ABD ve Türk Hukukunda Medeni Ceza

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim GÜL
ISBN: 9789754649611
Stok Durumu: Stokta var
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim GÜL
Baskı Tarihi 2015/04
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ST090
ABD ve Türk Hukukunda Medeni Ceza
Dr. İbrahim GÜL
2015/04 Baskı, 474 Sayfa
ISBN 978-975-464-961-1 

Türk hukukundaki tazminatın birincil olarak telafi işlevine hizmet edeceği anlayışının aksine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hukukunda tazminatın hem telafiye hem de önleme ve cezalandırmaya hizmet edeceği kabul edilmektedir. Bu düşüncenin temelinde sorumluluk hukukunun işlevleri yatmaktadır. Bu nedenle sorumluluk hukukunun işlevleri ile haksız fiilin yaptırımı olan tazminatın işlevleri arasında kaçınılmaz bir ilişki vardır. Nitekim denkleştirici adaletin sağlanması için zarar verene haksız fiil sorumluluğu yükletiliyorsa, doğal olarak tazminat da zararın telafisine hizmet eder. Bu çerçevede zarar mağdurun malvarlığında meydana gelen eksilme gözetilerek belirlenmekte, mağdurun zenginleştirilmesi kabul edilmemekte ve mağdurun elde ettiği yararlar denkleştirmeye tabi tutulmaktadır. Bu ilkelere göre belirlenen tazminat, borçlar hukuku anlamında tazminat; yani telafi tazminatı olarak da ifade edilebilir.

Diğer yandan haksız fiil sorumluluğu haksız eylemi önlemek amacıyla kabul, mağdur yönlü bakış açısı yerini fail yönlü bakış açısına bırakır. Diğer bir deyişle nasıl bir yaptırım uygulansın ki eylemin gerçekleşmesi önlensin düşüncesi ön plana çıkar. Eylemi önlemeye yönelik yaptırımlar belirlenirken eylem sonrasına değil, eylem öncesine odaklanılır. Tazminat, zarar miktarını da aşabilen yönde kusura göre derecelendirilir. 

Türk hukukunda tazminatın birincil olarak telafi işlevine hizmet edeceği benimsenmesine karşın önleme amacıyla kabul edilen, zenginleşme yasağıyla bağdaşmayan ve sayıları her geçen gün artan tazminatlar da bulunmaktadır. Ayrıca medeni ceza, özel hukuk cezası, cezai tazminat gibi değişik terimlerle zararı aşan tazminatların bulunduğu da ifade edilmektedir.


ÖN SÖZ 5
TEŞEKKÜR 7
İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR LİSTESİ 17


GİRİŞ 23

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK VE ABD HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN YAPTIRIMI OLARAK TAZMİNAT VE TAZMİNATIN İŞLEVLERİ

I- HAKSIZ FİİLLERE İLİŞKİN TÜRK VE ABD HUKUKUNUN KARŞILAŞTIRILMASI 27
A- TÜRK HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU 27
B- ABD HUKUKUNDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU 32
1- ABD Hukukuna Genel Bakış 32
2- ABD Haksız Fiil Hukuku 45
a- ABD Hukukunda Haksız Fiillerin İşlevleri 46
b- ABD Hukukunda Haksız Fiil Tipleri 51
c- İhmali Haksız Fiiller (Negligence) 59
aa- Tanımı 59
bb- Savunma Nedenleri 62
d- İlliyet Bağı (Causation) 63
C- ARA SONUÇ 65

II- HAKSIZ FİİLLERİN YAPTIRIMI OLARAK TÜRK VE ABD HUKUKUNDA TAZMİNATIN KARŞILAŞTIRILMASI 67
A- TÜRK HUKUKUNDA TAZMİNAT 67
1- Genel Olarak 67
2- Zarar Kavramı 69
a- Maddi Zarar 70
b- Manevi Zarar 75
3- Tazminatın Belirlenmesi ve Zarar Verenin Kusur Derecesinin Tazminatın Belirlenmesindeki Rolü 81
a- Tazminatın Belirlenmesi 81
b- Zarar Verenin Kusur Derecesinin Tazminatın Belirlenmesindeki Rolü 83
4- Tazminatın İşlevleri 86
a- Tazminatın Önde Giden İşlevi: Telafi İşlevi 87
aa- Zararın Mağdurun Malvarlığı Gözetilerek Belirlenmesi 88
bb- Tazminatın Zarar Miktarını Aşamaması 89
cc- Zarar Belirlenirken Yararların Denkleştirmeye  Tabi Tutulması 90
b- Önleme İşlevi 94
c- Cezalandırma İşlevi 97
B- ABD HUKUKUNDA TAZMİNAT (DAMAGES) 98
1- Genel Olarak 98
2- Haksız Fiillere Yönelik Yaptırım Çeşitleri 102
3- Telafi veya Önleme Emri (Injunctions) 103
a- Önleme Emri (Preventive Injunctions) 103
b- Telafi Emri (Restorative Injunctions) 106
c- İhtiyati Tedbir (Provisional Injunctions) 107
d- Yapısal Önleme Emri (Structural Injunctions) 108
e- Koruma Emri (Prophylactic Injunctions) 110
4- Tespit Kararı (Declaratory Judgments) 110
5- Kazancın Alınması (Restitution) 114
6- Tazminat (Damages) 118
a- Telafi Tazminatı (Compensatory Damages) 124
b- İzleyen Zarar Tazminatı (Consequentail Damages) 127
c- Sembolik Tazminat (Nominal Damages) ve Varsayılan Tazminat (Presumed Damages) 130
d- Kişiye Gelen Zarar (Personal Injury), Destekten Yoksun Kalma (Wrongful Death) ve Vefat Öncesi
Zarar (Survival Actions) 133
e- Manevi Tazminat Olarak Parasal Olmayan Zarar
Tazminatı (Nonpecuniary Damages) ve Ekonomik Olarak Ölçülemeyen Zarar Tazminatı (Non-economic Damages) 139
f- Zararı Azaltma (Mitigation), Yararların Denkleştirilmesi (Offsetting Benefits) ve Diğer Tazmin Kaynağının  Etkisizliği Kuralı (Collateral Sources Rule) 146
g- Tazminatın (Damages) Bir Çeşidi Olarak Misli Tazminat (Multiple Damages) 154
h- Tazminatın (Damages) Bir Çeşidi Olarak Medeni Ceza (Punitive Damages) 157
7- Tazminat Hukukunun İşlevleri 160
a- Tazminatın (Damages) Telafi İşlevi 160
b- Tazminatın (Damages) Önleme İşlevi 162
c- Tazminatın (Damages) Cezalandırma İşlevi 164
C- ARA SONUÇ 165

İKİNCİ BÖLÜM
ABD HUKUKUNDA MEDENİ CEZA (PUNITIVE DAMAGES)

III- MEDENİ CEZAYA TARİHSEL BAKIŞ 170
A- İNGİLİZ HUKUK TARİHİNDEKİ GELİŞMELER 170
B- İNGİLİZ HUKUKUNDA MEDENİ CEZANIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 174
C- ABD HUKUK TARİHİNDEKİ GELİŞMELER 180
1- 20.Yüzyıla Kadar Medeni Ceza Alanında  Yaşanan Gelişmeler 181
2- 20.Yüzyılın Başlarından Günümüze Kadar Medeni Ceza Alanında Yaşanan Gelişmeler 190
a- Şirketlerin Çalışanların Eylemlerinden Dolayı
Medeni Ceza Sorumluluğunun Kabul Edilmesi 191
b- Sözleşme İhlalinde Medeni Ceza Sorumluluğunun
Genişlemesi 193
c- 20.Yüzyılın İkinci Yarısında Önleme İşlevinin Ön Planına Çıkması: Kusursuz Sorumluluk İlkelerine Göre Yükletilen Ürün Sorumluluğunda ve Ticari Haksız Fiillerde Medeni Ceza Sorumluluğunun Kabulü 196

IV- ABD HUKUKUNDA MEDENİ CEZANIN İŞLEVLERİ 198
A- TELAFİ İŞLEVİ 200
B- CEZALANDIRMA İŞLEVİ 202
C- CAYDIRMA İŞLEVİ 206
V- MEDENİ CEZANIN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ 210
A- TANIMI 210
B- UNSURLARI 213
1- Eylem (Conduct) 213
a- Haksız Fiil ve Bazı Haksız Fiil Tipleri 213
aa- Kasti Haksız Fiiller Kapsamında Ele Alınan Bedensel Müdahale (Battery) ve Bedensel Müdahale Tehdidi (Assault) 215
bb- Ruhsal Huzuru Kasti Bozma (Intentional Infliction of Emotional Distress) 220
cc- Yanıltma (Misrepresentation) 224
dd- Kusursuz Sorumluluk Esasının Kabul Edildiği Ürün Sorumluluğu (Products Liability) 228
b- Sözleşme İhlali (Breach of Contract) 239
2- Manevi Unsur (State of Mind- Eylem Niyeti) 243
a- Eylemin Kasti Yapılması (Intentional Conduct) 245
b- Eylemin İsteyerek (Willful), Sorumsuzca (Wanton), Umursamazca (Reckless) veya Ağır İhmalle (Gross Negligence) Yapılması 245
c- Eylemin Garezine (Malicious), Baskıyla (Oppressively), Şeytani Niyetle (Evil Motives), Kötü Niyetle (Ill-will) Yapılması 249
d- Aşikar Aldırmazlık (Reckless Indifference), Bilinçli Aldırmazlık (Concious Indifference) 251
3- Maddi Zararın (Actual Injury) Bulunması 252
C- ÖZELLİKLERİ 253
1- Telafi Tazminatını Aşan Parasal Bir Tutarın Mağdura Ödenmesi 254
2- Medeni Ceza Tutarı Belirlenirken Davalının Servetinin Gözetilmesi 255
3- Medeni Cezanın Takdiri Olması (Discretionary) ve Nadir Olarak Verilmesi 256
4- Medeni Ceza Tutarı Belirlenirken Eylemin Suçluluk Derecesinin, Telafi Tazminatı ile Medeni Ceza Arasındaki Orantının ve Karşılaştırılabilir Eylemlere Uygulanan Diğer Yaptırımların Gözetilmesi 257
5- Medeni Ceza Verilmesi İçin Açık ve İnandırıcı Delilin (Clear and Convincing Evidence) Aranması 261

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEDENİ CEZA KONUSUNDA KITA AVRUPASI HUKUKUNDA EĞİLİMLER

VI- GENEL OLARAK 265
VII- AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 265
A- İŞ HUKUKU’NDA AYRIMCILIK 266
B- AVRUPA BİRLİĞİ REKABET KURALLARININ İHLALİNDE ZARARLARIN TAZMİNİ 268
C- AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU’NDA SÖZLEŞMESEL OLMAYAN İLİŞKİLERE UYGULANACAK HUKUK 270
D- AVRUPA HAKSIZ FİİL HUKUKU İLKELERİ 270
VIII- KITA AVRUPASI HUKUKU 271
A- ALMAN HUKUKU 271
1- Alman Tazminat Hukuku’nun Temel İlkesi Olarak Telafi İlkesi (Ausgleichsprinzip) 272
2- Alman Hukukunda Medeni Hukuk-Ceza Hukuku Ayrımı ve Bunun Sonuçları 273
3- Alman Hukukunda Tartışmalı Medeni Ceza Örnekleri 276
a- Manevi Tazminat (Schmerzensgeld) 277
b- Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle Manevi Tazminat (Immaterieller Schadensersatz bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts) 281
c- Fikri Sınai Haklar İhlalinde Verilen Tazminat 283
d- Avrupa Birliği’nin Alman İş Hukuku’na Etkisi: Medeni Ceza Olarak Ayrımcılık Tazminatı 286
e- Alman Rekabet Hukuku 290
B- İSVİÇRE HUKUKU 290
1- Tazminatın Zararın Telafisine Hizmet Etmesi 290
2- Yabancı Mahkemelerin Verdiği Medeni Ceza Kararlarının Tanınmasının ve Tenfizinin Kamu Düzenine Aykırılığı Konusunda Farklı Kararların Bulunması 292
3- İsviçre Hukukunda Tartışmalı Medeni Ceza Örnekleri 295
a- Cezai Şart (Konventionalstrafe-OR Art.160) 295
b- Manevi Tazminat
(Genugtuung-OR Art.47, OR Art.49) 295
c- İsviçre İş Hukuku’nda Medeni Ceza Örnekleri 297
aa- Hizmet Akdinin Haksız veya İhbarsız Feshi
Nedeniyle Tazminat (OR Art.336a ve Art.337c) 297
bb- Ayrımcılık Tazminatı (Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann; Gleichstellungsgesetz-GIG) 302
d- Rekabet Hukuku 304
e- Fikri Sınai Haklar 304
f- Kazancın Alınması (OR Art.423) 305

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA MEDENİ CEZA
IX- GENEL OLARAK 307
X- MEDENİ CEZANIN TARTIŞMALI ÖRNEKLERİ 309
A- İCRA HUKUKU’NDA TELAFİ TAZMİNATINI AŞAN TAZMİNATLAR 309
1- İcra Tazminatı 309
a- İcra Tazminatının Tarihsel Kabul Nedeni 311
b- İcra Tazminatının Özellikleri 312
aa- İcra Tazminatının Ön Şartı: Eylemin Haksız veya Kötü Niyetli Olması 314
aaa- İtirazın İptalinde 315
bbb- İtirazın Kesin Kaldırılmasında 318
ccc- Borçtan Kurtulma Davasında 320
ddd- Menfi Tespit Davasında 321
eee- Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacakların Haczinde 323
fff- İstihkak Davasında 325
ggg- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolunda Borca İtirazda 326
hhh- Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takipte ve Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesinde 327
bb- İcra Tazminatının Mağdura Ödenmesi 328
cc- İcra Tazminatının Telafi Tazminatını Aşması 328
dd- İcra Tazminatına İlişkin Yasa Hükmünde Üst Sınırın Olmaması 333
ee- İcra Tazminatının Kusura Göre Derecelendirmeyi Öngörmesi 333
ff- İcra Tazminatının Haksız veya Kötü Niyetli Eylemi Caydırması 334
2- İcranın Geri Bırakılması Teminatının Alacaklıya
Ödenmesi 337
3- Yanlış Adrese Bilerek Tebligat Nedeniyle Tazminat 338
4- Ara Değerlendirme 339
B- TELİF TAZMİNATI (ÜÇ MİSLİ TELİF BEDELİ) 340
1- Telif Tazminatının Özellikleri 340
2- Anayasa Mahkemesinin Telif Tazminatına (FSEK m.68/1) İlişkin Kararı 346
3- Ara Değerlendirme 348
C- REKABET İHLALİNDE ÜÇ MİSLİ TAZMİNAT 349
1- Üç Misli Tazminatın Özellikleri 349
2- Ara Değerlendirme 355
D- GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDE KAZANCIN DEVRİNİ İSTEME HAKKI 356
1- Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmede Kazancın Devrini İsteme Hakkının Özellikleri 356
2- Ara Değerlendirme 357
E- ÇEK TAZMİNATI 358
1- Çek Tazminatının Özellikleri 358
2- Ara Değerlendirme 362
F- TİCARİ İŞLETME REHİNİNDE MUNZAM TAZMİNAT 363
1- Munzam Tazminatın Özellikleri 363
2- Ara Değerlendirme 366
G- MANEVİ TAZMİNAT 366
1- Manevi Tazminatın Niteliğine İlişkin Görüşler 366
2- Ara Değerlendirme 371
H- İŞ HUKUKU’NDA TELAFİ TAZMİNATINI AŞAN TAZMİNATLAR 372
1- Ayrımcılık Tazminatı 373
2- İhbar Tazminatı 375
3- Kötü Niyetli Fesih Tazminatı 378
4- Sendikal Tazminat 382
5- İş Güvencesi Tazminatı 384
6- Kıdem Tazminatı 389
7- Tazminatlara Birlikte Hükmedilebilmesi 391
8- Ara Değerlendirme 393
I- KAT MÜLKİYETİNDE GECİKME TAZMİNATI 395
1- Gecikme Tazminatın Özellikleri 395
2- Ara Değerlendirme 399
J- YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN MEDENİ CEZAYA BAKIŞI 400
1- Üç Misli Bilet Ücreti Tutarında Tazminat 401
2- Deniz Ticareti Sözleşmelerinde Medeni Ceza 404
3- Hava Yolu ile Yolcu, Bagaj ve Yük Taşımada Medeni Ceza 409

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

XI- CEZA HUKUKU’NUN YETERSİZ CAYDIRICILIĞI 417
A- SUÇTAN DOĞAN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK CEZA HUKUKUNDAKİ DEĞİŞİM 417
B- CEZALANDIRMA YOLUYLA CAYDIRICILIK SAĞLAMANIN YETERSİZ KALMASI 419
XII- TELAFİ TAZMİNATININ YETERSİZ CAYDIRICILIĞI 422
A- KAZA SONUCU MEYDANA GELEN ZARARA
MAĞDURUN KATLANMASI GEREKTİĞİ ANLAYIŞININ
ZAYIFLAMASI VE ÖNLEME DÜŞÜNCESİNİN ÖNEM
KAZANMASI 422
B- FAİLİN MEYDANA GELEN ZARARI KARŞILAMAYA BAŞTAN HAZIR OLMASI HALİNDE TELAFİ TAZMİNATININ CAYDIRICI ETKİSİNİN OLMAMASI 423
C- İSPAT SORUNLARI NEDENİYLE ZARARIN TAZMİN EDİLEMEMESİNİN CAYDIRICILIĞI AZALTMASI 424
D- TELAFİ TAZMİNATI TUTARI HESAPLANIRKEN FAİLİN ELDE ETTİĞİ KÂRLARIN GÖZETİLMEMESİ 426
E- DEĞİŞİK NEDENLERLE TELAFİ TAZMİNATINDAN  İNDİRİM YAPILMASI 426
F- DAVA MASRAFLARININ VE AVUKATLIK ÜCRETİNİN MAĞDURU TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTAN
CAYDIRMASI 427
G- KÜÇÜK TUTARLI ZARARLARIN TAZMİNİNDEKİ ENGELLER 427
XIII- GENEL SONUÇ 428
XIV- TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA MEDENİ CEZA KONUSUNDA GENEL BİR HÜKÜM EKLENMESİ 441
KAYNAKLAR 443

Türk hukukunda tazminatın amacının haksız fiil nedeniyle mağdurda meydana gelen zararı telafi etmek olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle tazminatla, zarar görenin haksız eylem nedeniyle kaybettiği veya kaybetmesinin beklendiği şeylerin geri verilmesi veya bunların değerinin tazmini amaçlanmaktadır. Bu çerçevede zarar gören haksız fiil olmasaydı hangi durumda olacak ise bu duruma tazminat yoluyla kavuşturulmaktadır. Nitekim yargısal içtihatlarda ve doktrinde tazminat tutarının kâr kaybı dâhil zarar görenin zararının ne fazlası ne eksiği olması gerektiği kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak zarar mağdurun malvarlığı gözetilerek belirlenmekte, mağdurun zenginleşmesi sonucunu doğuracak bir tazminat kabul edilmemekte ve mağdurun elde ettiği yararların zarardan düşülmesi benimsenmektedir. Bu ilkelere göre belirlenen tazminat, borçlar hukuku anlamında tazminat olarak da ifade edilmektedir. Çalışmada Borçlar Hukuku anlamında tazminat; yani zararı telafi edici tazminat, telafî tazminatı olarak adlandırılmaktadır. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hukuku bakımından telafi tazminatı, “compensatory damages” şeklinde adlandırılmaktadır.

Telafi tazminatı öncelikli olarak mağdur ve zarar yönlü bakış açısına sahiptir. Tazminat miktarı belirlenirken ne fail ne üçüncü kişi ne de toplum, belirleyici role sahiptir. Haksız eylem faili, tazminattan kimin sorumlu olacağı bakış açısıyla değerlendirilir. Buna göre failin haksız fiilden sorumlu tutulabilmesi için kastî veya ihmalî hareket etmesi yeterlidir. Hatta kusursuz sorumlulukta, tazminat miktarı belirlenirken eylemin kastî veya ihmalî olması dahi aranmaz. Failin sorumluluğuna yol açan kusur derecesi, zarar miktarını aşan yönde tazminat miktarını etkilemez. Diğer bir anlatımla eylemin hafif ihmalle yapılmasına göre eylemin kastî olarak yapılması daha çok kınanacak bir davranış olmasına rağmen telafi tazminatında eylemin kastî olarak yapılması halinde ödenecek tazminat miktarı, zarar miktarını aşmaz. Ayrıca tazminat miktarı belirlenirken mağdurun malvarlığındaki eksilme dikkate alındığından failin eylem nedeniyle elde ettiği kazançlar, üçüncü kişilerin veya toplumun uğradığı zararlar önemli değildir. Buna ilaveten telafi tazminatı, eylemin nasıl önleneceğine değil, eylemin gerçekleşmesi sonrasında zararın nasıl giderileceğine; yani eylem sonrasına odaklanır.

Bunlar düşünüldüğünde Türk hukukunda tazminat, cezalandırma amacına doğal olarak yabancıdır. Gerçekten zararın tazmini, faili cezalandırmaksızın mağdurda oluşan mağduriyetin giderilmesiyle yapılmalı, ikinci bir mağduriyete neden olunmamalıdır. Bununla birlikte zararın giderimi, kendi içinde önleme amacını da barındırmaktadır. Keza zararı karşılamak durumunda kalacağını bilen failin, zarar vermek istemeyeceği varsayılır. Buradaki caydırma amacı, zararın giderilmesi yanında yan bir amaç olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle tazminatın önleme amacı, öncelikli olarak gözetilmemektedir.

Buna karşın Türk hukukunda medeni ceza, özel hukuk cezası, cezai taz­minat gibi adlarla anılan zararı aşan tazminatlar da bulunmaktadır. Bu taz­mi­natlar istisna olarak görünse de artma eğilimindedir. Nitekim yakın za­manda İş Hukuku’nda ayrımcılık tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi tazminatlar ve Rekabet Hukuku’nda üç misli tazminat kabul edilmiştir. Bütün bu tazminatlarda haksız eylemin önlenmesi amacı ön plana çıkmaktadır. Bunun gibi yargısal kararlarda da manevi tazminat miktarı belirlenirken manevi zarara neden olan eylemin önlenmesi amacının dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Diğer bir deyişle telafi tazminatı düşüncesi ile bağdaşmayan yasal düzenlemeler yanında yargısal kararlar da bulunmaktadır. Bütün bunlar Türk hukukunda tazminatın önleme işlevinin öncelikli olarak gözetildiği durumların bulunduğunu göstermektedir. Türk hukuku bakımından bu tazminatların genel özelliklerinin incelenmesi ve bir teorik çerçeveye oturtulması bir gerekliliktir. Bunun yanında daha çok kazuistik yöntemle farklı yasalarda kabul edilen telafi tazminatı aşan tazminatların genel yasa hükmü ile düzenlenmesine ihtiyaç olup olmadığı da tartışmaya değerdir. 

Bu tazminatların genel özelliklerini değerlendirmek ve bir teorik çerçeveye oturtmak için ABD hukukunda İngiliz egemenliğinin etkisiyle benimsenen ancak İngiliz hukukundan farklı bir gelişim göstererek geniş bir alanda uygulanma imkânı bulan medeni cezadan (punitive damages) yararlanılabilir. Gerçekten Türk hukukunda zararı aşan tazminat anlayışı ile ABD hukukunda medeni ceza anlayışı arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Türk hukukunda telafi tazminatını aşan tazminatlar gibi common law uygulaması ile gelişen ABD hukuk sisteminde medeni ceza, tazminat hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı şekilde her ikisinin de amacı zararı tazminden farklıdır. Gerçekten medeni ceza, telafi tazminatını aşan tazminatlarda olduğu gibi medeni yargılama usulü kurallarına göre zarar görenin uğradığı zararın tazminine ilaveten verilmekte ve mağdura ödenmektedir. Yine Türk hukukunda zararı aşan çok sayıda tazminatta önleme işlevi önde gelirken, tazminatın telafi, cezalandırma ve caydırma işlevi bulunan ABD hukukundaki medeni cezanın geçen yüzyılın son yarısından itibaren önleme işlevi öne çıkmıştır. Diğer bir anlatımla ABD hukukunda medeni cezanın en önemli amacı, haksız eylemde bulunanı cezalandırmak ve kişileri bu tip eylemlerde bulunmaktan caydırmaktır. Yine Türk hukukunda zararı aşan tazminatlarda ve ABD hukukundaki medeni cezada, faile, failin eylem niyetine ve eylem öncesine; yani nasıl bir yaptırımla eylemin caydırılacağına odaklanılır. ABD hukukundaki medeni ceza, her zarar görülen durum için değil, özellikle zarar verenin eylem niyetinin nitelikli olduğu ve davranışın diğer kişiler için örnek olarak caydırılması gerektiği hallerde verilmektedir. 

Prof. Dr. Ali Cem Budak

Bursa, 7 Şubat 2015

A- SİSTEMATİK ESERLER VE ŞERHLER

ABRAHAM, Kenneth S.: The Forms and Functions of Tort Law, 2.Bası, New York 2002.

ADAL, Erhan: Fundamentals of Turkish Private Law, 8.Bası, İst.2005.

THE AMERICAN AND ENGLISH ENCYCLOPEDIA LAW, (Ed. MERRILL, John Houston, Partial Contributors to Exemplary Damages Thomas C. Green, C.7, ABD 1889.

AKYİĞİT, Ercan: İş Kanunu Şerhi, C.1, 3.Bası, Ank.2008, s.319. “Şerh”.

ANDAÇ, Faruk: İş Hukuku, 2.Bası, Ank.2008.

ANSAY, Sabri Şakir: Hukuk İcra Usulleri, C.I. Ank.1936.

ANTALYA, O. Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İst.2012.

ARISTOTELES (Çev. BABÜR, Saffet): Nikomakhos’a Etik, 2.Bası, (Çev. 2009).

ARPACI, Abdülkadir: Kişiler Hukuku, İst.2000.

ARPACI, Abdülkadir: Kat Mülkiyeti Kanunu ve Açıklaması, Gözden Geçirilmiş 6.Bası, İst.2002. “Kat Mülkiyeti Kanunu

ARSLANLI, Halil: Fikri Hukuk Dersler II Fikir ve Sanat Eserleri, İst.1954.

ASLAN, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku, 4.Bası, İst.2007.

ASLAN, İ. Yılmaz/ERGÜN, Mevci: Ticaret Hukuku, 5.Bası, İst.2010.

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ank.2011. “Ticarî İşletme”

AYHAN, Rıza/ÖZDAMAR, Mehmet/ÇAĞLAR, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku, 3.Bası, Ank.2010.

AYİTER, Nûşin: Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ank. 1981.

BATTAL, Ahmet: Kıymetli Evrak Hukuku, Ank.2005.

BELGESAY, Mustafa Reşit: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.1, 2.Bası, İst. 1949. “İİK Şerhi, C.1”

BELGESAY, Mustafa Reşit: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Şerhi, İst. 1955.

BIGELOW, Melville Madison: Elements of the Law of Torts for the Use of Students, 6.Bası, ABD 1896.

BLACKSTONE, William: “Commentaries on the Laws of England”, George SHARSWOOD Edition, Book 1 and 2 in C.2, ABD 1860.

BOZER, Ali/GÖLE, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku, Tıpkı 2.Bası, Ank. 2010.

BOZER, Ali/GÖLE, Celal: Ticari İşletme Hukuku, Ank.2011. “Ticari İşletme”

BURNHAM, William: Introduction to the Law and Legal System of The United States, 3.Bası, ABD 2003.

CAN, Mertol: Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ank.2011.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, 7.Bası, İst.2011.

ÇELİK, Nuri: İş Hukuku Dersleri, 24.Bası, İst.2011.

ÇENBERCİ, Mustafa: İş Kanunu Şerhi, 6.Bası, Ank. 1986.

A CONCISE RESTATEMENT OF TORTS, American Law Institute, ALI Yayını (derleyen Kenneth S. Abraham/Albert Clark Tate), ABD 2000.

DEMİR, Fevzi: Sorularla Bireysel İş Hukuku, C.1, Ank.2006.

DEMİRCİOĞLU, A. Murat/CENTEL, Tankut: İş Hukuku, 13.Bası, İst.2009.

DESCHENAUX, Henri / TERCIER, Pierre (Çev. ÖZDEMİR, Salim): Sorumluluk Hukuku, İsv.1975 (Çev. Ank.1983).

DOBBS, Dan B.: Law of Remedies, ABD 1993.

DOBBS, Dan B./HAYDEN, Paul. T.: Torts and Compensation, 5.Bası, ABD 2005.

DOĞANAY, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 2.Cilt, 4.Bası, İst.2004.

DOMANİÇ, Hayri: TTK Şerhi, C.IV, Kıymetli Evrak Hukuku, İst.1990. “TTK Şerhi”

DONAY, Süheyl: Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, İst.2009. “Ceza Şerhi”

EKONOMİ, Münir: İş Hukuku, C.1, Ferdi İş Hukuku, 3.Bası, İst.1984.

ERDİL, Engin: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 3.Bası, İst. 2009.

EREL, Şafak N.: Türk Fikir ve Sanat Hukuku, 3.Bası, Ank. 2009.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 13.Bası, İst.2011.

ERİŞ, Gönen: Kara Taşıma Hukuku, Ank.1996. “Kara Taşıma”

ERİŞ, Gönen: Uygulamalı Çek Hukuku, 5.Bası, Ank. 2004. “Uygulamalı Çek”

FISCHER, James M.: Understanding Remedies, ABD 1999.

FRIEDMANN, Daniel: Right and Remedies, Comperative Remedies for Breach of Contract (Ed. COHEN, Nili /McKENDRICK, Ewan), Oxford 2005.

GERMEÇ, Mahir Ersin: Kat Mülkiyeti Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2.Bası, Ank.2008.

GÖKCAN, Hasan Tahsin: Haksız Fiil Hukuku, Ank.2008.

GÖLE, Celal: Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi ve Ticari Senetler, Tıpkı 13.Basım, Ank. 2009.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İst. 2010.

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Kanunu Şerhi, C.1, 2.Bası, Ank.2006. “Şerh”

GÜNAY, Cevdet İlhan: İş Hukuku Yeni İş Yasaları, 2.Bası, Ank.2004.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Sendikalar Kanunu Şerhi, Ank.1999.

GÜNDEL, Ahmet: Özel Yasalardaki Asliye Ceza Davaları, Ank.2000.

GÜVEN, Pelin: Rekabet Hukuku, 2.Bası, Ank. 2008.

GUHL/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9.Bası, İsv. 2000.

HATEMİ, Hüseyin: (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/ SEROZAN/ ARPACI) Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Sözleşme-Dışı Sorumluluk Hukuku, C.2, İst.1994.

HATEMİ/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İst.2011.

HİRSCH, Ernst E.: Hukuki Bakımdan Fikri Say, C.2, Fikri Haklar, İst.1943.

HODGSON, John/ LEWTHWAITE, John: Tort Law Textbook, UK. 2004.

HOLMES, Oliver Wendell: The Common Law, ABD 1881.

IŞIKTAÇ, Yasemin: Hukuk Felsefesi, İst.2004.

İMRE, Zahit: Kusursuz Mesuliyet Halleri, İst.1949.

İMREGÜN, Oğuz: Kara Ticaret Hukuku Dersleri, 11.Bası, İst.1996.

İNAL, Tamer: Ticari İşletme Hukuku, İst.2004.

İNAN, Nukut/ PİKER, Mehmet B.: Rekabet Hukuku El Kitabı, Ank. 2007.

KARAHASAN, Mustafa Reşit: Tazminat Hukuku, Maddi Tazminat, Genişletilmiş 6.Bası, İst.2001. “Maddi”

KARAHASAN, Mustafa Reşit: Tazminat Hukuku, Manevi Tazminat, Genişletilmiş 6.Bası, İst.2001. “Manevi”

KARAHASAN, Mustafa Reşit: Kat Mülkiyeti Hukuku, C.1, Ank.2008. “Kat Mülkiyeti, C.1”

KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku III-Ticari Senetler (Kambiyo Senetleri), 4.Bası, Ank.1970. “Ticari Senetler”

KENDİGELEN (ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan): Kıymetli Evrak Hukuku, 3.Basıdan 6.Tıpkı Basım, İst.2009.

KENDİGELEN (ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan): Ticari İşletme Hukuku, 1.Basıdan 3.Tıpkı Basım, İst.2009. “Ticari İşletme”

KENDER, Rayegân/ÇETİNGİL, Ergon/YAZICIOĞLU, Emine: Deniz Ticareti Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 14.Bası, İst.2014, s.254.

KILIÇOĞLU, Mustafa: Sorumluluk Hukuku, Sözleşme Dışı Sorumluluk, C.1, Ank.2002. “Sorumluluk

KILIÇOĞLU, Mustafa/ŞENOCAK, Kemal: İş Kanunu Şerhi, C.1, İst. 2008.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 14.Bası, Ank.2011. “YBK Göre”

KIONKA, Edward J.: Torts in a Nutshell, 3.Bası, ABD 1999.

KOCA, Mahmut/ ÜZÜLMEZ, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4.Bası, Ank.2011.

KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/ NUHOĞLU, Ayşe:  Ceza Muhakemesi Hukuku, 18.Bası, İst.2010.

KURU, Baki: İcra İflâs Hukuku, C.1, 3.Bası, İst. 1988. “İcra İflâs, C.1”

KURU, Baki: İcra İflâs Hukuku, C.2, 3.Bası, İst.1990. “İcra İflâs, C.2”

KURU, Baki: İcra İflas Hukuku El Kitabı, 2.Tıpkı Bası, İst. 2006. “El Kitabı”

KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, Ank.2011.

LEAVELL, Robert N./ LOVE, Jean C./NELSON, Grant S./KOVACIC-FLEISCHER, Candace S.: Cases and Materials on Equitbale Remedies, Restitution and Damages, 7.Bası, ABD 2005.

MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi/ASTARLI, Muhittin: İş Hukuku, 4.Bası, Ank.2011.

MÜKO/OETKER, BGB, v. § 249 Rdnr. 8, C.2, 4.Bası, Y.2001.

MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflas Hukuku, C.I, İcra Hukuku, İst. 2001.

NAL/SULUK (KARAHAN, Sami/SULUK, Cahit/SARAÇ, Tahir/NAL, Temel): Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ank. 2012.

NARMANLIOĞLU, Ünal: İş Hukuku, C.1, Ferdi İş İlişkileri, 3.Bası, İzmir 1998. “İş Hukuku”

NOMER, Halûk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11.Bası, İst.2011. “YBK’ya göre”

OFTINGER, Karl/STARK, Emil W.: Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, C.1, 5.Bası, Zürih 1995.

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 6.Bası, İst.2009.

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.2, 9.Bası, İst.2012. “YBK Göreˮ

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami: Medeni Hukuk, 13.Bası, İst.2006.

OLGAÇ, Senai: İcra-İflas, C.1, Ank. 1978. “İcra-İflas, C.1”

OUTLINE OF U.S. LEGAL SYSTEM, Bureau of International Information Programs United States Department of State, ABD 2004; http://www.america.gov/media/pdf/books/legalotln.pdf (10.08.2012).

ÖZBEK, Veli Özer/ KANBUR, Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2.Bası, Ank.2011.

ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6.Bası, Ank.2011.

ÖZTAN, Fırat: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ank. 2008. “Fikir Sanat”

ÖZTAN, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2.Bası, Ank.1997. “Kıymetli Evrak”

ÖZTAN, Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, Öğrenci Kitabı, 15.Bası, Ank.2008.

PALANDT/HEINRICHS, BGB, § 249, 68.Bası, Y.2009.

PEKCANITEZ, Hakan (ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet): İcra İflas Hukuku, 9.Bası, Ank. 2011.

POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal: Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 19.Bası, İst.2010.

POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 13.Bası, İst.2010.

PULAK, Tahsin Murat: Kat Mülkiyeti Kanunu, Genişletilmiş 7.Bası, Ank.2014.

PULAŞLI, Hasan: Kıymetli Evrak Hukuku’nun Esasları, 2.Bası, Ank. 2012.

POSTACIOĞLU, İlhan: İcra Hukuku Esasları, 4.Bası, İst.1982. “Esaslar”

RE, Edward D./RE, Joseph R.: Cases and Materials on Remedies, 5.Bası, ABD 2000.

RESTATEMENT OF THE LAW THIRD-TORTS-Liability for Physical and Emotional Harm, C.1, ALI Yayını, ABD 2010.

REİSOĞLU, Safa: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19.Bası, İst.2006.

REİSOĞLU, Safa: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 22.Bası, İst.2011. “YBK’ya Göre”

SAYMEN, Ferit H./ ELBİR, Halid K.: Türk Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, İst.1958.

SAYMEN, Ferit Hakkı: Türk İş Hukuku, İst.1954.

SCHNYDER, Anton K.: Basler Kommentar, C.1, 4.Bası, İsv.2007.

SCHWARZ, Andreas B. (Çev. DAVRAN, Bülent): Borçlar Hukuku Dersleri, C.1, İst.1948.

SCHWENZER, Ingeborg: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4.Bası, İsv. 2006.

SEDGWICK, Arthur George: Elements of the Law of Damages, 2.Bası, ABD 1909.

SEDGWICK, Theodore: A Treatise on the Measure of Damages, 2.Bası, New York 1852.

SEDGWICK, Theodore/SEDGWICK, Arthur G./BEALE, Joseph H.: A Treatise On The Measure Of Damages, C.1, 9.Bası, New York 1912.

SEROZAN, Rona: Medeni Hukuk, Genel Bölüm, İst.2005.

SEROZAN, Rona (KOCAYUSUFPAŞAOĞLU/HATEMİ/ SEROZAN/ ARPACI): Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C.3, İst. 2006.

SÖZER, Bülent: Deniz Ticareti Hukuku, 2.Bası, İst.2012. “Deniz Ticareti

STREET, Thomas Atkins: The Foundation of Legal Liability, C.1, ABD 1906.

SULUK, Cahit/ORHAN, Ali: Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku Genel Esaslar Fikir Sanat Eserleri, C.2, İst. 2005.

SUTHERLAND, Jabez Gridley: A Treatise on the Law of Damages, C.1, Chicago 1883.

SUTHERLAND, Jabez Gridley/BERRYMAN, John R.: A Treatise on the Law of Damages, C.4, 4.Bası, ABD 1916.

SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, Tıpkı 7.Basım, Ank.2011.

ŞAKAR, Müjdat: İş Hukuku Uygulaması, 6.Bası, İst.2005.

TABB, William M./SHOBEN, Elaine W.: Remedies in a Nutshell, ABD 2005.

TANDOĞAN, Haluk: Türk Mesuliyet, Ank.1961.

TAŞKENT (EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim): Bireysel İş Hukuku, 3.Bası, İst. 2006.

TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 5.Bası, İst. 2012. “Fikri”

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7.Bası, İst.1993.

THOMPSON, Seymour D.: Commentaries on the Law of Private Corporations, C.5, ABD 1894.

v. TUHR, Andreas (Çev. EDEGE, Cevat): Borçlar Hukuku, C.1-2, İsv.1925, Yargıtay Yayınları No:15, Ank.1983.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, Genişletilmiş 6.Bası, İst.1976.

TUNÇOMAĞ, Kenan/CENTEL, Tankut: İş Hukukunun Esasları, 5.Bası, İst.2008.

UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.2, 2.Bası, İzmir 2004.

UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.3, 3.Tıpkı Bası, İzmir 2005. “İİK Şerhi, C.3 (2005)”

UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.4, 3.Tıpkı Bası, İzmir 2006. “İİK Şerhi, C.4 (2006)”

UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.5, 3.Tıpkı Bası, İzmir 2006. “İİK Şerhi, C.5 (2006)”

UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.8, 3.Tıpkı Bası, İzmir 2008.

UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.9, 2.Bası, İzmir 2008. “İİK Şerhi, C.9 (2008)”

UYAR, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.11, 2.Bası, İzmir 2009.

ÜSTÜNDAĞ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, 7.Bası, İst. 2000. “Esaslar”

ÜSTÜNDAĞ, Saim: İcra İflas Kanunu’nun Dünü ve Bugünü, İst.1990.

WEAVER, Russell/SHOBEN, Elaine W./KELLY Michael B.: Principles of Remedies Law, ABD 2007.

WEBER, Rolf H.: Basler Kommentar, C.1, 4.Bası, İsv.2007.

WHITE, G. Edward: Tort Law in America, An Intellectual History, ABD 2003.

WIELING, Hans Josef: Interesse und Privatstrafe vom Mittelalter bis zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Alm. 1970.

YAVUZ, Cevdet (ÖZEN, Burak/ACAR, Faruk): Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7.Bası, İst. 2007.

YAVUZ, Cevdet (ÖZEN, Burak/ACAR, Faruk): Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 10.Bası, İst. 2012.

YAVUZ, Levent/ALICA, Türkay/MERDİVAN, Fethi: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Yorumu, C.2, Gözden Geçirilmiş 2.Bası, Ank.2014.

ZIMMERMAN, Reinhard:  The Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition, ABD 1992, (Reprinted Paperback 1996).

 B- TEZLER VE MONOGRAFİLER

AKBULUT, Çiğdem: Kişilik Hakkının İhlalinden Doğan Manevi Tazminat Talebinin Hukuki Niteliği ve Şartları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ank.1989.

AKI, Erol/ALTINTAŞ, H. Olcay/BAHÇIVANCILAR, İbrahim: Uygulamada İş Güvencesi, İst.2005.

AKINCI, Yağmur: Kat Mülkiyetinde Ortak Gider ve İfası, Yayınlanmamış Yüksek Lisnas Tezi, İst.2011

AKINCI, Ateş: Rekabetin Yatay Kısıtlanması, Rekabet Kurumu Yayını, Ank. 2001.

AKKURT, Sinan Sami: Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Ank.2014.

AKSOY, M. Nazlı: Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Aykırılığın Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ank. 2004.

ANTMEN, Alpay: Ticari İşletme Rehni, Ank.2001.

AKÜNAL, Teoman: Haksız Fiilden Doğan Zararda Denkleştirme Sorunu, İst.1977.

AKYİĞİT, Ercan: Türk İş Hukuku’nda İş Güvencesi (İşe İade), Ank.2007. “İş Güvencesi”

AKYİĞİT, Ercan: Kıdem Tazminatı, Ank.1999. “Kıdem”

AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması, İst.1995.

AMERICAN BAR ASSOCIATION (ABA), Punitive Damages and Business Torts, (Ed. COLLIN, Thomas J.), ABD 1998. “ABA (Ed. COLLIN)”

ARI, Zekerriya: Rekabet Hukukunda Danışıklılık Kavramı ve Hukuki Sonuçları, Ank.2004. “Danışıklılık”

ARKAN AKBIYIK, Azra: Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme, İst.1999.

ARPACI, Abdülkadir:  Türk Hukuku’na Göre Kat Mülkiyetinde Yönetim, İst.1984. “Yönetim

ARSLAN, Ramazan: Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ank.1989.

ASLAN, Kudret: Hacizde İstihkak Davası, Ank.2005.

AŞÇIOĞLU ÖZ, Gamze: Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması, Rekabet Kurumu Yayını, Ank.2000.

ATAMER, Yeşim M.: Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, İst.1996.

AYDIN, Sevil: Radyo Televizyon Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali ve Hukuksal Koruma, Ank.1998.

AYİTER, Nuşin: Mamelek Kavramı Üzerine Bir İnceleme, Ank.1968.

BADUR, Emel: Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar (Uyumlu Eylem ve Kararlar), Rekabet Kurumu Yayını, Ank.2001.

BARLAS, Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İst.1992.

BELLİ, Doğan Bülent: Basın Yolu ile Kişilik Hakkına Saldırılardan Doğan Hukuki Sorumluluk, Ank. 2008.

BENTERT, Holger: Das pönale Element-Ein Fremdkörper im deutschen Zivilrecht, Inaugural-Dissertation, Alm.1996.

BİRİNCİ UZUN, Tuba: Uluslararası Hava Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2011.

BORCHARD, Edwin m.: The Declaratory Judgment, 2.Bası, ABD 1941. “The Declaratory

BOZKURT BOZABALI, Banu: Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Havayoluyla Yolcu Tasıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İst. 2010.

BROCKMEIER, Dirk: Punitive damages, multiple damages und deutscher ordre public, Alm.1999.

BUDAK, Ali Cem: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2.Bası, İst.2009. “İpotek”

BÜYÜKSAĞİŞ, Erdem: Maddi Zarar Kavramı, İst.2007.

ÇANKAYA, Osman Güven/GÜNAY, Cevdet İlhan/GÖKTAŞ, Seracettin: Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, 2.Bası, Ank.2006.

ÇEÇEN, Anıl: Adalet Kavramı, İst.1981.

ÇELİK, Çelik Ahmet: Cana Gelen Zararlarda Tazminatın Ölçüsü ve Kazanç Kavramı, İst.2006.

CENGİZ, Dilek: Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylem ve Bu Eylemin Hukuki Sonuçları, İst. 2006.

ÇETİN, Pınar: Manevi Tazminat Davasının Hukuki Niteliği ve Özellikle Tazminat Miktarının Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ank.2007.

ÇETİNTÜRK, Ekrem: Ceza Adalet Sisteminde Uzlaştırma, İst.2009.

ÇOŞKUN, Muzaffer: Özel Hukukta Karşılıksız Çek ve Hamilin Hakları, İst.1994.

DEYNEKLİ, Adnan/KISA, Sedat: İtirazın İptali Davaları, 2.Bası, Ank. 2005.

DOMANİÇ, Hayri: Faizle Karşılanmayan Zararların Giderilmesini Sağlayan B.K. 105 ve Diğer Hükümler, Ank.1998. “Faizle Karşılanmayan”

DOMANİÇ, Hayri: Karşılıksız Çek, İst.1983. “Karşılıksız Çek”

DONAY, Süheyl: Son Değişikliklerle Çek, İst.1990.

DÖNMEZ, Kazım Yücel: İş Hukukunda Tazminatlar, 2.Bası, Ank.2008.

DREIER, Thomas: Kompensation und Prävention, Alm.2002.

EBERT, Ina: Pönale Elemente im deutschen Privatrecht, Alm.2004.

ERDOĞAN, Hasan: Tahliye Kira Tespiti Kira Alacağı ve Tazminat Davaları, 2.Bası, Ank. 2010.

ERTEKİN, Erol/KARAKAŞ, İzzet: İcra ve İflas Hukukunda İstihkak Davaları, 2.Bası, Ank. 1998.

ERTEKİN, Özkan: Kıdem Tazminatı Hukuku, C.1, Ank.2006.

ERTEN, Ali: Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ank.2001.

FRANKO, Nisim İ.: Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevi Zararın Tazmini, Ank.1973.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu: Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Manevi Tazminat, İst.2008.

GIANNELLI, Paul C.: Understanding Evidence, ABD 2002.

GÖKYAYLA, Emre: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ank.2004.

GREENLEAF, Simon: A Treatise on the Law of Evidence, C.2, 3.Bası, ABD 1850.

GREENLEAF, Simon/GREENLEAF CROSWELL, Simon: A Treatise on the Law of Evidence, C.2, 15.Bası, ABD 1892.

GÜNDÜZ, Okan: Anglo-Amerikan Hukuku Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Dava Yönetimi, Ank.2009.

HALMAN ÇETİN, Emine: İcra Hukukunda Kambiyo Senetlerine İtiraz ve Şikâyet Yolları, İzmir 2008.

HAUENSTEIN, Andreas: Punitive Damages im internationalen Zivilprozessrecht und der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, İsv. 2007.

HAZNEDAR, İbrahim Murat: Ticari İşletme Rehni ve Paraya Çevrilmesi, İst.2008.

HEINEMANN, Andreas: Die privatrechtliche Durchsetzung des Kartellrechts, İsv.2009.

HEINEMANN, Andreas:  Ausformulierte Revisionsvorschläge für das Kartellzivilrecht, İsv.2010.

HINDERT, Daniel W./ DEHNER, Joseph J./HINDERT, Patrick J.:  Structured Settlements and Periodic Payment Judgments, Law Journal Press Yayını, ABD 2005.

HORTER, Carsten: Der Strafgedanke im Bürgerlichen Recht, Alm.2003.

İKİZLER, Metin: Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemler, Ank.2005.

İNAN, Nurkut: Çek Rizikolarından Doğan Sorumluluk, Ank. 1981. “Çek Rizikoları”

KALE, Serdar: Haksız Rekabet Hukukunda Eski Hale Getirme Davası (Tecavüzün Ref’i Davası), İst.2004.

KANE, Mary Kay:  Civil Procedure in a Nutshell, 5.Bası, ABD 2003.

KANETİ, Selim: Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İst.2007.

KARA, Etem: İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Geçerli Nedenle Feshi ve Sonuçları, 3.Bası, Ank.2011.

KARABEL, E. Gökçe: Ticari İşletme Rehninin Paraya Çevrilmesi, Ank.2011.

KARAKAŞ DOĞAN, Fatma: Cezanın Amacı ve Hapis Cezası, İst.2010.

KARAKAŞ, Fatma Tülay: Eleştirel Bakış Açısıyla Normatif Zarar Kuramı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ank.2004.

KARAKAYA, Selahattin: Karşılıksız Çek ve Uygulaması, Ank.1986.

KAYIHAN, Şaban: Ticari İşletme Rehni, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İst.1994.

KEKEKİ, H. Gökşin: ABD, AB ve Türk Rekabet Hukukunda Kartellerle Mücadele, Rekabet Kurumu Yayını, Ank.2008.

KELEŞ, Şanver: Kiralanan Taşınmazların İlamsız Tahliyesi, Ank. 2009.

KENDİGELEN, Abuzer: Çek Hukuku, 4.Bası, İst. 2007.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk, 2. Bası, Ank.1993. “Şeref

KILIÇOĞLU, Mustafa/ŞENOCAK, Kemal: İş Güvencesi Hukuku, İst.2007. “İş Güvencesi”

KIRCHER, John J./WISEMAN, Christine M.: Punitive Damages: Law and Practice, C.1, Second Edition, Database updated June 2012 (Westlaw-10.08.2012).

KİRAZ, Taylan Özgür: İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması, 2.Bası, Ank.2006.

KURU, Baki: Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Ank.2003. “Menfi Tespit”

KURŞAT, Zekeriya : Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İst. 2003.

KURU, Baki/ BUDAK, Ali Cem: Tespit Davaları, İst.2010.

KÜSTER, Michelle: Strafschadensersatz als Rechtsfolge nach § 15 AGG, Alm. 2010.

LANGE, Hermann: Schadensersatz und Privatstrafe in der mittelalterlichen Rechtstheorie, Alm. 1955.

LANGE, Hermann/SCHIERMANN, Gottfried: Schadensersatz, 3.Bası, Alm.2003.

LENZ, Christian: Amerikanische Punitive Damages vor dem Schweizer Richter, Zürich 1992.

LILLY, Graham C.: An Introduction Evidence, 3.Bası, ABD 1996.

LÖWE, Henning: Der Gedanke der Prävention im deutschen Schadensersatzrecht, Alm. 2000.

LÜKE, Stephan: Punitive Damages in der Sciedsgerichtsarbarkeit, Alm.2003.

MOMMSEN, Friedrich: Zur lehre von dem Interesse, Braunschweig 1855.

MÖRSDORF-SCHULTE, Juliana: Funktion und Dogmatik US-amerikanischer punitive damages, Alm.1999.

MURAN, Hakan: Zaman Çarteri Sözleşmesinde Çartererin Yükümlülükleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İst.2007.

MÜLLER, Peter: Punitive Damages und deutsches Schadensersatzrecht, Berlin 2000.

NOMER, Haluk N.: Haksız Fiil Sorumluluğunda Maddi Tazminatın Belirlenmesi, İst.1996.

OĞUZMAN, M. Kemal: Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet “İş” Akdinin Feshi, İst.1955.

OR, Zeynep: Türk Hukukunda Kara Yolu İle Yapılan Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Yolcuların Uğradığı Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ank.2009.

ÖZBEK, Veli Özer: Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi, Ank. 1999.

ÖZKAN SARUHAN, Nimet: 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklik Tasarısı Üzerinde Çalışmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İst. 2007.

REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, 3.Bası, Ank.2003.

ROSENGARTEN, Joachim: Punitive damages und ihre Anerkennung und Vollstreckung in der Bundesrepublik Deutschland, Alm.1994.

ROTHSTEIN, Paul F.: Evidence in a Nutshell, 4.Bası, ABD 2003.

SAILER, Kathrin: Prävention im Haftungsrecht, Alm.2005.

SANLI, Kerem Cem: Haksız Fiil Hukukunun Ekonomik Analizi, İst.2007.

SANLI, Kerem Cem: Rekabetin Korunmasu Hakkında Kanunda Öngörülen Yasaklayıcı Hükümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Rekabet Kurumu Yayını, Ank. 2001.

SAYMEN, Ferit H.: Manevi Zarar ve Tazmin Sureti, İst.1940. “Manevi Zarar”

SCHLOBACH, Klaus: Das Präventionsprinzip im Recht des Schadenersatzes, Alm.2003.

SCHLUETER, Linda L.: Punitive Damages, C.I, 5.Bası, ABD 2005.

SIKORA, Dino: Die Anerkennung US-amerikanischer Urteile in England, Alm.1998.

SMITH, Larsh: General Intangible or Commercial Tort: Moral Rights and State Based Intellectual Property as Collateral Under UCC Revised Article 9, bepress Legal Series, Paper 648, Y. 2005; http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=3158&context =expresso&sei-redir=1#search=""commercial+tort""(10.08.2012).

SOKULLU-AKINCI, Füsun: Viktimoloji (Mağdurbilim), 2.Bası, İst.2008.

SÖZER, Bülent: Hava Yolu ile Yük Taşıma Sözleşmesi, Genişletilmiş 2.Bası, İst.2009. “Yük Taşıma

STOLL, Hans: Haftungsfolgen im bürgerlichen Recht, Alm. 1993.

SUNAR, Gülcan: İcra Hukukunda İcra Tazminatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İst.1995.

SÜZEK, Sarper: İş Akdini Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması, Ank. 1976. “Fesih Hakkı”

ŞAHBAZ, Ahmet Ussal: ABD Uygulaması Işığında Rekabet İhlallerinden Doğan Zararların Tayini ve Tazmini, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, Ank.2008.

TANDOĞAN, Haluk: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk, Ank.1981. “Kusursuz”.

TANDOĞAN, Haluk: Vekâletsiz İş Görme, İst. 1957. “Vekâletsiz İş Görme”

TİCARİ İŞLETME REHNİ, Ank. Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Enstitüsü Yayınları, No:4.

TİFTİK, Mustafa: Akitdışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ank.1994.

TİFTİK, Mustafa: Tehlike Sorumluluklarının Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu, Ank.2005. “Tehlike

TOPAL, Güneş: Geçerli Nedenlerle Yapılan Fesih, Ank.2008.

TOPÇUOĞLU, Metin: Rekabeti Kısıtlayan Teşebbüsler Arası İşbirliği Davranışları ve Hukuki Sonuçları, Rekabet Kurumu Yayını, Ank. 2001. “Rekabet”

TOROSLU, Haluk: Ceza Müeyyidesi, Ank.2010.

TUNÇ YÜCEL, Müjgan: Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, İst. 2010.

TÜRK, Ahmet: Menfi Tespit Davası, Ank.2006.

TÜRKÖZ CEBESOY, H. Bilge: Hava Taşıyıcısının Yolcu Bagajının Zıyaından veya Hasarından Yahut Geç Tesliminden Doğan Sorumluluğu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ank.2009.

ULUSAN, İlhan: Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, İst.1977.

UYAR, Talih:  İcra Hukukunda İtiraz, 2. Bası, Manisa 1990.

ÜLGEN, Hüseyin: Hava Taşıma Sözleşmesi, Ank.1987.

YAVUZ, Nihat: Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Ank. 2007.

YILDIZ, Gaye Burcu: İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Ank.2008.

YURTCAN, Erdener: Şahsi Dava ve Uygulaması, 3. Bası, İst.1989.

YÜREKLİ, Sabahattin: Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Ank.2011.

C- MAKALELER

ABRAHAM, Kenneth S./JEFFRIES, John C.: Punitive Damages and The Rule of Law: The Role of Defendant’s Wealth, The Journal of Legal Studies, C.18, Y.1989, s.415-425.

ADIGÜZEL, Burak: Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının Sorumluluğu, İÜHFM., C.71, Y.2013, Sa.2, s.3-20.

AKYAZAN, Sıtkı: İcra ve İflas Kanunu’nun (68) inci Maddesi Üzerine Bir İnceleme, AdDer., Y.1955, Sa.11, s.1046-1063.

ALGANTÜRK, S. Didem: Yolcuların ve Bagajların Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında 1974 Atina Konvansiyonu’na 2002 Protokolü ile Getirilen Temel Değişiklikler, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, Y.2003, Sa.1-2, s. 581-588.

ALTIPARMAK, Kerem: “Due Process of Law” Kavramının Amerikan Hukukundaki Yeri Üzerine Bir İnceleme, AÜHFD, C. 45, Y.1996, Sa.1-4, s.219-250.

AMELUNG, Tilman Ulrich:  Damage Awards for Infringement of Privacy-The German Approach, Tulane European & Civil Law Forum, C.14, Y.1999, s.15-47.

ARI, Zekeriyya: Rekabet Hukukunda Üç Kat Tazminat, Rekabet Forumu, Y.2006, Sa. 26, s.9-10. “Üç Kat”

ARPACI, Abdülkadir: Borcu Likid “Liguide” Olmayan Borçlunun, İtirazının İptali Davasında İcra İnkâr Tazminatına Mahkum Edilmesi Mümkün müdür?, Yargı, Y.1980, Sa.52, s.22-24., s.32 “Borcu Likid”

ARPACI, Abdülkadir: Kat Malikleri Kurulunun Geçersiz Kararları İİK 68 Hükmünde Gösterilen Belgelerden Sayılır mı?, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İst. 2000, s.123-130.

AŞIK, İbrahim: İcra İnkar Tazminatında “Hükmolunan Meblağ” Kavramı; http://www.e-akademi.org/makaleler/iasik-1.htm (10.08.2012)

AUSNESS, Richard C.: Retribution and Deterrence: The Role of Punitive Damages in Products Liability Litigation, Kentucky Law Journal, C.74, Y.1985-1986, s.1-125.

ATAMER, Kerim: 2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Batider, C.24, Y.2008, Sa.3, s.103-213.

ATİLA, Metin Hakan: Rekabet Hukuku Açısından Zarar, Rekabet Forumu, Y.2005, Sa.15, s.7-9; www.rekabetdernegi.org (10.08.2012);

BARNES, David W./McCOOL, Rosemary: Reasonable Care in Tort Law: The Duty To Take Corrective Precautions, Arizona Law Rev., C.36, Y.1994, s.357-406.

BAUMGARTNER, Samuel P.: How Well Do U.S. Judgments Fare In Europe?, The George Washington International Law Rev., C.40, Y.2008, s.173-231.

BEHR, Volker: Punitive Damages in American and German Law-Tendencies Towards Approximation of Apparently Irreconcilable Concepts, Chicago-Kent Law Rev., C.78, Y.2003, s.105-161. “American and German

BEHR, Volker: Strafschadensersatz im deutschen Recht – Wiederauferstehung eines verdrängten Phänomens, ZJS, Sa.3, Y. 2010, s.292-296.

BERNET, Martin/ULMER, Nicolas C.: Enforcement in Switzerland of US Judgments Containing an Award of Punitive Damages, International Business Lawyer, June 1994, s.272-275. “Punitive Damages”

BERNET, Martin/ULMER, Nicolas C.: Recognition and Enforcement of Foreign Civil Judgments in Switzerland, The International Lawyer, C.27, Sa.2, Y.1993, s.317-341.

BERNSTEIN, Anita: The Communities That Make Standards Of Care Possible, Chicago-Kent Law Rev., C. 77, Y.2001, s.1-40.

BİLGİLİ, Abbas: Fesihten Sonra Başka Yerde Çalışmış Olan İşçinin İşe İade Davasındaki Dört Aylık Ücretinin Bu Çalışmadan Etkilenip Etkilenmeyeceği Sorunu, Legal İSGHD, Y. 2006, Sa.12, s.1420-1428.

BİLSEL, Duygu: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması, İBD, C.84, Y.2010, Sa.1, s.221-240.

BORCHARD, Edwin M.: The Declaratory Judgment-A Needed Procedural Reform-I, Yale Law Journal, C.28,Y.1918, s.1-32.

BORRIE, Gordon J.: The Advantages of the Declaratory Judgments in Administrative Law, The Modern Law Rev., C.18, Y.1955, s.138-147.

BRAY, Samuel L.: Preventive Adjudication, The University of Chicago Law Rev., C.77, Y.2010, s.1275-1334.

BUDAK, Ali Cem: AT ve Türk Rekabet Hukuku Soruşturmaları Usul Hükümlerindeki Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Öneriler, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu III, Kayseri (Ed. ODMAN BOZTOSUN, N.Ayşe), Ank. 2005, s.101-115.

BUDAK, Ali Cem: Rekabet Hukukunda Deliller ve İspat, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-I, Kayseri 2003, Rekabet Kurumu Yayını, s.45-62. “İspat”

BUDAK, Ali Cem: İcra ve İflas Kanunu’nda Borçlu Aleyhine Yapılan Değişiklikler, Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, (Ed. BUDAK, Ali Cem), İst. 1993, s.313-338.

CALABRESI, Guido: Optimal Deterrence and Accidents, The Yale Law Journal, Y.1975, C.84, s.656-671.

CALABRESI, Guido/COOPER, Jeffrey O: New Directions on Tort Law, Valparaiso Univetsity Law Rev., C.30, Y.1996, Sa.3, s.859-884.

CANARIS, Claus-Wilhelm: Gesamtunwirksamkeit und Teilgültigkeit rechtsgeschäftlicher Regelungen, FS Steindorff, Alm. 1990, s.519-571.

CANARIS, Claus-Wilhelm: Zivilrechtliche Probleme des Warenhausdiebstahls, NJW, Y.1974, Sa.13, s.521-528.

CANBOLAT, Selâhattin: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki 3167 Sayılı Kanun ile İlgili Bir İnceleme, ABDer, Y.1985, Sa.2, s.257-262.

ÇELİK, Nuri: İşçilerin İşten Çıkarılmalarında İhbar ve Kıdem Tazminatları Dışında İsteyebilecekleri Tazminatlara İlişkin Sorunlar, Legal İSGHD, Y.2007, Sa.14, s.485-496. “Tazminatlar”

ÇETİNGİL, Ergon A./KENDER, Rayegân/ÜNAN, A. Samim/ YAZICIOĞLU, Emine: TTK Tasarısı’nın “Deniz Ticareti” Başlıklı 5.Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında, Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2006, s.1-220.

ÇİÇEK, Hikmet: Son Değişiklikler Çerçevesinde Ana Hatları İle İtirazın Kaldırılması ve İtirazda Adres Bildirme Zorunluluğu,  Legal Hukuk Dergisi, C.2, Y.2004, Sa.23, s.3160-3166.

ÇİL, Şahin: Karar İncelemesi (Sendikal Tazminat), Legal İSGHD, Y.2005, Sa.6, s.665-678. “Sendikal Tazminat”

COLBY, Thomas B.: Beyond the Multiple Punishment Problem: Punitive Damages as Punishment for Individual, Private Wrongs, Minnesota Law Rev., C.87, Y.2003, s.583-678.

CORBOY, Philip H.: Should Punitive Damages Be Abolished? A Statement for the Negative, A.B.A. Proceedings, Sec. on Ins. Neg. & Comp. Law, Y.1965, s.292-303.

DEGRAVELLES, John W./DEGRAVELLES, J. Neale: Louisiana Punitive Damages-A Conflict of Traditions, Louisiana Law Rev., C.70, Y.2010, s.579-614.

DEMİRAL, Cavit: 4857 Sayılı İş Kanununda Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı, 2005; http://www.e-akademi.org/makaleler/cdemiral-1.htm#_ftn73 (10.08.2012).

DEMİRKIRAN, Hasan Murat: Varşova / Lahey Konvansiyonu Uyarınca Uluslararası Yolcu Taşımalarından Hava Taşıyıcısının Sorumluluğu ve Manevi Tazminat Meselesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İst.2007, s.891-908.

DODGE, William S.: The Case for Punitive Damags in Contracts, Duke Law Journal, C.48, Y.1999, s.629-699.

DODSON, Scott: Assessing The Practicality And Constitutionality Of Alaska’s Splitrecovery Punitive Damages Statute, Duke Law Journal, C.49, Y.2000, s.1335-1369.

DROLSHAMMER, Jens/SCHÄRER, Heinz: Die Verletzung des materiellen ordre public als Verweigerungsgrund bei der Vollstreckung eines US-amerikanischen «punitive damages-Urteils» (Urteilsanmerkung), SJZ, C.82, Y.1986, s.309-318.

DÜNDAR, Hamit: İtirazın İptali Davalarında İcra İnkâr Tazminatının Islah Yolu İle Talep Edilip Edilemeyeceği Üzerine Bir İnceleme, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C.1, Ank.2010, s.773-830.

EKMEKÇİ, Ömer: Yargıtay’ın İşe İade Davalarında İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Legal İSGHD, Y.2004, Sa.1, s.165-181.

ELLIS, Dorsey D.: Punitive Damages, Due Process, And The Jury, Alabama Law Rev., C.40, Y.1989, s.975-1008.

ELLIS, Dorsey D.: Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages, Southern California Law Rev., C. 56, Y.1982, s.1-78.

ERBEK, Cevdet: Kat Mülkiyetinde Gelirlerin Gecikme Tazminatı ile Tahsili Müeyyidesi, ABDer, Y.1984, Sa.4, s.576-581.

ERİŞ, Gönen: Ödeme Emrine İtirazın İptali Davası ve Bazı Sorunlar, ABDer, Y.1977, Sa.5, s.822-841.

ERKUYUMCU, Müfit: Borçtan Kurtulma Davalarına Dair Bir İnceleme, AdDer., Y.1944, C.35, s.509-517.

ERTAŞ, Şeref: Manevi Tazminatın Hukuki Niteliği ve Miktarının Tespiti, Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’na Armağan, İst.1990, s.64-111. “Manevi Tazminat”

ERTAŞ, Şeref: Ticari İşletme Rehni, DEÜHFD, C.7, Y.2005, Özel Sayı, Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ Armağanı, s.39-50; http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz7-ozel/PDF/ertas2. pdf (10.08.2012)

ERZURUMLUOĞLU, Erzan: Ticari İşletme Rehni, ABDer, Y.1977, Sa.3, s.430-438.

EXEMPLARY DAMAGES IN THE LAW OF TORTS”, Harvard Law Rev., C.70, Y.1957, s.517-533.

FEDERICO, P.J.: Operation of the Federal Declaratory Judgment Act in Patent Cases, Journal of the Patent Office Society, C.19, Y.1937, s.489-528.

FRANKLIN, Talcott J.: Calculating Damages for Loss of Parental Nurture Through Multiple Regression Analysis, Wash. & Lee Law Rev, C.52, Y.1995, Note, s.271-320.

FRASE, Richard S.: Punishment Purposes, Stanford Law Rev., C.58, Y.2008, s.67-83.

GALANTER, Marc/LUBAN, David: Poetic Justice, Punitive Damages and Legal Pluralism, The American University Law Rev., C.42, Y.1993, s.1393-1463.

GALLIGAN, Thomas C.: Disaggregating More-Than-Whole Damages in Personal Injury Law: Deterrence and Punishment, Tennessee Law Rev., C.71, Y.2003-2004, s.117-153.

GEISTFELD, Mark A.: Punitive Damages, Retribution, and Due Process, Southern California Law Rev., C.81, Y.2008, s.263-309.

GOLDBERG, John C. P.: Twentieth-Century Tort Theory, The Georgetown Law Journal, C.91, Y. 2003, s.513-583.

GOLDBERG, John C. P.: Two Conceptions of Tort Damages: Fair v. Full Compensation, Depaul Law Rev., C. 55, Y.2006, s.435-468.

GOUGH, Michelle R.: Section 1983 Wrongful Death and Survival Actions in the Seventh Circuit: An Indiana Litigant’s Guide to Claims After Russ v. Watts, Indiana Law Journal Supplement, C.86, Y.2010, s.7-28.

GÖKTEPE, HÜLYA: Havayolu Taşımacılığında Sorumluluk ve Tazminat, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), 1. Oturum, Ank.2009, s.381-391; http://hukuk.gazi. edu.tr/posts/view/title/sorumluluk-ve-tazminat-hukuku-sempozyumu-17418?siteUri=hukuk

GÖKYAYLA, K. Emre: 5728 Sayılı Kanunla Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 68. Maddesinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010 (Ed.: MEMİŞ, Tekin), C.2, İst.2011, s.283-304. “FSEK Değişiklikler”

GÖTHEL, Stephan R.: Zu den Funktionen des Schmerzensgeldes im 19. Jahrhundert, AcP, C.205, Y.2005, s.36-66.

GÜNAY, M. Barış / GENÇTÜRK, Muharrem: Hava Taşımacılığında Montreal Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesinin İç Hukuka Etkisi, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken 10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyumu, 16. Oturum, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, C.18, Y. 2012, Sa. 2, s.793-806.

GÜRSOY, Kemal Tahir: Manevi Zarar ve Tazmini, AÜHFD, C.30, Sa.1-4, Y.1973, s.7-56.

GÜRZUMAR, Osman Berat: Özel Hukuk Açısından 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanun’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak Sempozyumu, Batider Yayını, Ank.2005, s.117-184.

HACHEM, Pascal: Prävention und Punitive Damages, (Ed. WOLF, Salomo/MONA, Martino/HÜRZELER, Marc: Prövention im Recht, Basel 2008), s.197-220.

HALL, Jerome: Interrelations of Criminal Law and Torts, Columbia Law Rev., C.43, Y.1943, s.753-779.

HALSEY, Greg: There Is a Pink Elephant at Our Patent Negotiation, and His Name Is Declaratory Judgment, San Diego Law Rev., C.46, Y.2009, s.247-282.

HATEMİ, Hüseyin: Türk Hukuku’nda “Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme” Kurumuna İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İst.2000, s.383-389.

HILL, Russell B./ MULHOLLAND, Jesse D.: Effective Use of the Declaratory Remedy in the Patent Context, C.13, Y.2004, s.43-64.

HONSELL, Heinrich: Der Strafgedanke im Zivilrecht – ein juristischer Atavismus, FS Westermann, Köln 2008, s.315-336.

H.R.M.:  Constitutional Law: Constitutionality of the Declaratory Judgment,  California Law Rev., Comment on Cases, C.10, Y. 1922, s.158-162.

ILGIN, Canan Özlem: Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Değerlendirme, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, Y.2007, Sayı:12, s.231-258.

İNAN, Nurkut, “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuka İlişkin Hükümlerine Eleştirisel Bir Bakış”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 9 Nisan 2004, Kayseri, s.43-66.

JANSEN, Nils: Tagespolitik, Wertungswandel und Rechtsdogmatik - Zur Reform des Schadensersatzrechts 2002, JZ, Y.2002, Sa.20, s.964-969.

JANSEN, Nils/RADEMACHER, Lukas: “Punitive Damages in Germany”, Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (Ed. KOZIOL, Helmut ve WILCOX, Vanessa), Viyana 2009, s.75-86.

JEFFRIES, John Calvin: A Comment on the Constitutionality of Punitive Damages, Virginia Law Rev., C.72, Y.1986, s.139-158.

KAFES, Veli: Ceza Hukukunda Mağdurun Zararının Giderilmesi, AÜHFD, C.60, Y.2011, Sa.1, s.83-156.

KANETİ, Selim: Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur Kavramının Rolü, Sorumluluk Hukukunun Güncel Sorunları-Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I.Sempozyumu, İst.1980, s.29-66.

KAR, Bektaş: İşe iade (İş Güvencesi) Davasında Yargılama Hukuku Sorunları, ABDer, Y.2008, Sa.1, s.87-115.

KARACA, Ali: İcra inkâr Tazminatı, AdDer., Y.1953, Sa.4, s.374-380.

KARAKAŞ DOĞAN, Fatma: Suçtan Doğan Mağduriyetin Devlet Tarafından Giderilmesi ve Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı, TBBD, C.95, Y.2011, s.197-234.

KARAKAŞ, Fatma Tülay/SÖĞÜTLÜ ERİŞĞİN, Özlem: Tarihsel Açıdan Malvarlığı Zararı ve Bu Zararın Belirlenmesi, Batider, C.23, Y.2006, Sa.3, s.155-181.

KARAYALÇIN, Yaşar: Şeref ve Haysiyetin Korunması, AÜHFD, Y.1962, Sa.1-4, s.251-275. “Şeref ve Haysiyet”

KARLAN, Pamela S.: “Pricking the Lines”: The Dues Process Clause, Punitive Damages, and Criminal Punishment, Minnesota Law Rev., C.88, Y.2004, s.880-920.

KERN, Bernd-Rüdiger: Die Genugtuungsfunktion des Schmerzensgeldes- ein pönales Element im Schadensrecht?, AcP, C.191, Y.1991, s.247-272.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Manevi Tazminatın Hukuksal Niteliği, ABDer, Y.1984, Sa.1, s.15-21. “Hukuksal Niteliği”

KILIÇOĞLU, Ahmet:  Fikri Hakların İhlalinde Hukuksal Koruma Yolları (Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Olarak), TBBD, Y.2004, Sa.54, s.51-103. “Hukuksal Koruma”

KILIÇOĞLU, Ahmet: Kişilik Haklarına Basın Yoluyla Saldırılar Bakımından Medeni ve Borçlar Kanunumuzda Yapılan Değişiklikler, TBBD, Y.1990, s.3, s.371-400.

KIRCA, Çiğdem: Manevi Tazminatın Fonksiyonu ve Niteliği, Yargıtay Dergisi, C.25, Y.1999, Sa.3, s.242-270.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Kişilik Haklarını Koruyan Manevi Tazminat Davasına İlişkin Yeni Gelişmeler, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler I.Sempozyumu, 21-22.10.1977, Ank.1980, s.141-180.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Ticari İşletme Rehni, Ticari İşletme İpoteği Hakkında İleri Sürülen Görüşler, Ank. Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Enstitüsü Yayınları, No:4, s.28-31.

KOÇHİSARLIOĞLU, Cengiz: Kusur İşleme Ehliyeti Olarak Ayırt Etme Gücünün Haksız Eylem Alanında Derecelendirilmesi, AÜHFD, C.53, Y.2004, Sa.4, s.1-17.

KORTUNAY, Ayhan: AB Rekabet Hukukunda Tazminat Davalarına Yönelik Reform Çalışmaları ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VI, Kayseri 2008, s. 89-117.

KÖRNER, Marita: Zur Aufgabe des Haftungsrechts – Bedeutungsgewinn präventiver und punitiver Elemente, NJW, Y.2000, s.241.

KÖSEOĞLU, Ali Cengiz/KAYA, Ayça: Türk İş Hukukunda Kadın İşçilerin Korunması, Legal İSGHD, Y.2011, Sa.29, s.43-79.

KURU, Baki: Ödeme Emrine İtirazın İptali Davası ve İcra İnkâr Tazminatı, AdDer., Y.1961, Sa.7-8, s.676-694.

KURU, Baki: İcra İnkâr Tazminatı, Yargıtay Yüzüncü Yıl Dönümü Armağanı, İst.1968, s.725-765. “İcra İnkâr”

KURU, Baki: Borçtan Kurtulma Davası, AdDer., Y.1962, Sa.2, s.128-139. “Borçtan Kurtulma”

LIGHT, Matthew W.: Who’s the Boss?: Statutory Caps, Courts, and State Constitutional Law, Wash. & Lee Law Rev., C.58, Y.2001, s.315-365.

LOEWENHEIM, Ulrich: Schadensersatz in Höhe der doppelten Lizenzgebühr bei Urheberrechtsverletzungen ?, JZ, Y.1972, Sa.1, s.12-15.

MAGRUDER, Calvert: Mental and Emotional Disturbance in the Law of Torts, Harv. Law Rev., C.49, Y.1936, s.1033-1067.

MCCORMICK, Charles T.: Some Phases of The Doctrine of Exemplary Damages, The North Carolina Law Rev., C.8, Y.1929-1930, s.129-151.

METCALF, Theron: Reading on Damages in Actions Ex Delicto, American Jurist and Law Magazine, C.3, Y.1830, s.287-313. “Actions Ex Delicto”

MOLLER, Erik K./PACE, Nicholas M./CARROLL, Stephen J.: Punitive Damages in Financial Injury Jury Verdicts, Journal of Legal Studies, C.28, Y.1999, s.283-339.

MÖRSDORF-SCHULTE, Juliana: Strafschadensersatz – eine deutsche Hassliebe?, NJW, Y.2006, s.1184-1186.

NARMANLIOĞLU, Ünal: Karar İncelemesi İş Güvencesi Hükümleri Kapsamına Giren İşçinin Sendikal Tazminat Talebi, Legal İSGHD, Y.2005, Sa.5, s.239-251.

NEHLSEN-V. STRYK, Karin: Schmerzensgeld ohne Genugtuung, JZ, Y.1987, s.119-127.

NICHOLS, Alfred G.: Punitive Damages in Mississippi - A Brief Survey, Mississippi Law Journal, C.37, Y.1965, s.131-150.

NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Zararın Telafi Edilmesi, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İst.1997, s.329-350.

O’CONELL, Jeffrey /  ROBINETTE, Christopher J.: The Role of Compensation in Personel Injury Tort Law, A Response to the Opposite Concerns of Gary Schwartz and Partick Atiyah, Connecticut Law Rev., C.32, Y. 1999, s.137-154.

ODAMAN, Serkan: Ayrımcılık Tazminatının Diğer Tazminatlarla Birlikte Mevcudiyeti Sorunu Üzerine Görüşler, Sicil, Y.2009, Sa.14, s.77-83.

OĞUZMAN, Kemal: İsviçre ve Türkiye’de Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda Şahsiyetin Hukuka Aykırı Tecavüze Karşı Korunması ve Özellikle Manevi Tazminat Davası Bakımından Yapılan Değişiklikler, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasın Armağan, Ank. 1990, s.7-54.

ORBAY ORTAÇ, Nurdan: Havayolu ile Taşımalarda Bagajın Zıyaı veya Hasara Uğraması Nedeniyle Doğan Akdi Sorumluluk, TBBD, Y.2014, Sa.114, s.143-178.

OWEN, David G.: Punitive Damages, in Products Liability Litigation, Michigan Law Rev., C.74, Y.1976, s.1257-1371. “Products Liability”

OWEN, David G.: A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform, Villanova Law Rev., C.39, Y.1994, s.363-413. “Functions

ÖNDER, Salih: Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırı, ABDer, Y.2011, Sa.4, s.213-238.

ÖNDER, Salih: 1974 Tarihli Atina Konvansiyonu Bağlamında Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C.2, Ank.2010, s.1537-1558. “Konvansiyon”

ÖNEN, Sait: Usul ve İcra Hukuku Sahasında Yapılan Tecrübeler ile Elde Edilen Neticeler, Davaların Süratle Sonuçlanması İçin Yapılması Gerekenler, İBD, Y.1948, Sa.10, s.614-642.

ÖZEKES, Muhammet: İş Kanunu’nun 20 ve 21. Maddelerinin Medeni Yargılama ve İcra Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ank.2004, s.479-514.

ÖZSUNAY, Ergun: Rekabet Kısıtlamalarının Özel Hukuk Alanında Sonuçları, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu III, Kayseri (Ed. ODMAN BOZTOSUN, N. Ayşe), Ank. 2005, s.117-153.

ÖZVERİ, Murat: Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması: Sendikal Tazminat ve Yargı Kararları, Legal İSGHD, Y.2005, Sa.8, s.1521-1544.

PERRY, Ronen: The Role of Retributive Justice in the Common Law of Torts: A Descriptive Theory, Tennessee Law Rev., Y.2006, s.177-236.   

PHILLIPS, Jerry J.: Multiple Punitive Damages Awards, Villanova Law Rev., C.39, Y.1994, s.433-453.

PIANTINO, Yves P.: Recognition and Enforcement of Money Judgments Between The United States And Switzerland: An Analysis of The Legal Requirements And Case Law, New York Law School Journal of International and Comparative Law (N.Y.L. SCH. J. INT'L & COMP. L.), C.17, Y.1997, s.91-143. “Recognition

PIANTINO, Yves P.: Switzerland’s Treatment of U.S. Money Judgments, American Journal of Comparative Law, C.46, Y.1998, s.181-201. “Switzerland’s Treatment

PİROĞLU, Ünsal: Fikri Hak İhlallerinin Tazmininde FSEK 68.Mad­de­nin Farklı Konumu ve Niteliği, Yargıtay Dergisi, Y.2004, C.30, Sa.4, s.433-458.

PLANT, Marcus L.: Damages for Pain and Suffering, Ohio State Law Journal, C.19, Y.1958, s.200-211.

POLINSKY, A.M. /SHAVELL, S.: Punitive Damages: An Economic Analysis, Harvard Law Rev., C.111, Y.1998, s.869-907. “economic analysis

POLINSKY, A. Mitchell/ SHAVELL, Steven: Punitive Damages, Encyclopedia of Law and Economics (Ed. BOUCKAERT, Boudewijn and GEEST, Gerrit De), C.2, İngiltere 2000, s.764-781. “Punitive Damages

POSTACIOĞLU, İlhan: Ödeme Emrine İtirazın İptali Mevzuunda Bazı Zaruri Açıklamalar, Batider, C.10, Y.1980, Sa.4, s.965-980.

POSTACIOĞLU, İlhan: İcra İflas Kanununun Muaddel Hükümlerine Göre Menfi Tespit Davası, İÜHFM., C.32, Y.1966, Sa.2-4, s.824-845.

POSTACIOĞLU, İlhan: İcrada İnkâr Tazminatı Üzerine Günceler ve Bazı İhtilaflı Noktalar, Batider, C.9, Y.1978, Sa.4, s.951-970.

PROSSER, William L.: Intentional Infliction of Mental Suffering. A New Tort, Michigan Law Rev., C.37, Y.1939, s.874-892. “Intentional Infliction

PROSSER, William L.: Insult and Outrage, California Law Rev., C.44, Y.1956, s.40-64. “Insult and Outrage

PULAŞLI, Hasan: Çek Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Yeni Çek Kanun Tasarılarının Getirdikleri, TNBD, Y.1983, Sa.40, s.10-14.

REIS, John W.: Measure of Damages in Property Loss Cases, The Florida Bar Journal, C.76, Y.2002, Sa.9, s.32-71; http://www.floridabar.org/DIVCOM/JN/JNJournal01.nsf/Articles/ 1BD954CA8F688C5885256C40004D22AA.

REİSOĞLU, Seza: Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Sorunlar, TBB’nin Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Değerlendirmesi Toplantı Sunumu, 29.12.2009, s.1-19; http://www.tbb.org.tr/ Dosyalar/ Konferans_ Sunumlari/SR_yeni_cek_kanunu_ve_degerlendirilmesi_ 07012010.pdf. “Çek”

REİSOĞLU, Seza: Ticari İşletme Rehni ve Son Yasal Düzenleme, Bankacılar Dergisi, Sa.47, Y.2003, s.107-121. “Ticari İşletme”

RIGHT TO JURY TRIAL IN DECLARATORY JUDGMENT ACTIONS: A NARROWING INTERPRETATION, The Yale Law Journal, Notes, C.59, Y.1949, s.168-172.

ROSENGARTEN, Joachim: Der Präventionsgedanke im deutschen Zivilrecht Höheres Schmerzensgeld, aber keine Anerkennung und Vollstreckung US-amerikanischer punitive damages ?, NJW, Y.1996, s.1935-1938.

RUSTAD, Michael/KOENIG, Thomas: The Historical Continuity of Punitive Damages Awards: Reforming the Tort Reformers, The American University Law Rev., C.42, Y.1993, s.1269-1333.

SANLI, Kerem Cem: Türk Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-I, Kayseri 2003, Rekabet Kurumu Yayını, s.211-276. “Haksız Fiil”

SAYHAN, İsmet: Rekabet Hukukunda Tazminat Sorumluluğu Bakımından Hukuka Aykırılık Unsuru ve Sorumululuğun Sınırı, FMR, Yıl.5, Sa.3, s.29-61.

SCHÄFER, Carsten: Strafe und Prävention im Bürgerlichen Recht, AcP, C.202, Y.2002, s.397-434.

SCHENKKAN, Pete: UDJA Declaratory Judgments in Texas Administrative Law,  Texas Tech. Administrative Law Journal, C.9, Y.2008, s.195-219.

SCHWARTZ, Gary T.: Mixed Theories of Tort Law: Affirming Both Deterrence and Corrective Justice, Tex. Law Rev., C.75, Y.1997, s.1801-1834.

SCHWARTZ, Gary T.: The Myth of the Ford Pinto Case, Rutgers Law Rev. C.43, Y.1991, s.1013-1068.

SEBERT, John A.: Punitive and Nonpecuniary Damages in Actions Based upon Contract: Toward Achieving the Objective of Full Compensation, UCLA Law Rev., C.33, Y.1986, s.1575-1678.

SEBOK, Anthony J.: The Fall and Rise of Blame in American Tort Law, Brooklyn Law Rev., C.68, Y.2003, sa.4, s.1031-1053.

SEBOK, Anthony J.: “Punitive Damages In United States”, Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (Ed. KOZIOL, Helmut ve WILCOX, Vanessa), Viyana 2009, s.155-196.

SEBOK, Anthony J.: What Did Punitive Damages Do? Why Misunderstanding the History of Punitive Damages Matters Today, Chicago-Kent Law Rev., C.78, Y.2003, s.163-206.

SEBOK, Anthony J./WILCOX, Vanessa: “Aggravated Damages”, Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (Ed. KOZIOL, Helmut ve WILCOX, Vanessa), Viyana 2009, s.257-274.

SELÇUK, Sami: Çek Keşidecisinin Koşulları ve Karşılıksız Çek, AdDer., Y.1974, Sa.4-5, s.259-287.

SÉNÉCHAL, Thierry J./ GOTANDA, John Y.: Interest as Damages, Columbia Journal of Transnational Law, C.47, Y.2009, Sa.3, s. 491-536.

SEROZAN, Rona: Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Sayılan Manevi Tazminatın Mirasçılara Geçebilirliği, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ank.2006, s.559-563. “Mirasçıya Geçebilirliği

SEROZAN, Rona: Manevi Tazminat İstemine Değişik Bir Yaklaşım, Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Hatırasına Armağan, Ank.1990, s.67-101. “Değişik Bir Yaklaşım”

SIMONS, Kenneth W.: The Crime/Tort Distinction: Legal Doctrine and Normative Perspectives, Widener Law Journal, C.17, Y.2008, s.719-732.

SMITH, Stephan A.: “Substitutionary Damages”, Justifying Private law Remedies (Ed. RICKETT, Charles), s.93-114; http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1356765.

SMITH, Steven D.: The Critics And The “Crisis”: A Reassessment of Current Conceptions of Tort Law, Cornell Law Rev., C.72, Y.1987, s.765-798.

SOYER, Polat: Feshe Karşı Korumanın Genel Çerçevesi ve Yargıtay Kararları Işığında Uygulama Sorunları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, İst. 2005, s.27-69.

SÖZER, Ali Nazım: Türk İş Hukuku’nda Din, Dünya Görüşü, Özürlülük, Yaşlılık ve Cinsel Eğilime İlişkin Düzenlemeler, Sicil, Y.2006, Sa.2, s.184-208.

SÖZER, Bülent: Türk Sivil Havacılık Kanunu’na İlişkin Bazı Görüşler ve Değerlendirmeler, Batider, C.12, Y.1984, Sa.2-3, s. 63-92.

SÖZER, Bülent: Havayolu ile Yapılan Milletlerarası Taşımalarda Yolcunun Ölümü veya Yaralanması Sonucunda Doğan Zararlardan Taşıyanın Sorumluluğu, Batider, C.9, Y.1978, Sa.3, s.765-818.

SÖZER, Bülent: Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun Hükümlerine Göre Taşıyanın ve İşletenin Sorumluluğu, C.12, Y.1984, Sa.4, s.3-86.

SÖZER, Bülent: Havayolu İle Yapılan Uluslararası Taşımalarda Taşıyanın Sorumluluğunu Düzenleyen Varşova / La Haye Sisteminin Tadiline İlişkin 1999 Montreal Sözleşmesi, Batider, C.21, Y.2001, Sa.1, s.141-191. “Montreal”

SUBAŞI, İbrahim: İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshinde İş Güvencesi ile Sendikal Tazminatla İlişkisi, Çalışma ve Toplum, Y.2005, Sa.1, s.183-200.

SULLIVAN, Timothy J.: Punitive Damages in the Law of Contract: The Reality and the Illusion of Legal Change, Minnesota Law Rev., C.61, Y.1977, s.207-252.

SULUK, Cahit: Korsanlıkla Mücadele ve Matbaa Sektörü, 2. Uluslararası Katılımlı Kağıt-Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, İzmir 2004, C.II, s.159-178; http://www.fikrimulkiyet. com/makalelerim/cevirilenler/BIL.pdf (10.08.2012), “Matbaa Sektörü”

SYMEONIDES, Symeon C.: Resolving Punitive-Damages Conflicts, Yearbook of Private International Law, C.5, Y.2005, s.1-34.

TANKUT, Centel: Anayasa Karşısında Boşta Kalınan Süreye İlişkin Ücreti Sınırlama, Sicil, Y.2009, Sa.16, s.15-19.

TERZİOĞLU, Ahmet: İs Güvencesi Hükümleri Karşısında Sendikal Fesih Sonucunda İsçinin Hak Kazanabileceği Tazminatlar, Kamu-İş, C.10, Y.2008, Sa.1, s.49-75.

THOMPSON, Seymour D.: Liability of Corporations for Exemplary Damages, Central Law Journal , C.41, Y.1895, s.309-311.

TEKİNALP, Ünal: Rekabet Sınırlamaları ve Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırılığın Özel Hukuka İlişkin Sonuçları, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu III, Kayseri (Ed. ODMAN BOZTOSUN, N.Ayşe), Ank. 2005, s.259-266.

TOPÇUOĞLU, Metin: Rekabet Hukukunda Üç Kat Tazminat, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu 28-29 Mayıs 2009, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ank.2009, s.5-59. “Üç Kat”

TOPÇUOĞLU, Metin/ÇON, Ömer: Ticari İşletme Rehninde Rehin Alacaklısının Korunması, TBBD, Sa.93, Y.2011, s.174-214. Ticari İşletme”

TÖRE, Hayrullah Fütuhi: İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Nedeniyle Açılacak Tazminat Davaları, ABDer, Y.1974, Sa.4, s.910-917.

TUNCAY, A. Can: İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor, Çimento İşveren, C.17, Y.2003, Sa.1, s.3-18.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Üçüncü Kişilerdeki Alacakların Haczinin (IİK. 89'un) Doğurduğu Sorunlar, İBD, Y.1993, Sa.7-8-9, s.450-460.

TUSHNET, Rebecca: Rules of Engagement, Yale Law Journal, C.107, Y.1998, s.2583-2618.

UÇUM, Mehmet: İş Güvencesi Kapsamında Fesih Bildirimine İtiraz ve Geçersiz Feshin Sonuçları, Legal HD, Y.2003, Sa.9, s.2213-2230.

ULUCAN, Devrim: Yeniden Yapılandırma Sürecinde İş Hukuku Açısından Eşitlik İlkesi ve Uygulaması, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ank. 2000, s.191-202.

ULUG CİCİM, İlknur: Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Deniz Yolu ile Yolcu Tasıma Sözleşmesi, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken 10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, C.18, Y. 2012, Sa. 2, s.525-543.

UTKU, Hilal/ POLAT, Belit/ DENİZ, Seda: Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Davalarında Usul Sorunları, Rekabet Dergisi, Y.2012, Sa.1, s.103-136.

UYAR, Talih: İcra ve iflas Hukukumuzun Tarihçesi, AdDer., Y.1972, Sa.1, s.72-78.

UYAR, Talih: İcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası, TBBD, Y.1990, Sa.4, s.584-600. “Borçtan Kurtulma”

ÜLGEN, Hüseyin: 6012 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda Taşıma Hukukuna Hâkim İlkeler, Ersin Çamoğlu’na Armağan, İst.2013, s.223-230.

ÜLGEN, Hüseyin: Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Karayolu ile Yolcu ve Bagaj Taşıma, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu, 24-25 Ocak 1985, Maçka- İstanbul, Ankara 1985, s.3-31.  “Karayolu”

ÜLGEN, Hüseyin: Hava Taşıyıcısının Sınırlı ve Sınırsız Sorumluluğu Hakkında, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, s.479-487. “Hava Taşıyıcısı”

ÜLGEN, Hüseyin: Hava Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması Hakkında, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ank.2004, s.559-564.

ÜNAL, Mehmet: Manevi Tazminat ve Bu Tazminat Çeşidinde Kusurun Rolü, AÜHFD, C.35, Y.1978, Sa.1-4, s.397-437.

VINDICTIVE DAMAGES, American Law Journal, C.4, Y.1852, s.61-81.

VOLMER, Michael:  Punitive Damages im deutschen Arbeitsrecht?, Betriebs-berater (BB), Sa.31, Y.1997, s.1582-1584.

YASAMAN, Hamdi: Fikri Haklarda Tazminatla İlgili Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55.Yaş Günü Armağanı, C.1, İst. 2002, s.805-819.

YENİSEY, Kübra Doğan: İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı, Çalışma ve Toplum, Y.2006, Sa.4, s.63-81.

YILDIRIM, Fadıl/BAŞPINAR, Veysel: Doktrin ve Uygulama Açısından Türk-İsviçre Hukukunda Doğrudan Doğruya ve Dolaylı Zarar Ayrımı, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ank.2008, s.1093-1125.

YILDIZ, Şükrü: Ticari İşletme Rehni Kanunu’nda Yapılan Değişikler ve Sanayi İşletmeleri Üzerinde Kurulacak Ticari İşletme Rehninde Ortaya Çıkabilecek Bazı Sorunlar, Makalelerim 1998-2007, Makale 22, Ank.2008, (Makale Prof. Dr. Tuğrul ANSAY’a Armağan’da (Ank.2006) yayınlanmıştır), s.477-489.

YILMAZ, Ejder: İcra Tazminatı, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.2, Ank. 2009, s.675-754. “İcra Tazminatı”

YILMAZ, Ejder: İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Ank.2009, s.596-615.

YILMAZ, Halil: İtirazın İptali Davası ve İcra İnkâr Tazminatı, ABDer, Y.2003, Sa.3, s.17-50.

WAGNER, Gerhard: Prävention und Verhaltenssteuerung durch Privatrecht – Anmaßung oder legitime Aufgabe?, AcP, C.206, Y.2006, s.352-476.

WAGNER, Gerhard/POTSCH, Nicolas: Haftung für Diskriminierungsschäden nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, JZ, Sa.22, Y.2006, s.1085-1100.

WALDRON, Jeremy: Dignity and Defamation-The Visibility of Hate, Harward Law Rev., C.123, Y.2010, s.1596-1657.

WALTHER, David L./PLEIN, Thomas A.: Punitive Damages: A Critical Analysis: Kink v. Combs, Marquette Law Rev., C.49, Y.1965, s.369-386.

WEINRIB, Ernest J.: Deterrence and Corrective Justice, UCLA Law Rev., Y.2002–2003, s.621-640. “Deterrence”

WEINRIB, Ernest J.: Corrective Justice in a Nutshell,  University of Toronto Law Journal, Y. 2002, Sa.52, s.349-356. “Corrective Justice

WILCOX, Vanessa: “Punitive Damages In England”, Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives (Ed. KOZIOL, Helmut ve WILCOX, Vanessa), Viyana 2009, s.7-53.

WRIGHT, Harter F.: “Damages for Mental Suffering”, Note, Virginia Law Rev., C.8, Y.1922, s.203-208.

 D-RAPORLAR, ÖZDEYİŞLER, SÖZLÜKLER

BAY, Elihu Hall: Reports of Cases Argued and Determined in the Superior Courts of Law in the State of South Carolina, C.1, New York 1809.

BLACK’S LAW DICTIONARY, 8.Bası, ABD 2004.

COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Brüksel 19.12.2005, SEC (2005) 1732.

ÇİL, Şahin: İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, 3.Bası, Ank.2011. “İlke Kararlar”

DAS ALLGEMEINE WETTBEWERBSRECHT IN DER SIEBTEN GWB-NOVELLE, Sondergutachten der Monopolkommission gemas § 44 Abs. 1; http://www.monopolkommission.de/sg_41/ text_s41.pdf (10.08.2012).

THE LAW COMMISSION, AGGRAVATED, EXEMPLARY AND RESTITUTIONARY DAMAGES (LC247), Item 2 of the Sixth Programme of Law Reform: Damages, UK 1997; http://www.justice.gov.uk/lawcommission/docs/lc247_aggravated_exemplary_and_restitutionary_damages.pdf (10.08.2012)

THE LAW ON DAMAGES, Consultation Paper, CP 9/07, the Department for Constitutional Affairs, Mayıs 2007;  http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov. uk/consult/damages/cp0907.pdf (10.08.2012)

MAXIMS (özdeyişler); http://en.wikipedia.org/wiki/Maxims_of_equity (10.08.2012).

MASON, William P.:Reports of Cases Argued And Determined Circuit Court Of The United States, For The First Circuit, C.2, Boston 1824.

THE MINISTRY OF JUSTICE OF UK, THA LAW ON DAMAGES- RESPONSE TO CONSULTATION, CP(R) 9/07, 1 Temmuz 2009; http://www.parliament.uk/deposits/depositedpapers/ 2009/DEP2009-1863.pdf (10.08.2012).

ORHANER, A. Baki/ORHANER, Süleyman: Türk İş Hukuku Yargıtay Emsal Kararları, Ank.1969.

OVACIK, Mustafa: İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü, Ank.1986.

OXFORD İngilizce-Türkçe Sözlük, İst.1993.

STORY, William W.: Reports  of Cases Argued and Determined in the Circuit Court of the United States for the Fırst Circuit, C.3, Boston 1847.

E- ELEKTRONİK KAYNAKLAR, VERİ TABANLARI

http://www.usa.gov/Agencies/State_and_Territories.shtml (10.08.2012).

http://www.constitution.org/uslaw/judiciary_1789.htm (10.08.2012).

http://en.wikipedia.org/wiki/Jurisdiction (10.08.2012).

http://en.wikipedia.org/wiki/Jury_Selection_and_Service_Act_of_1968 (10.08.2012).

http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/ (10.08.2012).

http://www.courts.state.ny.us/reporter/About.htm (10.08.2012).

http://www.wisegeek.com/what-are-business-torts.htm (10.08.2012).

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c291.html (10.08.2012).

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c220.html (10.08.2012).

http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_1/index.html (10.08.2012).

http://www.tbmm.gov.tr (10.08.2012).

http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/643993-hokkabaza-turku-cezasi (10.08.2012).

http://www.aksam.com.tr/hokkabaza-garip-ceza-51364h.html (10.08.2012).

http://www.seco.admin.ch

http://www.zora.uzh.ch

-Kazancı İçtihat Bankası

-Westlaw

-HeinOnline

-swisslex

-beck-online

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.