Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri

94,50 TL 105,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bahri ÖZTÜRK, Behiye Eker KAZANCI, Sesim SOYER GÜLEÇ
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 430

Koruma tedbirleri, deyim yerinde ise ceza muhakemesi hukukunun "belkemiği" niteliğindedir. Özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ilgisi dikkate alındığında, koruma tedbirlerinin ceza muhakemesi hukukundaki önemi tartışmasız bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu özelliğinin de etkisiyle güncelliğini hiç yitirmeyen bir konu olan koruma tedbirlerinin, tüm boyutları ile toplu halde ve ayrıntılı olarak incelenmekte olması, bu kitabın önemli bir özelliğidir.

Koruma tedbirleri, kitabın dördüncü baskısında da, teori ve uygulamadaki durum, mevcut sorunlar, yeni içtihat, güncel yasal değişiklikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş, kitabın basıldığı tarihte henüz yürürlüğe girmemiş olsa da, gündemde olan "İnsan Hakları Eylem Planı"n da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin bazı hususlar ilgili yerlerde belirtilmiştir.

Konu Başlıkları
Kavram ve Ortak Özellikler
Geleneksel Koruma Tedbirleri
Modern Koruma Tedbirleri
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Bireysel Başvuru
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Üçüncü Baskıya Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar Cetveli  23
1. Bölüm
KAVRAM VE ORTAK ÖZELLİKLER
§ 1. KAVRAM  27
I. Terim, Tanım  27
§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  28
I. Yasal Düzenleme Mecburiyeti  29
II. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması  30
A. Şüphe  30
B. Çeşitleri  32
1. Basit Şüphe, Başlangıç Şüphesi  32
2. Yoğun Şüphe  32
a. Yeterli Şüphe  33
b. Kuvvetli Şüphe  33
III. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması  34
IV. Geçici Olması  34
V. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması  35
VI. Gecikmede Sakınca Bulunması  35
VII. Hâkim, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde, Savcı Kararı Bulunması  36
VIII. Oranlılık (Ölçülülük İlkesi) Bulunması  37
2. Bölüm
GELENEKSEL KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA  39
I. Tanım, Amacı ve Hukuksal Niteliği  39
II. Yakalamanın Koşulları  45
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  45
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  51
III. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  55
IV. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  55
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi  55
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  57
C. Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet savcısına Bildirilmesi  58
D. Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler  60
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi  62
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması  62
1. Genel Olarak  62
2. Koşulları  63
3. Kararı Verecek Makam  64
4. Gözaltı Süresi  66
5. Yakalama ve Gözaltı Kararının ve İşlemlerinin Denetimi  70
6. Yeniden Yakalama Yasağı  71
7. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama  72
§ 2. TUTUKLAMA  73
I. Tedbirin Tanımı, Hukuksal Niteliği, Amacı, Tarihçesi  73
II. Koşulları  77
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması  77
B. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Delillerin Bulunması  79
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması  80
1. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı  80
2. Delilleri Karartma Tehlikesi  82
3. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  83
D. Oranlılık (Ölçülülük)  85
1. Genel Olarak  85
2. Tutuklama Yasakları  85
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi  86
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması  86
III. Tutuklama Kararı  86
IV. Tutuklama Süresi  90
V. Tutuklama Usulü  96
VI. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi  97
VII. Tutuklama Kararına İtiraz  98
VIII. Tutuklanan Kişinin Durumu  100
IX. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  100
X. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi  101
XI. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  102
XII. Tutukluların Hakları  103
A. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  103
B. Ziyaretçi Kabul Hakkı  104
C. Haberleşme Hakkı  104
D. Çalışma Hakkı  105
E. İzin Hakkı  105
XIII. Tutukluların Yükümlülükleri  106
§ 3. ADLİ KONTROL  107
I. Adli Kontrolün Tanımı, Amacı  107
II. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler  109
III. Adli Kontrolün Uygulanma Koşulları  113
IV. Adli Kontrol Kararı  115
V. Adli Kontrolün Sona Ermesi ve Mahsup  117
VI. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması  119
VII. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması  120
§ 4. ZORLA GETİRME  121
I. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi  121
II. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi  123
§ 5. ARAMA  125
I. Tanım  125
II. Önleme Araması  127
III. Adli Arama  135
IV. Aramanın Hukuki Niteliği  136
V. Aramanın Koşulları  139
A. Makul Şüphe  140
B. Hâkim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri  142
C. Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Koşullar  148
1. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama  148
2. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama  149
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar  149
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar  150
1. Üst Arama  150
2. Eşyada Arama  151
3. Konutta Arama  152
4. İşyerinde Arama  153
5. Araçta Arama  157
VI. Arama Kararı veya Emri  157
VII. Aramanın Yerine Getirilmesi ve Aramada Hazır Bulunacak Kişiler  159
VIII. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama  163
IX. İşlemin Denetimi–Kanun Yolu  164
§ 6. ELKOYMA  166
I. Tanım  166
II. Amaç ve Hukuksal Nitelik  169
III. Elkoyma Tedbirinin Uygulama Koşulları  170
A. Elkoymanın Çeşitleri  170
B. Basit Elkoyma  174
1. Kapsam  174
2. Kişi Bakımından Aranan Koşullar  176
3. Madde Bakımından Aranan Koşullar  177
a. Şüphe  177
b. Elkoyma Kararı  178
4. Denetim  181
a. Hâkim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi  181
b. Cumhuriyet savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim  182
5. Elkoyma Tedbirinin Uygulanması  182
6. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  185
7. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  186
8. Sona Ermesi  188
C. Postada Elkoyma  190
D. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  194
1. Genel Olarak  194
2. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  195
3. Uygulama Koşulları  196
a. Şüphe Bakımından  196
b. Kişi Bakımından  196
c. Konu Bakımından  197
d. Karar Verecek Merci Bakımından  198
e. Suç Bakımından  200
4. Tedbirin Uygulanması  203
a. Avukat Bürolarında Elkoyma  204
b. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması  205
ba. Genel Olarak  205
bb. Uygulama Koşulları  207
bc. Tedbirin Uygulanması  208
c. Bilgisayarlara Elkoyma  210
ca. Genel Olarak  210
cb. Uygulama Koşulları  212
d. Kaçaklara İlişkin Elkoyma  217
E. Tazminat  221
3. Bölüm
MODERN KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. BEDEN MUAYENESİ VE BEDENDEN ÖRNEK ALINMASI  223
I. Tanım  223
II. Amaç  225
III. Hukuksal Nitelik  228
IV. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  229
A. Genel Olarak  229
B. Dış Beden Muayenesi  229
1. Uygulanma Koşulları  234
a. Bir Suça İlişkin Delil Elde Etme Amacı Olması  234
b. Şüpheli veya Sanık Olmak  235
c. Herhangi Bir Suçun İşlenmiş Olması  235
d. Talep veya Karar Bulunması  235
e. Muayenenin Tabip veya Sağlık Mesleği Mensubu Diğer Bir Kişi Tarafından Yapılması  236
f. Muayenenin Kişinin Sağlığına Açıkça ve Öngörülebilir Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması  238
C. Oran Bulunması  238
D. İç Beden Muayenesi  239
1. Uygulanma Koşulları  239
a. Üst Sınırı 2 Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun İşlendiği Şüphesi  239
b. Delil Elde Etmek İçin Zorunlu Olması (Oranlılık İlkesi)  241
c. Hâkim veya Mahkeme, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Kararı  242
d. Müdahalenin, Kişinin Sağlığına Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması  244
e. Özel Kanunlarda Alkol Muayenesine ve Kan Örneği Alınmasına İlişkin Bir Hüküm Bulunmaması  245
2. Tedbirin Uygulanması  245
3. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi  247
4. Denetim Muhakemesi  248
V. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Kişilerin Beden Muayenesi  248
A. Diğer Kişiler Kavramı  248
B. Tedbirin Uygulama Koşulları  249
1. Tedbire Karar Verme Yetkisi  249
2. Sağlığa Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması  251
3. Cerrahi Müdahalede Bulunulmaması (Cerrahi Müdahale Yasağı)  251
4. Müdahalenin Bir Hekim Tarafından Gerçekleştirilmesi  252
C. Beden Muayenesi ve Örnek Almadan Kaçınma Hakkı  253
D. CMK m. 75 ve m. 76 Uyarınca Elde Edilen Verilerin Akıbeti  254
§ 2. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER  254
I. Tanım  254
II. Hukuki Nitelik  257
III. Tedbirin Amacı  259
IV. Tedbirin Uygulanma Koşulları  261
A. Şüphe Bakımından  261
B. Kişi Bakımından  263
C. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  265
D. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  266
§ 3. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ  269
I. Tanım  269
II. Tedbirin Uygulama Koşulları  270
A. Bir Suç İşlendiği Şüphesi  271
B. Üst Sınırı İki Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun Varlığı  271
C. Ferden Belli Sanık ya da Şüpheli Hakkında Başvurulabilmesi  271
D. Gereklilik Koşulunun Gerçekleşmesi  272
E. Cumhuriyet Savcısının Kararı  273
F. Fizik Kimliğin Tespiti Kararının Yerine Getirilmesi  273
III. Kaydedilen Verilerin Akıbeti – Yok Edilmesi  274
§ 5. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  275
I. Kavram  275
II. Tedbirin İçeriği ve Kapsamı  279
III. Tedbirin Uygulanması  281
IV. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Şartlar  283
A. Delil Elde Etme Amacının Bulunması  283
B. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı  284
C. Başka Suretle Delil Elde Edilmesi Olanağının Bulunmaması  286
D. Hâkim Kararının Bulunması  288
E. Tedbir Uygulanabilecek Kişiler  291
V. Tedbir Kararının İçeriği  295
VI. Tedbirin Süresi  296
VII. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  297
VIII. Gizlilik Şartına Uyulması  299
IX. Tedbirin Uygulama Alanı  299
X. Müdafiin Bürosu, Konutu ve Yerleşim Yerindeki Telekomünikasyon Araçlarının Denetimi Sorunu  303
XI. Tedbirin İcrası  304
XII. Tedbire Son Verilmesi  305
XIII. Elde Edilen Bilgilerin Yok Edilmesi  307
XIV. İlgilinin Bilgilendirilmesi  308
XV. Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Durumu  310
XVI. Hukuka Aykırı Denetim ve Tazminat  313
XVII. İletişimin Önleme ve İstihbarat Amaçlı Denetimi  316
A. Genel Olarak  316
B. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa Göre Önleme Amaçlı Denetim  317
C. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununda Önleyici Denetim  320
D. 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Önleyici Denetim  322
E. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Önleyici Denetim  324
§ 6. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  326
I. Kavram  326
II. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Amacı  327
III. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Koşulları  328
IV. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesine İlişkin Karar  329
V. Tedbirin Süresi  331
VI. Gizli Soruşturmacının Temel Özellikleri ve Benzer Kavramlardan Farkı  332
VII. Gizli Soruşturmacının Suç İşlemesi Sorunu  337
VIII. Tedbire Konu Olabilecek Suçlar  339
IX. Tedbirin Uygulanması Sonucunda Elde Edilen Deliller  340
§ 7. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  342
I. Kavram  342
II. Şüphe Derecesi  346
III. Teknik İzlemeye Konu Olabilecek Alanlar  347
IV. Teknik İzlemeye Konu Olabilecek Suçlar  348
V. Teknik İzleme Kararı  349
VI. Tedbirin Süresi  352
VII. Teknik İzleme Sonucunda Elde Edilecek Delillerin Durumu ve Tesadüfen Elde Edilen Deliller Sorunu  353
VIII. Tedbire Son Verilmesi  355
IX. Kanun Yolu  356
§ 8. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE ÇARE OLARAK SEYİRDEN YASAKLANMA  356
I. Kavram  358
A. Terim  358
B. Tanım  359
II. Niteliği  359
III. Seyirden Yasaklamanın Çeşitleri ve Uygulanma Koşulları  359
A. Önleyici Tedbir Olarak Seyirden Yasaklama (Önleme Yasaklanması)  359
1. Genel Olarak  359
2. Koşulları  359
B. Özgün Bir Koruma Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma  360
1. Genel Olarak  360
2. Şartları  361
a. Suç Şüphesinin Bulunması  361
b. Soruşturmanın Başlamış Olması  362
c. Savcı veya Hakim Kararının Bulunması  362
d. Tedbirin Sona Ermesi  363
e. Denetim  363
C. Adli Kontrol Benzeri Bir Tedbir Olarak Seyirden Yasaklanma  363
D. Güvenlik Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma  364
IV. Kayıt  365
4. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE
TAZMİNAT VE BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  367
I. Kavram  367
II. Tazmin Edilecek Zararlar  371
III. Tazminat İstenebilen Haller  374
A. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanma, Tutuklanma veya Tutukluluğun Devamına Karar Verilme  377
B. Kanunî Gözaltı Süresi İçinde Hâkim Önüne Çıkarılmama  377
C. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklardan Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanma  378
D. Kanuna Uygun Tutuklanıp Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama ve Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeme  380
E. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Beraate Karar Verilme  381
F. Mahkumiyet Halinde Tazminat  382
G. Yakalama ve Tutuklama Nedenleri ve Haklarındaki Suçlamaların Kendilerine Açıklanmaması  383
H. Yakalama ve Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmemesi  384
I. Arama Kararının Ölçüsüz Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi  385
J. Koşulları Oluşmadığı Halde Elkoyma Kararı Verilmesi, Elkonulan Eşyanın Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması, Eşyanın veya Malvarlığı Değerlerinin Amaç Dışı Kullanılması veya Zamanında Geri Verilmemesi  385
K. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Kanunda Öngörülen Başvuru İmkânlarından Yararlandırılmamak  388
L. CMK m. 323/3’te Düzenlenen Tazminat Nedeni  389
IV. İlgiliyi Uyarma Yükümlülüğü  389
V. Tazminat İsteminin Şartları  390
A. Süre  390
B. Tazminat Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler  391
C. Tazminat Talebinin Yapılacağı Merci  393
D. Tazminat Başvurusunun Şekli ve Yargılama Usulü  393
E. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  396
F. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  397
§ 2. BİREYSEL BAŞVURU  399
I. Genel Olarak  399
II. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler  400
III. Bireysel Başvuru Usulü  401
IV. Bireysel Başvurunun Süresi  402
V. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi  403
VI. Esas Hakkındaki İnceleme  406
VII. Bireysel Başvuru Sonucunda Verilebilecek Kararlar  408
VIII. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması  410
Kaynakça  411

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar