Ceza Hukuku Genel Hükümler

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ali Rıza TÖNGÜR - Ekrem ÇETİNTÜRK
ISBN: 9786257088671
Stok Durumu: Tükendi
218,70 TL 243,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Rıza TÖNGÜR, Ekrem ÇETİNTÜRK
Baskı Tarihi 2020/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Doç. Dr. Ali Rıza TONGÖR - Doç. Dr. Ekrem ÇETİNTÜRK

2020/07 1. Baskı, 492 Sayfa

ISBN 978-625-708-867-1

Konu Başlıkları
-Ceza Hukukuna Giriş
-Suç Teorisi
-Teşebbüs, İştirak ve İçtima
Yaptırım Teorisi


İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER  7

 

BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

 

I CEZA HUKUKUNUN AMACI VE HUKUK DİSİPLİNLERİ İÇİNDEKİ YERİ 19

A CEZA HUKUKUNUN AMACI  19

B CEZA HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNLERİ İÇİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ 22

II CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  26

A SUÇ, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ KAVRAMLARI 26

B SUÇLAR VE DİĞER HAKSIZLIK OLUŞTURAN FİİLLER 29

1 Suç ve Haksız Fiil Ayrımı  30

2 Suç ve Disiplin Suçu Ayrımı 32

3 Suç ve Kabahat Ayrımı 33

III CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 36

A GENEL AÇIKLAMALAR 36

B DOĞRUDAN KAYNAKLAR 37

1 Anayasa  37

2 Kanunlar  37

a Genel Açıklamalar  37

b TCK'nın Genel Hükümlerinin Özel Ceza Kanunlarında Düzenlenen

Suçlar Bakımından Uygulanması  38

3 Uluslararası Sözleşmeler (Andlaşmalar)  40

C DOLAYISIYLA KAYNAKLAR 42

1 Yüksek Mahkeme Kararları 42

2 Doktrin  43

IV CEZA HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER (CEZA POLİTİKASININ

TEMEL İLKELERİ)  43

 

8 İçindekiler

A HUKUK DEVLETİ İLKESİ  43

B İNSAN ONURUNA YARAŞIRLIK (İNSANİLİK-HÜMANİZM) İLKESİ 45

C KUSURSUZ CEZA OLMAZ İLKESİ  46

D CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  49

E KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİ  49

F ORANTILILIK (ÖLÇÜLÜLÜK) VE SON ÇARE İLKESİ  50

G SUÇTA VE CEZADA KANUNUNİLİK İLKESİ (CEZA HUKUKUNUN

GÜVENCE FONKSİYONU)  52

1 Genel Açıklamalar  52

2 İlkenin Kapsamı ve Fonksiyonu  55

3 Türk Hukukunda İlkenin Düzenlenişi  57

4 İlkenin Sonuçları  58

a Genel Açıklamalar 58

b Belirlilik İlkesi 59

c İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı 61

d Örf ve Adetle Suç İhdası Yasağı  64

e Kıyas (Benzetme) Yasağı ve Yorum 65

aa Genel Açıklamalar  65

bb Kıyas ile Yorum Arasındaki Farklılık 66

cc Yorum Yöntemleri 67

V CEZA HUKUKU NORMLARININ UYGULAMA ALANI69

A ZAMAN BAKININDAN UYGULAMA  69

1 Aleyhe Kanunun Geçmişe Yürüme Yasağı  69

2 Failin Lehine Olan Kanunun Geriye Yürümesi ve Lehe Kanunun

Belirlenmesi 72

3 Geçici ve Süreli Kanunların İleriye Yürümesi  75

4 Suçun İşlendiği Zaman 76

B YER BAKIMINDAN UYGULAMA (ULUSLARARASI CEZA HUKUKU)  79

1 Genel Açıklamalar  79

2 Aynı Olaydan Ötürü İki Defa Yargılama Olmaz” (Non-Ne Bis İn İdem)  81

3 Mülkilik (Ülkesellik) Sistemi

(Türkiye'de İşlenen Suçlar Bakımından İlke) 82

a Genel Açıklamalar 82

 

İçindekiler 9

b Suçun İşlendiği Yer  84

4 Şahsilik (Kişisellik) Sistemi  85

a Faile Göre Şahsilik  86

aa Vatandaş Tarafından Yurt Dışında İşlenen Suçlar  86

bb Türkiye Namına Memuriyet veya Görev Üstlenmiş Olanların

İşledikleri Suçlar (Görev Suçları)  89

b Mağdura Göre Şahsilik  90

5 Koruma (Savunma) Sistemi  92

6 İkame (Tamamlayıcı) Yargı Sistemi 95

7 Evrensellik Sistemi 97

8 Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilen Mahkûmiyet Kararlarının Hak

Mahrumiyeti Doğurması  99

9 Yabancı Ülke Kanununun Göz Önünde Bulundurulması  102

10 Yabancıların İadesi (Geri Verilmesi) 103

C KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA 110

1 Cumhurbaşkanı  110

2 Milletvekilleri  111

a Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)  111

b Yasama Dokunulmazlığı (Geçici Dokunulmazlık)  112

3 Uluslararası (Diplomatik) Yargı Bağışıklığı  113

4 Bazı Yabancı Asker ve Sivillerin Yargı Bağışıklığı  114

5 Kamu Görevlileri 115

 

İKİNCİ BÖLÜM

SUÇ TEORİSİ

 

I SUÇ KAVRAMINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 117

II TİPİKLİK 120

III TİPİKLİĞİN MADDİ (OBJEKTİF) UNSURLARI 121

A FAİL 122

B MAĞDUR  125

C SUÇUN KONUSU 126

D FİİL (HAREKET-DAVRANIŞ) 129

1 Genel Açıklamalar  129

 

10 İçindekiler

2 Kanuni Tarifte Hareketin Düzenlenişine Göre Suçların

Sınıflandırılması  131

a Tek hareketli suçlar  131

b Çok (Birden Fazla) Hareketli Suçlar 132

c Serbest Hareketli Suçlar  132

d Bağlı Hareketli Suçlar 133

e Seçimlik Hareketli Suçlar  133

f Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  135

g İcrai- İhmali Suçlar  136

aa Genel Açıklamalar 136

bb Gerçek İhmali Suçlar (Saf İhmali Suçlar)  138

 

cc Görünüşte İhmali Suçlar (Gerçek Olmayan İhmali Suçlar-

Garantörsel İhmali Suçlar)  139

 

E NETİCE  141

F NEDENSELLİK BAĞI VE OBJEKTİF İSNADİYET 144

G SUÇUN NİTELİKLİ UNSURLARI (HALLERİ)  146

IV TİPİKLİĞİN MANEVİ (SUBJEKTİF) UNSURLARI148

A GENEL AÇIKLAMALAR 148

B KAST  149

1 Genel Açıklamalar  149

2 Kastın Türleri  152

a Doğrudan Kast  152

b Olası Kast  154

C TAKSİR  156

1 Genel Açıklamalar  156

2 Taksirin Unsurları  159

3 Taksirli Suçlarda Kusur 163

4 Taksirli Suçlarda Cezanın Kusura Göre Belirlenmesi 165

5 Bilinçli Taksir-Bilinçsiz Taksir Ayrımı  167

a Bilinçsiz Taksir 168

b Bilinçli Taksir 168

 

İçindekiler 11

6 Olası Kast Bilinçli Taksir Ayrımı 170

7 Taksirli Hareket Sonucu Neden Olunan Neticenin Münhasıran Failin

Mağduriyetine Neden Olması  171

D NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  172

E MAKSAT VEYA SAİK  176

V SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU177

A HUKUKA AYKIRLIK KAVRAMI VE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ 177

B KANUNUN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRME (GÖREVİN İFASI)  182

1 Genel Açıklamalar  182

2 Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  184

a Genel Açıklamalar  184

b Polisin Zor Kullanma Yetkisi 186

c Polisin Silah Kullanma Yetkisi  188

d Zor Kullanma ve Silah Kullanma Yetkisinin Orantılı Olması  190

e Kolluk Görevlilerinin Suçla Mücadele Amacıyla Suç İşleyip

İşleyemeyeceği Sorunu 192

C MEŞRU SAVUNMA  194

1 Genel Açıklamalar  194

2 Saldırıya İlişkin Şartlar  195

3 Savunmaya İlişkin Şartlar  197

D HAKKIN KULLANILMASI  200

1 Genel Açıklamalar  200

2 Hakkın Kullanılmasının Şartları 202

E İLGİLİNİN RIZASI  203

1 Genel Açıklamalar  203

2 İlgilinin Rızasının Şartları  205

VI KUSURLULUK İLE KUSURLULUĞU KALDIRAN VE AZALTAN NEDENLER 209

A GENEL AÇIKLAMALAR 209

B KUSURUN UNSURLARI 211

C KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER  213

1 Yaş Küçüklüğü 215

a Oniki Yaşını Doldurmamış Çocuklar 216

b Oniki Yaşını Bitirmiş Onbeş Yaşını Bitirmemiş Çocuklar  217

 

12 İçindekiler

c Onbeş Yaşını Doldurmuş Onsekiz Yaşını Doldurmamış Çocuklar 221

2 Sağır ve Dilsizlik  222

3 Akıl Hastalığı  224

4 Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 227

5 Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi  230

a Genel Açıklamalar 230

b Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Emrin Şartları  231

6 Zorunluluk Hali  237

a Genel Açıklamalar 237

b Tehlikeye İlişkin Şartlar 239

c Korumaya İlişkin Şartlar 242

d Zorunluluk Hali ile Meşru Savunma Arasındaki Farklar  244

7 Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  245

8 Haksız Tahrik  249

a Genel Açıklamalar 249

b Haksız Tahrikin Şartları  250

9 Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  255

10 Çeşitli Hata (Yanılma) Halleri 260

a Kastı Kaldıran Hata Halleri 262

aa Suçun Maddi Unsurlarında (Tipiklikte) Hata  262

bb Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata  265

aaa Genel Açıklamalar 265

bbb Cezayı Arttıran Nitelikli Hallerde Hata  265

bbb Cezayı Azaltan Nitelikli Hallerde Hata 266

cc Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 267

b Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  269

aa Kusurluluğu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin

Maddi Şartlarında Hata 269

bb İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata

(Haksızlık-Yasak Hatası) 271

VII TİPİKLİK DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR

(HAKSIZLIK VE KUSUR DIŞINDA KALAN HUSUSLAR) 273

A GENEL AÇIKLAMALAR 273

 

İçindekiler 13

B CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI  274

1 Objektif Cezalandırılabilme Şartları 274

2 Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler  277

C SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA (MUHAKEME-DAVA) ŞARTLARI 280

1 Şikâyet 280

2 Dava Süresi 286

3 İzin, Talep ve Karar  287

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

 

I GENEL AÇIKLAMALAR 289

II TEŞEBBÜS 290

A TEŞEBBÜS KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 290

B TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI 293

C TEŞEBBÜS HALİNDE CEZANIN BELİRLENMESİ 304

D TEŞEBBÜS (KALKIŞMA) SUÇU VE SUÇA TEŞEBBÜS  304

E GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  305

III İŞTİRAK311

A GENEL AÇIKLAMALAR 311

B FAİLLİK VE ŞERİKLİK AYRIMI 313

C FAİLLİK 314

1 Doğrudan (Müstakil) Faillik  315

2 Müşterek Faillik  315

a Birlikte Suç İşleme Kararı 316

b Fiil Üzerinde Müşterek Hâkimiyet Kurulması  317

c Özgü Suçlarda ve Taksirli Suçlarda Müşterek Faillik 319

3 Dolaylı Faillik  320

D ŞERİKLİK 323

1 Genel Açıklamalar ve Bağlılık Kuralı  323

2 Azmettirme  327

3 Yardım Etme 331

E İŞTİRAK HÂLİNDE İŞLENEN SUÇLARDA GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  334

 

14 İçindekiler

IV İÇTİMA 336

A GENEL AÇIKLAMALAR 336

B SEÇİMLİK HAREKETLİ SUÇLAR 337

C BİLEŞİK SUÇ  339

D ZİNCİRLEME SUÇ  341

E FİKRİ İÇTİMA 346

1 Fiille Kastedilen Hususun Netice Olup Olmadığı Sorunu  346

2 Fiil Tekliği-Fiil Çokluğu İle Suç Tekliği-Suç Çokluğu Ayrımı 348

3 Aynı Neviden Fikri İçtima 350

4 Farklı Neviden Fikri İçtima  352

F HEDEFTE SAPMA  354

G GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN TEKLİĞİ)  355

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAPTIRIM TEORİSİ

 

I GENEL AÇIKLAMALAR361

II CEZA KAVRAMI, CEZANIN AMACI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ363

A CEZA KAVRAMI 363

B CEZANIN AMACI  363

1 Mutlak Ceza Teorileri  364

2 Nisbi Ceza Teorileri 364

3 Karma Teoriler 365

4 Türk Ceza Kanununun Kabul Ettiği Sistem 366

C CEZANIN ÖZELLİKLERİ 366

D CEZA TÜRLERİ  367

1 Hapis Cezası 367

a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  368

b Müebbet Hapis Cezası  369

c Süreli Hapis Cezası 369

aa Kısa Süreli Hapis Cezası 370

bb Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  370

aaa Seçenek Yaptırımlara Çevirme Koşulları  371

 

İçindekiler 15

bbb Seçenek Yaptırım Türleri 372

aaaa Adli Para Cezasına Çevirme  372

bbbb Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın

Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya

Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmesi 373

cccc En Az İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna

Devam Etme  375

dddd Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli

Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma 375

eeee Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması,

Belli Bir Meslek ve Sanat Yapmaktan

Yasaklanma 376

ffff Gönüllü Olmak Koşuluyla Kamuya Yararlı Bir

İşte Çalıştırma 377

ccc Seçenek Tedbirin Yerine Getirilmemesi 378

ddd Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezası veya

Seçenek Tedbire Çevirmenin Sonuçları  378

d Erteleme 379

aa Genel Açıklamalar 379

bb Ertelemenin Koşulları 380

aaa Hükmedilen Cezanın Türü ve Süresi Bakımından  380

bbb Sanığın Adlî Geçmişine İlişkin Koşul 382

ccc Mahkemede Sanığın Tekrar Suç İşlemeyeceği

Yönünde Kanaat Oluşması 386

ddd Hâkim Tarafından Belirlenebilecek Ek Koşullar (Koşula

Bağlı Erteleme)  387

cc Cezanın Ertelenmesi Kararı 388

dd Ertelemenin Sonuçları  389

e Koşullu Salıverme  392

aa Genel Açıklamalar 392

bb Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmiş Olması  393

cc Hükümlünün Kurumda İyi Hal Göstermesi  398

dd Koşullu Salıverme Kararı ve Sonuçları 400

2 Adli Para Cezası  403

a Genel Açıklamalar  403

 

16 İçindekiler

b Adli Para Cezasının Belirlenmesi 404

c Adli Para Cezasının Yerine Getirilmesi (İnfazı) 405

3 Adli Sicil Kaydının Silinmesi  407

4 Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  409

III GÜVENLİK TEDBİRLERİ412

A GENEL AÇIKLAMALAR 412

B BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA 416

C MÜSADERE 421

1 Eşya Müsaderesi 421

a Bir Suçla Bağlantılı Olarak Eşyanın Müsaderesi 421

b Suçun İşlenmesine Tahsis Edilen Tehlikeli Eşyanın Müsaderesi  423

c Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  424

d Kaim Değerin (Eşdeğerin) Müsaderesi  425

2 Kazanç Müsaderesi 425

3 Müsadere Kararı 428

4 Müsadere Zamanaşımı  429

D ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ 429

E AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ 430

F TEKERRÜR 432

1 Tekerrürün Şartları  432

2 Tekerrürün Sonuçları 436

3 Tekerrür Hükümlerinin Uygulanacağı Özel Tehlikeli Suçlular 440

G SINIR DIŞI EDİLME 441

H TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ  441

IV CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ444

A HAPİS CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 444

1 Genel Açıklamalar  444

2 Mükerrer Değerlendirme Yasağı  446

3 Temel Cezanın Tespitinde Dikkate Alınacak Ölçüler 447

4 Suçun Olası Kastla veya Bilinçli Taksirle İşlenmesi 450

5 Temel Cezanın Artırılması ve Eksiltilmesi  451

a Nitelikli Unsurların Bulunması Durumunda Cezanın Belirlenmesi 451

 

İçindekiler 17

b Birden Fazla Seçimlik Nitelikli Unsurun Bulunması Durumunda

Cezanın Belirlenmesi  451

c Suçun Özel Görünüş Şekilleri ile Kusurluluğu Etkileyen

Sebeplerin Cezanın Belirlenmesinde Dikkate Alınması  451

d Hapis Cezasının Hesaplanmasının Esasları ve Sonuç Ceza 454

B ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  455

C TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ  458

D MAHSUP 460

V DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRAN NEDENLER (DAVA VEYA

CEZANIN DÜŞMESİ) 462

A GENEL AÇIKLAMALAR 462

B SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 463

C AF  464

1 Genel Açıklamalar  464

2 Genel Af 466

3 Özel Af  466

D ZAMANAŞIMI  468

1 Genel Açıklamalar  468

2 Dava Zamanaşımı  468

a Genel Açıklamalar  468

b Dava Zamanaşımının İşlemeye Başlaması  471

c Dava Zamanaşımının Durması 473

d Dava Zamanaşımının Kesilmesi  475

e Dava Zamanaşımının Sonuçları  477

3 Ceza (İnfaz) Zamanaşımı 477

a Genel Açıklamalar  477

b Ceza Zamanaşımının İşlemeye Başlaması 479

c Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 480

d Ceza Zamanaşımının Durması  481

e Ceza Zamanaşımının Sonuçları 482

E ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME 482

F ÖNÖDEME 484

1 Genel Açıklamalar  484

 

18 İçindekiler

2 Önödemenin Koşulları 485

a Önödeme Kapsamına Giren Bir Suçun İşlenmiş Olması 485

b Belli Bir Miktar Paranın Devlet Hazinesine Ödenmesi 486

c Failin Suçu İşlediği Konusunda Yeterli Şüphe Bulunması 487

3 Önödemenin Uygulanacağı Aşama  488

4 Önödeme Usulü ve Sonuçları  488

KAYNAKÇA 487

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar