Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu

4-5 Kasım 2021 Bildiri Kitabı
Kitap Künyesi
Yazar Gamze TURAN BAŞARA, Eser US DOĞAN, Cem Duran UZUN, Ayşe Merve BELGE, Nihal KOŞER, Müberra KORKMAZ, Burak ERDEM, Cansu KILIÇ BAŞOĞLU
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 893

Ceren Damar Şenel II. Genç Bilim İnsanları Sempozyumu 4-5 Kasım 2021 Bildiri Kitabı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................7

İÇİNDEKİLER .............................................................................................9

Dr. HAKAN AYYILDIZ

ORMAN YANGININA SEBEP OLMANIN CEZA SORUMLULUĞU

ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER................................... 19

Arş. gör. KERİM AZAK

KAMU PERSONELİ DİSİPLİN REJİMLERİNDE SORUŞTURMA

ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI SORUNU.................................................. 33

Av. NAZLI GÜLCE BAŞAK

BOŞANMA DAVASINDA ALINABİLECEK GEÇİCİ HUKUKİ

KORUMALAR...................................................................................................... 49

Dr. Öğr. Gör.PELİN ÇAVDAR

KARA AVRUPASI, ANGLO SAKSON HUKUK DÜZENLERİ VEÇEŞİTLİ

ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE ÖNCELENMİŞ BORCA

AYKRILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI.............................................................. 67

Dr. Öğr. Üyesi BELKIS VURAL ÇELENK

YABANCILARA HAK TANIMADA KARŞILIKLILIK İLKESİNİN

ULUSLARARASI KORUMA HUKUKU AÇISINDAN YENİDEN

DEĞERLENDİRİLMESİ...................................................................................... 87

Arş. Gör. DOLUNAY ÇÖREK

TÜRK HUKUKUNDA EVRENSEL TEMEL GELİR HAKKININ

YOKSULLUK VE TOPLUMSAL DIŞLANMA OLGUSU BAĞLAMINDA

DEĞERLENDİRİLMESİ....................................................................................103

10

Dr. Öğr. Üyesi KÜBRA DEMİR

İŞ HAYATINDA ŞİDDET VE TACİZİN AYRIMCILIK HÜKÜMLERI

ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE 190 SAYILIILO SÖZLEŞMESİNE

İLIŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME.....................................................125

Arş. Gör. GÜLÇİN DEMİRCAN

2018ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ: XIJİNPİNG

İLE YENİBİRÇAĞA DOĞRU MU?................................................................141

NURGÜL KUTLU DOĞAR

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DOĞAR

ERGENLİK DÖNEMİNDE EVLENMENİN HUKUKİ VE SOSYOLOJİK

BOYUTU..............................................................................................................161

Dr. Öğr. Üyesi SEDA ARSLAN DURMUŞ

YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA

KOŞULU (ANAYASA MAHKEMESİNİN 14.01.2021 TARİH VE 104/3

SAYILI İPTAL KARARI SONRASI)................................................................181

Arş. Gör. Dr. TÜRKER ERTAŞ

TARİHSEL SÜREÇTE VE GÜNÜMÜZDE AMERİKAN SENATOSU’NDA

YASAMA KİLİTLENMESİ (FILIBUSTER): ANAYASAL DÜZEN

İÇERİSİNDEKİ İŞLEVİ VE GÜNCEL ÖRNEKLER IŞIĞINDA HUKUKİPOLİTİK SONUÇLARI......................................................................................199

Dr. Öğr. Üyesi GÜZİDE BURCU GÜNVEREN

ROMA HUKUKUNDA HÂKİMİN SORUMLULUĞU ................................225

Arş. Gör. PINAR GÜZEL

TÜRK YARGI UYGULAMASINDA VE AİHM KARARLARINDA EVLİ

KADININ SOYADINA YAKLAŞIMIN GELİŞİMİ VE EVLİ KADININ

SADECE ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMASI MESELESİ.......................241

11

Dr. Öğr. Üyesi F. ŞEYDA TÜRKAY KAHRAMAN

SUALTI KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA İLİŞKİN

SÖZLEŞMENİN 20. YILINDA SÖZLEŞMEYE TARAF OLMANIN

ULUSLARARASI HUKUKTAKİ ÖNEMİ......................................................269

Dr. ONUR KALKAN

FİNANSAL TAHKİM VE FİNANS UYUŞMAZLIKLARININ

ÇÖZÜMLENMESİNDE YENİ BİR KURUM OLARAK P.R.I.M.E.

................................ FİNANS ................................................................................................293

Dr. BARIŞ KAYA

GÜNCEL TARTIŞMALAR BAĞLAMINDA KARAYOLUYLA EŞYA

TAŞIMACILIĞINDA KULLANILAN TAŞIMA SENEDİ VE BENZERİ

EVRAKIN GEÇERLİLİĞİ VE HUKUKİİŞLEVLERİ...................................317

Dr. Öğr. Üyesi HASAN KAYIRGAN

HABER UÇURMA (WHISTLEBLOWING) KAVRAMI VE TÜRK İŞ

HUKUKUNA YANSIMALARI ........................................................................343

Dr. Öğr. Üyesi Ş. ESRA KİRAZ

COVID-19 PANDEMİSİNDE İLAÇ PATENTİ: ZORUNLU LİSANSA

KARŞI TRIPS’İN ASKIYA ALINMASI ..........................................................367

Arş. Gör. Dr. GÜNHAN GÖNÜL KOŞAR

KUSUR EHLİYETİNE İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLARIN TÜRK

HUKUKUYLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ..............391

Arş. Gör. ÇAĞRI MARDİN

TOPLU İŞ HUKUKUNDA KOLEKTİF HUKUKİ YARARIN KORUNMASI:

SENDİKALARCA AÇILAN TOPLULUK

DAVASI................................................................................................................403

12

Dr. Öğr. Üyesi BEGÜM DİLEMRE ÖDEN

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI MÜKELLEFLERİ NE KADAR

KORUYOR?.........................................................................................................451

Dr. Öğr. Üyesi ALPER ÖZBOYACI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLERİN KONTROLLERİ

DIŞINDA GELİŞEN HUKUKA AYKIRILIKLARDAN SORUMLU

TUTULMAMASI................................................................................................467

Dr. Öğrt. Elemanı GİZEM DURSUN ÖZDEMİR

SON KANUN DEĞİŞİKLİKLERİIŞIĞINDA VE AİHM

KARARLARIÇERÇEVESİNDE ADLİ KONTROL KURUMUNUN

DEĞERLENDİRİLMESİ....................................................................................483

Dr. Öğr. Üyesi SEYHAN SELÇUK

HMK M. 305/A UYARINCA HÜKMÜN TAMAMLANMASI.....................499

Arş. Gör. SEDAT SEZGİN

BEDENSEL ZARARDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNATIN

HESAPLANMASI...............................................................................................513

Dr. Öğr. Üyesi TUĞÇE ARSLANPINAR TAT

TASFİYEYE DÂHİL EDİLMEMİŞ BİR MALVARLIĞI UNSURUNUN

İFLÂSIN KAPANMASINDAN SONRA TESPİTİ(İİK M.255’ E İLİŞKİN

DEĞERLENDİRME)..........................................................................................575

Dr. Öğr. Üyesi ESRA TEKİN

BRÜKSEL IITER TÜZÜĞÜ’NE GÖRE EBEVEYN SORUMLULUĞU .....599

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER TOPAL

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞYERİ AÇMA VEÇALIŞTIRMA

RUHSATININ HACZEDİLİP EDİLEMEYECEĞİ MESELESİ....................619

13

Dr. KÜBRA TUNÇ

BOŞANMA DAVALARINDA DELİL OLARAK SUNULAN RIZA DIŞI

ALINAN GÖRÜNTÜ - SES KAYDI VE HABERLEŞME İÇERİKLERİNİN

KULLANILMASININ CEZA HUKUKU BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ....................................................................................643

Arş. Gör. SELİN TÜRKOĞLU

BİR NORM GEREKLİLİĞİ: KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ISRARLI

TAKİP SUÇU.......................................................................................................655

Dr. Öğr. Üyesi EFSER ERDEN TÜTÜNCÜ

SERİ MUHAKEME USULÜNDE (CMK M. 250) 7331 SAYILI KANUNLA

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...........................681

Dr. Öğr. Üyesi MUHARREM TÜTÜNCÜ

TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDE GÖNDERENİN 

SORUMLULUĞU...............................................................................................709

Dr. Öğr. Üyesi S. HİLAL ÜÇÜNCÜ

İCRA VE İFLAS KANUNU M. 78/ I HÜKMÜNÜN ALACAKLIİLE

BORÇLU ARASINDAKİ MENFAAT DENGESİNE YANSIMALARI.......729

Dr. Öğr. Üyesi SETENAY YAĞMUR

TÜZEL KİŞİ TACİRİN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN KAYNAKLI

BORCU AÇISINDAN TEMERRÜT FAİZİNİN İŞLEMEYE

................................ BAŞLAMASI ................................................................................................747

Arş. Gör. MEHMET ŞÜKRÜ YILDIZ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN 2021/9 SAYILI 

GENELGESİ’NİN PANDEMİ DÖNEMİNDE GETİRİLEN “FESİH 

YASAĞI” DÜZENLEMESİ ÖZELİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ ...................................................................................767

14

Av. ARDA CAN YILMAZ

NİKARAGUA KARARI’NIN KUVVET KULLANMA YASAĞI

BAĞLAMINDA GÜNCEL ETKİNLİĞİ...........................................................801

Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞAH YILMAZ

ALONJDA ŞEKİL ŞARTINA İLİŞKİN YARGITAY 11. HUKUK

DAİRESİ’NİN 2020/5300E., 2021/868K., 04.02.2021 TARİHLİ KARARININ

DEĞERLENDİRİLMESİ....................................................................................821

Ar. Gör. AYŞE ZİYAN

ÇOCUKLARI TEMSİLEN SANAT, KÜLTÜR VE REKLAM

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERİN AKDEDİLMESİ...........839

Arş. Gör. EDA SERTKAYA ZORLU

COVID-19 SALGINI VE TOPLUMSALCİNSİYET ROLLERİNİ YENİDEN

ÜRETEN İDARİ TEDBİRLER..........................................................................8812019 yılı 2 Ocak günü insanlığa sığmayan bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden çok kıymetli arkadaşımız ve meslektaşımızın hayatı pahasına savunduğu hak ve adalet değerlerinin, meslek etiğine sadakatin haklı sembolü olarak Ceren DAMAR ŞENEL adıyla yaşattığımız bu bilimsel toplantının ikincisini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu Sempozyuma gönderilen bildiriler, Ceren DAMAR ŞENEL adının temsil ettiği değerlerin herkes tarafından bensimsendiğinin ve ortak değerler olarak geçerliliğinin kanıtı olmuştur. Ceren gibi genç meslektaşlarımızın Sempozyuma gösterdikleri ilgi kadar çalışmalarının içerikleri de bir taraftan geleceğe güvenle bakmamıza diğer taraftan da kurumumuz ve tüm meslektaşlarımız adına kıvanç duymamıza vesile olmuştur. Bu türden akademik etkinlikler düzenlemek üzere yola çıktığımız andan itibaren istedik ki, Ceren DAMAR ŞENEL adı bilimsel etkinliklerle akademide yaşamaya devam etsin. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu Sempozyum hepimize gösterdi ki, Ceren DAMAR ŞENEL adı, aklı ve vicdanı, adalet ve hakkaniyeti, etik değerleri işaret eden, bilimsel olduğu kadar insancıl dayanışmayı da gösteren bir akademik şölen ile özdeşleşmiştir. Sempozyum’ da sunulan bildiriler, kör hakem ilkesine uygun olarak hakem incelemesinden geçirilerek kabul edilmiştir. Sempozyum, 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. İki gün devam eden Sempozyum’ da 18 eş zamanlı oturuma üniversitelerden, barolardan ve kamu kurumlarından toplam 66 katılımcı tarafından hukukun her alanına temas eden bildiriler sunulmuştur. Sempozyum’ da sunulan bildiriler, konuları itibariyle katılımcıların Ceren DAMAR ŞENEL adının temsil ettiği değerlere yaklaşımını ve duyarlılığını gösterir niteliktedir. Bu nedenle son derece önemli olan bu bildirilerin herkes tarafından ulaşılabilirliğinde akademik olduğu kadar toplumsal yarar da olduğu düşüncesiyle Sempozyum Bildiriler Kitabının hazırlanması uygun görülmüştür. Herkes için anlamı ve öneminin bizler kadar büyük olduğunu bir kez daha gördüğümüz bu Sempozyuma başta bildirileriyle katılan genç bilim insanlarına ve oturum başkanlığını yürüten değerli Hocalarımıza, Bilim Kurulu’nda yer alan ve Sempozyum için katkı sunan herkese içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca literatüre son derece faydalı olacak böyle bir çalışmanın basımını hiç tereddüt etmeden üstlenen başta sayın Muharrem Başer olmak üzere tüm Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.