Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Uğur ORHAN
Ürün Kodu: CU350
ISBN: 978-605-05-0460-6
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Uğur ORHAN
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma

Uğur ORHAN

2019/09 1. Baskı, 180 Sayfa

ISBN 978-605-05-0460-6

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR13

GİRİŞ17

BİRİNCİ BÖLÜM
ARAMA VE ELKOYMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
VE
BU TEDBİRLERE HÂKİM OLAN İLKELER

I.GENEL OLARAK19

II.KORUMA TEDBİRLERİ OLARAK ARAMA VE ELKOYMA19

III.ARAMA VE ELKOYMAYA HÂKİM OLAN İLKELER21

A. Hukuk Devleti İlkesi21

B. İnsan Haklarına Uygun İşlem Yapma İlkesi23

C. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi24

D. Dürüst İşlem İlkesi25

E. Oranlılık İlkesi25

F. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi26

İKİNCİ BÖLÜM
ARAMA

I. ARAMA KAVRAMI27

II. ARAMANIN AMAÇLARI30

A.Yakalama Amacı30

B.Delil Elde Etme ve Elkoyma Amacı31

1. Delil Elde Etme Amacı31

2. Elkoyma Amacı32

3. Müsadereye Tabi Eşyanın Ele Geçirilmesi Amacı32

III. ARAMANIN ŞARTLARI33

A. Şüphe33

B. Arama Kararı veya Arama Emri37

1. Arama Kararı veya Emrinin Bulunması37

a. Genel Olarak37

b. Hâkim Kararı37

c. Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri39

d. Kolluk Amirinin Yazılı Emri41

e. Arama Kararının veya Emrinin İçeriği43

f. Aramanın Onaylanması46

2. Arama Kararı veya Emri Alınmadan Yapılacak Aramalar46

a. Genel Olarak46

b. Yakalanan Kişinin Üstünün Aranması47

c. Durdurma ve Kontrol Araması48

d. Gıyabi Tutuklama Kararı, Yakalama Emri, Zorla Getirme Kararı ile Aranan Kişinin Yakalanması Amacıyla Yapılacak Arama51

e. Kaçan Kişinin Takibi Sonucunda Girdiği Yerde Arama52

f. Gözaltına Alınan Kişinin Nezarethaneye Konmadan
Önce Üst Araması54

g. Hukuka Uygunluk Nedenleri Hâlinde Yapılan
Aramalar ve Kapalı Yerlerden Gelen Yardım
Çağrılarına Cevap Verme54

C. Aramanın Yapılacağı Zaman ve Süresi57

1. Arama Kararının Süresi57

2. Aramanın Gündüz Yapılacağı Kuralı58

3. Gece Vakti Arama59

D. Aramanın Yapılacağı Yer60

1. Konut, İş Yeri ve Eklentilerinin Aranması60

2. Avukat Bürolarında Arama62

3. Üst veya Eşyada Arama63

4. Askerî Mahallerde Arama65

5. Bilgisayar ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama65

6. Ceza İnfaz Kurumlarında Arama67

7. Nezarethanelerde Arama67

8. Özel Güvenlik Görevlilerinin Yaptığı Arama68

E. Aramaya Maruz Kalan Kişiler68

1. Gerçek Kişiler68

a. Şüpheli veya Sanık68

b. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Kişiler70

c. Sıfatı Nedeniyle Belli Özellikleri Bulunan Kişiler70

i. Milletvekilleri70

ii. Cumhurbaşkanı71

iii.Diplomasi Dokunulmazlığı Bulunanlar72

iv.Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları73

v.Yüksek Yargı Organlarının Başkan ve Üyeleri73

vi.Noterler74

vii.Avukatlar74

2. Tüzel Kişiler75

IV. ARAMANIN İCRASI75

A. Aramada Hazır Bulunabilecekler75

1. Hâkim veya Cumhuriyet Savcısı75

2. Yerin Sahibi veya Eşyanın Zilyedi76

3. Arama Tanıkları77

4. Yerin Sahibinin veya Eşyanın Zilyedinin Avukatı79

5. Baro Başkanı veya Temsilcisi80

B. Aramaya Maruz Kalacak Kişiyle İletişime Geçilmesi ve Bilgi Verilmesi80

1. Aramaya Maruz Kalacak Kişiyle İletişime Geçilmesi80

2. Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi81

C. Aramada Zor Kullanma Yetkisi82

D. Aramaya Maruz Kalan Kişiye Verilecek Belge82

E. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi83

F. Aramada Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması84

V. DEVLET SIRRI İÇEREN BELGELERİN ARANMASI84

VI. ARAMANIN SONA ERMESİ86

VII. ARAMA İŞLEMİNİN DENETLENMESİ, HUKUKA AYKIRI
 ARAMALAR VE YAPTIRIMI87

A. Arama İşleminin Denetlenmesi87

B. Aramanın Hukuka Aykırılığı89

1. Genel Olarak89

2. Hukuka Aykırı Aramanın Ceza Hukuku Bakımından
Sonuçları89

3. Deliller Bakımından Sonuçları90

C. Hukuka Aykırı Aramada Tazminat Sorumluluğu93

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ELKOYMA

I. ELKOYMA KAVRAMI99

II. MUHAFAZA ALTINA ALMA VE ELKOYMA101

III. ELKOYMA VE MÜSADERE103

IV. ELKOYMANIN AMACI104

V. ELKOYMANIN ŞARTLARI105

A. Şüphe105

B. Elkoyma Kararı106

C. Elkoyma Kararını Vermeye Yetkili Merciler108

D. Elkoyma Kararının Şekli ve İçeriği109

E. Elkoymaya Konu Olabilecek Bir Eşyanın Bulunması110

F. Elkonulması Yasak Olan Eşyaların Söz Konusu Olmaması112

1. Elkonulamayan Mektup ve Belgeler112

2. Elkonulamayan Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler114

3. Elkonulamayan Basın Araçları115

G. Elkoymaya Maruz Kalabilecekler115

VI. ELKOYMANIN ÇEŞİTLERİ VE İCRASI116

A. Basit (Genel) Elkoyma ve İcrası116

B. Özel Elkoyma117

1. Basılmış Eserlere ve Basın Araçlarına Elkoyma117

2. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma118

3. Zorlama Amaçlı Elkoyma122

4. Postada Elkoyma124

5. Bilgisayar Kütüklerindeki Bilgilere Elkoyma ve Kopya Çıkarma126

6. Şirket Yönetimine Kayyım Tayini131

7. Bazı Özel Kanunlarda Düzenlenen Elkoyma Türleri135

a. Olağanüstü Hâl Kapsamında Elkoyma135

b. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Elkoyma135

c. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma139

d. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu Kapsamında Malvarlığının Dondurulması140

e. Bankacılık Kanunu Kapsamında Elkoyma141

f. Orman Kanunu Kapsamında Elkoyma143

g.Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Elkoyma145

h. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Elkoyma147

i. Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Elkoyma149

j. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Elkoyma150

k. Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Elkoyma151

l. Uyuşturucu Maddelerin Murâkabesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma153

m. Kabahatler Kanunu Kapsamında Elkoyma155

VII. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN
 ÇIKARILMASI156

VIII. ELKOYMANIN SONA ERMESİ159

A. Elkonulan Eşyanın İadesi159

B. Elkonulan Eşyanın Müsadere Edilmesi163

IX. ELKOYMANIN DENETİMİ VE HUKUKA AYKIRI
 ELKOYMANIN YAPTIRIMI164

A. Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma İşleminin Denetimi164

B. Hukuka Aykırı Elkoymanın Yaptırımı164

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ167

KAYNAKÇA171

ÖZET179

ABSTRACT180


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.