Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tansu GÜNDOĞDU
ISBN: 9786050511598
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tansu GÜNDOĞDU
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 183

Boşanma Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Tansu GÜNDOĞDU

Boşanma uyuşmazlıklarında arabuluculuk; uyuşmazlığın en az maliyetle, en basit, en hızlı, en etkin çözülmesinin yanında aile mahremiyeti, aile kurumunun saygınlığı, çocuğun üstün yararı gibi sebeplerle en tercih edilen yöntem olmuştur. Nitekim boşanmanın hukuki sonuçlarından velayet, çocukla kişisel ilişki kurma, iştirak nafakası gibi tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği konular da dahil olmak üzere arabuluculuğa başvurulmuş ve daha sonraki takiplerde ebeveynler ve çocuklar için etkili sonuçlar alındığı tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler neticesinde birçok ülke tarafından boşanma hukuku alanında arabuluculuk düzenlemesi yapma ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizde de bu alana ilişkin arabuluculuk düzenlemesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu tezle yürürlükteki düzenlemeler göz önünde bulundurularak ve karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler değerlendirilerek arabuluculuğun boşanma uyuşmazlıklarında uygulanma süreci incelenmiştir.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

KISALTMALAR DİZİNİ 13

GİRİŞ 17

I. BÖLÜM

BOŞANMA ARABULUCULUYLA İLGİLİ  

GELİŞMELER

1. ULUSLARARASI GELİŞMELER 21

1.1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 21 Ocak 1998 tarih ve R (98) 1 Sayılı Kararı 21

1.1.1. Genel Olarak 21

1.1.2. R (98) 1 Sayılı Karar’a Göre Aile Arabuluculuğu İlkeleri 22

1.1.2.1. Arabuluculuğun Uygulama Alanı ve 

Konusu 22

1.1.2.2. Arabuluculuğun Düzenlenmesi 23

1.1.2.3. Arabuluculuk Süreci 24

1.1.2.3.1. Tarafsızlık İlkesi 25

1.1.2.3.2. Gizlilik İlkesi 26

1.1.2.3.3. Diğer Hususlar 28

1.1.2.4. Arabuluculuk Sonunda Yapılan Anlaşmaların Durumu 28

1.1.2.5. Mahkemeler veya Yetkili Makamlar Önündeki Davalarla Arabuluculuk Arasındaki İlişki 30

1.1.2.6. Arabuluculuğun Tanıtılması ve Arabuluculuğu Erişim 32

1.1.2.7. Diğer Uyuşmazlık Çözüm Yolları 32

1.1.2.8. Uluslararası Uyuşmazlık 33

1.2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Konusunda R 

(2002) 10 Sayılı Tavsiye Kararı 35

1.2.1.Genel Olarak 35

1.2.2. Rehber İlkeler 36

1.2.2.1. Arabuluculuğun Tanımı 36

1.2.2.2. Arabuluculuğun Uygulama Alanı 39

1.2.2.3. Arabuluculuğun Düzenlenmesi 39

1.2.2.4. Arabuluculuk Süreci 42

1.2.2.5. Arabulucuların Eğitimi ve 

Sorumluluğu 44

1.2.2.6. Arabuluculuk Sonunda Yapılan 

Anlaşmalar 44

1.2.2.7. Arabuluculuk Hakkında Bilgi 45

1.2.2.8. Uluslararası Boyut 46

1.3. Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan Medeni Hukukta ve Ticaret Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Alternatif Usuller Üzerine Yeşil Kitap 46

1.3.1. Genel Olarak 46

1.3.2. Aile Hukuku Alanındaki Teşebbüsler 49

1.4. Avrupa Konseyi 1639 Sayılı Aile Arabuluculuğu ve Cinsiyetler Arası Eşitlik Konusundaki Tavsiye 

Kararı 52

1.5. Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ) Aile Arabuluculuğu ve Hukuki Konularda Arabuluculuğa İlişkin Tavsiye Kararına İlişkin Rehber İlkeler (2007/14) 53

1.5.1. Genel Olarak 53

1.5.2. Mevcudiyet-Erişilebilirlik-Farkındalık İlkeleri 55

1.5.2.1. Mevcudiyet İlkesi 55

1.5.2.2. Erişilebilirlik İlkesi 56

1.5.2.3. Farkındalık İlkesi 56

1.6. Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuğun 

Belirli Yönlerine İlişkin 21 Mayıs 2008 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi (2008/52/EC) 57

1.7. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi 60

1.8. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine 

İlişkin Lahey Sözleşmesi 63

2. ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER 64

2.1. 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu “Boşanma İşlerinde Sulh Teşebbüsü” Kurumu 64

2.2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 66

2.3. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 68

2.4. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 69

2.5. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 69

2.6. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 71

2.7. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği 72

II. BÖLÜM

BOŞANMA DAVALARINDA 

ARABULUCULUK

1. BOŞANMA HUKUKU UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 79

1.1. Boşanma Arabuluculuğu 79

1.1.1. Genel Olarak 79

1.1.2. Boşanma Arabuluculuğunun Tarihsel Gelişimi 85

1.1.3. Aile Arabuluculuğu Modelleri 88

1.1.3.1. Genel Olarak 88

1.1.3.2. Kolaylaştırıcı Arabuluculuk (Facilitative Mediation) 89

1.1.3.3. Değerlendirici Arabuluculuk (Evaluative Mediation) 90

1.1.3.4. Yapılandırılmış Arabuluculuk (Structred Mediation) 90

1.1.3.5. Anlatıya (Öyküye) Dayalı Arabuluculuk (Narrative Mediation) 90

1.1.3.6. Dönüştürücü Arabuluculuk (Transformative Mediation) 91

1.1.3.7. Ekosistemik Arabuluculuk (Ecosystemic Mediation) 91

1.1.4. Uyuşmazlığın Arabuluculuğa Elverişlilik Bakımından Değerlendirilmesi 92

1.1.5. Aile İçi Şiddet Konusu 100

2. BOŞANMA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK SÜRECİ 105

2.1. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi 105

2.1.1. Arabuluculuğa Başvuru 105

2.1.2. Arabulucunun Seçimi 110

2.1.3. Arabuluculuk Sürecinin Başlaması ve 

Sürelere Etkisi 112

2.1.4. Arabuluculuk Faaliyeti 112

2.1.4.1. Arabuluculuğa Hâkim Olan İlkeler 112

2.1.4.1.1. İhtiyarilik (Gönüllülük veya İradilik) İlkesi 112

2.1.4.1.2. Eşitlik İlkesi 116

2.1.4.1.3. Gizlilik İlkesi 118

2.1.4.2. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi 120

2.1.4.3. Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi 123

2.1.4.4. Arabuluculuk Anlaşma Belgesi 125

2.1.4.4.1. Genel Olarak 125

2.1.4.4.2. Boşanma Davası Açılmadan 

Önce Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Düzenlenmesi 126

2.1.4.4.3. Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Düzenlenmesi 128

2.1.4.4.4. Boşanma Davası Açılmadan Önce veya Açıldıktan Sonra Arabuluculuğa Başvurulduğu Takdirde Uygulanacak 

Hükümler 130

2.2. Boşanma Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk 132

III. BÖLÜM

BOŞANMA ARABULUCUSUNUN NİTELİKLERİ VE SORUMLULUKLARI

1. 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU’NA GÖRE ARABULUCU 143

1.1. Arabulucunun Nitelikleri 143

1.2. Arabulucunun Görevi 146

1.3. Arabulucunun Hak ve Yükümlülükleri 148

1.4. Arabulucunun Hukuki Sorumluluğu 151

2. ÖZEL UZMANLIK ALANI OLARAK BOŞANMA ARABULUCULUĞU 152

2.1. Boşanma Arabulucusu Hakkında Etik ve Hukuki 

Meseleler 152

2.2.Boşanmaya İlişkin Arabuluculuk Sürecinde “Çocuk” 154

2.3. Boşanma Arabuluculuğunda Uygulanabilecek Farklı Usuller 157

2.3.1.Ortak Arabuluculuk (Co-Mediation) 157

2.3.2. Mekik Arabuluculuğu 

(Shuttle Mediation) 159

2.3.3. Çevrimiçi Arabuluculuk 

(Online Mediation) 160

SONUÇ 162

KAYNAKÇA 167
 


Akıncı, Ziya, Milletlerarası Tahkim, Vedat Kitapçılık, Ankara, 2016, 4. Bası.

Akil, Cenk, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun Kapsamı”, Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan, Yetkin Yayınları, An-kara, 2014, C. I, ss. 75-135.

Akkaya, Tolga, “Boşanma Davasında Alınabilecek Geçici Hukuki Korumalar veya Hâkimin Müdahalesi Yoluyla Çocuğun Korunması Kapsamında Zorunlu Arabuluculuk ve Boşanma Süreci (Aile) Danış-manlığı”, Ankara Barosu Dergisi, 2014, S.4, ss. 23-62.

Akkaya, Tolga, Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Dava-sı, Ankara, 2017.

Akyüz, Emine, Çocuk Hukuku-Çocukların Hakları ve Korunması, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2020, 7. Baskı.

Alexander, Nadja, "Mediation and the Art of Regulation," Queens-land University of Technology Law and Justice Journal, 2008, Vol. VIII, N. 1, ss. 1-23.

Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, Arabuluculukla İlgili Güncel So-runlar, Beklentiler, Öneriler, Sonuç Raporu, AndHD, 2015, C. I, S. 1, ss. 119-133.

Aras, Bahattin, “Aile Mahkemelerinde Tarafların Sulh Yoluyla Çö-züme Teşviki”, YD, C. XXXI, S. 3, 2005, ss. 303-309.

Avcı, Mustafa, “Osmanlı’da Aile Arabuluculuğu”, Uluslararası Ai-lenin Korunması Hakkı Sempozyumu, https://www.tihek.gov.tr/prof-dr-mustafa-avci/ (24.06. 2021).

Ayan, Serkan, Evlilik Birliğinin Korunması, TBB Yayınları, Anka-ra, 2004.

Bahadır, Zeynep, “Aile Arabuluculuğunu Bekleyen Usuli Sorun-lar”, II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, TBB Yayınları, Ankara, 2019, ss.1063-1086.

Bailey, Jo Daugherty-McCarty, Dawn, "Assessing Empowerment in Divorce Mediation," Negotiation Journal, 2009, Vol. XXV, N. 3, ss. 327-336.

Baksa, Greta, "Different Mediation Styles and Their Use in Family Mediation", Jogi Tanulmanyok, 2012, ss. 249-260.

Baruch, Bush Robert A., "A Study of Ethical Dilemmas and Policy Implications", Journal of Dispute Resolution, 1994, N. 1, ss. 1-56.

Başözen, Ahmet, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu-nu Tasarısı Üzerine Değerlendirme”, EÜHFD, 2007, C.I, S.1-2, ss. 235-239.

Bayraktar, Muratcan, “Alman ve Türk Hukuk Sistemlerinde Arabu-luculuk Düzenlemelerine Genel Bakış”, İstanbul Barosu Dergisi, 2015, C. LXXXIX, S.4, ss.151-172.

Bekri, M. Nedim, “Ceza Muhakemesi Uygulamasında Uzlaşma”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016, C. VI, S. 1, ss. 73-98.

Berki, Şakir, “Boşanma ve Ayrılık”, AÜHFD, 1975, S. 1, ss. 135-154.

Billiet, Philippe-Kurlanda, Ewa, “An Introduction to the Directive on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial Matters”, The New EU Directive on Mediation First Insights, Antwerpen-Apeldoom, 2008, ss. 9-22.

Bilge, M. Turgay, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu-nu Açısından Kamu Düzeni Kavramı”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, Sümer Kitapevi, 2014, ss. 93-144.

Blades, Joan, "Mediation: An Old Art Revitalized" Mediation Quarterly, 1984, N. 3, ss. 59-98.

Börü, Levent, “Kadına Karşı Şiddette Arabuluculuk Kurumuna İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, TBBD, 2017 (Özel Sayı), ss. 173-198.

Börü, Levent, “Aile Arabuluculuğu Konusunda Güncel Gelişme-ler”, II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, TBB Yayınları, Ankara, 2019, ss. 1043-1061. 

Bozdağ, Gonca Gülfem, “Arabuluculuk ve Arabuluculuğun Ebe-veynler Arasındaki Uluslararası İhtilaflarda Uygulanabilirliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 20, S. 1, ss. 101-136.

Brown, Daniel G., "Divorce and Family Mediation: History, Re-view, Future Directions", Conciliation Courts Review, 1982, Vol. XX, N. 2, ss. 1-44.

Brown, Carol J., “Facilitative Mediation: The Classic Approach Retains its Appeal”, 2002, https://www.mediate.com//articles/brownC.cfm

Brown, Carole J., "Facillitative Mediation: The Classic Approach Retains Its Appeal", Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, 2004, Vol. IV, N. 2, s. 279-296.

Bulur, Alper, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabulucu-luk Yöntemi”, Ankara Barosu Dergisi, 2007, C. LXV, S.4, ss. 30-46..

Bush, Robert A. Baruch-Folger Joseph P., Arabuluculuk ve Getiri-leri, Çev. Gamze Sart, Ankara, Nobel Yayınevi, 2013.

Bulur, Alper, “6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Uygulaması Hakkında Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Rama-zan Arslan’a Armağan, 2015, C. I, ss. 499-514.

Büyükay, Ferhat, Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve İcra Edilebilir-lik Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2018.

Chang-fa Lo- Winnie Jo-Mei Ma, “Milletlerarası Arabuluculuk Uz-laşma Sözleşmesinin Sınır-Ötesi Tenfizine Dair Sözleşme Taslağı”, Çev. Necla Öztürk-Güven Yarar, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C.VIII, S.2, s.639-652.

Council of Europe, Family Mediation, Recommendation No. R (98) 1, and explanatory memorandum, Strasbourg, 1999.

Council of Europe, Mediation in Civil Matters, Recommendation No. R (2002)10, and explanatory memorandum, Strasbourg, 2003.

Commission of the European Communities, Green Paper: On Al-ternative Dispute Resolution in Civil and Commercial Law, Brussels, 2002.

Coombs, R.M., "Non-court Connected Mediation and Counselling in Child-Custody Disputes", Family Law Quarterly, Vol. XVII, 1984, ss. 469-495.

Corcoran, Kathleen O'Connell-Melamed, James C., "From coercion to empowerment: Spousal abuse and mediation", Mediation Quarterly, 1990, Vol. XII, N. 4, 303-316.

Coulson, Robert, "Family Arbitration- An Exercise in Sensitivity", Family Law Quarterly, 1969, Vol. III, N. 1, ss. 22-30.

Court Connected Family Mediation Programs in Canada, Alberta Law Reform Instıtute, Alberta, 1994.

Crouch, Richard E., “Divorce Mediation and Legal Ethics”, Family Law Quarterly, 1982, Vol. XVI, N. 3, ss. 219-250.

Çandarlı, Zahid- Berki, Osman Fazıl, Medeni Kanun ve Devletler Hususi Hukukunda Boşanma – Ayrılık ve Buna Mütedair Yargıtay Kararları, Ankara, 1949. 

Çelikel, Aysel-Ekrem, Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınları, İstanbul, 2016, Yenilenmiş 14. Bası.

Çil, Şahin, İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

Demircioğlu, Huriye Reyhan, “Aile Hukuku Uyuşmazlıkları Bakı-mından 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu-nu’nun Uygulanabilirliği”, TAAD, 2015, S. 23, ss. 45-84.

Demir, Şamil, “Arabuluculuk ile Aile İçi Şiddet ve Uzlaşmaya Tabi Suçların İlişkisi”, Ankara Barosu Dergisi, 2014, S. 2, ss. 213-228.

Demir, Şamil, “Avukatlık Kanunu’nun 35/a Maddesinin Uygulan-ması Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Terazi Hukuk Dergisi, 2008, C. 3, S. 18, ss. 193-203.

Demir, Şamil, “Ortaklığın Giderilmesinde Arabuluculuk”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1, ss. 491-503.

Deren Yıldırım, Nevhis, “Aile Mahkemelerinin Görevi ve Uygula-maları”, Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, İstanbul, 2009, ss. 245-260.

Dür, Orhan, Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak ve Yü-kümlülükleri, Adalet Yayınevi, 2018.

Douglas, Susan, Mediator Neutrality: A Model for Understanding Practice, University of the Sunshine Coast (Doctoral Thesis), 2010.

Doğanay, İsmail, "Boşanma ve Ayrılık Davası Açabilmek için Mut-laka Sulh Teşebbüsünde Bulunmuş Olmak Şart mıdır?", AD, 1946, S. 10, ss. 1101-1106. 

Ekmekçi, Ömer, vd., Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2019, 2. Baskı.

Emery, Robert- Wyer Melissa M., “Divorce Mediation”, American Psychologist, 1987, s.472-480.

Emery, Robert E.-Sbarra David-Grover Tara, "Divorce Mediation: Research and Reflections," Family Court Review, 2005, Vol. XLIII, N. 1, ss. 22-37.

Elkin, Meyer, "The Conciliation Court: A Pioneering Approach to the Divorce Problem- Part I", Student Lawyer Journal, 1968, Vol. XIV, N. 4, ss. 26-29.

Epstein, Joe- Epstein, Susan, “Co-Mediation”, Alternative Dispute Resolution, 2006, Vol. XXXV, N. 6, ss. 21-23.

Ercan, İbrahim, “Aile Mahkemesinde Uyuşmazlıkların Sulh Yoluy-la Çözümlenmesi”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007, ss. 63-102.

Ercan, İbrahim, “Boşanma Davalarında Geçerli Olan Yargılama İl-keleri”, S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi MİHBİR Özel Sayısı, 2014, C. IV, S. 2, ss. 249-269.

Erdoğan, Ersin-Cömert, Büşra, “Arabuluculuk Sonunda Hazırlanan Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği ve Anlaşma Belgesine Karşı Baş-vurulabilecek Hukuki Çareler”, Terazi Hukuk Dergisi, 2018, C. XIII, S. 138, ss. 27-47.

Feasley, Ashley, "Regulating Mediator Qualifications in the 2008 EU Mediation Directive: The Need for a Supranational Standard," Journal of Dispute Resolution, 2011, N. 2, ss. 333-350.

Fischer, Karla-Vidmar, Neil-Ellis, Rene, "Culture of Battering and the Role of Mediation in Domestic Violence Cases", SMU Law Re-view, 1993, Vol. XLVI, N. 5, ss. 2117-2174. 

Fırat, Erhan, “Aile Arabuluculuğu”, Erzincan Binali Yıldırım Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora tezi), Er-zincan 2021.

Folberg, Jay, "Mediation of Child Custody Disputes", Columbia Journal of Law and Social Problems, 1985, Vol. XIX, N. 4, ss. 413-450.

Folberg, Jay, "A Mediation Overview: History and Dimensions of Practice", Mediation Quarterly, 1983, N. 1, ss. 3-14.

Folberg, Jay- Milne Ann L.-Salem Peter (Edt.), Divorce and Fa-mily Mediation: Models, Techniques and Applications, Newyork, Gu-ilford Publications, 2004.

Forester, John-Stitzel, David, “Beyond Neutrality: The Possibilities of Activist Mediation in Puplic Sector Conflicts”, Negotıatıon Journal, 1989, ss. 251-264.

Foy, Kathy, "Family and Divorce Mediation: A Comparative Analysis of International Programs", Mediation Quarterly, 1987, N. 17, ss. 83-96.

Friel, Steven-Toms Christian – Ridnick Brown, “The European Mediation Directive- Legal And Political Support For Alternative Dis-pute Resolution in Europe”, Bloomberg Law Reports, 2011, Vol. 2, N. 1.

Fuller, Lon L., "Mediation-Its Forms and Functions", Southern Ca-lifornia Law Review, 1971, Vol. XLIV, N. 2, ss. 305-339.

Gaertner, Veronika, “European Choice of Law Rules in Divorce (Rome III): An Examination of the Possible Connecting Factors in Divorce Matters Against the Background of Private International Law Developments”, Journal of Private International Law, 2006, Vol. II, N. 1, ss. 99-136.

Gagnon, Andree G., "Ending Mandatory Divorce Mediation for Battered Women", Harvard Women's Law Journal, Vol. XV, 1992, ss. 272-294.

Gerencser, Alison E., "Family Mediation: Screening for Domestic Abuse", Florida State University Law Review, 1995, Vol. XXIII, N. 1, ss. 43-70.

Germane, Charlotte-Johnson Margaret-Lemon Nancy, "Mandatory Custody Mediation and Joint Custody Orders in California: The Dan-ger for Victims of Domestic Violence", Berkeley Women's Law Jour-nal, 1985, Vol. I, N. 1, ss. 175-200.

Gibbons, Llewellyn Joseph-Kennedy Robin M.-Gibbs Jon Michael, "Cyber-Mediation: Computer-Mediated Communications Medium Massaging the Message", New Mexico Law Review, 2002, Vol. XXXII, N. 1, ss. 27-74.

Göksu, Mustafa, “Mandatory mediation in labour disputes”, Pres-sAcademia Procedia, 2017, Vol. III, ss. 378-384.

Grassinger, Gülçin E., Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2009.

Grillo, Trina, "The Mediation Alternative: Process Dangers for Women", Yale Law Journal, 1991, Vol. C, N. 6, ss. 1545-1610.

Hanks, Melissa, "Perspectives on Mandatory Mediation", Univer-sity of New South Wales Law Journal, 2012, Vol. XXXV, N. 3, ss. 929-952.

Hendricks, Christy L., "The Trend toward Mandatory Mediation in Custody and Visitation Disputes of Minor Children: An Overview", University of Louisville Journal of Family Law, 1993-1994, Vol. XXXII, N. 2, ss. 491-510.

Holmes, Kayla O., "Transforming Family Law Through the Use of Mandated Mediation", Resolved: Journal of Alternative Dispute Reso-lution, 2018, Vol. VII, N. 1, ss. 29-51.

Ildır, Gülgün, “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama Öz-gürlüğü”, TBB 75. Yaş Günü İçin Baki Kuru Armağanı, Ankara, 2004, ss. 385-401.

Joan, B. Kelly, “Mediation and Psychotherapy”: Distinguishing the Differences, Mediation Quarterly, 1983, N.1, ss. 33-34.

Kar, Bektaş, İş Yargılaması Usulü, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.

Karacabey, Kürşat, “Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İl-kelerine Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar”, TBBD, 2016, S. 123, ss. 457-489.

Karslı, Abdurrahim, Medeni Muhakeme Hukuku, Filiz Kitapevi, 2020, 5. Baskı.

Kaplan Güler, Beyhan, Boşanmanın Hukuki Sonuçlarından Arabu-luculuk, Sümer Kitapevi, İstanbul, 2014.

Kavasoğlu, Abdurrahman, “Alman Usul Hukukunda Uyuşmazlık-ların Mahkeme Dışı Çözüm Yolları ve Mediation”, İÜHFM, 2010, C. LXVIII, S.1-2, ss. 197-218.

Kekeç, Elif Kısmet, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümün-de Temel Aşamalar ve Taktikler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2011.

Kekeç, Elif Kısmet, “Mahkeme Bağlantılı Arabuluculuk”, Uluslara-rası Yargı Reformu Sempozyumu, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2013, ss. 587-608.

Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kita-pevi, Ankara, Genişletilmiş 20. Bası.

King, Carol J., "Burdening Access to Justice: The Cost of Divorce Mediation on the Cheap", St. John's Law Review, 1999, Vol. LXXIII, N. 2, ss. 375-476.

Kisthardt, Mary Kay, "The Use of Mediation and Arbitration for Resolving Family Conflicts: What Lawyers Think about Them," Jour-nal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, 1997, Vol. XIV, N. 2, ss. 353-392.

Krieger, Sarah, “The Dangers of Mediation in Domestic Violence Cases”, Cardozo Women’s Law Journal, 2002, Vol. II, ss. 235-260. 

Knuppel, Steven T., "Promise and Problems in Divorce Mediation", Journal of Dispute Resolution, 1991, N. 1, ss. 127-136.

Koç, Evren, “Arabuluculuk Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Tespitler”, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu I, Sümer Kitapevi, 2014, ss. 43-51.

Kovach, Kimberly K.-Love, Lela P., “‘Evaluative’ Mediation Is An Oxymoron”, CPR Institute for Dispute Resolution, 1996, Vol. XIV, N. 3, ss. 31-32.

Kressel, Kenneth, The Process of Divorce: Helping Couples Nego-tiate Settlements, Jason Aronson Inc., 1997.

Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Demir Yayıncılık, Anka-ra, 2001, C. II.

Kuru, Baki, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Ta-sarısı Hakkında Görüş ve Öneriler”, MİHDER, 2010, S. 2, ss. 237-246.

Küçükgüngör, Erkan, “Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2004, C. XXII S. 4, ss. 47-76.

Landau, Barbara, "Mediation: An Option for Divorcing Families", Advocates' Quarterly, 1988, Vol. IX, N. 1, ss. 1-21.

Lande, John, "Using Dispute System Design Methods to Promote Good-Faith Participation in Court-Connected Mediation Programs", UCLA Law Review, 2002, Vol. L, N.1, ss. 69-142.

Lipartia, Nino, "Family Mediation- Alternative Means of Discus-sion of Family Legal Disputes," Journal of Law, 2015, N. 2, ss. 69-83.

McIntosh, Jennifer, "Child-inclusive divorce mediation: Report on a qualitative research study", Mediation Quarterly, 2000, Vol. XVIII, N.1, ss. 55-70.

McIntosh, Jennifer E. et al., “Chıld-focused and chıld-ınclusıve dı-vorce medıatıon: comparatıve outcomes from a prospectıve study of postseparatıon adjustment," Family Court Review, 2008, Vol. XLVI, N. 1, ss. 105-124.

Medeni Hukukta ve Ticaret Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Alternatif Usuller Üzerine Yeşil Kitap, Çev. Evrim Erişir-Ceren Tekin, MİHDER, 2008/I, ss.131-165.

Melamed, James, “Divorce Mediation and the Internet”, 2002, https://www.mediate.com//articles/melamed9.cfm (9.6.2021).

Meriç, Nedim, Medeni Yargılama Hukukunda Tasarruf ve Taleple Bağlılık İlkesinin Kapsamı ve Bazı Güncel Kararların Değerlendirilme-si, S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi MİHBİR Özel Sayısı, 2014, C. IV, S. 2, ss. 23-63

Milne, Ann, "Custody of Children in a Divorce Process: A Family Self-Determination Model", Conciliation Courts Review, 1978, Vol. XVI, N. 2, ss. 1-10.

Miller, David J., "Joint Custody", Family Law Quarterly, 1979, Vol. XIII, N. 3, ss. 345-412.

Mnookin, Robert H., "Divorce Bargaining: The Limits on Private Ordering," University of Michigan Journal of Law Reform, 1985, Vol. XVIII, N. 4, ss. 1015-1038.

Mnookin, Robert H.-Kornhauser Lewis, "Bargaining in the Sha-dow of the Law: The Case of Divorce", Yale Law Journal, 1979, Vol. LXXXVIII, N. 5, ss. 950-997.

Mnookin, Robert H., "Child-Custody Adjudication: Judicial Func-tions in the Face of Indeterminacy" Law and Contemporary Problems, 1975, Vol. XXXIX, N. 3, ss. 226-294.

Moloney, Lawrie-Weston Ruth-Hayes Alan, “Key Social Issues in the Development of Australian Family Law: Research and Its Impact on Policy and Practice”, Journal of Family Studies, 2013, Vol. XIX, N. 2, ss. 110-138.

Moore, Christopher W., Arabuluculuk Süreci, Çev. Tarkan Kaç-maz-Mustafa Tercan, Ankara, Nobel Yayınevi, 2016.

Morris, Lizbeth M., "Mandatory Custody Mediation: A Threat to Confidentiality", Santa Clara Law Review, 1986, Vol. XXVI, N. 3-4, ss. 745-758.

Namlı, Mert, “Belçika Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumu-nun Temel Esasları” Arabuluculuk Yasa Tasarısı-Eleştiri ve Öneriler, İstanbul Barosu Yayınları, 2008, ss.99-123.

Namlı, Mert, “Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabulu-culuğun Mahkemeye Erişim Hakkı ile İlişkisi”, Legal İş ve Sosyal Gü-venlik Hukuku Dergisi, 2018, C. XV, S. 60, ss. 1295-1328.

Nebioğlu Öner, Şebnem, “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi: Amacı, Uygulaması ve Kısa Bir İçtihat Analizi”, TBB Dergisi, 2014, C. XXVII, S. 115, ss. 277-516.

Nolan-Haley, Jacqueline, “Evolving Paths to Justice: Assessing the EU Directive on Mediation, Proceedings of the Sixth Annual Confe-rence on International Arbitration and Mediation”, Martinus Nijoff Publishers, 2012.

Nolan-Haley, Jacqueline M., "Is Europe Headed down the Primro-se Path with Mandatory Mediation", North Carolina Journal of Inter-national Law and Commercial Regulation, 2012, Vol. XXXVII, N. 4, ss. 981-1012.

Nolan-Haley, Jacqueline, "Mediation Exceptionality", Fordham Law Review, 2009, Vol. LXXVIII, N. 3, ss. 1247-1264.

Nomer, Engin, Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2015, Yenilenmiş 21. Bası.

Odaman, Serkan-Karaçöp, Eda, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağında Öngörülen Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi”, Sicil İş Hu-kuku Dergisi, 2016, S. 35, ss. 51-66.

Odd, Tjersland - Gulbrandsen, Wenke - Haavind, Hanne, "Manda-tory Mediation outside the Court: A Process and Effect Study", Conf-lict Resolution Quarterly, 2015, Vol. XXXIII, N. 1, ss. 19-34.

Oğuzman, M. Kemal-Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku: Genel Hü-kümler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018.

Ökçün, Gündüz, Devletler Hususi Hukuku’nun Kaynakları ve Ka-mu Düzeni, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1997.

Önen, Ergün, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara, 1972.

Önder, Akil, “Sulh Teşebbüsü ve İhbar Davalarını Mevzuatımızdan Çıkarmak Suretiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Medeni Kanun’da Tadilat İcrasına İhtiyaç Var mıdır?”, AD., 1942, S. 8, ss. 1-12.

Özbay, İbrahim, “Avukatlık Hukukunda Arabuluculuk ve Arabu-luculuk Tutanağının İlâm Niteliği”, AÜEHFD 2004/3-4, ss. 385-417.

Özbek, M. Serdar, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Yetkin Yayın-ları, Ankara, 2016.

Özbek, M. Serdar, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ‘Aile Arabuluculuğu’ Konulu Tavsiye Kararı”, DEÜHFD, 2005, C. VII, S. 2, ss. 71-102.

Özbek, M. Serdar, Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çö-zümü”, TBB Dergisi, 2007, S.68, ss. 265-320.

Özbek, M. Serdar, “Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Et-kinliğinin Artırılması İçin Öngörülen Tedbirler”, AÜHFD, 2006, C. IV, S. 1, ss. 207-292.

Özbek. M. Serdar, “Anayasal Hak ve Hürriyetler ile Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk”, Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı-IX, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, TBB Yayınları, Ankara, 2010, ss. 107-154.

Özcan, Cem, “Fransız Hukukunda Aile Arabuluculuğu”, Uyuşmaz-lık Mahkemesi Dergisi, 2017, S.9, ss.383-396.

Özekes, Muhammet, “Uyuşmazlık Çözüm Yolları İçinde Arabulu-culuk ve Bir Düzenleme Önerisi”, HPD, 2006, S.7, ss. 40-45.

Özkan Sungurtekin, Meral, “Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesi Çerçevesinde Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi”, MiHDER, 2005/2, ss. 353-369.

Özmumcu, Seda, “Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısın-dan Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış”, İÜHF, 2016, C. LXXIV, S.2, ss. 807-842.

Özmumcu, Seda, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Uyuşmazlık Çözümünde Dönüştürücü Arabuluculuk Modeli”, İstanbul, İÜHFM, 2015, C. LXXIII, S.2, 2015, ss. 325-356.

Özmumcu, Seda, Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, İstanbul, 2013, B. 3.

Özmumcu, Seda, “Arabulucunun Rolü Kolaylaştırıcı ve Değerlen-dirici Arabuluculuk”, İÜHFM, 2013, C. LXXI, S. 1, ss. 1369-1389.

Öztan, Bilge, Aile Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015, 6. Ba-sı.

Öztek, Selçuk, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısına İlişkin Görüş ve Eleştiriler”, Arabuluculuk Yasa Tasarısı-Eleştiri ve Öneriler, İstanbul Barosu Yayınları, 2008, ss. 17-34.

Öztekin Gelgel, Günseli, “25 Ekim 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Hukuki Yönlerine İlişkin Lahey Sözleşmesi Çerçevesinde Arabuluculuk Uygulaması”, Milletlerarası Hukuk Bülteni, 2017, C. XXXVII, S. 2., ss. 611-640.

Öztürk, Necla-Yarar, Güven, “AB 2008/52/EC Arabuluculuk Di-rektif Hükümlerinin Bazı Üye Devlet ve Türk Hukukunda Yansımala-rı”, Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, 2015, C.II, ss. 1351-1679.

Parkinson, Lisa, Aile Arabuluculuğu, Fatma Yonca Yücel (Edt.), Ankara, TC. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Daire Başkanlığı, 2018.

Parkinson, Lisa – Oliveria, Maria, 2nci Aile Arabuluculuğu Çalışta-yı Uluslararası Uzman/Danışman Raporu, 2016, İstanbul.

Parkinson, Lisa, “Wider Perspectives in Family Mediation: An Ecosystemic Approach”, Australian and New Zealand Journal of Fa-mily Therapy, 2019, Vol. XL, ss. 200-214.

Payne, Julien D. – Overend, Eileen, “Divorce Mediation: Process and Strategies: An Overview,” Family and Conciliation Courts Re-view, 1990, Vol. XXVIII, ss. 27-34.

Pearson, Jessica – Ring, Maria Luchesi – Milne, Ann, "A Portrait of Divorce Mediation Services in the Public and Private Sector", Con-ciliation Courts Review, 1983, Vol. XXI, N. 1, ss. 1-24.

Pearson, Jessica – Thoennes, Nancy, "Divorce Mediation: An Overview of Research Results", Columbia Journal of Law and Social Problems, 1985, Vol. XIX, N. 4, ss. 451-484. 

Pekcanıtez, Hakan, “Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri”, Hukuki Perspektif Dergisi, 2005/5, ss. 12-16.

Pekcanıtez, Hakan-Atalay Oğuz-Özekes Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Onikilevha Yayınları, 7. Bası.

Plapinger, Elizabeth - Stıenstra, Donna, ADR and Settlement in the Federal District Courts: A Sourcebook for Judges & Lawyers, 1996.

Quek, Dorcas, “Mandatory Mediation: An Oxmyoron? Examing The Feasibility of Implementing a Court Mandated Mediation Prog-ram”, Cardozo Journal of Conflict Resolution, 2010 Vol. XI, ss. 479-509.

Reuben, Richard C., "Tort Reform Renews Debate over Manda-tory Mediation", Dispute Resolution Magazine, 2007, Vol. XIII, N. 2, ss. 13-15.

Riskin, Leonard L., "Understanding Mediators' Orientations, Stra-tegies, and Techniques: A Grid for the Perplexed", Harvard Negotia-tion Law Review, 1996, Vol. I, ss. 8-51.

Roberts, Marian, Developing the Craft of Mediation: Reflections on Theory and Pratice, Jessica Kingsley Puplishers, 2007.

Roberts Marian, Mediation in Family Disputes: Principles of Prac-tice, Taylor & Francis Group, 2008.

Salminen, Kirsikka, “Mediation and the Best Interests of the Child from the Child Law Perspective”, Nordic Mediation Research, 2018, ss. 209-222.

Sander, Frank E. A., "Another View of Mandatory Mediation", Dispute Resolution Magazine, 2007, Vol. XIII, N. 2, ss. 16-16.

Sarısözen, Serdar, “Uzlaştırma”, Terazi Hukuk Dergisi, 2007, C. II, S. 16, ss. 147-159.

Schonewille, Manon – Shonewille, Fred, The Variegated Landsca-pe of Mediation: A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and theWorld, Eleven International Publishing, 2014.

Schoenfield, Nichol M., "Turf Battles and Professional Biases: An Analysis of Mediator Qualifications in Child Custody Disputes", Ohio State Journal on Dispute Resolution, 1996, Vol. XI, N. 2, ss. 469-488.

Shaffer, Martha, "Divorce Mediation: A Feminist Perspective", University of Toronto Faculty of Law Review, 1988, Vol. XLVI, N. 1, ss. 162-200.

Sideris, Nicole, "Divorce Mediation: Must It Be Voluntary?", Con-ciliation Courts Review, Vol. XXVI, 1988, No. 2, ss. 67-76.

Silberman, Linda J., "Professional Responsibility Problems of Di-vorce Mediation", Family Law Quarterly, 1982, Vol. XVI, N. 2, ss. 107-146.

Sirmen, Lale vd., “Karşılaştırmalı Hukukta Aile Mahkemeleri ve Türkiye’de Aile Mahkemelerinin Kurulmasında Yararlanılabilecek Bir Model”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Kamu-İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. V, S. 3, ss. 1-32.

Spain, Anna, "Integration Matters: Rethinking the Architecture of International Dispute Resolution," University of Pennsylvania Journal of International Law, 2010, Vol. XXXII, N. 1, ss. 1-56.

Spencer, Janet Maleson - Zammit, Joseph P., "Mediation-Arbitration: A Proposal for Private Resolution of Disputes between Divorced or Separated Parents", Duke Law Journal, 1976, N. 5, ss. 911-940.

Streeter-Schaefer, Holly A., "A Look at Court Mandated Civil Mediation", Drake Law Review, 2001, Vol. XLIX, N. 2, ss. 367-390.

Şıpka, Şükran – Özden, Nur – Akipek, Öcal Şebnem (Edt.), Aile ve Miras Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Hukuk İşleri Genel Mü-dürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 2020.

Şıpka, Şükran, “Aile Mahkemelerinde Uzlaştırma”, Uluslararası Yargı Reformu Sempozyumu, Strateji Geliştirme Başkanlığı 32, 2012, ss. 383-389.

Şimşek, Erdem, “Aile Hukuku’na İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Düzenlenmesi Gereken, Ayrı Bir Arabuluculuk Kanunu ile İlgili Değerlendirme”, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempoz-yumu, Ankara, 2018, ss. 47-76.

Tanrıver, Süha, Türk Aile Mahkemeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.

Tanrıver, Süha, “Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk”, TBBD, 2006, S.64, ss. 151-177.

Tanrıver, Süha, “Aile Mahkemeleri Üzerine Bazı Düşünceler”, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara, 2003, ss. 947-953.

Tanrıver, Süha, “Türk Aile Mahkemesi Hakimlerinin Sulhe Teşvik Ödevi”, Makalelerim III, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016, ss.199-202.


Tanrıver, Süha, “Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizi Bağlamında Kamu Düzeninin Etkisi”, Makalelerim I (1985-2005), An-kara, 2005, ss. 467-491.


Tanrıver, Süha, “Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünce-ler”, TBBD, 2020, S. 147, ss. 111-142.

Tanrıver, Süha, “Şarta Bağlı Hüküm Kavramı ve Verilip Verileme-yeceği Sorunu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1998, C. XIX, S. 4, ss. 45-50.

Taşpolat Tuğsavul, Melis, Türk Hukukunda Arabuluculuk (6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Çerçevesinde), Yetkin Yayınevi, Ankara, 2012.

Temel, Ahmet, “İslam Aile Hukukundaki Arabuluculuk-Hakemlik Uygulamasının Türkiye’de Aile Arabuluculuğuna Muhtemel Katkıla-rı”, darülfünun ilahiyat, C. XXX, S. 2, ss. 311-336.

Tercan, Erdal, “Türk Aile Mahkemeleri”, AÜHFD, 2003, C. LII, S. 3, ss. 19-53.

Topaloğlu, Mustafa, “Tahkimde Kamu Düzeninin Etkisi”, Interna-tional Conference on Eurasian Economies 2013, ss. 890-893.

Ulukapı, Ömer - Kıyak, Emre, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabu-luculuk Kanunu ile Model Etik ve Uygulama Kuralları Çerçevesinde Arabuluculuk Yöntemi ve Sürecin İşleyişi”, Prof. Dr. Ramazan Ars-lan’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015, C. II, ss. 1645-1698.

Unıted Nations Commıttee on the Rights of the Child, General Comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, 12.2.2009. 

Unıted Nations Commıttee on the Rights of the Child, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (article 3, para. 1), 29.5.2013.

Uyumaz, Alper – Erdoğan, Kemal, “Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları”, DEÜHF, 2015, C. XVII, S.1, ss. 119-169.

Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul, 2000, C. I-II, Gözden Geçirmiş ve Yenilenmiş 7. Baskı.

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, “Evlenme ve Boşanma Hukukumuzda Medeni ve Cezai Bakımından ne gibi Tadilata İhtiyaç Vardır? AD., 1944, S. 1, ss. 71-124.

Waye, Vicki, "Mandatory Mediation in Australia's Civil Justice System", Common Law World Review, 2016, Vol. XLV, Issues 2-3, ss. 214-235.

Wheeler, Laurel, “Mandatory Family Mediation and Domestic Violence”, Sothern Illinois University Law Journal, 2002, Vol. XXVI, 2002, ss. 559-573.

Wilson, Denise, Alternative Dispute Resolution, Auckland Univer-sity Law Review 1992-1995, Vol.VII, ss. 362-380.

Winestone, Jennifer, “Mandatory Mediation: A Comparative Re-view of How Legislatures in Coliformia and Ontario are Mandating The Peacmaking Process in Their Adversarial Systems”, 2015, https://www.mediate.com/articles/WinestoneJ4.cfm. (10.05.2021).

Wissler, Roselle L., “The Effect of Mandatory Mediation: Empırı-cals Research on the Experience of Small Claıms and Common Pleas Courts”, Wıllamette Law Revıew, 2004, Vol. XXXIII, ss. 271-326.

Wissler, Roselle L., "Court-Connected Settlement Procedures: Mediation and Judicial Settlement Conferences.", Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. XXVI, N.2 & 3, 2011, ss. 271-326.

Wolff, Bennett, "The Best Interest of the Divorcing Family-Mediation Not Litigation,", Loyola Law Review, 1983, Vol. XXIX, N. 1, ss. 55-90.

Yaşar Coşkun, Sevda, “Aile Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabu-luculuğun Avantaj ve Dezavantajları”, 9.Uluslararası Balkanlarda Sos-yal Bilimler Kongresi, Aydın, 2019, ss. 43-50.

Yazıcı Tıktık, Çiğdem, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, XII Levha Yayınları, 2013.

Yıldırım, Ferhat, Arabuluculuk ve Ombudsman, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

Yıldırım, M. Kâmil, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka-nun Tasarısının Değerlendirilmesi”, Arabuluculuk Yasa Tasarısı-Eleştiri ve Öneriler, İstanbul Barosu Yayınları, 2008, ss. 35-81.

Yıldız, Pervin, “Türk Hukukunda Aile Arabuluculuğuna İlişkin Ge-lişmeler”, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 2018, ss. 33-52.

Yılmaz, Ejder, “Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi”, 75. Yaş Gü-nü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, 2005, ss. 843-856.

Yılmaz, Ejder, Arabuluculuğun Yasa ile Düzenlenmesi (“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı”nın Değerlendirilme-si), Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, ss. 1275-1294.

Zumeta, Zena, “Styles of Mediation: Facilitative, Evaluative, and Transformative Mediation”, 2018, https://www.mediate.com//articles/zumeta.cfm. . (20.04.2021)

Zylstra, Alexandria, "The Road from Voluntary Mediation to Mandatory Good Faith Requirements: A Road Best Left Untraveled", Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, 2001, Vol. XVII, N. 1, ss. 69-104.

Zylstra, Alexandra, “Mediation and Domestic Violence: A Practi-cal Screening Method for Mediators and Mediation Program Admi-nistra

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: BOŞANMA ARABULUCU
İlgili Yayınlar