Ceza Muhakemesi Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Yener ÜNVER - Hakan HAKERİ
Ürün Kodu: CU223
ISBN: 978-605-300-745-6
Stok Durumu: Stokta var
298,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yener ÜNVER, Hakan HAKERİ
Baskı Tarihi 2019/05
Baskı Sayısı 15
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CU223
Ceza Muhakemesi Hukuku (3 Cilt)
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER - Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ
2019/05 15. Baskı, 2156 Sayfa, 3 Cilt
ISBN 978-605-300-745-6

Kitabımızın bu en geniş baskısını, iki senedir yapamadık. Son iki baskıyı da öğrenci kitabı şeklinde yapmak durumunda kaldık. Bundaki temel neden, ceza muhakemesi alanındaki mevzuatı son iki yıldır takip etmekte çok güçlük çekmemiz oldu. Bu nedenle, bu ayrıntılı baskıyı yapmayı ertelemek durumunda kaldık ve öğrencilerimizin kitap ihtiyacını düşünerek, küçük baskı şeklinde yaptık.

Nihayet geçtiğimiz yaz aylarında, geniş kitap üzerinde çalışma imkânı bulabildik. Kitabımızın bu en geniş baskısıyla ceza muhakemesi hukuku alanında üç ayrı kapsamda kitabı okuyucularımızın istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler kitabı ile hukuk dışı alandaki öğrencilere hitap eden kitabımızla (güncel 16. baskı) birlikte, elinizdeki kitabın bir önceki 14. baskısıyla öğrenci kitabı, bu baskıyla da uygulamacılara yönelik geniş bir baskı yapmış bulunuyoruz.

Bu baskıda hem gerekli güncellemeler yapılmış hem de öğrenciler için gereksiz gördüğümüz konular eklenmiş ya da daha geniş olarak ele alınmıştır. Kitapta yoğun bir biçimde Anayasa Mahkemesi, İHAM ve bazı yabancı ülke yargı organlarının kararları ile öğretideki farklı tespit ve görüşlere yer verdik.

Çok ayrıntılı hükümler içermesi, Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler arasında en yeni ve en modern kanun olması itibarıyla Kosova CMK hükümlerine de mümkün olduğunca geniş yer verdik.

İlk defa bu baskıda uygulamada çok sıklıkla rastlanılan işlem örneklerini de kitabımıza aldık. Böylece gerek hâkim ve savcılar ve gerekse avukat meslektaşlarımızın bu örnekleri görme imkânı sağlanmıştır. Bunlar ikinci cildin sonunda yer almaktadır.

OHAL’in kaldırılmasından kaynaklanan boşluğu doldurmak üzere 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere ceza muhakemesi alanında yapılan değişikliklere, geçici niteliği nedeniyle değinmedik. Bu değişiklikler için 25.7.2018 tarih ve 7145 sayılı Kanun hükümlerine bakılmalıdır. Bunlar kitabın sonunda ek olarak verilmektedir. Bu değişikliklere ilişkin kısa görüşlerimizi de orada ifade ettik.

Her üç ciltte ayrı ayrı kaynakçaya yer verilmemiş olup, kitabın tüm kaynakçası üçüncü cildin sonunda verilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ VII

İÇİNDEKİLER IX

KISALTMALAR VE İŞARETLER XLIII

 

CİLT 1

 

1 KISIM

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

§ 1 KAVRAM 1

§ 2 2004 TARİH VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  3

§ 3 YENİ CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA YER ALMAYAN KURUM VE

KAVRAMLAR  5

I ŞAHSİ DAVA 6

II ŞAHSİ HAK DAVASI 7

III YASAK HAKLARIN İADESİ  9

IV CEZA KARARNAMESİ  9

V ACELE İTİRAZ 10

VI KEFALETLE SALIVERME  10

VII KURAL OLARAK GIYABİ TUTUKLAMA 10

VIII KARAR DÜZELTME  11

IX CEZALARIN İNFAZINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 12

X YÜRÜRLÜK KANUNU İLE KALDIRILAN KANUNLAR  12

§ 4 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GÖREVİ 13

§ 5 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI  13

§ 6 CEZA MUHAKEMESİ NORMLARININ YORUMU 21

§ 7 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  24

I İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İLKELER 24

1 HUKUK DEVLETİ İLKESİ 24

2 İŞKENCE YASAĞI  26

X İçindekiler

3 ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ27

4 ADİL (DÜRÜST) YARGILANMA HAKKI30

a) Genel Olarak30

b) Silahların Eşitliği34

c) Bağımsız ve Tarafsız Hâkim 39

d) Meram Anlatma39

e) Savunma Hakkı44

f) Makul Sürede Yargılanma Hakkı 54

g) Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı68

5 İSNADI VE HAKLARI ÖĞRENME HAKKI 69

6 MASUM SAYILMA HAKKI70

7 DOKÜMAN OLUŞTURMAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE DOSYAYI İNCELEME

HAKKI76

II DEVLETİN YARGI VE CEZA TEKELİNE SAHİP OLMASI78

III KIYASIN MÜMKÜN OLMASI78

IV MUHAKEMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN İLKELER82

1 CEZA MUHAKEMESİNİN KAMUSALLIĞI İLKESİ82

2 DOĞAL YARGIÇ İLKESİ 85

3 KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ 87

a) Genel Olarak87

b) İlkenin İstisnaları 90

c) İlkenin Sonucu92

d) Maslahata Uygunluk İlkesi 92

e) Karşılaştırmalı Hukuk96

4 DAVASIZ MUHAKEME YAPILMAMASI İLKESİ100

a) Asli Dava-Tali Dava Ayrımı 100

b) İlke101

c) İlkenin İstisnaları 110

V MUHAKEMENİN ŞEKLİNE İLİŞKİN İLKELER 111

1 SÖZLÜLÜK İLKESİ111

2 ALENİLİK İLKESİ114

a) Genel Olarak114

b) Alenilik ve Gizlilik İlişkisi120

VI İSPATA İLİŞKİN İLKELER122

1 DELİLLERİN KOLEKTİFLİĞİ İLKESİ122

2 DELİLLERİN RE’SEN ARAŞTIRILMASI İLKESİ 125

İçindekiler XI

3 DELİLLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYALIĞI İLKESİ 128

4 DELİLLERİN SERBESTÇE ELDE EDİLMESİ - SERBESTÇE

DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ  134

a) İlke  134

b) Sınırlandırılması  141

c) İstisnaları  143

5 ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ  144

6 NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE İLKESİ  157

7 FARKLI YARGI YERLERİNİN TESPİTLERİNİN BAĞLAYICILIĞI  161

a) Genel Olarak  161

b) İdari Yargıda Verilen Hükümlerin Ceza Mahkemelerini Bağlayıcılığı  168

aa) Mevzuat, Doktrin ve Uygulamadaki Durum 168

bb) Hukukun Birliği-Bütünlüğü Açısından Değerlendirme 173

cc) Kesin Hüküm Kavramı Açısından Değerlendirme 174

§ 8 CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ 176

I BİRİNCİ DERECE MUHAKEME  176

II İKİNCİ DERECE MUHAKEME 178

III ÜÇÜNCÜ DERECE MUHAKEME 178

İKİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI

§ 1 KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  179

§ 2 YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  180

§ 3 ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 180

I GENEL OLARAK  180

II SONUÇLARI  185

III DERHAL UYGULAMA İLKESİNİN İSTİSNASI 191

IV İSPAT ARAÇLARI AÇISINDAN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA 193

§ 4 KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 194

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUHAKEME ENGELLERİ

§ 1 GENEL OLARAK 198

§ 2 ÇEŞİTLERİ 199

I ŞİKÂYET 199

1 GENEL AÇIKLAMALAR 199

XII İçindekiler

2 CEZA MUHAKEMESİ AÇISINDAN ŞİKÂYET KURUMU 202

II İZİN213

III TALEP 215

IV KARAR 215

V DAVA SÜRESİ 215

VI YARGI VE AÇILMIŞ DAVA BULUNMASI 218

VII ÖN ÖDEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ220

VIII DAVA ZAMANAŞIMININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMASI 222

IX AF223

X UZLAŞTIRMA223

XI YAZILI BAŞVURU 223

XII SANIĞIN HAZIR BULUNMAMASI232

XIII ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN AKIL HASTASI OLMASI 234

XIV BEKLETİCİ MESELENİN ÇÖZÜMÜ237

§ 3 DAVA VE YARGILAMA ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMEMESİNİN

SONUÇLARI238

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ

§ 1 İŞLEMLERİN MADDİ YAPILARINA GÖRE TASNİFİ241

I SÖZLÜ İŞLEMLER241

II YAZILI İŞLEMLER241

III EYLEMLİ İŞLEMLER241

IV ELEKTRONİK İŞLEMLER 244

§ 2 EYLEMİ YAPANA GÖRE MUHAKEME İŞLEMLERİNİN TASNİFİ 245

I HÂKİM İŞLEMLERİ 246

1 SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ KARARLAR246

a) Soruşturma Aşamasında246

b) Kovuşturma Aşamasında246

aa) Son Karar 246

bb) Ara Karar 247

2 DURUŞMA YAPILARAK VEYA DURUŞMA YAPILMAKSIZIN VERİLEN

KARARLAR 247

II SAVCI İŞLEMLERİ247

III SAVUNMA İŞLEMLERİ248

§ 3 MUHAKEME İŞLEMLERİNDE SÜRELER248

İçindekiler XIII

I ÇEŞİTLERİ 248

II SÜRELERİN HESAPLANMASI 249

III ESKİ HALE GETİRME  251

§ 4 MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  256

I DOĞRUDAN BİLDİRİMLER 258

1 TEFHİM 259

2 YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİ 259

3 ÖTEKİ BİLDİRİMLER 259

II VASITALI BİLDİRİMLER 260

1 YAZILI İŞLEMİN VERİLMESİYLE 261

2 GÖSTERME YOLUYLA  262

3 SÖZLE  262

4 İLAN YOLUYLA 262

a) Asma Suretiyle  262

b) Gazete Aracılığıyla  263

5 TELEFON, TELGRAF, FAKS VE ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA  263

§ 5 MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ SAKATLIKLARIN YAPTIRIMI 263

I YOKLUK 264

II HÜKÜMSÜZLÜK (BUTLAN)  266

1 MUTLAK HÜKÜMSÜZLÜK  266

2 NİSPİ HÜKÜMSÜZLÜK 267

III HAK DÜŞÜMÜ 267

IV KABUL EDİLMEZLİK  267

§ 6 MUHAKEME İŞLEMLERİNDEKİ AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 267

 

2 KISIM

MUHAKEMEDE ROL ALANLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

MUHAKEME SÜJELERİ

§ 1 HÂKİM 271

I CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  271

1 GENEL OLARAK  271

2 ÇOCUK MAHKEMESİ VE ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ 274

a) Genel Olarak  274

b) Çocuk Mahkemesi  275

XIV İçindekiler

c) Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi277

II HÂKİMİN GÖREV VE YETKİSİ 277

1 GÖREV277

a) Genel Olarak277

b) Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 281

c) Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 282

d) İstisnalar284

aa) Bağlantı Nedeniyle Yüksek Görevli Mahkemede Yargılama285

aaa) Tanım 285

bbb) Bağlantının Sonuçları287

aaaa) Davaların Birleştirilmesi287

(1) Fayda, Gereklilik ve Olanak Bulunması292

(2) Birleştirme Yasağı294

(3) Birleştirmenin Sonuçları295

(4) CMK 10 ve 16’nın Birlikte Uygulanması

Durumu 296

bbbb) Nispi Muhakeme Yapma 296

cccc) Bekletici Sorun Sayma 299

bb) Yüksek Görevli Mahkemede Açılmış Bir Davanın Alt Görevli

Mahkemeye Gönderilememesi299

e) Görev Uyuşmazlığı302

f) Görevli Olmayan Hâkim ve Mahkemenin İşlemleri 310

2 YETKİ 312

a) Kural312

b) Yetki Kuralları313

aa) Türkiye’de İşlenen Suçlar 313

aaa) Ana Kural: Suçun İşlendiği Yer 313

bbb) Yedek Kurallar (Özel Yetki)315

ccc) İstisnalar317

bb) Yabancı Ülkede İşlenen Suçlar 319

aaa) Genel Yetki319

bbb) Özel Yetki320

cc) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla

İşlenen Suçlarda Yetki320

aaa) Ülke İçinde Yetki 321

bbb) Ülke Dışında Yetki321

İçindekiler XV

c) İstisnalar  322

aa) Bağlantılı Suçlarda Yetki 322

bb) Davanın Nakli 324

aaa) Hukuki veya Fiili Sebeplerle Davanın Nakli  325

bbb) Kamu Güvenliği İçin Tehlikeli Olması Nedeniyle

Davanın Nakli  325

ccc) Afet vb Nedenlerle Davanın Nakli 326

cc) İstinabe  326

d) Duruşmanın Aynı İlde Başka Yerde Yapılması  327

e) Yetkide Olumlu veya Olumsuz Uyuşmazlık 327

f) Yetkisizlik İddiası  327

aa) Genel Olarak 327

bb) Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  330

3 BELİRLİ MAHKEMELERİN YARGI YETKİSİNE TABİ KİŞİLER  330

4 NİYABET 334

5 YARGI ORGANLARI ARASINDA İŞ BÖLÜMÜ UYUŞMAZLIKLARI 334

III HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI  334

1 TARAFSIZLIK  339

a) Hâkimin Yasaklanması  340

aa) Hâkimin Davaya Bakamayacağı Haller 341

bb) Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 343

b) Hâkimin Reddi  351

aa) Kavram 351

bb) İhsas-ı Rey 355

aaa) Kavram  355

bbb) İhsası Reyin Kabul Edildiği Mahkeme Kararları 357

ccc) İhsası Reyin Kabul Edilmediği Mahkeme Kararları 360

cc) Hâkimin Reddini İsteyebilecek Olanlar  360

dd) Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 361

aaa) Yasaklılık Nedenine Dayanan Ret İsteminin Süresi  361

bbb) Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Sebeplerden Dolayı

Hâkimin Reddi İsteminin Süresi 361

ee) Ret İsteminin Usulü 362

ff) Hâkimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme  363

gg) Ret İstemi Üzerine Verilecek Kararlar ve Başvurulacak Kanun

Yolları 364

hh) Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler 365

c) Hâkimin Çekinmesi 365

XVI İçindekiler

2 BAĞIMSIZLIK 368

§ 2 SAVCI VE YARDIMCISI 372

I SAVCININ HUKUKİ NİTELİĞİ372

II BAŞSAVCILIK 376

III BAŞSAVCILIĞIN GÖREVLERİ 376

IV SAVCININ GÖREVLERİ378

1 BAŞSAVCI TARAFINDAN VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRME

GÖREVİ379

2 SORUŞTURMA GÖREVİ 379

3 KAMU DAVASININ AÇILMASINI TALEP ETME VE YÜRÜTME GÖREVİ382

4 KORUMA TEDBİRLERİNE BAŞVURMA GÖREVİ384

5 KANUN YOLLARINA BAŞVURMA GÖREVİ384

6 CEZALARIN İNFAZI GÖREVİ 384

7 KANUNLARLA VERİLEN DİĞER GÖREVLERİ YAPMA GÖREVİ 384

V SAVCININ YETKİSİ384

VI SAVCININ REDDİ 386

VII ÇOCUK BÜROSU 391

VIII SAVCININ YARDIMCISI: KOLLUK 392

1 GENEL OLARAK392

2 ADLİ KOLLUK392

a) Genel Olarak392

b) Adli Kolluğun Soruşturma Aşamasındaki Fonksiyonu393

c) Kamu Görevlilerinin Adli Görevin İcrası Sırasında İşlediği Suçlara

İlişkin Soruşturma400

d) Adli Kolluğun Olay Yerinde Aldığı Tedbirlere Uyulmaması Halinde

Yetkisi403

3 KOLLUĞUN ÇOCUK BİRİMİ406

4 BEKÇİ406

IX SULH CEZA HÂKİMİ407

1 GENEL OLARAK407

2 ZORUNLULUK SAVCISI 408

§ 3 ŞÜPHELİ VE SANIK 411

I ŞÜPHELİ VE SANIK KAVRAMLARI 411

II ŞÜPHELİLİK VE SANIKLIĞIN ŞARTLARI 416

1 GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA416

2 BELLİ OLMA419

III ŞÜPHELİ VE SANIĞIN HAKLARI 419

İçindekiler XVII

1 SAVUNMA HAKKI 420

2 LEKELENMEME HAKKI 436

3 HAKLARINI VE YAPILAN İSNADI ÖĞRENME HAKKI 436

4 YAKINLARINA HABER VERİLMESİNİ İSTEME HAKKI  438

5 HÂKİM VEYA BİR ADLİ MAKAM ÖNÜNE ÇIKMA VE İTİRAZ HAKKI 439

IV ŞÜPHELİ VE SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 439

1 İFADE VE SORGU 440

2 HAZIR BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  442

3 KARARLARA BOYUN EĞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 444

§ 4 MÜDAFİ 444

I KAVRAM 444

II MÜDAFİ OLABİLMENİN ŞARTLARI 445

III MÜDAFİİN SEÇİMİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 446

1 MÜDAFİİN SEÇİMİ 446

2 MÜDAFİİN GÖREVLENDİRİLMESİ 447

a) Şüpheli veya Sanığın Müdafi Seçebilecek Durumda Olmaması  451

b) On Sekiz Yaşından Küçüklere, Sağır veya Dilsizlere, Malullere

Müdafi Görevlendirilmesi  452

c) Alt Sınırı Beş Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Suçlarda

Müdafi Görevlendirilmesi  453

d) Kanunumuzdaki Diğer Mecburi Müdafilik Halleri  455

IV MÜDAFİLİK STATÜSÜNÜN ÖZELLİKLERİ 458

V MÜDAFİİN YETKİLERİ VE ÖDEVLERİ  463

1 MÜDAFİİN YETKİLERİ 463

a) Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 464

aa) Soruşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma

Yetkisi  466

bb) Kovuşturma Aşamasında Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma

Yetkisi  473

b) Hazır Bulunma Yetkisi  473

aa) Yetkinin Geçerli Olduğu Aşamalar 473

bb) Yetkinin Sınırlandırılması 477

cc) Yetkinin Kapsamı 477

c) Şüpheli veya Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi 478

d) Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi  480

2 MÜDAFİİN ÖDEVLERİ 483

a) Görevini Yerine Getirmesi ve Görevden Yasaklanması  483

XVIII İçindekiler

b) Sır Saklama Yükümlülüğü489

c) Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü490

VI MÜDAFİ SAYISI 492

VII BİRDEN FAZLA ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN MÜDAFİİLİĞİNİN

ÜSTLENİLMESİ492

İKİNCİ BÖLÜM

MUHAKEMEYE KATILANLAR

§ 1 TANIK 498

I KAVRAM 498

II KİMLER TANIK OLABİLİR? 501

III TANIĞIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 507

1 HAZIR BULUNMA 507

2 BEYANDA BULUNMA509

a) Beyanda Bulunma Yükümlülüğünün İstisnaları511

aa) Mutlak Olarak Tanıklıktan Çekinme 514

bb) Meslek ve Sürekli Uğraşıları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme 515

cc) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık519

dd) Kendisi veya Yakınları Aleyhine Tanıklık Yapmaktan Çekinme 522

ee) Basın Kanunu Gereğince Tanıklıktan Çekinme 523

b) Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi 524

c) Doğru Beyanda Bulunma524

3 YEMİN ETME 525

a) Yeminin Biçimi526

b) Yemin Verilmeyen Tanıklar527

IV SORUŞTURMA SIRASINDA TEŞHİS528

V TANIKLARIN DİNLENMESİ 531

VI TANIĞIN HAKLARI533

VII TANIĞIN KORUNMASI 535

VIII TANIK İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK 536

§ 2 BİLİRKİŞİ546

I KAVRAM 546

1 GENEL OLARAK546

2 TERCÜMAN 556

II BİLİRKİŞİNİN ATANMASI 559

III BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA ZORUNLULUĞU 562

1 SAHTE PARA VE DEĞERLER ÜZERİNDE YAPILACAK İNCELEMELER565

İçindekiler XIX

2 ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BİLİNCİNİN İNCELENMESİ  566

3 BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 567

4 ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 567

5 MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME YAPILMASI 567

6 ÖLÜNÜN ADLİ MUAYENESİ 567

7 OTOPSİ 567

8 ZEHİRLEME ŞÜPHESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM  568

IV BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 568

1 BİLİRKİŞİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ  568

2 YEMİN ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  573

3 İNCELEME YAPMA VE SONUÇLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  573

V BİLİRKİŞİNİN DURUŞMADA AÇIKLAMA YAPMASI 580

VI BİLİRKİŞİNİN REDDİ 581

VII BİLİRKİŞİLİKTEN ÇEKİNME  582

VIII YENİ BİLİRKİŞİ ATANMASI 582

IX BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İSPAT DEĞERİ 583

X UZMANIN BİLİMSEL MÜTALÂASI  585

XI BİLİRKİŞİ TANIK 587

XII GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ, KEŞİF

VE OTOPSİ 589

1 GÖZLEM ALTINA ALINMA  589

a) Kavram  589

b) Şartları  594

c) Süresi  594

d) İtiraz 594

2 BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALINMASI 594

a) Şüpheli veya Sanık Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek

Alınması 596

aa) Dış Beden Muayenesi 598

bb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması 601

aaa) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınmasının

Şartları  602

bbb) İç Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması

Kararına İtiraz  608

ccc) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği  608

b) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek

Alınması 609

aa) Diğer Kişiler Kavramı  609

XX İçindekiler

bb) Diğer Kişiler Üzerinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek

Alınmasının Şartları611

cc) Tanıklıktan Çekinme Sebepleri Bulunan Kişiler Üzerinde

Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması612

dd) Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararına İtiraz 613

ee) Beden Muayenesi Sonuçlarının Gizliliği 613

c) Rıza Sorunu 613

3 ÇOCUĞUN SOY BAĞININ ARAŞTIRILMASI 618

4 MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER (DNA ANALİZİ)618

a) Kavram618

b) Moleküler Genetik İnceleme Yapılmasının Şartları621

c) Moleküler Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği631

5 FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ637

a) Kavram637

b) Şartları639

aa) Fizik Kimliğin Tespiti (CMK) 639

bb) Parmak İzi ve Fotoğrafların Kayda Alınması (PVSK) 641

c) Kayıtların Yok Edilmesi 642

6 KEŞİF VE YER GÖSTERME642

a) Keşif 642

aa) Kavram 642

bb) Keşifte, Tanık veya Bilirkişinin Dinlenmesinde

Bulunabilecekler 648

b) Yer Gösterme649

aa) Kavram 649

bb) Şartları650

cc) Yer Gösterme İşleminin Gerçekleştirilmesi 651

7 ÖLÜNÜN KİMLİĞİNİ BELİRLEME VE ADLİ MUAYENE651

8 OTOPSİ 652

§ 3 MAĞDUR / SUÇTAN ZARAR GÖREN / MALEN SORUMLU / KATILAN 661

I SORUŞTURMA EVRESİNDE 665

II KOVUŞTURMA EVRESİNDE 675

İçindekiler XXI

CİLT 2

 

3 KISIM

KORUMA TEDBİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL AÇIKLAMALAR

§ 1 KAVRAM 679

§ 2 KORUMA TEDBİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 680

§ 3 KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖZELLİKLERİ  681

I ZORLAMA 682

II İHTİYARİ OLMA 683

III ARAÇ OLMA 683

IV GEÇİCİ OLMA 684

§ 4 KORUMA TEDBİRLERİNİN ÖN ŞARTLARI  684

I SUÇ ŞÜPHESİNİN BULUNMASI 685

1 GENEL OLARAK  685

2 ÖNLEME AMAÇLI KORUMA TEDBİRLERİ 686

II KANUNİ DÜZENLEME  687

III GECİKEMEZLİK (GEREKLİLİK)  688

IV GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK  689

V ORANTILILIK  689

İKİNCİ BÖLÜM

HUKUKUMUZDAKİ KORUMA TEDBİRLERİ

§ 1 DURDURMA  696

§ 2 YAKALAMA VE GÖZALTI  701

I KAVRAM 701

II İDARİ YAKALAMA  702

III CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NA GÖRE YAKALAMA  703

1 YAKALAMANIN KOŞULLARI 703

a) Herkes Tarafından Yakalama Yapılması 703

b) Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalama Yapılması  706

c) Savcı ve Kolluk Amirleri Tarafından Yakalama Yapılması 710

d) Müşterek Koşul: Şikâyet Bulunması  711

XXII İçindekiler

e) Hâkimin Yakalama Emri Düzenlemesi712

2 YAKALAMANIN YERİNE GETİRİLMESİ713

a) Kaba Üst Araması, Kanuni Hakların Bildirilmesi ve Savcıya Bilgi

Verilmesi 713

b) Yakalamada Silah Kullanma Yetkisi717

c) Yakalama Tutanağı718

d) Yakınlara ve İlgililere Bildirme719

e) Çocuklar Hakkında Yakalama722

f) Yakalama Süresi723

3 GÖZALTI 724

a) Gözaltına Almada Oranlılık 738

b) Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 738

aa) Sağlık Kontrolü 739

bb) Güvenlik Araması 740

cc) Nezarethane İşlemleri 741

c) Gözaltı Süresi742

aa) Bireysel Suçlarda 742

bb) Toplu Suçlarda 744

cc) Kolluk Amiri Tarafından Yapılacak Gözaltında747

dd) Sürelerin Kötüye Kullanılması 748

d) Gözaltının Sona Ermesi 750

e) Kabahatler Kanunu 40 Madde Çerçevesinde Gözaltı750

4 YAKALAMA İŞLEMİNİN VE GÖZALTINA İLİŞKİN KARARLARIN DENETİMİ754

5 TEKRAR YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA YASAĞI 755

6 ÖZEL YAKALAMA VE GÖZALTI HALLERİ756

a) Yakalama Emri İle Yakalama757

b) Kimliğin Belirlenememesi Nedeniyle Gözaltı759

c) İade Yakalaması 760

§ 3 TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL762

I KAVRAM 762

II TUTUKLAMA ŞARTLARI 765

1 MADDİ ŞARTLAR770

a) Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Delillerin Bulunması770

b) Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması772

aa) Kaçma Şüphesi 773

bb) Delilleri Karartma Şüphesi776

cc) Tutuklama Nedenlerinin Varsayılabilmesi 777

2 ŞEKLİ ŞARTLAR780

İçindekiler XXIII

a) Tutuklama Yasağının Bulunmaması 781

b) Muhakeme Engelinin Bulunmaması  783

c) Sanığa Güvence Belgesi Verilmemiş Olması 784

d) Tutuklamanın Ölçülü Olması  784

e) Hâkim veya Mahkeme Kararının Bulunması  786

aa) Yetkili Hâkim  787

aaa) Soruşturma Evresinde  787

bbb) Kovuşturma Evresinde 787

bb) Kararın Verilmesi  788

aaa) Gerekçe  788

bbb) Gıyapta Tutuklama  790

ccc) Birden Fazla Suçta Tutuklama 790

III TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER  791

1 TUTUKLANANIN DURUMUNUN YAKINLARINA BİLDİRİLMESİ 791

2 TUTUKLAMA KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ 792

IV TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ 794

1 İTİRAZ KANUN YOLU 795

2 SÜRE  801

3 İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİLER 802

V TUTUKLAMA SÜRELERİ  804

VI TUTUKLAMA KARARININ GERİ ALINMASI  815

VII TUTUKLAMA KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  819

VIII ÖZEL TUTUKLAMA DURUMLARI 824

IX ADLİ KONTROL 826

1 KAVRAM  826

2 ŞARTLARI 836

3 ADLİ KONTROL KARARI VERMEYE YETKİLİ MERCİLER 837

4 ADLİ KONTROL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI 838

5 ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ  839

6 ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNE UYMAMA 839

7 ADLİ KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN GÜVENCE  840

a) Güvencenin Amacı  840

b) Güvence Miktarı  840

c) Önceden Ödetme  841

d) Güvencenin Geri Verilmesi 841

XXIV İçindekiler

§ 4 ARAMA843

I KAVRAM 843

II ÖNLEME ARAMASI 845

III ADLİ ARAMA856

1 ARAMANIN ŞARTLARI 856

a) Şüpheli veya Sanıkla İlgili Arama Bakımından856

b) Diğer Kişilerle İlgili Arama Bakımından862

2 ARAMA KARARI866

a) Arama Kararı veya Emri Vermeye Yetkili Merciler 866

aa) Hâkim ve Savcı 866

bb) Kolluk Amiri 882

b) Arama Kararı veya Emrinin Unsurları 886

3 ARAMANIN İCRASI889

a) Gece Yapılacak Arama 890

b) Aramada Hazır Bulunabilecekler891

c) Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması 893

d) Arama Sonunda Verilecek Belge 893

e) Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi893

f) Avukat Bürolarında Arama894

4 ARAMADA TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER900

5 HUKUKA AYKIRI ARAMADA ELDE EDİLEN DELİLLERİN

KULLANILABİLİRLİĞİ SORUNU903

§ 5 ELKOYMA 908

I KAVRAM 908

II DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELER VE EL KONULAMAYACAK

BELGELER910

III EL KOYMA KARARINI VERME YETKİSİ913

IV EL KOYMA KARARININ İCRASI915

V AVUKAT BÜROLARINDA EL KOYMA VE POSTADA EL KOYMA917

VI ÖZEL HUKUKTAKİ HAKLARLA CEZA HUKUKUNDAKİ ELKOYMANIN

ÖNCELİĞİ SORUNU917

VII ÖZEL EL KOYMA HALLERİ919

1 TAŞINMAZLARA, HAK VE ALACAKLARA EL KOYMA VE KAYYIM ATANMASI919

a) Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre 919

b) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a Göre 925

2 POSTADA EL KOYMA 926

İçindekiler XXV

3 ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA  927

4 BASILMIŞ ESERLERE EL KOYMA  929

5 UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN

GEREĞİNCE ELKOYMA  929

VIII EL KONULAN EŞYANIN İADESİ 930

IX EL KONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI 931

§6 ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ 933

I KAVRAM 933

II ŞARTLARI 934

III ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE KAYYIMIN ÜCRETİ 936

§7 BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE

KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE EL KOYMA 937

§ 8 TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 948

I İLETİŞİM KAVRAMI 954

II RIZA SORUNU  957

III TEMEL ŞART 959

1 KATALOG SUÇ 959

2 SUÇUN VASFININ DEĞİŞMESİ 963

IV DİĞER ŞARTLAR  970

V ŞÜPHELİ VE SANIK/TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLAR  974

1 GENEL OLARAK  974

2 TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI OLANLARIN SUÇA İŞTİRAK ŞÜPHESİ

ALTINDA OLMALARI HALİNDE DURUM 976

VI DİĞER KİMSELER 979

VII İLETİŞİMİN TESPİTİ 981

VIII SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  985

IX DENETLENECEK İLETİŞİMİN SOMUT OLARAK BELİRLENMESİ VE

SÜRE  986

X TEDBİRE KARAR VERME YETKİSİ 987

XI GİZLİLİK 988

XII KARARIN İCRASI  989

XIII İLETİŞİM İÇERİKLERİNİN YOK EDİLMESİ 990

XIV BİLDİRİM 991

XV İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YASAĞI  992

XVI MÜDAFİİN BÜROSU, KONUTU VE YERLEŞİM YERİ 993

XVII TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER 997

XVIII İLETİŞİM İÇERİĞİNİN İKRAR DELİLİ NİTELİĞİ VE DELİL DEĞERİ 1007

XXVI İçindekiler

XIX İLETİŞİMİN ÖNLEME VE İSTİHBARAT AMAÇLI DENETİMİ 1014

XX YAPTIRIM VE TAZMİNAT1015

XXI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI

GÖREVLENDİRİLMESİ VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİ

ARASINDA ÖNCELİK-SONRALIK İLİŞKİSİ1016

§ 9 GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 1017

I ŞARTLARI1023

II GİZLİ SORUŞTURMACININ KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER1033

III GİZLİ SORUŞTURMACININ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ1034

IV ELDE EDİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI VE TESADÜFEN

ELDE EDİLEN DELİLLER 1037

§ 10 TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 1038

I ŞARTLARI1041

II TEKNİK ARAÇLARLA İZLEMENİN KONUSU1042

III TEKNİK İZLEMENİN SÜRESİ1049

IV ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANILMASI VE TESADÜFEN ELDE

EDİLEN DELİLLER1049

V İSTİHBARAT AMAÇLI GİZLİ İZLEME 1050

§ 11 İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK

İZLEMEDEN ELDE EDİLEN DELİLLERİN HUKUKA UYGUNLUK VE İSPAT

AÇISINDAN DELİL DEĞERİ SORUNU 1050

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

§ 1 KAVRAM 1068

§ 2 TAZMİNAT NEDENLERİ1072

I KANUNLARDA BELİRTİLEN KOŞULLAR DIŞINDA YAKALANMA,

TUTUKLANMA VEYA TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLME1074

II KANUNİ GÖZALTI SÜRESİ İÇİNDE HÂKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA1075

III KANUNİ HAKLARI HATIRLATILMADAN VEYA HATIRLATILAN

HAKLARDAN YARARLANDIRILMA İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDEN

TUTUKLANMA 1075

IV KANUNA UYGUN TUTUKLANIP MAKUL SÜREDE YARGILAMA MERCİİ

HUZURUNA ÇIKARILMAMA VEYA BU SÜRE İÇİNDE HAKKINDA

HÜKÜM VERİLMEME 1075

V KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN

SONRA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA VEYA BERAATA KARAR

VERİLMESİ 1077

VI MAHKÛMİYET HALİNDE TAZMİNAT VERİLMESİ1081

İçindekiler XXVII

VII YAKALAMA VE TUTUKLAMA NEDENLERİ VE HAKLARINDAKİ

SUÇLAMALARIN KENDİLERİNE AÇIKLANMAMASI 1082

VIII YAKALAMA VEYA TUTUKLAMANIN YAKINLARA BİLDİRİLMEMESİ  1082

IX ARAMA KARARININ ÖLÇÜSÜZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 1082

X KOŞULLARI OLUŞMADIĞI HALDE EL KOYMA KARARI VERİLMESİ, EL

KONULAN EŞYANIN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN

ALINMAMASI, EŞYANIN VEYA MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN AMAÇ

DIŞI KULLANILMASI VEYA ZAMANINDA GERİ VERİLMEMESİ  1085

XI YAKALAMA VEYA TUTUKLAMA İŞLEMİNE KARŞI BAŞVURU

İMKÂNINDAN YARARLANDIRILMAMA  1087

XII CMK 323/3’de DÜZENLENEN HAL 1087

§ 3 TAZMİNAT İSTEMİNİN KOŞULLARI (BAŞVURU) 1087

I BAŞVURMAYA YETKİLİ KİMSELER 1088

II BAŞVURU SÜRESİ  1088

III BAŞVURU MERCİİ  1091

IV BAŞVURU ŞEKLİ 1092

V DEVLET HAZİNESİ TEMSİLCİSİNE TEBLİĞ 1092

VI YARGILAMA  1093

§ 4 TAZMİN EDİLECEK ZARARLAR 1094

§ 5 TAZMİNATIN GERİ ALINMASI  1097

§ 6 KAMU GÖREVLİSİNE VE DİĞER KİMSELERE RÜCU 1098

§ 7 TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER  1099

İŞLEM ÖRNEKLERİ  1101

MÜŞTEKİ İFADE TUTANAĞI 1104

TANIK KORUMA TEDBİR KARARI 1109

ADLİ KONTROL İTİRAZ İNCELEME 1111

KANUN YARARINA BOZMA TALEBİ 1113

ARAMA TALEBİ 1115

SORUŞTURMA DOSYASININ AVUKAT TARAFINDAN

VEKALETNAME VEYA GÖREVLENDİRME YAZISI OLMADAN

İNCELENMESİ  1116

BEDEN MUAYENESİ TALEBİ 1123

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI  1124

SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI 1126

TUTUKLAMA TALEBİ 1127

SAVCILIK AYIRMA KARARI  1128

ELKOYMA ONAMA TALEBİ 1129

XXVIII İçindekiler

ELKOYMA ONAMA KARARI 1130

SULH CEZA HAKİMİ TUTUKLAMA GÖZDEN GEÇİRME KARARI 1131

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İLİŞKİN SAVCI MÜTALAASI1133

TUTUKLAMAYA İTİRAZIN REDDİ KARARI 1135

TUTUKLAMA KARARI 1137

TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ1140

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZIN REDDİ 1141

TAKİPSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI KARARI 1143

TELEFONLA GÖRÜŞME TUTANAĞI 1145

ARA KARAR OKUNURKEN AVUKATIN AYAĞA KALKMA

ZORUNLULUĞU1146

KANUN YOLU DEĞERLENDİRME FORMU 1147

TEMYİZ FORMU (YARGITAY CBAŞSAVCILIĞINA DOSYA

GÖNDERME FORMU)1148

İSTİNAF FORMU (BAM CBAŞSAVCILIĞINA DOSYA GÖNDERME

FORMU)1149

YARGITAY İLAMI1150

YARGITAY CBAŞSAVCILIĞI TEBLİĞNAMESİ 1151

SAVCININ İSTİNAF DİLEKÇESİ1152

ÖLÜ MUAYENE VE OTOPSİ TUTANAĞI 1153

ADLİ TIP TOKSİLOJİ RAPORU TALEBİ 1157

CEZAEVİNDE SANIĞA TEBLİĞ1158

MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME TALEBİ1159

MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME KARARI1160

SULH CEZA HAKİMİ BİLGİSAYARLARDA İNCELEME YAPILMASI

KARARI1161

SULH CEZA HAKİMİ YAKALAMA KARARI1163

YAKALAMA KARARI TALEBİ 1164

İDDİANAMENİN İADESİ KARARININ KALDIRILMASI1165

İDDİANAMENİN İADESİNİN KALDIRILMASI 1167

YETKİSİZLİK KARARININ KALDIRILMASI1168

İDDİANAMENİN İADESİ KARARI1169

İDDİANAMENİN İADESİ KARARINA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1171

SAVCININ KAPSAMLI İSTİNAF DİLEKÇESİ1172

ELKOYMA VE İNCELEME TALEBİ 1175

SORUŞTURMA İŞLEMLERİ1177

İçindekiler XXIX

ÜST ARAMA TUTANAĞI 1177

ADLİ MUAYENE FORMU 1178

MAĞDUR/ŞİKAYETÇİ İFADE TUTANAĞI  1183

KOLLUK OLAY TUTANAĞI 1186

PARMAK İZİ VE FOTOĞRAF ALIMI  1187

KOLLUKTA ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI 1189

ŞÜPHELİ SANIK HAKLARI FORMA  1190

ZORLA GETİRME KARARI 1191

SEVK/SERBEST BIRAKMA TUTANAĞI 1192

FEZLEKELİ TAHKİKAT EVRAKI 1195

ŞÜPHELİ İFADE TUTANAĞI 1196

ADLİ TIP RAPORU TALEP YAZISI 1197

SAVCILIK SORGULAMA TUTANAĞI  1198

İDDİANAME 1201

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR 1203

ADLİ PARA CEZA FİŞİ 1209

KESİNLEŞME ŞERHİ 1210

DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ  1213

DURUŞMA TUTANAĞI  1214

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İTİRAZ  1216

DURUŞMA TUTANAĞI  1217

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARININ KALDIRILMASI  1219

ADLİ TIP RAPOR TALEP YAZISI 1220

ADLİ TIP RAPORU 1221

DURUŞMA TUTANAĞI  1222

DURUŞMA TUTANAĞI  1223

DURUŞMA TUTANAĞI  1224

DURUŞMA TUTANAĞI  1226

DURUŞMA TUTANAĞI  1227

DURUŞMA TUTANAĞI  1229

İDDİANAMENİN KABULÜ KARARI 1230

KABUL KARARI VE TENSİP ZAPTI 1233

ADLİ TIP RAPORU 1235

ADLİ RAPOR TALEBİ 1236

GEREKÇELİ KARAR 1239

GEREKÇELİ KARAR VE SAVCININ TEMYİZİ 1249

DNA ANALİZİ 1265

BOZMADAN SONRA DİYECEKLERİNİN SORULMASI  1266

XXX İçindekiler

İSTİNABE/TALİMAT ÖRNEĞİ 1268

CMK 322 İHTAR ÖRNEĞİ 1270

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI 1271

 

CİLT 3

 

4 KISIM

CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

SORUŞTURMA

§ 1 KAVRAM 1276

I GENEL OLARAK1276

II SORUŞTURMANIN ETKİN YAPILMASI 1278

§ 2 SORUŞTURMA EVRESİNİN ÖZELLİKLERİ 1286

I SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ1286

II SORUŞTURMANIN YAZILILIĞI1287

III SORUŞTURMANIN DAĞINIKLILIĞI 1288

IV SORUŞTURMANIN KURALA BAĞLI OLMAYIŞI1289

§ 3 SORUŞTURMA EVRESİNİN BAŞLAMASI1291

I RE’SEN ÖĞRENME1291

II İHBAR VEYA ŞİKÂYET YOLUYLA ÖĞRENME1292

III TUTANAKLA ÖĞRENME1293

IV YABANCI HÜKÜMETİN ŞİKÂYETİ 1293

V ADALET BAKANININ TALEBİ1293

VI YAZILI BAŞVURU 1294

VII SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI1294

§ 4 SORUŞTURMA İŞLEMLERİ 1298

I SAVCININ GÖREV VE YETKİLERİ 1298

II SULH CEZA HÂKİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ1303

§ 5 SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ1304

I KAMU DAVASININ AÇILMASI1305

II KAMU DAVASINI AÇMADA (=İDDİANAMEYİ DÜZENLEMEDE) TAKDİR

YETKİSİ1318

1 CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK

HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINI GEREKTİREN KOŞULLAR VEYA ŞAHSİ

CEZASIZLIK SEBEBİNİN VARLIĞI1321

2 KAMU DAVASININ AÇILMASININ (=İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİNİN)

ERTELENMESİ 1326

İçindekiler XXXI

a) Kamu Davasının Açılmasının (=İddianamenin Düzenlenmesinin)

Ertelenmesinin Koşulları 1326

b) Erteleme Kararına İtiraz 1333

c) Ertelemenin Sonuçları ve Kaldırılması 1334

d) Ertelemenin Kaydedilmesi  1335

III KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR (=TAKİPSİZLİK

KARARI) 1335

1 KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI VERİLECEK HALLER 1335

2 KARARIN BİLDİRİLMESİ 1340

3 AYNI FİİLDEN DOLAYI DAVA AÇILAMAMASI 1341

4 KOVUŞTURMAMA KARARINA BAŞVURU YOLLARI 1345

a) Genel Olarak  1345

b) Kovuşturmama Kararına İtiraz (Kovuşturma Davası)  1346

aa) İtiraz Hakkına Sahip Olanlar  1347

bb) İtirazın Süresi, Şekli ve İnceleme Merci 1348

cc) İtiraz Üzerine Verilecek Kararlar  1350

c) Başsavcıya Başvuru  1351

IV ÖN ÖDEME VE UZLAŞTIRMA 1352

§ 6 İDDİANAMENİN KABULÜ VEYA İADESİ (ARA MUHAKEME) 1355

I GENEL BİLGİLER 1355

II İADE SEBEPLERİ 1361

III YARGITAY KARARLARINDA İDDİANAMENİN İADESİ SEBEPLERİ 1366

1 İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLEN HALLER 1366

2 İADE SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMEYEN HALLER 1370

IV İDDİANAMENİN İADESİ USULÜ 1379

§ 7 İDDİANAMENİN DÜZENLENİŞİNE VEYA İADESİNE KARŞI KOYMA

YOLLARI 1381

 

İKİNCİ BÖLÜM

KOVUŞTURMA

§ 1 KAVRAM 1384

§ 2 DURUŞMA HAZIRLIĞI  1384

I DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YARGILAMA MAKAMI 1385

II DURUŞMA HAZIRLIĞI DEVRESİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1385

1 DURUŞMA GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ VE ÇAĞRILARIN YAPILMASI 1387

2 İDDİANAMENİN SANIĞA BİLDİRİLMESİ  1388

3 SANIĞIN SAVUNMA DELİLLERİNİN TOPLANMASI İSTEMİ  1389

4 ERKEN DİNLEME 1395

XXXII İçindekiler

5 ERKEN KEŞİF VE MUAYENE 1397

§ 3 DURUŞMA1398

I KAVRAM 1398

II DURUŞMAYA HÂKİM OLAN İLKELER1399

1 AÇIKLIK (ALENİLİK)1399

a) Kural1399

b) İstisnalar1401

aa) İhtiyari Kapalılık 1402

bb) Zorunlu Kapalılık 1403

cc) Yayım Yasağı 1404

dd) Kişisel Verilere İlişkin Belgeler 1404

c) Kapalılık Kararı ve Sonuçları1405

d) Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılması Yasağı 1405

2 KESİNTİSİZLİK1407

3 SÖZLÜLÜK1408

4 DOĞRUDAN DOĞRUYALIK 1409

III DURUŞMANIN YÜRÜYÜŞÜ 1412

1 DURUŞMADA HAZIR BULUNACAKLAR1412

a) Genel Olarak1412

b) Sanığın Hazır Bulunması 1421

aa) Kural: Hazır Bulunma Zorunluluğu 1421

bb) İstisnalar 1428

aaa) Mahkûmiyet Dışında Bir Karar Verilmesi 1429

bbb) Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 1431

ccc) Sanığın Yokluğunda Duruşma 1432

ddd) Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması 1432

eee) Sanığın İstinabe Suretiyle Sorguya Çekilmesi 1433

fff) Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan

Çıkarılabilmesi1440

ggg) Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılması1440

cc) Sanığın Duruşma Sırasında Duruşma Salonundan

Çıkarılması 1440

dd) Sanık Hazır Bulunmaksızın Yapılan Duruşmada Eski Hale

Getirme1442

2 DURUŞMANIN BAŞLAMASI1442

3 DURUŞMANIN İDARESİ VE DÜZENİ1444

4 DURUŞMADA SUÇ İŞLENMESİ1448

İçindekiler XXXIII

5 ARA KARAR VERİLMESİ  1452

6 DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI  1452

a) Delil Kavramı  1453

b) Delillerin Özellikleri  1454

c) Doğrudan Delil – Dolaylı Delil 1455

aa) Genel Olarak 1455

bb) Hayatın Olağan Akışı Kıstası 1456

d) Delil Türleri  1458

aa) Beyan Delilleri 1459

aaa) Sanık Beyanı  1459

aaaa) İfade Alma 1460

bbbb) Sorgu  1461

cccc) İfade ve Sorgu Yöntemi 1463

(1) Genel Olarak  1463

(2) Kendiliğinden Yapılan Açıklamalar  1465

(3) Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 1466

dddd) İkrar 1471

bbb) Tanık Beyanı 1480

bb) Belge Delili 1483

aaa) Yazılı Belge 1485

bbb) Şekil Tespit Eden Belge 1485

ccc) Ses Tespit Eden Belge  1486

ddd) Dijital Delil 1487

cc) Belirti 1488

e) Kişisel Veri Niteliğindeki Delillerin Dosyada Muhafazası 1489

f) Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 1490

aa) Delillerin Ortaya Konulması  1490

bb) Ortaya Konulması İstenilen Delilin Reddi 1496

cc) Doğrudan Soru Yöneltme  1504

g) Duruşmada Okunacak Belgeler 1510

aa) Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar  1510

bb) Duruşmada Okunmayacak Belgeler  1513

cc) Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  1514

dd) Tanığın Önceki İfadesinin Okunması 1515

ee) Sanığın Önceki İfadesinin Okunması 1516

ff) Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 1517

XXXIV İçindekiler

gg) Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğin Sorulması 1517

h) Delillerin Tartışılması1519

i) Delilleri Takdir Yetkisi1528

aa) Genel Olarak 1528

bb) Delil Yasakları 1550

aaa) Kavram ve Genel İlkeler1550

bbb) Karşılaştırmalı Hukuk 1571

ccc) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 1575

ddd) Anayasa Mahkemesi1578

eee) Hukukumuzdaki Durum1581

aaaa) Düzenleme Bütün Yargılamaları

Kapsamaktadır 1581

bbbb) Kanuna Değil, Hukuka Aykırılık Esas

Alınacaktır1586

cccc) Hukuka Aykırı Deliller Hiçbir Aşamada

Kullanılamaz1587

dddd) Hukuka Aykırı Delillerin Dosyadan Çıkarılması

Sorunu1590

eeee) Delil Yasaklarının Uzak Etkisi1593

ffff) Hukuka Aykırılığın Derecesi Sorunu1612

gggg) Doğrudan Kanun Tarafından Getirilen

Yasaklar1620

hhhh) Hukuka Aykırı Delilin Sanık Lehine Olması

Sorunu1620

ıııı) Özel (Sivil) Şahısların Elde Ettiği Hukuka

Aykırı Deliller Sorunu1621

7 YAŞ TESPİTİ SORUNU 1632

8 DURUŞMA TUTANAĞI 1641

a) Duruşma Tutanağının İçeriği1643

b) Duruşma Tutanağının İspat Gücü1645

9 SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ1648

§ 4 KAMU DAVASININ SONA ERMESİ 1653

I SONUÇ ÇIKARMA EVRESİ 1653

II MÜZAKERE1657

III HÜKMÜN KONUSU VE SUÇU DEĞERLENDİRMEDE MAHKEMENİN

YETKİSİ1660

IV HÜKÜM 1664

1 GENEL OLARAK1664

İ

XXXVI İçindekiler

IX KESİN HÜKÜM KAVRAMI 1779

1 KAVRAM1779

2 SONUÇLARI1782

§ 5 MAĞDUR, ŞİKÂYETÇİ VE KAMU DAVASINA KATILMA 1786

I SUÇUN MAĞDURU İLE ŞİKÂYETÇİNİN ÇAĞIRILMASI1786

II MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN HAKLARI1787

III MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DAVETE UYMAMALARI 1793

IV MAĞDUR İLE ŞİKÂYETÇİNİN DİNLENMESİ 1794

V KAMU DAVASINA KATILMA1796

1 KAVRAM1796

2 KATILMA USULÜ 1802

3 KATILANIN HAKLARI1807

4 KATILMANIN DAVAYA ETKİSİ 1808

5 KATILMADAN ÖNCEKİ KARARLARA İTİRAZ1808

6 KATILANIN DURUŞMAYA GELMEMESİ1809

7 KATILANIN KANUN YOLUNA BAŞVURMASI 1811

8 KATILMANIN HÜKÜMSÜZ KALMASI 1811

 

5 KISIM

ÖZEL MUHAKEME USULLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ,

TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA

TEMSİLİ, BAZI SUÇLARA İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ

§ 1 GAİPLERİN MUHAKEMESİ1813

I TANIM 1813

II GAİP HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 1814

III GAİP SANIĞA GÜVENCE BELGESİ VERİLMESİ 1814

§ 2 KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ1816

I TANIM 1816

II KAÇAK HAKKINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER 1816

III ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA VE TEMİNAT BELGESİ 1818

1 ZORLAMA AMAÇLI EL KOYMA1818

2 TEMİNAT BELGESİ1818

§ 3 TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ1819

İçindekiler XXXVII

İKİNCİ BÖLÜM

UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE

§ 1 UZLAŞTIRMA  1823

I TANIM VE TEMEL İLKELER  1823

1 TANIM  1823

2 TEMEL İLKELER  1827

II UZLAŞTIRMANIN MÜMKÜN OLDUĞU SUÇLAR 1828

1 GENEL OLARAK  1828

2 ÖZEL HUKUKTAKİ ARABULUCULUK İLE UZLAŞTIRMA İLİŞKİSİ 1833

III UZLAŞTIRMA SÜRECİ 1833

1 SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA  1837

2 KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA  1842

IV UZLAŞTIRMANIN SONUCU 1844

1 SORUŞTURMA AŞAMASINDA UZLAŞTIRMADA  1844

2 MAHKEME TARAFINDAN UZLAŞTIRMADA  1844

3 DİĞER SONUÇLAR 1845

4 UZLAŞTIRMA İLE İLGİLİ UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1846

a) Şikâyetin Geri Alınması ve Ön Ödeme 1846

b) Zarardan Daha Fazla veya Daha Az Miktar Üzerinde Uzlaştırma 1849

c) Belirli Bir Mağduru Olmayan Suçlarda Uzlaştırma 1850

d) Uzlaşma Suçu İkrar Anlamına Gelir mi? 1851

e) Müsadere Sorunu  1853

V ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA 1857

§ 2 MÜSADERE USULÜ 1859

I TANIM VE BAŞVURU 1859

II DURUŞMA VE KARAR 1863

III KANUN YOLU 1863

 

6 KISIM

KANUN YOLLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

§ 1 KAVRAM 1865

§ 2 KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  1868

I GENEL OLARAK  1868

XXXVIII İçindekiler

II AVUKAT VE SAVCININ BAŞVURMA HAKKI 1879

1 AVUKATIN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 1879

2 SAVCININ KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI 1883

a) Genel Olarak1883

b) Uygulamada Yasa Yolları Büroları ve İşleyişi 1887

III YASAL TEMSİLCİ VE EŞİN BAŞVURMA HAKKI 1895

IV TUTUKLUNUN KANUN YOLLARINA BAŞVURMASI1897

V BAŞVURUDAN VAZGEÇİLMESİ VE ETKİSİ1898

§ 3 KANUN YOLU YASAĞI 1901

§ 4 KANUN YOLUNUN BELİRLENMESİNDE YANILMA1901

§ 5 KANUN YOLUNUN ETKİLERİ1906

§ 6 ALEYHE BOZMA YASAĞI 1907

İKİNCİ BÖLÜM

OLAĞAN KANUN YOLLARI

§ 1 İTİRAZ 1914

I KAVRAM 1914

II İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ 1916

III İTİRAZIN KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE ETKİSİ 1918

IV KARAR 1918

§ 2 İSTİNAF 1921

I KAVRAM 1921

II RE’SEN İSTİNAF1923

III İSTİNAF YASAĞI 1923

IV İSTİNAF İSTEMİ VE SÜRESİ1924

V İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ETKİSİ 1925

VI İSTİNAF BAŞVURUSUNUN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ1925

VII İSTİNAF İSTEMİNİN TEBLİĞİ VE CEVABI1925

VIII DOSYANIN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE TEVZİİ 1926

IX DOSYA ÜZERİNDE İNCELEME 1926

X BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE İNCELEME VE KOVUŞTURMA1926

XI DURUŞMA 1929

XII ALEYHE BOZMA YASAĞI 1930

XIII DİRENME YASAĞI1931

§ 3 TEMYİZ1931

I KAVRAM 1931

İçindekiler XXXIX

II TEMYİZ İLE İSTİNAF ARASINDAKİ FARKLAR  1934

III TEMYİZ YASAĞI 1936

IV HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ 1941

V TEMYİZ İSTEMİ 1949

1 İSTEMİN USULÜ VE SÜRESİ  1950

2 ESKİ HALE GETİRME  1955

3 TEMYİZ İSTEMİNİN ETKİSİ 1957

4 TEMYİZ İSTEMİNİN İÇERİĞİ VE GEREKÇE  1958

5 TEMYİZ İSTEMİNİN HÜKMÜ VEREN MAHKEMECE REDDİ 1961

6 TEMYİZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ, YARGITAY CUMHURİYET

BAŞSAVCILIĞININ GÖREVİ  1961

7 TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ 1962

8 YARGITAY İNCELEMESİ  1963

a) Duruşmalı İnceleme 1963

b) Temyizde İncelenecek Hususlar 1966

9 TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR 1966

a) Temyiz İsteminin Esastan Reddi (Onama)  1966

b) Düzelterek Onama (Islah=İyileştirme)  1967

c) Hükmün Bozulması  1971

d) Düşme Kararı  1972

10 YARGITAY’DA HÜKMÜN AÇIKLANMASI  1972

11 ALEYHE BOZMA YASAĞI 1972

12 YARGITAY KARARININ GÖNDERİLECEĞİ MERCİ 1973

13 HÜKMÜN BOZULMASININ DİĞER SANIKLARA ETKİSİ 1976

14 DAVAYA YENİDEN BAKACAK MAHKEMENİN İŞLEMLERİ 1979

a) İlgililerin Bozmaya Karşı Diyecekleri 1979

b) Uyma Kararı  1985

c) Direnme Kararı  1988

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

§ 1 YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI  1993

§2 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ İTİRAZI  2005

§3 KANUN YARARINA BOZMA  2006

I GENEL OLARAK  2006

II ŞARTLARI 2015

III İNCELEME VE KARAR 2020

XL İçindekiler

IV KANUN YARARINA BOZMA KANUN YOLUNA “HÜKÜMLÜ ALEYHİNE

OLARAK” BAŞVURULABİLİR Mİ? 2022

§ 4 YARGILAMANIN YENİLENMESİ2024

I GENEL OLARAK2024

II ŞARTLARI2027

1 BAŞVURABİLECEK KİŞİLER2027

2 BAŞVURU SÜRESİ2028

3 BAŞVURUNUN ETKİSİ 2029

4 YARGILAMANIN YENİLENMESİNİN KABUL EDİLMEYECEĞİ HAL 2030

III YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ 2030

1 HÜKÜMLÜNÜN LEHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ2031

2 SANIK VEYA HÜKÜMLÜNÜN ALEYHİNE YARGILAMANIN YENİLENMESİ

SEBEPLERİ2047

IV YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN İNCELENMESİ2048

1 İNCELEME MERCİİ2048

2 İSTEMİN KABULE DEĞER OLUP OLMADIĞI İNCELEMESİ 2053

3 YENİLEME İSTEMİNİN KABULE DEĞER GÖRÜLMEMESİ NEDENLERİ VE

KABULÜ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM2053

4 DELİLLERİN TOPLANMASI2054

5 YENİLEME İSTEMİNİN REDDİ VEYA KABULÜ 2055

6 CEZAYI ALEYHE AĞIRLAŞTIRMA YASAĞI 2057

V TAZMİNAT2058

§ 4 ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURUNUN HAKLI

GÖRÜLMESİ NEDENİYLE YENİDEN YARGILAMA2059

I GENEL OLARAK2059

II TERİM SORUNU2060

III KURUMUN NİTELİĞİ 2062

IV BAŞVURU KONUSU OLAMAYACAK İHLALLER 2065

V BAŞVURU HAKKI 2071

VI İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI2071

VII BAŞVURU USULÜ 2075

1 GENEL OLARAK2075

2 BAŞVURU SÜRESİ2077

3 BAŞVURU HARCI 2078

VII BAŞVURULARIN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI VE İNCELENMESİ 2079

VIII ESAS HAKKINDA İNCELEME 2080

IX TEDBİRLER 2082

X KARARLAR 2082

İçindekiler XLI

7 KISIM

YARGILAMA GİDERLERİ VE KESİNLEŞEN

MAHKÛMİYET KARARLARINDAN TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

§ 1 TANIM  2085

§ 2 SANIĞIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  2085

§ 3 ÇEŞİTLİ OLASILIKLARDA GİDERLER 2087

I BAĞLANTILI DAVALARDA GİDERLER  2091

II BERAAT VEYA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI

VERİLMESİ HALİNDE GİDER 2092

III KARŞILIKLI HAKARET HALİNDE GİDER 2096

IV SUÇ UYDURMA VE İFTİRA GİBİ HALLERDE GİDER 2096

V KANUN YOLLARINA BAŞVURU SONUCUNDA GİDER  2096

VI UYARLAMA YARGILAMASINDA YARGILAMA GİDERLERİ 2097

§ 5 YARGILAMA GİDERİNİN KARARDA GÖSTERİLMESİ VE TAHSİLİ  2097

§ 4 TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ DURUMUNDA VERİLECEK KARAR

SORUNU 2098

 

8 KISIM

ADLİ TATİL VE BİLGİ İSTEME

§ 1 ADLİ TATİL  2119

§ 2 BİLGİ İSTEME 2120

KAYNAKÇA  2125

KAVRAM DİZİNİ  2145

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.