Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri

Stok Durumu: Stokta var
90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bahri ÖZTÜRK, Behiye Eker KAZANCI, Sesim SOYER GÜLEÇ
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

CU209
Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri 
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK -  Dr. Öğr. Üyesi Behiye EKER KAZANCI - Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ
2019/11 3. Baskı, 408 Sayfa
ISBN 978-975-02-5808-4

Koruma tedbirleri, deyim yerinde ise ceza muhakemesi hukukunun "belkemiği" niteliğindedir. Özellikle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ilgisi dikkate alındığında, koruma tedbirlerinin ceza muhakemesi hukukundaki önemi tartışmasız bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu özelliğinin de etkisiyle güncelliğini hiç yitirmeyen bir konu olan koruma tedbirlerinin, tüm boyutları ile toplu halde ve ayrıntılı olarak incelenmekte olması, bu kitabın önemli bir özelliğidir.

Koruma tedbirleri, kitabın bu üçüncü baskısında da, teori ve uygulamadaki durum, mevcut sorunlar, yeni içtihat, güncel yasal değişiklikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Son olarak 24.10.2019 tarihinde 7188 Sayılı Kanunla tutuklama koruma tedbirinde yapılan değişiklik kitaba işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Kavram ve Ortak Özellikler
Geleneksel Koruma Tedbirleri
Modern Koruma Tedbirleri
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Bireysel Başvuru

İçindekiler

Üçüncü Baskıya Önsöz  5

İkinci Baskıya Önsöz  7

Önsöz  9

Kısaltmalar Cetveli  21

1. Bölüm

KAVRAM VE ORTAK ÖZELLİKLER

§ 1. KAVRAM  25

I. Terim, Tanım  25

§ 2. KORUMA TEDBİRLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  26

I. Yasal Düzenleme Mecburiyeti  27

II. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması  28

A. Şüphe  28

B. Çeşitleri  30

1. Basit Şüphe, Başlangıç Şüphesi  30

2. Yoğun Şüphe  30

a. Yeterli Şüphe  31

b. Kuvvetli Şüphe  31

III. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması  32

IV. Geçici Olması  32

V. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması  33

VI. Gecikmede Sakınca Bulunması  33

VII. Hâkim, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde, Savcı Kararı Bulunması  34

VIII. Oranlılık (Ölçülülük İlkesi) Bulunması  34

2. Bölüm

GELENEKSEL KORUMA TEDBİRLERİ

§ 1. YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA  37

I. Tanım, Amacı ve Hukuksal Niteliği  37

II. Yakalamanın Koşulları  43

A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  43

B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  49

III. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  52

IV. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  53

A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi  53

B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  55

C. Yakalanan Kişinin Durumunun Cumhuriyet savcısına Bildirilmesi  56

D. Yakalanan Kişi İle İlgili Alınacak Önlemler  57

E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi  59

F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması  60

1. Genel Olarak  60

2. Koşulları  60

3. Kararı Verecek Makam  62

4. Gözaltı Süresi  63

5. Yakalama ve Gözaltı Kararının ve İşlemlerinin Denetimi  68

6. Yeniden Yakalama Yasağı  69

7. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama  69

§ 2. TUTUKLAMA  70

I. Tedbirin Tanımı, Hukuksal Niteliği, Amacı, Tarihçesi  70

II. Koşulları  74

A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması  74

B. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Delillerin Bulunması  76

C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması  77

1. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı  77

2. Delilleri Karartma Tehlikesi  79

3. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  80

D. Oranlılık (Ölçülülük)  82

1. Genel Olarak  82

2. Tutuklama Yasakları  82

E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi  83

F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması  83

III. Tutuklama Kararı  83

IV. Tutuklama Süresi  86

V. Tutuklama Usulü  92

VI. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi  93

VII. Tutuklama Kararına İtiraz  94

VIII. Tutuklanan Kişinin Durumu  96

IX. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  96

X. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi  97

XI. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  98

XII. Tutukluların Hakları  99

A. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  99

B. Ziyaretçi Kabul Hakkı  100

C. Haberleşme Hakkı  100

D. Çalışma Hakkı  101

E. İzin Hakkı  101

XIII. Tutukluların Yükümlülükleri  102

§ 3. ADLİ KONTROL  103

I. Adli Kontrolün Tanımı, Amacı  103

II. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler  105

III. Adli Kontrolün Uygulanma Koşulları  109

IV. Adli Kontrol Kararı  110

V. Adli Kontrolün Sona Ermesi ve Mahsup  112

VI. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması  114

VII. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması  115

§ 4. ZORLA GETİRME  116

I. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi  116

II. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi  117

§ 5. ARAMA  119

I. Tanım  119

II. Önleme Araması  121

III. Adli Arama  129

IV. Aramanın Hukuki Niteliği  130

V. Aramanın Koşulları  133

A. Makul Şüphe  134

B. Hâkim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri  136

C. Aramaya Maruz Kalan Kişiye İlişkin Koşullar  142

1. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama  142

2. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama  142

D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar  143

E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar  144

1. Üst Arama  144

2. Eşyada Arama  145

3. Konutta Arama  145

4. İşyerinde Arama  147

5. Araçta Arama  150

VI. Arama Kararı veya Emri  150

VII. Aramanın Yerine Getirilmesi ve Aramada Hazır Bulunacak Kişiler  152

VIII. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama  156

IX. İşlemin Denetimi–Kanun Yolu  157

§ 6. ELKOYMA  159

I. Tanım  159

II. Amaç ve Hukuksal Nitelik  162

III. Elkoyma Tedbirinin Uygulama Koşulları  163

A. Elkoymanın Çeşitleri  163

B. Basit Elkoyma  167

1. Kapsam  167

2. Kişi Bakımından Aranan Koşullar  169

3. Madde Bakımından Aranan Koşullar  169

a. Şüphe  170

b. Elkoyma Kararı  171

4. Denetim  174

a. Hâkim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi  174

b. Cumhuriyet savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim  174

5. Elkoyma Tedbirinin Uygulanması  175

6. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  178

7. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  179

8. Sona Ermesi  180

C. Postada Elkoyma  182

D. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  186

1. Genel Olarak  186

2. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  187

3. Uygulama Koşulları  188

a. Şüphe Bakımından  188

b. Kişi Bakımından  189

c. Konu Bakımından  189

d. Karar Verecek Merci Bakımından  190

e. Suç Bakımından  192

4. Tedbirin Uygulanması  195

a. Avukat Bürolarında Elkoyma  195

b. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması  197

ba. Genel Olarak  197

bb. Uygulama Koşulları  198

bc. Tedbirin Uygulanması  200

c. Bilgisayarlara Elkoyma  201

ca. Genel Olarak  201

cb. Uygulama Koşulları  203

d. Kaçaklara İlişkin Elkoyma  207

E. Tazminat  211

3. Bölüm

MODERN KORUMA TEDBİRLERİ

§ 1. BEDEN MUAYENESİ VE BEDENDEN ÖRNEK ALINMASI  213

I. Tanım  213

II. Amaç  215

III. Hukuksal Nitelik  218

IV. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  219

A. Genel Olarak  219

B. Dış Beden Muayenesi  219

1. Uygulanma Koşulları  224

a. Bir Suça İlişkin Delil Elde Etme Amacı Olması  224

b. Şüpheli veya Sanık Olmak  225

c. Herhangi Bir Suçun İşlenmiş Olması  225

d. Talep veya Karar Bulunması  225

e. Muayenenin Tabip veya Sağlık Mesleği Mensubu Diğer Bir Kişi Tarafından Yapılması  226

f. Muayenenin Kişinin Sağlığına Açıkça ve Öngörülebilir Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması  228

C. Oran Bulunması  228

D. İç Beden Muayenesi  229

1. Uygulanma Koşulları  229

a. Üst Sınırı 2 Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun İşlendiği Şüphesi  229

b. Delil Elde Etmek İçin Zorunlu Olması (Oranlılık İlkesi)  231

c. Hâkim veya Mahkeme, Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Kararı  231

d. Müdahalenin, Kişinin Sağlığına Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması  233

e. Özel Kanunlarda Alkol Muayenesine ve Kan Örneği Alınmasına İlişkin Bir Hüküm Bulunmaması  235

2. Tedbirin Uygulanması  235

3. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi  237

4. Denetim Muhakemesi  237

V. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Kişilerin Beden Muayenesi  237

A. Diğer Kişiler Kavramı  237

B. Tedbirin Uygulama Koşulları  239

1. Tedbire Karar Verme Yetkisi  239

2. Sağlığa Zarar Verme Tehlikesinin Bulunmaması  240

3. Cerrahi Müdahalede Bulunulmaması (Cerrahi Müdahale Yasağı)  240

4. Müdahalenin Bir Hekim Tarafından Gerçekleştirilmesi  241

C. Beden Muayenesi ve Örnek Almadan Kaçınma Hakkı  242

D. CMK m. 75 ve m. 76 Uyarınca Elde Edilen Verilerin Akıbeti  243

§ 2. MOLEKÜLER GENETİK İNCELEMELER  244

I. Tanım  244

II. Hukuki Nitelik  246

III. Tedbirin Amacı  247

IV. Tedbirin Uygulanma Koşulları  248

A. Şüphe Bakımından  248

B. Kişi Bakımından  250

C. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  252

D. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  252

§ 3. FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ  255

I. Tanım  255

II. Tedbirin Uygulama Koşulları  257

A. Bir Suç İşlendiği Şüphesi  257

B. Üst Sınırı İki Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçun Varlığı  257

C. Ferden Belli Sanık ya da Şüpheli Hakkında Başvurulabilmesi  258

D. Gereklilik Koşulunun Gerçekleşmesi  258

E. Cumhuriyet Savcısının Kararı  259

F. Fizik Kimliğin Tespiti Kararının Yerine Getirilmesi  259

III. Kaydedilen Verilerin Akıbeti– Yok Edilmesi  261

§ 5. TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ  261

I. Kavram  261

II. Tedbirin İçeriği ve Kapsamı  265

III. Tedbirin Uygulanması  267

IV. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Şartlar  269

A. Delil Elde Etme Amacının Bulunması  269

B. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı  270

C. Başka Suretle Delil Elde Edilmesi Olanağının Bulunmaması  272

D. Hâkim Kararının Bulunması  274

E. Tedbir Uygulanabilecek Kişiler  277

V. Tedbir Kararının İçeriği  280

VI. Tedbirin Süresi  282

VII. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  284

VIII. Gizlilik Şartına Uyulması  285

IX. Tedbirin Uygulama Alanı  286

X. Müdafiin Bürosu, Konutu ve Yerleşim Yerindeki Telekomünikasyon Araçlarının Denetimi Sorunu  289

XI. Tedbirin İcrası  290

XII. Tedbire Son Verilmesi  291

XIII. Elde Edilen Bilgilerin Yok Edilmesi  293

XIV. İlgilinin Bilgilendirilmesi  294

XV. Tesadüfen Elde Edilen Delillerin Durumu  295

XVI. Hukuka Aykırı Denetim ve Tazminat  298

XVII. İletişimin Önleme ve İstihbarat Amaçlı Denetimi  301

A. Genel Olarak  301

B. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa Göre Önleme Amaçlı Denetim  302

C. 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununda Önleyici Denetim  305

D. 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Önleyici Denetim  307

E. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Önleyici Denetim  308

§ 6. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  310

I. Kavram  310

II. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Amacı  311

III. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesinin Koşulları  312

IV. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesine İlişkin Karar  313

V. Tedbirin Süresi  314

VI. Gizli Soruşturmacının Temel Özellikleri ve Benzer Kavramlardan Farkı  315

VII. Gizli Soruşturmacının Suç İşlemesi Sorunu  321

VIII. Tedbire Konu Olabilecek Suçlar  322

IX. Tedbirin Uygulanması Sonucunda Elde Edilen Deliller  323

§ 7. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  325

I. Kavram  325

II. Şüphe Derecesi  329

III. Teknik İzlemeye Konu Olabilecek Alanlar  330

IV. Teknik İzlemeye Konu Olabilecek Suçlar  331

V. Teknik İzleme Kararı  332

VI. Tedbirin Süresi  335

VII. Teknik İzleme Sonucunda Elde Edilecek Delillerin Durumu ve Tesadüfen Elde Edilen Deliller Sorunu  336

VIII. Tedbire Son Verilmesi  338

IX. Kanun Yolu  339

§ 8. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE ÇARE OLARAK SEYİRDEN YASAKLANMA  339

I. Kavram  341

A. Terim  341

B. Tanım  341

II. Niteliği  342

III. Seyirden Yasaklamanın Çeşitleri ve Uygulanma Koşulları  342

A. Önleyici Tedbir Olarak Seyirden Yasaklama (Önleme Yasaklanması)  342

1. Genel Olarak  342

2. Koşulları  342

B. Özgün Bir Koruma Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma  343

1. Genel Olarak  343

2. Şartları  344

a. Suç Şüphesinin Bulunması  344

b. Soruşturmanın Başlamış Olması  345

c. Savcı veya Hakim Kararının Bulunması  345

d. Tedbirin Sona Ermesi  346

e. Denetim  346

C. Adli Kontrol Benzeri Bir Tedbir Olarak Seyirden Yasaklanma  346

D. Güvenlik TedbiriOlarak Seyirden Yasaklanma  347

IV. Kayıt  348

4. Bölüm

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE

TAZMİNAT VE BİREYSEL BAŞVURU

§ 1. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  349

I. Kavram  349

II. Tazmin Edilecek Zararlar  353

III. Tazminat İstenebilen Haller  354

A. Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanma, Tutuklanma veya Tutukluluğun Devamına Karar Verilme  357

B. Kanunî Gözaltı Süresi İçinde Hâkim Önüne Çıkarılmama  357

C. Kanuni Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan Haklardan Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden Tutuklanma  358

D. Kanuna Uygun Tutuklanıp Makul Sürede Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmama ve Bu Süre İçinde Hakkında Hüküm Verilmeme  360

E. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına veya Beraate Karar Verilme  361

F. Mahkumiyet Halinde Tazminat  362

G. Yakalama ve Tutuklama Nedenleri ve Haklarındaki Suçlamaların Kendilerine Açıklanmaması  363

H. Yakalama ve Tutuklamanın Yakınlara Bildirilmemesi  364

I. Arama Kararının Ölçüsüz Bir Şekilde Gerçekleştirilmesi  365

J. Koşulları Oluşmadığı Halde Elkoyma Kararı Verilmesi, Elkonulan Eşyanın Korunması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması, Eşyanın veya Malvarlığı Değerlerinin Amaç Dışı Kullanılması veya Zamanında Geri Verilmemesi  366

K. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Kanunda Öngörülen Başvuru İmkânlarından Yararlandırılmamak  368

L. CMK m. 323/3’te Düzenlenen Tazminat Nedeni  369

IV. İlgiliyi Uyarma Yükümlülüğü  369

V. Tazminat İsteminin Şartları  370

A. Süre  370

B. Tazminat Talebinde Bulunmaya Yetkili Kişiler  371

C. Tazminat Talebinin Yapılacağı Merci  373

D. Tazminat Başvurusunun Şekli ve Yargılama Usulü  373

E. Tazminatın Geri Alınması ve Rücu  375

F. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  376

§ 2. BİREYSEL BAŞVURU  378

I. Genel Olarak  378

II. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler  379

III. Bireysel Başvuru Usulü  380

IV. Bireysel Başvurunun Süresi  381

V. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi  382

VI. Esas Hakkındaki İnceleme  384

VII. Bireysel Başvuru Sonucunda Verilebilecek Kararlar  387

VIII. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması  389

Kaynakça  391

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar