................. 307

İtibarını İhlal Edecek Olacaksa....................................................................................... 575

İtiraz Edilmemiş Olmalıdır............................................................................................... 903

İtiraz Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yolu Açıktır....................................... 856

İtirazda Gösterilmeyen Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir................................ 174

İtirazın İncelenmesi........................................................................................................... 856

İzin Açısından Islah........................................................................................................... 516

K

Kabul Bağlamaz................................................................................................................. 413

Kabul Islah İle Geçersiz Kılınamaz................................................................................ 511

Kabul Kavramı................................................................................................................... 684

Kabulün Sözlü Yapılması................................................................................................. 403

Kadın Eşin Yerleşim Yeri.................................................................................................. 135

Kadın Seçimlik Hakkını Kullanabilir............................................................................. 145

Kağıdın Bir Yüzüne Yazılır.............................................................................................. 474

Kalemde Tebliğ................................................................................................................... 451

Kalemden Duruşma Gününün Öğrenilmesi İstenilemez............................................. 428

Kamu Düzenine Aykırı Sayılmama Halleri.................................................................. 890

Kamu Güvenliğinin Kesin Olarak Gerekli Kıldığı Hâller............................................. 370

Kamuya Açık Hayat......................................................................................................... 522

Kanıtlar Serbestçe Takdir Edilir....................................................................................... 414

Kanun Gereğince Başkalarıyla Görüşmekten Yasaklanmış Olmalıdır................... 252

Kanun Gereğince Gözlem Altına Alınmış Olmalıdır................................................... 252

Kanun Gereğince Koruma Altına Alınmış Olmalıdır.................................................. 252

Kanun Gereğince Tedavi Altına Alınmış Olmalıdır..................................................... 252

Kanun Yararına Temyiz Koşulları Oluşmalıdır........................................................... 757

Kanun Yararına Temyiz Yapılabilir............................................................................... 757

Kanun Yararına Temyizi Davanın Tarafları İsteyemez............................................ 757

Kanun Yolları...................................................................................................................... 502

Kanun Yolları...................................................................................................................... 637

Kanun Yollarına Başvurmada Yazılılık........................................................................ 405

Kanun Yollarından Feragat Edemez.............................................................................. 267

Kanun Yollarının Süresi.................................................................................................... 637

Kanun Yolu......................................................................................................................... 180

Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Başvuru Süresi............................................................ 126

Kanuna Uygun Olmayan Tanıklığın Sonuçları........................................................... 599

Kanuna Uygun Tanıklığın Sonuçları............................................................................. 599

Kanunda Belirtilen Süre ve Usule Uygun Olarak Kullanılır........................................ 524

Kanunda Belirtilen Süreden Sonra Delil Gösterilemez................................................. 347

Kanunda Düzenlenmemiş Deliller................................................................................... 534

Kanunda Gösterilen Hükümler Saklıdır......................................................................... 574

Kanunda Gösterilen Yerde Tanık Dinlenir..................................................................... 587

Kanunda Öngörülen Şekilde Cevaplanır....................................................................... 593

Kanunda Öngörülen Şekilde Sorulur............................................................................... 593

Kanuni Karineye Dayanmada İspat Yükü................................................................... 532

Kanuni Mümessile  Tebliğ................................................................................................. 452

Kanuni Temsilciler.............................................................................................................. 470

Kanuni Temsilcinin İmzası................................................................................................. 90

Kanunlara Aykırı Şekilde Gıyabında Hüküm Verilmemiş Olmalıdır...................... 906

Kanunlara Aykırı Şekilde Yokluğunda Hüküm Verilmemiş Olmalıdır................... 906

Kanunların Belirlediği Kesin Süre.................................................................................... 318

Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse...................................................... 817

Kanunun Olaya Uygulanmasında Hata Edilmişse...................................................... 824

Kapıcıya Bildirim............................................................................................................... 435

Kapıcıya Tebliğ.................................................................................................................. 450

Kapsamı Açısından Islah................................................................................................. 515

Kapsamı Kanuna Uygun Olmalıdır................................................................................ 854

Karar Düzeltme Aşamasında Feragat............................................................................ 677

Karar Düzeltme Duruşmalı İnceleme İstenemez......................................................... 833

Karar Düzeltme Sebepleri................................................................................................. 832

Karar Düzeltme Sonucu.................................................................................................... 836

Karar Düzeltme Süresi....................................................................................................... 830

Karar Düzeltme Usulü....................................................................................................... 842

Karar Düzeltme Yolu Açık Olmalıdır............................................................................. 832

Karar Düzeltme Yolu Görevsizlik Kararına Karşı Kapalıdır...................................... 128

Karar Düzeltme Yolu Yetkisizlik Kararına Karşı Kapalıdır....................................... 181

Karar Düzeltme................................................................................................................... 830

Karar Düzeltmeden Feragat Edilmesi............................................................................. 835

Karar Düzeltmenin İncelenmesi...................................................................................... 832

Karar Düzeltmeyi Hukuki Yararı Bulunmayan İsteyemez....................................... 834

Karar Düzeltmeyi İnceleme Görevi Münhasıran Yargıtay'a Aittir........................... 834

Karar Düzeltmeyi İnceleyecek Mahkeme..................................................................... 843

Karar Tebliğ Edilmeden Feragat Edilemez.................................................................... 795

Karar ve İlam Harcı........................................................................................................... 720

Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebilir............................................................................ 519

Karar Verilmesinde Doğrudanlık..................................................................................... 397

Karar Verilmeyerek Dava Konusuz Bırakılmaz.......................................................... 703

Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması.......................................... 839

Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Hükümle Ortadan Kalkmış Olması.... 841

Karara Uymayan Taraf Hakkında Yapılacak İşlem................................................. 264

Karara Uymayan Taraf Hakkında Yapılacak İşlem................................................. 265

Karardan Sonra Temyizden Önce Feragat.................................................................... 674

Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme Talep Edilmelidir.................... 125

Kararı Veren Mahkemeye Verilmişse............................................................................. 772

Kararın Açıklanma Biçimi............................................................................................... 471

Kararın Aykırılığının Tespit Edilmiş Olması................................................................. 842

Kararın Yazılan Gerekçesi Yazılan Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır......... 643

Kararın Yerine Getirilmesinde Delilin Toplanmasına İlişkin Hükümler .................. 862

Kararların Bildirilmesinin Aleniyeti................................................................................. 373

Karşı Dava .......................................................................................................................... 107

Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları .............................................................................. 107

Karşı Dava Ayrı Bir Dilekçe Verilmek Suretiyle Açılabilir.......................................... 109

Karşı Dava Bağımsız Dava Gibi Harca Tabidir........................................................... 111

Karşı Dava Cevap Dilekçesiyle Açılabilir...................................................................... 109

Karşı Dava Esasa Cevap Süresi İçinde Açılabilir......................................................... 109

Karşı Dava Hakkında Dava İle İlgili Hükümler Uygulanır....................................... 110

Karşı Dava İçin Asıl Dava Açılmış Olmalıdır.............................................................. 107

Karşı Dava İçin Asıl Dava Görülmekte Olmalıdır....................................................... 107

Karşı Dava İçin Davalar Arasında Bağlantı Mevcut Olmalıdır............................... 107

Karşı Dava İçin Karar Verilmelidir.................................................................................. 113

Karşı Dava İçin Uygulanacak Hükümler...................................................................... 110

Karşı Dava Olabilir............................................................................................................. 490

Karşı Dava Süresi İçinde Açılmış Olmalıdır................................................................. 107

Karşı Dava Varsa Vekâlet Ücreti.................................................................................... 728

Karşı Dava Yokken Var Gibi Karar Verilemez............................................................. 113

Karşı Davanın Açılması................................................................................................... 109

Karşı Davanın Açılması................................................................................................... 404

Karşı Davanın Asıl Davadan Ayrılmasına Karar Verilmesi...................................... 107

Karşı Davanın Şartlar Gerçekleşmeden Açılması........................................................ 107

Karşı Davaya Karşı Açılamaz......................................................................................... 110

Karşı İspat............ ...............................................................................................................532

Karşı Taraf Dinlenmeden Tedbire Karar Verilebilir..................................................... 852

Karşı Taraf Giderlerin Artmasına Sebep Olmuşsa Dikkate Alınır............................ 323

Karşı Taraf Kanuni Karinenin Aksini İspat Edebilir.................................................... 532

Karşı Taraf Liste Vermese Bile Dinlenir......................................................................... 589

Karşı Tarafa Yenileme Talebinde Harç Yüklenemez................................................. 483

Karşı Tarafın Açık Muvafakati Hükümleri Saklıdır.................................................. 343

Karşı Tarafın Açık Muvafakati...................................................................................... 400

Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir.................................................................. 661

Karşı Tarafın Rıza Gösterdiği Durumlarda Islah......................................................... 509

Karşı Tarafın Uğradığı Zararlar...................................................................................... 269

Karşılıklılık Bulunmalıdır................................................................................................. 901

Karşılıklılık Esasına Dayanan Bir Anlaşma Bulunabilir............................................ 901

Kasten Veya Ağır Kusuru Sonucu Yanlış Bilgi Verdiği Ortaya Çıkarsa.................. 752

Katılma Yoluyla Temyiz  Ancak Temyize
Cevap Dilekçesiyle Olursa İncelenebilir.................................................................. 791

Katılma Yoluyla Temyiz  Harcı Yatırılmış Olmalıdır................................................ 791

Katılma Yoluyla Temyiz Yapılabilir.............................................................................. 789

Katma Değer Vergisine Hükmedilemez......................................................................... 733

Kayıt Dava Dosyasında Saklı Tutulur........................................................................... 465

Kayıt Hiçbir Yerde Yayımlanamaz................................................................................ 465

Kayıt İzin İle Yayınlanabilir............................................................................................ 465

Kayıt Sistemindeki Adres Gösterilmişse Tebliğ Bu Adrese Yapılır............................ 435

Kayıt Yasağı....................................................................................................................... 464

Kayıtlar................................................................................................................................ 548

Kazanılan Haklar Kaldırılamaz...................................................................................... 827

Kendi Aleyhine Vakıalar İçin Sorgulanabilir................................................................. 505

Kendi İçinde Çelişkili......................................................................................................... 635

Kendiliğinden Duruşmalı Yapılabilir............................................................................... 812

Kendiliğinden Gizlilik......................................................................................................... 371

Kendiliğinden Karar Verilemez........................................................................................ 349

Kendiliğinden Kural Olarak Delil Toplayamaz............................................................. 535

Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Verilemez................................................................... 132

Kendisine Gönderilen Mahkeme Yetkisizlik Kararı İle Bağlıdır................................ 178

Kendisine İlam Verilmeyene Gecikmeksizin Tebliğ Edilir .......................................... 644

Kendisine Karşı Dava Açılabilir....................................................................................... 247

Kendisine Nüsha Verilmeyene Gecikmeksizin Tebliğ Edilir ....................................... 644

Kesin Hüküm Etkisi........................................................................................................... 647

Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğurur................................................................... 679

Kesin Hüküm Koşulları..................................................................................................... 646

Kesin Süre İçinde Mahkemeye Başvurulmaması........................................................ 245

Kesin Süre İçinde Mahkemeye Başvurulması.............................................................. 244

Kesin Süre İçinde Tam Olarak Yerine Getirilmemesinin Sonucuna Karar Verilir .. 340

Kesin Süre İçinde Vekâletname Verilmezse.................................................................. 269

Kesin Süre İçinde Yapılmayan İşlemi Yapma Hakkı Ortadan Kalkar................... 317

Kesin Yetki Kuralı Öngörülmemiştir............................................................................... 132

Kesinleşen Boşanma Kararı Davayı Konusuz Bırakır............................................... 689

Kesinleşen Evlenmenin İptali Davayı Konusuz Bırakır............................................. 690

Kesinleşen Yönler Dikkate Alınmalıdır.......................................................................... 734

Kesinleşen Yönler Hakkında Yeniden Hüküm Kurulamaz....................................... 827

Kesinleşmeyi Gösteren Onanmış Yazı veya Belgenin Tercümesi............................. 886

Kesinlik Sınırını Geçmeyen Kararlar Temyiz Edilemez.............................................. 761

Keşif Giderleri...................................................................................................................... 721

Keşif Ön İncelemede Yapılamaz.................................................................................... 333

Kısıtlanan Eş Velayet Altına Konulmuşsa Velayet Hükümleri Uygulanır.............. 242

Kısmen Bozma Kararı Verilebilir.................................................................................... 823

Kısmen Bozma Kararı Verilebilir.................................................................................... 825

Kısmen Islah....................................................................................................................... 515

Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler.............................................................................. 297

Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunması.............................................................. 274

Kişilik Haklarını İlgilendiren Belge ve Tutanak İzin ile Yayınlanabilir.................... 465

Kişisel İlişki Davaları Adli Tatilde Görülmez................................................................. 325

Kişisel İlişki Konusunda Görüşleri Alınmalıdır............................................................. 611

Kişisel İlişki Kurulup Kurulmayacağı Konusunda....................................................... 611

Kişisel İlişki Talebi Yasak Kapsamında Değildir.......................................................... 302

Kişisel İlişki Talebi Yasak Kapsamında Değildir.......................................................... 308

Kişisel İlişkinin Süresi Konusunda................................................................................... 614

Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme ....................................................................... 575

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davaları Açamaz......................................... 267

Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklarla İlgili Davaları Takip Edemez.............................. 267

Konu Dışı Açıklama Yapılamaz..................................................................................... 364

Konusuz kalmada Vekalet Ücretine Hükmedilir.......................................................... 233

Konusuz kalmada Yargılama Giderlerine Hükmedilir................................................ 233

Koşulları Varsa Gizli Olarak Yapılabilir ........................................................................ 369

Koşulları Varsa Sonradan Delil Gösterilebilir................................................................ 347

Kötüniyetle Yapan Avukat Yazıyla Bildirilir................................................................ 269

Kötüniyetli Olarak Islah.................................................................................................... 514

Kural Olarak Feragat Mahkemeye Ulaştığında Sonuç Doğurur............................... 666

Kural Olarak Hepsi Dinlenir.............................................................................................. 587

Kural Olarak İki Haftadan Az Olamaz.......................................................................... 429

Kural Olarak Karşı Tarafın Açık Muvafakati İle Mümkündür................................ 342

Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir................................................ 846

Kurumlarda Bulunulan Yer.............................................................................................. 154

Kusur Belirlemesi Temyiz Edilebilir................................................................................. 798

Kusur Dereceleri Vekalet Ücreti Takdirine Esas Alınmaz........................................... 736

Kusurlu Sağ Eşin Yasal Mirasçı Olamayacağının Tespitine Karar Verilebilir......... 227

Kusurun İspatlanması Bağımsız Bir Dava İle İstenilemez........................................ 225

Kusurun İspatlanması Tenfiz Davasında İstenilemez................................................ 225

Kuşkuyu Gerektiren Sebepler İddia ve İspat Edilebilir................................................ 582

L

Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması................... 841

Listede Tanığın Gösterilmemiş Olması.......................................................................... 580

Listede Yer Almayan Kimseler Tanık Olarak Dinlenemez......................................... 536

M

Maddi Aydınlatma............................................................................................................ 382

Maddi Bir Zarar Verecekse............................................................................................... 575

Maddi Hataların Düzeltilmesi.......................................................................................... 518

Maddi Hatanın Düzeltildiği Durumlarda Islah............................................................. 509

Maddi Hatanın Düzeltilmesi............................................................................................ 519

Maddi Hatanın Konusu.................................................................................................... 518

Maddi Hatanın Tarafı...................................................................................................... 519

Maddi Hataya Dayalı Karar Düzeltme Kararı Kaldırılabilir..................................... 705

Maddi Hataya Dayalı Temyiz Kararı Kaldırılabilir.................................................... 705

Maddi Sevk ve İdare......................................................................................................... 387

Maddi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır.......................................................... 300

Maddi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır.......................................................... 306

Maddi Tazminat Talebinin Karara Bağlanmasına Engel Değildir............................ 234

Mahkeme Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırır.................................. 289

Mahkeme Feragat Dilekçesi Üzerine Kendi Kararını Kaldıramaz............................ 681

Mahkeme Huzurunda Delilleri Toplama....................................................................... 397

Mahkeme Kesin Süre Vermelidir..................................................................................... 268

Mahkeme Tarafından Dava Dilekçesi Tebliğ Edilir.................................................... 101

Mahkeme Yetkisizlik Kararında Yetkili Mahkemeyi Gösterir................................... 173

Mahkemece Kendiliğinden Karar Verilerek Kayıt Kapatılır...................................... 484

Mahkemece Sonradan Delil Göstermeye İzin Verilebilir............................................ 536

Mahkemece Vesayet Altına Alınma Gerekli Görülür.................................................. 250

Mahkemece Vesayet Altına Alınması Talebi Uygun Bulunur.................................. 249

Mahkemece Zorunlu Durumda Çekim Yapılabilir...................................................... 465

Mahkemece Zorunlu Durumda Kayıt Alınabilir.......................................................... 465

Mahkemelerin Görevi Ancak Kanunla Düzenlenir...................................................... 115

Mahkemenin Adı.................................................................................................................. 87

Mahkemenin Adı.................................................................................................................. 93

Mahkemenin Adı............................................................................................................... 470

Mahkemenin Dili................................................................................................................ 406

Mahkemenin Görevli Olması........................................................................................... 275

Mahkemenin Hatası Olabilir............................................................................................ 519

Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir.................................................................. 662

Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması......................................................... 838

Mahkemenin Yeter Derecede Bilgi Edinmiş Olması.................................................... 583

Mahkemenin Yetkili Olması............................................................................................ 275

Mahkemenin Yetkisi Kesinleşmişse Feragat Karara Bağlanır................................... 666

Mahkumiyet Kararı Yeterlidir.......................................................................................... 546

Makbuz Verme Yetkisi ..................................................................................................... 265

Maktu Ücretin Altında Kalmama................................................................................... 732

Makul Süre İçinde Yargılama.......................................................................................... 379

Mali Durumunun Yeteri Derecede İyileştiği Anlaşılırsa.............................................. 752

Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri. ...........................94

Malzeme Sorunu................................................................................................................ 625

Manevi Tazminat Davalarında Vekâlet Ücreti............................................................ 729

Manevi Tazminat Talebi İçin Görevsizlik Kararı Verilmesi....................................... 234

Manevi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır........................................................ 300

Manevi Tazminat Talebi Yasak Kapsamındadır........................................................ 307

Masraflar Avanstan Karşılanır........................................................................................ 468

Mazbata İle Tebliğ Tevsik Edilmelidir ........................................................................... 459

Mazeret Hakkında Ara Kararı Verilmelidir................................................................... 468

Mazeret Hakkında Duruşmada İşlem Yapılmalıdır................................................... 468

Mazeret Kabul Edilirse Duruşma Günü Bildirilmelidir................................................. 468

Mazeret Kabul Edilirse Yeni Duruşma Günü Belirlenir............................................... 479

Mazeret Kabul Edilmezse Dosya İşlemden Kaldırılır................................................. 479

Mazeretsiz Olarak Gelinmezse Gelen Taraf Onun Muvafakatini Aramaz............. 342

Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetme......................................................... 273

Mektep Gibi Yerlerde  Bulunan Eşe Tebligat................................................................ 453

Mektup................................................................................................................................. 553

Mektupla Tebligat Yapılamaz......................................................................................... 457

Memuriyet Sebebiyle Çalışılan Yer................................................................................ 150

Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme ........................................ 575

Menfaat Temin Ederek Tanıklığın Sonuçları............................................................... 599

Mesai Odası Sorunu........................................................................................................... 624

Mesleğine Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Verecekse...................... 576

Mirasçı Gaip İse.................................................................................................................. 219

Mirasçı Küçük İse.............................................................................................................. 218

Mirasçı Mirastan Yoksun İse........................................................................................... 220

Mirasçı Olmayan Davaya Devam Edemez.................................................................. 216

Mirasçılar Bilinmiyorsa..................................................................................................... 220

Mirasçılar Davaya Devam Ediyor Olmalıdır................................................................ 209

Mirasçılar Davaya Devam Ediyorlarsa......................................................................... 210

Mirasçılar Davaya Devam Etmiyorlarsa....................................................................... 210

Mirasçılar Davaya Fer’i Hükümlerden Devam Edemez............................................ 216

Mirasçılar Davayı Islah Edemez..................................................................................... 217

Mirasçılar Tarafından Boşanma Davasının Sürdürülmesi ....................................... 187

Mirasçılar Yeni Delil Gösteremez.................................................................................... 224

Mirasçıların Tenfiz İstemi................................................................................................ 867

Mirasçıya Yasal Danışman Atanmışsa......................................................................... 220

Mirası Reddedenler Varsa................................................................................................ 220

Muhatabı Tebliğe Muttali Olmuş İse Muteber Sayılır................................................ 458

Muhatabından Başkasına Tebliğ Yapılmış İse........................................................... 459

Muhatap Gösterilen Adreste Bulunmamış Olmalıdır.................................................. 432

Muhatap Tebellüğden İmtina Etmiş Olmalıdır............................................................ 432

Muhtarına Tebliğ Olunacak Evrak  Teslim Edilebilir.................................................. 434

Muhtarlık Belgesi .............................................................................................................. 149

Mutlak Olarak Yazılacak Hususlar................................................................................ 470

Muttali Olmuş İse Tebligat Muteber Sayılır.................................................................. 458

Mühür Kullanabilir............................................................................................................. 475

Müvekkilin Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetmesi................................. 273

Müvekkilin Ölümü............................................................................................................. 272

N

Nafaka Davaları Adli Tatilde Görülür.....................................................................324

Nafaka Davalarında Vekâlet Ücreti............................................................................... 729

Nafaka Dosyaları............................................................................................................... 543

Namus ve Onuru Etkilenecek Olmak............................................................................. 378

Nihai Kararlar Temyiz Edilebilir...................................................................................... 754

Noksanlığının Giderilmesi Mümkün İse........................................................................ 290

Noksanlık Hüküm Anında Giderilmişse........................................................................ 290

Noter Tarafından Onaylanan veya Düzenlenen Vekâletname Bulunmalıdır....... 255

Nüfus Kaydı İncelenmelidir............................................................................................. 702

Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir...................................... 145

Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir...................................... 147

Nüshalar.... .......................................................................................................................... 644

O

O Yerin İhtiyar Heyeti Azasından Birine Teslim Edilebilir......................................... 434

O Yerin Muhtarına Teslim Edilebilir............................................................................... 434

O Yerin Zabıta Amir Ve Memurlarına Teslim Edilebilir.............................................. 435

Okunaklı Yazılır................................................................................................................. 473

Okunamayan Dilekçe........................................................................................................ 388

Olan Biteni Açıklama Hakkı........................................................................................... 364

Olan Biteni Bilme Hakkı................................................................................................... 362

Olan Biteni Değerlendirtme Hakkı ................................................................................. 366

Olan Biteni Dikkate Aldırma Hakkı............................................................................... 365

Olan Biteni Gerekçelendirtme Hakkı ............................................................................. 366

Olan Biteni İspat Hakkı.................................................................................................... 365

Olayın Gerçekleştiği Yerde Tanık Dinlenebilir.............................................................. 590

Olayla İlgili Olarak Tanığa Bilgi Verilir........................................................................... 593

Olgular Hakkında Taraflara Yemin Öneremez............................................................ 410

On Gün İçinde Katılma Yoluyla Temyiz Edilebilir...................................................... 789

Onaylanmayan Protokoldeki Beyan Feragat Sayılamaz.......................................... 673

Otel Kayıtları....................................................................................................................... 549

Otelde Bulunan Eşe Tebligat............................................................................................ 453

Oturulan Yer........................................................................................................................ 153

Ö

Ölen Eşin Altsoyu Yoksa................................................................................................... 206

Ölen Eşin Birinci Derece Mirasçıları................................................................................ 206

Ölen Eşin Evlatlığı Ve Altsoyu......................................................................................... 207

Ölen Eşin Evlilik Dışı Çocuğu........................................................................................... 207

Ölen Eşin Herhangi Bir Mirasçısı Davayı Sürdürebilir................................................ 218

Ölen Eşin Mirasçıları Belirlenmelidir............................................................................... 206

Ölüm Karinesiyle Evliliğin Sonlanması.......................................................................... 232

Ölüm Karinesiyle Sonlanması Davayı Konusuz Bırakır.................... ........................701

Ölüm..................................................................................................................................... 272

Ölümle Evliliğin Sonlanması............................................................................................ 232

Ön İnceleme Aşamasında Davacının Açık Muvafakati İle Yapılabilir.................. 309

Ön İnceleme Aşamasında Davalının Açık Muvafakati İle Yapılabilir................... 304

Ön İnceleme Başladığında Etkisi.................................................................................... 342

Ön İnceleme Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesinden Sonra Yapılır............................. 327

Ön İnceleme Duruşma Davetiyesi................................................................................... 337

Ön İnceleme Duruşması Tamamlandıktan Sonra Karara Bağlanabilir.................. 243

Ön İnceleme Duruşmasına Davacı Mazeretsiz Olarak Gelmezse............................ 310

Ön İnceleme Duruşmasına Davalı Mazeretsiz Olarak Gelmezse............................. 304

Ön İnceleme Duruşmasına Davet................................................................................... 336

Ön İnceleme Duruşmasında Gerekirse Taraflar Dinlenebilir...................................... 336

Ön İnceleme Duruşmasında Verilen İki Haftalık Kesin Süre.................................... 535

Ön İnceleme Duruşmasının Sonunda Tutanak Düzenlenir....................................... 341

Ön İnceleme Duruşmasının Yapılışı.............................................................................. 337

Ön İnceleme İçin Çıkarılacak Davetiyede İhtarda Bulunulur.................................. 336

Ön İnceleme İçin Duruşmaya Sadece Taraflardan Birinin Gelmesi......................... 336

Ön İnceleme Koşulları Varsa Duruşmasız Yapılabilir................................................. 335

Ön İnceleme Koşulları Yoksa Duruşmalı Yapılır......................................................... 336    

Ön İnceleme Kural Olarak Tek Duruşmada Tamamlanır.......................................... 337

Ön İnceleme Sonuçlarına İlişkin Diğer Hususlar.......................................................... 337

Ön İnceleme Süreci............................................................................................................ 327

Ön İnceleme Tamamlandığında Etkisi.......................................................................... 343

Ön İnceleme Tamamlanmadan Tahkikata Geçilemez.............................................. 328

Ön İnceleme Tamamlanmış Olmalıdır ......................................................................... 344

Ön İnceleme Tutanağı Hazırlanmış Olmalıdır............................................................. 346

Ön İnceleme Tutanağına Göre Tahkikat Yürütülür.................................................... 341

Ön İnceleme, Davetiye Tebliği Usulsüz İse Geçersiz Duruma Gelir.......................... 337

Ön İncelemede Belge İncelemesi Yapılamaz............................................................... 334

Ön İncelemede Bilirkişi İncelemesi Yapılamaz............................................................ 334

Ön İncelemede Dava Şartları Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir................ 335

Ön İncelemede Dava Şartları İncelenir.......................................................................... 330

Ön İncelemede Diğer Tahkikat İşlemleri Yapılamaz.................................................. 334

Ön İncelemede Duruşma Günü Tespit Edilir................................................................. 336

Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar................................................................. 304

Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar................................................................. 309

Ön İncelemede Hazırlık İşlemleri Yapılır...................................................................... 332

Ön İncelemede İlk İtirazlar Hakkında Dosya Üzerinden Karar Verilir.................... 335

Ön İncelemede İlk İtirazlar İncelenir.............................................................................. 330

Ön İncelemede Keşif Yapılamaz.................................................................................... 333

Ön İncelemede Sulhe Teşvik Edilir.................................................................................. 334

Ön İncelemede Tanık Dinlenemez.................................................................................. 333

Ön İncelemede Tarafların Anlaşamadıkları Hususlar Tespit Edilir......................... 338

Ön İncelemede Tarafların Anlaştıkları Hususlar Tespit Edilir................................... 338

Ön İncelemede Tarafların Delillerini Sunmaları İçin Gereken İşlemler Yapılır...... 332

Ön İncelemede Tarafların Delillerinin Toplanması İçin Gereken İşlemler Yapılır 333

Ön İncelemede Tespit Edilen Uyuşmazlık İçin Taraflar Sulhe Teşvik Edilir.......... 339

Ön İncelemede Tutanağa Geçirme İşlemi Yapılır........................................................ 334

Ön İncelemede Tutanağa Sulh Faaliyetinin Sonucu Yazılır...................................... 341

Ön İncelemede Tutanağa Sulh Faaliyetinin Sonuç Alınamamışsa.......................... 341

Ön İncelemede Tutanak Hazır Bulunanlar Tarafından İmzalanır.......................... 341

Ön İncelemede Uyuşmazlık Konuları Tam Olarak Belirlenir.................................... 331

Ön İncelemede Yetki İtirazı Karara Bağlanır .............................................................. 169

Ön İncelemede Zorunlu Olan Hâllerde Yeni Duruşma Günü Tayin Edilir............... 338

Ön İncelemenin Etkisi........................................................................................................ 342

Ön İncelemenin Kapsamı................................................................................................. 330

Ön İncelemeye Gelinmez İse............................................................................................ 340

Ön İncelemeye Sadece Davacı Gelmez İse................................................................... 340

Ön İncelemeye Sadece Davalı Gelmez İse.................................................................... 341

Ön İncelemeye Taraflardan Birisi Gelmez İse.............................................................. 340

Ön İncelemeye Taraflardan İkisi Gelmez İse............................................................... 341

Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim Veya Tebliğ Edilir ......................... 173

Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim veya Tebliğ Edilir........................... 487

Ön Sorun İncelemesi.......................................................................................................... 381

Ön Sorunlar Gibi İncelenerek Karara Yetki İtirazı Bağlanır...................................... 169

Ön Sorunu Dilekçe Vermek Suretiyle İleri Sürme......................................................... 486

Ön Sorunu Duruşma Sırasında Sözlü Olarak İleri Sürme........................................... 486

Ön Sorunu İleri Sürebilecek Olan .................................................................................... 486

Ön Sorunu İleri Sürme Şekli.............................................................................................. 486

Ön Sorunun İleri Sürülmesi............................................................................................... 486

Ön Sorunun İncelenmesi................................................................................................... 487

Önce Dava Şartları İncelenmiş Olmalıdır...................................................................... 345

Önce Davacı Tanıklarının Dinlenmesi Önerilir............................................................. 589

Önceden Gösterilmesi Mümkün Olmamalıdır.............................................................. 536

Örnekler Harç ve Vergiye Tabi Değildir.......................................................................... 100

Özel Hayat........................................................................................................................... 523

Özel İşaret Kullanabilir...................................................................................................... 475

Özel Vekâletname İle  Boşanma Davası Açılabilir..................................................... 256

Özel Yetki Kapsamında Kalan Hususlar....................................................................... 266

P, R

Pasaport Kayıtları.............................................................................................................. 549

Pedagog................................................................................................................................ 622

Protestoya İlişkin Giderler ................................................................................................ 721

Psikolog............. ...................................................................................................................621

Raporlar............................................................................................................................... 557

Reddi Hâlinde Kanun Yoluna Başvurulabilir............................................................... 853

Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler.................................................... 722

Resmî Çalışma Saatleri Dışında Duruşma Yapılabilir................................................ 424

Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Harç................................................ 722

Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Ücret................................................ 722

Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Vergi................................................ 722

Resmî Makamın Yazılı İzninin Bulunmaması............................................................ 587

Resmî Tatil Günlerinde Duruşma Yapılabilir................................................................ 424

Resmi Tatil Günlerinde Tebligat Yapılabilir.................................................................. 463

Ret Edilen Boşanma Dosyaları....................................................................................... 548

Ret Kararı Temyiz Edilebilir............................................................................................. 771

S, Ş

Saati Geçmişse Duruşma Yapılmamaktadır................................................................ 816

Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri.......... 636

Sadece Ceza Dosyasına Dayanılmışsa Sonucu Beklenmelidir................................. 546

Sadece Karinenin Temelini Oluşturan Vakıayı İspat Yükü Altındadır................... 532

Sadece Karşı Dava İçin Karar Verilemez...................................................................... 113

Sadece Örnekler Verilebilir................................................................................................ 101

Sadece Örnekler Verilebilir................................................................................................ 295

Sağ Eşin Kusurlu Olduğunun Tespitine Karar Verilebilir............................................. 227

Sağ Eşin Kusurlu Olmadığının Tespitine Karar Verilebilir.......................................... 227

Sağ Eşin Kusuru  İspatlanmış Olmalıdır........................................................................ 222

Sağ Kalan Davacı Eşin Davadan Feragati Sonuç Doğurmaz.................................... 203

Sağır Ve Dilsiz Tanık Okuma ve Yazmayı Biliyorsa.................................................. 599

Sağır ve Dilsiz Tanık Okuma ve Yazmayı Bilmiyorsa............................................... 599

Sağır ve Dilsiz Tanık Özelliğine Göre Dinlenir............................................................... 598

Sağlık Kurumunda Bulunma........................................................................................... 155

Sanatına Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Verecekse....................... 576

Savunma Sebebini Genişletme veya Değiştirme Yasaktır.......................................... 306

Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında Kalanlar................ 306

Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı............................... 305

Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları................................ 309

Sayfa Numarası Yazılır.................................................................................................... 474

Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur............................................................................. 580

Serbest Olarak Çalışılan Yer............................................................................................ 152

Ses Kaydı Yapılamaz........................................................................................................ 464

Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Dinlenebilir ...................................................... 591

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Belirli İşlemler Yapılabilir...................................... 466

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Rıza Varsa................................................................ 466

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Rıza Yoksa............................................................... 466

Ses ve Görüntü Nakledilmesinde Tarafların Rızası Olmalıdır.................................. 466

Sevk ve İdare Kendiliğinden Gözetilir............................................................................. 354

Seyahat Eden Tanığın Giderleri Karşılanır ................................................................... 600

Sınırlandırıcı İşlemler Karşı Taraf Yönünden Geçersizdir......................................... 266

Sınırlı Ehliyetlilerin Dava Ehliyeti................................................................................... 236

Sınırlı Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti................................................................................. 238

Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme............................................................................... 575

Somutlaştırma Yükü......................................................................................................... 533

Son Defa Altı Ay Birlikte Oturulan Yer.......................................................................... 161

Son Sözleri Sorulur ............................................................................................................ 521

Son Sözün Söylenmesi...................................................................................................... 402

Son Sözün Sözlü Yargılamada Söylenmesi.................................................................. 402

Sonra İlk İtirazlar İncelenmiş Olmalıdır........................................................................ 346

Sonradan Kural Olarak Delil Gösterilemez.................................................................... 535

Sonradan Yenilenmiş Olan Dava Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamaz ........ 484

Sorgulanma İkrar Elde Etmek İçin Yapılabilir............................................................. 505

Sorgulanma Kavramı........................................................................................................ 504

Sorgulanma Vakıaya Yönelik Olabilir........................................................................... 504

Soru Sorma.......................................................................................................................... 385

Soru Yöneltme.................................................................................................................... 464

Soruşturma veya Kovuşturma İle Karşılaşılacak Olmak........................................... 378

Sosyal Çalışmacı................................................................................................................ 622

Söylemeyene İsticvabı Kapsamaz................................................................................. 386

Söylemeyene Yol Göstermeyi Kapsamaz..................................................................... 386

Söylenmeyen Şeyleri  Kapsamaz.................................................................................... 385

Söylenmeyen Vakıaları Kapsamaz................................................................................ 386

Sözlü Açıklamalar.............................................................................................................. 469

Sözlü Islahın Yapılması.................................................................................................... 402

Sözlü Olarak Islah.............................................................................................................. 514

Sözlü Yargılama İçin Davet Yapılır............................................................................... 521

Sözlü Yargılamada Son Sözün Söylenmesi.................................................................. 402

Sözlülük İlkesi..................................................................................................................... 402

Statü Sorunu........................................................................................................................ 625

Sulh Kavramı...................................................................................................................... 686

Sulh Müzakereleri İle Sonucu.......................................................................................... 471

Sulh Olamaz........................................................................................................................ 266

Sulhe Teşvik Ön İncelemede Yapılır.............................................................................. 334

Sulhe Teşvikten Sonuç Alınacağı Kanaati Varsa........................................................ 339

Süre Kısaltılabilir................................................................................................................ 431

Süre Uzatılabilir.................................................................................................................. 431

Süre, Başka Yerden Getirtilecek Belgelerle İlgili Açıklama İçin Verilir..................... 340

Süre, Belgelerin Mahkemeye Sunulması İçin Verilir.................................................... 340

Süreler Hâkim Tarafından Tespit Edilir......................................................................... 315

Süreler Kanunda Belirtilir.................................................................................................. 315

Sürelere Adli Tatilin Etkisi................................................................................................. 325

Sürelerin Başlaması........................................................................................................... 316

Sürelerin Belirlenmesi......................................................................................................... 315

Sürelerin Bitmesi................................................................................................................. 316

Sürenin Kesin Olduğuna Karar Verebilir......................................................................... 316

Sürenin Kesin Olduğuna Karar Verilmemişse................................................................ 316

Sürenin Kesin Olması......................................................................................................... 316

Süresi Dışında Harç ve Gider Tamamlanırsa............................................................... 786

Süresi Geçen İlk İtirazlar Islah İle İleri Sürülemez....................................................... 510

Süresi İçinde Harç ve Gider Tamamlanırsa.................................................................. 786

Süresinde İleri Sürülememesinin İlgili Tarafın Kusurundan Kaynaklanmaması... 400

Süresinde Temyiz Edildi İse.............................................................................................. 769

Süresinde Temyiz Edilmedi İse........................................................................................ 769

Süresinde Temyiz Edilmelidir........................................................................................... 763

Süresinde Temyiz Yoksa İstem Reddedilir.................................................................... 771

Süresinde Yenilenmişse Karşı Dava İncelenmelidir..................................................... 113

Süreye Resmî Tatil Günleri Dahildir ............................................................................... 316

Süreyi Hâkim Belirlemişse................................................................................................ 316

Süreyi Kanun Belirlemişse................................................................................................ 316

Şekli Sevk ve İdare............................................................................................................. 387

Şerefini İhlal Edecek Olacaksa........................................................................................ 575

Şeyin Bulunduğu Yerde Tanık Dinlenebilir................................................................... 590

T

Tahkikat Aşamasında Davacının Açık Muvafakati İle Yapılabilir........................ 310

Tahkikat Aşamasında Davalının Açık Muvafakati İle Yapılabilir......................... 305

Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar.................................................... 304

Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar.................................................... 310

Tahkikat Aşamasında Islah İle Yapılabilir................................................................... 305

Tahkikat Aşamasında Islah İle Yapılabilir................................................................... 310

Tahkikat Aşamasında Tarafların Dinlenilmesi............................................................ 402

Tahkikat İşlemlerinin Tümü............................................................................................. 469

Tahkikat Yapılmasına Gerek Bulunmalıdır................................................................. 346

Tahkikatı Gerektiren Husus Kalmamışsa Tahkikatın Bittiği  Tefhim Edilir........... 520

Tahkikatın Başlaması....................................................................................................... 344

Tahkikatın Bittiği  Tefhim Edilir...................................................................................... 520

Tahkikatın İlk Duruşmasından Önce Karara Bağlanabilir........................................ 343

Tahkikatın Tümü Hakkında Açıklama İçin Söz Verilir............................................. 520

Tahkikatın Yapılışı............................................................................................................ 347

Talep Haklı Bulunursa Karar Dilekçeyle Birlikte Karşı Tarafa Tebliğ Edilir.......... 861

Talep Sonucundan Başka Bir Şeye Karar Veremez.................................................... 359

Talep Sonucundan Daha Azına Karar Verebilir........................................................... 360

Talep Sonucundan Fazlasına Karar Veremez.............................................................. 359

Talep Sonucundan Kısmen Vazgeçilebilir..................................................................... 657

Talep Sonucundan Tamamen Vazgeçilebilir................................................................ 657

Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır.............................................. 300

Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır.............................................. 306

Talep Üzerine Birleştirilebilir ............................................................................................ 498

Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır.......................................................... 845

Taleple Bağlı Olmadığına İlişkin Kanun Hükümleri Saklıdır.................................... 360

Taleple Bağlılık İlkesi........................................................................................................ 359

Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm........................................................... 639

Tam Ehliyetlilerin Dava Ehliyeti...................................................................................... 236

Tam Ehliyetsiz Eş Temyiz Edemez................................................................................. 755

Tam Ehliyetsizler Bizzat Dava Açamazlar................................................................... 239

Tam Ehliyetsizlerin Dava Ehliyeti................................................................................... 239

Tam Metin Sunulmalıdır.................................................................................................. 883

Tamamen Bozma Kararı Verilebilir............................................................................... 823

Tamamen Bozma Kararı Verilebilir............................................................................... 825

Tanığa Görevinin Önemini Anlatılır............................................................................... 592

Tanığa İlişkin İşlemler....................................................................................................... 467

Tanığa Karşı Taraf veya Vekilince Yasak Davranışlar Sergilenemez..................... 597

Tanığa Ödenen Ücret ve Giderler.................................................................................... 721

Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilebilir................................................................................... 571

Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi................................................................................... 404

Tanığa Yemin Eda Ettirilir................................................................................................ 592

Tanığa Yemin Ettirilmesi.................................................................................................. 592

Tanığın Açık Adresi........................................................................................................... 568

Tanığın Adı ve Soyadı...................................................................................................... 568

Tanığın Dinlenebilmesi...................................................................................................... 587

Tanığın Dinlenilmesi.......................................................................................................... 403

Tanığın Eslenme Giderleri................................................................................................. 600

Tanığın Gelmemesinin Sonuçları.................................................................................... 569

Tanığın Gelmesine Rağmen Sonuçları........................................................................... 569

Tanığın Hasta Olması....................................................................................................... 590

Tanığın Hazır Bulunacağı Gün....................................................................................... 569

Tanığın Hazır Bulunacağı Saat...................................................................................... 569

Tanığın Hazır Bulunacağı Yer........................................................................................ 569

Tanığın Kimliği Tespit Edilir............................................................................................. 591

Tanığın Kimlik Özellikleri................................................................................................. 568

Tanığın Konaklama Giderleri.......................................................................................... 600

Tanığın Listede Gösterilmemiş Olması.......................................................................... 580

Tanığın Ölmüş Olması...................................................................................................... 587

Tanığın Özürlü Olması...................................................................................................... 590

Tanığın Yol Giderleri.......................................................................................................... 600

Tanık Anlatımları.............................................................................................................. 539

Tanık Beyanı...................................................................................................................... 471

Tanık Bulunduğu Yerde Dinlenebilir.............................................................................. 590

Tanık Davetiye Dışı Araçlar Kullanılabilir ................................................................... 570

Tanık Dinlenmeden Önce Bilgilendirilir.......................................................................... 593

Tanık Dinletmek İstediği Vakıa Gösterilir..................................................................... 558

Tanık Elektronik Posta İle Çağrılabilir........................................................................... 570

Tanık Faks İle Çağrılabilir................................................................................................ 570

Tanık Gerekliyse İlgili Yerde Dinlenir............................................................................. 590

Tanık Hareketle Övülemez.............................................................................................. 597

Tanık İçin Çağrıya Uyma Zorunludur........................................................................... 571

Tanık Kanunda Gösterilen Yerde Dinlenir..................................................................... 587

Tanık Listesi Sunulur......................................................................................................... 558

Tanık Mazeret Bildirmemiş Olmalıdır........................................................................... 573

Tanık Olarak Listede Yer Almayan Kimseler Dinlenemez......................................... 536

Tanık Olayın Gerçekleştiği Yerde Dinlenebilir.............................................................. 590

Tanık Ön İncelemede Dinlenemez.................................................................................. 333

Tanık Övülemez................................................................................................................. 597

Tanık Sayısı Kural Olarak Sınırlandırılamaz............................................................... 564

Tanık Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur................................................................. 574

Tanık Sözle Övülemez...................................................................................................... 597

Tanık Şekle Uygun Dinlenir.............................................................................................. 594

Tanık Şeyin Bulunduğu Yerde Dinlenebilir................................................................... 590

Tanık Tahkir Edilemez...................................................................................................... 597

Tanık Telefon İle Çağrılabilir........................................................................................... 570

Tanık Usulüne Uygun Olarak Çağrılmış Olmalıdır..................................................... 572

Tanık Usulüne Uygun Şekilde Gösterilebilir.................................................................. 565

Tanık, Sağır ve Dilsiz Olup Okuma ve Yazmayı Biliyorsa........................................ 405

Tanık.................................................................................................................................... 558

Tanıklar Ayrı Olarak Dinlenir.......................................................................................... 594

Tanıklar Başka Sorular Sorulabilir.................................................................................. 596

Tanıklar Bildiğini Sözlü Olarak Açıklar......................................................................... 595

Tanıklar Gerektiğinde Yüzleştirilir................................................................................... 594

Tanıklar Sözleri Tutanağa Yazılır................................................................................... 596

Tanıklar Sözü Hakim Tarafından Kesilmez................................................................. 594

Tanıklar Sözü Taraflarca Kesilmez................................................................................ 594

Tanıklar Sözü Vekil Tarafından Kesilmez ................................................................... 595

Tanıklar Yazılı Notlar Kural Olarak Kullanamaz........................................................ 596

Tanıkların Adı Ve Soyadı Gösterilir............................................................................... 559

Tanıkların Adresi Gösterilmemişse Kesin Süre Verilir.................................................. 563

Tanıkların Davet Edilmesi................................................................................................ 566

Tanıkların Dili..................................................................................................................... 406

Tanıkların Dinlenilememesi............................................................................................. 580

Tanıkların Doğruyu Söylemiş Olmaları Asıl Olandır.................................................. 581

Tanıkların Gösterilmesi..................................................................................................... 558

Tanıkların Sözü Kesilmez ................................................................................................ 594

Tanıkların Tebliğe Elverişli Adresleri Gösterilir............................................................. 559

Tanıkların Tutanağa Yazılan Sözleri Okunur.............................................................. 596

Tanıklığın Sonuçları.......................................................................................................... 599

Tanıklığının Doğruluğu Konusunda Kuşkuyu Gerektiren Sebepler Bulunması..... 581

Tanıklık Yapacağı Konu.................................................................................................. 568

Tanıklıktan Çekilmede Bildirim Şekli............................................................................ 579

Tanıklıktan Çekilmede Bildirimin Sonucu.................................................................... 579

Tanıklıktan Çekilmede Sözlü Bildirim........................................................................... 579

Tanıklıktan Çekilmede Yazılı Bildirim.......................................................................... 579

Tanıklıktan Çekinme  Hakkının Kullanılması............................................................ 574

Tanıklıktan Çekinme Delili Bildirilmelidir..................................................................... 578

Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları................................................................... 576

Tanıklıktan Çekinme Sebebi Bildirilmelidir.................................................................. 578

Tanıklıktan Çekinme Sebepleri....................................................................................... 574

Tanıklıktan Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi............................................................ 403

Tanıklıktan Çekinmenin Bildirilmesi.............................................................................. 578

Tanıklıktan Çekinmenin Haklı Olduğuna Karar Verilebilir....................................... 579

Tanıklıktan Çekinmenin Haklı Olmadığına Karar Verilebilir................................... 579

Tanıklıktan Çekinmenin İncelenmesi ........................................................................... 579

Tanıklıktan Çekinmesinin Sonuçları.............................................................................. 569

Tanıktan Bildiklerini Söylemesi İstenir.......................................................................... 593

Tanıma Davasında Görevli Mahkeme.......................................................................... 863

Tanıma Davasında Yetkili Mahkeme........................................................................... 865

Tanıma Kararı Davayı Konusuz Bırakır...................................................................... 694

Tanıma Kararıyla Evliliğin Sonlanması........................................................................ 233

Tanıma ve Tenfizde Aslı veya Örneği Yeterlidir.......................................................... 882

Tanıma ve Tenfizde Dilekçeye Eklenecek Belgeler..................................................... 881

Tanıma ve Tenfizde Fotokopi İle Karar Verilemez..................................................... 882

Tanıma............ .....................................................................................................................912

Tanıma, Boşanma Davası İle Birlikte Görülemez....................................................... 923

Tanımada  Usul Hükümleri.............................................................................................. 922

Tanımada Basit Yargılama Usulüne Göre İncelenir................................................... 922

Tanımada İptal Davası Sonucu Beklenmelidir............................................................ 884

Tanımada Karar................................................................................................................. 909

Tanımada Kesin Hüküm ve Kesin Delil Etkisi.............................................................. 922

Tanımada Tebliğ ve İtiraz................................................................................................ 907

Tanımada Yargıtay'da Mürafaa İstenemez................................................................. 924

Tanımada Yerine Getirme ve Temyiz Yolu.................................................................. 911

Tanımada Zamanaşımı Söz Konusu Değildir.............................................................. 923

Tanımaya Karar Verilmekle Yetinilir............................................................................. 923

Taraf Hakkında İşlem Yapılır......................................................................................... 597

Taraf Islah İle Değiştirilemez........................................................................................... 509

Taraf Olmayan Kişiler Tanık Gösterilebilir.................................................................... 558

Taraf Vekilleri..................................................................................................................... 376

Taraf Vekillerinin Soru Yöneltmesi................................................................................. 464

Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin Sabit Olması...................... 840

Tarafın Kendisini Dinleme................................................................................................ 385

Taraflar Birlikte İstekte Bulunmuşsa Duruşma............................................................ 425

Taraflar Bulundukları Yerden Duruşmaya Katılabilir................................................ 467

Taraflar Davada İleri Sürülen Vakıalar Hakkında Dinlenebilir................................ 347

Taraflar Doğrudan Tutanağa Yazdırabilir.................................................................... 472

Taraflar Duruşmaya Gelip Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmiş Olabilir........ 478

Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi Gönderilmiş Olabilir............ 479

Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi Göndermemiş Olabilir........ 478

Taraflar Her Zaman İleri Sürebilir................................................................................... 289

Taraflar İkinci Dilekçe Veremezler................................................................................. 709

Taraflar Ön İnceleme Duruşmasında Dinlenebilir....................................................... 336

Taraflar Usulüne Uygun Şekilde Davet Edilmiş Olmalıdır......................................... 477

Taraflar, İlamı Her Zaman Alabilir...... ..........................................................................644

Taraflara Çıkarılan Davetiye Meşruhatlı Olmalıdır................................................... 431

Taraflara Duruşma Günü Bildirilmelidir........................................................................ 427

Taraflara Duruşmaya Gelmek İçin Verilecek Süre Uygun Olmalıdır....................... 429

Taraflara İlişkin İşlemler................................................................................................... 466

Taraflara Son Sözleri Sorulur .......................................................................................... 521

Taraflara Sulh İçin Gerekli Hazırlığı Yapmaları.......................................................... 336

Taraflara Tanıklarını Hazır Bulundurma Zorunluluğu Yüklenemez...................... 566

Taraflara Yemin Öneremez.............................................................................................. 410

Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar.............................................................. 640

Taraflarca Bildirilen Hukuki Sebep Değiştirilebilir....................................................... 391

Taraflarca Bildirilen Hukuki Sebep Hâkimi Etkilemez............................................... 391

Taraflarca Birden Fazla Boşanma Sebebine Dayanılabilir....................................... 394

Taraflarca Dava Malzemesi Getirilir.............................................................................. 390

Taraflarca Dosyanın İncelenmesi................................................................................... 477

Taraflarca Getirilen Vakıalara Uyan Hukuk Normunu Hâkim Uygular................. 392

Taraflarca Getirilen Vakıaların Hukuki Nitelendirilmesini Hâkim Yapar............... 392

Taraflarca Getirilme İlkesi................................................................................................ 356

Taraflarca Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller................................................. 526

Taraflarca Hukuki Sebep Gösterilmesi Zorunlu Değildir............................................ 390

Taraflardan Aktarılan Anlatımlar.................................................................................. 541

Taraflardan Alınan Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi ..................................637

Taraflardan Biri Duruşmaya Gelmemiş Diğeri Gelmiş Olabilir.................................. 479

Taraflardan Biri Sorgulanabilir........................................................................................ 505

Taraflardan Birine Yasal Danışman Atanması Gereği Bulunmalıdır...................... 249

Taraflardan Birinin Hukuki Selefi Olarak Kendisinin Yaptığı İş.............................. 578

Taraflardan Birinin Talebi Üzerine  Gizlilik................................................................... 370

Taraflardan Birinin Temsilcisi Olarak Kendisinin Yaptığı İş..................................... 578

Taraflardan Birinin Vesayet Altına Alınması Gereği Bulunmalıdır......................... 248

Taraflardan Birinin Yargılamaya Devam Etmek İstemesinin Sonuçları................ 336

Tarafları Arabuluculuğa Teşvik Edilir............................................................................ 716

Tarafları Duruşmaya Davet Zorunludur....................................................................... 426

Tarafları Sulhe Teşvik Edilir............................................................................................. 716

Tarafların Ad ve Soyadları.............................................................................................. 568

Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar ............................................... 633

Tarafların Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri.................................... 634

Tarafların Dili...................................................................................................................... 406

Tarafların Hatası Olabilir................................................................................................. 519

Tarafların Hazır Bulundukları Günlere Ait Giderler.................................................... 722

Tarafların Hükmün Müzakeresi Sırasında Sözlü Açıklamaları............................... 403

Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti.................................................................... 633

Tarafların İkrarı Bağlamaz.............................................................................................. 411

Tarafların Kabulü Bağlamaz........................................................................................... 413

Tarafların Kanuni Temsilcileri......................................................................................... 376

Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Ad ve Soyadları İle Adresleri............................... 632

Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Adı, Soyadı .......................... ....................................89

Tarafların Kanuni Temsilcilerinin Adresleri........ .............................................................89

Tarafların Kimlikleri ......................................................................................................... 632

Tarafların Konuşma Dili................................................................................................... 406

Tarafların Soru Yöneltmesi.............................................................................................. 464

Tarafların Soruşturmaya İlişkin İstekleri....................................................................... 471

Tarafların Sundukları Belgelerin Neler Olduğu............................................................. 471

Tarafların Tahkikat Aşamasında Dinlenilmesi............................................................ 402

Tarafların Vekillerinin Ad ve Soyadları İle Adresleri................................................... 632

Tarafların Yazma Dili....................................................................................................... 406

Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaları................................................................. 276

Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaları................................................................. 276 

Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları................................................. 275

Tarife Gereğince Ücret Ödeneceği................................................................................... 570

Tasarruf İlkesi Görünümü................................................................................................ 349

Tasarruf İlkesi İstisnaları.................................................................................................. 354

Tasarruf İlkesi Tanımı...................................................................................................... 349

Tashih İçin İstek Bulunmalıdır........................................................................................ 649

Tashih İçin İstek Karara Bağlanır................................................................................... 650

Tashih İçin İstek Tebliğ Edilerek Süre Verilir................................................................. 650

Tashih İmzalanır Ve Mühürlenir..................................................................................... 650

Tashih Usulü........................................................................................................................ 649

Tashihin Konusu................................................................................................................. 649

Tavzih İçin İstek Bulunmalıdır....................................................................................... 653

Tavzih İle Yapılamayacaklar.......................................................................................... 652

Tavzih İmzalanır ve Mühürlenir..................................................................................... 656

Tavzih İstek Görevli Mahkemeye İletilmelidir............................................................. 654

Tavzih İstek Karara Bağlanır.......................................................................................... 656

Tavzih İstek Tebliğ Edilerek Süre Verilir........................................................................ 656

Tavzih Sırasında Sözlü Açıklama.................................................................................. 403

Tavzih Usulü....................................................................................................................... 653

Tavzihin Konusu................................................................................................................ 651

Tavzihin Şekli...................................................................................................................... 652

Tavzihin Zamanı................................................................................................................ 651

Tebellüğden İmtina............................................................................................................ 432

Tebellüğe Ehil Olunduğu................................................................................................... 460

Tebligat Adli Tatil Günlerinde Yapılabilir...................................................................... 463

Tebligat Adresi Meçhul Olan Eşe İlanen Yapılır.......................................................... 438

Tebligat Mektupla Yapılamaz......................................................................................... 457

Tebligat Resmi Tatil Günlerinde Yapılabilir.................................................................. 463

Tebligat Vekile Yapılır....................................................................................................... 457

Tebligat Yapılamamışsa Tercih Hakkı Sorulur............................................................ 816

Tebligatın Adres Kayıt Sistemindeki Adrese Yapılması............................................. 461

Tebligatın İlanen Yapılması............................................................................................ 438

Tebliğ Adli Tatil Dışında Yapıldı İse.............................................................................. 767

Tebliğ Adli Tatil İçinde Yapıldı İse................................................................................. 765

Tebliğ Bilinen Son Adrese Yapılır.................................................................................... 444

Tebliğ Bir Mazbata İle Tevsik Edilmelidir .................................................................... 459

Tebliğ Evrakı Kime Verilmiş İse Onun İmzası.............................................................. 461

Tebliğ Hasıma Yapılmamış Olmalıdır........................................................................... 456

Tebliğ İlgisiz Kişiye Yapılmamalıdır .............................................................................. 448

Tebliğ İmkansızlığı............................................................................................................ 432

Tebliğ Mazbatası İmzalatılır........................................................................................... 434

Tebliğ Mazbatasına Beyanlar Yazılır............................................................................ 433

Tebliğ Memuru Adreste Bulunmama Halinde Bildirim Yapar... ...............................435

Tebliğ Memuru Araştırma Yapar.................................................................................... 433

Tebliğ Memuru İhbarnameyi Binanın Kapısına Yapıştırır....................................... 435

Tebliğ Memuru Muhatap O Adreste Hiç Oturmamış Olsa Dahi Yapar................... 436

Tebliğ Memuru Muhatap O Adresten Sürekli Olarak Ayrılmış Olsa Dahi Yapar.. 436

Tebliğ Memuru Tebliğ Olunacak Evrakı Teslim Eder................................................. 434

Tebliğ Memuru Teslim ve Yapıştırma İşlemini Yapar................................................ 436

Tebliğ Memurunun Adı, Soyadı ve İmzası................................................................... 461

Tebliğ Muhatabından Başkasına Yapılmış İse........................................................... 459

Tebliğ Olunacak Evrakı Tebliğ Memuru Teslim Eder................................................. 434

Tebliğ Olunacak Şahsın Adı, Soyadı ve Adresi............................................................ 459

Tebliğ Şartları Oluşmalıdır................................................................................................ 432

Tebliğ Usule Uygun Değilse Süre Başlamaz.................................................................. 764

Tebliğ ve Posta Giderleri ................................................................................................... 721

Tebliğe Muhatabı Muttali Olmuş İse Muteber Sayılır................................................ 458

Tebliği Çıkaran Merciin Adı............................................................................................. 459

Tebliği İsteyen Tarafın Adı, Soyadı ve Adresi.............................................................. 459

Tebliğin Kime Yapıldığı.................................................................................................... 459

Tebliğin Mevzuu................................................................................................................. 459

Tebliğin Ne Zaman Yapıldığı........................................................................................... 460

Tebliğin Nerede Yapıldığı................................................................................................. 460

Tedbir Kararları Temyiz Edilemez.................................................................................. 759

Tedbir Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir................................................. 302

Tedbir Nafakası Talebi Yasak Kapsamında Değildir................................................. 307

Teknik Araçlarla Yapılan İşlemlerin Kayda Alınmış Olması.................................... 472

Teksif İlkesi......................................................................................................................... 399

Teksif İlkesinin İstisnaları................................................................................................. 399

Telefon İle Tanık Çağrılabilir........................................................................................... 570

Telefon Kayıtları................................................................................................................ 550

Teminat Açısından Islah.................................................................................................. 515

Teminat Gerektirmeyen Hâller........................................................................................ 312

Teminat Gösterilecek Hâller ............................................................................................ 311

Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları........................................................................... 314

Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi....................... 280

Teminat Kararı................................................................................................................... 313

Teminat Karşılığı Olarak ................................................................................................. 857

Teminatın İadesi................................................................................................................ 314

Teminatın Şekli................................................................................................................... 313

Teminatın Tutarı................................................................................................................ 313

Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması...................................... 838

Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması.............................................................. 278

Temsile Gerek Görülmelidir.............................................................................................. 265

Temyiz Başvuru Harcı Alınmalıdır................................................................................ 780

Temyiz Defterine Kaydedilir............................................................................................ 772

Temyiz Defterine Kayıt Yoksa İncelenemez................................................................ 792

Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Edilmelidir........................................................ 777

Temyiz Dilekçesi Karşı Tarafa Tebliğ Olunur............................................................... 789

Temyiz Dilekçesinde İmza Noksanı Bulunmamalıdır................................................ 775

Temyiz Dilekçesinin Verilmesi......................................................................................... 772

Temyiz Eden Davacının Ölmesi...................................................................................... 806

Temyiz Edilebilen Kararlar............................................................................................... 754

Temyiz Edilemeyen Kararlar........................................................................................... 758

Temyiz Edilen Bölüm Açıkça Gösterilmelidir............................................................... 795

Temyiz Edilmeyen Bölümler Kesinleşir.......................................................................... 796

Temyiz Edilmeyen Diğer Boşanma Kararı Davayı Konusuz Bırakır...................... 688

Temyiz Etmediği Dava Yönünden Katılma Yoluyla Temyiz Hakkı Yoktur......... 792

Temyiz Harcı Yatırılmalıdır............................................................................................ 778

Temyiz İncelemesi Sonucu Karar Şekli.......................................................................... 817

Temyiz İsteği Deftere Kayıt Tarihinde Yapılmış Sayılır............................................ 775

Temyiz Peşin Harcı Alınmalıdır...................................................................................... 779

Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa...................................................... 765

Temyiz Süresi Adli Tatilde Dışında Sona Eriyorsa...................................................... 768

Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa......................................................... 765

Temyiz Süresi Adli Tatilde İçinde Sona Eriyorsa......................................................... 767

Temyiz Süresi...................................................................................................................... 763

Temyiz Şekli........................................................................................................................ 772

Temyizden Feragat Edilebilir............................................................................................ 794

Temyizden Feragat Edilebilir............................................................................................ 816

Temyizden Sonra Karar Düzeltmeden Önce Feragat.................................................. 676

Temyizin İncelenmesi Şekli.............................................................................................. 809

Tenfiz Boşanma Davası İle Birlikte Görülemez........................................................... 923

Tenfiz Davasında Görevli Mahkeme............................................................................. 864

Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme.................................................... ...................865

Tenfiz İstemi....................................................................................................................... 866

Tenfiz Kararı Davayı Konusuz Bırakır......................................................................... 694

Tenfiz Kararıyla Evliliğin Sonlanması........................................................................... 233

Tenfiz Şartları..................................................................................................................... 886

Tenfizde Basit Yargılama Usulüne Göre İncelenir....................................................... 922

Tenfizde İptal Davası Sonucu Beklenmelidir............................................................... 884

Tenfizde Karar.................................................................................................................... 909

Tenfizde Kesin Hüküm ve Kesin Delil Etkisi................................................................. 922

Tenfizde Tebliğ ve İtiraz................................................................................................... 907

Tenfizde Usul Hükümleri.................................................................................................. 922

Tenfizde Yargıtay'da Mürafaa İstenemez.................................................................... 924

Tenfizde Yerine Getirme ve Temyiz Yolu...................................................................... 911

Tenfizde Zamanaşımı Söz Konusu Değildir................................................................. 923

Tenfize Karar Verilmekle Yetinilir................................................................................... 923

Tenfizi Mümkün Kılan Bir Kanun Hükmü Bulunabilir.............................................. 901

Tenfizi Mümkün Kılan Fiilî Uygulama Bulunabilir..................................................... 902

Tercüman Kullanılabilir.................................................................................................... 598

Tercümanın Ad ve Soyadı............................................................................................... 470

Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması....................... 840

Terditli Dava Açılması...................................................................................................... 104

Terditli Dava Islahla Açılabilir......................................................................................... 511

Tereddüdün Giderilmesi İstenebilir.................................................................................. 652

Tevzi Bürosunun Yanlış İşlemi Sebebiyle İlgili Karar Temyiz Edilemez................. 758

Tutanağa Diğer İlgililer Doğrudan Yazdırabilir............................................................. 472

Tutanağa İlgililer Doğrudan Yazdırabilir....................................................................... 472

Tutanağa Taraflar Doğrudan Yazdırabilir.................................................................... 472

Tutanağa Yazılacak Olanlar............................................................................................ 469

Tutanağın Altı Tanığa İmza Ettirilir............................................................................... 597

Tutanağın Eki Sayılanlar.................................................................................................. 472

Tutanağın İmzalanması................................................................................................... 474

Tutanağın İspat Gücü ...................................................................................................... 475

Tutanağın Kapsamı........................................................................................................... 469

Tutanağın Yazımı.............................................................................................................. 472

Tutanak Hâkim Gözetiminde Yazılır ............................................................................ 472

Tutanak Örneği Verilmesi................................................................................................. 373

Tutanak Örneği Verilmesi................................................................................................. 475

Tutanak Zabıt Kâtibi Aracılığıyla Yazılır..................................................................... 472

Türk Hukukunu Hâkim Kendiliğinden Uygular........................................................... 393

Türk Hukukunun Uygulanmaması................................................................................ 892

Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması..................................................... 274

Türk Mahkemesinden Vesayet Kararı Verilmelidir..................................................... 251

Türkçe Kullanma İlkesi..................................................................................................... 406

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası.......................................................................... 632

Türkiye’de Mutad Meskeni Olmayan Türk Vatandaşının Dava Açması.............. 311

U, Ü

Usul Ekonomisi İlkesi Yansıması.................................................................................... 380

Usul Ekonomisi İlkesinin Unsurları................................................................................. 379

Usul İşlemleri Yapabilir..................................................................................................... 467

Usule İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Islah Yapılabilir......................... 512

Usule İlişkin Nihai Karar................................................................................................... 628

Usuli Kazanılmış Hak Kuralı........................................................................................... 381

Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması.............................. 278

Uyarıya Uyulmamış Olmalıdır........................................................................................ 264

Uygun Bir Süre Tanınmalıdır........................................................................................... 264

Uygun Bir Süre Tanınmalıdır........................................................................................... 265

Uygun Bir Süre Verilir........................................................................................................ 389

Uygun Kıyafetle Duruşmaya Gelinebilir........................................................................ 816

Uygunsuz Olan Dilekçe..................................................................................................... 388

Uyuşmazlık Konuları Tespit Edilir.................................................................................. 715

Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Eder ....................................... 487

Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Edip Dinler............................ 172

Uzman Görüşü Alınması Zorunlu Değildir.................................................................... 616

Uzman Görüşü.................................................................................................................... 601

Uzman Kişi Beyanı............................................................................................................ 471

Uzman Raporuna Uyulabilir............................................................................................ 618

Uzman Raporuna Uyulmayabilir.................................................................................... 618

Uzman Raporunun Kapsamı........................................................................................... 619

Uzmana İlişkin İşlemler.................................................................................................... 468

Uzmanlar Hakkındaki Düşüncemiz............................................................................... 626

Uzmanların Atanması....................................................................................................... 605

Uzmanların Görev Çerçevesi........................................................................................... 605

Uzmanların Görüşü Takdiri Delildir................................................................................ 617

Uzmanların Özellikleri....................................................................................................... 621

Uzmanların Reddi.............................................................................................................. 623

Uzmanların Sorunları........................................................................................................ 624

Uzmanların Ücreti.............................................................................................................. 620

Uzun Süre Yurt Dışında Oturulan Yer............................................................................ 154

Uzun Süre Yurt İçinde Oturulan Yer............................................................................... 154

Üçüncü Kişi Boşanma Davasını Açamaz..................................................................... 185

Üçüncü Kişilerce Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller...................................... 531

Üçüncü Kişilerden Aktarılan Anlatımlar........................................................................ 542

V

Vakıa Uydurmama ........................................................................................................... 377

Vakıalar Hakkında Dinlenilme....................................................................................... 506

Vakıalara Uygun Değerlendirme Olmalıdır................................................................... 416

Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri.... ........................................................89

Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri............................................................ 94

Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği......................................................................... 95

Vakıaya Karşı Çıkmama................................................................................................. 377

Varsa Yöneticiye Veya Kapıcıya Bildirim Yapar........................................................ 435

Varsayılan Yerleşim Yeri.................................................................................................. 153

Vasi Değişmiş İse Yeni Vasi Tarafından Temsil Zorunludur..................................... 243

Vasiyet Alacaklısı Varsa................................................................................................... 220

Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa........................................................................ 219

Vekâlet Ücreti İstenilmediği Açıklanmışsa.................................................................... 732

Vekâlet Ücreti Miktarını Hakim Takdir Eder............................................................... 737

Vekâlet Ücreti Taraf Lehine Hükmedilir........................................................................ 736

Vekâlet Ücreti...................................................................................................................... 722

Vekâlet Ücretinde Kararın Niteliği Dikkate Alınmalıdır............................................. 724

Vekalet Ücretine Konusuz kalmada Hükmedilir.......................................................... 233

Vekâlet Verenin Fotoğrafı Yapıştırılmalıdır................................................................. 258

Vekaleten Boşanma Davası Açılabilir........................................................................... 184

Vekâletname Düzenlenmesine İlişkin Giderler ............................................................ 721

Vekâletname Her Dosya İçin İbraz Edilmelidir............................................................ 255

Vekâletname İbraz Etmeyen Avukat Ödemeye Mahkûm Edilir.............................. 269

Vekâletname Usulüne Uygun Düzenlenmelidir............................................................ 260

Vekâletnamelere, Baro Pulu Yapıştırılmalıdır............................................................. 259

Vekâletnamelere, Vekâlet Verenin Fotoğrafı Yapıştırılmalıdır................................ 258

Vekâletnamenin Aslı veya Örneğinin İbraz Edilmesi Zorunludur............................. 253

Vekâletnamesiz Dava Açılması...................................................................................... 268

Vekâletnamesiz İşlem Yapılması................................................................................... 268

Vekil Aracılığıyla Dava Açılması................................................................................... 253

Vekil Aracılığıyla Temsil Ettirmesi Kararı Verilebilir................................................... 264

Vekil Hakkında İşlem Yapılır.......................................................................................... 598

Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır.................................................. 263

Vekil Türkiye Barolarından Birine Kayıtlı Olmalıdır.................................................. 777

Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır.................................. 457

Vekil Vasıtasıyla Takip Edilen İşlerde Tebligat Vekile Yapılır.................................. 457

Vekili Bulunduğu Hâlde Mahkemece Çağrılan Taraf ............................................... 722

Vekilin Azli........................................................................................................................... 270

Vekilin Davadan Ayrılması.............................................................................................. 270

Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması........................................................ 278

Vekilin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı........................................ 272

Vekilin İmzası....................................................................................................................... 90

Vekilin İstifası .................................................................................................................... 270

Vekilin Medenî Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetmesi......................................... 273

Vekilin Ölümü..................................................................................................................... 272

Vekilin Temyiz Yetkisi Bulunmalıdır............................................................................. 776

Vekilinin Açıklamalarına İtiraz Etmeyen Hazır Taraf .............................................. 267

Vekille Davanın Görülüp Karara Bağlanması.............................................................. 838

Vekiller Varken Asıllara Söz Hakkı Verilmemektedir................................................. 815

Vekiller.................................................................................................................................. 470

Vekillerine İlişkin İşlemler................................................................................................. 467

Velâyet Konusunda Görüşleri Alınmalıdır.................................................................... 606

Velayet Talebi Yasak Kapsamında Değildir................................................................. 302

Velayet Talebi Yasak Kapsamında Değildir................................................................. 307

Velayete İlişkin Davalar Adli Tatilde Görülür............................................................... 325

Velâyetin Kaldırılması Konusunda................................................................................ 610

Velâyetin Verilmesi Konusunda...................................................................................... 606

Verilecek İkinci Süre Kesindir........................................................................................... 317

Verilen Bozma Kararı İle Hüküm Tamamen Ortadan Kalkmış Sayılır.................. 128

Verilen Kesin Süre İçinde Delil Avansı Yatırılmalıdır................................................. 738

Verilen Süre Sonunda Davaya Devam Olunur............................................................. 268

Vesayet Altındaki Kişi Varsa........................................................................................... 220

Vesayet Kararı Türk Mahkemesinden Verilmelidir..................................................... 238

Vesayet Kararı Türk Mahkemesinden Verilmelidir..................................................... 251

Vesayet Makamına İhbar Yapılmalıdır........................................................................ 250

Vesayet Makamına İhbarın Sonucu Beklenmelidir.................................................... 250

Vesayet Makamından İzin Alınmalıdır........................................................................ 243

Vicdanen Kanaat Getirilmelidir....................................................................................... 409

Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması................................................................. 863

Yabancı Boşanma Kararlarının Tenfizi........................................................................ 863

Yabancı Mahkeme İlâmının Aslı................................................................................... 881

Yabancı Mahkeme İlâmının Onanmış Tercümesi...................................................... 884

Yabancı Mahkeme İlâmının Örneği.............................................................................. 881

Yabancı Mahkeme Kararı Bulunmalıdır...................................................................... 886

Yabancı Mahkeme Kararı Kamu Düzenine Aykırı Olmamalıdır............................ 889

Yabancı Mahkeme Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır....................................................... 887

Yabancı Mahkeme Kararında Gerekçede Aykırılık Bulunması.............................. 896

Yabancı Mahkeme Kararında Kişisel İlişkinin Düzenlenmemiş Olması................. 899

Yabancı Mahkeme Kararında Türk Hukukunun Yanlış Uygulanması.................. 899

Yabancı Mahkeme Kararında Velayetin Düzenlenmemiş Olması.......................... 897

Yabancı Mahkeme Kararının Gerekçesiz Olması....................................................... 891

Yabancı Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir......................................................... 175

Yabancı Mahkemede Temsil Edilmiş Olmalıdır.......................................................... 906

Yabancı Mahkemeye Usulüne Uygun Şekilde Çağrılmış Olmalıdır........................ 903

Yabancı Uyrukluların Tenfiz İstemi............................................................................... 880    

Yabancı Ülkedekilere İlanen Tebligat ........................................................................... 443

Yabancıların İçin Karşılıklılık Şartı Bulunmak........................................................... 748

Yakını Olmayana Tebliğ.................................................................................................. 449

Yakınlarının Bulunduğu Yerde Dava Açılamaz.......................................................... 142

Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması................................................................... 839

Yalan Yere Tanıklığın Sonuçları..................................................................................... 599

Yanlış Göstereme Hâkimi Etkilemez.............................................................................. 391

Yapılan İşlemlerin Teknik Araçlarla Kayda Alınmış Olması.................................... 472

Yapılışı Açısından Islahın Şekli...................................................................................... 514

Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır.................................................................. 129

Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır.................................................................. 179

Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler .............................................................. 179

Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler............................................................... 129

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü...................................................................... 129

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü...................................................................... 180

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri ........................................................................ 180

Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri......................................................................... 129

Yargı Yeri Belirlenmesinin İnceleme Sonucu................................................................ 180

Yargı Yeri Belirlenmesinin Sonucu.................................................................................. 129

Yargı Yolunun Caiz Olması............................................................................................. 275

Yargılama Avukat Sebebiyle Başka Bir Güne Bırakılamaz..................................... 267

Yargılama Düzeninin Bozulmaması İçin Tedbir Alma.............................................. 387

Yargılama Gideri Aleyhine Karar Verilebilecek Olana Yüklenir................................ 703

Yargılama Gideri Kendiliğinden Gözetilir....................................................................... 354

Yargılama Giderleri Aleyhine Hüküm Verilenden Alınmasına Karar Verilir.......... 744

Yargılama Giderleri Dökümü........................................................................................... 742

Yargılama Giderleri Hüküm Altında Gösterilir............................................................. 741

Yargılama Giderleri Tutarı................................................................................................ 742

Yargılama Giderleri............................................................................................................ 637

Yargılama Giderlerinde Kusur Oranı Belirleyici Değildir............................................. 745

Yargılama Giderlerinden Sorumluluk............................................................................. 744

Yargılama Giderlerine Hükmedilir ................................................................................. 178

Yargılama Giderlerine Hükmedilir.................................................................................. 129

Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi............................................................................ 740

Yargılama Giderlerine Konusuz kalmada Hükmedilir................................................ 233

Yargılama Giderlerine Mahkemece Resen Hükmedilir............................................... 740

Yargılama Giderlerinin Belirlenmesinde Dikkate Alınır.............................................. 519

Yargılama Giderlerinin Hangi Oranda Yükletildiği...................................................... 742

Yargılama Giderlerinin Hangi Tarafa Yükletildiği....................................................... 742

Yargılama Giderlerinin Kapsamı..................................................................................... 720

Yargılama Giderlerinin Tahsili Yetkisi ........................................................................... 265

Yargılama Harçları Yatırılır............................................................................................... 95

Yargılama İşlemlerinin Tümü.......................................................................................... 469

Yargılama Kayyım Atanması İçin Ertelenebilir........................................................... 252

Yargılama Sırasında Yapılan Diğer Giderler................................................................. 722

Yargılamanın Aleni Yapıldığı.......................................................................................... 470

Yargılamanın Ertelenmesi ............................................................................................... 248

Yargılamanın Gizli Yapıldığı........................................................................................... 470

Yargılamanın İadesi Bir Dava Olarak Açılır................................................................ 843

Yargılamanın İadesi İlk Davanın Devamı Sayılır...................................................... 847

Yargılamanın İadesi Kararı Veren Mahkemece İncelenir......................................... 844

Yargılamanın İadesi Sebepleri......................................................................................... 838

Yargılamanın İadesi Yoluna Gidemez........................................................................... 267

Yargılamanın İadesi.......................................................................................................... 838

Yargılamanın İadesinde İcranın Durdurulması........................................................... 850

Yargılamanın İadesinde Süre.......................................................................................... 848

Yargılamanın İadesinde Talebin Ön İncelemesi.......................................................... 849

Yargılamanın İadesinde Taraflar................................................................................... 847

Yargılamanın İadesinde Teminat................................................................................... 847

Yargılamanın İadesinde Yeni Esas Numarası Verilir.................................................. 844

Yargılamanın Sevk ve İdaresi......................................................................................... 387

Yargılamanın Sona Erdiği Bildirilerek Karar Tefhim Edilir........................................ 718

Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımamak............................................................... 400

Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımamalıdır.......................................................... 536

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İsteyebilir............................................................... 757

Yargıtay İşin Esasını İncelemeden Kararı Bozmuş İse.............................................. 797

Yargıtay Tarafından Temyiz İncelemesi Dışı Bırakılan Yerler................................ 796

Yargıtay’a Gelmişse Yargıtay Reddine Karar Verir .................................................... 770

Yargıtay’ca Taraflara Usulen Tebligat Yapılır............................................................. 814

Yargıtay’da Duruşmada Feragat.................................................................................... 677

Yasağa Aykırı Davranan Hakkında İşlem Yapılır..................................................... 465

Yasak Kapsamında Kalan İsteğe Bağlı Talepler Ayrı Dava Konusu Yapılabilir.. 303

Yasak Kapsamında Kalan İsteğe Bağlı Talepler Ayrı Dava Konusu Yapılabilir.. 308

Yasak Kapsamında Kalmayan Durumlarda Islah...................................................... 508

Yasal Danışman Temyiz Edemez................................................................................... 755

Yasal Temsilci Eş İse Temsil Kayyımı Atanmalıdır.................................................... 242

Yasal Temsilcilerin Dava Açabilmesi............................................................................. 241

Yasaya Açık Aykırılık Hali Kendiliğinden İncelenir................................................... 825

Yaş Şartı Olana Tebliğ....................................................................................................... 452

Yatırılmazsa Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılır............................................... 738

Yayın Yasağı...................................................................................................................... 464

Yazı............. ..........................................................................................................................552

Yazılı Olarak Islah............................................................................................................. 514

Yazılılık İlkesi..................................................................................................................... 404

Yedi Gün İçinde Temyiz Edilebilir................................................................................... 771

Yedi Gün Kesin Süre Verilir............................................................................................... 784

Yemin Dinlenilmesinden Önce Eda Edilir...................................................................... 592

Yemin Etmekten Çekinmesinin Sonuçları..................................................................... 570

Yemin Öneremez................................................................................................................ 410

Yeminde Herkes Ayağa Kalkar....................................................................................... 592

Yeminin Edasına İlişkin Beyan....................................................................................... 470

Yeminsiz Dinlenecek Tanıklar......................................................................................... 592

Yeni Dilekçe Verilmemesinin Sonuçları......................................................................... 389

Yeni Dilekçe Verilmesinin Sonuçları............................................................................... 389

Yeniden Dinlenilmek Üzere Yargılama Başka Güne Bırakılır.................................. 580

Yeniden Düzenlenme Usulü............................................................................................. 388

Yeniden Düzenlenmesi Gereken Dilekçeler................................................................... 388

Yeniden Süre İstenebilir..................................................................................................... 316

Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali...................................................................... 849

Yenileme Dilekçesi Taraflara Tebliğ Edilir..................................................................... 482

Yenileme Talebinde Bir Ay Geçtikten Sonra Yeniden Harç Alınır........................... 483

Yenileme Talebinde Harç Karşı Tarafa Yüklenemez................................................. 483

Yenileme Talebinde Harç Yenileyen Tarafça Ödenir.................................................. 483

Yenileyen Tarafça Yenileme Talebinde Harç Ödenir.................................................. 483

Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunması.............................................................. 274

Yer İçermeyen Tanık Anlatımları................................................................................... 543

Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir............................................................................. 762

Yerel Mahkeme Reddine Karar Verir............................................................................. 769

Yeterli Kusur Kanıtlanmamışsa...................................................................................... 224

Yeterli Kusur Kanıtlanmışsa............................................................................................ 223

Yetersiz İse Dinlemek Üzere Davet Edebilir.................................................................. 571

Yetki Açısından Islah........................................................................................................ 516

Yetki Belgesi Sunulabilir.................................................................................................... 816

Yetki Belgesine Dayanma................................................................................................ 263

Yetki Hususunda Tercih Hakkı Davacıya  Aittir......................................................... 133

Yetki İtirazı Dava Şartlarından Sonra İncelenir .......................................................... 169

Yetki İtirazı Ön İncelemede Karara Bağlanır .............................................................. 169

Yetki İtirazı Ön Sorunlar Gibi İncelenerek Karara Bağlanır...................................... 169

Yetki İtirazı Süresi Hak Düşürücü Süredir..................................................................... 167

Yetki İtirazında Bulunan Taraf Seçtiği Mahkemeyi Bildirmelidir............................ 167

Yetki İtirazından Önce Görev İncelenir......................................................................... 116

Yetki İtirazının Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi Gerekir...................................... 164

Yetki İtirazının İleri Sürülmemesi................................................................................... 169

Yetki İtirazının İleri Sürülmesi......................................................................................... 164                   

Yetki İtirazının İncelenmesi ............................................................................................ 169

Yetki İtirazının Süresi........................................................................................................ 164

Yetki İtirazının Şekli.......................................................................................................... 167

Yetki Konusunda Deliller Toplanmalıdır....................................................................... 171

Yetki Kuralının Niteliği...................................................................................................... 131

Yetkili Mahkeme  Açıklanmalıdır ................................................................................. 173

Yetkili Mahkemeler............................................................................................................ 134

Yetkili Mahkemeyi Mahkeme Yetkisizlik Kararında Gösterir................................... 173

Yetkili Olan Yabancı Hukuku Hâkim Kendiliğinden Uygular .................................. 393

Yetkisi Bulunmayan Vekil Tarafından Feragat Edilemez......................................... 795

Yetkisizlik Kararı İle Kendisine Gönderilen Mahkeme Bağlıdır................................ 178

Yetkisizlik Kararı Kendiliğinden Verilemez................................................................... 132

Yetkisizlik Kararı Verilmesinde Yargılama Giderleri................................................... 743

Yetkisizlik Kararına Karşı Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır....................................... 181

Yetkisizlik Kararında Mahkeme Yetkili Mahkemeyi Gösterir................................... 173

Yetkisizlik Kararının Sonuçları ....................................................................................... 175

Yetkisizlik Nedeniyle Karar Verilmişse Vekâlet Ücreti................................................ 726

Yetkisizlikte Başvuru İçin Karar Kesinleşmiş Olmalıdır............................................. 176

Yetkisizlikte Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Davetiye Gönderilir ......... 177

Yetkisizlikte Gönderme Başvurusu Yoksa ................................................................... 177

Yetkisizlikte İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır............................................................ 176

Yetkisizlikte Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş İse Süre...................... 176

Yetkisizlikte Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Süre........................................................ 176

Yetkisizlikte Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır.......................................... 175

Yetkisizlikte Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır.......................................... 177

Yetkisizlikte Taraflardan Biri Başvurabilir.................................................................... 175

Yokluklarında Yapılan İşlemlere İtiraz Edemeyecekleri Uyarısı Bulunmalıdır.... 432

Yoksulluk Nafakası Talebi  Yasak Kapsamındadır................................................... 301

Yoksulluk Nafakası Talebi Yasak Kapsamındadır.................................................... 307

Yöneticiye Bildirim............................................................................................................. 435

Yurt Dışında Uzun Süre Oturulan Yer............................................................................ 154

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları.................................................................... 163

Yurt İçinde İstenen Teminatı Karşılamaya Yeterli Taşınmaz  Malın Bulunması 313

Yurt İçinde Uzun Süre Oturulan Yer............................................................................... 154

Yurtdışında İşçi Olarak Çalışan Erkek Eş..................................................................... 147

Yükümlülüğün  Sınırı........................................................................................................ 377

Yükümlülüğün İstisnaları................................................................................................. 378

Yükümlülüğün Kapsamı................................................................................................... 377

Yükümlülüğün Konusu..................................................................................................... 377

Yükümlülüğün Tarafları................................................................................................... 376

Z

Zabıt Kâtibi Aracılığıyla Tutanak Yazılır..................................................................... 472

Zabıt Kâtibi......................................................................................................................... 470

Zabıt Kâtibinin Hazır Bulunması Zorunludur.............................................................. 426

Zabıt Kâtibinin İmzası...................................................................................................... 637

Zabıta Amir ve Memurlarına Tebliğ Olunacak Evrak Teslim Edilebilir.................. 435

Zabıta Araştırması............................................................................................................. 543

Zaman İçermeyen Tanık Anlatımları............................................................................ 543

Zamanaşımı Defi İleri Islahla Sürülebilir....................................................................... 512

Zamanaşımı Hakkındaki İtiraz ve Def’iler.................................................................. 343

Zamanın Sınırlı Olduğu Unutulmamalıdır.................................................................... 817

Zorunluluk Halinde Başka Bir Kimse Görevlendirilebilir............................................ 426

Zorunluluk Hâllerinde Duruşma...................................................................................... 424

Boşanma davalarına ilişkin verdiğimiz BOZMA KARARLARININ yaklaşık % 80 oranı USÜL HUKUKUNA ilişkindir.

Bu kadar büyük oranda gerçekleşen usul hukukuna ilişkin bozma kararının varlığı beni Boşanma Usul Hukuku adlı bu eserimi yazmak zorunda bırakmış ve kitabımın ilk baskısı tükenmiştir.

Yayınlama mutluluğu ve huzuru bulduğum İKİNCİ BASKI ile boşanma davalarına özgü usul hukuku birikimimi son içtihatlarımızla daha fazla derinlemesine yansıtır şekilde siz kitap-dostlarıma sunuyorum.

Yargıtay’ın bütün kararları bıkmadan ve usanmadan otuz yıldır tarafımdan tek tek incelenerek EMSAL ÖZELLİĞİ TAŞIYANLAR değerlendirilip bilimsel açıklama içinde SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir KİMSESİZ İÇTİHATLAR MEZARLIĞI olmadığının farkında olunmasını isterim.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg  İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü,  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER) ile Halkbank’ın  değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesine, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere  Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu,  Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu ve Yozgat Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım

                                                                                                                    

             1 OCAK  2018                             Ömer Uğur GENÇCAN

         Çankaya-ANKARA             YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.