Ceza Muhakemesi Hukuku

Stok Durumu: Stokta var
82,80 TL 92,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet GÖKCEN, Mehmet Emin ALŞAHİN, Kerim ÇAKIR,Murat BALCI
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 780

COVİD 19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim yapmamıza rağmen ders kitabımıza olan ilginin günden güne artması bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu zorlu dönemde, “Ceza Muhakemesi Hukuku” isimli kitabımızın beşinci baskısını yapmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Kitap, mevzuat değişiklikleri, imla ve içerik kontrol edilerek güncellenmiştir. Çalışmada, sıkça müracaat edilen 5271 s.lı CMK bakımından kanun adına ve kısaltmasına yer verilmemiş olup, doğrudan madde numarası kullanılmıştır (m.217 gibi). CMK dışındaki mevzuat bakımından ise kanunların tam adı veya kısaltmaları metin içinde yazılmıştır.

5. BASKIYA ÖNSÖZ............................................................................................................5

4. BASKIYA ÖNSÖZ............................................................................................................6

ÖNSÖZ..............................................................................................................................7

İÇİNDEKİLER......................................................................................................................9


BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ,

CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ VE KAYNAKLARI


§1- CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ ...................................................................................29

I- Tanım, Terim .........................................................................................................29

II- Ceza Muhakemesinin Amacı .................................................................................30

III- Hukuk Sistematiğindeki Yeri..................................................................................31

§2- CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHÇESİ .........................................................................31

I- Genel Açıklamalar..................................................................................................31

II- Avrupa’daki Tarihi Gelişim.....................................................................................31

III- Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun Tarihi Gelişimi ..............................................35

1- Genel Açıklamalar ve Türklerin Müslüman Olmalarından Önceki

Dönem .............................................................................................................35

2- Türklerin Müslüman Olması, İslam Ceza Muhakemesi Hukuku.............................36

3- Osmanlı Devleti Mahkeme Teşkilatı ve Sistemi ...............................................39

A- Genel Açıklamalar ve Tanzimat’ın İlanına Kadar Olan Dönem ...................39

B- Şer’iye Mahkemeleri ve Diğer Yargılama Organları ...................................40

a- Şer’iye Mahkemeleri ve Kadı................................................................40

b- Adli Teşkilatta Kadı’lardan Başka Görevli Olan Şahıslar .......................41

aa- Nâip ..............................................................................................41

bb- Subaşı, Ases ve Diğer Kişiler .........................................................41

c- Diğer Yargı Organları ............................................................................42

aa- Divan-ı Hümayun ..........................................................................42

bb- Paşa Divanları ...............................................................................43

cc- Muhtesiplik...................................................................................43

dd- Kazaskerlik ....................................................................................43

C- Zimmilere Ait Cemaat Mahkemeleri ..........................................................44


10 İçindekiler

D- Konsolosluk Mahkemeleri .........................................................................45

E- Tanzimat’ın İlanından Cumhuriyet’in Kuruluşuna Kadar Olan

Dönem .......................................................................................................46

a- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat-ı

Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesine Kadar Olan

Gelişmeler............................................................................................46

b- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu ile Usul-ı Muhakemat-ı

Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi...............................................48

aa- Mehakim-i Nizamiyenin Teşkilatı Kanunu’nun Yürürlüğe

Girmesi .........................................................................................48

bb- Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun Yürürlüğe

Girmesi .........................................................................................52

4- Cumhuriyet Dönemi.........................................................................................53

§3- CEZA MUHAKEMESİNİN KAYNAKLARI ..................................................................... 55


İKİNCİ BÖLÜM


CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU,

UYGULAMA ALANLARI, YÜRÜYÜŞÜ VE ŞARTLARI


§1- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU ........................................................ 59

I- Genel Açıklamalar .................................................................................................59

II- Kıyas ......................................................................................................................60

§2- CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULANMASI ............................................... 62

I- Ceza Muhakemesi Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması...................................62

II- Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması ........................63

§3- CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ ....................................................................... 67

§4- CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI .......................................................................... 70

I- Genel Açıklamalar .................................................................................................70

II- Dava Şartları..........................................................................................................70

1- Genel Açıklamalar............................................................................................70

A- Şikâyet........................................................................................................70

B- Dava Süresi ................................................................................................75

C- İzin .............................................................................................................77

D- Talep ..........................................................................................................77

E- Yargı Bulunmaması ....................................................................................79

F- Açık Dava Bulunmaması.............................................................................79

G- Önödemenin Yerine Getirilmemesi ...........................................................80

H- Uzlaştırmanın Sonuçsuz Kalması................................................................86

İ- Seri Muhakeme Usulünün Kabul Edilmemesi ............................................91


İçindekiler 11

2- Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları..............................................95

III- Yargılama Şartları ..................................................................................................95

1- Genel Açıklamalar ............................................................................................95

A- Sanığın Hazır Bulunması.............................................................................95

a- Gaiplik (m.244, 246) .............................................................................96

b- Sanığın Yokluğu Halleri.........................................................................97

aa- Genel Açıklamalar.........................................................................97

bb- Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (m.194).................................98

cc- Sanık Gelmese Bile Duruşma Yapılabilen Haller (m.195)..................98

dd- Sanığın Duruşmadan Vareste (Bağışık) Tutulması (m.196) ...............99

ee- Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller

(m.200, 203, 204) .......................................................................100

c- Kaçaklık ..............................................................................................101

aa- Genel Açıklamalar.......................................................................101

bb- Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri .............................................102

aaa- Kaçaklar Hakkında Tutuklama..........................................103

bbb- Güvence (Teminat) Belgesi ..............................................103

ccc- Özel Elkoyma....................................................................104

cc- Sanığın Müdafii Gönderme Hakkı...............................................106

d- Eski Hale Getirme...............................................................................106

B- Sanığın Akıl Hastası Olmaması .................................................................106

C- Bekletici Meselenin Çözümü ....................................................................107

D- Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması .....................................107

2- Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları....................................109


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ


§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İLKELER...........................................................................111

I- Genel Açıklamalar................................................................................................111

II- Hukuk Devleti İlkesi - Oranlılık İlkesi....................................................................112

III- İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi.............................................................115

IV- Adil Yargılanma İlkesi...........................................................................................116

V- Hakim Önünde Meramını Anlatabilme İlkesi.......................................................121

VI- Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi .....................................................................121

VII- Şüpheden Sanık Yararlanır (İn Dubio Pro Reo) İlkesi ...........................................122

VIII- Bağımsız ve Tarafsız Hâkim İlkesi.........................................................................125


12 İçindekiler

IX- Davasız Yargılama Olmaz İlkesi ...........................................................................127

X- Özel Hayatın Gizliliği İlkesi...................................................................................129

XI- Halka Açıklık (Aleniyet) İlkesi...............................................................................131

XII- Vasıtasızlık İlkesi..................................................................................................132

XIII- Sözlülük-Yazılılık İlkesi .........................................................................................134

XIV- Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi-Maslahata Uygunluk İlkesi ................................134

XV- Masumiyet İlkesi .................................................................................................135


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI


§1- MAHKEMELER VE HÂKİMLİKLER ........................................................................... 139

I- Mahkemeler........................................................................................................139

II- Hakimlikler ..........................................................................................................141

III- Adalet Komisyonu ...............................................................................................142

§2- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ................................................................................. 143

§3- BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ .............................................................................. 143

§4- YARGITAY............................................................................................................. 145


BEŞİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER


§1- HÂKİM.................................................................................................................. 147

I- Kavram ................................................................................................................147

1- Kanuni Hâkim İlkesi........................................................................................148

2- Tabiî Hâkim İlkesi ...........................................................................................148

II- Hâkimde Bulunması Gereken Nitelikler ..............................................................150

1- Tarafsızlık .......................................................................................................154

A- Genel Açıklamalar ....................................................................................154

B- Hâkim Tarafsızlığının Güvenceleri............................................................156

a- Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller ...............................................156

b- Hâkimin Reddi ve Ret Muhakemesi ...................................................161

c- Hâkimin Çekinmesi ve İnceleme Mercii .............................................163

2- Bağımsızlık .....................................................................................................163

A- Genel Açıklamalar ....................................................................................163

B- Uluslararası Sözleşmelerde Hâkim Bağımsızlığı .......................................164

C- Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri ..........................................................165


İçindekiler 13

a- Yasama Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri .............................165

b- Yürütme Organına Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri ...........................165

c- Diğer Organlara Karşı Bağımsızlığın Güvenceleri................................168

III- Hâkim Çeşitleri ....................................................................................................170

IV- Hâkimin (Mahkemenin) Yetkileri.........................................................................170

1- Madde (Görev) Bakımından Yetki ..................................................................171

A- Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri .............................................................172

B- Sulh Ceza Hâkimliği ..................................................................................173

C- Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası ve Yetki Uyuşmazlığı.....................174

D- Madde Bakımından Yetkide İstisnai Haller...............................................176

a- İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi .....176

b- Bağlantı ..............................................................................................176

aa- Genel Olarak...............................................................................176

bb- Bağlantının Çeşitleri....................................................................177

aaa- Sübjektif-Objektif Bağlantı...............................................177

bbb- Dar-Geniş Bağlantı ...........................................................177

cc- Bağlantının Sonuçları..................................................................178

aaa- Birleştirme .......................................................................178

bbb- Nisbi Muhakeme..............................................................182

ccc- Bekletici Mesele...............................................................184

2- Yer Bakımından Yetki .....................................................................................185

A- Genel Olarak ............................................................................................185

B- Yetki Uyuşmazlığı ve Yetkiye İtiraz ...........................................................187

C- Yer Bakımından Yetkide İstisnai Haller.....................................................189

a- İstinabe...............................................................................................189

b- Davanın Nakli .....................................................................................190

c- Bağlantı ..............................................................................................191

3- Kişi Bakımından Yetki .....................................................................................192

A- Genel Olarak ............................................................................................192

B- Kişi Bakımından Yetkide İstisna: Bağlantı .................................................192

§2- SAVCI....................................................................................................................193

I- Kavram ................................................................................................................193

II- Savcılık Teşkilatı...................................................................................................195

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................195

2- Cumhuriyet Başsavcılığı .................................................................................196

3- Cumhuriyet Başsavcısı....................................................................................196


14 İçindekiler

4- Cumhuriyet Başsavcı Vekili ............................................................................197

5- Cumhuriyet Savcısı.........................................................................................197

A- 5235 sayılı Teşkilat Kanunundaki Görevleri .............................................198

B- 5271 sayılı CMK’daki Görevleri ................................................................198

a- Soruşturma Aşamasındaki Görevleri..................................................198

b- Kovuşturma Aşamasındaki Görevleri .................................................205

C- 5275 sayılı CGTİHK’daki Görevleri............................................................207

D- İdari Görevleri ..........................................................................................207

E- Özel Hukuktaki Görevleri .........................................................................207

III- Savcılık Makamının Hukuki Niteliği .....................................................................209

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................209

2- İdari Makam Olduğu Görüşü..........................................................................209

3- Adli Makam Olduğu Görüşü...........................................................................210

4- Karma Görüş ..................................................................................................210

5- Kanaatimiz .....................................................................................................211

IV- Savcı Bağımsızlığı.................................................................................................211

V- Savcının Tarafsızlığı .............................................................................................213

VI- Savcının Yetkisi....................................................................................................214

VII- Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı ....................................................................216

VIII- Savcının Reddi veya Çekinmesi ...........................................................................219

§3- MÜDAFİ ............................................................................................................... 221

I- Kavram ................................................................................................................221

II- Müdafiin Hukuki Konumu ...................................................................................222

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................222

2- Müdafiin Hukuki Konumuna İlişkin Görüşler .................................................223

A- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Temsilcisi Olduğu Görüşü ..........................223

B- Müdafiin Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı Olduğu Görüşü .........................224

C- Müdafiin Hem Mahkemenin Hem de Şüphelinin/Sanığın Yardımcısı

Olduğu Görüşü.........................................................................................225

D- Müdafiin Bağımsız Bir Adli Organ Olduğu Görüşü ...................................225

E- Kanaatimiz ...............................................................................................225

III- Müdafi Olabilme Şartları.....................................................................................226

IV- Müdafilik Yapılamayacak Haller ile Müdafiin Görevden Yasaklanması...............226

V- Zorunlu Müdafilik, İhtiyari Müdafilik ..................................................................228

VI- Müdafi Sayısı.......................................................................................................229

VII- Müdafiin Yetkileri................................................................................................230


İçindekiler 15

1- Dosyayı İnceleme Yetkisi................................................................................230

A- Genel Açıklamalar ....................................................................................230

B- İncelenecek Dosyanın İçeriği....................................................................232

C- İncelemenin Serbestliği............................................................................233

D- Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması ..........................................235

E- İncelenmesi Sınırlandırılamayan Belgeler ................................................238

F- Dosyanın İnceleneceği Yer ve Süre...........................................................240

G- Kovuşturma Evresinde Dosya İnceleme Yetkisi........................................240

2- Dosyadan Örnek Alma Yetkisi ........................................................................241

3- Hazır Bulunma Yetkisi ....................................................................................242

4- Doğrudan Soru Sorma Yetkisi.........................................................................243

5- Şüpheli ve Sanıkla Haberleşme Yetkisi ...........................................................244

6- Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi .....................................................................245

VIII- Müdafiin Ödevleri ...............................................................................................245

§4- ŞÜPHELİ-SANIK .....................................................................................................246

§5- MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN .........................................................250

§6- ADLİ KOLLUK.........................................................................................................256

§7- ZABIT KATİBİ .........................................................................................................259


ALTINCI BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ


§1- TANIM ..................................................................................................................261

§2- İŞLEM ÇEŞİTLERİ....................................................................................................261

§3- İŞLEMLERİN SÜRELERİ ...........................................................................................264

I- Genel Olarak........................................................................................................264

II- Sürelerin Hesaplanması.......................................................................................264

III- Eski Hale Getirme ................................................................................................265

§4- İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ .....................................................................................267

§5- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR...................................................................269

§6- İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ ..........................................271


YEDİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT


§1- CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE ESASLARI..........................................................273

§2- İSPAT ARACI OLARAK DELİLLER: ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ ....................................274

I- Genel Açıklamalar, Delilin Özellikleri ve Çeşitleri ................................................274

II- Sanık Açıklamaları ve İkrar...................................................................................278

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................278


16 İçindekiler

2- İfade ve Sorgunun Tarzı .................................................................................278

3- İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller.............................................................280

III- Tanık Açıklamaları ...............................................................................................285

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................285

2- Tanıkların Çağrılması......................................................................................287

3- Tanıklıktan Çekinme.......................................................................................288

4- Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme.............................290

5- Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerde Tanıklık ...................................................291

6- Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklıktan Çekinme ....................................293

7- Tanığın Yemini ve Dinlenmesi........................................................................293

IV- Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları (m.50/1-c) ..................................300

V- Yazılı Açıklamalar (Belgeler) ................................................................................301

VI- Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Açıklamalar ................................................305

VII- Belirti Delilleri (Maddi Deliller = İz) .....................................................................305

§3- DELİLLERİN MUHAFAZA VE TOPLANMASINDA YETKİLİ MAKAM ............................ 306

§4- MADDİ DELİLLER; MUHAFAZASI, TOPLANMASI, AMBALAJLANMASI ..................... 310

I- Maddi Deliller (İz) ve Çeşitleri .............................................................................310

II- Maddi Delillerin Muhafaza Altına Alınması, Toplanması, Ambalajlanması .........311

1- Olay Yeri İncelemesi, Muhafaza Altına Alma .................................................311

2- Maddi Delillerin (İz) Toplanması ....................................................................313

3- Maddi Delillerin Ambalajlanması...................................................................314

4- Delillerin Gönderileceği Yerler, Kriminal Polis Labaratuvarı ve Bölümleri .....315

A- Balistik Bölümü ........................................................................................316

B- Sahtecilik Bölümü ....................................................................................317

C- Patlayıcı Maddeler Bölümü......................................................................317

D- Kimya Bölümü..........................................................................................318

E- Teknik Fotoğraf Bölümü...........................................................................319

F- Araştırma ve Geliştirme Bölümü..............................................................319

§5- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .......................................................................... 319

§6- DELİL YASAKLARI (DELİL ELDE ETME VE DEĞERLENDİRME YASAKLARI) ................... 324

I- Mutlak Değerlendirme Yasağı .............................................................................329

II- Nisbi Değerlendirme Yasağı ................................................................................337

§7- BİLİRKİŞİ ............................................................................................................... 338

I- Kavram ................................................................................................................338

II- Bilirkişinin Hukuki Niteliği....................................................................................340

III- Uzman Mütalaası-Teknik Müşavir.......................................................................342


İçindekiler 17

IV- Bilirkişinin Görevlendirilmesi...............................................................................344

V- Bilirkişinin Görev ve Yetkileri...............................................................................345

VI- Bilirkişinin Görevini Yerine Getirmemesi.............................................................348

VII- Bilirkişinin Reddi ve Çekinmesi ............................................................................349

VIII- Bilirkişiye Başvurulması Gerekli Haller ................................................................349

1- Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller..................................................................349

2- Bilirkişiye Başvurulması Zorunlu Haller ..........................................................352

A- Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler (m. 73).....................352

B- Şüpheli veya Sanığın Bilincinin İncelenmesi (Müşahade-Gözlem

Altına Alma, m.74) ...................................................................................353

C- Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan

Örnek Alınması.........................................................................................354

a- Genel Olarak.......................................................................................354

b- Hukuki Niteliği ve Amacı.....................................................................355

c- Dış Beden Muayenesi.........................................................................356

d- İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma...................................356

e- Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ..........358

D- Moleküler Genetik İncelemeler ...............................................................359

E- Fizik Kimliğin Tespiti .................................................................................360

F- Ölü Muayenesi ve Otopsi .........................................................................363

a- Ölü Muayenesi ...................................................................................363

b- Otopsi.................................................................................................363

3- Bilirkişiye Başvurulabilecek Diğer Bazı Haller.................................................365

§8- KEŞİF.....................................................................................................................366

§9- TEŞHİS...................................................................................................................368

I- Teşhisin Aşamaları...............................................................................................369

II- Teşhisin Şekilleri ..................................................................................................370

III- Teşhise Katılacak Olan Kişiler ..............................................................................371

IV- Teşhise Hazırlık İşlemleri ve İcrası .......................................................................371

V- Teşhiste Müdafiin Konumu..................................................................................373

§10- YÜZLEŞTİRME........................................................................................................375


SEKİZİNCİ BÖLÜM

KORUMA TEDBİRLERİ


§1- KAVRAM...............................................................................................................377

I- Terim, Tanım, Önleyici Tedbirlerden Farkı ..........................................................377

II- Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri................................................................379


18 İçindekiler

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................379

2- Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlama ..................................................380

3- Geçici Olma....................................................................................................381

4- Kanuni Dayanak Bulunması ...........................................................................381

5- Gecikmede Tehlike (Sakınca) Bulunması .......................................................382

6- Oranlılık (Ölçülülük) Bulunması .....................................................................382

7- Suç Şüphesinin Belirli Bir Yoğunlukta Olması.................................................384

A- Şüphe Kavramı .........................................................................................384

B- Basit Şüphe (Başlangıç Şüphesi)...............................................................385

C- Makul Şüphe ............................................................................................386

D- Yeterli Şüphe............................................................................................388

E- Kuvvetli Şüphe .........................................................................................388

§2- KORUMA TEDBİRLERİNİN ÇEŞİTLERİ...................................................................... 388

I- Yakalama (m.90) .................................................................................................388

1- Genel Açıklamalar, Önleme Yakalaması, Koruma Altına Alma,

Durdurma, Kimlik Sorma................................................................................388

2- Hukuki Niteliği................................................................................................391

3- Yakalamanın Şartları ......................................................................................393

A- Herkes Tarafından Yapılan Yakalama.......................................................393

a- Suçüstü Halinin Bulunması.................................................................394

b- Failin Kaçma Tehlikesinin Bulunması veya Hemen Kimliğinin

Belirlenememesi ................................................................................395

B- Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalama ......................................396

4- Şikâyete Bağlı Suçlarda Yakalama..................................................................396

5- Yakalama Emri Üzerine Yakalama (Müzekkereli Yakalama) ..........................397

6- Yeniden Yakalama Yasağı...............................................................................398

7- Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler...................................................399

A- Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi..........................................399

B- Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi ...........400

C- Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi............................401

D- Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler................................................402

II- Gözaltı (m. 91).....................................................................................................403

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................403

2- Şartları ...........................................................................................................404

3- Gözaltı Süresi .................................................................................................405

4- Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ......................................................407


İçindekiler 19

5- İtiraz ve Denetim............................................................................................409

III- Tutuklama (m. 100) .............................................................................................410

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................410

2- Tutuklamanın Şartları.....................................................................................413

A- Kuvvetli Suç Şüphesini Gösteren Somut Delillerin Varlığı ........................414

B- Tutuklama Nedenlerinin Varlığı ...............................................................415

C- Tedbirin Orantılı Olması ...........................................................................417

D- Tutuklama Yasağı Bulunan Haller.............................................................417

3- Tutuklama Kararı............................................................................................419

4- Tutuklama Kararına İtiraz...............................................................................421

5- Tutuklamada Geçecek Süre............................................................................422

6- Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Salıverilme Talepleri ..........................426

7- Salıverilenin Yükümlülükleri...........................................................................427

8- Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmesi...............................................................428

9- Tutukluluğun İncelenmesi..............................................................................428

10- Tutuklama Nedeniyle Tazminat .....................................................................428

IV- Adli Kontrol (m. 109) ...........................................................................................429

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................429

2- Kavram ve Tanım............................................................................................430

3- Adli Kontrol Yükümlülükleri ...........................................................................432

4- Adli Kontrolün Uygulanma Şartları.................................................................436

A- Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması ..........................................436

B- Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Soruşturma veya Kovuşturmanın

Bulunması ................................................................................................436

5- Karar Verecek Merci ......................................................................................437

6- Adlî Kontrol Kararının Kaldırılması .................................................................439

7- Adli Kontrol Tedbirlerine Uymama ................................................................441

8- Güvence Gösterilmesi ....................................................................................442

V- Zorla Getirme (m. 146) ........................................................................................444

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................444

2- Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi...............................................................444

3- Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi ...........................................................445

4- Mağdur ve Şikâyetçilerin Zorla Getirilmesi ....................................................446

5- Karar Verecek Merci ......................................................................................446

6- Süresi..............................................................................................................447

7- Tedbirin İcrası.................................................................................................447


20 İçindekiler

VI- Arama (m. 116) ...................................................................................................448

1- Genel Açıklamalar, Adli–Önleme Araması Ayrımı..........................................448

2- Hukuki Niteliği................................................................................................451

3- Aramanın Şartları...........................................................................................452

A- Genel Olarak, İlgilinin Rızası.....................................................................452

B- Makul Şüphe ............................................................................................453

C- Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri...........................................453

D- Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Şartlar ..............................................456

a- Genel Olarak ......................................................................................456

b- Şüpheli veya Sanık Nezdinde Yapılacak Arama ..................................457

c- Diğer Kişiler Nezdinde Yapılacak Arama ............................................457

E- Aramanın Yapılacağı Zamana İlişkin Şartlar .............................................457

F- Arama Yapılacak Yere İlişkin Şartlar.........................................................458

a- Üstte Arama.......................................................................................458

b- Eşyada Arama ....................................................................................459

c- Konutta Arama...................................................................................459

d- İşyerinde Arama.................................................................................461

e- Avukat Bürolarında Arama.................................................................461

f- Araçta Arama .....................................................................................462

4- Arama Kararı veya Emri .................................................................................463

5- Aramanın İcrası..............................................................................................464

6- Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama ..........................................465

VII- Elkoyma (m. 123) ................................................................................................467

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................467

2- Elkoymanın Amacı, Hukuki Niteliği ve Müsadereden Farkı............................468

3- Elkoyma İçin Aranan Şartlar...........................................................................470

A- Elkoymaya Müracaat Edebilmek İçin Aranan Şüphe................................470

B- Kişi Bakımından Şartlar ............................................................................471

C- Madde Bakımından Şartlar ......................................................................471

4- Elkonulamayacak Eşya ...................................................................................473

A- İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler..................................................473

B- Elkonulamayacak Mektuplar ve Belgeler.................................................473

C- Basın Araçları ...........................................................................................475

5- Elkoyma Kararını Verme Yetkisi .....................................................................475

6- Elkoyma Kararının Yerine Getirilmesi ............................................................476


İçindekiler 21

7- Elkonulan Eşyanın İadesi ................................................................................478

8- Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması ..................................479

9- Elkoyma Sırasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller..........................................480

10- Özel Elkoyma Çeşitleri....................................................................................480

A- Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (m. 128) .................................481

B- Postada Elkoyma (m. 129)........................................................................483

C- Avukat Bürolarında Elkoyma (m. 130)......................................................485

D- Bilgisayarlarda Elkoyma (m. 134) .............................................................486

E- Kaçaklarla İlgili Elkoyma (m. 248).............................................................488

F- Basılmış Eserlere Elkoyma (Basın K. m.25)...............................................489

11- İtiraz ve Denetim............................................................................................489

12- Sona Ermesi....................................................................................................490

VIII- Şirket Yönetimine Kayyım Tayini (m. 133)...........................................................490

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................490

2- Tedbirin Amacı ve Hukuki Niteliği ..................................................................491

3- Tedbire Karar Verme Yetkisi ..........................................................................492

4- Tedbirin Uygulanma Şartları ..........................................................................493

A- Tedbirin Gerekli Olması............................................................................493

B- Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığı.................................................................494

C- Katalog Suç Olması...................................................................................494

D- Tedbirin Uygulanmasının Ölçülü Olması ..................................................495

IX- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (m. 135)...................497

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................497

2- Tedbirin Hukuki Niteliği..................................................................................498

3- Tedbirin Uygulanma Şekilleri .........................................................................499

4- Tedbirin Uygulanabileceği Suçlar ...................................................................500

5- Tedbirin Uygulanabilme Şartları.....................................................................504

6- Tedbirin Uygulanma Süresi ............................................................................505

7- Tedbirin Uygulanabileceği Kişiler ...................................................................506

8- Tedbire Karar Verecek Mercii ........................................................................508

9- İletişimin Denetlenmesi Yasağı ......................................................................510

A- Tanıklıktan Çekinme Yönünden................................................................510

B- Müdafi Yönünden ....................................................................................511

a- Sorunun Ortaya Konulması ................................................................511

b- Çözüm Önerileri .................................................................................512

10- İletişimin Denetlenmesi Tedbiri İçin Tazminat Talebinin

Değerlendirilmesi...........................................................................................517

11- Tedbir Sonucunda Elde Edilen Bilgilerin İmha Edilmesi .................................518


22 İçindekiler

12- Şüpheli veya Sanığın Üçüncü Kişilerle Yaptığı Görüşmelerin

Delil Değeri ....................................................................................................519

13- İletişimin Önleme Amaçlı Denetlenmesinin Uygulanabileceği

Suç Tipleri ......................................................................................................521

14- İletişimin Önleme Amaçlı Olarak Denetlenmesi Konusunda Verilen

Yazılı Emrin Hâkimin Onayına Sunulması Sırasında Gerekli İşlemler...................521

15- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespitinin Delil Değeri.................523

16- Önleme Amaçlı Gerçekleştirilen İletişimin Tespiti Sonucu Elde Edilen

Bilgilerin Mahkûmiyet Hükmünde Kullanılması.............................................524

X- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi (m. 139)....................................................525

1- Genel Açıklamalar ve Kışkırtıcı Ajan Kavramı.................................................525

2- Tedbirin Uygulanma Şartları ..........................................................................528

3- Gizli Soruşturmacının Görev ve Yetkileri........................................................530

4- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi............................................534

5- Tesadüfen Elde Edilen Deliller .......................................................................534

XI- Teknik Araçlarla İzleme (m.140)..........................................................................535

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................535

2- Tedbirin Uygulanma Şartları ve Kapsamı .......................................................536

3- Tedbire Karar Verecek Merci ve Tedbirin Süresi............................................537

4- Tesadüfen Elde Edilen Deliller .......................................................................538

XII- Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (m. 141) ................................................539

1- Genel Açıklamalar..........................................................................................539

2- Tazminat Nedenleri .......................................................................................541


DOKUZUNCU BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ


§1- GENEL AÇIKLAMALAR ........................................................................................... 551

§2- SORUŞTURMA EVRESİ .......................................................................................... 551

I- Kavram, Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar....................................................551

II- Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması ............................................558

III- Soruşturmanın Gizliliği, Lekelenmeme Hakkı......................................................558

IV- Soruşturmanın Sona Ermesi................................................................................559

1- İddianamenin Düzenlenmesi .........................................................................560

2- Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ......................................................562

3- Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (Takipsizlik Kararı) ve

Denetimi ........................................................................................................564

§3- ARA MUHAKEME EVRESİ ...................................................................................... 567

I- Genel Açıklamalar ...............................................................................................567

II- İddianamenin Değerlendirilmesi.........................................................................567


İçindekiler 23

1- İddianamenin Kabulü .....................................................................................567

2- İddianamenin İadesi.......................................................................................568

§4- KOVUŞTURMA EVRESİ...........................................................................................572

I- Duruşma Hazırlığı Evresi......................................................................................572

II- Duruşma Devresi .................................................................................................574

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................574

2- Duruşmada Yapılacak İşlemler .......................................................................576

3- Duruşmada Bulunması Zorunlu Olan Kimseler ..............................................578

4- Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması .........................................................578

5- Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması....................................................579

A- Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar ..............................581

B- Duruşma Tutanağı....................................................................................582

6- Doğrudan Soru Yöneltme, Çapraz Sorgu........................................................583

7- Tercüman Bulundurulması.............................................................................584

III- Hüküm Devresi ....................................................................................................585

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................585

A- Hüküm - Kesin Hüküm - Kesinleşmiş Hüküm............................................585

B- Karar.........................................................................................................588

2- Hükmün Oluşumu ..........................................................................................588

A- Müzakereye Katılacak Hâkimler...............................................................589

B- Müzakerede Görüşülecek Konular ve Müzakere Yönetimi ......................591

C- Gerekli Oy Sayısı ve Oyların Toplanması ..................................................594

3- Hükmün Unsurları..........................................................................................598

A- Genel Açıklamalar ....................................................................................598

B- Hükmün Şekli Unsurları............................................................................599

a- Hükmün Türk Milleti Adına Verilmesi ................................................599

b- Muhakemeye Katılanların Kimlikleri ..................................................600

c- Suçun İşlendiği Yer ve Zaman.............................................................602

d- Hürriyeti Kısıtlayıcı Haller ...................................................................603

e- Gerekçe ..............................................................................................605

f- İmza....................................................................................................606

C- Hükmün Esasa İlişkin Unsurları ................................................................608

a- Verilen Hükmün Çeşidi.......................................................................608

b- Uygulanan Kanun Maddeleri..............................................................609

c- Ceza Miktarı .......................................................................................610

d- Kanun Yolları ......................................................................................611

e- Tazminat İsteme İmkanı .....................................................................615

4- Hüküm Fıkrasının Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi............................................615


24 İçindekiler

5- Gerekçe ...........................................................................................................616

6- Hükmün Konusu ............................................................................................619

A- Genel Açıklamalar ....................................................................................619

B- Fiil ve Failin İddianamede Gösterilmesi ...................................................620

a- Fiilin (Maddi Olayın) İddianamede Açıklanması.................................622

b- Failin İddianamede Açıklanması.........................................................624

7- Hükmün Açıklanması .....................................................................................625

A- Hükmün Tefhimi ......................................................................................625

B- Hükmün Tebliği........................................................................................626

8- Hüküm Çeşitleri .............................................................................................627

A- Genel Açıklamalar ....................................................................................627

B- Beraat ......................................................................................................630

a- Suçun Unsurlarına İlişkin Beraat ........................................................631

b- Sübuta İlişkin Beraat ..........................................................................631

C- Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı......................................................632

a- Kusurun Bulunmaması Dolayısıyla Ceza Verilmesine Yer

Olmadığı Hükmü ................................................................................632

b- Faile Ceza Verilememesi Sebebiyle Ceza Verilmesine Yer

Olmadığı Hükmü ................................................................................632

D- Mahkumiyet.............................................................................................633

E- Güvenlik Tedbirlerine Hükmedilmesi.......................................................633

F- Davanın Reddi..........................................................................................634

G- Davanın Düşmesi .....................................................................................635

H- Adli Yargı Dışındaki Bir Yargı Merciine Yönelik Görevsizlik Kararı .................635

9- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ......................................................637

A- Genel Olarak ............................................................................................637

B- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları...............................639

a- Suça İlişkin Şartlar (Objektif Şartlar) ..................................................639

b- Faile İlişkin Şartlar (Sübjektif Şartlar) .................................................639

C- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller ..........642

D- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Uygulanması ...........642

E- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları............................643

F- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Kanun Yolu

Denetimi ..................................................................................................644

10- Basit Yargılama Usulü ....................................................................................645


İçindekiler 25


ONUNCU BÖLÜM

KANUN YOLLARI


§1- GENEL AÇIKLAMALAR............................................................................................649

I- Terim, Tanım .......................................................................................................649

II- Amacı...................................................................................................................650

III- Kanun Yolunun Öngörülmüş Olması....................................................................650

IV- Kanun Yollarının Konusu......................................................................................650

V- Başvuru Şartı Olarak Hukuki Yararın İhlal Edilmesi..............................................651

VI- Kanun Yollarına Gidebilecekler............................................................................651

1- Genel Açıklamalar ..........................................................................................651

2- Cumhuriyet Savcısı.........................................................................................652

3- Şüpheli veya Sanık..........................................................................................653

4- Katılan (Müdahil)............................................................................................654

5- Yasal Temsilci ve Eş ........................................................................................654

6- Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat ......................................................655

7- Diğer Kişiler ....................................................................................................656

VII- Kanun Yoluna Başvurmanın Etkisi .......................................................................657

1- Aktarma .........................................................................................................657

2- Yayılma...........................................................................................................657

3- Durdurma.......................................................................................................658

VIII- Başvuruda Yanılma..............................................................................................658

IX- İstem....................................................................................................................659

X- Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması .........................................660

XI- Aleyhe Değiştirme Yasağı ....................................................................................661

XII- Çeşitleri................................................................................................................662

§2- İTİRAZ ...................................................................................................................663

I- Tanım...................................................................................................................663

II- İtirazın Konusu.....................................................................................................664

III- İtiraz Sebepleri ....................................................................................................664

IV- İtiraz Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler ..........................................................664

V- İtiraz Süresi..........................................................................................................665

VI- İtirazı İnceleyecek Merci......................................................................................665

VII- İtiraz İncelemesi ..................................................................................................667

§3- İSTİNAF .................................................................................................................669

I- Genel Açıklamalar................................................................................................669

II- İstinafa Tabi Kararlar ...........................................................................................671

1- Resen İstinafa Tabi Kararlar ...........................................................................671


26 İçindekiler

2- Talep Üzerine İstinafa Tabi Kararlar...............................................................672

III- İstinafa Tabi Olmayan Kararlar............................................................................672

IV- Doğrudan Temyize Tabi Kararlar.........................................................................674

V- İstinaf Sonrası Kesinleşen Kararlar ......................................................................674

VI- Başvuru Hakkı Olanlar .........................................................................................676

VII- Başvuru Süresi.....................................................................................................676

VIII- Başvuru Şekli .......................................................................................................677

IX- İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Reddi ......................678

X- İstinaf Talebinin Tebliği ve Cevabı.......................................................................678

XI- Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının Görevleri .........................679

XII- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin Görevi................................................680

1- Dosya Üzerinde Ön İnceleme.........................................................................680

2- İnceleme ..........................................................................................................680

3- Duruşma Hazırlığı ............................................................................................682

4- İstinaf Duruşması.............................................................................................682

5- Görevsizlik Kararlarını İnceleme ....................................................................683

6- Koruma Tedbirlerine Müracaat .....................................................................684

XIII- Başvurunun Etkisi................................................................................................684

XIV-Aleyhe Bozma ve Direnme Yasağı .......................................................................685

XV- Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin Verdikleri Kararlar Arasındaki

Uyuşmazlığın Giderilmesi....................................................................................685

XVI-İstinaf Sonrası Kanun Yolu...................................................................................686

§4- TEMYİZ................................................................................................................. 686

I- Genel Açıklamalar ...............................................................................................686

II- Temyiz Mercii Olarak Yargıtay.............................................................................687

1- Ceza Muhakemesinde Olay ve Hüküm Mahkemesi Ayrımı .............................689

2- Yargıtay’ın Görev Alanı ..................................................................................693

A- Yargıtay’ın Görev Alanının Ceza Muhakemesi İlkeleriyle

Sınırlandırılması .......................................................................................696

B- Yargıtay’ın Görev Alanının Hukuki Tanımlama İle Sınırlandırılması .........699

III- Temyiz Kanun Yolu ..............................................................................................701

IV- Temyiz İncelemesinin Konusu .............................................................................703

1- Genel Bilgiler...................................................................................................703

2- 24 Ekim 2019 tarihinde Yürürlüğe Giren 7188 sayılı Kanunla Getirilen

istisnalar.........................................................................................................706

V- Temyiz İncelemesinin Kapsamı ...........................................................................707

VI- Temyiz Sebepleri.................................................................................................709

1- Hukuk Kuralının Uygulanmaması veya Yanlış Uygulanması...........................711

2- Hukuka Kesin Aykırılık Hâlleri ........................................................................713


İçindekiler 27

A- Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması

(m. 289/1-a) .............................................................................................713

B- Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin

hükme katılması (m. 289/1-b)..................................................................714

C- Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da

bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu

istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması

(m. 289/1-c) .............................................................................................715

D- Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli

veya yetkili görmesi (m. 289/1-d) ............................................................715

E- Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır

bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması

(m. 289/1-e) .............................................................................................716

F- Duruşmalı olarak verilen hükümde aleniyet kuralının ihlâl edilmesi

(m. 289/1-f)..............................................................................................717

G- Hükmün 230 uncu maddede gösterilen şekilde gerekçeyi

içermemesi (m. 289/1-g)..........................................................................717

H- Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma

hakkının sınırlandırılmış olması (m. 289/1-h)...........................................718

İ- Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması

(m. 289/1-i) ..............................................................................................719

VII- Temyiz İstemi ve Süresi .......................................................................................719

VIII- Temyiz Gerekçesi.................................................................................................720

IX- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Görevi ........................................................720

X- Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar ......................................................720

XI- Temyiz İsteminin Esastan Reddi veya Hükmün Bozulması ..................................726

XII- Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci...............................................................727

XIII- Hükmün Bozulmasının Diğer Sanıklara Sirayeti...................................................727

§5- KANUN YARARINA BOZMA ...................................................................................727

I- Genel Açıklamalar................................................................................................727

II- Başvuracak Merci ................................................................................................730

III- Bozma Nedenleri ve Karar Çeşitleri.....................................................................731

§6- CUMHURİYET BAŞSAVCISININ OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI ............................................732

I- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi..................................................732

1. Genel Açıklamalar ..........................................................................................732

2. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ..................................................................734

3. Başvuru Usulü ................................................................................................735

II. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi .......................737

§7- YARGILAMANIN YENİLENMESİ ..............................................................................737

I- Genel Açıklamalar................................................................................................737

II- Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulanabilecekler.......................................738


28 İçindekiler

III- Yargılamanın Yenilenmesinde Süre.....................................................................739

IV- Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl........................................739

V- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri ...................................................................739

1- Yargılamanın Hükümlü Lehine Yenilenmesi Sebepleri...................................740

2- Yargılamanın Hükümlü Aleyhine Yenilenmesi Sebepleri ...............................748

VI- Yenileme İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığı Kararı.....................................749

§8- ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU ..................................................... 751

I- Genel Açıklamalar ...............................................................................................751

II- Bireysel Başvuru Hakkının Konusu ......................................................................752

III- Bireysel Başvuru Hakkının Amacı ........................................................................753

IV- Bireysel Başvurunun Kabul Edilebilirlik Şartları...................................................754

1- Kişi Bakımından Yetki.....................................................................................754

2- Yer Bakımından Yetki .....................................................................................755

3- Zaman Bakımından Yetki ...............................................................................755

4- Konu Bakımından Yetki..................................................................................756

A- Başvuruya Konu Olabilecek Eylem ve İşlemler.........................................756

B- Başvuruya Konu Olamayacak Eylem ve İşlemler......................................756

V- Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi...................................................................757

VI- Başvuru Süresi.....................................................................................................758

VII- Hukuki Yarar Bulunması ......................................................................................758

VIII- İhlal İddiasının Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması.........................................758

IX- Başvurunun İncelenmesi.....................................................................................759

1- Öninceleme....................................................................................................759

2- Kabul Edilebilirlik İncelemesi .........................................................................759

3- Esas Hakkında İnceleme.................................................................................760

KAYNAKÇA ..........................................................................................................................763

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar