Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (TCK m. 102-105)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: S. Sinan KOCAOĞLU
ISBN: 9786050500769
Stok Durumu: Stokta var
71,40 TL 84,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar S. Sinan KOCAOĞLU
Baskı Tarihi 2016/06
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Karton kapak

CHA30
Yargı Kararları Işığında
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (TCK m. 102-105) 
Yrd. Doç. Dr. iur. S. Sinan KOCAOĞLU
2016/06 Baskı, 608 Sayfa
ISBN 978-605-05-0076-9 


ÖNSÖZ 9
İÇİNDEKİLER 13
KISALTMALAR 25

GİRİŞ
I. Araştırma Konusu ve Sınırları Hakkında Teorik Önbilgi 27
II. Araştırma Konusunun Felsefi, Teknik ve
Çok Disiplinli Bir Bakış Açısı ile İrdelenmesi Zorunluluğu 33
III. Araştırma Metodolojisi Hakkında 45
IV. Araştırmaya Egemen Olacak Olan Yaklaşım 49
V. Araştırmayla Sınanmak İstenen Tezler 52
VI. Araştırmanın Algoritması 54

BİRİNCİ BÖLÜM
§ 1. CİNSELLİK ve CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR KAVRAMLARI VE SÖZ KONUSU KAVRAMLARIN İMGESEL ARKA PLANI 57
I. Genel Olarak Hukuk, Cinsellik ve Cinsel Dokunulmazlık
Kavramları 57
II. Din Felsefesi ve Ahlaki Açılardan Cinsellik Olgusuna
Panaromik Bakış (Tutucu Cinsel Ahlak Meselesi) 64
A. Genel Olarak 64
B. Din Felsefesi ve Cinsellik 65
C. Ahlak ve Cinsellik 79
D. Doğal/Normal Cinsellik; Doğal Olmayan/
Anormal Cinsellik 80
III. Cinsel Suç Politikası 82
A. Genel Olarak 82
B. Cinsel Suç ve Ceza Siyaseti 86
C. 5237 Sayılı TCK’nın Temelindeki Cinsel Suç Siyaseti 88


İKİNCİ BÖLÜM
§ 2. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102) 91
I. Genel Olarak 91
II. Korunan Hukuksal Değer/Yarar (Suçun Hukuki Konusu) ve
Suçun Konusu 96
A. Suçun Hukuki Konusu 96
B. Suçun Maddi Konusu 99
III. Fail 99
A. Genel Olarak 99
B. Doğrudan Fail 101
C. Dolaylı Fail 102
D. Müşterek Faillik 104
IV. Mağdur 104
V. Fiilin Unsurları 106
A. Maddi Unsur (Actus Reus) 106
1. Genel Olarak 106
2. Suçta Kullanılan Araçlar (Cebir, Tehdit ve Hile) 107
3. Basit Cinsel Saldırı (TCK m. 102/1) 113
4. Hafif Cinsel Saldırı/ Sarkıntılık (TCK m. 102/1/c. 2) 124
5. Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK m. 102/2) 129
6. Evlenmenin Suça Etkisi 148
B. Manevi Unsur (Mens Rea) 149
1. Genel Olarak 149
2. Hata 157
3. Hukuka Aykırılık 159
VI. Fiilin Özel Görünüş Biçimleri 163
A. Teşebbüs 163
1. Genel Olarak 163
2. Gönüllü Vazgeçme 169
B. İçtima (Suçların Çokluğu) 171
1. Genel Olarak 171
2. Zincirleme Suç 176
3. Cinsel Saldırı İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması (TCK m. 102/5) 186

C. İştirak 186
1. Genel Olarak 186
2. Müşterek Faillik 188
VII. Suça Etki Eden Haller (Nitelikli Haller) 189
A. Genel Olarak 189
B. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi ( TCK m. 102/3/a) 190
C. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3/b) 197
1. Genel Olarak 197
2. Fiilin Kamu Görevinin Yarattığı Nüfuzun Suistimalinden Kaynaklanması 199
3. Fiilin Vesayet İlişkisinin Yarattığı Nüfuzun Suistimalinden Kaynaklanması: 201
4. Fiilin Hizmet Akdinin Yarattığı Nüfuzun Suistimalinden Kaynaklanması: 201
D. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan ve Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi ( TCK m. 102/3/c) 202
1. Genel Olarak 202
2. Failin Vasfı ile Mağdur Arasındaki İlişki Açısından
Cezayı Arttırıcı Nitelikli Unsur (TCK m. 102/3/c) 202
E. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi
(TCK m. 102/3/d) 205
1. Genel Olarak 205
2. Fiilin Silahla İşlenmesi 205
3. Fiilin Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi 206
F. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada
Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların
Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 102/3/e) 208
VIII. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren
Durumlar 210
A. Genel Olarak 210
B. Cinsel Saldırı İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin
Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine
Neden Olması (TCK m. 102/4) 210
C. Fiilin Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi
Sonucuna Yol Açması (TCK m. 102/5) 211
D. Fiilin Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulmasına
Yol Açması (Mülga) 215
IX. Muhakeme Kuralları 218
A. Soruşturma-Kovuşturma Koşulları 218
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 223
X. Müeyyide 225
XI. Cinsel Saldırıya Dair Mukayeseli Düzenlemeler 225
A. Genel Olarak 225
B. Almanya 226
C. Amerika Birleşik Devletleri 228
D. Arnavutluk Cumhuriyeti 231
E. Azerbaycan Cumhuriyeti 232
F. Birleşik Krallık (İngiltere) 233
G. Bosna-Hersek 235
H. Ermenistan Cumhuriyeti 237
İ. Fransa 237
J. İspanya 239
K. İsveç 241
L. İsviçre 242
M. İtalya 243
XII. Cinsel Saldırı Suçunda Mukayeseli Düzenlemeler
Açısından Yapılması Gerekli Değişiklikler ve
Mevcut Cezanın Ölçülülüğü Meselesi 245
A. Genel Olarak 245
B. Mukayeseli Düzenlemeler Bağlamında Önerdiğimiz
Değişiklikler 245
C. Cezanın Ölçülülüğü ve Gerekliliği 247
1. Mukayeseli Ceza Alt ve Üst Sınırları 247
2. Cezanın Ölçülülüğü ve Gerekliliği 249

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
§ 3. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103) 251
I. Genel Olarak 251
A. Cinsel İstismar Kavramı 256
B. Ensest (Fücur) Kavramı 259
II. Korunan Hukuksal Değer (Suçun Hukuki Konusu) ve
Suçun Konusu 263
A. Korunan Hukuksal Değer 263
B. Suçun Maddi Konusu 264
III. Fail 264
A. Genel Olarak 264
B. Doğrudan Fail 269
C. Dolaylı Fail 269
D. Müşterek Fail 270
IV. Mağdur 271
A. Genel Olarak 271
B. Onbeş Yaşından Küçükler 276
C. Onbeş Yaşından Büyükler 277
1. Genel Olarak 277
2. On Beş – On Sekiz Yaş Grubunda Olup
Algılama Yeteneği Olanlar 279
3. On Beş – On Sekiz Yaş Grubunda Olup
Algılama Yeteneği Olmayanlar 282
4. Eşe Karşı Cinsel İstismar 284
5. Hayali Mağdur (Cinsel İstismara Uğramadığı Halde
Uğramış Olma İddiası [Yapay Bozukluk]) 286
V. Fiilin Unsurları 290
A. Maddi Unsur (Actus Reus) 290
1. Genel Olarak 290
2. Basit Cinsel İstismar (TCK m. 103/1/ c. 1) 292
3. Hafif Cinsel İstismar (TCK m. 103/1/ c. 2 ve c. 3) 298
4. Nitelikli Cinsel İstismar (TCK m. 103/2) 301
B. Manevi Unsur (Mens Rea) 315
1. Genel Olarak 315
2. Hata 317
C. Hukuka Aykırılık Unsuru (Kusurluluk) 326
VI. Fiilin Özel Görünüş Biçimleri 327
A. Teşebbüs 327
1. Genel Olarak 327
2. Gönüllü Vazgeçme 332
B. İçtima 333
1. Genel Olarak 333
2. Zincirleme Suç 340
3. Cinsel İstismar İçin Başvuran Cebir ve
Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine
Neden Olması (TCK m. 103/5) 343
C. İştirak 344
1. Genel Olarak 344
2. Müşterek Faillik 346
VII. Suça Etki Eden Haller (Nitelikli Haller) 346
A. Genel Olarak 346
B. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi
(TCK m. 103/3/a) 347
C. İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3/b) 348
D. Üçüncü Derecede Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi
İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba,
Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından
İşlenmesi (TCK m. 103/3/c) 349
E. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile ve
Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya
Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından
İşlenmesi (TCK m. 103/3/d) 350
F. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı
Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 103/3/e) 352
G. Suçun Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı
Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı
Silah Kullanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/4) 352
VII. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haller 354
A. Genel Olarak 354
B. Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun
Ağır Neticelerine Sebebiyet Vermesi (TCK m. 103/5) 355
C. Fiilin Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya
Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6) 355
D. Fiilin Sonucunda Mağdurun Beden ve Ruh Sağlığının
Bozulması (TCK [eski ] m. 103/6) 355
IX. Muhakeme Kuralları 362
A. Soruşturma-Kovuşturma Koşulları 362
B. Görevli Mahkeme 369
X. Müeyyide 369
XI. Çocuğun Cinsel İstismarına Dair Mukayeseli Düzenlemeler 370
A. Genel Olarak 370
B. Almanya 370
C. Amerika Birleşik Devletleri 372
D. Arnavutluk Cumhuriyeti 373
E. Azerbaycan Cumhuriyeti 375
F. Birleşik Krallık (İngiltere) 376
G. Bosna-Hersek 377
H. Ermenistan Cumhuriyeti 378
I. Fransa 379
İ. İtalya 380
J. İspanya 382
K. İsveç 384
L. İsviçre 385
M. Rusya Federasyonu 386
XII. Cinsel İstismar Suçunda Mukayeseli Düzenlemeler
Açısından Yapılması Gerekli Değişiklikler ve
Mevcut Cezanın Ölçülülüğü Meselesi 386
A. Genel Olarak 386
B. Mukayeseli Düzenlemeler Bağlamında Önerdiğimiz
Değişiklikler 387
C. Cezanın Ölçülülüğü ve Gerekliliği 389
1. Mukayeseli Ceza Alt ve Üst Sınırları 389
2. Cezanın Ölçülülüğü ve Gerekliliği 390
XIII. Mağdurun Yaşı Meselesi (Cinsel İlişki Rıza Yaşı
[Age of Consent]) 391
A. Genel Olarak 391
B. Yabancı Ülke Düzenlemelerinde Cinsel İlişki Rıza Yaşı 392
C. Türkiye’de Cinsel İlişkiye Rıza Yaşı Ne Olmalıdır? 394
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
§ 4. REŞİT/ERGİN OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ VE
ENSEST SUÇU (TCK m. 104) 397
I. Genel Olarak 397
A. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK m. 104/1) 399
B. Ensest (TCK m. 104/2) 401
1. Genel Olarak 401
2. Failin Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Olması
(TCK m. 104/2) 402
3. Failin Evlat Edinme Öncesi Bakımı Üstlenen veya
Koruyucu Aile İlişkisine Sahip Bir Kişi Olması
(TCK m. 104/3) 403
II. Korunan Hukuksal Değer (Suçun Hukuki Konusu) ve
Suçun Konusu 404
A. Suçun Hukuki Konusu 404
B. Suçun Konusu 404
III. Fail 404
IV. Mağdur 408
A. Genel Olarak 408
B. Eşe Karşı Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 411
V. Fiilin Unsurları 413
A. Maddi Unsur (Actus Reus) 413
B. Manevi Unsur (Mens Rea) 418
1. Genel Olarak 418
2. Hata 418
3. Hukuka Aykırılık Unsuru 418
VI. Fiilin Özel Görünüş Biçimleri 419
A. Teşebbüs 419
1. Genel Olarak 419
2. Gönüllü Vazgeçme 420
B. İçtima 421
1. Genel Olarak 421
2. Zincirleme Suç 426
C. İştirak 427
VII. Nitelikli Hal 428

VIII. Muhakeme Kuralları 428
A. Soruşturma-Kovuşturma Koşulları 428
B. Görevli Mahkeme 432
IX. Müeyyide 432
X. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ve Ensest Suçuna Dair
Yabancı Düzenlemeler 433
A. Genel Olarak 433
B. Almanya 433
C. Arnavutluk 434
D. Bosna-Hersek 434
E. Macaristan 434
F. Norveç 434
G. İsveç 435
XI. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda
Mukayeseli Düzenlemeler Açısından Yapılması
Gerekli Değişiklikler, Mevcut Cezanın Ölçülülüğü
Meselesi ve Bu Suça Gerek Olup Olmadığı Hususu 435
A. Genel Olarak 435
B. Cezanın Ölçülülüğü Meselesi 437
BEŞİNCİ BÖLÜM
§ 5. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105) 439
I. Genel Olarak 439
II. Korunan Hukuksal Değer ( Suçun Hukuki Konusu) ve
Suçun Konusu 442
A. Korunan Hukuksal Değer 442
B. Suçun Konusu 442
III. Fail 443
IV. Mağdur 444
A. Genel Olarak 444
B. Eşe Karşı Cinsel Taciz 445
V. Fiilin Unsurları 445
A. Maddi Unsur (Actus Reus) 445
1. Basit Cinsel Taciz (TCK m. 105/1) 445
2. Çocuğa Karşı Basit Cinsel Taciz 453

B. Manevi Unsur (Mens Rea) 453
1. Genel Olarak 453
2. Hata 456
C. Hukuka Aykırılık Unsuru 457
VI. Fiilin Özel Görünüş Biçimleri 458
A. Teşebbüs 458
1. Genel Olarak 458
2. Gönüllü Vazgeçme 459
B. İçtima 459
1. Genel Olarak 459
2.Zincirleme Suç 463
C.İştirak 465
VII. Nitelikli Hal 465
A. Genel Olarak 465
B. Suçun Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da
Aile İçin İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak
Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2/a) 467
C. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu
Aile veya Sağlık Hizmeti Veren Ya da Koruma,
Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler
Tarafından İşlenmesi (TCK m. 105/2/b) 468
D. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2/c) 468
E. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının
Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 105/2/d) 469
F. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2/e) 470
G. Suç Nedeniyle Mağdurun, İşi Bırakmak,
Okuldan veya Ailesinden Ayrılmak Zorunda Kalması
(TCK m. 105/2/son cümle). 471
VIII. Muhakeme Kuralları 472
A. Soruşturma-Kovuşturma Koşulları 472
B. Görevli Mahkeme 477
IX. Müeyyide 477
X. Cinsel Tacize Dair YabancıDüzenlemeler 479
A. Genel Olarak 479
B. Almanya 479
C. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 480
D. Bosna-Hersek 481
E. Birleşik Krallık (İngiltere) 482
F. Fransa 482
G. İspanya 484
H. İsveç 485
İ. İsviçre 485
İ. İtalya 485
J. İzlanda 486
XI. Cinsel Taciz Suçunda Mukayeseli Düzenlemeler
Açısından Yapılması Gerekli Değişiklikler ve
Mevcut Cezanın Ölçülülüğü Meselesi 486
A. Mukayeseli Düzenlemeler Bağlamında
Önerdiğimiz Değişiklikler 486
B. Bu Suçta Mevcut Cezanın Ölçülülüğü Meselesi 486
ALTINCI BÖLÜM
§ 6. CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA
GENİŞ ANLAMIYLA CEZA HUKUKU AÇISINDAN
DİSİPLİNLER ARASI ÇIKARIMLAR VE TESPİTLER 489
I. Genel Olarak 489
II. Suçluluk, Etiketlenme Teorisi, Cinsel Suçlu ve
Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 490
III. İspat Hukuku Açısından Cinsel Dokunulmazlığa Karşı
Suçlara Panaromik Bakış 492
A. Genel Olarak 492
B. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İspat Vasıtaları 495
1. Genel Olarak 495
2. Soruşturma Evresinde İspat Vasıtları 496
3. Kovuşturma Evresinde İspat Vasıtaları ve
Delilleri Değerlendirme Metodolojsi 503
C. Mağdur, Sanık ve Tanığa Ait Beyan Delilleri ve
Bir Delil Değerlendirme Aracı Olarak Bilirkişi Raporu 519
1. Genel Olarak 519
2. Tanık Beyanı 525
3. Sanık ve Mağdur Beyanları 529

IV. Cinsel Suçlar ve Ölçülülük/Orantılılık İlkesi 537
A. Genel Olarak 537
B. TCK’da Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlara Öngörülen Cezalarda Orantısızlık/Ölçüsüzlük Durumu Vardır 543
V. Kendisi Sorunsal Olan Türk Cinsel Suç Siyasetinin
Uygulamaya (Yargıya) Yansıması Daha Da Sorunsaldır 544
VI. Cinsel (Dokunulmazlığa Karşı) Suçların Yargılaması
Uzman Mahkemeler Tarafından Yapılmalıdır 554
A. Genel Olarak 554
B. Yargılama Yeri 554
VII. Hâkimin Cinsel, Dinsel ve İdeolojik Tarafsızlığı 555
VIII. “İftira” (TCK m. 267) ve “Suç Uydurma Suçları”
(TCK m. 271) Etkin Şekilde Kullanılması ve
İcabında Yeniden Formüle Edilmesi Gerekliliği Hakkında 559
IX. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suç Fail ve
Mağdurlarında Maddi Gerçeği Ortaya Çıkarabilmek İçin
Yalan Detektörü Kullanılmalıdır 560
Sonuç 565
EK-I 575
SOSYAL İNCELEME RAPORU 575
KAYNAKÇA 581

– A –

ABALI Nefise, “Türk Halk Hikayelerinde ‘İlk Görüşte Aşk’ Motifi, Ensest Yasağı ve Egzogami”, Milli Foklör, Yıl: 21, Sayı 83, 2009, s. 97- 102.

AĞACANOVA Meftune, “Azerbaycan Ceza Hukuku’na Göre Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2008.

AKBAŞ Turan – SANBERK İsmail, “Çocuklara Yönelik Cinsel Taciz ve Koruyucu Eğitim”, Karahan Kitabevi, Birinci Baskı, Baran Ofset, Ankara, Ocak 2011.

AKBULUT İlhan, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar”, AÜHF Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 1, Ankara, 2003, s. 167-181.

AKÇAN Ramazan – ÇEKİN Necmi, “Cinsel Suçlu (!) Olarak Çocuk”, Adli Tıp Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011, s. 49-70.

Akçan/Çekin: s.

AKDOĞAN Hüseyin, “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Türkiye’de Çocuk Cinsel İstismarını Önlemeye Yönelik Çalışmalar”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 7(1), 2005, s. 1-15.

AKINCI Füsun Sokullu, “Victimoloji: Mağdurbilim”, 2. Bası, Beta Yayınevi, Mayıs 2008, İstanbul.

AKSAY Bekir, “Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğü Kusur Yeteneği ve Sorumluluğa Etkisi”, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., İstanbul, 1990.

AKSOY Murat, “Başörtüsü-Türban: Batılılaşma, Modernleşme, Laiklik ve Örtünme”, Kitap Yayınevi, 1. Basım, İstanbul, Eylül 2005.

ALARANTA Toni, “Contemporary Kemalism: From Universal-Secular Humanism to Extreme Turkish Nationalism”, Routledge Studies in Middle Eastern Politics, Routledge, New York, USA, 2014.

ALPERT Rebecca, “Sex in Jewish Law and Culture”, “Sexuality and the World’s Religions”, Editors: David W. Machacek & Melissa Wilcox, ABC-CLIO Publishing, 2003, s. 179-202

ARAL Vecdi, “Toplum ve Adaletli Yaşam: Sorumluluk ve Kişiliğin Kazanılması”, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1988.

ARSLANTÜRK Mustafa, “Türk Ceza Kanunu Uygulamasında Cinsel Suçlar”, Seçkin Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, Eylül 2014.

ARTUK Mehmet Emin - ÇINAR Ali Rıza, “Yeni Bir Ceza Kanunu Arayışları ve Adalet Alt Komisyonu Tasarısı Üzerine Düşünceler”, Türkiye Barolar Birliği, “Türk Ceza Kanunu Reformu İkinci Kitap: Makaleler, Görüşler, Raporlar”, Birinci Baskı, Editör: Teoman ERGÜL, TBB Yayınları No: 71, Şen Matbaa, Ankara, Eylül 2004, s. 37-85. Ayrıca bu kitabın elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/ TBBBooks/ tck_reformu2.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

ARTUK Mehmet Emin – GÖKÇEN Ahmet – YENİDÜNYA Ahmet Caner, “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 14. Baskı, Adalet Kitabevi, Ankara, Eylül 2014.

ARTUK Mehmet Emin, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar” (Birinci Podyum Tartışması), “Türk Ceza Kanunu Reformu Birinci Kitap:Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu”, 21-21 Mayıs 2004 Panel, Birinci Baskı, TBB Yayınları No: 68, Şen Matbaa, Ankara, Ağustos 2004, s. 150-152. Ayrıca bu kitabın elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/tck_reformu1.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

ARTUK Mehmet Emin, “Cinsel Taciz Suçu (TCK m. 105), Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Yıl: 3, Sayı:6, Nisan 2008, s. 6-19.

ARTUK Mehmet Emin, “Cinsel Taciz ve Ceza Hukuku”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, Haziran-Aralık 1994, No: 3-4; s. 31-50.

ARTUK Mehmet Emin, “Cinsel Taciz ve Ceza Hukuku”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 49, Haziran-Aralık 1994, No: 3-4; s. 31-50.

ARTUNÇ Mustafa, “Cinsel Taciz Suçu”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 11, Temmuz 2007, s.103 -112.

ATAÇ Selcen, “Cinsel İstismar ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme Suçu”, Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, Editör: Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No:1, Ceza Hukuku, XII Levha Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013, s. 110-141.

AXIARLIS Evangelia, “Political Islam and the Secular State in Turkey: Democracy, Reform and the Justice and Development Party”, I. B. Tauris & Co. Ltd, NY, USA; 2014.

AYDIN Devrim, “Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak”, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

AYDIN Murat, “Ceza Hukukunda Cinsel İstismara Bağlı Olarak Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması Kavramı”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 40, Aralık 2009, s.70 - 82.

AYDIN Murat, “Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu”, Genişletilmiş ve Güncellenmiş İkinci Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, Ağustos 2014.

AYDIN Öykü Didem, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_175.htm (Erişim Tarihi: 31.01.2015)

– B –

BACHMAIER Lorena-GARCIA Antonio del Moral, “Criminal Law in Spain”, Kluwer Law International BV, Great Britain, 2010.

BAIRD Vanessa, “Cinsel Çeşitlilik: Yönelimler, Politikalar, Haklar ve İhlaller”, Metis Yayınları, İstanbul, Şubat 2004.

BAKICI Sedat, “Evlenme Sözü Vererek Kızlık Bozma Suçu ve Unsurları”, Ankara Barosu Dergisi, 1985/1, s. 35-41.

BALI Ali Şafak, Hukuk Toplum Siyaset Üzerine Söyleşiler, Çizgi Kitabevi, Konya, Mayıs 2011.

BANCROFT John, “Human Sexuality and its Problems”, Third Edition, Churchill Livingstone Elsevier Publishing, London, UK, 2009.

BARBER Lynn, “Büyük Cinsel Ansiklopedi” Göl Yayınları, Derleyen: Lynn Barber, Çeviri: Nihal Yeğinobalı, İstanbul, 1976.

BARRET David, Tackle 'unconscious bias' in rape trial jurors, says top prosecutor, The Telegraph, UK, 9 Haziran 2014, http://www.telegraph.co. uk/news/uknews/crime/10887944/Tackle-unconscious-bias-in-rape-trial-jurors-says-top-prosecutor.html (Erişim Tarihi: 07.03.2016).

BARRIOS Luis Fernando –TORRES GONZALES Flores &Francisco, “Quality and Ethical Problems of Mental Health Services in Prisons in Spain”, “Ethical Issues in Prison Psychiatry”, Editors: Norbert KONRAD-Birgit VÖLLM-David N.WEISSTUB, Springer Science+Business Media, Dordrecht, South Africa, 2013, s. 315-333.

Batman University International Participated Science and Culture Symposium, Batman University Journal of Life Sciences, Volume 1, Number 1, 2012, s. 795-806. Ayrıca bu makalenin elektronik formattaki hali için bkz. http://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1356271209.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

BECCARIA Cesare, “Suçlar ve Cezalar Hakkında”, Çeviren: Sami SELÇUK, İmge Kitabevi, 4. Baskı, Eylül 2013.

BEKRİ Nedim M., “Gerekçeli Karar Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 2014, s. 203-228.

BENATAR David, “The Second Sexism: Discrimination Against Men and Boys”, Wiley-Blackwell, John Wiley and Sons Ltd Publication, West Sussex, UK, 2012.

BERGER Michael S., “Maimonides on Sex and Marriage”, “Marriage, Sex and Family in Judaism”, Editors: Michael J.

BIÇAK Vahit, “Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu”, Liberal Düşünce, Cilt: 3, Sayı: 9, Kış 1998, s. 61-71.

BİRTEK Fatih, “Cumhuriyet Savcısı’nın Delilleri ve Fiili Takdir Yetkisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı:2, Beta Basım ve Yayım A.Ş, İstanbul, 2013, s. 953-991.

BLACK Antony, “The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present”, Second Edition (reprinted), Edinburg University Press Ltd, Edinburg, United Kingdom, 2012.

BLACK Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary with Pronunciations”, Centennial Edition (1891-1991), Sixth Edition, St. Paul, Minn. West Publishing Co, USA, 1990.

“Black’s Law Dictionary”, Centennial Edition [1891-1991], Seventh Reprint, Edition, West Publishing Co., Minnesota, 1993.

BLAU Theodore H., “Addiction and the Law”, Psychiatry, Psychology and Law, Volume: 3, Issue: 2, November 1996, s. 87-106.

BOTTERO Jean, “Adem ve Havva: İlk Çift”, “Batı’da Aşk ve Cinsellik”, Derleyen: Georges DUBY, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1992, s. 135-143.

BOTTERO Jean, “Her Şey Babil’de Başladı”, “Batı’da Aşk ve Cinsellik”, Derleyen: Georges DUBY, İletişim Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 1992, s. 15-35.

BOWMAN Cynthia Grant, “Street Harassment and the Informal Ghettoization of Women”, Harvard Law Review, Volume: 106, Number: 3, January 1993, s. 517-580.

BRAUER Jerald C., “Puritanizm, Dini Uyanış ve Devrim”, Çeviren: Mehmet ALICI, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2009, s. 160-183.

BROWN Emily M., “Get the Counseling You Need”, Family Advocate, Volume: 13, Issue: 1, Summer 1990, s. 11-14, 53.

BROYDE- Michael AUSUBEL, Rowman & Littlefield Publishers Inc, Maryland, USA; 2005, s. 149-192.

BRUNDAGE James A., “Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe”, The University of Chicago Press, Chicago, 1987.

BUCHANAN Mike, “Feminism: The Ugly Truth”, LPS Publishing, UK, 2012.

BUDAK Ali, “Rivayetlerde Çevre Kültürlerle Olan İlişkinin Resmi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Ocak-Haziran 2011, s. 55-88.

BULUT Mehmet, “Sosyolojik Açıdan Ahlak ve Ahlak Eğitimi”, Diyanet İlmi Dergi, Cilt: 32, Sayı: 7, Ocak-Şubat-Mart 1996, s. 97-105.

BURKEY Chris Rush – BENSEL Tusty ten – WALKER Jeffery T., “Forensic Investigation of Sex Crimes and Sexual Offenders”, Anderson Publishing, MA, USA, 2014.

– C –

CAN Cahit, “Toplumsal İnsanın Evrensel Doğası ve Cinsel Suçlar”,    2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Mart 2012, Ankara.

CANTÜRK Nergis – KOÇ Sermet, “Adli Tıp Kurumunda Değerlendirilen Cinsel Suç Sanıklarının Sosyo-Demografik Özelllikleri ve Psikiyatrik Profilleri”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 2010, 63 (2), s. 49-53.

CARINGELLA Susan, “Adressing Rape Reform in Law and Practice”, Columbia University Press, West Sussex, USA, 2009.

CARTER-Fausto POCAR, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, United Kingdom, 2013, s. 1-34.

CASTRO Ginette, “American Feminism: A Contemporary History”, Translation: Elizabeth Loverde-Bagwell, New York University Press, NY, USA, 1990.

CECI J. Stephen-FRIEDMAN Richard D., “The Suggestibility of Children: Scientific Research and Legal Implications”, Cornell Law Review, November, 2000, s. 33-107. [86 Cornell L. Rev. 33].

CELBİŞ Osman – ÖZDEMİR Bora – KAYA Atılhan, “Cinsel Saldırıya Uğramış Çocuğun Muayenesi”, Türk Pediatri Arşivi, Cilt: 46, 2011, s. 104-110.

CENTEL Nur, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçu ve Cinsel Suçlar Değişiklik Tasarısı’nın Değerlendirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kadınlar Günü Özel Sayısı, Mart-Nisan 2011, Yıl: 24, Sayı: 99, s. 269-290.

CENTEL Nur, “Ceza Hukuku Şiddete Karşı Kadını Koruyor mu?”, “Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması”, Editör: Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No:1, Ceza Hukuku, XII Levha Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013, ç 1-13.

CONNER Randy P., “Sexuality & Gender in African Spritual Traditions”, “Sexuality and the World’s Religions”, Editors: David W. MACHACEK- Melissa M. WILCOX, ABC-Clio, California, USA, 2003,     s. 3-31.

COOK Roland J., “Sex, Sin and Science: What Evolution Says about Religion and Desire”, Dog Ear Publishing, Indianapolis, USA, 2009.

CROUCH Margaret A., “Thinking About Sexual Harassment: A Guide for the Perplexed”, Oxford University Press, NY, USA, 2001.

CUTLER Brian-FINDLEY Keith A.-LONEY Danielle, “Expert Testimony on Interrogation and False Confession”, UMKC Law Review, Vol: 82, Issue: 3, Spring 2014, s. 589-622.

ÇAKICI Leyla Gerçek, “Yargıtay Kararları ile Cinsel Taciz Suçu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 60 (1), Ankara, 2011, s. 47-82.

ÇAKMUT Özlem Yenerer, “Cinsel Taciz Suçu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Bilirkişilik Kurumu”, Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Yıl: 4, Sayı: 11, Aralık 2009, s. 129-160.

ÇALIŞKAN Suat, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Cinsel Amaçlı Hürriyetten Yoksun Kılma Suçu”, Adalet Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara, Ocak 2013

 ÇOLAK Mehmet – KERİMOĞLU Efser, “Cinsel İstismara Uğrama İddiası İle Başvuran Bir Olgu: Yapay Bozukluk ve Diğer Ayırıcı Tanılar”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18 (1), 2011, s. 59-66.

– Ç –

ÇAĞLAR Yücel, “Köy, Köylülük ve Türkiye’de Köy Kalkınması Sorunu”, Türkiye Ziraatçiler Derneği Yayınevi, Ankara, 1986.

– D –

DAIBER Hans, “Islamic Thought in the Dialogue of Cultures”, Koninklijke Brill NV, Leiden, Netherlands, 2012.

DANINOS Adre Morali, “Cinsel İlişkiler Sosyolojisi”, Çeviren: Semih TİRYAKİOĞLU, Varlık Yayınları, İstanbul, Eylül 1973.

DEĞİRMENCE Olgun, Ceza Hukukunda Yanılma Kavramı ve Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014/110, s. 129-188.

DEĞİRMENCİ Olgun, “Ceza Muhakemesinde Tehlike İçinde Bulunan Tanığın Korunması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 83, 2009, s. 73-122.

DEMİRBAŞ Timur, “Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Seçkin Yayınları, Güncellenmiş 10. Baskı, Ankara, Kasım 2014.

DEMİRBAŞ Timur, “Kriminoloji”, Seçkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ankara, Ekim 2014.

DOĞAN Fatma Karakaş, “Cezanın Amacı ve Hapis Cezası”, Legal Yayınevi, Birinci Bası, İstanbul, Mart 2010.

DOĞAN Recep, “Kadına Yönelik Şiddetin Bir Türü Olarak Israrlı Takip (Stalking) Kavramı ve Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, s. 135-154.

DOĞAN Sultan, “Cinsel İstismar Davranışı Gösteren Ergenler: İki Olgu ve Konunun Gözden Geçirilmesi”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(3), 2008, s. 157-162.

DONOVON Todd –SMITH Daniel A.- OSBORN Tracy – MOONEY Christopher Z., “State & Local Politics: Institutions and Reform”, Cengage Learning, Starford, USA, 2015.

DÖNMEZ Burcu, “Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007, s.1145-1177.

DÖNMEZER Sulhi, “Ceza Hukuku Hususi Kısım: Umumi Adap ve Aile Nizamı Aleyhine Cürümler”, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 258, Hukuk Fakültesi No: 55, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Üçüncü Bası, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1961.

DÖNMEZER Sulhi, “Suç Siyaseti”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’e Armağan, Cilt: 52, Sayı: 1-4, 1986-1987, s. 1-33.

DURKHEIM Emile, “Ahlak Eğitimi”, Çeviren: Oğuz ADANIR, Say Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2010.

DURSUN Hasan, “Damgalama Teorisi ve Suç”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1997/3-4, s. 309-322.

DURSUN Selman, “Türk Ceza Hukukunda Cinsel Suçlara Genel Bir Bakış”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Sayı: 24, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2014, s. 57-75

DÜLGER İbrahim, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Sunumu”, “Hukuk Merceği”, Konferans ve Paneller (13 Ocak- 5 Nisan 2005), 11-12 Mart 2005 Oturumu, Ankara Barosu Yayınları, 2006, s. 560-572.

DÜLGER İbrahim, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Kimyasal Hadım Cezası”, Ülkem Hukuk Dergisi, Konya, Nisan 2011, s. 9-10.

DÜLGER İbrahim, “Çocukların Cinsel İstismarı”, Fasikül Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, 2010, s. 41-42.

 

– E –

EDGE Romilly – GRIFFITHS James - MCKEOWN Paul – MCPEAKE Robert, “The Rule Against Hearsay: Defining Hearsay”, “Evidence”, Editor: Paul MCKEOWN, The City Law School, City University London, 17th Edition, Oxford University Press, United Kindom, 2014, s. 158 – 177.

ELLIS Albert, “Interrogation of Sex Offenders”, 45 J. Crim. L Criminology & Police Sci. 41 1954-1955, s. 41-47.

ELMAS Fevzi, “Cinsel Suç Mağdurlarının Adli Tıp Kurumuna Sevkini Gerektiren Haller ve Cinsel Suçlarda Benden veya Ruh Sağlığının Bozulması Kavramı”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, Nisan 2010, s.141 - 151.

ENİS Münevver Ahmet, “Cinsel Ahlak ve Biyolojik Tehlike”, Çeviren: Kenan DÖNMEZ, İz Yayıncılık, İstanbul, 1994.

ERDOĞAN Ayten – TUFAN Evren – KARAMAN Mehmet Göksin – ATABEK Mehmet Süleyman, et. al., “Türkiye’nin Dört Farklı Bölgesinde Çocuk ve Ergenlere Cinsel Tacizde Bulunan Kişilerin Karakteristik Özellikleri”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, Cilt: 12, 2011, s. 55-61.

ERDOĞAN Ayten, “Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2 (2), 2010, s. 132-160.

EREM Faruk, “Psikanalizm Açısından Ceza Hukuku”, Ankara Hukuk Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 1, 1995, s. 479-488.

EREM Faruk, “Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku, Cilt: IV, Özel Hükümler, Üçüncü Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara, 1985.

ERGÜL Ozan, “Berraklaştırılamayan Bir Kavram: ‘Yargısal Aktivizm’”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 104, Yıl: 2013, s. 37-54.

ERYILMAZ Kadir, “Türkiye Yargısının Ahlâkla İmtihanı: ‘Doğal Olmayan’İlişki”, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 5, Eylül-Ekim 2015, s. 11-19.

EVANS Lynn, “Confusion in the Court: Sexual Harrassment Law, Employer Liability, and Statutory Purpose” 21 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 521 (1999), s. 521-552.

EVİK Vesile Sonay, “Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu”, XII Levha, 2. Baskı, İstanbul, Ekim 2011.

EVREN Kemal Öcal, İş Hukukunda Cinsel Taciz, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 28, Aralık 2008, s.19 - 29.

– F –

FAHL Christian, “Kriminolojinin Ceza Hukukunun İnsan Anlayışı Üzerine Etkisi”, “Suç Politikası”, Çeviren: Ali Kemal Yıldız, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi: 5, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 221-227.

FAHMY Muhamed A. Baky, “Rare Congenital Genitourinary Anomalies: An Illustrated Reference Guide”, Springer Publishing House, Heilderberg, 2015.

FETİHİ Leyla, “Ergenlik ve Toplum”, Eğitim ve Bilim, Cilt: 27, Sayı: 125, 2002, s. 62-68.

FEYZİOĞLU Metin, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık”, U-SA Yayınları, Ankara, 1996.

FIORINI Aude, “The Codification of Private International Law in Europe: Could the Community Learn from the Experience of Mixed Jurisdictions?”, Tulane European and Civil Law Forum, Vol: 23, Spring 2008 s. 51 -89.

FISHER Terri D.- MOORE Zachary T. – PITTENGER Mary-Jo, “Sex on the Brain?: An Examination of Frequency of Sexual Cognitions as a Function of Gender, Erotophilia, and Social Desirability”, The Journal of Sex Research, Volume: 49, Issue: 1, 2012, s. 69-77. Araştırmanın özeti ve tam metni için bkz. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21512948 (Erişim Tarihi: 01 01.2015).

FORD Laura C., “A Mixed Methods Analysis of the Concept of Female Sexual Health”, Proquest Infırmation and Learning Company, Michigan, USA, December 2007.

FOUCAULT Michel, “Cinselliğin Tarihi – 3”, Çeviren: Hülya TUFAN, AFA Yayınları, İstanbul, Ekim 1994.

FOUCAULT Michel, “Cinselliğin Tarihi –1”, Çeviren: Hülya TUFAN, AFA Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Nisan 1993.

FOUCAULT Michel, “Cinselliğin Tarihi –2”, Çeviren: Hülya TUFAN, AFA Yayınları, İstanbul, Nisan 1988.

FOUCAULT Michel, “Technologies of the Self”, “Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault, Editors: Luther H. MARTIN - Huck GUTMAN – Patrick H. HUTTON, University of Massachusetts Press, USA, 1988, s. 16-49.

FREUD Sigmund, “Totem ve Tabu”, Çeviren: Hasan İHSAN, Alter Yayıncılık, Ankara, Ekim 2008.

FULLER Andrew F., “Insight into Value: An Exploration of the Premises of a Phenomenological Psychology”, State University of New York Press, Albany, USA, 1990.

FUNKEN Katja, “’The Best of Two Worlds’ – The Trend Towards Convergence of the Civil Law and the Common Law System”, Social Science Research Network, (July 2003). Elektronik formatta yayımlanmış bu makale için bkz. Social Science Research Network (SSRN): http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=476461 (Erişim Tarihi: 22.06.2014).

– G –

GACA Kathy L., “The Making of Fornification: Eros, Ethics, and Political Reform in Greek Philosophy and Early Christianity”, University of California Press, Berkeley, California, 2003.

GEDİK Doğan, Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Üzerine Bir İnceleme, Yargıtay Dergisi, Sayı: 3, Temmuz 2004, s. 297-326.

GELB Joyce, “Feminism and Politics: A Comparative Perspective”, University of California Press, California, USA, 1990.

GLENN Patrick H., “Legal Traditions of the World”, First Edition, Oxford University Press, New York, USA, 2000.

GOBLE Frank G., “The Third Force: Phsychology of Abraham Maslow, Maurice Basset Publishing, USA, 2004.

GORMAN Wayne, Hearsay in Sexual Offence Prosecutions”, Criminal Law Quaterly, Vol: 39, 1996-1997, s. 493-512.

GÖKER Zeynep – AKTEPE Evrim – HESAPÇIOĞLU Selma Tural – KANDİL Sema Tanrıöver, “Cinsel İstismar Suçlusu Olarak Çocuk ve Ergenler: Olgu Serisi”, Klinik Psikiyatri, Cillt: 12, 2009, s. 141-146.

GÖKLER Rıza, “Eğitimde Çocuk İstismarı ve İhmaline Genel Bir Bakış”, TSA, Yıl: 10, Sayı: 3, Aralık 2006, s. 47-76.

GÖKTEN Emel Sarı, “2009-2011 Yılları Arasında Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18 (2) 2011, s. 105-116.

GÖLGE Belma Z. – YAVUZ Fatih M. – YÜKSEL Şahika, “Cinsel Saldırgan Profili”, Adli Tıp Dergisi, 20 (1), 2006, s. 1- 17.

GÖLGE Belma Z., “Cinsel Saldırı Olgularının Suç Motivasyonuna Göre Sınıflandırılması”, Adli Tıp Dergisi, 21(2), 2007, s. 11-19.

GÜNDEL Ahmet, “5237 sayılı TCK’da Cinsel Saldırı-Cinsel İstismar-Cinsel Taciz- Rızaen Irza Geçme –Hürriyeti Kısıtlama-Alıkoyma-Fuhuş ve Müstehcen Yayın Suçları”, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.

GÜNDÜZ Remzi – GÜLTAŞ Veysel, “Açıklamalı/İçtihatlı Cinsel Suçlar”, Bilge Kitabevi, 3. Baskı, Ankara, 2013.

GÜNGÖR Devrim, “Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata”, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007.

GÜRİZ Adnan, “Adalet Kavramının Belirsizliği”, “Adalet Kavramı”, Türkiye Felsefe Kurumu, Editör: Adnan Güriz, Meteksan Baskı, Ankara, 1994, s. 5-27.

– H –

HAFIZOĞULLARI Zeki – ÖZEN Muharrem, “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, US-A Yayıncılık, Yedinci Baskı, Ankara, 2014.

HAFIZOĞULLARI Zeki – ÖZEN Muharrem, “Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler: Kişilere Karşı Suçlar”, US-A Yayıncılık, Dördüncü Basım, Ankara, Ekim 2014.

HAFIZOĞULLARI Zeki, “Beşeri Cinsellik ve Türk Ceza Kanunu”, Türk Hukuku Kurumu 71. Yıl Kuruluş Armağanı, Ankara, 2005, s. 357 vd. Bu makalenin elektronik formattaki hali için bkz. www.baskent.edu. tr/~zekih/ogrenci/cinselsuclar.doc veya http://auhf.ankara.edu.tr/icindekiler/ ARMA%D0ANLAR/T%fcrk%e7e/ (Erişim Tarihi: 04.08.2015).

HAFIZOĞULLARI Zeki-GÜNGÖR Devrim, “Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 69, Ankara, 2007, s. 21-50. Ayrıca bu makalenin elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2007-69-298 (Erişim Tarihi: 19.06.2013).

HAMMOND Larry A., “79-91 Memorandum Opinion for the General Counsel, Central Intelligence Agency, Polygraph Tests - Central Intelligence Agency - Industrial Polygraph Program - Constitution - Supremacy Clause (Article VI, Clause 2)”, 3 Op. Off. Legal Counsel 504 (1979), s. 504-506.

HAQ Jalalul, “Power, Sexuality and the Gods: Studies in Philosophical Paganism”, First Edition, Genuine Publications & Media Pvt. Ltd., New Delhi, 1994.

HÉBERT Camille L., “Divorcing Sexual Harassment from Sex: Lessons from the French”, Duke Journal of Gender LAw & Policy, Volume 21:1, 2013, s. 1-44.

HERMANN Rainer, “Where is Turkey Headed?: Culture Battles in Turkey”, (Blue Dome Press, NY, USA), Printed by Çağlayan A.Ş., İzmir, 2014.

HINDMAN Jan – PETERS James M., “Polgraph Testing Leads to Better Understanding Adult and Juvenile Sex Offenders”, Federal Probation, Volume: 65, Number: 3, s. 8-15.

HIRSCH von Andrew – BOTTOMS Antony E- BURNEY Elizabeth – WIKSTROM P. E., “Criminal Deterrence and Sentence Severity: An Analysis of Recent Research”, University of Cambridge, Hart Publishing, United Kingdom, 1999.

 HOROZGİL Denizhan, “Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Basit Şekli (TCK m. 103/1)”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2011/93, s. 108-146. Bu makalenin elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbdergisi. barobirlik.org.tr/m2011-93-690 (Erişim Tarihi: 24.09.2015).

HUGHES Aaron W., “Abrahamic Religions: On the Uses & the Abuses of History”, Oxford University Press, New York, 2012.

– F –

İÇEL Kayıhan, “Ceza Yasası Hazırlanırken Uyulması Gereken On Ana Kural”, “Suç Politikası”, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi: 5, Proje Yöneticisi: Kayıhan İçel, Yayına Hazırlayan: Yener Ünver, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006, s. 15-19.

İNCEOĞLU Sibel, “Yargı Bağımsızlığı ve Yargıca Güven Ekseninde Yargıcın Davranış İlkeleri”, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.

İNCİ Özen Z., “Ceza Muhakemesi Hukukunda Teşhis”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 85, Yıl: 2009, s. 105-136.

İPEKÇİOĞLU Pervin Aksoy, “Cinsel Suçları Önlemede Kimyasal Kastrasyon Seçeneği”, Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Yıl: 6, Sayı: 17, Aralık 2011, s. 107-124.

– J –

JACOBSON Jessica – HOUGH Mike, “Mitigation: The Role of Personal Factors in Sentencing”, Prison Reform Trust, United Kingdom, 2007.

JOHNSON Carol, “Civilizing Marriage: Norbert Elias, Same-Sex Marriage and the State”, “Emotions and Social Change: Historical and Sociological Perspectives”, Editors: David LEMMINGS – Ann BROOKS, First Edition, Routledge Studies in Social and Political Thought, Routledge, New York, USA, 2014, s. 214-233.

– K –

KAFES Veli, “Yargı Uygulaması Açısından Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102)”, II. Türkiye- Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu: Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku, 16/17-05-2013, Editör: Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, Mayıs 2014, s. 61-82.

KAHRAMAN Hüseyin, “Hadislere Göre Cinsel Organa Dokunmanın (Messü’l Ferc) Abdeste Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, 2010, s. 111-142.

KALAT James W., “Introduction to Psychology”, Wadsworth Cengage Learning, 9th Edition, Belmont, California, USA, 2011

KANBUR Mehmet Nihat, 6545 sayılı Kanun Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m. 104)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, (Basım Yılı: 2015), s.4139-4210.

KANBUR Mehmet Nihat, “18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun Değişiklikleri Çerçevesinde Türk Ceza Kanunu’nda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m. 104)”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Sayı: 26, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Aralık 2014, s. 97-145.

KANBUR Mehmet Nihat, “Genital Muayene Suçu (Türk Ceza Kanunu m. 287)”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Sayı: 16, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ağustos 2011, s. 7-32.

KANBUR Mehmet Nihat, “Türk Ceza Kanununda Mevcut Hükümler Çerçevesinde İhmal Suretiyle İcra Suçlarına İlişkin Sorunlar Üzerine Değerlendirmeler”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Sayı: 18, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2012, s. 31-75.

KANBUR Mehmet Nihat, “Türk Ceza Kanununda Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK m. 104)”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Sayı: 21, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2013, s. 33-69.

KARADAŞ Cemalettin, “A Comparative Study: Development of Marital Rape as a Crime in USA, UK and Turkey”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 10(4), 2008, s. 113-132.

KARAKAYA IŞIK – ÜNERİ Özden Ş.- COŞKUN Ayşen, “Çocukluk Cinsel İstismarı: Bir Olgu Nedeniyle Tanı Güçlükleri”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12(3), 2005, s. 141-144.

KARANFİL Ramazan – AKÇAN Ramazan – ORHAN Özlem, “Çocuğun Cinsel İstismarı İle İlgili Asılsız İddialar ve Paranoid Bozukluk: İki Olgu Sunumu”, Türk Psikiyatri Dergisi, Sayı: 22(1), 2011, s. 53-57.

KARTAL Pınar Memiş, “Türk Ceza Hukuku’nda Çocukların Cinsel İstismarı”, DER Yayınları, İstanbul, 2014.

KARTAL Pınar Memiş, “Türk Ceza Hukukunda Cinsel Saldırı Suçu (TCK m. 102)”, “Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması”, Editör: Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No:1, Ceza Hukuku, XII Levha Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013, s. 85-111.

KATİPOĞLU Hasan, Malebranche’in Felsefesinde Din-Akıl İişkisi”, O.M.Ü., İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, Samsun, 1993, s. 7-33.

KAYA Murat, Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Vücuda Temas Şartı Var mıdır?, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Aralık 2010, s.103 - 111.

KELLER James R.,V for Vendetta as Cultural Pastiche: A Critical Study of the Graphic Novel and Film, McFarland & Company Inc, Publishers, North Carolina, USA, 2008.

KESER İnan, “Çocuk Cinsel İstismarı Diyarbakır Örneği”, Karahan Kitabevi, Haziran 2011, Ankara.

KILIÇ Selami, “Şapka Meselesi ve Kılık Kıyafet İnkilabı”, Ankara Üniversitesi Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 16, Cilt 4, Yıl: 1995, s. 529-547.

KIPLING Rudyard, “The Collected Poems of Rudyard Kipling”, The Wordsworth Poetry Library, Wordsworth Editions Limited, Hertfordshire, Great Britain, 1994.

KIRIT Yasemin F. Saygılar, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Taciz Suçu”, Ceza Hukukunda Kadının Şiddete Karşı Korunması, Editör: Nur Centel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No:1, Ceza Hukuku, XII Levha Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013, s. 143-156.

KIZIL Muhammet, “Tanık İfadesi ve İnandırıcılık”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, s. 395-407.

KİZİROĞLU Serap Keskin, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Konut Dokunulmazlığı Suçu”, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.

KİZİROĞLU Serap Keskin, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Kadına İlişkin Düzenlemeler ve Cinsel Suçlar”, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Ceza Hukuku Derneği, Cilt II, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Cilt II, Şubat 2008, Ankara,         s. 995-1004.

KLIORA Constantine C., Catholics, Non-Catholics and Non-Catholic Catholics, Xlibris Corporation, USA, 2009.

KOCA Mahmut – ÜZÜLMEZ İlhan, “6545 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Çerçevesinde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, “Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Ek Kitap, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

KOCA Mahmut – ÜZÜLMEZ İlhan, “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Seçkin Yayınevi, 5. Baskı, Ankara, Ekim 2012.

KOCAOĞLU S. Sinan, “Türkiye Cumhuriyeti Yargı Sisteminin Temel Sorunu ‘Hâkim ve Savcı Niteliği’ ve Bu Hususta Eklektik Bir Çözüm Önerisi (Kassandra’nın Çığlığı)”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 69, Sayı: 2011/3,     sf. 15-84.

KOCAOĞLU Serhat Sinan, “Tarihsel Perspektifi ile Batı Hukukunda Savunma Hakkı ve Müdafi”, Ankara Barosu Dergisi, 2010/3, s. 117-133.

KOPARAN Mehmet Reşat, “Bir Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 65, 2006, s. 154-172.

KORN Jane Byeff, “Instititutional Sexism: Responsibility and Intent”, Texas Journal of Women and the Law, Volume 4, 1995, s. 83-113.

KUBİLAY Çağla – DURNA Tezcan, “Türk Basınında Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Tartışması: Haber Metinleri ve Köşe Yazılarında Hüseyin Üzmez Vakası’na İlişkin Eleştirel Bir Analiz”, Kültür ve İletişim, 13 (1), Kış Sayısı, 2010, s. 31-70.

KUNIN Seth Daniel, The Logic of Incest: A Structuralist Analysis of Hebrew Mythology, Sheffield Academic Press Ltd, Sheffield, England, 1995.

KUNTER Nurullah – YENİSEY Feridun – NUHOĞLU Ayşe, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, Beta, Onaltıncı Bası, Ocak 2008, İstanbul.

KURT Gülşah, “5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Cinsel Taciz Suçu”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Uğur Alacakaptan’a Armağan, Cilt 1, Birinci Baskı, Derleyen: Murat İnceoğlu, İstanbul, Haziran 2008, 507-525.

KURU Baki – ARSLAN Ramazan – YILMAZ Ejder, “Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı”, Seçkin Yayınları, 25. Bası, Ankara, Eylül, 2014.

– L –

LAL Deepak, “Unintended Consequences: The Impact of Factor Endowments, Culture and Politics on Long Run Economic Performance”, First Edition, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 2001.

LEO Richard A, “Inside the Interrogation Room”, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol: 86, Issue: 2, Winter 1996, s. 266-303.

LEVY Robert J., “Using Scientific Testimony to Prove Child Sexual Abuse - The Dorsey & (and) Whitney Professorship Lecture”, Family Law Quarterly, Vol: 23, Issue: 3, Fall 1989, s. 383-410.

LOFTON John D., “An Old Wives Tale”, Spartanburg Herald Journal, December 17, 1976. Bu gazete haberinin elektronik formattaki hali için bkz. https://news.google.com/newspapers?nid=1876&dat=19761217&id=4XosAAAAIBAJ&sjid=W8wEAAAAIBAJ&pg=3035,4033565&hl=tr (Erişim Tarihi: 16.03.2016).

LORIO Kathryn Venturatos, “The Louisiana Civil Law Tradition: Archaic or Prophetic in the Twenty First Century?”, Louisiana Law Review, Volume: 6, Number: 1, Lousiana, USA, Fall 2002, s. 1-25.

LOW W. Peter- HOFFMAN Joseph L., “Federal Criminal Law”, University Case Book Series, New York, USA, 2007.

– M –

MACHACEK- Melissa M. WILCOX, ABC-Clio, California, 2003,         s. 177-203.

MALKOÇ İsmail, “Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Suçlar”, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.

MALKOÇ İsmail, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı Suçları”, Malkoç Kitabevi, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2005.

MASFERRER Aniceto, “Codification of Spanish Criminal Law in the Nineteenth Century: A Comparative Legal History Approach”, Journal of Comparative Law, Volume: 4, No: 1, s. 96-139.

MCGRATH Alister E., “Christian Theologhy: An Introduction”, Fifth Edition, Wiley-Blackwell, West Sussex, United Kingdom, 2011.

MERMER Kenan, “Doğu-Batı Ayrımında Dualite Meselesine Bir Yaklaşım”, Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı: 8, 2010/1, s. 215-229.

MERRYMAN Henry John, “On the Convergence (and Divergence) of the Civil Law and the Common Law”, Stanford Journal of International Law, Stanford, USA, 1981, s. 357-388.

MILLETT Kate, “Cinsel Politika”, Payel Yayınevi, Kesim Ajans, Birinci Baskı, İstanbul, 1973.

MIN Anselm Kyongsuk, “Towards a Dialectic of Truth: Contermporary Reflections on Hegel’s Conception of Truth”, “Truth: Interdisiplinary Dialogues in a Pluralist Age”, Stuedis in Philosophical Theology, Edited: Christine Helmer & Kristin de Troyer, Peeters, Leuwen, Belgium, 2003, s. 159-179.

MORDECAI Merker M., “Polygraph for the Defense”, New York State Bar Journal, Vol. 40, Issue 8 (December 1968), s. 569-572.

MURRAY Thomas H., “Espionage and the United States During the 20th Century”, Dorrance Publishing Co, Pittsburg, Pennsylvania, USA, 2014.

– M –

NAGIN Daniel S.-PEPPER John V., “Deterrence and the Death Penalty”, Committee on Deterrence and Death Penalty, Committee on Law & Justice, Division on Behavioral and Social Sciences and Education”, The National Academies Press, Washington DC, 2012. Bu çalışmanın elektronik versiyondaki hali için bkz. https://www.law.upenn.edu/live/files/1529-nagin-full-reportpdf (Erişim Tarihi: 14.02.2015).

NOTTAGE Luke, “Comment on Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal”, Victoria University of Wellington Law Review, V: 32, 2001, s. 843-851.

NUHOĞLU Ayşe, “Türk Ceza Kanununda ve 2002 Tasarısında Cinsel Suçlar”, Galatasaray Üniversitesi Yayınları: 32, Şan Ofset, İstanbul, Haziran 2004, s. 609-640.

– O –

OEHLER Dietrich, “Alman Ceza Hukuku Reformunun Suç Politikası Problemi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 26, Sayı: 1-4, 1960, s. 306-319.

– Ö –

ÖKTEM Niyazi, “Adalet Kavramı ve Sosyal Realite”, “Adalet Kavramı”, Türkiye Felsefe Kurumu, Editör: Adnan Güriz, Meteksan Baskı, Ankara, 1994, s. 51-57.

ÖNDER Ayhan, “Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994.

ÖNTAŞ Özlem Cankurtaran, “Cinsel Suça Yönelen Çocukların Karakteristikleri ve Tedavi Programları”, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür-Araştırma Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2010, s. 47-55.

ÖZBEK Veli Özer, “Ceza Hukukunda Suçtan Doğan Mağduriyetin Giderilmesi”, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1999.

ÖZBEK Veli Özer, “Müstehcenlik Suçu (TCK m. 226)”, Seçkin Yayınları, Birinci Baskı, Mayıs 2009.

ÖZBEK Veli Özer, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı: TCK İzmir Şerhi”, Cilt 2, Özel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.

ÖZBEK Veli Özer-KANBUR Mehmet Nihat-DOĞAN Koray-BACAKSIZ Pınar et al., “Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Yedinci Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, Eylül 2014.

ÖZCAN Mehmet Tevfik, “Hukuk İdeolojisi: Adalet Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşım”, Adalet Kavramı”, Türkiye Felsefe Kurumu, Editör: Adnan Güriz, Meteksan Baskı, Ankara, 1994, s. 57-77.

ÖZEN Mustafa, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İştirak Kurumuna Bakışı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 70, Yıl: 2007, s. 239-253.

ÖZGENÇ İzzet, “Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler”, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 10. Bası, Seçkin, Ankara, 2014.

ÖZGENÇ İzzet, “Türk Ceza Hukuku: Genel Hükümler”, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 5. Bası, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2010.

ÖZGENÇ İzzet, “Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler)”,   2. Bası, Seçkin, Ankara, 2005.

ÖZGÜVEN İbrahim Ethem, “Cinsellik ve Cinsel Yaşam”, Nobel Yayın, 2. Basım, İstanbul, Mayıs 2012.

ÖZKARA Erdem –KAVAKLI Uğur - CAN İsmail Özgür – TEPE İlker – ÖZBEK Veli Özer, “Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Yasal Boyutunun Türkiye ve Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması”, Adli Tıp Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011, s. 11-24.

ÖZTÜRK Aslıhan Burcu, “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Aileyle Çalışma”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 20, Sayı:2, Ekim, 2009,s. 89-98.

ÖZTÜRK Bahri – TEZCAN Durmuş – ERDEM Mustafa Ruhan – SIRMA Özge et. al., “Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku”, Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

ÖZTÜRK Bahri –TEZCAN Durmuş –ERDEM Mustafa Ruhan – SIRMA Özge et. al., “Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku”, Seçkin Yayınları, Güncellenmiş 9. Baskı, Ankara, 2015.

– J –

JACKSON John D.-SUMMERS Sarah J., “The Internationalisation of Criminal Evidence: Beyond the Common Law and Civil Law Traditions”, First Edition, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2012.

– P –

PAGE Ayten Zara, “Cinsel İstismara Bağlı Travma: Psikolojik Tedavi Süreci ve İlkeleri”, Türk Psikoloji Yazıları, 2004, 7 (14), s. 15-2.

PAGE Ayten Zara, “Çocuk Cinsel İstismarı: Cinsel İstismara Neden Olan Etkenler ve Cinsel İstismarın Çocuklar Üzerindeki Etkileri”, Türk Psikoloji Yazıları, 2004, 7 (13), s. 103-113.

PAILIN David A., “Din Felsefesi Nedir?”, Çeviren: Ferit USLU, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/1-2, cilt: IV, sayı: 7-8,   s. 121-154.

PALMER Vernon Valentine, “Mixed Legal Systems…and the Myth of Pure Laws”, Symposium: Law Making in a Global World, Louisiana Law Review, Volume: 67, Number: 4, Lousiana, USA, Summer 2007, s. 1204-1218.

PAMUK Gülfem, “Fransız ve Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Taciz Suçu [Kanunilik İlkesi Bakımından Bir Değerlendirme]”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Yıl: 2013, Cilt: 19, Sayı:2, Beta Basım ve Yayım A.Ş, İstanbul, 2013, s. 1452-1476.

PARKIN Tim G., “Old Age in the Roman World: A Cultural & Social History”, The John Hopkins University Press, Baltimore, USA, 2003.

PARLAR Ali – HATİPOĞLU Muzaffer – YÜKSEL Erol Güngör, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Deliller Çapraz Sorgu ve İspat”, Yayın Matbaacılık, Ankara, 2008.

PARLAR Ali-HATİPOĞLU Muzaffer, “Suça Teşebbüs: İştirak-İçtima ve Yaptırımlar”, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2010.

PARRINDER Geoffrey, “Dünya Dinlerinde Cinsel Ahlak”, I. Baskı, Çeviren: Niran ELÇİ (Geoffrey Parrinder 1996 [Oneworld Publications]), Say Yayınları, İstanbul, 2003.

PETERMANN Bruno, “The Gestalt Theory and The Problem of Configuration”, Routledge Publishing, Oxon, United Kingdom, 2001.

PETERS Robert B., “A Survey of Polygraph Evidence in Criminal Trials”, American Bar Association Journal, Volume: 68, February 1982,      s. 163-165.

PINARBAŞILI Raziye Didem Tuncer – ÖZKÖK Mustafa Selim – KATKICI Ufuk – EREL Özlem – DİRLİK Musa, “Aydın’da Erkeklerde Cinsel İstismar”, Adli Tıp Bülteni, Cilt: 8, Sayı: 2, 2003, s. 41-47.

POCAR Fausto-CARTER Linda, “The Challenge of Shaping Procedures in International Criminal Courts”, “International Criminal Procedure: The Interface of Civil Law and Common Law Legal Systems”, Editors: Linda

POLAT Halil, “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, İçerdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Yıl: 5, Sayı: 13, Ağustos 2010, s. 189-195

POLAT Oğuz, “Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2: Önleme ve Rehabilitasyon”, Seçkin Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, 2007.

POSTMUS Judy L., “Sexual Violence and Abuse: An Encyclopedia of Prevention, Impacts, and Recovery”, ABC-Clio, California, USA, 2013.

POUR Ansari M.A, “Iran”, Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, Vol: 6, 1999-2000, s. 327-344.

– R –

REICH Wilhelm, “Cinsel Devrim”, Çeviren: Bertan ONARAN, Payel Yayınevi, 6. Basım, İstanbul, Aralık 2010.

REICH Wilhelm, “Cinsel Ahlakın Boy Göstermesi”, Çeviren: Bertan ONARAN, Payel Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul, Şubat 1995.

PROCTOR Amanda Burgess-URBAN Christopher, “State Variations on Definition of Sexual Assault”, “Sexual Victimization”, Editors: Tara N. RICHARDS & Catherine D. MARCUM, SAGE Publications, California, USA, 2015, s. 1-15.

– S –

SADOCK Benjamin J. –SADOCK Virginia A., “Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry”, Tenth Edition, Lippincott Williams & Wilkins Wolters Kluwer Business, Philedelphia, USA, 2007.

SANCAR Türkan Yalçın – YAŞAR Tuğçe Nimet, “Ensest, Genel Ahlak ve Alman Anayasa Mahkemesi’nin Kararı”, TBB Dergisi, Sayı: 80, 2009, s. 245-295.

SANCAR Türkan Yalçın, “Müteselsil Suç”, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995.

SANCAR Türkan Yalçın, “Türk Ceza Hukukunda Kadın”, Seçkin Yayınevi, Ankara, Ekim 2013.

SANCAR Türkan Yalçın, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Zincirleme Suç”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 70, Ankara, 2007, s. 244-259.

SARMAH Durga Kanta, “Political Science”, Volume II, New Age International Publishers, Reprint, New Delhi, India, 2005.

SAVAŞÇI Bilgehan, “Çocukların Cinsel İstismar Suçu”, Legal Yayın­evi, Birinci Baskı, Ankara, 2012.

SCHICK Irvin Cemil, “Batının Cinsel Kıyısı: Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekânsallık”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,

SCHLESINGER Louis B., “Sexual Murder: Catathymic and Compulsive Homicides”, CRC Press, Taylor & Francis Group, Florida, 2003.

SCHOPENHAUER Arthur, “Cinsel Aşkın Metafiziği”, Çeviren: Elif YILDIRIM, Oda Yayınları, İstanbul, Kasım 2010.

SCHREIBERSDORF Lisa, “Bringing the Best of Both Worlds: Recommendations For Criminal Justice Reform For Older Adolescents”, Cardozo Law Review, Volume: 35, Issue: 3, February 2014, s. 1143-1166.

SEARCH Gay, “Son Tabu: Çocuklara Karşı Cinsel Suçlar”, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Eylül 1993.

SELÇUK Sami, “Kızlık Bozma Suçu: Öğreti-İçtihat”, Adil Yayınevi,    1. Basım, 1996, Ankara.

SEVÜK Yokuş Handan, “5237 Sayılı Kanun’da Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 57, Ankara, 2005, s. 243-282.

SGARZI Judith M. – MCDEVITT Jack, “Introduction”, Victimology: A Study of Crime Victims and Their Roles, Editors: Judith M. SGARZI – Jack MCDEVITT, Pearson Education, Prantice Hall, New Jersey, USA, 2003, s. 1-6.

SHERIF A. Muhamed, “Ghazali’s Theory of Virtue”, First Edition, State University of New York Press, Albany New York, USA, 1975.

SHIVELY Michael, “Perceived Risks of Date Rape”, Victimology: A Study of Crime Victims and Their Roles, Editors: Judith M. SGARZI – Jack MCDEVITT, Pearson Education, Prantice Hall, New Jersey, USA, 2003, s. 33-54.

SIBICKY Mark – DOVIDIO John F., “Stigma of Psychological Therapy: Stereotypes, Interpersonal Reactions, and the Self-Fulfilling Prophecy”, Journal of Counseling Psychology 1986, Vol. 33, No. 2, s. 148-154.

SMITH Joseph A. Jr.- HOWARDS Stuart S.-MCGUIRE Edward J. –PREMINGER Glenn M., “Hinman’s Atlas of Urologic Surgery”, Third Edition, Elsevier Saunders Printing, Phidelphia, USA, 2012.

SOYASLAN Doğan, “Ceza Hukuku: Özel Hükümler”, Gözden Geçirilmiş 10. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.

SOYASLAN Doğan, “Ceza Hukuku: Özel Hükümler”, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 227-251.

SOYASLAN Doğan, “Kriminoloji: Suç ve Ceza Bilimleri”, Genişletilmiş 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011.

SÖZEN Şevki, “Ergenlik Döneminde Cinsel İstismar Olgularında Adli Tıbbi Değerlendirme, Multidisipliner Yaklaşım”, Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 46 Özel Sayı, 2011, s. 35-38.

SÖZER Alper M. – CLEVENGER Shelly, “Üniversite Kampüslerinde Uygulanan Tecavüz ve Cinsel Tacizi Önleme Eğitim Programlarının Etkililiği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), Haziran 2010, s. 89-121.

SPIVAK Andrew Lawrence, “Evaluating Theories of Sexual Violence Using Rape Offenses in the National Crime Victimization Survey and the National Incident Based Reporting System”, Dissertation Thesis, University of Oklahama, Graduate College, Norman, Oklahoma, 2007.

SRIVASTAVA D. K. – TSAO Scarlet, “Remedies for Sexual Harassment”, Asia Pacific Law Review, Volume: 10, Issue: 1, 2002, s. 141-154.

STAPLES Lawrence H., “Guilt with a Twist: The Promethean Way”, First Edition, Fisher King Press, Oklahoma, 2008.

SULLIVAN John F., “Gatekeeper: Memoirs of a CIA Polygraph Examiner”, First Paperback Edition, Potomac Books Inc., Washington DC, 2008.

– Ş –

ŞEN Ersan – BAŞARIR Tuğçe, “Ensest Mağdurlarından Birisi: Kadın”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2012/99, s. 317-340.

ŞEN Ersan, “Cinsel Suçlarda Müşteki Beyanının Kanıt Gücü”, http://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1446786-cinsel-suclarda-musteki-beyanini-kanit-gucu [Erişim Tarihi: 06.08.2015]).

ŞEN Ersan, “Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu: (Cilt I m. 1-140)”,        1. Bası, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul, Nisan 2006.

ŞİMŞEK Alaattin, “Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar Suçlarının Hafif Şekli: Sarkıntılık”, Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Sayı: 10, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ağustos 2015, s. 309-361.

ŞİMŞEK Şeref – UYSAL Cem – GENÇOĞLAN Salih – BEZ Yasin, “Türkiye’de Çocuk Cinsel İstismarı: Gözden Geçirme Çalışması”, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 14, Yıl: 2013, s. 39-48.

– T –

TAMER Diler, “Augustus Çağında Cinsel Suçlar”, Homer Kitabevi,    1. Basım, İstanbul, 2007.

TANER Gökçen Fahri, “Türk Ceza Hukuku’nda Cinsel Özgürlüğe Karşı Suçlar”, Seçkin Yayınları, Ankara, Ağustos 2013.

TANERİ Gökhan, “Cinsel Suçlar”, Bilge Yayınevi, Ankara, 2014.

TANERİ Gökhan, “Cinsel Suçlar”, Bilge Basım Yayım Ticaret Ltd. Şti, Hukuk Yayınları Dizisi: 305, 1 Baskı, Ankara, Ekim 2014.

TANRIVER Süha, “Türk Medeni Yargılama Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993/2, Ankara, 1993, s. 212-243.

TAŞKIN Cankat Ş., “Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 67-68, Mart-Nisan 2010, s. 77- 110.

TENNANT Frederick Robert, “The Sources of the Doctrines of the Fall and the Original Sin”, C. J. Clay and Sons, Cambridge University Press Warehouse, London, UK, 1903.

TEZCAN Durmuş–ERDEM Mustafa Ruhan, “Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin TCK Tasarısı Hakkındaki Raporu”, “Türk Ceza Kanunu Reformu İkinci Kitap: Makaleler, Görüşler, Raporlar”, Birinci Baskı, Editör: Teoman ERGÜL, TBB Yayınları No: 71, Şen Matbaa, Ankara, Eylül 2004, 327 -357. Ayrıca bu kitabın elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/tck_reformu2.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

TEZCAN Durmuş-ERDEM Mustafa Ruhan-ÖNOK Murat, “Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku”, Seçkin Yayıncılık, Güncellenmiş Onbirinci Baskı, Ankara, Eylül 2014.

TEZCAN Mahmut, “Sosyolojik Yönden Köy: Tanımı ve Özellikleri”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, 1970, s. 151-182.

TOROSLU Nevzat – FEYZİOĞLU Metin, “Ceza Özel Hukuku”, Savaş Kitabevi, Ankara, Eylül 2015.

TOROSLU Nevzat, “Ceza Hukuku: Özel Kısım”, Savaş Yayınevi, Ankara, Eylül 2012.

TOZMAN Önder, “Suçsuzluk Karinesi: Türk Hukukundaki Sonuçları”, Erzincan Hukuk Fakültesi, Sayı:2, Yıl: 2007, s. 315-353.

TUĞRUL Ceylani Ahmet, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Ensest İlişkiler”, Cantekin Matbaası, Ankara, Eylül 2010.

TURLA Ahmet –ÖZKANLI Çağlar, “Çocuğa Yönelik İstismarda Farklı Bir Boyut: Çocuk Pornografisi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 8(1), 2006, s. 117-133.

Türkiye Barolar Birliği, “Türk Ceza Kanunu Reformu Birinci Kitap: Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu”, 21-21 Mayıs 2004 Panel, Birinci Baskı, TBB Yayınları No: 68, Şen Matbaa, Ankara, Ağustos 2004. Ayrıca bu kitabın elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/tck_reformu1.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

Türkiye Barolar Birliği, “Türk Ceza Kanunu Reformu İkinci Kitap: Makaleler, Görüşler, Raporlar”, Birinci Baskı, Editör: Teoman ERGÜL, TBB Yayınları No: 71, Şen Matbaa, Ankara, Eylül 2004. Ayrıca bu kitabın elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/ TBBBooks/tck_reformu2.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

– U –

UDEH Abdulkadir, “Seküler Ceza Hukuku Kurumlarıyle Mukayeseli İslam Ceza hukuku-Özel Hükümler-, Cilt 2, Mütercim: Ali ŞAFAK, Kayıhan Yayınları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, 2012.

ULUOCAK Gonca Polat-ÇOBAN Arzu İçağasıoğlu, “Çocuk İstismarı Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları Açısından Profesyonel Karar Verme”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt: 22, Sayı:2, Ekim 2011,      s. 161-173.

ULUOCAK Polat – İÇAĞASIOĞLU Çoban, “Çocuk İstismarı Alanında Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları Açısından Profesyonel Karar Verme”, Toplum ve Sosyal Hizmet, Cilt: 22, Sayı: 2, Ekim 2011, s. 161- 173.

– ü –

ÜMİT Eylem, “Mekandan İmkana: Çocuk Suçluluğunun Habitusu, Ceza Ehliyeti İlişkisi”, Ankara Barosu Yayınları, Güngör Basım Yayım Tic., Ankara, 2007.

ÜNAL Fatma, “Ailede Çocuk İstismarı ve İhmali”, TSA, Yıl: 12, Sayı: 1, Nisan 2008, s. 9-18.

ÜNVER Yener, “Ceza Hukuku Açısından Mobbing, Stalking ve Cinsel Taciz Eylemleri”, Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Yıl: 4, Sayı: 11, Aralık 2009, s. 101-127.

ÜNVER Yener, “Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer”, Seçkin Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara, Ocak 2003.

ÜNVER Yener, “Türk Maddi Ceza Hukukunda Cinsel Suçların Eleştirel Olarak İncelenmesi”, II. Türkiye- Slovenya Uluslararası Hukuk Sempozyumu: Cinsel Suçlar ve Evlilik Hukuku, 16/17-05-2013, Editör: Yener ÜNVER, Seçkin Yayınları, Birinci Baskı, Ankara, Mayıs 2014, s. 13-59.

ÜZÜLMEZ İlhan, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar”, www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/168.doc (Erişim Tarihi: 04.02.2015)

ÜZÜLMEZ İlhan, “Çocukların Cinsel İstismarı Suçu”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2009, s. XXX- YYY

ÜZÜLMEZ İlhan, “Yeni Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu”, 3. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi, Ankara, 2009, s. 251-281.

– W –

WEIGEND Thomas, “Is the Criminal Process about Truth?: A German Perspective”, Harvard Journal of Law & Public Policy;Winter2003, Vol. 26, Issue 1, s. 157-175.

WEIGEND Thomas, “Ceza Muhakemesi Gerçeği mi Arıyor”, Çeviren: BOZBAYINDIR Ali Emrah, Ceza Hukuku Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Ankara, Aralık 2006, s. 335

WERTHEIMER Max, “Gestalt Theory: The Originals”, (reprinted), Hayes Barton Press, North Carolina, WILEY Tatha, “Original Sin: Origins, Developments, Contemporary Meanings”, Paulist Press, New Jersey, USA, 2002.USA, 1900.

WRIGHT Valerie, “Deterrence in Criminal Justice: Evaluating Certainty vs. Severity of Punishment”, The Sentencing Project, Washington DC, November 2010. Bu raporun elektronik formattaki hali için bkz. http://www.sentencingproject.org/doc/deterrence%20briefing%20.pdf (Erişim Tarihi: 14.02.2015).

– V –

VITO Gennaro F.–MAAHS Jeffrey A.- HOLMES Ronald M., “Criminology: Theory, Research and Policy”, Second Edition, Jones and Barlett Publishers, Massachusetts, USA; 2007.

– Y –

YARSUVAT Duygun – BAYRAKTAR Köksal, “Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin TCK Tasarısı Hakkındaki Raporu”, Türkiye Barolar Birliği, “Türk Ceza Kanunu Reformu İkinci Kitap: Makaleler, Görüşler, Raporlar”, Birinci Baskı, Editör: Teoman ERGÜL, TBB Yayınları No: 71, Şen Matbaa, Ankara, Eylül 2004, s. 285-319. Ayrıca bu kitabın elektronik formattaki hali için bkz. http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/ TBBBooks/ tck_reformu2.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

YAYLA Mehmet, “Ceza Yargılamasında İspat İçin Yenilmesi Gereken Şüphe; Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Sistemlerinin İncelenmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:3, Yıl: 2013, s. 290-314. Makalenin elektronik formattaki hali için bkz. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ ankarabarosu/tekmakale/2013-3/2013-3-10.pdf (Erişim Tarihi: 18.09.2015).

YENİSEY Feridun – NUHOĞLU Ayşe, “Ceza Muhakemesi Hukuku”, Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, Ekim 2015

YENİSEY Feridun – PLAGEMANN Gottfried, “Alman Ceza Kanunu: Strafgesetzbuch (StGB), Beta Yayınları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul, Nisan 2015.

YILMAZ Mehmet Faik, “Birlikte Yaşama Kültürünün Temelleri: Semavi Dinlerin Ortak Hükümleri”, 18-20 April 2012 Batman University International Participated Science and Culture Symposium, Batman University Journal of Life Sciences, Volume 1, Number 1, 2012, s. 795-806. Ayrıca bu makalenin elektronik formattaki hali için bkz. http://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1356271209.pdf (Erişim Tarihi: 19.06.2014).

YURTCAN Erdener, “Yargıtay Kararları Işığında Cinsel Suçlar”, Ekim 2015 Tarihi İle Güncelleştirilmiş, Türkiye Barolar Yayınları, 2. Bası, Kasım 2015.

YÜCEL Mustafa Tören, “Adalet Psikolojisi”, Geliştirilmiş 7. Baskı, Afşar Matbaacılık, Ankara, 2011.

– Z –

ZEITLIN Irving M, “Rulers and Ruled: An Introduction to Classical Political Theory from Platon to the Federalists”, University of Toronto Incorporated, Toronto, Canada, 1997.

ZOROĞLU S. Salih – TÜZÜN Ümran – ŞAR Vedat – ÖZTÜRK Mücahit – KORA et. al., “Çocukluk Dönemi İstismar ve İhmalin Olası Sonuçları”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2(2), 2001, s. 69-78.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar