Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Kaan SAYIN
ISBN: 978-975-02-5977-7
Stok Durumu: Stokta var
50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kaan SAYIN
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

Av. Kaan SAYIN

2020/03 1. Baskı, 142 Sayfa

ISBN 978-975-02-5977-7

Bu çalışmada, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ele alınmıştır. Hekimin hukuki sorumluluğu, sağlık hukuku alanında önemli bir yer edinmektedir. Estetik amaçlı tıbbi müdahale ise, diğer tıbbi müdahalelere nazaran özellik arz eden ve farklılık gösteren bir işlem türüdür. Tıp bilimi ve sağlık hukukunda önemli birer yeri olan bu kavramlardan ise bu çalışma meydana gelmiştir.

Çalışmada ilk olarak, konuyla ilgili temel kavramlar incelenerek, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinden bahsedilmiştir. Ardından, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki sorumluluğunun kapsamı ve özellikleri ele alınmıştır. Son olarak ise, hekimin hukuki sorumluluğunun sonuçları incelenmiştir.

Yerel kaynaklardan olduğu kadar yabancı kaynaklardan da yararlanılan çalışma, doktrinsel görüşlerle pekiştirilmiş ve güncel Yargıtay kararları ile zenginleştirilmiştir. Çalışma; avukatlar, hâkim ve savcılar ile hukuk fakültesi öğrencileri için olduğu kadar, başta hekimler olma üzere tüm sağlık sektörü çalışanları ile bu alana ilgisi olan herkes için yol gösterici bir kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleye Dair Temel Kavramlar
Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği
Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu
Hekimin Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluğu
Hekimin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında Hukuki Sorumluluğu

İçindekiler

Önsöz  5

Teşekkür  7

Kısaltmalar  13

GİRİŞ  15

BİRİNCİ BÖLÜM

ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEYE DAİR TEMEL KAVRAMLAR VE ESTETİK AMAÇLI HASTA HEKİM İLİŞKİSİNİN HUKUKİ KAYNAKLARI

§ 1. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEYE DAİR TEMEL KAVRAMLAR  17

I. HEKİM  17

II. HASTA VE HASTALIK  18

III. TIBBİ MÜDAHALE  19

IV. ENDİKASYON  21

V. KOMPLİKASYON  25

VI. TIBBİ HATA (MALPRAKTİS)  27

§ 2. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALENİN TÜRLERİ  29

I. GENEL OLARAK  29

II. AMACINA GÖRE ESTETİK MÜDAHALE  30

A. Tedavi Amaçlı Estetik Müdahale  30

B. Güzelleştirme Amaçlı Estetik Müdahale  31

III. NİTELİĞİNE GÖRE ESTETİK MÜDAHALE  31

A. Basit (Cerrahi Olmayan) Tıbbi Müdahale  31

B. Cerrahi Müdahale  32

§ 3. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  33

I. GENEL OLARAK  33

II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ  34

III. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ  38

IV. HİZMET SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ  43

V. KENDİNE ÖZGÜ YAPISI OLAN (SUİ GENERİS) SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ  45

İKİNCİ BÖLÜM

HEKİMİN ESTETİK MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANAN

HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ

§ 4. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU  47

I. GENEL OLARAK  47

II. BİR ESER MEYDANA GETİRME BORCU  48

III. TEŞHİS (TANI) KOYMA VE EN UYGUN TEDAVİYİ SEÇİP UYGULAMA BORCU  51

A. Genel Olarak  51

B. Hasta Öyküsü Alma Borcu  53

C. Muayene Etme Borcu  54

D. Teşhis Borcu  56

E. Tedavi Borcu  57

IV. TIBBİ MÜDAHALEYİ BİZZAT GERÇEKLEŞTİRME BORCU  59

V. HASTANIN AYDINLATILMASI VE RIZASININ ALINMASI BORCU  61

A. Hastanın Aydınlatılması Borcu  61

a. Genel Olarak  61

b. Aydınlatma Türleri  63

c. Aydınlatmanın Kapsamı  65

B. Hastanın Rızasının Alınması Borcu  68

a. Genel Olarak  68

b. Rızanın Şekli ve Zamanı  70

c. Rızada Ehliyet  72

VI. SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME BORCU  75

VII. ARAÇ VE MALZEME SAĞLAMA BORCU  79

VIII. TEDAVİYE ZAMANINDA BAŞLAMA VE BİTİRME BORCU  80

IX. ESERİ TESLİM ETME BORCU  82

X. AYIBI ÜSTLENME BORCU  84

XI. KAYDA GEÇİRME (ARŞİVLEME) BORCU  87

XII. SIR SAKLAMA BORCU  88

§ 5. HEKİMİN SÖZLEŞME DIŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU  90

I. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK  90

A. Genel Olarak  90

B. Vekâletsiz İş Görmenin Türleri  91

C. Vekâletsiz İş Görmede Hekimin Sorumluluğunun Kapsamı  92

II. HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK  94

§ 6. HEKİMİN ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUĞU  95

I. GENEL OLARAK  95

II. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ KAPSAMI  96

A. Sigortanın Kişi Yönünden Kapsamı  96

B. Sigortanın Konu Yönünden Kapsamı  97

C. Sigortanın Zaman Yönünden Kapsamı  98

D. Sigortanın Miktar yönünden Kapsamı  98

III. SİGORTACININ HEKİME RÜCU HAKKI  99

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HEKİMİN ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLI

HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI

§ 7. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN DOĞMASI  101

I. SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  101

A. Borca Aykırı Fiil  102

B. Kusur  103

a. Genel Olarak Kusur  103

b. Kusurun Objektif ve Sübjektif Yönü  104

c. Kusurun Türleri  105

C. Zarar  107

D. Nedensellik Bağı  108

a. Genel Olarak  108

b. Nedensellik Bağının Kesilmesi  109

II. SORUMLULUĞUN İSPATI  110

A. Genel Olarak  110

B. Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukta İspat  111

C. Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumlulukta İspat  112

D. Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Sorumlulukta İspat  113

E. Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında İspat  113

III. SORUMLULUK NEDENLERİNİN YARIŞMASI  114

IV. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI  115

§ 8. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  117

I. ZARARIN GİDERİLMESİ  117

A. Maddi Tazminat  117

B. Manevi Tazminat  119

II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  122

A. Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  122

B. Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme  124

III. ARABULUCULUK  125

IV. ZAMANAŞIMI  126

A. Genel Zamanaşımı Süresi  127

B. Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukta Zamanaşımı Süresi  127

C. Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumlulukta Zamanaşımı Süresi  128

D. Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Sorumlulukta Zamanaşımı Süresi  129

E. Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında Zamanaşımı Süresi  129

V. TAZMİNAT TALEBİNİ ORTADAN KALDIRAN HALLER  129

A. İbra  130

B. Feragat  130

Sonuç  133

Kaynakça  135

Kavram Dizini  139

 


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.