Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Köksal KOCAAĞA
Ürün Kodu: BH503
ISBN: 978-605-05-0288-6
Stok Durumu: Stokta var
67,50 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Köksal KOCAAĞA
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

BH503
Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası)
Köksal KOCAAĞA
2018/04 Baskı, 412 Sayfa
ISBN 978-605-05-0288-6BİRİNCİ BASININ ÖNSÖZÜ

Cezai şart, günümüzde oldukça yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Hukuki işlemlerde sıkça yer verilen cezai şart, sözleşmelerin adeta vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Başta inşaat sözleşmeleri olmak üzere, eser sözleşmeleri, taşınmaz satım sözleşmeleri ve taşınmaz satım vaadlerinde cezai şarta sıkça yer verilmektedir. Büyük bir uygulama değeri olmasına rağmen, ülkemizde yeterli düzeyde ele alınmamış ve derinlemesine incelenmemiş olan cezai şartın çalışma konusu yapılması isabetli olmuştur.

Dr. Köksal Kocaağa, bu çalışmasında yerli ve yabancı eserleri titizlikle tarayarak ve bilimsel yöntemlere uyarak konuyu teorik ve pratik yönleriyle ele alıp sistematik ve ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Ezcümle, çalışmanın birinci bölümünde cezai şart kavramı üzerinde durulduktan sonra, sırasıyla cezai şartın tarihçesi, düzenleniş biçimi, amacı, benzer kavramlardan farkı ve uygulama alanı vukufla işlenmiştir. Cezai şarta benzerlik göstermekle beraber, hukuki nitelikleri yönünden ceza şarttan farklı olan bazı hukuki işlem ve ilişkiler var ki, bunları cezai şarttan ayırdetmek pek çok halde güçlük arzetmektedir. Bunlardan biri de götürü tazminattır. Bu bölümde, cezai şartın götürü tazminatla olan ilişkisi ele alınmış ve cezai şart ile götürü tazminat arasındaki farklar başarılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, cezai şartın koşulları özgün ve ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, cezai şart türleri üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, cezai şart alacağının ileri sürülmesi ve cezai şartı aşan zararın tazmini; dördüncü bölümde ise, aşırı cezai şartın indirilmesi konuları ele alınmıştır. Tacirin aşırı cezai şartın indirilmesini isteyememesi esası ile cezai şartın ahlaka aykırılığının ileri sürülebilmesi meselesi de yine dördüncü bölümde ele alınıp dikkatli ve titizlikle incelenmiştir. Bu arada, kişilik haklarına, ahlak ve adaba aykırılık oluşturacak derecede yüksek bir cezai şartın öngörülmesi halinde, bu cezai şartın tamamının geçersiz sayılması yerine, yalnızca aşırı kısmın geçersiz sayılması suretiyle, cezai şart miktarının ahlak ve adaba aykırılık oluşturmayacak bir düzeye indirilmesi konusunda da özgün ve önemli görüşler serdedilmiştir. Ayrıca İsviçre Federal Mahkemesi kararları ile Yargıtay kararları da özenle taranarak, uygulamadaki anlayış ve gelişmeler de çalışmaya yansıtılmıştır. Böylece hem teorisyenlere hem de uygulamacılara yararlı olacak bu eser meydana getirilmiştir.

Dr. Köksal Kocaağa’nın, bu çalışmasıyla Türk Borçlar Hukuku’na önemli bilimsel katkılarda bulunduğuna inanıyorum. Bu inançla, sözkonusu özgün ve başarılı çalışmasından dolayı kendisini kutlar, hukukumuza bunun gibi nice nitelikli eserler kazandırmasını dilerim.

Ankara, 21.04.2003

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 9

KISALTMALAR 17

GİRİŞ 21


BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAM, TERİM, CEZA KOŞULUNUN AMACI (İŞLEVLERİ), TARİHÇESİ, DÜZENLENİŞ BİÇİMİ VE UYGULAMA ALANI

§ 1. KAVRAM VE TERİM 25

I. KAVRAM VE TANIM 25

II. TERİM SORUNU 28

§ 2. CEZA KOŞULUNUN AMACI (İŞLEVLERİ) 31

I. GENEL OLARAK 31

II. BORÇLUYU İFAYA ZORLAMA 33

III. TAZMİNATI BELİRLEME 36

IV. SÖZLEŞMEYİ SONA ERDİRMEYİ KOLAYLAŞTIRMA 38

§ 3. CEZA KOŞULUNUN TARİHÇESİ VE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 41

I. TARİHÇESİ 41

II. DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 43

§ 4. CEZA KOŞULUNUN UYGULAMA ALANI 47

I. CEZA KOŞULUNA YER VERİLEBİLEN  HUKUKİ İŞLEMLER 47

                A. Medeni Hukuk 47

                B. Borçlar Hukuku 49

                C. İş Hukuku 50

                D. Ticaret Hukuku 53

II. CEZA KOŞULUNA YER VERİLEMEYEN HUKUKİ İŞLEMLER 53

                A. Açıkça (Doğrudan) Yasaklandığı Haller 54

                B. Dolaylı Olarak Yasaklandığı Haller 61

İKİNCİ BÖLÜM

CEZA KOŞULUNUN UNSURLARI VE TÜRLERİ

§ 5. CEZA KOŞULUNUN UNSURLARI 65

I. GEÇERLİ BİR ASIL BORCUN VARLIĞI 65

                A. Bir Asıl Borcun Varlığı 65

                        1) Genel Olarak 65

                        2) Asıl Borcun Konusu 67

                        3) Asıl Borcun Kaynakları 73

                B. Asıl Borcun Geçerli Olması 75

                        1) Genel Olarak 75

                        2) İptal Edilebilir Borçlar 83

                        3) Eksik Borçlar 84

II. CEZA KOŞULU OLARAK ASIL BORÇTAN AYRI BİR EDİMİN VARLIĞI 87

                A. Ceza Koşulunun Asıl Borçtan Ayrı Bir Edim Olması 87

                B. Ceza Koşulunun Konusu 93

                C. Ceza Koşulunun Miktarı ve Sınırı 97

III. CEZA KOŞULU ANLAŞMASI 103

                A. Ceza Koşulunun Bir Hukuki İşlemle Kararlaştırılması 103

                B. Ceza Koşulu Anlaşmasının Sağlararası Bir İşlem Olması 112

                C. Ceza Koşulu Anlaşmasının Geçerli Olması 114

                   1) Genel Olarak 114

                    2) Ceza Koşulunun Geçersizliğinin Asıl Borca Etkisi 118

D. Ceza Koşulu Anlaşmasının Şekli 119

E. Ceza Koşulu Anlaşmasının Tarafları 128

1) Genel Olarak 128

2) Ceza Koşulu Alacaklısının Üçüncü Kişi Olması 128

3) Ceza Koşulu Borçlusunun Üçüncü Kişi Olması 131

4) Ceza Koşulunun Hem Alacaklı Hem Borçlusunun Üçüncü Kişi Olması 131

§ 6. CEZA KOŞULUNUN TÜRLERİ 133

I. SEÇİMLİK CEZA KOŞULU 133

II. İFAYA EKLENEN CEZA KOŞULU 137

III. DÖNME (FESİH) CEZASI 144

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CEZA KOŞULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ, GÖTÜRÜ TAZMİNATTAN VE DİĞER BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ

§ 7. CEZA KOŞULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ 155

I. ASIL BORCA BAĞLI (FER’İ) OLMASI 155

A. Genel Olarak 155

B. Fer’iliğin Sonuçları 156

1) Ceza Koşulunun Geçerliliği Bakımından 156

2) Ceza Koşulu Alacağının Devri Bakımından 158

3) Ceza Koşulu Borcunun Üstlenilmesi Bakımından 160

4) Ceza Koşulunun İfa Yeri ve Zamanı Bakımından 162

5) Ceza Koşulunun Şekli Bakımından 162

6) Ceza Koşulunun Teminata Bağlanması Bakımından 164

a) Rehin 165

aa) Taşınmaz Rehni 165

bb) Taşınır Rehni 165

b) Kefalet 166

7) Ceza Koşulunun Sona Ermesi Bakımından 168

8) Diğer Sonuçları 171

C. Fer’iliğin İstisnaları 172

II. ZARARDAN BAĞIMSIZ OLMASI 173

III. KARŞILIKSIZ OLMASI 175

§ 8. CEZA KOŞULUNUN GÖTÜRÜ TAZMİNATTAN VE

  DİĞER BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT

  EDİLMESİ 176

I. GÖTÜRÜ TAZMİNATTAN AYIRT EDİLMESİ 176

A. Götürü Tazminat Kavramı ve Ceza Koşulundan 

Ayırt Edilmesi Gereği 176

B. Ceza Koşulu ile Götürü Tazminat Arasındaki Farklar 179

C. Ceza Koşulu ile Götürü Tazminatı Ayırt Edici Ölçütler 184

II. DİĞER BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ 188

A. Temerrüt Faizinden 188

B. Cayma Parasından 198

C. Seçimlik Borç ve Seçimlik Yetkiden 202

1) Seçimlik Borçtan 202

2) Seçimlik Yetkiden 204

D. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenmeden ve Kefaletten 205

1) Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenmeden 205

2) Kefaletten 206

E. Koşula Bağlı Borçtan 206

F. Bağımsız (Gerçek Olmayan) Ceza Koşulundan 209

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZA KOŞULUNUN MUACCEL OLMASI VE CEZA KOŞULUNU AŞAN ZARARIN TAZMİNİ

§ 9. CEZA KOŞULUNUN MUACCEL OLMASI 213

I. MUACCELİYET ANI 213

II. MUACCELİYET ŞARTLARI 217

A. Asıl Borcun Muaccel Olması 219

B. Asıl Borcun İhlal Edilmesi 219

1) Asıl Borcun İhlali Kavramı 219

2) Asıl Borcun İhlalini İspat Yükü 229

C. Borçlunun Kusurlu Olması 231

1) Genel Olarak 231

2) Ek İş ve İş Değişikliğinin Ceza Koşuluna Etkisi 240

III. MUACCELİYETİN SONUÇLARI 243

A. Seçimlik Ceza Koşulu Bakımından 244

1) Genel Olarak 244

2) Alacaklının Seçim Hakkı 247

3) Asıl Borcun İfasının veya Ceza Koşulunun

İstenebilmesi 257

a) Asıl Borcun İfasının İstenmesi 257

b) Ceza Koşulunun İstenmesi 258

B. İfaya Eklenen Ceza Koşulu Bakımından 267

1) Genel Olarak 267

2) Asıl Borcun İfası ile Ceza Koşulunun

Birlikte İstenebilmesi 269

3) Ceza Koşulunun İstenemeyeceği Haller 283

a) Feragat 284

b) İfanın Çekincesiz Olarak Kabulü 285

aa) Genel Olarak 285

bb) Şartları 288

aaa) Asıl Borcun Belirlenen Zaman veya

Yerden Başka Bir Zaman veya

Yerde İfa Edilmiş Olması 288

bbb) Ceza Koşulunu İsteme Hakkının

Saklı Tutulmamış Olması 293

cc) Sonuçları 301

§ 10. CEZA KOŞULUNU AŞAN ZARARIN TAZMİNİ 304

I. GENEL OLARAK 304

II. ŞARTLARI 310

A. Ceza Koşulunu Aşan Bir Zararın Bulunması 312

B. Asıl Borcun İhlali ile Zarar Arasında Uygun İlliyet

Bağının Bulunması 316

C. Borçlunun Kusurlu Olması 316

D. Alacaklının Zarar ve Kusuru İspat Etmesi 317

BEŞİNCİ BÖLÜM

AŞIRI CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ

§ 11. CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİNİN

  AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 321

I. İNDİRİMİN AMACI 321

II. İNDİRİMİN HUKUKİ NİTELİĞİ 323

§ 12. CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİNİN ŞARTLARI 331

I. GERÇEK VE GEÇERLİ BİR CEZA KOŞULUNUN BULUNMASI 332

                A. Genel Olarak 332

                B. İndirim Hükmünün (TBK m. 182/III) Uygulanacağı Diğer Haller 334

II. CEZA KOŞULUNUN MUACCEL OLMASI 337

III. CEZA KOŞULUNUN AŞIRI OLMASI 338

A. Aşırı Ceza Koşulu Kavramı 338

B. Aşırılığın Tespitinde Başlıca Ölçütler 341

1) Alacaklının Menfaatleri 344

2) Borcun İhlalinin Ağırlığı 347

3) Borçlunun Kusurunun Ağırlığı 348

4) Tarafların Ekonomik Durumu 350

C. Aşırılığın Tespitinde Esas Alınacak Tarih 351

IV. BORÇLUNUN TACİR OLMAMASI 353

V. BORÇLUNUN İSTEMDE BULUNMASININ

  GEREKMEMESİ 354

VI. ÖDENMİŞ OLAN AŞIRI CEZA KOŞULUNUN

  İNDİRİLİP İNDİRİLEMEYECEĞİ 358

§ 13. CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN

  USUL İŞLEMLERİ VE İNDİRİM KARARI 364

I. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 364

II. İNDİRİMİN ŞEKLİ (YÖNTEMİ) VE MİKTARI 366

A. İndirim Şekli (Yöntemi) 366

B. İndirim Miktarı 369

III. İNDİRİM KARARI 372

A. Hukuki Niteliği 372

B. Hüküm ve Sonuçları 375

§ 14. TACİRİN AŞIRI CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİNİ

  İSTEYEMEMESİ 377

I. GENEL OLARAK 377

II. ŞARTLARI 379

A. Borçlunun Tacir Olması 379

B. Ceza Koşulunun Borçlunun Ticari İşletmesiyle

İlgili Bir Borca İlişkin Olması 382

III. TACİRİN CEZA KOŞULUNUN GEÇERSİZLİĞİNİ İLERİ SÜREBİLMESİ 385

KAYNAKÇA 397


KAYNAKÇA[1]

ABİK, Yıldız: Nişanlanma ve Nişanlılık, AÜHFD, Y. 2005, C. 54,     S. 2, s. 65-152.

AEPLI, Viktor: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V: Obligationenrecht, Teilbd. 1h: Das Erlöschen der Obligationen, Erste Lieferung: Art. 114-126 OR, 3. Aufl., Zürich 1991.

ALPAGUT, Gülsevil: Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi, Ankara 1998.

ALTAŞ, Hüseyin: Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Düzeltilmesi, Ankara 1998.

ANSAY, Sabri Şakir: Hukuk Yargılama Usulleri, 7. Bası, Ankara 1960.

ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 4. Bası, Ankara 2002.

ARAL, Fahrettin: Türk Borçlar Hukukuna Göre Kötü İfa, Ankara 1985 (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi) (Kötü İfa).

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Ankara 2015.

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, Ankara 2001.

ARSEBÜK, Esat: Borçlar Hukuku, C. I-II, 3. Bası, Ankara 1950.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema:  Medeni Usul Hukuku, Ankara 2016.

ARSLANLI, Halil: Kara Ticaret Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, 3. Bası, İstanbul 1960.

ARSLANLI, Halil: Ticari Bey, 4. Bası, İstanbul 1955 (Ticari Bey).

AŞÇIOĞLU, Çetin: Geçersiz Sözleşmelerde (Biçim Koşulu Açısından) Ceza Koşulu, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIV, Ankara 1997, s. 111 vd.

ATAMER, Yeşim M.: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, 2. Bası, İstanbul 2001.

ATEŞ, Derya: Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık, Ankara 2007.

AYAN, Serkan: İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü, Ankara 2008.

AYDOĞDU, Murat: Türk Borçlar Hukuku’nda Genel İşlem Koşullarının ve Tüketici Hukuku’nda Haksız Şartların Denetimi, Ankara 2014.

AYHAN, Rıza: Ticari İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve Sözleşme Cezalarının İndirilmesini İsteyememe, GÜHFD (2013), C. XVII, S. 1-2, s. 291 vd.

AYİTER, Nuşin: Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Fer’i Rekabet Memnuiyeti Mukavelesi, Ahmet Esat Arsebük Armağanı, Ankara 1958, s. 463 vd.

AYRANCI, Hasan: Türk Borçlar Hukukunda Munzam Zarar (BK 105), Ankara 2006.

BARLAS, Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992.

BARLAS, Nami: Çerçeve Sözleşme Kavramı ve Çerçeve Sözleşmelerin Özellikleri, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 807 vd. (Çerçeve Sözleşme).

BAŞPINAR, Veysel: Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998.

BAYGIN, Cem: Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul 1999.

BECKER, Hermann: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI: Obligationenrecht, 1. Abt.: Allgemeine Bestimmungen (Art. 1-183 OR), 2. Aufl., Bern 1941; 2. Abt., Art. 184-551 OR,  Bern 1934.

BELEN, Herdem: Kat Mülkiyetinde Yönetim Planına Cezai Şart Konulması, Prof. Dr. Nuri Çelik’ e Armağan, C. I, İstanbul 2001,                s. 522 vd.

BENTELE, Roland: Die Konventionalstrafe nach Art. 160-163 OR, Diss. Freiburg 1994.

BERBEROĞLU YENİPINAR, Filiz: Ticari Davalar&Cezai Şart, Ankara 2017.

BERKİ, Osman F.: Pey Akçesi, Rücu Tazminatı ve Cezai Şart (Mukavele Cezası) Etrafında Tetkikler, İBD 1943, C. XVII, S. 5, s. 279 vd.

BETZ, Lorenz: Abänderung des Vertragsinhalts durch richterliche Entscheidung, Kulmbach 1930.

BEUTHIEN, Volker: Pauschalierter Schadenersatz und Vertragsstrafe, in: Festschrift für Karl Larenz zum 70. Geburtstag, München 1973, s. 495 vd.

BİLGE, Necip: Cezai Şart, Esat Arsebük Armağanı’ndan Ayrı Bası, Ankara 1957.

BİRİNCİ UZUN, Tuba: Götürü Tazminat, Ankara 2015.

BİRSEN, Kemalettin: Borçlar Hukuku Dersleri, Borçların Genel Hükümleri, 4. Bası, İstanbul 1967.

BÖTTICHER, Eduard: Wesen und Arten der Vertragsstrafe sowie deren Kontrolle, in: ZfA 1970, s. 3 vd.

BOHNY, Peter: Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, Diss. Basel 1988.

BUCHER, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2. Aufl., Zürich 1988.

BUZ, Vedat: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998.

BUZ, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005 (Yenilik).

BÜHLER, Theodor: Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V: Obligationenrecht, Teilbd. V 2d, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Zürich 1998.

BÜHLER, Theodor: Vertragsrecht im Maschinenbau und Industrieanlagenbau, unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz und des Exportgeschäftes, Zürich 1987 (Vertragsrecht).

BÜHLER, Theodor: Haft-und Reugeld sowie Konventionalstrafe im alten und im geltenden Obligationenrecht, in: Hundert Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, Jubiläumsschrift, Freiburg 1982, s. 143 vd. (Konventionalstrafe).

CANSEL, Erol: Türk Menkul Rehni Hukuku, C. I, Teslim Şartlı Menkul Rehni, Ankara 1967.

CANSEL, Erol/ÖZEL, Çağlar: Türk Borçlar Hukukunda Ceza Koşulu, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi (2013), C. 8, Prof.             Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan Ezel Sayısı, s. 713 vd.

CRONE, Hans Caspar: Rahmenverträge, Zürich 1993.

ÇINAR, Ömer: Türk Borçlar Kanunu ve Alman Medeni Kanununa Göre Cezai Şartın İndirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 16, Güz 2009, s. 91 vd.

DALAMANLI, Lütüfi/KAZANCI, Faruk/KAZANCI, Muharrem: İlmi ve Kazai İçtihatlarla Açıklamalı Borçlar Kanunu, C.II, İstanbul 1990.

DAYINLARLI, Kemal: Borçlar Kanununa Göre Alacağın Temliki, Ankara 1993.

DIETZI, Walter: Die Konventionalstrafe und ihr Verhältnis zum Schadenersatz, Diss. Basel 1935.

DİRİCAN, Gökhan: Eser Sözleşmesinde Temerrüde Dayalı Cezai Şart ve Uygulaması, İstanbul 2007.

DOĞANAY, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. I-II, 3. Bası, Ankara 1990.

DOĞANAY, İsmail: Ticari Alım-Satım Akdi ve Nevileri, Ankara 1993 (Ticari Satım).

DURAL, Mustafa: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, İstanbul 1976.

DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut: Miras Hukuku Dersleri, İstanbul 2001.

EDİS, Seyfullah: Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri,           6. Bası, Ankara 1997.

EKİNCİ, Hüseyin: Özel Hukuk Sözleşmelerinde Ceza Koşulu, 2. Bası, Ankara 2015.

ENNECCERUS, Ludwig/LEHMANN, Heinrich: Recht des Schuldverhältnisse, 15. Aufl., Tübingen 1958.

ERDEM, Mehmet: Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Mayıs 2009), Ankara 2009, s. 97-123.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 19. Bası, Ankara 2015.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Bası, Ankara 2015 (Özel Hükümler).

ERMAN, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 2. Bası, İstanbul 2007.

ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, 3. Bası, İzmir 1997.

ERTEN, Ali: Sorumsuzluk Şartları, Ankara 1977.

FENKART, Josef: Wesen und Ausübung der Gestaltungsrechte im schweizerischen Privatrecht, Bern 1925.

FEYZİOĞLU, Feyzi N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II,              2. Bası, İstanbul 1977.

FICK, F./VON MORLOT, A.: Das Schweizerische Obligationenrecht, Titel 1-22, Zürich 1915.

FISCHER, Detlev: Vertragsstrafe und vertragliche Schadensersatzpauschalierung, Frankfurt am Main 1981.

FISCHER, Thomas: Vertragliche Pauschalierung von Schadenersatz, Zürich 1998 (FISCHER, T.).

FIKENTSCHER, Wolfgang: Schuldrecht, 7. Aufl., Berlin/New York 1985.

FUNK, Fritz: Borçlar Kanunu Şerhi, C. I, Umumi Hükümler (Çev.: Hıfzı Veldet/ C. Hakkı Selek), İstanbul 1938.

FURRER, Frank: Heilung des Formmangels im Vertrag, Diss. Zürich 1992.

GABI, Sonja : Garantieversicherung, Diss. Zürich 1990.

GAUCH, Peter: Fristen und Termine- Die Bauzeit im Werkvertrag, Freiburger Baurechtstagung 1995, Freiburg 1995, s. 2-25 (Fristen und Termine).

GAUCH, Peter: Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996 (Werkvertrag).

GAUCH, Peter: “Modifizierte” Teilnichtigkeit, Anmerkungen zu BGE 107 II 216 ff., in: recht 1983, s. 95 vd. (recht 1983).

GAUCH, Peter/SCHLUEP, Walter R./SCHMID, Jörg/REY, Heinz: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bd. I-II, 8. Aufl., Zürich-Basel-Genf 2003 (Bd. I: GAUCH/SCHLUEP/ SCHMID); Bd. II: GAUCH/ SCHLUEP/REY)

GÖKTÜRK, Hüseyin A.: Borçlar Hukuku, II. Kısım: Akdin Muhtelif Nevileri, Ankara 1951.

GÖKYAYLA, Emre: Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul 2009.

GÖLE, Celal: Anonim Ortaklıklarda Nakdî Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, Ankara 1976.

GÖTZ, Ernst: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. II: Das Familienrecht, 1. Abt.: Das Eherecht, 1. Teilbd., 1. Hälfte: Die Eheschliessung (Artikel 90-136 ZGB), 3. Aufl., Bern 1964.

GÖZÜTOK, Zeki: Faiz Hukuku, 3. Bası, Ankara 2015.

GUHL, Theo/KOLLER, Alfred/SCHNYDER, Anton K./DRUEY, Nicolas: Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Aufl., Zürich 2000 (GUHL/ [İşleyen]).

GÜLSEVEN, Hilal: Türk Özel Hukukunda Cezai Şartın İndirilmesi, Ankara 2016.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt: II, İstanbul 2012.

GÜNAY, Cevdet İlhan: Cezai Şart (BK m. 158-161), Ankara 2002.

GÜRAL, Jale: Hükümsüzlük Nazariyeleri Karşısında Türk Medeni Kanununun Sistemi, Ankara 1953.

GÜRSOY, Kemal Tahir: Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Mal Vasiyeti, Ankara 1955.

GÜRSOY, K. Tahir/EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1984.

GÜVEN, Kudret: Borçlar Hukuku Açısından İhtirazi Kayıt Esasları, Yapım İşlerinde İhtirazi Kayıt (Panel), Yayına Hazırlayan: Atilla İnan, Bilirkişiler, Hakemler ve Arabulucular Derneği, Ankara 2014.

HAEFLIGER, Arthur: Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, Diss. Bern 1974.

HATEMİ, Hüseyin: Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Kavramı ve Sonuçları, İstanbul 1976.

HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011.

HELVACI, Mehmet: Borçlar ve Ticaret Kanunu Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavramı, İstanbul 2000.

HÜRLIMANN, Roland: Teilnichtigkeit von Schuldverträgen nach Art. 20 Abs. 2 OR, Diss. Freiburg 1984.

IM, Geon-Myeo: Die Vertragsstrafe und deren Vorbehalt im BGB unter besonderer Berücksichtigung des § 11 Nr. 6 AGBG, Diss. Würzburg 1991.

İNAN, A. Naim: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bası, Ankara 2014.

İNAN, A. Naim/ ERTAŞ, Şeref: Türk Medeni Hukuku, Miras Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2000.

İNCEOĞLU, M. Murat: Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK m. 346), Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş’a Armağan, İstanbul 2011, s. 671 vd.

İŞGÜZAR, Hasan: Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989.

JAEGGI, Peter/GAUCH, Peter : Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V: Obligationenrecht, Teilb. 1b: Kommentar zu Art. 18 OR, 3. Aufl., Zürich 1980.

KAISER, Gisbert: Das Mängelhaftungsrecht in Baupraxis und Bauprozess, 7. Aufl., Heidelberg 1992.

KAPANCI, K. Berk: Götürü Tazminat Anlaşması ve Bunun Ceza Koşulundan Ayırt Edilmesi, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013.

KARAHAN, Sami: Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, Konya 1997.

KARAHAN, Sami/ARI, Zekeriya/BOZGEYİK, Hayri/SARAÇ, Tahir/ÜNAL, Mücahit: Kıymetli Evrak Hukuku, Konya 2013.

KARAHASAN, M. Reşit: Sorumluluk Hukuku, I. Kitap, Sözleşmeler, İstanbul 1996.

KARAHASAN, M. Reşit: İnşaat İmar İhale Hukuku, C. II, İstanbul 1997 (İnşaat Hukuku).

KARAHASAN, M. Reşit: Para Borçlarında Cezai Şart, İBD 1966, Medeni Kanunun 40. Yılı Özel Sayısı, s. 469-494 (Para Borçları).

KARATAŞ, İzzet: Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri, Ankara 2009.

KARAYALÇIN, Yaşar: Ticaret Hukuku, C. I, Giriş-Ticari İşletme,                3. Bası, Ankara 1968.

KARLOWA, Otto: Römische Rechtsgeschichte in zwei Bänden, Bd. II, Privatrecht und Civilprozess, Strafrecht und Strafprozess, Erster Teil, Privatrecht, Leipzig 1901.

KASER, Max: Römisches Privatrecht, Ein Studienbuch, 14. Aufl., München 1986.

KELLER, Max/ SCHÖBI, Christian: Das Schweizerische Schuldrecht, Bd. I, Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, 3. Aufl., Basel/ Frankfurt am Main 1988.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 19. Bası, Ankara 2015.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Türk Borçlar Hukukunda Kanuni Halefiyet, Ankara 1979 (Halefiyet).

KIRKBEŞOĞLU, Nagehan: Türk Özel Hukukunda Kısmi Hükümsüzlük, İstanbul 2011.

KLAUSBERGER, Kurt: Die Willensmängel im schweizerischen Vertragsrecht, Diss. Zürich 1989.

KLEINER, Beat: Bankgarantie, Die Garantie unter besonderer Berücksichtigung des Bankgeschäftes, 4. Aufl., Zürich 1990.

KNÜTEL, Rolf: Stipulatio poenae, Studien zur römischen Vertragsstrafe (Forschungen zum römischen Recht 34), Köln 1976.

KNÜTEL, Rolf: Verfallsbereinigung, nachträglicher Verfall und Unmöglichkeit bei der Vertragsstrafe, AcP 1975, s. 45 vd. (Verfallsbereinigung).

KOCAAĞA, Köksal: İnşaat Sözleşmesi, Ankara 2014.

KOCAMAN, Arif: BK m. 158/II Hükmü Gereğince İfaya Ekli Cezai Şart Talep Etme Hakkının Düşmesi (Sona Ermesi) ve BK m. 158/II c. 2’de Hakkın Korunması İçin Öngörülen İhtirazi Kayıt İleri Sürme Şartının Sözleşme İle Bertaraf Edilip Edilemeyeceği Hususu, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, s. 567-582.

KOCAMAN, Arif, Türk Borçlar Kanunu m. 179/II’de Öngörülen İhtirazi Kaydın (Çekincenin) Hukuki Niteliği ve Sonuçları, Yapım İşlerinde İhtirazi Kayıt (Panel), Yayına Hazırlayan: Atilla İnan, Bilirkişiler, Hakemler ve Arabulucular Derneği, Ankara 2014 (Panel).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2001.

KOLLER, Alfred: Vom Formmangel und seinen Folgen, in: Der Grundstückkauf, hrsg. von Alfred Koller, St. Gallen 1989, s. 91 vd.

 

KOLLER, Alfred: Konventionalstrafe für Bauverzögerungen (Verspätungsstrafe), Bau- und Bauprozessrecht, Ausgewählte Fragen, Herausgeber: Alfred Koller, St. Gallen 1996 (Konventionalstrafe).

KOLLER, Alfred: Das Vorbehaltserfordernis bei Verspätungsstrafen, AJP 1999/12, s. 1518-1521 (Vorbehaltserfordernis).

KOSTAKOĞLU, Cengiz: İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 3. Bası, İstanbul 2000.

KRAMER, Ernst A.: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI: Das Obligationenrecht, 1. Abt.: Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilbd., 1. Unterteilbd: Inhalt des Vertrages/Mängel des Vertragsabschlusses, Lieferung 1 (Art. 19-20 OR), Bern 1990.

KRELLER, Hans: Römisches Recht II, Grundlehren des gemeinen Rechts, romanistische Einführung in das geltende Privatrecht, Wien 1950.

KUDAT, Arkun: Cezai Şartın Mahiyeti ve Ceza ile Münasebeti, ABD 1949, S. 58-59, s. 29 vd.

KUNTER, Nurullah: Ödendikten Sonra da Azaltılabilmeleri Bakımından Fahiş Cezai Şartlar, AD 1940, Yıl 3, S. 11, s. 971 vd.

KURU, Baki: Tespit Davaları, 2. Bası, Ankara 1988.

LARENZ, Karl: Lehrbuch des Schuldrechts, Allgemeiner Teil, Bd. I, 14. Aufl., München 1987.

LINDACHER, Walter F.: Phänomenologie der ‘Vertragsstrafe’, Frankfurt/ Main 1972.

LEUENBERGER, Christoph: Abschluss der Grundstückkaufvertrages, in: Der Grundstückkauf, hrsg. von Koller Alfred, St.Gallen 1990, s. 49 vd.

MARTIN, Alfred: Borçlar Kanunu Şerhi Umumi Nazariyeleri, Ankara 1936.

MEIER-HAYOZ, Arthur: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. I: Einleitung und Personenrecht, Einleitung, Artikel: 1-10 ZGB, Bern 1966; Bd. IV: Sachenrecht, 1. Abt.: Das Eigentum, 2. Teilbd.; Art. 655-679 ZGB, 3. Aufl., Bern 1964.

MERZ, Hans: Vertrag und Vertragsschluss, 2. Aufl., Freiburg 1992.

MERZ, Hans: Die Revision der Verträge durch den Richter, ZSR 61 (1942), 393 vd. (Revision).

MÜNCHENER KOMMENTAR ZUM BÜRGERLICHEN GESETZBUCH: Bd. I, Allgemeiner Teil, §§ 1-240/AGB-Gesetz,     3. Aufl., München 1993 (MünchKomm/[İşleyen]); Bd. 2, Schuldrecht, Allgemeiner Teil §§ 241-432, 2. Aufl., München 1994 (MünchKomm/ [İşleyen]).

NOMER, Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Bası, İstanbul 2015.

OERTLI, Theres: Der vertraglich pauschalierte Schadenersatz: unter Berücksichtigung der Abgrenzung zur Konventionalstrafe, Luzern 2004.

OĞUZMAN, Kemal/DURAL, Mustafa: Aile Hukuku, 2. Bası, İstanbul 1998.

OĞUZMAN, Kemal/ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt:I, 13. Bası, İstanbul 2015; Cilt: II,  12. Bası, İstanbul 2016 (I, II).

OĞUZMAN, Kemal/SELİÇİ, Özer: Eşya Hukuku, 7. Bası, İstanbul 1997.

OLGAÇ, Senai: İlmi ve Kazai İçtihatlarla Borçlar Kanunu, C. II, Ankara 1976.

OR-EHRAT: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: Obligationenrecht I (Art. 1-529 OR), Hrsg. Honsell/ Vogt/ Wiegand,            2. Aufl., Basel/ Frankfurt am Main 1996.

OR-SCHWENZER: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: Obligationenrecht I (Art. 1-529 OR), Hrsg. Honsell/ Vogt/ Wiegand, 2. Aufl., Basel/ Frankfurt am Main 1996.

OR-WIEGAND: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: Obligationenrecht I (Art. 1-529 OR), Hrsg. Honsell/ Vogt/ Wiegand,            2. Aufl., Basel/ Frankfurt am Main 1996.

OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V: Obligationenrecht, Erster Halbbd.: Art. 1-183 OR, 2. Aufl., Zürich 1929; II. Halbbd.: Art. 184-418 OR, 2. Aufl., Zürich 1936.

 

 

 

OZANOĞLU, Hasan Seçkin: İstisna ve Özellikle İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin (Yüklenicinin) Eseri Teslim Zamanında Gecikmesine Bağlanan İfaya Eklenen Cezai Şart (Gecikme Cezası) Kayıtları, GÜHFD, Haziran-Aralık 1999 (Baskı: Haziran 2003), C. III,    S. 1-2, s. 60-118.

ÖÇAL, Akar: Türk Hususi Hukukunda Gecikme Faizi, İstanbul 1965.

ÖNEN, Ergun: İnşai Dava, Ankara 1981.

ÖZ, M. Turgut: İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1989.

ÖZ, Kerem: Tadil Sözleşmesi, İstanbul 2016 (ÖZ, K.).

ÖZMEN, E. Saba: Nişanın Bozulmasında Cayma Akçası ve Cezai Şart, TBBD 1995, S. 4, s. 520 vd.

ÖZSUNAY, Ergun: Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, İstanbul 1978.

ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, 5. Bası, Ankara 2004 (ÖZTAN, B.).

ÖZTAN Fırat: Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, Ankara 1997 (ÖZTAN, F.).

PALANDT Otto: Bürgerliches Gesetsbuch, Kurz-Kommentar, Bd. 7, 2. Buch, 2. Abschnitt, 4. Titel: Draufgabe, Vertragsstrafe, 51. Aufl., München 1992 (PALANDT/ [İşleyen]).

PETITJEAN, Marcel: Die Herabsetzung der Konventionalstrafe nach schweizerischem Recht, Diss. Basel 1937.

POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU, Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, 8. Bası, İstanbul 2000.

POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Bası, İstanbul 1995.

POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal: Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 13. Bası, İstanbul 1998.

PULAŞLI, Hasan: Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Ankara 1989.

PULAŞLI, Hasan: Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 2. Bası, Ankara 2012 (Kıymetli Evrak).

PULAŞLI, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt: I-II, Ankara 2011 (Şerh, I; II).

RADO, Türkan: Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul 1997.

RECK, Rudolf  M.:  Lohnrückbehalt, Kaution und Konvetionalstrafe im schweizerischen Arbeitsrecht, Diss. Zürich 1983.

REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara 1992.

REİSOĞLU, Seza: Medeni Kanun Açısından İpotek İşlemleri ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1978 (İpotek İşlemleri).

RIEMER, Hans-Michael: Konventionalstrafe in Gestalt von Verfall – oder Verwirkungsklauseln, in: Hundert Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, Jubiläumsschrift, Freiburg 1982, s. 443 vd.

ROSENBERG, Leo: Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts,             9. Aufl., München/ Berlin 1961.

SAYMEN, Ferit H.: İş Hukuku, İstanbul 1954.

SAYMEN, Ferit H./ELBİR H. Kemal: Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, İstanbul 1966.

SCHERRER, Albert: Das Richterliche Ermässigungsrecht bei Verträgen nach schweizerischem Obligationenrecht, Diss. Freiburg 1934.

SCHLECHTRIEM, Peter: Richterliche Kontrolle von Schadensersatzpauschalierungen und Vertragsstrafen, Das Haager Einheitliche Kaufgesetz und das deutsche Schuldrecht, Kollogium zum 65. Geburtstag von Ernst von Caemmerer, Karlsruhe 1973.

SCHLOSSER, Peter: Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld 1966.

SCHMID, Jörg: Schadenersatz und Strafe, Frankfurt 1973.

SCHMID, Jörg: Die öffentliche Beurkundung von Schuldvertägen, Diss. Freiburg 1998  (Beurkundung).

SCHMID, Jörg: Der Umfang des Formzwanges, in: recht 1989, vd. 113 vd. (recht).

SCHMIDLIN, Bruno: Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd. VI: Obligationenrecht, 1. Abt.: Allgemeine Bestimmungen, 1. Teilbd.: Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1-18 OR, Bern 1986.

SCHOCH, Walter: Begriff, Anwendung und Sicherung der Konventionalstrafe nach schweizerischem Recht, Diss. Bern 1935.

SCHÖBI, Christian: Die Akzessorietät der Nebenrechte von Forderungen unter besonderer Berücksichtigung des Rechtsinstituts der Verjährung, Diss. Zürich 1990.

SCHÖNENBERGER, Wilhelm/JAEGGI, Peter: Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V: Obligationenrecht, Teilbd. 1a: Allgemeine Einleitung, Vorbemerkungen vor Art. 1 OR, Kommentar zu den Art. 1-17 OR, 3. Aufl., Zürich 1973.

SCHWARZ, Andreas B.: Borçlar Hukuk Dersleri, C. I (Çev.: Bülent Davran), İstanbul 1948.

SCHWEINGRUBER, Edwin.: Die wirtschaftlich schwäre Vertragspartei insbesondere nach den allgemeinen Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts, Bern 1930.

SCHWENZER, Ingeborg: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Bern 1998.

SEELIGER, Leo: Das richterliche Ermässigungsrecht nach §343 BGB, Braunschweig 1905.

SELİÇİ, Özer: İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978.

SELİMOĞLU, Yaşar Engin: İstısnâ (Eser) Sözleşmesi, Ankara 2010.

SEROZAN, Rona: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 2. Bası, İstanbul 1998.

SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, İstanbul 2007 (Sözleşmeden Dönme).

SIBER, Heinrich: Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung, Bd. II, Römisches Privatrecht, Berlin 1928.

SİRMEN, A. Lâle: Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992.

SİRMEN, A. Lâle: Alacak Rehni, Ankara 1990 (Alacak Rehni).

SOERGEL Theodor: Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Bd. 2, Schuldrecht I (§§ 241-432), 12. Aufl., Stuttgart/Berlin/Köln 1990 (SOERGEL/ [İşleyen]).

SOSSNA, Ralf-Peter: Die Geschichte der Begrenzung von Vertragsstrafen, Köln 1992.

SOYER, Polat: Rekabet Yasağı Sözleşmesi (BK md. 348-352), Ankara 1994.

STAHEL, Max: Die Conventionalstrafe mit spezieller Berücksichtigung des Schweizerischen Obligationenrechts, Diss. Zürich 1898.

STOTZ, Felix: Die Leistungspflicht und die Mängelhaftung des Unternehmers im Werkvertrag, Bern- Frankfurt- New York 1989.

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C. I/1,            6. Bası, İstanbul 1990; C. II, 3. Bası, Ankara 1987.

TANRIVER, Süha: Medeni Usul Hukuku, C. I, Ankara 2016.

TEKİNAY, S. Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Bası, İstanbul 1993.

TERCIER, Pierre/PICHONNAZ, Pascal/DEVELİOĞLU, H. Murat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2016.

TUNÇOMAĞ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul 1963.

TUTAR, Elce: Dönme Cezası, Ankara 2016.

UÇAR, Salter: Hukukta Cezai Şart ve Uygulaması, İstanbul 1993.

UMUR, Ziya: Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1990.

UMUR, Ziya: Roma Hukuku Lügatı, İstanbul 1983 (Lügat).

USTA, Oğuz: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı, Ankara 2017.

UYGUR, Turgut: Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, Genel Hükümler, C. II, Ankara 1990.

ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KENDİGELEN, Abuzer/ KAYA, Arslan: Kıymetli Evrak Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2015.

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ÖZDEMİR, Refet: Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel), Ankara 1987.

VISKY, Károly: Spuren der Kaiserzeit in den römischen Rechtsquellen, Budapest 1983.

VON BÜREN, Bruno: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964.

VON STAUDINGER Julius: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Zweites Buch: Recht der Schuldverhältnisse (§§ 328-397 BGB), 12. Aufl., Berlin 1994 (STAUDINGER/ [İşleyen]).

VON TUHR, Andreas/ESCHER, Arnold : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Zweiter Band, 3. Aufl., Zürich 1974.

VON TUHR, Andreas/PETER, Hans: Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Erster Band, 3. Aufl., Zürich 1974-1979.

WEBER, Rolf H.: Rahmenverträge als Mittel zur rechtlichen Ordnung langfristiger Geschäftsbeziehungen, in: ZSR 106 (1987) I, s. 410 vd.

WEITNAUER, Hermann: Vereinsstrafe, Vertragsstrafe und Betriebsstrafe, in: Festschrift für Rudolf Reinhard zum 70. Geburtstag, Köln 1972, s. 179 vd.

WIELAND, Carl: Kanunu Medenîde Aynî Haklar, II. Kısım (Çev.: İ. Hakkı Karafakı), Ankara 1949.

WIEMER, Emmanuel A.:  Die Bedeutung der Vertragsstrafe für Know-how-Verträge, eine rechtsvergleichende Untersuchung an Hand des deutschen, französischen und belgischen Rechts, Diss. München 1977.

YAVUZ, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 4. Bası, İstanbul 1996.

YAVUZ, Cevdet: Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Diğer Mevzuat, 7. Bası, İstanbul 1999 (Mevzuat).

YILDIRIM, Abdulkerim: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler,             3. Bası, Ankara 2015.

YILMAZ, Halil: Borçların İfasında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmesi ve Uygulaması, Ankara 2002.

YILMAZ, Merve: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı, TBBD (2011),      S. 97, s. 155-170 (YILMAZ, M.)

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 15. Bası, Ankara 2015.

ZEVKLİLER, Aydın/AYDOĞDU, Murat/PETEK, Hasan: Zevkliler Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 6. Bası, Ankara 1998.

ZIEGLER, Karl-Heinz: Die Wertlosigkeit der allgemeinen Regeln des BGB über die sog. Wahlschuld (§§ 262-265 BGB), in: AcP 171, 1971, s.193 vd.

 


[1]      Dipnotlarda geçen eserler, yazarlarının soyadlarıyla anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içerisinde gösterilmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.